Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002"

Transkript

1 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002

2 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG FORMÅL SAMMENDRAG AV RAPPORTENS KONKLUSJONER ANBEFALINGER 3 2. INNLEDNING BAKGRUNN FOR PROSJEKTET HJEMMEL FOR FORVALTNINGSREVISJON IDENTIFIKASJON AV REVIDERTE ENHET HØRING 4 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER FORMÅL PROBLEMSTILLING 1: FØLGER ENKELTVEDTAKENE SAKSBEHANDLINGSREGLENE I FORVALTNINGSLOVEN OG SÆRLOVENE? PROBLEMSTILLING 2: HVORDAN BLIR KLAGESAKER BEHANDLET? 5 4 METODE OG GJENNOMFØRING METODE GJENNOMFØRING AVGRENSNINGER AV RAPPORTEN 5 5 REVISJONSKRITERIER KILDER NASJONALE RAMMER SAKSBEHANDLINGSREGLER 6 6 FAKTABESKRIVELSE HJEMMETJENESTEN OG ORKDAL HELSETUN GERIX OG IPLOS 8 7 FUNN OG VURDERING PROBLEMSTILLING 1: FØLGER ENKELTVEDTAKENE SAKSBEHANDLINGSREGLENE I FORVALTNINGSLOVEN OG SÆRLOVENE? PROBLEMSTILLING 2: HVORDAN BLIR KLAGESAKER BEHANDLET? GENERELLE MERKNADER OG KOMMENTARER HØRING REVISORS KONKLUSJON ANBEFALINGER: 15 Orkanger Inge Storås Revisjonssjef Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 2 av 15

3 1 SAMMENDRAG 1.1 Formål Prosjektet omhandler vedtak ved tildeling av tjenester hos hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun. Formålet for prosjektet var å se på saksbehandling ved tildeling av tjenester innen hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun, herunder klagebehandling. For hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun er det forvaltningsloven, lov om sosiale tjenester og lov om helsetjenester i kommuner som gjelder for saksbehandling ved tildeling av tjenester. 1.2 Sammendrag av rapportens konklusjoner For å besvare formålet i prosjektet ble det stilt to problemstillinger. Den første problemstillingen var følger enkeltvedtakene saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og særlovene? Revisor konkluderer med at saksbehandlingen hos hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun oppfyller i hovedsak lovens krav til saksbehandling, men at det finnes forbedringspotensiale i rutinene ved saksbehandlingen. De forbedringer revisor setter fokus på i prosjektet er: veiledningsplikten, saksbehandlingstiden, påse at saken er godt opplyst før vedtaket fattes, om enkeltvedtaket besluttes, begrunnelsens innhold i enkeltvedtaket og informasjon om klageadgangen. Den andre problemstillingen var hvordan blir klagesaker behandlet?. Revisor mener at kunnskap om saksbehandlingen av klager etter lov om helsetjenester i kommuner er mangelfull i klageutvalget. Det foreligger ingen klager over klageutvalgets vedtak i fra klager. Revisor har ingen merknader til saksbehandlingen av klager etter lov om sosialtjenester hos kommunen. Revisor så få klagesaker i utvalget. Som generelle merknader til prosjektet har revisor sett eksempler på at vedtak ikke er fattet av den person som har vedtaksmyndighet, eksempler på enkeltvedtak som inneholder personopplysninger som ikke er unntatt fra offentlighet og eksempler på vedtak som mangler hva vedtaket gjelder og vedtaksperiode. 1.3 Anbefalinger 1. Kommunen har et forbedringspotensiale for saksbehandling av enkeltvedtak hos hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun jfr. rapportens kapitel Rutiner for saksbehandling i klageutvalget etter lov om helsetjenester i kommuner er mangelfulle og bør forbedres i overensstemmelse med loven. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 3 av 15

4 2 INNLEDNING 2.1 Bakgrunn for prosjektet. Tjenester fra hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun krever omtrent 1/3 av kommunens totale budsjett og er derfor å betrakte som et vesentlig område i kommunen. Hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun yter omsorgstjenester til innbyggere i Orkdal kommune. Innbyggerne som har krav på disse tjenestene kan oppfattes som en svak gruppe som har tillit til at kommunen gir dem de tjenester de har behov for. Det er derfor viktig at saksbehandlingen til kommunen ivaretar rettssikkerheten til denne gruppen av innbyggere. Dette prosjektet er valgt etter at revisjonen og kontrollutvalget etterspurte forslag til forvaltningsrevisjonsprosjekt fra Orkdal kommune. Kommunen foreslo bistand i eldreomsorgen. Det er tidligere gjennomført en rapport av Stene & Skorstad AS som omhandlet hjemmetjenesten som ikke er behandlet politisk. Rapporten påpekte en del mangler på saksbehandlingen hos hjemmetjenesten (vedlegg 3 kapitel 4). Revisjonen besluttet å se nærmere på saksbehandling ved tildeling av tjenester, herunder klagebehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun. 2.2 Hjemmel for forvaltningsrevisjon Revisjonen skal i følge kommuneloven 60 pkt. 7 og forskrift om revisjon 5 og 8 utføre forvaltningsrevisjon. Dette innebærer tilsyn med at den økonomiske forvaltning foregår i samsvar med gjeldende bestemmelser og vedtak, og foreta en systematisk vurdering av bruk og forvaltning av de kommunale midler med utgangspunkt i oppgaver, ressursbruk og oppnådde resultater. Gjennom forvaltningsrevisjon bidrar revisor med informasjon til kommunens beslutningstakere. Slik informasjon vil blant annet komme til nytte i forbindelse med: a) Kontrollutvalgets tilsyn med forvaltningen b) Ledelsens vurdering av muligheter for mer sparsom/økonomisk drift, økt produktivitet, større effektivitet og bedre måloppnåelse i kommunen c) Ledelsens sikring av den kommunale virksomhet drives i samsvar med regelverket. 2.3 Identifikasjon av reviderte enhet Aktuelle enheter i kommunen har vært hjemmetjenesten avdeling Fannrem og avdeling Orkanger samt Orkdal Helsetun. 2.4 Høring Faktadel evt. foreløpig rapport er sendt til høring til hvem og svar av. Vedlegg evt. svar. 3 FORMÅL OG PROBLEMSTILLINGER 3.1 Formål Formålet med prosjektet er å se på saksbehandling ved tildeling av tjenester innen hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun, herunder klagebehandling. For å oppnå formålet har revisor stilt to problemstillinger: Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 4 av 15

5 3.2 Problemstilling 1: Følger enkeltvedtakene saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og særlovene? 3.3 Problemstilling 2: Hvordan blir klagesaker behandlet? 4 METODE OG GJENNOMFØRING 4.1 Metode Det er gjennomført et oppstartsmøte for prosjektet med seksjonssjefen for hjemmetjenesten og rådmannen i kommunen. Revisor har gjennomgått et utvalg av vedtak og klager i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun, for tjenester som er hjemlet i lov om helsetjenester i kommuner og lov om sosiale tjenester. Det er hentet ut og vurdert 31 vedtak som angår hjemmetjenesten og 20 vedtak som angår Orkdal Helsetun. Funn i prosjektet er muntlig presentert til seksjonssjefene for hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun. 4.2 Gjennomføring Hovedansvarlig for prosjektet har vært revisor Arve Gausen. 4.3 Avgrensninger av rapporten Rapporten skal kun synliggjøre en status over de enkeltvedtak som er gjennomført i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun. Data innhenting er avgrenset for årene Den setter fokus på saksbehandling og klagebehandling. Rapporten vurderer ikke faglige vurderinger utført av hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun, organisering av hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun, om tjenesten drives effektivt og produktivt. Revisor ser ikke på vedtak for brukerbetaling. Dokumentanalysen er ikke fullstendig, da det er tatt ut et utvalg av de vedtak som er fattet. 5 REVISJONSKRITERIER 5.1 Kilder Kildehenvisningene er skrevet i vedlegg Nasjonale rammer Det sentrale lovverket som hjemler tjenester i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun er lov om helsetjenester i kommuner og lov om sosiale tjenester. I tillegg er forvaltningsloven sentral i forhold til behandlingsmåter i forvaltningssaker. (vedlegg 2, punkt 2 og 3). Sosial og helsedepartementet har laget en hovedveileder for utforming av vedtak i sosialtjenesten som er gjeldende fra 1993 (vedlegg 3, punkt 1) Fylkeslegens tilsyn Fylkeslegen har tilsynsansvar for tjenester i hjemmetjenesten når det gjelder hjemmesykepleie og institusjonsplass for Orkdal Helsetun etter lov om helsetjenester i kommuner. Fylkeslegen er klageinstans etter lov om helsetjenester i kommuner når det kommunale klageutvalgets vedtak påklages. Fristen for klage er fire uker. Fylkeslegen har kompetanse til å overprøve alle sider av det vedtak som er truffet, både om klageren har fått nødvendig helsehjelp og saksbehandling. Klageutvalget kan ta opp nye forhold som ikke er nevnt i klagen hvis dette vedrører saken. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 5 av 15

6 5.2.2 Fylkesmannens tilsyn Fylkesmannen har tilsynsansvar for tjenester i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun når det gjelder tjenester hjemlet i lov om sosiale tjenester 4-2. Fylkesmannen er klageinstans etter lov om sosiale tjenester når forvaltningens vedtak påklages. Fristen for klage er tre uker. Fylkesmannen kan foreta full rettslig kontroll av vedtaket, men kan bare overprøve det forvaltningsskjønn som er utøvet når skjønnet er åpenbart urimelig. Dette betyr i praksis at det er bare vedtakets lovlighet som blir overprøvet Kommunens ansvar Kommunen skal etter lov om helsetjenester i kommuner yte tjenester som hjemmesykepleie og plass i sykehjem. Avgjørelse om tildeling av hjemmesykepleie og plass i sykehjem betraktes som et enkeltvedtak. Det er forvaltningsloven som gjelder for saksbehandlingsregler med de unntak som gjelder for lov om helsetjenester i kommuner. Den som søker tjenester etter lov om helsetjenester i kommuner kan påklage avgjørelsen til det organ kommunestyret bestemmer. Organet skal ha 5 medlemmer. Kommunen skal etter lov om sosialtjenester yte praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse, omsorgslønn, støttekontakt, plass i institusjon etc. til dem som har et særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. Avgjørelser om tildeling av tjenester etter lov om sosialtjenester regnes som enkeltvedtak. Det er forvaltningsloven som gjelder som saksbehandlingsregler med unntak av særregler i lov om sosialtjenester. 5.3 Saksbehandlingsregler Saksbehandlingsreglene representerer en viktig rettssikkerhetsgaranti for søkeren når de virker etter hensikten. De viktigste lovfestede saksbehandlingsreglene finnes i lov nr 10 februar 1967 om behandlingsmåten i forvaltningssaker (forvaltningsloven med tilhørende forskrifter (vedlegg 2, punkt 1). Loven gir regler om blant annet følgende punkter i saksbehandlingen hos hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun: hvem er part 2.e, veiledningsplikt 11, saksbehandlingstid 11a, taushetsplikt 13.1, utredningsplikt 17, begrunnelse av enkeltvedtak 24, begrunnelsens innhold 25 og informasjon om klageadgang Sivilombudsmannen gir borgerne en mulighet til å henvende seg til en uavhengig og nøytral instans med klagemål over den offentlige forvaltning. Sivilombudsmannen er uavhengig av forvaltningen. I årsrapporten fra sivilombudsmannen 1998 i undersøkelse av saksbehandlingen i forbindelse med tjenestetilbudet til utviklingshemmede i Kongsberg kommune, påpekes mangler i saksbehandlingen hos kommunen. (Vedlegg 3, kapitel 2) I Stortingsmelding nr.28 ( ) omsorgsmeldinga utrykker regjeringens ønske om å styrke saksbehandlingskompetansen innenfor pleie- og omsorgssektoren. Den sier det bør være en felles rettleier for saksbehandling i omsorgssektoren både etter lov om sosialtjenesten og lov om helsetjenester. (vedlegg 3, kapitel 3) Unntatt offentlighet. Alle har i utgangspunktet innsynsrett i forvaltningsmyndighetenes saksdokumenter. I offentlighetsloven er det fastsatt en del unntak fra innsynsretten. Offentlighetsloven unntar blant annet unntak fra offentlig innsyn for opplysninger som er undergitt taushetsplikt - eksempel er opplysninger som angår den enkeltes personlige forhold. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 6 av 15

7 6 FAKTABESKRIVELSE 6.1 Hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal Helsetun Innbyggernes behov for pleie og omsorg på institusjonsnivå dekkes av tilbud fra Ordal Helsetun. De har 95 langtidsplasser på sykehjemmet, 8 korttids- /avlastningsplasser, 6 plasser med rehabiliteringsplasser og 8 skjermet plasser med enhet for aldersdemente. Seksjonssjefen har myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker om tildeling av hjelp etter lov om helsetjenesten i kommunen innen de tjenester som ytes ved Orkdal Helsetun. Helsetunet har serviceerklæringer for de tjenester de yter. Generelle rutiner for saksbehandling for Orkdal Helsetun. Innbyggere i Orkdal kommune som søker tjenester fra Orkdal Helsetun, sender søknad selv eller med hjelp fra hjemmetjenesten, primærlege, sykehus, foresatt. Søknaden inneholder en begrunnelse basert på søkerens funksjonsnivå for hvorfor det søkes om tjenester fra helsetunet. Søknaden arkiveres i saksmappen til søkeren. Det blir deretter fattet et vedtak som arkiveres i saksmappen til søkeren. Søkeren underrettes med en gang vedtaket er fattet. Veiledning for tjenesten blir gitt når vedtaket fattes. Tidsbegrensning blir synliggjort i vedtak for kortids- og rehabiliteringsplass. Journalene til brukerne er plassert på avdelingene i helsetunet. Vedtaket følger en vedtaksmal laget av Orkdal Helsetun. Det henvises til klageadgang i vedtakene Hjemmetjenesten Innbyggernes behov for pleie og omsorg i hjemmet dekkes av tilbud fra hjemmetjenesten. Hjemmetjenesten er organisert i to avdelinger, avdeling Orkanger og avdeling Fannrem. Følgende tjenester tilbys: hjemmehjelp, hjemmesykepleie, omsorgslønn, trygghetsalarm, omsorgsbolig, middag, opphold ved institusjon/omsorgsbolig og brukerstyrt personlig assistanse. Det er seksjonssjefen som har myndighet til å fatte enkeltvedtak i saker om tildeling av hjelp etter lov om helsetjenesten i kommunene og lov om sosiale tjenester for de tjenester som ytes av hjemmetjenesten. Etter rapporten fra Stene & Skorstad AS har hjemmetjenesten jobbet med maler for enkeltvedtak, kartleggingsskjema av brukeren og tildelingskriterier for tjenester fra hjemmetjenesten. Denne jobben er nå ferdigstilt og man skal innføre disse kriteriene i hjemmetjenesten. Generelle rutiner for saksbehandling for hjemmetjenesten. Innbyggere som ønsker tjenester i hjemmetjenesten i Orkdal kommune sender en søknad, eller får hjelp til å skrive en søknad fra den avdelingen i kommunen som tilbyr tjenesten. Søknaden arkiveres i saksmappen til søkeren. Deretter kartlegger hjemmetjenesten funksjonsnivået til søkeren som utfylles i et Gerix-skjema og legges i saksmappen til søkeren. Søkeren blir da vurdert av hjemmetjenesten om han/hun skal få den/de tjenester som det søkes etter. Hvis søkeren får tjenester fra hjemmetjenesten, fattes det et vedtak som sier hvilken tjeneste brukeren får og for hvilket tidsrom tjenesten gjelder. Søker blir underrettet om vedtaket. Vedtaket kan inneholde flere tjenester eksempelvis: hjemmehjelp, hjemmesykepleie, middagsbringing, trygghetsalarm osv. Vedtaket følger en vedtaksmal laget av hjemmetjenesten. Når vedtakene skal fornyes med nytt tidsrom, henviser vedtakene til tidligere vedtak og tidligere kartlegginger. Det henvises til klageadgang i vedtakene. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 7 av 15

8 6.2 GERIX OG IPLOS Gerix skjemaet er et metodeskjema som sykepleiere ved hjemmetjenesten bruker for å dokumentere kartleggingen av søkerens funksjonsnivå. IPLOS er et nasjonalt informasjonssystem for pleie- og omsorgssektoren og skal innføres som obligatorisk del av KOSTRA i alle kommuner. IPLOS bygger på en revidert og forenklet utgave av Gerix og skal erstatte dagens statistikk over brukerne av pleie- og omsorgstjenester.! IPLOS tar sikte på å være en del av pleie- og omsorgstjenestens dokumentasjons- og saksbehandlerverktøy og bidra til bedre saksbehandling og beslutningsgrunnlag i tjenesten.! IPLOS vil gi kommunene og statlige myndigheter bedre grunnlag for beslutninger, blant annet gjennom KOSTRA statistikk.! Innføringen av IPLOS skal skje gradvis og starte som et forsøk. 7 FUNN OG VURDERING. 7.1 Problemstilling 1: Følger enkeltvedtakene saksbehandlingsreglene i forvaltningsloven og særlovene? Veiledningsplikt - generelle saksbehandlingsrutiner. Hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Dette gjøres for å gi innbyggerne i Orkdal mulighet til å ivareta sine behov for tjenester. Forvaltningsorganet bør gi veiledning om gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende saksområde og regler for saksbehandlingen jfr. Forvaltningsloven 11, lov om sosiale tjenester 4-1 og lov om helsetjenester i kommuner 2-1. I boken enkeltvedtak, begrunnelse og klage av Ottar Flølo skrives det at en part har rett til opplysninger om saksgang, forventet tidsbruk og hvem som skal avgjøre saken. Funn: Det foreligger ingen dokumentasjon i saksmappene om at det gis veiledning til søkerne av disse tjenestene. Det er opplyst at det gis informasjon muntlig ved forespørsel fra innbyggerne til avdelingene, ved kartlegging av søker og at informasjon blir sendt når enkeltvedtak fattes eksempelvis serviceerklæring. Vurdering/oppsummering: Hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun gir veiledning når enkeltvedtaket fattes i et omfang som tilfredsstiller lovens krav. Revisor mener det er viktig å sette fokus på når veiledning gis til brukerne og at man gir tilstrekkelig veiledning før vedtak fattes Hvem er part? I henhold til forvaltningsloven 2 første ledd bokstav e defineres begrepet part med: Person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder. I saker som angår hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun er det først og fremst søkeren som er part. Vurdering/oppsummering: Revisor har i dokumentanalysen ikke funnet noen indikasjon på at det foreligger feil oppfattelse av hvem som er part i vedtakene hos hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 8 av 15

9 7.1.3 Saksbehandlingstid Orkdal kommune skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Hvis kommunen oppdager ved mottak av søknaden at saksbehandlingen tar lang tid, skal søker informeres om det. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. I saker om kurante henvendelser bør foreløpig svar allerede gis hvis behandlingen vil overstige 14 dager, ifra forvaltningsloven 11a punkt 7. Funn: Revisor har funnet eksempler på lang saksbehandlingstid når avgjørelse fattes uten at foreløpig svar sendes til søker. Det er 6 vedtak hvor behandlingstiden på enkeltvedtak tar over 1 måned. Det var ingen vedtak i utvalget hvor det var dokumentert i saksmappen om underretning om lang saksbehandlingstid. Vurdering/oppsummering: Når saksbehandlingstiden tar over en måned for enkeltvedtak jfr. forvaltningsloven 11 a, skal søker informeres, når forvaltningsorganet mottar søknaden, om hvorfor avgjørelsen tar lengre tid å saksbehandle. Varslet skal som hovedregel være skriftlig. Revisor har sett eksempler på mangler ved kommunens forhåndsvarsling ved saksbehandlingstid som overstiger 1 måned Forvaltningsorganet skal utrede sakens fakta før vedtak treffes Orkdal Helsetun og hjemmetjenesten skal påse at saken er så godt belyst som mulig før vedtaket fattes. Viktige opplysninger er eksempelvis søknad og eventuelt kartlegging av bruker. Dette for å se hva det søkes om og om søkeren tilfredsstiller de krav som tildelingskriteriene i Orkdal kommune hjemler for tjenesten. I boken jus i eldreomsorgen står det at det er kommunen som avgjør hvilke tjenester som skal tilbys, men det skal skje i samarbeid med søkeren, og det skal legges vekt på hva søkeren mener om spørsmålet. Dette samarbeidet skal dokumenteres skriftlig. Funn: I dokumentanalysen fant revisor 5 enkeltvedtak der det manglet dokumentert søknad og 5 enkeltvedtak der det manglet dokumentert kartlegging av bruker. Vurdering/oppsummering: Noen av enkeltvedtakene manglet søknad, dette kan for eksempel skyldes øyeblikkelig hjelp. Det er viktig at det dokumenteres hvorfor det mangler søknad i saksmappen for å få fram fakta i saken jfr. Forvaltningsloven 17 og for kommunens egne vurderinger. For å kartlegge funksjonsnivået til brukerne er det kommunal praksis at hjemmetjenesten gjennomfører besøk hos søker med en kartlegging av fagperson (eks. sykepleier). Praksis tilsier at arbeidet dokumenteres på Gerix-skjemaet og arkiveres i saksmappen. Dette arbeidet vil være med på å tilfredsstille og dokumentere kravet om utredningsplikt for kommunen jfr forvaltningsloven 17. Det er viktig under kartleggingen at søker får uttale seg og at dette kan dokumenteres i kartleggingen av brukeren, sivilombudsmannen påpeker at dette er viktig Enkeltvedtak Enkeltvedtak er et vedtak som gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemt personer, jfr. forvaltningsloven 2 b. Fordeling av tjenesteytelser som innebærer en offentlig subsidiering, eller som det er knapphet på, skal avgjøres som enkeltvedtak. At avgjørelse betraktes som enkeltvedtak innebærer at forvaltningsloven utløser bestemte regler om saksbehandling. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 9 av 15

10 I de senere år har sivilombudsmannen og departementet mer og mer gått inn for at avgjørelser som man ikke har rettskrav på, skal regnes som enkeltvedtak. Revisor har i prosjektet prøvd å kartlegge om de reviderte enheter betrakter egne avgjørelser som enkeltvedtak. I boken jus i eldreomsorgen av Lasse Skaug er praktisk bistand i lov om sosiale tjenester 4-2 a definert som å yte hjelp til dagliglivets praktiske gjøremål i hjemmet, samt til personlig stell og hygiene, tilsyn og aktivisering. Praktisk bistand vil kunne omfatte renhold, matlaging, klesvask og tilsyn overfor hjemmeboende. For disse tjenestene skal det fattes enkeltvedtak. Funn:! Brukerstyrt personlig assistent: Revisor har funnet 1 vedtak på brukerstyrt personlig assistent hvor vedtakene ikke hjemles i lov, henviser ikke til klageadgang, vedtakene mangler saksnummer i overskriften på vedtaket.! Trygghetsalarm: revisor har sett på 8 vedtak. Det fattes vedtak for tildeling av trygghetsalarm, men vedtakene følger ikke vedtaksmalen til hjemmetjenesten, mangler saksnummer i overskriften på vedtaket.! For tildeling av hjemmehjelp, hjemmesykepleie, omsorgslønn, middagsombringing, opphold ved institusjon korttidsplass og langtidsplass, opphold ved aldersheim korttidsplass og langtidsplass og rehabiliteringsplass fattes det enkeltvedtak. Vurdering: Revisor stiller spørsmål om hjemmetjenesten betrakter vedtakene om brukerstyrt personlig assistent og trygghetsalarm som enkeltvedtak.! Brukerstyrt personlig assistanse skal hjemles i lov om sosialtjenester 4-2 a som sier de sosiale tjenestene skal omfatte praktisk bistand og opplæring, herunder brukerstyrt personlig assistanse til dem som har et særlig hjelpebehov. Loven ble gjeldende fra 1. mai Avgjørelsen skal fattes som enkeltvedtak. Vedtaksmalen for hjemmetjenesten følges ikke for vedtaket.! Revisor vurderer at vedtak for tjenesten trygghetsalarm ikke følger vedtaksmalene for hjemmetjenesten. Tjenesten hjemles i et eget reglement for kommunen og dette gjør at det skal fattes et enkeltvedtak. Oppsummering: For tildeling av hjemmehjelp, hjemmesykepleie, omsorgslønn, middagsombringing, opphold ved institusjon kort tidsplass og langtidsplass og rehabiliteringsplass fattes det enkeltvedtak i Orkdal kommune. Revisor mener at vedtak om brukerstyrt personlig assistent er et enkeltvedtak som skal hjemles i lov om sosialtjenester og vedtaksmalen for hjemmetjenesten bør følges. Tjenesten trygghetsalarm er enkeltvedtak og kommunen bør bruke vedtaksmalen for hjemmetjenesten med henvisning til kommunens retningslinjer for trygghetsalarm Begrunnelse av enkeltvedtak Hovedreglen er at enkeltvedtak skal begrunnes jfr. forvaltningsloven 25. I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse hvis det innvilges en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Vurdering/oppsummering: Hjemmetjenesten og helsetunet gir i hovedsak begrunnelse i vedtaket. Revisor vil imidlertid nedenfor i punkt knytte bemerkninger til begrunnelsens innhold. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 10 av 15

11 7.1.7 Begrunnelsens innhold i enkeltvedtaket. I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger på og gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket omfatter. Det skal også nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn bør nevnes, jfr. forvaltningslovens 25. Denne informasjonen gis for at brukeren skal forstå den problemstilling vedtaket bygger på. Funn:! Hos hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun begrunnes vedtakene med søkerens funksjonstilstand. Hvilken tjeneste som ytes til søkeren. Det henvises til lov og paragraf for tjenesten uten skrevet tekst for paragraf.! Hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun hjemler middagsombringing under lov om helsetjenester i kommuner og lov om sosialtjenester. Vurdering:! Hvis det er tjenester det søkes etter som ikke innvilges bør dette begrunnes. Søkerens funksjonsnivå bør kartlegges og måles mot hva som er kommunal praksis/ tildelingskriterier for å ha krav på en tjeneste. Det henvises til lovparagrafen i vedtaket. Det er informativt for brukeren om det refereres kort til lovteksten. Dette er viktig informasjon i enkeltvedtaket for at brukeren skal forstå vedtaket.! Revisors vurdering er at middag som utleveres til brukere kan hjemles i lov om sosiale tjenester 4.2 a De sosial tjenestene skal omfatte praktisk bistand til dem som av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker trenger det. Middagsombringing kan hjemles under praktisk bistand til dagliglivets gjøremål.! Sivilombudsmannen har skrevet i årsmeldingen av 1998, hva begrunnelsen i enkeltvedtaket bør inneholde jfr. kapitel 6.2 i rapporten. Oppsummering: Det henvises ikke i begrunnelsen for vedtak hos hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun, hvilke tjenester det søkes om, hvorfor søkeren ikke får det han søker etter og hva som er kommunal praksis - tildelingskriterier for de tjenester det søkes om. Middagsombringing hjemles under lov om sosiale tjenester 4-2a som sier de sosiale tjenester skal omfatte praktisk bistand til dagliglivets gjøremål. Kommunen hjemler middagsombringing feil i dag Informasjon om klageadgang i vedtakene: I vedtaket skal det henvises til klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere framgangsmåte ved klage jfr. forvaltningsloven 27.3 ledd. For tjenester som er hjemlet i lov om sosiale tjenester er klagefristen 3 uker og klageinstans er fylkesmannen. For lov om helsetjenester i kommuner er klagefristen 4 uker og klageinstans er et klageutvalg oppnevnt av kommunestyret og siste klageinstans er fylkeslegen. Funn:! I et av klagevedleggene til hjemmetjenesten henvises det til: Klage frist for lov om helsetjenester i kommuner er 3 uker. Klagevedleggene til hjemmetjenesten avdeling Orkanger og avdeling Fannrem er ikke like.! I enkeltvedtak hos Orkdal Helsetun opplyses det at hvis klageren ikke får medhold i klageutvalget går klagen videre til fylkeslegen for endelig avgjørelse. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 11 av 15

12 ! Revisjonen så få klagesaker i utvalget på vedtak fra hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun. Vurdering/oppsummering: For lov om helsetjenester i kommuner er klagefristen 4 uker jfr ledd, dette må endres i klagevedlegget til hjemmetjenesten avdeling Fannrem. Lov om helsetjenester i kommuner ledd sier at det må fattes et enkeltvedtak hos klageutvalget med ny klagefrist. Dette må endres i opplysninger om klageadgang hos Orkdal Helsetun. Revisor oppdaget at klagevedlegget til enkeltvedtak i hjemmetjenesten er ulike og oppfordrer hjemmetjenesten om å lage felles klageskjema. 7.2 Problemstilling 2: Hvordan blir klagesaker behandlet? Følger klagebehandlingen forvaltningsloven og lov om helsetjenester i kommuner? Den som søker tjenester etter lov om helsetjenester i kommuner kan påklage avgjørelsen til det organ kommunestyret bestemmer. Organet skal ha 5 medlemmer. Hvis avgjørelsen fra det kommunale klageutvalget stadfester tidligere vedtak, kan det klages til fylkeslegen. Fylkeslegen har plikt til å overprøve alle sider av det vedtak som er truffet, både om klageren har fått nødvendig helsehjelp og saksbehandling. Klageutvalget kan ta opp nye forhold som ikke er nevnt i klagen hvis dette vedrører saken. Fristen for en part å klage er fire uker. I boken velferdsrett av Asbjørn Kjønstad og Aslak Syse settes det fokus på to forhold som klageinstansen bør ha fokus på i en klage etter lov om helsetjenester i kommuner: 1. Klageutvalget bør se på om kommunens helsetjeneste holder minstemål. 2. Klageutvalget bør se på om det er usaklig forskjellsbehandling av brukere av samme helsetjeneste. Funn: Det er 3 klager som har blitt behandlet i klageutvalget for helsetjenester i Orkdal kommune for I denne tidsperioden er det ingen part som har påklaget klageutvalgets vedtak til fylkeslegen. Sak 1 er avvist av klageutvalget fordi klageutvalget anser saken som en personalsak. Sak 2 har klageutvalget opprettholdt det administrative vedtaket. Vedtaket i klageutvalget er ikke påklaget. Det er uklart for revisor om klager har oppfattet adgangen til å påklage klageutvalgets vedtak. Sak 3 har klageutvalget opprettholdt det administrative vedtaket og oversendt klagen til fylkeslegen til endelig avgjørelse. Dette er feil saksbehandling av klagen fra klageutvalget. Klager har ikke påklaget vedtaket til fylkeslegen i Vurdering: Sak 1 er avvist av klageutvalget fordi klageutvalget anser saken som en personalsak. Revisor har ikke vurdert sak 1, fordi at dette er en personalsak. I sak 2 opprettholdes det administrative vedtaket. Klagen omhandler vedtak om rulleringsopphold ved Orkdal sjuke- og aldersheim. Klagen omhandler tjenestetilbudet og skal behandles av klageutvalget. Underretningen fra klageutvalget er blitt sendt til part i saken med Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 12 av 15

13 informasjon om at det administrative vedtaket opprettholdes, det refereres ikke til hva det administrative vedtaket er. Informasjon om klageadgang gis med kun henvisning til lov om helsetjenester i kommuner 2-4. Det refereres ikke til tekst om hvor klager skal henvende klagen eller klagefrist. Revisor mener at det både utilstrekkelig og mangelfull opplysninger om klageadgang i underretningen til klager. I sak 3 opprettholder klageutvalget det administrative vedtaket og klagen oversendes fylkeslegen til endelig avgjørelse. Klagen omhandler klage på vedtak om opphold ved Orkdal Helsetun. Lov om helsetjenester i kommuner 4-2 sier at klageutvalget skal fatte et nytt enkeltvedtak som underrettes til klageren med ny klagefrist. Det har kommet svar på klagen fra fylkeslegen. I svarbrevet refereres det til at klageutvalget skal fatte et nytt vedtak med ny klagefrist. Det er klageren som skal påklage dette vedtaket til fylkeslegen. Underretning fra klageutvalg til klager om fylkeslegens vedtak mangler. Svarbrevet fra fylkeslegen var ikke arkivert i saksmappen til søkeren. Revisor mener det er feil framgangsmåte hos klageutvalget ved behandling av klager. I utvalget av enkeltvedtak har revisor sett få klager på vedtak hos hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun i Orkdal kommune. Dette kan tyde på at hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun har et godt omdømme blant innbyggerne i kommunen og at innbyggerne får de tjenester de har krav på. Oppsummering: Revisor mener at kunnskap om saksbehandlingen av klager etter lov om helsetjenester er mangelfull i klageutvalget. Klageutvalget skal fatte et nytt enkeltvedtak som sendes til klageren med ny klagefrist for alle saker som klageutvalget behandler der klager ikke gis medhold. I underretningen skal det refereres til hva vedtaket gjelder og klageadgang som er beskrevet med tekst. Revisor etterspør rutiner på saksbehandling og arkivering av klager i saksmappene til brukerne i Orkdal kommune. Revisor mener at sak 3 bør behandles ferdig av kommunen, fordi saken ikke er behandlet av klageorganet på nytt etter at fylkeslegen har gitt svar på klagen Følger klagebehandlingen forvaltningsloven og lov om sosiale tjenester? Den som søker tjenester etter lov om sosialtjenester kan påklage avgjørelsen til fylkesmannen. Klagefristen er 3 uker. Fylkesmannen kan foreta full rettslig kontroll av vedtaket, men kan bare overprøve det forvaltningsskjønn som er utøvet når skjønnet er åpenbart urimelig. Dette betyr i praksis at det er bare vedtakets lovlighet som blir overprøvet. I forskrift om forvaltningens veiledningsplikt til fvl. 11, 5. 2 setning sier at forvaltningsorganet bør hjelpe til med å fylle ut og utarbeide klager når det synes å være behov for slik hjelp. Funn: Tjenester som er hjemlet i lov om sosiale tjenester har revisor i utvalget av 31 vedtak for 2001 funnet 2 vedtak som er påklaget hos hjemmetjenesten: 1. Et enkeltvedtak som omhandler hjemmehjelp er påklaget og endret av hjemmetjenesten. 2. Et enkeltvedtak som omhandler omsorgslønn er påklaget og endret av hjemmetjenesten. Vurdering/oppsummering: Revisor har ingen merknader til klager etter lov om sosialtjenester hos kommunen. Ingen av vedtakene etter lov om sosialtjenester er oversendt fylkesmannen, dette fordi klagene ble etterkommet av hjemmetjenesten. Det er henvist til riktig klageadgang på de vedtak som er hjemlet i lov om sosialtjenester. I utvalget av enkeltvedtak har revisor sett få klager på vedtak hos hjemmetjenesten. Dette kan tyde på at hjemmetjenesten har satt fokus på klager og har godt omdømme blant søkerne/brukerne som regner med å få de tjenester de har krav på. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 13 av 15

14 7.3 Generelle merknader og kommentarer Vedtaksmyndighet: Det er seksjonssjefene som har delegert myndighet til å fatte vedtak innenfor sitt tjenesteområde. De kan delegere denne myndigheten innen sin administrasjon. Revisor vurderer at den som har fått delegert denne myndigheten, bør signeres enkeltvedtaket for å bekrefte gyldigheten av vedtaket. Hos Orkdal Helsetun har revisor sett eksempler på 10 vedtak som ikke var signert av de som hadde vedtaksmyndighet. Vedtakene var signert av sekretærene. Myndigheten til å fatte vedtak er gitt muntlig fra seksjonssjefen til sekretæren. Denne myndigheten bør være skriftlig. I delegasjonsreglementet er det seksjonssjef og kontorsjef som har vedtaksmyndighet hos Orkdal Helsetun Unntatt offentlighet Det følger av lov om offentlighet i forvaltningen (offentlighetsloven) 2 at forvaltningens saksdokumenter er offentlige så langt det ikke er gjort unntak i lov eller i medhold av lov. Enhver kan hos vedkommende forvaltningsorgan kreve å få gjøre seg kjent med det offentlige innholdet av dokumenter i en bestemt sak. Lovens 3 definerer lovens dokumentbegrep. Forvaltningens saksdokumenter er dokumenter som er utferdiget av et forvaltningsorgan, og dokumenter som er kommet inn til eller lagt frem for et slikt organ. Lovens 5 a definerer unntak for opplysninger undergitt lovbestemt taushetsplikt. Opplysninger som er undergitt taushetsplikt i lov eller i medhold av lov er unntatt fra offentlighet. I dokumentanalyser har revisor sett 10 enkeltvedtak som ikke er unntatt offentlighet og 3 enkeltvedtak som er unntatt offentlighet men henviser til feil lov. Offentlighetsloven gjelder for kommunale forvaltningsorganer. Under denne kategorien er hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun. Revisor mener at enkeltvedtak hos hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun som inneholder personopplysninger til bruker, skal være unntatt offentlighet, offentlighetsloven 5 a jfr. forvaltningsloven 13. Dette bør inn i vedtaksmalen til hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Tidsbegrenset vedtaksperiode og innhold i enkeltvedtaket. I boken jus i eldreomsorgen er det skrevet: innvilges søknaden, må det gå klart fram hva som er innvilget, og for hvor lang tid vedtaket skal gjelde. Dette gir brukeren visshet om hva kommunen vil tilby for ettertiden. Det er funnet eksempler på enkeltvedtak for brukerstyrt personlig assistent hvor det står følgende Dersom det innvilges stønad til personlig assistent, vil assistenten yte følgende hjelp... vedtaksperioden er ikke beskrevet, vedtakene er fra For to vedtak for tjenesten brukerstyrt personlig assistent fra 1999 mangler vedtaksperiode og hva som er innvilget Samhandling. Revisor har i prosjektet sett områder hvor hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun kan samarbeide/koordinere mer. Områder hvor et nærmere samarbeid kan være nyttig er veiledning til brukerne av kommunale tjenester, felles vedtaksmaler og klagevedlegg for hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun. 7.4 Høring Høringsuttalelsen bør vanligvis vedlegges rapporten Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 14 av 15

15 8. REVISORS KONKLUSJON Det ser ut som om saksbehandlingen av enkeltvedtak i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun er godt ivaretatt. Enkelte områder har imidlertid forbedringspotensiale. Ut fra grunnlagsmaterialet er revisor av den oppfatning at hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun utøver sin veiledningsplikt. Revisor mener imidlertid at det er viktig å sett fokus på når veiledningen gis til brukerne og at man gir tilstrekkelig veiledning før vedtak treffes. Revisor har sett eksempler på at det ikke er sendt ut forhåndsvarsel der saksbehandlingstiden overstiger 1 måned. Revisor har sett eksempler på at søknader mangler og kartleggingsskjema ikke ligger i saksmappene. Ut fra grunnlagsmaterialet er det uklart om tildeling av brukerstyrt personlig assistent og trygghetsalarm ble oppfattet som enkeltvedtak. Ut fra grunnlagsmaterialet er revisor av den oppfatning at enkeltvedtak mangler informasjon om hvilke tjenester det søkes om, hvorfor søkeren ikke får det han søker etter og hva som er kommunal praksis med henvisning til tildelingsreglement for den enkelte tjeneste. Revisor har sett eksempler på at det henvises til feil klagefrist og saksgang i informasjon om klage hos enkeltvedtakene. Revisor mener at kunnskap om saksbehandlingen av klager etter lov om helsetjenester i kommuner er mangelfull i klageutvalget. Det foreligger ingen klager over klageutvalgets vedtak i fra klager. Revisor har ingen merknader til saksbehandlingen av klager etter lov om sosialtjenester hos kommunen. Revisor så få klagesaker i utvalget. 9. ANBEFALINGER: 1. Kommunen har et forbedringspotensiale for saksbehandling av enkeltvedtak hos hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun jfr. rapportens kapitel Rutiner for saksbehandling i klageutvalget etter lov om helsetjenester i kommuner er mangelfulle og bør forbedres i overensstemmelse med loven. Vestre Revisjonsdistrikt Sør-Trøndelag Side 15 av 15

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i pleie- og omsorgs- avdelingen Hemne kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i pleie- og omsorgs- avdelingen Hemne kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i pleie- og omsorgsavdelingen Hemne kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG 3 1.1 FORMÅL 3 1.2 SAMMENDRAG AV RAPPORTENS

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i Åpen omsorg og Meldal Helsetun Meldal kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i Åpen omsorg og Meldal Helsetun Meldal kommune Rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i Åpen omsorg og Meldal Helsetun Meldal kommune År 2004 Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG... 4 2. INNLEDNING... 5 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET...5 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Lasse Skaug. Jus i eldreomsorgen. Saksbehandling av omsorgssaker. Kommuneforlaget

Lasse Skaug. Jus i eldreomsorgen. Saksbehandling av omsorgssaker. Kommuneforlaget Lasse Skaug Jus i eldreomsorgen Saksbehandling av omsorgssaker Kommuneforlaget Innhold DeM Kapittel 1 Innledning 13 Kapittel 2 Rettssikkerhet 16 2.1 Rettssikkerhet som krav til forvaltningens avgjerelser

Detaljer

Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling

Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling Surnadal kommune 2 1. INNLEDNING 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER 2.1 Formål 2.2 Problemstillinger 2.3 Avgrensninger av prosjektet 3. METODE OG

Detaljer

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8.

1. SAMMENDRAG 2 2. INNLEDNING 3 3. FORMÅL 3 4. FAKTADEL 3 5. REVISORS VURDERING 5 6. REVISORS KONKLUSJONER 7 7. REVISORS ANBEFALINGER 8 8. Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG 2 1.1 MÅLSETTING FOR PROSJEKTET 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER 2 2. INNLEDNING 3 2.1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon

Fosen Kommunerevisjon Fosen Kommunerevisjon Hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2008 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN INNFØRING Akkrediteringsdagen, 8. september 2014, ved Geir Heivoll UTGANGSPUNKT I lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

Detaljer

Saksbehandling av enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Saksbehandling av enkeltvedtak etter forvaltningsloven FORVALTNINGSREVISJON 2009 Alvdal kommune Saksbehandling av enkeltvedtak etter forvaltningsloven REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Alvdal: 62 48 90 18 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 17-2015 Forvaltningsrevisjon i Holtålen kommune Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Formålet med prosjektet er å undersøke

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten.

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten. Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler Sykehjem, langtidsplass

Detaljer

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler, vurdering Sykehjem,

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel Presentasjon Forvaltningsloven og barnekonvensjonen Av Mirella R. Hoel JUSS ER GØY!!!! Barnekonvensjonen Barnas Grunnlov Et dokument som beskriver barns grunnleggende rettigheter Gjelder alle under 18

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune

Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune Søknad om helse og omsorgstjenester fra Gol kommune 1. Personopplysninger Fødselsnummer: Sivilstatus: Navn: Fastlege: Adresse: Postnr./sted: Telefon privat: 2. Husstand Bor du alene? (sett kryss) Ja Nei

Detaljer

Hva er en søknad? IKT - Kurs i saksbehandling september 2015 - søknad

Hva er en søknad? IKT - Kurs i saksbehandling september 2015 - søknad Hva er en søknad? 1 Bekymringsmelding til kommunen Dame 88 år Bor alene, ingen nære pårørende Avviser hjelp fra alle Leiligheten hun bor i ligner en søppelhaug og lukter vondt Hun går ut for å handle hver

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

RUTINE FOR KLAGESAKER

RUTINE FOR KLAGESAKER ELVERUM KOMMUNE RUTINE FOR KLAGESAKER Handlingsplan Elverum ungdomsskole Sist revidert: 03.01.2013 Atle Teksum/rektor Rutinene beskriver handlingsplanen for Elverum ungdomsskole samt lovforankret bakgrunn.

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen

Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet Kapittel 2 Kravet om rettssikkerhet i forvaltningen Innhold Kapittel 1 Forvaltning og forvaltningsvirksomhet........................... 17 1.1 Offentlig forvaltning «utøvende makt».................... 17 1.2 Forvaltningsvirksomhet.................................

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2

1. GENERELLE UTGANGSPUNKT. 1.1 Sentrale lover. Side 2 Rundskriv Universiteter og høyskoler Samorda opptak Universitets- og høgskolerådet Nettverk for private høyskoler NOKUT Studentorganisasjonene Nr. Vår ref Dato F005-06 200600302 30.01.2006 VEILEDING I

Detaljer

Terskel-undersøkelsen 2010

Terskel-undersøkelsen 2010 Terskel-undersøkelsen 2010 Tildeling av sykehjemsplass i Oslo og Akershus - kjennetegn ved dagens rutiner sett fra tildelingstjenestens ståsted Rapport fra Helsetilsynet i Oslo og Akershus Helsetilsynets

Detaljer

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN

MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN MÅLSELV KOMMUNE PLEIE OG OMSORGSTJENESTEN SØKER NAVN: EGENSØKNAD Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Målselv kommune Generelt: Kommunen har ansvar for å yte nødvendig helse- og omsorgstjenester til

Detaljer

Håndtering av innsynsbegjæringer

Håndtering av innsynsbegjæringer Håndtering av innsynsbegjæringer Kommunearkivkonferansen 03.05.2016 v/ Solveig A Torp Arkivleder /jurist Forsvarets arkivtjeneste 04.05.2016 1 «Et troverdig dokumentert Forsvar» Offentlig organ må utøve

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

BDO AS. Prosjektplan. Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten i Sandefjord kommune. Side 0 av 7

BDO AS. Prosjektplan. Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten i Sandefjord kommune. Side 0 av 7 Prosjektplan Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Side 0 av 7 1. Formål og avgrensning Sandefjord distriktsrevisjon har engasjert BDO AS (BDO) til å gjøre en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og

NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og NKF konferanse 2.11.09 Forum for bygg og eiendom offentlighetsloven May Britt Dahl Spesialrådgiver Bergen kommune/ Leder NKF Hordaland Bakgrunn for lovendringen Skape tillitt til offentlig forvaltning.

Detaljer

Forvaltningsrett. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Forvaltningsrett. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Forvaltningsrett Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Hva er god saksbehandling? Treffe riktige avgjørelser På en hurtig og effektiv måte Som ivaretar alles interesser i saken Som trygger rettssikkerheten

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015

Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Forvaltningsrevisjonsplan 2014-2015 Hvaler kommune Østfold kontrollutvalgssekretariat Innhold: 1. Innledning... 2 2. Om den overordnede analysen... 3 2.1 Kravene i forskriften ( 10)... 3 2.2 Informasjonsgrunnlag

Detaljer

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG?

HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? HVORDAN SKRIVE ET GODT SAKSFREMLEGG? JURIDISKE KRAV TIL SAKSBEHANDLINGEN Intern opplæring 6. november 2013 Hvordan oppstår en sak? Saker kan oppstå på ulike måter ; - Eksterne henvendelser søknader, klager,

Detaljer

Adgang til å sette vilkår om flytting

Adgang til å sette vilkår om flytting Adgang til å sette vilkår om flytting Innledning Vedlegget beskriver og gir føringer for Fylkesmannens klagebehandling av vedtak der kommunen har satt vilkår om flytting for personer med behov for praktisk

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 21.03.2012 12/158 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Onsdag 28. mars 2012 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, 2. etg, rådhuset,

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:.................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008

El-tilsyns. tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven. DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 El-tilsyns tilsyns-,, forvaltnings-, offentlighets- og arkivloven DLE-konferansen i Tromsø 17. september 2008 Cecilie Magnussen Enhet for elektriske produkter Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar

Detaljer

Søknad om omsorgstjenester

Søknad om omsorgstjenester KRISTIANSAND KOMMUNE HELSE- OG SOSIALSEKTOREN Service og forvaltning Forvaltningsavdelingen Søknad om omsorgstjenester Søknaden sendes til: Service og forvaltning. Forvaltningsavdelingen. Postboks 417

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til lovendringer

Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til lovendringer Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat forslag til lovendringer Rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester kriterier og ventelister 1 Innhold

Detaljer

Driftsreduksjoner ved å redusere eller fjerne praktisk bistand i hjemmet, jfr. Rådmannens mail dat. 27.09.13.

Driftsreduksjoner ved å redusere eller fjerne praktisk bistand i hjemmet, jfr. Rådmannens mail dat. 27.09.13. Driftsreduksjoner ved å redusere eller fjerne praktisk bistand i hjemmet, jfr. Rådmannens mail dat. 27.09.13. Lovhjemmel til å ha/ ikkje ha tilbudet: Lovgrunnlag: I h.h.t Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget

Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Porsgrunn kommune Kontrollutvalget Vår ref. 15/5-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 06.01.2015 Christian Moulin Grunde Grimsrud Aud Fleten Rådmannen/adm. Porsgrunn kommune - kontrollutvalget Leder

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Tjenestekontoret. - saksbehandling og service. Forvaltningsrevisjon - Porsgrunn kommune 2014 :: 705031

Tjenestekontoret. - saksbehandling og service. Forvaltningsrevisjon - Porsgrunn kommune 2014 :: 705031 Tjenestekontoret - saksbehandling og service Forvaltningsrevisjon - Porsgrunn kommune 2014 :: 705031 Innhold Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer...1 1.2 Problemstillinger og revisjonskriterier...1

Detaljer

Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21

Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21 Veiledning for bruk av standarder for enkeltvedtak etter Introduksjonsloven 21 Til kommuner som skal fatte vedtak etter lov 4. juli 2003 nr. 80 om introduksjonsordning for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilsyn, oppfølging og kontroll av fosterhjem Prosjektplan/engagement letter Dokumentet inneholder opplysninger som ikke er offentlige (Offl 13 jf. Fvl 13). Mai 2014

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven Vår dato: 02.06.2010 Vår referanse: 2010/3033 Arkivnr.: 444 Deres referanse: Jorunn Trømborg Saksbehandler: Frode Torvik Innvalgstelefon: 32 26 66 65 Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet

Detaljer

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET

Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET Deanu gielda Tana kommune REGLEMENT KONTROLLUTVALGET REGLEMENT FOR KONTROLLUTVALGET 1. KONTROLLUTVALGETS FORMÅL Kontrollutvalget er opprettet med hjemmel i kommunelovens 60, nr 9. Kontrollutvalget forestår

Detaljer

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008 jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune 18 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kvænangen kommune har gjennom en bestilling

Detaljer

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM

Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen. en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Bokmål Sivilombudsmannen Stortingets ombudsmann for forvaltningen en kort orientering om oppgaver og virksomhet S OM Forord Det skjer av og til at offentlige myndigheter forsømmer pliktene sine, begår

Detaljer

Retningslinjer saksbehandling. Helse- og omsorgstjenester

Retningslinjer saksbehandling. Helse- og omsorgstjenester Retningslinjer saksbehandling Helse- og omsorgstjenester Vedtatt av Kommunestyret, sak 121/15, 16/12/2015 Innholdsfortegnelse 1 OVERORDNEDE VERDIER I TJENESTETILBUDET... 6 1.1 TRYGGHET... 5 1.2 KREATIVITET...

Detaljer

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper

FORUM FOR BYGGESAK. Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven. Forvaltningsloven. Prinsipper NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING Enkel gjennomgang av Forvaltningsloven Tor Hegle Styremedlem FFB Tromsø 2008 1 Forvaltningsloven Er en prinsipplov - med saksbehandlingsregler som skal sikre betryggende

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Saksbehandling. - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013

Saksbehandling. - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013 Saksbehandling - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013 2013 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2

Detaljer

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure

Aure kommune. System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Aure kommune System for tverrfaglig samarbeid rundt brukere med behov for langvarige og koordinerte tjenester i Aure Innholdsfortegnelse 1.0 INNLEDNING... 2 1.1 Bakgrunn... 2 1.2 Formål med system for

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT BRUKERBETALING INSTITUSJON FRA INNLANDET REVISJON IKS Ark.: Lnr.: 6737/13 Arkivsaksnr.: 13/1121-1 Saksbehandler: Øivind Nyhus FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT "BRUKERBETALING INSTITUSJON" FRA INNLANDET REVISJON IKS Vedlegg: Forvaltningsrevisjonsrapport 8-2013

Detaljer

Rutiner og praksis for IPLOSregistrering. Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Rutiner og praksis for IPLOSregistrering. Moss kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Rutiner og praksis for IPLOSregistrering Moss kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 9. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Østfold fylkeskommune Mysen videregåendeskole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Østfold fylkeskommune

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse Lov og kommunal retningslinje

Brukerstyrt personlig assistanse Lov og kommunal retningslinje Brukerstyrt personlig assistanse Lov og kommunal retningslinje Lovgrunnlag: Forvaltningslovens regler gjelder Beslutning formidles i form av enkeltvedtak Pasient- og brukerrettighetsloven Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Søknad om HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Opplysninger til søkeren HELSE- OG OMSORGSTJENESTENE er kommunens ansvarsområde. Den yter ulike former for hjelp når behov melder seg. Med dette skjemaet kan du på

Detaljer

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

Helsefagarbeideren og jussen

Helsefagarbeideren og jussen Helsefagarbeideren og jussen Oslo 9.mai 2012 Foreleser: Knut Erling Nyheim, vernepleier, jurist og advokat INNHOLD Nye lover i forbindelse med Samhandlingsreformen Taushetsplikt, opplysningsplikt og opplysningsrett

Detaljer

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2

1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2. 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon... 2 PLAN FOR GJENNOMFØRING AV FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2008-2011 - HØYLANDET KOMMUNE - 2008 Innholdsfortegnelse 1 Bakgrunn og formål med forvaltningsrevisjon... 2 2 Om planlegging av forvaltningsrevisjon...

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 Lovgrunnlag s 3 3.0 Søknad om tjenester

Detaljer

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET

GRIMSTAD KOMMUNE ÅRSPLAN FOR 2014 KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR 2014 GRIMSTAD KOMMUNE KONTROLLUTVALGET ÅRSPLAN FOR KONTROLLUTVALGET FOR 2014 1. Bakgrunn Grimstad kontrollutvalg legger med dette frem en egen årsplan for

Detaljer

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER...

1. SAMMENDRAG...2 2. INNLEDNING...3 3. FORMÅL/MÅLSETTING...3 4. FAKTADEL...4 5. REVISORS VURDERING...5 6. REVISORS KONKLUSJONER... Innholdsfortegnelse side 1. SAMMENDRAG...2 1.1 FORMÅLET FOR PROSJEKTET... 2 1.2 REVISORS VURDERINGER OG KONKLUSJONER... 2 1.3 REVISORS ANBEFALINGER... 2 2. INNLEDNING...3 2.1 BAKGRUNN... 3 2.2 HJEMMEL

Detaljer

Saksbehandling og dokumentasjon

Saksbehandling og dokumentasjon Veileder IS-1040 Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester hjemmesykepleie sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie praktisk bistand og opplæring avlastningstiltak støttekontakt

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON s FORVALTNINGSREVISJON Regeletterlevelse og saksbehandling ved Koordinerende enhet Harstad kommune Rapport 2015 Forord På grunnlag av bestilling fra kontrollutvalget i Harstad kommune har KomRev NORD

Detaljer

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling Internserien 4/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens

Detaljer

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014

Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Helsere& og saksbehandling Drammen 4. november 2014 Forvaltningsre- og saksbehandling Forvaltningsloven, habilitetsregler, veiledningsplikten, enkeltvedtak, saksforberedelser, klagebehandling, omgjøring

Detaljer

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune

FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen. Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune FYLKESMANNEN I OSLO OG AKERSHUS Helseavdelingen Rapport fra tilsyn med kommunale omsorgstjenester i Nesodden kommune Virksomhetens adresse: Postboks 123, 1451 NESODDTANGEN Tidsrom for tilsynet: 08.01.13

Detaljer

Enkeltvedtak et enkelt vedtak?

Enkeltvedtak et enkelt vedtak? Enkeltvedtak et enkelt vedtak? IKT Kurs i saksbehandling 10. juni 2015 1 Vedtaksfasen Når det skrives vedtak er de mest sentrale elementene: Vurderingene Begrunnelsen Språk Viktig å huske at mottaker ofte

Detaljer

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune

Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester. Grong kommune Pleie og omsorg - Tildeling av tjenester Grong kommune Forvaltningsrevisjon nr 1742-1/2010 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden november 2009 til mai 2010 gjennomført en forvaltningsrevisjon av tildeling

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Rapport fra landsomfattende tilsyn 2009 kommunale sosial- og helsetjenester til barn i barne- og avlastningsboliger Ved Agdenes kommune Virksomhetens adresse: 7316 Lensvik

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunes ansettelsespolitikk Frøya kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunes ansettelsespolitikk Frøya kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Rapport forvaltningsrevisjon Kommunes ansettelsespolitikk Frøya kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG... 3 1.1 BAKGRUNN...3 1.1 FORMÅLET MED PROSJEKTET...3

Detaljer

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet

Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer. Styringsdokument 1/2011. Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Regler for klagebehandling på standpunktkarakterer Styringsdokument 1/2011 Sett inn et bilde som dekker det hvite feltet Forord Å sette karakterer og ellers foreta vurdering er underlagt strenge regler

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 14/00257 Dato for kontroll: 09.04.2014 Rapportdato: 06.08.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Leikanger kommune Sted: Leikanger Utarbeidet av: Ted Tøraasen Knut-Brede Kaspersen 1 Innledning

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Endelig rapport fra tilsyn med lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 og 3-2 Ved Avlastning Gjestadtunet Ullensaker kommune Virksomhetens adresse: Postboks

Detaljer

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet

Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Pleie og omsorg ressursbruk og kvalitet Forvaltningsrevisjon av Nordreisa kommune Vi skaper trygghet for fellesskapets verdier Problemstillinger og konklusjoner i revisjonens undersøkelser Problemstillinger

Detaljer

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug

Forvaltningsrett. Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang. Ingebjørg Haug Forvaltningsrett Delegering i kommunen Kommunens endring av vedtak i klageomgang Ingebjørg Haug Delegering i kommunen Kommuneloven 6: «Kommunestyret og fylkestinget er de øverste kommunale og fylkeskommunale

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder

Agder Sekretariat Sekretariat for kontrollutvalg i Agder Postboks 120 4491 Kvinesdal Bankkonto: 3080 32 25660 Organisasjonsnr.: 988 798 185 SIRDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET Møte nr. 01/12 MØTEBOK Møtedato: 23.01.2012 kl. 09.00 10.00 Sted: Rådhuset, kommunestyresalen

Detaljer

Kontrollutvalgets årsplan for 2015

Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Nærøy kommune Kontrollutvalget Kontrollutvalgets årsplan for 2015 Postboks 2564, 7735 Steinkjer Telefon 74 11 14 76 E post: post@komsek.no Web: www.komsek.no INNHOLDSFORTEGNELSE 1 KONTROLLUTVALGET... 3

Detaljer

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Tvungen helsehjelp etter pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Pasrl. kap 4A,: helsehjelp til pasienter uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen mv. 4A-1: Formålet med reglene i dette

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING

Detaljer

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE

KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE KONTROLLUTVALGET I AURSKOG-HØLAND KOMMUNE Særutskrift Sted: Rådhuset, møterom Krepsen. Tid: Onsdag 27.5.2015, kl. 18:00 19:55. Tilstede John Arne Dalby (leder) medlemmer Anne Lise Torvund Torill Ovlien

Detaljer

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLINGEN AV SOSIALE TJENESTER

VEILEDER FOR SAKSBEHANDLINGEN AV SOSIALE TJENESTER VEILEDER FOR SAKSBEHANDLINGEN AV SOSIALE TJENESTER LOV OM SOSIALE TJENESTER M.V. SOSIALDEPARTEMENTET FORORD Ny lov om sosiale tjenester trådte i kraft l. januar 1993. Loven innførte bl.a. forvaltningslovens

Detaljer

Åpenhet i forvaltningen sett fra Ringerike kommune

Åpenhet i forvaltningen sett fra Ringerike kommune Åpenhet i forvaltningen sett fra Ringerike Dag Erlend Reite, advokat Konferanse 11. september 2014 Litt om Ringerike Om lag 30.000 innbyggere. Ca. 2.300 ansatte i n. Hønefoss er «hovedstad» Strekker seg

Detaljer