Godt Vann Drammensregionen, GVD. Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. Utgave: 1 Dato:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godt Vann Drammensregionen, GVD. Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. Utgave: 1 Dato: 2014-10-10"

Transkript

1 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. Utgave: 1 Dato:

2 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. Utgave/dato: 1 / Arkivreferanse: - Lagringsnavn rapport Oppdrag: GVD, Myndighetsutøvelse tilknytning av avløp Oppdragsbeskrivelse: Kartlegge eksisterende rutiner omkring dette i medlemskommunene, litteraturstudie og utarbeidelse av notat med anbefaling av felles rutiner rundt pålegg og saksbehandling for tilknytning av avløp fra bebyggelse. Oppdragsleder: Desjardins Anette Kveldsvik Fag: Analyse Tema Forurensning Leveranse: Analyse Skrevet av: Kvalitetskontroll: Liv Brekke Eidsmoen og Anette Kveldsvik Desjardins Knut Robert Robertsen

3 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 3 FORORD Asplan Viak har vært engasjert av for å utarbeide et notat om myndighetsutøvelse for tilknytning av avløp. Arild Moen har vært GVD s kontaktperson for oppdraget. Anette Kveldsvik Desjardins har vært oppdragsleder for Asplan Viak. Liv Brekke Eidsmoen har vært prosjektmedarbeider. Tønsberg, Anette Kveldsvik Desjardins Oppdragsleder Knut Robert Robertsen Kvalitetssikrer

4 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 4 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning resultat kartleggingsintervjuer Oppsummering av erfaringer fra GVD-kommunene Gjeldende lovverk Plan og bygningsloven Forurensningsloven Hva er søknadspliktig og hva er ikke søknadspliktig Hjemmelsgrunnlag ved pålegg Pålegg om tilkytning Hjemmelsgrunnlag De ulike løsninger for tilknytning til kommunalt ledningsnett Hvilke kriterier skal avgjøre om det gis pålegg Noen tips om hvordan bør prosessen rundt utsendelse av pålegg være Tilskuddsordning Reaksjoner ved overtredelse Søknader om tilknytning Hvordan bør saksbehandlingsrutinene for søknad om tilknytning være Saksbehandlingsgebyr Felles rutiner rundt søknad og pålegg om tilknytning eller utbedring av avløp fra bebyggelse Øvrige anbefalinger kilder...26

5 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 5 1 INNLEDNING Kommunene har etter plan- og bygningsloven og forurensningsloven, myndighet til å pålegge bygninger tilknytning til vann- og avløpsnettet, samtidig er det utfordrende å få dette til på en god måte i praksis. Målet med dette prosjektet er å sikre felles, gode rutiner rundt pålegg og saksbehandling av søknader for tilknytning av avløp fra bebyggelse. Punkter som skal vurderes er; myndighetsutøvelse, hvilket lovverk legges til grunn, hva er søknadspliktig, hvordan behandle søknader og hvordan behandle pålegg om tilknytning. Det har som grunnlag for dette notatet blitt gjennomført en intervjurunde i alle medlemskommunene i GVD, i tillegg til en litteraturstudie rundt hva som er skrevet om punktene listet opp i avsnittet over. Vi har deretter forsøkt å beskrive de forhold som det er viktig å vite noe om i forhold til pålegg om tilknytning og behandling av søknader om tilknytning. Til slutt har vi anbefalt felles rutiner for gjennomføring av myndighetsutøvelsen, ved å samle den beste praktisen fra kommunene, hva som er riktig i forhold til gjeldende regelverk og hva som er mest effektivt både i forhold til arbeidsmengde for kommunen og i forhold til å oppnå kommunenes mål om redusert forurensning og etablering av forskriftsmessige anlegg.

6 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 6 2 RESULTAT KARTLEGGINGSINTERVJUER Det har blitt gjennomført intervjuer i alle de 9 medlemskommunene for å kartlegge hvordan rutinene rundt myndighetsutøvelse og saksbehandling er i dag, hvilken avdeling som utfører de ulike oppgavene og hva som er utfordringene. Det ble på forhånd utarbeidet et spørreskjema med 18 ulike spørsmål. Nedenfor følger en oppsummering av hovedkonklusjonene. 2.1 Oppsummering av erfaringer fra GVD-kommunene Hjemmelsgrunnlag Det er en del ulikheter i forhold til hvilket hjemmelsgrunnlag som benyttes i de ulike kommunene. Noen kommuner behandler saker, og pålegger tilknytning, med hjemmel i VAnormen eller sanitærreglementet. Dette er ikke et gyldig hjemmelsgrunnlag. Tilknytningsplikten er en klar utøvelse av offentlig myndighet og den utløsende handlingen for å stadfeste denne kan ikke foretas på bakgrunn av eierskapet til ledningene. Pålegg om tilknytning hjemles samtidig i både plan og bygningsloven og forurensningsloven i ca. halvparten av kommunene. I forhold til tiltak på privat ledning for eksisterende bygg, er det også ulik praksis, der noen krever kun melding, mens andre krever søknad om sanitærabonnement Organisering og ressursbruk I de fleste kommunene er det kommunalteknisk avdeling som håndterer pålegg om tilknytning. I forhold til behandling av søknader om tilknytning er det litt større usikkerhet og ulikheter. I noen kommuner behandler byggesak alt som har med nye anlegg å gjøre og kommunalteknisk avdeling alt som har med eksisterende bygg. I andre kommuner behandler byggesak alt som har med plan og bygningsloven og kommunalteknisk alt som har med forurensningsloven og søknader om tilknytning. De fleste kommunene bruker 0,1-0,2 årsverk på disse sakene. De fleste bruker også ansatte både på byggesaksavdelingen og kommunalteknisk avdeling Hva er søknadspliktig Det er mange ulikheter i praktiseringen av hva som er søknadspliktig, i henhold til plan og bygningsloven og avtalevilkårene, og hva som ikke er det. Hovedinntrykket er at en del søknadspliktige tiltak unntas søknadsplikten for å redusere litt på arbeidsomfanget. I slike tilfeller kreves vanligvis melding til kommunalteknisk avdeling i stedet. Samtidig er det flere kommuner som krever at søknad om tilknytning oversendes til kommunalteknisk avdeling, uansett om tiltaket ikke er søknadspliktig, for å ha oversikt over hva som skjer på ledningsnettet.

7 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett Kriterier for pålegg Mange kommuner synes det er vanskelig å vite når de skal sende pålegg om tilknytning, da kriteriene er uklare og krever bruk av skjønn i det enkelte tilfelle, i tillegg til at «ingen» saker er like. I enkelte kommuner sendes det ikke pålegg i enkelttilfeller som oppdages, da kommunen er redd for at pålegget kan oppfattes som urettferdig, og venter derfor heller til hele området skal saneres/ryddes opp i. Ved sanering/nylegging av kommunal ledning og ved oppdagelse av enkelttilfeller av forurensning sender allikevel flertallet av kommunene ut pålegg om tilknytning eller utbedring. I tillegg er det mange som pålegger tilknytning etter anbefalingene i rapporten fra Tilsynskontoret Saksbehandlingsrutiner pålegg Flere av kommunene prøver først å snakke med folk. Deretter sendes varsel om pålegg før selve pålegget sendes. Nesten ingen kommuner benytter seg av muligheten med tvangsmulkt. De fleste kommunene er fleksible i forhold til tidsfrister og søker også å gjøre det så billig som mulig for abonnenten. Omfanget av denne typen oppgaver i kommunen er relativt lite, slik at den enkelte avdeling/ansatt vanskelig får opparbeidet seg faste rutiner Utfordringene ved bruk av pålegg De fleste kommunene uttrykker at bruken av pålegg fungerer tålelig greit, men at det absolutt er et forbedringspotensial. Det som er utfordringene er usikkerhet rundt kriteriene for å gi pålegg, ressursmangel i kommunen og manglende rutiner Generelt I mange kommuner fungerer myndighetsutøvelsen bra i praksis, og kommunens mål om økt tilknytning og reduksjon av forurensningsutslipp oppnås, men samtidig gjøres ikke tingene i henhold til gjeldende regelverk. I en hektisk hverdag opplever mange at det er vanskelig å finne tid til å sette seg grundig nok inn i gjeldende lover og regler. Det er mye usikkerhet rundt kriteriene for å pålegge tilknytning. Det å sende ut pålegg er i noen kommuner et litt ømtålig tema. En del av problematikken rundt håndtering av pålegg og saksbehandling av søknader er knyttet til ressursmangel i flere av kommunene.

8 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 8 3 GJELDENDE LOVVERK Myndighetsutøvelsen i de ulike GVD-kommunene utøves i dag på flere ulike måter og gjeldende regelverk er i mange tilfeller ikke godt nok kjent i kommunene. Under følger noen punkter om Plan og bygningsloven og Forurensningsloven, som det i forbindelse med den gjennomførte intervjurunden hos GVD-kommunene, fremkom at det var usikkerhet rundt. 3.1 Plan og bygningsloven Hvem har myndigheten Kommunen er gitt myndighet til å pålegge bygninger tilknytning til vann- og avløpsnettet. Det vil avhenge av kommunens delegeringsreglement hvilken avdeling i kommunen myndigheten delegeres til. Plikten om tilknytning er imidlertid en litt spesiell bestemmelse, da plikten til bygningseieren følger direkte av bestemmelsen, men samtidig må kommunen foreta en form for utløsende handling for å kreve/pålegge tilknytning. Myndigheten er vanligvis lagt til byggesaksavdelingen i kommunen. I teorien er det også mulig å delegere myndigheten etter Plan og bygningsloven til kommunalteknisk avdeling, slik at saksbehandlingen kan foretas innenfor selvkostbudsjettet. Dette fordi fordeling av kostnader er et av formålene med tilknytningsplikten og de øvrige abonnentene vil være tjent med at flere abonnenter knyttes til ledningsnettet slik at det blir flere å fordele kostnadene på. Hva sier loven Plan- og bygningsloven, med forskrifter, stiller krav til prosjektering, utførelse, tilgjengelighet samt drift og vedlikehold av VA-anlegg. I hovedsak er alle utvendige VA-anlegg søknadspliktige etter Plan- og bygningsloven Tilknytning til ledningsnett kan pålegges etter henholdsvis Plan- og bygningsloven 27-1, annet ledd (vann) og 27-2, annet ledd (avløp), når offentlig vann- eller avløpsledning går over eiendommen eller i veg som støter til den, eller over nærliggende areal. Når særlige hensyn tilsier det kan kommunen også i andre tilfeller kreve at bygningen tilknyttes. Dette gjelder både til offentlige og private ledningsanlegg. Plan og bygningslovens 27-1 og 27-2, gjelder ikke for fritidsbebyggelse, med mindre kommunen aktivt har vedtatt at disse paragrafene skal gjelde i en av sine planer, jf. Plan og bygningslovens Ved aktiv bruk av planbestemmelser i kommune-/reguleringsplan, kan man likevel oppnå tilknytningsplikt for fritidsbebyggelse. Saksbehandling etter plan- og bygningsloven kan påklages Fylkesmannen. Tilknytning til kommunal ledning via privat ledning Med hjemmel i Plan og bygningslovens 27-3 (tilsvarende bestemmelse er gitt i Forurensningsloven 23) kan kommunen bestemme at den som skal knytte seg til offentlig ledning får rett til å gjøre dette via en privat ledning, uten å gå veien om ekspropriasjon. Kommunen kan imidlertid ikke gi rett til å legge ledninger over naboens eiendom. En slik rett må i så fall eksproprieres, dersom naboen ikke er interessert i en frivillig avtale. Det er reglene i Plan- og bygningsloven som gjelder i forhold til plikt til tilknytning til eksisterende avløpsledning. Vedtak etter plan- og bygningsloven kan likevel treffes av forurensningsmyndigheten. Skjer tilknytning til kommunal avløpsledning, betales tilknytningsavgift etter lov 31. mai 1974 nr. 171 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Skjer

9 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 9 tilknytning til privat avløpsanlegg, kan eieren av anlegget kreve at vedkommende foretar, eller betaler, de utvidelser og forandringer av avløpsanlegget som tilknytningen gjør nødvendig, evt. at det blir stilt sikkerhet for dette. Eieren kan også kreve refusjon for anleggsutgiftene i samsvar med plan- og bygningsloven. Kostnadene ved underskjønnet skal bæres av den som blir tilknyttet anlegget. Paragraf 27-3 gir ikke i seg selv anledning til å pålegge at en eiendom skal knytte seg til det private anlegget. Kommunal og regionaldepartementet anser imidlertid at en mulighet for å knytte seg til en offentlig ledning via et privat anlegg, vil kunne være et tungtveiende moment ved vurdering av om tilknytning kan kreves etter andre ledd i 27-1 og Det vil etter departementets mening være hensiktsmessig og lovlig om myndighetene tillater tilkobling til privat anlegg, og deretter legger kostnadene ved en slik tilknytning til grunn ved vurderingen av om den offentlige ledningen anlegget er koblet til går over nærliggende areal, herunder da også om kostnadene er uforholdsmessige. Beslutningen om å tillate tilknytning til privat anlegg er et enkeltvedtak som kan påklages av både anleggseier og den som kan knytte seg til. 3.2 Forurensningsloven Hvem har myndigheten Internt i kommunen utøves myndighet etter forurensningslovgivningen av kommunestyret, jamfør kommuneloven 6, om kommunestyre og fylkesting. Hvis myndigheten skal utøves av andre organer i kommunen enn kommunestyret, må myndigheten delegeres fra kommunestyret til vedkommende organ. Kommuneloven regulerer kommunens mulighet til å delegere myndighet på avløpsområdet, jamfør Forurensningsloven 83, om delegasjon av myndighet. I utgangspunktet kan ikke myndighet etter Forurensningsloven delegeres til organer utenfor kommunen, som for eksempel interkommunale selskaper. Unntaket er hvis flere kommuner samarbeider i et kommunesamarbeid og myndigheten delegeres til vertskommunen (eksempelvis Lier kommune i GVD sitt tilfelle). For at det ikke skal oppstå tvil om myndigheten er delegert, til hvem og på hvilke vilkår, bør delegeringen skje skriftlig. Delegeringen bør angi hvilke paragrafer i lovverket som delegeres. Hva sier loven Kommunens myndighet i forhold til forurensning fra avløp er gitt av Forurensningsloven (LOV nr. 6: Lov om forurensninger og om avfall) og Forurensningsforskriften. Forurensningsloven 7, plikt til å unngå forurensning, sier følgende: Ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at det er lovlig etter 8 eller 9, eller tillatt etter vedtak i medhold av 11. Vedrørende utbedring av avløpsledninger/4/ Ved for eksempel brudd på privat avløpsledning, gjelder følgende: 7, andre ledd, utdyper plikten som påhviler den ansvarlige for forurensing:

10 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 10 Når det er fare for forurensning i strid med loven, eller vedtak i medhold av loven, skal den ansvarlige for forurensningen sørge for tiltak for å hindre at den inntrer. Har forurensningen inntrådt skal han sørge for tiltak for å stanse, fjerne eller begrense virkningen av den. Den ansvarlige plikter også å treffe tiltak for å avbøte skader og ulemper som følge av forurensningen eller av tiltakene for å motvirke den. Plikten etter dette ledd gjelder tiltak som står i et rimelig forhold til de skader og ulemper som skal unngås. Bestemmelsen i annet ledd gjelder også forurensning som er tillatt etter 11, dersom det er åpenbart at vedtaket kan omgjøres etter 18, første ledd nummer 1 eller 2. Tilsvarende gjelder dersom det av samme grunner er åpenbart at det etter 9, tredje ledd, kan gjøres unntak fra forskrift som tillater forurensning. Forurensningsmyndigheten kan pålegge den ansvarlige å treffe tiltak etter annet ledd, første til tredje punktum, innen en nærmere angitt frist. Pålegg om separering av stikkledning ved sanering av kommunalt nett eller av andre grunner Følgende bestemmelse gjelder hvis kommunen sanerer sin ledning og ønsker at de private skal separere/sanere i sammenheng med dette: 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Ved omlegging eller utbedring av avløpsledninger kan forurensningsmyndigheten kreve at eier av tilknyttet stikkledning foretar tilsvarende omlegging eller utbedring. Også ellers kan forurensningsmyndigheten kreve omlegging eller utbedring av stikkledning, når særlige grunner tilsier det. Tilknytning til kommunal ledning via privat ledning Kommunen kan pålegge en huseier tilknytning til kommunal ledning via en eksisterende privat ledning. Dette med bakgrunn i Forurensningsloven 23, (rett og plikt til tilknytning til eksisterende avløpsanlegg) som lyder: Forurensningsmyndigheten kan bestemme at avløpsvann kan ledes inn i en annens avløpsanlegg. Om plikt til tilknytning til eksisterende avløpsledning gjelder reglene i plan- og bygningsloven. Vedtak etter plan- og bygningsloven kan likevel treffes av forurensningsmyndigheten. Skjer tilknytning til kommunal avløpsledning, betales tilknytningsavgift etter lov 31. mai 1974 nr. 171 om kommunale vass- og kloakkavgifter. Skjer tilknytning til privat avløpsanlegg, kan eieren av anlegget kreve at vedkommende foretar eller betaler de utvidelser og forandringer av avløpsanlegget som tilknytningen gjør nødvendig, eller at det blir stilt sikkerhet for dette. Eieren kan også kreve refusjon for anleggsutgiftene i samsvar med plan- og bygningsloven. Kostnadene ved underskjønnet skal bæres av den som blir tilknyttet anlegget. Saksbehandlingsgebyr

11 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 11 Kommunen kan kreve inn saksbehandlingsgebyr i enkelte tilfeller hvis kommunen har vedtatt forskrift om saksbehandlingsgebyr, jamfør forurensningsforskriftens 11-4 om kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer. Har kommunen en slik forskrift, bør søker så tidlig som mulig få informasjon om at behandlingen av søknaden er gebyrpliktig, og om hvilken gebyrsats søker kan regne med å få krav om, jamfør forvaltningslovens 11 om veiledningsplikt. 3.3 Hva er søknadspliktig og hva er ikke søknadspliktig Under følger en oversikt over hvilke tiltak som er søknadspliktig i henhold til Plan og bygningsloven, hvilke tiltak som krever søknad om sanitærabonnement og hvilke tiltak som er unntatt fra søknadsplikt og dermed kun krever melding. Type tiltak Etablere tilknytning av avløp fra ny bebyggelse, til kommunalt nett Søknadspliktig etter Plan og bygningsloven X Krever søknad om sanitærabonnement X Meldepliktig i forhold til avtalevilkårene Etablere tilknytning av avløp fra eksisterende bebyggelse, som har hatt separat avløpsanlegg, til kommunalt nett Reparasjon av brudd/lekkasje på eksisterende ledning Sanering/separering av eksisterende ledning X X - - X X - X Tiltak som ikke er søknadspliktig, er allikevel meldepliktig. Dette er for at kommunen skal ha oversikt over hva som skjer på ledningsnettet og for at den skal kunne forvalte hovedledningsnettet på best mulig måte. Det er allikevel en del saker/forhold som må vurderes i den enkelte kommune. For eksempel er det bare reparasjoner ved rør- og ledningsbrudd som, etter Byggesaksforskriften 4-1 bokstav c) nr. 8, er unntatt fra søknadsplikten etter Plan- og bygningsloven I veiledningen til SAK vises det imidlertid til et brev fra KRD av som fastslår at kommunene kan unnta andre mindre tiltak, eksempelvis omlegging av stikkledninger. KRD skriver at kommunen må gjøre en konkret vurdering, der det må tas hensyn til størrelse, plassering, omgivelser mv. Kommunen skal i utgangspunktet vurdere det enkelte tilfelle, men det kan allikevel være praktisk at kommunen lager retningslinjer for hvilke tiltak kommunen ønsker å unnta, og eventuelt hvilke vilkår som må oppfylles for å unnta tiltaket fra søknadsplikten. På den måten sikrer man både forutsigbarhet og likebehandling. For de saker som ikke krever søknad kreves melding. Se brosjyrer fra Norsk Vann «Plikt til å separere avløpsledninger» og «Plikt til å knytte bygning til offentlig ledning for vann og avløp» for mer utfyllende informasjon om pålegg og tilknytningsplikt.

12 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett Hjemmelsgrunnlag ved pålegg Det er også noe ulik praksis i bruk av hjemmelsgrunnlag ved pålegg i de ulike kommunene. Under følger en oversikt over riktig hjemmelsbruk: Bakgrunn for pålegg Sanering av kommunalt ledningsnett (pålegg om sanering/separering av eksisterende privat ledning) Med hjemmel i Plan og bygningsloven Med hjemmel i Forurensningsloven 22 Ulovlig forurensning/brudd på privat ledning (pålegg om sanering av eksisterende privat ledning) Ved etablering av nytt kommunalt ledningsnett slik at flere bygninger kommer i rimelig nærhet til kommunalt nett (pålegg om tilknytning) Det avdekkes bygninger i rimelig nærhet til eksisterende kommunal ledning som ikke er tilknyttet (pålegg om tilknytning) Det avdekkes bygninger i rimelig nærhet til eksisterende privat ledning som ikke er tilknyttet (pålegg om tilknytning) Ved aktiv bruk av planbestemmelser i kommune-/reguleringsplan, kan kommunen oppnå tilknytningsplikt for fritidsbebyggelse også.

13 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett PÅLEGG OM TILKYTNING 4.1 Hjemmelsgrunnlag Pålegg om tilknytning til kommunalt ledningsnett kan kun gjøres med hjemmel i Forurensningsloven eller Plan og bygningsloven. Noen kommuner pålegger i dag tilknytning med hjemmel i sitt sanitærreglement. Dette er ikke et gyldig hjemmelsgrunnlag. Tilknytningsplikten er en klar utøvelse av offentlig myndighet og den utløsende handlingen for å stadfeste denne kan ikke foretas på bakgrunn av eierskapet til ledningene. Hvis man henviser til begge lovverk når man sender ut pålegg om tilknytning er det viktig at man er tydelig på hvilken lov (og paragraf) som benyttes i forhold til sanksjoner. I Pedersen, Sandvik m.fl. Plan og bygningsrett (2. utgave 2011) vises det på s. 473 til at tilknytningsplikten følger direkte av loven, og at det ikke er nødvendig med nye vedtak når lovens kriterier er oppfylt. Departementet er i prinsippet enige i dette, men vil peke på at det forutsettes en utløsende handling fra myndighetenes side for at eiendommer må knytte seg til; det er ikke et brudd på plan- og bygningslovens regler om grunneiere unnlater å knytte seg til en ny ledning på eget initiativ når den legges langs eller over eiendommen. 4.2 De ulike løsninger for tilknytning til kommunalt ledningsnett Det er ulike løsningsmodeller for hvordan tilknytning av avløp fra en bygning til kommunal ledning kan skje, disse er listet opp under: Transport av avløp fra bolig til kommunalt nett, ved direkte tilkobling av privat stikkledning til eksisterende kommunal avløpsledning. Transport av avløp fra bolig til kommunalt nett, via tilkobling til annen eksisterende privat stikkledning. Transport av avløp fra boligfelt til kommunalt nett, via tilkobling til ny felles privat, eller kommunal, hovedledning. 4.3 Hvilke kriterier skal avgjøre om det gis pålegg I henhold til Plan- og Bygningsloven kan kommunen pålegge tilknytning til kommunalt avløpsnett. Her er tankegangen at dersom eiendommen ligger nær nok (dvs. anleggskostnadene er lave nok), kreves tilknytning uavhengig av eksisterende anleggs tilstand, kun begrunnet i at man «skal bidra til fellesskapet». Hva som er «rimelig nærhet til» ledningsnett er betinget av lokale forhold, valg av tilkoblingsløsning, kostnader og samfunnsøkonomiske faktorer. I tillegg benyttes ordene uforholdsmessige kostnader og spesielle hensyn, som også betyr at den enkelte kommune må utøve skjønn. Dette gir derfor kommunene en stor utfordring i forhold til å sette kriterier som kan være allmenngyldige, rettferdige og tydelige. I henhold til Forurensingsloven, etter Forurensningsloven 7 fjerde ledd, om plikt til å unngå forurensning, kan kommunen pålegge tilknytning til kommunalt avløpsnett. Pålegg etter 7 kan benyttes i tilfeller hvor kommunen oppdager utslipp som må stanses raskt. I saker hvor det er behov for å plassere ansvar for forurensningen, slik at lokale konflikter rundt

14 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 14 ansvarsforhold unngås, kan pålegg etter 7 også være aktuelt. Også i forbindelse med forurensning er det utfordrende for den enkelte kommune å vite nøyaktig hvilke kriterier som skal gjelde for å sende ut pålegg om tilknytning. Da det som beskrevet over er utfordrende å sette kriterier for pålegg som er allmenngyldige, rettferdige og tydelige, anbefales det at GVD kommunene i fellesskap utarbeider et sett med kriterier som skal gjelde i alle GVD kommunene. Hvordan en kommune prioriterer hvilke bygninger som skal gis pålegg om tilknytning er en politisk avgjørelse. Settet av kriterier som utarbeides, bør derfor behandles i hvert enkelt kommunestyre. I Norsk Vann sin rapport «Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse» /3/, er det nevnt flere konkrete eksempler på kriterier som enkelte kommuner har valgt. GVD har tidligere sagt at det anbefales å gjennomføre tilknytning av eiendommer i to faser /6/: a. Gi pålegg om tilknytning av eiendommer i tilfeller hvor anleggskostnadene ligger innenfor en kostnadsgrense på 2G b. Lage en plan for en bærekraftig utvidelse av det kommunale avløpsnettet til prioriterte områder og gi pålegg til de eiendommer som da vil ligge innenfor en kostnadsgrense på 2G Definisjon av begrepene «nærliggende areal», «uforholdsmessig stor kostnad» og «særlige hensyn» Under følger definisjon av begrepene i Pbl og 27-2 (kilde: /3/): Begrepet «nærliggende areal», har blitt presisert av KRD i et brev til FM i Hedmark (ref. 11/312-2, ): Tilknytningsplikt for eksisterende bebyggelse anses som mer tyngende for eiendommens eier enn tilknytningsplikt for nybygg, særlig fordi eksisterende bebyggelse allerede har en lovlig løsning. Eieren er ikke forberedt på utgiftene. Videre kan kostnadene bli større når arbeidet ikke gjøres i sammenheng med oppføringen av bebyggelsen. Det er derfor noen vilkår for at kommunen skal kunne gjøre kravet om tilknytning for henholdsvis vann og avløp, i 27-1 andre ledd og 27-2 andre ledd, gjeldende overfor eksisterende bebyggelse. o Nærliggende areal i) Selv om bestemmelsene bruker begrepet eiendommen, legges det til grunn at det er avstanden til bebyggelsen som er avgjørende. ii) En avstand på meter kan ikke anses urimelig (KRD 93/3328), og at en avstand på 500 meter vanligvis vil ligge innenfor begrepet nærliggende areal (KRD 98/76). Begrepet nærliggende areal er ikke gitt noen nærmere definisjon i lovens forarbeider. Det er heller ikke trukket opp klare retningslinjer i rettspraksis eller forvaltningspraksis. Nærliggende areal er altså et ganske vidt begrep. Dette har bakgrunn i at begrepet ble innført for å fange opp tilfeller der ledningen ofte går i noen avstand fra byggetomta og ikke alltid følger gate eller veg (Ot.prp. nr. 1 ( ) s. 110).

15 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 15 Det er også grunn til å anta at nærliggende areal ikke skal skille seg nevneverdig fra bestemmelsens øvrige kriterier; tilfellene der ledning går over eiendommen eller i veg som grenser til eiendommen. Avstanden fra eiendomsgrensen inn til bebyggelsen kan også være relativt lang, uten at bestemmelsen trekker grenser for tilknytningsplikten i slike tilfeller. Imidlertid er den fysiske avstanden mellom ledningsnettet og eiendommen ikke i seg selv avgjørende. Utgangspunktet er at det må foretas en konkret vurdering, der også andre faktorer vektlegges. Dette ble lagt til grunn i Rt 1983 s Begrepet «uforholdsmessig stor kostnad» sammen med begrepet «særlige hensyn» er avgjørende for kommunens hjemmel til å unnta fra tilknytningsplikten og dermed godkjenne en annen løsning. Ordlyden er presisert i samme brev fra KRD til FM i Hedmark: o Uforholdsmessig stor kostnad i) Det avgjørende vil være om tilknytningskostnadene kan anses som akseptable sett i forhold til hva som vil være en forventet kostnad ved tilknytning. Ved vurderingen bør kommunen ta hensyn til tomtestørrelsen, tomtens utnyttingsgrad, bebyggelsens bruksformål, terrenget og grunnforholdene. Hvilke kostnader det skal sammenlignes med vil altså kunne variere i betydelig grad, avhengig av bl.a. grunnforholdene i området. For å gjøre rammene for tilknytningsplikten mer forutsigbar for grunneierne vil det være en fordel om kommunen kan angi et tak eller anslå en normalkostnad for forskjellige områder i kommunen. Dette kan imidlertid være vanskelig der det er store variasjoner i grunnforholdene. ii) Kostnadene for eiendommen vil være summen av alle utgiftene for å få lagt ledning frem til bebyggelse, inkludert eventuelle kostnader til ekspropriasjon av rett til å føre ledningen over naboeiendom. Eventuelle reduksjoner i kostnadene kommer til fratrekk, for eksempel tilskudd fra kommunen, fordel ved å spleise med naboer, jf. også muligheten for å knytte seg til privat vann- og avløpsanlegg. Ved vurdering av kostnadene for eiendommen kan det tilsvarende legges vekt på eiendommens utnytting og formål. Høyere kostnader kan således være akseptabelt for flere boliger, for næringsbygg fremfor boliger osv. Økonomien til eieren av den aktuelle eiendommen vil ikke være avgjørende ved vurderingen. Gebyrene for tilknytning holdes utenom. iii) Uforholdsmessige kostnader: Tilknytning kan foreligge også der kostnadene for tilknytning blir betydelige (se under). Imidlertid kan tilknytning ikke lenger kreves når gevinsten av tilknytning ikke lenger står i forhold til kostnaden. I slike tilfeller vil heller holdbarheten av eksisterende vann- og avløpsløsninger måtte vurderes av helse- eller forurensningsmyndigheten, eventuelt med det resultat at det nedlegges forbud mot bruk av vannkilde eller gjeldende avløpsløsning. iv) Departementet bemerker i anledning en klagesak fra fylkesmannen i Hedmark fra april 2007 på generelt grunnlag at både en kostnad tilsvarende tre ganger normalkostnad og en kostnad på kr kan ligge innenfor rammene av andre ledd i 27-1 og Det er overlapp mellom vurderingen av om ledning går over nærliggende areal, og om det foreligger uforholdsmessige kostnader slik at kommunen kan godkjenne en annen ordning. Pedersen, Sandvik m.fl. anser i Plan og bygningsrett (2. utgave 2011) at det følger av praksis at det ikke foreligger tilknytningsplikt hvis kostnadene er uforholdsmessig stor.

16 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 16 Motsatt hevder Guttorm Jakobsen i Vann og avløpsrett (utgitt av Norsk vann, 2010) at bestemmelsens formål og ordlyd tilsier at tilknytning også kan kreves der kostnadene kan bli betydelige, for eksempel fordi det kan foreligge et forurensingsproblem fra eiendommen. Etter Regional og kommunaldepartementets mening er det ikke egentlig motstrid mellom de to standpunktene. De er enige i at tilknytningsplikt kan foreligge også der kostnadene blir betydelige o Særlige hensyn i) Kommunen kan også unnta fra krav om tilknytning når særlige hensyn tilsier det. Dette gir en mulighet for unntak også der kostnadene ikke er uforholdsmessige: Det foreligger gode løsninger for vann og avløp på eiendommen, slik at tilknytning ikke er nødvendig av hensyn til helse eller for å hindre forurensing. Det er nylig investert i et anlegg på eiendommen. Mange kommuner opererer med vesentlig kortere avstand når de definerer hva som er nærliggende areal (gjerne 100 meter) enn det ovenstående, noe som delvis kan forklares med rådende valg av teknisk løsning for tilkobling i tillegg til grunnforhold og topografi i området. Men der man f.eks. har valgt trykkavløp kan avstanden på 500 meter virke fornuftig. Mange kommuner har også lagt kostnadsgrensen for krav om tilknytning vesentlig lavere ved at de gjerne har sagt at tilknytning ikke kan pålegges hvis kostnaden per eiendom for tilkoblingen i vesentlig grad overskrider kostnadene ved etablering av en akseptert separat løsning. En plikt til tilknytning etter andre ledd i 27-1 og 27-2 vil som oftest ikke by på problemer. Der det kommer på spissen om kostnadene er uforholdsmessige, eller om det foreligger særlige hensyn, vil det i realiteten ofte bero på en helhetsvurdering om tilknytningsplikten slår inn. Et sentralt moment vil være om det foreligger helsemessige forhold eller fare for forurensing som kun kan løses tilfredsstillende ved tilknytning til offentlig ledning. I så fall kan tilknytning kreves også der kostnadene er betydelige. 4.4 Noen tips om hvordan bør prosessen rundt utsendelse av pålegg være Generelt sett har en i mange kommuner erfart at det alltid lønner seg å gå litt varsomt frem. Kommunen bør først snakke med den enkelte anleggseier for å informere og forklare, på denne måten er det flere som da tar initiativ selv. Deretter bør det sendes brev med varsel om pålegg osv. Videre saksgang avhenger av om abonnenten ordner opp med en gang eller ikke. I forbindelse med at kommunen skal legge nytt kommunalt anlegg eller rehabilitere eksisterende kommunal ledning, anbefales det å sende ut informasjonsbrev i god tid i forkant, kanskje 1 år, slik at folk får tid til å planlegge dette i forhold til økonomi. På denne måten får man flest mulig private med på å sanere sin private ledning uten at man må sende ut pålegg.

17 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 17 På siden står det følgende anbefaling: Kommunen kan velge å varsle pålegg og tvangsmulkt i samme brev, eller varsle tvangsmulkt i brevet der pålegget vedtas. Miljødirektoratet skriver i sin veiledning TA-2758/2011, bruk av tvangsmulkt: Det kan ofte være hensiktsmessig når det treffes vedtak om å gjennomføre plikter, samtidig å gjøre oppmerksom på den adgangen forurensningsmyndighetene har til å treffe vedtak om tvangsmulkt dersom pålegg eller forbud ikke etterleves. 4.5 Tilskuddsordning Mange kommuner har tilskuddsordninger til tilknytning av bygg som får store utgifter med å knytte seg til vann- og avløpsnettet som en følge av pålegg om tilknytning. Det fremkommer ikke i gebyrreglementet om det er lovlig eller ikke å gi slike tilskudd fra selvkostbudsjettet. Dette er derfor en litt uklar gråsone, selv om en del kommuner har praktisert det slik. Samtidig er fordeling av kostnader et av formålene med tilknytningsplikten og de øvrige abonnentene vil være tjent med at flere abonnenter knyttes til ledningsnettet, slik at det blir flere å fordele kostnadene på. En tilskuddsordning vil også kunne bidra til at kommunene i større grad oppnår mål om redusert forurensning eller økt tilknytning. Ofte fungerer tilskuddsordningen slik at ved utsendelse av pålegg, dekker kommunen anleggseiers kostnader over 2G, eller tillater privat anlegg hvis tilknytningskostnadene overstiger 2G. Anleggseiere som søker om tilknytning mottar derimot ingen tilskudd til dette. Dette kan virke svært urettferdig for mange. Hvis f.eks. et nytt bolighus søker om tilknytning i henhold til Plan og bygningsloven og betaler f.eks kr for dette. I etterkant får oppstrøms bygninger med eksisterende dårlig fungerende private anlegg pålegg om tilknytning og disse betaler da maksimalt 2G. Samtidig er det en forskjell på eiere av nye bygg og eksisterende bygg. De som bygger nytt ser på vann- og avløpsanlegg som en del av tomtekostnaden. Eiere av eksisterende bygg har allerede etablert og betalt for godkjent avløpsløsning, og ønsker derfor ikke å betale på nytt for å bli tilknyttet kommunalt ledningsnett. For å oppnå et mål om størst mulig tilknytning kan det da være nødvendig med en gulrot. Det anbefales at GVD kommunene utarbeider felles retningslinjer for tilskuddsordning og foretar en avklaring av hvor disse tilskuddsmidlene i så fall skal tas fra i henhold til gjeldende regelverk. 4.6 Reaksjoner ved overtredelse Kommunen har følgende sanksjonsmuligheter dersom tidsfrist for oppgradering av avløpsanlegg ikke er overholdt: 1. Uformell kontakt med forurenseren/grunneier 2. Sanksjoner i form av varsel om pålegg og tvangsmulkt; jf. standardbrev i Norsk Vann sitt prosjektsystem (se under) 3. Anmeldelse til politiet Merk at tvangsmulkt ikke er straff. Tvangsmulkt har virket etter sin hensikt dersom den ansvarlige innretter seg slik at han ikke må betale. Tvangsmulkt er et økonomisk virkemiddel for å stoppe eller unngå et ulovlig forhold.

18 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 18 Bruken av tvangsmulkt er hjemlet i Forurensningsloven 73. Det henvises til Miljødirektoratets veileder TA om bruk av tvangsmulkt og for detaljer rundt dette. Hvis pålegget ikke etterfølges og kommunen ikke ønsker å benytte seg av muligheten med tvangsmulkt, kan det også være en annen mulighet. Hvis pålegget er sendt med hjemmel i forurensningsloven og den aktuelle forurensningen medfører helsefare, kan kommunelegen kontaktes og man kan diskutere med denne hvilke hjemler som bør benyttes og hvem som tar saken videre Hva sier lovverket om tvangsmulkt Forurensningsloven 73. (tvangsmulkt ved forhold i strid med loven) For å sikre at bestemmelsene i denne lov eller vedtak i medhold av loven blir gjennomført, kan forurensningsmyndigheten fatte vedtak om tvangsmulkt til staten. Tvangsmulkt kan fastsettes når overtredelse av loven eller vedtak i medhold av loven er oppdaget. Tvangsmulkten begynner å løpe dersom den ansvarlige oversitter den frist for retting av forholdet som forurensningsmyndigheten har fastsatt. Tvangsmulkt kan også fastsettes på forhånd og løper da fra eventuell overtredelse tar til. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, eller at det forfaller for hver overtredelse. Tvangsmulkt fastsettes som løpende mulkt eller engangsmulkt. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forholdet varer, eller at det forfaller for hver overtredelse. Tvangsmulkt ilegges den ansvarlige for overtredelsen. Er overtredelsen skjedd på vegne av et selskap eller en annen sammenslutning, en stiftelse, en kommune,

19 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 19 fylkeskommune eller annen offentlig innretning, skal tvangsmulkten vanligvis pålegges virksomheten som sådan. Er overtredelsen skjedd på vegne av en beredskapsorganisasjon opprettet etter 42, kan tvangsmulkten pålegges de deltagende selskaper. Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. 74. (umiddelbar gjennomføring ved forurensningsmyndigheten) Har forurensningsmyndigheten gitt pålegg i medhold av 7 fjerde ledd eller 37 første eller annet ledd som ikke etterkommes av den ansvarlige, kan forurensningsmyndigheten sørge for iverksetting av tiltakene. Forurensningsmyndigheten kan også sørge for iverksetting av tiltakene dersom slikt pålegg kan medføre at iverksettelsen av tiltakene forsinkes eller dersom det er uvisst hvem som er ansvarlig. Ved iverksetting av tiltak etter første og annet ledd kan forurensningsmyndigheten gjøre bruk av og om nødvendig volde skade på den ansvarliges eiendom. Plan- og bygningsloven 32-5 Tvangsmulkt Ved forhold i strid med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven, kan planog bygningsmyndighetene fastsette tvangsmulkt for å få gjennomført gitte pålegg innen en særskilt angitt frist. Tvangsmulkten fastsettes samtidig med pålegg om retting og løper fra fristoverskridelsen for retting. Der tvangsmulkt ikke fastsettes samtidig med pålegg, skal det gis eget forhåndsvarsel om tvangsmulkt. Det kan fastsettes at tvangsmulkten løper så lenge det ulovlige forhold varer, som et engangsbeløp eller som en kombinasjon av løpende mulkt og engangsbeløp. Tvangsmulkten ilegges den ansvarlige for overtredelsen, og tilfaller kommunen. Når det ulovlige forhold er rettet, kan kommunen nedsette eller frafalle ilagt tvangsmulkt.

20 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett SØKNADER OM TILKNYTNING I forbindelse med nye bygg, evt. eksisterende bygg der eier av ulike årsaker ønsker tilknytning til kommunalt nett, sendes byggesøknad etter plan- og bygningsloven og søknad om sanitærabonnement, til kommunen. Byggesøknaden går enten til byggesaksavdelingen eller til kommunalteknisk avdeling, hvis denne har fått delegert myndighet til å behandle søknader etter Plan og bygningsloven. 5.1 Hvordan bør saksbehandlingsrutinene for søknad om tilknytning være Samordning i saksbehandlingen /5/ Det er ulik praksis hos kommunene rundt hvem som behandler søknader etter plan- og bygningsloven og søknader om sanitærabonnement. Noen har en saksbehandler på plan- og bygg som behandler begge søknader. Andre har en saksbehandler på vann og avløp som behandler begge søknader. I begge disse tilfeller er samkjøringen enkel og saksbehandlingen effektiv. Saksbehandleren må ha kompetanse til å foreta nødvendige vurderinger. Andre kommuner igjen har en saksbehandler på byggesaksavdelingen som behandler etter Plan- og bygningsloven og en saksbehandler på vann og avløp som behandler søknad om sanitærabonnement. I det siste tilfelle kan det være mer problematisk med samordning. Det er da avgjørende at kommunen har gode saksbehandlingsrutiner og et godt saksbehandlingssystem. Det er i utgangspunktet ikke gunstig for en huseier å få godkjenning av søknad om sanitærabonnement og byggesøknaden i to ulike forsendelser. Særlig hvis huseier først får en rammetillatelse på vilkår fra bygningsmyndigheten, er det vanskelig å forstå at denne ikke også gjelder tillatelse om tilknytning. Søker vil da fort kunne oppfatte at første vedtak er en tillatelse for alt og sette i gang. Kommunen bør lage skikkelige samordningsrutiner slik at de overfor innbyggerne framstår som en enhet. Den kommunale bygningsmyndigheten har en samordningsplikt, jamfør plan- og bygningsloven For å sikre samordning kan kommunen gjerne oppfordre utbygger til å sende inn søknad om sanitærabonnement og byggesøknad samtidig, slik at saksbehandlerne er orientert og kan samordne seg. Men det er et viktig prinsipp at godkjenning av søknad om sanitærabonnement skal være gitt før en tomt skilles fra, eller byggesaken behandles, jamfør plan- og bygningslovens 27-2 om avløp. Det anbefales på bakgrunn av ovenfor stående, at søker sender inn begge søknadene felles, og får et svar, da dette er mest oversiktlig og forståelig for søker. Den enkelte kommune må avgjøre om begge søknadene skal behandles av enten byggesaksavdelingen, eller kommunalteknisk avdeling, eller om de to søknadene skal behandles i hver sin avdeling. Dette vil bl.a. avhenge av bemanningssituasjonen i kommunen. Det er ofte et problem med ressursmangel i kommunen. Allikevel vil det være fornuftig å legge litt ressurser i grundig saksbehandling av søknader om tilknytning i stedet for å måtte rydde opp i dårlige anlegg i etterkant.

21 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett Saksbehandlingsgebyr I forhold til pålegg av saksbehandlingsgebyr i GVD-kommunene, er det mest vanlig at byggesaksavdelingen krever byggesaksgebyr for behandling av byggesøknader og kommunalteknisk avdeling behandler søknader om tilknytning på selvkostbudsjettet. Det er litt usikkerhet rundt hva som er rettferdig og hva som er riktig etter regelverket, i forhold til pålegg av gebyr. Hvis myndigheten etter Plan og bygningsloven er delegert til kommunalteknisk avdeling, kan all saksbehandlingen foretas innenfor selvkostbudsjettet og søker slipper å betale gebyr (ref. kap. 3.1). Motsatt kan kommunen kreve inn saksbehandlingsgebyr hvis kommunen har vedtatt forskrift om saksbehandlingsgebyr, jamfør forurensningsforskriftens 11-4 om kommunale saksbehandlings- og kontrollgebyrer (jfr. Kap. 3.2).

22 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett FELLES RUTINER RUNDT SØKNAD OG PÅLEGG OM TILKNYTNING ELLER UTBEDRING AV AVLØP FRA BEBYGGELSE I utgangspunktet bør det være på plass et sett av felles kriterier for når man skal sende pålegg om tilknytning som skal være felles for alle GVD kommunene. Gjeldende retningslinjer for alle GVD kommunene for hva som skal være søknadspliktig og hva som kun er meldepliktig bør også avklares. Begge disse punktene anbefales som tiltak senere i rapporten. Saksgang for søknad og pålegg om tilknytning til kommunalt nett og sanering av privat ledning vises i flytskjema vises under:

23 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 23 Pålegg om tilknytning av avløp: Uformell kontakt/ informasjonsmøte. Informasjonsfolder Informasjonsbrev om at kommunen ønsker at eiendommen tilknyttes kommunalt avløp, evt. utbedrer sin eksisterende stikkledning. Sendes ut i god tid. Informasjonsbrev Rutine for saksbehandling av søknad om tilknytning starter her: Søknad mottas av kommunen. Behandling av søknad om byggetillatelse og sanitærabonnement. NB! Søknad om sanitærabonnement skal være godkjent før byggesaken behandles. Kommunen mottar ikke søknad fra anleggseier. Varsel om pålegg om tilknytning sendes ut. Varsel pålegg forelegg og tvangsmulkt tilknytningsplikt Utsendelse av pålegg med tidsfrist for gjennomføring av tiltak og informasjon om sanksjoner/tvangsmulkt. Pålegg og tvangsmulkt Oppfølging /purring av utsendt pålegg med varsel om sanksjoner. Varsel tvangsmulkt. Varsel forelegg Godkjennelse av begge søknader sendes til anleggseier i et felles brev. Skjema for ferdigmelding skal være vedlagt utsendelsen. Forurensningsloven Pålegg med fastsettelse av tvangsmulkt i hht Forurensningsloven. (Pengene tilfaller staten). Plan- og Bygningsloven Pålegg med fastsettelse av tvangsmulkt i hht Plan- og Bygningsloven. (Pengene tilfaller kommunen). Tvangsmulkt. Forelegg Når ferdigmelding mottas sender kommunen ut brukstillatelse/ ferdigattest. Det anbefales i tillegg at kommunen besiktiger tilkoblingspunktet. Evt. feil som avdekkes meldes til byggesaksavdelingen for videre oppfølging. Kommunen utfører tiltaket på anleggseiers regning. NB! Kommunen må sende inn søknad.. Vedlegg: Oversikt om rett til å klage på forvaltningsvedtak mv. Lovbestemmelser tilknytningsplikt

24 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett ØVRIGE ANBEFALINGER Det anbefales at GVD-kommunene ser på muligheten for å samarbeide med Tilsynskontoret om myndighetsutøvelse for tilknytning av avløp fra -bygninger. Tilsynskontoret har ikke myndighet i henhold til lovverket, men kan utføre store deler av den praktiske jobben og deretter oversende sakene til den enkelte kommune til gjennomsyn og godkjennelse. Denne ordningen vil medføre at Tilsynskontoret må øke antall ansatte, og krever godt samarbeid og tett kommunikasjon mellom den enkelte kommune og Tilsynskontoret. Fordelene ved denne ordningen er at de personene som da jobber med dette vil bli mer spesialisert i oppgaven, i tillegg til at det vil bli enklere å gjennomføre faste og felles rutiner og i forhold til den ressursmangelen som oppleves i mange av GVD-kommunene i dag vil det bli flere tilgjengelige ressurser til å gjennomføre disse oppgavene på en god måte. Det vil også bli enklere å unngå problematikken rundt det at man kjenner den som søker, eller evt. at man påvirket av politikere i kommunen. GVD-kommunene bør i fellesskap gjøre en vurdering av hva som er den mest hensiktsmessige organiseringen rundt oppgavene rundt myndighetsutøvelse tilknytning av bebyggelse. Dvs. om søknadene kun skal behandles av byggesaksavdelingen, kun av kommunalteknisk avdeling, eller om byggesøknader skal behandles av byggesakskontoret og søknader om sanitærabonnement skal behandles av kommunalteknisk avdeling og at disse to avdelingene har et tett og godt samarbeide om oppgavene. Hva som er optimalt i den enkelte kommune vil avhenge av organisering og bemanningssituasjon hos den enkelte. Det er derfor kanskje ikke praktisk mulig at dette gjøres likt i alle kommunene. Da både eventuelle delegasjoner i kommunene kan ha skjedd for en god stund tilbake og at det kan ha vært omorganiseringer i kommunene, anbefales det at det foretas en gjennomgang og oppfriskning av myndigheten i de enkelte kommunene. Det er viktig at kommunene har et godt system, og gode rutiner, for å følge opp at utsendte pålegg blir fulgt opp. Noen av GVD-kommunene mener de har et godt saksbehandlingssystem, men flere mangler dette. Eksempelvis har en av GVDkommunene et system som fungerer slik at elektronisk søknad kommer rett inn i kommunens saksbehandlingssystem, hvor det er etablert milepæler for utkvittering av hver enkelt oppgave. Saksbehandlingssystemet sender for eksempel automatisk melding til aktuelle personer i riktig rekkefølge. Det bør tas en gjennomgang i alle kommunene for å sikre at de har et godt saksbehandlingssystem. Vi anbefaler GVD å igangsette et prosjekt for å definere felles kriterier for å pålegge tilknytning, da dette i henhold til lovverket i mange tilfeller krever bruk av skjønn, og dette oppleves som utfordrende av kommunene (kriterier for kostnader, forurensning, avstand etc.) I det samme prosjektet bør det også defineres felles kriterier for hva som skal være søknadspliktig og ikke. I Norsk Vann sin rapport «Etablering av gode VA-løsninger i spredt bebyggelse» /3/, er det nevnt flere konkrete eksempler på

25 Myndighetsutøvelse for tilknytning av sanitæravløp til kommunalt nett. 25 kriterier som enkelte kommuner har valgt og disse bør man se på i denne forbindelse. Hvilke kriterier man skal sette for disse sakene er en politisk avgjørelse og bør behandles av de enkelte kommunestyrene. Flere kommuner gir tilskudd til tilknytning i enkelte tilfeller og dette kan på flere måter være nyttig, men det er da svært viktig at dette er en rettferdig ordning og gjøres i henhold til gjeldende lover og regler. Gebyrregelverket er uklart på dette området og det anbefales derfor at GVD-kommunene utarbeider felles retningslinjer for bruken av, og størrelsen på, en tilskuddsordning. Det må også avklares hvor disse tilskuddsmidlene i så fall skal tas fra, i henhold til gjeldende regelverk. Dette er en politisk avgjørelse og bør derfor behandles i kommunestyrene i de enkelte kommunene. Det anbefales sterkt at alle kommunene etablerer en fast rutine med å kreve ferdigmelding fra rørlegger/entreprenør før ferdigattest gis. Ferdigmeldingsskjema bør også sendes søker sammen med godkjenning av søknaden(e). Det anbefales at kommunalteknisk avdeling besiktiger påkoblingspunktene ved tilknytning. Påkoblingspunktet skal besiktiges før gjennfylling av grøfta. Selv om dette kan være en utfordring i forhold til tilgjengelige ressurser i kommunen, vil det på sikt allikevel lønne seg, da man erfaringsmessig unngår feilkoblinger og andre feil på denne måten, noe som vil være mye mer ressurskrevende å rydde opp i senere. Merk at en besiktigelse ikke er en kontroll/tilsyn og at den som foretar besiktigelsen må melde fra til byggesaksavdelingen hvis det oppdages feil.

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag?

Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Status i kommunene hvordan løses oppgaven i dag? Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 DEL 1 REGELVERK HVA GJELDER? Plan- og bygningsloven Forurensningsforskriften Avtalevilkårene Selvkostregelverket

Detaljer

ANBEFALNINGER FRA RAPPORTEN

ANBEFALNINGER FRA RAPPORTEN ANBEFALNINGER FRA RAPPORTEN Fagseminar myndighetsutøvelse GVD 9. okt 2014 Hva er søknadspliktig og hva er ikke det? Hjemmelsgrunnlag ved pålegg Tips om prosessen rundt utsendelse av pålegg Felles rutiner

Detaljer

SAMNANGER KOMMUNE Rådmannskontoret

SAMNANGER KOMMUNE Rådmannskontoret SAMNANGER KOMMUNE Rådmannskontoret Ordførar Knut Harald Frøland Vår referanse: Arkivkode: Dykkar referanse: Dato: 16/248/16/7552/ADM/HLV FE-033, TI-&29 29.09.2016 GRUNNGJEVE SPØRSMÅL, - TILKOPLING OFFENTLEG

Detaljer

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt.

Vedtak om tvangsmulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Forurensningsmyndigheten kan frafalle påløpt tvangsmulkt. Forurensningsloven 22. (krav til utførelse av avløpsanlegg) Forurensningsmyndigheten kan i forskrift eller i det enkelte tilfelle fastsette nærmere krav til avløpsledning, herunder om den skal være lukket

Detaljer

Pålegg om tilknytning til v/a- ledning

Pålegg om tilknytning til v/a- ledning Pålegg om tilknytning til v/a- ledning For eksisterende byggverk Lovens vilkår Saksbehandlingen Magne Djup Lovens vilkår i 27-1.2 og 27-2.2. Når oppstår plikten? «Bygning» jf. 30-6 Ledning over eiendommen,

Detaljer

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven)

Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) Eneeier Eneeier og rettighetshavere Sameiere (sameieloven) 2 Til dels overlappende regler a) Offentlig myndighetsutøvelse PBL og forskrifter (gjelder både vann og avløp) Forurensningsloven (gjelder bare

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE

Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE DØNNA KOMMUNE Helge Tobiassen Kveldsolgata 77 8618 MOI RANA Saksnr. Arkivkode Avd/Sek/Saksb Deres ref. Dato. 12/923-4 GNR 36/7 PUE/ADM/JAPE 06.11.2013 TILSYNSRAPPORT DATERT 5.11.2013 - UTTALELSE Viser

Detaljer

Avklaring vedrørende myndighet til å fatte vedtak om tvangsmulkt - Bygg- og geodataavdelingen - Avdeling for vann,- avløp og renovasjon

Avklaring vedrørende myndighet til å fatte vedtak om tvangsmulkt - Bygg- og geodataavdelingen - Avdeling for vann,- avløp og renovasjon Ås kommune Avklaring vedrørende myndighet til å fatte vedtak om tvangsmulkt - Bygg- og geodataavdelingen - Avdeling for vann,- avløp og renovasjon Saksbehandler: Silje Marie Raad Saksnr.: 15/02451-1 Behandlingsrekkefølge

Detaljer

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3

Byg kapittel 17 17-1 til 17-3 Nye sanksjonsregler 1 Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles Vi snakker

Detaljer

Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg. Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune

Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg. Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune Søknads- og meldeplikt ved tiltak på private sanitæranlegg Dialogmøte GVD 2012 Leif Arne Torbjørnsen, Lier kommune Avtalevilkår for tilknytning til Lier kommunes vannforsynings- og avløpsanlegg, og for

Detaljer

VA-dagene Innlandet 2014

VA-dagene Innlandet 2014 VA-dagene Innlandet 2014 Godt vannmiljø! Opprydding av avløpsanlegg i spredt bebyggelse Gjertrud Eid, Norsk Vann gjertrud.eid@norskvann.no Tingenes tilstand på landsbasis ca. 340.000 mindre avløpsanlegg

Detaljer

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til

Separate avløp. - opprydding og utslippstillatelser. og litt til Separate avløp - opprydding og utslippstillatelser og litt til Avløpsregelverket forurensningsloven kapittel 4 forurensningsforskriften del 4 kapittel 11: generelle bestemmelser kapittel 12: < 50 pe kapittel

Detaljer

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler

Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler Maler for kommunens oppfølging etter tilsyn - veiledning for bruk av tilsynsmaler 1. Bakgrunnen for malene Plan- og bygningsmyndigheten skal påse at plan- og bygninglovgivningen overholdes i kommunen etter

Detaljer

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten

Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Innherred samkommune Plan-, byggesak-, oppmåling- og miljøenheten Inger Johanne og Knut Arne Hovdal Svenskhalla 7633 FROSTA Deres ref: Vår ref: TONTYH 2016/4183 Dato: 13.06.2017 Sakstype: Delegert byggesak

Detaljer

Varsel om pålegg og tvangsmulkt

Varsel om pålegg og tvangsmulkt Byggesakskontoret Agnar Harry Nyheim Lysthushaugen 16 Varsel om pålegg og tvangsmulkt 8102 SKJERSTAD Dato:...12.09.2016 Saksbehandler:...Grete Bach Mortensen Telefon direkte:...75 55 53 61 Deres ref.:...

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5(

Kommunens(oppgaver( 04 Kommunens saksbehandling. Tilsyn( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( 04 Kommunens saksbehandling Byggesak Rådgivning Undervisning 1 Kommunens(oppgaver( Lokal(godkjenning(og(4ldeling(av(ansvarsre5( Ansvarsre()skal)søkes)for)kontrollområdene)e(er) )1462,)evt.) ) 1463.)) Kontrollforetak)søknadsbehandles)på)samme)måte)som)

Detaljer

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren

2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Valen, 16.03.14 2012/3309 BS - 186/298 - bustadhus - Valen - Maren Helland og Helge Skaaluren Viser til tlf og ditt brev av 07.03.14, deres ref 2014/669-1 Vi vil for ordens skyld informere om at vi er

Detaljer

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 108/15.

Søknaden ble behandlet etter delegert myndighet, jfr. kommunestyresak 68/14, som saksnummer 108/15. SANDHORNØY GÅRD AS Breivika 8130 SANDHORNØY DELEGERT VEDTAK Deres ref. Vår ref. 2015/866-0 Dato: 14.10.2015 Saksbehandler: Iren Førde Epost: forire@gildeskal.kommune.no Telefon 75 76 07 85 Vedtak Sandhornøy

Detaljer

Stopp. avløpslekkasjene

Stopp. avløpslekkasjene Stopp avløpslekkasjene ET BEDRE MILJØ - EN FELLES OPPGAVE Utlekking av avløpsvann gjennom utette ledningsanlegg reduserer miljøkvaliteten og vannkvalitet ved at sjøområder, vassdrag og terreng blir tilført

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 17/5/216 Solbakken 9 - Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført forstøttningsmur langs veg.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 17/5/216 Solbakken 9 - Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført forstøttningsmur langs veg. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2013/7279-13 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 17/5/216 Solbakken 9 - Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført forstøttningsmur langs

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett

6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett Publisert dato 21.10.2015 6-9. Tilbaketrekking av lokal godkjenning for ansvarsrett (1) Lokal godkjenning for ansvarsrett kan trekkes tilbake når

Detaljer

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder

Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder Separering og tilknytning av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett veileder ( Etter ny plan- og bygningslov) I Malvik går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk forklaring

Detaljer

Krav om tilknyting til kommunalt VA-nett etter 27-1 og 27-2 i plan- og bygningsloven mv.

Krav om tilknyting til kommunalt VA-nett etter 27-1 og 27-2 i plan- og bygningsloven mv. Kommunal- og moderniseringsdepartementet Krav om tilknyting til kommunalt VA-nett etter 27-1 og 27-2 i plan- og bygningsloven mv. «Uforholdsmessige kostnader» og andre aktuelle problemstillingar i gebyregelverket

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/320 og 65/ Namsos Storsenter - Pålegg om retting av ulovlige tiltak - Ileggelse av tvangsmulkt

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 65/320 og 65/ Namsos Storsenter - Pålegg om retting av ulovlige tiltak - Ileggelse av tvangsmulkt Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2014/4210-27 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg 65/320 og 65/1643 - Namsos Storsenter - Pålegg om retting av ulovlige tiltak -

Detaljer

VA-anlegg i pbl Finansiering Tilknytningsplikt

VA-anlegg i pbl Finansiering Tilknytningsplikt VA-anlegg i pbl Finansiering Tilknytningsplikt Knut F Rasmussen Oslo november 2012 Finansiering av VA-anlegg Kommunalt opparbeidede anlegg vann og kloakkavgift I plan- og bygningsloven: Lovbestemt refusjon

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos Plan, byggesak og teknisk drift Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2016/2730-5 Saksbehandler: Hanne Marthe Breivik Saksframlegg Vurdering av ileggelse av overtredelsesgebyr for oppføring av tiltak uten tillatelse

Detaljer

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16

Forhåndsvarsel om ileggelse av overtredelsesgebyr Jf pbl 32-8 og SAK 10 kapittel 16 Byggesakskontoret Vidar Fagerheim Urtegårdsgata 15 8006 Dato:...14.12.2016 Saksbehandler:...Anita R. Berntsen Telefon direkte:...75 55 53 43 Deres ref.:... Løpenr.:...93326/2016 Saksnr./vår ref.:...2016/2610

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NESODDEN KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 01.03,2012 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forurensningsforskriften (forskrift om begrensning

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014

Vann og avløp i byggetillatelse. Plan- og bygningslovkonferansen. 30. oktober 2014 Vann og avløp i byggetillatelse Plan- og bygningslovkonferansen 30. oktober 2014 Gjertrud Eid, Norsk Vann Norsk Vann En interesseorganisasjon for vannbransjen. Bidrar til å oppfylle visjonen om rent vann

Detaljer

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT

84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV GARASJE SOM IKKE ER OMSØKT Arkivsaksnr.: 11/1338-3 Arkivnr.: GNR 84/59 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Anne Elisabeth Låveg 84/59 OVERTREDELSESGEBYR ETTER PBL 32-8. DEL AV BOLIG TATT I BRUK UTEN BRUKSTILLATELSE OG BYGGING AV

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I KVINESDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyret den 03.09. 2003 i sak K-047-03, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vannog

Detaljer

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE

FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE FORSKRIFT OM KOMMUNALE VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ÅS KOMMUNE Fastsatt av kommunestyret i Ås 20. november 2013 med hjemmel i lov av 16. mars 2012 nr. 12 om kommunale vassog avløpsanlegg 5. Denne forskriften

Detaljer

Behandle søknader og drive tilsyn etter forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen

Behandle søknader og drive tilsyn etter forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen Behandle søknader og drive tilsyn etter forurensningslovgivningen og plan- og bygningslovgivningen - Hva er viktig og hva er forskjellen? Gjertrud Eid, Norsk Vann i samarbeid med Marit Langen, Direktoratet

Detaljer

Krav til kommunene sikker vannforsyning og tilfredsstillende avløpsløsning etter 27-1 og 27-2 i plan- og bygningsloven

Krav til kommunene sikker vannforsyning og tilfredsstillende avløpsløsning etter 27-1 og 27-2 i plan- og bygningsloven Kommunal- og moderniseringsdepartementet Krav til kommunene sikker vannforsyning og tilfredsstillende avløpsløsning etter 27-1 og 27-2 i plan- og bygningsloven Knut F Rasmussen Ås 25. mai 2016 Tema for

Detaljer

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak

Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak Privatrettslige forhold i byggesaker v/marianne Hovde, fagansvarlig justis- og byggesak I. Privatrettslige forhold i byggesaker - innledning Begrepet privatrettslige forhold hva betyr det? På hvilken måte

Detaljer

Fylkesmannens overprøving av vedtak om overtredelsesgebyr. rådgiver Ane Karine Lillevoll

Fylkesmannens overprøving av vedtak om overtredelsesgebyr. rådgiver Ane Karine Lillevoll Fylkesmannens overprøving av vedtak om overtredelsesgebyr rådgiver Ane Karine Lillevoll 2014: fire klager på ilagt overtredelsesgebyr Tre av disse fire vedtakene ble delvis omgjort Hvorfor omgjør Fylkesmannen

Detaljer

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT

OPPHEVING AV PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT DATERT ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER JURIDISK SEKSJON Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no Byggefirma

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 1 Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Holtålen kommune 2 Innhold I Generell bestemmelser... 3 1 Forskriftens formål... 3 2 Forskriftens virkeområde... 3 3 Definisjoner... 3 II Vann- og avløpsgebyrer...

Detaljer

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 64/3 ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8

Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 64/3 ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Arkivsaksnr.: 12/218-5 Arkivnr.: GNR 64/3 Saksbehandler: Rådgiver natur og miljø, Kari-Anne Steffensen Gorset 64/3 ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Hjemmel: Plan- og bygningsloven

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett

Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Tilknytning /separering av private stikkledninger til offentlig ledningsnett Skal du koble deg til offentlig ledningsnett, bør du vurdere å koble deg til vann og avløp samtidig dersom ledningsnettet ligger

Detaljer

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5

PÅLEGG OM OPPHØR AV BRUK, PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGING AV TVANGSMULKT etter pbl 32-2, 32-3 og 32-5 ETAT FOR BYGGESAK OG PRIVATE PLANER SEKSJON FOR TILSYN Allehelgens gate 5 Postboks 7700, 5020 Bergen Telefon 55 56 63 10 Telefaks 55 56 63 33 postmottak.byggesak@bergen.kommune.no www.bergen.kommune.no

Detaljer

Vann og avløp i byggesaken. Elling Bollestad Ringsaker kommune og Styremedlem NKF byggesak

Vann og avløp i byggesaken. Elling Bollestad Ringsaker kommune og Styremedlem NKF byggesak Vann og avløp i byggesaken Elling Bollestad Ringsaker kommune og Styremedlem NKF byggesak Kommunens roller Forurensningsmyndighet Anleggseier Bestiller/utbygger Ansvarlig foretak Bygningsmyndighet Sikkerhets-

Detaljer

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder

Separering og tilknytning av private avløpsledninger. veileder Separering og tilknytning av private avløpsledninger veileder I Sandnes går du fram slik ved separering/tilknytning av avløp Ord og uttrykk - forklaring - Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som slippes ut,

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I ENGERDAL KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 06.03.2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av

Detaljer

Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav. Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7.

Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav. Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7. Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7. mai 2014 Aktuelle tema Plikten Virkemidlene Saksbehandling og gjennomføring Litt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 36/7 Arkivsaksnr.: 12/923 ULOVLIGHETSOPPFØLGING JFR. PBL. KAP. 32 NAUST GNR. 36/7 BRUKT TIL SJØHUS/HYTTE. Rådmannens innstilling: Formannskapet

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av kommunestyre den 16. desember 2003 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10. januar 1995,

Detaljer

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.

Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen. Advokat Guttorm Jakobsen Advokatfirmaet Guttorm Jakobsen AS Kongsveien 91, 1177 Oslo Tlf. 900 69 522 Guttorm.jakobsen@juris.no www.advokatjakobsen.no 1 1. INNLEDNING Det er syv temaer for dagens foredrag.

Detaljer

Veiledning og forventninger til kommunene

Veiledning og forventninger til kommunene Veiledning og forventninger til kommunene https://create.kahoot.it/?_ga=1.129864524.1338041677.1478174163&deviceid=ac218004-bf7c-41e5-98e8-8998bc5bf883r#user/56d7264b-ada2-4787-b519-df3eaa100d07/kahoots/created

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPS- GEBYRER I VERRAN KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i medhold av Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og Forskrift om begrensning av forurensning av 01.06.2004 kap. 16,

Detaljer

Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe

Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe Veiledning til kommunene om bruk av riktig hjemmel ved pålegg om oppgradering av avløpsanlegg for utslipp mindre enn 50 pe Norsk Vann har laget standardiserte brev som kan benyttes til opprydding i spredt

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS

SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS SAKSPROTOKOLL - 70/17 - REVURVEGEN, YTRE EIDE - KLAGE PÅ VEDTAK OM STANS Hovedutvalg teknisk og miljø behandlet saken den 09.06.2016, saksnr. 82/16 Behandling: Albertsen (KrF) fremmet følgende forslag:

Detaljer

Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole

Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole Tilsyn med { avløp Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013 Heidi Folkedal Hole Tilsyn med avløp i Askøy historikk Før 2010. Ikke ført tilsyn med avløp etter Forurensningslov og Forurensningsforskriftens kap.

Detaljer

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger

Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Fornyelse av private vann-/ avløpsledninger Temadag RIN SSTT, 14. April 2011 Live Johannessen Virksomhetsleder Vann og avløp i Drammen kommune Kommunens praksis Drammen Kommunen som myndighet og veileder

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Glåmdal interkommunale vann- og avløpsselskap Behandlet og vedtatt i styremøte av 30.08.2006 Vedtatt i representantskapet av 30.08.2006 I. GENERELLE BESTEMMELSER GIVAS

Detaljer

Kommunens ulovlighetsoppfølging etter kap 32 i plan- og bygningsloven

Kommunens ulovlighetsoppfølging etter kap 32 i plan- og bygningsloven Ulovlighetsoppfølging Kommunens ulovlighetsoppfølging etter kap 32 i plan- og bygningsloven v/ seniorrådgiver Hege Rasch-Engh Juridisk avdeling Fylkesmannen i Oslo og Akershus Disposisjon Innledning Hovedtema:

Detaljer

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven

«Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven «Jusstimen» Forvaltningslov Naturmangfoldlov Oppfølging av ulovligheter etter forurensningsloven Forvaltningsloven Gjelder den virksomhet som drives av forvaltningsorganer Et hvert organ for stat eller

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I NORDKAPP KOMMUNE Vedtatt av Kommunestyret den 8. april 2003 i medhold av lov av 31. mai 1974 nr 17 om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og Miljøverndepartementets

Detaljer

Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven kap. 32 utvalgte tema v/ rådgiver Stian Eriksen

Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven kap. 32 utvalgte tema v/ rådgiver Stian Eriksen Ulovlighetsoppfølging etter plan- og bygningsloven kap. 32 utvalgte tema v/ rådgiver Stian Eriksen 1. Hovedregel om plikt til å forfølge ulovligheter Pbl. 32-1 første ledd: «Kommunen skal forfølge overtredelser

Detaljer

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER

GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER GAMVIK KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER vedtatt av Gamvik kommunestyre XXXXXXX 2006 i medhold av lov om kommunale vassog kloakkavgifter 3 av 31.mai 1974, sist endret 11. juni 1993, og forskrift

Detaljer

8-1. Ferdigstillelse av tiltak

8-1. Ferdigstillelse av tiltak 8-1. Ferdigstillelse av tiltak Publisert dato 05.02.2015 8-1. Ferdigstillelse av tiltak (1) Kommunen skal etter søknad utstede ferdigattest for alle søknadspliktige tiltak når vilkårene i plan- og bygningsloven

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I MARKER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 27.11.2007 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer av 10.

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser).

Gebyrregulativ. Gjeldende Normalreglement for sanitæranlegg (Tekniske og administrative bestemmelser). RØROS KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I RØROS KOMMUNE Vedtatt av Røros kommunestyre den 7. Mai 2003 i medhold av lov om kommunale vann- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Norsk Vanns nye hjelpemidler for kommunen i kontakt med abonnentene. Elin Riise, Norsk Vann

Norsk Vanns nye hjelpemidler for kommunen i kontakt med abonnentene. Elin Riise, Norsk Vann Norsk Vanns nye hjelpemidler for kommunen i kontakt med abonnentene 1 Elin Riise, Norsk Vann Juridiske hjelpemidler samlet på! Rettskilder va-jus.no! Utdypinger av aktuelle tema! Spørsmål og svar 2! Hjelpemidler!

Detaljer

Hjemmel for skjøtsel av verneområder og tilbakeføring/retting i naturmangfoldloven. Tone Standal Eriksen, Trondheim

Hjemmel for skjøtsel av verneområder og tilbakeføring/retting i naturmangfoldloven. Tone Standal Eriksen, Trondheim Hjemmel for skjøtsel av verneområder og tilbakeføring/retting i naturmangfoldloven Tone Standal Eriksen, Trondheim 26.01.2011 Skjøtselshjemmelen i NML 47 I verneområder etter dette kapitlet Håndhevingsbestemmelsene

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE 1 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I SØR-VARANGER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 02.12. 2002 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer

Forskrift om vannog avløpsgebyrer Rælingen kommune Forskrift om vannog avløpsgebyrer Vedtatt av kommunestyret den 15.02.2017 i sak 17/16 Innholdsfortegnelse I. Generelle bestemmelser... 2 1 Forskriftens formål... 2 2 Forskriftens virkeområde...

Detaljer

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad

MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad MILJØMILA 2016 Per Kristian Krogstad Kommunens rolle på forurensningsområdet - forvalter av kommunepliktene og som forurensningsaktør Forurensningsmyndigheten ( 81) Riksnivå: Kongen, Departementet og Miljødirektoratet

Detaljer

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006)

Besl. O. nr. 37. (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37. Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) Besl. O. nr. 37 (2006-2007) Odelstingsbeslutning nr. 37 Jf. Innst. O. nr. 24 (2006-2007) og Ot.prp. nr. 81 (2005-2006) År 2006 den 5. desember holdtes Odelsting, hvor da ble gjort slikt vedtak til lov

Detaljer

Plan- og byggesakskonferansen. Ileggelse av overtredelsesgebyr

Plan- og byggesakskonferansen. Ileggelse av overtredelsesgebyr Plan- og byggesakskonferansen 2014 20. november 2014 Ileggelse av overtredelsesgebyr Frank Bjørkum Tromsø kommune Innført ved ny plan- og bygningslov i kraft fra 1. juli 2010 Overtredelsesgebyr: Økonomisk

Detaljer

Fastsettelse av tilknytningsgebyr

Fastsettelse av tilknytningsgebyr Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2014/30-6-231 Elin Dolmseth 06.05.2014 Fastsettelse av tilknytningsgebyr Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 37/14 27.05.2014 Lokalstyret 38/14 17.06.2014

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TJELDSUND KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 05.06.02, sist endret den 05.10.06, i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale

Detaljer

Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms.

Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms. Forskrift 12. juni. 2012, om Tilknytningsplikt til kommunal vannforsyning, Karlsøy kommune, Troms. Fastsatt av Karlsøy kommunestyre den 12.6.2012. med hjemmel i: Lov av 27. juni 2008 om planlegging og

Detaljer

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR

Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR Borre Kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYR vedtatt av kommunestyre i Borre den 5. november 2001 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE - 1 - FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I TRØGSTAD KOMMUNE vedtatt av Trøgstad kommunestyre den 17.03.2009 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, og forskrift om kommunale vann- og

Detaljer

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. I. Generelle bestemmelser Forskrift om vann- og avløpsgebyrer, Tynset kommune, Hedmark. Fastsatt av Tynset kommunestyre 26. oktober 2004 med hjemmel i lov 31. mai 1974 nr. 17 om kommunale vassog kloakkavgifter 3 og forskrift 10.

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE Våler kommune FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I VÅLER KOMMUNE vedtatt av kommunestyre den 30.03.2009 i medhold av LOV 1974-05-31 nr 17: Lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3, FOR 1974-09-06 nr

Detaljer

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE

FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER I STJØRDAL KOMMUNE Vedtatt av kommunestyre i sak 0103/03 den 11.12. 2003 i medhold av lov om kommunale vass- og kloakkavgifter 3 og forskrift om kommunale vann- og avløpsgebyrer

Detaljer

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012

FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER Teknisk avdeling v/kommunalteknisk kontor Ikrafttredelse fra 01.01.2012 FORSKRIFT OM VANN- OG AVLØPSGEBYRER INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Generelle bestemmelser Side

Detaljer

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk

Næring, miljø og teknisk Flatanger. Utvalg Utvalgssak Møtedato Flatanger Hovedutvalg for næring, miljø og teknisk Flatanger kommune Næring, miljø og teknisk Flatanger Saksmappe: 2007/9196-41 Saksbehandler: Hans Petter Haukø Saksframlegg - Pålegg om retting og ileggelse av tvangsmulkt for feil oppført anneks på hytteeiendommen

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER

GENERELLE BESTEMMELSER FORSKRIFT Rennebu kommune 1635-6000-6011 FORSKRIFT OM VANN- OG Side 1 av 6 AVLØPSGEBYRER Gyldig fra: 01.01.2009 Revidert: Revisjon nr: Formål og omfang Forskriften er vedtatt av Rennebu kommunestyre i

Detaljer

Det er mottatt søknad om dispensasjon med nabovarsel. Det er ikke registrert merknader.

Det er mottatt søknad om dispensasjon med nabovarsel. Det er ikke registrert merknader. Dato:29.06.2015 Vår ref.: KARASP 14/6185-8 Arkivkode: HEIGB 202/1/31 Løpenum: 15/13079 Deres ref: Terje Storhaug Peder Holters vei 41A 1168 OSLO PÅLEGG OM RETTING OG ILEGGELSE AV TVANGSMULKT Etter pbl

Detaljer

Saksbehandling av lekkasjer på private vannledninger. Ole Anders Bakke Vann og avløp, Kundeservice Drammen kommune

Saksbehandling av lekkasjer på private vannledninger. Ole Anders Bakke Vann og avløp, Kundeservice Drammen kommune Saksbehandling av lekkasjer på private vannledninger Ole Anders Bakke Vann og avløp, Kundeservice Drammen kommune Behandling av lekkasjesaker Saker kommer inn fra lekkasjelyttere eller nettservice. Varsel

Detaljer

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven).

Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 10/2027-18 Arkivnr.: GNR 173/586 Saksbehandler: Byggesaksbehandler,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Jan Erik Pedersen Arkiv: GNR 29/33 Arkivsaksnr.: 13/763 ULOVLIGHETSOPPFØLGING ETTER INSPEKJONSTILSYN PÅ GNR. 29/33 OMINNREDNING OG BRUK AV GARASJEBYGG TIL BOFORMÅL. Rådmannens

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 3/144 Elvalandsvegen Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført garasje, bolig og etablert avløpsanlegg.

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. 3/144 Elvalandsvegen Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført garasje, bolig og etablert avløpsanlegg. Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Saksmappe: 2015/3145-4 Saksbehandler: Stein Arve Hagen Saksframlegg 3/144 Elvalandsvegen 151 - Overtredelsesgebyr for ulovlig oppført garasje, bolig og

Detaljer

Varsel om pålegg om fjerning av fartøy og pålegg om fjerning av fartøy fra bunnkjetting i Holmfjord fiskerihavn - Porsanger kommune - Finnmark fylke

Varsel om pålegg om fjerning av fartøy og pålegg om fjerning av fartøy fra bunnkjetting i Holmfjord fiskerihavn - Porsanger kommune - Finnmark fylke TROMS OG FINNMARK Arnfinn Edgar Kaaby Ringveien 9716 Børselv Deres ref.: Vår ref.: 2016/5190-2 Arkiv nr.: 423.3 Saksbehandler: Ruben Alseth Dato: 17.10.2016 Varsel om pålegg om fjerning av fartøy og pålegg

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 99/146 Arkivsaksnr: 2016/7998-23 Saksbehandler: Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan 99/290, 99/302, 99/304 og 99/349 - Stokkanv 5, 7, 9 og Sandg 10 - Søknad om midlertidig

Detaljer

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 Jfr. forvaltningsloven kap. VI

Lovhjemmel: Plan- og bygningsloven 1-9 Jfr. forvaltningsloven kap. VI Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 16/1911-13 Arkivnr.: GNR 38/103 Saksbehandler: byggesaksbehandler,

Detaljer

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8

Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Overtredelsesgebyr pbl. 32-8 Fylkesmannen i Østfold juridisk avdeling rådgiver Yngve R. Romsvik seniorrådgiver Anne Danielsen Haugland Plan- og byggesakssamling for kommunene 30. april og 14. mai 2014

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012

Utvalg Utvalgssak Møtedato Overhalla formannskap 26/12 14.02.2012 Overhalla kommune Teknisk avdeling i Overhalla Saksmappe: 2011/6470-17 Saksbehandler: Annbjørg Eidheim Saksframlegg Søknad om tiltak uten ansvarsrett - Tilbygg balkong på NAF-gårdenes eiendom 45/20 på

Detaljer

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8

79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Arkivsaksnr.: 11/1272-11 Arkivnr.: GNR 79/1 Saksbehandler: Byggesaksbehandler, Trine Myrmo 79/1 - VURDERINGER AV ILEGGELSE AV OVERTREDELSESGEBYR ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVENS 32-8 Hjemmel: Plan- og bygningslovens

Detaljer

VA-jus Facebookcom/fylkesmannen/oppland

VA-jus  Facebookcom/fylkesmannen/oppland VA-jus Tema 1. Sammenhengen mellom forurensningsforskriften, naturmangfoldloven, vannforskriften og pbl 2. Spredt avløp i planarbeid 3. Utarbeiding av lokal forskrift Utgangspunktet Forurensningsloven

Detaljer