Bøk100 Bedriftsøkonomi I Del 1. Løsningsforslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bøk100 Bedriftsøkonomi I Del 1. Løsningsforslag"

Transkript

1 Bøk1 Bedriftsøkonomi I Del 1 Løsningsforslag Eksamen 3 november 212

2 Oppgave 1 To-Hjul EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 Envareproduksjon kostnad/volum/resultat analyser Materialkostnader: 4,- V Drifts- og hjelpemateriell, samt emballasje: 6,- V Lønnskostnader i produksjonsavdelingen: 3,- V Lønn til administrasjonen:,- F Fastlønn til selgerne: 8,- F Provisjon til selgerne: 2,- V Kostnader til kontorhold:,- F Reklamekostnader: 3,- F Totale avskrivinger lokaler, utstyr og inventar: 7,- F Bedriften produserte og solgte mopeder i fjor, som tilsvarte en omsetning på kr 12,- a) Lag produktkalkyle etter bidragsprinsippet, finn dekningsbidrag pr stk Materialkostnader: 4 Drifts- og hjelpemateriell, samt emballasje: 6 Lønnskostnader i produksjonsavdelingen: 3 Provisjon til selgerne: 2 Tilvirkingsmerkost/minimumskost 83 Deknignsbidrag 42 Omsetning 12 Bidragskalkylen summerer de variable tilvirkningskostnadene Dekningsbidraget er funnet som differansen mellom total inntekt (omsetning) og tilvirkningskost La X = omsatt mengde, dvs mopeder Vi kan da finne dekningsbidrag pr enhet (DBE): DB = DBE X DBE = DB/X = 42 / = 84,- b) Beregn produktets dekningsgrad, og fortell hva det betyr La P være pris pr enhet DG = DB/TI = DBE/P = DekningsGrad, og angir dekningsbidrag pr krones inntekt TI = P X P = TI/X P = 12 / = 2 DG = DBE/P = 84 / 2 =,336 = 33,6% (= DB/TI = 42/12) 2

3 EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 c Beregn bedriftens resultat Lønn til administrasjonen: Fastlønn til selgerne: 8 Kostnader til kontorhold: Reklamekostnader: 3 Totale avskrivinger lokaler, utstyr og inventar: 7 Faste kostnader 29 Dekningsbidrag 42 - Faste kostnader 29 = Resultat 13 d) Hvor mye kan omsetningen reduseres før bedriften går med tap? TI null = FK/DG = 29 /,336 = ,38 TI null = P X null X null = TI null / P = ,38 / 2 = 345, Sikkerhetsmargin i kr = TI - TI null = = kr Sikkerhetsmargin i stk = X - X null = 346 = 154 stk Sikkerhetsmargin i % = ( TI - TI null )/ TI = / 12,39 = 3,9% Omsetningen (i kr eller stk) kan reduseres med 3,9% før bedriften går med underskudd e) Ønsket overskudd 2 mill Hvor mange flere enheter må selges? La M være målet om overskudd på 2 TR = DB FK = M DB = M + FK DG = DB/TI DB = DG TI TI = DB/DG = (M + FK) / DG TI mål = (2 + 29)/,336 = ,33 TI mål = P X mål X mål = TI mål / P = ,33 / 2 = 583,33 stk Nødvendig økning i stk: opprinnelig mengde + økt mengde = ny mengde Økt mengde = Ny mengde opprinnelig mengde = 583,33 = 83,33 stk ekstra 3

4 EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 f) Er det lønnsomt å redusere prisen med 1 % når priselastisiteten er -3? e p = priselastisitet = -3 e p X X X P1 P P 1 P = 2, Prisreduksjon 1% P 1 = 2,1 2 = 2 2 = 22,- X = Vi har altså: e p 3 X1 X1 22 2,1 2 Om vi multipliserer gjennom med -,1 får vi: 3,1 X1 Multipliserer vi med får vi:,3 X 1 Dvs X 1 = 15 + = 65 Ny mengde er altså 65 stk For å beregne nytt resultat må vi også kunne beregne nye variable kostnader VEK = VK / X, dvs variable enhetskostnader er lik tilvirkningsmerkost delt på mengden: VEK = 83 / = 166,- Ny omsetning P 1 X 1 = = 1462 Ny VK VEK X 1 = = 179 Nytt DB 383 Det gamle dekningsbidraget var 42 Siden det nye dekningsbidraget er mindre er prisendringen ikke lønnsom 4

5 Oppgave 2 EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 Tidsavgrensninger Kostnader, utgifter og utbetalinger Du har disse opplysningene (alle beløp eksklusiv mva): I oktober er det gjort vareinnkjøp for kr 7,- Den 31 oktober var lagerbeholdningen beregnet til kr 3,- Varelageret pr 3 september var på kr 4,- Ved inngangen til oktober var leverandørgjelden kr 5,- Ved utgangen av oktober var leverandørgjelden kr 4,- a) Beregn varekostnaden for oktober Kostnaden er forbruket vurdert i penger Vi har følgende sammenheng: IB lager + varekjøp (inn på lager) vareuttak (ut av lager, dvs forbruk) = UB lager IB lager (pr 3 september) 4,- + Varekjøp oktober 7,- - UB lager (pr 31 oktober) 3,- = Varekostnad (forbruk oktober) 7,- b) Beregn vareutgiften for oktober Vareutgiften tilsvarer vareinnkjøpet i oktober, dvs kr 7,- c) Beregn utbetalingen til leverandører i oktober Vi har følgende sammenheng: IB gjeld + varekjøp på kreditt (ny gjeld) betaling av gjeld = UB gjeld (fortsatt ubetalt) IB gjeld 5,- + Varekjøp oktober 7,- - UB gjeld 4,- = Utbetaling til leverandører 8,- 5

6 EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 Oppgave 3 Inntekter kostnader - resultat Monopol og optimal tilpassing Plotting av kostnader og inntekter basert på tabeller med data for inntekter og kostnader ic har tatt patent på et nytt, uknuselig, lett og ripefritt solbrilleglass a) Hvilken konkurranseform vil selskapet operere i? Forklar hvorfor Siden bedriften har patent vil den være alene om produktet Riktignok eksisterer det konkurranse i form av andre solbriller, men neppe noen som kan skilte med alle disse egenskapene De vil sannsynligvis være alene i markedet for uknuselige solbriller, som også er lette og ripefrie Da har de monopol i dette markedet b) Priselastisitet: e p Bedriften har gjort grundige undersøkelser og funnet frem til følgende sammenheng mellom pris og etterspørsel pr år (X = antall brilleglass etterspurt pr år): Pris X 4,- 3,- 3,- 1 2,- 1 2,- 2 1,- 2,- 3,- 3,- 4 e p X X X P1 P P 1 b 1) Priselastisitet ved prisendring fra 3 til 2 e p Dvs elastisk b 2) Priselastisitet ved prisendring fra 2 til 1 e p Dvs nøytralelastisk 6

7 EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 b 3) Priselastisitet ved prisendring fra 1 til e p , Dvs uelastisk Når priselastisiteten er elastisk (mindre enn -1) øker etterspørselen relativt sett mer enn prisreduksjonen, og totalinntekten vil da øke Når priselastisiteten er nøytralelastisk (-1) øker etterspørselen relativt sett like mye som prisreduksjonen, og totalinntekten er uforandret Når priselastisiteten er uelastisk (større enn -1) øker etterspørselen relativt sett mindre enn prisreduksjonen, og totalinntekten vil reduseres c) Gjør ferdig kostnadstabellen X TK DK TEK DEK PRIS TI DI DEI , ,667 3 d) Finn bedriftens kostnadsoptimum og forklar hva det betyr Kostnadsoptimum er minimum gjennomsnittskostnad (minimum TEK) Ved å plotte gjennomsnittskostnaden i en graf, kan vi avlese i figuren hvilket aktivitetsnivå eller mengde som gir den laveste gjennomsnittskostnaden Dette skjer der kurven for DEK (differanseenhetskostnaden) skjærer kurven for TEK (gjennomsnittskostnaden) Om vi har en nøyaktig matematisk kostnadsfunksjon kan vi finne laveste gjennomsnittskostnad ved å derivere funksjonen for TEK og sette den deriverte lik Eller vi kan beregne grensekostnaden og sette denne lik funksjonen for TEK, siden minimum TEK skjer der kurven for grensekostnaden skjærer kurven for TEK Av figuren på neste side ser vi at laveste gjennomsnittskostnad oppstår ved en mengde på 2 enheter Av tabellen over ser vi at da er TEK lik kr 175,- Av tabellen over ser vi også at DEK er kr 1,- ved en mengde på 175 stk (mellom 1 og stk) og kr 2,- ved en mengde på 225 stk (mellom 2 og 2 stk) Dvs midt i mellom der (2 stk) 7

8 EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 så er DEK ca midt mellom kr 1,- og 2,- som er kr 175,- TEK = DEK ved en mengde på 2 stk Da er TEK lik kr 175,- og har følgelig sitt minimumspunkt DEK TEK 1 1 PRIS DEI - e) Finn bedriftens vinningsoptimum og forklar hva det betyr I vinningsoptimum er DEI = DEK, dvs grenseinntekten er lik grensekostnadene I figuren ser vi at det skjer ved en mengde på 1 stk Fra tabellen ser vi at DEK øker fra til 1 i intervallet 125 til 175 stk, dvs DEK er ca kr,- når mengden er 1 stk På samme måte ser vi fra tabellen at DEI synker fra 1 til,- i samme mengdeintervall, og 8

9 EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 har derfor en verdi på ca når mengden er 1 stk Det betyr at DEK = DEI når mengden er 1 stk Vinningsoptimum skjer altså når mengden er 1 stk DEK TEK 1 1 PRIS DEI - I vinningsoptimum er totalt resultat størst Det kan begrunnes ut fra at så lenge DEI (marginalinntekten) er større enn DEK (marginalkostnaden), så vil en mengdeøkning medføre at inntektene øker mer enn kostnadene, og er følgelig lønnsom Når DEK er større enn DEI vil kostnadene øke mer inn inntektene, og en mengdeøkning er ulønnsom Når DEK = DEI har vi derfor nådd maksimalt resultat, det skifter fra å stige til å synke 9

10 EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 f) Vis bedriftens overskuddsrektangel i vinningsoptimum og beregn overskuddet DEK TEK 1 1 PRIS DEI - Vinningsoptimal mengde er 1 stk Da må prisen være kr 2,- pr stk (se tabellen), og tilhørende gjennomsnittskostnad TEK er kr 1833,33 Totalt resultat vil da være: (Kr 2 Kr 1833,33) 1 stk = kr,- Vi får samme svar om vi bruker: TR = TI TK = = (Tabell) 1

11 EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 Kulturkontoret i Sola kommune skal arrangere en spesiell sommerfestival neste år, og ønsker å kjøpe så mange solbriller som mulig, til en spesialpris på kr 125,- som gave til spesielt innbudte gjester Bedriften har allerede tilpasset seg vinningsoptimum, og denne tilleggsordren er en engangsordre g) Hvor mange briller vil du råde bedriften til å selge til Kulturkontoret i Sola kommune? Vis dette i det samme diagrammet som ovenfor og beregn et tilnærmet resultat DEK TEK 1 1 PRIS DEI - 11

12 EKSAMEN BØK1 BEDRIFTSØKONOMI 1 DEL 1 FREDAG 3 NOVEMBER 212 Det vil lønne seg å øke produksjonen ut over mengden på 1 stk så lenge merinntekten (prisen på kr 125,-) er større enn merkostnaden, dvs så lenge grenseinntekten (P) er større enn grensekostnaden (DEK) Vi må forsøke å finne den mengden som gir DEK lik kr 125,- Fra tabellen ser vi at DEK =,- når X = 125 stk og DEK = kr 1,- når X = 175 stk Stigningen i DEK er altså lik kr,- pr stk dvs kr 2,- pr enhet i dette intervallet Økningen fra kr,- til kr 125,- er kr 75,- som tilsvarer en mengdeøkning på kr75/kr 2 pr stk dvs 375 stk fra mengden på 125 stk Det blir en total mendge på = 1625 stk En mengde lik 1625 stk gir altså en DEK lik kr 125,- Den blir da lik DEI (prisen), og vi har dermed funnet punktet som gir merinntekter lik merkostnader, dvs betingelsen for optimal tilpassing Mengdeendringen er lik (ny mengde gammel mengde) = = 125 stk En bør altså selge 125 briller til Kulturkontoret i Sola kommune, til en pris på kr 125,- pr stk Tilnærmet resultat blir rektangelet i grafen: (125 ) (1625-1)/2 = kr 15625,- 12

Høgskolen i Hedmark RBED100 VIRKSOMHETENS. Ordinær eksamen høsten 2014. Tillatte hjelpemidler: kalkulator, pensumbok med notater, men

Høgskolen i Hedmark RBED100 VIRKSOMHETENS. Ordinær eksamen høsten 2014. Tillatte hjelpemidler: kalkulator, pensumbok med notater, men iif9lfé Høgskolen i Hedmark RBED100 VIRKSOMHETENS ØKONOMI Ordinær eksamen høsten 2014 Eksamenssted: Rena Eksamensdato: 5. desember 2014 Eksamenstid: 09.00-13.00 Sensurfrist: 29. desember 2014 Tillatte

Detaljer

201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave

201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave 201303 ECON2200 Obligatorisk Oppgave Oppgave 1 Vi deriverer i denne oppgaven de gitte funksjonene med hensyn på alle argumenter. a) b) c),, der d) deriveres med hensyn på både og. Vi kan benytte dee generelle

Detaljer

MONOPOL. Astrid Marie Jorde Sandsør. Torsdag 20.09.2012

MONOPOL. Astrid Marie Jorde Sandsør. Torsdag 20.09.2012 MONOPOL Astrid Marie Jorde Sandsør Torsdag 20.09.2012 Dagens forelesning Monopol - hvordan skiller det seg fra frikonkurranse? Monopol - velferdstap ved monopol Prisdiskriminering Offentlige inngrep ovenfor

Detaljer

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked

ECON 1210 Forbruker, bedrift og marked Økonomisk institutt, Universitetet i Oslo ECON 0 Forbruker, bedrift og marked Seminar våren 005 NB: Oppgave vil bli gjennomgått på første seminar. Oppgave A. Forklar betydningen av følgende begreper i

Detaljer

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning

Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning 3.3 Driftsbudsjett Målsetting med temaet: Innsyn i salgsbudsjett, kalkyler, faste/variable kostnader, Dekningsbidrag (DB), nullpunktomsetning Hvordan skaffe bedriften inntekter? Salg av produkter og tjenester

Detaljer

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans

Oppgave uke 11 - Budsjettering og finans 1) Budsjetter resultat og kontantstrøm for årene 2009 til 2013. Arbeidskapitalen løses opp i 2014. Beregn nåverdien. Bruk et avkastningskrav på 12% etter skatt. Basismodell: Rabatt og andre prisreduksjoner

Detaljer

Grensekostnad og grenseinntekt Matematikk S1 1. Refleksjon

Grensekostnad og grenseinntekt Matematikk S1 1. Refleksjon Grensekostnad og grenseinntekt Matematikk S1 1. Refleksjon Læreplanmål Matematikk S1 lage og tolke funksjoner som modellerer og beskriver praktiske problemstillinger i økonomi tegne grafen til polynomfunksjoner,

Detaljer

MONOPOLISTISK KONKURRANSE, OLIGOPOL OG SPILLTEORI

MONOPOLISTISK KONKURRANSE, OLIGOPOL OG SPILLTEORI MONOPOLISTISK KONKURRANSE, OLIGOPOL OG SPILLTEORI Astrid Marie Jorde Sandsør Torsdag 20.09.2012 Dagens forelesning Monopolistisk konkurranse Hva er det? Hvordan skiller det seg fra monopol? Hvordan skiller

Detaljer

Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige!

Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! Repetisjonsoppgaver m/stikkord til løsning OBS: Oppgavene dekker ikke hele pensum og løsningsforslagene er ikke fullstendige! 1. Forklar kort følgende begreper: (i) Nåverdi (ii)tilbudskurve (iii) Alternativkostnad

Detaljer

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803

Aage Sending. Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene. (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler. v 090803 Aage Sending Arbeidsbok til Økonomistyring for LØM-fagene (166 foils - 168s totalt) Overheadmaler v 090803 Malene kan kopieres til overhead-foils, men kan også vises fra PC til projektor. Er filen i Word,

Detaljer

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1

Løsningsforslag eksamen høsten 2010. DEL 1: Uten hjelpemidler. Oppgave 1 Løsningsforslag eksamen høsten 2010 DEL 1: Uten hjelpemidler Oppgave 1 a) Løs likningssystemet y 4 3 y 8 y 4 y 4. Setter inn i den andre likninga: 3 4 8, får 3 y 4 3 1 3 y 1 b) Løs likningen 1 4 2 2 5

Detaljer

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene.

DEL 1. Uten hjelpemidler. Oppgave 1 (3 poeng) Oppgave 2 (1 poeng) Oppgave 3 (2 poeng) Oppgave 4 (2 poeng) Løs likningene. DEL 1 Uten hjelpemidler Oppgave 1 (3 poeng) Løs likningene a) 2x 10 x( x 5) x b) lg 3 5 2 Oppgave 2 (1 poeng) Bruk en kvadratsetning til å bestemme verdien av produktet 995 995 Oppgave 3 (2 poeng) Løs

Detaljer

Produksjon og tilbud 1. Innhold. Innledning. Forelesningsnotat 3, januar 2015

Produksjon og tilbud 1. Innhold. Innledning. Forelesningsnotat 3, januar 2015 Forelesningsnotat 3, januar 2015 Produksjon og tilbud 1 Innhold Produksjon og tilbud...1 Innledning...1 Produksjon...2 Produktfunksjonen...2 Grensekostnaden...8 Bedriftenes prissetting...9 Prissetting

Detaljer

Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997.

Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997. Kilde: Hjemmeside til Lars Sørgard (1997), Konkurransestrategi, Fagbokforlaget Nye oppgaver til Lars Sørgard: Konkurransestrategi, Fagbokforlaget, 1997. NB! For kun noen av disse oppgavene har jeg skrevet

Detaljer

Forelesning i konsumentteori

Forelesning i konsumentteori Forelesning i konsumentteori Drago Bergholt (Drago.Bergholt@bi.no) 1. Konsumentens problem 1.1 Nyttemaksimeringsproblemet Vi starter med en liten repetisjon. Betrakt to goder 1 og 2. Mer av et av godene

Detaljer

Teknologiledelse - Økonomi

Teknologiledelse - Økonomi Teknologiledelse - Økonomi Komepdium basert på forelesningsnotater fra våren 2012 Einar Baumann 11. mai 2012 Dette kompendiumet er basert på notatene mine fra forelesningene mine i faget. Noen av notatene,

Detaljer

Seminaroppgavesett 3

Seminaroppgavesett 3 Seminaroppgavesett 3 ECON1210 Høsten 2010 A. Produsentens tilpasning 1. Forklar hva som menes med gjennomsnittsproduktivitet og marginalproduktivitet. 2. Forklar hva som menes med gjennomsnittskostnad

Detaljer

Produktprising i norsk industri

Produktprising i norsk industri Produktprising i norsk industri Hvilke faktorer bestemmer valg av prisingsmetode? Atle Audun Endresen Veileder Arngrim Hunnes Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder

Detaljer

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010

Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Norges teknisk naturvitenskapelige universitet Institutt for matematiske fag Side 1 av 5 Løsningsforslag, midtsemesterprøve MA1101, 5.oktober 2010 Oppgave 1 Løs ulikheten x + 6 5 x + 2 Strategien er å

Detaljer

10 Funksjoner. Lineære funksjoner

10 Funksjoner. Lineære funksjoner 10 Funksjoner Lineære funksjoner 1 En bedrift skal produsere postkasser og kalkulerer med faste kostnader på 15 000 kroner og variable kostnader på 50 kroner per kasse. a) Hva koster det totalt å produsere

Detaljer

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode.

Et budsjett kalles ofte et forhåndsregnskap. Det skal inneholde de forventede eller planlagte tallene for foretakets økonomi i neste periode. Budsjettguiden Budsjettering er for de fleste et must : Her simulerer du hva du tror vil skje med foretaket ditt i året som kommer, og hva dette økonomisk sett vil føre til. Vil du tjene penger - eller

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12

Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 Løsningsforslag til oppgaver i læreboka kapittel 12 12,1 Kapital bundet i varelager: 2 400 000 a) ----------------------- 45 = kr 300 000 b) 6 000 000 ----------------------- 3 = kr 1 500 000 12 c) 1 800

Detaljer

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD

ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD 1 ØKONOMI OG REGNSKAP INNHOLD HVORFOR FØRE REGNSKAP? 4 - Ledelsen i bedriften 4 - Eiere 4 - Nye investorer og långivere 5 - Ansatte 5 - Samfunnet (skatt og avgift) 5 REGNSKAP FOR UNGDOMSBEDRIFTER 6 - Balansen

Detaljer

Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201

Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201 Bedriftsøkonomi 1 - HØKON1201 February 12, 2012 Contents 1 Introduksjon 3 1.1 Generelt................................ 3 1.2 Budsjettering............................. 4 1.3 Ulike typer regnskap.........................

Detaljer

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005)

Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Tillegg til lærerboken: Kostnads- og inntektsanalyse, Universitetsforlaget (2004) av Boye, K., Heskestad, T. og Holm, E. (2005) Dette kapitlet bør leses i sammenheng med lærerboken, idet det er gitt henvisninger

Detaljer

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11

Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 Løsningsforslag til oppgaver - kapittel 11 11.1 Årlige innbetalinger 600 000 - utbetalinger til variable kostnader 350 000 - utbetalinger til betalbare faste kostnader 50 000 Årlig innbetalingsoverskudd

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Øvelsesoppgave i: Econ 00 - MMI Dato for utlevering: Mandag 16. mars 009 Dato for innlevering: Tirsdag 1. mars 009 UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Innleveringssted: Ved siden av SV-info-senter

Detaljer

Sti 1 Sti 2 Sti 3 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 609, 610 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 623, 624, 625, 626, 627 630, 631, 632 634, 635

Sti 1 Sti 2 Sti 3 600, 601, 602, 603, 604, 605, 607, 609, 610 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619 623, 624, 625, 626, 627 630, 631, 632 634, 635 6 Derivasjon Kompetansemål: Mål for opplæringen er at eleven skal kunne beregne gjennomsnittlig veksthastighet, finne tilnærmede verdier for momentan veksthastighet og gi noen praktiske tolkninger ved

Detaljer

Produksjon og tilbud 1

Produksjon og tilbud 1 Forelesningsnotat 3, august 2015 Produksjon og tilbud 1 I forrige kapittel om nasjonalregnskapet studerte vi hvordan vi kan måle og beskrive hva som skjer i økonomien. Nå vil vi gå videre og drøfte hva

Detaljer

Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning

Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning Sørlandsparkens utvikling og markedsutstrekning Martin Raael Johnsen Veileder Theis Theisen Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen ved Universitetet i Agder og er godkjent som del av denne

Detaljer