PRAKSISHEFTE GENERELL DEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PRAKSISHEFTE GENERELL DEL"

Transkript

1 IHS Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksis Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE GENERELL DEL 1.0 Innledning 1.1 Organisering av studiet er i hovedtrekk som følger: 2.0 Praksis 2.1 Praksisperiodens innhold 3.0 Retningslinjer for tildeling av praksisplasser 3.1 Tildeling 3.2 Praksisplasser 3.3 Særlige hensyn 3.4 Særlige hensyn omfatter: 3.5 Tildeling av praksisplass utenom skolens vanlige praksisområder 4.0 Ulike bestemmelser i forbindelse med praksis 4.1 Arbeidstid 4.2 Fravær 4.3 Studentens rettigheter og ansvar på praksisstedet 5.0 Veileders og studentens oppgaver og ansvar 6.0 Kontakt mellom praksissted og høgskolen 7.0 Vurdering av praksis 7.1 Praksisbesøk og evaluering 7.2 Midtevaluering 7.3 Sluttevaluering 7.4 Praksisrapport 8.0 Retningslinjer for dekning av reise- og boutgifter 9.0 Forsikring

2 1.0 Innledning Fagplanen for vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Harstad er utarbeidet på grunnlag av Rammeplan for 3-årig vernepleierutdanning, fastsatt av Utdannings- og forskningsdepartementet 1. juli Rammeplanen inneholder sentrale retningslinjer som ivaretar vernepleierutdanningens fellestrekk og klargjør hva den enkelte høgskole har ansvar for. Videre inneholder rammeplanen regler for ekstern praksisopplæring, eksamen og evaluering. I tillegg har departementet laget forskrift om faglig innhold og vurderingsordninger for vernepleierutdanningen, fastsatt 1. juli 2004 med hjemmel i lov av 12. mai 1995 nr. 22 om universiteter og høgskoler. Innenfor rammeplanen utvikler den enkelte høgskole sin egen fagprofil og bestemmer selv; progresjon for de ulike utdanningsområdene, arbeidsformer, evalueringsformer, litteratur, plassering av praksis i studieforløpet og studiebetingelser. Rammeplanen gir retningslinjer og rammer. Den fastsetter utdanningens omfang til 180 studiepoeng, som tilsvarer 3 årsverk. Fagplanen er vedtatt i Høgskolestyret, og beskriver utdanningens organisering og innhold. 1.1 Organisering av studiet er i hovedtrekk som følger: Studiet er organisert i 10 emner fordelt over tre år heltid, eller fire år deltid. Første studieår består av 3 emner, hvor emne 3 er knyttet til praksis. Emne 1 (18 studiepoeng) Emne 2 (24 studiepoeng) Emne 3 (18 studiepoeng) Introduksjon til og rammer for yrkesutøvelsen Grunnlag for helse- og miljøarbeid Praksis 1: Vernepleieren i relasjoner Andre studieår består av 3, hvor emne 5 er knyttet til praksis. Emne 4 (25 studiepoeng) Emne 5 (15 studiepoeng) Emne 6 (20 studiepoeng) Helse og rehabilitering Praksis 2: Vernepleieren i helsearbeid Miljøarbeid Tredje studieår består av 4 emner, hvor emne 8 er knyttet til praksis. Emne 7 (10 studiepoeng) Emne 8 (16 studiepoeng) Emne 9 (19 studiepoeng) Emne 10 (15 studiepoeng) Likeverd og deltakelse Praksis 3: Vernepleieren i miljøarbeid Aktør i organisasjoner Vernepleierfaglig fordypning Side 1

3 Strukturen i faget kan illustreres ved hjelp av følgende figur: Side 2

4 2.0 Praksis Vernepleierstudiets formål er å utdanne brukerorienterte og reflektere praktikere som har kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse i å bistå mennesker med ulike typer funksjonsnedsettelser (jfr. fagplan). De tre praksisperiodene er avgjørende for studentenes integrering av kunnskap og erfaringer, og gir grunnlag for faglig og etisk refleksjon. Praksisstudiene skal bidra til å øke studentenes forståelse for sammenhenger mellom forskning, teori og praktisk arbeid. Studentene skal også arbeide med å se seg selv og egne handlinger i en større kontekst, bl.a. gjennom økt bevissthet om egne følelser og holdninger og utvikling av kommunikasjons- og samarbeidsevner. Det forventes at studentene er aktivt deltakende, faglig engasjerte, kritisk og reflekterende i praksisperiodene. Praksis gjennomføres på relevante arenaer ut fra fagplanens krav til læringsutbytte. Det foreligger egne retningslinjer for hver enkelt praksisperiode. Studentene skal i praksisperiodene ha direkte kontakt med mennesker med ulike typer funksjonsnedsettelser og på ulike arenaer. Videre skal studentene ta del i helhetlig og tverrfaglig innsats tilpasset den enkelte. Alle studenter ved bachelorutdanning i vernepleie skal levere politiattest i henhold til Helsepersonellovens 20a. 2.1 Praksisperiodens innhold Etikk og rettssikkerhet, kommunikasjon og samhandling, deltakelse og selvbestemmelse, habilitering og rehabilitering er gjennomgående og sentrale tema for samtlige praksisperioder. PRAKSIS 1: Vernepleieren i relasjoner (11 uker) Praksis 1 utgjør emne 3 og omfatter 18 studiepoeng. I denne praksisperioden rettes fokus særskilt mot samhandling og kommunikasjon ved etablering og vedlikehold av gode relasjoner til tjenestemottakere, pårørende, ansatte og andre samarbeidspartnere. Aktuelle praksissteder kan være hjemmebasert omsorg, skole, barnehage, dagsenter m.m. PRAKSIS 2: Vernepleieren i helsearbeid (10 uker) Praksis 2 utgjør emne 5 og omfatter 15 studiepoeng. I denne praksisperioden rettes fokus særskilt mot forebyggende og helsefremmende tiltak, daglig omsorg, og individuelt og/ eller miljørettet helsearbeid. Aktuelle praksissteder kan være sykehjem, hjemmebasert omsorg, demensomsorg m.m. PRAKSIS 3: Vernepleieren i miljøarbeid (10 uker) Praksis 3 utgjør emne 8 og omfatter 16 studiepoeng. I denne praksisperioden rettes fokus særskilt mot miljøarbeid som fremmer opplevelse av trivsel, deltakelse, likeverd, læring og mestring. Aktuelle praksissteder kan være psykisk helsevern, rusomsorg, skole, barnehage, kriminalomsorg, utekontakt m.m. Side 3

5 3.0 Retningslinjer for tildeling av praksisplasser Høgskolen benytter praksisplasser i Nordland, Troms og Finnmark. Høgskolen er ansvarlig for tildeling av praksisplasser. Av hensyn til studentene, og planlegging av praksis bør det senest 4 uker før praksis foreligge bekreftede plasser og en kort beskrivelse av den enkelte praksisplass. 3.1 Tildeling Tildeling av praksisplasser skal sikre at hver enkelt student får gjøre erfaringer med ulike organisasjonsformer. Disse erfaringene vil også omfatte typer målgrupper og grader av funksjonshemming. Veileder skal fortrinnsvis være vernepleier eller en annen med minst 3-årig høgskoleutdanning. En student som har permisjon fra stilling, eller som har fast deltidsarbeid, kan ikke ha praksis på sitt ordinære arbeidssted. 3.2 Praksisplasser Praksiskontoret søker praksisplasser for alle studenter ved institutt for helse- og sosialfag. Studenter har ikke anledning til selv å gjøre avtaler med praksissteder, med mindre dette er avtalt med praksiskonsulent på forhånd. 3.3 Særlige hensyn Studenter som på grunn av omsorgsoppgaver eller medisinske problemer vanskelig kan bo borte fra hjemmet, kan fylle ut eget skjema hvor en oppgir grunner til særlige hensyn i forhold til plassering i praksis. Høgskolen vil så langt som det er mulig tilrettelegge for slike hensyn, men kan ikke garantere for at praksisplasser kan fremskaffes. 3.4 Særlige hensyn omfatter: Personer med eneansvar for barn Personer med andre tyngende omsorgsoppgaver Personer med spesielle medisinske problemer Personer med studentpolitiske verv Grunnlaget for de gitte opplysningene må kunne dokumenteres (gjelder ikke barn). Skjema leveres praksiskonsulent etter avtalte frister. Skjemaet finner du i Fronter i Fellesrom for alle ansatte og studenter ved institutt for helse- og sosialfag. 3.5 Tildeling av praksisplass utenom skolens vanlige praksisområder HiH har faste avtaler med flere praksissteder i nærområdet. Dersom studenter vil søke om å bruke andre praksisplasser enn de Høgskolen har til rådighet, må slik søknad fremsettes skriftlig for Høgskolen ved praksiskonsulent minst 3 måneder før praksis skal starte. Høgskolen må innhente nødvendige opplysninger om praksisstedet og veileder for at praksisstedet skal kunne godkjennes. Side 4

6 4.0 Ulike bestemmelser i forbindelse med praksis 4.1 Arbeidstid Arbeidstid for studenten på praksisstedet er 30 timer pr uke. Den fastsatte arbeidstiden i praksisperiodene er obligatorisk. Arbeidsplan (turnus) utarbeides i samarbeid mellom student og veileder så snart som mulig og innen 2 uker etter at praksisen starter. Arbeidsplanen skal gi studenten høve til å bli kjent med ulike sider av praksisstedets virksomhet og organisering. Studenten følger den arbeidstid som er vanlig ved praksisstedet. Der det foregår skiftarbeid, skal studenten delta i skiftordning i et omfang som er rimelig for å få fullt utbytte av praksis. Dette kan omfatte kveldsvakter, eventuelt nattevakter. Der det foregår lørdags og søndagsarbeid skal studenten arbeide minst 1 helg, men ikke mer enn 2 helger i løpet av praksisperioder på 10 uker og over. Studentene har fri på høytidsdager og bevegelige helligdager. Mandag, tirsdag og onsdag i påskeuken er fridager, tirsdag er første arbeidsdag etter påske. 4.2 Fravær Sykemelding/egenmelding: Studentene følger de regler for fravær som gjelder for praksisplassen. Studenten har selv ansvar for å melde fra til praksissted ved sykdom og annet fravær. Ved lengre fravær må studenten skaffe legeerklæring (over antall dager ved egenmelding som praksisstedet krever). Ved et samlet fravær på over 10 % av praksisperioden, dokumentert og/eller udokumentert, må alt fravær tas igjen. Dette skal helst skje i direkte tilknytning til den ordinære praksisperioden. Dersom fraværet overstiger 30 % av praksisperioden må hele praksisperioden tas på nytt. Udokumentert fravær kan føre til at praksis ikke blir godkjent. 4.3 Studentens rettigheter og ansvar på praksisstedet Studentens ansvar og rettigheter, og gjensidige forventninger avklares på første møte mellom student og veileder på praksisstedet. Uklarheter, om f.eks. arbeidstid, tas opp med kontaktlærer. TAUSHETSPLIKT Studenten er underlagt de samme instruksene om taushetsplikt som de ansatte på arbeidsplassen. Studenten skal skrive under taushetsløfte på praksisplassen når praksisperiodene begynner. Det kreves også at studentene underskriver taushetserklæring på Høgskolen. Jfr. 41 I lov om universiteter og høgskoler 12. mai 1995 (vedlegg). STUDENTENS ROLLE PÅ PRAKSISSTEDET Studenten er i en læringssituasjon og kan derfor ikke pålegges arbeid som praksisplassen ellers måtte engasjere annen arbeidshjelp til. Studenten kan ikke ha lønnet vikararbeid eller lignende på praksisplassen i praksisperioden. Side 5

7 TILGANG TIL ULIKE OPPLYSNINGER Studenten er i en læringssituasjon og skal ha anledning til å samle, bearbeide og fordype seg i praksisplassens rapporter, observasjoner eller notater og aktuell litteratur på praksisplassen. Praksisplassen må selv vurdere tilgang til konfidensielle opplysninger. PERMISJON FOR TILLITSVERV Studenter som har tillitsverv ved Høgskolen, har krav på permisjon fra praksis i forbindelse med deltakelse i ulike råd og styringsorgan. Arbeidstid som går til møtevirksomhet i forbindelse med slikt arbeid, skal ikke tas igjen. Veileder skal informeres i god tid før slikt fravær. LÆRINGSUTBYTTE Med utgangspunkt bl.a. i høgskolens læringsutbytteformuleringer for praksis, skal studentene formulere sine individuelle for praksisperioden. Side 6

8 5.0 Veileders og studentens oppgaver og ansvar FORBEREDELSER Veileder skal før praksisperioden starter gå gjennom læringsutbytte for praksisperioden og vurdere hvilke arbeidsområder og konkrete arbeidsoppgaver som kan være aktuelle. Veileder skal forberede ansatte og brukere på praksisperioden i den grad det er behov for det og eventuelt legge opp et introduksjonsprogram. Studenten skal senest en uke før praksisstart sende et skriv til veileder hvor studenten kort presenterer seg selv. LÆRINGSUTBYTTE Veileder skal gå gjennom høgskolens læringsutbytteformuleringer for praksis sammen med studenten og være med å drøfte studentens egne formuleringer ut fra praksisplassens rammer og studentens lærebehov. Læringsutbyttet skal vurderes forløpende av student og veileder i veiledningstimene og formuleringene kan derfor endres underveis. VEILEDNINGSTIMER OG EVALUERING Studenten har krav på minimum en time veiledning pr. uke. Tidspunkt for veiledning avtales i et samarbeid mellom student og veileder. Studenten har hovedansvaret for innholdet i veiledningen, og skal forberede seg ved å lage utkast til veiledningsgrunnlag. Tidlig i praksisperioden skal det fastsettes tid til midtevaluering og sluttevaluering. Etter sluttevaluering og avslutning av praksisperioden skal studenten forsikre seg om at alle arbeidskravene til praksisperioden er oppfylt. MOMENTER SOM VEILEDER BØR VEKTLEGGE VED VEILEDNING AV STUDENT Veileder bør legge forholdene til rette slik at studenten kan utvikle sin samarbeidsevne og selvstendighet, samt fremme faglig utvikling. Veileder skal gi studenten hjelp til å formulere og klargjøre sine tanker og meninger, og til å resonnere og argumentere ut fra egen forståelse. Veileder skal legge vekt på at studenten skal kunne utvikle evne til refleksjon. Side 7

9 6.0 Kontakt mellom praksissted og høgskolen Fagpersonalet ved Høgskolen er kontaktlærere. Kontaktlærer skal være tilgjengelig for kontakt med studenten og praksisveileder og kan være med på å etablere et hensiktsmessig samarbeid med praksisstedet. Kontaktlærer skal være et bindeledd mellom skolen og praksisplassen. Spørsmål til Høgskolen om praksisperiodens arbeidskrav eller organisering av praksis rettes til kontaktlærer. Det skal gjennomføres minst ett besøk av kontaktlærer i praksisperioden. Besøket må være avtalt på forhånd, og skal finne sted i et nøytralt møterom, dvs. besøket skal ikke skje i tjenemottakers private arena. Hensikten med dette besøket er at kontaktlærer skal møte student og veileder. Kontaktlærer skal påse at de formelle krav til gjennomføring av praksis er forstått og blir oppfylt i praksis. Kontaktlærer skal kontaktes ved uoverensstemmelser mellom veileder og student, ved sykmelding og lengre fravær (over 10 %) samt søknad om permisjoner fra praksisplassen. Side 8

10 7.0 Vurdering av praksis Praksis vurderes etter de retningslinjer som er gitt i "Vurderingsreglement for vernepleierutdanning", som inngår i forskrift til Rammeplan for vernepleierutdanning 5 Praksis. 7.1 Praksisbesøk og evaluering Følgende punkter skal være utgangspunkt for praksisbesøk, midtevaluering og sluttevaluering. En skal også vurdere andre punkter som er av betydning for praksisperioden og for framtidig yrkesrolle. Punktene nedenfor er retningsgivende, men ikke uttømmende. ARBEIDSTID OG AVTALER Følger studenten oppsatt arbeidstid? Er fravær innenfor de rammer som er gitt? Holder studenten avtaler og gir beskjed om endringer? ROLLE I FORHOLD TIL BRUKERE Hvordan samhandler studenten med brukerne av tjenestetilbudet? Hvordan viser studenten evne til å identifisere forhold i omgivelsene som fremmer og hemmer deltakelse sosialt og i samfunnet? Viser studenten evne til initiativ, på hvilken måte og i hvilke situasjoner? Har studentene evne til å systematisere sine observasjoner og sette disse inn i en faglig sammenheng? FORHOLD TIL ANSATTE, ANDRE FAGPERSONER OG PÅRØRENDE Hvordan samhandler studenten med de ansatte på praksisstedet? Hvordan tar studenten i bruk de ansattes erfaringer? Viser studenten evne til initiativ, og i hvilke situasjoner? TAUSHETSPLIKT, RETTSSIKKERHET OG ETIKK Ivaretar studenten taushetsplikten? Ivaretar studenten nødvendige krav til rettssikkerhet, som f.eks. samtykke i ulike situasjoner, og tar studenten hensyn til brukerens personlige integritet? Viser studenten adekvat opptreden i vanskelige situasjoner, evne til etiske vurderinger av metoder, og tar studenten hensyn til rammebetingelser og organisering? Opptrer studenten i overensstemmelse med vernepleierens yrkesetiske retningslinjer? Hvordan forholder man seg til kontaktlærers taushetsplikt? LÆRINGSUTBYTTE Har studenten oppnådd både høgskolens og sine individuelle læringsutbytteformuleringer? Har studenten vist initiativ og tatt ansvar? Har studenten utført arbeidsoppgaver på en tilfredsstillende måte? Har studenten vist tilfredsstillende faglig og praktisk utvikling i praksisperioden? Side 9

11 LOGGBOK Skriver studenten loggbok innenfor de rammer som er gitt? Ivaretar studenten taushetsplikten i loggboken? Side 10

12 EKSEMPLER PÅ IKKE BESTÅTT PRAKSIS Som veiledning i vurderingen av studentens vernepleiefaglige arbeid kan følgende eksempler på begrunnelse for ikke bestått praksis brukes: Studenten viser mangelfull etisk vurdering (tar ikke hensyn til brukerens og pårørendes uttalte ønsker og behov, undergraver tillit til samarbeidspartner). Studenten viser mangelfull utøvelse av kommunikasjon, samhandling og samarbeid med brukere, pårørende, kollegaer eller samarbeidspartnere. Studenten tar ikke initiativ til å utføre vernepleieoppgaver (innhenter ikke opplysninger fra brukeren, ser ikke behov, problemer og ressurser hos brukeren). Studenten feilvurderer brukerens helsesituasjon og sykdom (er ikke realistisk med hensyn til brukerens muligheter). Studenten erkjenner ikke egne begrensninger (ber ikke om hjelp eller veiledning). Studenten svikter i planlegging og utførelse av stell (med hensyn til kvalitet, tid, sikkerhet for brukeren, oversikt over brukerens behov). Studenten unndrar seg til stadighet vanskelige oppgaver. Studenten bryter taushetsplikten (Jfr. Lov av 12. mai 1995 Universiteter og høgskoler, 41). Studenten viser klanderverdig og eller grovt usømmelig opptreden (Jfr. Lov av 12. mai 1995 Universiteter og høgskoler, 4-10, 6. ledd). 7.2 Midtevaluering Omtrent midtveis i praksisperioden skal student og veileder foreta en mer omfattende vurdering av praksis. Det er ikke krav om at midtevalueringen skal være skriftlig. Hvis det oppstår tvil om praksisstudiet kan bestås, skal studenten halvveis eller senest tre uker før avsluttet periode få en skriftlig melding fra Høgskolen. Meldingen skal angi hva studenten ikke mestrer, og hvilke krav som må oppfylles for å bestå praksisstudiene. Også dersom studenten først mot slutten av praksisperioden viser handling/adferd som ikke er vist før, og som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt. Hvis veileder mener at en student ikke har fungert tilfredsstillende i praksisperioden, skal kontaktlærer fra Høgskolen være tilgjengelig under midtevalueringen (eks. telefon, bildetelefonmøte eller til stede). Det vises for øvrig til "Avsluttende vurdering/eksamen ved Høgskolen i Harstad" 9, pkt Sluttevaluering Sluttevaluering av praksisperioden gjennomføres etter retningslinjer i "Forskrift om eksamen for Høgskolen i Harstad" 9, pkt. 5 og "Forskrift til Rammeplan for vernepleierutdanningen" 5. Det må understrekes at studenten må oppfylle de krav som gjelder for arbeidstid og fravær, og at det må legges vekt på studentens være måte overfor ansatte og brukere av tjenesten. Også dersom studenten først mot slutten av praksisperioden viser handling/adferd som ikke er vist før, og som åpenbart ikke gir grunnlag for å bestå praksis, kan studenten likevel få karakteren ikke bestått selv om forutgående tvilsmelding ikke er gitt. Vurdering av skriftlige oppgaver skjer ved Høgskolen i Harstad etter de retningslinjer som er fastsatt for hver praksisperiode. Side 11

13 7.4 Praksisrapport Sluttevalueringen skal uttrykkes skriftlig gjennom en praksisrapport til skolen som student og veileder utarbeider i fellesskap. Praksisrapporten bør oppsummere det læringsutbyttet studenten har hatt i praksisperioden. Rapporten bør omfatte hva studenten har mestret tilfredsstillende i praksisperioden, hva som er studentens sterke og svake sider og hva vedkommende bør skaffe seg mer erfaring eller trening i. Studenten skal i praksisrapporten gi veileder tilbakemelding på veileders funksjon i praksisperioden, hva som egner seg som læringsoppgaver for studenter på dette praksisstedet og også gi Høgskolen signaler om hva som bør ivaretas bedre i undervisningen. I fellesskap bør student og veileder vurdere om praksisstedet og arbeidsoppgavene der er egnet som praksis i den aktuelle praksisperioden. Praksisrapporten er et internt evalueringsdokument og kan ikke brukes som arbeidsattest. Form og innhold: Praksisrapporten bør inneholde 3 hovedelementer: 1. En kort beskrivelse av praksisstedet og de rammer som det gir for studentens praksis (maksimum en side). 2. En beskrivelse av praksisens innhold, dvs. arbeidsoppgaver og andre aktiviteter studenten har deltatt i, progresjon, veiledningens omfang og form (maksimum en side). 3. En evaluering av læringsprosessen og læringsutbyttet (maksimum en side). Praksisrapporten skal underskrives av student og veileder. Side 12

14 8.0 Retningslinjer for dekning av reise- og boutgifter Se gjeldende retningslinjer for dekning av reise- og boutgifter. Disse finner du i Fronter i Fellesrom for alle ansatte og studenter ved institutt for helse- og sosialfag. 9.0 Forsikring Studentene er forsikret gjennom Lov om folketrygd den tiden de er studenter ved Høgskolen. Studentene er dekket av yrkesskadeforsikring både på studiested, praksissted og på ekskursjoner i forbindelse med studiet. Studentene er derimot ikke forsikret på vei til og fra studiestedet eller praksisstedet. Side 13

15 TAUSHETSERKLÆRING Jeg er gjennom Høgskolen i Harstad gjort kjent med at jeg som student har taushetsplikt etter de bestemmelser som gjelder på den arbeidsplassen jeg skal ha praksis på. I lov om universiteter og høgskoler av 1. april Kapittel 4: Studentenes rettigheter og plikter, står det: 4-6. Studentenes taushetsplikt En student som i studiesammenheng får kjennskap til noens personlige forhold, har taushetsplikt etter de regler som gjelder for yrkesutøvere på vedkommende livsområde. Institusjonen skal utarbeide taushetsplikterklæring som må underskrives av de studenter dette er aktuelt for. Harstad den:... Underskrift:. Kull:. VIKTIG! Skriv navnet med blokkbokstaver: Revidert august 2007

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS

RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS RETNINGSLINJER FOR PRAKSIS BARNEVERNPEDAGOGUTDANNINGEN HØGSKOLEN I HARSTAD Vedtatt i instituttstyret for helse- og sosialfag 2004 (justert februar 2013) 1.0 Innhold og krav til praksisperiodene 1.1 Praksisundervisningens

Detaljer

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del

IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del. Sykepleie: Praksishefte Generell del IHS.3.1.2 Institutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte Generell del HØGSKOLEN I HARSTAD Sykepleie: Praksishefte Generell del Innhold: Side I. ULIKE BESTEMMELSER I FORBINDELSE MED PRAKSIS 1

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3

Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Vernepleierutdanningen Emne 8 - praksis 3 Side 1 av 7 1.0 Innledning Vernepleieren i miljøarbeid, 16 studiepoeng - 10 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som overordnet

Detaljer

Praksishefte for vernepleierutdanningen. Generell del

Praksishefte for vernepleierutdanningen. Generell del Praksishefte for vernepleierutdanningen Generell del 1 Innhold 1.0 Informasjon om saksgang og krav i forkant av praksis... 3 1.1 Tildeling av praksisplasser... 3 A. Særlige hensyn... 3 1.2 Utlevering av

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 IHS.4.2.4 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 3 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 3 Innhold 1.0 Praksis 3... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 3... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1

Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Vernepleierutdanningen Emne 3 - praksis 1 Side 1 av 7 1.0 Innledning Emne 3: Vernepleieren i relasjoner, 18 studiepoeng - 11 uker 1.1 Overordnet mål for praksis Vernepleiestudiets praksisperioder har som

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 IHS.4.2.3 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 2 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 2 Innhold 1.0 Praksis 2... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 2... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1

PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 IHS.4.2.2 Institutt for helse- og sosialfag Vernepleie: Praksishefte 1 HØGSKOLEN I HARSTAD PRAKSISHEFTE PRAKSIS 1 Innhold 1.0 Praksis 1... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Læringsutbytte praksis 1... 2 2.0 Arbeidskrav

Detaljer

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING

INFORMASJON EKSTERN PRAKSIS TILRETTELEGGING AV VEILEDNING INFORMASJON OM EKSTERN PRAKSIS OG TILRETTELEGGING AV VEILEDNING FOR BACHELOR I BARNEVERN, SOSIALT ARBEID OG VERNEPLEIE Fra Høgskolen i Lillehammer 1 INNLEDNING Hensikten med dette heftet er å gi informasjon

Detaljer

Vurderingsskjema SYP111

Vurderingsskjema SYP111 Vurderingsskjema SYP111 Praktiske studier i kommunehelsetjenesten Bachelor Sykepleie 1.år Student Praksissted Tidsrom....... Vurderingsskjema SYP111 AØR & EDG, 08.12.16 1 PRAKSISLÆRERS VURDERING AV STUDENTENS

Detaljer

Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie

Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier Bachelor i sykepleie Studentens navn/ Kull: Praksisstudiested: PROTOKOLL - SLUTTVURDERING Praksisområde: 1. år: Institusjon I 2. år: Medisinsk område 2. år: Psykisk

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215

Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i psykisk helsearbeid SYP 212/SYP 215 Psykisk helsearbeid praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR

PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR Avdeling for sykepleier-, ingeniør - og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2004-2005 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I VEILEDNING SYKEPLEIERENS PEDAGOGISKE FUNKSJON SYKEPLEIERUTDANNING 3. studieenhet Kull

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med beskrivelser av forventet læringsutbytte Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester Fagpersoner - Ingunn Aase (Studiekoordinator) -

Detaljer

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA)

UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) UIT Norges arktiske universitet Institutt for barnevern og sosialfag (IBSA) Retningslinjer for: Tildeling av praksisplass, oppfølging og vurdering av praksisstudiene Godkjent Juli-15 Retningslinjer for

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213

Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/SYP 213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Vurdering av praktiske studier i spesialisthelsetjenesten YP 210/YP 213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad/Kristiansand: Kirurgi/medisin:

Detaljer

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214

Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten SYP 211/SYP 214 Fakultet for helse- og idrettsfag Vurdering av praktiske studier i kommunehelsetjenesten YP 211/YP 214 jemmesykepleie praksis Bachelor ykepleie tudent: Kull: Grimstad / Kristiansand: Praksissted: Tidsrom:

Detaljer

Bachelor i sykepleie

Bachelor i sykepleie Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring, samtidig som det

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kommunehelsetjeneste og kirurgisk felt Emnekode: BSYP5D_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH

Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Retningslinjer for praksisopplæringen i Barnehagelærer utdanning ved DMMH Vedtatt av rektor 16.9.2013 med hjemmel i forskrift om studentopptak, eksamen og vurdering av praksis ved DMMH. Retningslinjene

Detaljer

Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier

Bachelor i sykepleie Vurderingsskjema for praksisstudier PROTOKOLL - SLUTTVURDERING navn: Studiekull: Praksissted: Praksisområde: Kliniske praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Kliniske praksisstudier i hjemmebasert omsorg Kliniske praksisstudier

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis

BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag 1757 Halden Tlf.: 69 30 30 00 Fax: 69 30 30 02 BACHELOR I VERNEPLEIE PRAKSIS 1 Vurderingsskjema vurdering i praksis STUDENT KULL TIDSROM PRAKSISSTED

Detaljer

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos

Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos NO EN Vernepleierutdanning deltid, bachelor, Namsos Framtidas helsevesen trenger dyktige vernepleiere som hjelper mennesker til å leve sine liv på egne premisser. Vernepleiere arbeider for at mennesker

Detaljer

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen

Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Retningslinjer for praksis i barnehagelærerutdanningen Innholdsfortegnelse: Innledning... s. 2 Samarbeid om praksisstudiet... s. 2 Omfang og organisering... s. 2 Permisjon og fravær... s. 3 Formelle krav

Detaljer

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID.

ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. ANDRE PRAKSISPERIODE 16 UKER 25,5 STP BARNEVERNRELATERT ARBEID. I Rammeplan og forskrift for Barnevernpedagogutdanningen, fastsatt 1. desember 2005, understrekes viktigheten av praksis. Her skisseres hensikten

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt og psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige

Detaljer

Internt reglement for praksis Institutt for Sosialfag

Internt reglement for praksis Institutt for Sosialfag Internt reglement for praksis Institutt for Sosialfag Vedtatt av Instituttstyret 19. februar 2013 i sak 04/13 Sist endret 17.november 2016. Innhold Innledning... 3 Vekting... 3 Arbeidsoppgaver... 3 Arbeidstid

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern

Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Praksisstudier i sykepleie med fokus på akutt, kritisk og vedvarende syke pasienter: Medisinsk felt / psykisk helsevern Emnekode: BSYP4A_1, Vekting: 20 studiepoeng Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER Bachelor i sykepleie Skoleåret 2016-2017 NTNU i Gjøvik Avdeling helse, omsorg og sykepleie Seksjon for sykepleie NTNU i Gjøvik, HOS, Seksjon for sykepleie. Juni 2016. Rett til

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSNP06_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis)

Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Helsesøstertjeneste, yrkesutøvelse (praksis) Emnekode: VHEP20_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN 2. STRUKTUR, TIMETALL OG ORGANISERING Glemmen videregående skole LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR VG1 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte

Detaljer

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36

PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER. Kull 36 Fakultet for helse- og sosialvitenskap Institutt for sykepleievitenskap Videreutdanning Helsesøster PRAKSISSTUDIER VIDEREUTDANNING HELSESØSTER Kull 36 justert febr.2016 Innhold 1 INNLEDNING... 1 2 ORGANISERING

Detaljer

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå

Bachelor i sykepleie. Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Bachelor i sykepleie Veiledning til utfylling av vurderingsskjema for praksisstudier - med kriterier for forventet nivå Vurderingsskjemaet skal bidra til studentens utvikling og læring samtidig som det

Detaljer

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår

Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Emne Sykepleie fokus og funksjon (praksisstudier i sykehjem) (HSSPL40112) 1. studieår Studentens navn:...student nr... Kull:... En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE

SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE SÆRAVTALE MELLOM HØGSKOLEN I HEDMARK, AVDELING FOR HELSE-OG IDRETTSFAG OG... KOMMUNE OM PRAKSISSTUDIER I BACHELOR I SYKEPLEIE 1 Formål Avtalen er utarbeidet i henhold til Samarbeidsavtalen mellom Høgskolen

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Psykisk helsevern og medisinsk felt Emnekode: BSYP5C_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler

Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Praksisemnet ved BOL Avtalestruktur Maler Avtalestrukturen ift. dette er tredelt: I. En rammeavtale- samarbeidsavtale mellom virksomhet og Høgskolen i Lillehammer II. En praksis/særavtale for praksisplasser

Detaljer

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK

PRAKSISAVTALE. M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap. Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK PRAKSISAVTALE M astergradsprogrammet i medie- og dokumentasjonsvitenskap Trepartsavtale mellom student, praksissted og ISK Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap

PRAKSISAVTALE. Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK. Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap PRAKSISAVTALE Generell trepartsavtale mellom student, praksissted og UiT/ISK Årsstudium i bibliotek- og dokumentasjonsvitenskap Institutt for språk og kultur (ISK) Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap

Detaljer

Bachelor i Vernepleie kull heltid 03. april 02.juni 2017

Bachelor i Vernepleie kull heltid 03. april 02.juni 2017 Høgskolen i Østfold Avdeling for helse- og sosialfag HSVPL30414 Bacheloroppgave: Faglig fordypning (Vår 2017) Emnehefte Bachelor i Vernepleie kull 14-3. heltid 03. april 02.juni 2017 Emneansvarlige: Terje

Detaljer

Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis MR pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen en uke

Detaljer

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35

PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN. Kull 35 Avdeling for sykepleierutdanning Program for videreutdanning Helsesøsterutdanning PRAKSISSTUDIER HELSESØSTERUTDANNINGEN Kull 35 Revidert oktober 2014- Praksisstudier- Kull 35- Helsesøsterutdanningen Innhold

Detaljer

Operasjonssykepleie II

Operasjonssykepleie II Operasjonssykepleie II Emnekode: VOP151_1, Vekting: 30 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, Høst, 1 semester

Detaljer

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP)

Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Felles praksisreglement for profesjonsutdanningene ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk (ILP) Fakultet for Humaniora, Samfunnsvitenskap og Lærerutdanning Vedtatt av Instituttstyret ved Institutt

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID. SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I PSYKISK HELSEARBEID SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3. studieenhet Kull 03H August 2005 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste

Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Praksisstudier i sykepleie med fokus på helsefremming og brukermedvirkning: Kirurgisk felt og kommunehelsetjeneste Emnekode: BSYP5A_1, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet,

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 3.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - KRO/IDR Gjelder studieåret 2014-2015, 1. og 2. studieår Innholdsfortegnelse Innledning s. 1 Omfang og organisering s. 1 Innhold i praksis s. 2 Regler for permisjon og fravær

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER

HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER HÅNDBOK FOR PRAKSISSTUDIER Bachelor i sykepleie Skoleåret 2015-2016 Høgskolen i Gjøvik, Avdeling helse, omsorg og sykepleie Seksjon for sykepleie Høgskolen i Gjøvik, HOS, Seksjon for sykepleie. Juni 2015.

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 3. år deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU

BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 1. år ABLU Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

INTERNT PRAKSISREGLEMENT FOR SOSIONOM OG BARNEVERN- PEDAGOG STUDENTER, 2010

INTERNT PRAKSISREGLEMENT FOR SOSIONOM OG BARNEVERN- PEDAGOG STUDENTER, 2010 INTERNT PRAKSISREGLEMENT FOR SOSIONOM OG BARNEVERN- PEDAGOG STUDENTER, 2010 Innledning: Med praksisstudier menes at studenten skal ut i arbeidsfeltet på relevante arbeidssteder. Praksisstudiene tar sikte

Detaljer

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid

I. MÅLSETTING FOR PRAKSIS I TREDJE STUDIEENHET 2 II. SYKPRA4 / SDEPRA4: 3. Praktiske studier i pleie og omsorgstjenesten med psykisk helsearbeid IHS.3.4.2 Institutt for helse- og sosialfag/sykepleie/tredje studieenhet Praksishefte tredje studieenhet Type: Plandokument ID: D00408 Gyldig: 07.10.2014-07.10.2017 Ansvarlig: Seksjonsleder Godkjent av:

Detaljer

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6

VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 VEDLEGG 2: Rammeplanens kapitler 3.5 b og 3.6 Endringsforslagene er markert med grønn farge og i kursiv. Nåværende kapittel 3.5 b)organisering av praksis Praksisstudier og ferdighetstrening er obligatorisk

Detaljer

Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis - Mammografi pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet i WISEflow innen

Detaljer

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL

PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL PLAN FOR PRAKSISOPPLÆRING - BTL Gjelder for studieåret 2015-2016 Innholdsfortegnelse Innledning...s.1 Omfang og organisering... s.1 Mål....s.2 Innhold i praksis. s.2 Arbeidskrav til studenten..s.3 Progresjon

Detaljer

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet

Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet Praksishefte for Bachelor i sykepleie 1. studieenhet 1 For generell informasjon som er gjeldende for alle praksisperioder gjennom hele studiet, se: Bachelor i sykepleie Praksishefte Generell del. Innhold:

Detaljer

Internt reglement for praksis Institutt for Sosialfag

Internt reglement for praksis Institutt for Sosialfag Internt reglement for praksis Institutt for Sosialfag Innhold Innledning... 3 Vekting... 3 Arbeidsoppgaver... 3 Arbeidstid og arbeidsforhold... 4 Nærvær/fravær... 4 Praksissamlingene og veiledningsgruppene...

Detaljer

Studieplan 2010/2011

Studieplan 2010/2011 Bachelor i vernepleie Studieplan 2010/2011 Beskrivelse Bachelor i vernepleie er en helse- og sosialfaglig profesjonsutdanning. Studiet bygger på Rammeplan og forskrift for vernepleierutdanningen, fastsatt

Detaljer

Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning

Informasjon om. praksisstudier ved. Program for fysioterapeututdanning Informasjon om praksisstudier ved Program for fysioterapeututdanning Rev. Mars 2014 Innholdsfortegnelse Innledning s. 2 Organisering av studiet og de ulike kliniske praksisperiodene s. 3 Ansvarsfordeling

Detaljer

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON

Bachelor i sykepleie OMRÅDER TIL REFLEKSJON Bachelor i sykepleie PLAN FOR Å OPPNÅ FORVENTET LÆRINGSUTBYTTE VED PRAKSISSTUDIEAVTALE, 3. STUDIEÅR Studentens navn: Kull: Praksisveileder(e): Praksislærer: Praksisstudiested: Praksisstudieperiode: OMRÅDER

Detaljer

, LU'UaI ;U. Trondheim kommune 1. FORMÅL 2. DEFINISJONER

, LU'UaI ;U. Trondheim kommune 1. FORMÅL 2. DEFINISJONER 291115111, LU'UaI ;U Trondheim kommune SAMARBEIDSAVTALE OM PRAKSISSTUDIER MELLOM TRONDHEIM KOMMUNE OG HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG AVDELING FOR SYKEPLEIERUTDANNING PROGRAM FOR SYKEPLEIERUTDANNING OG PROGRAM

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen - 2.studieår heltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSNP11_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNING

BARNEHAGELÆRERUTDANNING BARNEHAGELÆRERUTDANNING Vurderingsrapport for praksisopplæringen 2. år Deltid Studentnavn: Studentnummer: Klasse og kull: Tidsrom (uker/dato): Praksisveileder HiOA: Praksislærer: Praksisbarnehage Aldersgruppe:

Detaljer

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006

PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 Avdeling for sykepleier-, ingeniør- og lærerutdanning, Levanger PRAKSISDOKUMENT 2005-2006 PLAN FOR PRAKSISSTUDIER I KOMMUNEHELSETJENESTEN - ELDREOMSORG - HJEMMEBASERTE TJENESTER SYKEPLEIERUTDANNINGEN 3.

Detaljer

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie

Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Praksisstudier med fokus på grunnleggende sykepleie Emnekode: BSYP01_1, Vekting: 10 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet:

Detaljer

BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema

BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema Høgskolen i Østfold. Avdeling for helse- og sosialfag 1757 Halden Tlf.: 69 30 30 00 BACHELOR I VERNEPLEIE - Vurderingsskjema STUDENT KULL TIDSROM PRAKSISSTED ADR. TLF. SKOLEVEILEDER PRAKSISVEILEDER GENERELT

Detaljer

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid

Veiledede og vurderte praksisstudier. Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Veiledede og vurderte praksisstudier Emne HSSPL40410 Psykisk helsearbeid Studentens navn:... Student nr.... Kull:.. 24.02.2017 En arbeidsplan er en plan for studentens studiearbeid. Her beskriver studenten

Detaljer

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling)

Veiledede praksisstudier. Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk avdeling) Veiledede praksisstudier Emne HSSPL40216 Sykepleie til somatisk syke I (Medisinsk Studentens navn:... Student nr... Kull... 21.8.13 VURDERING AV PRAKSISSTUDIER Høgskolen i Østfold, Avd. for Helse- og sosialfag.

Detaljer

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid

Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid 1 of 13 18.02.2011 14:08 Praksisveiledning i profesjonsutdanningene - Sosialt arbeid Takk for at du hjelper oss med undersøkelsen. Du kan når som helst avbryte og komme tilbake til den på et senere tidspunkt

Detaljer

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER

Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER Lokal læreplan I PROSJEKT TIL FORDYPNING for VG 2 BARNE- OG UNGDOMSARBEIDER DEL 1. INFORMASJON Elev: Har gjennomført opplæring hos: Skoleår: Antall timer per uke: 7,5 Termin: ROLLEAVKLARERING I PRAKSIS

Detaljer

Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid

Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid Praksisprogram for fagskoleutdanning i: Psykisk helsearbeid og rusarbeid Høst 2014 Innhold 1 Innledning... 1 2 Organisering og omfang... 1 3 Læringsutbytte... 1 4 Krav for å kunne få et praksissted godkjent...

Detaljer

Bachelor i Vernepleie kull 13/4 7.november februar 2017 Emneansvarlig: Finn Mikaelsen Forord

Bachelor i Vernepleie kull 13/4 7.november februar 2017 Emneansvarlig: Finn Mikaelsen Forord HSVPD40211 Praksis 3: Miljøarbeid Høsten 2016 - Vår 2017 Bachelor i Vernepleie kull 13/4 7.november 2016 17. februar 2017 Emneansvarlig: Finn Mikaelsen Forord Kommunikasjon! Jeg vet du tror, at du forstår

Detaljer

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid

Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid Utdanningsplan for: Fagskoleutdanning i psykisk helsearbeid 60 fagskolepoeng September 2011 Godkjent av NOKUT: 23.06. 2006 Innhold 1 Innledning... 1 2 Læringsmål for utdanningen... 1 3 Opptakskrav... 1

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg1 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle

Detaljer

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold

Retningslinjer for praksisopplæring. barnehagelærerutdanning. Høgskolen i Vestfold Retningslinjer for praksisopplæring barnehagelærerutdanning Høgskolen i Vestfold Planen gjelder for kull 2013-2016/17, alle studiemodeller Oppdatert 22.08.14 OBS Vi har oppdaget en feil i antall praksisdager

Detaljer

«Kvalitetssikring av praksis».

«Kvalitetssikring av praksis». «Kvalitetssikring av praksis». Hva gjør at praksis blir læring? NOKUTs fagskolekonferanse «Hva er kvalitet i fagskoleutdanningen?». 19. og 20. oktober 2011 Ålesund Anne Karin Larsen Høgskolelektor Høgskolen

Detaljer

Praksisveileders underskrift:

Praksisveileders underskrift: NTNU, Fakultet for lærer- og tolkeutdanning, Tegnspråk og tolking bachelor s navn: Studiekull og utdanning: Praksistype: Observasjons og kommunikasjonspraksis Sett kryss Dato for praksisperioden(e): Fravær

Detaljer

PRAKSISDOKUMENTER FOR. SPESIALPEDAGOGIKK 2 30 Studiepoeng HØGSKOLEN I NESNA. AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SYKEPLEIE Spesialpedagogikk 2

PRAKSISDOKUMENTER FOR. SPESIALPEDAGOGIKK 2 30 Studiepoeng HØGSKOLEN I NESNA. AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SYKEPLEIE Spesialpedagogikk 2 AVDELING FOR PEDAGOGIKK OG SYKEPLEIE PRAKSISDOKUMENTER FOR SPESIALPEDAGOGIKK 2 30 Studiepoeng HØGSKOLEN I NESNA Godkjent av dekan: 24.06.2011 Tilrettelagt for kjøp av studium i Indre og Midtre Namdalen

Detaljer

Selvstendighet og ansvar i sykepleie

Selvstendighet og ansvar i sykepleie Selvstendighet og ansvar i sykepleie Emnekode: BSYBAC_4, Vekting: 20 studiepoeng Tilbys av: Det samfunnsvitenskapelige fakultet, Institutt for helsefag Semester undervisningsstart og varighet: Vår, 1 semester

Detaljer

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG

LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG LÆREPLAN I PROSJEKT TIL FORDYPNING FOR Vg2 HELSE- OG SOSIALFAG HELSEFAGARBEIDER 1. FORMÅLET MED OPPLÆRINGEN Prosjekt til fordypning skal gi elevene mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter

Detaljer

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon

Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon Avdeling for sykepleierutdanning HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Studieplan for videreutdanning i Pedagogisk veiledning og konsultasjon 30 studiepoeng (10+10+10) Modul 1: Innføring i veiledningspedagogikk og

Detaljer

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015

HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 HÅNDBOK FOR PRAKSIS I BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN VED HØGSKOLEN I NESNA 2015 Gjeldende for studenter som er tatt opp på barnehagelærerutdanningen I henhold til Nasjonal rammeplan for barnehagelærerutdanning

Detaljer

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE

STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE STUDIEPLAN UTDANNING FOR POLITIETS FORHANDLERTJENESTE 15 studiepoeng Godkjent i høgskolestyret 3. juni 2014 1. Innledning Politiet har i den daglige operative tjeneste kontakt med publikum, og skal løse

Detaljer

Praksis for TL og MML

Praksis for TL og MML Praksis for TL og MML Hvorfor praksis? Hensikten med praksis, er å gi deg anledning til å prøve ut i «det virkelige liv» det du lærer i studiene ved NLA Høgskolen Staffeldtsgate. Praksisen skal gi økt

Detaljer

For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter, se: Sykepleie Praksishefte Generell del.

For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter, se: Sykepleie Praksishefte Generell del. IHS.3.3.3 lnstitutt for helse- og sosialfag Sykepleie: Praksishefte andre studieenhet Sykepleie: Praksishefte andre studieenhet For informasjon som er gjennomgående for praksis i alle tre studieenheter,

Detaljer

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213

Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og plan for praktiske studier i spesialisthelsetjenesten SYP 210/213 Kirurgisk og medisinsk praksis Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand:

Detaljer

Praksisveileders underskrift:

Praksisveileders underskrift: NTNU, Fakultet for lærer og tolkeutdanning (FLT), Tegnspråk og tolking bachelor VURDERING AV PRAKSIS, 3.STUDIEÅR 2016-2017 s navn: Studiekull: Praksistype: Sett kryss Dato for praksisperioden(e): Bipraksis

Detaljer

Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow

Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow Sluttvurdering av praksis Nukleærmedisin og PET/CT pilot WISEflow Vurderingsskjemaet fylles ut av praksisveileder og leveres studenten siste praksisdag. Studenten er ansvarlig får å laste opp skjemaet

Detaljer

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet:

PPU2002L. Praksis i Lektorprogrammet: Del 2. Retningslinjer for studenter og praksisskoler. Praksis i Lektorprogrammet: PPU2002L Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 Retningslinjer for studenter og praksisskoler Praksis i Lektorprogrammet: praksis@ils.uio.no 1 Praksis i Lektorprogrammet: Del 2 (PPU2002L) 1.1 Hovedtema for

Detaljer

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger

Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger NO EN Spesialpedagogikk 1, 30 stp, samlingsbasert, Levanger Det samlingsbaserte studiet Spesialpedagogikk 1, 30 stp, er et fleksibelt heltidsstudium som går høsten 2016. Studiet gir deg kompetanse til

Detaljer

BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Se siste side om rutiner for innsending av skjemaet.

BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Se siste side om rutiner for innsending av skjemaet. BARNEHAGELÆRERUTDANNINGEN Se siste side om rutiner for innsending av skjemaet. Vurderingsrapport (NB! Rapporten brukes også til skriftlig midtveisvurdering av studenten) Fra Forskrift om studier og eksamen

Detaljer

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid

Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid Fakultet for helse- og idrettsvitenskap Arbeidskrav og Plan for praksis SYP 212 og SYP 215 Praktiske studier i psykisk helsearbeid Bachelor Sykepleie Student: Kull: Grimstad/Kristiansand: Praksissted:

Detaljer

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere

AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP. Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere AVDELING FOR LÆRERUTDANNING OG NATURVITENSKAP Plan for praksisopplæringen i Bachelorstudiet Faglærerutdanning for tospråklige lærere 2008-2009 Velkommen til studieåret 2008-2009 Gjennom heftet Plan for

Detaljer

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng

Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Studieplan Videreutdanning i Rådgivning 2, 15 + 15 studiepoeng Gjelder fra studieåret 2012-2013. Med forbehold om godkjenning i Høgskolens studienemnd. Studiet er initiert av Kunnskapdepartementet innenfor

Detaljer

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO)

Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Studieplan Videreutdanning i kontaktlærer og klasseleder oppgaver og utfordringer (KONTO) Further Education in Tutor and Manager of Classes and Groups Tasks and Challenges 15 Studiepoeng deltid Godkjenning

Detaljer