Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, Heidi Folkedal Hole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilsyn med avløp. Dihva Sonderingsmøte, 17.12.2013. Heidi Folkedal Hole"

Transkript

1 Tilsyn med { avløp Dihva Sonderingsmøte, Heidi Folkedal Hole

2 Tilsyn med avløp i Askøy historikk Før Ikke ført tilsyn med avløp etter Forurensningslov og Forurensningsforskriftens kap. 12 og 13. Mange avløpssaker som ikke ble håndtert og som vandret mellom fagavdelingene pga. manglende kapasitet og delegering av myndighet og ansvar. Folkehelseloven (tidl. Kommunehelsetjenesteloven ) kan brukes for å fatte vedtak om stansing av forurensning som kan medføre helserisiko. Avd. for Miljørettet helsevern har lang erfaring med tilsyn og avløpssaker, og det ble derfor besluttet å organisere tilsyn med avløp i avdelingen. Forskrift om gebyrer for kontroll av utslipp av avløpsvann ble vedtatt juni Tilsynet er fullfinansiert med gebyr. 2

3 Tilsyn med avløp i Askøy historikk Oppstart jan 2010 med en stilling, og ny stilling i 2011 pga. stor arbeidsmengde. Utfordrende å starte opp fra «scratch» veien blir til mens man går. Ved etablering av tilsynet har det vært svært viktig å innhente erfaring fra andre kommuner og myndigheter på avløpsområdet. 3

4 Tilyn med avløp i Askøy kommune, Dihva Heidi Folkedal Hole Tilsyn med avløp organisering Kommuneoverlegen Kommuneoverlegen har fått delegert myndighet i 122 og 13 2 i Forurensningsforskriften Fagområde MHV 1,8 still Avd. Miljørettet helsevern Fagområde tilsyn med avløp 2,2 still (inkl. leder) Fagområde Miljørettet helsevern Fagområde Tilsyn med avløp 4

5 Status forurensning fra mindre avløpsanlegg i Askøy kommune Store utfordringer med forurensning da store deler av anleggene er gamle og utdaterte. Vi antar at det er lekkasje/feil på over 80% av anleggene. (Feil på slamavskillere, kummer, lokk, dykk, ledningsnett mv.) Mange direkteutslipp av råkloakk til resipient også til forbudssoner (ihht. Lokal forskrift) Mange gamle anlegg har infiltrasjon/spredning til terreng fungerer dårlig/ikke! 5

6 Tilsyn med avløp Mål Bedre forurensningssituasjonen i Askøy kommune ved å: håndtere meldinger om kloakkforurensning og andre vesentlige avvik på avløpsanlegg mv. fortløpende. bidra til få oversikt over avløpssituasjonen på Askøy bidra til opprydding i kartverk og registreringer det er mye feil og mangler i registrering av avløpsanlegg (blant annet pga. manglende rapportering/melding til kommunen) Samhandle med andre fagetater (Areal & samfunn og Teknisk avdeling) om mål og strategi på avløpsområdet (bla. hovedplan for avløp) etablere systematisk tilsyn ( for eksempel. bygd for bygd) 6

7 Forvaltningsgrunnlag Ved etablering av tilsynet har det vært svært viktig å orientere seg mot myndigheter på avløpsområdet og andre som har erfaring med tilsyn med avløp samt hente kunnskap fra veiledninger rapporter mv. Grunnlag for forvaltningspraksis er: Regelverk på avløpsområdet og forvaltningspraksis i Askøy kommune Kommunale planer Tekniske krav til avløpsanlegg Veiledninger Referanser til forvaltningspraksis i andre kommuner, forurensningsmyndigheter mv. 7 Samarbeid med andre fagavdelinger

8 Forvaltningsgrunnlag forts. Regelverk Forurensningsloven Forurensningsforskriften (kap. 11, 12, 13, (14) ) Lokal forskrift om mindre avløpsanlegg > 50pe. Forskrift for tømming av slamavskillere, tette tanker, mv Forvaltningsloven Forskrift om gebyrer for kontroll av utslipp av avløpsvann Planer Hovedplan for avløp Askøy kommune Tekniske krav til avløpsanlegg mv. Abonnementsvilkår for tilknytning til kommunale avløpsanlegg i Askøy kommune (må bestilles) VAmiljøblad (må bestilles) Regler 8 for graving i off. vei og gate grunn ( )

9 Forvaltningsgrunnlag forts. Veiledninger Forurensningsloven Norsk vann rapport Tilsyn med utslipp fra avløpsanlegg innen kommunens myndighetsområde TA2236/2007 Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann. Veiledning til kommunene TA Klif Veileder i bruk av tvangsmulkt SFT rapport 1741/200, Forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg Referanser Fylkesmannens miljøavdeling Blant annet Frogn, Florø, Sandnes, Bergen og Tromsø kommune Samarbeid internt Teknisk avdeling og Areal & Samfunn. 9

10 Myndighetsfordeling Forurensningsforskriften Anlegg/utslipp Kap 11 Generelle bestemmelser Alle anlegg/utslipp MHV/ VA Kap 12 Utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter o.l Forskrift om mindre avløpsanlegg, Askøy kommune Kap 13 Krav til Avløpsanlegg/utslipp i mindre tettbebyggelser Kap. 14 Krav til utslipp fra større tettbebyggelser Avløpsanlegg <50 pe. Avløpsanlegg for den enkelte bolig/hytte mv. (inkludert alle som er tilknytter offentlig.). Ca 9000 anlegg. (For påslipp til off. avløpsanlegg er også Standard abonnementsvilkår gjeldende forvaltes av Teknisk VA) Kommunale og private anlegg >50 pe og mindre enn (2000 pe til ferskvann/elvemunning) og utslipp < pe til sjø. Gnr. 1943, Askøy nord. Forvaltningsgrenser mellom kommune og fylkesmann avgjøres ut fra tettbebyggelse, ikke anleggsstørrelse. Tilknyttet industri inngår i beregning av tettbebyggelsens størrelse. Askøy sør gnr 1gnr 18 samlet utslipp > 2000 pe til ferskvann > pe til sjø. MHV MHV Fylkesmann Kap 15 Oljeholdig avløpsvann Olje og fettutskillere mv. VA Kap 15A 10 Påslipp fra virksomheter Virksomheter som har påslipp til offentlig nett. VA

11 Saker Siden tilsynet ble opprettet har saker som meldes inn vært prioritert framfor systematisk tilsyn pga. omfang av saker og folks forventning til at deres klage håndteres fortløpende. Prioritering etter risiko for forurensning og helserisiko Miljørettet helsevern får melding om forurensning, lukt eller feil på avløpsanlegg fra Tømmefirma ; skal rapportere feil og mangler som oppdages ved tømming av slamavskillere. Privatpersoner; det er ofte naboer som rapporterer om forurensning og luktplager fra nærliggende avløpsanlegg. Teknisk avdeling; melder f.eks. inn feil på private avløpsanlegg som 11 blir registrert i forbindelse med arbeid på kommunalt avløpsnett.

12 Tilsyn med avløp erfaringer så langt De fleste saker løses på en god måte, men pålegg om tiltak som ofte kan medføre store kostnader medfører også noen negative tilbakemeldinger til saksbehandlere. God saksbehandlingskompetanse er svært viktig. Pålegg om tiltak kan medføre store kostnader og omfattende tiltak, noe som resulterer i langvarig og omfattende saksbehandling. De fleste saker løses innen 68 mnd., men enkelte saker kan pågå 23 år på grunn av spesielle hensyn, konflikter, annen saksbehandling, avvente reguleringplaner, utbygging mv. Stadig flere henvendelser vedr. ønske om råd og veiledning, blant annet ved kjøp og salg av bolig (eiendomsmeglere, 12 privatpersoner, forsikringsselskaper, advokater)

13 Tilsyn med avløp erfaringer så langt Kloakklekkasjer, luktproblemer kan skape nabokonflikter de som klager er svært fornøyd med at det blir ryddet opp i avløpsforholdene Forventninger til likebehandling dersom det gis pålegg om utbedring på en eiendom får vi ofte info om feil på andre avløpsanlegg i området. Det forventes av melder at dette følges opp. Avisoppslag vedr. avløpssaker og bruk av varsel om tvangsmulkt har medført at flere saker løses raskere. 13

14 Rutine saksbehandling Vanlig Frist uker 1 Klage på forurensning eller melding om avvik på avløpsanlegg. 2 Varsel om vedtak Oppretting av sak sendes ut brev med varsel om vedtak. 6 3 Vedtak om pålegg dersom ikke forurensning er stanset/avvik rettet. Delegert vedtak som kan påklages til Teknisk utvalg. Siste klageinnstans er kommunens klagenemd. 4 Varsel om tvangsmulkt dersom ikke tiltak gjennomføres. Evt. kan tvangsmulkt varsles samtidig med vedtak om pålegg om tiltak Vedtak om tvangsmulkt med ny 6 ukers frist kan påklages. Vanlig sats for dagsmulkt er kr 500,. Tvangsmulkt kan løpe til tiltak er gjennomført. 6 Klage Klage 3 6 Når frist er utgått kan saken oversendes Statens innkrevingssentral. 7 Videre oppfølging av saken til tiltak er gjennomført. 8 I særlige 14 tilfeller kan tvangsmulkt kan reduseres eller frafalles. Dette frarådes da bruk av tvangsmulkt vil miste sin effekt som virkemiddel til å oppnå at tiltak gjennomføres.

15 Rutine saksbehandling forts. Dersom det helserisiko forbundet med forurensningen kan det gis pålegg om å stanse forurensningen umiddelbart og evt. gjennomføre andre avbøtende tiltak. Dersom det er gode grunner til at tiltaket ikke kan gjennomføres innen fristen og at forurensningen ikke medfører helserisiko eller større miljøforurensning kan det etter søknad gis utsettelse. De fleste tiltak er søknadspliktig etter plan og bygningsloven. Saksbehandlingstid på søknader hos Teknisk/byggesak forlenger frist for utbedring tilsvarende. 15

16 Bruk av tvangsmulkt Formål Tvangsmulkt har lenge vært anvendt som et effektivt virkemiddel for forurensningsmyndighetene for å oppnå gjennomføring av plikter fastsatt i eller i medhold av lov. Hjemmel Forurensningsloven 73 Veiledning og referanser Hovedplan for avløp Veileder i bruk av tvangsmulkt TA Statens innkrevingssentral Praksis i andre kommuner 16

17 Tilsyn med avløp mål for 2014 Fortsette med aktivt tilsyn på bakgrunn av klager og melding om avvik på avløpsanlegg. Bidra til oversikt over status for avløp og forurensning i kommunen Delta i rullering av hovedplan for avløp og andre relevante prosjekter/planer Etablere systematisk risikobasert tilsyn 17

18 Eksempel 1 utslipp av råkloakk Utslipp av råkloakk fra eldre bolig via privat avløpsledning til sjø Forvaltningsgrunnlag Forhold til eksisterende utslipp 1216 De tillatelsene som er gitt før gjelder fortsatt Urensede utslipp etablert før det var krav om rensing er lovlige Kommunen kan bestemme at eksisterende utslipp er ulovlige innen en frist det må da søkes om ny tillatelse etter dagens krav. Vurdering og saksbehandling Tidligere tillatelser er basert på en annen forurensnings situasjon i resipienten og andre krav enn dagens. Det regnes ikke som akseptabelt å slippe råkloakk ut i sjøen og hovedprinsippet er at alt avløp skal renses. En del av utslippene i slike saker går også til resipient som er forbudssoner mht. utslipp (se hovedplan og lokal forskrift for mindre avløpsanlegg) Tillatelsen kan oppheves med hjemmel i 1216 i forurensningsforskriften og det må søkes om ny utslippstillatelse og avløpsanlegget må da tilfredsstille dagens krav. Dvs. rensekrav er minimum slamavskiller. 18

19 Eks. 2 utslipp av råkloakk via kommunalt avløpsnett uten rensetiltak Forvaltningsgrunnlag Forurensningslov en med forurensningsforskriften kap. 13 og 14. Abonnementsvilkår for tilknytning til off. avløpsanlegg i Askøy kommune Det er jfr. Abonnementsvilkårene ikke tillatt å slippe råkloakk inn på kommunalt avløpsanlegg som ikke har rensetiltak. Krav i abonnementsvilkårene er gyldige uavhengig når tilkoblingen ble godkjent. I følge forurensningsloven 24 og 24 a er det eier av et privat avløpsanlegg som er ansvarlig for drift og vedlikehold. Det fremgår av Forurensingsloven 7,1.ledd, at ingen må ha, gjøre eller sette i verk noe som kan medføre fare for forurensning uten at dette er lovlig. Og ved fare for forurensning i strid av loven, plikter den ansvarlige å sørge for tiltak for å hindre at forurensningen inntrer jfr. 7, 2. ledd. Vurdering og saksbehandling Eier er ansvarlig for å gjennomføre tiltak for å stanse utslipp av råkloakk til resipienten. Teknisk avdeling har ansvar for å fatte vedtak om rensetiltak jamfør krav i Abonnementsvilkårene eller i henhold til utslippstillatelsen som er gitt av fylkesmannen eller Areal & Samfunn. 19

20 Eks. 3 slamavskiller som lekker Forvaltningsgrunnlag Forurensningslov, Forurensningsforskrift kap.12 og lokal forskrift for mindre avløpsanlegg. I følge forurensningsloven 24 og 24 a er det eier av et privat avløpsanlegg som er ansvarlig for drift og vedlikehold. Vurdering og saksbehandling I mange tilfeller er det snakk om eldre og ofte små slamavskillere/tanker i betong som har en kortere «levetid» enn for eksempel tanker i plast/glassfiber. Det er unntaksvis hensiktsmessig å «lappe» tankene fordi erfaring tilsier at tiltaket kun har kortvarig effekt på grunn av tankens alder og tilstand. Man anser derfor at den eneste tilfredsstillende løsningen på lekkasje på eldre betongtanker å bytte til ny. Når det skal installeres ny slamavskiller, skal denne tilfredsstiller krav til rensing jfr. Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg og ellers tilfredsstille krav i VA miljøblad nr

21 Skjema for varsling av tilsyn Skjema brukes som varsling/kvittering av alle tilsyn, både anmeldte og uanmeldte. Dersom eier ikke er hjemme legges kopi i postkasse/ henges på døren Kopi til eget bruk i saksbehandling

22 Eksempler Varsel om pålegg Vedtak og varsel om tvangsmulkt Bilde kloakklekkasje i vei Bilde sanering av slamavskiller Bilde avløp i «luftspenn» Bilde slamavskiller med direkte utløp Rørleggermelding dokumentasjon på gjennomført tiltak Brosjyre Skjema varsling av tilsyn

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk

Handlingsplan 2015-2021. Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse. Råde Kommune Virksomhet teknisk Handlingsplan 2015-2021 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Råde Kommune Virksomhet teknisk 1 2 Innhold 1 Sammendrag... 5 2 Formål... 6 3 Bakgrunnsmateriale... 6 3.1 Kartlegging... 6 3.1.1 Bebyggelse

Detaljer

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende

Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Kommentarer til Kapittel 12 Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften kapittel 12. Fylkesmannen

Detaljer

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal

Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal 2013 Prosjektrapport - VA i spredt bebygde områder samarbeid i Hallingdal Gol og Hemsedal kommuner Elin Tangen INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning formål og avgrensning... 2 2 Det juridiske grunnlaget og

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas

Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Deanu gielda - Tana kommune Arkiv: M40 Arkivsaksnr: 2012/1941-7 Saksbehandler: Øystein Somby-Solaas Saksfremlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Formannskapet 146/2012 01.11.2012 Kommunestyret 08.11.2012 Hovedplan

Detaljer

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser

Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 13: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra mindre tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er kommunen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne

Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Oslo kommune Vann- og avløpsetaten Saksbehandling i Oslo kommune sett med juristens øyne Anne Maria Pileberg, juridisk rådgiver i Vann- og avløpsetaten Separate avløpsanlegg i Oslo kommune Omtrent 550

Detaljer

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg

Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Hovedplan Vannforsyning, avløp og vannmiljø 2015 2025 Delprosjekt 4 Mindre avløpsanlegg Sandefjord kommune april 2015-1 - - 2 - Forord Norske kommuner står overfor store utfordringer når det gjelder vannforsyningen

Detaljer

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON

SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON SAKSPROTOKOLL - HOVEDPLAN FOR AVLØP - REVISJON Formannskapet behandlet saken den 01.06.2015, saksnr. 79/15 Behandling: Før formannskapet startet på behandlingen av saken orienterte VAR-sjef Siw Anita Thorsen

Detaljer

VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP

VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP ADRESSE COWI AS Tordenskjoldsgate 9 4612 Kristiansand TLF +47 02694 WWW cowi.no VENNESLA KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP RENSEANLEGG HOMSTEAN OPPDRAGSNR. A050589 DOKUMENTNR. VERSJON UTGIVELSESDATO August 2014

Detaljer

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene

Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utslipp av sanitært og kommunalt avløpsvann Veiledning til kommunene Utgave 1 TA-2236/2007 ISBN 978-82-7655-299-7 Forord Ny helhetlig avløpsdel i forurensningsforskriften ble vedtatt 15. desember 2005

Detaljer

Pålegg om opprydding spredt avløp

Pålegg om opprydding spredt avløp Pålegg om opprydding spredt avløp Dag Erik Håvimb Rådgiver daha@melhus.kommune.no Private avløpsanlegg er en betydelig forurensningsfaktor. Aksepterer vi denne tilstanden? Kanskje må så mange som 80 %

Detaljer

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast

Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 1 Sektorplan for vann og avløp, 2014 2025 i Eigersund kommune Høringsutkast Sektorplan for vann og avløp i Eigersund kommune Side 2 Innhold Forord

Detaljer

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg

Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Veileder søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg ASKER KOMMUNE kommunalteknisk avdeling Veileder - Søknadsprosess for lokale avløpsrenseanlegg Utgave: 3.1 Dato: 2015-05-21 Veileder - Søknadsprosess

Detaljer

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014

Nasjonale mål - vann og helse. Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål - vann og helse Vedtatt av Regjeringen 22. Mai 2014 Nasjonale mål for vann og helse - Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll for vann og helse Innhold Målsettinger under WHO/UNECE Protokoll

Detaljer

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett

TEKNISK Ingeniørvesenet. Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett TEKNISK Ingeniørvesenet Separering av private stikkledninger til kommunalt ledningsnett Ord og uttrykk forklaring Avløp/Avløpsvann: Brukes om vann som transporteres bort, både kloakk (avløp fra toalett,

Detaljer

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune

Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Rapport 2014 Kriterier og mal ved aviksbehandling for minirenseanlegg i Marker kommune Oppdragsgiver Haldenvassdraget vannområde Driftsassistansen i Østfold IKS Postboks 1430 www.dao.no Utarbeidet av:

Detaljer

Handlingsplan 2011-2015

Handlingsplan 2011-2015 Handlingsplan 2011-2015 Opprydding i avløp fra spredt bebyggelse Nannestad kommune, avdeling kommunalteknikk Innholdsfortegnelse Sammendrag...3 1. Forord...4 2. Formål...4 3. Bakgrunnsmateriale...4 3.1.

Detaljer

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016

Hovedplanavløp2013 20 6. Hovedplanavløp 2013-2016 Hovedplanavløp2013 20 6 Hovedplanavløp 2013-2016 A03 2012-12-31 Hovedplan avløp 2013-2016 aenii safol aenii Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll Godkjent &" -( $+ '' "'-(.&&/ ". &"0.""# "#"..

Detaljer

Forurensningsforskriften sentral

Forurensningsforskriften sentral Forurensningsforskriften sentral Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensninger og om avfall

Detaljer

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune

Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Lokal forskrift om utslipp fra mindre avløpsanlegg i Trysil kommune Fastsatt av Trysil kommunestyre den.., med hjemmel i forskrift 1. juni 2004 nr. 931 om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Detaljer

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya

Saksframlegg. Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde - GB 25/186 - Borøya Søgne kommune Arkiv: 25/186 Saksmappe: 2014/247-38647/2014 Saksbehandler: Jan Inghard Thorsen Dato: 26.11.2014 Saksframlegg Søknad om dispensasjon for å plassere renseanlegg i område avsatt til friluftsområde

Detaljer

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften)

Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Forskrift om begrensning av forurensning (forurensningsforskriften) Kapittel 12. Krav til utslipp av sanitært avløpsvann fra bolighus, hytter og lignende Fastsatt med hjemmel i lov 13. mars 1981 nr. 6

Detaljer

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp

Kostnadseffektivitet innen vann og avløp FORVALTNINGSREVISJON Kostnadseffektivitet innen vann og avløp KLÆBU KOMMUNE November 2013 - TITTEL - 1 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag fra Klæbu kommunes kontrollutvalg i

Detaljer

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland

Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Forslag til: Forskrift om utslipp av avløpsvann fra avløpsanlegg som ikke overstiger 50 pe, Nordre Land kommune, Oppland Hjemmel: Fastsatt av Nordre Land kommunestyre i sak./13 med hjemmel i forskrift

Detaljer

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser

Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til Kapittel 14: Krav til utslipp av kommunalt avløpsvann fra større tettbebyggelser Kommentarer til forurensningsforskriften. Det er Fylkesmannen som svarer på henvendelser vedrørende forurensningsforskriften

Detaljer

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen

BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018. Aquapartner AS Grimstad, 080914. Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen BÅTSFJORD KOMMUNE HOVEDPLAN AVLØP REVISJON AV HANDLINGSPROGRAM 2015 2018 Aquapartner AS Grimstad, 080914 Rune Danneborg/Kjell Ludvigsen INNHOLD: 1. INNLEDNING... 3 1.1 GENERELT... 3 1.2 AVKLARING AV OPPDRAG/INNHOLD...

Detaljer

SAMMEN FOR FRAMTIDSRETTA LØSNINGER

SAMMEN FOR FRAMTIDSRETTA LØSNINGER SAMMEN FOR FRAMTIDSRETTA LØSNINGER Hovedplan avløp og vannmiljø 2015-2025 Bymiljø SANDNES KOMMUNE Bymiljø Forsidefoto: Storånavassdraget gjennom Sandvedparken. (Foto: Gaute Sigmundsen) INNHOLD SAMMENDRAG...

Detaljer

Kommunedelplan for avløp 2007-2017 Nordkapp kommune

Kommunedelplan for avløp 2007-2017 Nordkapp kommune Kommunedelplan for avløp 2007-2017 Nordkapp kommune 3 2 Kommundelplan avløp 03.11.08 JGT 1 Kommunedelplan avløp 16.06.08 TP JGT REV. BESKRIVELSE DATO UTARB. KONTR. GODKJ. Rambøll Norge AS OPPDRAG OPPDR.

Detaljer

Møteinnkalling Kommunestyret

Møteinnkalling Kommunestyret Møteinnkalling Kommunestyret Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 64 87 85 11 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 28.03.2012 Møtetid: Kl. 18.30

Detaljer

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg

Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Veileder for anleggeseiere av mindre avløpsanlegg Fredrikstad kommune, 2011 Utgave 2 Forord Denne veilederen er ment som et hjelpemiddel for anleggseiere (tiltakshaver) for å få oversikt over de ulike

Detaljer