Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling"

Transkript

1 Enkeltvedtak i hjemmetjenesten saksbehandling Surnadal kommune 2

2 1. INNLEDNING 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER 2.1 Formål 2.2 Problemstillinger 2.3 Avgrensninger av prosjektet 3. METODE OG GJENNOMFØRING 3.1 Metode 3.2 Utvalg 3.3 Verifisering 4. REVISJONSKRITERIER 4.1 Presisering av innhold i vedtak 4.2 Vedtak skal begrunnes 4.3 Det skal opplyses om klageadgang 4.4 Det skal opplyses om retten til å se sakens dokumenter 4.5 Kommunen skal ha et internkontrollsystem for pleie- og omsorgstjenestene 5. FAKTA OG VURDERINGER 5.1 Problemstilling 1 Gir vedtaket opplysning om tjenestens art og innhold? 5.2 Problemstilling 2 Gis det begrunnelse for enkeltvedtaket? 5.3 Problemstilling 3 Gis det opplysning om brukerens klageadgang? 5.4 Problemstilling 4 Opplyser kommunen om retten til å se sakens dokumenter? 5.5 Problemstilling 5 I hvilken grad er det kvalitetssikring av vedtak? 6. KONKLUSJONER 7. ANBEFALINGER Kristiansund, 20. oktober 2004 Bjarne Dyrnes distriktsrevisor 3

3 1. INNLEDNING DISTRIKTSREVISJON NORDMØRE I Stortingsmelding nr. 45 Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene omhandles målet om at alle kommuner skal ha etablert eit kvalitetssystem for pleie- og omsorgstenestene innan utgangen av Videre pekes det på at vedtak om tildeling av tjenester ofte er lite spesifiserte. Mottakeren får dermed ikke god nok informasjon om hva slags tilbud kommunen plikter å gi. I følge stortingsmeldingen er Eit av dei viktigaste tiltaka for å sikre brukarane betre informasjon og styrkje rettstryggleiken deira er å syte for betre saksbehandling i kommunane. I tillegg er det utarbeidet en felles kvalitetsforskrift for tjenester etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven og ny felles forskrift om internkontroll. Både Stortinget og sosial- og helsedepartementet har en sterk fokus på kvaliteten i omsorgstjenesten. På bakgrunn av denne fokus og ut fra et brukerhensyn, antar vi prosjektet har høy aktualitet og at rapporten kan være et bidrag på veien videre for en enda bedre kvalitet i hjemmetjenestene. 2. FORMÅL, PROBLEMSTILLINGER OG AVGRENSNINGER 2.1 Formål Formålet med prosjektet er å kartlegge om enkeltvedtak innenfor hjemmetjenesten er formelt riktig utformet og på en slik måte at disse er forståelig for mottakeren. 2.2 Problemstillinger Av formålet har vi utledet følgende problemstillinger: 1. Gir enkeltvedtaket opplysninger om tjenestens art og innhold? 2. Gis det begrunnelse for enkeltvedtaket? 3. Gis det opplysninger om brukerens klageadgang? 4. Opplyser kommunen om retten til å se sakens dokumenter? 5. I hvilken grad er enkeltvedtakene kvalitetsikret? 2.3 Avgrensning av prosjektet De hjemmebaserte omsorgstjenestene favner over mange sider ved omsorgsarbeidet. I dette prosjektet vil begrepet hjemmetjeneste kun referere seg til hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Vi vil fokusere på vedtakene og vedtaksformularene, og ikke på de skjønnsmessige og faglige vurderingene som ligger bak det enkelte vedtaket. De vedtakene vi fokuserer på, gjelder vedtak om tildeling og avslag på hjemmesykepleie og hjemmehjelp, samt vedtak om egenbetaling for hjemmehjelp. 4

4 I Surnadal kommune er det for de aktuelle hjemmetjenestene ikke skilt mellom saksfremlegg med vedtak og underretting om vedtak til søkeren. Vedtaket og underretningen utgjør dermed ett og samme dokument. I den videre fremstillingen vil vi bruke ordet vedtak om dette dokumentet. 3. METODE OG GJENNOMFØRING 3.1 Metode Dokumentanalyse Vi har satt oss inn i relevante dokumenter som lover, forskrifter, stortingsmeldinger, rundskriv, veiledere, politiske vedtak og annen aktuell litteratur. Vi nevner: Lov om helsetjenester i kommunene av Lov om sosiale tjeneste mv. av Lov om behandlingsmåten i forvaltningssaker av Forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av nr. 66 om helsetjenesten i kommunene og utfyllende kommentarer til denne Forskrift til lov om sosiale tjenester m.v. av Forskrift om vederlag for sosial tjenester, hjemmesykepleie og for opphold i institusjon mv. gitt med endringer av , og og merknader til denne Forskrift om internkontroll i sosial- og helsetjenesten av Veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenesten IS Rundskriv I-13/97 Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene St.meld.nr. 28 ( ) Innhald og kvalitet i omsorgstenestene St.meld.nr.45 ( ) Betre kvalitet i dei kommunale pleie- og omsorgstenestene Vi har innhentet de standard blanketter/vedtaksmaler som Surnadal kommune benytter ved tildeling og avslag på søknad om hjemmehjelp og hjemmesykepleie, samt vedtak om betaling for hjemmehjelp. Hensikten med dokumentanalysen har vært å sette oss inn i hvilke krav som stilles til enkeltvedtak om hjemmesykepleie, hjemmehjelp og betaling, og om hvordan Surnadal kommune etterlever disse kravene. Intervju/samtaler Det har vært avholdt et orienteringsmøte med leder for hjemmetjenesten og ledende hjemmehjelp. Ellers har vi løpende under hele prosjektet ført samtaler for utgreiing og forklaring. 3.2 Utvalg 5

5 Vi har innhentet utskrift av vedtak fra Gerica som er et EDB-basert saksbehandlingsverktøy/arkiv som benyttes i omsorgssaker. I tillegg er det innhentet 3 betalingsvedtak. Saksbehandler for disse vedtakene er ledende hjemmehjelp. Alle vedtakene relaterer seg til Type vedtak Innvilget Avslag Betalingsvedtak Totalt Hj.sykepleie 10-1) - 2) 10 Hjemmehjelp 10-1) 3 13 Totalt ) På forespørsel har det ikke vært mulig å finne avslag på søknad om hjemmehjelp eller hjemmesykepleie 2) Hjemmesykepleie er gratis. 3.3 Verifisering Helse- og sosialavdelingen har fått oversendt utkast til rapport for blant annet å verifisere faktabeskrivelsene. Vi ba også om kommentarer til revisjonskriteriene og til våre vurderinger. Dette for å fange opp eventuelle misforståelser og feil. Enhetsleder for hjemmetjenester og ledende hjemmehjelp har i brev gitt tilbakemelding uten innvendinger. 4. REVISJONSKRITERIER Vi presenterer her en oversikt over de krav som er satt til innhold i og utformingen av de enkeltvedtak som dette prosjektet omhandler. Det er disse kravene de utvalgte enkeltvedtakene er sammenholdt med for å besvare problemstillingene. 4.1 Presisering av innhold i vedtak Sosialdepartementet har utgitt Veileder i saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenesten IS Denne veilederen påpeker at det klart må fremgå av vedtaket hva søkeren har fått innvilget, delvis innvilget eller eventuelt avslått. Det bør konkretiseres hvilke funksjoner søkeren har fått innvilget hjelp til og det bør angis hvor mange timer dette utgjør i de tilfeller det skal beregnes egenbetaling. Gjeldende vedtaksperiode bør fremgå av vedtaket, i tillegg til hvordan søkeren må forholde seg for eventuelt å søke på nytt. Forskrift om vederlag for sosiale tjenester og merknader til denne presiserer bl.a. hvilke hjemmehjelpstjenester det er adgang til å ta vederlag for og hvilke det ikke kan kreves vederlag for. Det vises til forskriftens 8-1 og 8-2 og merknader til disse. Det kan kreves vederlag for praktisk bistand og opplæring til den som har særlig hjelpebehov på grunn av sykdom, funksjonshemming, alder eller av andre årsaker. I merknader til forskriftens 8-1 nevnes flg. eksempler på tjenester som det kan kreves vederlag for: rengjøring, klesvask, matlaging 6

6 annen praktisk bistand i forbindelse med husholdningen, herunder snømåking og vedhugging, hjelp til innkjøp, ærend til bank, postkontor eller andre offentlige kontor og lignende daglige gjøremål I forskriftens 8-2 presiseres det at det ikke kan kreves vederlag for hjemmesykepleie praktisk bistand og opplæring etter lov om sosiale tjenester 4-2 bokstav a, til personlig stell og egenomsorg. Med personlig stell og egenomsorg menes hjelp til å stå opp og legge seg, personlig hygiene, toalettbesøk, til å kle av og på seg, hjelp til å spise, nødvendig tilsyn og tilsvarende grunnleggende behov, og opplæring for å gjøre den enkelte så selvhjulpen som mulig i slike funksjoner. Enkelte brukere vil motta både tjenester det kan kreves vederlag for og tjenester som det ikke kan kreves vederlag for. I slike tilfeller forutsetter forskriften at det går klart frem av vedtaket hvilke tjenester det kan kreves vederlag for og hvilke som er vederlagsfrie. 4.2 Vedtak skal begrunnes Søkeren skal underrettes skriftlig om det vedtaket som er fattet. Enkeltvedtaket skal begrunnes og det skal vises til de regler som enkeltvedtaket bygger på. I den grad det er nødvendig for å sette brukeren i stand til å forstå vedtaket, skal begrunnelsen også gjengi lovteksten. For at brukeren skal forstå enkeltvedtaket, skal det opplyses om de faktiske forhold som ligger til grunn for avgjørelsen. Det bør også redegjøres for forvaltningsorganets skjønn. Det vises her til forvaltningslovens 24 og Det skal opplyses om klageadgangen Det skal i enkeltvedtaket gis opplysninger om klageadgang, klagefrist, klageinstans og nærmere om fremgangsmåten ved klage, herunder hvor klagen skal sendes. Det må også gis opplysning om at hjemmetjenesten kan gi råd og veiledning. Klageadgangen er hjemlet i lov om sosiale tjenester 8-6, kommunehelsetjenestelovens 2-4 og forskrift om vederlag Det skal opplyses om retten til å se sakens dokumenter I underrettingen til søker skal det gis opplysning om søkerens rett til se sakens dokumenter. Det vises til forvaltningslovens 18 og Kommunen skal ha et internkontrollsystem for pleie- og omsorgstjenester Det vises til rundskriv I-13/97 om kvalitet i pleie- og omsorgstjenesten, jfr forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter lov av nr. 66 om helsetjenesten i kommunene. Denne pålegger kommunen å opprette planlagte og systematiske tiltak i prosedyrer som skal sikre og dokumentere at krav fastsatt i lov og/eller forskrift etterleves. Retningslinjene i rundskrivet oppfordrer til samme type dokumentasjon også på sosial tjenester. 7

7 Ansvaret for å etablere og vedlikeholde slike internkontrollsystem ligger hos de ansvarlige i kommunen. Plikten omfatter arbeidet med å utarbeide rutiner, prosedyrer, instrukser og maler. Ansvarlig skal sikre at saksbehandlingen følger de kravene som er fastsatt i lover og forskrifter. Saksbehandlingen av søknader og formuleringen av vedtak vil være en del av de administrative oppgavene innen omsorgstjenesten. Kommunen må derfor ha prosedyrer/ rutiner som omfatter både saksbehandlingen og utformingen av enkeltvedtakene. 5. FAKTA OG VURDERINGER 5.1 Problemstilling 1 Gir vedtaket opplysninger om tjenestens art og innhold? Fakta Vedtak om hjemmehjelp: Av overskriften på vedtakene fremgår det at dette er Melding om administrativt vedtak. Videre opplyses det om hva saka gjelder. Her vises det til søknadsdato. Selve vedtaket inneholder opplysninger om hvor mange timer hjemmehjelp per dag/uke/mnd som er innvilget. Under avsnittet Melding opplyses det om de abonnementssatsene som er vedtatt av kommunestyret og hva søkeren skal betale per måned. Videre opplyses det Dersom de ønskjer opplysningar vedrørande utrekninga av vederlaget, kan De ta kontakt medpleie- og omsorgsseksjonen. Ved henvendelse til omsorgskontoret skal søkerens behov kartlegges. Dette gjøres ved et hjemmebesøk, og resultatet av dette nedfelles i en skriftlig henvendelse som blir brukt som søknadsgrunnlag. I vedtaket refereres det ikke til hvilke konkrete tjenester det er søkt om, og det fremgår heller ikke av vedtaket om søknaden er helt eller delvis innvilget. Eksempel på hvordan innvilgede tjenester er formulert: N.N får tilbud om å halde fram med 3 timar heimehjelp pr. veke frå til NN får tilbod om inntil 7 timar heimehjelp pr. veke frå til Ny vurdering da. Det opplyses ikke om hvilke oppgaver hjemmehjelperen skal utføre, ingen opplysninger om antall besøk eller når besøkene skal skje. Slik orientering blir gitt over telefon. Vedtak om hjemmesykepleie: Av overskriften på vedtaket fremgår det at dette er et Administrativt vedtak hjemmesykepleie. Videre gis det opplysning om hva Saka gjeld. Her vises til søknadsdato, Dykkar søknad av

8 Under avsnittet Vedtak opplyses hva slags hjelp søker mottar og i hvilken periode. Det opplyses også om tidligere vedtak om hjemmesykepleie. Under avsnitt egenbetaling opplyses det at Denne tenesta er gratis. I vedtaket refereres det ikke til hvilken tjeneste det er søkt om, og det fremgår derfor ikke av vedtaket om tjenesten er helt eller delvis innvilget. Eksempel på hvordan innvilgede tjenester er formulert: NN får innvilga heimesjukepleie til sårskift dagleg. Omfang og frekvens av sårskift blir vurdert av fagleg ansvarleg sjukepleiar i samråd med lege. Vedtaket gjeld frå og til NN får innvilga heimesjukepleie til å administrere medisiner, har fått utlevert medisiner dagleg. NN vil få tilbod om tilrettelegging vedr. personleg hygiene, evt. hjelp med dusjing ein til to gonger i veka. Vedtaket gjeld frå til Det varierer fra vedtak til vedtak i hvilken grad det opplyses om antall besøk og når disse besøkene skal skje. Betalingsvedtak Det fremgår av overskriften at dette gjelder et betalingsvedtak for hjemmehjelp. Videre vises det til lov om sosiale tjenester 11-2 som hjemmel for vedtaket, men det gis ingen henvisning til vederlagsforskriftens bestemmelser. Det opplyses om abonnementsordningen i kommunen og hvor mange timer hjemmehjelp som er innvilget i det enkelte tilfellet. Det gis ingen referanse til vedtaket om tildelt tjeneste, verken til søknads- eller vedtaksdato. Det gis heller ingen informasjon i vedtaket om hvilke spesifikke hjemmehjelpstjenester kommunen beregner vederlag for og hvilke som er gratis Vurderinger og anbefalinger Vedtak om hjemmesykepleie og hjemmehjelp Da det ikke fremgår hvilke konkrete tjenester det er søkt om, kan man ikke uten videre av vedtaket se om søknaden er helt eller delvis innvilget. Det vises til de eksempler som er gitt på formulering av vedtak. Det synes å være en forholdsvis konsekvent og entydig måte å formulere vedtakene på, der vedtak for hjemmehjelp og vedtak for hjemmesykepleie bygger på hver sin mal. Vedtakets innhold bør være så presist at det ikke skaper tvil om hva søkeren har fått innvilget og dermed også har krav på. Presise vedtak skaper visshet og trygghet for brukerne. Vi har forståelse for at det kan være vanskelig å angi hvilke dager og når på dagen tjenestene gis. Derfor er det enda viktigere at det gis opplysninger om hvordan både omsorgskontoret og brukeren skal forholde seg til akkurat dette. Det bør være fast praksis på å angi hvilke 9

9 tjenester som innvilges og unngå vedtak med bruk av inntil 7 timer og en til to ganger for uken. Betalingsvedtak Opplysning om hjemmel for vedtaket er ikke fullstendig. Det bør her vises til vederlagsforskriftens kapittel 8. Referanse til hvilke inntektsopplysninger som er lagt til grunn og hvordan disse er innhentet, synes greie. Vi mener at det tidligere i vedtaket og enda tydeligere bør komme frem hva vedtaket gjelder og omfatter. I tillegg mener vi det kunne vært gitt mer informasjon om eventuelt hvilke andre vedtak betalingsvedtaket referer seg til og hvilke tjenester som omfattes av dette. Hjemmehjelp er ikke noe entydig begrep i forhold til betalingsplikten, jfr. revisjonskriteriene pkt Problemstilling 2 Gis det begrunnelse for enkeltvedtaket? Fakta Det gis alltid faktaopplysninger til vedtak om hjemmesykepleie. Disse fremkommer under avsnitt Grunngjeving. Innvilgede søknader gis ingen spesifikk begrunnelse utenom beskrivelse av fakta. Når det gjelder hjemmehjelp gis det ingen faktaopplysninger, det gis heller ingen begrunnelse for vedtaket. Alle vedtak som omfatter tjenester som blir innvilget, viser til lovhjemmel. Vedtak om innvilget tjeneste: Gitt begrunnelse Gitt henvisning til lovhjemmel Hjemmesykepleie 10 av av 10 Hjemmehjelp 0 av av Vurderinger og anbefalinger Det gis riktig henvisning til lovhjemmel i de ulike typer vedtak. I utgangspunktet skal alle enkeltvedtak begrunnes. I henhold til forv.lovens 24 kan forvaltningsorganet la være å gi samtidig begrunnelse dersom det innvilger en søknad og det ikke er grunn til å tro at noen part vil være misfornøyd med vedtaket. Dersom en søker har fått innvilget søknaden i sin helhet, vil nok behovet for begrunnelse i praksis ikke være så stort. Vi har imidlertid forstått det slik at de fleste søknader er ganske "åpne. Det søkes bare om hjelp, derved blir det opp til omsorgskontoret å vurdere omfanget av hvilken hjelp som er nødvendig i det enkelte tilfellet. Siden verken søkerens uttrykte behov eller omsorgskontorets vurdering av søkerens behov fremkommer under faktaopplysningene i vedtaket, kan det være vanskelig å se om en søknad fullt ut er innvilget. Vi vil uansett tro at søkeren ønsker å se hvilke vurderinger, avveininger og avgrensninger som er gjort i det enkelte tilfelle. 10

10 Veileder for saksbehandlingen av sosiale tjenester anbefaler at vedtak alltid bør begrunnes. Formålet med begrunnelsen er at søkeren skal kunne se hva omsorgskontoret har lagt vekt på når de har vurdert søknaden, og hvilke vurderinger som ligger til grunn for vedtaket. Begrunnelsen skal gi søkeren et grunnlag for å vurdere om vedkommende ønsker å benytte seg av klageadgangen. 5.3 Problemstilling 3 Gis det opplysning om brukerens klageadgang? Fakta Vedtak om hjemmesykepleie og hjemmehjelp Det opplyses om lovhjemmel for klage på vedtakene. Videre opplyses det om klageinstans, klagefrist og den nærmere fremgangsmåten ved klage. Betalingsvedtak I vedtaket om betaling for hjemmehjelp opplyses det om at vedtaket kan påklages til fylkesmannen innen 3 uker etter mottatt vedtak fra pleie- og omsorgsseksjonen. Det opplyses at klage kan fremmes av nærmeste pårørende eller verge. Det vises her til forvaltningslovens 28 34, kommunehelsetjenesteloven 2 4 og sosialtjenesteloven Vurdering og anbefalinger Vedtak om hjemmesykepleie og hjemmehjelp Opplysningene om klageinstans, klagefrist og veiledningsplikt er korrekte og godt opplyste i begge type vedtak. Betalingsvedtak I betalingsvedtaket vises det til hjemmel i forv.loven om klageadgangen. Siden dette er et betalingsvedtak, skal det i tillegg vises til forskrift om vederlag for sosiale tjenester 8 5 og ikke i lov om helsetjenester i kommunene og lov om sosiale tjenester. Det gis korrekt opplysning om klageinstans og klagefrist. Det gis derimot ikke opplysninger om kommunens veiledningsplikt eller hvordan brukerene kan få hjelp til å utforme sin klage. 5.4 Problemstilling 4 Opplyser kommunen om retten til å se sakens dokumenter? Fakta Det gis opplysning om søkerens rett til å se sakens dokumenter i vedtaket om hjemmehjelp og hjemmesykepleie, men ikke i betalingsvedtaket for hjemmehjelp Vurderinger og anbefalinger Manglende opplysning om innsynsrett i sakens dokumenter er direkte i strid med forvaltningslovens krav til innholdet i underretningen. Det skal opplyses om innsynsretten uavhengig av utfallet av saken. Formålet med innsynsretten er å sikre søkerens muligheter til å kontrollere og korrigere sakens dokumenter. Innsynsretten skal også være med på å styrke tillitsforholdet mellom forvaltningen og søkeren. 11

11 Bruk av innsynsretten er mest relevant i forbindelse med en eventuell klage. Dette er gjort for vedtak om hjemmehjelp og hjemmesykepleie. Opplysninger om at søker har innsynsrett i sakens dokumenter bør av den grunn også nevnes i avsnittet som omhandler klageadgangen i betalingsvedtakene. 5.5 Problemstilling 5 I hvilken grad er enkeltvedtakene kvalitetssikret? Fakta I følge leder for hjemmetjenestene har kommunen ikke noe tilfredsstillende internkontrollsystem for kvalitetssikring av enkeltvedtak pr. i dag Vurderinger og anbefalinger Å måle kvalitet og kvalitetssikring i omsorgstjenesten vil først og fremst være knyttet til brukerens livskvalitet, opplevelsen av trygghet, god omsorg og forsvarlig pleie. Det ligger utenfor dette prosjektet å evaluere de faglige og medisinske vurderinger som legges til grunn. Kvalitet omfatter også kommunens evne til å sikre at de administrative arbeidsoppgavene oppfyller de kravene som er fastsatt i lov eller forskrift. Det vises her til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene med retningslinjer og veileder til denne. 6. KONKLUSJON Formålet med prosjektet har vært å kartlegge om de enkeltvedtakene som fattes innenfor hjemmetjenestene er formelt riktig utformet og utformet på en slik måte at de er forståelige for mottakeren. De funnene vi har gjort kan kort oppsummeres slik: Vedtakene er forholdsvis konsekvente, men de bør være noe mer presise i forhold til hvilke tjenester som er innvilget. Det gis alltid faktaopplysninger til vedtak om hjemmesykepleie. Innvilgede søknader gir ingen spesifikk begrunnelse utenom beskrivelse av fakta. Det gis ingen faktaopplysninger eller begrunnelse for vedtak om hjemmehjelp. Alle vedtak om innvilgede tjenester viser til lovhjemmel. I vedtaket om tildeling av hjemmehjelp og hjemmesykepleie gis det opplysning om søkerens rett til å se sakens dokumenter, mens det i betalingsvedtaket for hjemmehjelp ikke gis slike opplysninger. Det gis opplysning om generell klageadgang både i vedtak om tildeling av hjemmehjelp og hjemmesykepleie. I betalingsvedtakene henvises det til feil lovhjemmel og det gis ingen informasjon om kommunens opplysningsplikt. Surnadal kommune har ikke etablert rutiner vedr. kvalitetssikring av saksbehandlingen for hjemmetjenestene. 12

12 7. ANBEFALINGER Våre anbefalinger oppsummeres slik: 1. Vi anbefaler at tildelte pleie- og hjelpetjenester beskrives på en slik måte at det ikke skaper tvil om hvilke tjenester som er innvilget. 2. Vi anbefaler at det i vedtaket vedr. tildeling av hjemmehjelp alltid oppgis det antall timer som er innvilget og at vedtaket begrunnes. 3. Vi anbefaler at det i betalingsvedtakene vises til vederlagsforskriften som hjemmel for vedtaket, og at det tydelig kommer fram hvilke tjenester som omfattes av vedtaket. 4. Vi anbefaler at det vises til vederlagsforskriftens 8 5 i tillegg til forvaltningslovens bestemmelser som hjemmel for klageadgang på betalingsvedtaket. 5. Vi anbefaler at det opplyses om innsynsretten og kommunens veiledningsplikt ved en eventuell klage. 6. Vi anbefaler at det utarbeides en kvalitetssikringshåndbok der det gis retningslinjer for hvordan ulike typer vedtak skal/kan formuleres. Det bør presiseres hvem som skal påse at enkeltvedtak er formelt riktig utformet og hvordan arbeidsdelingen skal være ved søknadsbehandlingen. Det bør også beskrives hvordan avdelingen for hjemmetjenester kan sikre at retningslinjene følges. 13

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009.

SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE. Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. SERVICEERKLÆRING HJEMMEBASERT OMSORG I FOSNES KOMMUNE Revidert i Fosnes kommunestyre sak 14/09 den 28 mai 2009. Hva er hjemmebasert omsorg? Hjemmetjenesten er en samlebetegnelse for hjemmesykepleie og

Detaljer

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM

SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM SERVICEERKLÆRINGER LEBESBY KOMMUNE HJEMMEBASERT OMSORG OG KJØLLEFJORD SYKEHJEM Vedtatt av kommunestyret 201210 sak 46/10 SERVICEERKLÆRING - HJEMMEBASERT OMSORG Kjøllefjord og Laksefjord Hva er hjemmebasert

Detaljer

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002

Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002 Vestre Revisjonsdistrikt ST VRD Foreløpig rapport forvaltningsrevisjon Saksbehandling i hjemmetjenesten og Orkdal Helsetun Orkdal kommune År 2002 Innholdsfortegnelse side 1 SAMMENDRAG 3 1.1 FORMÅL 3 1.2

Detaljer

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.

Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE. Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05. Saksframlegg ENDRING I BETALINGSREGLEMENTET FOR HJEMMETJENESTENE Arkivsaknr: Saksbehandler: 09/209 Ola Sellie Arkiv: K1-231, K2-F20 Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Livsløpskomitéen 03.05.2011 027/11 RÅDMANNENS

Detaljer

Fosen Kommunerevisjon

Fosen Kommunerevisjon Fosen Kommunerevisjon Hjemmebaserte pleie- og omsorgstjenester Mosvik kommune Forvaltningsrevisjon 2008 INNHOLD 1 SAMMENDRAG... 2 2 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET... 3 3 AVGRENSINGER... 3 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010

Orientering om status for pleie og omsorg. Formannskapet 7. september 2010 Orientering om status for pleie og omsorg Formannskapet 7. september 2010 Status i pleie og omsorg 1. Demografi 2. Nøkkeltall og andre fakta om pleie- og omsorgstjenesten i Drammen kommune 3. Drammen sammenliknet

Detaljer

Dyrøy kommune Den lærende kommune

Dyrøy kommune Den lærende kommune Dyrøy kommune Den lærende kommune SØKNAD OM HJELP FRA PLEIE- OG OMSORGSTJENESTEN. Søkers navn:.. Adresse:. Postnr: Sted: Fødselsdato:.. Personnr:.. Tlf:.. I samme husstand bor også: Navn:.. Slektsforhold:.

Detaljer

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE

INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE INTERNKONTROLLSYSTEM FOR TJENESTEYTING TIL BARN I AVLASTNINGSBOLIG I BÅTSFORD KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret xx.xx.xxxx Kapittel 1: Definisjoner og avklaringer Avlastningsbolig: Dette er en bolig/ boeenhet

Detaljer

2 Folketrygdloven 11-6

2 Folketrygdloven 11-6 Høringsnotat om forslag til endring i regelverket til arbeidsavklaringspenger i folketrygdloven 11-6 som en oppfølging av Sivilombudsmannens uttalelse i sak nr. 2014/1275 av 19. desember 2014 1 Innledning

Detaljer

Driftsreduksjoner ved å redusere eller fjerne praktisk bistand i hjemmet, jfr. Rådmannens mail dat. 27.09.13.

Driftsreduksjoner ved å redusere eller fjerne praktisk bistand i hjemmet, jfr. Rådmannens mail dat. 27.09.13. Driftsreduksjoner ved å redusere eller fjerne praktisk bistand i hjemmet, jfr. Rådmannens mail dat. 27.09.13. Lovhjemmel til å ha/ ikkje ha tilbudet: Lovgrunnlag: I h.h.t Helse- og omsorgstjenesteloven

Detaljer

Saksbehandling av enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Saksbehandling av enkeltvedtak etter forvaltningsloven FORVALTNINGSREVISJON 2009 Alvdal kommune Saksbehandling av enkeltvedtak etter forvaltningsloven REVISJON FJELL IKS Kommunehuset 2550 Os i Østerdalen Tlf. Alvdal: 62 48 90 18 Tlf Os: 62 47 03 30 E-post:

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Oslo Handelsgymnasium 24. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 5 2. Om tilsynet

Detaljer

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet

Tilskudd til implementering av faglige anbefalinger i nasjonale retningslinjer og veiledere på rus og psykisk helsefeltet Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 764 post 72 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr QR000034 (Kun for

Detaljer

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp

Serviceerklæring. Praktisk bistand/ hjemmehjelp Serviceerklæring Praktisk bistand/ hjemmehjelp Har du behov for praktisk bistand/hjemmehjelp? Du kan få praktisk bistand/hjemmehjelp når du ikke kan dra omsorg for deg selv eller er helt avhengig av praktisk

Detaljer

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport

Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune. Forvaltningsrevisjonsrapport Praksis i IPLOS Fredrikstad kommune Forvaltningsrevisjonsrapport Rolvsøy 23. november 2011 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG... 3 2 INNLEDNING... 4 2.1 Bakgrunn... 4 2.2 Problemstilling og avgrensing...

Detaljer

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008

jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune K O M R E V NORD Vi skaper trygghet Rapport 2008 jkk FORVALTNINGSREVISJON TILTAK FOR PSYKISK UTVIKLINGSHEMMEDE Kvænangen kommune 18 Vi skaper trygghet K O M R E V NORD Rapport 2008 Forord Kontrollutvalget i Kvænangen kommune har gjennom en bestilling

Detaljer

Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland

Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Tidligere undersøkelser fra Fylkesrevisjonen i Nordland Ambulansetjenesten Lønn overordnede leger Budsjettgjennomføringen ved sykehusene Hurtigbåtkonflikten mellom Nordland Fylkeskommune og OVDS Flybonusordningen

Detaljer

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN

BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN BÆRUM KOMMUNE RÅDMANNEN Dato: Arkivkode: Bilag nr: Arkivsak ID: J.post ID: 16.11.2015 15/151762 15/235118 Saksbehandler: Bente Molvær Nesseth Behandlingsutvalg Møtedato Politisk saksnr. Hovedutvalg for

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET

INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Postboks 54, 8138 Inndyr 06.06.2011 11/360 416 5.1 Medlemmer i Meløy kommunes kontrollutvalg INNKALLING TIL MØTE I KONTROLLUTVALGET Tirsdag 14. juni 2011 kl. 09.00 Møtested: Møterom Bolga, rådhuset, Ørnes

Detaljer

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret SAKSLISTE 0002/05 05/00124 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN

HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL. Driftsstyret SAKSLISTE 0002/05 05/00124 KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.02.2005 Tid: Kl. 09.00 HASVIK KOMMUNE Fjellvn. 6 9593 Breivikbotn PROTOKOLL Driftsstyret Tilstede var: Fra administrasjonen møtte: Møteleder: Harald Isaksen

Detaljer

Kommunale rettigheter og tjenester

Kommunale rettigheter og tjenester Kommunale rettigheter og tjenester Fylkesmannen/Helsetilsynets oppgaver Kurs HABU 25.11.2009 Seniorrådgiver Håkon Kiledal Aktuelle lover Sosialtjenesteloven Kommunehelsetjenesteloven Pasientrettighetsloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER

SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER SAKSFRAMLEGG EGENBETALING FOR KOMMUNALE HELSE- OG OMSORGSTJENESTER Arkivsaksnr: 12/1103-7 Arkiv: K1-231 Saksbehandler: Ola Sellie Saksgang: Møtedato: Saksnummer: Driftsstyret 02.11.2015 007/15 Kommunestyret

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN Hasvik kommune Harald Isaksen Anne-Grete Dahl Per-Magne Jensen Siv R. Olsen Gamst Målfrid Hansen Utvalg: DRIFTSSTYRET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.02.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE

KRITERIER FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE FOR TILDELING AV TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE HJEMMEBASERTE TJENESTER I RINGERIKE KOMMUNE...2 FOR TILDELING AV PRAKTISK BISTAND I HJEMMET...3...3...3 FOR TILDELING AV HJEMMESYKEPLEIE...4...4...4 FOR TILDELING

Detaljer

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak)

----------------------- Statlige/ kommunale/ fylkeskommunale bedrifter (f.eks. statsaksjeselskap, statsforetak og helseforetak) Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NF000019 (Kun for

Detaljer

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling

Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens saksbehandling Internserien 4/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med avlastning til eldre - stikkprøvetilsyn med kommunens

Detaljer

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus

Spesialpedagogisk hjelp. Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Spesialpedagogisk hjelp Seniorrådgiver Silje Therese Nyhus Opplæringsloven 5-7 Spesialpedagogisk hjelp før opplæringspliktig alder «Barn som har særlege behov for spesialpedagogisk hjelp, har rett til

Detaljer

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A

Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A Vedtak om somatisk helsehjelp til pasient uten samtykkekompetanse som motsetter seg helsehjelpen Pasient- og brukerrettighetsloven kapittel 4A NB! Les vedlagt veiledning for utfylling av skjemaet. Skjemaet

Detaljer

Forvaltningskompetanse (saksbehandling)

Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Forvaltningskompetanse (saksbehandling) Agenda - forvaltningskompetanse Lovtolkning og juridisk metode Litt om forvaltningsloven Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Krav til saksbehandling

Detaljer

Saksbehandling. - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013

Saksbehandling. - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013 Saksbehandling - Sauherad kommune - Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 722 013 2013 Telemark kommunerevisjon IKS i Innholdsfortegnelse Sammendrag... iii 1 Innledning... 1 1.1 Bakgrunn og rammer... 1 1.2

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Buskerud fylkeskommune Kongsberg videregående skole 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 2. Om tilsynet med Buskerud

Detaljer

Regelverk for tilskuddsordning

Regelverk for tilskuddsordning Regelverk for tilskuddsordning Kapittel post Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern bruk i

Detaljer

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten

Tilskudd til kompetansehevende tiltak i ernæring i pleie- og omsorgstjenesten Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 761 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag nr 870004

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Spesialpedagogisk hjelp, opplæringsloven 5-7 Karasjok kommune 1 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning... 4 2. Om tilsynet med Karasjok kommune... 4 2.1 Fylkesmannen fører

Detaljer

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning

Tilskudd til utvikling av helse- og sosialtjenester til den samiske befolkning Skjema for Kapittel 762 post 70 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4 / Oppdrag

Detaljer

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5

VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven 4 A-5 Virksomhet (navn og adresse) Unntatt offentlighet, jf. offl. 13, 1. ledd, jf. fvl. 13 VEDTAK OM HELSEHJELP TIL PASIENT UTEN SAMTYKKEKOMPETANSE SOM MOTSETTER SEG HELSEHJELPEN Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Oslo kommune Vetland skole og ressurssenter for hørselshemmede 17. desember 2015 2 Innholdsfortegnelse Sammendrag... 3 1. Innledning...

Detaljer

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556

Saksframlegg. OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Saksframlegg OMSORGSLØNN TIL FORELDRE SOM HAR SÆRLIG TYNGENDE OMSORGSOPPGAVER FOR EGNE BARN. Arkivsaksnr.: 05/16556 Forslag til innstilling: Bystyret slutter seg til de foreslåtte retningslinjer for tildeling

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Kommunalt tilskudd til godkjente ikke-kommunale barnehager Bergen kommune 1. Innledning Rapporten er utarbeidet etter tilsyn med Bergen kommune. Rapporten gir ingen fullstendig tilstandsvurdering

Detaljer

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering

Tilskudd til kartlegginger og kompetansetiltak - habilitering og rehabilitering Regelverk for tilskuddsordning Skjema for Kapittel 733 post 79 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr KY000004,

Detaljer

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN

TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN TEKNISKE KONTROLLORGAN OG FORVALTNINGSLOVEN - EN INNFØRING Akkrediteringsdagen, 8. september 2014, ved Geir Heivoll UTGANGSPUNKT I lov om tekniske kontrollorgan som har til oppgåve å gjennomføre samsvarsvurderingar

Detaljer

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen

Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Internserien 6/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder for sakkyndig uttalelse i tilsynssaker til Statens helsetilsyn og Fylkesmannen Målgruppe: Helsepersonell som påtar seg oppdrag som sakkyndig i

Detaljer

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt

Rekruttering av fastleger og kvalitetshevende tiltak i legevakt Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 63 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v.

Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Rundskriv vedrørende forskrift om badeanlegg, bassengbad og badstu m.v. Rundskriv I-16/96 fra Sosial- og helsedepartementet Til: Landets kommuner Landets fylkeskommuner Landets fylkesleger Landets fylkesmenn

Detaljer

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI

SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI SØKNAD PÅ BOLIG I AVD. FOR PSYKIATRI PERSONALIA Navn: Telefon: Fødselsnummer (11 siffer): Adresse: Postnummer: Poststed: Enslig Gift Samboer Enke/enkemann Navn ektefelle/samboer: Fødselsnummer (11 siffer):

Detaljer

Fylkesmannen i Buskerud

Fylkesmannen i Buskerud Fylkesmannen i Buskerud Rapport fra tilsyn med kommunenes arbeid med tjenester til mennesker med utviklingshemming og rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemming

Detaljer

Skolehelsetjenesten i den videregående skole

Skolehelsetjenesten i den videregående skole Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 762 post 60 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

Veileder for utfylling av

Veileder for utfylling av Veileder for utfylling av Vedtak om bruk av tvang og makt overfor enkeltpersoner med psykisk utviklingshemming Veilederen kommenterer ikke de punkter som er selvforklarende ut i fra rubrikkene i vedtaksmalen.

Detaljer

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom

SAKSBEHANDLING. Lov om sosiale tjenester i NAV. Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom SAKSBEHANDLING Lov om sosiale tjenester i NAV Jannicke Evjen Olsen, jurist June Iversen, jurist Grethe Lindseth, sosionom Helhetlig opplæring 2012-13 Trinn 1 høsten 2012 Generell innføring i lov, forskrift

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Vår ref 200607834-/HNR

DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT. Vår ref 200607834-/HNR DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Fylkesmannen i Vestfold Postboks 2076 3103 TØNSBERG Fylkesmannen i Troms 9291 TROMSØ STATENS HELSETILSYN 1 G JUL 2G~7 Mcn. ~n '-Deres ref 2006/502 Vår ref 200607834-/HNR

Detaljer

Enkeltvedtak etter forvaltningsloven

Enkeltvedtak etter forvaltningsloven R 06-2013 Forvaltningsrevisjon i Tolga kommune Forvaltningsrevisjon i Os kommune: Enkeltvedtak etter forvaltningsloven Formålet med prosjektet er å undersøke om saksbehandling og vedtak innen pleie-, rehabilitering-

Detaljer

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak

Kompetanseløftet 2015 - Sentralt finansierte tiltak Skjema for Kapittel 761 post 60 Divisjon: Primærhelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Velg Oppdrag

Detaljer

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti

Tilskudd til lønn til tannleger under spesialistutdanning i pedodonti Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870187?? (Kun for

Detaljer

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14

Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Liss Marian Bechiri Arkiv: Arkivsaksnr.: 14/5985-1 Dato: 23.05.14 PRINSIPPER FOR EVALUERING AV EGENBETALINGSORDNINGEN I HELSE-OG OMSORGSTJENESTEN I DRAMMEN KOMMUNE â INNSTILLING

Detaljer

RUTINEBESKRIVELSE ØRLAND KOMMUNE

RUTINEBESKRIVELSE ØRLAND KOMMUNE RUTINEBESKRIVELSE ELEVENES SKOLEMILJØ OPPLÆRINGSLOVEN 9a ØRLAND KOMMUNE Retningslinjer for: Internkontroll og skolenes arbeid med 9a Bruker- og trivselsundersøkelser Saksbehandling ved klagesaker Versjon:

Detaljer

ENDELIG TILSYNSRAPPORT

ENDELIG TILSYNSRAPPORT ENDELIG TILSYNSRAPPORT Malvik kommune Tema for tilsynet: Kommunen som tilsynsmyndighet etter barnehageloven Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Fylkesmannen fører tilsyn med kommunen som barnehagemyndighet...

Detaljer

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene

Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt. En veiledning til fylkesmennene Fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt En veiledning til fylkesmennene Gjeldende fra: 1. juli 2013 2 Innholdsfortegnelse Veiledning for fylkesmannens opplærings-, veilednings- og bistandsplikt...

Detaljer

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark

Tilskudd til fylkeskommunale praksisplasser ved tannpleierutdanningen ved Høgskolen i Hedmark Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr SP000002 (Kun for

Detaljer

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune

Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Helse- og omsorgstjenesten SØKER Navn:..................................................................... Egensøknad Tildeling av helse- og omsorgstjenester i Balsfjord kommune Generelt: Kommunen har

Detaljer

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen

Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen Veileder om hvordan kommuner og skoler systematisk kan håndtere situasjonen der barn ikke møter i grunnskolen 1. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og plikt til grunnskoleopplæring Kunnskapsdepartementet

Detaljer

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak.

Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. Kapittel IV. Om saksforberedelse ved enkeltvedtak. 16. (forhåndsvarsling). Part som ikke allerede ved søknad eller på annen måte har uttalt seg i saken, skal varsles før vedtak treffes og gis høve til

Detaljer

Permisjon fra pliktig opplæring. En veiledning for Farsundskolen

Permisjon fra pliktig opplæring. En veiledning for Farsundskolen Permisjon fra pliktig opplæring En veiledning for Farsundskolen Farsund kommune 2009 Ifølge Farsund kommunes delegasjonsreglement er det rektor som fatter enkeltvedtak om permisjon fra den pliktige opplæringen

Detaljer

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17

Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Fylkesmannen i Sør Trøndelag Råd og veiledningstjenesten Lov om sosiale tjenester i NAV 17 Quality Airport hotel Stjørdal, 5. Juni 2014 June Iversen, seniorrådgiver 17. Opplysning, råd og veiledning Vedtaksfatting

Detaljer

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse

Opplæringstiltak knyttet til brukerstyrt personlig assistanse Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 0761 post 66 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr NI000001 (Oppdragskoden

Detaljer

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1

SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER. FKAAS 15.-16. februar 2016 1 SAKSBEHANDLING I BEVILLINGSSAKER FKAAS 15.-16. februar 2016 1 Tre føringer + en til Forvaltningsloven Alkoholloven Alkoholpolitisk plan for kommunen Rutiner FKAAS 15.-16. februar 2016 2 Forvaltningsloven

Detaljer

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør

Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Bystyrekomite helse, sosial og omsorg 5. april 2011 Ingar Pettersen, helse og sosialdirektør Kvalitetsarbeidet i pleie- og omsorgstjenesten Systemet Læringsprossessen Hva er et avvik? Manglende oppfyllelse

Detaljer

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE

VESTFOLD FYLKESKOMMUNE SANDEFJORD VIDEREGÅENDE SKOLE INNHOLD VÅR SKOLE... 3 MOBBING... 3 OPPLÆRINGSLOVEN... 3 FOREBYGGENDE ARBEID VED KONTAKTLÆRER... 3 PROSEDYRE VED MOBBING AV ELEV ELLER ANSATTE... 4 FOR AVDELINGSLEDER: PLAN FOR VEIEN VIDERE... 4 ENKELTVEDTAK

Detaljer

Helsetilsyn 2011 Rapport - Tilsyn med helse og sosialtenester til heimebuande eldre i Balestrand kommune. 26.04.2011.

Helsetilsyn 2011 Rapport - Tilsyn med helse og sosialtenester til heimebuande eldre i Balestrand kommune. 26.04.2011. Helsetilsyn 2011 Rapport - Tilsyn med helse og sosialtenester til heimebuande eldre i Balestrand kommune. 26.04.2011. Framdriftsplan Avvik 1. tidsfrist: Kommunen sikrar ikkje systematisk kartlegging av

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen

TILSYNSRAPPORT. Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning. Bamble kommune 14.03. 28.05.2013. Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning Bamble kommune 14.03. 28.05.2013 Barnehage- og utdanningsavdelingen Innhold 1. Tema for tilsynet: Planlegging og gjennomføring av spesialundervisning

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Leka kommune Helse/sosial/omsorg Arkiv: 100 Arkivsaksnr: 2014/249-11 Saksbehandler: Tove Kvaløy Særutsrift Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskap 89/14 11.11.2014 Kommunestyret 71/14 11.12.2014 Egenbetaling

Detaljer

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA

VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA VEDTEKTER for Skolefritidsordningen(SFO) ved Harstad Montessoriskole SA 1 FORMÅL 1.1 Virkeområde Vedtekten gjelder for skolefritidsordningen (SFO) ved Harstad Montessoriskole SA (HMSA). 1.2 Definisjon

Detaljer

BDO AS. Prosjektplan. Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten i Sandefjord kommune. Side 0 av 7

BDO AS. Prosjektplan. Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten i Sandefjord kommune. Side 0 av 7 Prosjektplan Forvaltningsrevisjon Hjemmetjenesten i Sandefjord kommune Side 0 av 7 1. Formål og avgrensning Sandefjord distriktsrevisjon har engasjert BDO AS (BDO) til å gjøre en forvaltningsrevisjon av

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra oppfølgingstilsyn med sosiale tjenester i arbeids- og velferdsforvaltningen - økonomisk sosialhjelp ved Vestby kommune Virksomhetens adresse: Postboks 144, 1540

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV KOMMUNAL UTLEIEBOLIG I KVALSUND KOMMUNE Generelt Det er den enkelte innbyggers ansvar å skaffe bolig, men kommunen kan i noen tilfeller tilby kommunal utleiebolig til vanskeligstilte

Detaljer

Fylkesmannen i Østfold

Fylkesmannen i Østfold Fylkesmannen i Østfold Rapport fra tilsyn med sosiale tjenester ved NAV Halden Virksomhetens adresse: Storgata 8, 1771 Halden Tidsrom for tilsynet: 23.6.14 18.9.14 Kontaktperson i virksomheten: Ullriche

Detaljer

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606

TILSYNSRAPPORT. Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging. Vegårshei kommune - Vegårshei skule. Vår referanse: 2014/1606 Utdannings- og barnehageavdelingen TILSYNSRAPPORT Forvaltningskompetanse avgjørelser om særskilt tilrettelegging Vegårshei kommune - Vegårshei skule Vår referanse: 2014/1606 KONTAKTPERSON I KOMMUNEN: Inger

Detaljer

Sakskostnader etter forvaltningsloven 36 behandlingen i UNE

Sakskostnader etter forvaltningsloven 36 behandlingen i UNE Rutinebeskrivelse En rutinebeskrivelse (RB) sikrer god og effektiv saksflyt ved å gi detaljerte rutiner om den konkrete fremgangsmåten ved behandlingen og avgjørelsen av UNEs saker. En RB godkjennes og

Detaljer

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 2. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo.

TRYGDERETTEN. Denne ankesaken ble avgjort den 2. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. TRYGDERETTEN Denne ankesaken ble avgjort den 2. september 2011 i Trygderettens lokaler i Oslo. Rettens sammensetning: 1. Sverre Ulsberg, juridisk kyndig rettsmedlem, rettens administrator 2. Liv Dalen,

Detaljer

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus

Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Forskrift om vedtekter for kommunale skolefritidsordninger i Frogn kommune, Akershus Hjemmel: Fastsatt av Frogn kommunestyre (vedtaksdato) med hjemmel i lov av 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den

Detaljer

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven

Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger knyttet til barnevernloven Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode 10.05.2011 2011/2490-2 620 Deres dato Deres ref. Kommunene i Troms v/barneverntjenestene Sysselmannen på Svalbard Longyearbyen lokalstyre Veiledningsskriv 1/2011 problemstillinger

Detaljer

Tilsyn Offentleg myndigheit si utadretta aktivitet for åsjåtil at lov og forskrift blir etterlevd.

Tilsyn Offentleg myndigheit si utadretta aktivitet for åsjåtil at lov og forskrift blir etterlevd. Tilsyn Offentleg myndigheit si utadretta aktivitet for åsjåtil at lov og forskrift blir etterlevd. Tilsyn kan deles i: 1) Planlagde tilsyn og systemrevisjonar 2) Hendelsesbaserte tilsyn 3) Individtilsyn

Detaljer

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak

Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Elever med spesielle behov Rettigheter Saksbehandling Klage på enkeltvedtak Møte i Dysleksi Kristiansand og omegn 05.11.13 Fylkesmannen i Vest-Agder v/ seniorrådgiver Elisabeth Attramadal Opplæringsloven

Detaljer

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen

Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen Vedtatt 23.04.2014, jf. 2 11 i opplæringsloven. 1 Veileder for behandling av søknader om permisjon fra den pliktige opplæringen,

Detaljer

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten.

Hjelpebehov/Begrunnelse for søknaden Gi en kort begrunnelse for at du søker hjelp. Beskriv omfanget av tjenesten og evt. målet med tjenesten. Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler Sykehjem, langtidsplass

Detaljer

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER

SØKNAD OM PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER Personalia Etternavn: Fornavn: Gateadresse: Postnummer/Sted: E-post: Fødselsnummer (11 siffer): Tlf.: Hva søkes det om? (Sett kryss) Sykehjem, korttidsplass Hjemmesykepleie Hjelpemidler, vurdering Sykehjem,

Detaljer

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene

Stimuleringsmidler til rusmiddelforebyggende tiltak i kommunene Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 718 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870165 (Kun for

Detaljer

Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Fylkesmannen i Oslo og Akershus Fylkesmannen i Oslo og Akershus Rapport fra tilsyn med Oslo kommune, Bydel Ullern ved Søknadskontoret. Virksomhetens adresse: Postboks 43, Skøyen, 0212 Oslo Tidsrom for tilsynet: 17.3. 2014 17.7.2014 Kontaktperson

Detaljer

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger

Tilskudd til etterutdanning, institutter og foreninger Skjema for Kapittel 0764 post 72 Divisjon: Spesialisthelsetjenester Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Gjelder for Dim4

Detaljer

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018

Tilskudd til kartlegging av overdosedødsfall og utvikling av lokale handlingsplaner knyttet til Nasjonal overdosestrategi 2013-2018 Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 763 post 21 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr (Kun for intern

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR TILDELING PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR TILDELING AV PLEIE- OG OMSORGSTJENESTER I BERLEVÅG KOMMUNE Vedtatt av Berlevåg kommunestyre 24. november 2005 1 INNHOLD 1.0 Innledning s 3 2.0 Lovgrunnlag s 3 3.0 Søknad om tjenester

Detaljer

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger

Tilskudd til integrert løp i dobbeltkompetanse for tannleger Regelverk for tilskuddsordning Kapittel 770 post 70 Opplysningene om kapittel, post, divisjon og oppdrags- eller formålskode kan endres uten departementets godkjenning. Oppdragskode nr 870244 (Kun for

Detaljer

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager)

Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I Stortingets møte 11. juni 2012 ble det gjort slikt Vedtak til lov om endringer i barnehageloven (tilskudd og foreldrebetaling i ikke-kommunale barnehager) I lov 17. juni 2005 nr. 64 om barnehager gjøres

Detaljer

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem

Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Serviceerklæring -Opphold i sykehjem Vår visjon Våler en god kommune å bo og leve i Vårt slagord - ett gir ekstra VÅLER KOMMUNE Overordnet mål Du skal oppleve respekt, trygghet, og omsorg. Du skal oppleve

Detaljer

Saksbehandling og dokumentasjon

Saksbehandling og dokumentasjon Veileder IS-1040 Saksbehandling og dokumentasjon for pleie- og omsorgstjenester hjemmesykepleie sykehjem eller boform for heldøgns omsorg og pleie praktisk bistand og opplæring avlastningstiltak støttekontakt

Detaljer

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt.

AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. AUST-AGDER FYLKESREVISJON - for demokratisk innsyn og kontroll - Spillemidler 2008 En undersøkelse om hvorvidt regelverk rundt utbetaling er fulgt. Forvaltningsrevisjonsrapport oktober 2009 1. INNLEDNING

Detaljer

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde:

PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: PROSEDYRE FOR Tjenesteområde: Kategori: 3. Omsorgstjenester 3.2 Medikamenthåndtering Side 1 av 3 ANSVARSFORDELING OG NØDVENDIG BRUKERINFORMASJON Vedlegg: 2 Ansvarlig: Rådmannen Godkjent den: 17.12.2012

Detaljer

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12

Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 Vedtatt i kommunestyret 1. februar 2012 sak 7/12 1 2 1 Definisjon Med barnehage menes en godkjent pedagogisk tilrettelagt virksomhet på dagtid for barn under opplæringspliktig alder. 2 Eierforhold og virkeområde:

Detaljer

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel:

KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: LEKA KOMMUNE SÆRUTSKRIFT Saksgang: Utvalg: Møtedato: KOMMUNESTYRET 20.12.11 Saknr. Tittel: 85/11 Kommunale gebyrer Pleie- og omsorgstjenesten 2012 Endringsforslag fra Karen E. H. Jakobsen: Hele pkt 6 tas

Detaljer