MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING. Grunnopplæring HMSK Dag 1 Aud Alvestad, HMSK Rådgiver, Raft BHT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING. Grunnopplæring HMSK Dag 1 Aud Alvestad, HMSK Rådgiver, Raft BHT"

Transkript

1 Grunnkurs HMSK

2 MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING Grunnopplæring HMSK Dag 1 Aud Alvestad, HMSK Rådgiver, Raft BHT RAFT-KLINIKKEN.NO MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING

3 Grunnopplæring HMSK 2016 Dag 1 Dag 2 Dag 3 Dag 4 Innføring HMSK Kunnskap Verktøy Internt HMS Innføring i verne- og miljøarbeid Arbeidsmiljøloven og sentrale forskrifter Roller i HMSK Arbeidet Kommunikasjon og samarbeid Kartlegging og risikovurdering av arbeidsmiljø Kjemikalier, støy vibrasjoner og helserisiko AKAN Forebygging av avhengighet Psykososialt arbeidsmiljø; stress, konflikter, Personlig verneutstyr Avvikssystem Kulturbygging Ergonomi Sykefraværsoppfølging Praktisk øving på å bruke interne systemer og dataprogram Helsefremmende arbeidsplasser Livsstil Betydning for arbeidsevne? Tilrettelegging av arbeid Gjennomgang av oppgave Evaluering RAFT-KLINIKKEN.NO MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING

4 Agenda dag 1 INNFØRING I HMS: Undervisning (m. korte pauser) Presentasjon av Bedriftshelsetjenesten og dere Innføring i verne og miljø arbeid Roller i HMS arbeidet Lunsj Undervisning (m. korte pauser) Arbeidsmiljø-loven og sentrale forskrifter Psykososiale og organisatoriske forhold Presentasjon av hjemmeoppgave.

5 Presentasjon Navn? Verneombud eller leder med HMS ansvar? Hvor jobber du? Arbeidsoppgaver? Forventninger til kurset? Løse opp - øvelse

6 Presentasjon Raft BHT RAFT-KLINIKKEN.NO MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING

7 Raft BHT 2015 En del av Raftklinikken Tverrfaglig helsevirksomhet med fem avdelinger: Bedriftshelsetjeneste, Medisinsk klinikk, Trening, Frisk og Utvikling

8 Raft BHT Levert BHT siden 2007 Ca 5500 medlemmer fordelt på ca 140 bedrifter. Ulike bransjer og ulik størrelse på virksomheter Leger, fysioterapeuter, HMS-rådgivere, sykepleier, helsesekretær, yrkeshygieniker, psykolog, ernæringsrådgiver, mv

9 ORGANISERING RAFT Organisering Raft BHT Utvikling Frisk Medisinsk RAFT Trening

10 Lokasjon

11 Verdigrunnlag Respekt for alle! Ansvarsfull vi bryr oss! Faglig dyktighet - vi kan det vi skal! Tilgjengelighet - når kunder, medlemmer, pasienter og andre trenger oss!

12 Hva betyr det for de ansatte å være tilknyttet Raft BHT? Objektiv, faglig diskusjonspartner om arbeidsmiljø Leverandør av tjenester knyttet til arbeid og helse Støtte for både ansatte og arbeidsgiver. Fortrolighet/taushetsplikt

13 Planlegging av BHT sitt bidrag til bedriften Planleggingsmøter og etablering av periodisk plan m VO + arb giver Synliggjøring av Raft-klinikken BHT sitt tilbud og gjøre bedriften til «gode bestillere» Avklaring av myndighetsforhold vedr bestilling av tjenester

14 Ivaretakelse av ansatte ved nedbemanning og oppsigelse Informasjon til ansatte om naturlige reaksjoner ved endringsprosesser Veilednings- og støttesamtaler / samtalepartner til ledere og verneombud Karriereveiledning og jobbsøk Rådgivning ift arbeidsrettslige problemstillinger

15 Aktivitetsmeny 1. Oppfølging av sykmeldte 2. Undervisning/kurs 3. Periodevis plan for samarbeid virksomhet-bht 4. Helsekontroll/utredning 5. Friskliv 6. Helsefremmende arbeid

16 Aktivitetsmeny 7. Ergonomi 8. Kartlegging og risikovurdering - plan samt bistå med aktiviteter for å vedlikeholde / bedre arbeidsmiljøet 9. AKAN 10. Rådgivning ved ombygning og nybygg 11. Bistand ved HMS-revisjoner 12. Generell veiledning, personlig kontakt

17 RAFT-SAMTALEN - Har du utfordringer knyttet til å stå i arbeid? Hva skal til for å bli stående i arbeid, eller komme tilbake til arbeid?

18 Sykefraværsoppfølging Deltakelse i dialogmøter Veiledningssamtaler/trekantsamtaler vedr forebygging og tilrettelegging Arbeidsplassvurderinger Etablering av IAutvalg/sykefraværsutvalg? (system + individ tiltak)

19 BHT-Honorar Inntil 6 timer per oppdrag Refusjon av utgifter, kr 677,- per time (2016) Raft BHT sørger for utfylling og overlevering av NAV skjema til arbeidsgiver

20 Arbeidsmiljø roten til mye godt? RAFT-KLINIKKEN.NO MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING

21 Hva er arbeidsplassen for deg? Arbeidssamlivet mitt med de andre her...

22 Generelt Hva betyr HMS? Hva er et godt arbeidsmiljø? Hva bidrar til et dårlig arbeidsmiljø? Hvem har ansvaret for å skape et godt arbeidsmiljø?

23

24

25

26 Oppstrøm-, eller nedstrøms HMS fokus

27 Vi er alle hverandres arbeidsmiljø Du fortjener å høre til et så godt lag som du er villig til å være med å skape selv Marit Breivik

28 Aktuelle nettsider

29 Orden i eget hus: Hvis du skal leie ut et hus, lager du en sjekkliste, slik at leietakeren vet hvordan han skal bruke og bevare huset ditt.

30 Roller i HMS arbeidet RAFT-KLINIKKEN.NO MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING

31 Fullt forsvarlig arbeidsmiljø

32 Hva Hvordan Hvorfor

33 Aktører/roller på arbeidsplassen IK/ HMS rådg. Inter. Org. TV /VO Pers. avd Attførings - utvalg AKAN-utvalg ledelse AMU

34 Arbeidsgivers plikter (jfr AML og internkontrollforskriften) Sørge for at arbeidsmiljøet er fullt forsvarlig og i samsvar med AML og forskrifter. Sørge for at lokaler og arbeidsplasser er i tråd med regelverk. Løpende kartlegge arbeidsmiljøet ift risikoforhold, helsefare og velferd og iverksette nødvendige tiltak. Sørge for kontroll av arbeidstakernes helse når det er fare for helseskade på lang sikt Organisere og tilrettelegge arbeidet med hensyn til arbeidstakernes alder, kyndighet og arbeidsevne. Skaffe sakkyndig bistand til å foreta kontroller, målinger etc når det er nødvendig Sørge for at lovens bestemmelser om vernetjeneste gjennomføres Sørge for at arbeidstakere får den opplæring og instruksjon som er nødvendig i arbeidet. Arbeidsgiver har plikt til å gjennomgå opplæring i HMS arbeid. Ansvar for å innføre og vedlikeholde system for internkontroll Vurdere tiltak for å fremme fysisk aktivitet blant arbeidstakerne Utarbeide rutiner for intern varsling om kritikkverdige forhold

35 Arbeidstakers plikter Medvirke til gjennomføringen av HMS-tiltak som settes i verk og delta i det organiserte vernearbeidet. Følge verneinstrukser og sikkerhetsrutiner som er fastsatt Melde fra om feil. Hvis en arbeidstaker mener arbeidet de ufører ikke kan fortsette uten fare for liv og helse avbryte arbeidet sitt. Medvirke til tilrettelegging av arbeid, komme med forslag hvis man vet om tiltak. Delta i møter mv ift oppfølging av sykefravær.

36

37 /product/50767/verneombudet-4.-utgave

38 Verneombudets rolle Er arbeidstakernes representant i HMS spørsmål. Verneombud velges for 2 år av gangen Alle virksomheter med mer enn 10 ansatte skal ha verneombud Dersom det er umiddelbar fare for liv eller helse har verneombud rett til å stanse arbeidet. Krav på opplæring Krav på tid til vernearbeid i arbeidstiden

39 Verneombudets oppgaver Påse at maskiner, tekniske innredninger, kjemiske stoffer og arbeidsprosesser ikke utsetter arbeidstakerne for fare Påse at verneinnretninger og personlig verneutstyr er tilstede i passende antall, lett tilgjengelig og i forsvarlig stand Påse at arbeidstakerne får den nødvendige instruksjon, øvelse og opplæring Påse at arbeidet ellers er tilrettelagt slik at arbeidstakerne kan utføre arbeidet sitt på en helse- og forskriftsmessig måte. Påse at meldinger om arbeidsulykker mv. i samsvar med bestemmelsene i AML 5-2 blir sendt. Arbeidsulykker:

40 Arbeidsmiljøutvalg (AMU) Skal jobbe for et fullt forsvarlig arbeidsmiljø Virksomheter med mer enn 50 ansatte skal ha AMU Skal bestå ev like mange representanter fra arbeidsgiver- og arbeidstakersiden Verneombud (hovedverneombud) skal være medlem av AMU Dersom virksomheten har BHT skal disse delta (ikke stemmerett) Behandle spørsmål om vernetjeneste og BHT Behandle spørsmål om opplæring og instruksjon innen HMS Behandle planer som kan få vesentlig betydning for arbeidsmiljøet Behandle internkontrollsystem Behandle arbeidstidsordninger.

41 Arbeidstilsynet.no Statlig etat, underlagt arbeids- og sosialdepartementet. Forvalter AML med tilhørende forskrifter og fører tilsyn med at virksomheter følger regelverkets krav Der hvor inspektører finner feil og mangler, kan de gi pålegg om utbedringer. Manglende oppfølging av pålegg kan gi mulkt og i ytterste konsekvens politianmeldelse Driver også med veiledning og informasjon Det er arbeidsgivers ansvar å følge opp pålegg. Arbeids- og sosialdepartementet (ASD) er et norsk departement med ansvaret for arbeidsmarkedet, arbeidsmiljø, folketrygd og sosialpolitikk.

42 Bedriftshelsetjeneste (BHT) En rekke bransjer er lovpålagt å være tilknyttet en godkjent BHT. Skal bistå arbeidsgiver, arbeidstakerne, AMU og verneombud med å skape sunne og trygge arbeidsforhold. Har en fri og uavhengig stilling i arbeidsmiljøspørsmål Skal hjelpe bedriften med informasjon om arbeidsmiljøforhold, med å overvåke arbeidsmiljøet, samt komme med forslag til forbedringer slik at sykdommer og skader kan unngås.

43 Refleksjon Hvordan ønsker dere at verneombudsrollen skal være? Hvordan kan dere som er ledere dra nytte av verneombudets ressurser? Hvordan kan dere som er verneombud spille på lag med hverandre? Og med leder?

44 Forskrifter RAFT-KLINIKKEN.NO MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING

45 Skriv inn teksten her 2013

46 Arbeidsmiljøforskriftene Forskrifter som inngår Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Forskrifter der arbeidsgiver er pliktsubjekt Forskrifter som er holdt utenfor Fellesforskrifter med andre myndigheter Forskrifter som setter produktkrav og som retter seg mot produsent, leverandør Forskrifter som regulerer arbeidstid eller kontraktsforhold Forskrifter som er foreldet Arbeid i tanker Arbeid på tankfartøy beskyttet med nøytralgass i tankene Kvilekoier Traktorer

47 Sentrale forskrifter som ikke inngår i arbeidsmiljøforskriftene Internkontrollforskriften Byggherreforskriften Maskiner Konstruksjon, utforming og produksjon av personlig verneutstyr

48 Oversikt over arbeidsmiljøregelverket fra Andre lover Arbeidsmiljøloven Allmenngjøringsloven Ferieloven Tobakksskadeloven Arbeidsmiljøforskriftene Andre forskrifter til arbeidsmiljøloven Forskrift om systematisk HMS-arbeid (internkontrollforskriften) Allmenngjøringsforskrifter

49 De nye arbeidsmiljøforskriftene Bestemmelsene i 47 tidligere forskrifter er videreført og fordelt på seks nye forskrifter: Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Arbeidsplassforskriften Forskrift om utførelse av arbeid Forskrift om tiltaks- og grenseverdier Produsentforskriften Forskrift om administrative ordninger

50 Virksomheten i sentrum Organisering, ledelse og medvirkning Utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler Administrative ordninger Virksomheten Konstruksjon, utforming og fremstilling av tekniske innretninger Utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav Tiltaksverdier og grenseverdier mm. for fysiske, kjemiske og biologiske faktorer Produsenter, importører, leverandører, selgere, utleiere, utlånere

51 Nærmere om systematikken Kravene i de nye arbeidsmiljøforskriftene følger stegene i arbeidet: Både før en aktivitet starter og mens den pågår stilles det krav til medvirkning, risikovurdering, opplæring, informasjon, planlegging og tilrettelegging av arbeidet (forskrift om organisering, ledelse og medvirkning) Deretter stilles det krav til utforming av arbeidsplassen (arbeidsplassforskriften) Så stilles det krav til gjennomføring av arbeidet (forskrift om utførelse av arbeid og forskrift og tiltaks- og grenseverdier) Dette skal bidra til: et systematisk og helhetlig HMS-arbeid å gi en bedre oversikt over regelverket.

52 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Krav til medvirkning, risikovurdering, opplæring, informasjon, planlegging og tilrettelegging av arbeidet, både før en aktivitet starter, og mens den pågår. Arbeidsplassforskriften Krav til utforming og innretning av arbeidsplassen Forskrift om utførelse av arbeid Krav til sikker gjennomføring av arbeidet Tilleggskrav viser til krav i forskrift om utførelse av arbeid HENVISER TIL TILLEGGSKRAV

53 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Krav til medbestemmelse og gjennomgående krav om Risikovurdering Opplæring informasjon mm. «Gjennomgående» betyr at kravene er aktuelle for alle virksomheter. Viktig basis for virksomhetens HMS-arbeid. Henvisningsbestemmelser som viser til tilleggskrav i forskrift om utførelse av arbeidet

54 Kravene i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Medvirkning - medvirkning fra arbeidstakerne - verneombud - arbeidsmiljøutvalg - regionale verneombud Gjennomgående krav - risikovurdering - opplæring - informasjon - arbeidsinstruks - bruk av personlig verneutstyr Tilleggskrav - Henviser til tilleggskrav i forskrift om utførelse av arbeid Andre krav - planlegging, tilrettelegging av arbeidet og sikker drift - arbeid av barn og ungdom - bedriftshelsetjeneste - meldeplikt og helseundersøkelse

55 Arbeidsplassforskriften Krav til utforming og innretning av arbeidsplassen Relevante for de fleste virksomheter også for utleiere av arbeidslokaler Også bestemmelser for spesielle risikoområder

56 Forskrift om utførelse av arbeid Krav om utførelse av arbeid Her finner vi igjen tilleggskravene fra forskrift om organisering, ledelse og medvirkning.

57 Forskrift om tiltaksog grenseverdier Tiltaks- og grenseverdier for: - støy - vibrasjoner - stråling - kjemikalier Gjeldende administrative normer for forurensninger i arbeidsatmosfære er nå forskriftsfestet Liste over klassifiserte biologiske faktorer (smitterisikogrupper) Verdiene fremgår av vedlegg til forskriften

58 Forskrift om administrative ordninger Gjelder utøving av offentlig myndighet og administrative ordninger i tilknytning til bedriftshelsetjeneste, regionale verneombud, sikkerhetsopplæring og sakkyndig virksomhet.

59 Et eksempel på bruk av forskriftene: Støy

60 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

61 Arbeidsplassfors kriften

62 Forskrift om utførelse av arbeid

63 Forskrift om tiltaks- og grenseverdier

64 Oppdatering

65 Aktuelle nettsider Arbeidstilsynet.no (informasjon, veiledninger mv) Lovdata.no (lover, forskrifter mv) Regelhjelp.no (mest aktuelle regler for DIN bransje)

66 AML og sentrale forskrifter RAFT-KLINIKKEN.NO MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING

67 Sentralt lovverk Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven/aml) Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Folketrygdloven Nye fra 1/1-13: - Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning - Forskrift om utforming og innretning av arbeidsplasser og arbeidslokaler - Forskrift om utførelse av arbeid, bruk av arbeidsutstyr og tilhørende tekniske krav - Forskrift om grenseverdier

68 Arbeidsmiljølovens formål 1-1 Sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger ( ) Sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet Legge til rette for tilpasninger av arbeid Gi grunnlag for at arbeidstakere og arbeidsgivere i virksomheten selv kan ivareta og utvikle sitt arbeidsmiljø( )

69 Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften) Formål: gjennom systematisk gjennomføring av tiltak fremme forbedringsarbeid i virksomhet innen: - Arbeidsmiljø og sikkerhet - Forebygge helseskade ( ) - Vern mot forurensing

70 Hvordan gjennomføre internkontrollforskriften? 1. Igangsette (informere, motivere, sette mål, avklare ansvar og myndighet mv) 2. Kartlegge (oversikt over lover/forskrifter, nåværende rutiner, problemområder, håndtering av dokumenter mv) 3. Planlegge og prioritere tiltak (risikovurdere, prioritere, lage handlingsplan) 4. Følge opp (gjennomføre tiltak, rette opp feil/mangler, gjøre forbedringsarbeid til en naturlig del av driften, jevnlig gjennomgang) 5.

71

72 Folketrygdloven 1-1Formål: gi økonomisk trygghet ved å sikre inntekt ved arbeidsløshet, svangerskap og fødsel, aleneomsorg for barn, sykdom og skade, uførhet, alderdom og dødsfall. Folketrygden skal bidra til utjevning av inntekt og levekår over den enkeltes livsløp og mellom grupper av personer. Folketrygden skal bidra til hjelp til selvhjelp med sikte på at den enkelte skal kunne forsørge seg selv og klare seg selv best mulig til daglig.

73 Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning 1-1 Formål: at arbeid organiseres og tilrettelegges slik at arbeidstakere sikres et fullt forsvarlig arbeidsmiljø beskyttet mot fysiske eller psykiske belastninger ved at: kartlegging, risikovurdering og iverksetting av tiltak gjennomføres før aktiviteten igangsettes, arbeidstakerne og deres representanter sikres medvirkning, arbeidstakerne og deres representanter gis nødvendig informasjon og opplæring

74 Arbeidsplassforskriften 1-1 Formål: Formålet med forskriften er å sikre at arbeidstakernes sikkerhet, helse og velferd ivaretas ved at arbeidsplasser og arbeidslokaler tilrettelegges og utformes i forhold til arbeidet som utføres, den enkelte arbeidstaker og til særskilte risikoforhold.

75 Forskrift om utførelse av arbeid 1-1 Formål: Formålet med forskriften er å sikre at utførelse av arbeid og bruk av arbeidsutstyr blir gjennomført på en forsvarlig måte, slik at arbeidstakerne er vernet mot skader på liv eller helse.

76 Oppgaver AML 1. Hvem omfattes av AML? 2. Hvilke krav stiller AML til psykososialt arbeidsmiljø? 3. Hvilke krav stiller AML til fysisk arbeidsmiljø? 4. Hva sier AML om registrering av skader og sykdommer, og om varsling ved alvorlig skade? 5. Hva sier AML om alminnelig arbeidstid og overtidsarbeid? 6. Hva sier AML om nattarbeid for ungdom og voksne? 7. Gjelder AML ved diskriminering på grunn etnisitet? Hva med diskriminering på grunn av kjønn? Evt hvilke lover gjelder? 8. Når kan man inngå avtale om midlertidig ansettelse? Og etter hvor mange år som midlertidig ansatt anses man som fast ansatt. 9. Hvilke formkrav er det til en oppsigelse? 10. Hva sier AML om fysisk aktivitet?

77 Oppgaver internkontrollforskriften 1. Hvilke krav stilles til dokumentasjon av internkontroll ihht 5 av internkontrollforskriften? 2. Hvilke krav stilles til systematisk HMSarbeid i AML?

78 Oppgaver Folketrygdloven 1. Hvem regnes som medlemmer av folketrygden? 2. Hvor mange dager har man rett til sykepenger? 3. Om man mister jobben, hvor mye får man i dagpenger? 4. Når kan du ha krav på pleiepenger? 5. Hva er arbeidsavklaringspenger og uførestønad?

79 Oppgaver forskrift om organisering ledelse og medvirkning 1. Hvilke krav stilles til risikovurdering? 2. Hvordan skal arbeidsgiver bruke bedriftshelsetjenesten? 3. Når stilles det krav til helseovervåking?

80 Oppgaver arbeidsplassforskriften 1. Hvilke krav stilles til arbeidsstol og arbeidsbord? 2. Hvilke krav stilles til ventilasjon, klima etc? 3. Hva sier forskriften om garderobe og spiserom? 4. Hvilke krav stilles til førstehjelpsutstyr? 5. Hvordan skal brannvernutstyr skiltes/merkes?

81 Oppgaver forskrift om utførelse av arbeid 1. Hvilke krav stilles til et stoffkartotek? 2. Hvilke tiltak kan man sette inn for å redusere støy? 3. Hvilke krav stilles til arbeid i høyden? 4. Manuelt arbeid: hvilke krav er det til risikovurdering og opplæring?

82 Psykososialt arbeidsmiljø

83 Psykososialt arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø omhandler organisatoriske forhold i arbeidslivet og de psykiske og sosiale påvirkninger mennesket utsettes for der. De psykiske og fysiske reaksjoner på disse påvirkninger og de sosiale relasjoner i miljøet er en naturlig del av dette. Sentrale problemstillinger er: forholdet mellom enkeltmennesker forholdet mellom mennesket og teknologien forholdet mellom mennesket og organisasjonen

84 Når man vurderer det psykososiale arbeidsmiljøet, er det enkelte emneområder som er basis og grunnlaget for vurderingene: Jobbtilfredshet og trivsel Motivering for arbeid, psykologiske jobbkrav og Arbeidsmiljølovens 12 om tilrettelegging av arbeidet Indikasjoner på gode og dårlige miljøer Stress og mestring i arbeidet som sentrale begreper vedrørende reaksjon og resultat Arbeidsmiljøets innvirkning på helse

85 Psykososiale arbeidsmiljøet Faktorer: opplevelse av trivsel, samhold, lederskap, kommunikasjon, stress, isolasjon, konflikter, mobbing og trakassering, vold og trusler om vold. Organisatorisk arbeidsmiljø omfatter trekk ved organiseringen av arbeidet, som blant annet: hvordan arbeidet er tilrettelagt og organisert, grad medvirkning, grad av frihet i jobben, ensformig eller variert arbeid og arbeidstid.

86 Kartlegging og risikovurdering RAFT-KLINIKKEN.NO MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING

87 Gjør du risikovurderinger?

88

89 Lufthansa

90 Hensikt Kontinuerlig forbedringstiltak, redusere risiko, unngå ulykker Avdekke problemer, feil og mangler Følge AML og arbeidsmiljøforskriftene Vurdering og bevisstgjøring av risiko på bakgrunn av sannsynlighet og konsekvens Følges av handlingsplan med ansvarlig person og tidsfrister Kyndig bistand kan være nødvendig for å vurdere eksakt risiko (eks støy) Sentral del av det systematiske HMS-arbeidet!!!

91 Hvordan? 1. Hva kan gå galt? (kartlegging) 2. Hvor galt kan det gå? (risikovurdering) 3. Hva kan vi gjøre for å forhindre det? (tiltak) 4. Hvordan kan vi redusere konsekvensene hvis det likevel skulle skje? (tiltak)

92 Hva skal med? Arbeidsorganisasjon (hvordan er arbeidet organisert, fordeling av oppgaver/ansvar, rullering, vaktordning etc) Psykososiale forhold (trivsel, sosiale relasjoner, mobbing, kommunikasjon mv) Stress, tidspress? Medbestemmelse, kontroll over egen arbeidssituasjon Vold og trusler Maskiner (fare for skader, utforkjøring etc) Arbeidsoppgaver (tunge, ensidige, risikofylte, arbeid i høyden mv) Arbeidsstillinger/bevegelser (tungt, ensidig, bøyde/vridde kroppsstillinger, stødig) Tilgjengelig utstyr, hjelpemidler, verktøy (funksjonelt, tilpasset oppgaven?)

93 Hva mer skal med? Plassforhold (god bevegelsesfrihet?) Materialhåndtering (Farlige materialer? Kjemikalier? Risiko for stikk/skade?) Omgivelsefaktorer (forurensing, stråling, asbest, støv, renhold etc) Belysning (tilpasset person og oppgave?) Støy og vibrasjoner? Luftkvalitet Individuelle faktorer (syn, høyde, nedsatt arbeidsevne, mv) Brann og el-sikkerhet (rømningsveier, slukkemidler, varslingsanlegg, oppdatert el-anlegg mv)

94 Sannsynlighet x konsekvens = Risiko RAFT-KLINIKKEN.NO MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING

95 Eksempel på mal RISIKOANALYSE Sannsynlighet Konsekvens - drift Konsekvens - økonomi Konsekvens - person Konsekvens - miljø Konsekvens - omdømme Risikonivå Prioritering ID Delprosess/aktivitet Uønsket hendelse Sted Årsak

96 Sannsynlighet Definisjon av sannsynlighet: 1 Liten Sjeldnere enne 1 gang hvert år 2 Middels Hyppigere enne 1 gang hvert år 3 Stor Månedlig eller hyppigere

97 Konsekvens ØKONOMI 1 ubetydelig kr betydelig kr million 3 kritisk kr 1 million eller mer DRIFT (driftsavbrudd) 1 ubetydelig Driftsstans i 0-3 timer 2 betydelig Driftsstans i 3 timer - 1 dag 3 kritisk Driftsstans i mer enn en dag PERSONER (negativ påvirkning for personell) 1 ubetydelig Ikke / ubetydelig personskade eller personpåvirkning 2 betydelig Hendelser som medfører sykefravær 3 kritisk Fare for invaliditet / død

98 Konsekvens OMDØMME (tap av omdømme) 1 ubetydelig Ingen fare for omdømmetap 2 betydelig Negativ interesse fra naboer / interessenter / lokalmedier 3 kritisk Søksmål, negativ interesse fra riksmedier MILJØ (skade på ytre miljø) 1 ubetydelig Ingen miljøkonsekvenser 2 betydelig Brudd på regelverk for miljøforhold 3 kritisk Anmeldelse til miljømyndigheter eller politi

99 Vurderingsmodeller Trafikklys RØDT OMRÅDE. Høy risiko for helseskade, omdømmetap, forurensning, driftsstans, eller økonomisk tap. Tiltak nødvendig. (Dette betyr likevel ikke at arbeid i rødt område nødvendigvis er ulovlig) GULT OMRÅDE. Det foreligger en viss risiko for helseskade, omdømmetap, forurensning, driftsstans, eller økonomisk tap. Tiltak bør vurderes. Kombinasjonen av mange gule faktorer kan samlet sett resultere i røde forhold. GRØNT OMRÅDE. Det foreligger liten risiko. Dersom det foreligger spesielle forhold, eller hvis arbeidstakerlikevel nevner faktoren som et problem bør en nærmere vurdering foretas.

100 Vernerunden RAFT-KLINIKKEN.NO MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING

101 Gjennomføres årlig, i noen virksomheter er det behov for ofte og jevnlige VR pga risikofylte arbeidsoppgaver. Informasjon til øvrige ansatte i forkant; har de noe å melde inn? Formøte med leder hvor tidligere rapport/tiltaksplan gjennomgås Befaring (NB: bruk mal/huskeliste) Ettermøte: oppsummering av viktige funn, diskusjon vedr tiltak Rapportering inkl handlingsplan med tidsfrister og ansvarlige personer.

102 Samsvarserklæring

103 Periodisk plan

104 Vernerunde

105 Oppgave RAFT-KLINIKKEN.NO MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING

106 Rammer Ca 8t estimert tid til oppgaven. Alle må levere på mail innen for å få godkjent kurs. Besvarelse sendes på mail til Besvarelsen skal utarbeides eller gjennomgås sammen med din leder/ ditt verneombud

107 Du skal gjennomføre 2 oppgaver 1. Du skal gå en vernerunde på din avdeling og skrive rapport. Rapporten skal inneholde dine funn og forslag til handlingsplan. 2. Du skal gjøre en helhetlig risikoanalyse av din avdeling, med forslag til tiltaksplan.

108 Lykke til med det forebyggende og helsefremmende arbeidet! Kontaktinformasjon: Geir I. Piel Leder Raft BHT RAFT-KLINIKKEN.NO MEDISINSK BHT UTVIKLING FRISK TRENING

109

Informasjon om de nye HMS-forskriftene

Informasjon om de nye HMS-forskriftene Informasjon om de nye HMS-forskriftene HMS samarbeidsforum Anne Marte Solheim, rådgiver 21.06.2012 3 Hvilke forskrifter omfattes Hva omfattes Forskrifter som regulerer HMS på arbeidsplassen Arbeidsgiver

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra Gjør det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet. Magnus Melhus Overå/Janne Brenne

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra Gjør det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet. Magnus Melhus Overå/Janne Brenne Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1. 2013 - Gjør det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Magnus Melhus Overå/Janne Brenne 27.11.2012 3 Forskrifter som inngår Arbeidsmiljøforskriftene Forskrifter

Detaljer

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene

Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene Informasjon om arbeidsmiljøforskriftene 10.06.2013 2 De nye arbeidsmiljøforskriftene Bestemmelsene i 47 tidligere forskrifter er videreført og fordelt på seks nye forskrifter: Forskrift om organisering,

Detaljer

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme

47-6. Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme 47-6 Fra tematiske regler til systematisk fragmentarisme Bakteppet Arbeidstilsynet har holdt på med prosjektet sitt i over 10 år Innspillene/kravene kom særlig fra NHO og små- og mellomstore bedrifter:

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet

Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013. Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Nye arbeidsmiljøforskrifter fra 1.1.2013 Skal gjøre det enklere å jobbe helhetlig med arbeidsmiljøet Ny forskriftsstruktur Arbeidsmiljøforskriftene Forskrifter som inngår Forskrifter som regulerer HMS

Detaljer

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus

HMS i praksis. Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Arbeidstilsynet Østfold og Akershus HMS i praksis Tone Eriksen Spesialist i Arbeidsmedisin Østfold og Akershus Arbeidsdepartementet Overordnet enhet: Direktoratet for Organisert i 7 regioner Tilsynsmyndighet som fører tilsyn med at virksomhetene

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, / SIDE 1 ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller,

Detaljer

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune,

HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, ARBEIDSMILJØLOVEN HMS-rådgiver Elin Malones Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Målsetting med undervisningen : Gi en innføring og orientering om arbeidsmiljøloven Oversikt over roller, ansvar

Detaljer

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep

Et godt arbeidsmiljø med enkel grep Et godt arbeidsmiljø med enkel grep For Utdanningsforbundet Sarpsborg, 20.09.13 Lene Cecilie Skahjem 26.09.2013 2 Agenda Hvordan jobbe systematisk og forebyggende? Kort om arbeidsmiljøregelverket Nyttig

Detaljer

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv.

Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. Vedtatt 17.juni 2005, endret ved lov av 21.desember 2005 og gjort gjeldende fra 01.01.06 litt om historien Tore Sund 1850.. Industrialisering,

Detaljer

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet.

7920: Beskriv hvordan ansatte, verneombud, tillitsvalgte og eventuelt arbeidsmiljøutvalget medvirker i det systematiske HMS-arbeidet. Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - kjemisk helsefare og støv Del 1 - Generelle spørsmål 7917: Har virksomheten noen utfordringer i sitt arbeidsmiljø? Beskriv eventuelt disse. 7918: Fortell

Detaljer

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste Kapittel II. Bruk av bedriftshelsetjenesten 4. Arbeidsgivers bruk av bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822).

Endret ved lov 19 juni 2009 nr. 39 (i kraft 1 jan 2010 iflg. res. 19 juni 2009 nr. 822). Arbeidsmiljøloven 3-1. Krav til systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (1) For å sikre at hensynet til arbeidstakers helse, miljø og sikkerhet blir ivaretatt, skal arbeidsgiver sørge for at det

Detaljer

Godt arbeidsmiljø med enkle grep!

Godt arbeidsmiljø med enkle grep! Godt arbeidsmiljø med enkle grep! Informasjonsmøter våren 2013 Av xx og xx 14.03.2013 2 Agenda Hvordan jobbe med arbeidsmiljø? Litt om arbeidsmiljøregelverket Nyttige verktøy 14.03.2013 3 http://www.youtube.com/watch?v=-xrsf3a1vwq&feature=relmfu

Detaljer

AMLs nye HMS forskrifter. NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund

AMLs nye HMS forskrifter. NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund AMLs nye HMS forskrifter NHO Logistikk og Transport region Østs årsmøte 24.4.2013 HMS rådgiver Heidi Chr. Lund Ny forskriftsstruktur 1. januar 2013 Arbeidsmiljøloven fra 47 til 6 HMS - forskrifter Hensikt:

Detaljer

Nye arbeidsmiljøforskrifter

Nye arbeidsmiljøforskrifter Nye HMS forskrifter Nye arbeidsmiljøforskrifter Del 3 Organisering, ledelse og medvirkning, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, Forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Bestilling 701 Fastsatt av

Detaljer

Hvilke krav stilles til HMS

Hvilke krav stilles til HMS Hvilke krav stilles til HMS og dere Hvorfor HMS? Hva må man ha på plass, hvilke krav stilles Viktige roller i arbeidsmiljøarbeidet Hvordan (organisere kartlegge/riskovurdere sikkert arbeid) Viktigheten

Detaljer

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser

Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Arbeidsmiljøloven som kart ved omstillingsprosesser Thor Pundsnes, seniorinspektør Vestlandet 1 26.04.2017 2 YTRE PÅVIRKNINGER ARBEIDSTILSYNETS ARBEIDSMILJØMODELL INNGANGSDØRER TIL VURDERING AV ARBEIDSMILJØ

Detaljer

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017

Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 1 Handlingsplan for Aust-Agder fylkeskommunes bruk av bedriftshelsetjeneste i 2017 Lovgrunnlag: Arbeidsmiljøloven, Arbeidsmiljøforskriftene, Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent BHT, Internkontrollforskriften,

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen

Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs. HMS-rådgiver: Tove Martinsen Arbeidsmiljøloven HMS Modul-2 kurs HMS-rådgiver: Tove Martinsen Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste omgivelser Påvirkninger vi utsettes for på jobb, men

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund

Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter. Hovedverneombudet i Kristiansund Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter og Verneombudets arbeidsoppgaver og plikter Arbeidsgivers plikter etter arbeidsmiljøloven Arbeidsgiver skal sørge for at bestemmelsene gitt i og i medhold av loven

Detaljer

Ny forskriftsstruktur. HMS konferanse Kristiansund 23. mai 2013

Ny forskriftsstruktur. HMS konferanse Kristiansund 23. mai 2013 Ny forskriftsstruktur HMS konferanse Kristiansund 23. mai 2013 Kort om meg Henrik Fjeldsbø Bor i Høyanger, pendler til Stavanger Har jobbet i prosessindustri på land Har hatt forskjellige forskjellige

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring.

Arbeidsmiljøloven. En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Arbeidsmiljøloven En oversikt over relevante paragrafer i lovverket relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Sikkerhetsopplæring og sakkyndig kontroll iht. AT 703 Forankret i

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Caroline Lien Johansen Møre og Romsdal Fylkeskommune, 17.2.2016 / SIDE 1 Roller i arbeidsmiljøet Verneombudets rolle Tillitsvalgtes rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

Kapittel 6 - Verneombud

Kapittel 6 - Verneombud Kapittel 6 - Verneombud 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO) Hver virksomhet under loven. Ved mindre enn 10 ansatte kan en avtale å ikke ha VO Antall fastsettes etter virksomhetens størrelse, arbeidets

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014

Arbeidsmiljøloven. Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven Av HMS-rådgiver Tove Martinsen MRFK, 26.02.2014 Arbeidsmiljøloven og vern Arbeidsmiljøloven er den viktigste av flere lover innenfor vernelovgivningen og individuell arbeidsrett Minste

Detaljer

BEDRIFTSHELSETJENESTEN

BEDRIFTSHELSETJENESTEN BEDRIFTSHELSETJENESTEN HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 BEDRIFTSHELSETJENESTEN FORSKRIFT OM ORGANISERING, LEDELSE OG MEDVIRKNING, KAP. 13 / SIDE 2 AML 3-3 Bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge

Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013. Anders Kristiansen Arbeidstilsynet Region Sør-Norge Temadag Bolig og boliggjøring 01.11.2013 Anders Kristiansen Region Sør-Norge region Sør-Norge. Omfatter fylkene Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder. Regionkontor i Skien, tilsynskontor i Kristiansand

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720,

Detaljer

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD

INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD KJØREREGLER FOR HMS INNHOLD 1. HMS-MÅLSETTING 2. HMS-HÅNDBOK 3. ORGANISASJONSPLAN 4. LEDEROPPLÆRING (HMS-KURS) 5. OPPLÆRING AV ANSATTE OG VERNEOMBUD 6. KARTLEGGING AV RISIKOFORHOLD 7. AVVIKSHÅNDTERING

Detaljer

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet?

ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? ROLLER hvem gjør hva i hms arbeidet? Kate Halvorsen HRassistanse HMS- kurs for Re Næringsforening 21. og 28. januar 2014 Hvilke roller?? Arbeidsgiver Arbeidstaker Verneombud Tillitsvalgte AMU Bedri:shelsetjeneste

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet

Om Arbeidstilsynet. Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven, Kjemikalieforskriften, Stoffkartotekforskriften. Tilsyn. Det kyndige Arbeidstilsynet Om Lover og forskrifter- Arbeidsmiljøloven,, Stoffkartotekforskriften er en statlig etat, underlagt Arbeids- og inkluderingsdepartementet. Etatens oppgave er å føre tilsyn med at virksomhetene følger arbeidsmiljølovens

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram?

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609. Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 609 Nye arbeidsmiljøforskrifter hvordan finner du fram? Illustrasjoner: David Keeping Utgitt april 2012 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 4720, Sluppen September

Detaljer

Hva gjør Arbeidstilsynet?

Hva gjør Arbeidstilsynet? Hva gjør? Skadedyrdagene Senioringeniør Vigdis Tingelstad 13.Mars 1 Arbeidsmiljølovens formål Norsk arbeidsliv skal være inkluderende, helsefremmende og meningsfylt Arbeidstakere skal ha full trygghet

Detaljer

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet

Lover og forskrifter. Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften Gry EB Koller, Arbeidstilsynet Lover og forskrifter Arbeidsmiljøloven, kjemikalie- og stoffkartotekforskriften, 2 Innhold ARBEIDSTILSYNET... 3 LOV OM ARBEIDSMILJØ, ARBEIDSTID OG STILLINGSVERN MV. (ARBEIDSMILJØLOVEN)... 3 4-5. Særlig

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område)

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - anleggsplass (-område) Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon,

Detaljer

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet

Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Implementering av et godt arbeidsmiljø - fra strategi til virkelighet Geir R. Karlsen, ISS, UiT Arbeidsmiljøets rettslige pilarer Arbeidsmiljøloven, sist revidert i 2006. Opprinnelig fra 1977 og ofte omtalt

Detaljer

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen

v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen Roller i arbeidsmiljøet: Verneombudets rolle HVO AMU Saksgang i AMU-saker Case-oppgave Bedriftshelsetjenesten v/ HMS-rådgiver/ergoterapeut Caroline L. Johansen 1 Verneombudets rolle Arbeidsmiljøloven kap.

Detaljer

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven)

Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) Lov om arbeidsmiljø,, arbeidstid og stillingsvern mv. (Arbeidsmiljøloven) loven) 1977 17. juni 2005 HMS-oppl opplæring 2009 PROGRAM 1245 1315 Innledning om Arbeidsmiljøloven loven Oppgaver: 1320-1400 Arbeid

Detaljer

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt

Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Arbeidsgivers tilretteleggingsplikt og arbeidstakers medvirkningsplikt Hanne Kristiansen Rådgiver/jurist Arbeidstilsynet Midt-Norge hanne.kristiansen@arbeidstilsynet.no Arbeidstilsynet 25.05.2010 2 Forebygging

Detaljer

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov

GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN. Arbeidsmiljøloven. En vernelov GRUNNOPPLÆRING NYE TILLITSVALGTE TRINN2 TILLITSVALGTROLLEN Arbeidsmiljøloven En vernelov Hovedtemaer 1. Innledende bestemmelser 2. Plikter etter loven 3. Krav til arbeidsmiljøet Tema 1 Innledende bestemmelser

Detaljer

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser

Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede hendelser Dok.id.: 1.2.2.2.13.0 Retningslinjer for melding og oppfølging av avvik og/eller uønskede Utgave: 1.00 Skrevet av: VB Gjelder fra: 18.02.2013 Godkjent av: HAMU Dok.type: Prosedyre Sidenr: 1 av 5 1. Formål

Detaljer

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING

ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING ERGONOMI PÅ DATAARBEIDSPLASSEN RISIKOVURDERING Fysioterapeut Elin Os Haare Fylkeskommunen Modul 3 kurs 09.november 2017 / SIDE 1 Agenda Hva er ergonomi? Hva er muskel- og skjelettplager? Hva sier lovverket

Detaljer

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver

ARBEIDSMILJØLOVEN. HMS - rådgiver ARBEIDSMILJØLOVEN Per H. Sørensen HMS - rådgiver INNHOLDSFORTEGNELSE Kapittel 1. Innledende bestemmelser Kapittel 2. Arbeidsgivers og arbeidstakers plikter Kapittel 3. Virkemidler i arbeidsmiljøarbeidet

Detaljer

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet

KTF. 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Arbeidstilsynet Midt-Norge. Arbeidstilsynet KTF 23. Januar 2013 Bjørn Lerstad Midt-Norge KTF møte 23. januar 2013 Satsingsområde 2013 Revisjoner mm Fagbrev kompetansebevis Arbeidsmiljøforskriftene Utkast til nye retningslinjer for dispensasjon for

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet.

Mennesket er den viktigste ressurs i FeFo, og helsen er av avgjørende betydning for menneskets trivsel og effektivitet. Gjennomgang 2017 1 Innhold Helse, miljø og sikkerhet i FeFo... 3 Fordeling av ansvar og oppgaver innen HMS... 4 Risikovurderinger... 7 Personalstatistikk og fravær... 8 Status HMS-arbeid... 8 2 Helse,

Detaljer

ROLLER I ARBEIDSMILJØET

ROLLER I ARBEIDSMILJØET ROLLER I ARBEIDSMILJØET HMS-rådgiver Silvia Stranden Møre og Romsdal Fylkeskommune, 1.3.2017 / SIDE 1 Caseoppgave - Sykefravær og roller Kalle Krank jobber på din arbeidsplass og har vært sykemeldt til

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet

2. Oversikt over organisasjonen Ansvar Oppgaver Myndighet Revisjon av HMS-systemet ved Dato: Til stede: Referent: 1. Igangsette HMS-arbeidet Leder starter arbeidet Informasjon til alle ansatte om hva som skal skje Oppgavene fordeles Ansattes plikt til å delta

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø

Arbeidsmiljøloven. Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Grunnkurs i arbeidsmiljø Arbeidsmiljøloven Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern m.v. Hva menes med arbeidsmiljø? Det miljø som omfattes av arbeidsplassen og dens nærmeste

Detaljer

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning

Nye forskrifter. Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning Nye forskrifter Forskrift om Organisering, ledelse og medvirkning En oversikt over relevante paragrafer i den nye forskriften relatert til sakkyndig kontroll og sertifisert sikkerhetsopplæring. Forskriften

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse

Bruk av arbeidsmiljøkompetanse Bruk av arbeidsmiljøkompetanse - hva sier regelverket? Seminar hos Ptil 7.6.2011 Sigve Knudsen Fagleder Arbeidsmiljø - Petroleumstilsynet Struktur Hensikten med seminaret Et bilde av petroleumsvirksomheten

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune

KRAVSPESIFIKASJON. Alstahaug kommune KRAVSPESIFIKASJON Alstahaug kommune Åpen anbudskonkurranse om levering av bedriftshelsetjeneste til Alstahaug kommune Rammeavtale Avtaleperiode 01.01.11 31.12.2012 + opsjoner INNHOLDSLISTE 1.1 Generelt

Detaljer

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune

Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune Saksnr: 201533154-1 Saksbehandler: MAAN Delarkiv: ESARK-0383 Avtale om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste i Bergen kommune 1.0 Partene Det er inngått avtale om leveranse av bedriftshelsetjenester

Detaljer

HMS-regelverket og Ptils rolle

HMS-regelverket og Ptils rolle Ptils rolle Ptils mandat og rolle innebærer tilsyns- og veiledningsaktiviteter rettet mot virksomhetenes systematiske og forebyggende arbeid med sykefravær og tilrettelegging. Dette gjøres hovedsakelig

Detaljer

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT?

Verneombudsseminar 12.juni Hvordan kan VO benytte BHT? Verneombudsseminar 12.juni 2014 Hvordan kan VO benytte BHT? 12.juni 2014 Enhet for BHT - Kristine Mollø-Christensen 3 BHTs rolle BHT har en fri og uavhengig stilling i faglige spørsmål Informasjon, råd

Detaljer

Veiledning til risikovurdering

Veiledning til risikovurdering Veiledning til risikovurdering 1. Innledning På bakgrunn av henvendelse fra NLT, har NHO Mat og Landbruk utarbeidet en veiledning for gjennomføring av risikovurdering. Veiledningen tar utgangspunkt i Arbeidstilsynets

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - tunnel Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - tunnel Del 2 - Arbeidsavtale, arbeidstid, BHT 5782: Er det inngått skriftlig arbeidsavtale med de ansatte? arbeidsmiljøloven 14-5 første ledd (Ikke

Detaljer

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter

Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet Verneombudets oppgaver og rettigheter Verneombudet er arbeidstakernes tillitsvalgte i arbeidsmiljøspørsmål Til ettertanke! Erfaring er ikke hva som hender oss, men hva vi gjør med det som

Detaljer

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass

Sjekkliste. Aktivitet - Tilsynspakke. Bygg og anlegg - byggeplass Sjekkliste Aktivitet - Tilsynspakke Bygg og anlegg - byggeplass Del 2 - Innledende spørsmål 6929: Opplysninger om virksomheten hvor det gjennomføres tilsyn - navn, daglig leder, adresse, telefon, org.nr.

Detaljer

Godkjent av: <ikke styrt>

Godkjent av: <ikke styrt> Dok.id.: 1.2.2.2.1.4 Samarbeidsplan mellom den enkelte virksomhet og bedriftshelsetjenesten/hms/po-senteret Utgave: 0.00 Skrevet av: VB/KY Gjelder fra: 01.01.2013 Godkjent av: Dok.type: Generelt

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2016 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2016 5. januar 2017 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2016

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:..

Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune. Skole:. Dato:.. Risikovurdering av lærerarbeidsplasser i Akershus Fylkeskommune Skole:. Dato:.. Veiledere: Ansvarlig leder: Verneombud: Tillitsvalgt: Øvrige deltakere: Innholdsfortegnelse 1. Innledning 2. Bakgrunn 3.

Detaljer

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS

Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS Advokat Ottar F. Egset Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det krav til arbeidsplassen/lokaler verneinnretninger tilrettelegging av

Detaljer

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen

Arbeidsmiljø. Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljø Vi skal trives i hverdagen Arbeidsmiljøloven skal sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, som gir full trygghet mot fysiske og psykiske

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Kl. 11.45 12.15 Lunsj. Kl 12.15 13.45 Det systematiske HMS-arbeidet Kl 13.45 14.00 Pause. Kl. 14.00 14.30 Gjennomgang av oppgåve, oppsummering

Kl. 11.45 12.15 Lunsj. Kl 12.15 13.45 Det systematiske HMS-arbeidet Kl 13.45 14.00 Pause. Kl. 14.00 14.30 Gjennomgang av oppgåve, oppsummering HMS-dag for lærlingar 8. April 2010 Kl 10.00 10.15 Velkomen v. Siv Sandøy Kl 10.15 11.45 Arbeidsmiljølova og HMS Virkemidlar i arbeidsmiljøarbeidet Krav til arbeidsmiljøet; tilrettelegging, medverknad,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal

NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal IA Avtalen om et mer inkluderende arbeidsliv 2014-2018 Romsdal vgs inngikk avtale 05.11.2014 v/ Rådgiver Janne Sissel Drege Nav arbeidslivssenter Møre og Romsdal NAV Arbeidslivssenter Møre og Romsdal Ressurs

Detaljer

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009

Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Byggherreforskriften Kursdagene 8. januar 2009 Generelt om lover og forskrifter vedr ansvar for HMS advokat Ottar F. Egset, Føyen Advokatfirma DA Hva er HMS? I en rekke lover og forskrifter stilles det

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg myndighet på arbeidsmiljøet 1893-2014. Gunnar Løvås Midt- Norge foredrag Steinkjer kommune verneombud 05.03.2014 2 Nøkkeltall

Detaljer

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN

HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN HANDLINGSPLAN HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 2017-20187 Omhandler tiltak innen områdene HMS, IA/Nærvær, MU og AKAN Hva: Overordnet HMS - plan foretak Gjelder for: Helgelandssykehuset HF Revisjons dato: 24.03.17

Detaljer

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD

KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD KRISTIANSUND KOMMUNE RYGGOMBUD Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1-1. Lovens formål Lovens formål er: a) å sikre et arbeidsmiljø

Detaljer

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg

Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Arbeidsmiljø ved avløpsanlegg Seniorinspektør Alf Bratteng Arbeidstilsynet Nord-Norge alf.bratteng@arbeidstilsynet.dep.no Tlf: 78 95 44 88 Mob: 950 55 551 1 Disposisjon 1. Aktuelle lover, forskrifter,

Detaljer

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013,

Hermod Pettersen, nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, , nye arbeidsmiljøforskrifter 2013, KTF KranTeknisk forening KTF ble stiftet 16. mars 1979. Hensikten med stiftelsen var å etablere et fagmiljø som i samråd med aktuelle myndigheter kunne arbeide for å

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning?

Verneombud. Husk! Verneombud eller tillitsvalgt? Verneombud eller annen ordning? Verneombud Verneombudets rolle er å ivareta arbeidstakernes interesser i saker som angår arbeidsmiljøet. Hvis du oppdager forhold som kan føre til ulykkes- eller helsefare, skal du straks varsle ledelsen

Detaljer

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter

Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter Regelverksprosjektet - 6 nye HMS forskrifter seniorrådgiver Gry Singsaas, Direktoratet for arbeidstilsynet 1 Oversikt over presentasjonen Bakgrunn for forskriftsforslaget Strukturelle konsekvenser Presentasjon

Detaljer

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv.

Full tittel: OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. OPPHEVET Forskrift om godkjent bedriftshelsetjeneste mv. Utskriftsdato: 23.12.2017 02:53:23 Status: Historisk Dato: 10.9.2009 Sammendrag: Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Detaljer

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor

BEST SAMMEN. om å redusere sykefraværet i kommunal sektor BEST SAMMEN om å redusere sykefraværet i kommunal sektor 1 BEST SAMMEN OM Å REDUSERE SYKEFRAVÆRET INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Inkluderende arbeidsliv Side 6 Forebygging Side 7 Høy arbeidsglede og høyt

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5

Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal. klinikk5 19.12.2014 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal klinikk5 Årsrapport 2014 fra Klinikk5 Bedriftshelsetjeneste Tonje Tokle Sørdal 1. Innledning Det følgende er en oppsummering

Detaljer

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020)

Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Godkjent av arbeidstilsynet 18.mars 2015 (regodkjenning frem til 18.mars 2020) Bedriftshelse Nord AS er lokalisert med kontorer på Finnsnes og Bardufoss. Bedriftshelse Nord AS har et tverrfaglig team bestående

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning

Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning Forskrift om endring i forskrift om organisering, ledelse og medvirkning DATO: FOR-2012-12-19-1371 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2012 hefte 15 s 2606 IKRAFTTREDELSE: 2013-01-01 ENDRER:

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Informasjons- og forhandlingsmøte

Informasjons- og forhandlingsmøte Informasjons- og forhandlingsmøte 24. november 2016 Prosjektledelse i SAS og hovedtillitsvalgte i Stokke, Andebu og Sandefjord Agenda 24.11.2016 Velkommen Innledning Prosjektleder Gudrun Haabeth Grindaker

Detaljer