MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer"

Transkript

1 DATO: MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til middag! Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av referater 3. Orientering fra Leder 4. Orientering fra Nestleder 5. Orientering fra Velferdsansvarlig 6. Orientering fra Internasjonalt Ansvarlig 7. Orientering fra Utdanningspolitisk ansvarlig 8. Orientering fra UiT-styret (Ikke mottatt skriftlig orientering) 9. Orientering fra Samskipnadsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering) 10. Orientering fra Studentsamfunnet Driv (ikke mottatt skriftlig orientering) Vedtakssaker: Arbeidsgrupper for institusjonsfusjon (utsatt sak) Arrangementsstøtte til Jusshjelpa Støtte til City Scene fra investeringsfondet Sommerfullmakt Årsrapport fra arbeidsutvalget Reglementsendringer (ettersendes) NO-9037 Tromsø Telefon: eller

2 Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Stine-Andrea Hasselberg 3 Asmir Ajnadzic Ruben Doornebal 4 Sosialistisk Studentlag Matias H. Kjerstad Ja 5 Ina M. R. Guttulsrød Ja 6 Reidun Heggen Bendik Storvik Nilsen 7 Moderat Liste Kristian Wangsfjord Joakim Breivik 8 Emil Ellefsen Ja 9 Kristian Johansen Ja 10 Tonje K. Sandnes Hanna Bakke-Jensen 11 Marie H. Finnestad Marte Seland 12 Ingrid Skjelmo Ja 13 Amalie Hollen Ja 14 Pedagogisk Liste Lise S. Fandin Ja 15 Ludvig M. Kristoffersen Jonas Bertelsen Johnsen 16 Finnmarksfakultetet Trudi Svarstad Ja 17 HSL Hilde Marie Isaksen Nei 18 NT-fak Tillmann Fortmüller 19 Jur.fak Jørgen B. Nicolaisen Ja 20 Det helsevitenskapelige fakultet Stine J. Andersen Nei 21 BFE-fakultetet Chris A. Stokvik Ja 22 Kunstfak Jens Solbakken Ja 23 ISU Christian Nilsen Ja 24 SSSR Saia Stueng Nei 25 Møtet satt med 22/25 stemmeberettigede

3 Godkjenning av innkalling og dagsordenen Forslag til dagsorden fra AU: Saken «Studentenes undervisningspris tas inn på dagsordenen. Vedtak: Saken tas inn og gis saksnummer Vedtaket er enstemmig. Forslag til dagsorden fra ordstyrer: Orienteringen fra Studentsamfunnet Driv flyttes sist av orienteringssakene. Studentparlamentet er enige i det. Endelig vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes enstemmig med de endringer som fremkom under behandlingen. Godkjenning av referat Referatet er enstemmig godkjent Orienteringer (3-14) Vedtak: orienteringene tas til etterretning Sak Christian Nilsen, Jonas Bertelsen Johnsen og Chris Stokvik melder seg inhabile. Parlamentet behandler saken med 19/25 stemmeberettigede Forslag fra SSL: Studentsamfunnet Driv bytter plass med prosjektpultene Det voteres over endringsforslaget. For endringsforslaget: 1,2,5,6,7,15,19 Mot endringsforslaget: 23, 3, 4, 17, 11, 12, 14, 9, 8, 10,13 Avholdende: 20 Vedtak: Endringsforslaget har ikke fått det nødvendige antall stemmer, og har falt. Endelig vedtak: Studentparlamentet godkjenner AU sitt forslag til kontorfordeling i studentgangen For vedtaket: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,22,23 Mot vedtaket: 5 Sak Forslag til vedtak Alternativ 1: Studentparlamentet mener at UiT Norges arktiske universitet skal beholde dagens valgordning av valgt rektorteam Alternativ 2: Studentparlamentet mener at UiT Norges arktiske universitet skal gå over til ansatt rektor og ekstern styreleder. For alternativ 1: 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17,17,19,20,22,23,24 For 2: 8, 14 Avholdende: 10

4 Endelig vedtak: Studentparlamentet mener at UiT Norges arktiske universitet skal beholde dagens valgordning av valgt rektorteam Sak Vedtak: Studentparlamentet mener samskipnaden bør: 1. Installere adgangskontroll på Kraft avd Breivika og implementere de ordninger som sikrer en sikker treningsøkt gjennom videoovervåkning m.m. 2. Utvide åpningstidene på Kraft avd Breivika tilsvarende åpningstidene til Kraft Elverhøy For vedtaket: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,20,22,23 Mot vedtaket: Ingen Avholdende: 24, 15, 16 Kristian Johansen søker permisjon fra klokken Permisjonen innvilges mot stemmen til 24. Sak Endring av studentparlamentet ved UiT sine vedtekter Det gjøres en votering over hvorvidt sak 75 skal behandles For å behandle saken: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23 Mot å behandle saken: 5,6,7 Avholdende: 24 Studentparlamentet har vedtatt at saken skal behandles. Forslag A For: Alle Mot: Avoldende: Forslag B For: Alle Mot: Avholdende Forslag C For: Alle Mot: Avholdende: Forslag D For: Alle Mot: Avholdende Forslag E For: Alle Mot: Avholdende:

5 Forslag F For: Alle Mot: Avholdende: Forslag G1/G2 For G1: 5,15,16, For G2: 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 3,4, 17, 22, 23, 24, 1, 2 Avholdende: 20, 19 Forslag G1 settes deretter opp mot dagens ordlyd For G1: Enstemmig Mot: Avholdende: Forslag H For: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,23,24 Mot: Avholdende: 1, 2, 20 Forslaget har fått nødvendig flertall og er vedtatt Forslag I For: 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 17, 24 Mot: 22, 6, 5, 7, 19, 1, 2 Avholdende: 15, 16 Forslaget har ikke fått nødvendig flertall Forslag J For: 3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24 Mot: 2, 5, 6, 7 Avholdende: 1 Endelig vedtak: Forslag A,B,C,D,E,F,G2,H og J implementeres i vedtektene til Studentparlamentet. Vedtaket er enstemmig Sak Vårfordeling av semesteravgift Det voteres over hvorvidt saken skal utsettes til neste parlamentsmøte. Det er det ikke flertall for. Representantene 2,6,9,10,11,14,19,20 og 22 sitter i styrer til foreninger som har søkt midler i fordelingen. Iht forvaltningslovens 8 gjør de øvrige medlemmene i parlamentet en votering over hvorvidt disse skal anses som inhabile For at de skal anses som inhabile: 24, 23, 7, 15, 16, 1 (seks stemmer) For at de skal anses som habile: 5, 12, 8, 13, 3, 4, 17 (syv stemmer) Medlemmene som det ble gjort en habilitetsvurdering av gjeninntrer, og parlamentet fortsetter behandlingen av saken med alle de tilstedeværende medlemmer.

6 Matias Kjerstad leverer en ny mindretallsinnstilling, hvor SjP ikke gis støtte. Disse midlene fordeles i stedet fordeles med 2500 kroner til børsklubben, 2500 kroner til TSI og kroner til fordeling i høstsemesteret. Christian Nilsen leverer et endringsforslag til flertallsinnstillingen: SSL trekkes kroner. Det gis 5000 til Studenter med Haiti Det gis 2500 til studentmållaget Det gis 2500 kroner til FN-studentene Endringsforslaget settes opp mot flertallsinnstillingen. For flertallsinnstillingen: 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23 For forslag fra Christian Nilsen: 24 Flertallsinnstillingen settes deretter opp mot mindretallsinnstillingen For flertallsinnstillingen: 3,4, 8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23 For mindretallsinnstillingen: 6, 7, 5, 1, 2 Det gir en endelig fordeling som ser slik ut

7 Sak Valg til fusjonsgrupper Forslag fra Emil Ellefsen: Utsette oppnevning til 21. mai, og bruke mellomtiden til rekruttering av kandidater. Vedtak: Saken er utsatt til møtet 21. mai. Vedtaket er enstemmig. Sak Studentenes utdanningspris Vedtak:Studentparlamentet lar arbeidsutvalget utrede et mandat for priskomiteen som velges på første ordinære studentparlamentsmøte kr settes av til utdelingen. For vedtaket: 3,4,6,8,9,11,12,13,14,17,19,20,22,23 Mot: 5, 7 Avholdende: 15, 16 Møtet hevet klokken 20:25

8 Kjære parlament. Det går mot slutten av perioden for studentparlamentet 2014/2015. Det har vært et begivenhetsfult og lærerikt år som jeg er ærbødig å ha vært en del av. Det har vært en sann ære å være leder for studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet, en glede å lede arbeidsutvalget og bli kjent med alle sammen inkl. organisasjonskonsulentene som en fantastisk jobb. Siden sist orientering har det vært blant annet vært konstituerende møte i studentparlamentet. Undertegnede ønsker å gratulere alle som ble valgt til styrer og til det nye arbeidsutvalget. Samme dag som konstituerende var det også samarbeidsmøte mellom UiT, Samskipnaden, kommunen, Studentsamfunnet DRIV og Studentparlamentet. Her ble det blant annet tatt opp semesterstart og ankomst av nye studenter og kommende utfordringer med bolig. Det ble også tatt opp et av arbeidsutvalgets satsningsområder med et tettere samarbeid mellom studenter og kommunen og næringslivet med oppgaveskriving og internships. Det har også vært møte om studentombud som står nærmere beskrevet om i årsrapporten. Undertegnede har også brukt en brukbar del av tiden siden sist på fusjon mai var universitets- og høgskolerådet (UHR) på UiT og avholdt representantskap. Norsk Studentorganisasjon er en del av UHR og er representert med fire personer. Undertegnede fikk være en av de fire og deltok således på representantskapet. Representantene fra NSO var avtroppende nestleder og påtroppende leder og nestleder noe som la en naturlig føring for at påtroppende leder og nestleder av parlamentet kunne møte og ha en liten forklaring på hva NSO er og gjør samt forventningsavklaring. Videre har jeg jobbet en del med å ferdigstille årsrapporten som skal redegjøre for hvilke hovedlinjer arbeidsutvalget har jobbet med i løpet av perioden. Mer detaljert om hva arbeidsutvalget har arbeidet med og jobbet for og imot står beskrevet i arbeidsutvalgets orienteringer for perioden. Til slutt ønsker jeg påtroppende arbeidsutvalg lykke til i den kommende perioden som jeg tror og mener vil være meget spennende med kjente og ukjente faktorer.

9 Avtroppende arbeidsutvalg vil i motsetning til tidligere arbeidsutvalg følge studentparlamentets reglement 11 Arbeidsutvalget. «Sittende arbeidsutvalg plikter å gi en grundig opplæring av påfølgende arbeidsutvalg. Hvordan dette gjennomføres avgjør sittende arbeidsutvalg selv.» Avtroppende arbeidsutvalg orienterte allerede i oktober studentparlamentet om å holde av dato i mai for overlapp. Personlig ønsker jeg å dele de erfaringer og kunnskap ervervet til påtroppende arbeidsutvalget slik at de har de beste forutsetningene for å jobbe for studentene ved UiT. Avtroppende arbeidsutvalg har hatt slagordet «Forme fremtiden» som grunntanken under hele perioden, vi ønsker å videreføre dette slaget til påtroppende arbeidsutvalg som vil forme fremtidens studentdemokrati, studentvelferd og studentmedvirkning for alle studenter ved UiT. Til slutt ønsker jeg å avslutte min siste orientering med et sitat og si tusen takk for tilliten gjennom året, lykke til videre og takk for meg. Aleksander Kielland: «Mennesker som kan noe, og elsker noe, er aldri kjedelige.» Med det ønsker jeg alle en riktig god sommer. Mvh.

10 Nestleders orientering Ærede parlament Etter sist møte har arbeidet i all hovedsak konsentrert seg rundt overlapp, jeg er i arbeid med å lage en god og oversiktlig overlapps mappe til det påtroppende arbeidsutvalget som helhet og dets påtroppende nestleder. Jeg fikk selv erfare hvor vanskelig det blir dersom man ikke får en god overlapp, faktisk ikke en overlapp i det hele tatt, så det burde være på sin plass at den påtroppende nestleder ikke opplever det samme som meg. Ellers har kontorhverdagen handlet om å være tilstede, svare på mail og ta i mot diverse henvendelser som kommer innom i løpet av dagene. Mai er en travel periode for noen studenter ettersom det alltid vil være noen eksamensrettete problemer blant studentene. I tillegg til dette har jeg vært i en løpende dialog med Hans Petter Kvaal i samskipnaden og daglig leder ved Studenthuset City i Alta, på agendaen har ombyggingen av studenthuset stått sentralt. På bakgrunn av dette har jeg og resten av arbeidsutvalget kommet med en innstilling rundt investering i dette prosjektet, sakspapirene til dette ligger ved under dette møtet. Avslutningsvis vil jeg takke parlamentet for dets tillit som dere har gitt meg dette året, det har vært et lærerikt og engasjerende år. Jeg føler at studentpolitikk er noe man absolutt ikke er ferdig med å takker alle i både det gamle og påtroppende parlamentet for tillitten som sentralstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon og universitetsstyrerepresentant ved UiT for det kommende året. Jeg ser frem til et godt samarbeid i neste periode men inntil videre ønsker jeg dere alle en riktig flott sommer. Mvh. Mats Johansen Beldo nestleder

11 SAK AU/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Orientering fra Velferdsansvarlig Ærede parlament, Takk for sist, Det er relativt kort tid siden forrige møte, og i tillegg har perioden vært preget av eksamen og derfor lite orientere om denne gangen utenom å ha jobbet med overlappmappe til neste velferdsansvarlige i studentparlamentet, slik at hun eller han blir mest mulig forberedt på året som kommer. Uken har gått med til å forberede til parlamentsmøte ved å skrive sakspapirer og andre småting. Mitt siste aller semesteravgiftskomitèmøte unnagjort, og med dette vil jeg takke til de som har sittet i komitéen med meg i perioden. Ikke minst vil jeg rette oppmerksomheten til noen av dere som er på deres siste parlamentsmøte og tvi, tvi! Jeg vil også ønske dere alle en god sommerferie og om noe annet lykke til med eksamensperiode. Oliver Mizero Velferdsansvarlig

12 Arkivref.: Dato: Orientering Internasjonalt ansvarlig Til Studentparlamentet I det siste har jeg i hovedsak jobbet med å ferdigstille årsrapport og overlapp for kommende AU. Årsrapportet er i hovedsak knyttet opp til Arbeidsprogrammet som var mitt mandat for De satsningene jeg har satt som mål har i hovedsak vært innfridd, og jeg håper på at det kommende AU vil følge opp noe av det arbeidet som ble startet, som for eksempel utvekslingsdagen. Når det angår overlapp har Eva Marie og jeg drøftet litt frem og tilbake tidsplanen for overlappsdagene i Alta. Vi håper at alle de kommende AU medlemmene vil bli såpass kjent med Alta og vervet at de forstår at UiT ikke er begrenset til Tromsø. Utenom dette har jeg deltatt på Kunnskapsdepartementet sin lanseringskonferanse for Forskningsbarometeret og Tilstandsrapport i Oslo 5 mai, med møte i Forskningsstrategisk utvalgsmøte 4 mai. Vi har hatt intern evaluering av virksomheten og fått sjansen til å møte med sektoren. Universitet og Høgskolerådet (UHR) har hatt Nasjonalt Fakultetsmøte for Humanistiske fag i Tromsø, hvor jeg har vært en av innlederne med studentperspektiv på hvordan forskning og innovasjon i Humaniora kan forbedre utdanningene på Humaniorakonferansen. Dette har vært

13 Arkivref.: Dato: svært interessant med tanke på de nye strategiske satsningene de humanistiske fakultetene i Norge har bestemt seg for å satse i tiden fremover preget av omstilling. Nå avslutter jeg endelig min tid her ved Studentparlamentet og ved UiT. Jeg drar tilbake til Oslo og skal i tiden fremover som medlem av Fag og Forskningspolitisk Komité fokusere på utdanningskvalitet i utarbeidelsen av Utdanningpolitisk plattform som skal vedtas på Landsmøtet Jeg ønsker alle nye og gamle lykke til i perioden , og vi ses forhåpentligvis igjen. På gjensyn Øyvind Dammerud Internasjonalt Ansvarlig

14 Orientering Utdanningspolitisk ansvarlig Ærede parlament, Gratulerer til alle som er valgt inn i nye verv! Denne måneden har gått med til konstituerende møte, videre møter med IT-avdelingen og konferanse i regi av Kunnskapsdepartementet. Jeg har gode nyheter fra IT-avdelingen: Både appen og Mazemap (campuskart) vil bli lansert før semesterstart. Dette er flott for digitalt læringsmiljø og jeg håper Studentparlamentet kan gå i front for å ta i bruk disse funksjonene. 5. mai var jeg og Øyvind Dammerud på konferanse i Oslo. Kunnskapsdepartementet lanserte forskningsbarometeret og tilstandsrapporten for høyere utdanning. Det var en svært lærerik og interessant konferanse og Anne Husebekk holdt en svært god innledning om UiT Norges arktiske universitet. Videre har denne måneden gått med til «starten på slutten». Jeg har forberedt personlig overlapp med de som vil ta over stillingen min og forberedt mine siste møter. 3. juni skal jeg holde innlegg på Uninett-konferansen om digitalt læringsmiljø fra studentenes perspektiv. I tillegg skal vi ha et stort møte i Utdanningsstrategisk utvalg 11. juni, der kriteriene og satsningsområdene for neste års tildeling av Program for undervisningskvalitet-midlene. Jeg tror det kommer til å bli et spennende møte med gode diskusjoner og vil fokusere på viktigheten av at studentene får noe godt ut av dette. Det har vært en glede å jobbe med alle dere i år, og jeg håper og tror det nye arbeidsutvalget kommer med nye, gode ideer og gjør en flott jobb! Mvh Ida Sandvik Knudsen Utdanningspolitisk ansvarlig Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet

15 SAK 76/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Oppnevning av studenter til arbeidsgrupper for fusjon. I sak RR Oppnevning av arbeidsgrupper og mandat i Rektorrådet for fusjon heter det: "Rektorene ved UiT, HiH og HiN har besluttet at det skal nedsettes arbeidsgrupper og undergrupper for å ivareta ulike integrasjons- og utviklingsområdet som er nødvendig å få på plass før fusjonstidspunktet." Følgende Arbeidsgrupper skal oppnevnes: 1. Omstillingsavtale (Ikke studenter inkl.) 2. Faggrupper 3. Organisasjon 4. Utdanningsvirksomheten 5. FoU-virksomheten 6. Sikker drift Under faggrupper foreslås det følgende grupper: - Økonomi -og ledelsesutdanninger - Helse- og omsorgsfag - Ingeniørvitenskap og teknologi - Samfunnssikkerhet og beredskap - Sosialfag Under AG organisasjon foreslås følgende grupper: - Styring og ledelse - Campus - Administrasjon Under Administrasjon: - Organisering av IT-tjenester Under AG sikker drift - Bibliotekstjenestene Om sammensetning:

16 I forslaget til sammensetning av arbeidsgruppene er følgende prinsipper lagt til grunn: - Lik representasjon fra UiT, HiH og HiN med mindre hensiktsmessige vurderinger tilsier annet. - Med mindre klare behov tilsier annet oppnevnes to representanter fra hver institusjon - Tjenestemannsorganisasjonene og studenter oppnevner selv sine representantene (en fra hver institusjon) Undergruppene settes sammen med en målsetning om at relevante fagmiljø er representert. Arbeidsgruppene vil ha myndighet til å justere sammensetning av undergruppene hvis det er behov for dette. Forslag til vedtak: En (1) Student velges til faggruppe (FG) Økonomi- og ledelseutdanninger En (1) Student velges til faggruppe (FG) Helse- og omsorgsfag En (1) Student velges til faggruppe (FG) Ingeniørvitenskap og teknologi En (1) Student velges til faggruppe (FG) Sikkerhet og beredskap En (1) Student velges til faggruppe (FG) Sosialfag En (1) Student velges til arbeidsgruppe (AG) Organisasjon En (1) Student velges til undergruppe (UG) Campus En (1) Student velges til undergruppe (UG) Styring og ledelse En (1) Student velges til undergruppe (UG) Administrasjon En (1) Student velges til undergruppe (UG) Organisering av avdeling for IT En (1) Student velges til arbeidsgruppe (AG) Utdanningsvirksomhet En (1) Student velges til arbeidsgruppe (AG) FoU og forskningsformidling En (1) Student velges til arbeidsgruppe (AG) Sikker drift En (1) Student velges til undergruppe (UG) Bibliotektjenester

17 SAK 77/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Arrangementsstøtte til Jusshjelpa Jusshjelpa har søkt studentparlamentet om kroner i oppstartsstøtte. Søknad og budsjett ligger vedlagt. Innstilling til vedtak: Søknad fra jusshjelpa om kr i arrangementsstøtte Organisasjonen er støtteberettiget og budsjettet er oversiktlig og fint. Organisasjonen utfører et viktig arbeid gjennom sine rettshjelpstiltak for studenter. Det er også en viktig læringsarena for de studentene som jobber der. Komiteen innstiller på at søknaden innvilges med kroner Ytterligere kommentarer fra Matias Kjerstad: Studentparlamentet har kr igjen til fordeling av oppstarts- og arrangementsstøtte. I fjør høst ble det tildelt kr. Det er vanskelig å si at høsten i år blir som den i fjor. Men dersom høsten i år blir som i fjor, er det rom for å innvilge kr. Etter arrangementet utarbeider Jusshjelpa en rapport om hvordan midlene er brukt. Rapporten gir Studentparlamentet innsikt i hvordan støttebeløpet ble disponert. Studentparlamentet kan ha tiltro til at beløpet vil bli brukt på ansvarsfull måte. Matias Kjerstad er ansatt i Jusshjelpa fra høsten av. Jeg anser meg habil etter

18 Forretningsorden for Studentparlamentet i Tromsø 6. Jeg sender Bendik Nilsen som vara fordi jeg har eksamen. Frode Henriksen og Oliver Mizero er bedt om å legge ved Reglement for tildeling av støttemidler. Studentparlamentets reglementer finnes på Til slutt vil jeg legge til en generell kommentar om tolkingen av Reglement for tildeling av støttemidler 3. Arrangementsstøtte er ikke avhengig av om organisasjonen direkte eller indirekte har mottatt støtte ved vår eller høstfordelingen. Siden fellesseminaret er et nasjonalt arrangement, er det ikke aktuelt i denne saken.

19 . Studentparlamentet UiT Norges Arktiske Universitet 9037 TROMSØ Dato: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FELLESSEMINARET 2015 Jusshjelpa i Nord-Norge som arrangerer på vegne av de fem rettshjelptiltakene et fellesseminar fra oktober 2015 på Stiklestad i Nord-Trøndelag. Vi ønsker med dette å søke om økonomisk støtte til å avholde seminaret. Søknaden inneholder en oversikt over seminarets formål og tema. Deretter litt generell informasjon om tiltakenes arbeid, og videre et foreløpig budsjett for seminaret. Gjennomføringen av seminaret er avhengig av ekstern finansiering Seminarets formål Som ledd i arbeidet med å styrke den faglige kompetansen i rettshjelptiltakene, arrangeres det årlig et fagseminar for rettshjelptiltakene i fellesskap. Der vil vi utveksle verdifulle erfaringer på de fagområdene vi arbeider med. Til seminaret hentes det dessuten inn eksterne foredragsholdere, avholdes workshops og lignende. Seminaret muliggjør en bred kompetanseheving og kontinuerlig evaluering av rettshjelptiltakenes arbeid. Seminarets program Formålet med årets tema er å belyse de kvinnelige innsatte sine rettigheter, og hvordan disse rettighetene blir fulgt opp i praksis. I norske fengsler er det relativt få kvinnelige innsatte, og på grunn av fengslenes begrensede ressurser, har kvinnene av denne grunn dårligere forhold enn det menn har. På bakgrunn av dette er temaet for årets fellesseminar «Kvinner i fengsel». Årets fellesseminar arrangeres av Jusshjelpa i Nord-Norge og vil gå fra mandag 12. til onsdag 14.oktober Den første dagen vil vi bruke til ankomst, registrering og ulike presentasjoner samt et foredrag. Den andre dagen vil gå med til foredrag fra eksterne foredragsholdere, samt utveksling av erfaring og gruppearbeid. Den tredje dagen vil gå med til eksterne foredrag, evaluering og avreise. Om studentrettshjelpstiltakene. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: (+47) Jusshjelpa i Nord-Norge Terminalgata 38 Telefaks: (+47) UiT Norges arktiske universitet 9019 TROMSØ Breivika senter E-post: 9037 TROMSØ Org.nr.: Internett: jusshjelpa.no og gratisrettshjelp.no

20 Studentrettshjelpstiltakene består av JussBuss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) i Oslo, Jussformidlingen i Bergen, Jushjelpa i Midt-Norge og Jusshjelpa i Nord-Norge. Tiltakenes formål er ulikt utformet. Felles for vårt arbeid er imidlertid at vi arbeider for å bedre og sikre rettsstillingen for ressurssvake grupper i samfunnet. Dette gjør vi gjennom å yte gratis juridisk bistand, arbeide rettspolitisk og rettsopplysende, samt gjennom forskning og utredninger. Tiltakene utgjør dessuten et utdanningstilbud til jusstudentene. Til sammen er ca. 120 studenter til enhver tid sysselsatt i rettshjelptiltakene. Rundt halvparten av arbeidet som nedlegges er gratisarbeid. Totalt mottar rettshjelptiltakene ca henvendelser årlig. I de fleste henvendelsene gir tiltakene juridisk veiledning om klientenes rettsstilling, men vi opptrer også i stor grad som partsrepresentant. Studentrettshjelptiltakene er lokalisert i henholdsvis Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, og utfyller hverandre i å representere et lavterskeltilbud for mennesker med juridiske problemer fra hele landet. Vår erfaring er at svært mange saker får sin løsning etter informasjon eller bistand fra oss. Dette bidrar til et lavere konfliktnivå. Studentrettshjelpstiltakene har spesialisert seg på rettsområder som ikke er prioriterte i rettshjelploven, og forsøker derfor å utfylle tomrommene i det offentlige rettshjelpstilbudet. Det tilbudet tiltakene yter er derfor svært viktig for rettsikkerheten til mennesker som ikke har råd til advokat, og som faller utenfor de offentlige støtteordningene. Rettshjelptiltakenes drift baserer seg i hovedsak på økonomisk støtte fra Justis -og beredskapsdepartementet, universiteter og studentorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner som bidrar med økonomiske tilskudd. Finansiering Rettshjelptiltakene vil delta med inntil 100 medarbeidere, og seminaret vil vare i 3 dager. Det er forutsatt at alle rettshjelptiltakene betaler en egenandel som vil variere mellom ,- til ,- alt etter størrelsen på tiltaket. For å spare inne på reisekostnadene vil seminaret bli lagt til Stiklestad i Nord Trøndelag. Fellesseminaret er ment å skulle finansieres med støtte fra eksterne bidragsytere. Vi har derfor søkt om støtte for gjennomføringen av seminaret fra departementet, universiteter, ulike stiftelser og advokatkontorer. Søknaden er basert på et foreløpig budsjett over forventede utgifter. Samtlige bidragsytere vil få en detaljert oppdatering med endelig budsjett og program innen 1. juni. Budsjettet for fellesseminaret høsten 2015 bygger på budsjett og regnskap for fellesseminaret som ble avholdt høsten Dette fordi det var det siste fellesseminaret som ble arrangert av Jusshjelpa i Nord-Norge. 1. Inntekter 1. Egenandeler for tiltakene ,- 2. Ekstern støtte ,- Sum ,- 2. Utgifter 3. Reisekostnader ,- Side 2 av 3

21 4. Overnatting med helpensjon (2 døgn) ,- 5. Foredragsholdere ,- 6. Materiell 5 000,- 7. Diverse ,- Sum , I etterkant av seminaret vil det bli utarbeidet en rapport for å sikre at våre bidragsytere får en tilfredsstillende tilbakemelding på hvordan deres økonomiske bidrag har blitt disponert. Rapporten vil også være nødvendig for en videreføring av det arbeid som planlegges utført etter seminaret, og vil sikre at nye saksbehandlere kan nyttiggjøre seg av de erfaringer som blir gjort. Ettersom vi er avhengige av eksterne bidrag for å kunne avvikle seminaret, venter vi med å inngå bindende avtaler med forelesere, hoteller og lignende til finansieringen av seminaret er på plass. I denne forbindelse ber vi om respons på vår henvendelse innen 30. april På denne bakgrunn søker vi om økonomisk støtte til fellesseminaret 2015 pålydende kr ,- fra Studentparlamentet i Tromsø. Eventuell støtte godskrives til konto Overføringen merkes med avdeling tiltak Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede. Med vennlig hilsen Ingebjørg Aksnes Prosjektleder Side 3 av 3

22

23

24

25 SAK 78/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU, nestleder Studentparlamentets investeringsfond - Støtte til ombygging av Studenthuset City. Arbeidsutvalget har vært i dialog med daglig leder ved Studenthuset City angående støtte til oppussing av Studenthuset City i Alta. Studenthuset City Scene AS overtar lokalene, tidligere benyttet av Spiseriet, til sin videre drift. I den forbindelse vil det investeres betydelig i form av ombygging av lokalets form og innhold. Arealene går fra å inneholde en kafe/spiseri til å huse en bar med matservering, i henhold til studentenes ønsker og behov. I den forbindelse ønskes det å benytte stedets lokaler til det fulle, blant annet ved å bruke den gamle vinterhagen til mer velferdsaktiviteter som Shuffleboard, og andre spill aktiviteter. I tillegg skal installere en ørliten bar, med muligheter for salg av flaskevarer, vil arealet kunne lukkes og benyttes av for eksempel ulike foreninger eller klasser fra UiT, til private lukkede arrangementer lag/avslutning/fest/etc. Arbeidsutvalget velger å vektlegge at det tidligere har vært investert store summer fra fondet til lignende oppussings/studentvelferdsfremmede tiltak i Tromsø og stiller seg dermed positiv til en lignende investering i Alta.

26 Med bakgrunn i dialogen med daglig leder ved Studenthuset City AS har arbeidsutvalget kommet frem til følgende innstilling: Arbeidsutvalget innstiller på at kroner bevilges fra Studentparlamentets investeringsfond til Studenthuset City for studentvelferdsfremmede tiltak. Arbeidsutvalget forutsetter at totalrammen for parlamentets bidrag ikke skal overstige kroner Vedlegg: (1) Oppussingsbudsjett, Studenthuset City. (2) Skisse. Forslag til vedtak: Studentparlamentet ved UiT Norges Arktiske Universitet vedtar å benytte inntil kroner fra Studentparlamentets investeringsfond til Studenthuset City for studentvelferdsfremmede tiltak i regi ombygging av Studenthuset City.

27 Vedlegg 1 OPPUSSINGSBUDSJETT Hva beløp mva Kommentar Gulvbelegg kr eks mva Maling / sparkling kr eks mva Diverse tapeter kr eks mva Rammer kr eks mva Scene (inkl materiale og bygging) kr eks mva Skillevegg / inngangsparti kr eks mva Barddisk (rammeverk + innhold) kr eks mva Barback systemer kr eks mva Minibar / høye bord i vinterhagen kr Holdt av til Velferdstiltak Fire festepunkt i taket over pub kr eks mva Lysgrid inkl lys kr eks mva Uforutsette investeringsbehov kr eks mva Holdt av til Velferdstiltak Lønn til frivillige kr Totalt kr Velferdsstilskudd Shuffleboard kr eks mva inkl frakt / montering Møblement kr eks mva inkl frakt / montering Totalt kr Tillskudd fra SP kr Egenkapital kr Differanse kr Dekkes fra Oppussingsbudsjett

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 12.02.14 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 19.02.14 klokken 17:00 Møtested: Teorifagsbygget Hus 1, rom 1.343 (NB!) Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15

Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet, SP 02/14-15 Tid: Mandag 29.september

Detaljer

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen

REFERAT DET 44. LANDSMØTE. 11. og 12. april 2015 Gardermoen REFERAT DET 44. LANDSMØTE 11. og 12. april 2015 Gardermoen 2 FORORD Velkommen til organisasjonen BI Studentsamfunns 44. Landsmøte! I år avholder vi, tradisjonen tro, arrangementet på Gardermoen, og vi

Detaljer

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap.

Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. møtepapirene er også å finne på: http://www.umb.no/studentdemokratiet Student ved UMB? Du innkalles herved til det høyeste lærestedsorgan for studenter ved Universitetet for miljø- og biovitenskap. Allmøte

Detaljer

Studentparlamentsmøte 23.02.10

Studentparlamentsmøte 23.02.10 Studentparlamentsmøte 23.02.10 Forslag til dagsorden Tid: 1600 Møtested: Studenthuset driv, 4. etg 16:00: Middag på Driv 17:00: Godkjenning av innkalling og dagsorden Godkjenning av referat 17:05: Orienteringer

Detaljer

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014

SAKSPAPIRER. 43. Landsmøte BI studentsamfunn. Trondheim 12-13 april, 2014 I SAKSPAPIRER 43. Landsmøte BI studentsamfunn Trondheim 12-13 april, 2014 Forord Velkommen til BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn Gardermoen,

Detaljer

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014

Referat. 43. Landsmøte BI Studentsamfunn. Trondheim 12.-13. april 2014 I Referat 43. Landsmøte BI Studentsamfunn Trondheim 12.-13. april 2014 II Forord Velkommen til Organisasjonen BI Studentsamfunns 43. Landsmøte. For første gang avholder vi arrangementet et annet sted enn

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER INNKALLING OG SAKSPAPIRER Velferdstingsmøte Onsdag 31. september kl. 16:30-22:00 Høgskolen i Oslo og Akershus Velkommen, kjære representanter! 1 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder

MØTEINNKALLING. Vel møtt! Med vennlig hilsen Studentparlamentet ved Høgskolen i Bergen. Anders Veggeland Leder Vår dato 15.05.14 Telefon Vår ref. SP-møte 05-14 E-post 55 58 77 37 Sp.orgkons@hib.no Til: Medlemmer i Studentparlamentet Kontrollkomiteen Studentrepresentanter i Høgskolestyret Landsstyrerepresentant

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 STUDENTTINGET - studentens stemme MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 10/14 Dato: 18.09.14 - Møtetid: 17:15 R 10, Realfagsbygget Utsendt: 11.09.2014 Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 08/10: Tid: Mandag 27. september 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets

Detaljer

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011

Innkalling til velferdsseminar 4.-6. februar 2011 Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle valgte vararepresentanter i Velferdstinget Studentdemokratiene ved: Universitetet i Oslo, Handelshøgskolen BI i Oslo, Høgskolen i Oslo, Høgskolen i

Detaljer

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

SAKSPAPIRER. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn SAKSPAPIRER 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 Forord Velkommen til det 42. Landsmøte for organisasjonen BI Studentsamfunn. Sentralledelsen har jobbet i lang tid med forberedelsene

Detaljer

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern

Sakspapirer til Velferdstingsmøte kl.1700, 05. oktober 2009, Rådssalen, Administrasjonsbygningen på Blindern Til: Alle valgte representanter i Velferdstinget Alle vararepresentanter i Velferdstinget Studentparlamentet i Oslo Studentforeningen ved Handelshøgskolen BI i Oslo Studentstyret ved Norges idrettshøgskole

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide

Generalforsamling. Høst 2011. Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15. 1 S ide Generalforsamling Høst 2011 Dato: 26. Oktober 2011 Sted: Aud 1. Tid: 17.15 1 S ide Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper,

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014

Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 Tillitsvalgtshåndbok 2013-2014 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo

HÅNDBOK. for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo HÅNDBOK for tillitsvalgte i Velferdstinget i Oslo 2011 Håndbok for tillitsvalgt i Velferdstinget i Oslo utgitt av: Velferdstinget i Oslo Utgitt 2010 Tekstforfatter: Håvard Vederhus Bidrag hentet fra Håndboken

Detaljer

HANDLINGSPLANSEMINAR

HANDLINGSPLANSEMINAR STUDENTPARLAMENTET I OSLO HANDLINGSPLANSEMINAR Møte nr. 1 for Studentparlamentet 13/14 24.-25. august på Sundvolden Hotel NAVN:. Page 1 of 45 TIL: Studentparlamentet ved UiO FRA: Studentparlamentets Arbeidsutvalg

Detaljer

Generalforsamling. Høst 2012

Generalforsamling. Høst 2012 Generalforsamling Høst 2012 Dato: Sted: Tid: 17. oktober Aud 3 17.15 1 Forord Generalforsamlingen tar opp saker av strategisk karakter for studentsamfunnet, både fremmet av BIS styret, undergrupper, komiteer

Detaljer

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen

Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Det kalles herved inn til møte i Studentparlamentet (SP) 06/10: Tid: Mandag 31. mai 2010: kl 17:00 Sted: Auditoriet Egget på Studentsenteret Foreløpig innkalling sendes ut senest to uker før møtets start.

Detaljer

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012

Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 Tillitsvalgtshåndbok 2011-2012 INNHOLD Hilsen fra rektor og STA-leder...3 Arbeidsoppgaver og rolleforklaring...4 Tillitsvalgt og klassen...4 Tillitsvalgt og fakultetet/universitetet...4 Tillitsvalgt og

Detaljer

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013

Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Velkommen til: Parlamentsmøte 2/2013 Studiested Kjeller Tirsdag 12.03.2013 17:00-21:20 Husk å si fra uansett om du kommer eller ikke, så vi kan innkalle vararepresentantene. Du når oss på tlf. 22 45 28

Detaljer

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent

AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges som ordstyrere. Mariann Fossheim velges som referent Saksfremlegg Dato: 6.okt. Sak: 1a-e Forslagsstiller: Arbeidsutvalget Møtekonstituering Sak 1a: Valg av ordstyrere og referent AU innstiller på følgende: Christer Gulbrandsen og Kjartan Almenning velges

Detaljer

1 Redegjørelse for søknaden

1 Redegjørelse for søknaden Forkortelser: HiOA Høgskolen i Oslo og Akershus HiO Høgskolen i Oslo HiAk Høgskolen i Akershus SP Studentparlamentet AU Arbeidsutvalget VT Velferdstinget i Oslo og Akershus SiO Studentsamskipnaden i Oslo

Detaljer

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten

Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29 Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten Kvalitetsrapport for utdanningsvirksomheten 29-21 2 Innhold Forord...5 1 Sammendrag og helhetlige vurderinger...6 2 Høgskolens arbeid for utdanningskvalitet...7

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

INNKALLING OG SAKSPAPIRER

INNKALLING OG SAKSPAPIRER 1 2 INNKALLING OG SAKSPAPIRER 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Innkalling til Velferdstingsmøte Onsdag 18. april kl. 17:00-21:40 Sted: Handelshøyskolen BI (Nydalsveien 37) 12 13 14 15 16 17 18 Velkommen, kjære representanter!

Detaljer

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00

Møteinnkalling GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE. Formannskap. Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 GÁIVUONA SUOHKAN KÅFJORD KOMMUNE Møteinnkalling Formannskap Utvalg: Møtested: Formannskapssalen, Rådhuset Dato: 02.02.2015 Tidspunkt: 10:00 Eventuell gyldig forfall må meldes snarest på tlf. 777 19 000

Detaljer

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

MØTEINNKALLING. Side1. Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret. Dato: 5.3.2014 MØTEINNKALLING Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Styrerommet, Administrasjonen, Tromsø Møtedato: 13.03.2014 Tidspunkt: Kl 09.00 - Det innkalles med dette til møte i Universitetsstyret.

Detaljer