Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari"

Transkript

1 Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Ja 3 Asmir Ajnadzic Rubesh Thirumeny 4 Sosialistisk Studentlag Matias H. Kjerstad Lars Hevnskjel Ringvold 5 Ina M. R. Guttulsrød Ja 6 Reidun Heggen Ja 7 Moderat Liste Kristian Wangsfjord Ja 8 Emil Ellefsen Ja 9 Kristian Johansen Joakim Breivik 10 Tonje K. Sandnes Hanna Bakke Jensen 11 Marie H. Finnestad Ja 12 Ingrid Skjelmo Nei (fra sak ) 13 Amalie Hollen Ja 14 Pedagogisk Liste Lise S. Fandin Ja 15 Ludvig M. Kristoffersen Aleksander Lyngstad 16 Finnmarksfakultetet Trudi Svarstad Kerstin Erika Ekman 17 HSL Hilde Marie Isaksen Ja 18 NT-fak Akexandra Tenebroso Fredrik Høiseter Rasch 19 Jur.fak Jørgen B. Nicolaisen Ja 20 Det helsevitenskapelige fakultet Stine J. Andersen Nei 21 BFE-fakultetet Chris A. Stokvik Nei 22 Kunstfak Jens Solbakken Nei 23 ISU Nei 24 SSSR Saia Stueng Nei 25 Møtet satt med 19/25 stemmeberettigede

2 Godkjenning av innkalling Vedtak: Innkallingen er enstemmig godkjent Godkjenning av dagsorden Forslag fra AU ved Mats Beldo: Sak 82 tas inn på dagsordenen Vedtak: Innkallingen godkjennes med sak 82 som ekstra sak Dagsorden for møtet Godkjenning av innkalling... 2 Godkjenning av dagsorden... 2 Godkjenning av referat Orienteringssaker Ettergodkjenning: Oppnevning til KOK Arbeidsgrupper for institusjonsfusjon Arrangementsstøtte til jusshjelpa Støtte til City Scene fra investeringsfondet Sommerfullmakt Årsrapport fra arbeidsutvalget Reglementsendringer... 3 Godkjenning av referat Vedtak: Referat fra studentparlamentsmøte 22. april godkjennes 1 10 Orienteringssaker Studentparlamentet tar orienteringssakene til etterretning Ettergodkjenning: Oppnevning til KOK Vedtak: Studentparlamentet ettergodkjenner oppnevning av Kristoffer Wilhelmsen som settevara til kontroll- og organisasjonskomiteen Arbeidsgrupper for institusjonsfusjon Vedtak: Til FG økonomi velges: Christoffer D. Jakobsen Til FG helse- og omsorgsfag velges: Christoffer Wilhelmsen Til FG ingeniørvitenskap velges: Kenneth A. Johansen Til FG sikkerhet og beredskap velges: Ida Sandvik Knudsen

3 Til FG Sosialfag velges: Erika Ekman Til AG organisasjon velges: Mats Beldo Til UG avdeling for IT velges: Hanna Bakke Jensen Til AG utdanningsvirksomhet velges: Hanna Bakke Jensen Til AG FoU og forskningsformidling velges: Reidun Heggen Til AG sikker drift velges: Jonas Bertelsen Johnsen Til UG bibliotektjenester velges: Oliver Mizero Arrangementsstøtte til jusshjelpa Vedtak: Søknad fra jusshjelpa om i arrangementsstøtte innvilges Støtte til City Scene fra investeringsfondet Vedtak: Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet, vedtar å benytte inntil kroner fra studentparlamentets investeringsfond til Studenthuset City Sommerfullmakt Vedtak: Studentparlamentet gir arbeidsutvalget myndighet til å foreta nødvendige vedtak og økonomiske disposisjoner f.o.m. dagens dato t.o.m. datoen for første studentparlamentsmøte høsten Eventuelle vedtak eller økonomiske disposisjoner gjort på bakgrunn av denne fullmakten skal redegjøres for på førstkommende studentparlamentsmøte Årsrapport fra arbeidsutvalget Vedtak: Studentparlamentet godkjenner arbeidsutvalgets årsrapport Reglementsendringer Reidun Heggen foreslår å utsette saken. Det voteres over. For å utsette saken: 5,6,7,2,1,16,15,19,18 For å behandle saken: 3,4,8,9,10,11,12,14,17,19,20 Vedtak: Saken skal behandles Endringsforslag 1 Setningen «Møtets observatører skal referatføres» strykes fra 2-5 i forretningsorden. For: Enstemmig Endringsforslag i forretningsorden endres til 3-2 Observatører med talerett

4 -Rektor, direktør eller dens stedfortreder ved UiT har talerett i saker som angår universitetet -Direktør eller dens stedfortreder i saker som angår studentsamskipnaden tilknyttet UiT For: 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Mot: Endringsforslag 3 I statutter for studentparlamentets investeringsfond føyes kulepunkt lydende «investeringsfondet kan ikke gi underskuddsgaranti» til listen i 3 For: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Mot: 6, 7 Endringsforslag 4 De to første setningene i 3 i statutter for studentparlamentets investeringsfond endres til «Søknader til investeringsfondet skal behandles av arbeidsutvalget, semesteravgiftskomiteen og studentparlamentet i oppsatt rekkefølge. Arbeidsutvalget og semesteravgiftskomiteen må ha lik innstilling.» Endringsforslag fra Kristian Wangsfjord til endringsforslaget: Andre setning i 3 endres til «AU og semesteravgiftskomiteen avgir separate innstillinger.» Wangsfjords endringsforslag har flertall i parlamentet. Det voteres deretter over det helhetlige endringsforslaget For: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Mot: 1, 2 Forslaget har fått nødvendig flertall Endringsforslag 5 5 i statutter for studentparlamentets investeringsfond endres til 5 Innvilgelse Enhver bevilgning fra investeringsfondet må skje ved vedtak i Studentparlamentet, etter innstilling jfr 3. Vedtak må fattes med 2/3 flertall. Tildelte midler må brukes innen 90 dager, og redegjørelse for brukte midler skal forelegges studentparlamentet ved første andledning. Endringsforslag 1 fra Kristian Wangsfjord: 90 dager endres til 180 dager.

5 For: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19 Mot: Wangsfjords endringsforslag 1 har fått flertall. Endringsforslag 2 fra Kristian Wangsfjord: Setningen «Ved brudd på siste setning gis ett års karantene fra investeringsfondet» tilføyes endringsforslaget For: 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20 Mot: Ingen Wangsfjords endringsforslag 2 har fått flertall. Det voteres deretter over det helhetlige forslaget For: 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,20 Mot: 7, 5 Endringsforslag 6 3 i Reglement for Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet endres til 3 Nasjonal tilknytning Studentparlamentet er et medlemslag i Norsk Studentorganisasjon og Studentenes og akademikernes internasjonale hjelpefond (SAIH). Nasjonal tilknytning vedas av Studentparlamentet og må stadfestes i påfølgende periode med 2/3 flertall. Vedtak om utmelding må stadfestes i påfølgende periode med 2/3 flertall. For: 1,2,3,4,6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20 Endringsforslag 7 Fjerde avsnitt i 12.3 i Reglement for Studentparlamentet UiT Norges arktiske universitet endres til Kontroll og organisasjonskomiteen skal uttale seg om fortolkninger av reglementer, instrukser o.l. etter forespørsel fra Studentparlamentet, komiteer eller Arbeidsutvalget. Ved kvalifisert tvil om reglementsfortolkning i Studentparlamentet utsettes saken inntil Kontroll- og organisasjonskomiteen har uttalt seg. Kontroll- og organisasjonskomiteens fortolkning må følges, og kan kun overprøves av studentparlamentet med 2/3 flertall. For: 8, 9, 10, 13, 12, 14, 1, 17 Mot: 3, 4, 18, 15, 16, 1, 2, 6, 7, 5 Vedtak: Forslaget har ikke fått nødvendig flertall, og har falt Endringsforslag 8 I Reglement for tildeling av støttemidler føres strekpunktet «Foreninger eller tiltak med klart støtende formål eller aktiviteter» til opplistingen under «støtteberettiget er ikke», i reglementets 3 Vilkår for støtte

6 For: 8, 9, 10, 13, , 11 17, 3, 20, 16 Mot: 2,4,5,7,15,17,18,19,20 Vedtak: Forslaget har ikke fått nødvendig flertall, og har falt. Endringsforslag 9 3 i reglement for tildeling av støttemidler endres til 3 Vilkår for støtte. Følgende studentorganisasjoner/tiltak kan motta støtte. Forening/tiltak som: a) - Arbeider for å fremme en studentgruppes interesser og/eller deres sosiale og faglige miljø. - Ikke mottar tilskudd på annen måte direkte eller indirekte fra semesteravgiftsmidlene. - Der minst 50% av medlemsmassen er semesterregistrerte studenter ved Universitetet i Tromsø. b) Arrangementer som: - Arrangeres av og for studenter ved Universitetet i Tromsø. - Har et faglig og/eller sosialt formål. Dersom en studentorganisasjon ved Universitetet i Tromsø arrangerer et nasjonalt arrangement som inkluderer tilsvarende organisasjoner ved noen av de andre universitetene i Norge kan organisasjonen søke om støtte til dette uavhengig av at den tidligere har mottatt tilskudd direkte eller indirekte fra semesteravgiftsmidlene. Støtteberettiget er ikke: - Studenttiltak arrangert av andre enn studenter ved Universitetet i Tromsø - Reisestøtte i noen form. - Foreninger som ikke har tilhold ved UiT og/eller ikke er studentorganisasjoner. - Faglige formål i slik form at disse burde være institusjonens ansvar. - Linjeforeninger og tilsvarende med tydelig fakultettilhørighet, da disse skal behandles av vedkommende Studentutvalg. Ved mottakelse av søknad fra studentorganisasjoner/tiltak som ikke er søknadsberettig skal det gis orientering til Studentparlamentet om dette. Hvis søknaden påbeløper inntil 5000,- skal Arbeidsutvalget orienteres. Ved kvalifisert tvil om studentorganisasjonen/tiltaket er søknadsberettiget utsettes behandling av søknaden inntil Kontrollog organisasjonskomiteen har vurdert dette. For: 8, 9, 10, 13, 14, 12, 11, 17, 20, 19 Mot: 1,2,3,4,5,7,15,16,18 Vedtak: Forslaget har ikke fått nødvendig flertall, og har falt. Endringsforslag 10 5 i reglement for tildeling av støttemidler endres til 5. Nye foreninger Foreninger som starter opp i løpet av perioden er ikke bundet av ordinær søknadsfrist eller krav til søknader. Søknaden skal inneholde underskrevet protokoll fra stiftelsesmøte, budsjett for søknadsperioden, vedtekter, beskrivelse og formål, foreningskontonummer og navn på kontoens innehaver og kontaktperson for søknadsbehandlingen.

7 Som nystartet forening regnes ikke foreninger som for mindre enn tre år siden ble tildelt støttemidler under samme navn eller ved samme konto. Det blir ikke tildelt drifts- eller arrangementsstøtte til foreninger som samme år har fått tildelt oppstartssmidler. For 1, 19, 10, 8, 9, 13, 14, 12, 11, 17, 20 Mot: 5,6,7,16,18,19 Vedtak: Forslaget har ikke fått nødvendig flertall, og har falt Endringsforslag 11 Til 3 i reglement for tildeling av støttemidler legges setningen «Det kan ikke søkes om underskuddsgaranti» til. For: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Mot: 5, 6, 7 Endringsforslag 12 Til 2.7 i Studentparlamentets økonomireglement legges setningen «underskuddsgaranti skal ikke gis» til. For: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 Mot: 5, 6, 7 Møtet hevet klokken 18:37

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 14.05.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 21.05.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 04.02.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 04.02.2015 Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 12.02.14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 19.02.14 klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.343 (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

Styringsdokument NSOs vedtekter

Styringsdokument NSOs vedtekter Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Styringsdokument NSOs vedtekter Vedtatt på landsmøtet 2012. 20XX0000X NSOs vedtekter VEDTEKTER FOR NORSK STUDENTORGANISASJON

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 18.09.13 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 25.09.2013 klokken 1700 Møtested: Møterommet innerst i gangen. Teorifagbygg Hus 2., 1.etg. Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon

Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtekter for Norsk studentorganisasjon Vedtatt på landsmøte 5 2015. Vedtektene er gyldige fra 19.04.2015. Kapittel 1 Formål 1.1 Norsk studentorganisasjon Norsk studentorganisasjon (NSO) er en nasjonal

Detaljer

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU)

Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) Statutter for Psykologisk Studentutvalg (PSU) 1 Definisjoner 1-1 Psykologisk Studentutvalg (PSU) Psykologisk Studentutvalg (PSU) er det øverste studentpolitiske organet ved det psykologiske fakultet, UiB.

Detaljer

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen

MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14. Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen MØTEREFERAT Studenttingsmøte 13/14 Dato: 20.11.14 - Møtetid: 17:15 - Møtested: R10 på Gløshaugen Til: Kopi til: Referent: Tellekorps: Møteleder: Arbeidsutvalget Representanter med vara Faste observatører

Detaljer

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner.

Møtet var ikke vedtaksdyktig med 16 stemmeberettigede til stede fra tre ulike institusjoner. Side 1 av 11 PROTOKOLL fra Velferdstingets møte 14. mai 2013 kl. 17:15 avholdt i Tivoli, Det akademiske kvarter. 5 VT 39/13 Opprop 10 15 20 Følgende representanter og vararepresentanter var til stede:

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT

VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT VEDTEKTER FOR GENERICA VALGINSTRUKS EPILOG/FULLMAKT INNHOLDSFORTEGNELSE KAPITTEL I - Formål...3 KAPITTEL II - Organisasjon, fellesbestemmelser......3 KAPITTEL III - Genericas styre....5 KAPITTEL IV - Årsmøte

Detaljer

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013

Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 Hansakatten Vedtekter og organisasjon Revidert og godkjent på GF 05.11.2013 I. Klubben nasjonal og internasjonal tilslutning 1. Hansakatten er stiftet 01.12.1986, og ble tilsluttet og godkjent av Norske

Detaljer

Kulturstyrets statutter

Kulturstyrets statutter Kulturstyrets statutter sist endret av VT 15/05-2006 INNLEDNING 1 Kulturstyrets formål 1.1. Kulturstyret (KS) er Velferdstingets (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO SAKSPAPIRER FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 17. februar 2015 Tid: kl.

Detaljer

Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Christian Nilsen / Bente E. Schøning. Møtedato: 06.12.11

Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Christian Nilsen / Bente E. Schøning. Møtedato: 06.12.11 Møte i: Studentparlamentet Møteleder/referent: Christian Nilsen / Bente E. Schøning Møtedato: 06.12.11 Til stede: Moderat liste SSL Aleksander Helberg, ja Daniel Hermansen, ja Erlend Lavoll Johannessen,

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Mandag 6. mai kl. 17:00-20:40 Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle

Detaljer

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet.

10.1.1 Støtte KS skal legge forholdene til rette ved å tildele økonomisk og praktisk støtte for å utvikle kulturtilbudet i omfang og kvalitet. INNLEDNING 10 Statutter for Kulturstyret 10.1 Kulturstyrets formål: Formål Kulturstyret (KS) er Velferdstinget (VT) i Bergens utøvende organ for kulturpolitikk og er saksforberedende i kulturpolitiske

Detaljer

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010)

VEDTEKTER FOR. KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) VEDTEKTER FOR KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (Oppdatert etter Landsmøtet 2010) Kapitel I Klubbens navn og formål 1. Klubbens navn er KONGELIG NORSK AUTOMOBILKLUB (KNA). Dens sete er i Oslo. 2. Klubbens formål

Detaljer

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping.

1-2 Den Norske Skiskoles formål er å fremme interesse for allsidig skiløping. LOV FOR DEN NORSKE SKISKOLE Vedtatt den 19. april 1998, sist endret 19. april 1998. 1 FORMÅL 1-1 Foreningens navn er den Norske Skiskole (DNS), stiftet 1956. Den Norske Skiskole (DNS) er en landsomfattende

Detaljer

Vedtekter for ELSA Norge

Vedtekter for ELSA Norge Vedtekter for ELSA Norge Sist oppdatert Landsmøtet Bergen vår 2015 1 Navn og struktur KAPITEL I FORMÅL, TILKNYTNING OG MEDLEMSKAP Organisasjonens navn er ELSA Norge. ELSA Norge er medlem av organisasjonen

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978

VEDTEKTER FOR. Bad, park og idrett. Stiftet 7. april 1978 VEDTEKTER FOR Bad, park og idrett Stiftet 7. april 1978 Revidert etter endringer vedtatt på landsmøtene i Trondheim 24.08.1989, Oslo 22.08.1991, Bodø 17.06.1993, Sandnes 15.06.1995, Gjøvik 21.08.1997,

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Endelig innkalling VT 05/13

Endelig innkalling VT 05/13 Endelig innkalling VT 05/13 Tid: Tirsdag 14. mai, kl. 17.15 Sted: Tivoli, Det akademiske kvarter Tivoli ligger i kjelleren i Det akademiske Kvarter. Vi åpner møtet med mat klokken 17.00. Endelig innkalling

Detaljer

Kapittel 1 Navn og formål

Kapittel 1 Navn og formål Kapittel 1 Navn og formål 1.1 Navn Organisasjonens navn er Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik. 1.2 Definisjoner Høgskolen: Høgskolen i Gjøvik (HiG) Studentparlamentet ved Høgskolen i Gjøvik: Er

Detaljer

Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012

Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012 Protokoll fra Landsmøtet i Norges Kristelige Studentforbund 16.-18. mars 2012 Sted: Universitetsgata 20, Oslo 1. Å p n i n g o g k o n s t i t u e r i n g Sak 1.1 Åpning og opprop Opprop ved generalsekretær

Detaljer

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær

Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Reglement for Studentparlamentets arbeidsutvalg og organisasjonssekretær Vedtatt første gang: 24.11.2008 på møte 01/09 Deretter revidert og vedtatt: 31.01.2011 på møte 02/11 Deretter revidert og vedtatt:

Detaljer

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn.

Foreningens fylkesforeninger betegnes med navn etterfulgt av fylkesnavn. VEDTEKTER For enhver organisasjon er vedtektene et helt nødvendig hjelpemiddel i foreningsarbeidet. Endringer av vedtektene skjer på Barnekreftforeningens landsmøte (vedtektenes 17). Barnekreftforeningens

Detaljer