Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo."

Transkript

1 Årsrapport 2014

2 MILJØMERKET Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: Årsrapporten er levert av: Vormedal Forlag (www.vormedalforlag.no) Layout/design: Haugesund Bok og Offset AS Trykk: Haugesund Bok og Offset AS Foto: Bilder hvor fotografens navn ikke er nevnt er tatt av: Tor Inge Vormedal 2 HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2014

3 haugesund sparebank årsrapport 2014 Innholdsfortegnelse VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 ADM. BANKSJEF: FORTSATT FRAMGANG... 5 HOVEDTALL ÅRSBERETNING INNLEDNING DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN UTVIKLINGEN I FINANSMARKEDENE RENTEUTVIKLINGEN FORVALTNINGSKAPITALEN INNSKUDD UTLÅN OG GARANTIER TALL FRA KOMMUNENE HVOR BANKEN HAR KONTOR VERDIPAPIRER RESULTATREGNSKAP ANSVARLIG KAPITAL OG SOLIDITET VIRKSOMHETSSTYRING RISIKOSTYRING PERSONALE, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET LIKESTILLING / DISKRIMINERING SAMFUNNSANSVAR FRAMTIDEN AVSLUTNING STYRET RESULTATREGNSKAP BALANSE resultatanalyse balanseutvikling KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET REVISORS BERETNING KONTROLLKOMITEENS BERETNING organisasjonskart bankens administrasjon TILLITSVALGTE vedlegg: situasjonen i haugesundregionen HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT

4 VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER VISJON Haugesund Sparebank lokal, nær og personlig FORRETNINGSIDÉ Haugesund Sparebank skal være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring. Banken skal drive etter sunne økonomiske prinsipper, til beste for kundene og lokalsamfunnet. Personmarkedet er bankens hovedområde for salg av finansielle produkter og tjenester. Andre viktige markedsområder er - små og mellomstore bedrifter - kommuner - institusjoner, foreninger og lag Haugesund Sparebank skal ha en kundebehandling som tilfredsstiller kundenes behov og forventninger, slik at langvarige kunderelasjoner vil bestå. Viktig for kundebehandlingen er: - god personlig service - tidsaktuelle produkter og tjenester - faglig dyktige ansatte og god rådgivning - god etisk standard For å opprettholde bankens handlefrihet, finansielle styrke og selvstendighet har banken klare forretningsmessige mål. FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER For å oppnå bankens forretningsmessige mål skal Haugesund Sparebank videreutvikles ut fra følgende hovedprinsipper: - Vi vil tilfredsstille kundenes behov for finansielle produkter og tjenester. - Service og kvalitet skal prege alle bankens tjenester, produkter og holdninger overfor våre kunder. - Vi vil utvikle en kultur som skaper gode kunderelasjoner, gode arbeidsplasser, engasjerte medarbeidere, godt lagspill og med tro på servicekvalitet som grunnlag for fornøyde og lojale kunder. KAPITALDEKNING Bankens mål på kapitaldekning er pr utløpet av 2015: Ren kjernekapital 15%, kjernekapital 16,5% og ansvarlig kapital 18,5%. SAMARBEID MED ANDRE FINANSINSTITUSJONER Bankens avtaler med andre finansinstitusjoner har følgende formål: - opprettholde og styrke bankens konkurransekraft - sikre forhandlingskraft overfor leverandører, blant annet på IT-siden, og oppnå gunstigere priser og bedre leveranser på de fleste områder - sikre tilgang til aktuelle produkter og tjenester ENGASJEMENT OVERFOR NÆRINGSLIVET Totale utlån med annen sikkerhet enn pant i bolig skal normalt ikke utgjøre mer enn 1/3 av bankens totale utlån. Bankens totale utlån til enkeltbransjer innenfor næringslivet skal normalt ikke overstige 5% av bankens totale utlånsmasse. Innenfor eiendomsdrift er grensen 20%. Bankens totale engasjement (vektet beløp) med en kunde (på konsolidert basis) skal aldri overstige 20% av bankens ansvarlige kapital. KOSTNADER Banken skal tilstrebe å holde en kostnadsprosent (totale driftskostnader i % av totale driftsinntekter) som ikke overstiger gjennomsnittet for sparebanker. Kostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital forutsettes redusert. EGENKAPITALRENTABILITET Egenkapitalrentabiliteten skal ligge minst på nivå med sparebanker det er naturlig å sammenligne seg med. LIKVIDITET Bankens innskuddsdekning (sum kundeinnskudd i % av brutto bokførte utlån) skal utgjøre minst 85%. Øvrig funding skal sikre lav likviditets- og renterisiko. VERDIPAPIRER Banken skal ikke være engasjert i opsjoner og derivater. Banken skal bare i mindre grad være engasjert i aksjemarkedet, og plasseringene i aksjer skal normalt være strategiske plasseringer i samarbeidsselskaper etc. Plasseringene samlet skal ikke overstige 1,5% av forvaltningskapitalen. Ved plasseringer i sertifikat og obligasjonsmarkedet skal det kun tas beskjeden rente og kredittrisiko. Vedtatt i styret i Haugesund Sparebank. Sist revidert HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2014

5 Adm. banksjef FORTSATT FRAMGANG Haugesund Sparebank kan se tilbake på et godt år med både økt inntjening, innskuddsvekst og mange nye kunder. I løpet av 2014 fikk Haugesund Sparebank nærmere to tusen nye kunder. Denne positive trenden med stor tilvekst av nye kunder har vart over flere år. Vi tar dette som et tegn på at folk setter pris på vår service og lokale tilknytning samtidig som vi er konkurransedyktige i forhold til de store finansforetakene. Ved utgangen av 2014 hadde Haugesund Sparebank en forvaltningskapital på 8,75 milliarder kroner, det vil si en vekst på 5,6 prosent sammenlignet med året før. 35 prosent av bankens innskudd og utlån er fra kunder bosatt i kommunene der banken har avdelingskontorer; Bømlo, Tysvær og Vindafjord. Den høye andelen viser at Haugesund Sparebank er en lokalbank for hele regionen. Vi forventer at denne andel vil øke når banken fra april 2015 åpner nytt kontor i Sveio kommune. Haugesund Sparebank hadde et driftsresultat før skatt på 84,4 millioner kroner i 2014, noe som er en økning på 10 millioner kroner fra året før. Resultatet og regnskapet for 2014 bidro til en god utvikling i Haugesund Sparebanks kapitaldekning og soliditet. Kapitaldekningsprosenten er nå 20,08 prosent, mens den rene kjernekapitaldekningsprosenten utgjør 15,27 prosent. Dette er over myndighetenes krav. Fallet i oljeprisen kombinert med svak vekst og fortsatt lave renter i Europa, gjorde at Norges Bank i desember 2014 satte ned styringsrenten med et kvart prosentpoeng til 1,25 prosent. Den økte arbeidsledigheten i Norge som resultat av redusert aktivitet i Nordsjøen, gjør at de fleste analytikere regner med at Norges Bank kommer til å holde en rekordlav styringsrente gjennom hele Fortsatt lav vekst blant våre handelspartnere i utlandet samt redusert investeringsnivå i Nordsjøen vil prege vår lokale industri og arbeidsplasser i Som vedlegg til årsrapporten 2014 finnes en oversikt over den økonomiske situasjonen for noen av de viktigste næringene i regionen. Viktige lysglimt her lokalt er at både Hydro Karmøy, Statoil Kårstø og Aibel i Haugesund i de nærmeste årene er blitt, og vil bli, tilført nye arbeidsoppgaver. I tillegg til investeringer i milliardklassen, er de nye arbeidsoppgavene med å trygge flere tusen industriarbeidsplasser. Arbeidsledigheten i regionen har økt det siste året, men vi er fremdeles under landsgjennomsnittet. Regionen burde derfor ha de beste utsikter til å komme styrket ut av sparebank for både personer, små- og mellomstore bedrifter samt kommuner, er vi en betydelig bidragsyter til lokale lag og foreninger innenfor både idrett, kultur og humanitære/ideelle organisasjoner. I fjor betalte banken ut over 10 millioner kroner i sponsorstøtte til 150 foreninger og lag i bankens markedsområde. På denne måten bidrar banken positivt i regionen, samtidig som dette er en god og viktig markedsføring av banken. En rekke av de nye kundeforholdene i banken i 2014 har sitt utgangspunkt i bankens sponsoraktivitet og avtaler. Deler av overskuddet i Haugesund Sparebank blir hvert år delt ut som gaver til gode formål i regionen. I 2014, som i de siste årene, betalte banken ut 2 millioner kroner til viktige allmennyttige formål. Avslutningsvis vil jeg få rette en stor takk til våre kunder, forretningsforbindelser og samarbeidspartnere og ikke minst våre tillitsvalgte og ansatte. Alle har bidratt til det gode resultatet som gjør at Haugesund Sparebank er en konkurransedyktig, kundeorientert og selvstendig sparebank med lokal forankring i regionen. Haugesund 6. mars Som en lokal og selvstendig sparebank er Haugesund Sparebank bevisst på sitt samfunnsansvar. I tillegg til å være en kundeorientert HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT

6 HOVEDTALL (beløp i hele kroner) RESULTATREGNSKAP kr. % kr. % Renteinntekter og lignende inntekter , ,41 Rentekostnader og lignende kostnader , ,38 NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER , ,03 Utbytte , ,06 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester , ,47 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester , ,05 Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer , ,04 Andre driftsinntekter , ,04 NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER , ,56 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,59 Lønn, pensjoner og sosiale kostnader , ,56 Administrasjonskostnader , ,45 Ordinære avskrivninger , ,08 Andre driftskostnader , ,18 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,27 DRIFTSRESULTAT FØR TAP , ,32 - tap på utlån, garantier mv , ,46 DRIFTSRESULTAT ETTER TAP , ,86 Nedskr./revers. av nedskr. og gevinst/tap verdipapirer anleggsmidler , ,04 DRIFTSRESULTAT FØR SKATT , ,90 Skatt på ordinært resultat , ,25 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET , ,65 Gjennomsnittlig forvaltningskapital (beløp i hele kroner) BALANSE Endring kr kr. % Forvaltningskapital ,58 Innskudd fra kunder ,98 Utlån brutto inklusiv overført Verd Boligkreditt AS ,82 Utlån overført Verd Boligkreditt AS ,00 Utlån (brutto) banken ,78 Sum nedskrivninger på utlån Herav nedskrivninger på grupper av utlån Totale nedskrivninger i % av utlån 0,82 1,03 Ansvarlig kapital (tellende) Kapitaldekningsprosent 20,08 19,97 Kjernekapitalprosent 17,52 18,52 Ren kjernekapitalprosent 15,27 14,97 6 HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2014

7 Skulpturen "Fløytespilleren" i Byparken. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT

8 ÅRSBERETNING INNLEDNING Haugesund Sparebank sitt resultat før skatt økte i 2014 med 10,0 millioner kroner og utgjorde 84,4 millioner kroner hvorav det er avsatt 19,3 millioner kroner til skatt. Av resultatet etter skatt på 65,1 millioner kroner, er det foreslått avsatt 2 millioner kroner til gavefond mens 63,1 millioner kroner bidrar til en solid styrking av Sparebankens fond og kapitaldekning. Bankens brutto utlånsøkning, inkludert overførte lån til Verd Boligkreditt AS, er på 3,8 prosent, mens innskuddsøkningen er på 7,0 prosent. Banken har en god innskuddsdekning på over 94 prosent. Bankens rene kjernekapital er nå styrket til 15,27 prosent, mens den ansvarlige kapitalen er på 20 prosent. Dette er en utvikling som er i tråd med den som framkommer i bankens planer og budsjetter. Haugesund Sparebank driver virksomhet i henhold til Lov om sparebanker, Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og Lov om verdipapirhandel. Banken har kontorer i kommunene Haugesund, Bømlo, Tysvær og Vindafjord. Styret mener at bankens resultat og utvikling bidrar til å opprettholde bankens forretningsidé om å være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring til beste for kunder og lokalsamfunn. Bankens visjon, lokal, nær og personlig, har stor betydning i bankens daglige virksomhet og strategiske planlegging. Haugesund Sparebank ble etablert 1. oktober 1928, og er i dag en betydelig aktør i det lokale finansmarked med en forvaltningskapital på ca. 8,7 milliarder kroner. Banken selger både liv- og skadeforsikringsprodukter fra Frende Forsikring. Vi har samarbeid med Norne Securities AS om verdipapirhandel, og har et viktig samarbeid med boligkredittforetaket Verd Boligkreditt AS. Vi formidler leasingprodukter fra Brage Finans AS og langsiktige lån til næringslivskunder fra Eiendomskreditt AS. Banken er medeier i alle disse selskapene sammen med flere andre sparebanker. Banken er også medeier i det lokale meglerfirmaet Eiendomsmegler A AS, som er etablert med lokaler i bankens nabobygg, Haraldsgaten 117 i Haugesund. Eiendomsmegler A AS er blitt en betydelig aktør i det lokale eiendomsmarkedet, og har også etablert samarbeid med Haugesund Boligbyggelag om salg av borettslagsleiligheter. Samarbeidet med de åtte andre sparebankene innenfor DSS, De Samarbeidende Sparebanker, har stor betydning for Haugesund Sparebank. DSS - samarbeidet består av sparebankene Lillesands Sparebank, Spareskillingsbanken (ny fra 2014), Søgne og Greipstad Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Haugesund Sparebank, Etne Sparebank, Voss Sparebank og Luster Sparebank. Haugesund Sparebank har blant annet en utvidet koordinerende rolle i dette samarbeidet, spesielt overfor den felles IT leverandøren, EVRY. I desember 2012 avtalte DSS - bankene en videreføring og utvidelse av avtalen med EVRY. Avtalen løper i fire år. DSS bankene har også en viktig rolle som aksjonærer og brukere av de sparebankeide selskapene Frende, Norne, Verd, Brage og Eiendomskreditt. I en tid hvor finansmarkedet blir stadig mer sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å være den eneste lokaleide og lokalstyrte banken i Haugesund. Haugesund Sparebank fikk i fjor nærmere nye kunder. I tillegg til konkurransedyktige betingelser og god personlig service har vi erfart at både bedrifter og privatpersoner legger vekt på den lokale tilknytningen når de skal velge bankforbindelse. I de siste årene har banken rekruttert mange nye medarbeidere med god utdannelse fra høyskoler og universitet. Samtidig har det vært stor interesse blant de ansatte for autorisasjonsordningen. 25 av bankens ansatte har nå eksamen som Autorisert Finansiell Rådgiver. Bankens resultater de senere årene gjør at banken fortsatt kan være en stor bidragsyter til lokale lag og foreninger innen både idrett, kultur og humanitære ideelle organisasjoner. Også i 2014 betalte banken over 10 millioner kroner i sponsorstøtte i forbindelse med samarbeidsavtaler med nærmere 150 foreninger og lag i bankens markedsområde. Det ble også utbetalt 2 millioner kroner fra bankens gavefond til allmennyttige formål. Haugesund Sparebank er sponsor for IronMan. 8 HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2014

9 ÅRSBERETNING DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Internasjonalt Internasjonal økonomi preges fortsatt av moderat vekst og stor usikkerhet om den videre utviklingen. Forskjellene mellom ulike land og regioner er imidlertid betydelige. I USA har den svært ekspansive pengepolitikken fra den amerikanske sentralbanken (Federal Reserve) ifølge Finans Norge endelig fått effekt på økonomien. Det er god vekst i privat konsum og investeringer og en klar bedring i arbeidsmarkedet. Federal Reserve avsluttet sine kvantitative lettelser i oktober og har indikert at første renteøkning vil komme i løpet av året I Storbritannia har utviklingen også vært positiv etter at Bank of England tidligere har iverksatt lignende pengepolitiske tiltak. Det økonomiske oppsvinget har avtatt noe i styrke det siste halvåret, men innenlandsk etterspørsel er fortsatt solid. I motsetning til USA og Storbritannia har utviklingen i euroområdet vært svak det siste året. Samlet sett økte BNP i euroområdet med kun 0,75 prosent i fjor. I tillegg til svak vekst og høy arbeidsledighet, er det nå økende bekymring knyttet til den lave inflasjonen. Mario Draghi, presidenten i den europeiske sentralbanken (ESB), frykter at eurosonen er på vei inn i deflasjonsfellen der reell gjeldsbelastning øker og husholdninger utsetter sitt konsum i påvente av lavere priser. Den vedvarende lave inflasjonen har derfor medført stadig mer tydelige signaler om pengetrykking og kjøp av statsobligasjoner. Enkelte kritikere peker på at et slikt program vil ha begrenset effekt og at det vil føre til videre utsettelse av strukturelle reformer i enkelte land som er helt nødvendig på sikt. Situasjonen i Hellas er svært usikker. Framvoksende økonomier har vært de mest sentrale bidragsyterne til vekst i verdensøkonomien i etterkant av finanskrisen, men veksten har blitt redusert de siste par årene. Dette gjelder særlig i Kina hvor det eksisterer stor usikkerhet rundt den framtidige utviklingen i økonomien. Den reduserte veksten er til Hydro Karmøy Fabrikker. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT

10 ÅRSBERETNING 2014 en viss grad villet av myndighetene som prøver å rebalansere økonomien vekk fra investeringer og til forbruk. Samtidig er økonomien preget av et omfattende skyggebankvesen som har bidratt til meget høy vekst i kreditt og boligpriser. Sistnevnte begynte å avta mot slutten av fjoråret og forventes å få en sterk negativ påvirkning på boliginvesteringene i år. Norsk økonomi Norsk økonomi har over tid blitt mer og mer oljeavhengig og dermed mer sårbar for et omslag i petroleumssektoren. Finans Norge sier at selv om det har vært ventet at vi ville se et skift i denne sektoren, har den dramatiske nedgangen i oljeprisen i andre halvår 2014 kommet som et sjokk for mange. Oljeprisene har halvert seg siden i fjor sommer. Fra et toppunkt i juni 2014 på rundt USD 115 per fat har oljeprisen vært under USD 50 per fat. Pr lå prisen på et fat nordsjøolje på ca 57 dollar. I tillegg til en lav oljepris indikerer anslag fra de sentrale prognosemiljøene at oljeinvesteringene vil falle så mye som 15 prosent i Selv om nivået fortsatt er veldig høyt (prognose for 2015 indikerer et investeringsnivå på 189 milliarder kroner i 2015, over ti ganger så mye som i industrien), vil oljeinvesteringer bidra negativt til veksten i norsk økonomi i motsetning til tidligere. Oljeprisen korrelerer i stor grad med den norske kronen og gjennom høsten har vi derfor sett en betydelig svekkelse mot de store valutaene. Eksempelvis så vi en kronesvekkelse gjennom fjoråret på i overkant av 22 prosent mot amerikanske dollar og rundt 8 prosent mot euro, til tross for vedvarende uro i eurosonen. Svekkelsen av kronen medfører redusert kjøpekraft for norske husholdninger gjennom økte priser på importerte varer, men gir også bedrede konkurransevilkår for tradisjonell eksportindustri ettersom norske varer blir billigere for utenlandske importører. Dette bidrar til å lette omstillingen til en mindre oljeavhengig økonomi. Den underliggende inflasjonen (KPI-JAE) har ligget rundt inflasjonsmålet på 2,5 prosent gjennom Desembertallet ble intet unntak med en annualisert vekst i KPI-JAE på 2,4 prosent, mens den rene konsumprisveksten (KPI) endte på 2,1 prosent. Importert inflasjon, som utgjør rundt 1/3 av KPI-JAE, steg med to tideler til 1,3 prosent og kan forventes å stige fremover i lys av den svake kronen. Veksten i norsk fastlandsøkonomi anslås å ha økt med 2,25 prosent i 2014, ifølge Norges Bank, noe som er lavere enn trendveksten på om lag 2,5 prosent. Bedrifter i de fleste næringer i Norges Banks regionale nettverk har rapportert om mindre kapasitetsproblemer enn tidligere, og lavere forventet vekst fremover. Dette gjelder særlig for oljeleverandørnæringen. Lavere oljeinvesteringer, med de ringvirkninger det har for fastlandsøkonomien, vil trekke ned veksten i inneværende år og trolig føre til en økning i arbeidsledigheten. På den andre siden har oljeprisfallet bidratt til kronesvekkelse og dermed bedret konkurransevilkårene for tradisjonell eksportindustri. Denne effekten ble forsterket ytterligere av kuttet i styringsrenten mot slutten av året. Den underliggende inflasjonen har ligget rundt inflasjonsmålet og kan øke videre ettersom en svakere krone vil øke prisen på importerte varer. Husholdningenes forbruk holder seg på et moderat nivå, mens spareraten forblir høy. Boligprisene har tatt seg opp etter et svakt 2013, uten at dette har bidratt til å bryte opp den svakt nedadgående trenden i husholdningenes gjeldsvekst. Privat konsum står for om lag halvparten av aktiviteten i norsk fastlandsøkonomi. Som i 2013 utviklet forbruket seg moderat i 2014, med en vekst i underkant av 2 prosent. Vekst i husholdningenes konsum vil i stor grad avhenge av utviklingen i husholdningenes inntekt, formue og renter. Finans Norges Forventningsbarometer viste en sterk tro på både landets og egen økonomi i husholdningene de tre første kvartalene i fjor, før indikatoren falt markert i 4. kvartal. Oljeprisfallet og meldinger om bemanningsreduksjoner, særlig i olje- og gassindustrien, gjør mange usikre på utviklingen fremover, særlig i landets økonomi. Til tross for det svært pessimistiske synet på utviklingen i Norge samlet sett, holder forventningene til egen økonomi seg godt oppe. Dette skyldes nok en kombinasjon av at folk flest føler at de har sikre jobber, at lånerentene er svært lave og at mange har bygget opp solide buffere for å kunne stå i mot dårligere tider. Likevel vil nok mer usikre tider føre til videre vekst i sparingen, som bare for bankinnskudd har passert 1000 milliarder kroner, tilsvarende om lag kroner per husholdning. Den svake utviklingen i boligprisene i 2013 ble reversert fullt ut i fjor med positiv månedsvekst (sesongjustert) gjennom hele året. I desember var boligprisene 8,1 prosent høyere enn i samme måned året før. Markedet for boliglån til husholdninger har vært (og er) preget av sterk konkurranse og utlånsrentene har blitt nedjustert en rekke ganger. Denne utviklingen ser også ut til å fortsette i Andre faktorer som urbanisering og lav bygging i pressområder taler ifølge Finans Norge også for en videre prisvekst. På den negative siden kan en svakere norsk økonomi og økt usikkerhet føre til lavere befolkningsvekst (færre arbeidsinnvandrere) og et dårligere arbeidsmarked, noe som vil bidra til å trekke ned prisene på sikt. Situasjonen i Haugesundregionen Ved utgangen av 2014 hadde Norge en samlet arbeidsledighet på 3,7 prosent mot 3,5 prosent året før. De fleste kommunene i Haugesundregionen har en arbeidsledighet på mellom 1,7 og 2,9 prosent. Haugesund har den høyeste arbeidsledigheten i regionen. Ved utgangen av 2014 var 646 personer i Haugesund registrert som arbeidsledige, noe som utgjør 3,3 prosent av arbeidsstyrken. (Kilde: SSB og NAV) I følge tall fra Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, hadde den maritime næringen i foreningens nedslagsfelt en omsetning på 52 milliarder kroner i Det er en økning på fire milliarder kroner fra året før. Den maritime næringen i Haugesund omsatte i 2014 for 12,9 milliarder kroner, en 10 HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2014

11 ÅRSBERETNING 2014 Den maritime næringen i Haugesund er fremdeles en av grunnpilarene i byens næringsliv. nedgang på 2,7 milliarder kroner fra året før. Antall sysselsatte i den maritime næringen i Haugesund viste en nedgang på ett tusen personer til Totalt for hele regionen er personer sysselsatt innen den maritime næringen. Redusert aktivitet i Nordsjøen som resultat av lavere oljepris rammet den lokale verftsindustrien mot slutten av Allerede i februar 2014, lenge før oljeprisen falt, varslet Statoil omfattende spareplaner for både investeringer og vedlikeholds arbeid i Nordsjøen. Dette har også påvirket Aibel-konsernet som i ulike etapper har redusert bemanningen i løpet av høsten Mens konsernet ved utgangen av 2013 hadde ansatte tilknyttet Haugesund, er tallet nå redusert til rundt Siden oppstarten i 1985 er det investert for nærmere 50 milliarder kroner i landanlegget på Kårstø. En del av de store milliardinvesteringene som er gjort ved Kårstø de siste årene har vært å gjøre klar for mottak av kondensat (lettolje) fra Gudrunfeltet. Den første lettoljen fra Gudrunfeltet ankom Kårstø i april I 2014 ble det besluttet at gassen fra det planlagte Johan Sverdrup-feltet skal føres i land til Kårstø. Det er forventet at den første gassen fra Sverdrup-feltet vil ankomme Kårstø i Det er knyttet store forventninger til den planlagte pilotfabrikken til Hydro Karmøy som skal produsere aluminium på en mer energieffektiv måte. Eftas overvåkingsorgan, ESA, godkjente i februar 2015 at Hydro kan motta økonomisk støtte til bygging av fabrikken. Hvis Hydro får en langsiktig kraftavtale, kan arbeidet med byggingen av fabrikken starte i Fabrikken vil gi 50 faste arbeidsplasser. Industribedriften Westcon Group, med hovedkontor i Ølensvåg i Vindafjord, hadde i fjor en omsetning på nærmere 3 milliarder kroner mot 2,4 milliarder året før. Dette inkluderer rederiet Westcon Geo i Ålesund. Antall ansatte er redusert med 250 til rundt hvorav halvparten arbeider ved anlegget i Ølensvåg. Samtlige av kjøpesentrene i Haugesundregionen økte omsetningen i 2014 med mellom to og tre prosent. Handelsnæringen i Haugesund sentrum har ingen sammenlignbar handelsstatistikk, men en del sentrale butikker forteller om alt fra svak tilbakegang til moderat vekst. I 2014 hadde Haugesund ti anløp av store cruiseskip med et samlet passasjertall på rundt Mesteparten av cruiseturistene var fra Storbritannia. For 2015 er det ventet 18 cruiseskip til Haugesund med i alt passasjerer. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT

12 ÅRSBERETNING 2014 Etter mange år med en sterk vekst i trafikken, fikk Haugesund Lufthavn, Karmøy i 2014 en liten nedgang. Totalt reiste passasjerer til og fra Haugesund Lufthavn, noe som er en nedgang på 1,9 prosent i forhold til rekordåret Innenlands trafikken er fremdeles den dominerende delen av trafikkgrunnlaget ved Haugesund Lufthavn, Karmøy med vel 65 prosent av alle reisende. I følge tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) hadde hotellene i Haugesund i 2014 en nedgang i antall solgte gjestedøgn på 7 prosent til Mens det i 2013 var en kapasitetsutnyttelse ved hotellene i Haugesund på 56,5 prosent, gikk den i 2014 ned til 51,8 prosent. Etter at personbilsalget i Haugesundregionen økte med 13 prosent i 2013, gikk det litt tilbake i 2014, minus 1 prosent til 3096 enheter. Salget av varebiler i regionen holdt seg stabilt med 689 enheter. (Tallene er innhentet fra Opplysningsrådet for veitrafikken og omfatter kommunene Haugesund, Karmøy, Tysvær, Vindafjord, Utsira, Etne, Bokn, Sveio og Bømlo.) Studentmiljøet i Haugesund er stadig voksende og utgjør en viktig faktor for byens økonomi. Høgskolen Stord/Haugesund (HSH) har for tiden 3200 studenter og 311 ansatte hvorav ca. halvparten av både studentene og de ansatte har sitt tilholdssted i Haugesund. Av de 3200 studentene er 2000 heltidsstudenter. HSH tilbyr grunnutdanninger på bachelor- og masternivå, samt et bredt utvalg av etter- og videreutdanninger innen helsefag, ingeniørfag, lærerutdanning, barnehagelærerutdanning, kulturfag, maritime fag og økonomisk/administrative fag. HSH driver også forsknings- og utviklingsprosjekter og samarbeider tett med universitets- og høgskolenettverket på Vestlandet (UH-nett Vest) og Universitetet i Stavanger. HSH omsatte i 2014 for 330 millioner kroner. Med 406 aktive gårdsbruk i 2014 er Vindafjord fremdeles den største landbrukskommunen i regionen. Av de 406 brukene som mottok jordbruksstøtte i 2014, var det 132 som fikk tilskudd for å drive med melkeproduksjon. I Tysvær har det i 2014 vært en liten økning i antall gårdsbruk og melkekvoter. Antall aktive gårdsbruk økte med seks til 250, mens antall melkekvoter økte med fem til 70. Haugesund er den minste landbrukskommunen i regionen med 33 aktive gårdsbruk i Eksporten av norsk sjømat økte med 12 prosent i 2014 til 68,6 milliarder kroner. Havbruksnæringen, som er en stor og viktig næring i blant annet Bømlo, stod for 43,9 milliarder (64 prosent) og villfisknæringen for 24,7 (36 prosent) milliarder kroner. Ved utgangen av 2014 var det registrert 290 fiskefartøy i Haugesundregionen, noe som er en nedgang på 9 fartøy fra Fra Slåttevik i Tysvær. 12 HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2014

13 ÅRSBERETNING UTVIKLINGEN I FINANSMARKEDENE Kredittveksten har samlet sett fortsatt den svakt nedadgående tendensen fra 2013 også gjennom Både husholdningene og ikke-finansielle foretak har redusert sin vekst i gjeldsopptak i denne perioden. For husholdningene har veksten gått fra å ligge i overkant av 7 prosent på årsbasis til å ligge ned mot 6 prosent. Foretakene har redusert kredittveksten fra ca. 4 prosent til i underkant av 3 prosent. De store regulatoriske endringene på bankområdet har ført til at utlån til foretak har fått en lavere prioritet (og en strammere kredittpraksis) sammenlignet med boliglån til husholdninger. Siden investeringslysten hos foretak på samme tid har vært svært lav, har dette gitt utslag i en lavere kredittvekst. For enkelte av de større selskapene var det imidlertid gunstig å hente finansiering i obligasjonsmarkedet i fjor, men tilgang på finansiering fra dette markedet forverret seg imidlertid mot slutten av fjoråret. I lys av svekkede makroøkonomiske og næringsspesifikke utsikter er det ikke ventet at bedriftenes etterspørsel etter lån vil ta seg opp i første del av Konkurransen om boligkunder har vært sterk gjennom året, og alle banker har sett det nødvendig å kutte utlånsrentene for å opprettholde sin markedsandel. Dette har trolig bidratt til økte boligpriser, men ser ikke ut til å ha hatt nevneverdig effekt på gjeldsveksten hos husholdningene. Ifølge Norges Banks utlånsundersøkelse er det ventet at utlånsmarginene på utlån til husholdningene skal videre ned og at etterspørselen etter lån vil stige i første kvartal Gjeldsbelastningen i husholdningene fortsatte å øke noe i 2014, som følge av at kredittveksten holdt seg på et høyere nivå enn inntektsveksten. Samlet sett er husholdningenes bruttogjeld nå over dobbelt så stor som deres disponible inntekt, en utvikling som myndighetene ser på med bekymring. Analyser utført av Norges Bank viser imidlertid en nedgang i andelen gjeld i husholdningene som er klassifisert som spesielt risikoutsatt. Denne gjelden holdes av husholdninger som har et høyt gjeldsnivå i forhold til disponibel inntekt, lav betjeningsevne og Hovedindeksen OSEBX Hovedindeksen OSEBX 480 jan. 14 feb. 14 mar. 14 apr. 14 mai. 14 jun. 14 jul. 14 aug. 14 sep. 14 okt. 14 nov. 14 des RENTEUTVIKLINGEN Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Med svak vekst og lave renter hos våre viktigste handelspartnere, samt et stort fall i oljeprisen og en forventet nedgang i oljeinvesteringer, valgte Norges Banks hovedstyre å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent på årets siste rentemøte i desember Dette var den første endringen i renten siden mars Rentekuttet ble av flere tolket som et føre var -tiltak fra hovedstyrets side gitt de noe mørkere framtidsutsiktene for norsk økonomi. Den svake kronen og hensynet til finansiell stabilitet trakk motsatt vei. Usikkerheten rundt videre vekst er fortsatt framtredende og Norges Bank Haugesund med Smedasundet. dårlig pantesikkerhet, og utgjør samlet kun om lag 2 prosent av total gjeld. Husholdningene er likevel sårbare for inntektsbortfall og renteøkninger, men analysen indikerer at sårbarheten ikke har økt slik den aggregerte gjeldsbelastningen antyder. Det kraftige oljefallet gir vekstbidrag i mange økonomier, mens land som Norge, Canada og Russland har fått en betydelig svekkelse i sine valutaer. Den amerikanske dollaren styrket seg med 12 prosent (handelsvektet) i 2014, og er nå på sitt sterkeste siden desember 2005, mens norske kroner (handelsvektet) svekket seg med ca. 10 prosent i Fra rekordsterke nivåer i februar 2013 svekket den norske kronen seg ved inngangen til 2015 til det svakeste nivået siden Selv om fjoråret var preget av økonomisk usikkerhet i store deler av verden, økte imidlertid flere av verdens børser betydelig. Den brede S&P 500 indeksen i USA økte med nærmere 13 prosent, mens verdien av aksjene notert på den industritunge Dow Jones indeksen økte med 8,5 prosent. Oslo Børs økte med 5 prosent i HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT

14 ÅRSBERETNING RENTEUTVIKLINGEN Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. Med svak vekst og lave renter hos våre viktigste handelspartnere, samt et stort fall i oljeprisen og en forventet nedgang i oljeinvesteringer, valgte Norges Banks hovedstyre å kutte styringsrenten med 0,25 prosentpoeng til 1,25 prosent på årets siste rentemøte i desember Dette var den første endringen i renten siden mars Rentekuttet ble av flere tolket som et føre var -tiltak fra hovedstyrets side gitt de noe mørkere framtidsutsiktene for norsk økonomi. Den svake kronen og hensynet til finansiell stabilitet trakk motsatt vei. Usikkerheten rundt videre vekst er fortsatt framtredende og Norges Bank har gitt uttrykk for en 50 prosent sannsynlighet for ytterligere rentekutt på neste rentemøte i mars. Til tross for at styringsrenten aldri har vært lavere enn dagens nivå har imidlertid Norges Bank fortsatt et betydelig handlingsrom til forskjell fra våre svenske naboer og euroområdet for øvrig. Anslag på styringsrenten i referansebanen med sannsylighetsfordeling. Styringsrenten i referansebanen fra PPR 3/14 med sannsynlighetsfordeling og styringsrenten i referansebanen fra PPR 4/14 (rød linje). Prosent. 1 kv kv (Kilde: Norges Bank) Den norske 3 måneders pengemarkedsrenten, NIBOR, var i begynnelsen av 2015 på ca. 1,4 prosent, mens den ett år tidligere var på ca. 1,6 prosent. Renten på norske 10 års statsobligasjoner var på 1,6 prosent i januar 2015, mens den ett år tidligere var på 2,9 prosent. Rentestatistikken for banker og finansforetak viser at gjennomsnittlig rentemargin (forskjellen mellom utlånsrenter og innskuddsrenter) for norske banker pr. 3. kvartal 2014 var på 2,47 prosent, en reduksjon fra året før da den var på 2,56 prosent. Haugesund Sparebanks rentemargin var for 2014 på 2,57 prosent, en reduksjon fra 2,61 prosent året før. Vi legger i vår kredittgivning til grunn at rentemarginen for næringslivslån, på grunn av risiko og vekting av sikkerheter (ref. kapitaldekningsreglene), skal være høyere enn rentemarginen for boliglån. For 2014 var differansen på ca. 1,5 prosentpoeng. 11 Vikedal. 14 HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2014

15 ÅRSBERETNING 2014 Ryvarden kulturfyr i Sveio. Den norske 3 måneders pengemarkedsrenten, NIBOR, var i begynnelsen av 2015 på ca. 1,4 prosent, mens den ett år tidligere var på ca. 1,6 prosent. Renten på norske 10 års statsobligasjoner var på 1,6 prosent i januar 2015, mens den ett år tidligere var på 2,9 prosent. Gjennomsnittlig avkastning/rentemargin Rentestatistikken for banker og finansforetak viser at gjennomsnittlig rentemargin (forskjellen mellom utlånsrenter og innskuddsrenter) for norske banker pr. 3. kvartal 2014 var på 2,47 prosent, en reduksjon fra året før da den var på 2,56 prosent. Haugesund Sparebanks rentemargin var for 2014 på 2,57 prosent, en reduksjon fra 2,61 prosent året før. Vi legger i vår kredittgivning til grunn at rentemarginen for næringslivslån, på grunn av risiko og vekting av sikkerheter (ref. kapitaldekningsreglene), skal være høyere enn rentemarginen for boliglån. For 2014 var differansen på ca. 1,5 prosentpoeng. 5. FORVALTNINGSKAPITALEN Haugesund Sparebanks HAUGESUND forvaltningskapital SPAREBANK var ved utgangen - ÅRSRAPPORT av 2014 på ,7 millioner 15 kroner. Dette er en økning på 462,2 millioner kroner eller 5,6 prosent det siste året. Økningen er noe høyere enn året før (4,0 prosent), og på nivå med bankens budsjett. I forvaltningskapitalen er det ikke medregnet overføring av boliglån til Verd Boligkreditt AS på totalt 1.480,4 millioner kroner. Verd Boligkreditt AS benyttes aktivt av banken i forbindelse med bankens funding- og likviditetssituasjon. Det blir stadig viktigere for bankene å ha en slik mulighet for overføring av godt sikrede boliglån til et boligkredittforetak (OMF).

16 ÅRSBERETNING FORVALTNINGSKAPITALEN Haugesund Sparebanks forvaltningskapital var ved utgangen av 2014 på 8.749,7 millioner kroner. Dette er en økning på 462,2 millioner kroner eller 5,6 prosent det siste året. Økningen er noe høyere enn året før (4,0 prosent), og på nivå med bankens budsjett. I forvaltningskapitalen er det ikke medregnet overføring av boliglån til Verd Boligkreditt AS på totalt 1.480,4 millioner kroner. Verd Boligkreditt AS benyttes aktivt av banken i forbindelse med bankens funding- og likviditetssituasjon. Det blir stadig viktigere for bankene å ha en slik mulighet for overføring av godt sikrede boliglån til et boligkredittforetak (OMF). Bankens likviditet er god også ved inngangen til 2015, og innskuddsdekningen er fortsatt høy, 94,3 prosent i 2014 mot 91,5 prosent i Dette er meget tilfredsstillende, særlig også på bakgrunn av at den er bedre enn den gjennomsnittlige innskuddsdekningen for alle landets sparebanker. Banken fastsatte i 2013 et nytt mål om innskuddsdekning på minimum 85 prosent (innskudd i prosent av bokførte utlån). Ved årsskiftet utgjorde bankens plasseringer i Norges Bank og andre kredittinstitusjoner, inklusiv bankens kontantbeholdning, 755,2 millioner kroner, en økning fra 703,9 millioner kroner året før. Banken hadde ved årsskiftet løpende 5 obligasjonslån på totalt millioner kroner, med forfall i perioden fra juni 2015 og fram til juni I tillegg hadde banken et ansvarlig obligasjonslån på 125 millioner kroner, tatt opp i Banken hadde også to fondsobligasjonslån på tilsammen 110 millioner kroner. Bankens avtaler med Haugesund kommune, Karmøy kommune (sammen med Skudenes & Aakra Sparebank), Tysvær kommune, Sveio kommune (ny) og Utsira kommune er svært viktige og har stor betydning for banken. Styret ser det som svært viktig at Haugesund Sparebank, som den lokale banken, kan ha et totaltilbud av finansielle tjenester med betingelser, service og oppfølging som gjør at kommunene i bankens virkeområde ser seg tjent med å velge Haugesund Sparebank som bankforbindelse og finansiell samarbeidspartner. Årlig vekst i % tjent med å velge Haugesund Sparebank som bankforbindelse og finansiell samarbeidspartner. 6. INNSKUDD Ved utgangen av 2014 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 6.668,6 millioner kroner. Dette er en økning på 434,9 millioner kroner eller 7,0 prosent fra året før. Innskuddsøkningen er noe høyere enn budsjettert, men også høyere enn året før da den var på 5,6 prosent. Personkundene står for 54 prosent av bankens innskudd, bedriftskundene for 41 prosent og det offentlige for 5 prosent. Innskuddsmassens sammensetning pr sammenlignet med 2013 var som følger: INNSKUDDSMASSENS SAMMENSETNING (mill. kroner) Bedriftskonto/Foreningskonto/ Landbrukskonto ,0 469,5 Personkonto 643,4 566,7 Seniorkonto 179,4 180,2 Boligsparing for ungdom (BSU) 156,9 132,9 Kapitalkonto 1.209, ,3 Plasseringskonto 918,2 931,2 31 dagers innskudd 909,0 642,3 Andre vilkår 2.149, ,6 Sum 6.668, ,7 Det framgår at banken totalt sett har en positiv innskuddsutvikling i Innskudd på personkonto viser fortsatt stor økning, 13,5 prosent, mens innskudd på BSU-konto har økt med hele 18,1 prosent. Vårt nye tilbud om innskudd med 31 dagers oppsigelse er allerede blitt svært populært. Samlet sett har banken gjennomsnittlig hatt en innskuddsøkning på nesten 7 prosent de siste 3 årene. Denne positive utviklingen i bankens innskudd har sammenheng med fortsatt svært god oppslutning fra bankens etablerte kunder samt en rekke nye kundeforhold ved alle bankens kontorer. Haugesund Sparebank fikk tilsammen nærmere nye kunder i Dette tyder på at bankens satsing på personlig service og sentral beliggenhet i byen og distriktet blir verdsatt. I tråd med den generelle samfunnsutviklingen tilbyr banken også alle typer av automatog nettbanktjenester. Nærmere av bankens kunder har nå tatt i bruk nettbank, hvor vi har ingen eller lave gebyrer knyttet til betalingsformidling og kontoinformasjon. Banken har egen App for banktjenester for iphone og Android. Her kan kundene bl. a. få tilgang til mobilbank, SMS-tjenester, valutakalkulator, sparekalkulator, lånekalkulator, aksjekurser fra Oslo Børs samt mulighet for sperring av kort. Vår nye mobilbank gir nettbankkundene tilgang til de mest populære nettbanktjenestene på mobiltelefon og nettbrett. I 2014 fornyet vi bankens hjemmeside og nettbank til enda bedre 16. INNSKUDD HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2014 Ved utgangen av 2014 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 6.668,6 millioner kroner. Dette er en økning på 434,9 millioner kroner eller 7,0 prosent fra året før. Innskuddsøkningen er noe høyere enn budsjettert, men også høyere enn året før da den var på 5,6 prosent. Personkundene står for 54 prosent av bankens innskudd, bedriftskundene for 41 prosent og det offentlige for 5 prosent.

17 ÅRSBERETNING 2014 brukermulighet og til mer moderne design hvor vi også i stor grad tilpasser innholdet til forskjellig skjermstørrelse. Banken tilbyr nå også BankID på mobil i tillegg til ordinær BankID. Dette forenkler hverdagen for de aller fleste nettbankkundene ettersom en nå kan benytte både kodebrikke og mobiltelefon. Banken lanserte høsten 2013 nye tilbud (Spire) overfor studenter og yngre kunder i aldersgruppen fra 0 til 25 år. Over kunder er nå tilknyttet bankens Spire-program. Det ble også etablert en spareklubb (Sølve) for kunder i målgruppen 0-12 år. Her er det nå 450 medlemmer, og klubben er i sterk vekst. Overfor seniorkunder har vi fortsatt tilbud om redusert gebyr på flere områder. Oppslutningen om bankens mange opplegg for seniorkunder har vært stor også i Sandeid. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT

18 ÅRSBERETNING UTLÅN OG GARANTIER Haugesund Sparebanks bokførte brutto utlån utgjorde 7.072,1 millioner kroner ved årsskiftet. Dette tilsvarer en økning på 3,8 prosent i Utviklingen er i tråd med bankens planer og budsjett. I tillegg til utlånsøkningen i bankens regnskap må det også hensyntas at banken i løpet av året økte volumet av boliglån som ble overført til Verd Boligkreditt AS med 56,9 (573,1 i 2013) millioner kroner. Banken har også hatt et svært godt samarbeid med Eiendomskreditt AS, som har deltatt med gunstige, langsiktige lån til flere av bankens større bedriftskunder. Risikoprofilen i bankens utlånsportefølje er omtrent uendret i forhold til 2013, samtidig som vi har opprettholdt en meget god likviditetssituasjon med over 94 prosent innskuddsdekning. Bankens portefølje av garantier for valutalån er økt fra 246,6 millioner kroner i 2013 til 280,5 millioner kroner ved utgangen av Økningen har i det alt vesentlige sammenheng med valutakursutviklingen. Styret har som målsetting at minst 2/3 av bankens utlån skal ha pantesikkerhet i bolig. Vi ligger godt innenfor denne målsettingen i dag, idet 79 prosent av utlånsmassen ved årsskiftet har pantesikkerhet i bolig. For øvrig utgjør bokførte utlån til personmarkedet ca. 60 prosent av bankens utlån. Utlån til offentlig forvaltning og borettslag utgjør ca. 2 prosent, mens bankens utlån til bedriftsmarkedet, inkl. utlån til personlig næringsdrivende, utgjør ca. 38 prosent. Inklusiv overførte boliglån til Verd Boligkreditt AS har bankens utlån til personmarkedet økt med 6 prosent i 2014, mens utlån til bedriftsmarkedet har økt med 1,5 prosent. Når det tas hensyn til at banken ved årsskiftet har netto overførte boliglån til Verd Boligkreditt AS på 1.480,4 millioner kroner, utgjør utlån til personmarkedet 67 prosent av bankens totale utlån inklusiv overførte boliglån, litt høyere enn i 2013, mens bedriftsmarkedet, inkl. off. forvaltning, utgjør 33 prosent. Totalt er det i 2014 innvilget nye lån, kreditter og garantier til en samlet sum på 2,1 milliarder kroner, på samme nivå som for Personmarkedet er bankens hovedområde for salg av finansielle produkter og tjenester, men mindre og mellomstore bedrifter, kommuner og foreninger/lag er også viktige kundegrupper for banken. Styret har forutsatt at totalt engasjement (vektet beløp) med en enkeltkunde på konsolidert basis ikke skal overstige 20 prosent av bankens ansvarlige kapital. Lovens grense er her 25 prosent. Store engasjementer som på konsolidert basis utgjør mer enn 10 prosent av bankens ansvarlige kapital, dvs. for tiden 97,7 millioner kroner, skal hvert kvartal rapporteres til Finanstilsynet. Ved årsskiftet hadde banken ingen ordinære kundeengasjement som på konsolidert basis oversteg 10 prosent av bankens ansvarlige kapital. Det framgår av note 2b at hovedtyngden av bankens utlån er etablert i de kommuner banken har kontor, idet over 78 prosent gjelder engasjementer i kommunene Haugesund, Bømlo, Tysvær og Vindafjord. Vi har også betydelige engasjementer i Karmøy kommune, ca. 11 prosent, og i Sveio kommune, ca. 2 prosent. årsskiftet har pantesikkerhet i bolig. For øvrig utgjør bokførte utlån til personmarkedet ca. 60 prosent av bankens utlån. Utlån til offentlig forvaltning og borettslag utgjør ca. 2 prosent, mens bankens utlån til bedriftsmarkedet, inkl. utlån til personlig næringsdrivende, utgjør ca. 38 prosent. Inklusiv overførte boliglån til Verd Boligkreditt AS har bankens utlån til personmarkedet økt med 6 prosent i 2014, mens utlån til bedriftsmarkedet har økt med 1,5 prosent. Bankens totale garantiansvar er økt fra 373,0 millioner kroner i 2013 til 387,0 millioner kroner ved utgangen av 2014, jfr. note Utlån fordelt etter sektorer/næringer Når det tas hensyn til at banken ved årsskiftet har netto overførte boliglån til Verd Boligkreditt AS på 1.480,4 millioner kroner, utgjør utlån til personmarkedet 67 prosent av bankens totale utlån inklusiv overførte boliglån, litt høyere enn i 2013, mens bedriftsmarkedet, inkl. off. forvaltning, utgjør 33 prosent. 18 HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2014

19 ÅRSBERETNING d. Lånegarantier utgjør den største delen av garantiansvaret med 267,0 millioner kroner, mens kontraktsgarantier utgjør 67,5 millioner kroner. Risikoen for tap på bankens garantiansvar vurderes som beskjeden, idet de aller fleste garantier og lånegarantier fortsatt har god pantesikkerhet. Bankens garantistillelser har gitt totale provisjonsinntekter på 5,5 millioner kroner i 2014, mot 5,6 millioner kroner i Når det gjelder misligholdte og tapsutsatte lån, vises det til note 2b. Det framgår at misligholdet over 90 dager er høyere i 2014 enn i Brutto misligholdte lån er økt fra 142,1 millioner kroner til 195,4 millioner kroner og utgjorde ca. 2,7 prosent av totale utlån. Summen av brutto misligholdte og tapsutsatte lån er økt fra 189,2 millioner kroner til 247,6 millioner kroner. Det er foretatt nedskrivninger på disse lånene med ca. 36,5 millioner kroner, dvs. en nedskrivningsprosent på 15. Når det gjelder risikoen for tap på utlån, vurderer styret denne som omtrent uendret. Styret er av den oppfatning at tapene i 2015 vil bli lavere enn i I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital ble de bokførte netto tapene (39,7 millioner kroner) i 2014 på 0,45 prosent mot 0,46 prosent året før. I bankens langtidsbudsjett for perioden legges det til grunn at bankens tap på utlån og garantier ikke vil overstige i snitt inntil 0,35 prosent av utlånsmassen. Banken forutsetter at det i framtiden ikke skal tas større risiko ved enkeltengasjementer enn i dag og at utlån til enkeltbransjer fortsatt skal begrenses i tråd med styrets målsetting. For øvrig kan en forverring i den økonomiske situasjonen i Norge eller i vår region påvirke bankens tap. Bankens nedskrivninger på grupper av utlån er økt med 1,5 millioner kroner og utgjør nå 21,5 millioner kroner, 0,3 prosent av brutto utlån. Nedskrivningene er beregnet på samme måten som tidligere. Etter styrets oppfatning tar bankens gruppenedskrivninger tilstrekkelig høyde for enda ikke identifiserte tap på enkeltkunder. Gruppenedskrivningene forventes å være på nivå med gjennomsnittet for landets sparebanker. Bankens totale nedskrivninger på individuelle utlån og grupper av utlån tilsvarer ca. 0,82 prosent av brutto utlån. Nedskrivningene er foretatt i.h.t. utlånsforskriften (IAS 39) og bankens interne retningslinjer og ansees å være tilstrekkelige. Haugesund Sparebank har gitt totalt 1,5 millioner kroner til Haugesund Turistforening i forbindelse med renovering av Olalia Fjellstove. Olalia Fjellstove sto ferdig renovert i HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT

20 ÅRSBERETNING TALL FRA KOMMUNENE HVOR BANKEN HAR KONTOR Det framgår av tallene at innskudd fra kunder i Haugesund fortsatt er større enn de samlede innskudd fra kunder bosatt i Bømlo, Tysvær og Vindafjord. Imidlertid er utlån til kunder i disse kommunene hvor banken har kontorer, totalt sett nå på nivå med utlån til kunder bosatt i Haugesund. Av den totale aktivitetskapitalen i banken (sum av innskudd og utlån) gjelder ca. 35 prosent kunder bosatt i Bømlo, Tysvær og Vindafjord. For de kommunene hvor banken har kontor gjelder følgende fordeling (millioner kroner): Styret besluttet i desember 2014 å foreslå overfor forstanderskapet at banken etablerer kontor i Sveio kommune i løpet av mars måned Dersom forstanderskapet slutter seg til forslaget, vil Haugesund Sparebank være den eneste banken med kontor i Sveio. Haugesund Bømlo Tysvær Vindafjord Innskudd fra kunder 3.063, ,2 406,6 408,8 433,7 395, , ,6 Utlån 2.747, ,8 368,7 379,9 800,5 714, , ,1 9. VERDIPAPIRER På bakgrunn av styrets beslutning og bankens policy om at rente- og kredittrisiko ved plassering i verdipapirer skal være beskjeden, har banken heller ikke i 2014 vært særlig aktiv for egen regning i verdipapirmarkedet. Netto er det i 2014 bokført gevinst på bankens beholdning av aksjer, egenkapitalbevis og obligasjoner som er omløpsmidler med 2,2 millioner kroner, mot en gevinst på 1,5 millioner kroner i I tillegg har banken hatt gevinst i 2014 på verdipapirer som er anleggsmidler på 16,5 millioner kroner. Denne betydelige gevinsten refererer seg til salg av bankens beholdning av aksjer i Nets. Banken hadde en relativt stor beholdning av aksjer i Nets. Bankens totale bokførte beholdning av sertifikater og obligasjoner er i løpet av 2014 økt med 72,6 millioner kroner til 634,3 millioner kroner. Obligasjonene er i hovedsak utstedt av kredittforetak og banker. Renterisikoen ved disse plasseringene Stor industriaktivitet i Ølensvåg. 20 HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2014

21 ÅRSBERETNING 2014 Det nye Helsehuset vil være klar for innflytting i oktober er svært beskjeden. Gjennomsnittlig effektiv rente utgjør for ,26 prosent for beholdningen av omløpsobligasjoner mot 2,41 prosent for Bokført verdi av bankens samlede plasseringer i aksjer anleggsmidler, pengemarkedsfond/obligasjonsfond og egenkapitalbevis er på 186,1 millioner kroner, en økning på 36,7 millioner kroner fra året før. Økningen har i hovedsak sammenheng med høyere aksjeandel i boligkredittforetaket Verd Boligkreditt AS og kjøp av andeler i Pareto Høyrente Institusjon. Alle bankens plasseringer i verdipapirer ligger godt innenfor de maksimalgrenser som styret har satt for plassering i aksjer, verdipapirfond, egenkapitalbevis og obligasjoner. Styret er av den oppfatning at det ikke er risiko av betydning ved bankens foretatte plasseringer i verdipapirer. Banken har konsesjon som verdipapirforetak og har tillatelse til å yte følgende investeringstjenester i henhold til lov om verdipapirhandel av 29. juni 2007 nr. 75 (verdipapirhandelloven), jfr. 9-1 og 2-1 første ledd nr. 1 og 5: Mottak og formidling av ordre på vegne av kunden Investeringsrådgivning Verdipapirforetaket har banksjef Tove Sternhoff som faktisk leder og administrerende banksjef Knut Grinde Jacobsen som daglig leder. Banken er medeier (1,94 prosent) i verdipapirforetaket Norne Securities AS. Aksjehandel via nettbanken og ordrer formidlet via fondsavdelingen i banken går via Norne Securities AS sine systemer og bankens kunder betjenes i stor grad direkte av Norne Securities AS. Når det gjelder verdipapirfond, har banken i mange år hatt et samarbeid med DNB Asset Management og SKAGEN AS. Mange av bankens kunder har valgt å plassere midler i fond og pr hadde våre kunder ca. 220 millioner forvaltet hos disse to fondsforvalterne, en økning fra 200 millioner kroner året før. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT

22 ÅRSBERETNING Bankens 2014 rentenetto viser en reduksjon på 3,5 millioner kroner fra 170,4 millioner kroner i 2013 til 166,9 millioner kroner i Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,90 prosent, en reduksjon fra 2,03 prosent året før. Dette bekrefter at konkurransen stadig skjerpes og at marginpresset øker. Reduksjonen har Bankens rentenetto viser en reduksjon på 3,5 millioner kroner fra 170,4 millioner kroner i 10. RESULTATREGNSKAP imidlertid også for en stor del sammenheng 2013 til 166,9 millioner med kroner vår svært i Rentenettoen gode likviditet i prosent av gjennom gjennomsnittlig året. Store deler av likviditeten har gitt ca. forvaltningskapital 1,5 prosent er på rente. 1,90 prosent, en reduksjon fra 2,03 prosent året før. Dette Bankens driftsresultat før skatt for 2014 utgjør 84,4 millioner kroner eller 0,97 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2013 var på 74,3 millioner kroner eller 0,90 prosent. bekrefter at konkurransen stadig skjerpes og at marginpresset øker. Reduksjonen har imidlertid Inntektsutvikling også for en stor i del % sammenheng av gjennomsnittlig med vår svært forvaltningskapital gode likviditet gjennom året. Store deler av likviditeten har gitt ca. 1,5 prosent rente. Bankens rentenetto viser en reduksjon på 3,5 millioner kroner fra 170,4 millioner kroner i 2013 til 166,9 millioner kroner i Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 1,90 prosent, en reduksjon fra 2,03 prosent året før. Dette bekrefter at konkurransen stadig skjerpes og at marginpresset øker. Reduksjonen har imidlertid også for en stor del sammenheng med vår svært gode likviditet gjennom året. Store deler av likviditeten har gitt ca. 1,5 prosent rente. % Bankens netto andre driftsinntekter, inklusiv gevinst/tap på valuta og verdipapirer, utgjør totalt 51,8 millioner kroner eller 0,59 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens tilsvarende tall for 2013 var 45,8 millioner kroner eller 0,56 prosent. Banken forventer fortsatt økning i andre driftsinntekter i årene framover, spesielt med bakgrunn i økt salg av forsikringer i Frende Forsikring og boliglån overført til Verd Boligkreditt AS. Bankens netto andre driftsinntekter, inklusiv gevinst/tap på valuta og verdipapirer, utgjør totalt 51,8 millioner kroner eller 0,59 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens tilsvarende tall for 2013 var 45,8 millioner kroner eller 0,56 prosent. Banken forventer Andre driftskostnader/personalkostnader i % av gjennomsnittlig fortsatt økning i andre driftsinntekter i årene framover, spesielt med bakgrunn i økt salg av forvaltningskapital forsikringer i Frende Forsikring og boliglån overført til Verd Boligkreditt AS. Bankens samlede driftskostnader for 2014, inkl. ordinære avskrivninger, er på 111,1 millioner kroner, en økning på 4,5 millioner kroner, dvs. vel 4 prosent fra året før. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er bankens driftskostnader for 2014 på 1,26 prosent (tilsvarende for 2013 var på 1,27 prosent). Vår målsetting er at denne kostnadsprosenten skal reduseres hvert år. Bankens samlede driftskostnader Bankens for 2014, netto inkl. andre ordinære driftsinntekter, inklusiv gevinst/tap på valuta og verdipapirer, utgjør avskrivninger, er på 111,1 millioner totalt kroner, 51,8 en millioner økning på kroner 4,5 eller 0,59 % prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens millioner kroner, dvs. vel 4 prosent tilsvarende fra året før. tall I prosent for 2013 av var 45,8 millioner kroner eller 0,56 prosent. Banken forventer gjennomsnittlig forvaltningskapital fortsatt er bankens økning driftskostnader i andre driftsinntekter for i årene framover, spesielt med bakgrunn i økt salg av 2014 på 1,26 prosent (tilsvarende forsikringer 2013 var i Frende på 1,27 Forsikring og boliglån overført til Verd Boligkreditt AS. prosent). Vår målsetting er at denne kostnadsprosenten skal reduseres hvert år. Bankens samlede driftskostnader for 2014, inkl. ordinære avskrivninger, er på 111,1 For øvrig har banken som mål å holde en kostnadsprosent (totale driftskostnader i prosent millioner kroner, en økning på 4,5 millioner av totale driftsinntekter) kroner, som dvs. ikke overstiger vel 4 prosent gjennomsnittet fra for alle året landets før. sparebanker. I prosent For vår del er denne økt fra 49,3 prosent i 2013 til 50,8 prosent i Basert på tall for av gjennomsnittlig forvaltningskapital For øvrig har banken kvartal er 2014 som bankens ser mål det å her holde ut driftskostnader til at en vi kostnadsprosent for 2014 vil ligge på for (totale nivå 2014 med driftskostnader gjennomsnittet på 1,26 for i landets prosent sparebanker og noe lavere enn sparebanker på vår størrelse. (tilsvarende for 2013 var av på totale 1,27 driftsinntekter) prosent). som Vår ikke målsetting overstiger gjennomsnittet er at denne for alle kostnadsprosenten landets sparebanker. For vår del er denne Bankens økt driftsresultat fra 49,3 før prosent tap for i utgjør til 50,8 107,5 prosent millioner i kroner eller Basert 1,23 på prosent tall for av 3. skal reduseres hvert år. gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2013 var 109,6 millioner kroner eller kvartal 2014 ser det her ut til at vi for 2014 vil ligge på nivå med gjennomsnittet for landets 1,32 prosent. Driftsresultatet før tap er noe lavere enn bankens budsjett. sparebanker og noe lavere enn sparebanker på vår størrelse. Bankens driftsresultat før tap for 2014 utgjør 107,5 millioner kroner eller 1,23 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2013 var 109,6 millioner kroner eller 1,32 prosent. Driftsresultatet før tap er noe lavere enn bankens budsjett Haugaland Næringspark i Gismarvik i Tysvær kommune HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2014

23 ÅRSBERETNING 2014 For øvrig har banken som mål å holde en kostnadsprosent (totale driftskostnader i prosent av totale driftsinntekter) som ikke overstiger gjennomsnittet for alle landets sparebanker. For vår del er denne økt fra 49,3 prosent i 2013 til 50,8 prosent i Basert på tall for 3. kvartal 2014 ser det her ut til at vi for 2014 vil ligge på nivå med gjennomsnittet for landets sparebanker og noe lavere enn sparebanker på vår størrelse. Bankens driftsresultat før tap for 2014 utgjør 107,5 millioner kroner eller 1,23 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2013 var 109,6 millioner kroner eller 1,32 prosent. Driftsresultatet før tap er noe lavere enn bankens budsjett. Skatt på ordinært resultat for 2014 er bokført med 19,3 millioner kroner. Av Haugesund Sparebanks resultat av ordinær drift etter skatt for regnskapsåret 2014 på 65,1 millioner kroner foreslås 2 millioner kroner avsatt til gavefond og 63,1 millioner kroner foreslås overført til Sparebankens fond. Resultatutvikling Bankens netto tap på utlån og garantier for 2014 utgjør 39,7 millioner kroner, mot 38,5 millioner kroner for I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er tapene 0,45 prosent, mot 0,46 prosent for Bankens resultat av ordinær drift etter skatt for 2014 er på 65,1 vrig har banken millioner som kroner mål å holde eller 0,75 en kostnadsprosent av gjennomsnittlig (totale driftskostnader i prosent tale driftsinntekter) som ikke overstiger gjennomsnittet for alle landets sparebanker. forvaltnings kapital mot 53,6 millioner kroner eller 0,65 prosent r del er denne økt fra 49,3 prosent i 2013 til 50,8 prosent i Basert på tall for 3. av For gjennomsnittlig øvrig har banken som forvaltningskapital mål å holde en kostnadsprosent i (totale Resultatet driftskostnader er noe l 2014 ser det her ut til at vi for 2014 vil ligge på nivå med gjennomsnittet for i prosent landets høyere av totale enn driftsinntekter) budsjettert som med ikke overstiger bakgrunn gjennomsnittet i gevinsten for alle ved landets salg sparebanker. banker og noe av For lavere vår del enn er denne sparebanker økt fra 49,3 på prosent vår størrelse. i 2013 til 50,8 prosent i Basert på tall for ANSVARLIG KAPITAL OG SOLIDITET aksjeposten kvartal 2014 ser i Nets. det her ut til at vi for 2014 vil ligge på nivå med gjennomsnittet for landets ns driftsresultat før tap for 2014 utgjør 107,5 millioner kroner eller 1,23 prosent av sparebanker og noe lavere enn sparebanker på vår størrelse. omsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2013 var 109,6 millioner kroner eller Bankens driftsresultat før tap for 2014 utgjør 107,5 millioner kroner eller 1,23 prosent av rosent. Driftsresultatet gjennomsnittlig før forvaltningskapital. tap er noe lavere Tilsvarende enn bankens tall for 2013 budsjett. var 109,6 millioner kroner eller 1,32 Driftsresultat/tap prosent. Driftsresultatet i % av før gjennomsnittlig tap er noe lavere enn forvaltningskapital bankens budsjett. % s netto tap på utlån og garantier for 2014 utgjør 39,7 millioner kroner, mot 38,5 r kroner for I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er tapene 0,45, mot 0,46 prosent Bankens for netto tap på utlån og garantier for 2014 utgjør 39,7 millioner kroner, mot 38,5 millioner kroner for I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er tapene 0,45 prosent, mot 0,46 prosent for Tap på utlån i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital % I Haugesund Sparebanks forretningsmessige mål/strategier ble avsnittet om kapitaldekning revidert høsten 2013 med bakgrunn i nye krav fra myndighetene. Det henvises i denne forbindelse til omtale i avsnitt 13 om risikostyring. Følgende ble vedtatt om nye kapitalmål for Haugesund Sparebank: Kapitalmål Haugesund Sparebank. Ren kjernekapital 14,5 % 15,0 % Kjernekapital 16,0 % 16,5 % Ansvarlig kapital 18,0 % 18,5 % 11. ANSVARLIG KAPITAL OG SOLIDITET I Haugesund Sparebanks forretningsmessige mål/strategier ble avsnittet om kapitaldekning revidert høsten 2013 med bakgrunn i nye krav fra myndighetene. Det henvises i denne forbindelse til omtale i avsnitt 13 om risikostyring. Følgende ble vedtatt om nye kapitalmål for Haugesund Sparebank: Bankens kapitaldekning pr framgår av note 6c. Tellende ansvarlig kapital er på 977,7 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 853,0 millioner kroner og tilleggskapitalen 124,7 millioner kroner. I tillegg til tellende del på 743,2 millioner kroner av Sparebankens fond og gavefond, består kjernekapitalen av to fondsobligasjonslån på tilsammen 109,7 millioner kroner, 35 millioner kroner ble tatt opp i desember 2009 og 75 millioner kroner ble tatt opp i juni Tilleggskapitalen består av et ansvarlig obligasjonslån pålydende 125 millioner kroner tatt opp i juni Beregningsgrunnlaget er på 4.868,1 millioner, en økning på 366,8 millioner kroner fra året før Kapitalmål Haugesund Sparebank. Ren kjernekapital 14,5 % 15,0 % Kjernekapital 16,0 % 16,5 % Ansvarlig kapital 18,0 % 18,5 % Bankens kapitaldekning pr framgår av note 6c. Tellende ansvarlig kapital er på 977,7 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 853,0 millioner kroner og tilleggskapitalen 124,7 millioner 19 kroner. I tillegg til tellende del på 743,2 millioner kroner av Sparebankens fond og gavefond, består kjernekapitalen av to fondsobligasjonslån på tilsammen 109,7 millioner kroner, 35 millioner kroner ble tatt opp i desember 2009 og 75 millioner kroner ble tatt opp i juni Tilleggskapitalen består av et ansvarlig obligasjonslån pålydende 125 millioner kroner tatt opp i juni Beregningsgrunnlaget er på 4.868,1 millioner, en økning på 366,8 millioner kroner fra året før 21 Bankens resultat av ordinær drift etter skatt for 2014 er på 65,1 millioner kroner eller 0,75 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 53,6 millioner kroner eller 0,65 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i Resultatet er noe høyere enn budsjettert med bakgrunn i gevinsten ved salg av aksjeposten i Nets. Skatt på ordinært resultat for 2014 er bokført med 19,3 millioner kroner. Av Haugesund Sparebanks resultat av ordinær drift etter skatt for regnskapsåret 2014 på 65,1 millioner kroner foreslås 2 millioner kroner avsatt til gavefond og 63,1 millioner kroner foreslås overført til Sparebankens fond. s resultat av ordinær drift etter skatt for 2014 er på 65,1 millioner kroner eller 0,75 av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 53,6 millioner kroner eller 0,65 prosent omsnittlig forvaltningskapital i Resultatet er noe høyere enn budsjettert med Fra klatreparken Høyt & Lavt i Nedstrand. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT

24 ÅRSBERETNING ANSVARLIG KAPITAL OG SOLIDITET I Haugesund Sparebanks forretningsmessige mål/strategier ble avsnittet om kapitaldekning revidert høsten 2013 med bakgrunn i nye krav fra myndighetene. Det henvises i denne forbindelse til omtale i avsnitt 13 om risikostyring. Følgende ble vedtatt om nye kapitalmål for Haugesund Sparebank: Bankens kapitaldekning pr framgår av note 6c. Tellende ansvarlig kapital er på 977,7 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 853,0 millioner kroner og tilleggskapitalen 124,7 millioner kroner. I tillegg til tellende del på 743,2 millioner kroner av Sparebankens fond og gavefond, består kjernekapitalen av to fondsobligasjonslån på tilsammen 109,7 millioner kroner, 35 millioner kroner ble tatt opp i desember 2009 og 75 millioner kroner ble tatt opp i juni Tilleggskapitalen består av et ansvarlig obligasjonslån pålydende 125 millioner kroner tatt opp i juni Beregningsgrunnlaget er på 4.868,1 millioner, en økning på 366,8 millioner kroner fra året før. Styret er tilfreds med at bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt i de siste årene har ligget på nivå med eller over det som har vært bankens målsetting om å være på nivå med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Egenkapitalrentabiliteten etter skatt for 2014 er på 8,5 prosent, mens den året før var på 8 prosent. Styret bekrefter at banken tilfredsstiller kravene til fortsatt drift og at årsregnskapet for 2014 er satt opp under denne forutsetning. Kapitaldekningsprosent Bankens ansvarlige kapital i prosent av beregningsgrunnlaget utgjør 20,08 prosent ved utgangen av 2014 mot 19,97 prosent året før. Kjernekapitalen er nå på 17,52 prosent (redusert fra 18,52 prosent grunnet innfrielse av fondsobligasjonslån). Den rene kjernekapitalen er på 15,27 prosent, en økning fra 14,97 prosent. Dette er noe høyere enn styrets langsiktige mål og over det som er et framtidig krav til ren kjernekapital fra myndighetene. Det legges i langtidsbudsjettet opp til at bankens rene kjernekapital i løpet av skal øke jevnt hvert år. Kapitalmål Haugesund Sparebank Ren kjernekapital 14,5 % 15,0 % Kjernekapital 16,0 % 16,5 % Ansvarlig kapital 18,0 % 18,5 % Bankens ansvarlige kapital i prosent 8,5 prosent, av beregningsgrunnlaget mens den året før var på 8 prosent. utgjør 20,08 prosent ved Styret bekrefter at banken tilfredsstiller kravene til fortsatt drift og at årsregnskapet for 2014 utgangen av 2014 mot 19,97 prosent året før. Kjernekapitalen er nå på 17,52 prosent er satt opp under denne forutsetning. (redusert fra 18,52 prosent grunnet innfrielse av fondsobligasjonslån). Den rene kjernekapitalen er på 15,27 prosent, en økning fra 14,97 prosent. Dette er noe høyere enn 12. VIRKSOMHETSSTYRING styrets langsiktige mål og over det Norsk som Anbefaling er et for framtidig Eierstyring og krav Selskapsledelse til ren danner kjernekapital grunnlaget for fra myndighetene. Det legges i langtidsbudsjettet virksomhetsstyringen opp i Haugesund til at bankens Sparebank. rene kjernekapital i løpet av skal øke jevnt hvert år. definert ansvar og myndighet og at styringsprosessene er Banken er en selveiet institusjon, uten egenkapitalbeviseiere effektive og støttet av riktig bruk av teknologi. I tillegg innebærer eller aksjonærer, og har en visjon om å være lokal, nær og Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse danner grunnlaget for god virksomhetsstyring at man evner å etablere en prestasjons- personlig. Dette betyr bl.a. at vi skal være nær våre kunder virksomhetsstyringen i Haugesund Sparebank. 12. VIRKSOMHETSSTYRING Effektiv virksomhetsstyring krever at ledelsen har riktig og relevant styringsinformasjon, at Styret er tilfreds med at bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt i de siste årene har ligget overordnede mål konsistent brutt ned på de ulike nivåene i organisasjonen med tydelig Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse danner kultur som motiverer de ansatte på en slik måte at de har fokus på nivå med eller over det som har definert vært ansvar bankens og myndighet målsetting og at styringsprosessene om å være er effektive på nivå og støttet med av riktig banker bruk grunnlaget for virksomhetsstyringen i Haugesund Sparebank. på av teknologi. det som I tillegg er viktig innebærer for verdiskapning god virksomhetsstyring i organisasjonen. man evner å etablere en det er naturlig å sammenligne seg med. prestasjonskultur Egenkapitalrentabiliteten som motiverer de ansatte på slik etter måte skatt de har for fokus 2014 på det som er på er viktig for verdiskapning i organisasjonen. 8,5 prosent, mens den året før var på 8 prosent. Virksomhetsstyring er alle de aktivitetene banken utførere for å Derfor omfatter våre tjenester innen virksomhetsstyring arbeidet 22 styre gjennomføringen av strategier Styret på bekrefter en best mulig at banken måte. tilfredsstiller med kravene styringsinformasjon, til fortsatt organisering, drift og at årsregnskapet prosesser og teknologi for 2014 er satt opp under denne forutsetning. knyttet til alt fra utvikling og konkretisering av strategier i et sett Effektiv virksomhetsstyring krever at ledelsen har riktig og av planer og budsjetter, til det å rapportere, følge opp og relevant styringsinformasjon, at overordnede mål er konsistent korrigere selve gjennomføringen av strategier. brutt ned på de ulike nivåene i organisasjonen med tydelig 24 HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT VIRKSOMHETSSTYRING % Bankens ansvarlige kapital i prosent av beregningsgrunnlaget utgjør 20,08 prosent ved utgangen av 2014 mot 19,97 prosent året før. Kjernekapitalen er nå på 17,52 prosent (redusert fra 18,52 prosent grunnet innfrielse av fondsobligasjonslån). Den rene kjernekapitalen er på 15,27 prosent, en økning fra 14,97 prosent. Dette er noe høyere enn styrets langsiktige mål og over det som er et framtidig krav til ren kjernekapital fra myndighetene. Det legges i langtidsbudsjettet opp til at bankens rene kjernekapital i løpet av skal øke jevnt hvert år. Styret er tilfreds med at bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt i de siste årene har ligget på nivå med eller over det som har vært bankens målsetting om å være på nivå med banker det er naturlig å sammenligne seg med. Egenkapitalrentabiliteten etter skatt for 2014 er på Virksomhetsstyring er alle de aktivitetene banken utførere for å styre gjennomføringen av strategier på en best mulig måte. Virksomhetsstyring er alle de aktivitetene banken utførere for å styre gjennomføringen av strategier på en best mulig måte. Effektiv virksomhetsstyring krever at ledelsen har riktig og relevant styringsinformasjon, at overordnede mål er konsistent brutt ned på de ulike nivåene i organisasjonen med tydelig

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

ÅRSRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2014 ÅRSRAPPORT 2014 - INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 1 HOVEDTALL 2014 2013... 3 ÅRSBERETNING 2014 1. INNLEDNING... 4 2. DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Haraldshaugen. Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri.

Haraldshaugen. Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. Årsrapport 2015 Haraldshaugen MILJØMERKET 241 600 Trykksak Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: www.hbo.no

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 Årsrapport 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Flyttbåten Ola Flytt og vikingskipet Draken Harald Hårfagre ved Indre kai i Haugesund i juni 2012. 241 MILJØMERKET Trykksak 600 Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Tredje kvartal 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Tredje kvartal 214 Resultatpresentasjon 31.1.214 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015

Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

haugesund sparebank årsrapport 2013

haugesund sparebank årsrapport 2013 Årsrapport 2013 haugesund sparebank årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Rådhuset i Haugesund. VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 ADM. BANKSJEF: SOLID ØKONOMISK UTVIKLING...

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2015 Endring av regnskapsprinsipp Banken har endret regnskapsprinsipp for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Tidligere har banken benyttet korridormetoden

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013

Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Presentasjon av Modum Sparebank Årsregnskap 2013 Egil Meland, adm. banksjef Kristin M Skinstad, banksjef økonomi og finans Hensikt Modum Sparebank skal Skape verdier i sitt markedsområdet Visjon Modum

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015

Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Kvartalsrapport pr. 31.03.2015 Endring av regnskapsprinsipp Fra 1.1.2015 har banken anvendt IAS 19R, og dermed endret regnskapsprinsipp, for beregning av pensjonsforpliktelser og pensjonskostnader. Banken

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 23,4 mill. kr, mot 16,8 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført tap på utlån og garantier med 0,7 mill.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 5 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 HOVEDTALL 2013 2012... 6 ÅRSBERETNING 2013 1. INNLEDNING... 7 2. DEN ØKONOMISKE

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 31.03.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.03.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av mars 2007 viser driftsresultatet 12,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarer 1,32 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 2. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 2. kvartal 2006 RESULTAT Bankens resultat ved utgangen av andre kvartal 2006 utgjør 137 mill. kr før skatt. Det er en nedgang i forhold til foregående

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

2.KVARTAL KVARTAL Bank. Forsikring. Og deg.

2.KVARTAL KVARTAL Bank. Forsikring. Og deg. 2.KVARTAL 2011 2.KVARTAL 2011 Bank. Forsikring. Og deg. 2.KVARTAL 2011 3 FORVALTNINGSKAPITAL Forvaltningskapitalen er ved utgangen av juni 2011 på 3.743,4 mill. kroner mot 3.519,1 mill. kroner på samme

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon

Sparebanken Hedmark. Første halvår 2014 Resultatpresentasjon Sparebanken Hedmark Første halvår 2014 Resultatpresentasjon 13.08.2014 Om Sparebanken Hedmark Sparebanken Hedmark er den ledende leverandøren av finansielle produkter til personer, bedrifter og offentlig

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013

Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Kvartalsrapport pr. 31.03.2013 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 1. kvartal 21,9

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport Kvartalsrapport 30.09.2007 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.09.2007 Resultatregnskapet Ved utgangen av 3. kvartal 2007 viste driftsresultatet 40,3 mill. kroner før tap og skatt. Dette tilsvarte 1,38 % av gjennomsnittlig

Detaljer

e-post: KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016

e-post: KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016 DRIFTSRESULTATET. Haugesund Sparebank har ved utgangen av 2. kvartal 2016 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

DRIFTSKOSTNADER Lønn og administrasjonskostnader er som ventet på nivå med fjoråret med 15,5 mill kroner.

DRIFTSKOSTNADER Lønn og administrasjonskostnader er som ventet på nivå med fjoråret med 15,5 mill kroner. GODT RESULTAT Sparebanken Grenland presenterer et godt resultat for 1. kvartal 2007. Moderat kostnadsnivå og lave tap gir positive utslag. På den annen side er det et fortsatt press på rentenettoen. Bankens

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 3. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -3. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2008

Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsregnskap 1. kvartal 2008 Delårsrapport 1.kvartal 2008 Regnskapsprinsipp Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2007. Delårsregnskapet er ikke revidert. Resultatet. Kvinesdal

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer