INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4"

Transkript

1 Årsrapport 2012

2 INNHOLDSFORTEGNELSE Flyttbåten Ola Flytt og vikingskipet Draken Harald Hårfagre ved Indre kai i Haugesund i juni MILJØMERKET Trykksak 600 Denne årsrapporten er produsert ved Haugesund Bok og Offset AS som er et miljøsertifisert trykkeri. For mer informasjon om miljømerket se: Årsrapporten er levert av: Vormedal Forlag (www.vormedalforlag.no) Layout/design: Haugesund Bok og Offset AS, Reidun Nappen Trykk: Haugesund Bok og Offset AS Foto: Tor Inge Vormedal Forsidebilde: Paviljongen i Byparken i Haugesund VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 ADM. Banksjef: Nye utfordringer... 5 HOVEDTALL ÅRSBERETNING INNLEDNING DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN UTVIKLINGEN I FINANSMARKEDET RENTEUTVIKLINGEN FORVALTNINGSKAPITALEN INNSKUDD UTLÅN OG GARANTIER TALL FRA KOMMUNENE HVOR BANKEN HAR KONTOR VERDIPAPIRER RESULTATREGNSKAP ANSVARLIG KAPITAL OG SOLIDITET VIRKSOMHETSSTYRING RISIKOSTYRING PERSONALE, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET LIKESTILLING / DISKRIMINERING FRAMTIDEN AVSLUTNING STYRET RESULTATREGNSKAP BALANSE RESULTATANALYSE BALANSEUTVIKLING KONTANTSTRØMOPPSTILLING NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET REVISORS BERETNING KONTROLLKOMITEENS BERETNING FOR ORGANISASJONSKART Bankens administrasjon TILLITSVALGTE Vedlegg: situasjonen i haugesundregionen... 62

3 VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER Adm. banksjef: LOKAL, NÆR OG PERSONLIG VISJON: Loka l, nær og personlig FORRETNINGSIDÉ Haugesund Sparebank skal være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring. Banken skal drive etter sunne økonomiske prinsipper, til beste for kundene og lokalsamfunnet. Personmarkedet er bankens hovedområde for salg av finansielle produkter og tjenester. Andre viktige markedsområder er - små og mellomstore bedrifter - kommuner - institusjoner, foreninger og lag Haugesund Sparebank skal ha en kundebehandling som tilfredsstiller kundenes behov og forventninger, slik at langvarige kunderelasjoner vil bestå. Viktig for kundebehandlingen er: - god personlig service - tidsaktuelle produkter og tjenester - faglig dyktige ansatte og god rådgivning - god etisk standard For å opprettholde bankens handlefrihet, finansielle styrke og selvstendighet har banken klare forretningsmessige mål. FORRETNINGSMESSIGE MÅL/ STRATEGIER For å oppnå bankens forretningsmessige mål skal Haugesund Sparebank videreutvikles ut fra følgende hovedprinsipper: - Vi vil tilfredsstille kundenes behov for finansielle produkter og tjenester. - Service og kvalitet skal prege alle bankens tjenester, produkter og holdninger overfor våre kunder. - Vi vil utvikle en kultur som skaper gode kunderelasjoner, gode arbeidsplasser, engasjerte medarbeidere, godt lagspill og med tro på servicekvalitet som grunnlag for fornøyde og lojale kunder. KAPITALDEKNING Bankens mål på kapitaldekning (etter kapitaldekningsreglene) skal være minst 16%, med en kjernekapital på minst 14% og en ren kjernekapital på minst 12%. SAMARBEID MED ANDRE FINANS- INSTITUSJONER Bankens avtaler med andre finansinstitusjoner har følgende formål: - opprettholde og styrke bankens konkurransekraft - sikre forhandlingskraft overfor leverandører, blant annet på IT-siden, og oppnå gunstigere priser og bedre leveranser på de fleste områder - sikre tilgang til aktuelle produkter og tjenester ENGASJEMENT OVERFOR NÆRINGSLIVET Totale utlån med annen sikkerhet enn pant i bolig skal normalt ikke utgjøre mer enn 1/3 av bankens totale utlån. Vedtatt i styret i Haugesund Sparebank. Sist revidert Bankens totale utlån til enkeltbransjer innenfor næringslivet skal normalt ikke overstige 5% av bankens totale utlånsmasse. Bankens totale engasjement (vektet beløp) med en kunde (på konsolidert basis) skal aldri overstige 20% av bankens ansvarlige kapital. KOSTNADER Banken skal tilstrebe å holde en kostnadsprosent (totale driftskostnader i % av totale driftsinntekter) som ikke overstiger gjennomsnittet for sparebanker. Kostnader i forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital forutsettes redusert. EGENKAPITALRENTABILITET Egenkapitalrentabiliteten skal ligge minst på nivå med sparebanker det er naturlig å sammenligne seg med. LIKVIDITET Summen av kundeinnskudd og ansvarlig kapital skal utgjøre minst 90% av utlån. Øvrig funding skal sikre lav likviditets- og renterisiko. VERDIPAPIRER Banken skal ikke være engasjert i opsjoner og derivater. Banken skal bare i mindre grad være engasjert i aksjemarkedet, og plasseringene i aksjer skal ikke overstige 1,5% av forvaltningskapitalen. Ved plasseringer i sertifikat og obligasjonsmarkedet skal det kun tas beskjeden rente og kredittrisiko. Til tross for at det aldri før har vært så mange banker representert i Haugesundregionen som nå, fikk Haugesund Sparebank svært mange nye kunder i fjor. For regnskapsåret 2012 kan banken notere seg for nye kunder. Dette er en trend som har vart i flere år. Dette viser at folk setter pris på vår service og lokale tilknytning samtidig som vi er konkurransedyktige i forhold til de store finansforetakene. Ved utgangen av 2012 hadde Haugesund Sparebank en forvaltningskapital på nærmere åtte milliarder kroner, det vil si en vekst på 7,2 prosent sammenlignet med året før. 36 prosent av bankens innskudd og utlån er fra kunder bosatt i kommunene der banken har avdelingskontorer; Bømlo, Tysvær og Vindafjord. Denne andelen har vært økende de senere årene og viser at Haugesund Sparebank er en lokalbank for hele regionen. Banken hadde et driftsresultat før tap på 88 millioner kroner i 2012, en økning på 2,5 millioner kroner fra året før. Noe høyere tap på utlån og garantier gjorde at banken kom ut med et årsresultat etter skatt på 43,2 millioner kroner i 2012, en million kroner lavere enn året før. Resultatet antas å være på nivå med banker det er naturlig å sammenligne oss med. Resultatet og regnskapet for 2012 bidro til en fortsatt god utvikling i Haugesund Sparebanks kapitaldekning og soliditet. Den rene kjernekapitalen økte med 0,20 prosentenheter til 13,90 prosent, mens kapitaldekningsprosenten nå utgjør18,89 prosent, godt over bankens målsetting på 16 prosent. Urolighetene i finansmarkedene både i Europa og USA, har ført til at myndighetene lanserer flere forslag til å styrke bankenes soliditet og finansielle balanse. Etter oppdrag fra Finansdepartementet har Finanstilsynet kommet med forslag som skjerper bankenes kapitalkrav og risikovekter for boliglån. Det forventes også at det vil komme skjerpede krav til bankenes kapitaldekning. Selv om dette vil kunne medføre høyere utlånsrenter og redusert utlånsøkning, er alle i det lange løp tjent med solide banker. Det er bekymringsfullt at norske husholdningers gjeld og boligpriser også i 2012 steg raskere enn inntektene. Disse forhold kombinert med at både inflasjonen og veksten i norsk økonomi har vært svakere enn ventet, medførte at Norges Bank på sitt møte 14. mars 2013 vedtok at styringsrenten skal beholdes uendret på 1,5 prosent. Utsiktene til fortsatt lav inflasjon i Norge kombinert med svak vekst i økonomien til våre viktigste handelspartnere, gjør at sentralbanksjefen samtidig signaliserte at styringsrenten skal holdes lav lenger enn tidligere antatt, og at første renteøkning fra Norges Bank nå anslås å komme våren Den økonomiske situasjonen til våre handelspartnere i utlandet preger også vår lokale industri og arbeidsplasser. Som vedlegg til årsrapporten for 2012 finnes en oversikt over den økonomiske situasjonen for noen av de viktigste næringene i regionen. Det er gledelig å konstatere at arbeidsledigheten i regionen er lav og at både verftsindustrien og skipsfartsnæringen går godt. Haugesund Sparebank har også i 2012 vært en betydelig bidragsyter til lokale lag og foreninger innenfor både idrett, kultur og humanitære ideelle organisasjoner. I fjor betalte banken ut over 10 millioner kroner i sponsorstøtte til nærmere 150 foreninger og lag i bankens markedsområde. På denne måten bidrar banken positivt i regionen, samtidig som dette er en god og viktig markedsføring av banken. En rekke av de nye kundeforholdene i banken i 2012 har sitt utgangspunkt i bankens sponsoraktiviteter og avtaler. Det ble også utbetalt 2,5 millioner kroner fra bankens gavefond til viktige allmennyttige formål. Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle våre kunder, til bankens forretningsforbindelser og mange samarbeidspartnere, og ikke minst til alle våre tillitsvalgte og ansatte. Alle har bidratt til en fortsatt positiv utvikling for Haugesund Sparebank som en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring i regionen. Haugesund 15. mars HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

4 Hovedtall RESULTATREGNSKAP kr. % kr. % Renteinntekter og lignende inntekter , ,73 Rentekostnader og lignende kostnader , ,63 NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER , ,09 Utbytte , ,03 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester , ,42 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester , ,05 Netto verdiendring og gevinst/tap av valuta og verdipapirer , ,02 Andre driftsinntekter , ,03 NETTO ANDRE DRIFTSINNTEKTER , ,45 SUM DRIFTSINNTEKTER , ,54 Lønn, pensjoner og sosiale kostnader , ,62 Administrasjonskostnader , ,46 Ordinære avskrivninger , ,08 Andre driftskostnader , ,18 SUM DRIFTSKOSTNADER , ,34 DRIFTSRESULTAT FØR TAP , ,20 - tap på utlån, garantier mv , ,28 DRIFTSRESULTAT ETTER TAP , ,92 Nedskr./revers. av nedskr. og gev/tap verdipapirer anleggsmidler 0 0, ,03 DRIFTSRESULTAT FØR SKATT , ,89 Skatt på ordinært resultat , ,27 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET , ,62 BALANSE Endring kr kr. % Forvaltningskapital ,23 Innskudd fra kunder ,93 Utlån brutto inklusiv overført Verd Boligkreditt AS ,65 Overført Verd Boligkreditt AS Utlån (brutto) banken ,35 Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum nedskrivninger Totale nedskrivninger i % av utlån 0,81 0,69 Ansvarlig kapital (tellende) Kapitaldekningsprosent 18,89 17,23 Gjennomsnittlig forvaltningskapital I november 2012 ble den nye lekeparken på Bytunet i Haugesund tatt i bruk. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

5 ÅRSBERETNING INNLEDNING Haugesund Sparebank har mange kontorer i Vindafjord, hvorav ett ligger i Isvik, Skjold. Haugesund Sparebank driver virksomhet i henhold til Lov om sparebanker, Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og Lov om verdipapirhandel. Banken har kontorer i kommunene Haugesund, Bømlo, Tysvær og Vindafjord. Styret mener at bankens resultat og utvikling bidrar til å opprettholde bankens forretningsidé om å være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring til beste for kunder og lokalsamfunn. Bankens visjon, lokal, nær og personlig, har stor betydning i bankens daglige virksomhet og strategiske planlegging. Haugesund Sparebank ble etablert 1. oktober 1928, og er i dag en betydelig aktør i det lokale finansmarked med en forvaltningskapital på ca. 8 milliarder kroner. Banken har fra 2008 solgt både liv- og skadeforsikringsprodukter fra Frende Forsikring. I 2009 startet banken samarbeid med Norne Securities AS om verdipapirhandel. Fra desember 2009 har banken hatt et viktig samarbeid med boligkredittforetaket Verd Boligkreditt AS. I 2010 ble det nye leasingselskapet Brage Finans AS etablert. Banken er medeier i alle disse selskapene sammen med flere andre sparebanker. 1. februar 2011 ble Eiendomsmegler A AS etablert med lokaler i bankens hovedkontor. Eiendomsmegler A AS er allerede blitt en betydelig aktør i det lokale eiendomsmarkedet. Haugesund Sparebank, som har 31 prosent av aksjene i Eiendomsmegler A AS, har derved ytterligere styrket sin posisjon i det lokale markedet. Eiendomsmegler A AS flyttet i 2012 inn i nye lokaler i bankens nabobygg, Haraldsgaten 117 i Haugesund. Samarbeidet med de 7 andre sparebankene innenfor DSS, De Samarbeidende Sparebanker, har stor betydning for Haugesund Sparebank. DSS samarbeidet består av sparebankene Lillesands Sparebank, Søgne og Greipstad Sparebank, Flekkefjord Sparebank, Skudenes & Aakra Sparebank, Haugesund Sparebank, Etne Sparebank, Voss Sparebank og Luster Sparebank. Haugesund Sparebank har blant annet en utvidet koordinerende rolle i dette samarbeidet, og spesielt overfor den felles IT leverandøren, EVRY. I desember 2012 avtalte de 8 DSS - bankene en videreføring og utvidelse av dagens avtale med EVRY. Avtalen løper i 4 år. Blant de nye tjenestene EVRY skal levere er nytt utlånssystem og Mobilbank 2.0. DSS bankene har også en viktig rolle som aksjonærer og brukere av de sparebankeide selskapene Frende, Norne, Verd og Brage. I en tid hvor finansmarkedet blir stadig mer sentralisert og globalisert, er Haugesund Sparebank stolt over å være den eneste lokaleide og lokalstyrte banken i Haugesund. Haugesund Sparebank fikk i fjor nye kunder. Den store økningen i antall nye kunder viser at folk setter pris på den lokale tilknytningen. I tillegg til konkurransedyktige betingelser og god personlig service har vi erfart at både bedrifter og privatpersoner legger vekt på den lokale tilknytningen når de skal velge bankforbindelse. Nordenden av Hasseløy og Killingøyanlegget i Haugesund. De siste par årene har banken rekruttert mange nye medarbeidere med god utdannelse fra høyskole og universitet. Samtidig har det vært stor interesse blant de ansatte for den nye autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. 23 av bankens ansatte har 2. DEN ØKONOMISKE SITUASJONEN Internasjonalt Statistisk Sentralbyrå skriver i sine økonomiske analyser 6/2012 at det fortsatt er betydelig usikkerhet i internasjonal økonomi, og at den økonomiske veksten har avtatt markert hos Norges handelspartnere det siste året. Euroområdet er inne i sin andre resesjon siden Mange av landene sliter med høy statsgjeld og budsjettunderskudd og med store innstramminger i finanspolitikken i de mest utsatte landene. Nye tiltak fra den europeiske sentralbanken (ESB) har imidlertid dempet uroen i finansmarkedene og bidratt til at rentene på statsgjeld har kommet markert ned i de mest utsatte landene. I USA er den økonomiske veksten svært moderat. Også her har politikerne slitt med å håndtere en stadig økende offentlig gjeld. I en del framvoksende økonomier har veksten avtatt, noe som bidrar nå eksamen som Autorisert Finansiell Rådgiver. Bankens resultater de senere årene gjør at banken fortsatt kan være en stor bidragsyter til lokale lag og foreninger innenfor både idrett, kultur og humanitære ideelle organisasjoner. til å legge en ytterligere demper på utviklingen i OECD området. Både i Europa og i USA har myndighetene funnet midlertidige løsninger på de finansielle problemene etter hvert som de har oppstått. Til gjengjeld har arbeidsledigheten skutt i været, med markert fall i levestandard og økende sosial uro mange steder. Statistisk Sentralbyrå legger til grunn at denne politikken videreføres og at den i en viss forstand vil lykkes, slik at usikkerheten i finansmarkedene vil kunne reduseres ytterligere og at den økonomiske veksten etter hvert vil kunne ta seg opp. Høy sparing og nedbygging av gjeld i privat og offentlig sektor vil imidlertid, ifølge Statistisk Sentralbyrå, uansett legge en markert demper på veksten i hele OECD området i flere år framover, særlig i Europa. Det følger av disse prognosene at Norges handelspartnere I 2012 betalte banken mer enn 10 millioner kroner i sponsorstøtte til nærmere 150 foreninger og lag i bankens markedsområde i Haugesundregionen. Det ble også utbetalt 2,5 millioner kroner fra bankens gavefond til allmennyttige formål. samlet sett ikke passerer noen konjunkturbunn før i 2014, og at det fortsatt vil være lavkonjunktur ved utgangen av prognoseperioden i Norsk økonomi Veksten i norsk økonomi har vært god gjennom hele 2012, men gjeldssituasjonen og svake realøkonomiske utsikter i Europa bidrar til usikkerhet om vekstutsiktene også i Norge. En høy oljepris har holdt aktiviteten oppe på norsk sokkel. Petroleumsaktiviteten gir store ringvirkninger i fastlandsøkonomien. Norge er en liten og åpen økonomi. Grunnet svak vekst hos våre handelspartnere, ventes eksporten av tradisjonelle varer å vokse med bare 1,7 prosent i En sterk krone og høy innenlandsk kostnadsvekst har ytterligere svekket norske eksportbedrifters konkurranseevne. I Norges Banks regionale nettverk meldte HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

6 ÅRSBERETNING 2012 eksportindustrien om svak vekst gjennom Motsatt har bedriftene i oljeleverandørnæringen og i byggeog anleggsnæringen meldt om sterk vekst og gode utsikter, og med kapasitetsutfordringer i disse næringene. Investeringsveksten i petroleumsnæringen anslås av Statistisk Sentralbyrå (SSB) til noe under 12 prosent på årsbasis ved utgangen av Som følge av god vekst i nominelle lønninger og vedvarende lav inflasjon, har reallønnsveksten vært sterk gjennom Sammen med betydelig boligprisvekst tilsier dette at husholdningene har mulighet til å øke sitt forbruk. Likevel har konsumveksten i husholdningene vært nokså moderat gjennom året. For hele 2012 forventer SSB en vekst på 3,3 prosent, noe mer enn i Husholdningenes sparerate, sparing som andel av disponibel vekst, har økt de senere årene. Spareraten har gjennom 2012 ligget mellom 8 og 9 prosent. SSB anslår at spareraten vil ligge i dette intervallet fram til I Finans Norges Forventningsbarometer for 4. kvartal 2012 framgår det at husholdningenes vilje til å nedbetale gjeld er betydelig, og en må tilbake til 1998 for å finne tilsvarende nivåer på nedbetalingsvilligheten. Økt vilje til å nedbetale gjeld, samt svake utsikter internasjonalt, kan være noe av forklaringsfaktorene for økt sparing. Den sterke prisoppgangen i boligmarkedet i 2011 har fortsatt i 2012 med en økning totalt sett i 2012 på i snitt ca. 7 prosent, dog noe ulikt i forskjellige deler av landet og i storbyene. Prisoppgangen drives av et lavt rentenivå, sterk reallønnsvekst og høy befolkningsvekst. Selv om det nå er større usikkerhet, er det fortsatt utsikter til videre prisoppgang, men trolig i et lavere tempo i årene som kommer. Byggeaktiviteten tok seg kraftig opp i 2011 og denne trend har fortsatt gjennom I fjor ble det igangsatt mer enn nye boliger, 8,7 prosent flere enn i Risiko for boligprisfall bør ses i sammenheng med utviklingen i forholdet mellom eksport- og importpriser, som er en viktig driver for lønnsveksten. Et betydelig fall i oljeprisen, eller stigende importpriser, vil kunne gi lavere På Bømlo har Haugesund Sparebank avdelingskontor i Langevåg. inntektsvekst her hjemme og således redusert etterspørsel etter boliger. På den annen side kan økende totale, langsiktige bygge kostnader grunnet svak produktivitetsutvikling i byggenæringen og tomteknapphet, redusere fallhøyden i realboligprisnivået. Statistisk Sentralbyrå anslår at veksten for hele 2012 vil bli 3,4 prosent mot 2,5 prosent i Arbeidsmarkedet er fremdeles stramt selv om det er tegn på at sysselsettingsveksten er i ferd med å avta noe. Arbeidsledigheten falt i takt med høy sysselsettingsvekst i begynnelsen av 2012, men har senere stabilisert seg. Ved siste måling ved årsskiftet viste den en liten økning. Arbeidsledigheten var da på 3,2 prosent. Presset i arbeidsmarkedet bidrar til god lønnsvekst, og SSB venter at lønnsveksten vil ligge rundt 4 prosent i årene som kommer. store nye investeringer og NAV Rogaland forventer således ytterligere nedgang i arbeidsledigheten. For å skaffe nok kvalifisert arbeidskraft til den oljerelaterte delen av industrien, vil det være nødvendig å måtte ta inn ytterligere utenlandsk arbeidskraft. Ved utgangen av fjoråret var det registrert arbeidsledige i Rogaland og arbeidsledige i Hordaland. Dette utgjør 1,7 prosent av arbeidsstyrken i Rogaland og 1,1 prosent av arbeidsstyrken i Hordaland. Ved utgangen av 2012 var det i Rogaland og Hordaland henholdsvis og ledige stillinger. De fleste kommunene på Haugalandet og i Sunnhordland har en arbeidsledighet på mellom 1 og 2 prosent. I Haugesund var arbeidsledigheten ved utgangen av 2012 på 2,9 prosent. (Kilde: SSB og NAV) I følge tall fra Maritimt Forum for Haugalandet og Sunnhordland, hadde Sandeid i Vindafjord. Haugalandet og Sunnhordland Den høye oljeprisen gjør at store deler av norsk næringsliv går svært bra. Rogaland og Hordaland har tilnærmet full kapasitetsutnyttelse og i mange næringer er det mangel på kvalifisert arbeidskraft. Norsk oljesektor står foran Den nye idrettshallen i Vikedal i Vindafjord. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

7 ÅRSBERETNING 2012 den maritime næringen en omsetning på 41 milliarder kroner i 2012 (tallene er hentet fra foreningens medlemsbedrifter i Nord-Rogaland og Sunnhordland, inkludert Austevoll). Som landets ledende sjøfartsby, er Haugesund sentrum for denne aktiviteten både i form av antall sysselsatte og omsetning. Den maritime næringen i Haugesund omsatte i 2012 for 14,3 milliarder kroner og sysselsatte personer. Totalt for hele regionen er over personer sysselsatt innenfor den maritime næringen. Økningen i antall sysselsatte er på hele 23 prosent sammenlignet med året før. En årsak til den store veksten i sysselsettingen er bruk av flere utenlandske sjøfolk ved de lokale rederiene. Stor aktivitet i Nordsjøen gjør at den lokale verftsindustrien har fulle ordrebøker. Ved utgangen av 2012 hadde Aibel i Haugesund ansatte hvorav 144 var utenlandsk arbeidskraft. Industribedriften Westcon i Vindafjord hadde en omsetning i 2012 på i overkant av to milliarder kroner. Selskapet har 500 ansatte ved anlegget i Ølensvåg. Westcon har inngått mange store kontrakter som gir fast beskjeftigelse helt fram til Både i form av faste arbeidsplasser og investeringer er Kårstøanlegget i Tysvær blant bærebjelkene i det lokale næringslivet. I løpet av de siste fem årene er det investert over åtte milliarder kroner på oppgradering av anlegget. I 2012 hadde Statoil på selve Kårstøanlegget i underkant av 800 fast ansatte. I tillegg kommer rundt 500 ansatte fra innleide firmaer som driver med mer eller mindre fast vedlikehold. Nedgangen i byggeindustrien i Sør-Europa er hovedårsaken til at aluminiumsprisene har holdt seg relativt lave i Hydro Karmøy har i mange år vært forberedt på en stagnasjon og har derfor redusert antall sysselsatte tilpasset dagens marked. Bedriften hadde ved utgangen av Hotel Rica Maritim i Haugesund hadde stor vekst i antall overnattinger i ansatte, noe som er en nedgang på ca. 75. Mens Hydro Karmøy har faset ut eldre produksjonskapasitet av miljøhensyn, har mange aluminiumsprodusenter den senere tid redusert sin kapasitet av økonomiske hensyn. Det forventes derfor en bedre balanse i markedet. Med sin nye og miljøvennlige produksjonsteknologi er Hydro Karmøy blant de anleggene som vil dra størst nytte av en oppgang i markedet. Kjøpesentrene i og nær Haugesund hadde et bra år i Byens største kjøpesenter, Amanda Storsenter, omsatte i 2012 for millioner kroner. Dette er 59 millioner kroner mer enn året før, det vil si en omsetningsvekst på 4,6 prosent. Kjøpesenteret Markedet økte sin omsetning med 4,2 prosent til 336 millioner kroner. Oasen Kjøpesenter hadde en vekst på 1,9 prosent til 660 millioner kroner, mens Aksdal Senter i Tysvær økte sin omsetning med 4 prosent til 230 millioner kroner. Et fargerikt innslag i bybildet en blomsterdekorert sykkel i Haraldsgata i Haugesund. 3. UTVIKLINGEN I FINANSMARKEDENE Kredittveksten samlet sett har vært nokså stabil i 2012, med en årlig veksttakt på rundt 7 prosent hver måned i løpet av året. Husholdningenes gjeldsvekst har også vist en stabil utvikling, med årlig vekst på om lag samme nivå. Gjeldsveksten i de ikke-finansielle foretakene stabiliserte seg noe i starten av året etter å ha økt gjennom store deler av Selv om årlig vekst for foretakene har avtatt noe siden juni, er den fremdeles høyere enn ved inngangen av året. Kredittveksten i husholdningene er fremdeles høyere enn inntektsveksten, og dermed øker husholdningenes gjeldsbelastning ytterligere. Samlet er husholdningenes bruttogjeld nær dobbelt så stor som deres disponible inntekt. Det er grunn til å uttrykke bekymring rundt denne utviklingen. Tall fra Levekårsundersøkelsen 2012 viser at låneveksten fortsetter i alle deler av befolkningen. Prosentvis er økningen størst i aldersgruppene over 45 år. Selv om veksten har vært stor i aldersgruppene over 45 år, har de imidlertid fremdeles langt mindre lån enn de yngre. Par med barn under sju år har i gjennomsnitt nesten 2 millioner kroner i boliglån, par i alderen opp til 44 år uten barn har nesten like mye. Går vi tilbake til 2004, hadde disse gruppene langt under 1 million kroner i boliggjeld. De største bidragene til gjeldsveksten siden 2000 har imidlertid kommet fra de øvre inntektsgruppene. Sårbarheten er størst i husholdninger med både høy gjeldsbelastning og lav inntekt. Den utsatte gruppen med både lav inntekt og en gjeld større enn 3 ganger bruttoinntekt, utgjorde 3,8 prosent av husholdningene ifølge inntektsstatistikken. Fortsatt inntektsvekst vil kunne gjøre disse husholdningene mer robuste. Husholdningenes formue er betydelig større enn gjelden. DNB HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

8 ÅRSBERETNING 2012 Bøyelastetankskipet Elisabeth Knutsen på vei ut Karmsundet etter dokking på Aibel. Markets anslo i august 2012 husholdningenes samlede formue til å være om lag milliarder kroner ved utgangen av Gjelden utgjorde om lag milliarder kroner ved utgangen av samme periode. Dermed er norske husholdninger samlet sett i en betydelig netto formuesposisjon. På den annen side er den finansielle formuen ujevnt fordelt på husholdningene. Videre er en vesentlig del av den finansielle formuen lite likvid, som for eksempel forsikringstekniske reserver. Selv om fjoråret var preget av gjeldskrise i Europa, budsjettkrise i USA og stor økonomisk usikkerhet i resten av verden, økte imidlertid de fleste av verdens børser betydelig. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen i USA økte med nærmere 16 prosent, mens verdien av aksjer notert på den industritunge Dow Jones-indeksen økte med over 7 prosent. I Asia var det enda kraftigere vekst. Madrid-børsen var den eneste i Europa som opplevde nedgang med nærmere 5 prosent, mens Oslo Børs hovedindeks økte med over 15 prosent i I begynnelsen av 2013 har Oslo Børs vist en fortsatt oppgang. Etter finanskrisen har myndighetene kommet med stadig flere bankreguleringer i kampen mot Haugesund Sparebank var en av hovedsponsorene under arrangementet Iron-Man den 8. juli finansielle ubalanser. Baselkomiteen for banktilsyn har i sine anbefalinger til Basel III regelverket lagt opp til økning i kjernekapitalkravet opp til 13 prosent. Finanstilsynet arbeider med skjerpede kapitalkrav for boliglån etter oppdrag fra Finansdepartementet. 35 prosent risikovekt, eventuelt andre alternativer, skal vurderes. Dette vil kunne medføre at boliglån blir dyrere. Baselkomiteens anbefalinger vil også kunne ha virkning på rentesatser og utlånsutvikling. 4. RENTEUTVIKLINGEN Norges Bank har et mål om en årsvekst i konsumprisene som over tid er nær 2,5 prosent. For å motvirke de negative virkningene fra finanskrisen reduserte Norges Bank styringsrenten markert i 2008 og Styringsrenten nådde en bunn på 1,25 prosent i juni 2009, det laveste nivået noensinne. Fra slutten av 2009 og fram til mai 2011 ble styringsrenten gradvis hevet igjen, med tilsammen 1 prosentpoeng, i tråd med oppgangen i økonomien. Som følge av finansuro, økte risikopåslag og svekkede utsikter for internasjonal økonomi ble imidlertid renten satt ned med 0,50 prosentpoeng på rentemøtet i desember 2011 og ytterligere 0,25 prosentpoeng på rentemøtet i mars 2012, og er i begynnelsen av 2013 på 1,5 prosent. Det er ventet at renten holder seg på et lavt nivå også framover. Kronekursen svekket seg under finanskrisen i 2008, men har i ettertid styrket seg igjen og er nå på et høyt nivå. En høy kronekurs svekker norsk konkurransekraft og gjør det vanskeligere for norske bedrifter å selge sine varer til utlandet. En særnorsk renteoppgang kan gi sterkere krone, og mulighetene for norske renteendringer er derfor i stor grad avhengig av rentenivået hos våre handelspartnere. Den norske 3 måneders pengemarkedsrenten, NIBOR, var i begynnelsen av 2013 på ca. 1,9 prosent, mens den ett år tidligere var på ca. 2,7 prosent. Renten på norske 10 års statsobligasjoner var på 2,08 prosent i januar 2012, mens den ett år tidligere var på 2,22 prosent. Disse rentene viser således en betydelig nedgang det siste året. Rentestatistikken for banker og finansforetak viser at gjennomsnittlig rentemargin (forskjellen mellom utlånsrenter og innskuddsrenter) for norske banker pr. 3. kvartal 2012 var på 2,48 prosent, en økning fra 2,41 prosent i 3. kvartal Haugesund Sparebanks rentemargin var for 3. kvartal 2012 på 2,55 prosent, en økning fra 2,46 prosent året før. Vi legger i vår kredittgivning til grunn at rentemarginen for næringslivslån, på grunn av risiko og vekting av sikkerheter (ref. kapitaldekningsreglene), skal være høyere enn rentemarginen for boliglån. For 2012 var differansen på ca. 1,3 prosentpoeng. Anslag på styringsrenten i referansebanen med sannsylighetsfordeling. Prosent. 1 kv kv (Kilde: Norges Bank) Gjennomsnittlig avkastning/rentemargin HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

9 ÅRSBERETNING FORVALTNINGSKAPITALEN Haugesund Sparebanks forvaltningskapital var ved utgangen av 2012 på 7.971,9 millioner kroner. Dette er en økning på 537,7 millioner kroner eller 7,2 prosent det siste året. Økningen er høyere enn året før (2,3 prosent), noe som har sammenheng med mindre overføring av boliglån til Verd Boligkreditt AS og med en høyere innskuddsøkning og utlånsøkning i 2012 sammenlignet med Verd Boligkreditt AS benyttes aktivt av banken i forbindelse med bankens funding- og likviditetssituasjon. Det blir stadig viktigere for bankene å ha en slik mulighet for overføring av godt sikrede boliglån til et OMF-foretak. Verd Boligkreditt AS la ikke ut nye obligasjonslån mot slutten av Overføring av lån for banken i størrelseso rden ca. 150 millioner kroner ble derfor utsatt til Bankens likviditet er god også ved inngangen til 2013, og innskuddsdekningen er fortsatt høy, 86,0 prosent i 2012 mot 87,9 prosent i Dette Årlig vekst i % er meget tilfredsstillende, særlig også på bakgrunn av at den er betydelig bedre enn den gjennomsnittlige innskudds-dekningen for alle landets sparebanker. Ved årsskiftet utgjorde bankens plasseringer i Norges Bank og andre kredittinstitusjoner, inklusiv bankens kontantbeholdning, 537,4 millioner kroner, en reduksjon fra 635,5 millioner kroner året før. Banken hadde ved årsskiftet løpende 8 obligasjonslån på totalt millioner kroner, med forfall i perioden fra juni 2013 og fram til november I tillegg hadde banken et ansvarlig obligasjonslån på 75 millioner kroner, tatt opp i Banken hadde også tre fondsobligasjonslån på tilsammen 160 millioner kroner. Bankens avtaler med Haugesund kommune, Karmøy kommune (fra 2010 sammen med Skudenes & Aakra Sparebank), Tysvær kommune og Utsira kommune har løpt i mange år og er svært viktige og har stor betydning for banken. Styret ser det som svært viktig at Haugesund Sparebank, som den lokale banken, kan ha et totaltilbud av finansielle tjenester med betingelser, service og oppfølging som gjør at kommunene i bankens virkeområde ser seg tjent med å velge Haugesund Sparebank som bankforbindelse og finansiell samarbeidspartner. Vi legger fortsatt til grunn at banken skal være forsiktig med å binde kapital i papirer med langsiktig rentebinding. Når det gjelder bankens selvfinansieringsgrad, har styret vedtatt følgende hovedmål for likviditet: Summen av kundeinnskudd og ansvarlig kapital skal utgjøre minst 90 prosent av utlån. Øvrig funding skal sikre lav likviditets- og renterisiko. I bankens langtidsbudsjett for perioden er nevnte forutsetning om likviditet lagt til grunn. Ved utgangen av 2012 utgjør summen av kundeinnskudd og ansvarlig kapital ca. 96 prosent av bankens utlån. 6. INNSKUDD Ved utgangen av 2012 utgjorde Haugesund Sparebanks samlede innskudd fra kunder 5.904,1 millioner kroner. Dette er en økning på 433,7 millioner kroner eller 7,9 prosent fra året før. Innskuddsøkningen er noe høyere enn budsjettert, og betydelig høyere enn året før da den var på 1,5 prosent. Personkundene står for 53 prosent av bankens innskudd, bedriftskundene for 38 prosent og det offentlige for 9 prosent. Det framgår at banken totalt sett har hatt en positiv utvikling i Skåredalen skole med det nye kirkebygget til Haugesund Misjonsmenighet i bakgrunnen. Spesielt gledelig er det at innskudd på personkonto fortsatt viser økning, 6,9 prosent, mens innskudd på BSU-konto har økt med hele 14,8 prosent. Bankens ordinære tilbud om fastrenteinnskudd gikk ut i 2012, og er foreløpig ikke fornyet. Bankens høyrentekonto er den ordinære kontotype som har størst samlet innestående. Det er anledning til å foreta 12 gebyrfrie uttak pr. år i tillegg til fjorårets renter på høyrentekonto. Sommeren 2012 lanserte banken et nytt tilbud om plasseringkonto med 2 gebyrfrie uttak og høyeste rente på 3,0 prosent. Dette tilbudet ble godt mottatt av kundene. Samlet sett har banken gjennomsnittlig hatt en innskuddsøkning på nesten 7 prosent de siste 3 årene. Denne positive utviklingen i bankens innskudd de siste årene har sammenheng med fortsatt svært god oppslutning fra bankens etablerte kunder samt en rekke nye kundeforhold ved alle bankens kontorer. Haugesund Sparebank fikk tilsammen nye kunder i Dette tyder på at bankens satsing på personlig service, kundevennlige åpningstider og kontorer med sentral beliggenhet i byen og distriktet blir verdsatt. I tråd med den generelle samfunnsutviklingen tilbyr banken også alle typer av automat- og nettbanktjenester. Mer enn av bankens personkunder har nå tatt i bruk vår nettbank, som er moderne og brukervennlig og hvor vi har ingen eller lave gebyrer knyttet til betalingsformidling og kontoinformasjon. Banken har egen app for banktjenester for iphone og Android. Her kan kundene bl. a. få tilgang til mobilbank, SMS-tjenester, valutakalkulator, sparekalkulator, lånekalkulator, aksjekurser fra Oslo Børs samt mulighet for sperring av kort. Vår mobilbank gir nettbankkundene tilgang til de mest populære nettbanktjenestene på mobiltelefonen. Bankens tilbud til og markedsføring overfor studenter og yngre kunder i aldersgruppen år har medført at over kunder nå er tilknyttet bankens ungdomsprogram. Dette tilbudet overfor unge kunder vil bli ytterligere utvidet og modernisert i Overfor seniorkunder har vi fortsatt tilbud om redusert gebyr på flere områder. Oppslutningen om bankens mange opplegg for seniorkunder har vært stor også i Innskuddsmassens sammensetning pr sammenlignet med 2011 var som følger: INNSKUDDSMASSENS SAMMENSETNING (millioner kroner) Bedriftskonto / Foreningskonto/Landbrukskonto i kredit 453,6 424,5 Personkonto / Servicekonto 502,8 478,2 Seniorkonto 182,1 189,1 Boligsparing for ungdom (BSU) 120,1 103,8 Høyrentekonto 1.489, ,5 Plasseringskonto 790, dagers innskudd / Fastrenteinnskudd 561,0 858,8 Andre vilkår 1.804, ,5 Sum 5.904, ,4 HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

10 ÅRSBERETNING UTLÅN OG GARANTIER Haugesund Sparebanks samlede brutto utlån økte med 644,2 millioner kroner i 2012 og utgjorde 6.868,9 millioner kroner ved årsskiftet. Økningen er på 10,4 prosent mot 4,8 prosent i Den store økningen har bl.a. sammenheng med mindre overføring av boliglån til Verd Boligkreditt AS enn forutsatt og med en midlertidig økning av lån og kreditt til det offentlige. Disse to forhold har påvirket utlånsøkningen med ca. 4 prosentpoeng. I tillegg til utlånsøkningen i bankens regnskap må det også hensyntas at banken i løpet av året økte volumet av overførte boliglån med 161,4 (306 i 2011) millioner kroner til boligkredittforetaket Verd Boligkreditt AS. Banken har en eierandel på 13,7 prosent i Verd Boligkreditt AS. Inkludert denne overføringen var bankens utlånsvekst i 2012 på 11,7 prosent. Banken har også hatt et svært godt samarbeid med Utlån fordelt etter sektorer/næringer Eiendomskreditt AS, som har deltatt med gunstige, langsiktige lån til flere av bankens større bedriftskunder. Utlånsøkningen i 2012 er høyere enn det som framgår av bankens planer og budsjetter og høyere enn de siste årene. Risikoprofilen i bankens utlånsportefølje er omtrent uendret i forhold til 2011, samtidig som vi har opprettholdt en meget god likviditetssituasjon med ca. 87 prosent innskuddsdekning. Bankens portefølje av garantier for valutalån er redusert fra 344,2 millioner kroner i 2011 til 281,2 millioner kroner ved utgangen av Styret har som målsetting at minst 2/3 av bankens utlån skal ha pantesikkerhet i bolig. Vi ligger godt innenfor denne målsettingen i dag, idet 78,5 prosent av utlånsmassen ved årsskiftet har pantesikkerhet i bolig, en økning fra 76,6 prosent året før. For øvrig utgjør lån til personmarkedet ca. 60 prosent av bankens utlån. Utlån til offentlig forvaltning og borettslag utgjør 4 prosent, mens bankens utlån til bedriftsmarkedet, inkl. utlån til personlig næringsdrivende utgjør ca. 36 prosent. Andelen av utlån til bedriftsmarkedet er redusert mens andelen av lån til offentlig forvaltning viser en økning i Når det tas hensyn til at banken ved årsskiftet har netto overførte boliglån til Verd Boligkreditt AS på 850,4 millioner kroner, utgjør lån til personmarkedet ca. 64 prosent av bankens totale utlån inklusiv overførte boliglån, litt høyere enn i 2011 og høyere enn bankens målsetting på 62 prosent. Totalt er det i 2012 innvilget nye lån, kreditter og garantier til en samlet sum på 2,1 milliarder kroner, på samme nivå som for Personmarkedet er bankens hovedområde for salg av finansielle Trafikkutviklingen ved Haugesund lufthavn, Karmøy økte med 8,5 prosent i 2012 til passasjerer. produkter og tjenester, men mindre og mellomstore bedrifter, kommuner og foreninger/lag er også viktige kundegrupper for banken. Styret har forutsatt at totalt engasjement (vektet beløp) med en kunde på konsolidert basis ikke skal overstige 20 prosent av bankens ansvarlige kapital. Lovens grense er her 25 prosent. Store engasjementer som på konsolidert basis utgjør mer enn 10 prosent av bankens ansvarlige kapital, dvs. for tiden 84,5 millioner kroner, skal hvert kvartal rapporteres til Finanstilsynet. Ved årsskiftet hadde banken ett ordinært kundeengasjement som på konsolidert basis oversteg 10 prosent av bankens ansvarlige kapital. Dette vil bli nedbetalt i 2013 ved konvertering av byggelån. Det framgår av note 2b at hovedtyngden av bankens utlån er etablert i de kommuner banken har kontor, idet nesten 77 prosent gjelder engasjementer i kommunene Haugesund, Bømlo, Tysvær og Vindafjord. Banken har også betydelige engasjementer i Karmøy kommune. Bankens totale garantiansvar er redusert fra 461,6 millioner kroner i 2011 til 401,4 millioner kroner ved utgangen av 2012, jfr. note 9d. Lånegarantier utgjør den største delen av garantiansvaret med 281,2 millioner kroner, mens kontraktsgarantier utgjør 69,2 millioner kroner. Risikoen for tap på bankens garantiansvar vurderes som beskjeden, idet de aller fleste garantier og lånegarantier fortsatt har god pantesikkerhet. Bankens garantistillelser har gitt totale provisjonsinntekter på 6,5 millioner kroner i 2012, mot 6,9 millioner kroner i Når det gjelder misligholdte og tapsutsatte lån, vises det til note 2b. Det framgår at misligholdet over 90 dager er betydelig høyere i 2012 enn i Brutto misligholdte lån er økt fra 23,8 millioner kroner til 96,4 millioner kroner og utgjorde ca. 1,2 prosent av totale utlån. Summen av brutto misligholdte og tapsutsatte lån er økt fra 99,8 millioner kroner til 127,4 millioner kroner. Det er foretatt nedskrivninger på disse lånene med ca. 36 millioner kroner, dvs. en nedskrivningsprosent på 28. Når det gjelder risikoen for tap på utlån, vurderer styret denne som omtrent uendret. Styret er av den oppfatning at tapene i 2013 vil kunne bli på nivå med eller noe lavere enn i I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital ble de bokførte netto tapene (25,8 millioner kroner) i 2012 på 0,35 prosent mot 0,28 prosent året før. I bankens langtidsbudsjett for perioden legges det til grunn at bankens tap på utlån og garantier ikke vil overstige 0,30 prosent av utlånsmassen. Banken forutsetter at det i framtiden ikke skal tas større risiko ved enkeltengasjementer enn i dag og at utlån til enkeltbransjer fortsatt skal begrenses i tråd med styrets målsetting. For øvrig kan en forverring i den økonomiske situasjonen i Norge eller i vår region påvirke bankens tap. Bankens nedskrivninger på grupper av utlån er redusert med 5 millioner kroner til 20,0 millioner kroner og utgjør ved årsskiftet 0,3 prosent av brutto utlån. Nedskrivningene er beregnet på samme måten som tidligere. Reduksjonen har sammenheng med redusert underdekning av sikkerheter i de ulike risikoklassene. Etter styrets oppfatning tar bankens gruppenedskrivninger tilstrekkelig høyde for enda ikke identifiserte tap på enkeltkunder. Gruppenedskrivningene forventes å være på nivå med gjennomsnittet for landets sparebanker. Bankens totale nedskrivninger på individuelle utlån og grupper av utlån tilsvarer ca. 0,8 prosent av brutto utlån. Nedskrivningene er foretatt i.h.t. utlånsforskriften (IAS 39) og bankens interne retningslinjer og ansees å være tilstrekkelige. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

11 ÅRSBERETNING TALL FRA KOMMUNENE HVOR BANKEN HAR KONTOR Det framgår av tallene at innskudd fra kunder i Haugesund fortsatt er større enn de samlede innskudd fra kunder bosatt i Bømlo, Tysvær og Vindafjord. Imidlertid er utlån til kunder i disse kommunene hvor banken har kontorer, totalt sett nå på nivå med utlån til kunder bosatt i Haugesund. Av den totale aktivitetskapitalen i banken (sum av innskudd og utlån) gjelder ca. 36 prosent kunder bosatt i Bømlo, Tysvær og Vindafjord. Denne andelen har vært økende de senere årene. For de kommunene hvor banken har kontor gjelder følgende fordeling (millioner kroner): Fra Espevær, Bømlo. Haugesund Bømlo Tysvær Vindafjord Innskudd fra kunder 2.948, ,5 395,0 347,2 461,8 420, ,5 897,5 Utlån 2.595, ,3 412,7 407,1 700,8 596, , ,2 En vakker maidag i Imsland i Vindafjord. 9. VERDIPAPIRER På bakgrunn av styrets beslutning og bankens policy om at rente- og kredittrisiko ved plassering i verdipapirer skal være beskjeden, har banken heller ikke i 2012 vært særlig aktiv for egen regning i verdipapirmarkedet. Netto er det i 2012 bokført gevinst på bankens beholdning av aksjer, aksjefond, egenkapitalbevis og obligasjoner som er omløpsmidler med 0,2 millioner kroner, mot en gevinst på 0,1 millioner kroner i Bankens totale bokførte beholdning av sertifikater og obligasjoner er i løpet av 2012 redusert med 10,8 millioner kroner til 390,8 millioner kroner. Obligasjonene er i hovedsak utstedt av kredittforetak og banker. Renterisikoen ved disse plasseringene er svært beskjeden. Gjennomsnittlig effektiv rente utgjør for ,91 prosent for beholdningen av omløpsobligasjoner mot 3,68 prosent for Bokført verdi av bankens samlede plasseringer i aksjer, egenkapitalbevis og aksjefondsandeler, eksklusiv DNB Bankfond og Skagen Høyrente Institusjon, er på 74,7 millioner kroner, en økning på 14,4 millioner kroner fra året før. Økningen har i all hovedsak sammenheng med vår deltagelse i forsikringsselskapet Frende Holding AS, boligkredittforetaket Verd Boligkreditt AS, verdipapirforetaket Norne Securities AS, leasingselskapet Brage Finans AS og kredittforetaket Eiendomskreditt AS. Fra 1. februar 2011 er vi også aksjonær i det lokale eiendomsmeglerforetaket Eiendomsmegler A AS. Vi har 31 prosent av aksjene i dette selskapet, som er en videreføring av de to lokale selskapene Tinn Eiendom Haugesund AS og SparebankMegleren AS. Eiendomsmegler A AS har sitt kontor i Haugesund, men er også representert i Kopervik. I 2012 flyttet selskapet inn i nye lokaler i bankens nabobygg i Haraldsgaten 117 i Haugesund. Banken kjøpte dette bygget i 2011 med tanke på utleie til Eiendomsmegler A AS. Øvrige aksjonærer i Eiendomsmegler A AS er Skudenes & Aakra Sparebank, Etne Sparebank, fagansvarlig Hege Stange og daglig leder Hugo Wee. Alle bankens plasseringer i verdipapirer ligger godt innenfor de maksimalgrenser som styret har satt for plassering i aksjer, verdipapirfond, egenkapitalbevis og obligasjoner. Styret er av den oppfatning at det ikke er risiko av betydning ved bankens foretatte plasseringer i verdipapirer. Denne vurdering er gjort utifra de relativt beskjedne beløp som er plassert og på bakgrunn av de konkrete plasseringer som er foretatt. Banken har tillatelse til å yte investeringstjenestene mottak og formidling av ordre og investeringsrådgivning. Haugesund Sparebank er derved et verdipapirforetak med assisterende banksjef Tove Sternhoff som faktisk leder og administrerende banksjef Knut Grinde Jacobsen som daglig leder. Sammen med 14 andre sparebanker og Fondsfinans AS, startet banken i 2009 verdipapirforetaket Norne Securities AS. Aksjehandel via nettbanken og ordrer formidlet via fondsavdelingen i banken går i dag via Norne Securities AS sine systemer og bankens kunder betjenes direkte av Norne Securities AS etter bankens stengetid. Når det gjelder verdipapirfond, har banken i mange år hatt et samarbeid med DNB Asset Management (tidligere DnB NOR Kapitalforvaltning) og SKAGEN AS. Mange av bankens kunder har valgt å plassere midler i fond og pr hadde våre kunder ca. 170 millioner forvaltet hos disse to fondsforvalterne. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

12 ÅRSBERETNING RESULTATREGNSKAP Bankens driftsresultat før skatt for 2012 utgjør 62,3 millioner kroner eller 0,85 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2011 var på 63,5 millioner kroner eller 0,89 prosent. Bankens rentenetto viser en økning på 5,1 millioner kroner fra 148,5 millioner kroner i 2011 til 153,6 millioner kroner i Rentenettoen i prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er på 2,09 prosent, på nivå med året før. Dette er en stort sett tilfredsstillende utvikling i en tid hvor konkurransen stadig skjerpes og marginpresset øker, særlig når det tas i betraktning at rentenettoen for andre halvår 2012 er betydelig bedre enn for første halvår. Rentenettoen vår er fortsatt noe høyere enn gjennomsnittet. I all hovedsak har denne forskjellen sammenheng med vår gode likviditetssituasjon, forholdet mellom innskudd og utlån i banken og med vår andel av næringslivslån som er noe høyere enn landsgjennomsnittet for sparebanker. I tråd med bankens målsetting om å ta hensyn til risiko ved prising av engasjementer, ligger gjennomsnittsrenten for næringslivslån vel 1,3 prosentenhet høyere enn renten for lån til personmarkedet. Bankens netto andre driftsinntekter, inklusiv gevinst/tap på valuta og verdipapirer, utgjør totalt 36,0 millioner kroner eller 0,49 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital, mens tilsvarende tall for 2011 var 31,8 millioner kroner og 0,45 prosent. Banken forventer fortsatt økning i andre driftsinntekter i årene framover, spesielt med bakgrunn i økt salg av forsikringer. Bankens samlede driftskostnader for 2012, inkl. ordinære avskrivninger, er på 101,5 millioner kroner, en Inntektsutvikling i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital % Rentenetto Andre inntekter Andre driftskostnader/personalkostnader i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital % Driftsresultat/tap i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital % Administrasjonskostnader, ordinær avskrivning og andre driftskostnader Lønn, pensjon og sosiale kostnader Driftsresultat før tap Tap på utlån Driftsresultat etter tap Med sin sentrale beliggenhet er Aksdal næringspark blitt et attraktivt næringsområde i Tysvær. økning på 6,8 millioner kroner, dvs. 7,1 prosent fra året før. I prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital er bankens driftskostnader økt fra 1,34 prosent i 2011 til 1,38 prosent i Dette er ikke i tråd med våre målsettinger, og det forutsettes at vi igjen i 2013 vil kunne vise til en reduksjon i dette kostnadstallet. For øvrig har banken som mål å holde en kostnadsprosent (totale driftskostnader i prosent av totale driftsinntekter) som ikke overstiger gjennomsnittet for alle landets sparebanker. For vår del er denne økt fra 53 prosent i 2011 til 54,7 prosent i Basert på tall for 3. kvartal 2012 ser det her ut til at vi for 2012 vil ligge noe lavere enn gjennomsnittet for landets sparebanker. Bankens driftsresultat før tap for 2012 utgjør 88,0 millioner kroner, eller 1,20 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital. Tilsvarende tall for 2011 var 85,5 millioner kroner og 1,20 prosent. Driftsresultatet før tap er på nivå med bankens budsjett. Tap på utlån i % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Bankens netto tap på utlån og garantier for 2012 utgjør 25,8 millioner kroner, mot 20,1 millioner kroner for I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital er tapene 0,35 prosent, noe høyere enn budsjettert. Bankens resultat av ordinær drift etter skatt for 2012 er på 43,2 millioner kroner eller 0,59 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital mot 44,3 millioner kroner eller 0,62 prosent av gjennomsnittlig forvaltningskapital i Resultatet er noe lavere enn budsjettert med bakgrunn i at tapene ble noe høyere en forutsatt. Skatt på ordinært resultat for 2012 er bokført med 19,1 millioner kroner. Av Haugesund Sparebanks resultat av ordinær drift etter skatt for regnskapsåret 2012 på 43,2 millioner kroner foreslås 2 millioner kroner avsatt til gavefond og 41,2 millioner kroner foreslås overført til Sparebankens fond. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

13 ÅRSBERETNING ANSVARLIG KAPITAL OG SOLIDITET I Haugesund Sparebanks forretningsmessige mål/strategier heter det under avsnittet om kapitaldekning: Bankens mål på kapitaldekning (etter kapitaldekningsreglene) skal være minst 16 prosent, med en kjernekapital på minst 14 prosent og en ren kjernekapital på minst 12 prosent. Bankens kapitaldekning pr framgår av note 6c. Tellende ansvarlig kapital er på 845,9 millioner kroner, hvorav kjernekapitalen utgjør 781,8 millioner kroner og tilleggskapitalen 64,2 millioner kroner. I tillegg til tellende del på 622,3 millioner kroner av Sparebankens fond og gavefond, består kjernekapitalen av tre fondsobligasjonslån på tilsammen 159,5 millioner kroner, hvorav 50 millioner kroner ble tatt opp i oktober 2004, 35 millioner kroner ble tatt opp i desember 2009 og 75 millioner kroner ble tatt opp i juni Tilleggskapitalen består av et ansvarlig obligasjonslån pålydende 75 millioner kroner tatt opp i desember Beregningsgrunnlaget er på 4.477,6 millioner, en økning på 213,7 millioner kroner fra året før. Økningen er på 5 prosent, Blomsterprakt ved Steinparken i Haugesund. dvs. noe lavere enn økningen i forvaltningskapitalen og betydelig lavere enn utlånsøkningen. Bankens kapitaldekningsprosent utgjør 18,89 prosent ved utgangen av 2012 mot 17,23 prosent året før. Kjernekapitalen er økt med 0,44 prosentenheter i 2012 og er nå på 17,46 prosent, betydelig over styrets mål på 14 prosent kjernekapitaldekning. Den rene kjernekapitalen er på 13,90 prosent, en økning fra 13,70 prosent. Dette er over styrets mål på 12 prosent og også over det som antydes som et framtidig krav til ren kjernekapital fra myndighetene på opp mot 13 prosent. Det legges i langtidsbudsjettet opp til at bankens rene kjernekapital i løpet av 2013 skal komme opp i 14 prosent for deretter å øke jevnt. Styret vil vurdere nytt mål for kjernekapital i løpet av Bankens kapitaldekning og kjernekapital ligger over det som forventes å bli landsgjennomsnittet for sparebankene, anslagsvis 15 prosent kapitaldekning og 13 prosent kjernekapital. Også i forhold til bankens egen totalkapitalvurdering (ICAAP) ligger bankens kapitaldekning godt over beregningen vår på ca. 11 prosent. Styret er tilfreds med at bankens egenkapitalrentabilitet etter skatt i de siste årene har ligget over det som har vært bankens målsetting (å være på nivå med banker det er naturlig å sammenligne seg med). Egenkapitalrentabiliteten etter skatt for 2012 er på 7 prosent, mens den året før var på 7,6 prosent. Styret bekrefter at banken tilfredsstiller kravene til fortsatt drift og at årsregnskapet for 2012 er satt opp under denne forutsetning. Kapitaldekningsprosent % Graf inn her... Flaggruten korresponderer fremdeles daglig mellom Bergen, Haugesund og Stavanger. 12. VIRKSOMHETSSTYRING Norsk Anbefaling for Eierstyring og Selskapsledelse danner grunnlaget for virksomhetsstyringen i Haugesund Sparebank. Banken er en selveiet institusjon, uten egenkapitalbeviseiere eller aksjonærer, og har en visjon om å være lokal, nær og personlig. Dette betyr bl.a. at vi skal være nær våre kunder gjennom personlig kontakt, god service og kundebetjening og med konkurransedyktige produkter og tjenester. Nær betyr også at vi skal være en aktiv støttespiller i Haugesundregionen. Vår visjon betyr videre at banken skal være en kundeorientert, attraktiv og selvstendig sparebank med lokal forankring. Viktig for kundebehandlingen i banken er blant annet forutsetninger om faglig dyktige ansatte, god rådgivning og god etisk standard. Banken har gjennom sine etiske retningslinjer etablert et klart verdigrunnlag. De etiske retningslinjene er kommunisert i organisasjonen og definerer hva som er ønsket og uønsket adferd. Haugesund Sparebank har til formål å fremme sparing ved å ta imot innskudd fra en ubestemt krets av innskytere og forvalte på en trygg måte de midler den rår over i samsvar med de lovregler som til enhver tid gjelder for sparebanker (bankens vedtekter 1 1, 3. ledd). Banken kan utføre alle vanlige bankforretninger og banktjenester i samsvar med gjeldende lover. Banken har på visse vilkår tillatelse fra Finanstilsynet til å drive investeringsrådgivning og ordreformidling i.h.t. verdipapirhandelloven. Personmarkedet er bankens hovedområde for salg av finansielle produkter og tjenester. Andre viktige markedsområder er små og mellomstore bedrifter, kommuner, institusjoner, foreninger og lag. Banken arbeider kontinuerlig med å utvikle en kultur som skaper gode kunderelasjoner og gode arbeidsplasser. Bankens lokale forankring medfører et spesielt samfunnsansvar og banken bidrar til lokalsamfunnet med gaver til allmennyttige formål samt sponsorstøtte til og samarbeidsavtaler med foreninger og lag innenfor idrett, kultur og ideelle formål. Haugesund Sparebank er organisert i samsvar med Sparebankloven, Lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner og Lov om verdipapirhandel. Øverste organ er forstanderskapet, som har 24 medlemmer, hvorav 12 er valgt av innskyterne, 3 av Haugesund kommune, 1 av Vindafjord kommune, 1 av Bømlo kommune, 1 av Tysvær kommune og 6 av de ansatte i banken. Forstanderskapet fastsetter bankens vedtekter, vedtar bankens regnskap, disponerer overskudd og velger styre, kontrollkomite, ansvarlig revisor og valgkomite. Det er foreløpig ikke valgt å åpne for elektronisk kundevalg til forstanderskapet. Styret leder bankens virksomhet i samsvar med lover, forskrifter og vedtak fattet av forstanderskapet. Styret er ansvarlig for at de midler banken rår over forvaltes på en trygg og hensiktsmessig måte. Styret har også plikt til å påse at bokføring og formuesforvaltning er gjenstand for betryggende kontroll. Styret mottar periodisk rapportering av resultatutvikling, utvikling i risikobildet og risikoeksponeringen for banken og foretar årlig en gjennomgang av risikostyring og internkontroll. Risikostyringen er en integrert del av ledelsens beslutningsprosesser, og et sentralt element hva angår organisering, rutiner og systemer. Bankens prinsipper og rammer for risikostyring og intern kontroll er nedfelt i en egen policy for risikostyring. Dette er bankens rammeverk for god styring og kontroll. Policyen gir føringer for bankens overordnede holdninger til risikostyring og skal sikre at banken har en effektiv og hensiktsmessig prosess for dette. Det er i henhold til styrets instruks utarbeidet og vedtatt en egen årsplan/ årshjul for styret. Styret foretar en årlig egenevaluering av sitt virke med hensyn til arbeidsform, saksbehandling, møtestruktur og prioritering av oppgaver. I tillegg foretas en evaluering av hvilken kompetanse styret besitter. Bankens forstanderskap fastsetter styrets honorar. Utover styrehonorar utdeles ingen godtgjørelse til styret. Styret består av 8 medlemmer, hvorav 1 fra de ansatte. 2 av styrets HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

14 ÅRSBERETNING 2012 medlemmer skal komme fra Vindafjord, 1 fra Bømlo og 1 fra Tysvær. Det samlede styret utgjør bankens revisjonsutvalg. Revisjonsutvalget forbereder styrets oppfølging av regnskapsrapporteringsprosessen, overvåker systemene for internkontroll og risikostyring, herunder bankens internrevisjon, har kontakt med bankens revisor om revisjon av årsregnskapet, vurderer og overvåker revisors uavhengighet og gjennomgår årlig sitt mandat og arbeidsform og anbefaler eventuelle endringer og arbeidsplan overfor styret. Det samlede styret utgjør også bankens godtgjørelsesutvalg. Banken har som prinsipp at ingen ledende ansatte skal ha noen form for variabel godtgjørelse. Kontrollkomiteen skal på vegne av forstanderskapet føre tilsyn med bankens virksomhet og se til at den virker på en hensiktsmessig og betryggende måte. Kontrollkomiteen har 3 medlemmer. For øvrig framgår forstanderskapets, styrets og kontrollkomiteens sammensetning av eget vedlegg. Honorering, som fastsettes av forstanderskapet, framgår av note 8 b. I tillegg til det interne kontrollarbeidet, administrasjonsrapporteringen til styret og kontrollkomiteens arbeid har banken intern revisjon. Intern revisjonssjef Per Øritzland rapporterer til styret og administrerende banksjef. Styret mottar årlig en uavhengig vurdering fra intern revisjonssjef om internkontrollen virker hensiktsmessig og er betryggende. Ekstern revisjon utføres av Deloitte AS ved statsautorisert revisor Knut Terje Fagerland. 13. RISIKOSTYRING Haugesund fra sør. Risikostyring er blitt en stadig viktigere del av den strategiske styringen av banken. Målet med risikostyringen er å oppnå en høyest mulig avkastning for kunder og banken, samtidig som bankens risikoer skal holdes innenfor et akseptabelt risikonivå. Etter 2011 er nye krav til kapitaldekning gradvis innfaset, med strengere krav til løpetid etc. på den lånte kjernekapitalen, hybridkapitalen og tilleggskapitalen. I første omgang la Finanstilsynet til grunn at bankene skulle oppfylle målet om 9 prosent ren kjernekapital innen 30. juni Haugesund Sparebank har pr en ren kjernekapital på 13,90 prosent. Det vises i denne forbindelse også til utvidet informasjon om bankens kapitaldekning i note 6 og i bankens Pilar III dokument som offentliggjøres på bankens hjemmeside. Kravene til likviditetsstyring forsterkes også, med utvidede krav både til strategier, måling, rapportering og oppfølging av likviditeten i bankene. Strengere krav til kapitaldekning og likviditet forsterker kravet til risikostyring, og Haugesund Sparebank legger løpende stor vekt på å tilpasse seg de nye kravene med tilpassede tiltak til risikostyring. Kapitalkravene er et tredelt system inndelt i såkalte pilarer: Pilar 1 omhandler minstekrav til kapitaldekning. Pilar 1 er en videreutvikling av det tidligere kapitaldekningsregelverket (Basel I) og omfatter kapitalkrav for kredittrisiko, markedsrisiko og operasjonell risiko. I Pilar 2 er imidlertid bankene pliktige til å tallfeste bankens behov for kapitaldekning / buffer utover minstekravet hensyntatt spesifikke risikoer i den enkelte bank. Pilar 2 omhandler institusjonenes vurdering av samlet kapitalbehov og tilsynsmessig oppfølging. Ifølge Pilar 2 skal altså Haugesund Sparebank begrunne sin kapitaltilpasning. Det innebærer blant annet å vurdere kapitalbehov for risikoer som ikke er dekket i Pilar 1, kapitalbehov for vekst, samt å fastsette hvor mye over minstekravene banken skal legge seg. Beregningen utføres minst en gang pr. år og konkluderte i februar 2012 med et minstemål på 10,94 prosent for bankens kapitaldekning. Tilsvarende beregning utføres også i løpet av mars Vi regner med at minstemålet vil øke basert på de nye kapitalkravene som kommer. Haugesund Sparebank har i sine forretningsmessige mål/strategier mål på kapitaldekning og egenkapitalrentabilitet. Disse målene gjennomgås regelmessig som ledd i bankens budsjett- og strategiprosess. Sett under ett stiller disse målene krav som skal sikre at banken har en størrelse på egenkapitalen som medfører en effektiv egenkapitalbruk i forhold til bankens størrelse og risikoprofil. Haugesund Sparebank skal ha en egenkapital som medfører at banken kan oppnå en konkurransedyktig egenkapitalavkastning og ha konkurransedyktige vilkår i innlånsmarkedene. Egenkapitalen skal også sikre at banken kan utnytte vekstmuligheter i markedet, samtidig som minstekravene til kapitaldekning oppfylles med en margin som er tilpasset bankens risikoprofil og risikotoleranse. Bankens mål på kapitaldekning er, vurdert etter Basel II-reglene, at kapitaldekningen skal utgjøre minst 16 prosent. Kjernekapitalen skal utgjøre minst 14 prosent, hvorav ren kjernekapital minst 12 prosent. Bankens ICAAP-beregninger viser at banken har en kapitaldekning som godt overstiger bankens beregnede behov for ansvarlig kapital. Pilar 3 omhandler krav om offentliggjøring av finansiell informasjon I Pilar 3 stilles det krav om offentliggjøring av finansiell informasjon. Det er krav om at dette skal skje på Internett. Informasjonen kan imidlertid samordnes med noteinformasjon som også legges ut på Internett. Informasjonen skal dekke Haugesund Sparebanks tilpasninger til og oppfyllelse av kapitalkravsregelverket, blant annet spesifikasjoner og begrunnelser samt rutiner for styring og kontroll av bankens viktigste risikoer, inklusiv organiseringen av risikostyringsfunksjonen for hver risikotype. Prosessen for å vurdere samlet kapitalbehov skal også beskrives. Offentliggjøringen på Internett skjer samtidig med offentliggjøringen av regnskapet for Styring og kontroll av risiko i Haugesund Sparebank: For risikostyringsformål skiller Haugesund Sparebank mellom følgende risikokategorier: Kredittrisiko er risiko for tap som skyldes at bankens kunder ikke oppfyller sine betalingsforpliktelser overfor Haugesund Sparebank. Markedsrisiko oppstår som følge av bankens usikrede transaksjoner i rente- og egenkapitalmarkedene. Likviditetsrisiko er risikoen for at banken ikke kan overholde sine betalingsforpliktelser. Operasjonell risiko er risikoen for tap som skyldes svakheter eller feil ved prosesser og systemer, samt feil begått av ansatte eller eksterne hendelser. Kredittrisiko Bankens visjon, forretningsidé og forretningsmessige mål/strategier ligger til grunn for all kredittvirksomhet. Engasjementsporteføljen skal ha en kvalitet og sammensetning som er forenelig med bankens målsetting om en moderat risikoprofil og som sikrer bankens lønnsomhet på kort og lang sikt. For høyrisiko-engasjement skal målsettingen være enten bedret klassifisering eller avvikling av kundeforholdet. Mål om å nå volum/ markedsandeler skal ikke gå på bekostning av fastsatte kvalitetskrav. For å unngå store risikokonsentrasjoner følges eksponering mot store enkeltkunder, bransjer og geografiske områder nøye. I tillegg til oppfølging av risikoklasse følges eksponering mot kredittrisiko opp med hensyn til kredittkvalitet og sikkerhet. Kredittene innvilges i henhold til bankens strategier, nøkkelkontroller og kreditthåndbok. Kredittfullmaktene er personlige og er størrelsesmessig gradert. For større kreditter er det en todelt beslutningsprosess, eventuelt beslutning i styret etter innstilling. Todelt beslutningsprosess benyttes også avhengig av risikoklasse, gjeldsgrad og betjeningsevne etter en renteøkning på 5 prosentpoeng. I den ordinære utlånsvirksomheten legges det stor vekt på betjeningsevne og sikkerhet. Samtlige lån over kroner HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

15 ÅRSBERETNING blir forelagt/referert for styret. Alle nye engasjementer risikoklassifiseres. Mislighold og overtrekk overvåkes nøye, og styret får også forelagt seg oversikter vedr. mislighold og overtrekk kvartalsvis. Styret får også forelagt seg oversikt over alle store løpende engasjementer minst fire ganger pr. år og risikoprofilen på kredittporteføljen kvartalsvis. I tillegg rapporteres alle bedriftsengasjementer og personkundeengasjementer to ganger pr. år fordelt på risikoklasser. I henhold til nye retningslinjer rapporteres nå nye boliglån kvartalsvis til styret basert på Finanstilsynets retningslinjer for innvilgelse av lån til boligformål. Risikoklassifiseringen pr. årsskiftet bekrefter at det ikke er avdekket vesentlige endringer i risiko i bankens portefølje, og at det er relativt få nye engasjementer som framkommer som tapsutsatt. Engasjementer med svak risikoklassifisering blir gjenstand for minimum kvartalsvis tapsvurdering uansett om det ikke er avdekket andre tapshendelser. Risikoklassifiseringssystemet danner også grunnlaget for input i bankens modell for beregning av gruppenedskrivninger. Avslutningsvis danner også innlagte datakontroller, avviksanalyser, rapportering og overvåking en viktig del av bankens risikostyring på kredittområdet. Markedsrisiko Markedsrisiko i Haugesund Sparebank relaterer seg til renterisiko, spreadrisiko og aksjerisiko. Styret følger opp risikoene ved tett rapportering, og er svært bevisst på at disse risikoene skal være lave. Aksjerisikoen er relativt lav idet banken er svært lite eksponert i aksjer utover i strategiske plasseringer i samarbeidsselskaper, jfr. note 4. Samlet eksponering i aksjer utgjorde 1 prosent av forvaltningskapitalen, hvorav kortsiktig plassering i omløpsaksjer kun utgjorde 0,05 prosent. Bankens renterisiko relaterer seg primært til bankens fastrenteinnskudd og obligasjonsgjeld, samt plasseringer i fastrenteutlån og obligasjoner. Videre har banken en spreadrisiko relatert til de plasseringer som er gjort på obligasjonssiden på begge sider av balansen. Bankens styring av disse risikoene medfører at renterisikoen på samlet balanse vurderes å utgjøre kun ca. 0,6 million kroner ved en renteendring på 1 prosentpoeng. Spreadrisikoen kan ved en ugunstig utvikling i markedet bli noe høyere, men banken vurderer også denne som relativt lav. Likviditetsrisiko Likviditetsrisiko blir styrt, målt og rapportert på flere nivåer i banken. Styret har etablert rammer som legger begrensninger på bankens likviditetsforfall innenfor ulike tidsperioder. I tillegg er det etablert rammer for strukturell likviditetsrisiko som innebærer at minst 90 prosent av utlån til kunder skal finansieres ved innskudd fra kunder og ansvarlig kapital. Likviditetsrisikostyringen inkluderer også stresstester der det simuleres på likviditetseffekten av en eller flere negative hendelser på kredittap og forverret likviditet. Resultatet av slike stresstester inngår i informasjonsgrunnlaget for bankens rammer og beredskapsplan på likviditetsområdet. Innfasing av nye likviditetskrav fra 2011 har medført nye og utvidede krav til strategi og rapportering, samt nye rutiner for oppfølging av de nye likviditetskravene. Banken har obligasjonsgjeld på netto millioner kroner. 277 millioner kroner av dette har forfall i 2013, i all hovedsak i desember måned. Vektet gjennomsnittlig løpetid på obligasjonsgjelden utgjør 30 måneder. Likviditetsstyring i Haugesund Sparebank innebærer for øvrig opprettholdelse av en bred innskuddsbase fra så vel person- som bedriftskunder samt en diversifisert finansiering av virksomheten for øvrig. Innskuddenes andel av utlån til kunder (innskuddsdekningen) har gjennom året vært på ca. 90 prosent. Banken legger stor vekt på å ha lav likviditetsrisiko og gode likviditetsbuffere, og har også etablert kommiterte trekkrammer i DNB og Sparebanken Vest på til sammen 250 millioner kroner. Banken har også stilt deler av beholdning av obligasjoner og fondsandeler som sikkerhet for lån i Norges Bank, jfr. note 9d, og hadde pr. årsskiftet en ledig lånerett i Norges Bank på ca. 230 millioner kroner. Finanstilsynets likviditetsindikatorer beregner bankens forhold mellom stabile finansieringskilder og illikvide eiendeler. De to indikatorene beregner hvor stor andel av bankens illikvide eiendeler som er finansiert med løpetid over henholdsvis en måned og et år. Haugesund Sparebanks indikatorverdier har gjennom hele året ligget på høyde med interne mål. Den nye indikatoren for likviditet, LCR (likviditetsdekningsgrad), viser også gjennomgående tilfredsstillende tall. Haugesund Sparebank vektlegger å ha gode relasjoner til norske banker og lånetilretteleggere og å gjøre banken kjent i det norske kapitalmarkedet. De fleste av bankens obligasjonslån er notert på ABM (Alternative Bond Market). Operasjonell risiko Styring av operasjonell risiko har høy prioritet i banken. Bankens fagansvarlig risikostyring har dette som en viktig arbeidsoppgave. Bakgrunnen for vår Den nye omkjøringsveien fra Norheim til Raglamyr. sterke satsing på dette området er blant annet en rask teknologisk utvikling og stadig økende krav fra både kunder, myndigheter og andre interessegrupper. Styret legger vekt på at alle nye rutiner og produkter skal vurderes med hensyn til operasjonell risiko og annen risiko før prosessene settes i verk. I bankens årlige risikorapportering framlegges for styret avdelingenes vurdering av kvaliteten av egen risikostyring og kontrollarbeid, supplert med en konkretisering av vesentlige risikoer og tilhørende risikoreduserende tiltak. Videre er beredskapsplaner og kontinuitetsplaner sentrale virkemidler i den operasjonelle risikostyringen, og godheten i disse vurderes løpende. Fagansvarlig risikostyring, som rapporterer til økonomisjef, skal bidra til at oppfølging og rapportering av operasjonell risiko skjer på en effektiv og konsistent måte i hele banken. Den enkelte avdelingsleder har fullt operativt ansvar for kvalitet i egen 14. PERSONALE, HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Ved utgangen av 2012 hadde banken 74 fast ansatte i ordinær bankvirksomhet, hvorav 20 på deltid. Dette utgjør tilsammen 68 årsverk, en reduksjon på to årsverk fra forrige årsskifte. Banken har for øvrig ansatt kantinemedarbeider, 7 renholdsansatte og vaktmester, alle på deltid som til sammen utfører vel 2 årsverk. Sykefraværet i 2012 var på 4,46 prosent, mens det i 2011 var på 5,79 prosent. Legemeldt sykefravær utgjør 3,63 prosent i 2012 mot 5,10 prosent i Styret er glad for at sykefraværet er redusert. Det har ikke skjedd skader eller ulykker på arbeidsplassen i Bankens personallegeordning fungerer godt og vi har etablert avtaler med psykolog og fysioterapeut. Banken har sluttet seg til avtalen om Inkluderende Arbeidsliv og har således vært IA bedrift siden IA avtalen ble fornyet i drift. Produkt- og fagansvarlige har et særskilt ansvar for å kontrollere, overvåke og identifisere risikoer, samt bidra til å forebygge tapstilfeller og utbedre områdets risikobilde. Selv om banker av Haugesund Sparebank sin størrelse ikke er pålagt å ha en egen intern revisjonsavdeling, har banken i mange år valgt å ha en slik uavhengig funksjon som rapporterer direkte til styret og administrerende banksjef. Bankens livsfasepolitikk er behandlet i bedriftsavtalen og i møter med de ansattes tillitsvalgte. Banken har en aldersgrense på 67 år. Banken forsøker å legge forholdene til rette for at så mange som mulig velger å stå i stillingen fram til ordinær pensjonsalder. Sentralavtalen gir ansatte rett til en time kortere arbeidstid daglig fra fylte 64 år. Bankens bedriftsavtale sier at dette eventuelt kan tas ut i lengre ferie. Det er i denne forbindelse også HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

16 ÅRSBERETNING 2012 bestemt at alle ansatte over 62 år får en ukes ekstra ferie. Banken har også ordning med fri med lønn i inntil 10 dager ved nødvendig omsorg for foreldre, ektefelle, samboer, barn mellom 12 og 18 år og funksjonshemmet/sykt barn over 18 år. Utviklingen innenfor finansnæringen medfører stadig nye krav til kunnskaper og kompetanse. Den interne opplæringsaktiviteten i banken er derfor svært viktig og de ansatte viser stor interesse for å delta på de opplegg som arrangeres. Vårt samarbeid i DSS gir oss gode muligheter for å tilrettelegge og gjennomføre opplæringsaktiviteter. I forbindelse med utdannelse har banken ordninger med lesefri for alle ansatte. 23 av bankens ansatte har avlagt avsluttende eksamen i forbindelse med Autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Dette er et svært krevende opplegg med både teoretisk og 15. LIKESTILLING / DISKRIMINERING Banken har løpende fokus på likestilling og følgende er inntatt i bankens bedriftsavtale: Haugesund Sparebank legger stor vekt på å ivareta hensynet til likestilling mellom kjønnene og skal alltid bestrebe seg på å legge forholdene til rette for at kvinnelige arbeidstakere gis de samme muligheter for utvikling og avansement som sine mannlige kolleger. Med mindre særlige hensyn taler imot, skal det i forbindelse med utlysning av stillinger på ledernivå særlig oppfordres til at kvinner søker og det skal ved likeverdighet i kvalifikasjoner m.v. gis preferanse til kvinnelige søkere i slike stillingskategorier. Når det gjelder bankens lønnssystem, er de kriterier som legges til praktisk eksamen som gir tittel Autorisert Finansiell Rådgiver. Banken har i det siste rekruttert flere nye medarbeidere med god kompetanse og utdannelse fra høyskole og universitet. Det er gledelig at Haugesund Sparebank på denne måten framstår som en attraktiv arbeidsplass. Arbeidsmiljøutvalget, som består av 4 representanter fra ledelsen og 4 fra de ansatte, har i handlingsplanen for arbeidsmiljøet lagt stor vekt på forhold som angår regelverk og rutiner i tilknytning til helse, miljø og sikkerhet (HMS). Overvåking av arbeidsmiljøet inngår ellers som en kontinuerlig prosess i banken og nødvendige tilpasninger blir løpende vurdert. Etter styrets oppfatning er arbeidsmiljøet i alle bankens kontorer godt. Samarbeidet mellom bankens ledelse og de ansattes tillitsvalgte fungerer etter styrets oppfatning meget bra. grunn ved fastsettelse av den enkelte ansatte sin lønn kjønnsnøytrale. Banken er fleksibel i forhold til arbeidstid for kvinner og menn i ulike livsfaser. Diskrimineringslovens formål er å fremme likestilling, sikre like muligheter og rettigheter og å hindre diskriminering på grunn av etnisitet, nasjonal opprinnelse, hudfarge, språk, religion og livssyn. Haugsund Sparebank arbeider for å fremme lovens formål innenfor virksomheten. Haugesund Sparebank har som mål å være en arbeidsplass hvor det ikke forekommer diskriminering på grunn av nedsatt funksjonsevne. Banken arbeider aktivt og målrettet for å utforme og tilrettelegge de fysiske Banken legger stor vekt på at sikkerheten ved kontorene skal være god. Sikkerheten holdes under løpende overvåking. Det gjennomføres en regelmessig vurdering, oppgradering og oppdatering av utstyr og instrukser på det sikkerhetsmessige området, herunder planmessig oppdatering av de ansatte. Banken driver ikke virksomhet som forurenser det ytre miljø. Alle bankens kontorer er for øvrig sertifisert som Miljøfyrtårn. Miljøfyrtårn er en norsk, offentlig sertifiseringsordning for små og mellomstore bedrifter og offentlige virksomheter. For å bli Miljøfyrtårnbedrift har banken og bankens kontorer gjennomgått en miljøanalyse og oppfylt definerte bransjekrav. Haugesund Sparebank var en av de første bedriftene i regionen som ble sertifisert som Miljøfyrtårnbedrift. Sertifiseringen ble fornyet i forholdene slik at virksomhetens ulike funksjoner kan benyttes av flest mulig. For arbeidstaker eller arbeidssøker med nedsatt funksjonsevne foretas det individuell tilrettelegging av arbeidsplass og arbeidsoppgaver. Som et ledd i arbeidet med tilrettelegging av fysiske forhold, blir saker på dette området grundig gjennomgått med de ansattes tillitsvalgte og i arbeidsmiljøutvalget. Blant bankens ansatte er det 38 kvinner, og 36 menn. 11 kvinner og 9 menn arbeider deltid. 7 av disse ansatte har 20 prosent AFP, dvs. at de arbeider 4 dager i uken. Av bankens 7 eksternt valgte styrerepresentanter er 3 kvinner, mens det i forstanderskapet er 12 kvinner og 12 menn. Vikedal i Vindafjord er et populært feriemål. 16. FRAMTIDEN Statistisk Sentralbyrå legger til grunn at norsk økonomi forutsetter å trosse meget svake internasjonale konjunkturer. Lav rente og høy etterspørsel fra petroleumsnæringen vil fortsatt være hoveddriverne bak den norske utviklingen, hvor aktivitetsveksten forventes å holde seg ganske høy. Det antas at veksten i innenlandsk etterspørsel samlet sett vil øke noe i 2013, mens det vil bli lav vekst i tradisjonell norsk vareeksport. Statistisk Sentralbyrå legger til grunn at pengemarkedsrenten vil holde seg rundt knappe 2 prosent ut hele Det antas også at husholdningenes realinntekter vil øke i 2013 og at boligprisveksten fortsatt vil være høy. Arbeidsledigheten vil kunne stige litt i For året 2013 har Haugesund Sparebank budsjettert med et driftsresultat før tap som er noe høyere enn for Slik situasjonen ser ut i dag regner vi med at tapene på utlån og garantier ikke vil bli høyere enn siste år. Banken har budsjettert med en innskuddsøkning på 4,5 prosent, mens vi legger til grunn at utlånsøkningen ikke skal overstige ca. 5 prosent i Utlånsøkning utover dette forutsettes overført til Verd Boligkreditt AS. Ved behov vil vi også aktivt benytte oss av utlånssamarbeid med Eiendomskreditt AS. Likviditeten i banken vil derved fortsatt være god samtidig som vi kan opprettholde og styrke vår kundeportefølje og konkurransesituasjon. Det legges til grunn at kapitaldekningen ved utgangen av 2013, fortsatt skal være godt over bankens målsetting på 16 prosent med en ren kjernekapital på ca. 14 prosent. I denne sammenheng må nevnes at banken følger grundig med på og forbereder seg på de nye regulatoriske tiltakene som vil bli innført i årene som kommer. Ny teknologi stiller de tradisjonelle bankene overfor en rekke utfordringer i årene som kommer. Behovet for kontanter reduseres og arbeidsoppgavene i bankene omdefineres. Nye grupper, og en stadig større andel av befolkningen i tillegg til de unge tar i bruk nettet som kommunikasjonsarena. Bank har tradisjonelt vært basert på personlig frammøte og papirbaserte avtaler mellom banken og kunden; lovverket har bidratt til denne situasjonen. Nå er et nytt lovverk i støpeskjeen, noe som gir bankene og kundene større fleksibilitet. Selvbetjente løsninger kommer til å stå enda mer i fokus de nærmeste årene. Haugsund Sparebanks utfordring er i denne sammenheng å skape sin egen identitet. Vi har tro på selvbetjente løsninger, men vi ser at dersom vi skal bygge og vedlikeholde sterke relasjoner til våre kunder, må vi ha mulighet til også å møte dem personlig. Banken har svært gode tradisjoner i så måte, og de skal vi bygge på og ta med oss videre inn i den digitale verden. Haugesund Sparebank skal fortsatt framstå som lokal, nær og personlig. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

17 Styret STYRELEDER BJARNE LAASTAD Født Bosatt i Haugesund. Bilforhandler. Eier, styreformann og daglig leder: Laastad Invest AS, Laastad Eiendom AS. Styreformann Laastad & Co. AS. Medlem av styret i Haugesund Sparebank fra 1995 til 2007 og fra Nestleder fra 2003 til Styrets leder fra Styremedlem: Skagen Eiendom AS, Hasseløy Utvikling AS, Moster Eiendom AS og Mosterfarm AS. STYREMEDLEM BORGNY EIDESVIK Født Bosatt i Bømlo. Daglig Leder i Bømmelfjord AS. Utdannet EMBA Shipping Offshore og finans. Styremedlem Eidesvik Offshore ASA. Styremedlem Eidesvik Invest AS. Styremedlem Atheno AS. Styremedlem Haugesund Sparebank fra Varamedlem til styret i Haugesund Sparebank AVSLUTNING 17. Styret AVSLUTNING vil rette en hjertelig takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og god Styret oppslutning vil rette om en banken hjertelig i takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og god oppslutning Styret vil også om banken takke alle i ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Styret Haugesund vil også Sparebank takke i alle 2012, ansatte og for utmerket og tillitsvalgte samarbeid. for god og svært positiv innsats for 17. AVSLUTNING Haugesund Sparebank i 2012, og for utmerket samarbeid. Styret vil rette en hjertelig takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og god oppslutning om banken i Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2012, og Styret for utmerket for Haugesund samarbeid. Sparebank Haugesund Styret 31. for desember Haugesund 2012 Sparebank / 7. februar 2013 Haugesund 31. desember 2012 / 7. februar AVSLUTNING Styret for Haugesund Sparebank Haugesund 31. desember 2012 / 7. februar 2013 Styret vil rette en hjertelig takk til bankens kunder og forbindelser for godt samarbeid og god oppslutning om banken i Styret vil også takke alle ansatte og tillitsvalgte for god og svært positiv innsats for Haugesund Sparebank i 2012, og for utmerket samarbeid. Bjarne Laastad Else Gunn Haraldseid Inger-Kristin Økland Thorleif Thormodsen Bjarne leder Laastad leder Else nestleder Gunn Haraldseid Styret for Haugesund Inger-Kristin Sparebank Økland Haugesund 31. desember 2012 / 7. februar 2013 nestleder Thorleif Thormodsen Bjarne Laastad Else Gunn Haraldseid Inger-Kristin Økland Thorleif Thormodsen leder nestleder Per Bakkedal Reidar Pedersen Borgny Eidesvik Steffen Næss Per Bakkedal Reidar Pedersen Borgny Eidesvik Steffen Næss Per Bakkedal Reidar Pedersen Borgny Eidesvik Knut Grinde Steffen Jacobsen Næss Knut adm. Grinde banksjef Jacobsen adm. banksjef NESTLEDER I STYRET ELSE GUNN HARALDSEID Født Bosatt i Skjold, Vindafjord. Seksjonsleder kundetjenester, Haugaland Kraft AS. Lederutdanning ved Handelshøyskolen BI. Medlem av forstanderskapet i Haugesund Sparebank Styremedlem fra 2003, nestleder fra STYREMEDLEM INGER-KRISTIN ØKLAND Født Bosatt i Haugesund. Førskolelærer. Daglig leder ved Presthaug FUS Barnehage AS. Styremedlem i Haugesund Sparebank fra Medlem av bystyret i Haugesund STYREMEDLEM THORLEIF THORMODSEN Født Bosatt i Haugesund. Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole og Autorisert Finansanalytiker AFA. Eier og daglig leder i Zirconia AS. Adm. dir i Seagarden ASA samt styreleder i Seagarden AS, Chitinor AS, Arctic Medical Nutrition AS og Atlantic Ingredients AS. Styreformann i Avaldsnes Property AS. Styremedlem i Haugesund Sparebank fra Varamedlem av Haugesund bystyre fra STYREMEDLEM PER BAKKEDAL Født Bosatt i Imsland, Vindafjord. Ingeniør og bonde. Medlem av forstanderskapet i Haugesund Sparebank Styremedlem Møtende varamedlem til styret Styremedlem fra Medlem av kommune styret i Vindafjord , varaordfører STYREMEDLEM REIDAR PEDERSEN Født Bosatt i Tysvær. Prosjektleder i Haugaland Kraft AS. Styremedlem i Haugesund Sparebank fra Styremedlem i Vekstfondet AS. Styremedlem i Haugaland Næringspark AS.Ordfører i Tysvær kommune Tidl. styreleder i Sunnhordland Kraftlag, tidl. styreleder i Haugalandsmuseene og tidl. styremedlem i Haugaland Kraft AS. STYREMEDLEM fra de ansatte Steffen Næss Født Bosatt i Haugesund. Leder for risikostyring i Haugesund Sparebank fra Ansatt i banken fra 2006 i stilling som fagansvarlig risikostyring. Utdannet siviløkonom ved Norges Handelshøyskole. Varamedlem til styret i Haugesund Sparebank fra Styremedlem fra Hovedtillitsvalgt i Finansforbundet i Haugesund Sparebank. Medlem av kontrollutvalget i Finansforbundet. MØTENDE VARAMEDLEM TIL STYRET JOHN ERIK HAGEN Født Bosatt i Karmøy. Regiondirektør i Kystverket. Befalsutdannet i Sjøforsvaret, Forsvarets Høgskole. Cand.mag. Varamedlem til styret i Haugesund Sparebank fra Styreleder i stiftelsen Haugesundskonferansen. Diverse verv innen internasjonale organisasjoner som EU s maritime arbeid og den internasjonale sjøfartsorganisasjonen IMO. Statens representant i havnestyrene i Bergen og Stavanger. MØTENDE VARAMEDLEM TIL STYRET FRA DE ANSATTE BENTE HARALDSON SYRE Født Bosatt i Karmøy. Ansatt i banken fra 2009 i stilling som kredittsjef. Utdannet statsautorisert revisor ved Norges Handelshøyskole. Varamedlem til styret i Haugesund Sparebank fra Har tidligere arbeidet som partner i Deloitte og revisjonssjef i Haugaland kommunerevisjon. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

18 HAUGESUND SPAREBANK Regnskap for året driftsår Resultatregnskap RESULTATREGNSKAP Beløp i hele tusen kroner Renteinntekter og lignende inntekter: note 1 Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Renter og lignende inntekter av utlån til og fordringer på kunder Renter og lignende inntekter av sertifikater, obligasjoner og andre verdipapir Sum renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader: note 1 Renter og lignende kostnader på gjeld til kredittinstitusjoner Renter og lignende kostnader på innskudd fra og gjeld til kunder Renter og lignende kostnader på utstedte verdipapirer Renter og lignende kostnader på ansvarlig lånekapital Andre rentekostnader o l kostnader 3 87 Sum rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte og andre inntekter av verdipapirer med variabel avkastning: Inntekter av aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester: Garantiprovisjoner Andre gebyrer og provisjonsinntekter note 9h Sum provisjonsinntekter og innt. fra banktjenester Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester: Andre gebyrer og provisjonskostnader Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler: Netto verdiendring og gevinst/tap på sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer Netto verdiendring og gevinst/tap på aksjer og andre verdipapirer med variabel avkastning Netto verdiendring og gevinst/tap på valuta Sum netto verdiendring og gevinst/tap på valuta og verdipapirer som er omløpsmidler Andre driftsinntekter: Driftsinntekter faste eiendommer Andre driftsinntekter note 9f Sum andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter Sum driftsinntekter RESULTATREGNSKAP Beløp i hele tusen kroner Lønn og generelle administrasjonskostnader: Lønn note Pensjoner note Sosiale kostnader note 9i Lønn mv.: Administrasjonskostnader note 9i Sum lønn og generelle administrasjonskostnader Avskrivninger mv. av varige driftsmidler og immaterielle eiendeler: Ordinære avskrivninger note Andre driftskostnader: Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader note 9g Sum andre driftskostnader Sum driftskostnader DRIFTSRESULTAT FØR TAP Tap på utlån,garantier m.v.: note 2c Tap på utlån Tap på garantier m.v Sum tap på utlån,garantier mv DRIFTSRESULTAT ETTER TAP Nedskrivning/reversering av nedskrivning og gevinst/tap på verdipapirer som er anleggsmidler: Gevinst/tap Skatt på ordinært resultat note 9a RESULTAT AV ORDINÆR DRIFT ETTER SKATT RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET Overføringer og disponeringer: Disponeringer Overført til sparebankens fond Overført til gavefond SUM DISPONERINGER HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

19 Balanse EIENDELER Beløp i hele tusen kroner Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner: Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsfrist Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Sum netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner Utlån til og fordringer på kunder: note 2 Kasse-/drifts- og brukskreditter Byggelån Nedbetalingslån Sum utlån før nedskrivninger Nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på grupper av utlån Sum nedskrivninger Sum netto utlån og fordringer på kunder Overtatte eiendeler note 2b Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdip. med fast avkastning: note 3 Sertifikater og obligasjoner, utstedt av andre Sum sertifikater og obligasjoner Aksjer, andeler og andre verdipapirer med variabel avkastning: note 4 Aksjer, andeler og egenkapitalbevis Sum aksjer, andeler og andre verdipapirer Varige driftsmidler: note 5 Maskiner,inventar og transportmidler Bygninger og andre faste eiendommer Sum varige driftsmidler Andre eiendeler: note 9b Andre eiendeler Forskuddsbetalte, ikke påløpte kostnader og opptjente, ikke mottatte inntekter: Opptjente ikke mottatte inntekter Overfinansiering av pensjonforpliktelser note 8c Andre forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader Sum forskuddsbetalte ikke påløpte kostnader og opptjente ikke motatte inntekter GJELD OG EGENKAPITAL Beløp i hele tusen kroner Gjeld til kredittinstitusjoner: note 7d Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist GJELD Lån og OG innskudd EGENKAPITAL fra kredittinstitusjoner Beløp i hele tusen kroner med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Gjeld Sum til gjeld kredittinstitusjoner: til note 7d Lån og innskudd fra kredittinstitusjoner uten avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist Lån Innskudd og innskudd fra og fra gjeld kredittinstitusjoner til kunder: med avtalt løpetid eller oppsigelsesfrist note 7d Sum Innskudd gjeld til fra kredittinstitusjoner og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd fra og gjeld til kunder med avtalt løpetid Innskudd Sum innskudd fra og fra gjeld og til gjeld kunder: til kunder note 7d Innskudd fra og gjeld til kunder uten avtalt løpetid Innskudd Gjeld stiftet fra og ved gjeld utstedelse til kunder med av verdipapir avtalt løpetid Sum Obligasjonsgjeld innskudd fra og gjeld til kunder note 7d Sum gjeld stiftet ved utstedelse av verdipapirer Gjeld Annen stiftet gjeld: ved utstedelse av verdipapir Obligasjonsgjeld Annen gjeld note 9 note 7d Sum Sum gjeld annen stiftet gjeld ved utstedelse av verdipapirer Annen Påløpte gjeld: kostnader og mottatt note 9 Annen ikke opptjente gjeld inntekter Sum annen gjeld Påløpte Avsetninger kostnader for påløpte og mottatte kostnader ikke opptjente inntekter og forpliktelser: Avsetninger Pensjonsforpliktelser påløpte kostnader og forpliktelser: Pensjonsforpliktelser Utsatt skatt note 8c note 9a 8c Utsatt Sum skatt avsetninger for påløpte kostnader note 9a Sum og avsetninger forpliktelser for påløpte kostnader og forpliktelser Ansvarlig lånekapital: note 6b Evigvarende ansvarlig lånekapital lånekapital Annen ansvarlig lånekapital Netto ansvarlig lånekapital SUM GJELD Opptjent egenkapital: note 6 Sparebankens Opptjent egenkapital: fond note Gavefond Sparebankens fond SUM Gavefond OPPTJENT EGENKAPITAL SUM OPPTJENT EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL SUM GJELD OG EGENKAPITAL POSTER UTENOM BALANSEN: Betingede POSTER UTENOM forpliktelser: BALANSEN: note 9d Betingede forpliktelser: note 9d Haugesund 31. desember 2012 / 07. februar 2013 SUM EIENDELER HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

20 Resultatanalyse Balanseutvikling RESULTATANALYSE Beløp i hele tusen kroner Renteinntekter og lignende inntekter Rentekostnader og lignende kostnader NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER Utbytte Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester Provisjonskostnader og kostn. ved banktjenester Nto. verdiendr. og gev/tap på val. og verdip. oml.m Andre driftsinntekter Netto andre driftsinntekter SUM DRIFTSINNTEKTER Lønn, pensjoner og sosiale kostnader Administrasjonskostnader Ordinære avskrivninger Driftskostnader faste eiendommer Andre driftskostnader SUM DRIFTSKOSTNADER DRIFTSRESULTAT FØR TAP tap på utlån, garantier mv DRIFTSRESULTAT ETTER TAP Nedskr/revers. av nedskr. og gev/tap verdip. Anl.m Skatt på ordinært resultat RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET I % av gjennomsnittlig forvaltningskapital Renteinntekter og lignende inntekter 7,19 4,90 4,52 4,73 4,70 Rentekostnader og lignende kostnader 4,77 2,61 2,42 2,63 2,61 NETTO RENTE- OG KREDITTPROVISJONSINNTEKTER 2,42 2,30 2,10 2,09 2,09 Utbytte 0,03 0,05 0,07 0,03 0,06 Provisjonsinntekter og inntekter fra banktjenester 0,45 0,41 0,39 0,42 0,43 Provisjonskostnader og kostnader ved banktjenester 0,06 0,06 0,05 0,05 0,05 Nto. verdiendr. og gev/tap på val. og verdip. oml.m. 0,01 0,06 0,04 0,02 0,02 Andre driftsinntekter 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 Netto andre driftsinntekter 0,47 0,48 0,47 0,45 0,49 Sum driftsinntekter 2,90 2,78 2,58 2,54 2,58 Lønn, pensjoner og sosiale kostnader 0,71 0,66 0,61 0,62 0,64 Administrasjonskostnader 0,44 0,42 0,47 0,46 0,46 Ordinære avskrivninger 0,10 0,08 0,08 0,08 0,09 Driftskostnader faste eiendommer 0,04 0,05 0,05 0,04 0,04 Andre driftskostnader 0,18 0,18 0,16 0,33 0,16 Sum driftskostnader 1,47 1,39 1,36 1,34 1,38 DRIFTSRESULTAT FØR TAP 1,43 1,39 1,21 1,21 1,20 - tap på utlån, garantier mv. 0,17 0,28 0,14 0,28 0,35 DRIFTSRESULTAT ETTER TAP 1,26 1,12 1,07 0,92 0,85 Nedskr/revers. av nedskr. og gev/tap verdip. anleggsm. 0,00 0,00 0,15-0,03 0,00 Skatt på ordinært resultat 0,37 0,33 0,32 0,27 0,26 RESULTAT FOR REGNSKAPSÅRET 0,88 0,78 0,90 0,62 0,59 EIENDELER Beløp i hele tusen kroner Likvider Verdipapirer Utlån sum nedskrivninger Andre eiendeler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL Innskudd fra banker Innskudd fra kunder Annen gjeld Ansvarlig kapital (tellende) Sum gjeld og egenkapital Kapitaldekningsprosent 15,30 18,28 16,89 17,23 18,89 Gjennomsnittlig forvaltningskapital Kontantstrømoppstilling Beløp i hele tusen kroner Resultat for regnskapsåret Ordinære avskrivninger Endringer i tapsavsetninger Nedskrivning verdipapirer = Tilført fra årets drift Endring brutto utlån Endring innskudd kunder Endring fordringer på kredittinstitusjoner Endring overtatte eiendeler Endring kortsiktige verdipapirplasseringer Endring øvrige fordringer etc Endring annen kortsiktig gjeld etc Utdelt fra gavefond A. Netto likviditetsendring fra virksomheten Endring varige driftsmidler Endring langsiktige verdipapirplasseringer B. Netto likviditetsendring fra investering Opptak ansvarlig lån Opptak/ innfrielse obligasjonslån/ annen langsiktig gjeld C. Netto likviditetsendring finansiering A + B + C Netto likviditetsendring i året Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdning Likviditetsbeholdningen består av kontantbeholdning, innskudd i Norges Bank samt netto kortsiktige innskudd i norske finansinstitusjoner. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

21 Noter til årsregnskapet 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle regnskapsprinsipper 1.a Valuta valutaomregningsregler valutarisiko 1.b Finansielle instrumenter - finansielle derivater - rente- og valutainstrumenter. Handelsportefølje 1.c Periodisering. Inntektsføring/ kostnadsføring 1.d Leasing-/ factoringavtaler 1.e Sikring 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler 2.a Verdsettelse - beskrivelse - definisjoner 2.b Tabeller/ kommentarer utlån og garantier 2.c Tap på utlån og garantier Skulpturen Gledessprederen i Steinparken i Haugesund. 3. Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 3.a Verdsettelse 3.b Portefølje fordelt etter risikovekt og andel børsnotering 3.c Ansvarlig lånekapital i andre selskaper 4. Aksjer og eierinteresser 4.a Verdsettelse 4.b Opplysninger om aksjer, grunnfondsbevis og andeler 5. Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5.a Verdsettelse 5.b Spesifikasjon av postene 6. Ansvarlig kapital 6.a Spesifikasjon av ansvarlig kapital 6.b Ansvarlig lånekapital 6.c Kapitaldekning 7. Likviditetsforhold - finansiering 7.a Likviditetsrisiko 7.b Renterisiko 7.c Valutarisiko 7.d Gjeld 8. Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte 8.a Lån og sikkerhetsstillelse 8.b Ytelser til ledende ansatte, revisor og tillitsvalgte 8.c Pensjonsforpliktelser 9. Diverse andre tilleggsopplysninger 9.a Skatt 9.b Annen gjeld/ andre eiendeler 9.c Sikringsfondsavgift - Garanti for innskudd 9.d Forpliktelser og betingede forpliktelser 9.e Forvaltnings- og administrasjonstjenester 9.f Andre driftsinntekter, spesifikasjon 9.g Andre driftskostnader, spesifikasjon 9.h Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter 9.i Sosiale- og administrasjonskostnader, spesifikasjon av vesentlige poster 10. Offentliggjøring av annen informasjon i henhold til kapitalkravsforskriften 1. Generelle regnskapsprinsipper Bankens årsoppgjør er utarbeidet i overensstemmelse med gjeldende lover og bestemmelser for sparebanker og god regnskapsskikk. Regnskapet er satt opp i henhold til regnskapsloven og forskrift om årsregnskap for banker. Utlån er vurdert i henhold til utlånsforskriften med utgangspunkt i IAS 39, fra og med Det er under den enkelte note til regnskapet redegjort nærmere for de benyttede prinsipper for de aktuelle regnskapsposter, med henvisning til de enkelte regnskapsposter. Generelt kan det likevel opplyses at som virkelig verdi er observerbar markedsverdi benyttet. Gjeldsposter er oppført med pålydende verdi. Alle tall er oppgitt i kr så sant det spesifikt ikke er angitt noe annet. 1.a. Valuta valutaomregningsregler valutarisiko Bankens virksomhet på valutaområdet er begrenset til ordinær betalingsformidling og garantier overfor kunders valutalån. Banken har heller ikke andre fordringer eller gjeld i utenlandsk valuta, utover en liten kontantkasse og enkelte mindre uavregnede beløp relatert til ordinær betalingsformidling overfor utlandet. Beholdninger, fordringer og gjeld i valuta blir omregnet til norske kroner etter midtkursen ved utgangen av regnskapsåret. Valutarisikoen pr. årsskiftet og gjennom året regnes som ubetydelig. Vedrørende garantier overfor utenlandsk långiver for valutalån til bankens kunder vises det til note 9.d. Kurssvingninger på valuta representerer en risiko for våre kunder, men banken har tatt høyde for dette i kundeavtalene og i tapsvurderingene for de av kundene hvor kursutviklingen har gitt negative utslag. Løpende inntekter og utgifter i valuta er omregnet til NOK etter kurser på det tidspunkt de oppstod. Netto urealiserte gevinster eller tap er resultatført. 1.b. Finansielle instrumenter finansielle derivater rente - og valutainstrumenter. Handelsportefølje Finansielle instrumenter defineres til å omfatte omsettelige finansielle eiendeler og gjeldsposter samt finansielle derivater. Finansielle instrumenter på balansen omfatter aksjer, obligasjoner og sertifikater, samt andre pengemarkedsinstrumenter. Banken skal i henhold til vedtatt policy ikke involvere seg i andre finansielle derivater enn eventuelt renteswapper for å redusere bankens renterisiko. Prinsippene for å klassifisere finansielle instrumenter som markedsbaserte finansielle omløpsmidler er basert på to forhold: - intensjonen med anskaffelse må være kortsiktig eie (trading-virksomhet) - posten må kunne omsettes i et marked (børs) som gjør trading-aktivitet mulig. Pr er ingen del av bankens finansielle omløpsmidler vurdert som markedsbaserte finansielle omløpsmidler/ handelsportefølje. Notekravene for utlån og finansielle instrumenter er endret i samsvar med IFRS 7 fra og med 2009, men vurderingsreglene følger fortsatt norsk regnskapslov og norske rgnskapsforskrifter. Utlånene vurderes i henhold til IAS 39, og bokført verdi (amortisert kost) antas å være tilnærmet lik virkelig verdi. Det samme vurderes å gjelde også for bankens beholdning av fastrentelån, idet rentebindingstiden på disse er relativ kort, i snitt ca. 3,3 år. Volumene er dessuten små, ca. 88,3 millioner kroner. Ellers er det i de aktuelle noter gitt opplysninger om virkelig verdi (markedsverdi) i den grad disse er tilgjengelige. Det er ikke foretatt egne beregninger av virkelig verdi for noen finansielle eiendeler, idet bokført verdi for andre finansielle eiendeler i hovedsak antas å stemme godt med virkelig verdi. 1.c. Periodisering Inntektsføring/ kostnadsføring Renter og provisjoner tas inn i resultatregnskapet etter hvert som disse opptjenes som inntekter eller påløper som kostnader. Forskuddsbetalte inntekter og påløpte ikke betalte kostnader periodi seres og føres som gjeld i balansen. Opptjente ikke betalte inntekter inntektsføres og føres opp som et tilgodehavende i balansen. Utbytte av aksjer og grunnfondsbevis inntektsføres det år dette mottas. Gebyr som er direkte betaling for utførte tjenester tas til inntekt når de betales. Gebyr som overstiger kostnadene forbundet med etablering av lån, periodiseres i tråd med retningslinjer fra Finanstilsynet. I tråd med bankens prising av gebyrer, samt med endringene i reglene for når gebyrene skal periodiseres, utgjør periodiserte gebyrer pr og kr d. Leasing- / factoringavtaler Banken har i 2012 kun hatt en leasing avtale. Avtalen omfatter kopieringsmaskiner/ skrivere og løper med en årlig leie på 287 (353 i 2011). 1.e. Sikring Banken anvender renteswapper som ikke inngår i balansen for å styre bankens renterisiko på fastrenteinnlån. Sikringsforretninger har til formål å nøytralisere en eksisterende eller forventet renterisiko. Det stilles derfor krav om at det foreligger en høy grad av omvendt samvariasjon i verdiendring mellom et sikringsinstrument og sikringsobjekt. Sikringsinstrumentets løpende verdiendringer regnskapsføres ikke mens sikringsobjektet balanseføres til den verdien som reflekterer effekten av sikringen. 2. Utlån, garantier og overtatte eiendeler 2.a. Verdsettelse beskrivelse definisjoner Innledning Utlånsforskriften, forskrift om regnskapsmessig behandling av utlån og garantier i finansinstitusjoner, omhandler regler for regnskapsføring og verdsettelse av utlån, og er tilpasset kravene i internasjonale regnskapsstandarder (IAS). Hovedprinsipper for måling av utlån og garantier Etter utlånsforskriften skal utlån ved etableringstidspunktet vurderes til virkelig verdi med tillegg av eventuelle direkte transaksjonsutgifter som banken har. Etableringsgebyrer kommer til fradrag og periodiseres over utlånets løpetid som en del av utlånets effektive rente. Gebyrer, provisjoner o.l., som belastes kunden ved låneopptak, kan resultatføres direkte, i den grad disse inntektene ikke overstiger direkte interne administrative kostnader som påløper ved opprettelse av låneengasjementet. I Haugesund Sparebank forutsettes gebyrene ikke å overstige de direkte administrative kostnadene. Utlån skal ved etterfølgende måling vurderes til amortisert kost. Med amortisert kost menes balanseført verdi ved første gangs måling, justert for mottatte avdrag, eventuell akkumulert periodisering av gebyrer, provisjoner og lignende, samt eventuell nedskrivning for tap. Nedskrivning for tap skal foretas når det foreligger objektive bevis for at et utlån eller en gruppe av utlån har verdifall. Nedskrivningen beregnes som forskjellen mellom balanseført verdi og nåverdien av estimerte fremtidige kontantstrømmer neddiskontert med effektiv rente. Usikkerhet om fremtidige hendelser skal ikke avspeiles i form av ekstra nedskrivninger, men må hensyntas ved vurderinger om banken har en tilstrekkelig høy egenkapital. Verdifallet må være forårsaket av en eller flere hendelser inntruffet etter første gangs måling av utlånet, og tapshendelsen må ha innvirkning på estimering av utlånets fremtidige kontantstrømmer. Det skal foretas avsetning for garantiforpliktelser dersom det er sannsynlig at forpliktelsen vil komme til oppgjør. Regresskrav knyttet til garanti hvor det er foretatt avsetning, skal balanseføres som en eiendel når det er overveiende sannsynlig at regresskravet vil bli oppgjort. Etter at banken har foretatt utbetaling under en garanti, skal regresskravet vurderes i henhold til bestemmelsene om utlån. Renteinntekter på nedskrevne utlån skal resultatføres ved anvendelse av effektiv rentemetode. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

22 Noter til årsregnskapet 2012 Retningslinjer Banken har interne retningslinjer for vurdering og verdsetting av engasjement i samsvar med Finanstilsynets utlånsforskrift. Alle utlån, hvor der foreligger objektive bevis for en fremtidig tapshendelse, vurderes individuelt. Dersom det kan dokumenteres at et utlån har verdifall blir en nedskrivning foretatt. I vurderingen blir det tatt hensyn til deponerte sikkerheter, og en nøktern salgsverdi inkludert salgskostnader. Regnskaper blir vurdert i den grad disse er aktuelle. For personlige engasjementer benyttes vurdering av kundens personlige økonomi i stedet for regnskapsvurdering. Objektive bevis for at et utlån har verdifall inkluderer observerbare data banken har kjennskap til, og omfatter blant annet følgende tapshendelser: - vesentlige finansielle problemer hos debitor - betalingsmislighold og andre vesentlige kontraktsbrudd Tapsutsatte engasjementer vurderes fortløpende, og minimum kvartalsvis. Nedskrivninger på grupper av utlån Ved vurdering av nedskrivninger på grupper av utlån inndeles utlån i grupper med tilnærmet like risikoegenskaper med hensyn til debitorenes evne til å betale ved forfall. Haugesund Sparebank benytter i den anledning bankens risikoklassifiseringssystem for inndeling i grupper. Banken foretar gruppenedskrivninger ut fra en antakelse om at tapshendelser har inntruffet, uten at disse er kommet til kunnskap. Dette begrunnes med at det tar tid fra en tapshendelse finner sted til dette oppfanges i risikoklassifiseringssystemet. Nedskrevet beløp beregnes på grunnlag av underdekning av depotverdier multiplisert med en faktor som gjenspeiler forventet tap innenfor samme risikoklasse. Dette resultatet nåverdiberegnes i forhold til en forventet løpetid og historisk effektiv rente. Risikoklassifisering Bankens næringslivs- og privatmarkedsengasjementer inndeles i noteopplysningene i fem risikoklasser etter kundens økonomi og øvrige faktorer. De klassifiserte engasjementene får etter klassifiseringen en akkumulert risikokarakter fra A til E. Definisjonen på risikoklassene for næringsliv fremgår i note 2.b. Risikoklassifiseringen gjennomføres når lånene innvilges, og videre hver måned. Alle tapsutsatte og misligholdte engasjementer blir gjennomgått med hensyn til om det er nødvendig å foreta tapsnedskrivning. Tapsutregningen blir gjort på bakgrunn av tilbakebetalingsevne, etter en konkret vurdering av eksisterende sikkerhet og rest tilbakebetalingsevne. Risikoklassifiseringen på innvilgelsestidspunktet er avgjørende for hvordan lånene blir priset, idet god risikoklasse gir lav rente, og dårligere risikoklasse gir høyere rente. Renten vil likevel variere utfra blant annet sikkerheten på det enkelte lån. Næringslivslån prises gjennomgående 1-2 prosentpoeng høyere enn lån til privatmarkedet og det offentlige, slik at merrisikoen for tap i utlånsmassen til næringslivet blir hensyntatt, herunder blir også høyere egenkapitalkrav for slike utlån vektlagt. Overtatte eiendeler Overtatte eiendeler er eiendeler som banken har ervervet i forbindelse med sikring av engasjement. På overtakelsestidspunktet blir det lagt en takst/ antatt realisasjonsverdi til grunn for bokføringen. Eventuell nedskrivning i forbindelse med overtakelsen relateres til engasjementet som eiendelen vedrører og får innvirkning på tap på utlån/ garantier i resultatregnskapet. Gevinst/ tap ved et senere salg av nevnte eiendeler blir også ført mot tap på utlån/ garantier. Tapsutsatte lån Tapsutsatte lån er lån som ikke er misligholdt, men hvor kundens økonomiske situasjon og/ eller sikkerheter innebærer en overveiende sannsynlighet for at et tap vil materialisere seg på et senere tidspunkt. Misligholdte engasjementer Et engasjement anses som misligholdt når kunden ikke har betalt forfalt termin innen 90 dager etter forfall, eller når overtrekk på rammekreditt ikke er inndekket innen 90 dager etter at rammekreditten ble overtrukket. Tilsvarende gjelder også for økonomiske situasjoner som konkurs og gjeldsforhandling. Tapsvurdering foretas for tapsutsatte lån i henhold til interne retningslinjer, uavhengig av om lånet er misligholdt. Konstaterte tap Tap anses som konstatert ved stadfestet akkord eller konkurs, ved at utleggsforretninger ikke har ført fram, ved rettskraftig dom, eller forøvrig ved at banken har gitt avkall på hele eller deler av engasjementet, eller at engasjementet vurderes som tapt av banken, jfr. note 2.c. Lån med endringsavtale Bankens portefølje med endringsavtaler er av uvesentlig betydning og av den grunn er det ikke foretatt neddiskontering til nåverdi for noen lån som ikke er gjenstand for nedskrivning. Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån Inntektsføring av renter på tapsutsatte lån behandles i henhold til tapsforskriften. Det vil si at rentene på delen som er tapsnedskrevet blir stoppet, mens rentene på resten av engasjementet blir inntektsført med effektiv rentesats. Tapet økes på tidspunktet for bokføringen av tapet, tilsvarende den neddiskonterte verdi av inntektsføring frem til realisasjons tidspunkt. Friskmelding Friskmelding av lån med individuell tapsnedskrivning skjer når dette er brakt i orden ved at gjeldende betalingsplan er fulgt, og en ny vurdering av kontantstrømmen tilsier at engasjementet ikke lenger er tapsutsatt. 2.b. Tabeller/ kommentarer utlån og garantier Overtatte eiendeler Eiendommer Øvrige overtatte eiendeler 0 0 Sum Aldersfordeling på utlån som er forfalt mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd PM brutto Nedskrivning PM netto BM brutto Nedskrivning BM netto Brutto betalingsmisligholdte fordringer Netto betalingsmisligholdte fordringer Aldersfordeling på utlån som er forfalt mnd 3-6 mnd 6-12 mnd Over 12 mnd PM brutto Nedskrivning PM netto BM brutto Nedskrivning BM netto Brutto betalingsmisligholdte fordringer Netto betalingsmisligholdte fordringer Misligholdte (eldre enn 90 dager) og tapsutsatte lån Sum misligholdte lån før nedskrivning på individuelle lån Sum misligholdte lån etter nedskrivning på individuelle lån Øvrige tapsutsatte lån før nedskrivning på individuelle lån Øvrige tapsutsatte lån etter nedskrivning på individuelle lån Resultatføring av renter på konti hvor det er foretatt tapsføring Amortiserte renter på lån med individuell tapsnedskrivning Amortiserte renter kostnadsført som tap på utlån Tilbakeført i året ved effektiv rente inntektsføring på lån m/ tap Amortiserte renter inkludert i tapsnedskrivninger pr Fordeling av lån på risikoklasser år Brutto utlån Nedskrivning på Brutto utlån Nedskrivning på og garantier individ. utlån og garantier individ. utlån Klasse A liten risiko Klasse B liten til moderat risiko Klasse C moderat risiko Klasse D moderat til høy risiko Klasse E annen høy risiko - misligholdte/ tapsutsatte Totalt utlån ,49% ,27% Som det fremgår av tabellen ovenfor er det ikke store forskyvninger mellom risikoklassene, høyrisikoengasjementene utgjør samme relative andel av utlånsmassen begge årene, 2,22%. Klasse D har en liten økning på fra 7,18% til 8,30%. Økningen er innenfor normale svingninger i risikoklassifiseringen og banken ser ikke dette som en vesentlig endring av bankens kredittrisiko. Avsetningsgraden på både høyrisikoengasjement og totale utlån er betydelig økt i Avsetningsgraden på høyrisikoengasjement er økt fra 12% i 2011 til 22,2% i 2012, og avsetningsgraden av utlånsmassen totalt er økt fra 0,27% i 2011 til 0,49% i Det er også foretatt en reduksjon av gruppenedskrivningene med 5 mill kroner i 2012 til 20 mill basert på en bedring i bankens underdekning av sikkerheter for andre risikoutsatte engasjement hvor det ikke er foretatt individuelle nedskrivninger. Andelen lån med pant i bolig har således også økt i 2012 til 78,5%, mot 76,6% i Pant i bolig er bankens viktigste sikkerhet, og sikkerhetene oppdateres i forbindelse med nye lånesaker eller engasjementsoppfølging. Andre viktige sikkerheter er realkausjoner, registrerbart løsøre, driftstilbehør og varelager. Hovedprinsippet for verdivurdering av sikkerheter er at realisasjonsverdien, slik den antas å være når banken har behov for sikkerheten, legges til grunn. Med unntak av engasjementer hvor det er foretatt nedskrivning er sikkerhetenes verdi beregnet under forutsetning av fortsatt drift. Forventet tap i gjennomsnitt neste 4 år, basert på bankens langtidsbudsjett utgjør ca. 20,0 mill kroner pr. år. Verd Boligkreditt AS Pr utgjør bokført verdi av totale utlån flyttet over/ solgt til Verd Boligkreditt AS Pr utgjorde bokført verdi av lån solgt til Verd Boligkreditt AS Ved overflytting til boligkredittforetak har bankene et ansvar for selv å finansiere minimum 15% av de overførte lånene. Pr utgjorde Haugesund Sparebank sin finansiering av Verd Boligkreditt AS , mot pr Fordringen mot Verd Boligkreditt AS er bokført under netto utlån og fordringer på kredittinstitusjoner. Verd Boligkreditt AS administreres av Sparebanken Vest på vegne av eierbankene, og Haugesund Sparebank eier 13,7% i selskapet, tilsvarende Ad. øvrige likviditetsforhold vedrørende boligkredittforetaket, se note 7.a. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

23 ÅRSBERETNING Noter til årsregnskapet Maksimal kreditteksponering, ikke hensyntatt pantstillelser. Brutto eksponering Eiendeler Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Brutto utlån til kunder Aksjer Sertifikater og obligasjoner Andre eiendeler Sum eiendeler Forpliktelser Betingede forpliktelser Ubenyttede kreditter Sum finansielle garantistillelser Sum kreditteksponering Utlån fordelt på fast rente og flytende rente Utlån til kunder er delt inn i følgende porteføljer Lån med flytende rente Lån med fast rente Sum brutto utlån til kunder Utlån og garantier og potensiell eksponering ved trekkrettigheter fordelt etter sektorer/ næringer Brutto utlån Garantier Potensiell eksponering ved trekkrettigheter Sektor/ næring Personmarked Primærnæring Industri/ bergverk Bygg og anlegg Varehandel, hotell og restaurantdrift Utenriks, sjøfart og oljeboring Transport ellers Forr. messig tjenesteyting og eiendomsdrift Tjenesteyting ellers Kommuner Andre Sum Utlån og garantier fordelt etter geografisk kode Utlån Garantier Potensiell eksponering ved trekkrettigheter Haugesund 37,83% 38,24% 52,84% 50,59% 39,82% 42,01% Karmøy 11,12% 11,74% 14,09% 15,28% 12,61% 17,22% Vindafjord 22,57% 22,35% 15,10% 14,13% 22,72% 21,96% Tysvær 10,21% 9,59% 8,05% 7,86% 15,77% 13,11% Bømlo 6,01% 6,54% 4,60% 4,18% 1,86% 1,87% Sveio 2,08% 1,77% 0,82% 0,60% 1,52% 0,68% Andre 10,18% 9,77% 4,50% 7,36% 5,70% 3,15% Totalt 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 2.c. Tap på utlån og garantier De nye ekspedisjonslokalene ved hovedkontoret i Haugesund. Kostnadsførte tap Periodens endringer i nedskrivninger på individuelle utlån /- Periodens endringer i nedskrivninger på grupper av utlån Periodens konstaterte tap som det tidligere er avsatt individuelle nedskr. for /- Periodens konstaterte tap som det ikke er avsatt individuelle nedskr. for Periodens inngang på tidligere perioders konstaterte tap = Periodens tapskostnader Endring i nedskrivninger på individuelle utlån Nedskrivninger på individuelle lån periodens konstaterte tap hvor det tidligere er foretatt individuelle nedskr Økte nedskrivninger på individuelle utlån i perioden Nye nedskrivninger på individuelle utlån i perioden Tilbakeføring nedskrivninger på individuelle utlån i perioden = Nedskrivninger på individuelle utlån Endring i nedskrivninger på grupper av utlån Nedskrivning på grupper av utlån /- Periodens endring i nedskrivning på grupper av utlån = Nedskrivninger på grupper av utlån Sertifikater, obligasjoner og andre rentebærende verdipapirer med fast avkastning 3.a. Verdsettelse Beholdningen består kun av ordinære kortsiktige omløpsobligasjoner, ingen handelsportefølje og ingen holde til forfall obligasjoner. Beholdningen styres som en portefølje, og er samlet vurdert til det laveste av beholdningens anskaffelseskost og virkelige verdi. 3.b. Portefølje fordelt etter risikovekt og andel børsnotering Andel børsnoterte Risikovekt Anskaffelseskost Markedsverdi Bokført verdi 51 % % % Sum Gjennomsnittlig effektiv rente for beholdningen av obligasjoner utgjør i ,91%. Avkastningen er beregnet som et vektet gjennomsnitt for avkastningen på de enkelte papirene gjennom året c. Ansvarlig lånekapital i andre selskaper Ansvarlig lånekapital bokført under obligasjoner Ansvarlig lånekapital bokført under utlån Sum Herav ansvarlig lånekapital i andre finansinstitusjoner HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

24 ÅRSBERETNING Noter til årsregnskapet Aksjer og eierinteresser 4.a. Verdsettelse Kortsiktige plasseringer i aksjer, egenkapitalbevis og andeler styres som en portefølje og er i bankens regnskap vurdert til laveste verdi av samlet anskaffelseskost og samlet markedsverdi. Ingen del av plasseringene er vurdert å være handelsportefølje. Papirer som er klassifisert som langsiktige plasseringer er vurdert til anskaffelseskost, og reguleres ikke for fortløpende kursendringer. Postene blir likevel nedskrevet dersom markedsverdi er vesentlig lavere enn bokført verdi og verdinedgangen skyldes forhold som ikke er av forbigående art. Den nye automatsonen ved hovedkontoret. 4.b. Opplysninger om aksjer, egenkapitalbevis og andeler Kortsiktige plasseringer Virksomhet Antall Anskaffelseskost Balanseført verdi Virkelig verdi Banklikviditet Global (bankfond) Skagen Høyrente Institusjon (pengem.fond.) Sparebanken Øst (egenkapitalbevis) Sparebanken Vest (egenkapitalbevis) Sum Aksjer anleggsmidler Ikke børsnoterte. Selskap Org. nr Antall Eier-andel Anskaffelseskost Balanseført verdi Eiendomskreditt AS ,70% Langevåg Bygdetun AS ,90 % Norgesinvestor Opportunities AS ,00 % Norgesinvestor Pro AS ,92 % Kredittforeningen for Sparebanker (ek. bevis) ,84 % Eksportfinans AS ,04 % Frende Holding AS ,74 % Nets Holding AS ,15 % Norne Securities AS ,94 % Verd Boligkreditt AS ,7% Brage Finans AS ,00 % Eiendomsmegler A AS % Diverse aksjer Sum Inngående bokført beholdning av aksjer anleggsmidler Nedskrivninger / reverseringer av nedskrivninger foretatt i året 0 Tilgang gjennom året Reklassifisert fra omløpsaksjer 0 Avgang gjennom året 0 Ny bokført beholdning pr Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler 5.a. Verdsettelse Faste eiendommer og andre varige driftsmidler blir ført i balansen til anskaffelseskost, fratrukket akkumulerte ordinære avskrivninger og eventuelle nedskrivninger. Ordinære avskrivninger er basert på kostpris og avskrivningene er fordelt lineært over driftsmidlenes økonomiske levetid. Er den virkelige verdi av et driftsmiddel vesentlig lavere enn den bokførte verdi, og verdinedgangen ikke kan forventes å være av forbigående karakter, blir det foretatt nedskrivning til virkelig verdi. Banken benytter følgende avskrivningssatser: Maskiner / IT utstyr 20% Inventar / innredninger 15% Transportmidler 20% Bankbygg 2% Bankbygg teknisk 5% 5.b. Spesifikasjon av postene Maskiner/ inventar/ transportmidler Bygninger Innredning leide lokaler Anskaffelseskost Tilgang Avgang til anskaffelseskost Akk. av- og nedskrivninger Bokført verdi Antatt økonomisk levetid 5 år 50 år Teknisk 20 år 15 år Årets av- og nedskrivninger Avskrivningsmetode Lineær Lineær Lineær Innredning/ oppstartskostnader vedrørende leide lokaler gjelder filial Amanda. Kostnadene behandles ikke som avskrivninger, men som en del av husleiekostnadene. Posten bygninger etc. består av: Hovedkontoret, Haraldsgt. 115, nabobygget Haraldsgt. 117 (utleiebygg) Kontorer i: Sandeid og Imsland Hovedkontoret har en bokført verdi på ca. 23,4 mill. kroner og et areal på m2. Av dette arealet leies ca. 90 m2 ut. Haraldsgaten 117 har en bokført verdi på ca. 11,3 mill kroner og et areal på ca. 370 m2. Arealene er pr. utløpet av 2012 utleid i sin helhet. Kontorene i Sandeid og Imsland har en bokført verdi på 4,3 mill. kroner og et areal på 500 m2. Av disse arealene benyttes ca. 300 m2 til bankbruk. Totale leieinntekter utgjorde i 2012 ca. 626 og i 2011 ca Bankens øvrige kontorer driver i leide lokaler, med en total husleie for året på ca (2.808 i 2011). HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

25 ÅRSBERETNING Noter til årsregnskapet Samtlige kontorer i ekspedisjonslokalet ved hovedkontoret har fått ny profil. 6. Ansvarlig kapital 6.a. Spesifikasjon av ansvarlig kapital: Ansvarlig lånekapital/ fondsobligasjon: Ansvarlig lån / fondsobligasjon 1/ Innfridd i året 0 0 Opptak nytt ansvarlig lån / fondsobligasjonslån Ansvarlig lån/ fondsobligasjon 31/ Herav ansvarlig lån Egenkapital Sparebankens fond 1/ Gavefond 1/ Årets resultat etter skatt Herav overført til gavefond Uttak / disponering av gavefond i året Gavefond 31/ Sparebankens fond 31/ Økningen i sparebankens fond/gavefond er lik resultatet for året etter skatt, med fradrag av uttak/ disponering av midler fra gavefondet til gaveformål. 6.b. Ansvarlig lånekapital Bankens ansvarlige lånekapital har prioritet etter all annen gjeld banken har. Bankens ansvarlige lånekapital består av 3 fondsobligasjonslån og ett ansvarlig lån. De to fondsobligasjonslånene som banken hadde pr er tatt opp og godkjent av Finanstilsynet i henhold til de gamle reglene som gjaldt før endringen i beregningsforskriften og CRD IV i Lånene ble da regnet som evigvarende lån, selv om lånene på visse betingelser og etter Finanstilsynets samtykke kan innfris etter 10 år (50 mill kroner i 2014, og 35 mill kroner i 2019). Rentebetingelser hhv. Nibor + 2,04 % og Nibor + 4,70 %. Lånene har etter gamle regler kunnet telle fullt ut med i bankens ansvarlige kapital i hele lånets løpetid. Varslede endringer i beregningsforskriften og CRD IV innebærer en nedtrapping i andelen fondsobligasjoner (målt i % av total kjernekapital), for fondsobligasjoner som er tatt opp etter de gamle reglene. Andelen tellende fondsobligasjonslån/ ansvarlig lån i hht reglene vil gradvis trappes ned. For Haugesund Sparebank vil ikke utslagene av nedtrappingen bli så store i og med at både det ene fondsobligasjonslånet og det ansvarlige lånet er forutsatt innfridd og erstattet med nye lån i henhold til CRD IV senest i 2014, og banken har også tatt opp et nytt fondsobligasjonslån på 75 mill (rente nibor +5,40%) i henhold til CRD IV i 2012 for å tilpasse seg i denne forbindelse. Ikrafttredelse som tidligere var varslet til å gjelde fra ser dessuten ut til å bli noe skjøvet ut i tid. Bankens ansvarlige lån (75 mill kroner) ble tatt opp i desember Det ansvarlige lånet teller etter gamle regler fullt ut med i ansvarlig kapital de første 5 år, deretter trappes den del av lånet som inngår i ansvarlig kapital ned med 20 % hvert år dersom lånet ikke refinansieres. Rentebetingelser: Nibor + 2,85 %. Andel ordinært ansvarlig lån som inngår i ansvarlig kapital etter regler som gjaldt ved opptak av lånet: Tabellen ovenfor viser hvor stor andel av det ansvarlige lånet som vil inngå i ansvarlig kapital pr det enkelte år dersom banken ikke refinansierer lånet. Nye regler om ytterligere nedtrapping fra 2013 vil gi 10 % ytterligere økt nedtrappingstakt på samme måte som nedtrapping av gamle fondsobligasjonslån. Banken vil da treffe tiltak for å opprettholde andelen av lånt ansvarlig kapital/ hybridkapital. Kostnader med den ansvarlige lånekapitalen utgjør for år og fordeler seg på følgende hovedposter: Renter: Øvrige kostnader til Børs og kontofører/ tillitsmann etc.: c. Kapitaldekning Kravet til kapitaldekning er at den ansvarlige kapital skal utgjøre minst 8 % av beregningsgrunnlaget. Kravene er under revisjon fra myndighetenes side, og kravene vil bli betydelig økt. Blant annet har Finanstilsynet satt som krav at alle norske banker skal ha minimum 9 % ren kjernekapital fra Kravet til ren kjernekapital forventes ytterlige økt i løpet av kort tid slik at selv om Haugesund Sparebank ligger godt over dette målet, vil Haugesund Sparebank fremover øke sine interne målsettinger for kapitaldekning, jf bankens Pilar III notat. Beregningsgrunnlaget vil si eiendelene i balansen samt forpliktelser utenom balansen, redusert med fastsatte prosenter ut fra definert risiko knyttet til den enkelte type eiendel eller forpliktelse. Den ansvarlige kapital består av kjernekapital og tilleggskapital. Kjernekapitalen består av bankens fond (ren kjernekapital) og fondsobligasjonslån. Fondsobligasjonslån har tidligere kunnet utgjøre maksimum 15 % av total kjernekapital. Etter det nye kapitaldekningsdirektivet kan fondsobligasjonslån utgjøre hhv 15%, 35% eller 50% av samlet kjernekapital, avhengig av gitte og strengere krav til fondsobligasjonslånene jo høyere andel fondsobligasjonslånene kan utgjøre. Det mest vanlige i 2012 har vært at bankene som har lagt ut fondsobligasjonslån i 2012 har lagt ut den type som kan utgjøre inntil 35% av samlet kjernekapital. Tilleggskapitalen består av ansvarlig lån og eventuell del av fondsobligasjonslån som overstiger grensene for andel av total kjerne kapital. I Haugesund Sparebank inngår for tiden alle tre fondsobligasjonslånene fullt ut i kjernekapitalen, jf. likevel note 6.b. Etter kapitaldekningsreglene er tilleggskapitalen begrenset oppad til et beløp lik kjernekapitalen. Ansvarlig kapital Kjernekapital: Ren kjernekapital (Sparebankens fond etter fradrag av netto pensjonsmidler og eierandeler i andre finansinstitusjoner ) Fondsobligasjonslån (etter fradrag aktiverte kostnader) Sum kjernekapital Tilleggskapital: Ansvarlig lånekapital (etter fradrag aktiverte kostnader) reduksjon siste 5 år 0 - fradrag for eiendeler i andre finansinstitusjoner Netto tilleggskapital Sum tellende ansvarlig kapital Overskudd av ansvarlig kapital i forhold til lovkrav 8 % Beregningsgrunnlag; vektet verdi av Regnskapsposter Utenombalanseposter Operasjonell risiko Fradrag i beregningsgrunnlag Beregningsgrunnlag Ansvarlig kapital i % av beregningsgrunnlag 18,89% 17,23% Kjernekapital i % av bergningsgrunnlag 17,46% 15,68% Ren kjernekapital i % av beregningsgrunnlag 13,90% 13,70% Minimumskrav til ansvarlig kapital Pilar I Engasjementskategorier Lokale og regionale myndigheter Institusjoner Foretak Massemarkedsengasjementer Engasjementer med pantesikkerhet i eiendom Forfalte engasjementer Obligasjoner med fortrinnsrett Andeler i verdipapirfond Øvrige engasjementer Samlet kapitalkrav for alle engasjementskategorier Kapitalkrav for operasjonell risiko Fradrag for nedskr./ ansv. kapital i andre finansinst Sum minimum lovkrav til ansvarlig kapital HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

26 Noter til årsregnskapet b. Renterisiko Tidspunkt fram til avtalt/ sannsynlig endring av rentebetingelser 7. Likviditetsforhold finansiering 7.a. Likviditetsrisiko Sum Inntil 1 3 mnd 3 mnd 1år 1 5 år Over 5 år Uten 1 mnd løpetid Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Egenkapitalbevis, aksjer etc Utlån til og fordringer på kunder Tapsnedskrivninger Overtatte eiendeler Obligasjoner og sertifikater Øvrige eiendelsposter med restløpetid Eiendeler uten restløpetid Sum eiendelsposter Herav utenlandsk valuta 0 Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Obligasjons-/sertifikatlån Øvrig gjeld med restløpetid Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjon Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto likviditetseksponering på balanseposter, hvorav valuta Likviditetsrisiko utenombalanse poster 0 Nettosum alle balanseposter Innskudd fra og gjeld til kunder er medtatt under intervall inntil 1 mnd., med unntak av fastrenteinnskudd og BSU. Likviditetsrisiko Banken har en likviditetsrisiko ved at utlånene er forholdsvis langsiktige, mens innskuddene stort sett kan disponeres på kort varsel. Denne risikoen har banken søkt dekket inn på særlig to måter: Etablering av lånerammer i norske finansinstitusjoner, samt flere konkrete policykrav på likviditetsområdet, blant annet at bankens kundeinnskudd og ansvarlige kapital skal utgjøre minst 90 % av netto utlån. Banken har ubenyttede kommiterte trekkrettigheter i andre finansinstitusjoner på 250 mill NOK og ubenyttede lånerettigheter i Norges Bank på ca. 230 mill NOK. Bankens likviditetsindikatorer har gjennom året vært på høyde med Finanstilsynets referansebanker. Banken har også gjort flere tilpasninger rettet inn mot den kortsiktige likviditetsrisiko slik LCR beskriver den, og har pr en indikator som er helt opp mot 100 %. Haugesund Sparebank har i 2012 jevnt over ligget godt innenfor egne definerte likviditetsrammer. Summen av innskudd og ansvarlig kapital utgjorde ved utgangen av året ca. 98,3 % av utlånene. Bankens likviditetssituasjon må kunne karakteriseres som god. Banken er medeier i Verd Boligkreditt AS og har pr , til bokført verdi, netto overført 850,4 mill kroner til selskapet. Banken legger til grunn at banken normalt skal ha klargjort en portefølje på 200 mill kroner som på kort varsel kan overføres til Verd Boligkreditt AS. Dette er med på i betydelig grad å redusere bankens likviditetsrisiko, selv om banken som medeier også har et ansvar for fundingen av Verd Boligkreditt AS. Denne risikoen vurderes normalt som liten, idet finansieringen i Verd Boligkreditt AS i hovedsak er langsiktig, refinansieringen foretas normalt i god tid, Obligasjonene Med Fortrinnsrett kan forlenges inntil ett år, og tilgangen på funding er utfra risiko betydelig enklere for boligkredittforetak. Bankens relative andel av utlån og funding i Verd Boligkreditt AS inngår også i bankens beregning av likviditetsindikatorer. Sum Inntil 1 3 mnd 3 mnd 1år 1 5 år Over 5 år Uten 1 mnd løpetid Kontanter og fordringer på sentralbanker Utlån til og fordringer på kredittinstitusjoner Egenkapitalsbevis, aksjer etc Utlån til og fordringer på kunder Overtatte eiendeler Tapsnedskrivninger Obligasjoner og sertifikater Øvrige rentebærende eiendelsposter 0 Ikke rentebærende eiendelsposter Sum eiendelsposter Gjeld til kredittinstitusjoner Innskudd fra og gjeld til kunder Øvrig rentebærende gjeld Ikke rentebærende gjeld Ansvarlig lånekapital Fondsobligasjonslån Egenkapital Sum gjeld og egenkapital Netto renteeksponering på balansen Ikke balanseførte finansielle derivater 0 Netto renteeksponering, inkl. ikke balanseførte finansielle derivater Netto renteeksponering som gjennomsnitt av forvaltningskapital % 6,88 % 0,27 % 0,0 % 0,0% -6,77 % Renterisiko oppstår dersom endringer av rentene i markedet av forskjellige årsaker ikke kan gjennomføres parallelt for alle bankens rentebærende balanseposter. Bankens rentefølsomhet fremgår i en viss grad av oversikten ovenfor. I all hovedsak faller intervallene i praksis godt sammen, idet rentene på innskudd og utlån stort sett kan tilpasses justert samtidig. I den grad det ikke er samsvar i rentebindingstid mellom intervallene på aktivaside og passivaside, er ikke avstanden i rentebindingstid stor. Styret har fastsatt maksimumsrammer for renterisiko på bankens balanse til 3 mill kroner ved 1 % renteendring. Banken har gjennom hele året ligget innenfor denne rammen. 7.c. Valutarisiko. Se note 1.a. 7.d. Gjeld Obligasjonsgjeld etc. ISINnr.: Type lån Forfall Beløp Rente NO Seniorlån Juni millioner Nibor + 1,08 % NO Seniorlån Des millioner Nibor + 0,88 % NO Seniorlån Juni millioner Nibor + 1,23 % No Seniorlån Jan millioner Nibor + 1,18% NO Seniorlån Juni millioner Nibor + 1,30 % No Seniorlån Juni millioner Nibor + 1,80% No Seniorlån Nov millioner Nibor + 1,365% NO Ansvarlig lån Des millioner Nibor + 2,85 % NO Fondsobligasjon Okt millioner Nibor + 2,04 % No Fondsobligasjon Juni millioner Nibor + 5,40% NO Fondsobligasjon Des millioner Nibor + 4,70 % Gjeld til kredittinstitusjoner og kunder Gjeld til kredittinstitusjoner Rente, årlig veid gjennomsnitt 3,99% 3,45% Innskudd fra kunder Rente, årlig veid gjennomsnitt 2,51% 2,54% HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

27 Noter til årsregnskapet Opplysninger vedrørende ansatte og tillitsvalgte 8.a. Lån til og sikkerhetsstillelse overfor Forstanderskapet Forstanderskapets leder Leif Aalvik 614 Medlem i forstanderskapet Arild Austrheim 170 Medlem i forstanderskapet Nils Johannes Bugge Medlem i forstanderskapet Sonja Dahle Medlem i forstanderskapet Hallgeir Fjeldheim Medlem i forstanderskapet Liv Reidun Grimstvedt 965 Medlem i forstanderskapet Anne Ingeborg Hamre Medlem i forstanderskapet Terje Emil Johannesen Medlem i forstanderskapet Anne-Lise Liestøl Medlem i forstanderskapet Georg Lønning 830 Medlem i forstanderskapet Elisabeth Haugen Skeie Medlem i forstanderskapet Grethe Solheim 686 Medlem i forstanderskapet Steinar Strand Medlem i forstanderskapet Anne Kathrine Thuen 340 Medlem i forstanderskapet Siv Bente Stople Østbø Sum lån til forstanderskapets medlemmer Styret Styrets leder Bjarne Laastad 0 Styrets nestleder Else Gunn Haraldseid Styremedlem Per Bakkedal Styremedlem Thorleif Thormodsen 0 Styremedlem Inger-Kristin Økland Styremedlem Borgny Eidesvik 0 Styremedlem Reidar Pedersen 0 Styremedlem Steffen Næss, fra de ansatte Sum styret Kontrollkomiteen Kontrollkomiteens leder Roald Lund Eriksen 0 Kontrollkomiteens nestleder Karin Westerlund 0 Kontrollkomitemedlem Siv Bente Stople Østbø Ledende ansatte Administrerende banksjef Knut Grinde Jacobsen 0 Banksjef Torstein Langeland Banksjef Lars Olav Larsen Ass. banksjef Tove Sternhoff Økonomisjef Kåre Gullhaug 88 Sum lån til ledende ansatte Lån til bankens øvrige ansatte Lån til bankens tillitsvalgte følger bankens ordinære kundevilkår med hensyn til renter og avdragsbetingelser. Lån til bankens ansatte følger skattemessige normrenter og det er således i 2012 ikke innberettet noen rentefordel for de ansatte i banken. Avdragsvilkår som for bankens øvrige kunder. Banken hadde pr ca. 68 årsverk ansatt i ordinær bankvirksomhet, og det er utført ca. 69 årsverk i løpet av året. I tillegg har banken ansatt kantine- og rengjøringspersonale som til sammen har utført 2 årsverk i b. Ytelser til ledende ansatte, revisor og tillitsvalgte. Lønn/ Annen Pensjonshonorarer godtgjørelse kostnader Forstanderskapet Forstanderskapets leder Leif Aalvik 39 Arild Austrheim 2 Vibeke Bjerkvig 2 Tore Bjordal 12 Kåre Breivik 4 Nils Johannes Bugge 2 Sonja Dahle 4 Leif Henry Espevoll 4 Ellen Endresen 2 Hallgeir Fjeldheim 2 Berit Gjellesvik 2 Liv Reidun Grimstvedt 6 Anne Hamre 4 Odd Arne Haraldseid 2 Anne Gro Matre Helgevold 2 Georg Hillestad 2 Benedicte Storhaug 2 Terje Emil Johannesen 4 Anne-Lise Liestøl 4 Hilde Juul 4 Sigmund Lundal 4 Georg Lønning 6 Per Molland 4 Ingfrid Nilsen 4 Elisabeth Haugen Skeie 2 Kari Snyen 4 Grethe Solheim 4 Steinar Strand 4 Reidun Aasen Strand 2 Holger Straum 4 Olav Sæbø 4 Anne Kathrine Thuen 2 Ståle Vorland 2 Karin Westerlund 4 Siv Bente Stople Østbø 4 Styret Styrets leder Bjarne Laastad 130 Styrets nestleder Else Gunn Haraldseid 89 Styremedlem Per Bakkedal 77 Styremedlem Inger-Kristin Økland 77 Styremedlem Kjell Inge Lønning 42 Styremedlem Borgny Eidesvik 55 Styremedlem Thorleif Thormodsen 77 Styremedlem Reidar Pedersen 77 Styremedlem Steffen Næss, fra de ansatte 77 Kontrollkomiteen Kontrollkomiteens leder Roald Lund Eriksen 77 Kontrollkomiteens nestleder Karin Westerlund 54 Kontrollkomitemedlem Siv Bente Stople Østbø 54 Ledende ansatte Adm. banksjef Knut Grinde Jacobsen Banksjef Torstein Langeland Banksjef Lars Olav Larsen Ass. banksjef Tove Sternhoff Økonomisjef Kåre Gullhaug Herav rådgivning Ekstern revisor Aldersgrense for adm. banksjef er 67 år. Dersom banken eller adm. banksjef ønsker det, kan det avtales førtidspensjonering fra etter fylte 60 år. Pensjonen skal utgjøre 66 % av samlet godtgjørelse ved fratreden. Dersom styret går til oppsigelse av adm. banksjef, har han krav på pensjon som beskrevet i avsnittet ovenfor. Det er ikke knyttet betingelser om kompensasjon ved eventuell fratreden for styrets leder. Banken har ikke bonusordning hverken for ansatte eller tillitsvalgte. 8.c. Pensjonsforpliktelser Banken har på samme måte som andre foretak en forpliktelse til å ha en pensjonsordning for de ansatte. Banken har en ytelsesbasert pensjonsordning gjennom DNB som tilfredsstiller de krav loven stiller til en lovbestemt pensjonsordning. Forpliktelser gjennom denne ordning dekker 78 ansatte samt 35 pensjonister. Ved beregning av de framtidige pensjoner er følgende forutsetninger lagt til grunn: Diskonteringssats 3,90% Forventet avkastning av midlene 4,00% Lønnsregulering 3,50% G-regulering/inflasjon 3,25% Pensjonsregulering 0,20% Årets pensjonskostnad fremkommer slik: Nåverdi av årets pensjonsopptjening Rentekostnad av påløpte pensjonsforpliktelser Forventet avkastning på pensjonsmidlene Amortisering Administrasjonsomkostninger Kostnadsført arbeidsgiveravgift Sum beregnede pensjonskostnader Innskuddspensjon, ny AFP, pensjon over drift Totalt bokførte pensjonskostnader Pensjonsmidler og pensjonsforpliktelser vedr. kollektiv ordning Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser Estimert verdi av pensjonsmidlene Uamortisert tap/ endring i pensjonsplan Pensjonsforpliktelser ordinær kollektiv ordning, overfinansiering Pensjonsforpliktelser AFP ordning og adm. banksjef utover 12G Estimerte påløpte pensjonsforpliktelser Uamortiserte endringer i pensjonsplanen Arbeidsgiveravgift Pensjonsforpliktelser AFP ordning Diverse andre tilleggsopplysninger 9.a. Skatt Skattekostnaden består av : BETALBAR SKATT fra skattepliktig netto inntekt som beregnes ved ligningen hvert år, samt UTSATT SKATT som knytter seg til periodisering av skatt på de inntekts- og kostnadspostene hvor den regnskapsmessige periodiseringen avviker fra den skattemessige. UTSATT SKATTEFORDEL kan bare oppføres som eiendel i balansen dersom det kan holdes for overveiende sannsynlig at banken i et fremtidig regnskapsår vil ha en skattepliktig inntekt som gjør det mulig å utnytte fordelen. For tiden er banken i en situasjon som gir netto utsatt skatteforpliktelse. RESULTATFORSKJELLER Alle forskjeller mellom regnskapsmessig og skattemessig resultat deles i: Permanente resultatforskjeller: ikke fradragsberettigede kostnader (representasjon, gaver etc.) skattefrie inntekter Midlertidige resultatforskjeller: Forskjeller mellom regnskaps- og skattemessig periodisering. Skal reverseres i senere perioder fordi det er det samme beløp som samlet skal komme til fradrag eller som skal inntektsføres over tid. I 2010 ble den gamle AFP for bank og finans faset ut og erstattet med en ny AFP ordning. Den nye skal i utgangspunktet regnskapsføres på lik linje med andre ytelsesbaserte ordninger. Per i dag er det imidlertid ikke mulig å måle og fordele pensjonskostnader, pensjonsforpliktelser og pensjonsmidler i ordningen. Det følger av IAS 19 at ordningen da skal regnskapsføres som en innskuddsbasert ordning. Dette innebærer at premiebetalinger kostnadsføres i den periode de påløper og at det ikke foretas ytterligere avsetninger utover for de ansatte som allerede er begynt å ta ut AFP etter gammel ordning. Den gamle ordningen vil således fases ut over relativt få år etter hvert som de som er på ordningen blir 67 år, mens den nye AFP ordningen er livsvarig. Banken lukket pr. halvårsskiftet 2012 den gamle ytelsespensjonen. Overgangen til ny innskuddspensjon ble gjort frivillig, og de fleste ansatte valgte å fortsette med ytelsespensjon, mens nyansatte går inn på innskuddspensjon. Banken har pr ansatte/ pensjonister på ytelsespensjon og 3 personer på innskuddspensjon. Banken har valgt de pt høyeste satsene for innskudd, 5% for inntekt mellom 1G og 6G og 8% mellom 6G og 12G. SKATTER Nedenfor er det gitt en spesifikasjon over forskjellen mellom det regnskapsmessige resultat før skattekostnad og årets skattegrunnlag. Resultat før skattekostnad Kostnader som ikke er fradragsberettiget 497 Ikke skattepliktige inntekter Skattegrunnlag før korreksjon for midlertidige forskjeller Midlertidige forskjeller: Endring verdipapirer Endring gevinst/ tapskonto 210 Skattemessig meravskrivning -452 Endring netto overfinansiering pensjonsforpliktelser Grunnlag for betalbar skatt HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

28 Noter til årsregnskapet 2012 Beregning av skatt 28 % skatt av Formuesskatt Betalbar skatt Netto økning utsatt skatt Dansk utbytteskatt 111 For mye avsatt skatt forrige år -100 Årets skattekostnad Utsatt skatt er beregnet på grunnlag av de forskjeller mellom regnskapsmessige og skattemessige verdier som eksisterer ved utgangen av regnskapsåret. Det er beregnet utsatt skatt vedrørende midlertidige forskjeller knyttet til: ENDRING Pensjonspremiefond Overfinansiering pensjonsforsikringer Ikke skattlagt salgsgevinst Midlertidige forskjeller driftsmidler Sum grunnlag utsatt skatt Nedskrivning verdipapirer Sum grunnlag utsatt skattefordel g. Andre driftskostnader, spesifikasjon Posten består av: Kjøp og vedlikehold maskiner, transportmidler etc Leie betalingsterminaler etc Kontingenter/ avgifter Totale kostnader v/ leide lokaler Diverse kjøpte tjenester Diverse tap v/ kort, bedrageri, innskudd, andre tap Forsikringer Representasjon/ gaver Kostnader vedr. administrasjon obligasjonslån Bankteknisk forbruksmateriell Netto grunnlag utsatt skatt/ (skattefordel ) Utsatt skatt/ (skattefordel) b. Annen gjeld/ andre eiendeler Posten annen gjeld består av: Betalbar skatt: Skattetrekk: Uavregnede bankremisser og øvrige kreditorer etc.: Sum Andre eiendeler består av: Diverse avregningskontoer, mindre utlegg og beholdninger: c. Sikringsfondsavgift Garanti for innskudd BANKENES SIKRINGSFOND Lov om sikringsordninger for banker og offentlig administrasjon mv av finansinstitusjoner pålegger alle sparebanker å være medlem av Bankenes Sikringsfond. Fondet plikter å dekke tap inntil 2 mill kr. som en innskyter har på innskudd i en sparebank etter at egenkapitalen i sparebanken eventuelt er brukt opp. Med innskudd menes enhver kreditsaldo i banken i henhold til konto som lyder på navn, samt forpliktelser etter innskuddsbevis til navngitt person, unntatt innskudd fra andre finansinstitusjoner. Innbetaling til Sikringsfondet er fra og med 1997 blitt beregnet med 0,1 % av kundeinnskudd og 0,05 % av beregningsgrunnlaget ved kapitaldekningsberegningen, men med fradrag for kjernekapital utover 8 %. Sikringsfondsavgiften inngår regnskapsmessig i bankens rentekostnader. Avgiften har fram til og med 2012 bare blitt innkrevd i den grad fondet ikke har vært stort nok i henhold til tidligere vedtatte krav til størrelse. For 2011 og 2012 har bankene ikke blitt avkrevd avgift, mens banken i 2010 betalte Fra og med 2013 vil bankene i henhold til nye regler bli innkrevd full avgift hvert år uavhengig av størrelse på fondet. Dette vil for 2013 bety en innbetaling for Haugesund Sparebank på ca d. Forpliktelser og betingede forpliktelser Garantier Lånegarantier Betalingsgarantier Kontraktsgarantier Annet garantiansvar Sum Vedrørende garantier, se også note 2. Ingen del av det totale garantiansvar er kontragarantert av andre finansinstitusjoner. Bokført verdi av eiendeler som er stillet som sikkerhet for pantegjeld og lignende Obligasjoner i banker, kredittforetak etc Pengemarkedsfond e. Forvaltnings- og administrasjonstjenester Banken har i mange år vært Haugesund Kommune sin bankforbindelse og har i denne forbindelse stått for administrasjon av diverse tjenester for kommunen med tilsluttede etater. Haugesund Sparebank er bank også for Tysvær, Karmøy og Utsira kommuner, og står for betalingsformidling og diverse tjenester også for disse kommunene. 9.f. Andre driftsinntekter, spesifikasjon Posten består av: Leieinntekter bankterminaler Provisjon kredittkort Gevinst ved salg driftsmidler Sum h. Spesifikasjon av andre gebyrer og provisjonsinntekter Posten består av: Verdipapiromsetning og forvaltning Betalingsformidling inn-/ utland Betalingsformidling interbank Depotgebyr Gebyr nattsafe og oppbevaring Provisjonsinntekter forsikringssalg Gebyrer diverse tjenester, uttaksgebyr og gebyr kommuner Provisjon kredittformidling i. Sosiale og administrasjonskostnader, spesifikasjon av vesentlige poster Sosiale kostnader Posten består av: Arbeidsgiveravgift Diverse forsikringer, møtekostnader, kantine, velferdsordninger Administrasjonskostnader Posten består av: Rekvisita, blanketter, betalingskort, tidsskrifter etc Ekstern databehandling Sponsorkostnader Øvrig reklame og annonser Representasjon fradragsberettiget Telefon og porto Reisekostnader Kurs/ opplæringskostnader Trykking av regnskaper/ brosjyrer etc Byggingen av dekket til Gudrun-plattformen utgjorde hoved tyngden av arbeidet som ble utført ved Aibel på Risøy i Haugesund i Offentliggjøring av annen informasjon i henhold til kapitalkravsforskriften I henhold til forskrift om kapitalkrav for forretningsbanker, sparebanker m.v. (kapitalkravsforskriften) 45-1 skal banken offentliggjøre utvidet informasjon rundt risikostyring og kapitaldekning minst en gang årlig. Informasjonen kan gis i bankens årsrapport, eller som et eget dokument som offentliggjøres på internett samtidig med årsrapporten. Banken har valgt å offentliggjøre informasjonen i et eget dokument benevnt Pilar III. I en viss grad er det sammenfallende informasjon som i notene, og der det er funnet hensiktsmessig er det henvist til gjeldende note. HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

29 REVISORS BERETNING KONTROLLKOMITEENS beretning FOR HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT HAUGESUND SPAREBANK - ÅRSRAPPORT 2012

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015

www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2015 DRIFTSRESULTATET Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2015 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 31.03.2014 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 31.3.2014 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 22,4 mill. kr (17,2 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 994 mill. kr (5 549 mill.

Detaljer

REGNSKAPSRAPPORT PR

REGNSKAPSRAPPORT PR 30.j uni2014 REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2014 Hovedpunkter resultat 2. kvartal 2014 - Driftsresultat før tap, 63,3 mill. kr (48,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 6 370 mill. kr (5 861 mill. kr) - Brutto

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015

Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 0,5 millioner (4,6 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 31.03.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 19,9 millioner (14,6) Rentenetto: 30,9 millioner (27,4) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 2. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 2. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.06.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2008 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2008 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.08 er forvaltningskapitalen

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 5,9 mill. kr i 2. kvartal, mot 5,6 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 10,0 mill. kr, mot 10,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er tapsført på utlån og garantier 0,4 mill. kr mot 0,6 mill. kr. for samme periode i fjor.

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2014 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 1,6 millioner (18,5 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes hovedsakelig

Detaljer

Regnskap 1. halvår 2007

Regnskap 1. halvår 2007 Regnskap 1. halvår 2007 2 SAMMENDRAG Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,76 millioner. Egenkapitalavkastning etter skatt 11 %. Rentenettoen økt med 2,8 mill. sammenlignet med fjoråret. Netto

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5)

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2007. postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) Kvartalsrapport for 3. kvartal postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 30.09.07 er forvaltningskapitalen på 669

Detaljer

Kvartalsrapport

Kvartalsrapport 30.06.2012 Kvartalsrapport REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.6.2012 Hovedpunkter resultat 1. kvartal 2012 - Driftsresultat før tap, 41,2 mill. kr (35,7 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5 770 mill. kr (5 864 mill.

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 2. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 2. kvartal 2012... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank

Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015. Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Jernbanepersonalets sparebank 2. KVARTAL 2015 Kvartalsrapport for Jernbanepersonalets sparebank Kvartalsrapport pr. 30.06.2015 Resultat før skatt Resultat før skatt etter andre kvartal er 37,9 mill. Resultat

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.09.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 3. kvartal viser en økning på 0,4 millioner (3,4 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

1. kvartalsrapport 2008

1. kvartalsrapport 2008 1. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 1. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et underskudd på 6,6

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2016 Kommentarene er basert på morbankens regnskap. Datterselskapets eneste aktivitet er oppføring av et bygg på Stjørdal som skal tas i bruk av banken i 4. kvartal

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2017 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2016) Resultat før skatt: 47,6 millioner (46,7) Rentenetto: 63,2 millioner (56,3) tilsvarende 1,50 % av gjennomsnittlig

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 1. kvartal 2014 HOVEDTREKK FØRSTE KVARTAL Sunn bankdrift og godt resultat i kvartalet. Kostnader utgjør

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2011 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.11. GENERELT. 1. kvartal 2011 har vært et kvartal på det jevne for Rindal Sparebank. Det betyr en utvikling i henhold til budsjett. Låneetterspørselen

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015

Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Kommentarer til delårsregnskap 31.03.2015 Netto rente- og provisjonsinntekter i 1. kvartal viser en økning på 0,9 millioner (8,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. Økningen skyldes økt utlånsvolum,

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr i 3. kvartal, mot 3,7 mill. kr for samme periode i fjor. Resultatutvikling Resultat før skatt i er på 6,60 mill. kr, mot 6,57 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er inntektsført på tidligere tapsførte utlån og garantier 4.000 kr mot tapsføring på 62.000

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.06.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 46,7 millioner (57,6) Rentenetto: 56,3 millioner (59,0) tilsvarende 1,44 % av gjennomsnittlig

Detaljer

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015

Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Regnskapsrapport 2. kvartal 2015 Hovedtrekk 2. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. God innskuddsdekning og økt likviditet RESULTATUTVIKLING Resultat før tapsavsetninger og skatt viser 25,3

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2010 Kvartalsrapport 1. kvartal 2010 SSTTYYRREETTSS KKOOMMEENNTTAARR TTI IILL KKVVAARRTTAALLSSRREEGGNNSSKKAAPPEETT PPRR 3311...0033...22001100 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 RESULTATUTVIKLING Resultat før skatt etter er på 6,7 mill. kr, mot 4,1 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden ikke bokført tap på utlån og garantier, mot

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2010 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2010 Resultat 1. kvartal 2010 oppnådde Trøgstad Sparebank et driftsresultat før skatt på NOK 4,32 mill. mot NOK 3,37

Detaljer

Kvartalsrapport pr

Kvartalsrapport pr Kvartalsrapport pr. 30.09.2016 Nøkkeltall (I parentes tall for tilsvarende periode i 2015) Resultat før skatt: 68,3 millioner (73,8) Rentenetto: 87,0 millioner (88,1) tilsvarende 1,47 % av gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2013 er kr. 5,848 mill. mot kr. 6,822 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

2. kvartalsrapport 2008

2. kvartalsrapport 2008 2. kvartalsrapport 2008 Banken der du treffer mennesker 2. kvartalsrapport 2008 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør et overskudd på 3,5

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2014 er 13,360 mill. mot 9,410 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2009 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.09. GENERELT. Den negative utviklingen i realøkonomien har fortsatt inn i 2009 på tross av nasjonale og internasjonale tiltakspakker. Overskriftene

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 31.03.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 7,0 mill. mot 6,3 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor.

Netto andre driftsinntekter utgjør 3,1 mill. kr, mot 3,2 mill. kr for samme periode i fjor. Resultat før skatt etter er på 5,8 mill. kr, mot 6,7 mill. kr for tilsvarende periode i fjor. Det er i perioden bokført inngang på tap på utlån og garantier med 0,5 mill. mot kr 0 på samme tid i fjor.

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2014 er 3,189 mill. mot 2,284 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.09.2013 er kr. 9,410 mill. mot kr. 10,926 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 1. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 31.12.2014 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

Kommentarer til delårsregnskap

Kommentarer til delårsregnskap Kommentarer til delårsregnskap 30.06.2013 Netto rente- og provisjonsinntekter i 2. kvartal viser en økning på 1,7 mill (22,7 %) sammenlignet med samme periode i fjor. 1,1 mill av økningen skyldes at renteavkastningen

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2012 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2012... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport.

Kvartalsrapport. 30.09.2013 Kvartalsrapport www.modum.sparebank1.no REGNSKAPSRAPPORT PR. 30.9.2013 Hovedpunkter resultat 3. kvartal 2013 - Driftsresultat før tap, 70,7 mill. kr (58,4 mill. kr) - Forvaltningskapital, 5

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2011 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015

Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Regnskapsrapport 1. kvartal 2015 Hovedtrekk 1. kvartal God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Salg av det gamle bankbygget styrker resultatet God innskuddsdekning og økt likviditet Virkning av overgangen

Detaljer

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999

PRESSEMELDING. Hovedtrekk 1999 PRESSEMELDING Hovedtrekk 1999 Historisk resultat fra solid bankdrift 598 mill. kroner i resultat før skatt SpareBank 1 SR-Bank er distriktets bank for sparing 12% vekst i private innskudd (1,1 mrd. kroner)

Detaljer

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010

Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Kvartalsrapport for 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL Org.nr DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2016 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2016 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank

Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Kvartalsrapport Surnadal Sparebank Hovedpunkter 1. kvartal Resultat før skatt pr. 1. kvartal ble på 9,2 (6,2) mill. kroner Egenkapitalavkastning på 6,6 (5,1) % Kostnader i prosent av inntekter justert

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 2. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 3. kvartal 2013... 3 3 Regnskap... 6 4 Balanse... 7 5 Tapsavsetninger og mislighold... 8 6 Kapitaldekning...

Detaljer

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen

Regnskap 1. halvår. God å ha i ryggen Regnskap 1. halvår 06 God å ha i ryggen Regnskap for 1. halvår 2006 SAMMENDRAG - Driftsresultat etter tap og før skatt på kroner 20,7 millioner ca. 5,6 millioner bedre enn foregående år. -Egenkapitalavkastning

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE

ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE ÅRSRAPPORT 2013 2 ÅRSRAPPORT 2013 - INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 HOVEDTALL 2013 2012... 6 ÅRSBERETNING 2013 1. INNLEDNING... 7 2. DEN ØKONOMISKE

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2015

Delårsrapport 2. kvartal 2015 Delårsrapport 2. kvartal 2015 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Regnskapsprinsipp (Alle tall er oppgitt i mill. kr hvis ikke annet er spesifikt angitt) Fra 01.01.2015 har vi endret regnskapsprinsipp til IAS19

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014

DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2014 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 30.06.2014 er 8,085 mill. mot 5,848 mill. på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 Delårsrapport pr. 30.09.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 19,9 mill. mot 20,0 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen.

Netto andre driftsinntekter utgjør 10,2 mill.kr., mot 9,5 mill.kr. året før. Økt provisjon fra Eika Boligkredit utgjør den største økningen. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.6.2013 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Lavere driftsresultat enn samme periode i fjor Lavere rentenetto enn samme periode

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 3. KVARTAL 2014 Banken der du treffer mennesker 3. kvartal 2014 HOVEDTREKK TREDJE KVARTAL God bankdrift og godt resultat i kvartalet. Endringer på verdipapirer

Detaljer

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT. KVARTAL 201 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET - 1. KVARTAL 2015 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2011

Delårsrapport 1. kvartal 2011 Delårsrapport 1. kvartal 2011 Vemork Foto: Wikipedia RESULTAT Resultat etter skatt viser et resultat på 3,00 MNOK, mot tilsvarende 5,00 MNOK på samme tid i fjor. Resultatet er noe svakere enn budsjettert

Detaljer

1. Kvartalsrapport 2010

1. Kvartalsrapport 2010 1. Kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 1. Kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 17,1 MNOK pr 1.

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 1. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 1. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 1. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 5,574 mill. mot NOK

Detaljer

Hjartdal og Gransherad Sparebank

Hjartdal og Gransherad Sparebank Kvartalsregnskap 31.03.2014 Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 5,34 mill før skatt pr. 31.03.2014 mot kr 5,61 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet kr

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 Delårsrapport pr. 30.06.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,9 mill. mot 13,1 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2

1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. K V A R T A L S R A P P O R T 2 0 1 2 1. KVARTALSRAPPORT 2012 Resultat for første kvartal 2012 før skatt ble på 5,9 millioner kroner. Dette er 0,7 millioner kroner høyere enn samme periode i fjor. Resultatet

Detaljer

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013

Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Grong Sparebank Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 Innhold 1 Nøkkeltall... 2 2 Styrets kvartalsrapport 1. kvartal 2013... 3 3 Organisasjon... 4 4 Regnskap... 6 5 Balanse... 7 6 Tapsavsetninger og mislighold...

Detaljer

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK

Kvartalsrapport. 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK Kvartalsrapport 1. kvartal 2006 DIN LOKALE SPAREBANK 1. kvartal 2006 RESULTAT Resultatet ved utgangen av første kvartal 2006 utgjør 84 mill. kr før skatt. Det er en forbedring i forhold til foregående

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014

Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Kvartalsrapport pr. 30.09.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 3. kvartal 78,5

Detaljer

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport for 3. kvartal 2014 Delårsrapport 3. kvartal 2014 Regnskapsprinsipper Andre driftskostnader Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i Andre driftskostnader utgjorde 16,30 mill. kroner

Detaljer

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING

REGNSSKAPSPRINSIPPER RESULTATUTVIKLING BALANSEUTVIKLING REGNSSKAPSPRINSIPPER Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har et heleid datterselskap, Fosen Eiendom AS. Konserntallene er

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016

Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 Kvartalsrapport 1. kvartal 2016 STYRETS KOMMENTAR TIL KVARTALSREGNSKAPET PR 31.03.2016 RESULTATREGNSKAP Resultat av ordinær drift før skatt etter 1. kvartal utgjør 6,7 mill. kr eller 0,63 % av gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 Delårsrapport pr. 31.03.2015 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2015 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 6,4 mill. mot 6,3 mill. på same tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital (GFK)

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2016 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2016 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 12,8 mill. mot 12,9 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL

Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL Kvartalsrapport 2013 2. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank har ved

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014

Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Kvartalsrapport pr. 30.06.2014 Driftsresultatet Kvartalsregnskapet er avlagt etter de samme regnskapsprinsipper som årsregnskapet. Resultat av ordinær drift før skatt er ved utgangen av 2. kvartal 48,7

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013. Org.nr. 937900031 DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2013 Org.nr. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2013 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013.

BALANSEUTVIKLING. Resultatutvikling. Banken har hatt en forventet resultatutvikling 1 kvartal 2013. Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de samme regnskapsprinsippene som foretaket har benyttet i årsregnskapet. Banken har 2 datterselskap hvorav Fosen Eiendom AS er heleid og Austrått

Detaljer

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker

ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP. Banken der du treffer mennesker ENGASJERT PROFESJONELL LOKAL EKTE KVARTALSRAPPORT 4. KVARTAL 2014 OG FORELØPIG ÅRSREGNSKAP Banken der du treffer mennesker 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2014 HOVEDTREKK FJERDE KVARTAL Effektiv bankdrift

Detaljer

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL

Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL Kvartalsrapport 2012 3. KVARTAL 0 Generelt Det er ikke foretatt endringer i regnskapsprinsippene i forhold til de prinsipper som ble benyttet i årsregnskapet. Resultatutvikling Orkdal Sparebank hadde ved

Detaljer

haugesund sparebank årsrapport 2013

haugesund sparebank årsrapport 2013 Årsrapport 2013 haugesund sparebank årsrapport 2013 Innholdsfortegnelse Rådhuset i Haugesund. VISJON, FORRETNINGSIDÉ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 4 ADM. BANKSJEF: SOLID ØKONOMISK UTVIKLING...

Detaljer

e-post: KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016

e-post: KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2016 DRIFTSRESULTATET. Haugesund Sparebank har ved utgangen av 2. kvartal 2016 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

2.KVARTAL KVARTAL Bank. Forsikring. Og deg.

2.KVARTAL KVARTAL Bank. Forsikring. Og deg. 2.KVARTAL 2011 2.KVARTAL 2011 Bank. Forsikring. Og deg. 2.KVARTAL 2011 3 FORVALTNINGSKAPITAL Forvaltningskapitalen er ved utgangen av juni 2011 på 3.743,4 mill. kroner mot 3.519,1 mill. kroner på samme

Detaljer

DELÅRSRAPPORT PR

DELÅRSRAPPORT PR DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 31.03.2013 DRIFTSRESULTAT Resultat før skatt pr. 31.03.2013 er kr. 2,284 mill. mot kr. 3,662 mill på samme tid i fjor. Tallene i forhold til gjennomsnittlig

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.06.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.06.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 14,1 mill. mot 12,8 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 3. kvartal 2011 1 Trøgstad Sparebank 3. kvartal 2011 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 3. kvartal 2011 et driftsresultat før skatt på NOK 19,301 mill. mot NOK

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2015

Delårsrapport 1. kvartal 2015 Delårsrapport 2015 HjartdalBanken Resultat Hjartdal og Gransherad Sparebank oppnådde et resultat på kr 4,87 mill før skatt pr. 31.03.2015 mot kr 5,34 mill i samme periode i fjor. Etter skatt ble resultatet

Detaljer

Delårsregnskap 1. kvartal 2010

Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsregnskap 1. kvartal 2010 Delårsrapport 1. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet)

Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Alle tall i tusen Innledning Hovedtrekkene i bankens regnskap pr 30.9.2012 er som følger: (Sammenlignet med årsskiftet) Bedre driftsresultat enn samme periode i fjor Lik rentenetto som samme periode i

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank

Kvartalsrapport 3. kvartal Nøtterø Sparebank Kvartalsrapport 3. kvartal 2007 Nøtterø Sparebank 2 Hovedtrekkene i bankens utvikling pr. 3. kvartal 2007: Bankens resultat før tap og skatt var 32,43 mill. kroner mot 30,95 mill. kroner på samme tid i

Detaljer

FORELØPIG REGNSKAP 2015

FORELØPIG REGNSKAP 2015 FORELØPIG REGNSKAP 2015 Styret i Sparebanken Narvik har behandlet foreløpig regnskap for 2015. Fullstendig regnskap vil foreligge etter beslutning i bankens forstanderskap 14.03.2016 og vil offentliggjøres

Detaljer

Delårsregnskap 2. kvartal 2010

Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsregnskap 2. kvartal 2010 Delårsrapport 2. kvartal 2010 Regnskapsprinsipper Det er benyttet samme regnskapsprinsipper som i regnskapet for 2009. Delårsregnskapet er ikke revidert. Forvaltningskapital

Detaljer

e-post: KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2016

e-post: KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2016 www.haugesund-sparebank.no e-post: post@haugesund-sparebank.no KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2016 DRIFTSRESULTATET. Haugesund Sparebank har ved utgangen av 3. kvartal 2016 et driftsresultat før tap og gevinster

Detaljer

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009:

Tittel: Delårsregnskap 4. kvartal og foreløpig årsregnskap 2009 Meldingstekst: Hovedtrekkene i bankens resultat for 2009: MeldingsID: 253769 Innsendt dato: 10.02.2010 08:30 UtstederID: Utsteder: Instrument: - Marked: Kategori: Informasjonspliktig: Lagringspliktig: Vedlegg: NTSG SpareBank 1 Nøtterøy - Tønsberg XOSL,XOAM FINANSIELL

Detaljer

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1

Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Kvartalsrapport Trøgstad Sparebank - 2. kvartal 2012 1 Trøgstad Sparebank 2. kvartal 2012 Resultat Trøgstad Sparebank oppnådde pr. 2. kvartal 2012 et driftsresultat før skatt på NOK 12,684 mill. mot NOK

Detaljer

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5)

Kvartalsrapport for 1. kvartal (5) Kvartalsrapport for 1. kvartal 2007 postmaster@vegarsheibanken.no www.vegarsheibanken.no 1(5) KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2007 STYRETS KOMMENTARER Forvaltningskapital Pr. 31.03.07 er forvaltningskapitalen

Detaljer

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR

DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL ORG.NR DELÅRSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 ORG.NR. 937900031 RAPPORT FRA STYRET -1. KVARTAL 2012 (Fjorårstallene på tilsvarende tidspunkt vises i parentes) Regnskapsprinsipper Regnskapet er utarbeidet i tråd med de

Detaljer

ÅRSRAPPORT Foreløpig regnskap, behandles av forstanderskapet 23. februar 1

ÅRSRAPPORT Foreløpig regnskap, behandles av forstanderskapet 23. februar 1 ÅRSRAPPORT 2011 Foreløpig regnskap, behandles av forstanderskapet 23. februar 1 ÅRSRAPPORT 2011 - INNHOLDSFORTEGNELSE VISJON, FORRETNINGSIDÈ OG FORRETNINGSMESSIGE MÅL/STRATEGIER... 3 HOVEDTALL 2011 2010...

Detaljer

DRIFTSKOSTNADER Lønn og administrasjonskostnader er som ventet på nivå med fjoråret med 15,5 mill kroner.

DRIFTSKOSTNADER Lønn og administrasjonskostnader er som ventet på nivå med fjoråret med 15,5 mill kroner. GODT RESULTAT Sparebanken Grenland presenterer et godt resultat for 1. kvartal 2007. Moderat kostnadsnivå og lave tap gir positive utslag. På den annen side er det et fortsatt press på rentenettoen. Bankens

Detaljer

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR

STYRETS DELÅRSRAPPORT PR Delårsrapport pr. 30.09.2017 STYRETS DELÅRSRAPPORT PR. 30.09.2017 DRIFTSRESULTAT Netto renteinntekter er 22,3 mill. mot 19,6 mill. på samme tid i fjor. I forhold til gjennomsnittlig forvaltningskapital

Detaljer

3. kvartalsrapport 2010

3. kvartalsrapport 2010 3. kvartalsrapport 2010 Banken der du treffer mennesker 2 3. kvartalsrapport 2010 Kommentarene med tall knytter seg til morbanken. RESULTAT Resultat av ordinær drift etter skatt utgjør 36,8 MNOK pr 3.

Detaljer

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2012 3. kvartal 2012 RESULTATUTVIKLING Bankens driftsresultat pr. 30.09. 2012 før avsetninger er 42,3 mill. kroner mot 37,9 mill. kroner pr. 30.09. 2011. Tapsavsetninger som er foretatt

Detaljer