2.0 MEDIKAMENTELL BEHANDLING UNDER SVANGERSKAP OG AMMING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2.0 MEDIKAMENTELL BEHANDLING UNDER SVANGERSKAP OG AMMING"

Transkript

1 2.0 MEDIKAMENTELL BEHANDLING UNDER SVANGERSKAP OG AMMING All legemiddelbehandling under graviditet krever at man veier fordelen ved behandling av mor opp mot eventuelle risikoer for barnet. Anbefalingene her er basert på tilgjengelig evidens fra litteraturen. For mange medikamenter mangler studier slik at anbefalingen er basert på ekspert konsensus, ofte basert på teoretiske overveielser. Merk: mangel av data og dermed advarsel i Felleskatalogen mot bruk i et betyr ikke at et medikament er skadelig for fosteret, men at det er ukjent om det kan ha skadelige effekter. Det er revmatologens ansvar å behandle mors sykdom basert på klinisk vurdering. Å stoppe medikamenter i et kan være en større risiko enn å fortsette medisinering og få mors sykdom under kontroll. Jo friskere mor er, desto større er sjansen for et friskt barn. Livstruende komplikasjoner i et må behandles selv om et medikament gir økt risiko for barnet. 2.1 NSAID og selektive COX-2 hemmere Ved NSAIDbruk i bør det tilstrebes en lavest mulig effektiv dose og seponering straks behovet avtar. NSAIDs med kort halveringstid anbefales. Førstevalget av NSAID ved og amming er ibuprofen. Selektive COX 2-hemmere og andre nye NSAID preparater med manglende dokumentasjon bør unngås under og amming. Lavdose ASA kan benyttes fra første trimester for å forebygge preeklampsi og veksretardasjon eller i behandling av antifosfolipid syndrom (APS). Tidligere studier har vist at NSAIDs kan hemme/utsette ovulasjonen, men det er avhengig av dose og tidspunkt i menstruasjonssyklus. Det gjelder spesielt kvinner som er subfertile, det vil si som har forsøkt å bli gravid i mer enn 12 måneder. Om NSAID gir en økt risiko for spontan abort er ikke avklart. Pasienter med artrittsykdom kan ha god nytte av NSAIDs og det er alltid en individuell klinisk vurdering om det er indikasjon for oppstart med NSAIDs, og i hvilken grad det foreligger kontraindikasjoner. Som prostaglandinsyntesehemmere bør NSAID seponeres ca 8 uker før beregnet termin (se kapittel 2.7). Kvinner med SLE som står på lavdose acetylsalisylsyre som tromboseprofylakse under hele et, bør slutte med dette i uke 37 i tilfelle eventuell operativ forløsning hvis ikke annet er anbefalt av gynekolog. Alle NSAID utskilles i brystmelk, men i lave doser. Blant selektive COX-2 hemmere er kun celecoxib undersøkt (moren kan amme) mens effekten på brysternærte barn er ukjent for andre coxiber og amming anbefales derfor ikke. 2.2 Glukortikosteroider Om kortikosteroider kan øke forekomst av leppe-ganespalte er uavklart, og risikoen er i såfall veldig liten. Glukortikosteroider kan ved behov anvendes i alle trimester av et. Som regel skal doser under 10 mg brukes, men ved alvorlig sykdom kan høyere doser brukes (1 mg/kg) over kort tid. Langvarig bruk av glukortikosteroider >10 mg øker bivirkninger hos Nasjonal kompetansetjeneste for og revmatiske sykdommer (NKSR) 1

2 både mor (diabetes, hypertensjon, osteopeni, infeksjon) og barn (veksthemning, prematur fødsel). Ved amming kan glukortikosteroider i doser opp til 20 mg og eventuelt høyere brukes hvis det foreligger en klar indikasjon. Ved bruk av glukortikosteroider bør Ca2+ og vitamin D gis for å forebygge beinresorpsjon. Intraartikulære kortikosteroider kan gis under og ved amming. 2.3 DMARDs og biologiske midler Kunnskap om DMARD og biologiske medikamenter under fremstilles oftest som viten om monoterapi. Man må være klar over at det er lite kunnskap om hvilken effekt kombinasjonsterapier har, eller i hvilken grad morens grunnsykdom også bidrar til teratogene/ bivirkninger på fosteret. Advarsel mot flere av DMARD og biologika skyldes manglende kunnskap om medikamentene brukt i et og ikke påvisning av fosterskade Medikamenter som kan brukers under hele et Medikamenter som kan brukes under hele et er sulfasalazin, hydroxyklorokin, prednison, azatioprin, cyklosporin og tacrolimus uten økt risiko for teratogenisitet. Kvinner som bruker de anførte medikamenter trenger ikke å bruke prevensjon profylaktisk Medikamenter som kan vurderes gitt fram til inntrådt IL-1 reseptorblokker anakinra har veldig kort halveringstid og behøver av den grunn ikke seponeres før planlagt. Ved streng indikasjon (eneste effektive behandling) kan anakinra anvendes under hele et. TNF- reseptorblokkere som: infliksimab, adalumimab og golimumab er komplette (med Fab og Fc-del) monoklonale antistoffer med aktiv transport gjennom placenta fra ca. suke 14 og stigende serumkonsentrasjon hos fosteret gjennom et. Ved fødselen har barnet like høy serumkonsentrasjon som moren. Etanercept er en løselig TNF receptor som krysser placenta i langt mindre grad enn de monoklonale antistoffer. Certolizumab har kun et pegylert Fab-fragment og derfor svært lite passasje gjennom placenta. TNF-α hemmere kan brukes fram til inntrådt graviditet i tilfeller hvor det foreligger høy sykdomsaktivitet og hvor annen behandling ikke er tilstrekkelig (gjelder ikke biotilsvarende medikamenter, se kapittel 2.5 og 2.6) Medikamenter som må stoppes 3 måneder før planlagt konsepsjon Medikamenter som må stoppes 3 måneder før planlagt konsepsjon er methotrexat og cyklofosfamid fordi de er teratogene hvis gitt i første trimester. Kvinner som starter med lavdose ukentlig MTX eller med cyklofosfamid behandling bør bruke sikker prevensjon dersom de er i fertil alder. Tidligere bruk av MTX eller cyklofosfamid øker ikke risikoen for misdannelser hos barn i senere Medikamenter som må stoppes 12 måneder før planlagt konsepsjon Behandling med anti CD20 B celleterapi (rituximab) er undersøkt hos gravide kvinner med maligne lidelser og autoimmune sykdommer. Svangerskapsforløp hos 153 pasienter fra et Nasjonal kompetansetjeneste for og revmatiske sykdommer (NKSR) 2

3 register og mange kasuistikker har vist normale sforløp. Behandling innen 3 måneder før og i første trimester økte ikke raten for misdannelser. Behandling i 2. og 3. trimester resulterte til B celle deplesjon eller lymfopeni hos flere nyfødte og normaliserte seg innen de første levemåneder. Rituximab (RTX) bør unngås ved og amming. Etter anbefaling fra produsenten bør RTX bør stoppes 1 år før planlagt konsepsjon. Leflunomid anbefales ikke brukt til kvinner som er i fertil alder pga. lang halveringstid (t/2 er 2 år). Leflunomid har visst seg teratogen i dyrestudier. 2 prospektive, kontrollerte studier hos mennesker har ikke vist økt risiko for medfødte misdannelser. Produsenten anbefaler fortsatt wash out prosedyre av leflunomid med kolestyramin ved planlagt dersom det ikke har gått 2 år siden seponering. 2.4 Andre medikamenter Bisfosfonater er ikke teratogene i dyrestudier, men doseavhengig føtotoksiske. Grunnet lang halveringstid (Alendronate t/2 er 10 år) bør en være tilbakeholden med å benytte dem hos kvinner i fertil alder. I tilfelle indikasjon er risedronat å fortrekke. 78 behandlet med ulike bisfosfonater er uten at en økt rate av misdannelser ble funnet. Ved behandling gjennom et, har hypokalcemi hos barn blitt beskrevet. Det anbefales å avslutte 6 måneder før planlagt. Amming under behandling med pamidronat er beskrevet for 7 barn. Et barn utviklet hypokalcemi, ellers ble ingen bivirkninger funnet. Lavmolekylært heparin (LMVH) kan benyttes under og amming. Warfarin er teratogent og skal ikke benyttes under, men har vært benyttet i enkelte få tilfeller av terapiresistent APS (resistens for LMVH) fra 2. trimester. Warfarin kan benyttes under amming fordi det ikke går over i morsmelk og påvirker ikke koagulasjonsaktiviten hos barnet. 2.5 Biotilsvarende legemidler Så langt foreligger ingen data på bruk av biotilsvarende legemidler i og anbefalingen fra eksperthold er å ikke sette kvinner som planlegger på denne type medikamenter. For medikamentene Remsima og Inflectra vises det til produsentens anbefaling om seponering 6 måneder. Nasjonal kompetansetjeneste for og revmatiske sykdommer (NKSR) 3

4 2.6 Antirevmatiske medikamenter under Medikamenter Anbefalinger Teratogenitet/ Bivirkninger NSAIDs/Coxiber Ibuprofen Førstevalg ved Naproxen Piroxicam Ketoprofen Diclofenac Indometacin Nabumeton Acetylsalisylsyre Kan brukes Lang halverings- tid. Bør unngåes Tilbakeholden Tilbakeholden Tilbakeholden Tilbakeholden Kan benyttes i lavdose (75mg/dag) på indikasjon. Kan påvirke fetal nyrefunksjon. Redusert volum av aminonvæske. Kan føre til konstriksjon av ductus arterious. Hemmer rieaktivitet. Øker blødningstendens hos mor og det nyfødte barnet. Kommentarer Alle NSAID skal brukes i lavest effektiv dose under og seponeres 8 uker før termin Stor dokumentasjon. Seponeres 3 uker før forventet forløsning. Coxiber Anbefales ikke For få rapporter til å Brukes med si noe om sikkerhet forsiktighet i konsepsjonsfasen og 1. trimester. Bør ikke benyttes av kvinner med fertilitetsproblemer. Kan hemme/utsette ovulasjon. Bivirkninger er avhengig av dosen og lengde av behandlingen. Glukokortikosteroider Kan gis. Anbefalt dose 10mg/dag. Høyere dose ved alvorlig organmanifestasjon. Intra-artikulære Injeksjoner kan gis under hele et. DMARDs/biologisk behandling/cytostatika Mulig assosiasjon til øket rate av leppe/ ganespalte ved høyere doser i 1. trimester er omstridt. Høye doser og langvarig bruk i 2. og 3. trimester øker risiko for intrauterine veksthemning og prematuritet. Stor dokumentasjon Nasjonal kompetansetjeneste for og revmatiske sykdommer (NKSR) 4

5 Sulfasalazin Hydroxyklorokin Azatioprin *Infliximab Adalimumab Etanercept Certolizumab pegol Golimumab Anakinra Tocilizumab Abatacept Rituximab Kan brukes under hele et. Dose 2g/dag. Folattilskudd 1mg/dag før- og under hele et. Kan gis på indikasjon under hele et, bør brukes ved SLE 6.5 mg/kg Kan gis på indikasjon. 2mg/kg/dag Stoppes ved fastslått Stoppes ved fastslått Stoppes ved fastslått Stoppes ved fastslått Stoppes ved fastslått Kan brukes gjennom om ikke noe annet behandlingsalternativ Stoppes 3 måneder Stoppes 3 måneder Stoppes 12 måneder Ikke påvist Ukjent Ikke Ukjent Ukjent Gitt eller 1. trimester: ingen bivirkning, gitt i 2-3. trimester. B celle deplesjon hos barnet Ukjent Mange rapporter (>2000 ) Mange rapporter > Ingen rapporter, studier på aper viser ingen avvik 3 kasuistikker; veldig kort halveringstid Belimumab Stoppes 4 måneder Ingen rapporter Ustekinumab Stoppes 3 måneder Ukjent Ingen rapporter Tofacitinib Ingen data Ukjent Ingen rapporter Nasjonal kompetansetjeneste for og revmatiske sykdommer (NKSR) 5

6 Mycophenolat mofetil Leflunomid Cyclosporin Methotrexate Cyclophosphamid Bisfosfonater IVIg *Gjelder ikke biotilsvarende medikamenter Stoppes 6 uker før konsepsjon. Seponeres > 2 år før konsepsjon, eller wash-out før planlegging av. Ikke anbefalt oppstart hos kvinner som planlegger i nær fremtid. Kan brukes på indikasjon. Stoppes 3 måneder. Folsyre 1mg/dag under hele et Stoppes 3 måneder Tilbakeholden hos kvinner i fertil alder. Stoppes minst 6 måneder før konsepsjon. Brukes på streng indikasjon. Teratogen (MMF embryopati) og øker risiko for spontan abort Ikke påvist hos mennesker. Teratogen, øker raten spontanabort Teratogen, men hypokalcemi kan opptre hos barn 2.8Antirevmatiske medikamenter under amming > prospektive, kontrollerte studier (109 ) viste ingen teratogenitet. anbefalt. > 800 rapporter hos transplanterte Få data (n=78) Overgang til placenta. Brukes med forsiktighet i 3.trimester. Tromboseprofylakse bør vurderes. Medikamenter Anbefalinger Påvist i brystmelk (humane studier) NSAIDs/Coxiber Ibuprofen Førstevalg Alle NSAID er svake syrer Naproxen Kan brukes med liten utskillelse i melk. Piroxicam Bør ikke brukes på grunn av lang halveringstid De fleste kan brukes under amming. Anbefales å ta Ketoprofen Kan brukes NSAID rett før ammingen. Diclofenac Kan brukes Indometacin Tilbakeholden Nasjonal kompetansetjeneste for og revmatiske sykdommer (NKSR) 6

7 Acetylsalisylsyre Kan brukes (75 mg x 1) Coxiber Celecoxib kan brukes, andre Få er undersøkt anbefales ikke Glukokortikosteroider Kan brukes. Anbefalte doser 5-25 % < 20mg/dag, men større doser kan gis hvis påkrevd (dersom dose >20mg: amming 4 timer etter siste dose) DMARDs/biologiske midler/cytostatika Sulfasalazin Kan brukes ved behov, men Påvist ikke ved kjerneicterus Hydroxyklorokin Kan brukes Små mengder *Infliximab Kan brukes på indikasjon Små mengder Etanercept Kan brukes på indikasjon Små mengder Adalimumab Kan brukes på indikasjon Små mengder Anakinra Kun på indikasjon (intet Ikke undersøkt annet behandlingsalternativ) Certolizumab pegol Kan brukes på indikasjon Ikke påvist i morsmelk Abatacept Skal ikke brukes Ikke undersøkt Golimumab Skal ikke brukes Ikke undersøkt Tocilizumab Skal ikke brukes Ikke undersøkt Rituximab Skal ikke brukes Ikke undersøkt Belimumab Skal ikke brukes Ikke undersøkt Ustekinumab Skal ikke brukes Ikke undersøkt Tofacitinib Skal ikke brukes Ikke undersøkt Bisfosfonater Skal ikke brukes Små mengder (pamidronat) Mycofenolat mophetil Skal ikke brukes Ikke undersøkt Azatioprin Kan brukes i doser Utskilles i morsmelk = 100mg/dag (anbefales Imurel) Cyclosporin A Kan brukes på indikasjon Små mengder Methotrexate Skal ikke brukes Små mengder Leflunomid Skal ikke brukes Ikke undersøkt Cyclophosphamid Skal ikke brukes Små mengder *Gjelder ikke biotilsvarende medikamenter Nasjonal kompetansetjeneste for og revmatiske sykdommer (NKSR) 7

8 2.9 Antirevmatiske medikamenter hos menn som ønsker å bli far Medikament Fertilitet Teratogenitet (kromosom/ genskader) NSAIDs Kan påvirke Ikke påvist spermatogenese (kasuistikker) Anbefaling Fortsett behandling Kortikosteroider Ingen Ikke påvist Fortsett behandling Sulfasalazin Fører til reversible oligospermi og teratozoospermi hos % av pasientene Ingen teratogenitet påvist Seponeres 3 måneder før et planlagt Hydroxyklorokin Ikke påvist Ikke påvist Fortsett behandling Leflunomid Ikke påvist Ikke påvist Få data. Fortsett behandling Azathioprin Ikke påvist Ikke påvist Fortsett behandling Mycophenolat Ikke påvist Ikke påvist Fortsett behandling mofetil Cyklosporin Ikke påvist Ikke påvist Fortsett behandling Methotrexat Inkonklusive data, oligospermi forkommer Stopp 3 måneder før planlagt 230 barn av behandlede fedre teratogenitet ikke øket Cyklofosfamid Kan gi irreversibel infertilitet Usikker Stopp 3 måneder før planlagt TNF- α hemmere Undersøkelse av Så langt ingen Fortsett behandling Infliximab Adalimumab Etanercept Certolizumab Golimumab infliximab, etanercept og adalimumab har ikke vist større innflytelse på spermatogenesen. Ingen data for certolizumab og golimumab. holdepunkter for teratogene effekter Anakinra Ingen data Ingen data Fortsett behandling Abatacept Ingen data Ingen data Fortsett behandling Tocilizumab Ingen data Ingen data Fortsett behandling Rituximab Ingen data Ingen data Fortsett behandling Litteratur Armenti, V. T., Constantinescu, S., Moritz, M. J., & Davison, J. M. (2008). Pregnancy after transplantation. Transplant Rev (Orlando), 22(4), doi: /j.trre Beghin, D., Cournot, M. P., Vauzelle, C., & Elefant, E. (2011). Paternal exposure to methotrexate and pregnancy outcomes. J Rheumatol, 38(4), doi: Nasjonal kompetansetjeneste for og revmatiske sykdommer (NKSR) 8

9 /jrheum Chakravarty, E. F., Murray, E. R., Kelman, A., & Farmer, P. (2011). Pregnancy outcomes after maternal exposure to rituximab. Blood, 117(5), doi: /blood Chambers, C. D., & Johnson, D. L. (2012). Emerging data on the use of anti-tumor necrosis factor-alpha medications in pregnancy. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol, 94(8), doi: /bdra Chambers, C. D., Johnson, D. L., Robinson, L. K., Braddock, S. R., Xu, R., Lopez-Jimenez, J.,... Jones, K. L. (2010). Birth outcomes in women who have taken leflunomide during pregnancy. Arthritis Rheum, 62(5), doi: /art Clowse, M., Wolf, D. C., Stach, C., Kosutic, G., Williams, S., Terpstra, I., & Mahadevan, U. (2012). Outcomes of pregnancy in Subjects Exposed to Certolizumab Pegol (Vol. 64, Suppl 10). Arthritis and Rheumatism. Gisbert, J. P. (2010). Safety of immunomodulators and biologics for the treatment of inflammatory bowel disease during pregnancy and breast-feeding. Inflamm Bowel Dis, 16(5), doi: /ibd Hale, T. W. (2003). Medications in breastfeeding mothers of preterm infants. Pediatr Ann, 32(5), Hoeltzenbein, M., Elefant, E., Vial, T., Finkel-Pekarsky, V., Stephens, S., Clementi, M.,... Schaefer, C. (2012). Teratogenicity of mycophenolate confirmed in a prospective study of the European Network of Teratology Information Services. Am J Med Genet A, 158A(3), doi: /ajmg.a Hviid, A., & Molgaard-Nielsen, D. (2011). Corticosteroid use during pregnancy and risk of orofacial clefts. CMAJ, 183(7), doi: /cmaj Hyoun, S. C., Obican, S. G., & Scialli, A. R. (2012). Teratogen update: methotrexate. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol, 94(4), doi: /bdra Mahadevan, U., Wolf, D. C., Dubinsky, M., Cortot, A., Lee, S. D., Siegel, C. A.,... Abreu, M. T. (2013). Placental transfer of anti-tumor necrosis factor agents in pregnant patients with inflammatory bowel disease. Clin Gastroenterol Hepatol, 11(3), ; quiz e224. doi: /j.cgh Nordeng, H., Havnen, G. C., & Spigset, O. (2012). Drug use and breastfeeding. Tidsskr Nor Laegeforen, 132(9), doi: /tidsskr Perales-Puchalt, A., Vila Vives, J. M., Lopez Montes, J., Diago Almela, V. J., & Perales, A. (2012). Pregnancy outcomes after kidney transplantation-immunosuppressive therapy comparison. J Matern Fetal Neonatal Med, 25(8), doi: / Puchner, R., Danninger, K., Puchner, A., & Pieringer, H. (2012). Impact of TNF-blocking agents on male sperm characteristics and pregnancy outcomes in fathers exposed to TNF-blocking agents at time of conception. Clin Exp Rheumatol, 30(5), Skuladottir, H., Wilcox, A. J., Ma, C., Lammer, E. J., Rasmussen, S. A., Werler, M. M.,... Carmichael, S. L. (2014). Corticosteroid use and risk of orofacial clefts. Birth Defects Res A Clin Mol Teratol, 100(6), doi: /bdra Soh, M. C., & Nelson-Piercy, C. (2014). High-risk pregnancy and the rheumatologist. Rheumatology (Oxford). doi: /rheumatology/keu394 Teruel, C., Lopez-San Roman, A., Bermejo, F., Taxonera, C., Perez-Calle, J. L., Gisbert, J. P.,... Muriel, A. (2010). Outcomes of pregnancies fathered by inflammatory bowel disease patients exposed to thiopurines. Am J Gastroenterol, 105(9), doi: /ajg Viktil, K. K., Engeland, A., & Furu, K. (2012). Outcomes after anti-rheumatic drug use before and during pregnancy: a cohort study among 150,000 pregnant women and expectant Nasjonal kompetansetjeneste for og revmatiske sykdommer (NKSR) 9

10 fathers. Scand J Rheumatol, 41(3), doi: / Willis, R., Seif, A. M., McGwin, G., Jr., Martinez-Martinez, L. A., Gonzalez, E. B., Dang, N.,... Pierangeli, S. S. (2012). Effect of hydroxychloroquine treatment on proinflammatory cytokines and disease activity in SLE patients: data from LUMINA (LXXV), a multiethnic US cohort. Lupus, 21(8), doi: / Østensen, M., & Förger, F. (2009). Management of RA medications in pregnant patients. Nat Rev Rheumatol, 5(7), doi: /nrrheum Østensen, M., & Förger, F. (2013). How safe are anti-rheumatic drugs during pregnancy? Curr Opin Pharmacol, 13(3), doi: /j.coph Østensen, M., Khamashta, M., Lockshin, M., Parke, A., Brucato, A., Carp, H.,... Tincani, A. (2006). Anti-inflammatory and immunosuppressive drugs and reproduction. Arthritis Res Ther, 8(3), 209. doi: /ar1957 Østensen, M., & Motta, M. (2007). Therapy insight: the use of antirheumatic drugs during nursing. Nat Clin Pract Rheumatol, 3(7), doi: /ncprheum0532 Nasjonal kompetansetjeneste for og revmatiske sykdommer (NKSR) 10

2.0 MEDIKAMENTELL BEHANDLING UNDER SVANGERSKAP OG AMMING

2.0 MEDIKAMENTELL BEHANDLING UNDER SVANGERSKAP OG AMMING 2.0 MEDIKAMENTELL BEHANDLING UNDER SVANGERSKAP OG AMMING All legemiddelbehandling under graviditet krever at man veier fordelen ved behandling av mor opp mot eventuelle risikoer for barnet. Anbefalingene

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser

Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser Kategori: Pasientbehandling somatikk Gyldig fra: 13.10.2016 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Kvinneklinikken Metode S49 Dok. Eier: Macsali, Ferenc Dok. ansvarlig: Ferenc Macsali Forfatter:

Detaljer

Nyere behandling ved inflammatoriske revmatiske sykdommer

Nyere behandling ved inflammatoriske revmatiske sykdommer Nyere behandling ved inflammatoriske revmatiske sykdommer Revmatismesykehuset 02.11.16 Fagdag for primærhelsetjenesten Revmatolog Heidi Kverneggen Øvreås Revmatoid artritt Endret sykdomsbilde Før: kronisk,

Detaljer

Emilio Besada. Overlege i revmatologi, PhD kandidat Bein og ledd forskningsgruppe Institutt for Klinisk Medisin UiT Norges Arktiske Universitet

Emilio Besada. Overlege i revmatologi, PhD kandidat Bein og ledd forskningsgruppe Institutt for Klinisk Medisin UiT Norges Arktiske Universitet Emilio Besada Overlege i revmatologi, PhD kandidat Bein og ledd forskningsgruppe Institutt for Klinisk Medisin UiT Norges Arktiske Universitet Epost: emilio.besada@uit.no Er det forskjell på subkutant

Detaljer

Treat To Target. Göran Karlsson Avdoverlege Revma NLSH, Bodö

Treat To Target. Göran Karlsson Avdoverlege Revma NLSH, Bodö Treat To Target Göran Karlsson Avdoverlege Revma NLSH, Bodö Arbeid og RA Ved RA har 25-50% sluttet å arbeide 10 år etter sykdomsstart. 50-90% har sluttet å arbeide før 65 år Flere undersøkelser har vist

Detaljer

Metodebok i svangerskap og revmatiske sykdommer

Metodebok i svangerskap og revmatiske sykdommer Metodebok i svangerskap og revmatiske sykdommer Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) Revmatologisk avdeling St. Olavs Hospital Oppdatert februar 2015 1 FORORD Nasjonal

Detaljer

Monitorering av biologiske legemidler

Monitorering av biologiske legemidler Monitorering av biologiske legemidler NKK, Gardermoen, 19.03.17 Nils Bolstad, Avdeling for Medisinsk Biokjemi Oslo Universitetssykehus, Radiumhospitalet Biologiske legemidler Skiller seg fra ordinære legemidler

Detaljer

Nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom. Hege Svean Koksvik

Nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom. Hege Svean Koksvik Nasjonalt kompetansesenter for svangerskap og revmatisk sykdom Info om senteret Problemstillinger Interaksjon svangerskap - bindevevsykdom Rådgivningssenter for kvinner og menn med revmatisk sykdom som

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 Introduksjon I denne seksjonen får du informasjon om medisiner som ofte blir brukt mot barnerevmatologiske sykdommer.

Detaljer

ORENCIA (abatacept) ved behandling av revmatoid artritt (RA)

ORENCIA (abatacept) ved behandling av revmatoid artritt (RA) ORENCIA (abatacept) ved behandling av revmatoid artritt (RA) Hva er ORENCIA (abatacept)? ORENCIA er det første biologiske legemiddelet som blir tilgjengelig både som intravenøs infusjon og selvinjiserende,

Detaljer

Biologiske legemidler brukt ved revmatisk sykdom idag. Psoriasisartritt. Rheumatic Disorders -an overwiev- Nåværende og fremtidig

Biologiske legemidler brukt ved revmatisk sykdom idag. Psoriasisartritt. Rheumatic Disorders -an overwiev- Nåværende og fremtidig Nåværende og fremtidig Rheumatic Disorders -an overwiev- behandling med biologiske legemidler revmatologi Guro Løvik Goll overlege dr.med. Diakonhjemmet Sykehus Revmatologisk avdeling INFLAMMATORY Rheumatoid

Detaljer

Tyroideasykdommer i svangerskapet

Tyroideasykdommer i svangerskapet Tyroideasykdommer i svangerskapet Fysiologi HYPOTYREOSE Nedsatt tyroxinproduksjon Lavt FT4 og Forhøyet TSH 20-50/1000 gravide. Hyppigere dersom annen autoimmun sykdom Årsaker til hypotyreose Autoimmun

Detaljer

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA)

Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Barneleddgikt (Juvenil Idiopatisk Artritt- JIA) Versjon av 2016 3. DIAGNOSE OG BEHANDLING 3.1 Hvilke prøver er nødvendige? Laboratorieprøver sammen med symptomer

Detaljer

Biologiske legemidler - Hvem har kontroll på kostnadene? Tore K. Kvien Dept of Rheumatology Diakonhjemmet Hospital Oslo, Norway

Biologiske legemidler - Hvem har kontroll på kostnadene? Tore K. Kvien Dept of Rheumatology Diakonhjemmet Hospital Oslo, Norway Biologiske legemidler - Hvem har kontroll på kostnadene? Tore K. Kvien Dept of Rheumatology Diakonhjemmet Hospital Oslo, Norway Aktuelle biologiske legemidler innen revma, gastro og hud 2010 Forhold som

Detaljer

Spondyloartritt - Behandling

Spondyloartritt - Behandling Kategori: Pasientbehandling somatikk Gyldig fra: 19.06.2016 Organisatorisk plassering: HVRHF - Helse Bergen HF - Revmatologisk avdeling Retningslinje Dok. eier: Clara Gram Gjesdal Dok. ansvarlig: Clara

Detaljer

1.5 Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)

1.5 Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) 1.5 Systemisk Lupus Erythematosus (SLE) Svangerskap hos SLE pasienter må betraktes som risikofylt, også når sykdommen er inaktiv ved konsepsjon. 1.5.1 Planlegging av svangerskap Svangerskap hos SLE pasienter

Detaljer

INNHOLD MS-MEDISINER UNDER GRAVIDITET OG VURDERING AV RISIKO FOR FOSTERSKADE/MISDANNELSER TOLKNING AV RESULTATER FDA-KATEGORIER

INNHOLD MS-MEDISINER UNDER GRAVIDITET OG VURDERING AV RISIKO FOR FOSTERSKADE/MISDANNELSER TOLKNING AV RESULTATER FDA-KATEGORIER 3.2 Forebyggende behandling ved graviditet og amming - En veileder for helsepersonell. Se også pasientinformasjon i pkt 6.2.2. Trygve Holmøy og Øivind Torkildsen INNHOLD MS-MEDISINER UNDER GRAVIDITET OG

Detaljer

ANTIBIOTIKABEHANDLING AV GRAVIDE OG AMMENDE. Kjenn dine fiender. Konsekvenser. Primærmedisinsk Uke Onsdag 22. oktober 2014

ANTIBIOTIKABEHANDLING AV GRAVIDE OG AMMENDE. Kjenn dine fiender. Konsekvenser. Primærmedisinsk Uke Onsdag 22. oktober 2014 ANTIBIOTIKABEHANDLING AV GRAVIDE OG AMMENDE Primærmedisinsk Uke Onsdag 22. oktober 2014 Hedvig Nordeng Professor Farmasøytisk Institutt, Universitetet i Oslo Kjenn dine fiender Urinveisinfeksjoner Asymptomatisk

Detaljer

Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital

Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital Epilepsy and pregnancy - seen from the site of an obstetrician Tore Henriksen Dept of Obstetrics and Gynecology Rikshospitalet University Hospital Oslo, Norway Tore Henriksen 2003 Pregnancy and epilepsia

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk

Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn. Kasuistikk Unormalt feste av navlesnorenøkt risiko for mor og barn Cathrine Ebbing Seksjon for fostermedisin, Kvinneklinikken Haukeland Universitetssykehus Kasuistikk 2. gangs fødende Assistert befruktning, tvillingsvangerskap

Detaljer

Komplikasjoner svangerskapet. Oppfølging av overvektige i svangerskapet. Komplikasjoner fødsel. Komplikasjoner barnet

Komplikasjoner svangerskapet. Oppfølging av overvektige i svangerskapet. Komplikasjoner fødsel. Komplikasjoner barnet Komplikasjoner svangerskapet Oppfølging av overvektige i svangerskapet Liv Ellingsen, Kvinneklinikken OUS Sammenlignet med kvinner med normal pregravid vekt, har overvektige kvinner i svangerskapet økt

Detaljer

Graviditet og amming ved MS

Graviditet og amming ved MS Graviditet og amming ved MS Laget av professor Trygve Holmøy og professor Øivind Torkildsen 2015 26.02.15 Side 1 Innhold: Innhold:... 2 Pasientinformasjon... 3 MS-medisiner under graviditet og vurdering

Detaljer

Tore K Kvien Revmatologisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus

Tore K Kvien Revmatologisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus Hvordan behandler vi leddgikt og Bekhterev i dag? Fokus på behandlingsstrategier 14 september 2015 Tore K Kvien Revmatologisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer

Detaljer

Diabetes i svangerskapet

Diabetes i svangerskapet Diabetes i svangerskapet Elisabeth Qvigstad overlege, dr.med Avdeling for endokrinologi, forebyggende medisin og sykelig overvekt Innhold Hvorfor opptrer diabetes i svangerskapet? Hvorfor oppfølging i

Detaljer

Vedlegg III. Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg

Vedlegg III. Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg Vedlegg III Endringer i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg Merk: Disse endringene i relevante deler av preparatomtale og pakningsvedlegg er utfallet av gjensidig anerkjennelsesprosedyre.

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Medisinsk informasjonsservice Ta gjerne kontakt med sanofi-aventis Norge AS ved spørsmål om testing av plasmakonsentrasjoner ved bruk av Arava. Farmasøyt eller lege vil besvare

Detaljer

Hva er Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)?

Hva er Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)? Systemisk Lupus Erythematosus SLE og Graviditet Ved Revmatolog Karoline Lerang Revmatologisk avdeling Rikshospitalet Hva er Systemisk Lupus Erythematosus (SLE)? Kronisk bindevevssykdom Feil med apoptosen

Detaljer

Nytt behandlingsalternativ til pasienter med inflammatorisk psoriasisartritt (PsA)

Nytt behandlingsalternativ til pasienter med inflammatorisk psoriasisartritt (PsA) Side 1 Nytt behandlingsalternativ til pasienter med inflammatorisk psoriasisartritt (PsA) Norske pasienter med den sammensatte sykdommen psoriasisartritt (PsA) har fått et nytt behandlingsalternativ. STELARA

Detaljer

Milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overfladiske bløtdelskader.

Milde til moderate lokale smerter i forbindelse med overfladiske bløtdelskader. 1. LEGEMIDLETS NAVN Orudis 2,5 % gel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Ketoprofen 2,5 %. For fullstendig liste over hjelpestoffer, se pkt. 6.1. 3. LEGEMIDDELFORM Gel Til utvortes bruk. 4. KLINISKE

Detaljer

Till Uhlig. Hva kan gjøres ved urinsyregikt?

Till Uhlig. Hva kan gjøres ved urinsyregikt? Hva kan gjøres ved urinsyregikt? Till Uhlig Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) Revmatologisk avdeling Diakonhjemmet Sykehus, Oslo 1 Urinsyregikt: Prevalence En hyppig of

Detaljer

PROBLEMLEGEMIDLER Risikable og uhensiktsmessige legemidler

PROBLEMLEGEMIDLER Risikable og uhensiktsmessige legemidler PROBLEMLEGEMIDLER Risikable og uhensiktsmessige legemidler Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Medisinsk avdeling - Bærum sykehus Spesialist i allmennmedisin fastlege

Detaljer

01.11.2011. Risikovurdering. Effekter på fosteret. Nonsens-tekster Svangerskapet. Smertestillende legemidler. I svangerskapet og ved amming

01.11.2011. Risikovurdering. Effekter på fosteret. Nonsens-tekster Svangerskapet. Smertestillende legemidler. I svangerskapet og ved amming Smertestillende legemidler I svangerskapet og ved amming Hva kan brukes?? Roar Dyrkorn spes. i allmennmedisin og klinisk farmakologi Avd. for klinisk farmakologi Nonsens-tekster Svangerskapet Passerer

Detaljer

Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for å behandle, lindre og forebygge sykdom og plager. Men brukt feil kan de skade

Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for å behandle, lindre og forebygge sykdom og plager. Men brukt feil kan de skade Kvinners legemiddelbruk med fokus på svangerskap kunnskapshull Hedvig Nordeng Professor Farmasøytisk institutt Universitetet i Oslo Legemidler er et av de viktigste redskapene vi har i helsevesenet for

Detaljer

DERFOR HAR VI BYTTET TIL BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER PÅ VÅRE PASIENTER

DERFOR HAR VI BYTTET TIL BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER PÅ VÅRE PASIENTER DERFOR HAR VI BYTTET TIL BIOTILSVARENDE LEGEMIDLER PÅ VÅRE PASIENTER Beslutninger og erfaringer fra revmatologisk seksjon Drammen Sykehus VVHF Åse S. Lexberg, avdelings overlege, revmatologisk seksjon,

Detaljer

LIS-avtaler i perioden 1.2.2014-28.2.2015 og anbefalinger for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer.

LIS-avtaler i perioden 1.2.2014-28.2.2015 og anbefalinger for valg av biologiske legemidler innenfor revmatologiske-, mage-tarm- og hudsykdommer. Helse Sør-Øst RHF Helse Vest RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Nord RHF 27. januar 2014 LIS-TNF/BIO AVTALER 2014 LIS-avtaler i perioden 1.2.2014-28.2.2015 og anbefalinger for valg av biologiske legemidler

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN

Når blodplatene er lave -FNAIT. 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Når blodplatene er lave -FNAIT 18/4-2013 Heidi Tiller Overlege Kvinneklinikken UNN Disposisjon Hva er FNAIT og hvorfor kan det oppstå? Hvorfor er vi opptatt av FNAIT? Behandlingsprinsipper Kan tilstanden

Detaljer

Farmasidagene 2011. Trude Giverhaug, RELIS Nord-Norge Sofia Frost Widnes, RELIS Vest

Farmasidagene 2011. Trude Giverhaug, RELIS Nord-Norge Sofia Frost Widnes, RELIS Vest Farmasidagene 2011 Trude Giverhaug, RELIS Nord-Norge Sofia Frost Widnes, RELIS Vest RELIS-prosjekt finansiert av HOD Bakgrunn Behov for å styrke offentlig legemiddelinformasjon til pasienter St.mld 18,

Detaljer

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006

Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA NO/RACTE/1505/0006 Praktiske råd ved behandling med RoACTEMRA Agenda Indikasjoner Dosejustering av IV RoActemra for RA pasienter ved unormale laboratorieprøver Dosejustering av SC RoActemra for RA pasienter ved unormale

Detaljer

Graviditet ved nyresykdom. Internundervisning Gudrun Hatlen

Graviditet ved nyresykdom. Internundervisning Gudrun Hatlen Graviditet ved nyresykdom Internundervisning 14.12.2009 Gudrun Hatlen Lancet ii, 1975, 801-2 children of women with renal disease used to be born dangerously or not at all not at all if their doctors had

Detaljer

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø (bjorn.gunnar.nedrebo@helse-fonna.no) Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales

Detaljer

HUMIRA (adalimumab) Pasienten i fokus

HUMIRA (adalimumab) Pasienten i fokus HUMIRA (adalimumab) Pasienten i fokus Pediatrisk Crohns Sykdom & Neglepsoriasis Tobias Heatta-Speicher, PhD Medical Affairs Manager LIS anbudsseminar 26. januar 2016 1 HUMIRA (adalimumab) rekombinant fullhumant

Detaljer

Forslag til nasjonal metodevurdering

Forslag til nasjonal metodevurdering Forslagsskjema, Versjon 2 17. mars 2014 Forslag til nasjonal metodevurdering Innsendte forslag til nasjonale metodevurderinger vil bli publisert i sin helhet. Dersom forslagsstiller mener det er nødvendig

Detaljer

Svangerskap og fertilitet ved CF. Fagkurs 2013

Svangerskap og fertilitet ved CF. Fagkurs 2013 Svangerskap og fertilitet ved CF Fagkurs 2013 1 Disposisjon I Svangerskap ved CF generelt Utfordringer for helse mor/ barn Informasjon/ planlegging Kontroll og oppfølging II Fertilitet hos menn 2 Statistikk

Detaljer

Samleskjema for artikler

Samleskjema for artikler Referanse 5 Alemo Munters et al. New insights into the benefits of exercise for muscle health in patients with idiopathic inflammatory myositis. Curr Rheum Rep. 2014;16(7):4 29. Samleskjema for artikler

Detaljer

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL

FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL FORSIKRINGSSKADENEMNDAS UTTALELSE 7474 28.10.2008 Legemiddelforsikringspoolen LEGEMIDDEL Årsakssammenheng vedvarende/forbigående bivirkninger prod.ansv.l. 3-1/3-3 d. Skadelidte (f. 1958) ble 11.4.00 foreskrevet

Detaljer

BIOLOGISK BEHANDLING VED JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT (JIA)

BIOLOGISK BEHANDLING VED JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT (JIA) Faglige anbefalinger: BIOLOGISK BEHANDLING VED JUVENIL IDIOPATISK ARTRITT (JIA) 1. Godkjente indikasjoner for biologiske legemidler 2. Andre aktuelle indikasjoner utenfor godkjent indikasjon 3. Foreskrivning,

Detaljer

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1

Norsk pasientforening for AIH Oslo 2014 1 Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi Prevalens i Norge (1986-1995)

Detaljer

Utgitt: Første utgave 06/2007, revidert 12/2009. Tlf.: 24 16 30 00 Faks: 24 16 30 01 www. helsedirektoratet.no. Helsedirektoratet

Utgitt: Første utgave 06/2007, revidert 12/2009. Tlf.: 24 16 30 00 Faks: 24 16 30 01 www. helsedirektoratet.no. Helsedirektoratet IS-1478 Nasjonale faglige retningslinjer for bruk av TNF-α hemmere og andre biologiske betennelsesdempende legemidler innen revmatologi, gastroenterologi og dermatologi. Revidert utgave februar 2010 Heftets

Detaljer

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Type 1 diabetes Type 2 diabetes Svangerskapsdiabetes Tilstrebe: HbA1c

Detaljer

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians)

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) APPENDIX 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) Evaluering av RELIS svar vedrørende legemidler og graviditet

Detaljer

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker 1 Retningslinjer Kun veiledende Uavhengig vurdering Pasientens individuelle situasjon 2 Kunnskap Serie med spørsmål Endokrinologer Indremedisinere Allmennpraktikere

Detaljer

Veksthemning i svangerskapet

Veksthemning i svangerskapet Veksthemning i svangerskapet Anne Helbig Seksjon for fostermedisin og ultralyd Fødeavdeling OUS!"! Begreper, definisjoner! Årsaker, risiker! Utredning og håndtering! Tidlig vs. sen veksthemning! Fødsel!

Detaljer

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskap og glukosemetabolisme Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskapet er diabetogent! Alle har: Større svingninger i glukoseverdier Større svingninger i insulinnivåer 1,4 % av de fødende i Norge i 2002

Detaljer

Forebygging og behandling av steroidindusert osteoporose - Hva er nytt?

Forebygging og behandling av steroidindusert osteoporose - Hva er nytt? Forebygging og behandling av steroidindusert osteoporose - Hva er nytt? Høstmøtet 2017 Trine Finnes, SI-Hamar Take home Glucocorticoid (GC) indusert osteoporose (GIOP) Vanligste formen for sekundær osteoporose

Detaljer

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital

Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital Marevan etter akutt koronarsyndrom- Waris II St. Olavs Hospital v/ Stig A. Slørdahl Hjertemedisinsk avdeling, St. Olavs Hospital/ ISB, NTNU Trondheim Advocatus Diaboli Viktig embede hos paven Etablert

Detaljer

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel. Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I)

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel. Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I) Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø (bjorn.gunnar.nedrebo@helse-fonna.no) Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales

Detaljer

RMP versjon 11.2 Sept 2017 NO

RMP versjon 11.2 Sept 2017 NO Veiledning for helsepersonell om ILARIS (canakinumab) for behandling av pasienter med: Periodiske febersyndromer: CAPS, TRAPS, HIDS/MKD, FMF Still s sykdom (inkludert AOSD og sjia) eller arthritis urica

Detaljer

Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer

Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer Veileder i svangerskap og revmatiske sykdommer Nasjonal kompetansetjeneste for svangerskap og revmatiske sykdommer (NKSR) Revmatologisk avdeling St. Olavs Hospital Oppdatert august 2017 Nasjonal kompetansetjeneste

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Henoch-Schönlein Purpura

Henoch-Schönlein Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Henoch-Schönlein Purpura Versjon av 2016 1. OM HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA (HSP) 1.1 Hva er det? Henoch-Schönlein purpura (HSP) er en tilstand der veldig små

Detaljer

Autoimmun Hepatitt. Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus

Autoimmun Hepatitt. Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus Autoimmun Hepatitt Svein-Oskar Frigstad Seksjonsoverlege Vestre Viken Bærum Sykehus Autoimmunitet Immunsystemet reagerer mot eget vev Tap av toleranse Autoantistoffer, Immunsystemet Ytre faktorer Epidemiologi

Detaljer

PROBLEMLEGEMIDLER Risikable og uhensiktsmessige legemidler

PROBLEMLEGEMIDLER Risikable og uhensiktsmessige legemidler PROBLEMLEGEMIDLER Risikable og uhensiktsmessige legemidler Morten Finckenhagen Overlege, Statens legemiddelverk Praksiskonsulent, Geriatrisk avdeling - Bærum sykehus Spesialist i allmennmedisin PMU - 2014

Detaljer

Reseptfrie smertestillende midler

Reseptfrie smertestillende midler Reseptfrie smertestillende midler Harald Chr. Langaas, cand.pharm, MPH Leder, RELIS Midt-Norge Reseptfrie smertestillende midler Paracetamol NSAIDs Perorale Topikale Annet Kombinasjonsmidler Fenazon Analgetika

Detaljer

Infusjon av biologiske legemidler. Silje Helland Kaada, konst. overlege Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssykehus

Infusjon av biologiske legemidler. Silje Helland Kaada, konst. overlege Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssykehus Infusjon av biologiske legemidler Silje Helland Kaada, konst. overlege Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssykehus Bruksområde biologiske legemidler Kroniske inflammatoriske

Detaljer

ARAVA. Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere. leflunomide. Versjon mars 2015.

ARAVA. Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere. leflunomide. Versjon mars 2015. ARAVA leflunomide Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere Viktig sikkerhetsinformasjon for forskrivere Arava (leflunomid) er et sykdomsmodifiserende antireumatisk legemiddel (DMARD) indisert for behandling

Detaljer

BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE

BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE NORSK BARNESMERTEFORENING 10 ÅR BEHANDLING AV ABSTINENSER HOS NYFØDTE TVERRFAGLIG KURS MANDAG 11.MAI 2015 LOVISENBERG DIAKONALE HØGSKOLE OVERLEGE TANJA PEDERSEN NYFØDT INTENSIV NEONATALT ABSTINENS SYNDROM

Detaljer

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl 15 minutter med nefrologen 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl Nefrologi på poliklinikken? Aktuelle henvisninger? Aktuelle henvisninger Begynnende nyresvikt Rask progresjon av nyresvikt Proteinuri /

Detaljer

Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO)

Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Kronisk Residiverende Multifokal Osteomyelitt (CRMO) Versjon av 2016 1. HVA ER CRMO 1.1 Hva er det? Kronisk residiverende multifokal osteomyelitt (CRMO) er

Detaljer

Xeljanz (Tofacitinib)

Xeljanz (Tofacitinib) Xeljanz (Tofacitinib) Randeep Mandla, Medical Advisor Pfizer Norge AS Xeljanz (Tofacitinib) i behandling av RA Xeljanz (Tofacitinib) Effekt Sikkerhet Xeljanz (Tofacitinib) Tofacitinib - Små-molekylær forbindelse,

Detaljer

Veiledning til forskriver

Veiledning til forskriver Viktig sikkerhetsinformasjon MAVENCLAD 10 mg tabletter kladribin Veiledning til forskriver Melding av bivirkninger Helsepersonell oppfordres til å melde enhver mistenkt bivirkning til sitt regionale legemiddelinformasjonssenter

Detaljer

Graviditet og nevrologiske sykdommer

Graviditet og nevrologiske sykdommer Graviditet og nevrologiske sykdommer Myasthenia gravis og Charcot- Marie-Tooth Jana Midelfart Hoff, overlege, HUS Nevromuskulære sykdommer Myasthenia gravis Hereditære nevropatier Charcot-Marie-Tooth Myasthenia

Detaljer

Kap 30 Depresjoner i svangerskapet og ammeperioden

Kap 30 Depresjoner i svangerskapet og ammeperioden Kap 30 Depresjoner i svangerskapet og ammeperioden Hedvig Nordeng (h.m.e.nordeng@farmasi.uio.no) Marte Jettestad Anbefalinger Depresjoner bør behandles fordi ubehandlet vil sykdommen i seg selv kunne ha

Detaljer

Graviditet og amming -

Graviditet og amming - Graviditet og amming - medikamentelle utfordringer Produsentuavhengig legemiddelinformasjon for helsepersonell Gro C. Havnen RELIS Sør-Øst grohav@ous-hf.no 9. november 2017 www.relis.no Trygg MammaMedisin

Detaljer

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Trombose I Svangerskapetoppfølging og behandling Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling Profylakse Evidensgrunnlaget??

Detaljer

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Graviditet etter vektreduserende kirurgi Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Graviditet ved fedme (BMI >30) blodvolum HR slagvolum Maks yteevne pga

Detaljer

Svangerskapsdiabetes hvem skal henvises, og hva skal henvisningen inneholde?

Svangerskapsdiabetes hvem skal henvises, og hva skal henvisningen inneholde? Svangerskapsdiabetes hvem skal henvises, og hva skal henvisningen inneholde? Diabetesforum 2012 Siri Carlsen Svangerskapsdiabetes, definisjon Redusert glukosetoleranse oppstått i eller erkjent under svangerskapet

Detaljer

Kap 16 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser

Kap 16 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser Kap 16 Inflammatoriske revmatiske sykdommer og kollagenoser Johan Fredrik Skomsvoll (johan.skomsvoll@stolav.no) Marianne Wallenius Kjell Å. Salvesen Sindre Grindheim Søkestrategi Pregnancy + aktuelle tilstand

Detaljer

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1

Vestre Viken HF Bærum Sykehus 1 Autoimmune leversykdommer Autoimmun hepatitt Autoimmun hepatitt Vestre Viken HF Bærum Sykehus Primær biliær cirrhose Primær skleroserende cholangitt Overlappstilstander Pasientforeningen AIH 2013 Autoimmunitet

Detaljer

Sykepleie til pasienter med revmatisk sykdom

Sykepleie til pasienter med revmatisk sykdom Sykepleie til pasienter med revmatisk sykdom Christin Lunner Olsen Fagsykepleier på 2Sør revmatologi Klinisk spesialist i sykepleie Mastergradsstudent i helsefagvitenskap ved Universitetet i Oslo Disposisjon

Detaljer

Mødre med spiseforstyrrelser

Mødre med spiseforstyrrelser Miljøterapikonferansen Oslo 24.-25. april Mødre med spiseforstyrrelser Trine Tetlie Eik-Nes Sigrid Bjørnelv Levanger sykehus RKSF, Stjørdal/NTNU Hva er en normal mamma? Bakgrunn Klinikk/forskning Etikk

Detaljer

Leflunomide medac. Informasjon for leger

Leflunomide medac. Informasjon for leger NO Leflunomide medac Informasjon for leger Leflunomide medac, legeinformasjon Til legen I tillegg til preparatomtalen har innehaveren av markedsføringstillatelsen utarbeidet denne brosjyren for å informere

Detaljer

DVT og lungeemboli i svangerskap og postpartum. Evidensgrunnlaget?? Forekomst av venøs trombose i svangerskapet. Alvorlige hendelser obstetrikken

DVT og lungeemboli i svangerskap og postpartum. Evidensgrunnlaget?? Forekomst av venøs trombose i svangerskapet. Alvorlige hendelser obstetrikken DVT og lungeemboli i svangerskap og postpartum Alvorlige hendelser obstetrikken Møte OUS-Rikshopitalet April, 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Overvekt og fedme blant gravide og fødende. Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus

Overvekt og fedme blant gravide og fødende. Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Overvekt og fedme blant gravide og fødende Marie Cecilie Paasche Roland Lege/postdok Avd for gynekologi og fødselshjelp, Drammen sykehus Disposisjon BMI Forekomst Patofysiologi Oppfølging av overvektige

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

NSAID skade i fordøyelseskanalen. Hvordan forebygge? Taran Søberg

NSAID skade i fordøyelseskanalen. Hvordan forebygge? Taran Søberg NSAID skade i fordøyelseskanalen Hvordan forebygge? Taran Søberg kvinne, 75 år NSAID (hoftesmerter) + acetylsalisyl + clopidogrel (hjerte) + prednisolon (KOLS) + SSRI (depresjon) + klexane (hofteoperasjon)

Detaljer

En rekke farmaka får økt effekt (antikoagulantia, antidiabetika, fenytoin m.fl.), respektive nedsatt effekt

En rekke farmaka får økt effekt (antikoagulantia, antidiabetika, fenytoin m.fl.), respektive nedsatt effekt 1. LEGEMIDLETS NAVN Globoid 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Acid. acetylsalicylic. 440 mg 3. LEGEMIDDELFORM Tabletter. 4. KLINISKE OPPLYSNINGER 4.1 Indikasjoner Feber, smertetilstander og reumatiske

Detaljer

Det er ukjent hvor mange norske kvinner med lidelsen som er gravide hvert år, men en punktprevalens på 102,5 per 100 000 tilsier

Det er ukjent hvor mange norske kvinner med lidelsen som er gravide hvert år, men en punktprevalens på 102,5 per 100 000 tilsier Oversiktsartikkel Systemisk lupus erythematosus svangerskap 725 9 Oversiktsartikkel MEDISIN OG VITENSKAP Sammendrag Bakgrunn. Systemisk lupus erythematosus (SLE) rammer særlig kvinner i fertil alder. Tidligere

Detaljer

Intensiv trening ved spondyloartritt

Intensiv trening ved spondyloartritt Intensiv trening ved spondyloartritt Diakonhjemmet Sykehus Nasjonal Kompetansetjeneste for Revmatologisk Rehabilitering Silje Halvorsen Sveaas 29. april 2015 Disposisjon Introduksjon Risiko for hjerte-og

Detaljer

Anti-TNF behandling ved ulcerøs colitt og Crohns sykdom

Anti-TNF behandling ved ulcerøs colitt og Crohns sykdom Anti-TNF behandling ved ulcerøs colitt og Crohns sykdom Treff i 1 database Nasjonale faglige retningslinjer Treff i 1 database Treff i 4 databaser Treff i 4 databaser Treff i 4 databaser Treff i 3 databaser

Detaljer

Nye antidiabetika 2013

Nye antidiabetika 2013 Nye antidiabetika 2013 Kåre I. Birkeland Avd. for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin Oslo universitetssykehus Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo Nye antidiabtika 2013

Detaljer

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi

Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi Nasjonal behandlingstjeneste for avansert trombocyttimmunologi Mirjana Arsenovic, avdelingsoverlege Laboratoriemedisin, UNN En del lånt fra Heidi Tiller, KK, UNN Hva er plateimmunologi? Immunisering mot

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

Kronisk inflammatorisk artritt og svangerskap 658 62

Kronisk inflammatorisk artritt og svangerskap 658 62 Oversiktsartikkel Kronisk inflammatorisk artritt og svangerskap 658 62 Sammendrag Bakgrunn. Kronisk inflammatorisk artrittsykdom debuterer ofte hos kvinner i fertil alder. Svangerskap ved artrittsykdom

Detaljer

Svangerskapsdiabetes. Emnekurs, Allmennmedisin 22.01.16. Margit Rosenberg, Seksjonsoverlege fødeavdel. Drammen sykehus

Svangerskapsdiabetes. Emnekurs, Allmennmedisin 22.01.16. Margit Rosenberg, Seksjonsoverlege fødeavdel. Drammen sykehus Svangerskapsdiabetes Emnekurs, Allmennmedisin 22.01.16 Margit Rosenberg, Seksjonsoverlege fødeavdel. Drammen sykehus Svangerskapet er diabetogent Fysiologi i svangerskapet Normalt svangerskap er karakterisert

Detaljer