Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer"

Transkript

1 Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 10:00 10:40 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder Liv Solveig Alfstad Medlem Kjell Berge Melbybråten Nestleder Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Fra administrasjonen møtte: Navn Line Andersen Stilling Fylkesmannen i Oppland (midlertidig sekretariat) Referent: Line Andersen Underskrift: Vi bekrefter med underskriftene våre at det som er ført i møteboka er i samsvar med det som ble vedtatt på møtet. Møteprotokoll godkjent 19. desember Olav Olstad Liv Solveig Alfstad Kjell Berge Melbybråten

2 Saksliste Utvalgs- saksnr Innhold Lukket Arkiv- saksnr ST 72/2012 Godkjenning av innkalling og dagsorden 2012/2894 ST 73/2012 Referatsaker 2012/2894 ST 74/2012 ST 75/2012 ST 76/2012 ST 77/2012 ST 78/2012 ST 79/2012 ST 80/2012 ST 81/2012 ST 82/2012 Tilrådning - Søknad om oppkjøring/preparering av skilyøper i Gausdal Vestfjell Nord Tilrådning - Søknad om trekkhundløp gjennom Skardberga naturreservat inkl. oppkjøring av trase med snøskuter Tilrådning - Søknad om bruk av snøskuter for oppkjøring av ny hundekjøringsløype gjennom Skardberga naturreservat Tilrådning - Søknad om bruk av snøskuter og hogst av ved til buer i Bøllhaug felæger Tilrådning - Søknad om kjøring og stikking av skiløyper i Skrautvål sameige Tilrådning - Søknad om oppkjøring/preparering av skiløypene i Synnfjellområdet Tilrådning - Motorferdsel Bruk av snøskuter til observasjon, utlegging av åte og transport av jegere - Øystre Slidre Sau og Geit - Langsua nasjonalpark Tilrådning - Søknad om leiekjøring i Gausdal Vestfjell, John H. Slåen Tilrådning - Søknad om fornyet tillatelse til leiekjøring i Fron, Odd Veslum 2012/ / / / / / / / /8549 ST 83/2012 Eventuelt 2012/2894

3 ST 72/2012 Godkjenning av protokoll/innkalling Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Vedtak Innkalling og dagsorden ble godkjent. ST 73/2012 Referatsaker Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Det var ingen referatsaker. Vedtak

4 LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Line Andersen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre 74/ Tilrådning - Søknad om oppkjøring/preparering av skiløyper i Gausdal Vestfjell Nord Sekretariatets innstilling Langsua nasjonalparkstyre gir Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord v/ Jan Marlow Beck tillatelse til bruk av snøskuter og løypemaskin for oppkjøring og preparering av skiløyper jf. kartvedlegg og vilkårene nedenfor. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Espedalen landskapsvernområde 3 pkt. 6.3 bokstav m, og gjelder vintersesongen 2012/2013. Styret setter følgende vilkår for tillatelsen: Motorferdsel skal skje på godt snødekt mark slik at det ikke lages varige spor i terrenget. Rundløypene sør for Revsjøvegen skal ikke prepareres etter 15. april. Løypa over Leppeskardet kan kvistes i perioden f.o.m. 20. februar t.o.m. 15. april. Det samme gjelder en avstikker til Nordbua fra eksisterende kvista skiløype mot Storkvelvbu. Bruk av snøskuter skal her begrenses til utsetting og innsamling av kvister/stikker. Utover dette kan gjennomkjøring kun foregå etter stort snøfall, uvær eller liknende for ettersyn/supplering av stikkingen. Gjennomkjøring for andre formål er ikke tillatt. Kvister/stikker skal være tatt inn senest 15. april. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, trasé, samt klokkeslett for start og slutt på hver tur. Dato og klokkeslett ved start, samt aktuell trase, skal føres inn ved start. Det skal i tillegg gis beskjed til Statens naturoppsyn (SNO) v/ Kjølv Falklev ( ) før hver tur. Traseen for en avstikker til Nordbua skal finnes i samråd med SNO. Både kjørebok og denne tillatelsen skal bringes med under kjøring og vises til ansvarlig oppsyn på forlangende. Kjøreboka skal sendes Langsua nasjonalparkstyre ved sesongens slutt og senest 1. juni Vi forutsetter at det foreligger avtale med kommunen og tillatelse fra berørte grunneiere. Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen i Oppland må behandle søknaden etter verneforskriften for Hynna naturreservat. Dette vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljøverndepartementet, men sendes til Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer.

5 Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Kjell Berge Melbybråten viste til at søknaden gjelder faste og godkjente skiløyper foreslo at første setning i kulepunkt nr. fem under vilkår tas ut ( Det skal i tillegg gis beskjed til Statens naturoppsyn (SNO) v/ Kjølv Falklev ( ) før hver tur. ). Vedtak Langsua nasjonalparkstyre gir Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord v/ Jan Marlow Beck tillatelse til bruk av snøskuter og løypemaskin for oppkjøring og preparering av skiløyper jf. kartvedlegg og vilkårene nedenfor. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Espedalen landskapsvernområde 3 pkt. 6.3 bokstav m, og gjelder vintersesongen 2012/2013. Styret setter følgende vilkår for tillatelsen: Motorferdsel skal skje på godt snødekt mark slik at det ikke lages varige spor i terrenget. Rundløypene sør for Revsjøvegen skal ikke prepareres etter 15. april. Løypa over Leppeskardet kan kvistes i perioden f.o.m. 20. februar t.o.m. 15. april. Det samme gjelder en avstikker til Nordbua fra eksisterende kvista skiløype mot Storkvelvbu. Bruk av snøskuter skal her begrenses til utsetting og innsamling av kvister/stikker. Utover dette kan gjennomkjøring kun foregå etter stort snøfall, uvær eller liknende for ettersyn/supplering av stikkingen. Gjennomkjøring for andre formål er ikke tillatt. Kvister/stikker skal være tatt inn senest 15. april. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, trasé, samt klokkeslett for start og slutt på hver tur. Dato og klokkeslett ved start, samt aktuell trase, skal føres inn ved start. Traseen for en avstikker til Nordbua skal finnes i samråd med Statens naturoppsyn v/ Kjølv Falklev (tlf ). Både kjørebok og denne tillatelsen skal bringes med under kjøring og vises til ansvarlig oppsyn på forlangende. Kjøreboka skal sendes Langsua nasjonalparkstyre ved sesongens slutt og senest 1. juni Vi forutsetter at det foreligger avtale med kommunen og tillatelse fra berørte grunneiere. Vi gjør oppmerksom på at Fylkesmannen i Oppland må behandle søknaden etter verneforskriften for Hynna naturreservat. Dette vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljøverndepartementet, men sendes til Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer. Enstemmig. Saksopplysninger Dokumenter i saken

6 1. Søknad av 7. november 2012 med kartvedlegg, fra Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord v/ Jan Marlow Beck Saken vurderes i samsvar med 1. Verneforskriften for Espedalen landskapsvernområde av 11. mars Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 Søknaden Vi viser til søknad om oppkjøring/preparering av skiløyper fra Sti- og løypekomiteen Gausdal Vestfjell Nord v/ Jan Marlow Beck datert 7. november Traseer er inntegnet på kartvedlegg til søknaden og kjøres opp med snøskuter og løypemaskin. De søker også om to nye traseer; én fra Leppe til Nordbua, samt en trase over Leppeskardet tidligere kjørt med skuter av Strand Hotel (Strand fjellstue) sin løypekjører. Løypenettet berører Espedalen landskapsvernområde og Hynna naturreservat. Verneforskrift og verneformål Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder ble vedtatt opprettet gjennom verneplan for Langsua (utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark), av Kongen i statsråd 11. mars Langsua nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for alle verneområdene med unntak av Hynna naturreservat. Fylkesmannen i Oppland er fortsatt forvaltningsmyndighet for Hynna, fordi det er et Ramsar-område med internasjonal vernestatus. Formålet med Espedalen landskapsvernområde er å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi, opplevelsesverdi, og som er identitetsskapende. Allmennheten skal videre gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging (jf. 1 i verneforskriften). Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets særpreg eller karakter ( 3 pkt. 1.1). Vernebestemmelsene er imidlertid ikke til hinder for bl.a. vedlikehold av eksisterende stier, traseer for skiløyper og hundekjøringsløype, skilt, bruer, klopper, varder og liknende i samsvar med forvaltningsplan ( 3 pkt. 1.2 bokstav d). Forvaltningsmyndigheten har videre hjemmel for å gi dispensasjon til oppsetting av skilt og opparbeiding og merking av nye stier, skiløyper og hundekjøringsløyper etter søknad ( 3 pkt. 1.3 bokstav p). All motorferdsel er i utgangspunktet forbudt ( 3 pkt. 6.1 i verneforskriften). Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi dispensasjon fra motorferdselsforbudet etter søknad, bl.a. bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med merking og preparering av skiløyper og hundekjøringsløyper (jf. 3 pkt. 6.3 bokstav m). Utkast til forvaltningsplan Det ble under høringen av verneplanen i 2009 også lagt ved et utkast til forvaltningsplan. Utkastet er tenkt som et grunnlagsdokument som vil utbroderes i den forvaltningsplanprosess som nå er i startfasen. Det ble laget et temakart over bl.a. stier og skiløyper til høringen av verneplanen, men det er behov for en grundigere gjennomgang av særlig eksisterende skiløyper i forvaltningsplanprosessen. Vurdering Et av verneformålene i nasjonalparken og landskapsvernområdene er at allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Innenfor Espedalen landskapsvernområde gjelder søknaden skiløyper som vises som preparerte løyper på ovennevnte temakart over stier og skiløyper laget til høring av verneplanen, med unntak av de to nye tilleggstraseene (hhv. fra Leppe til Nordbua og over Leppeskardet). De to nye traseene er det ønske om å kjøre opp først på senvinteren. Løypenett er positivt for utøvelsen av friluftslivet i områdene her. Samtidig er det et mål å holde omfanget av motorferdsel nede av hensyn til dyreliv og friluftsliv. Kunnskapen om dyrelivet i området er god, bl.a. gjennom fagrapporter fra verneplanprosessen, og kunnskap om sårbarhet for forstyrrelser er tilstrekkelig til å vurdere saken. Det er således ikke behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet, jf. 8 og 9 i naturmangfoldloven. Deler av løypenettet sør og øst for Vetafjellet og Sildviksetrene berører myr/våtmark i tilknytning til Hynna naturreservat som er kartlagt gjennom verneplanprosessen som svært verdifullt område for sjeldne og sårbare fuglearter. Hele myrområdet fra Kittilbu og nordover til Ongsjøen er avgrenset som en spesielt viktig lokalitet i ornitologisk sammenheng og er samlet sett det viktigste hekkeområdet for dobbeltbekkasin og trane blant verneområdene rundt Langsua. Særlig av hensyn til trane som ankommer tidlig, bør det settes vilkår om at preparering av skiløypene i dette området avsluttes innen 15. april. Påsken kommer dessuten tidlig i 2013 med 2. påskedag 1. april, slik at en slik begrensning ikke vil komme i særlig konflikt med friluftslivet. På dette grunnlaget er vår vurdering at det

7 eksisterende løypenettet kan kjøres opp og prepareres uten at den samlede belastningen på økosystemet blir for stor (jf. naturmangfoldloven 10). Det er videre søkt om oppkjøring av to nye skiløyper, hhv. fra Leppe til Nordbua og over Leppeskardet, på senvinteren. Søker viser til at sistnevnte er kjørt opp tidligere og at hytteeiere også ønsker en skiløype fram til Nordbua. Temakartet over eksisterende skiløyper viser en kvista skiløype fra Espedalen over Leppeskardet til Leppe og videre derfra til Storkvelvbu. Vi legger derfor til grunn at løypa over Leppeskardet er en eksisterende skiløype som kvistes og at det er avklart lokalt at søker har overtatt ansvaret for denne. Skiløype fram til Nordbua kan løses med en avstikker fra eksisterende kvista løype mellom Leppe og Storkvelvbu. Søker kan finne den mest egnede traseen for avstikker med hensyn til terrengforhold og avstand i samråd med Statens naturoppsyn (jf. naturmangfoldloven 10). Vi legger videre til grunn at behovet for disse skiløypene gjelder vinter- og påskeferien og at det derfor vil være tilfredsstillende med dispensasjon for kvisting av disse i perioden 20. februar 15. april. Siden det er behov for en grundig gjennomgang av hva som skal regnes som eksisterende skiløyper ved vernetidspunkt i forvaltningsplanprosessen bør dispensasjon ikke gis for mer enn vintersesongen 2012/2013. Når det gjelder 12 i naturmangfoldloven, viser vi bl.a. til vilkår om at preparering bare kan skje på godt snødekt mark slik at det ikke lages varige spor i terrenget. Så lenge det ikke blir laget varige spor i terrenget anses naturmangfoldloven 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) ikke for å ha relevans i denne saken. Kopi til: Statskog SF Gausdal fjellstyre Gausdal kommune Fylkesmannen i Oppland Statens naturoppsyn Direktoratet for naturforvaltning

8 LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Line Andersen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre 75/ Tilrådning - Søknad om trekkhundløp gjennom Skardberga naturreservat inkl. oppkjøring av trase med snøskuter Sekretariatets innstilling Langsua nasjonalparkstyre gir Torpa idrettslag v/ Thomas Wærner tillatelse å arrangere trekkhundløp gjennom Skardberga naturreservat 5. og 6. januar 2013 og tillatelse til bruk av snøskuter ifm. dette. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Skardberga naturreservat 7 bokstavene f, i og t. Styret setter følgende vilkår for tillatelsen: Løpet skal følge traseen avmerket på kartvedlegg til søknaden. Motorferdsel skal skje på godt snødekt mark slik at det ikke lages varige spor i terrenget. Det kan kjøres inntil 3 turer med én snøskuter med jernslådd bak i forkant av løpet, for å lage en god såle, samt én følgeskuter gjennom traseen tur/retur under løpet 5. og 6. januar Maksimum antall deltakere er 60 med hundespann. Ev. merking (skilt) og søppel må fjernes fra traseen snarest mulig og senest innen én uke etter løpet. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, samt klokkeslett for start og slutt på hver tur. Dato og klokkeslett ved start skal føres inn ved start. Både kjørebok og denne tillatelsen skal bringes med under kjøring og vises til ansvarlig oppsyn på forlangende. Kjøreboka skal sendes Langsua nasjonalparkstyre etter gjennomført arrangement og senest 1. februar Det skal i tillegg gis beskjed til Statens naturoppsyn v/ Kjølv Falklev ( ) før hver tur. Vi forutsetter at det foreligger avtale med kommunen og tillatelse fra berørte grunneiere. Dette vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljøverndepartementet, men sendes til Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer.

9 Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Det ble ikke framlagt andre forslag til vedtak. Vedtak Langsua nasjonalparkstyre gir Torpa idrettslag v/ Thomas Wærner tillatelse å arrangere trekkhundløp gjennom Skardberga naturreservat 5. og 6. januar 2013 og tillatelse til bruk av snøskuter ifm. dette. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Skardberga naturreservat 7 bokstavene f, i og t. Styret setter følgende vilkår for tillatelsen: Løpet skal følge traseen avmerket på kartvedlegg til søknaden. Motorferdsel skal skje på godt snødekt mark slik at det ikke lages varige spor i terrenget. Det kan kjøres inntil 3 turer med én snøskuter med jernslådd bak i forkant av løpet, for å lage en god såle, samt én følgeskuter gjennom traseen tur/retur under løpet 5. og 6. januar Maksimum antall deltakere er 60 med hundespann. Ev. merking (skilt) og søppel må fjernes fra traseen snarest mulig og senest innen én uke etter løpet. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, samt klokkeslett for start og slutt på hver tur. Dato og klokkeslett ved start skal føres inn ved start. Både kjørebok og denne tillatelsen skal bringes med under kjøring og vises til ansvarlig oppsyn på forlangende. Kjøreboka skal sendes Langsua nasjonalparkstyre etter gjennomført arrangement og senest 1. februar Det skal i tillegg gis beskjed til Statens naturoppsyn v/ Kjølv Falklev ( ) før hver tur. Vi forutsetter at det foreligger avtale med kommunen og tillatelse fra berørte grunneiere. Dette vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljøverndepartementet, men sendes til Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer. Enstemmig. Saksopplysninger Dokumenter i saken 1. Søknad av 20. november 2012 med kartvedlegg, mottatt på e-post 22. november, fra Torpa idrettslag v/ Thomas Wærner Saken vurderes i samsvar med 1. Verneforskriften for Skardberga naturreservat av 11. mars Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 Søknaden Vi viser til søknad fra Torpa idrettslag v/ Thomas Wærner om å arrangere hundeløp for ca. 60 hundekjørere gjennom Skardberga naturreservat 5. og 6. januar Ønsket trase er inntegnet på kart vedlagt søknaden. Det er behov for fire turer med snøskuter gjennom løypa, for oppkjøring og merking (kvisting) samt opprydning i etterkant. Traséen er allerede gått opp på ski og kjørt med hundespann. Verneforskrift og verneformål Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder ble vedtatt opprettet gjennom verneplan for Langsua (utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark), av Kongen i statsråd 11. mars Langsua

10 nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for alle verneområdene, med unntak av Hynna naturreservat (der Fylkesmannen i Oppland fortsatt er forvaltningsmyndighet). Formålet med Skardberga naturreservat er å ta vare på et forholdsvis urørt skogområde i form av en velutviklet gammel fjellgranskog og et artsmangfold særpreget av flere kravfulle og truete karplanter, sopp og lav (jf. 1 i verneforskriften). I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene. Dette er konkretisert i vernebestemmelsene under 3 i verneforskriften. Disse er ikke til hinder for merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og skiløyper avmerket på vernekartet ( 4 bokstav i). Forvaltningsmyndigheten har videre hjemmel (i 7 bokstav f) for å gi dispensasjon til oppsetting av skilt og opparbeiding og merking av nye stier, skiløyper og hundekjøringsløyper i samsvar med forvaltningsplan. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt ( 5 bokstav a), men det er hjemmel for å gi dispensasjon til bruk av snøskuter eller prepareringsmaskin for merking og oppkjøring av skiløyper og hundekjøringsløyper ( 7 bokstav t). Bruk av naturreservatet til teltleirer, idrettsarrangementer eller andre større arrangementer er også forbudt (jf. 3 bokstav d), men det er hjemmel for å gi dispensasjon til avgrenset bruk av reservatet i forbindelse med arrangement nevnt i 3 bokstav d, (jf. 7 bokstav i). Utkast til forvaltningsplan Det ble under høringen av verneplanen i 2009 også lagt ved et utkast til forvaltningsplan. Utkastet er tenkt som et grunnlagsdokument som vil utbroderes i den forvaltningsplanprosess som nå er i startfasen. Vurdering Kunnskapen om dyrelivet i området er god, bl.a. gjennom fagrapporter fra verneplanprosessen, og kunnskap om sårbarhet for forstyrrelser er tilstrekkelig til å vurdere saken. Det er således ikke behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet, jf. 8 og 9 i naturmangfoldloven. Formålet med vern av Skardberga er å ta vare på et forholdsvis urørt skogsområde med gammel fjellgranskog, men Lennas dalføre fra vegen mellom Lundsetra og Gardsetra og ned til elvas utløp i Synnfjorden har også verdi i ornitologisk sammenheng, bl.a. som hekkeområde for arter knyttet både til gammelskog og myr/våtmark. Trekkhundløpet det søkes om å få arrangere, skal imidlertid skje så tidlig på vinteren at vi ikke kan se at dette kommer i konflikt med noen av verneverdiene i naturreservatet. Behovet for bruk av snøskuter er ifølge søker tre turer med én snøskuter med slådd bak for å lage en god såle i forkant av løpet, samt bruk av følgeskuter under selve løpet 5. og 6. januar. Løpet går tur/retur langs traseen gjennom Skardberga. Traseen er gått opp på ski og kjørt med hundespann, og er valgt slik at det ikke er behov for å rydde noe. Det er videre satt en maksimumsgrense på 60 deltakere. Det kan være behov for å kvistmerke eller skilte løypa på enkelte punkter. Opprydningen av merking samt ev. søppel skjer ved gjennomkjøring med hundespann i etterkant av løpet. Ut fra dette mener vi at arrangementet ikke bidrar til at samlet belastning på økosystemet blir for stor, jf. 10 i naturmangfoldloven. Når det gjelder 12 i naturmangfoldloven, viser vi bl.a. til vilkår om at preparering bare kan skje på godt snødekt mark slik at det ikke lages varige spor i terrenget. Så lenge det ikke blir laget varige spor i terrenget anses naturmangfoldloven 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) ikke for å ha relevans i denne saken. Kopi til: Statskog SF Torpa fjellstyre Nordre Land kommune Fylkesmannen i Oppland Statens naturoppsyn Direktoratet for naturforvaltning

11 LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Line Andersen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre 76/ Tilrådning - Søknad om oppkjøring av ny hundekjøringsløype gjennom Skardberga naturreservat Sekretariatets innstilling Langsua nasjonalparkstyre gir Torpa idrettslag v/ Thomas Wærner tillatelse å etablere en midlertidig hundekjøringsløype gjennom Skardberga naturreservat vintersesongen 2012/2013, inkludert gjennomkjøring med snøskuter med jernslådd bak etter behov (jf. vilkår nedenfor). Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Skardberga naturreservat 7 bokstavene f og t. Styret setter følgende vilkår for tillatelsen: Motorferdsel skal skje på godt snødekt mark slik at det ikke lages varige spor i terrenget. Løypa kan kjøres gjennom med én snøskuter med jernslådd bak etter store snøfall eller ved mildvær/regn. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, samt klokkeslett for start og slutt på hver tur. Dato og klokkeslett ved start skal føres inn ved start. Både kjørebok og denne tillatelsen skal bringes med under kjøring og vises til ansvarlig oppsyn på forlangende. Kjøreboka skal sendes Langsua nasjonalparkstyre etter endt sesong og senest 1. juni Det skal i tillegg gis beskjed til Statens naturoppsyn v/ Kjølv Falklev ( ) før hver tur. Vi forutsetter at det foreligger avtale med kommunen og tillatelse fra berørte grunneiere. Dette vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljøverndepartementet, men sendes til Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer. Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Det ble ikke framlagt andre forslag til vedtak.

12 Vedtak Langsua nasjonalparkstyre gir Torpa idrettslag v/ Thomas Wærner tillatelse å etablere en midlertidig hundekjøringsløype gjennom Skardberga naturreservat vintersesongen 2012/2013, inkludert gjennomkjøring med snøskuter med jernslådd bak etter behov (jf. vilkår nedenfor). Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Skardberga naturreservat 7 bokstavene f og t. Styret setter følgende vilkår for tillatelsen: Motorferdsel skal skje på godt snødekt mark slik at det ikke lages varige spor i terrenget. Løypa kan kjøres gjennom med én snøskuter med jernslådd bak etter store snøfall eller ved mildvær/regn. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, samt klokkeslett for start og slutt på hver tur. Dato og klokkeslett ved start skal føres inn ved start. Både kjørebok og denne tillatelsen skal bringes med under kjøring og vises til ansvarlig oppsyn på forlangende. Kjøreboka skal sendes Langsua nasjonalparkstyre etter endt sesong og senest 1. juni Det skal i tillegg gis beskjed til Statens naturoppsyn v/ Kjølv Falklev ( ) før hver tur. Vi forutsetter at det foreligger avtale med kommunen og tillatelse fra berørte grunneiere. Dette vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljøverndepartementet, men sendes til Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer. Enstemmig. Saksopplysninger Dokumenter i saken 1. Søknad av 20. november 2012, mottatt på e-post 22. november, fra Torpa idrettslag v/ Thomas Wærner Saken vurderes i samsvar med 1. Verneforskriften for Skardberga naturreservat av 11. mars Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 Søknaden Vi viser til søknad fra Torpa idrettslag v/ Thomas Wærner om en permanent vinterløype til hundekjøring gjennom Skardberga naturreservat, datert 20. november, samt telefonsamtale. Ønsket trase er den samme som inntegnet på kartvedlegg til søknad om trekkhundløp fra samme søker. Her søkes det om bruk av én enkelt snøskuter med jernslådd bak for å etablere løypa i starten av sesongen, samt gjennomkjøring med samme ved store snøfall. Traséen er allerede gått opp på ski og kjørt med hundespann. Løypa vil koble sammen hundekjøringsbedriftene i Synnfjell med Spåtind Sport Hotel, og det vises til at en egen hundekjøringsløype vil være konfliktdempende i forhold til annen aktivitet som langrenn. Verneforskrift og verneformål Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder ble vedtatt opprettet gjennom verneplan for Langsua (utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark), av Kongen i statsråd 11. mars Langsua nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for alle verneområdene, med unntak av Hynna naturreservat (der Fylkesmannen i Oppland fortsatt er forvaltningsmyndighet).

13 Formålet med Skardberga naturreservat er å ta vare på et forholdsvis urørt skogområde i form av en velutviklet gammel fjellgranskog og et artsmangfold særpreget av flere kravfulle og truete karplanter, sopp og lav (jf. 1 i verneforskriften). I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene. Dette er konkretisert i vernebestemmelsene under 3 i verneforskriften. Disse er ikke til hinder for merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier og skiløyper avmerket på vernekartet ( 4 bokstav i). Forvaltningsmyndigheten har videre hjemmel (i 7 bokstav f) for å gi dispensasjon til oppsetting av skilt og opparbeiding og merking av nye stier, skiløyper og hundekjøringsløyper i samsvar med forvaltningsplan. Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt ( 5 bokstav a), men det er hjemmel for å gi dispensasjon til bruk av snøskuter eller prepareringsmaskin for merking og oppkjøring av skiløyper og hundekjøringsløyper ( 7 bokstav t). Utkast til forvaltningsplan Det ble under høringen av verneplanen i 2009 også lagt ved et utkast til forvaltningsplan. Utkastet er tenkt som et grunnlagsdokument som vil utbroderes i den forvaltningsplanprosess som nå er i startfasen. Vurdering Et av verneformålene i nasjonalparken og landskapsvernområdene er at allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Friluftsliv er ikke en del av verneformålet i naturreservatene, men vernebestemmelsene er utformet for å ivareta aktuelle friluftsinteresser i området sett som helhet. Motorferdselen i verneområdene skal begrenses til et minimum. Samtidig vil preparering av skiløyper og hundekjøringsløyper være et effektivt kanaliseringstiltak, jf. at bruk av hundespann er tillatt i alle verneområder unntatt organisert bruk i nasjonalparken og landskapsvernområdene. Søker viser også til at det har vært en viss konflikt mellom hundekjørere og andre brukere av skiløypene i området, og at det er behov for en egen hundekjøringsløype. Det er i forskriftene åpnet opp for å etablere nye hundekjøringsløyper i verneområdene, med unntak av i nasjonalparken og Dokkfaret landskapsvernområde. Etablering av nye løyper bør imidlertid vurderes grundig gjennom den forvaltningsplanprosessen som nå er i startfasen, og hvor verneområdene sees i sammenheng og berørte parter involveres. Det er derfor bare aktuelt å gi en midlertidig tillatelse for vintersesongen 2012/2013. Kunnskapen om dyrelivet i området er god, bl.a. gjennom fagrapporter fra verneplanprosessen, og kunnskap om sårbarhet for forstyrrelser er tilstrekkelig til å vurdere saken. Det er således ikke behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet, jf. 8 og 9 i naturmangfoldloven. Formålet med vern av Skardberga er å ta vare på et forholdsvis urørt skogsområde med gammel fjellgranskog, men Lennas dalføre fra vegen mellom Lundsetra og Gardsetra og ned til elvas utløp i Synnfjorden har også verdi i ornitologisk sammenheng, bl.a. som hekkeområde for arter knyttet både til gammelskog og myr/våtmark. Av hensyn til fuglelivet, bl.a. trane som ankommer tidlig, bør det settes vilkår om at gjennomkjøring av løypa med snøskuter opphører senest 15. april. Traseen er gått opp på ski og kjørt med hundespann, og er den samme som er søkt benyttet til trekkhundløp 5. og 6. januar Den er valgt slik at det ikke er behov for å rydde noe. Gjennomkjøring av løypa med snøskuter er, forutsatt at det gis dispensasjon til trekkhundløp langs samme trase, kun nødvendig etter 6. januar ved ev. store snøfall eller mildvær/regn. Ut fra dette mener vi at midlertidig etablering av hundekjøringsløype her ikke vil bidra til at samlet belastning på økosystemet blir for stor, jf. 10 i naturmangfoldloven. Når det gjelder 12 i naturmangfoldloven, viser vi bl.a. til vilkår om at preparering bare kan skje på godt snødekt mark slik at det ikke lages varige spor i terrenget. Så lenge det ikke blir laget varige spor i terrenget anses naturmangfoldloven 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) ikke for å ha relevans i denne saken. Kopi til: Statskog SF Torpa fjellstyre Nordre Land kommune Fylkesmannen i Oppland Statens naturoppsyn Direktoratet for naturforvaltning

14

15 LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Line Andersen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre 77/ Tilrådning - Søknad om bruk av snøskuter og hogst av ved til buer i Bøllhaug felæger Sekretariatets innstilling Langsua nasjonalparkstyre gir Bøllhaug Felæger tillatelse bruk av snøskuter i forbindelse med hogst av ved i Haldorbu landskapsvernområde og for transport av ved til Bøllhaugbua, Plankebua, Langsudalsbua og Skagsflybua (Klantebua). Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Langsua nasjonalpark 3 pkt. 6.3 bokstav c og verneforskriften for Haldorbu landskapsvernområde 3 pkt. 6.3 bokstav e og h. Styret setter følgende vilkår for tillatelsen: Tillatelsen gjelder perioden 1. januar 15. april Motorferdselen skal begrenses til det som er strengt nødvendig i forbindelse med hogst av ved og transport av veden til de fire buene. Motorferdselen skal skje på godt snødekt mark slik at det ikke lages varige spor i terrenget. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, samt klokkeslett for start og slutt på hver tur. Dato og klokkeslett ved start skal føres inn ved start. Både kjørebok og denne tillatelsen skal bringes med under kjøring og vises til ansvarlig oppsyn på forlangende. Kjøreboka skal sendes Langsua nasjonalparkstyre senest 1. mai Det skal i tillegg gis beskjed til Statens naturoppsyn v/ Kjølv Falklev ( ) før hver tur. Vi forutsetter at det foreligger tillatelse fra grunneier. Dette vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljøverndepartementet, men sendes til Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer. Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre

16 Line Andersen refererte innspill fra Kjølv Falklev (Statens naturoppsyn) til saken, om å begrense perioden for tillatelsen til tiden 16. februar 15. april, samt å begrense tillatelsen til et gitt antall navngitte personer. Hans begrunnelse for innskrenkning av perioden var følgende: Pga. dårlig hold i snøen tidlig på vinteren (des-jan-feb), er det mest formålstjenelig å transportere ved seinere på vinteren. En kan da kjøre større lass, og på den måten redusere antall turer. Line Andersen refererte følgende forslag til vilkår ang. gitt antall navngitte personer: Tillatelsen gjelder Olav Alfstad (snøskuter med reg.nr. KC 1881) og Geir Tore Rakstad (reg.nr. JR 9618). Kjell Berge Melbybråten foreslo å ta inn vilkår med navn og snøskuternes reg.nr., men mente det ikke var hensiktsmessig å begrense tidsperioden for tillatelsen. Vedtak Langsua nasjonalparkstyre gir Bøllhaug Felæger tillatelse bruk av snøskuter i forbindelse med hogst av ved i Haldorbu landskapsvernområde og for transport av ved til Bøllhaugbua, Plankebua, Langsudalsbua og Skagsflybua (Klantebua). Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Langsua nasjonalpark 3 pkt. 6.3 bokstav c og verneforskriften for Haldorbu landskapsvernområde 3 pkt. 6.3 bokstav e og h. Styret setter følgende vilkår for tillatelsen: Tillatelsen gjelder perioden 1. januar 15. april Tillatelsen gjelder Olav Alfstad (snøskuter med reg.nr. KC 1881) og Geir Tore Rakstad (reg.nr. JR 9618). Motorferdselen skal begrenses til det som er strengt nødvendig i forbindelse med hogst av ved og transport av veden til de fire buene. Motorferdselen skal skje på godt snødekt mark slik at det ikke lages varige spor i terrenget. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, samt klokkeslett for start og slutt på hver tur. Dato og klokkeslett ved start skal føres inn ved start. Både kjørebok og denne tillatelsen skal bringes med under kjøring og vises til ansvarlig oppsyn på forlangende. Kjøreboka skal sendes Langsua nasjonalparkstyre senest 1. mai Det skal i tillegg gis beskjed til Statens naturoppsyn v/ Kjølv Falklev ( ) før hver tur. Vi forutsetter at det foreligger tillatelse fra grunneier. Dette vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljøverndepartementet, men sendes til Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer. Enstemmig. Saksopplysninger Dokumenter i saken 1. Søknad av 21. november 2012, fra Bøllhaug Felæger v/ Olav Alfstad Saken vurderes i samsvar med 1. Verneforskriften for Langsua nasjonalpark av 11. mars Verneforskriften for Haldorbu landskapsvernområde av 11. mars Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 Søknaden Vi viser til søknad fra Bøllhaug Felæger v/ Olav Alfstad om bruk av snøskuter i forbindelse med hogst av ved til de fire gjeterbuene Bøllhaugbua i Haldorbu landskapsvernområde, samt Plankebua,

17 Langsudalsbua og Skagsflybua (Klantebua) i Langsua nasjonalpark, datert 21. november 2012, samt telefonsamtaler vedr. søknaden. Bøllhaug Felæger søker i utgangspunktet om å hogge bjørk bak Klanten (mot Øyvatnet) i Langsua nasjonalpark og Øystre Slidre kommune. Tidligere har de hogget ved Gaukhovd, sør for østlig del av Kjølaåne naturreservat (rett nord for Etnhovd). De søker videre om å bruke to snøskutere i arbeidet (reg.nr. JR 9618 og KC 1881), med utgangspunkt Selstølshøgda. Verneforskrift og verneformål Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder ble vedtatt opprettet gjennom verneplan for Langsua (utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark), av Kongen i statsråd 11. mars Langsua nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for alle verneområdene, med unntak av Hynna naturreservat. Formålet med Langsua nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre naturinngrep (jf. 1 i verneforskriften). Videre er formålet bl.a. å ta vare på et lavfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold herunder arter, bestander og naturtyper som myr, ferskvann/våtmark, urskog/gammelskog, høgstaudebjørkeskog, kalkrike områder i fjellet, rasmark og naturbeitebark. Vegetasjon, herunder døde busker og trær, er vernet mot all skade og ødelegging (verneforskriften 3 pkt. 2.1), men denne vernebestemmelsen er ikke til hinder for bl.a. skånsom bruk av trevirke til bålbrenning ( 3 pkt. 2.2 bokstav b). Forvaltningsmyndigheten kan videre gi tillatelse bl.a. til uttak av ved til buer og hytter i nasjonalparken og til rydding av skog og kratt omkring buer og hytter, samt anlegg og innretninger i regi av beitelag, etter søknad ( 3 pkt. 2.3 bokstavene c og d). Det er også hjemmel for å gi dispensasjon til bruk av snøskuter i forbindelse med vedhogst og bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med transport av ved, varer og utstyr til buer og hytter ( 3 pkt. 6.3 bokstavene b og c). Formålet med Haldorbu landskapsvernområde er å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi, opplevelsesverdi, og som er identitetsskapende (jf. 1 i verneforskriften). Videre er verneformålet bl.a. å ta vare på og opprettholde et egenartet, åpent og vakkert natur- og kulturlandskap. Plantelivet er vernet mot skade og ødeleggelse som kan endre landskapets egenart eller karakter vesentlig ( 3 pkt. 2.1), men hogst og rydding av kratt i samsvar med gjeldende lovverk er likevel tillatt ( 3 pkt. 2.2 bokstav a). Særmerkede, dekorative og døde trær som preger landskapet skal ikke hogges. Videre har forvaltningsmyndigheten hjemmel for å gi dispensasjon til bruk av motorferdsel i forbindelse med hogst og rydding av kratt etter pkt. 2.3, samt bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller luftfartøy for transport av ved, varer og utstyr til buer, hytter og støler, etter søknad ( 3 pkt. 6.3 bokstavene e og h). Utkast til forvaltningsplan Det ble under høringen av verneplanen i 2009 også lagt ved et utkast til forvaltningsplan. Utkastet er tenkt som et grunnlagsdokument som vil utbroderes i den forvaltningsplanprosess som nå er i startfasen. I utkastet står det bl.a. følgende om hogst av ved: Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til uttak av ved til buer og hytter i nasjonalparken. Slikt uttak bør skje i nærheten av buene/hyttene. ( ) I landskapsvernområdene er en vesentlig del av verneformålet å ivareta det åpne kulturlandskapet, og vedhogst er derfor ønskelig. Vedhogst vil også være et ledd i å hindre gjengroing av beitearealer. Vernebestemmelsene er derfor ikke til hinder for vedhogst, inkludert til bruk utenfor landskapsvernområdene. Vurdering Det er hjemmel i verneforskriften for Langsua nasjonalpark for å gi tillatelse til hogst av ved til buer og hytter i nasjonalparken. Det er imidlertid lagt til grunn under verneplanprosessen at slikt uttak av ved til buer og hytter bør skje i nærheten av de aktuelle buene/hyttene. Området søker har sett seg ut for vedhogst ligger et godt stykke fra buene. Muligheten for å hogge ved i bjørkeskogen mellom Bøllhaugbua og Haldorbu i Haldorbu landskapsvernområde er derfor tatt opp med søker. Vernebestemmelsene for landskapsvernområdet er ikke til hinder for hogst av ved. Det er derimot ønskelig med mest mulig hogst her for å ivareta det åpne kulturlandskapet, og vedhogst vil derfor være i tråd med verneformålet, under forutsetning av at eventuelle særmerkede, dekorative og døde trær som preger landskapet ikke hogges. For søker var dette en fullt ut akseptabel løsning. Det er et overordnet mål både i verneområder og i utmark for øvrig å redusere motorferdsel til et minimum, og derfor begrenses slik ferdsel til det som er strengt nødvendig. Motorferdsel innenfor

18 verneområder er regulert strengere enn det som gjelder ellers i utmark. Strengest regulert er motorferdsel på barmark og innenfor nasjonalparker. Gjennom verneplanprosessen er det foretatt en avveining mellom verneformål-/verdier og andre interesser i området, og dette gjenspeiler seg i verneforskriftene. Det er derfor tatt høyde for å tillate motorferdsel i forbindelse med hogst av ved og transport av ved til buer og hytter også i nasjonalparken. Kunnskapsgrunnlaget er godt i dette området (jf. fagrapporter om verneverdier i området, herunder plante- og dyreliv), og det er ikke behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet (jf. naturmangfoldloven hhv. 8 og 9). Selve hogsten av ved vil være med på å holde landskapet åpent og er derfor i tråd med verneformålet. Området mellom buene (Skagsflye/Skagstjernet/Stortjernet) er et verdifullt våtmarksområde i ornitologisk sammenheng og kartlagt som et spesielt verdifullt hekkeområde under verneplanprosessen. Særlig av hensyn til trane, som ankommer tidlig, er det ikke ønskelig med minst mulig aktivitet i området etter 15. april. Fra søkers side er det ikke ønskelig med krav om bruk av leiekjører siden det skal hogges ved underveis fra Selstølshøgda til buene. Med vilkår om at kjøring med snøskuter begrenses til det som er nødvendig og at arbeidet avsluttes innen 15. april, er vår vurdering at denne transporten vil ha liten betydning for den samlede belastningen på økosystemet (jf. naturmangfoldloven 10). Bruk av snøskuter er å foretrekke framfor annen motorisert transport (jf. naturmangfoldloven 12), og under forutsetning av at det kjøres på godt snødekt mark slik at det ikke er fare for å lage varige spor i terrenget, anser vi at naturmangfoldloven 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) ikke har relevans i denne saken. Kopi til: Statskog SF Øystre Slidre fjellstyre Øystre Slidre kommune Fylkesmannen i Oppland Statens naturoppsyn Direktoratet for naturforvaltning

19 LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2012/ Saksbehandler: Line Andersen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre 78/ Tilrådning - Søknad om kjøring og stikking av skiløyper i Skrautvål sameige Sekretariatets innstilling Langsua nasjonalparkstyre gir Valdres Løypelag v/ Arnold Skaar tillatelse til bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for preparering og vedlikehold av eksisterende skiløype mellom Svarthammar og Skriulægeret gjennom Tapptjerndalen i Langsua nasjonalpark, samt for merking og preparering av skiløypa fra Svarthamar til Hundslægeret i Storlægeret landskapsvernområde jf. søknaden inkl. kartvedlegg. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriftene for hhv. Langsua nasjonalpark 3 pkt. 6.3 bokstav j, Røssjøen naturreservat 7 bokstav v og Storlægeret landskapsvernområde 3 pkt. 6.3 bokstav m. Tillatelsen gjelder vintersesongen 2012/2013. Styret setter følgende vilkår for tillatelsen: Motorferdsel skal skje på godt snødekt mark slik at det ikke lages varige spor i terrenget. Oppkjøring/preparering av skiløype gjennom Røssjøen naturreservat skal avsluttes senest 15. april. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, trasé, samt klokkeslett for start og slutt på hver tur. Dato og klokkeslett ved start, samt aktuell trase, skal føres inn ved start. Det skal i tillegg gis beskjed til Statens naturoppsyn v/ Kjølv Falklev ( ) før hver tur. Både kjørebok og denne tillatelsen skal bringes med under kjøring og vises til ansvarlig oppsyn på forlangende. Kjøreboka skal sendes Langsua nasjonalparkstyre ved sesongens slutt og senest 1. juni Vi forutsetter at det foreligger avtale med kommunen og tillatelse fra grunneier. Dette vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljøverndepartementet, men sendes til Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer.

20 Saksprotokoll i Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Kjell Berge Melbybråten viste til at dette er samme type dispensasjon (skiløyper) som i sak 74/2012 og foreslår at kulepunkt nr. fire under vilkår tas bort ( Det skal i tillegg gis beskjed til Statens naturoppsyn ). Vedtak Langsua nasjonalparkstyre gir Valdres Løypelag v/ Arnold Skaar tillatelse til bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for preparering og vedlikehold av eksisterende skiløype mellom Svarthammar og Skriulægeret gjennom Tapptjerndalen i Langsua nasjonalpark, samt for merking og preparering av skiløypa fra Svarthamar til Hundslægeret i Storlægeret landskapsvernområde jf. søknaden inkl. kartvedlegg. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriftene for hhv. Langsua nasjonalpark 3 pkt. 6.3 bokstav j, Røssjøen naturreservat 7 bokstav v og Storlægeret landskapsvernområde 3 pkt. 6.3 bokstav m. Tillatelsen gjelder vintersesongen 2012/2013. Styret setter følgende vilkår for tillatelsen: Motorferdsel skal skje på godt snødekt mark slik at det ikke lages varige spor i terrenget. Oppkjøring/preparering av skiløype gjennom Røssjøen naturreservat skal avsluttes senest 15. april. Det skal føres kjørebok med opplysninger om dato, trasé, samt klokkeslett for start og slutt på hver tur. Dato og klokkeslett ved start, samt aktuell trase, skal føres inn ved start. Både kjørebok og denne tillatelsen skal bringes med under kjøring og vises til ansvarlig oppsyn på forlangende. Kjøreboka skal sendes Langsua nasjonalparkstyre ved sesongens slutt og senest 1. juni Vi forutsetter at det foreligger avtale med kommunen og tillatelse fra grunneier. Dette vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Miljøverndepartementet, men sendes til Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer. Enstemmig. Saksopplysninger Dokumenter i saken 1. Søknad av 24. november 2012, mottatt på e-post 5. desember, fra Valdres Løypelag v/ Arnold Skaar Saken vurderes i samsvar med 1. Verneforskriften for Langsua nasjonalpark av 11. mars Verneforskriften for Storlægeret landskapsvernområde av 11. mars Verneforskriften for Røssjøen naturreservat av 11. mars Naturmangfoldloven av 19. juni 2009 Søknaden Vi viser til søknad fra Valdres Løypelag v/ Arnold Skaar om kjøring og stikking av skiløyper i Skrautvål sameige datert 24. november I søknaden vises det til at løype er registrert med GPS og inntegnet på kart levert til Fylkesmannen bl.a. i forbindelse med høringen av verneplanen i brev av 7. desember Søknaden gjelder skiløype fra Svarthamar (utenfor verneområdene) til Hundslægeret i Storlægeret

21 landskapsvernområde, samt rundløype fra denne ved Svarthamar til Tapptjerndalen og tilbake ved Smørhammar, og berører Langsua nasjonalpark, Storlægeret landskapsvernområde og Røssjøen naturreservat. Verneforskrift og verneformål Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder ble vedtatt opprettet gjennom verneplan for Langsua (utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark), av Kongen i statsråd 11. mars Langsua nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for alle verneområdene, med unntak av Hynna naturreservat (der Fylkesmannen i Oppland fortsatt er forvaltningsmyndighet). Formålet med Langsua nasjonalpark er å ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre naturinngrep (jf. 1 i verneforskriften). Allmennheten skal videre gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Området er vernet mot inngrep ( 3 pkt. 1.1), men dette er ikke til hinder for vedlikehold av stier, traseer for skiløyper, skilt, bruer, klopper o.l. i samsvar med forvaltningsplan ( 3 pkt. 1.2 bokstav b). Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon bl.a. til oppsetting av skilt og merking av nye stier og skiløyper i samsvar med forvaltningsplan etter søknad ( 3 pkt. 1.3 bokstav h). Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt ( 6 pkt. 6.1), men det er hjemmel for å gi dispensasjon til bruk av snøskuter for merking av skiløyper ( 3 pkt. 6.3 bokstav i). Det er videre en egen hjemmel for å gi dispensasjon til bruk av beltekjøretøy på snødekt mark for preparering og vedlikehold av eksisterende skiløype mellom Svarthammar og Skriulægeret gjennom Tapptjerndalen i samsvar med forvaltningsplan og etter søknad ( 3 pkt. 6.3 bokstav j). Formålet med Røssjøen naturreservat er å ta vare på et spesielt myr- og våtmarksområde og et svært viktig leveområde for sjeldne og sårbare plante- og fuglearter (jf. 1 i verneforskriften). I naturreservatet må ingen foreta noe som forringer verneverdiene. Dette er konkretisert i vernebestemmelsene under 3 i verneforskriften. Forvaltningsmyndigheten har imidlertid hjemmel for å gi dispensasjon til merking, rydding og vedlikehold av eksisterende stier, skiløyper og gamle ferdselsveier, samt til oppsetting av skilt og opparbeiding og merking av nye stier, skiløyper og hundekjøringsløyper, etter søknad og i samsvar med forvaltningsplan ( 7 bokstavene h og i). Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt ( 5 bokstav a), men det er hjemmel for å gi dispensasjon til bruk av snøskuter eller prepareringsmaskin for merking og oppkjøring av eksisterende skiløyper, samt nye skiløyper og hundekjøringsløyper fram t.o.m. 10. april ( 7 bokstavene v og w). Formålet med Storlægeret landskapsvernområde er å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi, opplevelsesverdi, og som er identitetsskapende. Allmennheten skal videre gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging (jf. 1 i verneforskriften). Området er vernet mot inngrep som vesentlig kan endre eller virke inn på landskapets særpreg eller karakter ( 3 pkt. 1.1). Vernebestemmelsene er imidlertid ikke til hinder for bl.a. vedlikehold av eksisterende stier, traseer for skiløyper, skilt, bruer, klopper, varder og liknende i samsvar med forvaltningsplan ( 3 pkt. 1.2 bokstav d). Forvaltningsmyndigheten har videre hjemmel for å gi dispensasjon til oppsetting av skilt og opparbeiding og merking av nye stier, skiløyper og hundekjøringsløyper etter søknad ( 3 pkt. 1.3 bokstav p). All motorferdsel er i utgangspunktet forbudt ( 3 pkt. 6.1 i verneforskriften). Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi dispensasjon fra motorferdselsforbudet etter søknad, bl.a. bruk av beltekjøretøy på snødekt mark i forbindelse med merking og preparering av skiløyper og hundekjøringsløyper (jf. 3 pkt. 6.3 bokstav m). Utkast til forvaltningsplan Det ble under høringen av verneplanen i 2009 også lagt ved et utkast til forvaltningsplan. Utkastet er tenkt som et grunnlagsdokument som vil utbroderes i den forvaltningsplanprosess som nå er i startfasen. Det ble laget et temakart over bl.a. stier og skiløyper til høringen av verneplanen, men det er behov for en grundigere gjennomgang av særlig eksisterende skiløyper i forvaltningsplanprosessen. Vurdering Et av verneformålene i nasjonalparken og landskapsvernområdene er at allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Friluftsliv er ikke en del av verneformålet i naturreservatene, men vernebestemmelsene er utformet for å ivareta aktuelle friluftsinteresser i området sett som helhet. Løypenett er positivt for

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 18.12.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes til Line Andersen snarest på tlf. 61 26 60 71 / e-post:

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

Besøksadresse Vestringsvegen Østre Gausdal. Saksbehandler Morten Liebe Vår ref. 2017/ Deres ref. Dato

Besøksadresse Vestringsvegen Østre Gausdal. Saksbehandler Morten Liebe Vår ref. 2017/ Deres ref. Dato Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 01 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL.

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE ESPEDALEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE - TILLATELSE TIL GJENNOMFØRING AV HUNDELØPET GAUSDAL MARATON 2013 INKL. LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsverneområde Espedalen landskapsvernområde Haldorsbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS /

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

DISPENSASJON - RØSSJØEN NATURRESERVAT - UTTAK AV VED TIL HYTTE - KONRAD BRATVOLD

DISPENSASJON - RØSSJØEN NATURRESERVAT - UTTAK AV VED TIL HYTTE - KONRAD BRATVOLD LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Delegert vedtak Delegasjonssak DS /

Delegert vedtak Delegasjonssak DS / LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsvernområde Espedalen landskapsvernområde Haldorbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

«MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED»

«MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» «POSTNR» «POSTSTED» Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 27.05.2013 Tidspunkt: 10:15 11:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Espedalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Rehabilitering av dam ved Hornsjøen - Breddeutvidelse av vei - Eidsiva Vannkraft AS

Espedalen landskapsvernområde - Dispensasjon - Rehabilitering av dam ved Hornsjøen - Breddeutvidelse av vei - Eidsiva Vannkraft AS Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LANDBRUK, MILJØ OG TEKNISK TID: 14.12.2016 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 4.ETG. RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill

Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009. Innhold. Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill Utvidelse av Ormtjernkampen nasjonalpark Møter Valdres 27.-28. oktober 2009 Innhold Prosess Verdier Høringsforslaget Muligheter Spørsmål og innspill 1 Bakgrunn og prosess Nasjonalparkmeldinga 1993 Oppdrag

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Innkalling møte nr. 2/2012 i arbeidsutvalget (AU) Tid: Mandag 10. sept. 2012, kl. 09.00 12.00 Sted: Kommunehuset på Dokka Saksliste Saksnr. Innhold Arkivsaksnr. 34-2012 Godkjenning

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE

Saksframlegg. Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Saksframlegg Ark.: K01 Lnr.: 4583/15 Arkivsaksnr.: 13/1143-25 Saksbehandler: Sigbjørn Strand HØRING - FORSLAG TIL KOMMUNEDELPLAN LØYPER I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Kommunedelplan løyper i Gausdal kommune

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Epost Dato: 26.10.2012 Tidspunkt: Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side 1

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

Kopi til: LANGSUA NASJONALPARKSTYRE AVSLAG - SØKNAD OM TRANSPORT AV BAGASJE MED SNØSKUTER I FORBINDELSE MED TRUGETUR GJENNOM LANGSUA NASJONALPARK

Kopi til: LANGSUA NASJONALPARKSTYRE AVSLAG - SØKNAD OM TRANSPORT AV BAGASJE MED SNØSKUTER I FORBINDELSE MED TRUGETUR GJENNOM LANGSUA NASJONALPARK LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Dokkfaret landskapsverneområde Espedalen landskapsvernområde Haldorsbu landskapsvernområde Storlægeret landskapsvernområde Hersjømyrin naturreservat Kjølaåne naturreservat Oppsjømyra

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Dato: Tidspunkt: 13:00 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Epostmøte Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 13:00 Dato og tidspunkt over er svarfrist for medlemmene. Bruk «Svar til alle». 7.5.2015

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende varamedlemmer møtte: Navn Møtte for Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, E-post Dato: 26.01.2016 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Nyvoll Leder Sametinget Anne Merete Siri Fyhn

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: 12:30 13:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Leon Pettersen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no Leon Pettersen Strømhaugvegen 17 8215 VALNESFJORD

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE LANGSUA NASJONALPARKSTYRE fra AU-møte nr. 2/2012 Tid: Mandag 10. september 2012, kl. 09.00 12.00 Sted: Kommunehuset på Dokka Følgende medlemmer møtte: Navn Olav Olstad Liv Solveig Alfstad Kjell Berge Melbybråten

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 16.01.2015 Tidspunkt: 08:00

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 16.01.2015 Tidspunkt: 08:00 Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 16.01.2015 Tidspunkt: 08:00 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder Liv

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Quality Hotell Fagernes, Nord-Aurdal, Quality Hotell Fagernes Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 14:00 17.

Møteinnkalling. Utvalg: Møtested: Quality Hotell Fagernes, Nord-Aurdal, Quality Hotell Fagernes Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 14:00 17. Møteinnkalling Langsua Nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Quality Hotell Fagernes, Nord-Aurdal, Quality Hotell Fagernes Dato: 23.09.2013 Tidspunkt: 14:00 17.00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf.

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 13.02.2013 Tidspunkt: 14:00-15:00 Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder Sametinget

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: , Telefaks Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Torgarden, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: 12.-15.06.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Innkalling styremøte nr. 2/2012 Tid: Sted: Mandag 18. juni 2012, kl. 09.30 12.00 + befaring etter møtet Kommunehuset Tingvang i Øystre Slidre, kommunestyresalen Befaring til Storeskag

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 10:30

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: Tidspunkt: 10:30 Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Møtested: Telefonmøte Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 10:30 Eventuelt forfall må meldes snarest til Line Andersen på tlf. 61 26 60 71 eller

Detaljer

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR

Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR Forskrift om vern av Grytdalen naturreservat, Orkdal og Agdenes kommuner, Sør-Trøndelag Dato FOR-2014-12-12-1622 Publisert II 2014 hefte 5 Ikrafttredelse 12.12.2014 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

FORSKRIFT OM VERN AV LANGSUA NASJONALPARK, ØYSTRE SLIDRE, NORD-AURDAL, NORDRE LAND, GAUSDAL, SØR-FRON OG NORD-FRON KOMMUNER, OPPLAND

FORSKRIFT OM VERN AV LANGSUA NASJONALPARK, ØYSTRE SLIDRE, NORD-AURDAL, NORDRE LAND, GAUSDAL, SØR-FRON OG NORD-FRON KOMMUNER, OPPLAND Vedlegg 1 FORSKRIFT OM VERN AV LANGSUA NASJONALPARK, ØYSTRE SLIDRE, NORD-AURDAL, NORDRE LAND, GAUSDAL, SØR-FRON OG NORD-FRON KOMMUNER, OPPLAND Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. mars 2011 med hjemmel

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag

SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/ DATO: Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal Turlag Eggedal Turlag v/ Gunbjørn Aasand Stretaliveien 17 3612 KONGSBERG SAKSBEHANDLER: HEGE JAREN ARKIVKODE: 2016/4498-432.4 DATO: 19.09.2016 Omlegging av skiløype i Trillemarka-Rollagsfjell naturreservat, Eggedal

Detaljer

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland

- Klage datert fra Fylkesmannen i Nordland Sak 42/2011 Gåsvatnan landskapsvernområde og Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark - Klage på vedtak om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Stolpen gård Midtre Nordland nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møtebok for Dovrefjell nasjonalparkstyre DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Reisa nasjonalparkstyre. Følgende medlemmer hadde meldt forfall: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 21.01.2015 Tidspunkt: Reisa nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Hilde Anita Nyvoll Leder Sametinget Sigrund

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre. Leder Nestleder Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 27.06.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva Stina Anderson Arne

Detaljer

Betydninga av beitebruk for naturverdiene. Beitostølen 19.sept.13- Kjell Joar Rognstad og Line Andersen

Betydninga av beitebruk for naturverdiene. Beitostølen 19.sept.13- Kjell Joar Rognstad og Line Andersen Betydninga av beitebruk for naturverdiene. Beitostølen 19.sept.13- Kjell Joar Rognstad og Line Andersen Langsua nasjonalpark Villmark med urskogpreg, langstrakte vidder og kulturlandskap Dette er Langsua.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.03.2012 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Inge Myrvoll Siv Mossleth Funksjon Leder

Detaljer

Delegert vedtak 1 / 2015

Delegert vedtak 1 / 2015 RONDANE-DOVRE NASJONALPARKSTYRE Landskapsvernområder: Grimsdalen, Dørålen, Frydalen, Vesle Hjerkinn Naturreservater: Myldingi, Mesætermyre, Flakkstjønna, Veslehjerkinntjønnin, Kattuglehøi, Grimsdalsmyrene,

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 26.01.2015 Tidspunkt: 14:10 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Bengt Fasteraune

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE- UTLEVERTE SAKER I MØTE

MØTEINNKALLING SAKLISTE- UTLEVERTE SAKER I MØTE MØTEINNKALLING Utvalg: Møtested: Midtre Nordland nasjonalparkstyre Nordland nasjonalparksenter, Storjord Møtedato: 27.januar 2012 Tid: 10:00 15:00 - Lunsj på Saltdal Turistsenter kl.12:00-13:00 Eventuelle

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hans Bratterud, 4 etg., Kommunehuset Nordre Land, Dokka Dato: Tidspunkt: 10:30. Langsua Nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Hans Bratterud, 4 etg., Kommunehuset Nordre Land, Dokka Dato: Tidspunkt: 10:30. Langsua Nasjonalparkstyre Møteprotokoll Langsua Nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Hans Bratterud, 4 etg., Kommunehuset Nordre Land, Dokka Dato: 04.09.2017 Tidspunkt: 10:30 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Detaljer

FORSKRIFT FOR LANGSUA NASJONALPARK, ØYSTRE SLIDRE, NORD-AURDAL, NORDRE LAND, GAUSDAL, SØR-FRON OG NORD-FRON KOMMUNER, OPPLAND

FORSKRIFT FOR LANGSUA NASJONALPARK, ØYSTRE SLIDRE, NORD-AURDAL, NORDRE LAND, GAUSDAL, SØR-FRON OG NORD-FRON KOMMUNER, OPPLAND FORSKRIFT FOR LANGSUA NASJONALPARK, ØYSTRE SLIDRE, NORD-AURDAL, NORDRE LAND, GAUSDAL, SØR-FRON OG NORD-FRON KOMMUNER, OPPLAND Fastsatt ved kongelig resolusjon [dato] med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.

Detaljer

Et lagspill. Forvaltningen av verneområdene i Langsua

Et lagspill. Forvaltningen av verneområdene i Langsua Et lagspill Forvaltningen av verneområdene i Langsua Status Langsua NP Vernet 11. mars 2011 1 NP 6 NR 4 LVO Til sammen 1000 km 2 NP-styre opprettet mars 2012 FM sekretariat til våren 2013 1 NP-forvalter

Detaljer

Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016

Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016 Referansegruppemøte onsdag 30. november 2016 Saksliste 1. Velkommen og kort gjennomgang av sakslista 2. Gjennomgang av verneformer med grenser, vernealternativ 1 og vernealternativ 2 3. Gjennomgang av

Detaljer

Dispensasjon - Langsua nasjonalpark m.fl. verneområder - Flyging under 300 m over verneområder - Norges Geologiske Undersøkelser

Dispensasjon - Langsua nasjonalpark m.fl. verneområder - Flyging under 300 m over verneområder - Norges Geologiske Undersøkelser Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE

LANGSUA NASJONALPARKSTYRE LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Innkalling styremøte nr. 3/2012 Tid: Tirsdag 9. oktober 2012, kl. 14.00 16.00 Sted: Strand fjellstue, Espedalen, Gausdal kommune (ifm. med kompetansedager for styret med varaer

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 21.01.2013 Tidspunkt: 10:30 10:50 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL

FORVALTNINGSSTYRET FOR TRILLEMARKA- ROLLAGSFJELL Sak 1/2009: Søknad om hogst av virke til påbygg av eksisterende seterbu og restaurering av kokebu Aaset i Rollag Saksopplysninger: Nils Fulsaas på eiendommen Nordre Fulsaas gbnr 42/3 i Rollag søker 10.feb.2009

Detaljer

Sølen landskapsvernområde. ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtakssaker

Sølen landskapsvernområde. ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtakssaker SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 4. februar 2015 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2016 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: epostmøte Dato: 11.02.2013 Tidspunkt: Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side

Detaljer

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Statens hus, Lillehammer, møterom Reinheimen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 12:00 14:00

Møteprotokoll. Utvalg: Møtested: Statens hus, Lillehammer, møterom Reinheimen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 12:00 14:00 Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Statens hus, Lillehammer, møterom Reinheimen Dato: 10.12.2012 Tidspunkt: 12:00 14:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Mail-møte Dato: 15.10.2014 Tidspunkt: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke

Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Forskrift om vern av Søm landskapsvernområde i Grimstad kommune i Aust-Agder fylke Fastsatt ved kongelig resolusjon...med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 24.07.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding på e-post snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter

Detaljer

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening

Langvassdalen - Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselforbudet - Gildeskål jeger- og fiskerforening Gildeskål jeger- og fiskerforening Saksb.: Espen Olaf Henriksen e-post: fmnoehe@fylkesmannen.no Tlf: 75531603 Vår ref: 2011/2627 Deres ref: Vår dato: 20.03.2014 Deres dato: 19.03.2014 Arkivkode: 432.4

Detaljer

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Rohkunborri nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post møte Dato: 27.02.2013 Tidspunkt: Rohkunborri nasjonalparkstyre Eventuelle spørsmål besvares pr. telefon: 91328614. Saksliste Utvalgssaksnr ST 7/13 Innhold Lukket

Detaljer

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE

ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE ROHKUNBORRI NASJONALPARKSTYRE Jan Nordhus Nordhusveien 9360 BARDU Saksbehandler: Asgeir Kvalvåg Blixgård Arkivkode: 2014/583-432.3 Dato: 14.03.2014 Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften

Detaljer

Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum kommune, Buskerud

Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum kommune, Buskerud Forskrift om vern av Svarverudelva naturreservat, Modum kommune, Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 12. desember 2014 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Detaljer

Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriftene for Espedalen, Haldorbu og Storlægeret landskapsvernområder, 3 pkt. 5.3 og pkt. 6.

Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriftene for Espedalen, Haldorbu og Storlægeret landskapsvernområder, 3 pkt. 5.3 og pkt. 6. LANGSUA NASJONALPARKSTYRE!Dokkfaret landskapsverneområde!espedalen landskapsvernområde!haldorsbu landskapsvernområde!storlægeret landskapsvernområde!hersjømyrin naturreservat!kjølaåne naturreservat!oppsjømyra

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag Vestre Storfjord Lysløypelag Att: Frank Dreyer SAKSBEHANDLER: ODDRUN SKJEMSTAD ARKIVKODE: 2014/1606-432.2 DATO: 13.03.2014 Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 14.06.2013 Tidspunkt: 08:30 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 80 564. Anniken Bergan-Skar

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Storjord,Beiarn hotell Dato: 26.09.2012 Tidspunkt: 12.45 15.00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth Eva

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefon Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 07 208. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene

2. Gjelder bruk av snøscooter med slede en gang før vinterferien og en gang før påske for årene Rennebu Kommune 7391 Rennebu SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2011/8030-432.2 DATO: 10.01.2014 Delegert sak Del sak Verneområdestyret for Trollheimen 01/2014 Rennebu kommune - Kvisting av skiløype

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2013/2504 Saksbehandler: Hans Christian Gjerlaug Dato: 25.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/2013

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15 HALLINGSKARVET NASJONALPARKSTYRE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2015/5543 Saksbehandler: Trond Erik Buttingsrud Dato: 28.09.2015 Utvalg Utvalgssak Møtedato Hallingskarvet nasjonalparkstyre 27-2015 26.10.15

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding så snart som mulig. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 91623715

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteprotokoll Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Vensmoen (Røkland) Saltdal kommune Dato: 25.01.2013 Tidspunkt: 10:00 Følgende faste medlemmer møtte: Navn Siv Mossleth

Detaljer

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik

Viser til søknad av Nasjonalparkstyret har behandla saka i møte , og har gjort slik NASJONALPARKSTYRET FOR JOTUNHEIMEN OG UTLADALEN Jotunheimen Hundekjørarlag Runningsvegen 193 2676 HEIDAL Att. Helge Holshagen SAKSBEHANDLAR: KARI SVEEN ARKIVKODE: 2016/5510-432.3 DATO: 21.09.2016 JOTUNHEIMEN

Detaljer

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235

Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235 Forskrift om vern av Lillomarka naturreservat, Oslo og Nittedal kommuner, Oslo og Akershus Dato FOR-2015-03-20-235 Publisert II 2015 hefte 1 Ikrafttredelse 20.03.2015 Sist endret Endrer Gjelder for Hjemmel

Detaljer

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud

Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud Vedlegg 29 Forskrift om vern av Knipetjennåsen naturreservat, Krødsherad kommune, Buskerud Fastsatt ved kongelig resolusjon 11. desember 2015 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr.100 om forvaltning av naturens

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret

TRILLEMARKA-ROLLAGSFJELL NATURRESERVAT Forvaltningsstyret PROTOKOLL Utvalg: for Trillemarka-Rollagsfjell Naturreservat Møtested: Rollag Dato: Torsdag 19. juni Tidspunkt: Kl. 09.00-11:30 Til stede: Kari Ask, Dag Lislien, Tore Kravik, Frøydis H. Aasen. Forfall:

Detaljer

Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen Hjerkinn

Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen Hjerkinn Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 948 80 564 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefonmøte Dato: 09.03.2016 Tidspunkt: 10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter

Detaljer