Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling"

Transkript

1 Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling Surnadal kommune 2

2 1. INNLEDNING 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER 2.1 Formål 2.2 Problemstillinger 2.3 Avgrensninger av prosjektet 3. METODE OG GJENNOMFØRING 3.1 Metode 3.2 Utvalg 3.3 Verifisering 4. REVISJONSKRITERIER 4.1 Presisering av innhold i vedtak 4.2 Vedtak skal begrunnes 4.3 Det skal opplyses om klageadgang 4.4 Det skal opplyses om retten til å se sakens dokumenter 4.5 Kommunen skal ha et internkontrollsystem for pleie- og omsorgstjenestene 5. FAKTA OG VURDERINGER 5.1 Problemstilling 1 Gir vedtaket opplysning om tjenestens art og innhold? 5.2 Problemstilling 2 Gis det begrunnelse for enkeltvedtaket? 5.3 Problemstilling 3 Gis det opplysning om brukerens klageadgang? 5.4 Problemstilling 4 Opplyser kommunen om retten til å se sakens dokumenter? 5.5 Problemstilling 5 I hvilken grad er det kvalitetssikring av vedtak? 6. KONKLUSJONER 7. ANBEFALINGER Kristiansund, 20. oktober 2004 Bjarne Dyrnes distriktsrevisor 3

3 1. INNLEDNING DISTRIKTSREVISJON NORDMØRE I Stortingsmelding nr. 45 Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene omhandles målet om at alle kommuner skal ha etablert eit kvalitetssystem for pleie- og omsorgstenestene innan utgangen av Videre pekes det på at vedtak om tildeling av tjenester ofte er lite spesifiserte. Mottakeren får dermed ikke god nok informasjon om hva slags tilbud kommunen plikter å gi. I følge stortingsmeldingen er Eit av dei viktigaste tiltaka for å sikre brukarane betre informasjon og styrkje rettstryggleiken deira er å syte for betre saksbehandling i kommunane. I tillegg er det utarbeidet en felles kvalitetsforskrift for tjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven og ny felles forskrift om internkontroll. Både Stortinget og sosial- og helsedepartementet har en sterk fokus på kvaliteten i omsorgstjenesten. På bakgrunn av denne fokus og ut fra et brukerhensyn, antar vi prosjektet har høy aktualitet og at rapporten kan være et bidrag på veien videre for en enda bedre kvalitet i hjemmetjenestene. 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER 2.1 Formål Formålet med prosjektet er å kartlegge om enkeltvedtak innenfor hjemmetjenesten er formelt riktig utformet og på en slik måte at disse er forståelig for mottakeren. 2.2 Problemstillinger Av formålet har vi utledet følgende problemstillinger: 1. Gir enkeltvedtaket opplysninger om tjenestens art og innhold? 2. Gis det begrunnelse for enkeltvedtaket? 3. Gis det opplysninger om brukerens klageadgang? 4. Opplyser kommunen om retten til å se sakens dokumenter? 5. I hvilken grad er enkeltvedtakene kvalitetsikret? 2.3 Avgrensning av prosjektet De hjemmebaserte omsorgstjenestene favner over mange sider ved omsorgsarbeidet. I dette prosjektet vil begrepet hjemmetjeneste kun referere seg til hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Vi vil fokusere på vedtakene og vedtaksformularene, og ikke på de skjønnsmessige og faglige vurderingene som ligger bak det enkelte vedtaket. De vedtakene vi fokuserer på, gjelder vedtak om tildeling og avslag på hjemmesykepleie og hjemmehjelp, samt vedtak om egenbetaling for hjemmehjelp. 4

4 I Surnadal kommune er det for de aktuelle hjemmetjenestene ikke skilt mellom saksfremlegg med vedtak og underretting om vedtak til søkeren. Vedtaket og underretningen utgjør dermed ett og samme dokument. I den videre fremstillingen vil vi bruke ordet vedtak om dette dokumentet. 3. METODE OG GJENNOMFØRING 3.1 Metode Dokumentanalyse Vi har satt oss inn i relevante dokumenter som lover, forskrifter, stortingsmeldinger, rundskriv, veiledere, politiske vedtak og annen aktuell litteratur. Vi nevner: Lov om helsetjenester i kommunene av Lov om sosiale tjeneste mv. av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og utfyllende kommentarer til denne Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av Forskrift om vederlag for sosial tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon mv. gitt med endringer av , og og merknader til denne Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av Veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenesten IS Rundskriv I-13/97 Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene St.meld.nr. 28 ( ) Innhald og kvalitet i omsorgstenestene St.meld.nr.45 ( ) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene Vi har innhentet de standard blanketter/vedtaksmaler som Surnadal kommune benytter ved tildeling og avslag på søknad om hjemmehjelp og hjemmesykepleie, samt vedtak om betaling for hjemmehjelp. Hensikten med dokumentanalysen har vært å sette oss inn i hvilke krav som stilles til enkeltvedtak om hjemmesykepleie, hjemmehjelp og betaling, og om hvordan Surnadal kommune etterlever disse kravene. Intervju/samtaler Det har vært avholdt et orienteringsmøte med leder for hjemmetjenesten og ledende hjemmehjelp. Ellers har vi løpende under hele prosjektet ført samtaler for utgreiing og forklaring. 3.2 Utvalg 5

5 Vi har innhentet utskrift av vedtak fra Gerica som er et EDB-basert saksbehandlingsverktøy/arkiv som benyttes i omsorgssaker. I tillegg er det innhentet 3 betalingsvedtak. Saksbehandler for disse vedtakene er ledende hjemmehjelp. Alle vedtakene relaterer seg til Type vedtak Innvilget Avslag Betalingsvedtak Totalt Hj.sykepleie 10-1) - 2) 10 Hjemmehjelp 10-1) 3 13 Totalt ) På forespørsel har det ikke vært mulig å finne avslag på søknad om hjemmehjelp eller hjemmesykepleie 2) Hjemmesykepleie er gratis. 3.3 Verifisering Helse- og sosialavdelingen har fått oversendt utkast til rapport for blant annet å verifisere faktabeskrivelsene. Vi ba også om kommentarer til revisjonskriteriene og til våre vurderinger. Dette for å fange opp eventuelle misforståelser og feil. Enhetsleder for hjemmetjenester og ledende hjemmehjelp har i brev gitt tilbakemelding uten innvendinger. 4. REVISJONSKRITERIER Vi presenterer her en oversikt over de krav som er satt til innhold i og utformingen av de enkeltvedtak som dette prosjektet omhandler. Det er disse kravene de utvalgte enkeltvedtakene er sammenholdt med for å besvare problemstillingene. 4.1 Presisering av innhold i vedtak Sosialdepartementet har utgitt Veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenesten IS Denne veilederen påpeker at det klart må fremgå av vedtaket hva søkeren har fått innvilget, delvis innvilget eller eventuelt avslått. Det bør konkretiseres hvilke funksjoner søkeren har fått innvilget hjelp til og det bør angis hvor mange timer dette utgjør i de tilfeller det skal beregnes egenbetaling. Gjeldende vedtaksperiode bør fremgå av vedtaket, i tillegg til hvordan søkeren må forholde seg for eventuelt å søke på nytt. Forskrift om vederlag for sosiale tjenester og merknader til denne presiserer bl.a. hvilke hjemmehjelpstjenester det er adgang til å ta vederlag for og hvilke det ikke kan kreves vederlag for. Det vises til forskriftens 8-1 og 8-2 og merknader til disse. Det kan kreves vederlag for praktisk bistand og opplæring til den som har særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. I merknader til forskriftens 8-1 nevnes flg. eksempler på tjenester som det kan kreves vederlag for: rengjøring, klesvask, matlaging 6

6 annen praktisk bistand i forbindelse med husholdningen, herunder snømåking og vedhugging, hjelp til innkjøp, ærend til bank, postkontor eller andre offentlige kontor og lignende daglige gjøremål I forskriftens 8-2 presiseres det at det ikke kan kreves vederlag for hjemmesykepleie praktisk bistand og opplæring etter lov om sosiale tjenester 4-2 bokstav a, til personlig stell og egenomsorg. Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov, og opplæring for å gjøre den enkelte så selvhjulpen som mulig i slike funksjoner. Enkelte brukere vil motta både tjenester det kan kreves vederlag for og tjenester som det ikke kan kreves vederlag for. I slike tilfeller forutsetter forskriften at det går klart frem av vedtaket hvilke tjenester det kan kreves vederlag for og hvilke som er vederlagsfrie. 4.2 Vedtak skal begrunnes Søkeren skal underrettes skriftlig om det vedtaket som er fattet. Enkeltvedtaket skal begrunnes og det skal vises til de regler som enkeltvedtaket bygger på. I den grad det er nødvendig for å sette brukeren i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi lovteksten. For at brukeren skal forstå enkeltvedtaket, skal det opplyses om de faktiske forhold som ligger til grunn for avgjørelsen. Det bør også redegjøres for forvaltningsorganets skjønn. Det vises her til forvaltningslovens 24 og Det skal opplyses om klageadgangen Det skal i enkeltvedtaket gis opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og nærmere om fremgangsmåten ved klage, herunder hvor klagen skal sendes. Det må også gis opplysning om at hjemmetjenesten kan gi råd og veiledning. Klageadgangen er hjemlet i lov om sosiale tjenester 8-6, kommunehelsetjenestelovens 2-4 og forskrift om vederlag Det skal opplyses om retten til å se sakens dokumenter I underrettingen til søker skal det gis opplysning om søkerens rett til se sakens dokumenter. Det vises til forvaltningslovens 18 og Kommunen skal ha et internkontrollsystem for pleie- og omsorgstjenester Det vises til rundskriv I-13/97 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten, jfr forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. Denne pålegger kommunen å opprette planlagte og systematiske tiltak i prosedyrer som skal sikre og dokumentere at krav fastsatt i lov og/eller forskrift etterleves. Retningslinjene i rundskrivet oppfordrer til samme type dokumentasjon også på sosial tjenester. 7

7 Ansvaret for å etablere og vedlikeholde slike internkontrollsystem ligger hos de ansvarlige i kommunen. Plikten omfatter arbeidet med å utarbeide rutiner, prosedyrer, instrukser og maler. Ansvarlig skal sikre at saksbehandlingen følger de kravene som er fastsatt i lover og forskrifter. Saksbehandlingen av søknader og formuleringen av vedtak vil være en del av de administrative oppgavene innen omsorgstjenesten. Kommunen må derfor ha prosedyrer/ rutiner som omfatter både saksbehandlingen og utformingen av enkeltvedtakene. 5. FAKTA OG VURDERINGER 5.1 Problemstilling 1 Gir vedtaket opplysninger om tjenestens art og innhold? Fakta Vedtak om hjemmehjelp: Av overskriften på vedtakene fremgår det at dette er Melding om administrativt vedtak. Videre opplyses det om hva saka gjelder. Her vises det til søknadsdato. Selve vedtaket inneholder opplysninger om hvor mange timer hjemmehjelp per dag/uke/mnd som er innvilget. Under avsnittet Melding opplyses det om de abonnementssatsene som er vedtatt av kommunestyret og hva søkeren skal betale per måned. Videre opplyses det Dersom de ønskjer opplysningar vedrørande utrekninga av vederlaget, kan De ta kontakt medpleie- og omsorgsseksjonen. Ved henvendelse til omsorgskontoret skal søkerens behov kartlegges. Dette gjøres ved et hjemmebesøk, og resultatet av dette nedfelles i en skriftlig henvendelse som blir brukt som søknadsgrunnlag. I vedtaket refereres det ikke til hvilke konkrete tjenester det er søkt om, og det fremgår heller ikke av vedtaket om søknaden er helt eller delvis innvilget. Eksempel på hvordan innvilgede tjenester er formulert: N.N får tilbud om å halde fram med 3 timar heimehjelp pr. veke frå til NN får tilbod om inntil 7 timar heimehjelp pr. veke frå til Ny vurdering da. Det opplyses ikke om hvilke oppgaver hjemmehjelperen skal utføre, ingen opplysninger om antall besøk eller når besøkene skal skje. Slik orientering blir gitt over telefon. Vedtak om hjemmesykepleie: Av overskriften på vedtaket fremgår det at dette er et Administrativt vedtak hjemmesykepleie. Videre gis det opplysning om hva Saka gjeld. Her vises til søknadsdato, Dykkar søknad av

8 Under avsnittet Vedtak opplyses hva slags hjelp søker mottar og i hvilken periode. Det opplyses også om tidligere vedtak om hjemmesykepleie. Under avsnitt egenbetaling opplyses det at Denne tenesta er gratis. I vedtaket refereres det ikke til hvilken tjeneste det er søkt om, og det fremgår derfor ikke av vedtaket om tjenesten er helt eller delvis innvilget. Eksempel på hvordan innvilgede tjenester er formulert: NN får innvilga heimesjukepleie til sårskift dagleg. Omfang og frekvens av sårskift blir vurdert av fagleg ansvarleg sjukepleiar i samråd med lege. Vedtaket gjeld frå og til NN får innvilga heimesjukepleie til å administrere medisiner, har fått utlevert medisiner dagleg. NN vil få tilbod om tilrettelegging vedr. personleg hygiene, evt. hjelp med dusjing ein til to gonger i veka. Vedtaket gjeld frå til Det varierer fra vedtak til vedtak i hvilken grad det opplyses om antall besøk og når disse besøkene skal skje. Betalingsvedtak Det fremgår av overskriften at dette gjelder et betalingsvedtak for hjemmehjelp. Videre vises det til lov om sosiale tjenester 11-2 som hjemmel for vedtaket, men det gis ingen henvisning til vederlagsforskriftens bestemmelser. Det opplyses om abonnementsordningen i kommunen og hvor mange timer hjemmehjelp som er innvilget i det enkelte tilfellet. Det gis ingen referanse til vedtaket om tildelt tjeneste, verken til søknads- eller vedtaksdato. Det gis heller ingen informasjon i vedtaket om hvilke spesifikke hjemmehjelpstjenester kommunen beregner vederlag for og hvilke som er gratis Vurderinger og anbefalinger Vedtak om hjemmesykepleie og hjemmehjelp Da det ikke fremgår hvilke konkrete tjenester det er søkt om, kan man ikke uten videre av vedtaket se om søknaden er helt eller delvis innvilget. Det vises til de eksempler som er gitt på formulering av vedtak. Det synes å være en forholdsvis konsekvent og entydig måte å formulere vedtakene på, der vedtak for hjemmehjelp og vedtak for hjemmesykepleie bygger på hver sin mal. Vedtakets innhold bør være så presist at det ikke skaper tvil om hva søkeren har fått innvilget og dermed også har krav på. Presise vedtak skaper visshet og trygghet for brukerne. Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å angi hvilke dager og når på dagen tjenestene gis. Derfor er det enda viktigere at det gis opplysninger om hvordan både omsorgskontoret og brukeren skal forholde seg til akkurat dette. Det bør være fast praksis på å angi hvilke 9

9 tjenester som innvilges og unngå vedtak med bruk av inntil 7 timer og en til to ganger for uken. Betalingsvedtak Opplysning om hjemmel for vedtaket er ikke fullstendig. Det bør her vises til vederlagsforskriftens kapittel 8. Referanse til hvilke inntektsopplysninger som er lagt til grunn og hvordan disse er innhentet, synes greie. Vi mener at det tidligere i vedtaket og enda tydeligere bør komme frem hva vedtaket gjelder og omfatter. I tillegg mener vi det kunne vært gitt mer informasjon om eventuelt hvilke andre vedtak betalingsvedtaket referer seg til og hvilke tjenester som omfattes av dette. Hjemmehjelp er ikke noe entydig begrep i forhold til betalingsplikten, jfr. revisjonskriteriene pkt Problemstilling 2 Gis det begrunnelse for enkeltvedtaket? Fakta Det gis alltid faktaopplysninger til vedtak om hjemmesykepleie. Disse fremkommer under avsnitt Grunngjeving. Innvilgede søknader gis ingen spesifikk begrunnelse utenom beskrivelse av fakta. Når det gjelder hjemmehjelp gis det ingen faktaopplysninger, det gis heller ingen begrunnelse for vedtaket. Alle vedtak som omfatter tjenester som blir innvilget, viser til lovhjemmel. Vedtak om innvilget tjeneste: Gitt begrunnelse Gitt henvisning til lovhjemmel Hjemmesykepleie 10 av av 10 Hjemmehjelp 0 av av Vurderinger og anbefalinger Det gis riktig henvisning til lovhjemmel i de ulike typer vedtak. I utgangspunktet skal alle enkeltvedtak begrunnes. I henhold til forv.lovens 24 kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Dersom en søker har fått innvilget søknaden i sin helhet, vil nok behovet for begrunnelse i praksis ikke være så stort. Vi har imidlertid forstått det slik at de fleste søknader er ganske "åpne. Det søkes bare om hjelp, derved blir det opp til omsorgskontoret å vurdere omfanget av hvilken hjelp som er nødvendig i det enkelte tilfellet. Siden verken søkerens uttrykte behov eller omsorgskontorets vurdering av søkerens behov fremkommer under faktaopplysningene i vedtaket, kan det være vanskelig å se om en søknad fullt ut er innvilget. Vi vil uansett tro at søkeren ønsker å se hvilke vurderinger, avveininger og avgrensninger som er gjort i det enkelte tilfelle. 10

10 Veileder for saksbehandlingen av sosiale tjenester anbefaler at vedtak alltid bør begrunnes. Formålet med begrunnelsen er at søkeren skal kunne se hva omsorgskontoret har lagt vekt på når de har vurdert søknaden, og hvilke vurderinger som ligger til grunn for vedtaket. Begrunnelsen skal gi søkeren et grunnlag for å vurdere om vedkommende ønsker å benytte seg av klageadgangen. 5.3 Problemstilling 3 Gis det opplysning om brukerens klageadgang? Fakta Vedtak om hjemmesykepleie og hjemmehjelp Det opplyses om lovhjemmel for klage på vedtakene. Videre opplyses det om klageinstans, klagefrist og den nærmere fremgangsmåten ved klage. Betalingsvedtak I vedtaket om betaling for hjemmehjelp opplyses det om at vedtaket kan påklages til fylkesmannen innen 3 uker etter mottatt vedtak fra pleie- og omsorgsseksjonen. Det opplyses at klage kan fremmes av nærmeste pårørende eller verge. Det vises her til forvaltningslovens 28 34, kommunehelsetjenesteloven 2 4 og sosialtjenesteloven Vurdering og anbefalinger Vedtak om hjemmesykepleie og hjemmehjelp Opplysningene om klageinstans, klagefrist og veiledningsplikt er korrekte og godt opplyste i begge type vedtak. Betalingsvedtak I betalingsvedtaket vises det til hjemmel i forv.loven om klageadgangen. Siden dette er et betalingsvedtak, skal det i tillegg vises til forskrift om vederlag for sosiale tjenester 8 5 og ikke i lov om helsetjenester i kommunene og lov om sosiale tjenester. Det gis korrekt opplysning om klageinstans og klagefrist. Det gis derimot ikke opplysninger om kommunens veiledningsplikt eller hvordan brukerene kan få hjelp til å utforme sin klage. 5.4 Problemstilling 4 Opplyser kommunen om retten til å se sakens dokumenter? Fakta Det gis opplysning om søkerens rett til å se sakens dokumenter i vedtaket om hjemmehjelp og hjemmesykepleie, men ikke i betalingsvedtaket for hjemmehjelp Vurderinger og anbefalinger Manglende opplysning om innsynsrett i sakens dokumenter er direkte i strid med forvaltningslovens krav til innholdet i underretningen. Det skal opplyses om innsynsretten uavhengig av utfallet av saken. Formålet med innsynsretten er å sikre søkerens muligheter til å kontrollere og korrigere sakens dokumenter. Innsynsretten skal også være med på å styrke tillitsforholdet mellom forvaltningen og søkeren. 11

11 Bruk av innsynsretten er mest relevant i forbindelse med en eventuell klage. Dette er gjort for vedtak om hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Opplysninger om at søker har innsynsrett i sakens dokumenter bør av den grunn også nevnes i avsnittet som omhandler klageadgangen i betalingsvedtakene. 5.5 Problemstilling 5 I hvilken grad er enkeltvedtakene kvalitetssikret? Fakta I følge leder for hjemmetjenestene har kommunen ikke noe tilfredsstillende internkontrollsystem for kvalitetssikring av enkeltvedtak pr. i dag Vurderinger og anbefalinger Å måle kvalitet og kvalitetssikring i omsorgstjenesten vil først og fremst være knyttet til brukerens livskvalitet, opplevelsen av trygghet, god omsorg og forsvarlig pleie. Det ligger utenfor dette prosjektet å evaluere de faglige og medisinske vurderinger som legges til grunn. Kvalitet omfatter også kommunens evne til å sikre at de administrative arbeidsoppgavene oppfyller de kravene som er fastsatt i lov eller forskrift. Det vises her til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene med retningslinjer og veileder til denne. 6. KONKLUSJON Formålet med prosjektet har vært å kartlegge om de enkeltvedtakene som fattes innenfor hjemmetjenestene er formelt riktig utformet og utformet på en slik måte at de er forståelige for mottakeren. De funnene vi har gjort kan kort oppsummeres slik: Vedtakene er forholdsvis konsekvente, men de bør være noe mer presise i forhold til hvilke tjenester som er innvilget. Det gis alltid faktaopplysninger til vedtak om hjemmesykepleie. Innvilgede søknader gir ingen spesifikk begrunnelse utenom beskrivelse av fakta. Det gis ingen faktaopplysninger eller begrunnelse for vedtak om hjemmehjelp. Alle vedtak om innvilgede tjenester viser til lovhjemmel. I vedtaket om tildeling av hjemmehjelp og hjemmesykepleie gis det opplysning om søkerens rett til å se sakens dokumenter, mens det i betalingsvedtaket for hjemmehjelp ikke gis slike opplysninger. Det gis opplysning om generell klageadgang både i vedtak om tildeling av hjemmehjelp og hjemmesykepleie. I betalingsvedtakene henvises det til feil lovhjemmel og det gis ingen informasjon om kommunens opplysningsplikt. Surnadal kommune har ikke etablert rutiner vedr. kvalitetssikring av saksbehandlingen for hjemmetjenestene. 12

12 7. ANBEFALINGER Våre anbefalinger oppsummeres slik: 1. Vi anbefaler at tildelte pleie- og hjelpetjenester beskrives på en slik måte at det ikke skaper tvil om hvilke tjenester som er innvilget. 2. Vi anbefaler at det i vedtaket vedr. tildeling av hjemmehjelp alltid oppgis det antall timer som er innvilget og at vedtaket begrunnes. 3. Vi anbefaler at det i betalingsvedtakene vises til vederlagsforskriften som hjemmel for vedtaket, og at det tydelig kommer fram hvilke tjenester som omfattes av vedtaket. 4. Vi anbefaler at det vises til vederlagsforskriftens 8 5 i tillegg til forvaltningslovens bestemmelser som hjemmel for klageadgang på betalingsvedtaket. 5. Vi anbefaler at det opplyses om innsynsretten og kommunens veiledningsplikt ved en eventuell klage. 6. Vi anbefaler at det utarbeides en kvalitetssikringshåndbok der det gis retningslinjer for hvordan ulike typer vedtak skal/kan formuleres. Det bør presiseres hvem som skal påse at enkeltvedtak er formelt riktig utformet og hvordan arbeidsdelingen skal være ved søknadsbehandlingen. Det bør også beskrives hvordan avdelingen for hjemmetjenester kan sikre at retningslinjene følges. 13

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Agdenes kommune 2016 Virksomhetens adresse: Agdenes kommune 7316 LENSVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016 31.01.2017 06.02.2017 Fylkesmannen i Sør-Trøndelag

Detaljer

DISTRIKTSREVISJON NORDMØRE Aure Averøy Frei Halsa Kristiansund Rindal Smøla Surnadal Tingvoll Tustna

DISTRIKTSREVISJON NORDMØRE Aure Averøy Frei Halsa Kristiansund Rindal Smøla Surnadal Tingvoll Tustna INNHOLD 1 Innledning 1.1 Hjemmel 1.2 Bakgrunn 2 Formål og problemstillinger 2.1 Formål 2.2 Problemstillinger 3 Metode og gjennomføring 3.1 Metode 3.2 Gjennomføring 3.3 Verifisering 4 Revisjonskriterier

Detaljer

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER

OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG OBSERVASJONSLISTER/VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og

Detaljer

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser. Kapittel 2. Plikter og rettigheter. Kapittel 3. Kriterier og vurderinger ved søknad Utkast til Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Birkenes kommune Hjemmel: Fastsatt av Birkenes Kommunestyre

Detaljer

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING

BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING BASISKURS ØKONOMISK RÅDGIVNING. 14.02.17 LOV OM SOSIALE TJENESTER I ARBEIDS- OG VELFERDSFORVALTNINGEN SOSIALTJENESTELOVEN - STL www.lovdata.no 17. Opplysning, råd og veiledning. FORMÅL MED SOSIALTJENESTELOVEN

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG 3 1.1 FORMÅL 3 1.2

Detaljer

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester i Drammen kommune

Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester i Drammen kommune Egenbetaling for helse- og omsorgstjenester i Drammen kommune Eldrerådet 12. oktober 2017 Toril Løberg Virksomhetsleder Tjenestetildeling og samordning 13.10.2017 Endringer i egenbetalingsordningen Innføring

Detaljer

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig

Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven. v/marianne Hovde, fagansvarlig Enkeltvedtak og klage særlig om vedtak truffet med hjemmel i alkoholloven v/marianne Hovde, fagansvarlig Statistikk vedr. kommunale bevillinger I 2012 oppga 35 av 428 kommuner i Norge at de hadde gitt

Detaljer

OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER OG PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN

OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV HELSE- OG OMSORGSTJENESTER OG PASIENT- OG BRUKERRETTIGHETSLOVEN Fylkesmannen i Oppland Helse- og sosialavdelingen Postboks 987 2626 Lillehammer Unntatt fra offentlighet, pga taushetsplikt jf. off. l 13, jf. fvl. 13 OVERSENDELSESBREV FOR KLAGESAK ETTER LOV HELSE- OG

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Praktisk bistand - daglige gjøremål

Praktisk bistand - daglige gjøremål Praktisk bistand - daglige gjøremål Generelt Alternativt navn Praktisk bistand i hjemmet Ingress Du kan søke om hjemmehjelp hvis du trenger praktisk hjelp til rengjøring, handling eller personlig stell.

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 27. juni 2017 kl. 13.15 PDF-versjon 26. juli 2017 22.06.2017 nr. 964 Forskrift med kriterier

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem.

Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og omsorg når du bor hjemme, kan du søke om en plass på sykehjem. Institusjon - langtidsopphold Sykehjem langtidsplass Generelt Alternativt navn Sykehjem langtidsplass Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Får du ikke dekket ditt daglige behov for pleie og

Detaljer

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Malvik kommune 2016

Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Malvik kommune 2016 Rapport fra dokumenttilsyn med saksbehandling ved Malvik kommune 2016 Virksomhetens adresse: Malvik kommune Postboks 140, 7551 HOMMELVIK Tidsrom for tilsynet: 05.07.2016-25.01.2017 13.02.2017 Fylkesmannen

Detaljer

Om tjenesten økonomisk rådgivning. Sosialtjenesteloven 17

Om tjenesten økonomisk rådgivning. Sosialtjenesteloven 17 Om tjenesten økonomisk rådgivning Sosialtjenesteloven 17 Sosialtjenesteloven 17 Kjerneområde i NAV Rundskriv hovednr 35 Veileder til 17 Forklarer når og hvordan det skal fattes vedtak på tjenesten opplysning,

Detaljer

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold

Forslag til forskrift om rett til opphold i sykehjem - Kriterier og ventelister, Halden kommune, Østfold Halden kommune Arkivkode: Arkivsaksnr: Journal dato: Saksbehandler: 2017/985-1 17.02.2017 Marianne Haakestad Utvalgssak Utvalg Utvalgssak Møtedato Hovedutvalg for helse, omsorg og sosiale tjenester 14.03.2017

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 18.05.2017 nr. 793 Forskrift med kriterier

Detaljer

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune

Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Forskrift for tildeling av opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester, i Grimstad kommune Vedtatt i kommunestyret 19.06.2017 Hjemmel: Forskriften er vedtatt

Detaljer

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste

Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Lokal kommunal forskrift om rett til opphold i sykehjem eller tilsvarende bolig tilrettelagt for heldøgns tjenester - Kriterier og venteliste Nesseby kommune Nesseby Sykehjem Forskrift om tildeling av

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon

Fosen Kommunerevisjon Fosen Kommunerevisjon Hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2008 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring

Forslag til forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig i Midtre Gauldal kommune - høring Saksframlegg Arkivnr. F00 Saksnr. 2016/2178-2 Utvalg Utvalgssak Møtedato Rådet for eldre og mennesker med nedsatt funksjonsevne 6/17 03.04.2017 Utvalg for helse og omsorg 10/17 03.04.2017 Kommunestyret

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune

ENDELIG TILSYNSRAPPORT. Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager. Askøy kommune ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Askøy kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Askøy kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter

Kapitteloversikt: Kapittel 1. Generelle bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde 3 Definisjoner. Kapittel 2. Plikter og rettigheter 4 Plikter 5 Rettigheter Forskrift med kriterier for tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Lyngdal kommune Hjemmel: Fastsatt av Lyngdal Kommunestyre 18.

Detaljer

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus

Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen. Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Avtale mellom Sørlandets sykehus HF og kommunene i Listerregionen Delavtale 3 Retningslinjer for innleggelse i sykehus Fremforhandlet i møte 13.desember 2011 med justeringer i tilleggsprotokoll av 6. januar

Detaljer

Saksbehandling av enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Saksbehandling av enkeltvedtak etter forvaltningsloven FORVALTNINGSREVISJON 2009 Alvdal kommune Saksbehandling av enkeltvedtak etter forvaltningsloven REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Alvdal: 62 48 90 18 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg.

Hjemmesykepleie. Helsehjelp i hjemmet. Generelt. Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet. Fagområde. Alle tjenester A-Å Omsorg. Hjemmesykepleie Helsehjelp i hjemmet Generelt Alternativt navn Helsehjelp i hjemmet Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Hjemmesykepleien gir pleie og omsorg til syke og funksjonshemmede i eget

Detaljer

Arbeidet med å tildele plasser på en korrekt og rettferdig måte kan følgelig være forbundet med vesentlige utfordringer.

Arbeidet med å tildele plasser på en korrekt og rettferdig måte kan følgelig være forbundet med vesentlige utfordringer. Helgelandssykehuset Mosjøen Fastleger i Vefsn Vefsn eldrerådet Andre interesserte Dato: 27.04.2017 Saksb: Tom S.B Plünnecke Tlf: 75 10 11 13 Saknr: 17/1190 Deres ref.: Høringsbrev - Forslag til kommunal

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Endringer i barnehageloven

Endringer i barnehageloven Endringer i barnehageloven Alta 13.11.16 Liv Hanne Huru 12 a Rett til plass i barnehage Barn som fyller ett år i september eller oktober Søkt om plass innen frist Plass i løpet av måneden barnet fyller

Detaljer

tjenesten opplysning, råd og veiledning?

tjenesten opplysning, råd og veiledning? Nettverkssamling økonomisk rådgivning 28. oktober 2014 Veileder til sosialtjenesteloven 17 Hvordan fatte vedtak på tjenesten opplysning, råd og veiledning? v/ Beate Fisknes i Arbeids- og velferdsdirektoratet

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 20. juni 2017 kl. 13.45 PDF-versjon 24. juli 2017 15.06.2017 nr. 811 Forskrift om tildeling

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Høringsdokument 27.04.17 Rollag kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDTSOPPHOLD I INSTITUSJON M.M. I ROLLAG KOMMUNE Hjemmel: Vedtatt i Rollag kommunestyre (xx.xx.2017) med hjemmel i lov 24. juni 2011

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 18.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse Bergen kommune Postboks 7700 5020 Bergen ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret SAKSLISTE 0002/05 05/00124 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret SAKSLISTE 0002/05 05/00124 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.02.2005 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Driftsstyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Harald Isaksen

Detaljer

Barnehageforum mai 2014

Barnehageforum mai 2014 Barnehageforum mai 2014 Forvaltningslovens krav til enkeltvedtak ved rådgiver Remi A. Møller Forvaltningsloven - innledning Om emnet Hvorfor bør/må barnehagemyndigheten kjenne saksbehandlingsreglene? Hensynene

Detaljer

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53.

NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. NORSK LOVTIDEND Avd. II Regionale og lokale forskrifter mv. Utgitt i henhold til lov 19. juni 1969 nr. 53. Kunngjort 13. juni 2017 kl. 14.30 PDF-versjon 24. juli 2017 24.05.2017 nr. 723 Forskrift om tildeling

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse

Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Fagområde Beskrivelse Sykehjem - korttidsopphold Institusjon- korttidsopphold Generelt Alternativt navn Institusjon- korttidsopphold Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Du kan søke om korttidsopphold på sykehjem

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN Hasvik kommune Harald Isaksen Anne-Grete Dahl Per-Magne Jensen Siv R. Olsen Gamst Målfrid Hansen Utvalg: DRIFTSSTYRET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.02.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Linn Kvinge Vår dato: Vår referanse: 29.04.2015 2014/5335 Deres dato: Deres referanse: Danielsen ungdomsskole Haugesund AS ved styrets leder Lydia Amundsens Gate 6 5533 Haugesund TILSYNSRAPPORT

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KVALSUND KOMMUNE. Saksbehandling av enkeltvedtak

RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KVALSUND KOMMUNE. Saksbehandling av enkeltvedtak RAPPORT FORVALTNINGSREVISJON 2006 KVALSUND KOMMUNE Saksbehandling av enkeltvedtak i FORORD Bakgrunnen for denne rapporten er Plan for forvaltningsrevisjon 2005 2007, vedtatt av kommunestyret i Kvalsund

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester.

Kapittel 2. Helhetlige kriterier for tildeling av helse og omsorgstjenester. Forskrift om tildeling av helse- og omsorgstjenester og langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig Hjemmel: Fastsatt av Ringebu kommunestyre i møte den 20.06.2017, med hjemmel i helse- og omsorgstjenestelovens

Detaljer

Tilsynsrapport. Bjugn kommune. Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse

Tilsynsrapport. Bjugn kommune. Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse 2 Fylkesmannen i Sm---Trøndelaq Tilsynsrapport Bjugn kommune 06. april 2017 Kommunen som barnehagemyndighet Forvaltningskompetanse 3 Innhold 1 Om tilsynet med Bjugn kommune 4 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

Saksbehandling. - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013

Saksbehandling. - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013 Saksbehandling - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013 2013 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2

Detaljer

ENDELEG TILSYNSRAPPORT

ENDELEG TILSYNSRAPPORT Sakshandsamar, innvalstelefon Jarle Berggraf, 55572264 Vår dato 20.05.2016 Dykkar dato 13.04.2016 Vår referanse 2015/6484 611 Dykkar referanse 13/756 Bømlo kommune Leirdalen 1 5430 BREMNES ENDELEG TILSYNSRAPPORT

Detaljer

Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland

Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene Hurtigbåtkonflikten mellom Nordland Fylkeskommune og OVDS Flybonusordningen

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene

Kompetansehevende tiltak for lindrende behandling og omsorg ved livets slutt i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskoder kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870032 (Kun for

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende

Den som yter omsorg for eldre, funksjonshemmede eller andre pleietrengende Avlasting for barn Generelt Fagområde Alle tjenester A-Å Omsorg Beskrivelse Har du omsorgsoppgaver som gjør at du har behov for avlastning? Kommunen kan for eksempel yte avlastning i form av hjemmehjelp,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00389 G00 Henning Bjørnerud

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00389 G00 Henning Bjørnerud SAKSFRAMLEGG Arkivsaksnummer.: Arkivnummer: Saksbehandler: 08/00389 G00 Henning Bjørnerud TILSYNSRAPPORT MED DELER AV HELSE- OG SOSIALTJENESTETILBUDET TIL VOKSNE MED PSYKISKE PROBLEMER RÅDMANNENS FORSLAG:

Detaljer

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse

Brukerstyrt personlig assistanse BPA. Generelt. Alternativt navn BPA. Fagområde. Omsorg, trygd og sosiale tjenester. Beskrivelse Brukerstyrt personlig assistanse BPA Generelt Alternativt navn BPA Fagområde Omsorg, trygd og sosiale tjenester Beskrivelse Er du sterkt funksjonshemmet eller er under 67 år med et langvarig og stort behov

Detaljer

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning

Kompetansehevende tiltak i tjenestene til personer med utviklingshemning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 67 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870219 (Kun for

Detaljer

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER

HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER HØRINGSNOTAT OM FORSLAG TIL FORSKRIFT OM RETT TIL OPPHOLD I SYKEHJEM KRITERIER OG VENTELISTER BAKGRUNN FOR FORSKRIFTEN Bakgrunnen for forskriften er lovendringer i pasient- og brukerrettighetsloven og

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A)

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4 A) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13 1. ledd, jf. fvl. 13 1.ledd nr. 1 Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen (Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk.

Tjenesten arbeider i henhold til prinsippene i målrettet miljøarbeid med atferdsanalytisk metodikk. Miljøarbeidertjeneste Boveiledertjeneste Generelt Alternativt navn Boveiledertjeneste Ingress Miljøarbeidertjenesten er en virksomhet innen helse- og omsorgsenheten, hvor det gis tjenester ut ifra lov

Detaljer

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk

BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk BINDAL KOMMUNE Helse- og omsorgssektoren Sørfjordveien 14 B 7980 Terråk KONFIDENSIELT Taushetsplikt offl. 13 jf. fvl. 13.1 Org.nr: 964 983 380 E-post: pleie.omsorg@bindal.kommune.no 75032500 www.bindal.kommune.no

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Arkivsaksnr: 12/1103-7 Arkiv: K1-231 Saksbehandler: Ola Sellie Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Driftsstyret 02.11.2015 007/15 Kommunestyret

Detaljer

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp Serviceerklæring Praktisk bistand/ hjemmehjelp Har du behov for praktisk bistand/hjemmehjelp? Du kan få praktisk bistand/hjemmehjelp når du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk

Detaljer

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN INNFØRING Akkrediteringsdagen, 8. september 2014, ved Geir Heivoll UTGANGSPUNKT I lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

Detaljer

Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Dette bildet kan ikke vises for øyeblikket. R 32-2015 Forvaltningsrevisjon i Røros kommune Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Formålet med prosjektet er å undersøke

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Klæbu kommune ved kommunestyret [dato, måned, år]

Detaljer

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling Internserien 4/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens

Detaljer

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE

TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE FYLKESMANNEN I HEDMARK Oppvekst- og utdanningsavdelingen TILSYN MED ALVDAL KOMMUNE TIDSROM: 11.07.2012 19.10.2012 KOMMUNENS ADRESSE: FYLKESMANNENS TILSYNSGRUPPE: KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: 2230 Alvdal Anita

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Vår ref 200607834-/HNR

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Vår ref 200607834-/HNR DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Fylkesmannen i Troms 9291 TROMSØ STATENS HELSETILSYN 1 G JUL 2G~7 Mcn. ~n '-Deres ref 2006/502 Vår ref 200607834-/HNR

Detaljer

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering

Kapittel 1. Formål, lovgrunnlag, definisjoner, virkeområde og organisering FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel:

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk leder. Tranøy kommune 12.desember 2016 Side 2 av

Detaljer

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning

Turnustjeneste for kiropraktorer - tilskudd for veiledning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 783 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870240 (Kun for

Detaljer

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven

Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A og grunnleggende bestemmelser i forvaltningsloven Barnehagelovens kapittel 5 A Oversikt Spesialpedagogisk hjelp Samarbeid med foreldre PP-tjenesten Sakkyndig vurdering Kommunens

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kvalsund kommune ved rådmann Rådhusveien 18 9620 Kvalsund ENDELIG TILSYNSRAPPORT Barnehagemyndighetens håndtering av forskrift om midlertidig dispensasjon og unntak fra utdanningskravet for styrer og pedagogisk

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig

Kapittel 2. Grunnkrav for å få leie kommunal bolig Retningslinjer for tildeling av kommunale boliger i Sigdal kommune. Vedtatt: * Sigdal kommunes holdning er at det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe seg egen egnet bolig, men kommunen kan i noen

Detaljer

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune.

Forskrift. for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Forskrift for tildeling av langtidsopphold i sykehjem i Grong kommune. Hjemmel: Vedtatt i xxx kommune xx.xx.2017 med hjemmel i lov

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kautokeino kommune ved rådmann Bredbuktsnesveien 6 9520 Kautokeino FYLKESMANNEN I FINNMARK FINNMÁRKKU FYLKKAMÁNNI ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Kautokeino

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling

9A- 3 TREDJE LEDD. Privatskolesamling 9A- 3 TREDJE LEDD Privatskolesamling 07.03.2013 1 9a-3 2.ledd 3.ledd Skolen oppdager krenkande åtferd. Elev eller foreldre ber om tiltak mot krenkande åtferd. Skolen sett i verk tiltak for å hindre krenkande

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M.

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Tvedestrand kommune FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD OG HELSE- OG OMSORGSTJENESTER I INSTITUSJON, VURDERINGSMOMENTER OG VURDERINGSLISTER M.M. Hjemmel: Fastsatt av Tvedestrand kommune i kommunestyret.med

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER

FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER FORSKRIFT OM TILDELING AV LANGTIDSOPPHOLD I SYKEHJEM, ELLER TILSVARENDE BOLIG SÆRSKILT TILRETTELAGT FOR HELDØGNS TJENESTER Hjemmel: Fastsatt av Sel kommune ved kommunestyret [dato, måned, år] med hjemmel

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen

R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen R e g e l v e r k s s a m l i n g t i l s y n 2 1. o k t o b e r 2 0 1 6 Jane Hjellegjerde Aambakk Monica Hermansen Kommunens ansvar Barnehageloven 8 første ledd Kommunen er lokal barnehagemyndighet. Kommunen

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold

Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Forskrift om tildeling av langtidsopphold i sykehjem eller tilsvarende bolig særskilt tilrettelagt for heldøgns tjenester i Rakkestad kommune, Østfold Saksnr. 16/2597 Journalnr. 8455/17 Arkiv H12 Dato

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer