MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer"

Transkript

1 DATO: MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: Møtested: Auditorium 1, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600 Møt presis til middag! Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2. Godkjenning av referater 3. Orientering fra Leder 4. Orientering fra Nestleder 5. Orientering fra Velferdsansvarlig 6. Orientering fra Internasjonalt Ansvarlig 7. Orientering fra Utdanningspolitisk ansvarlig 8. Orientering fra UiT-styret (Ikke mottatt skriftlig orientering) 9. Orientering fra Samskipnadsstyret (ikke mottatt skriftlig orientering) 10. Orientering fra Studentsamfunnet Driv (ikke mottatt skriftlig orientering) Vedtakssaker: Arbeidsgrupper for institusjonsfusjon (utsatt sak) Arrangementsstøtte til Jusshjelpa Støtte til City Scene fra investeringsfondet Sommerfullmakt Årsrapport fra arbeidsutvalget Reglementsendringer (ettersendes) NO-9037 Tromsø Telefon: eller

2 Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Stine-Andrea Hasselberg 3 Asmir Ajnadzic Ruben Doornebal 4 Sosialistisk Studentlag Matias H. Kjerstad Ja 5 Ina M. R. Guttulsrød Ja 6 Reidun Heggen Bendik Storvik Nilsen 7 Moderat Liste Kristian Wangsfjord Joakim Breivik 8 Emil Ellefsen Ja 9 Kristian Johansen Ja 10 Tonje K. Sandnes Hanna Bakke-Jensen 11 Marie H. Finnestad Marte Seland 12 Ingrid Skjelmo Ja 13 Amalie Hollen Ja 14 Pedagogisk Liste Lise S. Fandin Ja 15 Ludvig M. Kristoffersen Jonas Bertelsen Johnsen 16 Finnmarksfakultetet Trudi Svarstad Ja 17 HSL Hilde Marie Isaksen Nei 18 NT-fak Tillmann Fortmüller 19 Jur.fak Jørgen B. Nicolaisen Ja 20 Det helsevitenskapelige fakultet Stine J. Andersen Nei 21 BFE-fakultetet Chris A. Stokvik Ja 22 Kunstfak Jens Solbakken Ja 23 ISU Christian Nilsen Ja 24 SSSR Saia Stueng Nei 25 Møtet satt med 22/25 stemmeberettigede

3 Godkjenning av innkalling og dagsordenen Forslag til dagsorden fra AU: Saken «Studentenes undervisningspris tas inn på dagsordenen. Vedtak: Saken tas inn og gis saksnummer Vedtaket er enstemmig. Forslag til dagsorden fra ordstyrer: Orienteringen fra Studentsamfunnet Driv flyttes sist av orienteringssakene. Studentparlamentet er enige i det. Endelig vedtak: Innkalling og dagsorden godkjennes enstemmig med de endringer som fremkom under behandlingen. Godkjenning av referat Referatet er enstemmig godkjent Orienteringer (3-14) Vedtak: orienteringene tas til etterretning Sak Christian Nilsen, Jonas Bertelsen Johnsen og Chris Stokvik melder seg inhabile. Parlamentet behandler saken med 19/25 stemmeberettigede Forslag fra SSL: Studentsamfunnet Driv bytter plass med prosjektpultene Det voteres over endringsforslaget. For endringsforslaget: 1,2,5,6,7,15,19 Mot endringsforslaget: 23, 3, 4, 17, 11, 12, 14, 9, 8, 10,13 Avholdende: 20 Vedtak: Endringsforslaget har ikke fått det nødvendige antall stemmer, og har falt. Endelig vedtak: Studentparlamentet godkjenner AU sitt forslag til kontorfordeling i studentgangen For vedtaket: 1,2,3,4,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,17,19,20,22,23 Mot vedtaket: 5 Sak Forslag til vedtak Alternativ 1: Studentparlamentet mener at UiT Norges arktiske universitet skal beholde dagens valgordning av valgt rektorteam Alternativ 2: Studentparlamentet mener at UiT Norges arktiske universitet skal gå over til ansatt rektor og ekstern styreleder. For alternativ 1: 1,2,3,4,5,6,7,9,11,12,13,15,16,17,17,19,20,22,23,24 For 2: 8, 14 Avholdende: 10

4 Endelig vedtak: Studentparlamentet mener at UiT Norges arktiske universitet skal beholde dagens valgordning av valgt rektorteam Sak Vedtak: Studentparlamentet mener samskipnaden bør: 1. Installere adgangskontroll på Kraft avd Breivika og implementere de ordninger som sikrer en sikker treningsøkt gjennom videoovervåkning m.m. 2. Utvide åpningstidene på Kraft avd Breivika tilsvarende åpningstidene til Kraft Elverhøy For vedtaket: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,17,19,20,22,23 Mot vedtaket: Ingen Avholdende: 24, 15, 16 Kristian Johansen søker permisjon fra klokken Permisjonen innvilges mot stemmen til 24. Sak Endring av studentparlamentet ved UiT sine vedtekter Det gjøres en votering over hvorvidt sak 75 skal behandles For å behandle saken: 1,2,3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23 Mot å behandle saken: 5,6,7 Avholdende: 24 Studentparlamentet har vedtatt at saken skal behandles. Forslag A For: Alle Mot: Avoldende: Forslag B For: Alle Mot: Avholdende Forslag C For: Alle Mot: Avholdende: Forslag D For: Alle Mot: Avholdende Forslag E For: Alle Mot: Avholdende:

5 Forslag F For: Alle Mot: Avholdende: Forslag G1/G2 For G1: 5,15,16, For G2: 6, 7, 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 3,4, 17, 22, 23, 24, 1, 2 Avholdende: 20, 19 Forslag G1 settes deretter opp mot dagens ordlyd For G1: Enstemmig Mot: Avholdende: Forslag H For: 3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,22,23,24 Mot: Avholdende: 1, 2, 20 Forslaget har fått nødvendig flertall og er vedtatt Forslag I For: 9, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 3, 4, 17, 24 Mot: 22, 6, 5, 7, 19, 1, 2 Avholdende: 15, 16 Forslaget har ikke fått nødvendig flertall Forslag J For: 3,4,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23,24 Mot: 2, 5, 6, 7 Avholdende: 1 Endelig vedtak: Forslag A,B,C,D,E,F,G2,H og J implementeres i vedtektene til Studentparlamentet. Vedtaket er enstemmig Sak Vårfordeling av semesteravgift Det voteres over hvorvidt saken skal utsettes til neste parlamentsmøte. Det er det ikke flertall for. Representantene 2,6,9,10,11,14,19,20 og 22 sitter i styrer til foreninger som har søkt midler i fordelingen. Iht forvaltningslovens 8 gjør de øvrige medlemmene i parlamentet en votering over hvorvidt disse skal anses som inhabile For at de skal anses som inhabile: 24, 23, 7, 15, 16, 1 (seks stemmer) For at de skal anses som habile: 5, 12, 8, 13, 3, 4, 17 (syv stemmer) Medlemmene som det ble gjort en habilitetsvurdering av gjeninntrer, og parlamentet fortsetter behandlingen av saken med alle de tilstedeværende medlemmer.

6 Matias Kjerstad leverer en ny mindretallsinnstilling, hvor SjP ikke gis støtte. Disse midlene fordeles i stedet fordeles med 2500 kroner til børsklubben, 2500 kroner til TSI og kroner til fordeling i høstsemesteret. Christian Nilsen leverer et endringsforslag til flertallsinnstillingen: SSL trekkes kroner. Det gis 5000 til Studenter med Haiti Det gis 2500 til studentmållaget Det gis 2500 kroner til FN-studentene Endringsforslaget settes opp mot flertallsinnstillingen. For flertallsinnstillingen: 1,2,3,4,5,6,7, 8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23 For forslag fra Christian Nilsen: 24 Flertallsinnstillingen settes deretter opp mot mindretallsinnstillingen For flertallsinnstillingen: 3,4, 8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23 For mindretallsinnstillingen: 6, 7, 5, 1, 2 Det gir en endelig fordeling som ser slik ut

7 Sak Valg til fusjonsgrupper Forslag fra Emil Ellefsen: Utsette oppnevning til 21. mai, og bruke mellomtiden til rekruttering av kandidater. Vedtak: Saken er utsatt til møtet 21. mai. Vedtaket er enstemmig. Sak Studentenes utdanningspris Vedtak:Studentparlamentet lar arbeidsutvalget utrede et mandat for priskomiteen som velges på første ordinære studentparlamentsmøte kr settes av til utdelingen. For vedtaket: 3,4,6,8,9,11,12,13,14,17,19,20,22,23 Mot: 5, 7 Avholdende: 15, 16 Møtet hevet klokken 20:25

8 Kjære parlament. Det går mot slutten av perioden for studentparlamentet 2014/2015. Det har vært et begivenhetsfult og lærerikt år som jeg er ærbødig å ha vært en del av. Det har vært en sann ære å være leder for studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet, en glede å lede arbeidsutvalget og bli kjent med alle sammen inkl. organisasjonskonsulentene som en fantastisk jobb. Siden sist orientering har det vært blant annet vært konstituerende møte i studentparlamentet. Undertegnede ønsker å gratulere alle som ble valgt til styrer og til det nye arbeidsutvalget. Samme dag som konstituerende var det også samarbeidsmøte mellom UiT, Samskipnaden, kommunen, Studentsamfunnet DRIV og Studentparlamentet. Her ble det blant annet tatt opp semesterstart og ankomst av nye studenter og kommende utfordringer med bolig. Det ble også tatt opp et av arbeidsutvalgets satsningsområder med et tettere samarbeid mellom studenter og kommunen og næringslivet med oppgaveskriving og internships. Det har også vært møte om studentombud som står nærmere beskrevet om i årsrapporten. Undertegnede har også brukt en brukbar del av tiden siden sist på fusjon mai var universitets- og høgskolerådet (UHR) på UiT og avholdt representantskap. Norsk Studentorganisasjon er en del av UHR og er representert med fire personer. Undertegnede fikk være en av de fire og deltok således på representantskapet. Representantene fra NSO var avtroppende nestleder og påtroppende leder og nestleder noe som la en naturlig føring for at påtroppende leder og nestleder av parlamentet kunne møte og ha en liten forklaring på hva NSO er og gjør samt forventningsavklaring. Videre har jeg jobbet en del med å ferdigstille årsrapporten som skal redegjøre for hvilke hovedlinjer arbeidsutvalget har jobbet med i løpet av perioden. Mer detaljert om hva arbeidsutvalget har arbeidet med og jobbet for og imot står beskrevet i arbeidsutvalgets orienteringer for perioden. Til slutt ønsker jeg påtroppende arbeidsutvalg lykke til i den kommende perioden som jeg tror og mener vil være meget spennende med kjente og ukjente faktorer.

9 Avtroppende arbeidsutvalg vil i motsetning til tidligere arbeidsutvalg følge studentparlamentets reglement 11 Arbeidsutvalget. «Sittende arbeidsutvalg plikter å gi en grundig opplæring av påfølgende arbeidsutvalg. Hvordan dette gjennomføres avgjør sittende arbeidsutvalg selv.» Avtroppende arbeidsutvalg orienterte allerede i oktober studentparlamentet om å holde av dato i mai for overlapp. Personlig ønsker jeg å dele de erfaringer og kunnskap ervervet til påtroppende arbeidsutvalget slik at de har de beste forutsetningene for å jobbe for studentene ved UiT. Avtroppende arbeidsutvalg har hatt slagordet «Forme fremtiden» som grunntanken under hele perioden, vi ønsker å videreføre dette slaget til påtroppende arbeidsutvalg som vil forme fremtidens studentdemokrati, studentvelferd og studentmedvirkning for alle studenter ved UiT. Til slutt ønsker jeg å avslutte min siste orientering med et sitat og si tusen takk for tilliten gjennom året, lykke til videre og takk for meg. Aleksander Kielland: «Mennesker som kan noe, og elsker noe, er aldri kjedelige.» Med det ønsker jeg alle en riktig god sommer. Mvh.

10 Nestleders orientering Ærede parlament Etter sist møte har arbeidet i all hovedsak konsentrert seg rundt overlapp, jeg er i arbeid med å lage en god og oversiktlig overlapps mappe til det påtroppende arbeidsutvalget som helhet og dets påtroppende nestleder. Jeg fikk selv erfare hvor vanskelig det blir dersom man ikke får en god overlapp, faktisk ikke en overlapp i det hele tatt, så det burde være på sin plass at den påtroppende nestleder ikke opplever det samme som meg. Ellers har kontorhverdagen handlet om å være tilstede, svare på mail og ta i mot diverse henvendelser som kommer innom i løpet av dagene. Mai er en travel periode for noen studenter ettersom det alltid vil være noen eksamensrettete problemer blant studentene. I tillegg til dette har jeg vært i en løpende dialog med Hans Petter Kvaal i samskipnaden og daglig leder ved Studenthuset City i Alta, på agendaen har ombyggingen av studenthuset stått sentralt. På bakgrunn av dette har jeg og resten av arbeidsutvalget kommet med en innstilling rundt investering i dette prosjektet, sakspapirene til dette ligger ved under dette møtet. Avslutningsvis vil jeg takke parlamentet for dets tillit som dere har gitt meg dette året, det har vært et lærerikt og engasjerende år. Jeg føler at studentpolitikk er noe man absolutt ikke er ferdig med å takker alle i både det gamle og påtroppende parlamentet for tillitten som sentralstyremedlem i Norsk Studentorganisasjon og universitetsstyrerepresentant ved UiT for det kommende året. Jeg ser frem til et godt samarbeid i neste periode men inntil videre ønsker jeg dere alle en riktig flott sommer. Mvh. Mats Johansen Beldo nestleder

11 SAK AU/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Orientering fra Velferdsansvarlig Ærede parlament, Takk for sist, Det er relativt kort tid siden forrige møte, og i tillegg har perioden vært preget av eksamen og derfor lite orientere om denne gangen utenom å ha jobbet med overlappmappe til neste velferdsansvarlige i studentparlamentet, slik at hun eller han blir mest mulig forberedt på året som kommer. Uken har gått med til å forberede til parlamentsmøte ved å skrive sakspapirer og andre småting. Mitt siste aller semesteravgiftskomitèmøte unnagjort, og med dette vil jeg takke til de som har sittet i komitéen med meg i perioden. Ikke minst vil jeg rette oppmerksomheten til noen av dere som er på deres siste parlamentsmøte og tvi, tvi! Jeg vil også ønske dere alle en god sommerferie og om noe annet lykke til med eksamensperiode. Oliver Mizero Velferdsansvarlig

12 Arkivref.: Dato: Orientering Internasjonalt ansvarlig Til Studentparlamentet I det siste har jeg i hovedsak jobbet med å ferdigstille årsrapport og overlapp for kommende AU. Årsrapportet er i hovedsak knyttet opp til Arbeidsprogrammet som var mitt mandat for De satsningene jeg har satt som mål har i hovedsak vært innfridd, og jeg håper på at det kommende AU vil følge opp noe av det arbeidet som ble startet, som for eksempel utvekslingsdagen. Når det angår overlapp har Eva Marie og jeg drøftet litt frem og tilbake tidsplanen for overlappsdagene i Alta. Vi håper at alle de kommende AU medlemmene vil bli såpass kjent med Alta og vervet at de forstår at UiT ikke er begrenset til Tromsø. Utenom dette har jeg deltatt på Kunnskapsdepartementet sin lanseringskonferanse for Forskningsbarometeret og Tilstandsrapport i Oslo 5 mai, med møte i Forskningsstrategisk utvalgsmøte 4 mai. Vi har hatt intern evaluering av virksomheten og fått sjansen til å møte med sektoren. Universitet og Høgskolerådet (UHR) har hatt Nasjonalt Fakultetsmøte for Humanistiske fag i Tromsø, hvor jeg har vært en av innlederne med studentperspektiv på hvordan forskning og innovasjon i Humaniora kan forbedre utdanningene på Humaniorakonferansen. Dette har vært

13 Arkivref.: Dato: svært interessant med tanke på de nye strategiske satsningene de humanistiske fakultetene i Norge har bestemt seg for å satse i tiden fremover preget av omstilling. Nå avslutter jeg endelig min tid her ved Studentparlamentet og ved UiT. Jeg drar tilbake til Oslo og skal i tiden fremover som medlem av Fag og Forskningspolitisk Komité fokusere på utdanningskvalitet i utarbeidelsen av Utdanningpolitisk plattform som skal vedtas på Landsmøtet Jeg ønsker alle nye og gamle lykke til i perioden , og vi ses forhåpentligvis igjen. På gjensyn Øyvind Dammerud Internasjonalt Ansvarlig

14 Orientering Utdanningspolitisk ansvarlig Ærede parlament, Gratulerer til alle som er valgt inn i nye verv! Denne måneden har gått med til konstituerende møte, videre møter med IT-avdelingen og konferanse i regi av Kunnskapsdepartementet. Jeg har gode nyheter fra IT-avdelingen: Både appen og Mazemap (campuskart) vil bli lansert før semesterstart. Dette er flott for digitalt læringsmiljø og jeg håper Studentparlamentet kan gå i front for å ta i bruk disse funksjonene. 5. mai var jeg og Øyvind Dammerud på konferanse i Oslo. Kunnskapsdepartementet lanserte forskningsbarometeret og tilstandsrapporten for høyere utdanning. Det var en svært lærerik og interessant konferanse og Anne Husebekk holdt en svært god innledning om UiT Norges arktiske universitet. Videre har denne måneden gått med til «starten på slutten». Jeg har forberedt personlig overlapp med de som vil ta over stillingen min og forberedt mine siste møter. 3. juni skal jeg holde innlegg på Uninett-konferansen om digitalt læringsmiljø fra studentenes perspektiv. I tillegg skal vi ha et stort møte i Utdanningsstrategisk utvalg 11. juni, der kriteriene og satsningsområdene for neste års tildeling av Program for undervisningskvalitet-midlene. Jeg tror det kommer til å bli et spennende møte med gode diskusjoner og vil fokusere på viktigheten av at studentene får noe godt ut av dette. Det har vært en glede å jobbe med alle dere i år, og jeg håper og tror det nye arbeidsutvalget kommer med nye, gode ideer og gjør en flott jobb! Mvh Ida Sandvik Knudsen Utdanningspolitisk ansvarlig Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet

15 SAK 76/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Oppnevning av studenter til arbeidsgrupper for fusjon. I sak RR Oppnevning av arbeidsgrupper og mandat i Rektorrådet for fusjon heter det: "Rektorene ved UiT, HiH og HiN har besluttet at det skal nedsettes arbeidsgrupper og undergrupper for å ivareta ulike integrasjons- og utviklingsområdet som er nødvendig å få på plass før fusjonstidspunktet." Følgende Arbeidsgrupper skal oppnevnes: 1. Omstillingsavtale (Ikke studenter inkl.) 2. Faggrupper 3. Organisasjon 4. Utdanningsvirksomheten 5. FoU-virksomheten 6. Sikker drift Under faggrupper foreslås det følgende grupper: - Økonomi -og ledelsesutdanninger - Helse- og omsorgsfag - Ingeniørvitenskap og teknologi - Samfunnssikkerhet og beredskap - Sosialfag Under AG organisasjon foreslås følgende grupper: - Styring og ledelse - Campus - Administrasjon Under Administrasjon: - Organisering av IT-tjenester Under AG sikker drift - Bibliotekstjenestene Om sammensetning:

16 I forslaget til sammensetning av arbeidsgruppene er følgende prinsipper lagt til grunn: - Lik representasjon fra UiT, HiH og HiN med mindre hensiktsmessige vurderinger tilsier annet. - Med mindre klare behov tilsier annet oppnevnes to representanter fra hver institusjon - Tjenestemannsorganisasjonene og studenter oppnevner selv sine representantene (en fra hver institusjon) Undergruppene settes sammen med en målsetning om at relevante fagmiljø er representert. Arbeidsgruppene vil ha myndighet til å justere sammensetning av undergruppene hvis det er behov for dette. Forslag til vedtak: En (1) Student velges til faggruppe (FG) Økonomi- og ledelseutdanninger En (1) Student velges til faggruppe (FG) Helse- og omsorgsfag En (1) Student velges til faggruppe (FG) Ingeniørvitenskap og teknologi En (1) Student velges til faggruppe (FG) Sikkerhet og beredskap En (1) Student velges til faggruppe (FG) Sosialfag En (1) Student velges til arbeidsgruppe (AG) Organisasjon En (1) Student velges til undergruppe (UG) Campus En (1) Student velges til undergruppe (UG) Styring og ledelse En (1) Student velges til undergruppe (UG) Administrasjon En (1) Student velges til undergruppe (UG) Organisering av avdeling for IT En (1) Student velges til arbeidsgruppe (AG) Utdanningsvirksomhet En (1) Student velges til arbeidsgruppe (AG) FoU og forskningsformidling En (1) Student velges til arbeidsgruppe (AG) Sikker drift En (1) Student velges til undergruppe (UG) Bibliotektjenester

17 SAK 77/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Arrangementsstøtte til Jusshjelpa Jusshjelpa har søkt studentparlamentet om kroner i oppstartsstøtte. Søknad og budsjett ligger vedlagt. Innstilling til vedtak: Søknad fra jusshjelpa om kr i arrangementsstøtte Organisasjonen er støtteberettiget og budsjettet er oversiktlig og fint. Organisasjonen utfører et viktig arbeid gjennom sine rettshjelpstiltak for studenter. Det er også en viktig læringsarena for de studentene som jobber der. Komiteen innstiller på at søknaden innvilges med kroner Ytterligere kommentarer fra Matias Kjerstad: Studentparlamentet har kr igjen til fordeling av oppstarts- og arrangementsstøtte. I fjør høst ble det tildelt kr. Det er vanskelig å si at høsten i år blir som den i fjor. Men dersom høsten i år blir som i fjor, er det rom for å innvilge kr. Etter arrangementet utarbeider Jusshjelpa en rapport om hvordan midlene er brukt. Rapporten gir Studentparlamentet innsikt i hvordan støttebeløpet ble disponert. Studentparlamentet kan ha tiltro til at beløpet vil bli brukt på ansvarsfull måte. Matias Kjerstad er ansatt i Jusshjelpa fra høsten av. Jeg anser meg habil etter

18 Forretningsorden for Studentparlamentet i Tromsø 6. Jeg sender Bendik Nilsen som vara fordi jeg har eksamen. Frode Henriksen og Oliver Mizero er bedt om å legge ved Reglement for tildeling av støttemidler. Studentparlamentets reglementer finnes på Til slutt vil jeg legge til en generell kommentar om tolkingen av Reglement for tildeling av støttemidler 3. Arrangementsstøtte er ikke avhengig av om organisasjonen direkte eller indirekte har mottatt støtte ved vår eller høstfordelingen. Siden fellesseminaret er et nasjonalt arrangement, er det ikke aktuelt i denne saken.

19 . Studentparlamentet UiT Norges Arktiske Universitet 9037 TROMSØ Dato: SØKNAD OM ØKONOMISK STØTTE TIL FELLESSEMINARET 2015 Jusshjelpa i Nord-Norge som arrangerer på vegne av de fem rettshjelptiltakene et fellesseminar fra oktober 2015 på Stiklestad i Nord-Trøndelag. Vi ønsker med dette å søke om økonomisk støtte til å avholde seminaret. Søknaden inneholder en oversikt over seminarets formål og tema. Deretter litt generell informasjon om tiltakenes arbeid, og videre et foreløpig budsjett for seminaret. Gjennomføringen av seminaret er avhengig av ekstern finansiering Seminarets formål Som ledd i arbeidet med å styrke den faglige kompetansen i rettshjelptiltakene, arrangeres det årlig et fagseminar for rettshjelptiltakene i fellesskap. Der vil vi utveksle verdifulle erfaringer på de fagområdene vi arbeider med. Til seminaret hentes det dessuten inn eksterne foredragsholdere, avholdes workshops og lignende. Seminaret muliggjør en bred kompetanseheving og kontinuerlig evaluering av rettshjelptiltakenes arbeid. Seminarets program Formålet med årets tema er å belyse de kvinnelige innsatte sine rettigheter, og hvordan disse rettighetene blir fulgt opp i praksis. I norske fengsler er det relativt få kvinnelige innsatte, og på grunn av fengslenes begrensede ressurser, har kvinnene av denne grunn dårligere forhold enn det menn har. På bakgrunn av dette er temaet for årets fellesseminar «Kvinner i fengsel». Årets fellesseminar arrangeres av Jusshjelpa i Nord-Norge og vil gå fra mandag 12. til onsdag 14.oktober Den første dagen vil vi bruke til ankomst, registrering og ulike presentasjoner samt et foredrag. Den andre dagen vil gå med til foredrag fra eksterne foredragsholdere, samt utveksling av erfaring og gruppearbeid. Den tredje dagen vil gå med til eksterne foredrag, evaluering og avreise. Om studentrettshjelpstiltakene. Postadresse: Besøksadresse: Telefon: (+47) Jusshjelpa i Nord-Norge Terminalgata 38 Telefaks: (+47) UiT Norges arktiske universitet 9019 TROMSØ Breivika senter E-post: 9037 TROMSØ Org.nr.: Internett: jusshjelpa.no og gratisrettshjelp.no

20 Studentrettshjelpstiltakene består av JussBuss og Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) i Oslo, Jussformidlingen i Bergen, Jushjelpa i Midt-Norge og Jusshjelpa i Nord-Norge. Tiltakenes formål er ulikt utformet. Felles for vårt arbeid er imidlertid at vi arbeider for å bedre og sikre rettsstillingen for ressurssvake grupper i samfunnet. Dette gjør vi gjennom å yte gratis juridisk bistand, arbeide rettspolitisk og rettsopplysende, samt gjennom forskning og utredninger. Tiltakene utgjør dessuten et utdanningstilbud til jusstudentene. Til sammen er ca. 120 studenter til enhver tid sysselsatt i rettshjelptiltakene. Rundt halvparten av arbeidet som nedlegges er gratisarbeid. Totalt mottar rettshjelptiltakene ca henvendelser årlig. I de fleste henvendelsene gir tiltakene juridisk veiledning om klientenes rettsstilling, men vi opptrer også i stor grad som partsrepresentant. Studentrettshjelptiltakene er lokalisert i henholdsvis Oslo, Bergen, Trondheim og Tromsø, og utfyller hverandre i å representere et lavterskeltilbud for mennesker med juridiske problemer fra hele landet. Vår erfaring er at svært mange saker får sin løsning etter informasjon eller bistand fra oss. Dette bidrar til et lavere konfliktnivå. Studentrettshjelpstiltakene har spesialisert seg på rettsområder som ikke er prioriterte i rettshjelploven, og forsøker derfor å utfylle tomrommene i det offentlige rettshjelpstilbudet. Det tilbudet tiltakene yter er derfor svært viktig for rettsikkerheten til mennesker som ikke har råd til advokat, og som faller utenfor de offentlige støtteordningene. Rettshjelptiltakenes drift baserer seg i hovedsak på økonomisk støtte fra Justis -og beredskapsdepartementet, universiteter og studentorganisasjoner, kommuner og fylkeskommuner som bidrar med økonomiske tilskudd. Finansiering Rettshjelptiltakene vil delta med inntil 100 medarbeidere, og seminaret vil vare i 3 dager. Det er forutsatt at alle rettshjelptiltakene betaler en egenandel som vil variere mellom ,- til ,- alt etter størrelsen på tiltaket. For å spare inne på reisekostnadene vil seminaret bli lagt til Stiklestad i Nord Trøndelag. Fellesseminaret er ment å skulle finansieres med støtte fra eksterne bidragsytere. Vi har derfor søkt om støtte for gjennomføringen av seminaret fra departementet, universiteter, ulike stiftelser og advokatkontorer. Søknaden er basert på et foreløpig budsjett over forventede utgifter. Samtlige bidragsytere vil få en detaljert oppdatering med endelig budsjett og program innen 1. juni. Budsjettet for fellesseminaret høsten 2015 bygger på budsjett og regnskap for fellesseminaret som ble avholdt høsten Dette fordi det var det siste fellesseminaret som ble arrangert av Jusshjelpa i Nord-Norge. 1. Inntekter 1. Egenandeler for tiltakene ,- 2. Ekstern støtte ,- Sum ,- 2. Utgifter 3. Reisekostnader ,- Side 2 av 3

21 4. Overnatting med helpensjon (2 døgn) ,- 5. Foredragsholdere ,- 6. Materiell 5 000,- 7. Diverse ,- Sum , I etterkant av seminaret vil det bli utarbeidet en rapport for å sikre at våre bidragsytere får en tilfredsstillende tilbakemelding på hvordan deres økonomiske bidrag har blitt disponert. Rapporten vil også være nødvendig for en videreføring av det arbeid som planlegges utført etter seminaret, og vil sikre at nye saksbehandlere kan nyttiggjøre seg av de erfaringer som blir gjort. Ettersom vi er avhengige av eksterne bidrag for å kunne avvikle seminaret, venter vi med å inngå bindende avtaler med forelesere, hoteller og lignende til finansieringen av seminaret er på plass. I denne forbindelse ber vi om respons på vår henvendelse innen 30. april På denne bakgrunn søker vi om økonomisk støtte til fellesseminaret 2015 pålydende kr ,- fra Studentparlamentet i Tromsø. Eventuell støtte godskrives til konto Overføringen merkes med avdeling tiltak Eventuelle spørsmål kan rettes til undertegnede. Med vennlig hilsen Ingebjørg Aksnes Prosjektleder Side 3 av 3

22

23

24

25 SAK 78/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU, nestleder Studentparlamentets investeringsfond - Støtte til ombygging av Studenthuset City. Arbeidsutvalget har vært i dialog med daglig leder ved Studenthuset City angående støtte til oppussing av Studenthuset City i Alta. Studenthuset City Scene AS overtar lokalene, tidligere benyttet av Spiseriet, til sin videre drift. I den forbindelse vil det investeres betydelig i form av ombygging av lokalets form og innhold. Arealene går fra å inneholde en kafe/spiseri til å huse en bar med matservering, i henhold til studentenes ønsker og behov. I den forbindelse ønskes det å benytte stedets lokaler til det fulle, blant annet ved å bruke den gamle vinterhagen til mer velferdsaktiviteter som Shuffleboard, og andre spill aktiviteter. I tillegg skal installere en ørliten bar, med muligheter for salg av flaskevarer, vil arealet kunne lukkes og benyttes av for eksempel ulike foreninger eller klasser fra UiT, til private lukkede arrangementer lag/avslutning/fest/etc. Arbeidsutvalget velger å vektlegge at det tidligere har vært investert store summer fra fondet til lignende oppussings/studentvelferdsfremmede tiltak i Tromsø og stiller seg dermed positiv til en lignende investering i Alta.

26 Med bakgrunn i dialogen med daglig leder ved Studenthuset City AS har arbeidsutvalget kommet frem til følgende innstilling: Arbeidsutvalget innstiller på at kroner bevilges fra Studentparlamentets investeringsfond til Studenthuset City for studentvelferdsfremmede tiltak. Arbeidsutvalget forutsetter at totalrammen for parlamentets bidrag ikke skal overstige kroner Vedlegg: (1) Oppussingsbudsjett, Studenthuset City. (2) Skisse. Forslag til vedtak: Studentparlamentet ved UiT Norges Arktiske Universitet vedtar å benytte inntil kroner fra Studentparlamentets investeringsfond til Studenthuset City for studentvelferdsfremmede tiltak i regi ombygging av Studenthuset City.

27 Vedlegg 1 OPPUSSINGSBUDSJETT Hva beløp mva Kommentar Gulvbelegg kr eks mva Maling / sparkling kr eks mva Diverse tapeter kr eks mva Rammer kr eks mva Scene (inkl materiale og bygging) kr eks mva Skillevegg / inngangsparti kr eks mva Barddisk (rammeverk + innhold) kr eks mva Barback systemer kr eks mva Minibar / høye bord i vinterhagen kr Holdt av til Velferdstiltak Fire festepunkt i taket over pub kr eks mva Lysgrid inkl lys kr eks mva Uforutsette investeringsbehov kr eks mva Holdt av til Velferdstiltak Lønn til frivillige kr Totalt kr Velferdsstilskudd Shuffleboard kr eks mva inkl frakt / montering Møblement kr eks mva inkl frakt / montering Totalt kr Tillskudd fra SP kr Egenkapital kr Differanse kr Dekkes fra Oppussingsbudsjett

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Referat fra møte i Studentparlamentet 28.04.15 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Stine-Andrea Hasselberg

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari

Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Referat fra møte i Studentparlamentet 21.05.2015 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Mikkel Ersdal 1 Kari Ripel Eie Ja 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Ja 3 Asmir

Detaljer

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14

Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Dato 08.05.14 Referat fra konstituerende møte i Studentparlamentet 07/05/14 Referat og orienteringssaker 1. Opprop Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Thomas B. Birkeland Ida S. Knudsen Ajmery Atif

Detaljer

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo

Tilstede fra Studentparlamentets Arbeidsutvalg: Daniel Hermansen, Oliver Mizero, Øyvind Dammerud, Mats Beldo Møte i Studentparlamentet UiT 04.12.14 Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland Ja 1 Ajmery Sher Atif Kari Ripel Eie 2 Finnmarkslisten Endré I. Wenz Rubesh Thirumeny

Detaljer

Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1

Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møte i studentparlamentet 03/09/2014 klokken 1700 Sted: Auditorium 1 Møteleder: Kristian Eilertsen Referent: Frode H. Henriksen Sosialdemokratiske studenter Tilstede Vara Stemmenummer Thomas B. Birkeland

Detaljer

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede

Møtet satt med 23/25 stemmeberettigede Møte i studentparlamentet 03.12.15 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Kari Ripel Eie Ja 4 Morten Antonsen Ja

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer DATO: 21.10.2015 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 28.10.2015, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, hus 1 Middag: Kantina, Teorifagsbygget, Hus 1, klokken 1600

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja

Referat fra møte i Studentparlamentet Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Referat fra møte i Studentparlamentet 02.03.2016 Sosialistisk Studentlag Tilstede Vara 1 Bendik Storvik Nilsen Ja 2 Ina Marie Ruud Guttulsrød Ja Sosialdemokratiske studenter 3 Helge K. Sættem Ja Severin

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00. Sted: Møterom. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 15. NOVEMBER KL. 17.00 Sted: Møterom Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak Innkalling og dagsorden _4 Sak Referat fra møter 25.10.2012 og 01.11.2012

Detaljer

Referat fra møte i studentparlamentet

Referat fra møte i studentparlamentet Referat fra møte i studentparlamentet 05.12.13 Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Elin Litovchenko 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal Bøe Ja 2 Kari Ellila Brodahl Sveinung

Detaljer

Møte i Studentparlamentet klokken 17:00 Oppropsliste:

Møte i Studentparlamentet klokken 17:00 Oppropsliste: Møte i Studentparlamentet 22.05.14 klokken 17:00 Oppropsliste: Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Endré Wenz 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal Bøe Marie Finnestad 2

Detaljer

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø.

Referat fra møte i studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Referat fra møte i studentparlamentet 29.03.2017 Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Ja Kristian Mørkved 2 Ingrid Beate Ø. Fredriksen Nei 3 Markus J. Blaker Nei 4 Mika Gustavsen

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013 og 12.2.2014. Kapittel 1. Navn og formål 1.1 Navn

Detaljer

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika

MØTEINNKALLING. Til: Studentparlamentets medlemmer. Møtedato: , klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika DATO: 25.10.17 MØTEINNKALLING Til: Studentparlamentets medlemmer Møtedato: 01.11.2017, klokken 17:00 Møtested: Auditorium 2, Teorifagsbygget, Breivika Referat- og orienteringssaker: 1. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet.

Studentparlamentet velger representanter til NSOs Landsmøte. Valget skjer etter bestemmelser i valgreglementet. Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen Statuttene for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08. Statuttene er blitt revidert og vedtatt 24.11.08

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Maja Amundsen (dro klokken 1800), Henrik Rode og Patrick Oware. Møtereferat Dato: 25.01.2016 Møte i: Juridisk Studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 18.01.2016 kl. 15.15 Møtested: Rom 4.404 på Det juridiske fakultet UiT Til stede: Andrea Alver, Guro

Detaljer

Styringsdokument Vedtekter

Styringsdokument Vedtekter Styringsdokument Vedtekter Nye vedtekter for StorHk ble vedtatt av Studentparlamentet 29.11.2011 og gyldige fra 01.01.2012. Revidert 17.10.2012, 17.4.2013, 12.2.2014 og 18.11.2014. Kapittel 1. Navn og

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 7.1.2015 Tid: 7.1.2015 Sted: Videokonferanse Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir Landsstyret Sakspapir Møtedato 28.11.2014-30.11.2014 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Anders Kvernmo Langset Saksnummer LS2 06.08-14/15 Gjelder Foreløpig saksliste landsmøte 5 2015 1 2 3 4 5 6 7

Detaljer

Referat fra AU-møte 14. september

Referat fra AU-møte 14. september Referat fra AU-møte 14. september Møtedato 14. september 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Terje-André, Natalie,

Detaljer

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL Sted: Auditorium 2. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen

STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL Sted: Auditorium 2. Møteleder: Erik Falster. Referent: Erik Iversen STUDENTPARLAMENTETS MØTE 1. NOVEMBER KL. 16.30 Sted: Auditorium 2 Møteleder: Erik Falster Referent: Erik Iversen Saksliste: side Sak 50 Fordeling av semesteravgiftsmidler for høsten 2012 _4 1 Opprop: Moderat

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede MØTEREFERAT Konstituerende møte i Studentparlamentet Møteleder: Erik Falster Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 11.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede Moderat Liste (6) Sosialistisk

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 10.05.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 09.12.2016-10.12.2016 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 05.03-16/17 Gjelder sforslag til NSOs vedtekter 1 2 Vedlegg til saken: 1. Eventuelle endringsforslag 3 ENDRINGSFORSLAG

Detaljer

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådene Styret/Valgkomiteen Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Studentsamfunnene NSO PROTOKOLL FRA STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: Tirsdag 18. november 2014

Detaljer

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB

Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen og medlemslaget NSO-UiB Statutter for Studentparlamentet ved Universitetet i Bergen ble første gang vedtatt 25.08.08 Statuttene ble deretter

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Nei 2 Ingrid Beate Ø.

Referat fra møte i Studentparlamentet Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Nei 2 Ingrid Beate Ø. Referat fra møte i Studentparlamentet 08.12.2016 Navn Tilstede VARAREPRESENTANT Grønn liste 1 Aurora Meland Nei 2 Ingrid Beate Ø. Fredriksen Ja 3 Markus J. Blaker Ja 4 Mika Gustavsen Ja 5 Neville Rabakale

Detaljer

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014

AU-03/15 Regnskap Studentparlamentet 2014 Referat fra Arbeidsutvalgsmøte 02/15 Til stede: Funksjon: Navn: Forfall Leder Synne T. Grønvold Nestleder Magnus Bjerke Fag- og forskningspolitisk Marte Øien Internasjonalt Ingrid Søfteland Læringsmiljø

Detaljer

Landsstyret Sakspapir

Landsstyret Sakspapir 1 3 5 6 7 8 9 10 11 1 13 1 15 16 17 18 19 0 1 3 5 6 7 8 9 30 31 3 33 3 35 36 37 38 39 0 Landsstyret Sakspapir Møtedato 9.05.015-31.05.015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksbehandler Alexander Sæbø Løtvedt

Detaljer

Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00

Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00 Møte i studentparlamentet 30/10/2013 klokken 17:00 ORDSTYRER: Bernhard Siebert REFERENT: Frode Haugstvedt Henriksen Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Ja 1 MODERAT

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Remmen, Halden Møtedato: 06.04.06 Arkivref: wwg/26-06 Saksnr: 26-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut 7 dager før møtet. Forslag

Detaljer

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet

Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet Møtet starter nøyaktig klokken 16.15 vær presis! Ta med studentbevis, dette gir tale- og stemmerett Bekreftelse på nedleggelse av Studentdemokratiet ved UMB Hensikt: Bekrefte vedtaket fra Allmøtet våren

Detaljer

Forslag til dagsorden

Forslag til dagsorden Forslag til dagsorden 28.10.10 Sted: Driv, 3.etg. Tid: 17.00 Saksliste: 1011/38 Semesteravgiftsfordelingen 2011 Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Driv, DebutUKA, Hurradio

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 05.02.2014 Tidsrom: 16.30 20.00 Sted: Stavanger Arne Rettedals hus (AR) T-401 Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak: 1/14 Studentvalgrapporten 2013 15 min 2/14 Valg: Velferdstingsrepresentanter

Detaljer

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede?

Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? MØTEREFERAT Møte i Studentparlamentet Møteleder: Sigurd Langseth Referent: Bente Evjen Schøning Oppmøtte Møtedato: 19.04.12 Tilhørighet (antall plasser) Navn Tilstede? Moderat Liste (6) Sosialistisk Studentlag

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 09.04.2014 Tidsrom: 16.30-20.15 Sted: AR Styrerom 4.etasje Konstituering Godkjenninger Orienteringer 5 min 5 min 20 min Saksliste: Sak 10/14 Revidering av eksamensforskriften 20 min Sak 11/14 Internasjonalt

Detaljer

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus

Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 Vedtekter for Studentparlamentet ved Høgskolen i Oslo og Akershus Vedtatt 05.05.2011, sist revidert

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir Sentralstyret Sakspapir Møtedato 05.12.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST3 06.11-15/16 Gjelder Utredning av NSOs faglige komiteer 1 2 3 Vedlegg til saken: 1. Mandat for adhockomite for utredning

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn

Detaljer

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313

MØTEREFERAT. Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold. Møtedato: 140313 MØTEREFERAT Studentparlamentsmøte Møteleder: Eirik Iversen Referent: Linda Catrine Stenvold Møtedato: 140313 Agenda: Side Referat- og orienteringssaker: (40 min) 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009)

Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Stillingsinstruks for Studentstyret NSO-Ås (Vedtatt Allmøtet høst 2009) Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige,

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet klokken 17:00

Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet klokken 17:00 Referat fra møte i Studentparlamentet ved UiT Norges arktiske universitet 29.01.14 klokken 17:00 Liste og repr Tilstede Vara Stemmenummer FINNMARKSLISTA Jared Laine Smith Nei 1 MODERAT LISTE Erlend Svardal

Detaljer

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018

KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 KANDIATER TIL VEDTEKTSKOMITEEN 2018 1 ANJA LANDSVERK Vedtektskomiteen Studiested: VID - VID vitenskapelige høgskole Interkulturell kommunikasjon og globalt samarbeid E-post: Landsverka@gmail.com Telefon:

Detaljer

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak.

Gruppa vedtok i sitt siste møte et forslag til revidert mandat, som legges fram for Styringsgruppa til vedtak. Fusjon HiG, HiÅ, HiST, NTNU Styringsgruppa møte 14.09. 2015, kl 1200-1600. Saksliste 38/15 Administrativ organisering fra 2017 Styringsgruppa har tidligere oppnevnt en egen arbeidsgruppe for å utrede NTNUs

Detaljer

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt:

MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: Møtetid: R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: MØTEINNKALLING Studenttingsmøte 03/14 Dato: 42.02.14 - Møtetid: 18.15 R 10 Realfagsbygget, Gløshaugen Utsendt: Til: Kopi til: Arbeidsutvalget Studenttingsrepresentanter med vara Faste observatører Styret

Detaljer

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18

SOB. Forslag til handlingsplan 2017/18 SOB Forslag til handlingsplan 2017/18 STUDENTORGANISASJONEN I BODØ Innholdsfortegnelse Formål 3 Prosessen 3 Satsningsområder 3 En samlet og tydelig studentbevegelse 4 Kvalitet i utdanningen 4-5 Internasjonalisering

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO

REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO REGLEMENT FOR STUDENTPARLAMENTET VED UNIVERSITETET I OSLO 1 FORMÅL 1 1 Formål Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo er det overordnede valgte studentpolitiske organ for studentene ved Universitetet

Detaljer

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009

Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Stillingsinstruks for Studentstyret NSU-Ås Vår 2009 Felles for hele Studentstyret: Studentstyret skal sikre studentmedvirkning i alle formelle og uformelle organer. Det gjelder faglige, politiske eller

Detaljer

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak.

Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtekter for studentutvalget ved NT-fak. Vedtatt å styre etter disse på NT-SU-møte 16.02.16. Må også vedtas på årsmøtet i april. Kapittel 1 - Generelle bestemmelser 1-1 Navn Utvalgets navn er Studentutvalget

Detaljer

Stillingsbeskrivelser

Stillingsbeskrivelser Stillingsbeskrivelser STA- styret og lokalavdelingen i Grimstad Innholdsfortegnelse STA- styret Leder Nestleder Velferdsansvarlig Internasjonalt ansvarlig Tillitsvalgtansvarlig Informasjonsansvarlig Lokalavdeling

Detaljer

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

SAKSPAPIRER FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark Vararepresentanter i Studentparlamentet Styret i StorHk SAIH Hedmark SAKSPAPIRER

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 29.10.2014 Tid: 29.10.2014 Sted: Drammen Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Henrik Søhoel Trine Mathisen Eli Sjøen

Detaljer

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014

REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 REFERAT FRA ARBEIDSUTVALGMØTE 17.12.2014 Tid: 17.12.2014 Sted: Kongsberg Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra AU: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand Trine Mathisen Eli Sjøen Eton Williams

Detaljer

MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen. Opprop:

MØTEREFERAT STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møteleder: Vetle Hedlund Referent: Frode Haugstvedt Henriksen. Opprop: Opprop: Finnmarkslista Tilstede/vara Stemmenummer Jared Laine Smith Ja 1 Moderat Liste Erlend Svardal Bøe Vara: Sveinung Løfaldli 2 Kari Ellila Brodahl Ja 22 Mathias Olsen Ja 3 Asgeir Fagerli Langberg

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Revidert på Studentting 7, den 28. november 2016 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes

Detaljer

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014

REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 REFERAT FRA AU-MØTE 15.10.2014 Tid: 15.10.2014 Sted: Videokonferanse Vestfold, Kongsberg og Ringerike Møteleder: Ida Huitfeldt Referent: Emma Vestli Tilstede fra styret: Ida Huitfeldt Anne Marte Holand

Detaljer

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april

U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april U14 Referat fra AU-møte i SP-UiB 4. april Møtedato 4. april 2017 Møtetid kl. 14:00 Møtested Ordstyrer Referent Tilstede: SP-kontoret, Studentsenteret Håkon Randgaard Mikalsen Runar Jenssen Håkon, Svein-Martin,

Detaljer

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA)

Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Vedtekter for Studentorganisasjonen i Agder (STA) Kapittel 1: Navn og formål

Detaljer

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING

INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE - UTEN INNSTILLING INNKOMNE ENDRINGSFORSLAG TIL VEDTEKTENE UTEN INNSTILLING Vedtektskomiteens innstilling blir sendt ut sammen med sakspapirene til landsmøtet. Sakspapirene sendes ut senest 24. februar 2017. 1 Nei 8 Alle

Detaljer

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø

UiT Ved universitetsledelsen Tromsø UiT Ved universitetsledelsen Tromsø 13.03.2017 Høring Organisering av UiT Norges arktiske universitet takker for muligheten til å komme med innspill til rapportene fra arbeidsgruppene som vurderer ulike

Detaljer

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet

UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013. System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet UNDERSØKELSE BLANT STUDENTREPRESENTANTER NTANTER I NMHS STYRE, KOMITEER ER OG UTVALG 2013 System for sikring og utvikling av utdanningskvalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Spørreskjemaet 3 3 Resultater fra

Detaljer

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00

Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 14.02.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for ingeniør- og realfag, Sarpsborg Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen.

Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja Lorentzen, Maja Amundsen, Henrik Rode og Jørgen Nicolaysen. Møtereferat Dato: 13.08.2015 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Henrik Rode Møtedato: 13.08.2015 kl. 16.15 Møtested: Modulbygget Til stede: Andrea Alver, Guro Olaussen, Marion Ravna, Sonja

Detaljer

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER

STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER ARBEIDSPROGRAM 2010-2011 FOR STUDENTORGANISASJONEN VED UNIVERSITETET I STAVANGER 1 av 5 sider ARBEIDSPROGRAM 2009/2010 Den daglige driften blir foretatt av et Studentstyre på fem medlemmer og en organisasjonskonsulent.

Detaljer

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes

Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Forslag til vedtak Innkallingen godkjennes. Forslag til vedtak Sakslisten godkjennes .. Innstilling fra: Arbeidsutvalget Saksbehandler Ida Huitfeldt Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen ble sendt ut syv dager før opprinnelig møtet. Innkallingen

Detaljer

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen!

Studentting Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl Studentting er åpent for alle. Velkommen! Studentting 4 2017 Mandag 18. september 2017 TF 102, fløy III Kl. 17.00-20.30 Studentting er åpent for alle. Velkommen! Møtepapirene er også å finne på http://www.nmbu.no/student/studenttinget 2 SAKSLISTE

Detaljer

Handlingsplan for studieåret

Handlingsplan for studieåret 1 2 3 4 5 6 Handlingsplan for studieåret 2013-14 Revidert 25. februar 2014 Studentparlamentets (SP) handlingsplan tar for seg Studentparlamentets politiske prioriteringer det kommende året. Dokumentet

Detaljer

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø

Arbeidsutvalget i StOr. Leder i StOr, Anine Klepp. Organisasjonskonsulent, Anette Faane Aasbø Dato 20. 11. 2015 Tid 12:00-14:00 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr Leder i StOr, Anine Klepp Organisasjonskonsulent,

Detaljer

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU

Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtekter for Studentdemokratiet ved NMBU Vedtatt på stiftelsesmøtet 27.11.2013 Kapittel 1: Formål og forutsetninger 1-1 Formål Studentdemokratiet ved NMBU har som formål å ivareta studentenes interesser,

Detaljer

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE

PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Til: Studentparlamentet Studentrådslederne Styret/Valgkomiteen Valgstyret Kopi: Høgskolen i Hedmark Studentskipnaden i Hedmark PROTOKOLL FOR STUDENTPARLAMENTSMØTE Dato: 23. september 2015 Tid: kl. 16.00

Detaljer

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN

STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00. Styrerommet, HiN Vedtaksprotokoll: STYREMØTE 10. desember 2014 kl.08.30-15.00 Styrerommet, HiN Til stede: Styremedlemmer Åge Danielsen Ruben Jensen Merethe Kumle Wenche Olsen Bjørn Christian Nilsen Ragnhild Johanne Rensaa

Detaljer

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr

Sum (NKR) TSI: kr Jusshjelpa: kr Last ned det opprinnelige vedlegget Til: Studentsamfunnet, Utropia, TSI, Jusshjelpa, ISU, StudentUKA, Studenthuset og kulturscenen driv, DebutUKA, Buddy Tromsø, Hurradio og Kulturutvalget v/driv. Dato:

Detaljer

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30

Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: Tidspunkt: 09:00 15:30 MØTEPROTOKOLL Utvalg: Universitetsstyret Møtested: Árdna, universitetets samiske kulturhus, Campus Breivika, Tromsø Møtedato: 10.03.2016 Tidspunkt: 09:00 15:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet

Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet Reglement for Studentparlamentet UiT - Norges Arktiske Universitet 1 Navn Studentparlamentet UiT - Norges arktiske universitet (heretter Studentparlamentet) er det øverste organet for studenter ved UiT

Detaljer

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010

MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Universitetet i Oslo Norsk Studentunion REFERAT 10/10 MØTE I STUDENTPARLAMENTETS ARBEIDSUTVALG ONSDAG 17. MARS 2010 Tid: kl. 09.15 11.25 Sted: Møterom i 2.etg. på Villa Eika Fraværende: Kim Kantardjiev

Detaljer

Handlingsplan for studieåret 2012-13

Handlingsplan for studieåret 2012-13 1 2 Handlingsplan for studieåret 2012-13 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 Studentparlamentets (SP) handlingsplan er et arbeidsdokument som tar

Detaljer

Sentralstyret Sakspapir

Sentralstyret Sakspapir 1 2 Sentralstyret Sakspapir Møtedato 24.08.2015 Ansvarlig Arbeidsutvalget Saksnummer SST1 05.01-15/16 Gjelder Mandat for faglige og politiske komiteer i NSO 2015/2016 Vedlegg til saken: 1. Forslag til

Detaljer

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg

Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg Møtedato: 03.09.2015 Saksbehandler: Madeleine Lorås, Jone Trovåg STi-sak 31/15 Nytt studentdemokrati for 2016 Vedlegg Studenttingets vedtekter: http://www.studenttinget.no/wpcontent/uploads/2013/02/reglement1.pdf

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Avd IR, Sarpsborg Møtedato: 02.02.06 Arkivref: wwg/02-06 Innstilling fra: - Saksbehandler: Wenche Gunnarstorp Saksnr: 02-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

Detaljer

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET

INNKALLING STUDENTPARLAMENTET Dato: 12.12.2014 Tidsrom: 16:00 18:00 Sted: Stavanger Rådhus foredragssalen Konstituering Godkjenninger Orienteringer 20 min Saksliste: Sak 44/14 Kontrollkomiteens rapport 2014 10 min Sak 45/14 Valg av

Detaljer

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet.

Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Reglementet for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge Reglementet er det overordnende styringsdokumentet for Studentdemokratiet. Innholdsfortegnelse Kapittel 1 - Organisasjon... 2 Kapittel 2 - Definisjoner...

Detaljer

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015

Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Referat fra generalforsamling i SWOACT 9. januar 2015 Sak 16.01: Konstituering Innkallingen godkjennes Dagsorden godkjennes Olav Event velges som ordstyrer Tobias Myklebust Fjeldheim og Martin Lehmann

Detaljer

SAK 72/ Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU

SAK 72/ Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: Saksbehandler: AU SAK 72/1415 Til: Studentparlamentets representanter Møtedato: 22.04.2014 Saksbehandler: AU Valgt eller ansatt rektor ved UiT Norges arktiske universitet. Bakgrunn: I Stortingsmelding 18. (2014-2015) «Konsentrasjon

Detaljer

Europabevegelsens vedtekter

Europabevegelsens vedtekter Europabevegelsens vedtekter 2015-2017 1 Europabevegelsens formål Europabevegelsen skal virke for samarbeid mellom folk og stater i Europa for å fremme frihet, fred, demokrati, solidaritet og likeverd,

Detaljer

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3

Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Møteinnkalling: Læringsmiljøutvalget (20.01.2017) Læringsmiljøutvalget Dato: 20.01.17 Sted: Brevmøte Notat: Saksliste Vedtakssaker 1/17 Mandat for læringsmiljøutvalget 2017 Orienteringssaker 3 Arkivsak-dok.

Detaljer

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00

Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 PROTOKOLL Dato: 23.01.07 Møte nr: 2-2007 Sted: Avd. for lærerutdanning, Remmen, Halden Møtestart: 18.00 Tilstede med stemmerett: Ida Skjerve Nestleder Avd. HS Thomas Berg AU Avd. LU Torunn Lien AU / studentrådsleder

Detaljer

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik.

Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 09.11.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 31.10.2014 kl. 08.15 Møtested: TEO-H4.402 Til stede: Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen,

Detaljer

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ

REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ REGLEMENT FOR STUDENTORGANISERING VED UNIVERSITETET I TROMSØ 1. Navn og formål 1.1 Studentparlamentet i Tromsø (SP) med sitt Studentråd er det øverste studentdemokratiske organet ved Universitetet i Tromsø

Detaljer

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W: Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017

Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: E: W:  Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Holbergs gate 1 / 0166 Oslo T: 22 04 49 70 E: nso@student.no W: www.student.no Mandat Faglige og politiske komiteer 2016/2017 Vedtatt av sentralstyret 4. juni 2016 2015002479 Mandat for faglige og politiske

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/ Leif Martin Haugen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 17/4005 /37253/17-000 Leif Martin Haugen 15.06.17 &13 Telefon: 414 12 863 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK HØRING - FAGLIG ORGANISERING

Detaljer

STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ. Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt.

STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ. Møtereferat Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. STUDENTPARLAMENTET I TROMSØ Møtereferat 08.09.09 1700: Tilstede: Av 25 stemmeberettigede representanter var det 15 til stede da møtet ble satt. Oppmøtt: POLITISKE LISTER: Moderat Liste: Peter Wright, nei

Detaljer

StOr sitt møterom, Studentenes Hus

StOr sitt møterom, Studentenes Hus Dato 11.06.2015 Tid 15:00-16:30 Sted StOr sitt møterom, Studentenes Hus Innkalt Ikke tilstede av stemmeberettigede Ordstyrer Protokollfører Arbeidsutvalget i StOr, Johannes Nordrum Bratberg og Magne Bartlett(påtroppende

Detaljer

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik.

Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen, Simen Nicolaysen, Henrik Rode, Jørgen Nicolaysen og Harald Olsvik. Møtereferat Dato: 01.10.2014 Møte i: Juridisk studentutvalg Møteleder/referent: Harald Olsvik Møtedato: 30.09.2014 kl. 17.00 Møtested: TEO-H4.213 Til stede: Kari Ellila Brodahl, Pernille Skaug, Maja Amundsen,

Detaljer

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972

ORMIDLINGEN ETABLERT 1972 ORMIDLINGEN ETABLERT 972 Hordaland Fylkeskommune Postboks 7900 5020 Bergen Søknad om støtte til utenlandsseminar HORDALAND FYLKESKOMMUNE Sakur^Oé?^^ V^/^/^ Dok.nr. Arkivnr. 2)0 Eksp. U.off. 2 6 MAR 203

Detaljer

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet

Sak RR Organisering, ledelse og styring av det fusjonerte universitetet MØTEREFERAT Møte: Rektorrådet for fusjonen mellom HiN, HiH og UiT Møtedato: 19.10.2105 Møteleder/referent: Rektor Anne Husebekk/seniorrådgiver Bjarte Toftaker Arkivref.: 2015/1550 Referat fra møte i rektorrådet

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Møtested: Avd. for IR Møtedato: Arkivref: wwg/ Innstilling fra: Organisasjonskonsulent sbehandler: Wenche Gunnarstorp snr: 09-08 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer

Referat fra møte i Studentparlamentet

Referat fra møte i Studentparlamentet Referat fra møte i Studentparlamentet 02.09.2017 Tilstede: Liste/fakultet/tilhørighet Navn Tilst Vara 1 Sosialdemokratene Stine Marie Høgden Ja Silja Wara 2 Sosialdemokratene Andrea Jørstad Thoresen Ja

Detaljer

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll.

SAKSPAPIRER. Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. SAKSPAPIRER Møtested: Samfundet, Halden Møtedato: 07.06.06 Arkivref: lms/46-06 Innstilling fra: Saksbehandler: org.konsulent Saksnr: 46-06 Gjelder: Godkjenning av innkalling, saksliste og protokoll. Innkallingen

Detaljer