Det er frivillig å delta i undersøkelsen. 0HQÃGHWÃHUÃYLNWLJÃIRUÃHWÃJRGWÃUHVXOWDWÃDWÃIOHVWÃPXOLJÃI\OOHUÃXWÃ VNMHPDHWÃ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er frivillig å delta i undersøkelsen. 0HQÃGHWÃHUÃYLNWLJÃIRUÃHWÃJRGWÃUHVXOWDWÃDWÃIOHVWÃPXOLJÃI\OOHUÃXWÃ VNMHPDHWÃ"

Transkript

1 8QGHUV NHOVHRPOHYHNnURJOLYVNYDOLWHW EODQWSHUVRQHUPHGKLYRJDLGVLRUJH )DIR Forskningsstiftelsen Fafo og Opinion AS gjennomfører nå en levekårsundersøkelse blant personer med hiv og aids i Norge. Undersøkelsen gjøres på oppdrag for Pluss - LMA og Sosial- og helsedepartementet. Formålet med undersøkelsen er å få mer kunnskap om livssituasjonen til personer som lever med hiv i Norge. NMHPDHWVNDONXQEHVYDUHVGHUVRPGXHUKLYSRVLWLY Undersøkelsen er helt anonym, det vil si at ingen kan finne ut hvem som har svart. Sammen med spørreskjema ligger en frankert svarkonvolutt. Etter at du har fylt ut skjemaet, putter du det i vedlagte svarkonvolutt og sender det i posten.,nnhskriv navnet ditt verken på skjemaet eller konvolutten. Dette skjemaet blir distribuert via flere kanaler. Det kan derfor skje at du mottar skjemaet flere ganger. 'HUVRPGXDOOHUHGHKDUI\OWXWHWVOLNWVNMHPDRJUHWXUQHUWGHWLGHQYHGODJWH VYDUNRQYROXWWHQVNDOGXLNNHI\OOHXWVNMHPDHWHQJDQJWLO Det er frivillig å delta i undersøkelsen. 0HQGHWHUYLNWLJIRUHWJRGWUHVXOWDWDWIOHVWPXOLJI\OOHUXW VNMHPDHW Hensikten med undersøkelsen er å fange opp ulike sider ved det å være hiv-positiv. Siden hiv-positive ikke er noen ensartet gruppe, kan noen av spørsmålene kanskje føles mindre relevante for akkurat deg. Vi vil likevel be deg svare på alle spørsmål så godt som mulig og etter beste skjønn. niruknqgwdnnirukmhoshqä Trenger du hjelp, eller skjema til andre enn deg selv, ta gjerne kontakt med : Siv Øverås Arne Grønningsæter Forsker Fafo Forskningskoordinator Fafo Tlf Tlf Heidi Kristin Reppen Rolf K. Andersen Konsulent Opinion AS Konsulent Opinion AS Tlf. Tlf.

2 )DIR 8QGHUV NHOVHRPOHYHNnURJOLYVNYDOLWHWEODQW SHUVRQHUPHGKLYRJDLGVLRUJH 9HGXWI\OOLQJDYVNMHPDHW $ Sett kryss slik: Ikke slik: Ved overstryking fyll ut mest mulig av ruten: +YLVLNNHDQQHWHURSSJLWWVNDOGXEDUHVHWWHHWWNU\VV IRUKYHUWVS UVPnO Vi ber deg først om å lage din egen kode. Dette er en kode som ikke kan identifisere deg i ettertid. Koden skal kun brukes til å sikre oss mot at samme person leverer flere skjema. *M UVOLNNULYGDWRHQGXHUI GWRJGHUHWWHUGH WRI UVWHERNVWDYHQHLGLQPRUVIRUQDYQ (NVHPSOHU+YLVGXKDUEXUVGDJGHQ RJPRUHQGLQKHWHU/LOOLDQYLOGLQNRGH Y UH/,+YLVGXKDUEXUVGDJGHQRJ PRUHQGLQKHWHUDEDWDYLOGLQNRGHEOL $) OJGHQQHRSSVNULIWHQRJI\OOLQQ GHWVRPEOLUGLQNRGHKHU _BBB_BBB_BBB_BBB_ %DNJUXQQVRSSO\VQLQJHU.M QQ Mann Kvinne S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXLNNHHUI GWLRUJH +YRUOHQJHKDUGXERGGLRUJH" Antall År +YRUHUGLQHIRUHOGUHI GW" I Norge I Europa forøvrig I Afrika I Amerika I Asia I Australia Oseania. Mor. Far +YDHUGLQK \HVWHIXOOI UWHXWGDQQLQJ"DRJVn PHGHYHQWXHOOXWGDQQLQJIUDXWODQGHW Grunnskole Videregående skole, år Videregående skole, år Universitet eller høgskole, - år Universitet eller høgskole, mer enn år +YLONHWnUHUGXI GW" _9_ +YRUHUGXI GW" I Norge GÅ TIL SPØRSMÅL I Europa forøvrig I Afrika I Amerika I Asia I Australia/ Oseania Har ikke fullført grunnskole +YRUVWRUYDUGLQHJHQEUXWWRLQQWHNWL" 0HGEUXWWRLQQWHNWPHQHVLQQWHNWI UVNDWWRJIUDGUDJ HUWUXNNHWIUDHQVMRQWU\JGRJVRVLDOKMHOSUHJQHV VRPLQQWHNW kroner kroner kroner kroner kroner kroner eller mer

3 +HOVHVLWXDVMRQ )DIR nuilnngxgldjqrvhqklysrvlwly" Årstall ( siffer) 0RWWDUGXVSHVLILNNDQWLYLUDOEHKDQGOLQJIRUGLQ KLYLQIHNVMRQ" +YRUGDQEOHGXVPLWWHWPHGKLY" HWWIOHUHNU\VVRPQ GYHQGLJ 9. Ved heteroseksuell kontakt 9. Ved homoseksuell kontakt 9. Via injiserende stoffbruk 9. Via kjøp og salg av seksuelle tjenester 9. Via blodoverføring/blodprodukt 9. Fra mor til barn 9. GÅ TIL SPØRSMÅL GÅ TIL SPØRSMÅL S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnO +YRURIWHWDUGXGHQQHPHGLVLQHQKYHUGDJ" gang - ganger ganger eller flere 9.8 +YRUGDQYXUGHUHUGXGLQHJHQKHOVHVnQQLVLQ DOPLQQHOLJKHW" Svært god God Verken god eller dårlig Dårlig Svært dårlig.... +DUGXVRPI OJHDYDWGXHUKLYSRVLWLYLO SHWDY GHVLVWHGDJHQHY UW«)\OOLQQDQWDOOGDJHUIRUKYHUOLQMHGHUGXVYDUHUMD Helt sengeliggende hjemme Delvis sengeliggende hjemme Ja Nei Ikke sikker Antall dager hvis ja Innlagt i helseinstitusjon Oppegående, men ikke i full aktivitet. I full aktivitet +DUGXXWYLNOHWVRPDWLVNHV\PSWRPHUVRPI OJH DYDWGXHUKLYSRVLWLY" S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnO +YRUPDQJHWDEOHWWHUWDUGXWLOVDPPHQKYHUGDJ" Ca. antall pr. dag S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnO (UGXHQLJHOOHUXHQLJLGHI OJHQGHSnVWDQGHURP KYRUGDQGHQQHPHGLVLQVNHEHKDQGOLQJHQYLUNHU LQQSnGHJRJGLQKYHUGDJ"HWWHWWNU\VVSUOLQMH Den bedrer min allmenntilstand Den forverrer min allmenntilstand Svært enig Delvis enig Verken enig eller uenig Delvis uenig Svært uenig Den lindrer smerte Den gir meg plagsomme bivirkninger Den reduserer hyppigheten av infeksjoner Den reduserer min fysiske yteevne Den gjør det vanskeligere å dra på besøk til andre Den begrenser min sosiale deltakelse

4 )DIR +DUGXVRPI OJHDYDWGXHUKLYSRVLWLY KHOVHSODJHUVRPKDUI UWWLODWGXKDUPnWWHW UHGXVHUHHOOHUDYVOXWWHGLQ\UNHVGHOWDNHOVH" LYLOJMHUQHYLWHKYRUGDQGXKDUKDWWGHWLGHWVLVWH +YRUVWRUGHODYWLGHQGHVLVWHGDJHQHKDUGX RSSOHYGQRHDYI OJHQGH" Hele tiden Mye av tiden Noe av tiden Ikke på noe tidspunkt Følt deg opplagt og hatt overskudd Vært glad og tilfreds +DUGXEHKRYIRUPHULQIRUPDVMRQRPQRHDYGHW I OJHQGHHOOHUI OHUGXDWLQIRUPDVMRQHQHU WLOIUHGVWLOOHQGH"HWWHWWNU\VVSUOLQMH. Smittefarlig adferd Har behov for mer informasjon Tilfreds. Et trygt seksualliv. Medisinbruk og bivirkninger. Kosthold. Alternativ medisin Vært plaget av nervøsitet og indre uro Vært plaget av å være redd eller engstelig Hatt følelsen av hjelpeløshet med tanke på fremtiden Vært nedtrykt og tungsindig Vært bekymret og urolig *M UGXQRHDYGHWI OJHQGHIRUnEHGUHGLQ JHQHUHOOHKHOVHRJNRQGLVMRQ" HWWJMHUQHIOHUHNU\VV. Prøver å spise ekstra sunt. Mosjonerer mye. Prøver å røyke mindre. Har sluttet å røyke. Prøver å redusere mitt alkoholforbruk. Har sluttet med alkohol. Prøver å redusere min narkotikabruk +DUGXLO SHWDYGHVLVWHPnQHGHQHEUXNW EHUROLJHQGHPLGOHUVRYHPHGLVLQHU DQWLGHSUHVVLYDHOOHUOLJQHQGHIRUnGHPSH SV\NLVNHHOOHUI\VLVNHKHOVHSODJHU" +DUGXVRPI OJHDYKHOVHSUREOHPHUYDQVNHUPHG QRHDYGHWI OJHQGH" HWWHWWNU\VVIRUKYHUOLQMH 0. Å delta i foreningsliv? 0. Å besøke slekt og venner? 0. Å klare innkjøp av dagligvarer? 0. Å klare personlig hygiene? 0. Å delta i fritidsaktiviteter? 0. Å utføre lettere fysisk aktivitet? Å benytte offentlige transportmidler? Å få kontakt med eller snakke med andre mennesker? 0.9 Å finne en jobb? Ja Nei.8 Har sluttet å bruke narkotika.9 Tar kost og vitamintilskudd.0 Gjør ikke noe spesielt ,kylonhqjudgkdugxvrpi OJHDYDWGXHUKLY SRVLWLYRSSOHYGQRHDYGHWI OJHQGH" HWWHWWNU\VVSUOLQMH I stor I noen I liten I ingen Ikke sikker At du føler deg isolert At du har mindre kontakt med familie og venner At du mottar mindre fysisk nærhet At andre er redd for deg og holder fysisk avstand At du føler deg smittsom og holder fysisk avstand til andre At seksuallivet ditt har blitt sterkt begrenset At du ikke tør å ha sex lenger

5 .RQWDNWPHGYHOIHUGVVWDWHQVWMHQHVWHU +DUGXLO SHWDYGHVLVWHPnQHGHQHY UWL NRQWDNWPHGWU\JGHHWDWHQWU\JGHNRQWRUHW" GÅ TIL SPØRSMÅL S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnO +YDVODJVKMHOSILNNGXSnWU\JGHNRQWRUHW" HWWJMHUQHIOHUHNU\VV. Informasjon om rettigheter. Hjelp til å fylle ut skjema. Samtale med saksbehandler. Medisinsk vurdering. Annet S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnO +YRUGDQYLOGXEHVNULYHGHQKMHOSHQGXILNNSn WU\JGHNRQWRUHW" Svært god God Verken god eller dårlig Dårlig Svært dårlig +DUGXLO SHWDYGHVLVWHPnQHGHQHY UW LNRQWDNWPHGVRVLDONRQWRUHW" GÅ TIL SPØRSMÅL 0 S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnO +YDVODJVKMHOSILNNGXSnVRVLDONRQWRUHW" HWWJMHUQHIOHUHNU\VV 8. Informasjon om rettigheter 8. Økonomisk hjelp 8. Hjelp til å fylle ut skjema 8. Samtale med saksbehandler 8. Samtale med rus/psykiatri konsulent )DIR S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnO +YRUGDQYLOGXEHVNULYHGHQKMHOSHQGXILNNSn VRVLDONRQWRUHW" Svært god God Verken god eller dårlig Dårlig Svært dårlig S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnOHOOHU 'HUVRPQRHQDYGHDQVDWWHSnWU\JGHNRQWRUHW HOOHUVRVLDONRQWRUHWYHWDWGXHUKLYSRVLWLY IU\NWHUGXDWWDXVKHWVSOLNWHQEU\WHV" De vet ikke at jeg er hiv- positiv +DUGXInWWKMHOSHOOHUELVWDQGIUDDQGUHHQQGH RIIHQWOLJHLQVWDQVHQHVRPHUQHYQWRYHU IULYLOOLJHRUJDQLVDVMRQHUSDVLHQW YHQQHIRUHQLQJHURJOLJQHQGH" HWWJMHUQHIOHUHNU\VV., frivillige organisasjoner., pasient-/venneforening., andre organisasjoner. Nei +DUGXHQIDVWOHJHHOOHUHWIDVWOHJHVHQWHUVRP GXSOHLHUnEUXNHQnUGXWUHQJHUOHJHKMHOS" HWWJMHUQHIOHUHNU\VV., fast lege., fast legesenter., bedriftshelsetjenesten. Nei GÅ TIL SPØRSMÅL S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnO nugxyloqnglqidvwhohjhhoohuglwwidvwh OHJHVHQWHUInUGXYDQOLJYLVNRQWDNWRYHUWHOHIRQL O SHWDYGDJHQ" 8. Samtale med juridisk konsulent 8. Annet

6 )DIR 9HWOHJHQGLQDWGXHUKLYSRVLWLY" +DUGXWDWWNRQWDNWPHGDOOPHQQSUDNWLVHUHQGH OHJHOHJHVHQWHUVWXGHQWKHOVHWMHQHVWH EHGULIWVKHOVHWMHQHVWHHOOHUOHJHYDNWGHVLVWH GDJHQH".. +YRUPDQJHJDQJHUKDUGXY UWLNRQWDNWPHGGH I OJHQGHKHOVHWMHQHVWHQHLO SHWDYGHVLVWH PnQHGHQH"Sett ett kryss per linje Hos allmenn- 0 ganger - ganger - ganger ganger eller mer praktiserende lege Hos privatpraktiserende spesialist. Hos psykolog S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWQHL SnVS UVPnO +YRUIRUKDUGXLNNHY UWSnHWVOLNWRSSKROG" N\OGHVGHWWHDW«HWWJMHUQHIOHUHNU\VV 9. Du ikke har kjennskap til at det finnes et slikt tilbud 9. Du ikke har følt behov for et slikt tilbud 9. Du synes at ventetiden er for lang 9. Du ikke har tro på at et slikt opphold vil være nyttig for deg 9. Du mener egenandelen er for høy Du er redd for at andre skal få vite at du er hivsmittet Du ikke har søkt fordi du ikke har hatt tro på at du ville få ja 9.8 Du har søkt, men har fått avslag 9.9 S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnO +YRUGDQRSSOHYGHGXRSSKROGHW"SSOHYGHGX GHWVRP«Svært bra Bra.. På sykehus eller poliklinikk (uten å ha vært innlagt) Innlagt på sykehus eller sykestue Verken bra eller dårlig Dårlig Svært dårlig $OWLDOWRSSOHYHUGXDWNMHQQVNDSWLOGLQKLY LQIHNVMRQKDUHQGUHWEHKDQGOLQJHQDYGHJKRV LQVWDQVHQHQHYQWRYHUOHJHVSHVLDOLVW SV\NRORJV\NHKXVHOOHUV\NHVWXH" HWWJMHUQHIOHUHNU\VV., jeg blir tatt mer på alvor., jeg føler meg mer ivaretatt. Ja, jeg opplever at de behandler meg som svært smittsom., jeg opplever at de behandler meg omtrent som før., ingen av disse instansene har kjennskap til at. jeg er hiv-positiv +DUGXQRHQJDQJY UWSnRSSKROGSnHW UHNUHDVMRQVVWHGRSSWUHQLQJVVWHGHOOHU EHKDQGOLQJVVWHGVRPI OJHDYDWGXHUKLY SRVLWLY" GÅ TIL SPØRSMÅL 0 )DPLOLHRJYHQQHU (UGXQn Gift (med person av motsatt kjønn) Partner (med person av samme kjønn) Samboer (med person av samme kjønn) Samboer (med person av motsatt kjønn) Skilt/separert Ugift/ikke samboende, men med kjæreste Ugift/ikke samboende, men uten kjæreste +YLONHQVHNVXHOOOHJQLQJKDUGX"(UGX«Heterofil Homofil Bifil +DUGXHJQHEDUQ" GÅ TIL SPØRSMÅL

7 S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnO )DIR (UQRHQDYGLVVHEDUQDXQGHUnU" S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnO +DUGXKHOWHOOHUGHOYLVRPVRUJIRUQRHQDYGLVVH EDUQD" S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnO +DUIRUKROGHWWLOGLWWGLQHEDUQHQGUHWVHJVRP I OJHDYDWGXHUKLYSRVLWLY" Forholdet mellom oss er styrket Forholdet mellom oss har blitt dårligere +DUGXQRHQVRPVWnUGHJQ UVRPGXNDQ VQDNNHIRUWUROLJPHG" (UGHWOHWWHOOHUYDQVNHOLJIRUGHJnInKMHOSDY IDPLOLHVOHNWHOOHUYHQQHUKYLVGXVNXOOHKDEHKRY IRUVW WWHLHQSV\NLVNYDQVNHOLJVLWXDVMRQ" Vanskelig Både og Lett +DUGXIRUWDOWQRHQDYGHI OJHQGHDWGXHUKLY SRVLWLY"HWWHWWNU\VVSUOLQMH. Foreldre Ja Nei Forholdet er som før. Søsken 'HUVRPQRHQDYGLQHIRUHOGUHOHYHUKYRUGDQYLO GXEHVNULYHGLWWIRUKROGWLOGHP" Svært godt Godt.. Egne barn Venner Verken godt eller dårlig Dårlig. Andre Svært dårlig Ingen av mine foreldre lever 'HUVRPGXKDUV VNHQKYRUGDQYLOGXEHVNULYH GLWWIRUKROGWLOGHP" Svært godt Godt Verken godt eller dårlig Dårlig Svært dårlig Har ingen (nålevende) søsken +DUGXQRHQJRGHYHQQHU" S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXLVS UVPnO KDUVYDUWQHLSnHQHOOHUIOHUHDYGHI OJHQGH )RUHOGUHV VNHQEDUQHOOHUYHQQHU +YRUIRUKDUGXLNNHIRUWDOWGLQHIRUHOGUH V VNHQEDUQHOOHUYHQQHUDWGXHUKLYSRVLWLY" HWWJMHUQHIOHUHNU\VV. Jeg er redd for at de skal avvise meg. Jeg vet at de ikke vil akseptere det. De ville bli redde for meg. Jeg er for skamfull. Jeg er redd. Det har bare ikke blitt sånn.

8 $UEHLGVOLY +YDHUGLQKRYHGLQQWHNWVNLOGH"HWWNXQHWWNU\VV Lønnsarbeid Kombinasjon av trygd og arbeid Arbeidsledighetstrygd/kursstønad o.l. Sosialstønad Alderstrygd Uføretrygd/attføringspenger o.l. Studielån 8 (UGX«HWWJMHUQHIOHUHNU\VV. Yrkesaktiv heltid (80 00 prosent stilling). Yrkesaktiv deltid (mindre enn 80 prosent stilling). Arbeidsledig/på tiltak/arbeidssøkende. Student/elev. Hjemmearbeidende (hjemmeværende). Alderspensjonist. Uføretrygdet.8 Under attføring/overgangsstønad.9 Langvarig sykemeldt.0 S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXHU\UNHVDNWLY KHOWLGHOOHUGHOWLG +YLONHQDQVHWWHOVHVIRUPKDUGX" Fast ansatt Midlertidig ansatt Vikar eller ekstrahjelp +DUGXIRUWDOWQRHQDYGLQHQnY UHQGHHOOHU WLGOLJHUHNROOHJHUDWGXHUKLYSRVLWLY" GÅ TIL SPØRSMÅL 0 Har ikke vært yrkesaktiv GÅ TIL SPØRSMÅL S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnO SSOHYHUGXDWGLQHNROOHJHUEHKDQGOHUEHKDQGOHW GHJSnHQDQQHQPnWHHWWHUDWGXIRUWDOWHDWGXHU KLYSRVLWLY" I stor )DIR S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWMD SnVS UVPnO ,KYLONHQJUDGKDUGXRSSOHYGQRHDYGHWI OJHQGH HWWHUDWGXIRUWDOWHGLQHNROOHJDHUDWGXHUKLY SRVLWLY" HWWHWWNU\VVSUOLQMH I stor At dine kolleger har distansert seg, blitt mer reservert eller forsiktige i sitt forhold til deg? At det har blitt lettere for deg å forholde deg til dine kollegaer etter at du fortalte at du er hivpositiv? At det har redusert din fremtidige lønnsutvikling? At denne kunnskapen har ført til større nærhet og forståelse blant kollegene dine? At dette har redusert dine faglige utviklingsmuligheter? At dette har påvirket ditt myndighets- og ansvarsområde på en negativ måte? At du har fått positive reaksjoner fra dine kollegaer? I noen I liten Ingen Ikke sikker S UVPnOVNDONXQEHVYDUHVKYLVGXKDUVYDUWQHL SnVS UVPnO +YRUIRU KDU GX LNNH IRUWDOW GLQH QnY UHQGH HOOHU WLGOLJHUHNROOHJHUDWGXHUKLYSRVLWLY" HWWJMHUQHIOHUHNU\VV Er redd dette vil redusere mine karrieremuligheter Er redd for å bli sosialt utestengt Er redd for å miste jobben Anser dette som en privatsak Vil skåne familien Vil ikke bli tatt ekstra hensyn til I noen I liten eller ingen

9 )DIR %RVLWXDVMRQ NRQRPLPP +YRULRUJHERUGXQn" Østfold Rogaland Akershus Hordaland Oslo Sogn og Fjordane Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sør-Trøndelag Buskerud Nord-Trøndelag Vestfold Nordland 8 Telemark 8 Troms 9 Aust-Agder 9 Finnmark 0 Vest-Agder +YRULRUJHHUGXERVWHGVUHJLVWUHUW" Østfold Rogaland Akershus Hordaland Oslo Sogn og Fjordane Hedmark Møre og Romsdal Oppland Sør-Trøndelag Buskerud Nord-Trøndelag Vestfold Nordland 8 Telemark 8 Troms 9 Aust-Agder 9 Finnmark 0 Vest-Agder +DUGXIDVWEROLJDGUHVVHSHULGDJ" GÅ TIL SPØRSMÅL +YRUERUGX" Hos venner I lånt hus/leilighet På hotell/leilighetshotell På hospits Annet )LQQHVGHWLEROLJHQ"HWWHWWNU\VVSUOLQMH. WC? Ja Nei. Bad eller dusj?.. Kjøkken på minst kvadratmeter? Mer enn ett rom i tillegg til kjøkken?. Innlagt varmt vann?. Sentralvarme eller faste elektriske ovner som viktig kilde til oppvarming?. Terrasse eller annen uteplass? (UEROLJHQWLOSDVVHWGLQHSUDNWLVNHEHKRYVOLNGLQ KHOVHVLWXDVMRQHULGDJ" (UGXPHGLQRHQRUJDQLVDVMRQHOOHUQHWWYHUNIRU KLYVPLWWHGH"HWWJMHUQHIOHUHNU\VV., nettverk., organisasjon., ingen av delene +DUGHWLO SHWDYGHWVLVWHnUHWKHQGWDW KXVKROGQLQJHQKDUKDWWYDQVNHUPHGnNODUHGH O SHQGHXWJLIWHUWLOPDWWUDQVSRUWEROLJRJ OLJQHQGH", ofte, av og til, en sjelden gang, aldri 9DU NRQRPLHQVOLNDWGXKXVKROGQLQJHQ VW UVWHSDUWHQDYnUHWKDGGHPXOLJKHWIRUnNODUH HQXIRUXWVHWWUHJQLQJSnNURQHUWLOIHNV WDQQOHJHHOOHUUHSDUDVMRQ" DNNIRUDWGXWRNGHJWLGWLOnI\OOHXW VS UUHVNMHPDHWÄ 8

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014

Undersøkelse om hivpositives hverdag. Apeland 1.desember 2014 Undersøkelse om hivpositives hverdag Apeland 1desember 2014 Om undersøkelse Utført mellom mai og november, nettbasert undersøkelse med 100 % anonymitet for respondentene 91 respondenter som er hivpositive

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP

Juni 2011. Befolkningsundersøkelse om seniorlån. Gjennomført for KLP Juni 2011 Befolkningsundersøkelse om seniorlån Gjennomført for KLP Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon og utvalg... 2 Tidspunkt for datainnsamling... 2 Feilmarginer... 2 Karakteristika...

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Vedleggstabeller 145

Vedleggstabeller 145 45 Helse i Norge Tabell 2. Andel personer, etter kjønn, alder og utdanning, krysset med egenvurdert helse. 998. Prosent God/meget Verken god Dårlig/meget N god helse eller dårlig helse dårlig helse Alle...

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehusopphold PasOpp Somatikk 2011 Vi ønsker å vite hvordan pasienter har det når de er innlagt på sykehus i Norge. Målet med undersøkelsen er å forbedre kvaliteten

Detaljer

*** Spm. 1 *** Er du...

*** Spm. 1 *** Er du... *** Spm. 1 *** Er du... Gutt 53 57 52 52 57 52 Jente 46 42 47 48 42 47 Ubesvart 1 1 1-1 1 *** Spm. 2 *** Hvor gammel er du? 9 år 12 9 9 14 12 16 10 år 87 88 89 85 87 82 11 år 1 3 2 0-1 Ubesvart 0-0 - 1

Detaljer

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus?

Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hva er dine erfaringer som pårørende til barn innlagt i sykehus? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for barn og pårørende. Vi vil derfor gjerne høre om dine erfaringer som

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991

NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 NASJONAL MENINGSMÅLING 1991 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1991. "Skolevalget 1991,

Detaljer

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene?

Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Bosetting og integrering av flyktninger hvordan utfordres kommunene? Fredagsmøte Vestfold 19.02.2016 Oppsummering: Bosetting og integrering av flyktninger og andre innvandrere må synliggjøres i fylkeskommunale

Detaljer

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus

Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus PasOpp 2007 Undersøkelse om pasienters erfaringer fra sykehus Høst 2007 Hensikten med undersøkelsen Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan pasienter med en kreftdiagnose vurderer

Detaljer

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013

Firda fys-med senter. Brukerundersøkelse. Januar 2013 Firda fys-med senter Brukerundersøkelse Januar 2013 Om undersøkelsen Målgruppe: Brukere av Firda fys-med senter som har mottatt behandling/rehabilitering for blant annet plager med nakken Metode: Web-undersøkelse.

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994

NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 NASJONAL MENINGSMÅLING 1994 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1994. "EU-prøvevalget

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser

Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Spørreskjema til lærlingundersøkelsen, med hovedfrekvenser Tilknytning til maritim utdanning/maritime yrker 1. Kryss av ved det faget du har tatt utdanning i: 1. Matros 53% 2. Motormann 46% 3. Skipselektriker

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012

Resultater NNUQ4 2012. Patentstyret 18. januar 2012 Resultater NNUQ4 2012 Patentstyret 18. januar 2012 Innledning NNU 2012 Q4 for Patentstyret 19.11.2013 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2001 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer

Detaljer

Fremstilling av resultatene

Fremstilling av resultatene Vedlegg 3 Fremstilling av resultatene Brukererfaringer med Voksenpsykiatrisk poliklinikk ved Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Resultater på alle spørsmålene fra spørreundersøkelse høsten 2009., frekvensfordeling

Detaljer

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012

Markedsundersøkelse. Kommuner og skolefrukt januar 2012 Markedsundersøkelse Kommuner og skolefrukt januar 2012 1 Type stilling på respondentene er: 1 Rådmann 2 Administrativ leder 3 Leder for utdanningsetaten 4 Saksbehandler 5 Innkjøper 6 Annet, spesifiser

Detaljer

Etterundersøkelsen januar 2006

Etterundersøkelsen januar 2006 22.02.2006 0:26:45 Etterundersøkelsen januar 2006 Publisert fra 6.0.2006 til 24.0.2006 587 svar (582 unike). Hva er din alder? a 22 eller yngre b 23-24 c 25-26 d 27-28 e 2-30 f 3-32 g 33-34 h 35-36 i 37

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker

Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp 2006 Undersøkelse om foresattes erfaringer med barne- og ungdomspsykiatriske poliklinikker PasOpp BUP September/2006 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om hvordan foresatte opplever

Detaljer

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern?

PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp 2007 Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykiatrisk helsevern? PasOpp september/2007 Hensikten med denne undersøkelsen er å få vite mer om brukernes erfaring med poliklinikk i psykiatrisk

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Resultater NNUQ2 2010 IMDi

Resultater NNUQ2 2010 IMDi Resultater NNUQ2 2010 IMDi Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter og 500 offentlige virksomheter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for

Detaljer

Bedriftsundersøkelse

Bedriftsundersøkelse Bedriftsundersøkelse om AltInn for Brønnøysundregistrene gjennomført av Perduco AS ved Seniorrådgiver/advokat Roy Eskild Banken (tlf. 971 77 557) Byråleder Gyrd Steen (tlf. 901 67 771) NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER

Detaljer

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

August 2011. NNU rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU August 2011 NNU rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2011 Innhold Innhold... 1 Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

Rapport for Utdanningsdirektoratet

Rapport for Utdanningsdirektoratet Rapport for Utdanningsdirektoratet Status for godkjenning av skoler i Norge per 12.02.08. Gjennomført 11.12.07 08.02.2008. TNS Gallup,12.02.08 Politikk, samfunn, offentlig Innhold Fakta om undersøkelsen...

Detaljer

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge

08.10.2012 13:06 QuestBack eksport - Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Fagforbundet og FBI ser på helse-norge Publisert fra 16.02.2012 til 13.03.2012 847 respondenter (832 unike) Filter: Hjemmebasserte "Hvor jobber du?" = "Hjemmebaserte tjenester" 1. Alder 1 Under 20 år 0,1

Detaljer

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge?

2. Alt tatt i betraktning, hvor fornøyd er du med den måten demokratiet virker på i Norge? Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 2009. Intervjumetode: Telefon Utvalg: Nasjonalt, minst

Detaljer

Resultater NNUQ2 2012. Altinn

Resultater NNUQ2 2012. Altinn Resultater NNUQ2 2012 Altinn Innledning NNU 2012 Q2 for Altinn 28.08.2012 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013

Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Hivsituasjonen i Norge per 31. desember 2013 Folkehelseinstituttet følger nøye hivsituasjonen i Norge ved anonymiserte meldinger fra legene til Meldingssystem for smittsomme sykdommer (MSIS). I 2013 ble

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Nasjonal meningsmåling 1995

Nasjonal meningsmåling 1995 Nasjonal meningsmåling 1995 "Skolevalget 1995, landsomfattende undersøkelse" er en nasjonal meningsmåling (telefonintervju) gjennomført 28-31 august 1995 av NORSK GALLUP INSTITUTT A/S på oppdrag fra Norsk

Detaljer

Resultater NNUQ2 2011 Altinn

Resultater NNUQ2 2011 Altinn Resultater NNUQ2 2011 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 9. til 29. juni

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000

4. Helse. Helse. Kvinner og menn i Norge 2000 og menn i Norge 2 4. Kapittel 1 viser at nordmenn lever lenger nå enn før. Både kvinner og menn har hatt en positiv utvikling i forventet levealder. I de siste årene gjelder det mest for menn. Likevel

Detaljer

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik

Rapport om. lokal brukerundersøkelse høsten 2015 ved NAV Malvik Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Malvik Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM

SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM SPØRSMÅL TIL BARN / UNGDOM Takk for at du vil være med på vår spørreundersøkelse om den hjelpen barnevernet gir til barn og ungdommer! Dato for utfylling: Kode nr: 1. Hvor gammel er du? år 2. Kjønn: Jente

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juli 2012. NNU - rapport Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juli 2012 NNU - rapport Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU NNU Q2 2012 Innhold Innledning... 2 Bakgrunn... 2 Populasjon... 2 Utvalg og utvalgsmetode... 2 Metode for datainnsamling...

Detaljer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer

Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Temaer Subjektiv livskvalitet målsetting for offentlig politikk Side 89 Side 91 Temaer 1) Lykke ( Subjective Well Being ) i fokus. 2) Hvorfor studere lykke? 1 Norsk Monitor Intervju-undersøkelser med landsrepresentative

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer

Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer Utgangspunkt til Arendalsuka 18. august 2016 Foreløpige resultater fra årets Arbeidslivsbarometer 1 Om YS Arbeidslivsbarometer Arbeidslivsbarometeret er et måleinstrument som måler trykket i norsk arbeidsliv.

Detaljer

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen

I resten av skjemaet ber vi deg svare ut fra den jobben du hadde i restaurant- og serveringsbransjen Vedlegg 1 Spørreskjema uteliv 1. Jobber du i restaurant, café, bar (inkludert kaffebarer), pub eller nattklubb. Vi tenker her også på restauranter, barer, puber eller nattklubber tilknyttet hoteller. UT

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no

Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no OMNIBUS UKE 7 2006 - NBBL Deres kontaktperson Jens Fossum Jens.Fossum@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Thomassen Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.02.2006 Avsluttet 17.02.2006 Antall respondenter

Detaljer

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon

NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig innrapportering og informasjon NNU PERDUCO - NORGES NÆRINGSLIVSUNDERSØKELSER NNU 2005 Q2 En bedriftsundersøkelse om Altinn, samt offentlig

Detaljer

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger

Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Undersøkelse om svømmedyktighet blant 5.klassinger Gjennomført av Synovate Februar 2009 Synovate 2009 1 Innhold - Prosjektinformasjon - Resultater elever Svømmeundervisning Svømmehall Svømmedyktighet Påstander

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2010 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12

Detaljer

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern?

Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikk i psykisk helsevern? Hensikten med denne undersøkelsen er at tjenestene skal bli bedre for brukere av poliklinikker i det psykiske helsevernet. Vi vil

Detaljer

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR

HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR HOLDNINGER TIL SYKEFRAVÆR Skjemaet er på 4 sider og spørsmålene er delt inn i 4 seksjoner (A-D). TEMA A. OM DEG A1. Hvilken kommune bor du i? A2. Er du kvinne eller mann? Kvinne Mann A3. Hva er din alder?

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? +

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer? + Kodebok 10399 Instrumentelle og affektive holdninger til testing for ulike typer arvelige sykdommer Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjekt Hva er din holdning til testing for arvelige sykdommer?

Detaljer

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993

NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 NASJONAL MENINGSMÅLING 1993 Dette dokumentet gir en kortfattet dokumentasjon av hvilke spørsmål som inngikk i den nasjonale meningsmålingen utført i tilknytning til skolevalget i 1993. "Skolevalget 1993,

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal

Kunnskapsesenterets. nye PPT-mal EMIS-funn i Norge Kunnskapsesenterets Rigmor C Berg nye PPT-mal Presentasjon på Aksepts fagkonferanse 12 juni 2012 BAKGRUNN Samarbeids -prosjekt emis-project.eu Nettverk Spørreskjema på 25 språk June 18,

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken?

Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš. Hva er erfaringene dine som bruker av poliklinikken? Psykiatrisk senter for Tromsø og omegn Romssa ja biras psykiatriija guovddáš Hva er erfaringene dine som bruker av Brukerundersøkelse ved Voksenpsykiatrisk poliklinikk, Psykiatrisk senter for Tromsø og

Detaljer

Kvinne Mann. Ugift Gift/samboer Enkemann/-kvinne

Kvinne Mann. Ugift Gift/samboer Enkemann/-kvinne 1 of 13 23.05.2017 12:50 Målet med studien er å kartlegge nivå av engasjement blant norske tannleger, og i tillegg undersøke hvilke faktorer i tannlegens arbeid som positivt korrelerer med engasjement.

Detaljer

Hva er dine erfaringer med institusjonen?

Hva er dine erfaringer med institusjonen? Hva er dine erfaringer med institusjonen? Høst 2014 Hensikten med denne undersøkelsen er å gjøre tilbudet bedre for pasienter innen psykisk helsevern. Vi vil gjerne høre om dine erfaringer fra dette oppholdet

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert

Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt Separert Vær vennlig å lese spørsmålene nøye før du svarer, og marker det svaret som passer best. Kjønn: Mann Kvinne Fødselsår: Sivilstand; (sett bare et kryss) Ugift Gift Samboer Partnerskap Enke/enkemann Skilt

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 30.04.2009

LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 30.04.2009 LIV MED HIV I NORGE I 2009 VELKOMMEN TIL FAFO-FROKOST 1 Fafo-frokost 26. april 2009 Velkommen ved Inger Lise Skog Hansen, forskningsleder ved Fafo Presentasjon av rapporten ved Arne Backer Grønningsæter,

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke

Influensasymptomene 1. Har du hatt influensalignende sykdom før denne siste episoden, men etter juni 2009? Nei Ja Vet ikke Appendix I IV Institutt for samfunnsmedisinske fag Allmennmedisinsk forskningsenhet Unifob Helse Svarskjema Studie etter influensasykdom 2009/2010 Vennligst svar på alle spørsmålene. På enkelte av spørsmålene

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

i videregående opplæring

i videregående opplæring Kapitteltittel 2Voksne i videregående opplæring I 2011 var det registrert 19 861 voksne deltakere på 25 år eller mer i videregående opplæring. 12 626 var registrert som nye deltakere dette året, og 9 882

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Resultater NNUQ2 2013. Altinn

Resultater NNUQ2 2013. Altinn Resultater NNUQ2 2013 Altinn Innledning NNU 2013 Q2 for Altinn 15.05.2014 2 Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt

Detaljer

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret

Meningsmåling Holdninger til Forsvaret Meningsmåling Holdninger til Forsvaret For Folk og Forsvar Gjennomført av Opinion AS, mai 01 Prosjektbeskrivelse Oppdragsgiver Folk og Forsvar Kontaktperson Anne Marie Kvamme Hensikt Årlig undersøkelse

Detaljer

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU

Juni 2014. NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn. Norges næringslivsundersøkelser - NNU Juni 2014 NNU andre kvartal 2014 Utarbeidet for Altinn Norges næringslivsundersøkelser - NNU INNLEDNING... 3 Bakgrunn... 3 Populasjon... 3 Utvalg og utvalgsmetode... 3 Metode for datainnsamling... 3 Tidspunkt

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016

Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Søknad om midler fra NIF Flyktningefond høsten 2016 Versjon: 1 (Test) Status endret : 05.09.2016 15:01:15 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus Idrettskrets Aust-Agder Idrettskrets Buskerud

Detaljer

Drepte i vegtrafikken

Drepte i vegtrafikken i vegtrafikken Årsrapport Januar 2016 Vegdirektoratet 16-0232 grafisk.senter@vegvesen.no Foto: Colourbox.com i vegtrafikken Årsrapport Vegdirektoratet, januar 2016 Denne rapporten sammenstiller opplysninger

Detaljer

Status mat og måltider i

Status mat og måltider i Status mat og måltider i sykehjem og hjemmetjenester Presentasjon av resultater av undersøkelser 28.01.14 Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold Heidi Aagaard, HIØ 1 Bakgrunn Et stort antall eldre

Detaljer

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud

Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Styringsdata for fastlegeordningen, 4. kvartal 2013 Skrevet av Per Øivind Gaardsrud Tabell 1 Nøkkeltall for fastlegeordningen. Prosentvis andel der ikke annet er oppgitt 30.06 31.12 31.12 31.12 31.12 31.12.

Detaljer