WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008. www.wilhelmsen.com"

Transkript

1 WILH. WILHELMSEN ASA ÅRSRAPPORT FOR 2008

2 STYRETS BERETNING FOR 2008 INTRODUKSJON Det maritime industrikonsernet Wilh. Wilhelmsen (WW) rapporterte et solid driftsresultat i 2008, i tråd med ambisjonen om å overstige driftsresultatet i Konsernet oppnådde et rekordhøyt driftresultat i 2008 på USD 352 millioner, sammenlignet med USD 266 millioner i 2007, rapportert etter proposjonalmetoden (note 18). Tall for tilsvarende periode i 2007 vil heretter vises i parentes. Driftsinntektene steg til USD millioner. (USD millioner). Konsernets resultat før skatt og minoritetsinteresser var sterkt preget av urealiserte tap på finansielle sikringsinstrumenter og endte på USD 28 millioner (USD 242 millioner). Netto finansposter ble rapportert til et tap på USD 324 millioner (tap på USD 24 millioner). Nedgangen skyldes netto urealiserte tap på finansforvaltningen og konsernets bunkers-, rente- og valutasikringskontrakter. De urealiserte tapene påvirket ikke kontantstrømmen. Sikringsprogrammet dekker kun deler av konsernets eksponering mot bunkers-, renter- og valutasvingninger. Styrkelsen av USD samt lavere bunkerspriser og renter som medførte verdifallet på derivatkontraktene er positive elementer for fremtidig drift. Konsernets resultat etter skatt og minoritetsinteresser ble USD 91 millioner (USD 3 millioner). Konsernet rapporterte en skatteinntekt (endring i utsatt skatt) på USD 67 millioner (skattekostnad på USD 235 millioner), hovedsakelig relatert til det urealiserte tapet på sikringsinstrumenter. Fjorårets skattekostnad var i all hovedsak relatert til endringen i den norske rederiskatteordningen. Året var karakterisert av store endringer. Markedene for WWs operative virksomheter var eksepsjonelt sterke i begynnelsen av året. I kjølvannet av finanskrisen og svekkelsen i verdensøkonomien snudde markedene brått i fjerde kvartal. WW oppnådde et rekordhøyt driftsresultat på tross av markedssvekkelsen, et betydelig inflasjonspress på kostnadene gjennom året, rekordhøye bunkerspriser i de først tre kvartalene og kostnadspress som en følge av underskudd på tonnasje. Den sterke innsatsen fra kompetente ansatte i hele organisasjonen var av stor betydning for å motvirke dette. Konsernets shipping- og logistikkvirksomhet håndterte rekordhøye lastevolumer. Høyere bunkerskostnads-kompensasjon i fraktavtalene bidro til å motvirke effekten av de høye bunkersprisene. Ved utgangen av 2008 kontrollerte de operative selskapene i WW-konsernet en flåte på 166 skip som tilsvarer en økning på 10 skip i forhold til Konsernet har et nybyggingsprogram for skip med avtalte leveranser de kommende 4 årene. Sterke bånd til viktige kunder ble understreket ved utvidelsen av fraktavtalen mellom EUKOR og Hyundai Motor Company/Kia Motors Corporation (HMC/KMC). Kontrakten, som er blant de lengste i industrien, varer frem til 2016 med muligheter for forlengelse i ytterligere 4 år. Kontrakten har en vesentlig strategisk betydning for EUKOR og bekrefter selskapets sterke posisjon i Korea, i tillegg til at den styrker EUKORs posisjon i bilfraktmarkedet. WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

3 Wilhelmsen Maritime Services (WMS) leverte et solid resultat i 2008, som en følge av et betydelig høyere aktivitetsnivå i alle forretningsområder. Sterk fokus og stor innsats resulterte i høyre markedsandel og økt aktivitet for WMS. Oppkjøpet av den svenske el, automasjon og HVAC (Heat, Ventilation and Air- Condition) leverandøren, Callenberg Group, fikk regnskapsmessig virkning fra januar Selskapet som nå heter Wilhelmsen Marine Engineering utvider produkt- og tjenestespekteret for WMS med en sterkere eksponering mot nybygg- og vedlikeholdsmarkedet. I tillegg styrket WMS sitt engasjement i markedet for miljøvennlige produkter og tjenester i 2008, bl.a. gjennom flere lisensdistribusjonsavtaler og etablering av det omfattende miljøproduktkonseptet Act. WW s visjon er å ta en aktiv rolle i å forme den maritime industrien. Konsernet er organisert i tre segmenter: shipping, logistikk og maritime tjenester. Shippingsegmentet genererte 59% av konsernets driftsinntekter i Logistikk og maritime tjenester representerte hhv. 11% og 30% av driftsinntektene. De to sistnevnte segmentene har økt sin andel av driftsinntektene de senere årene, som en følge av betydelige investeringer og økt aktivitet. Konsernet har ca ansatte i dets heleide datterselskaper, eller ca ansatte dersom ansatte i joint venture selskapene medregnes. I tillegg har konsernet tilgang på sjøfolk i en mannskapspool. Konsernet er etablert med nærmere 400 kontorer i 73 land i det heleide nettverket, som øker til mer enn 500 kontorer i 78 land når deleide selskaper inkluderes. ÅRSREGNSKAP KONSERN Årsregnskapet er avgitt i henhold til IFRS (International Financial Reporting Standards) og regnskapsprinsippene beskrevet i denne rapporten. WWs offisielle regnskap for 2008 viser et driftsresultat på USD 243 millioner, sammenlignet med USD 240 millioner i Driftsresultatet for shippingsegmentet falt med 10% til USD 156 millioner som en følge av netto finansposter og urealiserte tap på sikringsinstrumenter. Logistikksegmentet rapporterte et driftsresultat på USD 36 millioner for året (USD 32 millioner). WMS rapporterte USD 85 millioner i driftsresultat for 2008 (USD 51 millioner). I følge det offisielle regnskapet var konsernets driftsinntekter for året USD millioner, sammenlignet med USD millioner i Wilhelmsen Marine Engineering (WME tidligere Callenberg Group), et forretningsområde i WMS, ble konsolidert i konsernets regnskap fra januar Driftsinntekter for WME i 2008 var USD 166 millioner. Konsernets resultat før skatt og minoritetsinteresser var USD 32 millioner (USD 228 millioner). Resultat etter skatt og minoritetsinteresser var USD 91 millioner (USD 3 millioner). Konsernet rapporterte en skatteinntekt (endring i utsatt skatt) på USD 63 millioner for året (skattekostnad på USD 221 millioner), hovedsakelig relatert til det WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

4 urealiserte tapet på sikringsinstrumenter. Skattekostnaden i 2007 var hovedsakelig relatert til endringen i den norske rederiskatteordningen. I samsvar med Regnskapsloven 4, 5. ledd, jfr. 3, 3. ledd (a) bekreftes det herved at årsregnskapet er utarbeidet under forutsetning om fortsatt drift for virksomheten. ÅRETS VIKTIGSTE HENDELSER Rekordhøye fraktvolumer for shipping- og logistikksegmentene Flåteutvidelse i konsernet Økning i antall fraktavtaler med bunkerskostnadskompensasjon. Høye bunkerspriser medførte en sterk økning i bunkerskostnadskompensasjon for WWL og EUKOR. Utvidelse av fraktavtalen mellom EUKOR og HMC/KMC frem til 2016, med mulighet for ytterligere 4 års forlengelse Et høyt aktivitetsnivå og økte markedsandeler for WMS WMS oppkjøp av Callenberg Group, en verdensomspennende uavhengig el, automasjon og HVAC selskap med hovedkvarter i Uddevalla, Sverige Inflasjonspress på driftskostnader i samtlige segmenter Global finanskrise og økonomisk nedgang i den siste delen av 2008 førte til en brå endring i markedet i fjerde kvartal Streng kostnadskontroll i hele konsernet WWL gjennomførte et globalt administrativt kostnadsreduserende program. Årlige besparelser som en følge av programmet er anslått til ca. USD 25 millioner (WWs andel). WW valgte å ikke tre inn i den nye norske rederiskatteordningen KAPITAL OG FINANS Volatiliteten i kapitalmarkedene med et betydelig fall i rentene og store valutasvingninger påvirket WW i Gjeld Rentebærende gjeld økte til USD millioner (USD millioner). Utestående sertifikater og obligasjoner utgjorde USD 299 millioner (USD 340 millioner). Resterende rentebærende gjeld besto av banklån, leasingforpliktelser og annen rentebærende gjeld. Økningen i konsernets rentebærende gjeld var på 314 millioner, etter nedbetaling av USD 258 millioner. Dette skyldes i hovedsak lånefinansiering av tre skip som ble levert i løpet av 2008, opptrekk av lån for delbetaling av nybygg til verft samt delvis gjeldsfinansiering av WMS oppkjøp av Callenberg (USD 100 millioner i rammefasilitet). WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

5 Renter og valuta Rente- og valutamarkedene var preget av ekstrem volatilitet og likviditetstørke i Den amerikanske sentralbankens styringsrente var på 4,25% ved inngangen til året. Ved utgangen av året lå renten på 0-0,25% (som en følge av et ikke fungerende marked er dette nå sentralbankens mål). Totale rentekostnader var USD 58 millioner (USD 59 millioner). Lavere renter motvirket økningen i rentebærende gjeld. Som en følge av lavere amerikansk styringsrente ble USD-rentekurven skjøvet betraktelig ned i løpet av året. Dette medførte en negativ verdivurdering av WWs renteswapavtaler og opsjoner. WW har som mål å sikre mellom 30%-67% av netto renteeksponering, primært gjennom renteswapavtaler og opsjoner. Markedsverdien av alle rentesikringskontrakter, som tilsvarte ca 50% av renteeksponeringen, hadde en negativ verdi på USD 163 millioner per 31. desember Den største valutaeksponeringen i WW er mot norske kroner (NOK) da regnskapet føres i USD. Etter en svak utvikling i begynnelsen av året ble USD betydelig styrket etter hvert som frykten for en global resesjon spredte seg. USD/NOK åpnet året med en kurs på 5,45 og ble ytterligere svekket til like over 4,90. Fra april til desember 2008 ble USD betydelig styrket og endte på 6,95 ved årets slutt. I tråd med interne retningslinjer søker WW å sikre mellom 25-75% av konsernets valutaeksponering. NOK eksponeringen er estimert til ca. NOK 1,3 milliarder per regnskapsår. WW har for tiden en fireårs rullerende sikringsprogram for USD/NOK med en gjennomsnittlig løpetid på ca 2,5 år. Dette tilsvarer ca 80%-100% av NOKeksponeringen. Det ble gjort flere endringer i sikringsporteføljen i løpet av året. I tråd med forventningen om en styrket USD, ble USD/NOK-kjøpsopsjoner solgt for å finansiere USD/NOK-salgsopsjoner. Dette ga konsernet fullt oppsidepotensiale i USD/NOKbevegelsene samtidig som det fortsatt ga nedsidebeskyttelse mot valutasvingninger. I etterkant av styrkingen av USD og svekkelsen av NOK ble nye sikringskontrakter inngått for å heve gulvet for nedsiderisiko og redusere oppsidepotensialet ved endringer i USD/NOK kurser. Sikringskontraktene som foreligger per dags dato har en gjennomsnittlig USD/NOK-kurs mellom 7,21 og 7,24. I tillegg til det overnevnte valutasikringsprogrammet sikrer driftsselskapene i WW egne eksponeringer gjennom ulike instrumenter. Disse instrumentene har vanligvis en løpetid på inntil ett år og er basert på selskapenes forventninger og risikovurderinger. Markedsverdien av samtlige valutasikringsinstrumenter ved utgangen av 2008 var negative USD 40 millioner. Bunkers Bunkersprisen nådde en historisk topp i 2008 og falt ned mot slutten av året. Rotterdam IFO 380 med 3,5% svovelinnhold toppet på USD 728 per tonn i juli 2008 før den falt tilbake til årets bunnotering på USD 160 per tonn. WWs bunkersstrategi går ut på å sikre BAF-klausuler i samtlige fraktkontrakter. Brorparten av konsernets andel av årets bunkersforbruk på ca tonn var sikret gjennom BAF-avtaler WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

6 (bunker adjustment factor BAF). EUKOR inngikk en BAF-avtale med HMC/KMC med virkning fra 1. april 2008 som medførte justering av fraktratene i tråd med bunkersprisutviklingen. I tillegg til BAF-klausuler dekker WW deler av bunkerseksponeringen gjennom ulike sikringskontrakter. I desember 2008 sikret WW 10% og 5% av bunkerseksponeringen i hhv og 2010 gjennom ulike derivatkontrakter. Markedsverdiene av sikringskontraktene var negative USD 38 millioner ved utgangen av året. Likviditet WWs kontantstrøm fra operasjonelle-, investerings- og finansieringsaktiviteter var USD 109 millioner (USD 27 millioner) i Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter økte til USD 349 millioner (USD 164 millioner), drevet av solide resultater fra driften i Nybyggingsprogrammet og oppkjøpet av Callenberg var hovedårsakene til redusert kontantstrøm fra investeringsaktiviteter på USD 472 millioner (positive USD 64 millioner). Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter bidro med USD 232 millioner (negative USD 201 millioner), hovedsakelig som en følge av låneopptak og tilbakebetaling i tillegg til utbyttebetaling. Bankinnskudd og kontanter økte til USD 339 millioner (USD 230 millioner). Totale likvide midler, inklusive bankinnskudd og kontanter samt kortsiktige finansinvesteringer beløp seg til USD 457 millioner (USD 415 millioner). Ubenyttede kredittrammer utgjorde USD 150 millioner (USD 210 millioner), hvorav USD 65 millioner (USD 28 millioner) fungerte som sikkerhet for utestående sertifikater og obligasjoner som har mindre enn 12 måneder til forfall. Deler av konsernets likvide midler forvaltes gjennom investeringer i ulike aktivaklasser. Verdien av forvaltningsporteføljen ved utgangen av 2008 var USD 118 millioner. I løpet av 2008 var porteføljen betydelig undervektet i aksjer og overvektet i obligasjoner og kontanter sammenlignet med et internt mål på ca. 50% aksjeeksponering. Total avkastning på porteføljen var negative 29% (positive 8,3%), tilsvarende et tap på ca USD 38 millioner (gevinst på ca USD 10 millioner). Ledelsen har et mandat avgitt fra styret i WW ASA for tilbakekjøp av 10% av selskapets egne utstedte aksjer. Deler av dette mandatet er benyttet. Sammen med datterselskapet Wilhelmsen Lines Shipowning, hadde morselskapet WW ASA en beholdning på A aksjer og B aksjer pr 31. desember, tilsvarende 6,3% av det totale antall A og B aksjer. Skatt WW-konsernet regnskapsførte en utsatt skatt på USD 207 millioner i 2007, som følge av endringen i den norske rederiskatteordningen. WW valgte å ikke tre inn i den nye norske rederiskatteordningen for majoriteten av sine skip. Selskapets skatteberegninger viser ingen betalbar skatt i Norge for Utbytte På den ordinære generalforsamlingen i mai 2008 og den ekstraordinære generalforsamlingen i november 2008 ble det besluttet å utbetale utbytte med totalt NOK 7,0 per aksje. Styret i WW ASA har foreslått å utbetale NOK 2,0 per aksje i mai for WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

7 RESULTATDISPONERING Styrets forslag til resultatdisponering for året er som følger: Morselskapets regnskap (USD millioner) Årets resultat (22) Utbytte (13) Annen egenkapital 36 Sum disponering (22) Fri egenkapital i morselskapet utgjorde USD 271 millioner per 31. desember SEGMENTRAPPORTERING Ved omtale av segmentene nedenfor benyttes tall jf. proporsjonalmetoden som avspeiler WWs underliggende drift på en mer representativ måte enn det offisielle regnskapet. Dette gir mer utfyllende informasjon om gruppens totale økonomiske resultater slik de ble oppnådd gjennom de ulike samarbeidsselskapene. Regnskapsprinsippene for de to rapportene er identiske og følger International Financial Reporting Standards (IFRS). Proporsjonalmetoden baserer seg på proporsjonalkonsolidering for de av WWs virksomheter som er felleskontrollerte, og reflekterer WWs andel av selskapene (se note 18). SHIPPING Driftsresultatet for WW-konsernets shippingsegment utgjorde USD 253 millioner i 2008 (USD 190 millioner). Driftsinntektene endte på USD millioner (USD millioner). Sterk og fragmentert global handel, i tillegg til betydelig geografisk spredning mellom produksjonssteder og salgspunkter drev den sterke etterspørselen etter maritim transport av biler og tungt rullende- og statisk last. Dette resulterte i rekordhøye transportvolumer og driftsinntekter for WWs shippingselskaper. Transportvolumene falt i kjølvannet av den alvorlige finansielle krisen som rystet verdensøkonomien. Totale fraktvolumer for året, håndtert av WWs shippingselskaper, endte på 69,7 millioner kubikkmeter (68,7 millioner kubikkmeter). WW-konsernet leverte et rekordhøyt driftsresultat for året på tross av betydelige utfordringer relatert til den stramme tonnasjesituasjonen. Underskudd på tonnasje gjennom store deler av året fortsatte å legge en demper på optimal flåteutnyttelse. Den globale flåten av bil- og ro-ro skip har i flere år vært utilstrekkelig i forhold til de store fraktvolumene. Kontraktsforpliktelser og fokus på å dekke den sterke etterspørselen har lagt et stort press på kostnadene. Negative konsekvenser som ballastreiser, omlastning, landtransport, høy hastighet og utsatt vedlikehold av skipene har lagt et stort press på de operative selskapenes flåte og lønnsomhet. WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

8 Med en markedsandel på rundt 27% er WW og dets partnere den ledende globale operatøren i segmentet for sjøtransport av rullende last. Konsernet tilbyr kundene et verdensomspennende nettverk og sofistikerte skip. WWs sjøtransportvirksomhet er organisert i tre operative selskaper: Wallenius Wilhelmsen Logistics (WW eier 50%) EUKOR Car Carriers (WW eier 40%) American Roll-on Roll-off Carrier (WW eier 50%) Wallenius Wilhelmsen Logistics Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) kunne skilte med en sterk fremgang i drifts inntekter og resultat i Fraktvolumene innen tungt rullende- og statisk last som representerer en vesentlig del av driftsinntektene var spesielt sterke gjennom hele året. Bilvolumene var høye i begynnelsen av året, men det dramatiske skiftet i forbrukernes etterspørsel etter biler medførte en brå og svært negativ virkning på fraktvolumene mot slutten av året, spesielt for ruten Asia-Europa. På bakgrunn av høye bunkerspriser og en videre BAF-dekning var bunkerskostnadskompensasjon et vesentlig bidrag til driftsinntektene i WWL. Den stramme tonnasjesituasjonen gjennom store deler av året motvirket en optimal flåteutnyttelse og dempet lønnsomheten. Ballastreiser, omlastning, dyr innleid ekstra kapasitet og høy hastighet på skipene var også vesentlige faktorer som trakk opp driftskostnadene. Dette ble delvis motvirket av en bredere BAF-dekning. De ekstraordinære aktivitetene og kostnadspresset ble reversert i det siste kvartalet når fraktvolumene falt tilbake. Resultatet ble dermed betydelig styrket parallelt med at presset på tonnasjen avtok. På bakgrunn av kontinuerlig fokus på operasjonell effektivitet gjennomførte WWL et globalt kostnadsreduserende program i 2008 som bl.a. innebar nedbemanning. De totale besparelsene relatert til programmet er anslått til ca USD 25 mill (WWs andel), med effekt fra Restruktureringskostnader på USD 18,5 millioner (WWs andel) ble kostnadsført i WWL disponerte en flåte på 66 skip i desember 2008, som besto av sofistikerte bilskip (pure car and truck carrier PCTC), store bilskip (large car and truck carrier- LCTC) og ro-ro skip (roll-on roll-off). WWL har en global rutedekning med 15 hovedruter. Selskapet betjente alle store produsenter av ro-ro last i 2008 i tillegg til et stort antall linjekunder. I løpet av året ble mønsteret for biltransport vesentlig endret. Asiatisk eksport til Europa var hoveddriveren bak transportvolumene tidlig i Nedgangen i biletterspørselen i EU medførte vesentlig lavere volumer i siste halvdel av året. Fraktvolumene til Russland falt også betydelig i løpet av fjerde kvartal. Veksten i Asia / Nord-Amerika ruten var mer beskjeden i begynnelsen av året. Etterspørselen på denne ruten ble vesentlig redusert i løpet av året. Et annet karakteristikk var den midlertidige styrkelsen i østgående eksport fra Nord-Amerika, drevet av svekkelsen i USD. Europa / Nord-Amerika / Oceania ruten var stabil gjennom året. Etterspørselen i vekstmarkedene var sterkere og holdt seg bedre enn de modne markedene gjennom turbulensen i den siste delen av WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

9 EUKOR Car Carriers EUKOR Car Carriers rapporterte et vesentlig høyere driftsinntekt og -resultat i 2008 sammenlignet med Økningen skyldes høyere bilfraktvolumer kombinert med rateøkninger og bunkerskostnadskompensasjon. Eskalerende bunkerspriser, EUKORs nye BAF-klausuler i HMC/KMC kontraktene, samt en videre dekning av slike klausuler for annet last resulterte i betydelige kompensasjoner for året. En bedre fraktsammensetting, mer effektiv frakthåndtering og mindre bruk av innleid ekstra kapasitet bidro også til det sterke driftsresultatet i EUKORs største kunder er HMC og KMC som står for brorparten av fraktvolumene for selskapet. Resten av volumene i 2008 stammet fra en rekke kunder, og var i stor grad returlast fra Europa til Asia. EUKOR opererte en flåte på 92 skip ved årsslutt 2008, bestående av bilskip (pure car carriers PCC) og PCTCer. En stor del av denne flåten var innleid fra ulike tonnasjeleverandører. Fraktvolumene var høye gjennom store deler av året. Mot slutten av 2008 slo finanskrisen ut i lavere biletterspørsel. Som en konsekvens av det falt fraktvolumene for EUKOR tilbake mot slutten av året. Høye eksportvolumer fra Korea til Nord- Amerika og Europa var hoveddriverne bak økningen i fraktvolumene i begynnelsen av året. Etter hvert som året skred frem økte fraktvolumene til vekstmarkedene så vel som returfrakt fra Nord-Amerika og Europa. Nedgangen i siste del av 2008 var hovedsakelig relatert il eksporten ut av Korea. I april 2008 inngikk EUKOR og HMC/KMC en avtale om å forlenge fraktavtalen som ble inngått ved etableringen av EUKOR i Den nye kontrakten løper frem til 2016, med mulighet for ytterligere 4 år forlengelse. I følge den nye kontrakten skal EUKOR frakte 100% av volumene ut fra Korea frem til Fra 2010 frem til 2016 kan EUKORs andel av fraktvolumene gradvis reduseres mot minimum på 60%. Avtalen inneholder en BAF-klausul så vel som mekanismer for ratejusteringer som en kompensasjon for kostnadsendringer. American Roll-On Roll-Off Carrier American Roll-on Roll-off Carrier (ARC) oppnådde høyere driftsinntekter og -resultat i 2008 sammenlignet med Selskapet opererer åtte skip under amerikansk flagg. Tre av skipene opererer ruten Europa / Nord-Amerika, og de resterende fem skipene opererer ruter i Midtøsten. ARC frakter preferanselast for amerikanske myndigheter i tillegg til kommersiell last gjennom en fraktavtale med WWL som gjelder for Atlanterhavsruten. Tonnasjesituasjon De operative selskapene i WW-konsernet kontrollerte totalt 166 skip ved utgangen av 2008, sammenlignet med 156 skip året før. Den totale kapasiteten regnet i bil enheter (car equivalent units CEU) steg med 10% i samme periode. I tråd med ambisjonene om å opprettholde den ledende posisjonen i ro-ro fraktsegmentet, har WW og partner Wallenius Lines tilstrebet et nybyggsprogram. De operative selskapene fikk levert 16 skip i løpet av 2008 med en kombinert kapasitet på CEU. Fem av skipene ble innlemmet i WWLs flåte og 11 ble innlemmet i EUKORs flåte. Tre av nybyggene var for WWs regning. Nybyggsprogrammet ble utvidet i 2008 med 12 nye skip sammen med Wallenius Lines. Fire ro-ro skip skal WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

10 leveres i fra Mitsubishi Heavy Industries. De øvrige åtte skipene er LCTCer og skal bygges på Hyundai Heavy Industries og Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering med leveranse i 2011 og Den totale ordreboken for de operative selskapene per 12. februar 2009 bestod av 32 skip med avtalte leveranser fra 2009 til Ni av skipene bygges for WWs regning. Av disse skal 17 opereres av WWL og 15 av EUKOR. WW-konsernet har sikret finansiering av samtlige 2009-leveringer samt majoriteten av 2011-leveringene. Basert på nåværende utsikter forventer konsernet å ha tilgang til nødvendig fremmedkapital for finansiering av konsernets forpliktelser. Juridisk sett er skipene som er helt eller delvis eid av WW organisert i de heleide skipseiende selskapene. For å sikre en optimal flåtestruktur vurderer WW-konsernets tonnasjesituasjon kontinuerlig. Konsernet har besluttet å fase ut det 26 år gamle skipet Takayama i mars Skipet vil bli resirkulert på et miljøvennlig verft i Kina, og prosessen vil bli fulgt opp av WW-representanter på verftet. Ytterligere muligheter for enten en utvidelse av flåten eller salg/resirkulering av skip vil bli vurdert. Andre shippingaktiviteter WW kjøpte en eierandel på 21,5% i Eidsiva Rederi i april 2007 gjennom Wilhelmsen Lines Shipowning, til en pris på USD 16,2 millioner Eidsiva er en viktig indirekte tonnasjeleverandør til WW. Eidsiva leier ut åtte bil- og ro-ro skip til WWL og EUKOR. Eidsiva konsolideres i WWs regnskap ett kvartal på etterskudd. LOGISTIKK Logistikksegmentet rapporterte driftsinntekter på USD 366 millioner (251 millioner) i Driftsresultatet for året ble USD 47 millioner (40 millioner). Vesentlig høyere volumer i samtlige forretningsområder, i tillegg til høy kapasitetsutnyttelse var hoveddriverne bak oppgangen i driftsinntekter og -resultat i I tillegg til å være selvstendige forretningsområder, støtter logistikkaktivitetene opp om sjøtransporten i WW og bidrar til å styrke kundeforholdene i konsernet. WWs ambisjon er å tilby kundene en global dør-til-dør tjeneste som inkluderer landbaserte logistikktjenester i tillegg til sjøtransport. WW har som mål å utvikle logistikksegmentet til å bli et verdensomspennende nettverk. Kapasiteten for terminalog tekniske tjenester i Nord-Amerika, Europa, Asia og Oceania ble utvidet og optimalisert i Det ble innført tiltak for å øke effektiviteten og forbedre lønnsomheten med resultater som overgikk forventningene. Nye investeringsmuligheter innen logistikkinfrastruktur i vekstmarkeder er for tiden under vurdering. WWLs logistikkaktivitet er organisert i fire forretningsområder: terminaltjenester, tekniske tjenester, landbasert distribusjon og styring av transportkjeden (supply chain managment). Disse forretningsområdene tilbyr håndtering av last, reparasjon av kjøretøy, tilleggsmontering av utstyr, kvalitetskontroll, administrasjon av landtransport og styring av transportkjeden fra fabrikk til forhandler. WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

11 Logistikkaktivitetene i WW-konsernet tilbys av: Wallenius Wilhelmsen Logistics (WW eier 50%) American Auto Logistics (AAL) (WW eier 49,9%) American Logistics Network (ALN) (WW eier 49,9%) Glovis (WW eier 20%) Kaplan Konsortiet (WW eier 22,5%) Terminaltjenester Terminaltjenester var den største bidragsyteren til driftsresultatet for WWLs logistikkvirksomhet i Høye eksport- og importvolumer fra/til Nord-Amerika i tillegg til store importvolumer inn til Russland gjennom Kotka i Finland i andre og tredje kvartal sikret en solid inntjening for forretningsområdet i løpet av året. Totale bilvolumer som ble håndtert av WWLs terminaler steg til 1,5 millioner enheter, en økning på 0,2 millioner fra Volumene av annen type frakt som passerte gjennom terminalene hadde en tilsvarende prosentvis vekst i forhold til Terminalaktivitetene ble utvidet i 2008 ved etablering av en ny terminal i Pyungtaek, Korea. Tekniske tjenester Økt aktivitet i Nord-Amerika og Australia bidro til driftsinntektene for forretningsområdet. Men oppstartskostnader knyttet til nye anlegg i Europa og Oceania begrenset oppgangen i driftsinntektene. Det betydelige fallet i det globale bilsalget mot slutten av året samt sluttpakker relatert til restruktureringer i Nord- Amerika og Europa hadde også negative virkninger på lønnsomheten i fjerde kvartal Landbaserte distribusjonstjenester Landbaserte distribusjonstjenester i WWL er i stor grad kjøpt av tredjepartsleverandører. Driftsinntekter og -resultat for forretningsområdet steg markant i 2008 som en følge av nye kontrakter i Nord-Amerika, men ettersom en vesentlig del av inntektene og kostnadene ble sendt videre til tredjepartsleverandørene var resultatet svært beskjedent i forhold til WWs totale resultat. Landbaserte distribusjonstjenester ble tilbudt i alle regioner, selv om brorparten av driften ble utført i Nord-Amerika og Sentral-Europa. AAL og ALN American Auto Logistics (AAL) og American Logistics Network (ALN) leverer dørtil-dør logistikktjenester inklusive lagring av private kjøretøy og andre eiendeler for amerikansk militærpersonell og statlige ansatte som er stasjonert i utlandet. Selskapene rapporterte uendrede driftsinntekter og -resultat for året sammenlignet med Glovis Glovis er et koreansk logistikkselskap med et globalt nettverk. Bidraget fra dette selskapet konsolideres i WWs regnskap et kvartal på etterskudd. WW-konsernets andel av resultat etter skatt for året beløp seg til USD 19,2 millioner (USD 12,7 millioner). Glovis har rapportert preliminære tall for fjerde kvartal som viser driftsinntekter på 16,7 milliarder koreanske won (KRW) (KRW 11,0 milliarder). Driftsinntektene for kvartalet var KRW 804,3 milliarder (KRW 645,7 milliarder). WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

12 Kaplan konsortiet WW ervervet en eierandel på 22,5% i Kaplan konsortiet i Kaplan er hovedsakelig engasjert i terminaldrift og lasting- og lossingsaktiviteter. Bidraget fra konsortiet konsolideres i WW regnskapet ett kvartal på etterskudd. Driftsinntekter og -resultat for året utviklet seg i tråd med forventningene. Bilvolumene falt i fjerde kvartal som en følge av utviklingen i den globale økonomien, mens volumene av bulklast forble høye gjennom året. MARITIME TJENESTER I tråd med WW-konsernets ambisjoner om diversifisering og å ta en ledende rolle i utviklingen av den maritime industrien, styrket konsernet fokuset på maritime tjenester ved å etablere heleide Wilhelmsen Maritime Services (WMS) i WMS rapporterte driftsinntekter på USD millioner i 2008 (USD 707 millioner). Uten Wilhelmsen Marine Engineering (tidligere Callenberg Group) som ble konsolidert fra januar 2008, var driftsinntektene USD 849,6 millioner Driftsresultatet for segmentet ble USD 85 millioner (USD 51 millioner). Et sterkt shippingmarked kombinert med det globale WMS-nettverket og sterke varemerker var årsakene til det rekordhøye driftsresultatet i Oppkjøpet av Callenberg økte WMS eksponering mot ny- og ombyggingsmarkedet. Et dedikert fokus på effektivitet samt en sterk ambisjon om å møte kundenes forventninger motvirket utfordringer som en svakere USD og inflasjonspress på kostnadene. Den klare trenden mot konsolidering i shippingindustrien, kombinert med økt press for outsourcing er drivkreftene bak behovet for globale tjenesteleverandører. WMS har etablert et sterkt fotfeste i industrien med et vidt geografisk nettverk og høy markedspenetrasjon. WMS er organisert i fire forretningsområder: Wilhelmsen Ships Service (WSS) Wilhelmsen Ship Management (WSM) Wilhelmsen Ships Equipment (WSE) Wilhelmsen Marine Engineering (WME) Wilhelmsen Ships Service (WSS) tilbyr maritime produkter, tekniske tjenester, agentvirksomhet og maritim logistikk til handelsflåten. Forretningsområdet betjente 46,6% av verdens handelsflåte i 2008, målt i antall skip som var større enn dødvekttonn. Driftsinntektene steg markant, drevet av en bredere base av skip som ble betjent samt høyere gjennomsnittlige ordrestørrelser. Veksten var organisk. Driftsresultatet steg i takt med driftsinntektene, drevet av solid omsetning og god drift. Wilhelmsen Ship Management (WSM) tilbyr teknisk drift og relaterte tjenester for de fleste skipstyper. WSM driftet i alt 330 skip ved utgangen av 2008, hvorav 200 på full teknisk drift. En nøye gjennomgang av betingelser i eksisterende avtaler, et høyere antall kontrakter samt sterkere fokus på effektivitet styrket driftsinntekter og - resultat for forretningsområdet i WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

13 Den 3. februar 2009 annonserte WSM salget av datterselskapet International Tanker Management (ITM) til V.Ships. ITM drifter 45 skip. Transaksjonen har regnskapsmessig effekt fra 1. januar Wilhelmsen Ships Equipment (WSE) tilbyr sikkerhets- og miljøsystemer til ny- og ombyggingssektorene innenfor de maritime og offshorebaserte markedene. Det heleide datterselskapet TI Marine Contracting tilbyr kjøletankisolasjon for flytende naturgass og flytende petroleumsgasskip og isolasjon av landbaserte gassrør. Driftsinntekter og -resultat steg betraktelig som en følge av et sterkt nybyggsmarked. Internasjonale maritime bestemmelser har satt et sterkt fokus på miljøsaker. Utslipp av nitrogenoksider (NO X ), svoveloksider (SO X ) og karbon dioksider (CO 2 ) samt utslipp av ballastvann i sjøen skaper store utfordringer for shippingindustrien. Samtidig representerer dette svært attraktive forretningsmuligheter for WMS. Yarwil, det felleseide selskapet mellom Yara International og WMS er et av flere tiltak fra sistnevnte selskap for å kunne dra nytte av den store miljøtrenden. Yarwil har som mål å kommersialisere en løsning for å fjerne mer enn 95% av NO X -utslippene. WMS har også inngått en distribusjonsavtale for SO X scrubber systemer. I tillegg inngikk selskapet en lisensavtale i 2008 med Resource Ballast Technologies (RBT) vedrørende håndtering av globalt salg, installasjon, service og markedsføring av RBTs ballastvannbehandlingssystemer. Avtalen posisjonerer WMS for å ta en vesentlig andel av det enorme markedet som vil skapes av fremtidige lovkrav. WMS lanserte det omfattende maritime produktkonseptet Act i september 2008 for å kunne konsentrere ressurser og fokus på miljøprodukter. Systemleveransene i Act -porteføljen tibys av WSE, mens produkter og tjenester tilbys av andre forretningsområder innen WMS. Løsninger for reduksjon av NO X og SO X utslipp og for ballastvann behandlingssystemer forventes å ha et stort salgspotensiale fra Wilhelmsen Marine Engineering (WME) er tidligere Callenberg Group som ble konsolidert i WMS fra januar Forretningsområdet tilbyr el- og automasjonsanlegg i tillegg til HVAC-systemer til de maritime og offshore markeder. WMEs rapporterte driftsinntekter og -resultat overgikk forventningene betydelig. SAMFUNNSANSVAR Samfunnsansvar i WW-konsernet omfatter økonomisk resultat, arbeidsmiljø, helse, sikkerhet og trygghet på arbeidsplassen, organisasjonsutvikling, kompetanse, ytre miljø samt tiltak som er rettet mot de lokalsamfunn der konsernet har virksomhet. Arbeidsmiljø og helse Konsernets arbeidsmiljøutvalg, som omfatter morselskapet Wilh. Wilhelmsen ASA og det heleide Wilhelmsen Maritime Services AS, avholdt fire møter i Med ti medlemmer og et tilsvarende antall vararepresentanter er alle heleide selskap ved konsernets hovedkontor på Lysaker representert. Hovedkontorets bedriftslege og en representant fra personalavdelingen deltar på møtene med tale-, men ikke stemmerett. Rederistyret, der de ansatte er representert, holdt fire møter i WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

14 WW legger vekt på å utvikle et godt og inspirerende arbeidsmiljø både på sjø og land. Ansatte gjør en aktiv innsats for å følge gruppens verdier: customer centred, empowerment, innovation and learning, teaming and collaboration og stewardship. Opplæring og organisasjonsutvikling er noe konsernet aktivt arbeider med. Målet er å motivere de ansatte og sikre konsernets omstillingsevne og markedsposisjon. Medarbeidersamtaler gjennomføres årlig, og klimaundersøkelser utføres regelmessig for å identifisere hvilke faktorer som påvirker de ansattes arbeidsinnsats. I tillegg blir det årlig gjennomført 360-gradersvurderinger av ledere, og konsernet tilbyr coaching for å sikre effekten av prosessene knyttet til organisasjonsforbedringer. Gruppens egen utdanningsinstitusjon, WW Academy, arrangerer forretningsrelaterte programmer og ledelseskurs for ansatte fra hele verden. I 2008, gjennomførte 360 ansatte klasseromskurs og rundt ansatte gjennomførte ikke mindre enn webbaserte kurs. Målsettingen er at menn og kvinner skal ha like muligheter. Imidlertid har bransjens rekrutteringsgrunnlag ulik kjønnsrepresentasjon. Av de totalt 627 (574) ansatte i konsernet samt heleide selskap i Norge ved årsskiftet, ble kvinneandelen redusert fra 42% i 2007 til 38% i I WWL var det ved årsskifte 103 ansatte i Norge (143), hvorav 37% (37%) var kvinner. To av de fem styremedlemmene i WW ASAs styre er kvinner, og dermed er det juridiske kravet i henhold til Allmennaksjeselskapsloven om minimum 40% kvinnelige styremedlemmer per 1. januar 2008 innfridd. To av de ni konserndirektørene i morselskapet WW ASA er kvinner. WW har praktisert et system for prestasjonsbonus for ansatte i konsernet i syv år. Bonusen er et av flere virkemidler for å rette oppmerksomheten mot gruppens strategier, der innovasjon, motivasjon og lønnsomhet er sentrale faktorer. Det gjennomsnittlige sykefraværet blant ansatte som arbeider ved hovedkontoret var 3% (32,7%). Det ble ikke meldt om noen personskader på land i Yrkesskader på skip registreres i henhold til en internasjonal standard for den maritime industrien. En skade som resulterer i fravær fra jobb den påfølgende dagen, registreres som en hendelse. Hendelsene per million arbeidstimer. I 2008 var skadefrekvens (LTIF) på 1,2 om bord på skip som WW eier eller andre skip på teknisk drift i WSM, 10% lavere enn målsettingen for året. Forbedringer kan relateres til et kontinuerlig arbeid med sikkerhet, bl.a. gjennom Aim for Number Oneprogrammet som ble lansert i Hensikten er å øke fokus på sikkerhet og sikkerhetskultur om bord. Konsernet vil jobbe videre med å øke sikkerhetsbevisstheten om bord gjennom å dele kunnskap og proaktivt jobbe for sikkerhet og kvalitet gjennom ulike forbedringsinitiativ. WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

15 Ett dødsfall ble registrert på ett skip på teknisk drift i WSM i Hendelsen ble etterforsket, rutiner gjennomgått og erfaringer delt med hele flåten for å unngå tilsvarende hendelser i fremtiden. Eierstyring, selskapsledelse og etiske retningslinjer WW-konsernet følger norsk praksis for virksomhetsstyring (corporate governance). Konsernets bedriftskultur er basert på kjerneverdier og etiske retningslinjer som gjelder alle ansatte. Høy etisk standard og forretningsmoral er viktig i alle deler av WWs forretningsvirksomhet. Konsernets selskaper og ansatte må følge nasjonale og internasjonale regler til enhver tid. Korrupsjon og uetisk oppførsel er uakseptabelt, og dersom det praktiseres, vil det få følger. Ytre miljø Klimaendringene utgjør en av de største utfordringene for verdenssamfunnet. Selv om shipping anses for å være det mest miljøvennlige transportalternativet, er det viktig for bransjen å bidra til at de miljømessige utfordringene blir overvunnet. Samtidig forbruker et skip mye energi og bidrar således til miljøskadelige utslipp. WWkonsernet arbeider for å redusere energiforbruk og følgelig utslipp. Nye skip i bestilling vil ha et lavere energiforbruk enn eksisterende skip og vil i tillegg være utstyrt med moderne miljøtilpassede løsninger. Ettersom det er viktig for industrien å bidra til å redusere miljøutfordringene, jobber WW-konsernet for å forbedre operasjonene kontinuerlig i streben etter å nå en nullutslippsvisjon. Dette vil bidra til et renere miljø. For å nå visjonen, vil konsernet gjøre mer enn bare å følge loverkrav, for dermed å sikre at forretningsaktivitetene forurenser mindre enn internasjonale regler. WW har inngått et partnerskap med selskap i og utenfor bransjen, frivillige organisasjoner og ledende utdanningsinstitusjoner for å sikre at konsernet er i tet når det gjelder miljørelaterte spørsmål. Konsernet jobber aktivt med preventive tiltak, og gjennomfører studier for å måle den miljømessige effekten av virksomheter tilknyttet konsernet og hvilke tiltak som kan iverksettes for eventuelt å redusere negativ innvirkning. Omfattende planer er utarbeid for å håndtere eventuelle oljeutslipp. Disse omfatter trening, preventive tiltak, krisehåndtering samt regelmessige øvelser. I 2008 fokuserte konsernets miljøarbeid på å: redusere bunkersforbruket (g/tonn/km) bruke bunkers med et svovelinnhold som er betraktelig lavere enn bransjenormen forbedre energihåndteringssystemer forbedre ruteplanlegging og -rapportering forbedre prosedyrer for skrogbehandling, herunder bruk av alternativt bunnstoff utvikling og testing av system for rensing av ballastvann WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

16 utvikling av nye og mer miljøtilpassede skip utvikling av system for å redusere utslipp av nitrogenoksid avfallshåndtering Sikkerhet Engasjement over hele verden medfører at WW-konsernet må håndtere stadig mer komplekse trusler for å kunne opprettholde en bærekraftig virksomhet. For å øke den enkeltes risiko- og sikkerhetsbevissthet, har konsernet lansert et globalt bevisstgjøringsprogram, som skal sikre at alle ansatte har en grunnleggende kunnskap om risiko og hensiktsmessige tiltak for å redusere risiko, motivasjon til å implementere tiltak samt en forståelse for den enkeltes ansvar. Et forskningsprosjekt er iverksatt for å måle den kortsiktige og langsiktige effekten av programmet og for å identifisere forbedringstiltak som er nødvendig for å håndtere konsernets utfordringer. Det er etablert en egen side på konsernets intranett som gir ansatte oppdatert sikkerhetsinformasjon, retningslinjer samt relevante dokumenter. Samfunnsengasjement De forskjellige kontorene i WW-konsernet er aktivt involvert i sine nærmiljøer gjennom samarbeidsavtaler med mange frivillige organisasjoner. POLITISKE RAMMEBETINGELSER Norsk rederiskatteordning I juni 2008 besluttet styret i WW ASA å ikke tre inn i den nye norske rederiskatteordningen, som ble godkjent av Stortinget i desember Beslutningen, som hadde en konsekvens for majoriteten av konsernets norske shippingaktiviteter, kom som følge av usikkerhet knyttet til ordningens forutsigbarhet og varighet.. Som følge av beslutningen overførte konsernet deler av sin shippingaktivitet til Malta. Konsernet har ingen planer om å flytte hovedkontoret fra sin nåværende adresse på Lysaker utenfor Oslo. Internasjonale reguleringer Shipping er en global industri som krever internasjonale reguleringer. WW støtter det arbeidet som bl.a. gjøres av International Maritime Organisation (IMO), og det jobbes for å påvirke organisasjonens miljøarbeid gjennom aktiv kontakt med internasjonale organisasjoner, rederiforbund samt representanter fra myndighetene som tar del i IMOs arbeid. Konsernet støtter også norske myndigheters stortingsmelding om samfunnsansvar, menneskerettigheter samt arbeidsmiljø og det ytre miljø. Et sett av standarder og reguleringer øker sannsynligheten for at bransjen kan konkurrere på like vilkår. WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

17 Internasjonale standarder er også et viktig bidra til å stimulere innovative teknologiløsninger, som er nødvendig for å møte internasjonale krav, og for å sette standarder for løsninger som allerede er kommersielt tilgjengelige. RISIKOFAKTORER Global økonomi Den dramatiske svekkelsen i den globale økonomien har allerede resultert i lavere fraktetterspørsel og lavere aktivitet i markedet for maritime tjenester. Det er stor usikkerhet knyttet til utviklingen fremover. WW-konsernet er forbredt på å møte utfordringene ved hjelp av tiltaksplaner for de tre segmentene. Kredittilgang I kjølvannet av den verdensomspennende finansielle krisen og økonomisk uro, har kredittilgangen blitt stadig svekket. WW-konsernet er forpliktet til betydelige investeringer de neste årene, hovedsakelig knyttet til skip. Samtlige nybygg som skal leveres i 2009 er blitt finansiert til gunstige betingelser. WW har ingen nybyggsleveranser i Konsernet har sikret finansiering for majoriteten av leveringene. Basert på nåværende utsikter forventer konsernet å ha tilgang til nødvendig fremmedkapital for finansiering av konsernets forpliktelser. Betingelser knyttet til lån WW-konsernet har en rekke betingelser knyttet til sine banklån. Lavere skipsverdier og usikkerhet knyttet til inntjeningsutsiktene har satt fokus på lånegiveres betingelser. I skrivende stund tilfredsstiller WW-konsernet lånebetingelser med tilfredsstillende margin. Likviditet Til tross for at WW-konsernet forventer et lavere resultat i 2009, ventes konsernets kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter å være tilfredsstillende i Mislighold fra kunder På bakgrunn av den utfordrende markedssituasjonen kan ikke WW utelukke muligheten for at enkelte kunder kan misligholde forpliktelser. WW monitorerer situasjonen og kundene nøye for å kunne avdekke eventuelle problemer på et tidlig tidspunkt. Finansforvaltning WW-konsernet utfører forvaltning av deler av konsernets likvide midler. Verdien av den totale porteføljen av verdipapirer var USD 130,2 millioner per 31. desember, med hovedvekten av investeringene i USD/NOK obligasjoner. Verft WW-konsernet foretar innbetalinger til skipsverft i tråd med nybyggingskontraktene og fremdriften i byggearbeidene. Potensielle finansielle problemer på verftene kan skape utfordringer for WW, dog har WW inngått kontrakter med de store verftene i Korea og Japan. I tillegg inneholder de fleste kontraktene avtaler om refusjonsgarantier. WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

18 UTSIKTER Utsikter for shipping og logistikk Den globale økonomien har blitt betydelig svekket med omfattende ringvirkninger for hele verden. Det er ingen tvil om at konjunkturene er svekket, dog er det stor usikkerhet knyttet til hvor dyp og hvor langvarig nedgangen vil bli. WWs shipping- og logistikkvirksomheter ble negativt påvirket av svekkelsen i økonomisk aktivitet i 2008, med markert nedgang i fraktvolumer mot slutten av året. Fremtidsutsiktene varierer for de tre fraktsegmentene. Etterspørselen etter biler er svært syklisk og dermed utsatt i en tidlig fase av økonomisk nedtur. Nedgangen i bilsalget er derfor størst og representerer mest usikkerhet. Den nåværende situasjonen er alvorlig med et dramatisk fall i bilsalget og dermed betydelig lavere etterspørsel etter frakt av biler. Tungt rullende last og statisk last er også eksponert mot konjunkturene, dog ikke i samme grad som biler. Fraktvolumene for disse to segmentene har falt betydelig i skrivende stund. Dog er utsiktene noe mer oppløftende for disse segmentene sammenlignet med biler. Statlige tiltakspakker er i mange tilfeller knyttet opp til infrastrukturprosjekter, som i sin tur kan øke behovet for anleggsutstyr og -maskiner. Den globale matvaremangelen og det kontinuerlige fokuset på dette vil kunne opprettholde etterspørselen etter jordbruksmaskiner, selv om etterspørselen for øyeblikket er svak flere steder i verden. Av forsiktighetshensyn og på bakgrunn av stor usikkerhet knyttet til utviklingen i sjøtransportmarkedet har WW-konsernet utarbeidet en omfattende tiltaksplan for å kunne være best mulig beredt til å møte utfordringene fremover. Tiltakslisten inkluderer bl.a. tilbakelevering av tonnasje (time charter), midlertidig opplag av skip, resirkulering av skip og effektivitetsprogrammer på områder som innkjøp, hastighetsreduksjon og økt fokus på synergier mellom selskapene i konsernet. Utsikter for maritime tjenester Hovedvekten av WMS aktiviteter er relatert til drift av skip. Etterspørselen fra dette markedet har historisk sett vært mindre syklisk enn nybyggingsmarkedet. Den store ordreboken for nye skip har drevet ordreboken for utstyrsleverandører som WMS til rekordhøye nivåer de siste årene. Stor usikkerhet knyttet til kanselleringer og forsinkelser fra verftene representerer en vesentlig risiko for WMS aktiviteter i dette markedet. Ombyggingsmarkedet kan vise seg å være motsyklisk gitt sterkere fokus på vedlikehold og operasjonell oppgradering av eksisterende skip. Regulatoriske krav rettet mot miljøvennlige løsninger kan også motvirke negative virkninger fra konjunkturnedgangen. På bakgrunn av de utfordrende markedsutsiktene har WMS utarbeidet tiltaksplaner som vil motvirke virkninger fra en potensiell nedgang i aktivitetsnivået. Organisasjonen har en høy grad av fleksibilitet med tanke på å tilpasse kostnadene til aktivitetsnivået. WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

19 Utsikter for WW-konsernet Det er stor usikkerhet knyttet til markedsutsiktene for WW-konsernet i Til tross for at konsernet er operasjonelt robust med stor fleksibilitet til å justere kostnadsbasen, forventer styret i WW ASA at den globale økonomiske nedturen vil ha en betydelig negativ innvirkning på konsernets driftsresultat i Tokyo, 17. mars 2009 Styret i Wilh. Wilhelmsen ASA Wilhelm Wilhelmsen Diderik Schnitler Helen Juell Styreleder Nestleder Odd Rune Austgulen Bettina Banoun Ingar Skaug Konsernsjef WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

20 RESULTATREGNSKAP > WILH. WILHELMSEN KONSERN USD mill. Note Driftsinntekter Andre inntekter Andel resultat fra tilknyttede selskap og felleskontrollert virksomhet 2/ Gevinst ved salg av eiendeler Totale inntekter Driftskostnader Driftskostnader skip 1 (56) (47) (39) Charterkostnader (25) (21) (4) Varekostnader (494) (310) (247) Lønn og andre godtgjørelser 4 (327) (279) (229) Andre driftskostnader 1 (164) (119) (107) Av- og nedskrivninger 5 (76) (63) (54) Sum driftskostnader (1 142) (840) (681) Driftsresultat Netto finansposter 1 (211) (12) (21) Resultat før skattekostnad Skattekostnad 6 62 (221) (43) Årets resultat Herav: minoritet majoritet Resultat per aksje (USD) 1,94 0,07 4,73 Utvannet resultat per aksje (USD) 1,94 0,07 4,73 WILH. WILHELMSEN ÅRSRAPPORT /68

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal 2007. Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2011 Oppsummering - Bedring i markedet; beste kvartalsvise dagtallsinntjening i 2011 - Driftskostnader videreført på samme lave nivå som tidligere - EBITDA på MNOK 60 - Årets EBITDA MNOK 192 / årsresultat 2011

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 Telefax: 67 58 44 96 1324 Lysaker Privat: 67 14 83 43 E-post:

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

Rapport for 1. kvartal 2006

Rapport for 1. kvartal 2006 Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 Telefax: 67 58 44 96 Privat: 67 14 83 43 E-post: cecilie.stray@ww-group.com

Detaljer

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL

TIL VÅRE AKSJONÆRER. Oslo, 14.02.03 RAPPORT PR. 4. KVARTAL LEIF HÖEGH & CO Grunnlagt 1927 Postadresse: Postboks 2596 Solli, 0203 Oslo. Kontoradresse: Wergelandsveien 7, 0167 Oslo. E-post: lhc@hoegh.no. Telefon: 22 86 97 00. Telefax: 22 20 14 08. Organisasjonsnr:

Detaljer

PRESSEMELDING 28. februar 2003

PRESSEMELDING 28. februar 2003 PRESSEMELDING 28. februar 2003 (SCI) FJERDE KVARTAL / FORELØPIG ÅRSRESULTAT 2002 Hovedpunkter for fjerde kvartal og foreløpig årsresultat 2002: Forretningsområdet Marine Systems har hatt en positiv utvikling

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

God og stabil prestasjon

God og stabil prestasjon God og stabil prestasjon Konserntall Driftsinntekter i andre kvartal 2008 utgjorde 15 073 millioner kroner sammenlignet med 14 697 millioner kroner i samme periode i 2007, en økning på 3 prosent. Driftsinntektene

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2012

Kvartalsrapport juli september 2012 Kvartalsrapport juli september 2012 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2012 3.kv. 2011 Pr. 3.kv. 2012 Pr. 3.kv. 2011 Salgsinntekter 407,5 420,0 1 322,6 1 343,0 EBITDA 42,3 52,6 96,0 83,1 Driftsresultat 26,4 37,4

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2017 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2017 RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Brutto driftsinntekter i konsernet viste i første halvår en økning på 3,4 %. Virksomheten

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2014 Oppsummering - En marginal økning i nettoinntjening/dag i forhold til 3Q, men litt under tilsvarende periode 2013 grunnet svak slutt på 4. kvartal - EBITDA på MEUR 9,8 i kvartalet og driftsresultat på

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005

Green Reefers ASA. Konsernrapport 3. kvartal 2005 Green Reefers ASA Konsernrapport 3. kvartal 2005? Svakt spotmarked gjennom sommeren? Rekordhøye bunkerspriser? Avtale om kjøp av ytterligere to kjøleskip? Eierandelen i den polske terminalen øket ved rettet

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 3. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA

Delårsrapport 2. kvartal 2014. Norwegian Finans Holding ASA (NFH) eier 100 % av aksjene i Bank Norwegian AS. Det er ingen øvrig virksomhet i selskapet. Eierskapet i NFH er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013

WILSON ASA Kvartalsrapport 4-2013 Oppsummering - Konsernet har lagt om til EUR som funksjonell- og presentasjonsvaluta - En liten nedgang i nettoinntjening/dag i 4. kvartal, men positivt driv i markedet - EBITDA på MEUR 10,7 i kvartalet

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20

Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray. Strandveien 20 Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Telefon: 67 58 41 60 Kommunikasjonsdirektør Mobil: 977 00 802 Strandveien 20 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com 1324 Lysaker Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt

Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Utvikling innen avbilding går som planlagt Andre kvartal 20 Økt kvartalsomsetning med 16 % til 20,2 mill. Nær dobling av driftsresultat til 3,5 mill. Reforhandling av avtale med distributør i USA pågår Utvikling innen avbilding går som planlagt

Detaljer

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal

BN Boligkreditt AS. rapport 1. kvartal BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2010 innhold Styrets beretning...3 Nøkkeltall...5 Resultatregnskap... 6 Balanse...7 Endring i egenkapital... 8 Kontantstrømoppstilling... 9 Noter...10 2 BN Boligkreditt

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Resultat for 4.kvartal 2003

Resultat for 4.kvartal 2003 Resultat for 4.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner.

Halvårsrapport Selskapet har nettkunder, 850 ansatte og hadde i 2009 en omsetning på 2,7 milliarder kroner. Halvårsrapport 2010 Skagerak Energi er et av landets ledende energiselskaper med en årlig middel kraftproduksjon på 5400 GWh og drift av regional- og fordelingsnettet i Vestfold og Grenland. Selskapet

Detaljer

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS

rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS rapport 3. kvartal 2008 Bolig- og Næringskreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] Bolig- og Næringskreditt

Detaljer

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013

Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 Kvartalsrapport 2 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 1. halvår var på 405 millioner kroner mot 545 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2015 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2015 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker

Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Pressemelding Informasjonsavdelingen Pressekontakt Informasjonsdirektør Hans Chr. Bangsmoen Strandveien 20 1324 Lysaker Tlf: 67 58 43 30 Mob.: 90 92 48 47 Fax: 67 58 44 96 Priv.: 22 29 36 45 Rapport for

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer

Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA. Oppstart med ny distributør i Asia. Ny distributør i Storbritannia. Fullmakt til erverv av egne aksjer Inngått utviklingsavtale for ultralydsbasert avbildning Ervervet 68,4 % av aksjene i Meditron ASA Oppstart med ny distributør i Asia Ny distributør i Storbritannia Fullmakt til erverv av egne aksjer Fullmakt

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Kvartalsrapport 1. kvartal 2013 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 1. kvartal 2013 Konsernets driftsinntekter i kvartalet var 250 millioner kroner mot 290 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012. Høyere inntektsrammer

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Eierskapet i Norwegian Finans Holding ASA er fordelt på institusjonelle og private investorer i Norge og utlandet, hvor Norwegian Air Shuttle

Detaljer

Kvartalsrapport januar - mars 2008

Kvartalsrapport januar - mars 2008 Kvartalsrapport januar - mars 2008 KONSERN: Konsernet oppnådde et resultat før skatt i 1. kvartal 2008 på MNOK 1,7 mot MNOK 19,7 i samme periode i 2007. I 1. kvartal 2008 ble driftsresultatet MNOK 12,4

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker

Rapport. Rapport for fjerde kvartal Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien Lysaker Rapport Kommunikasjonsavdelingen Pressekontakt: Cecilie Stray Kommunikasjonsdirektør Strandveien 20 1324 Lysaker Telefon: 67 58 41 60 Mobil: 977 00 802 E-post: cecilie.stray@wilhelmsen.com Internet: www.wilhelmsen.com

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2014 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2014 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997

FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 FORELØPIGE RESULTATER FOR 1997 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet oppnådde for 1997 et foreløpig driftsresultat før salgsgevinster og avskrivninger på NOK 719 millioner (NOK 651 millioner i 1996) og et driftsresultat

Detaljer

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august

Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august Tertialrapport NSB-konsernet per 31. august 2007 2 Styrets rapport 3 1. Resultatutvikling 3 2. Utviklingstendenser 3 3. Finansielle forhold 4 4. Hendelser etter balansedagen 4 Resultatregnskap 5 Balanse

Detaljer

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999

Kvartalsrapport 1/99. Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Kvartalsrapport 1/99 Styrets rapport per 1. kvartal 1999 Resultatregnskap Konsernet (Beløp i NOK mill.) 1999 1998* 1997 1998 1997 Driftsinntekt 811,8 576,3 576,0 3.027,3 2.377,5 Avskrivning 27,9 18,7 17,6

Detaljer

Kvartalsrapport januar mars 2014

Kvartalsrapport januar mars 2014 Kvartalsrapport januar mars 2014 KONSERN: Hovedtall 1.kv. 2014 1.kv. 2013 Salgsinntekter 500,8 442,5 EBITDA 45,3 22,4 Driftsresultat 27,9 6,1 Netto finans (6,7) (6,5) Resultat før skatt 21,1 (0,4) Konsernet

Detaljer

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank

1. kvartal. Delårsrapport For Landkreditt Bank 1. kvartal Delårsrapport For Landkreditt Bank 2010 Landkreditt Bank Delårsrapport pr. 31.03.2010 Landkreditt Bank kan i 1. kvartal vise til vesentlig bedre resultater enn i tilsvarende periode i 2009.

Detaljer

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013

Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 Kvartalsrapport 3 kvartal 2013 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for de tre første kvartalene var på 574 millioner kroner mot 826 millioner kroner i tilsvarende periode i 2012.

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008

Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per 1. kvartal 2008 per

Detaljer

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS

rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS rapport 1. kvartal 2008 BN Boligkreditt AS innhold Styrets beretning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter...6 [ 2 ] BN Boligkreditt Regnskapsprinsipper

Detaljer

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1

/ GC RIEBER SHIPPING ASA / 1 RAPPORT 1. KVARTAL 2006 68 % beskjeftigelsesgrad for konsernets skip som følge av planlagt og påbegynt ombygging av skip Emisjon på NOK 303 mill. i Arrow Seismic ASA gjennomført med påfølgende notering

Detaljer

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003

Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 Blom ASA Rapport 4. kvartal 2003 BLOM POSISJONERES FOR VIDERE VEKST Blom ASA fikk i desember nye hovedaksjonærer som uttrykte at de søkte å utøve et aktivt eierskap. Det ble derfor avholdt en ekstraordinær

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap

Kvartalsrapport pr. 3. kvartal Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. Resultatregnskap Positiv resultatutvikling for HSD-konsernet i tredje kvartal. HSD sitt resultat før skatt var i tredje kvartal positivt med NOK 23,1 mill. mot NOK 25,6 mill. i tredje kvartal 2005. Netto salgsgevinster

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014

Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 Kvartalsrapport 3. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER Pr. 3 kvartal 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for årets 3 første kvartaler utgjorde 509 millioner kroner mot 574 millioner kroner i tilsvarende periode

Detaljer

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6.

ANDRE KVARTAL 2007. 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. ANDRE KVARTAL 2007 50,6 % vekst i salget til MNOK 32,6. 25,9 % vekst i fortjeneste per aksje til NOK 0,34 per aksje. Beste kvartal i selskapets historie. Vellykket etablering av salgsorganisasjon i USA.

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 8,8 - God utvikling i driftsresultat i 1. kvartal 2014 (MEUR 3,0) mot (MEUR -0,5) - Netto inntjeningsnivå EUR 3 306/dag, en økning på EUR 274/dag mot 1. kvartal

Detaljer

Resultat 3. kvartal 2007

Resultat 3. kvartal 2007 Resultat 3. kvartal 2007 Resultat hittil 2007 Hovedtall i NOK mill. 2007 2006 Akk Q3 Akk Q3 Endring Driftsinntekter 304,0 334,8 (30,8) Driftsresultat (20,9) 12,2 (33,1) Resultat etter skatt (27,2) 8,1

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110

Brutto driftsresultat 1 062 987 2 078 2 128 4 240 Avskrivninger -748-779 -1 504-1 582-3 093 Nedskrivninger -58-167 -69-167 -110 Resultatregnskap Mill. kroner Apr - Jun 05 Apr - Jun 04 Jan - Jun 05 Jan - Jun 04 2004 Driftsinntekter 6 433 6 239 12 194 12 314 25 302 Distribusjonskostnader -594-571 -1 133-1 119-2 294 Driftskostnader

Detaljer

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt 204 Teknisk personell 86 Ingeniører 147. eksklusive SINTEF Holding. herav 725 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3147 MNOK Totalt 1735 1 Totalt 3993 NFR Basisbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015

WILSON ASA Kvartalsrapport 3-2015 Oppsummering - Normal sommerstillhet i kvartalet - EBITDA på MEUR 8,5 påvirket av engangseffekt fra omlegging pensjon - Strammere marked mot slutten av kvartalet Endring Tall i M EUR unntatt dagtall og

Detaljer

WILSON ASA Kvartalsrapport

WILSON ASA Kvartalsrapport Oppsummering - EBITDA i kvartalet på MEUR 7,2 - Godt uttak under kontraktene og bedret spotmarked - Omsetningsøkning på 10 % i forhold til første kvartal 2016 - Selskapet har tatt inn seks skip på langsiktig

Detaljer

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA

A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Halvårsrapport 2006 A.L. Konsernet A.L. Industrier ASA Høydepunkter Sterk resultatfremgang for Alpharma Alpharma posisjonert som et Specialty Pharmaceutical Company Dean Mitchell ansatt som ny konsernsjef

Detaljer

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2008 for NorgesGruppen - konserntall Sterk økning i driftsinntektene, men fallende driftsmarginer Driftsinntektene for 2008 ble 49 016 MNOK (42 678 MNOK), en økning på 14,9 %. Driftsresultat

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%)

Administrativt Teknisk personell Ingeniører Forskere. eksklusive SINTEF Holding 2. herav 714 med doktorgrad. Netto driftsmargin (%) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 3162 MNOK Totalt 1793 1 Totalt 3873 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer

Resultat 1. kvartal 2007

Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Resultat 1. kvartal 2007 Hovedtall (NOK mill) 2007 2006 Endring Q1 Q1 Driftsinntekter 124,0 140,5 (16,6) Driftsresultat 4,9 15,2 (10,3) Resultat etter skatt 1,0 9,7 (8,7) Driftsmargin

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007

Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Kvartalsrapport 2. kvartal 2007 Detaljhandelen i Skandinavia utvikler seg fortsatt positivt, og Steen & Strøm sentrene har i 2. kvartal økt butikkomsetningen med 4,9 %. Steen & Strøm har i samme periode

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016

SKAGERAK ENERGI HALVÅRSRAPPORT 2016 1 HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2016 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Fjorårstall inneholder Skagerak Elektro. Konsernets underliggende

Detaljer

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal.

FØRSTE KVARTAL 2009. 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. FØRSTE KVARTAL 2009 17,3 % vekst i omsetning til MNOK 40,1, som er rekordomsetning for et kvartal. 88,3 % vekst i resultat før skatt til MNOK 12,0. Dette er det beste resultatet noen gang for et kvartal.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014

Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 Kvartalsrapport 2. kvartal 2014 HOVEDPUNKTER 1. HALVÅR 2014 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter for første halvår utgjorde 348 millioner kroner mot 405 millioner kroner i tilsvarende periode i 2013. Lavere

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 56,3 mill. mot NOK 64,5 mill. i samme kvartal i fjor. Nedskrivninger og avsetninger på NOK 73,4 mill. i kvartalet. Driftsresultat EBIT på NOK 94,2

Detaljer

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000

LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 LEIF HÖEGH & CO. - RAPPORT PR. 1. KVARTAL 2000 Leif Höegh & Co. (LHC) Konsernet er under betydelig endring gjennom nylige oppkjøp av partneres eierandeler både i HUAL AS og Unicool Ltd. Fokus legges i

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 1. TINE økte i 1. sin omsetning med 12 % til 4.071 MNOK i forhold til første (3.635 MNOK). Pressede marginer og kostnadsøkning gjorde likvel at resultatet ble 10 MNOK, mot 53 MNOK

Detaljer

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013

FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 FORELØPIG ÅRSREGNSKAP 2013 HOVEDPUNKTER 2013 DRIFTEN Konsernets driftsinntekter i 2013 utgjorde 733 millioner kroner mot 978 millioner kroner i 2012. Høyere inntektsrammer og høyere kraftpriser trekker

Detaljer

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA

1. KVARTAL Oslo, 22. april Styret i BELSHIPS ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 1. KVARTAL 2010 RESULTATER Belships driftsinntekter var i 1. kvartal 2010 USD 18.311.000 (1. kvartal 2009: USD 13.268.000). Selskapets driftsresultat ble USD 3.351.000 (USD 1.248.000).

Detaljer

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998

TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 TERTIALRAPPORT 1. JANUAR - 30. APRIL 1998 Konsernet Wilh. Wilhelmsen ASA ( WW ) oppnådde et driftsresultat for årets første fire måneder på NOK 277 mill. mot NOK 177 mill. for tilsvarende periode i fjor.

Detaljer

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal

Delårsrapport Landkreditt Bank. 1. Kvartal Delårsrapport Landkreditt Bank 1. Kvartal 2012 Landkreditt bank Beretning 1. kvartal 2012 Resultatet i Landkreditt Bank pr 31. mars 2012 utgjør 6,0 millioner kroner (14,6 millioner kroner pr 31. mars 2011).

Detaljer

1. kvartals rapport Urevidert

1. kvartals rapport Urevidert 1. kvartals rapport 2005 Urevidert Nera ASA Q1-2005 Nera-gruppen har en rekordhøy ordreinngang i første kvartal 2005. Hovedforklaringen på denne utviklingen er at Nera har vunnet mange prosjektkontrakter

Detaljer

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi

Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi HALVÅRSRAPPORT Styrets redegjørelse første halvår 2013 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Driftsresultatet for Skagerakkonsernet ble per første halvår 740 mill.

Detaljer

Kvartalsrapport juli september 2014

Kvartalsrapport juli september 2014 Kvartalsrapport juli september 2014 KONSERN: Hovedtall 3.kv. 2014 3.kv. 2013 Pr.3.kv. 2014 Pr. 3.kv. 2013 Salgsinntekter 417,3 394,0 1 355,8 1 266,0 EBITDA 53,8 48,8 128,7 86,5 Driftsresultat 37,5 15,6

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2003 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 23 Oppsummering Omsetning på NOK 68,5 mill. mot NOK 56,7 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat EBIT på NOK 6,7 mill. mot NOK - 19,9 mill. i samme periode i fjor. Ekstraordinær

Detaljer

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien.

kjøp av dyr reservelast. Det er hittil i år investert 38 mill. kroner. Det pågår store utbyggingsprosjekter i Tønsberg, Horten og Skien. Foto: Ruhne Nilssen HALVÅRSRAPPORT Styrets beretning første halvår 2011 Skagerak Energi RESULTAT KONSERN Konsernregnskapet er avlagt i tråd med IFRS. Skagerak Fibernett inngår i halvårstallene for 2010,

Detaljer

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS

Delårsrapport 3. kvartal 2013. Bank Norwegian AS er et heleiet datterselskap av Norwegian Finans Holding ASA. Bank Norwegian startet virksomheten i november 2007 og tilbyr gebyrfrie innskuddskontoer med høy rente, kontokreditt og forbrukslån distribuert

Detaljer