Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel"

Transkript

1 Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I) Hypotyreose o Hypotyreose i svangerskapet skal behandles o Subklinisk hypotyreose med forhøyet anti-tpo anbefales behandlet (I) o Det anbefales brukt levotyroksin i behandling av hypotyreose, og behandlingsmålet er TSH 0,5-2,0 (I) o Ved behandlet hypotyreose før svangerskapet, bør dosen levotyroksin økes med ca. 30 % så snart det foreligger en positiv graviditetstest (I) o Det anbefales prekonsepsjonell optimalisering av behandling (I) Hypertyreose o Vi anbefaler at eutyreose tilstrebes før graviditet (I) o Propyltiouracil foretrekkes fremfor karbimazol (Neo-Mercazole ) i første trimester (IV) o Radiojod er kontraindisert i graviditet (I) Litteratursøk Uptodate, Pubmed, Retningslinjer utarbeidet av Norsk Tyreoideagruppe basert på internasjonale retningslinjer utgått fra ETA og ATA (2011) Fysiologi under graviditet Tyreoideakjertelen øker ca. 10 % i størrelse, og produksjonen av total T 4 og total T 3 øker med ca. 50 % i løpet av graviditeten som en kompensasjonsmekanisme på bl.a. økte bindingsproteiner. Ved for lavt jodinntak vil kjertelen kunne øke % i størrelse og gi risiko for lavt stoffskifte. Positiv anti-tyreoperoksidase (anti-tpo) og antityreoglobulin (anti-tg) og normale tyreoideafunksjonsverdier finner man hos % av gravide kvinner % av disse vil utvikle postpartumtyreoiditt det første året etter fødselen. HCG har stimulerende effekt på tyreoidea via TSH-reseptoren og kan lede til lave TSHverdier, spesielt i første trimester. Dette må det tas hensyn til ved vurdering av prøvesvar hos gravide (se under HCG-stimulert hypertyreose). Det må bemerkes at det ikke er utarbeidet egne referanseområder for gravide i Norge noe som gjør at vurdering av tyroideastatus kan kreve noe erfaring. Tyreoidea funksjonstester og graviditet TSH-metodene som brukes i Norge er vanligvis pålitelige. Trimesterspesifikke referanseområder anbefales pga HCG-effekten, men vi har ikke dette i Norge se over. Det finnes mange forskjellige FT 4 -metoder som kan gi ulike svar hos gravide. Klinikeren bør

2 være klar over at variasjonen i FT 4 kan skyldes endringer i konsentrasjonen av proteiner. Man bør kjenne til begrensningene ved sitt referanselaboratorium. TSH er et bedre mål for pasientens tyreoideafunksjon under graviditet, og overordnet alternative FT 4 -metoder. Graviditet er en stress-test for tyreoidea, som kan gi hypotyreose til de som har nedsatt tyreoideareserve eller for lavt jodinntak, og postpartumtyreoiditt hos de med underliggende autoimmunitet. Jodinntak under graviditet og amming Hos gravide og kvinner som ammer, anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (WHO 2005). Inntak av jod er viktig for kvinnen, fosteret og etter hvert det ammende barnet. Derfor anbefales kvinner som bruker lite melkeprodukter i kosten å ta tilskudd med jod, (vitamintabletter som inneholde 150 µg jod). Anbefalingen gjelder også kvinner med tyreoideasykdommer. Farmakologiske doser jod skal unngås i graviditet. Preparater laget på sjøtang (kelp produkter) bør unngås. Joddose over 500 µg/d kan lede til fetal hypotyreose. Hypotyreose og graviditet Gravide, med så vel nydiagnostisert som kjent hypotyreose, bør straks behandles i henhold til anbefalinger og henvises til spesialist ved problem. Kvinner med kjent og behandlet hypotyreose Planlegging av graviditet Hos kvinner med kjent hypotyreose anbefales det god kontroll av sykdommen, TSH mellom 0,5 og 2.0 miu/l ved konsepsjon. Oppfølgning av pasienter med kjent hypotyreose under graviditet Det er viktig for barnets utvikling at mors tyreoideafunksjon er optimal. Kvinner som bruker levotyroksin må aldri på egen hånd seponere medisinen under graviditet. Allerede ved svangerskapsuke er det behov for doseøkning på grunn av stigning i TBG (tyroksinbindende globulin). Levotyroksindosen dosen kan derfor økes med 30 % så snart graviditet er konstatert. Eksempelvis kan en kvinne som bruker Levaxin 100 µg 1 tablett daglig (7 tabletter per uke), høyne ukedosen til 9 tabletter i uken straks hun har blitt gravid. Informasjon om dosejusteringen bør være avtalt før svangerskapet slik at kvinnen selv øker dosen når det foreligger positiv svangerskapstest. TSH og FT 4 bør kontrolleres hver 4. uke, og levotyroksin justeres om nødvendig. Det største behovet for doseøkning finner man i løpet av første og andre trimester. Noen kvinner må øke levotyroksindosen med % i løpet av en graviditet, særlig gjelder dette tyreoidektomerte og kvinner med medfødt hypotyreose. Pasienter som er tyreoidektomerte pga tyreoideacanser har ofte brukt relativt høy dose levothyroksin. Disse kan ha et mindre behov for dosehøyning gjennom graviditeten. Kvinnens fra før anbefalte nivå av TSH, bør følges også under graviditet hos kvinner behandlet for cancer.

3 Kvinner med hyperemesis gravidarum, som ikke beholder medikamentene og får TSHstigning, bør hospitaliseres for å sikre adekvat tilførsel av levotyroksin og ernæring. Kvinner med nydiagnostisert primær hypotyreose TSH over øvre referanseområdet og for lav FT 4, eller TSH over 10 mie/l, selv om FT 4 er innenfor referanseområdet. Levotyroksinbehandling må starte straks prøvesvar foreligger, og med minst 100 µg daglig. Ved uttalt primær hypotyreose kan man de første 2-3 dagene gi 200 µg daglig. Hypotyreose medfører økt risiko for komplikasjoner under graviditeten og negativ påvirkning av barnets neuro-kognitive utvikling. Rask substitusjonsbehandling reduserer denne risikoen. TSH og FT 4 måles hver 4. uke, med etterfølgende dosejustering se behandlingsmål. Kvinner med subklinisk hypotyreose TSH over øvre referanseområdet og FT 4 innenfor normalområdet. Høy anti-tpo har i studier vist en 2-3 ganger høyere risiko for spontanabort og en doblet risiko for preterm fødsel. Hos gravide med subklinisk hypotyreose og høy anti-tpo, bør det startes behandling med levotyroksin etter samme retningslinjer som ved nydiagnostisert hypotyreose se over. Dersom anti-tpo er negativ anbefales ikke rutinemessig substitusjon med levotyroksin. Klinisk bør kvinnen vurderes med henblikk på strumautvikling og hvorvidt jodinntaket er adekvat. TSH skal monitoreres gjennom graviditeten, og behandling startes ved tegn til hypotyreoseutvikling. Kvinner med kjent autoimmun tyreoideasykdom og normal tyreoideafunksjon Anti-TPO er positiv, og normale tyreoideafunksjonsverdier. Pasienten risikerer å utvikle hypotyreose under graviditeten og bør monitoreres med TSH hver uke i første halvdelen av graviditeten, deretter minst en gang mellom uke 26 og 32. Det bør startes med tyroksinbehandling hvis TSH stiger til over øvre referanseområdet. Det foreligger økt risiko for utvikling av postpartumtyreoiditt hos disse kvinnene. Behandlingsmål Det anbefales behandling med levotyroksin. Bruk av T 3 -liotyronin eller tyreoideaekstrakt som Armour frarådes under graviditet. Behandlingsmålet er det samme som ved behandling av hypotyreose hos ikke-gravide, med TSH mellom 0,5 og 2,0 (2.5) mie/l gjennom hele svangerskapet. Supprimert TSH bør unngås unntatt hos pasienter med tidligere kreftsykdom, men lav TSH kan aksepteres i første trimester. Levotyroksin justeres umiddelbart postpartum til den dosen hun hadde før hun ble gravid eventuelt litt høyere avhengig av kvinnens vekt. Kontroll av TSH og FT 4 etter 6-8 uker. Hypotyreose sekundært til tidligere behandling av hypertyreose Retningslinjene for behandling av gravide med hypotyreose bør følges med TSH mellom 0,5 og 2,0 (- 2.5) mie/l. TSH-reseptor antistoffer (TRAS) bør kontrolleres i første og siste trimester hvis pasienten tidligere er behandlet med radioaktivt jod eller har fått utført

4 tyreoideakirurgi pga Graves sykdom. Ved TRAS verdi > 3 ganger øvre referansegrense i siste halvdel av graviditeten, bør situasjonen vurderes som aktiv Graves sykdom, og pasienten vurderes av endokrinolog/indremedisiner og gynekolog (se anbefalinger under). Obstetrisk kontroll av pasienter med hypotyreose Det er ikke noen kjent økt risiko for obstetriske komplikasjoner hos gravide kvinner med optimalt behandlet hypotyreose. Graviditeten kan derfor følges som andre graviditeter. Gravid kvinne med dårlig behandlet hypotyreose bør vurderes av endokrinolog/- indremedisiner og gynekolog da det er økt risiko for hypertensive svangerskapssykdommer, vekstretardasjon, preterm fødsel, abruptio placentae og mental retardasjon. Ved uttalt hypotyreose tidlig i graviditeten må graviditeten følges som annen risikograviditet, med kontrollopplegg hos endokrinolog/indremedisiner og gynekolog. Fødselen bør skje på sykehus med barneavdeling. NB! Det er ikke grunnlag for å anbefale svangerskapsavbrudd selv ved uttalt hypotyreose i første trimester, men avgjørende med optimal behandling. Ved hjemreise fra fødeavdelingen Hun skal ha avtale om kontroll av TSH og FT 4, 6-8 uker etter fødselen. Dose og kontroll bør være avtalt med behandlende lege på forhånd. Ved høy TRAS (> 3 ganger øvre normalgrense) hos den gravide kvinnen i siste trimester, bør det nyfødte barnet vurderes klinisk og med måling av TSH, FT 4 og TRAS før hjemreise. Barnelege som undersøker det nyfødte barnet må være informert om morens tyreoideasykdom. Amming Levotyroksin går ikke over i morsmelk. Hypertyreose og graviditet Nydiagnostisert hypertyreose TSH under referanse området, FT 4 og/eller FT 3 over referanseområdet. TRAS må måles for å skille mellom autoimmun stoffskiftesykdom og HCG-stimulert hypertyreose. Ved mistanke om toksisk knutestruma/adenom anbefales ultralydundersøkelse av tyroidea. Tyroideascintigrafi er kontraindisert under graviditet. Kvinne med hypertyreose må henvises for rask vurdering hos endokrinolog/indremedisiner. Planlegging av graviditet med kjent sykdom Hos kvinner med kjent Graves sykdom anbefales det god kontroll av sykdommen helst ferdigbehandlet (tyreoidektomi eller radiojodbehandling) før graviditetens start. Mange får kraftig TRAS-stigning etter behandling med radioaktivt jod. Om en kvinne ønsker å bli gravid innen ett år etter ferdigbehandling, må dette tas med i vurderingen i våre råd om kirurgi eller radiojod. Dersom kvinnen behandles med karbimazol (Neo-Mercazole ) anbefales å bytte til propyltiouracil (PTU) behandling de første 12 ukene av svangerskapet for deretter å gå tilbake til karbimazol (Neo-Mercazole ).

5 Kontroll Gravide med nydiagnostisert eller kjent hypertyreose bør straks henvises til endokrinolog/indremedisiner for behandling og oppfølging. Kvinnen bør etter hvert også henvises til fødselslege da det ved dårlig regulert hypertyreose foreligger økt risiko for spontan abort, preterm fødsel, hypertensive svangerskapskomplikasjoner, SGA, IUFD. Behandling av hypertyreose Propyltiouracil (PTU) anbefales i første trimester, deretter overgang til karbimazol (Neo- Mercazole ). Begge preparater bør gis i lavest mulige dose i kortest mulig periode. Ved allergi for PTU kan karbimazol (Neo-Mercazole ) også gis i første trimester. Kombinasjonsbehandling med tyreostatika og levotyroksin skal ikke gis, da tyreostatika passerer lettere over placenta enn tyroksin og kan medføre struma og hypotyreose hos fosteret. B-blokkere (ikke selektiv) i lavdose kan gis om nødvendig, men bør ikke brukes i siste trimester. Radiojodbehandling er kontraindisert i graviditet. Oppfølgning under behandling av Graves sykdom Måling av TSH og FT 4, med 2-4 ukers mellomrom og evt. justering av tyreostatika slik at FT 4 ligger ved øvre referanseverdi. TSH forblir ofte lav gjennom hele graviditeten. Hos mange kvinner vil man se en gradvis forbedring av sykdomsaktiviteten i andre og tredje trimester. Hos % av kvinnene kan behandlingen avsluttes før fødsel. Residiv av sykdommen sees imidlertid hos mange det første halvåret (til første året) etter fødsel. TRAS bør følges, den synker vanligvis under behandling og graviditet. Tyreoidektomi Ved problem med tyreostatikabehandling allergi eller vanskeligheter med å få kontroll på sykdommen, anbefales tyreoidektomi helst i 2. trimester. Hypertyreose p.g.a. toksisk knutestruma/toksisk adenom TSH under referanseområdet, FT 4 og ev FT 3 over referanseområdet, samt normal TRAS og knuter ved ultralydundersøkelse. Behandles med PTU i første trimester og bytte til karbimazol (Neo-Mercazole ) etter uke TSH og FT 4, bør måles månedlig. Hos kvinner med T 3 -toksikose bør FT 3 monitoreres ned i øvre del av referanseområdet. Det vil oftest være nødvendig å opprettholde tyreostatikabehandlingen under hele svangerskapet. Videre utredning og behandling av tilstanden bør vente til etter avsluttet amming. HCG-stimulert hypertyreose Sees oftest i graviditetsuke 10-16, særlig hos pasienter med hyperemesis gravidarum. Tilstanden er forbigående og forårsaket av høy hcg. Ofte kan man ha FT 4 på pmol/l. Normal TRAS utelukker autoimmun hypertyreose. Ved uttalt hypertyreose og svært høy hcg bør blæremola vurderes. TSH og FT 4 bør kontrolleres med 2-3 ukers mellomrom inntil avklaring. Behandling med tyreostatika anbefales ikke. Hos de med hyperemesis gravidarum kan det være behov for hospitalisering og behandling i form av ernæring og rehydrering. Differensialdiagnose er

6 toksisk knutestruma og toksisk adenom. Subklinisk hypertyreose TSH under referanseområdet, normal FT 3 og FT 4. Tyreoidea-antistoff bør måles for å utelukke autoimmun tyreoideasykdom. Subklinisk hypertyreose ses vanligvis i svangerskapsuke og skyldes hcg-stimulering av tyreoidea. TSH og FT 4 bør følges til diagnosen er avklart. Måling av TRAS hos gravide TRAS bør måles før planlagt graviditet i 2. trimester og i 3.trimester ved positiv verdi i 2. trimester hos kvinner med aktiv Graves, hos gravide kvinner som tidligere er radiojodbehandlet eller tyreoidektomert for Graves, og hos kvinner som tidligere har født barn med neonatal hypertyreose. TRAS-verdi > 3 ganger øvre referansegrense i siste halvdel av graviditeten, er indikasjon for ekstra oppfølgning av fosteret hos gynekolog. TRAS-verdi > 3 ganger øvre referansegrense når barnet fødes er indikasjon for ekstra oppfølgning av barnet. Gynekologisk kontroll og fostertilvekst Alle kvinner som behandles med tyreostatika, og kvinner med høy TRAS i siste halvdel av graviditeten, bør henvises gynekolog med spørsmål om føtal hypertyreose. Ultralydundersøkelse bør utføres for å vurdere intrauterin vekst, føtalt struma og evt. hjertesvikt. Hos gravide med forhøyet TRAS, eller som behandles med tyreostatika, er det fare for veksthemming hos barnet (IUGR) og anbefales undersøkt i uke 28 og (kan suppleres med vurdering av fostervannsmengde). I forbindelse med vekstestimering i uke kan man supplere med ultralydundersøkelse med tanke på føtal struma. Kontroll av det nyfødte barnet Alle nyfødte hvor det er konstatert forhøyet TRAS hos mor, må vurderes med henblikk på tyroideadysfunksjon før hjemreise fra barselavdelingen. Barnelegene må informeres om at barnets mor har tyreoideasykdom og om mors TRAS-verdi. Det bør taes tyroideaprøver (TSH, FT 4 og TRAS) på barnet før hjemreise, og ev etter 2-3 uker. Disse prøvene erstattes ikke av TSH tatt ved nyfødtscreeningen. Oppfølging av mor etter fødsel Pasienter med Graves hypertyreose under graviditet risikerer å få tilbakefall etter fødsel om tyreostatika ble avsluttet under graviditeten. Pasienten må informeres om dette, og det bør måles FT 4 og TSH etter 6-8 uker og ved symptomer som gir mistanke om residiv av sykdommen. Amming og hypertyreose Ved amming anbefales karbimazol (Neo-Mercazole ) som førstevalg. Ved bruk av doser på mg/døgn over lengre tid bør barnet få kontrollert TSH. PTU kan brukes ved allergisk reaksjon på karbimazol (Neo-Mercazole ).

7 Struma og knuter i graviditet Dersom kvinnen har økende struma eller knuter i tyreoidea, bør det gjøres utredning med ultralyd og FNAC (finnålsaspirasjonscytologi) i henhold til gjeldende retningslinjer. Tyreoideascintigrafi er kontraindisert under svangerskap. Graviditet og screening for tyreoideasykdom Det anbefales ikke generell screening av tyreoideafunksjonen hos gravide i Norge. Selektiv screening anbefales, med måling av TSH, FT 4 og anti-tpo (evt. TRAS) av følgende 1. Tidligere tyreoideasykdom - behandlet tyreotoksikose, postpartumtyreoiditt eller tyreoideaoperasjon 2. Familiær disposisjon for tyreoideasykdom autoimmun stoffskiftesykdom, struma 3. Høye titre av tyreoidea antistoff TRAS og/eller anti-tpo 4. Symptomer på tyreoideasykdom (hypotyreose/hypertyreose) 5. Type I diabetes 6. Andre autoimmune lidelser 7. Infertilitetsproblemer 8. Tidligere spontanabort ( 3) eller for tidlig fødsel 9. Bruker eller har nylig brukt amiodaron, litium eller som nylig har fått jodkontrast 10. Betydelig overvekt (BMI > 40 kg/m 2 ) 11. Tidligere strålebehandling mot nakke og hals 12. Svangerskapsdiabetes og overvekt Retningslinjene er basert på anbefalinger fra ATA Guidelines. Diagnosis and Management of Thyroid Disease During Pregnancy and Postpartum. Endocrine Society, Thyroid, Vol 21, No 10, ETA Guidelines, Management of Thyroid Dysfunction during Pregnancy and Postpartum: An Endocrine Society Clinical Practice Guideline. JCEM, Aug 2007, 92(8) (Supplememt): S1-S47

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel. Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I)

Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel. Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales et jodinntak på 250 µg jod/døgn (I) Kap 13 Tyreoideasykdommer under graviditet og fødsel Bjørn G. Nedrebø (bjorn.gunnar.nedrebo@helse-fonna.no) Sindre Grindheim Aud Garmann Askevold Anbefalinger Hos gravide og kvinner som ammer anbefales

Detaljer

Tyroideasykdommer i svangerskapet

Tyroideasykdommer i svangerskapet Tyroideasykdommer i svangerskapet Fysiologi HYPOTYREOSE Nedsatt tyroxinproduksjon Lavt FT4 og Forhøyet TSH 20-50/1000 gravide. Hyppigere dersom annen autoimmun sykdom Årsaker til hypotyreose Autoimmun

Detaljer

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker

Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker Lene Kristine Seland Overlege, OUS, Aker 1 Retningslinjer Kun veiledende Uavhengig vurdering Pasientens individuelle situasjon 2 Kunnskap Serie med spørsmål Endokrinologer Indremedisinere Allmennpraktikere

Detaljer

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET

STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET STOFFSKIFTESYKDOM OG GRAVIDITET 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Det er viktig at kvinnens stoffskifte ligger normalt gjennom graviditeten. De første månedene

Detaljer

HYPERTYREOSE høyt stoffskifte. Lene Kristine Seland Overlege

HYPERTYREOSE høyt stoffskifte. Lene Kristine Seland Overlege HYPERTYREOSE høyt stoffskifte Lene Kristine Seland Overlege Skjoldkjertelen - tyreoidea Høyt stoffskifte - symptomer Varme, svette, lett feber Uro, angst, søvnproblem Skjelvinger, irritabilitet, kort lunte

Detaljer

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen?

Thyroidea. Hva forventer vi av fastlegen? Thyroidea Hva forventer vi av fastlegen? Disposisjon (NB! 20 minutter) Prøvetolkning demonstrert med ulike kasuistikker Thyreostatika Thyroideascintigrafi hvorfor gjøre undersøkelsen? Radiojodbehandling;

Detaljer

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom

Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom Til deg som har høyt stoffskifte - Graves sykdom 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er Graves sykdom? Dette er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner

Detaljer

Hypothyreose. Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold

Hypothyreose. Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold Hypothyreose Dag Hofsø Overlege, PhD Senter for sykelig overvekt i Helse Sør-Øst og Endokrinologisk seksjon Sykehuset i Vestfold Hypofysehormoner Tyroksin og trijodtyronin Tyrosin Tyreoperoxidase TSH

Detaljer

Primærmedisinsk uke 2014 Tyreoidea - scintigrafi

Primærmedisinsk uke 2014 Tyreoidea - scintigrafi Primærmedisinsk uke 2014 Tyreoidea - scintigrafi Tyreoidea - scintigrafi Prinsipp: Spormengder av 99 m Tc / 131 Jod taes opp i aktivt kjertelvev.vesentlig mindre opptak i cyster og cancervev Normalt opptak

Detaljer

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM

TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM TIL DEG SOM HAR HØYT STOFFSKIFTE - GRAVES SYKDOM Thyreoideascientigrafi gir en grafisk framstilling av skjoldbruskkjertelen. Hva er Graves sykdom? Graves er en sykdom der skjoldbruskkjertelen danner for

Detaljer

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for oppstart behandling av medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Medisinsk ansvarlig lege (Nyfødtscreeningen), T: 23073179/23072791 evt 23070000, calling 26923/22791.

Detaljer

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod

Til deg som skal behandles med radioaktivt jod Til deg som skal behandles med radioaktivt jod 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Årsaker til høyt stoffskifte Høyt stoffskifte medfører økt energiforbruk fordi

Detaljer

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON

TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON TIL DEG SOM HAR LAVT STOFFSKIFTE - HYPOTYREOSE OG BEHANDLES MED SKJOLDBRUSKKJERTELHORMON 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypotyreose? Skjoldbruskkjertelhormonet

Detaljer

Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen

Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen Med stoffskiftesjukdom hos fastlegen Lågt stoffskifte hypotyreose Normund Svoen ved SMS http://www.legegruppa-sms.no/ Anatomi og fysiologi Definisjon Tyreoidea = skjoldbruskkjertelen Tyreoideahormoner

Detaljer

Prioriteringsveileder - Endokrinologi

Prioriteringsveileder - Endokrinologi Prioriteringsveileder - Endokrinologi Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning endokrinologi Fagspesifikk innledning endokrinologi Endokrinologiske sykdommer omfatter både

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 2/2013. November Rekvirering av fritt kalsium AMH - problemer med metoden

NYHETSAVIS NR. 2/2013. November Rekvirering av fritt kalsium AMH - problemer med metoden TEST 099 NYHETSAVIS NR. 2/2013 November 2013 INNHOLD: Informasjon Rekvirering av fritt kalsium AMH - problemer med metoden 25.01.11 10.06.13 Klinikk Diagnostikk av vanlige stoffskiftesykdommer Testosteron

Detaljer

Tolke svarkombinasjonen FT4 og TSH

Tolke svarkombinasjonen FT4 og TSH Tolke svarkombinasjonen FT4 og TSH - analytiske og kliniske faktorer som påvirker prøvesvarene Arne Åsberg, St. Olavs Hospital, september 2016 1 Normal regulering av thyreoidea-funksjonen 2 Forventet sammenheng

Detaljer

Lykke til! God sommer! Er du klar for en temaquiz som dreier seg om stoffskiftet?

Lykke til! God sommer! Er du klar for en temaquiz som dreier seg om stoffskiftet? Er du klar for en temaquiz som dreier seg om stoffskiftet? Quizen er underholdende, og en fin måte å lære litt på. Leser du Thyra, har du snappet opp kunnskap - kanskje mer enn du tror? Spørsmålene i Stoffskifteforbundets

Detaljer

Prioriteringsveileder endokrinologi og endokrinkirurgi

Prioriteringsveileder endokrinologi og endokrinkirurgi Prioriteringsveiledere Prioriteringsveileder endokrinologi og endokrinkirurgi Publisert 27.2.2015 Sist endret 2.11.2015 Om prioriteringsveilederen Pasient- og brukerrettighetsloven Pasient- og brukerrettighetsloven

Detaljer

HYPOTYREOSE. Lene Kristine Seland Overlege

HYPOTYREOSE. Lene Kristine Seland Overlege HYPOTYREOSE Lene Kristine Seland Overlege Hypothyreose Regulering av tyreoidea Definisjon av hypotyreose Primær hypotyreose Symtpomer TSH > 10 mie/l, FT4 under 8 pmol/l Mild hypotyreose Latent hypotyreose

Detaljer

Primærmedisinsk uke 2014 Hypothyreose-tradisjonell behandling. Forekomst Årsaker Diagnostikk Behandling

Primærmedisinsk uke 2014 Hypothyreose-tradisjonell behandling. Forekomst Årsaker Diagnostikk Behandling Primærmedisinsk uke 2014 Hypothyreose-tradisjonell behandling Forekomst Årsaker Diagnostikk Behandling Forekomst hypothyreose Forekomst øker med alderen Kvinner/menn: 5/1 HUNT: kvinner menn hypothyreose

Detaljer

Struma - definisjon. Struma benevning på forstørra thyroideakjerte. Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm

Struma - definisjon. Struma benevning på forstørra thyroideakjerte. Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm Struma - definisjon Struma benevning på forstørra thyroideakjerte Normal gl. thyreoidea (10 30 g) Mål: 2 x 4 x 2,5cm Stort struma: - synleg på avstand - kompressjonssymptom eller volum på meir enn ca 100

Detaljer

Komplikasjoner svangerskapet. Oppfølging av overvektige i svangerskapet. Komplikasjoner fødsel. Komplikasjoner barnet

Komplikasjoner svangerskapet. Oppfølging av overvektige i svangerskapet. Komplikasjoner fødsel. Komplikasjoner barnet Komplikasjoner svangerskapet Oppfølging av overvektige i svangerskapet Liv Ellingsen, Kvinneklinikken OUS Sammenlignet med kvinner med normal pregravid vekt, har overvektige kvinner i svangerskapet økt

Detaljer

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF

Ultralyd hals. Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Ultralyd hals Overlege Åse Tangerud Avd. for bildediagnostikk, Drammen sykehus VVHF Anatomi Størrelse: Normalt ca. 4x2x2 cm hos voksne > 2 cm ap-diameter sannsynlig forstørret >2,5 cm sikkert forstørret

Detaljer

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012

Seleksjonskriterier for fødselsomsorg i Helse Nord Fagråd i gynekologi og fødselshjelp 13. februar 2012 1. Hensikt Helsedepartementet har vedtatt seleksjonskriterier for fødselsomsorg som er felt ned i Helsedirektoratets veileder Et trygt fødetilbud kvalitetskrav til fødselsomsorgen. Kravene er gjeldende

Detaljer

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12

Svangerskap og glukosemetabolisme. Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskap og glukosemetabolisme Allmennlegemøte 15.03.12 Svangerskapet er diabetogent! Alle har: Større svingninger i glukoseverdier Større svingninger i insulinnivåer 1,4 % av de fødende i Norge i 2002

Detaljer

Har diffuse symptomer, er vanskelig å oppdage og påvirker alle cellene i kroppen Av Ane Teksum Isbrekken - Er svært vanlig, spesielt hos kvinner.

Har diffuse symptomer, er vanskelig å oppdage og påvirker alle cellene i kroppen Av Ane Teksum Isbrekken - Er svært vanlig, spesielt hos kvinner. Har diffuse symptomer, er vanskelig å oppdage og påvirker alle cellene i kroppen Av Ane Teksum Isbrekken - Er svært vanlig, spesielt hos kvinner. VIKTIG KJERTEL Stoffskiftet påvirker alle cellene i kroppen.

Detaljer

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen

Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen Til deg som har, eller har hatt, kreft i skjoldbruskkjertelen 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er skjoldbruskkjertelen og hvilken funksjon har den? Skjoldbruskkjertelen

Detaljer

Oppfølging i svangerskapet

Oppfølging i svangerskapet 10 oktober 2013 Antallet overvektige kvinner i fertil alder er nesten tredoblet siste 30 år 25 % er overvektig BMI > 27 Forekomst av BMI >30 hos gravide ca 10%, Heidi Overrein Seksjonsoverlege Fødeavdeling

Detaljer

Diabetes i svangerskapet

Diabetes i svangerskapet Diabetes i svangerskapet Elisabeth Qvigstad overlege, dr.med Avdeling for endokrinologi, forebyggende medisin og sykelig overvekt Innhold Hvorfor opptrer diabetes i svangerskapet? Hvorfor oppfølging i

Detaljer

Graves sykdom. ta til. Behandlingen kan være tyrostatika Neo-Mercazole, radioaktiv behandling eller kirurgi.

Graves sykdom. ta til. Behandlingen kan være tyrostatika Neo-Mercazole, radioaktiv behandling eller kirurgi. Høyt stoffskifte Graves sykdom Legens møte med en pasient kan enkelte ganger bære preg av at pasienten er rastløs, har et klamt håndtrykk og hvor pasienten oppgir å være lett irritabel og sliten. Vedkommende

Detaljer

Thyreoidea og svangerskapet. Bjørn G. Nedrebø

Thyreoidea og svangerskapet. Bjørn G. Nedrebø Thyreoidea og svangerskapet. v/ Bjørn G. Nedrebø 2 hovudesystem influerer på thyroideastatus tidleg i svangerskapet: 1) Hypothalamiske/hypofyse/thyroidea feedbacksystemet 2) Uteroplancentale system 2 hovudesystem

Detaljer

Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd. Tidlig ultralyd i svangerskapet 1

Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd. Tidlig ultralyd i svangerskapet 1 Tidlig ultralyd i svangerskapet - drøftingssak til Nasjonalt råd Tidlig ultralyd i svangerskapet 1 Ulike diskusjoner om tidlig ultralyd en diskusjon om medisinskfaglige aspekter - helsemessig betydning

Detaljer

Kap 1 Svangerskapsomsorg

Kap 1 Svangerskapsomsorg Kap 1 Svangerskapsomsorg Bjørn Backe (Bjorn.Backe@ntnu.no) Aase Serine Pay Atle Klovning Sverre Sand Anbefalinger Kvinner som planlegger graviditet bør starte med folattilskudd (Vit B9) 0,4 mg daglig (sterk

Detaljer

Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose

Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose Til deg som har et barn med høyt stoffskifte hypertyreose 1 Thyreoideascintigrafi gir en grafisk fremstilling av skjoldbruskkjertelen. 2 Hva er hypertyreose? Foran på halsen sitter skjoldbruskkjertelen,

Detaljer

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012

Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Bjørn Holdø Overlege Kvinne Barn Klinikk, NLSH April 2012 Hypokrom mikrocyttær anemi Normalt blodutstryk Plasmavolum øker 10-15 % ved 6-12 uker frem til 30-50 % over ikke-gravid nivå ved 30 34 uker. Deretter

Detaljer

Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av Medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn.

Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av Medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Retningslinjer for diagnostisk utredning og videre oppfølging av Medfødt hypotyreose med utgangspunkt i et positivt screeningfunn. Vakthavende barnelege koordinerer umiddelbar innleggelse alternativt poliklinisk

Detaljer

Intervju med indremedisiner og overlege ved Aker Thyreoidea-poliklinikk, Louise Koren Dahll:

Intervju med indremedisiner og overlege ved Aker Thyreoidea-poliklinikk, Louise Koren Dahll: Intervju med indremedisiner og overlege ved Aker Thyreoidea-poliklinikk, Louise Koren Dahll: RR: På pakkseddelen til Levaxin står det at den ikke skal gis til personer med nedsatt binyrefunksjon. Hvilke

Detaljer

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys

HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys HbA1c som diagnostiseringsverktøy Fordeler og begrensninger Hvordan tolker vi det? Kritiske søkelys Jens P Berg Avdeling for medisinsk biokjemi Institutt for klinisk medisin, UiO og Oslo Universitetssykehus

Detaljer

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos nyfødte.

Nasjonal faglig retningslinje for utredning og oppfølging av hørsel hos nyfødte. Helsedirektoratet Avdeling rehabilitering og sjeldne tilstander Postboks 7000 St. Olavs plass, 0130 Oslo Vår saksbehandler: Vår ref.: Marit Stene Severinsen 827665 (2016_00215) Vår dato: 13.4.2016 Høringssvar:

Detaljer

Thyreotoksikose. Hyperthyreose v/bjørn G. Nedrebø Haugesund sjukehus

Thyreotoksikose. Hyperthyreose v/bjørn G. Nedrebø Haugesund sjukehus Thyreotoksikose Hyperthyreose v/bjørn G. Nedrebø Haugesund sjukehus Laboratoriediagnostikk av thyreoideasykdom Funksjonsdiagnostikk TSH Fritt thyroxin (FT 4 ) Fritt trijodothyronin (FT 3 ) Total thyroxin

Detaljer

Viktig sikkerhetsinformasjon

Viktig sikkerhetsinformasjon Viktig sikkerhetsinformasjon Medisinsk informasjonsservice Ta gjerne kontakt med sanofi-aventis Norge AS ved spørsmål om testing av plasmakonsentrasjoner ved bruk av Arava. Farmasøyt eller lege vil besvare

Detaljer

Gravide og influensavaksinasjon

Gravide og influensavaksinasjon Gravide og influensavaksinasjon Vaksinedagene 2014 Ellen Furuseth Avdeling for vaksine Divisjon smittevern Nasjonalt folkehelseinstitutt 2014 Innhold Spørsmål til salen Folkehelseinstituttets anbefaling

Detaljer

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose

Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Blau Syndrom/ Juvenil Sarkoidose Versjon av 2016 1. HVA ER BLAU SYNDROM/ JUVENIL SARKOIDOSE 1.1 Hva er det? Blau syndrom er en genetisk sykdom. Sykdommen gir

Detaljer

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme

Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Retningslinjer for behandling av overvekt og fedme Professor, senterleder dr.med. Jøran Hjelmesæth Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt

Detaljer

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel Graviditet etter vektreduserende kirurgi Ewa Barbara Margas Seksjonsoverlege Føde/Barsel Setting up the scene. Dramatisk økning av fedme hos kvinner i fertil alder Graviditet økt risiko for både mor og

Detaljer

Mødre med spiseforstyrrelser

Mødre med spiseforstyrrelser Miljøterapikonferansen Oslo 24.-25. april Mødre med spiseforstyrrelser Trine Tetlie Eik-Nes Sigrid Bjørnelv Levanger sykehus RKSF, Stjørdal/NTNU Hva er en normal mamma? Bakgrunn Klinikk/forskning Etikk

Detaljer

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians)

APPENDIX. 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) APPENDIX 1. Questionnaire used in Paper II. 2. Questionnaire used in Paper IV (pregnant women). 3. Questionnaire used in Paper IV (physicians) Evaluering av RELIS svar vedrørende legemidler og graviditet

Detaljer

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes:

Veiledning i forbindelse med planlegging av graviditet ved kjent diabetes: Dokumentansvarlig: Ingrid Petrikke Olsen Dokumentnummer: PR0983 Godkjent av: Ingrid Petrikke Olsen Gyldig for: Gyn/Fødeenhet, Hammerfest Hensikt: Det kreves spesiell oppfølging av kvinner som har diabetes

Detaljer

Kompliserte tvillingesvangerskap. Perinatalmøte Bodil Hvingel

Kompliserte tvillingesvangerskap. Perinatalmøte Bodil Hvingel Kompliserte tvillingesvangerskap Perinatalmøte Bodil Hvingel Ultralyd, gjerne 1. trimester. Mistanke om uterus større enn tilsvarende siste menstruasjon Diagnose Forekomst Eneggede 3-4/1000 fødsler. Toeggede

Detaljer

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap

Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Egentlig diabetes som oppstår under svangerskap Type 1 diabetes Type 2 diabetes Svangerskapsdiabetes Tilstrebe: HbA1c

Detaljer

Trygg MammaMedisin - ny telefontjeneste for gravide og ammende

Trygg MammaMedisin - ny telefontjeneste for gravide og ammende Trygg MammaMedisin - ny telefontjeneste for gravide og ammende God tilgang riktig bruk av legemidler Gro C. Havnen RELIS Sør-Øst grohav@ous-hf.no Hvem er vi? Gravide kvinner blir syke og syke kvinner blir

Detaljer

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal

Bør bare brukes på gynekologiske- eller fødeavdelinger med nødvendig utrustning. Minprostin skal 1. LEGEMIDLETS NAVN Minprostin 0,5 mg / 2,5 ml endocervikalgel 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Dinoproston (prostaglandin E2) 0,2 mg/ml For fullstendig liste over hjelpestoffer se pkt. 6.1.

Detaljer

Medikamentell Behandling

Medikamentell Behandling www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Medikamentell Behandling Versjon av 2016 13. Biologiske legemidler Gjennom bruk av biologiske legemidler har nye behandlingsprinsipper mot revmatisk sykdom

Detaljer

Dagens tekst. Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi

Dagens tekst. Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi 1 Dagens tekst Blødninger i graviditet Pre-eklampsi/eklampsi 2 Årsaker til blødning i tidlig graviditet Spontan abort Ekstrauterin graviditet Traume 3 Spontan abort Vanligst før 12. svangerskapsuke Ofte

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Majeed Versjon av 2016 1. HVA ER MAJEED SYNDROM? 1.1 Hva er det? Majeed syndrom er en sjelden genetisk sykdom. Pasientene har kronisk tilbakevendende multifokal

Detaljer

Helsenett.no - Sist oppdatert torsdag 15. november 2012 13:59 Skrevet av Helsenett. Malaria

Helsenett.no - Sist oppdatert torsdag 15. november 2012 13:59 Skrevet av Helsenett. Malaria Malaria Malaria er en febersykdom som skyldes parasitter i blodet. Sykdommen overføres av mygg som er stikker i skumringstiden, fra solnedgang til soloppgang. De fire malariaparasittene som kan gi sykdom

Detaljer

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro

www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Bechets Sykdom Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1. Hvordan blir sykdommen diagnostisert? Diagnosen stilles først og fremst på bakgrunn av symptombildet

Detaljer

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon

Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Revmatisk Feber og Reaktiv Artritt Etter Streptokokkinfeksjon Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Hvordan stilles diagnosen? Synlige, kliniske symptomer/tegn

Detaljer

Henvisning til radiologisk undersøkelse

Henvisning til radiologisk undersøkelse Henvisning til radiologisk undersøkelse -hvordan sikre riktig undersøkelse til riktig tid til riktig pasient? 09.03.2013 ASF Larsen, overlege, Rad. avd, SØ 1 Radiologi ved SØ 2012 100000 90000 80000 70000

Detaljer

Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge. Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital

Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge. Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital Dobbeltest som ledd i prenatal screening i Norge av Kristian S. Bjerve Laboratoriemedisinsk klinikk, St. Olavs Hospital 1 Bakgrunn for dobbeltest ved 1. trimester screening Amniocentese benyttes for å

Detaljer

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg

Graviditet etter vektreduserende kirurgi. Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Graviditet etter vektreduserende kirurgi Overlege Randi Størdal Lund Senter for Sykelig overvekt i Helse Sør-Øst, SiV HF Tønsberg Graviditet ved fedme (BMI >30) blodvolum HR slagvolum Maks yteevne pga

Detaljer

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012

Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Binyrebarksvikt for leger i utdanningsstilling OUS, Ullevål 01.11.2012 Anders Palmstrøm Jørgensen Seksjon for spesialisert endokrinologi Oslo Universitetssykehus (akutt?) Binyrebarksvikt Årsak Forekomst

Detaljer

Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH

Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH Hiba Mohammed Overlege, KK, NLSH Introduksjon Manifestasjon og håndtering av akutt abdomen hos gravide og barsel kvinner ligner ikke-gravide kvinner med følgende utfordringer: 1. Fysiologiske og anatomiske

Detaljer

Svangerskapsdiabetes med eller uten overvekt kan placenta si noe?

Svangerskapsdiabetes med eller uten overvekt kan placenta si noe? Svangerskapsdiabetes med eller uten overvekt kan placenta si noe? Professor og seksjonsoverlege Borghild Roald, UiO og Avd for patologi, OUS Kompetansesenter for barne- og svangerskapsrelatert patologi

Detaljer

Svangerskap og fertilitet ved CF. Fagkurs 2013

Svangerskap og fertilitet ved CF. Fagkurs 2013 Svangerskap og fertilitet ved CF Fagkurs 2013 1 Disposisjon I Svangerskap ved CF generelt Utfordringer for helse mor/ barn Informasjon/ planlegging Kontroll og oppfølging II Fertilitet hos menn 2 Statistikk

Detaljer

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus

Del 3. 3.5 Diabetes mellitus Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3

21.05.2012. 3.5 Diabetes mellitus. Hva er diabetes? Type 1 Diabetes. Del 3 Del 3 3.5 Diabetes mellitus 1 Hva er diabetes? Kronisk sykdom som fører til høyt blodsukker fordi bukspyttkjertelen har sluttet med eller produserer for lite produsere insulin Bukspyttkjertelen ligger

Detaljer

Bioteknologiloven. Loven ble vedtatt i gjennomførte Bioreferansegruppa en evaluering Ny evaluering i

Bioteknologiloven. Loven ble vedtatt i gjennomførte Bioreferansegruppa en evaluering Ny evaluering i Bioteknologiloven Loven ble vedtatt i 2003 Stortinget ønsket evaluering etter 5 år 2009-11 gjennomførte Bioreferansegruppa en evaluering Ny evaluering i 2015-16 Fosterdiagnostikk Betegnelsen fosterdiagnostikk

Detaljer

Svangerskapskonsultasjonene

Svangerskapskonsultasjonene Svangerskapskonsultasjonene Hvordan optimalisere til beste for mor og foster? Perinataldag, Oslo Kongressenter, Norges største forebyggende helseprogram 750 000 konsultasjoner årlig Nærmest 100 % oppslutning

Detaljer

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl

15 minutter med nefrologen. 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl 15 minutter med nefrologen 4.Desember 2013 Gerd Berentsen Løvdahl Nefrologi på poliklinikken? Aktuelle henvisninger? Aktuelle henvisninger Begynnende nyresvikt Rask progresjon av nyresvikt Proteinuri /

Detaljer

om stoffskiftet A Armour Preparat av tørket skjoldbruskkjertel STOFO-guide STOFO-guide

om stoffskiftet A Armour Preparat av tørket skjoldbruskkjertel STOFO-guide STOFO-guide A- Å Endelig en oversikt fra A-Å om stoffskiftet! Meld fra om ord/uttrykk du savner, guiden vil oppdateres hver januar. Guiden er skrevet av Lars Omdal fra Stoffskifteforbundets Faglig råd. A Armour Preparat

Detaljer

NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000

NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000 NYHETSAVIS NR. 2/2000 Oktober 2000 INNHOLD: Analysenytt Endret metode for påvisning av thyreoidea autoantistoffer (TRAS, anti-tpo og anti-tg) Endret referanseområde for hcg hos gravide Bestemmelse av jod

Detaljer

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter.

Eldre Det er ikke nødvendig å justere dosen ved behandling av eldre pasienter. 1. LEGEMIDLETS NAVN Glucosamin Orifarm 400 mg filmdrasjerte tabletter 2. KVALITATIV OG KVANTITATIV SAMMENSETNING Glukosamin 400 mg (som glukosaminsulfatkaliumklorid). For fullstendig liste over hjelpestoffer

Detaljer

Henoch-Schönlein Purpura

Henoch-Schönlein Purpura www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Henoch-Schönlein Purpura Versjon av 2016 1. OM HENOCH-SCHÖNLEIN PURPURA (HSP) 1.1 Hva er det? Henoch-Schönlein purpura (HSP) er en tilstand der veldig små

Detaljer

Pakningsvedlegg. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet.

Pakningsvedlegg. Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Pakningsvedlegg Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke legemidlet. Scheriproct stikkpiller og kombinasjonspakning: Ta vare på dette pakningsvedlegget. Du kan få behov for å lese

Detaljer

Analyse av hjertemarkører på 1-2-3. Troponin T, NT-proBNP og D-dimer. Test early. Treat right. Save lives.

Analyse av hjertemarkører på 1-2-3. Troponin T, NT-proBNP og D-dimer. Test early. Treat right. Save lives. Analyse av hjertemarkører på 1-2-3 Troponin T, NT-proBNP og D-dimer Test early. Treat right. Save lives. cobas h 232 Resultater på 8-12 minutter Svært enkel prosedyre Pålitelige resultater med god korrelasjon

Detaljer

Attakkforløp HUS 27.05.15

Attakkforløp HUS 27.05.15 Behandlingsforløp ved multippel sklerose-attakker Utarbeidet av Anne Britt Skår, Lars Bø, Randi Haugstad og Tori Smedal. Behandlingsforløpet ved multippel sklerose-attakker vil være forskjellig ulike steder

Detaljer

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast

Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten Otezla 10 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 20 mg tabletter, filmdrasjerte Otezla 30 mg tabletter, filmdrasjerte apremilast Dette legemidlet er underlagt særlig

Detaljer

Veterinærmedisin - til nytte for hund og menneske? Martine Lund Ziener Spesialist i hund og kattesykdommer Phd student

Veterinærmedisin - til nytte for hund og menneske? Martine Lund Ziener Spesialist i hund og kattesykdommer Phd student Veterinærmedisin - til nytte for hund og menneske? Martine Lund Ziener Spesialist i hund og kattesykdommer Phd student Hvorfor blir vi syke? Hvorfor blir vi syke? Arv: Gener som gir risiko eller trygghets

Detaljer

Nasjonal behandlingstjeneste for choriocarcinom hos kvinne

Nasjonal behandlingstjeneste for choriocarcinom hos kvinne Nasjonal behandlingstjeneste for choriocarcinom hos kvinne Plan for kompetansespredning Ekstern: Leger på lokalsykehusene skal kunne identifisere pasienter som trenger behandling ved Radiumhospitalet.

Detaljer

Gynekologi hos fastlegen

Gynekologi hos fastlegen Gynekologi hos fastlegen Heidi C. Villmones, fastlege Ying Chen, avdelingsoverlege patologi Nils Grude, avdeligsoverlege medisinsk mikrobiologi Marte Jettestad, lege i spesialisering gynekologi Oppfølging

Detaljer

Gravides drikkevaner mer enn et spørsmål om alkohol. Marianne Skreden 29. okt.14

Gravides drikkevaner mer enn et spørsmål om alkohol. Marianne Skreden 29. okt.14 Gravides drikkevaner mer enn et spørsmål om alkohol Marianne Skreden 29. okt.14 Disposisjon «Fit for fødsel» studien Norske anbefalinger for ulike type drikke graviditet Beskrive denne understudien Diskutere

Detaljer

Erfaring med utredningsprogram

Erfaring med utredningsprogram Nasjonal konferanse om CFS/ME Erfaring med utredningsprogram Ingrid B. Helland Overlege dr.med., leder Nasjonal kompetansetjeneste for CFS/ME Mål for utredning ved mistanke om CFS/ME 1. Utelukke andre

Detaljer

Høringsbrev. Omfang, avgrensning og målgrupper

Høringsbrev. Omfang, avgrensning og målgrupper Høringsbrev Nasjonal faglig retningslinje for svangerskapsdiabetes vil erstatte kapitlene 12.3 12.5 i IS-1674: «Nasjonal faglig retningslinje for forebygging, diagnostikk og behandling av diabetes» fra

Detaljer

Primær biliær cirrhose og autoimmun hepatitt

Primær biliær cirrhose og autoimmun hepatitt Primær biliær cirrhose og autoimmun hepatitt Kirsten Muri Boberg Seksjon for fordøyelsessykdommer Avd. for transplantasjonskirurgi OUS, Rikshospitalet Mai 2015 Forekomst av PSC, PBC, og AIH 130 000 innbyggere

Detaljer

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre

Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten. GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre Pakningsvedlegg: Informasjon til pasienten GRANUPAS 4 g enterogranulat para-aminosalisylsyre Les nøye gjennom dette pakningsvedlegget før du begynner å bruke dette legemidlet. Det inneholder informasjon

Detaljer

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber

Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk NLRP 12-Forbundet Feber Versjon av 2016 1. HVA ER PERIODISK NLRP 12-FORBUNDET FEBER 1.1 Hva er det? Sykdommen er arvelig. Det endrede genet ansvarlig

Detaljer

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten

Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Analyse av troponin T, NT-proBNP og D-dimer Større trygghet rundt diagnostikk av hjerte- og karlidelser i primærhelsetjenesten Viktig diagnostisk supplement i primærhelsetjenesten Bruk av troponin T,

Detaljer

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA)

Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Periodisk Feber med Aftøs Faryngitt og Adenitt (PFAPA) Versjon av 2016 1. HVA ER PFAPA 1.1 Hva er det? PFAPA står for Periodic Fever Adenitis Pharyngitis Aphthosis.

Detaljer

Retningslinje for barselomsorgen

Retningslinje for barselomsorgen Retningslinje for barselomsorgen Nytt liv og trygg barseltid for familien I S - 2 0 5 7 Kunnskapsgrunnlag Pasient-/brukerkunnskap Erfaringsbasert kunnskap Forskningsbasert kunnskap Den enkelte anbefaling

Detaljer

Mal for den gode epikrise

Mal for den gode epikrise Mal for den gode epikrise Pasient NN EPIKRISE Innlagt 1.1.11 Utskrevet 6.1.11 Diagnosekoder Prosedyrekoder CAVE Årsak til innleggelse Tidligere sykdommer Familie / sosialt / kommunale tjenester Funn og

Detaljer

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk

Fakta om hiv og aids. Thai/norsk Fakta om hiv og aids Thai/norsk Aids er en alvorlig sykdom som siden begynnelsen av 1980-tallet har spredd seg over hele verden. Aids skyldes et virus, hiv, som overføres fra person til person i bestemte

Detaljer

Partus-test ved overtidig svangerskap

Partus-test ved overtidig svangerskap Partus-test ved overtidig svangerskap Malin Dögl, Ass. Lege, Gyn/Føde, Levanger Sykehus Diagnostiske tester Klinisk problemstilling Overtidig svangerskap: Økt risiko for intrauterin fosterdød. Cochrane:

Detaljer

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten

Tidlig ultralyd. Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering i helse- og omsorgstjenesten, 5. desember 2011 Tidlig ultralyd Kunnskapsesenterets nye PPT-mal Gro Jamtvedt, avdelingsdirektør, Nasjonalt kunnskapssenter for

Detaljer

Juvenil Dermatomyositt

Juvenil Dermatomyositt www.printo.it/pediatric-rheumatology/no/intro Juvenil Dermatomyositt Versjon av 2016 2. DIAGNOSE OG BEHANDLING 2.1 Er sykdommen forskjellig hos barn og voksne? Dermatomyositt hos voksne (DM) kan være sekundært

Detaljer

Hvorfor blir medisinlisten så lang?

Hvorfor blir medisinlisten så lang? Hvorfor blir medisinlisten så lang? Hva behandler vi, og hvorfor? Gunhild Rognstad, geriater Bente Thorsen, fastlege Alderdommens sykdommer Medisineksempler Hjerte karlidelser, hjerneslag Diabetes Astma/KOLS

Detaljer

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål

Trombose I Svangerskapetoppfølging. Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Trombose I Svangerskapetoppfølging og behandling Perinataldagen, 7. mai 2015 Anne Flem Jacobsen Fødeavdelingen OUS-Ullevål Forekomst Diagnostikk Risikofaktorer Behandling Profylakse Evidensgrunnlaget??

Detaljer

Helsegevinst ultralyd uke 12

Helsegevinst ultralyd uke 12 Helsegevinst ultralyd uke 12 Tvillinger Medfødte hjertefeil Alvorlige utviklingsavvik Preeklampsi Kromosomfeil Nasjonalt råds møte 11.04.11 Kjell Å. Salvesen Tvillinger Flerlinger i Norge - 2011 Antall

Detaljer