RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KVALSUND KOMMUNE. Saksbehandling av enkeltvedtak

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KVALSUND KOMMUNE. Saksbehandling av enkeltvedtak"

Transkript

1 RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KVALSUND KOMMUNE Saksbehandling av enkeltvedtak i

2 FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon , vedtatt av kommunestyret i Kvalsund kommune den (sak 0058/05). Av planen framgår det at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av kommunens saksbehandling av enkeltvedtak. Datainnsamlingen ble foretatt i september Prosjektgruppa har bestått av prosjektleder Yngve Engkvist og fagansvarlig Tove Mathisen som også har vært prosjektmedarbeider. Våre kontaktpersoner i kommunen har vært Lena Brox ved plan- og utviklingsavdelinga og Catharina Frostmo ved helse- og sosialavdelingen. Vi takker for et positivt samarbeid. Alta, Tove Mathisen revisjonssjef Yngve Engkvist forvaltningsrevisor ii

3 INNHOLD 0. SAMMENDRAG FORMÅLET MED PROSJEKTET REVISORS KONKLUSJONER ANBEFALINGER INNLEDNING PROSJEKTETS BAKGRUNN OG FORMÅL Bakgrunn Formål FORVALTNINGSLOVENS VIRKEOMRÅDE OG DEFINISJON AV ENKELTVEDTAK Lovens formål og generelle virkeområde Definisjon av enkeltvedtak PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING BEHANDLES ENKELTVEDTAK I SAMSVAR MED FORVALTNINGSLOVENS BESTEMMELSER? AVGRENSING REVISJONSKRITERIER FORVALTNINGSLOVENS BESTEMMELSER OPERASJONALISERING METODE DATA OG VURDERINGER SAKSBEHANDLING VED HELSE- OG SOSIALAVDELINGEN Bakgrunn Data om de undersøkte sakene Vurderinger SAKSBEHANDLING HOS PLAN- OG UTVIKLINGSAVDELINGEN Bakgrunn Data om de undersøkte sakene Vurderinger KONKLUSJONER OG SAMLET VURDERING ER SAKSBEHANDLINGSTIDEN TILFREDSSTILLENDE? UNDERRETTES PARTENE PÅ RIKTIG MÅTE? ANBEFALINGER... 9 iii

4 0. SAMMENDRAG 0.1 Formålet med prosjektet Formålet med prosjektet har vært å undersøke om saksbehandlingen i Kvalsund kommune foregår i henhold til forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling av enkeltvedtak, herunder om saksbehandlingstiden er tilfredsstillende og om partene underrettes på riktig måte. 0.2 Revisors konklusjoner Er saksbehandlingstiden tilfredsstillende? Saksbehandlingstiden er i hovedsak tilfredsstillende på de utvalgte områdene i Kvalsund kommune. Kun 4 av 37 undersøkte saker har saksbehandlingstid på over en måned. Det er gjennomgående sendt ut foreløpige svar, der det også er gitt begrunnelser for hvorfor saksbehandlingen kan ta lengre tid. I de undersøkte sakene er det kun ett tilfelle der det ikke er sendt ut foreløpig svar. Underrettes på partene på riktig måte? I de sakene vi har undersøkt, underrettes alltid søkerne om utfallet av søknaden. Dokumentasjonen vi har, viser at dette alltid gjøres skriftlig. Pleie- og omsorgssektoren har konsekvent tatt med opplysninger om klagerett og retten til innsyn i sakens dokumenter, uavhengig av om vedtakene har gått i søkers favør. Dette gjelder samtlige av de ni undersøkte sakene. Hos plan- og utviklingsavdelingen informeres det om klageadgang ved avslag på søknader. Søkere får i liten grad opplysninger om innholdet i det regelverket som kommunen anvender i saksbehandlingen. I underretningene er det kun henvist til paragrafer i plan- og bygningsloven, uten at innholdet i disse er gjengitt. 0.3 Anbefalinger Enkeltvedtak behandles i hovedsak i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser på de utvalgte områdene i Kvalsund kommune. Vi vil likevel anbefale følgende: Ved avslag bør vedtakenes begrunnelse være mer utfyllende enn det som praktiseres. 1

5 1. INNLEDNING 1.1 Prosjektets bakgrunn og formål Bakgrunn Bakgrunnen for denne rapporten er at kommunestyret i Kvalsund kommune den vedtok en toårig plan for forvaltningsrevisjon (sak 0058/05). Av planen framgår det at det skal gjennomføres en forvaltningsrevisjon av saksbehandling av enkeltvedtak Formål Formålet med prosjektet har vært å finne ut om Kvalsund kommune følger forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling av enkeltvedtak. 1.2 Forvaltningslovens virkeområde og definisjon av enkeltvedtak Lovens formål og generelle virkeområde Hovedhensikten med forvaltningsloven er å legge til rette for en betryggende saksbehandling i forvaltningen. Det vil si en saksbehandling som kan styrke den enkeltes rettssikkerhet og sikre materielt riktige resultater. Forvaltningslovens generelle virkeområde er beskrevet i lovens 1 der det heter: Loven gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer når ikke annet er bestemt i eller i medhold av lov. Som forvaltningsorgan reknes i denne lov et hvert organ for stat og kommune. Prinsipielt gjelder loven uansett om avgjørelsen treffes av folkevalgte eller ansatte tjenestemenn Definisjon av enkeltvedtak Legaldefinisjonen av begrepet enkeltvedtak står i forvaltningslovens 2 bokstav b. En avgjørelse er et enkeltvedtak når det gjelder rettigheter og plikter til en eller flere bestemte personer. Dette i motsetning til vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til et ubestemt antall eller en ubestemt krets av personer. 2. PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING 2.1 Behandles enkeltvedtak i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser? 1. Er saksbehandlingen tilfredsstillende? 2. Underrettes partene på riktig måte? I spørsmål én har vi vært opptatt av hvor lang tid saksbehandlingen har tatt. Forvaltningsloven har ingen bestemmelser om hva som er en tilfredsstillende saksbehandlingstid, men slår fast at saker skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold, og at det skal sendes foreløpig svar dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned. Hovedvekten i undersøkelsen vil være på spørsmål to der vi spesielt har vært opptatt av hvordan vedtak grunngis og om 2

6 partene underrettes om klageadgang, klagefrist, klageinstans og framgangsmåte ved klage, samt retten til å se sakens dokumenter. 2.2 Avgrensing Det er foretatt et utvalg av saker på plan- og utviklingsetaten og på helse- og sosialetaten representert ved pleie- og omsorgstjenesten. Valget av avdelinger og saker er ikke basert på at saksbehandlingen er verre eller bedre enn ved andre saksområder i kommunen. Tidsmessig er sakene avgrenset til henvendelser som er kommet inn i løpet av 2006, der de siste sakene er behandlet i september. Revisor har ikke vurdert det faglige eller skjønnsmessige innholdet i vedtakene, men om sakene er behandlet i tråd med forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandling ved enkeltvedtak. 3. REVISJONSKRITERIER Revisjonskriterier er samlebetegnelsen på de krav og forventninger som brukes i den enkelte forvaltningsrevisjon for å vurdere den reviderte virksomhet. Kriteriene holdes opp mot faktagrunnlaget, og danner basis for de analyser og vurderinger som foretas, og de konklusjoner som trekkes. Revisjonskriteriene i denne undersøkelsen er utledet fra forvaltningslovens kapittel III ( 11) og kapittel V ( 24, 25 og 27). De utvalgte paragrafene er gjengitt nedenfor. 3.1 Forvaltningslovens bestemmelser Saksbehandlingstid, foreløpig svar 11 a Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorgan som mottok henvendelsen, snarest mulig gi foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og så vidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig. I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. Formene for enkeltvedtak 23 Et enkeltvedtak skal være skriftlig om ikke dette av praktiske grunner vil være særlig byrdefullt for forvaltningsorganet. Når enkeltvedtak skal grunngis 24, 1. ledd Enkeltvedtak skal grunngis. Forvaltningsorganet skal gi begrunnelse samtidig med at vedtaket treffes. 24, 2. ledd I andre saker enn klagesaker kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Det samme gjelder i saker om fordeling av tillatelser eller andre fordeler mellom flere parter. Begrunnelsens innhold 25 3

7 I begrunnelsen skal det vises til de regler vedtaket bygger på, med mindre parten kjenner reglene. I den utstrekning det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstilling vedtaket bygger på. I begrunnelsen skal dessuten nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på. Er de faktiske forhold beskrevet av parten selv eller i et dokument som er gjort kjent for parten, er en henvisning til den tidligere framstilling tilstrekkelig. I tilfelle skal det i underretningen til parten legges ved kopi av framstillingen. De hovedhensyn som har vært avgjørende ved utøving av forvaltningsmessig skjønn, bør nevnes. Er det gitt retningslinjer for skjønnsutøvingen, vil i alminnelighet en henvisning til retningslinjene være tilstrekkelig. Underretning om vedtaket 27, 1. ledd Det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, skal sørge for at partene underrettes om vedtaket så snart som mulig. Underretning skal gis av det forvaltningsorgan som har truffet vedtaket, hvis ikke særlige grunner tilsier at dette overlates til et annet organ. I regelen gis underretningen skriftlig. 27, 3. ledd I underretningen skal videre gis opplysning om klageadgang, klagefrist, klageinstans og den nærmere framgangsmåte ved klage, samt om retten etter 18 jf 19 til å se sakens dokumenter. 3.2 Operasjonalisering På bakgrunn av problemstillingen og de utvalgte paragrafene har vi utledet noen spørsmål som ønskes besvart ved gjennomgangen av den enkelte sak. Problemstilling Er etatens saksbehandlingstid tilfredsstillende? Underrettes partene på riktig måte? Revisjonskriterier 1.1 Er saken avgjort innen en måned? Hvis nei? 1.2 Er det sendt foreløpig svar? 1.3 Er det gjort rede for grunnen til forsinkelsen og når svar kan ventes? 1.4 Hvor lang tid har saksbehandlingen tatt? 2.1 Er enkeltvedtaket gjort skriftlig? 2.2 Er vedtaket grunngitt? Hvis ja: 2.3. Er begrunnelsen gitt samtidig med vedtaket eller i ettertid? 2.4. Viser begrunnelsen til de regler vedtaket bygger på? 2.5. Inneholder begrunnelsen gjengivelse av innholdet av reglene eller den problemstillingen vedtaket bygger på? 2.6. Nevnes de faktiske forhold som vedtaket bygger på eller henvises det til tidligere framstilling? 2.7. Dersom henvisning til tidligere framstilling, er det lagt ved kopi av denne framstillingen? 2.8. Er det foretatt skjønnsmessige vurderinger? Hvis ja: 2.9 Inneholder begrunnelsen hovedhensyn eller retningslinjer ved skjønnsutøvelsen? 2.10 Er underretning sendt partene? Hvis ja: 2.11 Hvor lenge etter vedtaket er underretning sendt? 2.12 Har forvaltningsorganet som traff vedtaket underrettet partene? 2.13 Inneholder underretningen opplysninger om klageordningen? ( klageadgang, klagefrist, klageinstans, framgangsmåte) 2.14 Gis det informasjon om retten til å se sakens dokumenter? 4

8 4. METODE Arbeidsmetoden i denne undersøkelsen har vært gjennomgang av et utvalg av saker med utgangspunkt i spørsmålene over (revisjonskriteriene). Hver sak er systematisk gjennomgått ved bruk av skjemaet som er gjengitt i kapittel 3.2. På plan- og utviklingsavdelingen gjorde vi et utvalg av saker blant søknader om byggetillatelse, søknader om bruksendring og søknader om utvidelser/endringer. Ved pleieog omsorgstjenesten så vi på søknader om hjemmehjelp og søknader om opphold ved sykehjem. Vi har til sammen gjennomgått 37 saker. Fordelingen på saksfelt vises i tabellen under. Utvalgte saksområder Undersøkte saker Opphold sykehjem 3 Tildeling av hjemmetjenester 6 Søknader, plan og utvikling Kommunen bruker saksbehandlingssystemet Kontor Undersøkte saker er basert på uttrekk fra denne, i tillegg til at vi for plan- og utviklingsavdelingen mottok fire referatlister fra utviklingsutvalget, i perioden februar til september Saksbehandlingssystemet kunne på undersøkelsestidspunktet ikke brukes til å sortere ut lister med enkeltvedtak per avdeling. For å velge ut hvilke saker vi skulle se nærmere på, måtte vi derfor basere oss på enkelte saksbehandlere ved de utvalgte avdelingene. De undersøkte sakene ved pleie- og omsorgstjenesten er saksbehandlet av sonelederen i Kvalsund. Sonelederens saksliste omfattet sju søknader/henvendelser som gjaldt opphold ved sykehjem, og 19 søknader som gjaldt tildeling av hjemmetjenester. Vi trakk ut cirka halvparten av sakene relatert til sykehjemsopphold (3 av 7), og en tredjedel av de sakene som angikk tildeling av hjemmetjenester (6 av 19). De undersøkte sakene ved plan- og utviklingsavdelingen er basert på saksliste fra en saksbehandler og referatlister fra utviklingsutvalget. Sakssorteringen i listene var imidlertid uoversiktlig, da det var en blanding av meldinger om enkle tiltak og saker som ikke kan defineres som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven. Vi gjorde derfor et tilfeldig utvalg av saker, der vi valgte ut 11 saker fra saksbehandler og 17 saker fra referatlista til utviklingsutvalget. 1 Referatlistene til utviklingsutvalget inneholdt pr september mange ulike saker, og er basert på saker som utviklingsutvalget enten har hatt oppe som referatsaker eller til behandling i perioden Listene omfatter til sammen 210 oppføringer. 5

9 5. DATA OG VURDERINGER 5.1 Saksbehandling ved helse- og sosialavdelingen Bakgrunn Helse- og sosialavdelingen i Kvalsund kommune består av sosial- og barnevernstjenesten, pleie- og omsorgstjenesten og helsetjenesten. Avdelingen ledes av helse- og sosialsjef. Sosialog barnevernstjenesten og pleie- og omsorgstjenesten har hver sin faglige leder. Vi har i denne undersøkelsen konsentrert oss om pleie- og omsorgstjenesten. Pleie og omsorgstjenesten har i følge kommunens nettsider 44,59 årsverk. Tjenestene er delt inn i 2 soner, Kvalsund og Kokelv. 16,57 av årsverkene er tilknyttet Kokelv, mens 28,02 er tilknyttet Kvalsund. Hver av sonene har sin egen driftsleder. Driftslederen i Kvalsund har det overordnede sykepleiefaglige ansvaret for hele kommunen, mens driftslederen i sone Kokelv er koordinator for funksjonshemmede i kommunen. Pleie- og omsorgstjenesten fatter blant annet vedtak om sykehjemsopphold og om hjemmetjenester. Tre saksbehandlere er tilknyttet tjenesten. Alle tre driver saksbehandling knyttet til hjemmetjenester, mens det kun er én person (soneleder for Kvalsund) som saksbehandler søknader/henvendelser om sykehjemsopphold. Vedtaket om sykehjemsopphold gjøres formelt av et tildelingsråd bestående av: soneleder for Kvalsund, soneleder for Kokelv, kommunelege 2, avdelingssykepleier ved sykehjemmet, sosialleder og sekretær for pleie- og omsorg. Vedtak om hjemmetjenester fattes av saksbehandleren, i dette tilfellet sonelederen for Kvalsund Data om de undersøkte sakene Sykehjemsopphold Vi har undersøkt tre søknader/henvendelser angående sykehjemsopphold. To av de undersøkte sakene var søknader fra hjelpeverge, den tredje var en tilråding fra helsepersonell. Er saksbehandlingstiden tilfredsstillende? Blant de tre undersøkte sakene, var det én sak som hadde en saksbehandlingstid på over en måned. Det tok i overkant av to måneder å behandle denne saken, og saksmappen inneholdt ingen dokumentasjon på at det var sendt foreløpig svar. I de to andre sakene var saksbehandlingstiden holdt under en måned. Underrettes partene på riktig måte? De tre undersøkte søknadene er innvilget, og enkeltvedtakene er skriftlige. Vedtakene er grunngitt, og begrunnelsene er sendt ut samtidig med vedtaket. I begrunnelsene vises det til hovedhensyn og reglene som vedtakene bygger på. Innholdet i reglene er ikke gjengitt, det er kun vist til lov om helsetjenester og anvendte paragrafer. Det er opplyst om klageadgangen og retten til å se sakens dokumenter. Hjemmetjenester Vi har undersøkt seks saker knyttet til hjemmetjenester. Av de gjennomgåtte sakene er det en telefonhenvendelse, en skriftlig søknad, mens de fire øvrige er basert på tilsynsbesøk og faglige vurderinger gjort av sonelederne. Ettersom det kun er sendt inn en skriftlig søknad, er datoen for henvendelser 2 beregnet som søknadsdato. 2 Dette er faglige vurderinger fra avdelingen eller telefonhenvendelser. 6

10 Er saksbehandlingstiden tilfredsstillende? Alle de undersøkte vedtakene om hjemmetjenester er sluttbehandlet i løpet av en måned. Det har derfor ikke vært nødvendig med utsending av foreløpige svar. Underrettes partene på riktig måte? Alle enkeltvedtakene er skriftlige. Samtlige søknader ble innvilget. Underretningene inneholder vedtaket, lovhjemmel og begrunnelse, samt opplysninger om egenbetaling, innsynsrett og klagerettigheter. Innholdet i reglene som er benyttet er ikke gjengitt. I ett av de undersøkte vedtakene er det ikke gitt begrunnelse for vurderingene som er gjort Vurderinger Er saksbehandlingstiden tilfredsstillende? Saksbehandlingstiden for sykehjemsopphold og hjemmetjenester vurderes å være tilfredsstillende. I det ene tilfellet der saksbehandlingstiden var over en måned er det imidlertid ikke sendt ut foreløpig svar. Underrettes partene på riktig måte? Henvendelser og søknader om hjemmetjenester og sykehjemsopphold behandles på en ryddig, og etter forvaltningsloven riktig måte. Vedtakene er skriftlige, og det opplyses om hvilke paragrafer som anvendes. Det vises ikke til innholdet i disse lovene. Bortsett fra ett vedtak har alle med en begrunnelse for vurderingene som er gjort. 5.2 Saksbehandling hos plan- og utviklingsavdelingen Bakgrunn Plan- og utviklingsavdelingen fatter enkeltvedtak som omhandler næringsutvikling, veibygging, landbruk, dispensasjoner fra motorferdselsloven, hyttebygging, boligbygging samt vann- og avløp. Avdelingen hadde pr fem stillingshjemler, men kun tre av stillingene var besatt på undersøkelsestidspunktet: Leder for plan og utvikling, avdelingsingeniør kart og oppmåling og konsulent for landbruk 3. De to ubesatte stillingshjemlene bestod av en rådgiverstilling for plan- og næring og en saksbehandlerstilling. Av disse er det tre som driver saksbehandling knyttet til enkeltvedtak. I undersøkelsen er det fokusert på vedtak som omhandler hytte- og boligbygging, inkludert i dette er også søknader om utvidelser og tilbygg. Ved siden av administrativ saksbehandling kan saker av prinsipiell karakter behandles politisk i utviklingsutvalget. Utviklingsutvalget er forvaltningsstyre for teknisk, samferdsel, næring, jordbruk, miljøvern og frilufts/utmarksforvaltning. Utvalget er bygningsråd, husnemnd, forurensingsmyndighet, havnemyndighet og har ansvar for arbeidet med kommuneplanens langsiktige del Data om de undersøkte sakene Søknader til plan- og utviklingsavdelingen 3 Da undersøkelsen ble gjennomført hadde man i tillegg en midlertidig ansatt. 7

11 Vi har undersøkt 28 søknader ved avdelingen. Alle disse er relatert til hytte- og boligbygging, både nybygg, enkle tilbygg/utvidelser, bruksendringer og tildeling av tomter. Samtlige saker er behandlet administrativt, én av disse medførte en klagebehandling i utviklingsutvalget. Er saksbehandlingstiden tilfredsstillende? Av de 28 undersøkte sakene var det tre saker som ikke var ferdigbehandlet i løpet av en måned. To av sakene var ikke sluttbehandlet fordi de var mangelfulle. Begge disse sakene manglet vedlegg med nødvendige opplysninger om omfang og utseende på planlagte byggetiltak. Den tredje søknaden var i følge sakslisten ikke ferdigbehandlet pr , åtte måneder etter at søknaden var sendt inn 4. Dette gjaldt en søknad om tildeling av boligtomt. I alle de tre nevnte sakene var det sendt ut foreløpig svar. Underrettes partene på riktig måte? Samtlige 28 vedtak vi har sett på er skriftlige, og underretningen er sendt ut samtidig med vedtakene. Ved innvilgelse av søknader som gjelder tilbygg eller utvidelser sendes det ut et vedlegg som omhandler plan- og bygningslovens 74.2, og de kommunale retningslinjene for håndheving av denne. Vedlegget omhandler tilpasning til eksisterende utbyggingsmønster, tilpasning til naturgitte forhold, bygningers volum, størrelse og formspråk. I behandlingen av byggesaker har kommunen et eget saksbehandlingsgebyr, som ettersendes søkerne etter at vedtak er fattet. Ved avslag sendes det ut et vedlegg om retten til å klage over forvaltningsvedtak. Vedlegget inneholder utfyllende opplysninger om klageretten, herunder klageorgan, klagefrist, retten til å kreve begrunnelse, hvilket innhold en klage skal ha, opplysninger om at vedtak kan gjennomføres på tross av klageretten og retten til å se sakens dokumenter. I en av de undersøkte sakene ble det delvis argumentert i mot innvilgelse, men søknaden ble likevel innvilget. I fire av de undersøkte sakene har søkerne fått avslag. Et av avslagene medførte en klagebehandling i utviklingsutvalget, før saken ble oversendt fylkesmannen for endelig avgjørelse. Søknaden gjaldt tillatelse til tiltak, der søkeren ønsket å bygge en fritidsbolig på en eiendom som var regulert til boligformål. Avslaget er begrunnet med at søknaden er i strid med gjeldende reguleringsplan, en begrunnelse som også ble opprettholdt i klagebehandlingen i utviklingsutvalget. Samtlige søkere som har fått avslag har fått tilsendt standardvedlegget som omhandler opplysninger om klageretten. Avslagene begrunnes ut ifra paragrafer i plan- og bygningsloven, men innholdet i disse paragrafene er ikke gjengitt Vurderinger Er saksbehandlingstiden tilfredsstillende? Saksbehandlingstiden må sies å være tilfredsstillende. Saksbehandlingstiden er hovedsakelig holdt under en måned. Søkere som har hatt lengre saksbehandlingstid har fått tilsendt foreløpige svar. Underrettes partene på riktig måte? 4 Kommunen har i dette tilfellet sendt ut et foreløpig svar der det sies at den omsøkte boligtomten var håndgitt for ett år til en annen søker. Plan- og utviklingsavdelingen opplyser pr e-post at søknaden på tomten er trukket tilbake. 8

12 Underretningen til partene er i henhold til forvaltningslovens krav om begrunnelser for vedtak. Vedtakene er skriftlige, og søkere får oppgitt hvilke paragrafer som er anvendt. Opplysninger om innholdet i anvendt lovverk mangler gjennomgående. Det er spesielt viktig ved avslag at søkerne får innsyn i de reglene vedtaket bygger på, da dette kan ses på som nødvendig for at søkeren skal forstå grunnlaget for vedtaket. Ved avslag opplyses det i eget vedlegg om klageadgang og retten til innsyn i sakens dokumenter. 6. KONKLUSJONER OG SAMLET VURDERING 6.1 Er saksbehandlingstiden tilfredsstillende? Saksbehandlingstiden er i hovedsak tilfredsstillende på de utvalgte områdene i Kvalsund kommune. Kun 4 av 37 undersøkte saker har saksbehandlingstid på over en måned. Forvaltningsloven har ingen tidsfrister for tilfredsstillende saksbehandlingstid, men et krav om at saker skal forberedes og avgjøres uten ugrunnet opphold. Kriteriet er skjønnsmessig og betydningen vil kunne variere fra sak til sak, blant annet avhengig av sakstype og om saken skal behandles i flere instanser. Det var sendt ut foreløpig svar i tre av de fire undersøkte sakene der saksbehandlingstiden var over en måned. 6.2 Underrettes partene på riktig måte? Søkerne er underrettet skriftlig om utfallet av vedtaket i alle de undersøkte sakene. I underretningene fra pleie- og omsorgssektoren er det konsekvent tatt med opplysninger om klagerett og retten til innsyn i sakens dokumenter, uavhengig av om vedtakene har gått i søkers favør. Dette gjelder samtlige av de ni undersøkte sakene. Ved plan- og utviklingsavdelingen informeres det om klageadgang og retten til dokumentinnsyn ved avslag på søknader. I begrunnelsene for vedtak er det kun henvist til paragrafer i plan- og bygningsloven, uten at innholdet i disse er gjengitt. Forvaltningsorganet kan la være å begrunne et vedtak dersom de innvilger en søknad, og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Minimumskravene for begrunnelse av enkeltvedtak er at man viser til de regler vedtaket bygger på og i den grad det er nødvendig for å sette parten i stand til å forstå vedtaket skal begrunnelsen også gjengi innholdet av reglene eller den problemstillingen vedtaket bygger på. Dessuten skal de faktiske forhold som vedtaket bygger på nevnes. Forvaltningsorganet bør ofte vurdere å gi en mer utfyllende begrunnelse, spesielt ved avslag. Hvis det ikke gis begrunnelse, eller hvis denne er mangelfull, kan parten bli i tvil om vedtaket kan påklages og hvordan det eventuelt skal angripes. En god begrunnelse styrker partens rettssikkerhet, og kan gjøre det enklere for parten ved en klagesak. En god begrunnelse kan imidlertid også føre til at parten avfinner seg med situasjonen, og at det blir færre klagesaker og mindre merarbeid for kommunen. I denne undersøkelsen er det kun i 4 av 37 tilfeller at søkeren har fått avslag. 7. ANBEFALINGER 9

13 Enkeltvedtak behandles i hovedsak i samsvar med forvaltningslovens bestemmelser på de utvalgte områdene i Kvalsund kommune. Vi vil likevel anbefale følgende: Ved avslag bør vedtakenes begrunnelse være mer utfyllende enn det som praktiseres. 10

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Saksbehandling av enkeltvedtak

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE. Saksbehandling av enkeltvedtak RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 MÅSØY KOMMUNE Saksbehandling av enkeltvedtak FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er at kontrollutvalget den 21. desember 2004 vedtok at revisjonen skulle følge opp tidligere

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/ DRAMMEN FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS I SYKEHJEM DRAMMEN KOMMUNE Notat Til : Bystyrekomité for helse, sosial og omsorg Fra : Rådmannen Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 15/3894-1 DRAMMEN 05.05.2015 FORVALTNINGSPRAKSIS VED SØKNAD OM LANGTIDSPLASS

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven v/marianne Hovde, fagansvarlig Statistikk vedr. kommunale bevillinger I 2012 oppga 35 av 428 kommuner i Norge at de hadde gitt

Detaljer

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll

Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling. rådgiver Ane Karine Lillevoll Fra søknad til vedtak - med fokus på kommunens saksbehandling rådgiver Ane Karine Lillevoll To hovedspørsmål kommunen må stille seg selv når en søknad skal behandles Hvilke krav gitt i eller i medhold

Detaljer

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov

Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Ny forskrift God, gammel forvaltningslov Tema 1 Vedtak om kommunalt tilskudd 2 Kommunens utrednings- og informasjonsplikt 9 Vedtak om sats Forvaltningslovens regler om vedtak Forvaltningslovens regler

Detaljer

Tilsynsrapport. Bjugn kommune. Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse

Tilsynsrapport. Bjugn kommune. Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse 2 Fylkesmannen i Sm---Trøndelaq Tilsynsrapport Bjugn kommune 06. april 2017 Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse 3 Innhold 1 Om tilsynet med Bjugn kommune 4 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven

Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet etter motorferdselloven Vår dato: 02.06.2010 Vår referanse: 2010/3033 Arkivnr.: 444 Deres referanse: Jorunn Trømborg Saksbehandler: Frode Torvik Innvalgstelefon: 32 26 66 65 Rapport etter tilsyn med Flesberg kommune som myndighet

Detaljer

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven

Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven Enkeltvedtak krav etter forvaltningsloven 1 Hvorfor er reglene (kravene) i forvaltningsloven viktig? Forholdet mellom barnehagelov og forvaltningslov 1. Barnehagelov Spesiell forvaltningsrett 2. Forvaltningslov

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Tor Henning Rustan

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r 2 0 1 6 Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen Kommunens ansvar Barnehageloven 8 første ledd Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen

Detaljer

Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav. 9. September 2014 Anette J. Mokleiv

Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav. 9. September 2014 Anette J. Mokleiv Forvaltningslovens rett til å klage - Lovens bokstav 9. September 2014 Anette J. Mokleiv 1 Forvaltningsloven 2 - definisjoner 2 bokstav a og b: I denne lov menes med: a) vedtak, en avgjørelse som treffes

Detaljer

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016

Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv. Skinnarbu 1. juni 2016 Grunnleggende forvaltningsrett - II - Om vedtak, klagerett mv Skinnarbu 1. juni 2016 Alminnelige regler for all saksbehandling Veiledningsplikt, 11 et forvaltningsorgan har alminnelig veiledningsplikt

Detaljer

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK

AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK AUDNEDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEBOK Møte nr. 01/15 Dato: 29.01.15 kl. 09.00 11.00. Sted: Kommunehuset, møterom 4 Tilstede: Bodil Stensrud, leder Anne Reidun Pytten, nestleder Jens Ågedal, medlem

Detaljer

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR

AVVISNING AV KLAGE PÅ GEBYR AVSLAG PÅ SØKNAD OM REDUKSJON AV GEBYR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Magne Frøyen Janaveien

Detaljer

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A Oversikt Spesialpedagogisk hjelp Samarbeid med foreldre PP-tjenesten Sakkyndig vurdering Kommunens

Detaljer

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel

Presentasjon. Forvaltningsloven og barnekonvensjonen. Av Mirella R. Hoel Presentasjon Forvaltningsloven og barnekonvensjonen Av Mirella R. Hoel JUSS ER GØY!!!! Barnekonvensjonen Barnas Grunnlov Et dokument som beskriver barns grunnleggende rettigheter Gjelder alle under 18

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling av enkeltvedtak KAUTOKEINO KOMMUNE

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON Saksbehandling av enkeltvedtak KAUTOKEINO KOMMUNE RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2008 Saksbehandling av enkeltvedtak KAUTOKEINO KOMMUNE FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kautokeino

Detaljer

BYGGESAKSKONFERANSEN Krav til begrunnelse og dokumentasjon i byggesaker

BYGGESAKSKONFERANSEN Krav til begrunnelse og dokumentasjon i byggesaker BYGGESAKSKONFERANSEN 31.05.13 Krav til begrunnelse og dokumentasjon i byggesaker 1 Krav til begrunnelse ved enkeltvedtak 2 Setter begrunnelsen min partene i stand til å forstå vedtaket? I begrunnelsen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Tilleggsnotat til forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune

Tilleggsnotat til forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune Dato: 20. desember 2013 Til: Fra: Kontrollutvalget i Tjøme kommune Deloitte AS Sak: Tilleggsnotat til forvaltningsrevisjon av Plan, teknikk og miljø i Tjøme kommune Innledning I kontrollutvalgsmøte 8.oktober

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1,

Avslag på søknad om opprettelse og endring av eiendom, gnr 93 bnr 1, ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak

Deres ref Deres dato Vår ref Vår dato Sak 2016/ Ark 630. Oversendelse av foreløpig tilsynsrapport - forhåndsvarsel om vedtak FYLKESMANNEN I FINNMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen FINNMARKKU FYLKKAMANNI Bajås addan- ja oahpahusossodat Deanu gieldaftana kommune Rådhusveien 24 9845 Tana lk,42:k3 Deres ref Deres dato Vår ref

Detaljer

Saksbehandling av enkeltvedtak

Saksbehandling av enkeltvedtak www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2017 Saksbehandling av enkeltvedtak KARASJOK KOMMUNE Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 1 Vest-Finnmark kommunerevisjon IKS Side 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG...

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge.

SAKSFREMLEGG. Klagen fra Britt og Oddvar Nilsen, datert 26.11.2012, tas ikke til følge. SAKSFREMLEGG Saksnr.: 11/587-23 Arkiv: GNR/B 14/07 Sakbeh.: Christel Thomassen Sakstittel: KLAGE PÅ AVSLAG SØKNAD OM GODKJENNING AV FRITIDSBOLIG UNDER GNR. 14/7 I KÅFJORDVEIEN 692 Planlagt behandling:

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201420662/3 EBYGG 5351 090914 HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Knut Sømme

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Epost: postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /26 EBYGG HANR

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /26 EBYGG HANR ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Sweco

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL OMGJORT MELDING PÅ VILKÅR Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

RAMMETILLATELSE TIL OMGJORT MELDING PÅ VILKÅR Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG 3 1.1 FORMÅL 3 1.2

Detaljer

Saksbehandling av enkeltvedtak

Saksbehandling av enkeltvedtak www.vefik.no RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2016 Saksbehandling av enkeltvedtak MÅSØY KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE 0. SAMMENDRAG... 1 0.1 Formålet med prosjektet... 1 0.2 Revisors vurderinger og konklusjoner...

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR

Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Arkivsaksnr.: 10/2249-53 Arkivnr.: GNR 56/29-32 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 56/32 KLAGE PÅ VEDTAK OM OVERTREDELSESGEBYR Lovhjemmel: Plan og bygningslovens 1-9 og 32-8 Forvaltningslovens

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILLATELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON

TILLATELSE TIL SØKNAD OM DISPENSASJON ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan. 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13 STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 105/99 Arkivsaksnr: 2013/164-45 Saksbehandler: Anniken Hastadklev Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 105/99 - Meierivegen 7, 7503 Stjørdal - klage over vedtak 146/13

Detaljer

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program

Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav. Hvem er vi? Vårt program Kommunen som barnehagemyndighet - myndighetsrollen og lovkrav Fylkesmannen i Rogaland, 27.10.2014 Hvem er vi? Tilsynsavdelingen i Utdanningsdirektoratet representert ved Tone Øhrbom Yngvild Fløgstad Vårt

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /13 EBYGG HFBA

Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato /13 EBYGG HFBA ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Besøksadresse: Allehelgens gate 5 Postadresse: Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon: 55 56 63 10 Epost: Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93

TILLATELSE TIL ENDRING Svar på søknad om tillatelse til endring for tiltak etter plan- og bygningsloven 93 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven «Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven Forvaltningsloven Gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer Et hvert organ for stat eller

Detaljer

Forvaltningsrevisjonsprosjekt i Trondheim kommune husbygging i marka

Forvaltningsrevisjonsprosjekt i Trondheim kommune husbygging i marka Forvaltningsrevisjonsprosjekt i Trondheim kommune husbygging i marka Thomas Furunes Tilsyn og kontroll Kommunelovens kapitel 13 kommunestyret har det øverste tilsyn kommunestyret velger kontrollutvalg

Detaljer

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ

FORVALTNING AV KLAGESAKER VED UNIVERSITETET I TROMSØ Godkjent av universitetsdirektøren august 2011. Oppdatert av seksjonsleder Joakim Bakkevold og seniorrådgiver Tor-Erik Fossli, Avdeling for utdanning, 18. august 2011. Kapittel 14 FORVALTNING AV KLAGESAKER

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak

Hemsedal kommune - Gbnr 76/64, 76/65 og 76/66 - Hemsedal Ski Lodge AS - klage på vedtak om midlertidig forbud mot tiltak Vår dato: 14.08.2013 Vår referanse: 2013/2961 Arkivnr.: 423.1 Deres referanse: Saksbehandler: Else Høstmælingen Hemsedal kommune Innvalgstelefon: 32 26 66 62 3560 HEMSEDAL Hemsedal kommune - Gbnr 76/64,

Detaljer

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt

Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Innsynsbestemmelser og taushetsplikt Arkivmedarbeiderkurs 26.-27. januar 2010 June Wahl, IKA Kongsberg Lovverk Offentleglova Forvaltningsloven Personopplysningsloven Helsepersonelloven og pasientrettighetsloven

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21

RAMMETILLATELSE TIL FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20 og 21 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Opus Bergen

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad om dispensasjon etter plan- og bygningslovens 19-2. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Enkeltvedtak et enkelt vedtak?

Enkeltvedtak et enkelt vedtak? Enkeltvedtak et enkelt vedtak? IKT Kurs i saksbehandling 10. juni 2015 1 Vedtaksfasen Når det skrives vedtak er de mest sentrale elementene: Vurderingene Begrunnelsen Språk Viktig å huske at mottaker ofte

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Jan Martin

Detaljer

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h

RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse til deling etter plan- og bygningslovens 93 h Alvheim og Hansen Advokatfirma Strandkaien 16, 5013 BERGEN Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200904727/12 BBY 5351 08.09.2009 BYSAKBEH RAMMETILLATELSE TIL DELING AV EIENDOM Svar på søknad

Detaljer

Innkalling til møte i Klagenemnda på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Møtetidspunkt: umiddelbart etter formannskapsmøtet

Innkalling til møte i Klagenemnda på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Møtetidspunkt: umiddelbart etter formannskapsmøtet Innkalling til møte i Klagenemnda 01.10.2015 på Formannskapssalen, Skaun rådhus. Møtetidspunkt: umiddelbart etter formannskapsmøtet TIL BEHANDLING: 2/15: SØKNAD OM KOMMUNALT TILSKUDD - KLUBBHUS PÅ MOAN

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Nye regler gir deg mer frihet, men også mer ansvar. Du må selv å sørge for at tiltaket er i tråd med lovverket.

Nye regler gir deg mer frihet, men også mer ansvar. Du må selv å sørge for at tiltaket er i tråd med lovverket. Byggesøknad Generelt Ingress Du kan sette opp en garasje på inntil 50 kvadratmeter eller et tilbygg på 15 kvadratmeter uten å be om tillatelse fra kommunen. Andre byggetiltak: mindre, frittliggende bygning

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling

Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling Surnadal kommune 2 1. INNLEDNING 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER 2.1 Formål 2.2 Problemstillinger 2.3 Avgrensninger av prosjektet 3. METODE OG

Detaljer

TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a Janne og Tøger Tøssebro Nordåshøgda 78 5235 RÅDAL Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 200907509/10 NYBY-5210 15.07.2009 BLSA TILLATELSE Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven

Detaljer

REGLER FOR SAKSBEHANDLING

REGLER FOR SAKSBEHANDLING REGLER FOR SAKSBEHANDLING Veiledningsplikt: Forvaltningsorganene har innenfor sitt saksområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang

Detaljer

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Mari Kristine Rollag Arkiv: 033 Arkivsaksnr.: 12/12270-2 Dato: 21.09.12 KLAGENEMNDSORDNINGEN - KONSEKVENSER AV LOVENDRINGER FOR KLAGESAKSBEHANDLING I HELSE- OG OMSORGSSAKER

Detaljer

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo

Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo Vedtekter for Elevorganisasjonen i Oslo 2008-2009 Kapittel 1 Alminnelige bestemmelser - Definisjoner 1.1. Fylkesstyret består av en leder, en politisk nesteleder, en organisatorisk nestleder og opp til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09.

Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Retningslinjer for behandling av klagesaker Fastsatt av høgskoledirektøren 20.04.09. Innledning De viktigste lovene er: Forvaltningsloven (fvl.) gjelder ved saksbehandling i alle offentlige virksomheter.

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Elfrida

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON Svar på søknad etter plan- og bygningsloven kapittel 19. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Follo distriktsrevisjon

Follo distriktsrevisjon Follo distriktsrevisjon Forvaltningsrevisjonsrapport Rapport til kontrollutvalget i Frogn 10. NOVEMBER 2006 RAPPORT 8/2006 Forord Forvaltningsrevisjon er en lovpålagt oppgave for Frogn kommune etter Kommuneloven

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG

AVSLAG PÅ SØKNAD OM OPPFØRING AV NYTT BOLIGHUS TILLATELSE TIL RIVING AV FRITIDSBOLIG ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens 93h. Steinar Rydland Titlestadveien 174 5243 FANA Deres ref. Deres brev av Vår ref. Emnekode Dato 201007114/9 BBY 5351 070111 AVSLAG PÅ SØKNAD OM DELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter

Detaljer

Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014

Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014 Hvilke juridiske krav stilles til realkompetansevurderingen? Ylva Chr. Sundt, Juridisk avdeling 1 2. des. 2014 Hva står i regelverket? Opplæringsloven 4A-1 Rett til grunnskoleopplæring for voksne Opplæringsloven

Detaljer

Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 32-2015 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Formålet med prosjektet er å undersøke

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR OPPMÅLING Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 Oppmaling@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Forum

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Malvik kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Malvik kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Malvik kommune 2016 Virksomhetens adresse: Malvik kommune Postboks 140, 7551 HOMMELVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016-25.01.2017 13.02.2017 Fylkesmannen

Detaljer

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a

TILLATELSE TIL OMGJORT MELDING Svar på omgjort melding etter plan- og bygningsloven 86 a ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD OM FRADELING AV EIENDOM Svar på søknad om tillatelse for tiltak etter plan- og bygningslovens (pbl) kap. 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR BYGGESAK Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20.

AVSLAG PÅ SØKNAD Svar på søknad om tillatelse til tiltak etter plan- og bygningsloven kapittel 20. ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR KUNDESENTER Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer