LANGSUA NASJONALPARKSTYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LANGSUA NASJONALPARKSTYRE"

Transkript

1 LANGSUA NASJONALPARKSTYRE Innkalling møte nr. 2/2012 i arbeidsutvalget (AU) Tid: Mandag 10. sept. 2012, kl Sted: Kommunehuset på Dokka Saksliste Saksnr. Innhold Arkivsaksnr Godkjenning av innkalling og dagsorden 2012/ Orienteringssaker - Status for tiltak jf. bestillingsdialogen (sommerparkeringer/innfallsporter, skjøtsel, informasjonstavler og naturreservatplakater) - Befaring i Fron, kjøreskader etter muskeg høsten Klage fra Gausdal trekkhundklubb/gausdal maraton (sak ) - Bru over Fjelldokka, Haldorbu fellesdrift - Søknad om utbedring av adkomst ( vei ) til hytte i Haldorbu landskapsvernområde - Avslutning av masseuttak ved Storeskag Kompetansedagene 8. og 9. oktober 2012, utkast til program 2012/2894 Dispensasjonssaker (vedtakssaker): Langsua nasjonalpark, Røssjøen naturreservat, Storlægeret landskapsvernområde Dispensasjon Motorferdsel uttransport av felt elg, Sørre elgjaktfelt i Skrautvål sameie 2012/ Espedalen landskapsvernområde Dispensasjon Motorferdsel helikoptertransport av bygningsmaterialer til Hornsjøsætra, Arne Skogly Langsua nasjonalpark, Kjølaåne naturreservat, Haldorbu landskapsvernområde Dispensasjon Motorferdsel 2012 uttransport av felt elg, Øystre Slidre fjellstyre Langsua nasjonalpark, Hersjømyrin naturreservat, Espedalen landskapsvernområde Dispensasjon Motorferdsel 2012 uttransport av felt elg og hjort, Espedalen bygdeallmenning 2012/ / / Eventuelt Saksdokumenter og vedlegg følger nedenfor.

2 2 (18)

3 Sak nr (arkivsaksnr. 2012/2894) Kompetansedagene 8. og 9. oktober 2012, utkast til program Se eget dokument. 3 (18)

4 Sak nr (arkivsaksnr. 2012/4445) Langsua nasjonalpark, Røssjøen naturreservat, Storlægeret landskapsvernområde Dispensasjon Motorferdsel 2012 bruk av jernhest med henger for uttransport av felt elg Sørre Elgjaktfelt i Skrautvål sameie Dokumenter i saken 1. Søknad fra Sørre Elgjaktfelt i Skrautvål sameie v/ Hallgeir Rogstad datert 24. juni Tlf. og e-postkorrespondanse med svar på e-post fra Kolbjørn Hoff 19. juni Gjeldende dispensasjon for 2011 og 2012 i brev av 6. september 2011 fra Fylkesmannen, bl.a. for bruk av elgtrekk/jernhest og lignende. Se vedlegg. Saken vurderes i samsvar med: 1. Verneforskriften for Langsua nasjonalpark, datert 11. mars Verneforskriften for Røssjøen naturreservat, datert 11. mars Verneforskriften for Storlægeret landskapsvernområde, datert 11. mars Naturmangfoldloven, 19. juni 2009 nr Søknaden Sørre Elgjaktfelt i Skrautvål sameie har tillatelse til motorisert transport av felt elg og bruk av mobile jakttårn som gjelder også i 2012, jf. brev fra Fylkesmannen i Oppland av 6. september Innenfor Langsua nasjonalpark og Røssjøen naturreservat omfatter tillatelsen kun bruk av lett beltegående kjøretøy av typen elgtrekk/jernhest og lignende, som Valmet Terri 30. Det samme gjelder Storlægeret landskapsvernområde med unntak av bruk av traktor/atv langs eksisterende kjørespor mellom Sebuhaugen og Skriulægeret tillates. I 2011 leide jaktlaget en Valmet Terri 30 til formålet. Sørre Elgjaktfelt v/ Hallgeir Rogstad søker i brev av 24. juni 2012 om å få bruke jernhest med henger (med hjul) istedenfor jernhest med plan under årets jakt og viser til produktinformasjon på Bakgrunnen er at jernhesten med henger ifølge jaktlaget går bedre i ulendt terreng, gjør mindre skade på terrenget pga. mindre vridning og vekt på beltene når en svinger. De har på forhånd vært i kontakt med Fylkesmannen i Oppland v/ Kolbjørn Hoff om dette (tlf. og e-post). Fylkesmannens vurdering er at jernhesten med henger slik den er beskrevet i søknaden og vist på internettsida, faller inn under begrepet lett beltegående kjøretøy og på den måten kan bli tillatt brukt for uttransport av felt storvilt i Langsua nasjonalpark. Saken bør behandles av nasjonalparkstyret og vi har valgt å utforme denne dispensasjonen som et tillegg til gjeldende dispensasjon fra Fylkesmannen i Oppland nevnt over. Verneforskrift og verneformål Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder ble vedtatt opprettet gjennom verneplan for Langsua (utvidelse av Ormtjernkampen), av Kongen i statsråd 11. mars Langsua nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for alle verneområdene. Formålet med Langsua nasjonalpark er bl.a. å ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt og villmarkspreget naturområde, og videre å ta vare på et lavfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold herunder arter, bestander og naturtyper (jf. verneforskriften for Langsua nasjonalpark 1). Videre skal allmennheten gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser, er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse ( 3 pkt. 3.1). All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner ( 3 pkt. 5.1). Motorferdsel til lands og til vanns og i lufta under 300 m fra bakken er forbudt (jf. 3 pkt. 6.1). Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi tillatelse til bruk av lett beltegående kjøretøy og muskeg som ikke setter varige spor i terrenget, eller luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med forvaltningsplan ( 3 pkt. 6.3 bokstav k). 4 (18)

5 Formålet med Røssjøen naturreservat er bl.a. å ta vare på et spesielt myr- og våtmarksområde og et svært viktig leveområde for sjeldne og sårbare plante- og fuglearter (jf. verneforskriften for Røssjøen naturreservat 1). Motorferdsel til lands og til vanns og i lufta under 300 m fra bakken er forbudt (jf. 5 bokstav a). Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi tillatelse til bruk av lett beltegående kjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, eller luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med forvaltningsplan ( 7 bokstav y). Formålet med Storlægeret landskapsvernområde er bl.a. å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi, opplevelsesverdi, og som er identitetsskapende (jf. verneforskriften for Storlægeret landskapsvernområde 1). Videre skal allmennheten ha mulighet til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Motorferdsel til lands og til vanns og i lufta under 300 m fra bakken er forbudt (jf. 3 pkt. 6.1). Denne bestemmelsen er ikke til hinder for bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varig spor i terrenget for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med forvaltningsplan ( 3 punkt 6.2 bokstav d). Videre kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til bruk av luftfartøy, motorbåt eller traktor langs eksisterende kjørespor for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med forvaltningsplan ( 3 punkt 6.3 bokstav g). Vurdering Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder er i stor grad preget av vekslende terrengforhold med stort innslag av myr og våtmark. Disse er sårbare for kjøring, og det kan lett settes varige spor dersom det kjøres i de blauteste delene og det benyttes kjøretøy som har et for stort marktrykk i forhold til bæreevnen i myrene. I områder som er vernet i medhold av naturmangfoldloven er det i de fleste tilfeller strengere regler for motorferdsel enn det som følger av motorferdselloven, blant annet på grunn av faren for terrengskader og for å unngå forstyrrelser av dyrelivet. På grunn av farene for terrengskader og skade på vegetasjon er det fra forvaltningens side lagt opp til en restriktiv praksis for uttransportering av felt vilt. Fra nasjonale miljøvernmyndigheter er det klargjort at begrepet lett beltegående kjøretøy eller lett terrenggående kjøretøy omfatter jernhest, elgtrekk og lignende, som Valmet Terri 30. Spørsmålet i denne saken er om jernhest med henger med hjul vil innebære større risiko for å gi terrengskader enn en vanlig jernhest med bare plan. Jaktlaget peker på at den går bedre i ulendt terreng og framhever også på at det er kort avstand mellom planet og bakken slik at flatene på hengeren vil bære den dersom det kjøres der det er litt bløtt terreng. De viser også til produktinformasjon på internett. Sekretariatet / Fylkesmannen vet ikke om det er brukt jernhest med henger i andre verneområder, men mener dokumentasjonen er tilstrekkelig til å gi dispensasjon til bruk av dette kjøretøyet på lik linje med vanlig jernhest/elgtrekk med plan (jf. naturmangfoldloven 8 om kunnskapsgrunnlaget og 9 om føre-var-prinsippet). Et krav vil uansett være at det i forbindelse med kjøringa ikke skal settes varige spor i grunnen. Dette betyr at blaute områder må unngås som for bruk av vanlig elgtrekk/jernhest (jf. naturmangfoldloven 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). Det vil videre bli stilt vilkår om at det skal gis melding til vårt oppsyn i forkant av uttransport av hjort- og elgslaktet, slik at oppsynet kan foreta en befaring der hvor kjøring har foregått. Oppsynet vil videre rapportere til forvaltningsmyndigheten. Dersom det under kjøring tas tilstrekkelig hensyn til valg av kjøretrase m.v., er vår vurdering at bruk av jernhest med henger ikke vil belaste økosystemet mer enn bruk av tradisjonell jernhest/elgtrekk (jf. naturmangfoldloven 10). Naturmangfoldloven 11 om at kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver er ikke relevant i dette tilfellet, med unntak av om det skulle oppstå behov for oppretting av terrengskader. Forslag til vedtak innstilling Langsua nasjonalparkstyre viser til gjeldende dispensasjon for motorisert uttransport av felt storvilt i brev av 6. september 2011 (gjelder for 2011 og 2012), og gir Sørre Elgjaktfelt i Skrautvål sameie tillatelse til bruk av jernhest med henger på lik linje med tradisjonell jernhest/elgtrekk med plan. Tillatelsen er gitt med hjemmel i 3 pkt. 6.3 bokstav k i verneforskriften for Langsua nasjonalpark, 7 bokstav y i verneforskriften for Røssjøen naturreservat. Jernhesten med henger kan videre brukes i Storlægeret landskapsvernområde jf. verneforskriften 3 pkt. 6.2 bokstav d. 5 (18)

6 Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Tillatelsen gjelder sammen med gjeldende tillatelse i brev av 6. september 2011 fra Fylkesmannen, for elg- og hjortejaktsesongen 2012 og på samme vilkår (se nevnte brev). I tillegg gjelder: o Det skal ikke settes varige spor i grunnen/terrenget. Den som kjører skal derfor ta tilstrekkelig hensyn til terrengforholdene og bl.a. unngå blaute områder der slik transport kan sette spor. o Det skal gis melding til Kjølv Falklev i Statens naturoppsyn på tlf i forkant av kjøring etter denne tillatelsen. Tilbakemelding til Statens naturoppsyn etter jakta jf. siste vilkår i gjeldende tillatelse (antall elg/hjort, ca. trasé inntegnet på kart samt informasjon om eventuelle kjøreskader) sendes til e-postadressen: ev. pr. brev til: SNO-Langsua, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal). Klageadgang Dette vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Direktoratet for naturforvaltning, men sendes til Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer. Kopimottakere: Nord-Aurdal kommune Jaktstyret i Skrautvål sameige Fylkesmannen i Oppland Statens naturoppsyn Direktoratet for naturforvaltning 6 (18)

7 Sak nr (arkivsaksnr. 2012/5108) Espedalen landskapsvernområde Dispensasjon Motorferdsel 2012 helikoptertransport av bygningsmaterialer til Hornsjøsætra, Arne Skogly Dokumenter i saken 1. Søknad fra Jøra Bygg AS datert 12. juli Tillatelse til gjenoppbygging av eldhus og uthus på Hornsjøsetra Solberg-Nordre, brev fra Fylkesmannen i Oppland av 4. september Se vedlegg. Saken vurderes i samsvar med: 1. Verneforskriften for Espedalen landskapsvernområde, datert 11. mars Naturmangfoldloven, 19. juni 2009 nr Søknaden Jøra Bygg AS søker i brev av 12. juli 2012 om helikoptertransport av gravemaskin, bygningsmateriell og avfall fra branntomta på Hornsjøsetra, på vegne av Arne Skogly. Jøra Bygg skal gjenoppbygge setra for Arne Skogly på oppdrag av Gjensidige forsikring. Arne Skogly har tidligere fått dispensasjon til kjøring med gravemaskin én tur/retur Reinsåsen Hornsjøsetra for rydding av branntomta fra Fylkesmannen i Oppland (gjelder i tre år fra 9. september 2011), men etter befaring i området har Jøra Bygg valgt å bruke helikopter til all frakt i prosjektet, med av-/pålessing ved Borgemoen i Olstad. Tillatelse fra grunneier her er avklart og Helitrans AS skal stå for transporten. Jøra Bygg har i søknaden satt opp følgende plan for helikoptertransporten (overslag med forbehold om vær- og føreforhold): August/september dag, 2-3 flyrunder: - innflyging av minigravemaskin (1 tonn) for opprydding av branntomt og utgraving for ny grunnmur September dag, flyrunder: - innflyging av ferdigbetong til grunnmyr og utflyging av brannavfall/takplater og gravemaskin Juni dag, ca flyrunder: - innflyging av bygningsmaterialer og redskap for oppføring av hytte September dag, 2-3 flyrunder - utflyging av redskap og ev. bygningsavfall Søknaden for selve byggetiltaket er behandlet av Fylkesmannen i Oppland (brev av 4. september 2012), fordi den kom inn før Langsua nasjonalparkstyre overtok forvaltningsmyndigheten, jf. brev fra Miljøverndepartementet av 28. mars 2012 om overføring av forvaltningsmyndigheten for Langsua nasjonalpark og tilliggende verneområder. Verneforskrift og verneformål Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder ble vedtatt opprettet gjennom verneplan for Langsua (utvidelse av Ormtjernkampen), av Kongen i statsråd 11. mars Langsua nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for alle verneområdene med unntak av Hynna naturreservat. Fylkesmannen i Oppland er fortsatt forvaltningsmyndighet for Hynna, fordi det er et Ramsar-område med internasjonal vernestatus. Formålet med Espedalen landskapsvernområde er å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi, opplevelsesverdi, og som er identitetsskapende. Videre er formålet å ta vare på biologisk mangfold som preger landskapet, inkludert naturtyper som naturbeitemark, myr, slåttemyr, ferskvann/våtmark og arter knyttet til disse (jf. verneforskriften for Espedalen landskapsvernområde 1). Videre skal allmennheten ha mulighet til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Motorferdsel til lands og til vanns og i lufta under 300 m fra bakken er forbudt (jf. 3 pkt. 6.1). Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi tillatelse til bruk av beltekjøretøy på snødekt mark eller 7 (18)

8 luftfartøy for transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger ( 3 punkt 6.3 bokstav j). Vurdering Det er et overordnet mål både i verneområder og i utmark for øvrig å redusere motorisert ferdsel til et minimum, og derfor begrenses slik ferdsel til det som er strengt nødvendig. Motorferdsel innenfor verneområder er i all hovedsak regulert strengere enn det som gjelder ellers i utmark. Gjennom verneplanprosessen er det foretatt en avveining mellom verneformål/-verdier og andre interesser i området. Det er derfor hjemmel i verneforskriften for bl.a. å kunne tillate transport av materialer til vedlikehold og byggearbeid på bygninger, anlegg og innretninger, med bl.a. luftfartøy. Det ble i 2011 gitt dispensasjon for én tur/retur fra Reinsåsen med gravemaskin sommeren 2012 (ev. senere) langs eksisterende kjørespor etter den generelle dispensasjonsbestemmelsen ( 4 i verneforskriften, jf. 48 i naturmangfoldloven). Det går to gamle kjørespor mellom Reinsåsen og Hornsjøsetra, og med tanke på mulig framtidig jordbruksdrift på Hornsjøsetra, er det åpning i verneforskriften for å tillate motorferdsel på barmark her i forbindelse med jordbruksdrift. Et av vilkårene til nevnte dispensasjon var at søker samrår seg med Statens naturoppsyn om hvilket av de to kjøresporene som ville egne seg best til transporten ut fra forholdene ved kjøretidspunkt. Det er videre en målsetting å velge ut ett av kjøresporene for ev. framtidig bruk gjennom forvaltningsplanprosessen. Helikoptertransport av gravemaskinen er langt å foretrekke på grunn av faren for terrengskader ved barmarkstransport (jf. naturmangfoldloven 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). Alternativet til helikoptertransport av gamle takplater og annet bygningsavfall fra branntomta og materialer til nye bygg er transport med snøskuter vinterstid. Vår vurdering er at helikopter også er å foretrekke til dette, bl.a. på grunn av mengdene det er snakk om og hensynet til å begrense motorferdselen i verneområdet mest mulig (jf. naturmangfoldloven 10 økosystemtilnærming og samlet belastning). Av hensyn til allmennheten og friluftsinteressene, men også av hensyn til tilstrekkelig tid for å gjennomføre nødvendig antall turer på én dag, mener vi det er riktig å begrense flygingen til hverdager mellom kl. 07 og 17 (anslått flyvetid pr. runde er min). Den valgte traseen, dvs. mellom den av- og pålessingsplassen ved Borgemoen og Hornsjøsetra, går over Hynna naturreservat, omtrent midt på. Det er uhensiktsmessig å fly rundt naturreservatet, men det er nødvendig med en egen dispensasjon etter verneforskriften for Hynna dersom det skal flys i høyder lavere enn 300 m over bakken. Fuglelivet i dette området er godt kartlagt gjennom verneplanprosessen og en sentral del av verneformålet for Hynna. Det er derfor uansett viktig å unngå lavtflyging her i perioden 1. april 31. juli da fuglelivet er mest sårbart. Det er ingen kartlagte rovfugl-lokaliteter e.l. langs traseen som krever spesielle hensyn (naturmangfoldloven 8 er ivaretatt og det er ikke nødvendig å ta i bruk føre-var-prinsippet jf. naturmangfoldloven 9). Naturmangfoldloven 11 om at kostander ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver anser vi som ikke relevant i denne saken. Forslag til vedtak innstilling Langsua nasjonalparkstyre gir Arne Skogly/Jøra Bygg AS tillatelse til bruk av helikopter for frakt av gravemaskin, bygningsmateriell og avfall fra branntomta på Hornsjøsetra i forbindelse med gjenoppbygning av Hornsjøsetra Solberg-Nordre. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Espedalen landskapsvernområde, 3 pkt. 6.3 bokstav j. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Tillatelsen gjelder nødvendig antall turer fordelt over fire dager i perioden fra nå til september Det skal bare flys på hverdager mellom kl. 07 og 17. Ansvarlig prosjektleder i Jøra Bygg skal sørge for at Kjølv Falklev i Statens naturoppsyn får melding på tlf i forkant av flyging. Det skal ikke flys lavere enn 300 meter (1000 fot) over Hynna naturreservat med mindre det er gitt dispensasjon fra motorferdselsforbudet i verneforskriften for Hynna på det aktuelle tidspunkt. Piloten skal gjøres kjent med dette vilkåret og vedlagte utsnitt av vernekartet for området skal tas med under flyging. 8 (18)

9 Vi gjør spesielt oppmerksom på at det er nødvendig med dispensasjon etter verneforskriften for Hynna naturreservat dersom det skal flys i høyder lavere enn 300 meter (1000 fot) over bakken over dette verneområdet. Det er Fylkesmannen i Oppland som er forvaltningsmyndighet for Hynna. Vi gjør videre oppmerksom på denne tillatelsen kun gjelder etter verneforskriften for Espedalen landskapsvernområde. Det er nødvendig med grunneiers tillatelse og tillatelse etter motorferdselloven fra kommunen. Klageadgang Dette vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Direktoratet for naturforvaltning, men sendes til Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer. Vedlegg: Utsnitt av vernekartet for Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder, datert Miljøverndepartementet mars Kopimottakere: Gausdal kommune Gausdal fjellstyre Statskog Fylkesmannen i Oppland Statens naturoppsyn Direktoratet for naturforvaltning 9 (18)

10 Sak nr (arkivsaksnr. 2012/5680) Langsua nasjonalpark, Kjølaåne naturreservat, Haldorbu landskapsvernområde Dispensasjon Motorferdsel 2012 uttransport av felt elg Øystre Slidre fjellstyre Dokumenter i saken 1. Søknad fra Øystre Slidre fjellstyre datert 28. august Saken vurderes i samsvar med: 1. Verneforskriften for Langsua nasjonalpark, datert 11. mars Verneforskriften for Kjølaåne naturreservat, datert 11. mars Verneforskriften for Haldorbu landskapsvernområde, datert 11. mars Naturmangfoldloven, 19. juni 2009 nr Søknaden Øystre Slidre søker i brev av 28. august 2012 om motorferdsel for uttransport av felt elg i Øystre Slidre statsallmenning, på vegne av jaktlagene som berøres av verneområdene. Søknaden gjelder i tidsrommet for elg- og hjortejakt sesongen. Statsallmenningen består nå av 8 jaktterreng, der 5 av terrengene ligger innenfor et eller flere av verneområdene. Jaktterrenget til Vinsteren og Flakstad ligger i Langsua nasjonalpark, jaktterrenget til Skaget ligger både i nasjonalparken, Haldorbu landskapsvernområde og Kjølaåne naturreservat, og jaktterrenget til Synhaugen ligger både i landskapsvernområdet og naturreservatet. Jaktterrenget til Myrbærhammaren ligger innenfor Haldorbu landskapsvernområde, men de trenger ikke søke så lenge de bruker et lett beltegående kjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. Jaktlagene søker om å bruke følgende kjøretøy: Vinsteren: Agria Drott, ca modell, 2-hjuls traktor med belter Flakstad: Combitrack elgtrekk Skaget: Combitrack elgtrekk Synhaugen: ATV 4x4 Yamaha 450, med tilhenger for traktorvei/grusvei og gummimatte med drag for terreng Verneforskrift og verneformål Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder ble vedtatt opprettet gjennom verneplan for Langsua (utvidelse av Ormtjernkampen), av Kongen i statsråd 11. mars Langsua nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for alle verneområdene med unntak av Hynna naturreservat. Fylkesmannen i Oppland er fortsatt forvaltningsmyndighet for Hynna, fordi det er et Ramsar-område med internasjonal vernestatus. Formålet med Langsua nasjonalpark er bl.a. å ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt og villmarkspreget naturområde, og videre å ta vare på et lavfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold herunder arter, bestander og naturtyper (jf. verneforskriften for Langsua nasjonalpark 1). Videre skal allmennheten gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser, er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse ( 3 pkt. 3.1). All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner ( 3 pkt. 5.1). Motorferdsel til lands og til vanns og i lufta under 300 m fra bakken er forbudt (jf. 3 pkt. 6.1). Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi tillatelse til bruk av lett beltegående kjøretøy og muskeg som ikke setter varige spor i terrenget, eller luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med forvaltningsplan ( 3 pkt. 6.3 bokstav k). Formålet med Kjølaåne naturreservat er å ta vare på et spesielt myr- og våtmarksområde og et svært viktig leveområde for sjeldne og sårbare plante- og fuglearter (jf. verneforskriften for Kjølaåne naturreservat 1). Området er stort og variert og har spesielle naturtyper som rikmyrer, kilder og meandrerende elveparti i tillegg til beitepåvirka vegetasjon og spesielle myrutforminger. Motorferdsel til lands og til vanns og i lufta under 300 m fra bakken er forbudt (jf. 5 bokstav a). 10 (18)

11 Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi tillatelse til bruk av lett beltegående kjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, eller luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med forvaltningsplan ( 7 bokstav w). Formålet med Haldorbu landskapsvernområde er å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi, opplevelsesverdi, og som er identitetsskapende. Videre er formålet å ta vare på biologisk mangfold som preger landskapet, inkludert naturtyper som naturbeitemark, myr, slåttemyr, ferskvann/våtmark og arter knyttet til disse (jf. verneforskriften for Haldorbu landskapsvernområde 1). Videre skal allmennheten ha mulighet til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Motorferdsel til lands og til vanns og i lufta under 300 m fra bakken er forbudt (jf. 3 pkt. 6.1). Denne bestemmelsen er ikke til hinder for bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varig spor i terrenget for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med forvaltningsplan ( 3 punkt 6.2 bokstav d). Videre kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til bruk av luftfartøy, motorbåt eller traktor langs eksisterende kjørespor for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med forvaltningsplan ( 3 punkt 6.3 bokstav g). Bruk av hest til kløving, herunder uttransport av felt elg og hjort er tillatt i alle verneområdene (jf. verneforskriften for nasjonalparken 3 punkt 5.3, verneforskriften for naturreservatet 6 bokstav d og verneforskriften for landskapsvernområdet 3 punkt 5.2). Utkast til forvaltningsplan Det ble under høringen av verneplanen i 2009 lagt ved et utkast til forvaltningsplan. Dette er et grunnlagsdokument som vil utbroderes i den forvaltningsplanprosess som nå er i startfasen. Innholdet i utkastet er for det meste av overordnet karakter, og en ferdig forvaltningsplan forventes å foreligge i løpet av Vurdering Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder er i stor grad preget av vekslende terrengforhold med stort innslag av myr og våtmark. Disse er sårbare for kjøring, og det kan lett settes varige spor dersom det kjøres i de blauteste delene og det benyttes kjøretøy som har et for stort marktrykk i forhold til bæreevnen i myrene. I verneområdene er det et nasjonalt mål å begrense motorferdselen til et absolutt minimum. I områder som er vernet i medhold av naturmangfoldloven er det i de fleste tilfeller strengere regler for motorferdsel enn det som følger av motorferdselloven, blant annet på grunn av faren for terrengskader og for å unngå forstyrrelser av dyrelivet. På grunn av farene for terrengskader og skade på vegetasjon er det fra forvaltningens side lagt opp til en restriktiv praksis for uttransportering av felt vilt. Det finnes derfor ikke hjemmel i verneforskriftene for Langsua nasjonalpark og Kjølaåne naturreservat for å gi tillatelse til bruk av ATV eller traktor for transport av felt elg og hjort ut fra disse områdene. Dette er nærmere klargjort i forarbeidene til kongelig resolusjon av 11. mars Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi dispensasjon for bruk av lett beltegående kjøretøy (lett terrenggående kjøretøy) (elgtrekk/jernhest og lignende, som Valmet Terri 30). Bruk av muskeg er forbeholdt vanskelig terreng innenfor Nord- og Sør- Fron kommuner (jf. utkast til forvaltingsplan). Fra nasjonale miljøvernmyndigheter er det klargjort at begrepet lett beltegående kjøretøy eller lett terrenggående kjøretøy omfatter jernhest, elgtrekk og lignende. Det omfatter imidlertid ikke ATV (heller ikke med belter) eller traktor (ev. med belter). I verneforskriften for Haldorbu landskapsvernområde, er motorferdselsforbudet ikke til hinder for bruk av elgtrekk, jernhest og lignende i forbindelse med uttransport av felt elg/hjort (dvs. det er ikke nødvendig å søke om dette). Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon til bruk av luftfartøy, motorbåt eller traktor langs eksisterende kjørespor for uttransport av felt elg og hjort. Dette bør også etter sekretariatets vurdering kunne omfatte bruk av ATV. Et krav vil likevel være at det i forbindelse med kjøringa ikke skal settes varige spor i grunnen. Dette betyr at blaute områder må unngås. Det vil også bli stilt vilkår om at det skal gis melding til vårt oppsyn ved uttransport av hjortog elgslaktet, slik at oppsynet kan foreta en befaring der hvor kjøring har foregått. Oppsynet vil videre rapportere til forvaltningsmyndigheten. De miljørettslige prinsippa i naturmangfoldloven er vurdert slik: 8 kunnskapsgrunnlaget og 9 føre-var-prinsippet: Det er tilstrekkelig kunnskap om terrengslitasje ved bruk av elgtrekk/ jernhest og lignende, som Valmet Terri 30, samt traktor/atv innenfor jaktfeltene. 11 (18)

12 Kunnskapen har kommet fram både gjennom tidligere prøveordninger, feltforsøket på Terrengslitasje fra elgtrekk og ATV gjennomført av Statens naturoppsyn og Gausdal fjellstyre i 2009, samt tidligere erfaringer ut over dette. Feltforsøket konkluderte blant annet med liten terrengslitasje ved lav hastighet og at kjøreadferden, fart og kjøreteknikk har mye å si for terrengslitasjen ved bruk av ATV. ATV har likevel et større potensiale for terrengskader enn elgtrekk/jernhest og lignende. 10 økosystem-tilnærming og samla belastning: Fylkesmannen har kommet fram til at en fornuftig kjøring og bruk innenfor landskapsvernområdet av traktor/atv langs oppgitte kjørespor, er forsvarlig å gi tillatelse til dersom de gitte vilkårene følges. Denne kjøringa må imidlertid evalueres og vurderes nærmere i forvaltningsplanen. 11 kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver: Vi vurderer det slik at dette ikke er relevant i dette tilfellet, ut over eventuell oppretting av terrengskader. 12 miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder: Her viser vi de begrensningene verneforskriftene setter for bruk av kjøretøy samt vilkårene om å unngå kjøring i blaute områder og å melde fra om kjøring til ansvarlig oppsyn, slik at slik at oppsynet kan sjekke ut ev. sporsetting. Tillatelsen vil derfor omfatte motorisert uttransport av elg/hjort innenfor disse områdene: Jaktfelt/verneområde: Langsua nasjonalpark Kjølaåne naturreservat Haldorbu landskapsvernområde Vinsteren X Flakstad X Skaget X X X Synhaugen X X Tillatt transport, alle Elgtrekk/Jernhest/Valmet Terri 30 beltegående verneformer: For landskapsvern gjelder i tillegg: Traktor/ATV kun langs eksisterende kjørespor Haldorbu Kvitfeten I påvente av en ferdig forvaltningsplan bør det bare gis tillatelse til motorisert uttransport av felt elg og hjort for 2012 og Når det foreligger en ferdig forvaltningsplan, vil det være aktuelt å gi flerårige tillatelser for f.eks. fire år av gangen. Forslag til vedtak innstilling Langsua nasjonalparkstyre gir Øystre Slidre fjellstyre tillatelse til motorisert uttransport av elg- og hjorteslakt på vegne av jaktlagene som berøres av Langsua nasjonalpark, Kjølaåne naturreservat og Haldorbu landskapsvernområde jf. søknaden. Tillatelsen er gitt med hjemmel i 3 pkt. 6.3 bokstav k i verneforskriften for Langsua nasjonalpark, 7 bokstav w i verneforskriften for Kjølaåne naturreservat og 3 punkt 6.3 bokstav g i verneforskriften for Haldorbu landskapsvernområde. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Tillatelsen gjelder for elg- og hjortejaktsesongen 2012 og Innenfor Langsua nasjonalpark og Kjølaåne naturreservat er det tillatt med kjøring av elgtrekk/jernhest og lignende, som Valmet Terri 30. Innenfor Haldorbu landskapsvernområde er bruk av traktor og ATV tillatt langs eksisterende kjørespor Haldorbu Kvitfeten, i tillegg til kjøring med elgtrekk/jernhest og lignende, som Valmet Terri 30. Det skal ikke settes varige spor i grunnen. Den som kjører skal derfor unngå blaute områder der slik transport kan sette spor. Det skal gis melding til Kjølv Falklev i Statens naturoppsyn på tlf i forkant av kjøring etter denne tillatelsen. Hvert jaktlag må etter avsluttet jakt hvert år gi en kort tilbakemelding til Statens naturoppsyn om antall elg/hjort som ble transportert, ca. trasé inntegnet på kart samt informasjon om eventuelle kjøreskader (pr. e-post: ev. brev til adressen: SNO- Langsua, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal). SNO rapporterer videre til forvaltningsmyndigheten. Vi forutsetter at de nødvendige tillatelser fra grunneier foreligger. 12 (18)

13 Klageadgang Dette vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Direktoratet for naturforvaltning, men sendes til Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer. Kopimottakere: Øystre Slidre kommune Statskog Fylkesmannen i Oppland Statens naturoppsyn Direktoratet for naturforvaltning 13 (18)

14 Sak nr (arkivsaksnr. 2012/5764) Langsua nasjonalpark, Hersjømyrin naturreservat, Espedalen landskapsvernområde Dispensasjon Motorferdsel 2012 uttransport av felt elg og hjort Espedalen bygdealmenning Dokumenter i saken 1. Søknad fra Ole Petter Kleiven på vegne av Espedalen bygdealmenning og Skåbu-Kvikne grunneierlag, sendt på e-post 3. september Saken vurderes i samsvar med: 1. Verneforskriften for Langsua nasjonalpark, datert 11. mars Verneforskriften for Hersjømyrin naturreservat, datert 11. mars Verneforskriften for Espedalen landskapsvernområde, datert 11. mars Naturmangfoldloven, 19. juni 2009 nr Søknaden Styreleder i Espedalen bygdealmenning, Ole Petter Kleiven, søker i e-post sendt 3. september om tillatelse til motorisert uttransport av felt elg og hjort på vegne av Espedalen bygdealmenning og Kvikne-Skåbu grunneierlag. De søker om bruk av beltekjøretøy/muskegg, samt bruk av motorbåt på Hersjøene i jaktperioden. De har hatt tilsvarende tillatelse for 2011 og Kleiven viser også til felles befaring av kjøresporene etter muskegg i nasjonalparken den 29. august 2012 med representanter for nasjonalparkstyret, Fylkesmannen, jaktlagene og rettighetshaverne. Det søkes om en to-årig tillatelse da storviltjakta skal utlyses på nytt i Vi viser for øvrig til at Fylkesmannen i 2011 behandlet en tilleggssøknad fra Kvikne-Skåbu grunneierlag om bruk av ATV/traktor i landskapsvernområdet, samt bruk av ATV i Hersjømyrin naturreservat. Det ble gitt dispensasjon til bruk av ATV/traktor langs eksisterende kjørespor i Espedalen landskapsvernområde for perioden 25. september 30. november i årene 2011 og Søknaden om bruk av ATV i Hersjømyrin naturreservat ble avslått. Følgende kjørespor kan benyttes i landskapsvernområdet også i 2012: Storhøliseter Svarttjønnholet Valdrestjønna Venlisætra Verneforskrift og verneformål Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder ble vedtatt opprettet gjennom verneplan for Langsua (utvidelse av Ormtjernkampen), av Kongen i statsråd 11. mars Langsua nasjonalparkstyre har forvaltningsmyndigheten for alle verneområdene med unntak av Hynna naturreservat. Fylkesmannen i Oppland er fortsatt forvaltningsmyndighet for Hynna, fordi det er et Ramsar-område med internasjonal vernestatus. Formålet med Langsua nasjonalpark er bl.a. å ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt og villmarkspreget naturområde, og videre å ta vare på et lavfjellsøkosystem med et egenartet og variert biologisk mangfold herunder arter, bestander og naturtyper (jf. verneforskriften for Langsua nasjonalpark 1). Videre skal allmennheten gis anledning til uforstyrret opplevelse av naturen gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Dyrelivet, herunder hi, reir, hekke-, yngle- og gyteplasser, er vernet mot skade og unødvendig forstyrrelse ( 3 pkt. 3.1). All ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn til vegetasjon, dyreliv og kulturminner ( 3 pkt. 5.1). Motorferdsel til lands og til vanns og i lufta under 300 m fra bakken er forbudt (jf. 3 pkt. 6.1). Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi tillatelse til bruk av lett beltegående kjøretøy og muskegg som ikke setter varige spor i terrenget, eller luftfartøy for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med forvaltningsplan ( 3 pkt. 6.3 bokstav k). Formålet med Hersjømyrin naturreservat er å ta vare på et spesielt myr- og våtmarksområde og et svært viktig leveområde for sjeldne og sårbare plante- og fuglearter (jf. verneforskriften for 14 (18)

15 Hersjømyrin naturreservat 1). Området er stort og variert og har spesielle myrutforminger og beitepåvirka vegetasjon. Området har også et stort mangfold av arter med et rikt og særprega fugleliv. Motorferdsel til lands og til vanns og i lufta under 300 m fra bakken er forbudt (jf. 5 bokstav a). Forvaltningsmyndigheten kan imidlertid gi tillatelse til bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget, motorbåt eller luftfartøy for nødvendig uttransport av felt elg og hjort, i samsvar med forvaltningsplan ( 7 bokstav aa). Formålet med Espedalen landskapsvernområde er å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi, opplevelsesverdi, og som er identitetsskapende. Videre er formålet å bl.a. ta vare på biologisk mangfold som preger landskapet, inkludert naturtyper som naturbeitemark, slåttemark, ( ), myr, herunder rikmyr, ferskvann/våtmark, og arter knyttet til disse. (jf. verneforskriften for Espedalen landskapsvernområde 1). Videre skal allmennheten ha mulighet til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøvelse av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Motorferdsel til lands og til vanns og i lufta under 300 m fra bakken er forbudt (jf. 3 pkt. 6.1). Denne bestemmelsen er ikke til hinder for bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varig spor i terrenget for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med forvaltningsplan ( 3 punkt 6.2 bokstav d). Videre kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til bruk av muskegg som ikke setter varige spor i terrenget, luftfartøy, motorbåt eller traktor langs eksisterende kjørespor for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med forvaltningsplan ( 3 punkt 6.3 bokstav g). Bruk av hest til kløving, herunder uttransport av felt elg og hjort er tillatt i alle verneområdene (jf. verneforskriften for nasjonalparken 3 punkt 5.3, verneforskriften for naturreservatet 6 bokstav f og verneforskriften for landskapsvernområdet 3 punkt 5.2). Utkast til forvaltningsplan Det ble under høringen av verneplanen i 2009 lagt ved et utkast til forvaltningsplan. Dette er et grunnlagsdokument som vil utbroderes i den forvaltningsplanprosess som nå er i startfasen. Innholdet i utkastet er for det meste av overordnet karakter, og en ferdig forvaltningsplan forventes å foreligge i løpet av Vurdering Langsua nasjonalpark med tilliggende verneområder er i stor grad preget av vekslende terrengforhold med stort innslag av myr og våtmark. Disse er sårbare for kjøring, og det kan lett settes varige spor dersom det kjøres i de blauteste delene og det benyttes kjøretøy som har et for stort marktrykk i forhold til bæreevnen i myrene. I verneområdene er det et nasjonalt mål å begrense motorferdselen til et absolutt minimum. I områder som er vernet i medhold av naturmangfoldloven er det i de fleste tilfeller strengere regler for motorferdsel enn det som følger av motorferdselloven, blant annet på grunn av faren for terrengskader og for å unngå forstyrrelser av dyrelivet. På grunn av farene for terrengskader og skade på vegetasjon er det fra forvaltningens side lagt opp til en restriktiv praksis for uttransportering av felt vilt. Terrenget rundt Hersjømyrin i Fron er myrlendt og kan være vanskelig framkommelig. Det har likevel vært lange tradisjoner for bruk av muskegg i forbindelse med uttransport av elg- og hjorteslakt i dette området. Spesielt gjelder dette innenfor Espedalen landskapsvernområde og i deler av Langsua nasjonalpark. Båt har også vært benyttet for utfrakt av elg og hjort. Under verneplanprosessen ble det gjennomført flere befaringer i området, blant annet 20. august 2007 sør for Hersjøene mot Langsudalsbekken og fra Øyvassosen. Konklusjonen fra denne befaringen var at terrenget og avstandene i disse områdene er såpass utfordrende at bruk av muskegg er hensiktsmessig og at dette kjøretøyet også i liten grad setter spor i terrenget. Denne vurderingen forutsetter imidlertid at den som kjører er bevisst sporvalget enkelte steder langs traseene og unngår de bløteste partiene. Det ble i 2007 påvist noen kjøreskader langs traseen, og i dispensasjonen som ble gitt for uttransport i 2011, ble det satt vilkår om dette. Høsten 2011 ble det likevel rapportert om uheldige kjøreskader, bl.a. sør for Hersjøene. Det ble derfor gjennomført en befaring med representanter for nasjonalparkstyret, Fylkesmannen, jaktlagene og rettighetshaverne 29. august 2012, som nevnt i søknaden. Blant annet ble eksempler på alternative sporvalg gjennomgått i fellesskap der det var synlige spor etter fjorårets uttransport (jf. naturmangfoldloven 10 om økosystemtilnærming og samlet belastning). Det er viktig at dette følges opp ved framtidig uttransport av elg- og hjorteslakt med muskegg. Vi mener at naturmangfoldloven 8 om kunnskapsgrunnlaget er ivaretatt med hensyn til effektene av muskegg-bruken og at det ikke er nødvendig å ta i bruk føre-var-prinsippet (naturmangfoldloven 9). Det er også en del av vurderingene over at bruk av elgtrekk eller lignende over de store avstandene i disse områdene framfor bruk av muskegg, vil ta uforholdsmessig lang tid, 15 (18)

16 samt at flere turer med elgtrekk også vil kunne gi synlige skader i terrenget her (jf. naturmangfoldloven 12 om miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder). I landskapsvernområdet er motorferdselsforbudet ikke til hindre for bruk av lett beltegående kjøretøy for uttransport av storvilt, (dvs. det er ikke nødvendig å søke om dette). Forvaltningsmyndigheten kan videre gi dispensasjon for bruk av slike kjøretøy i nasjonalparken og naturreservatet. Fra nasjonale miljøvernmyndigheter er det klargjort at begrepet lett beltegående kjøretøy eller lett terrenggående kjøretøy omfatter jernhest, elgtrekk og lignende. Det omfatter imidlertid ikke ATV (heller ikke med belter) eller traktor (ev. med belter). Bruk av båt er ønskelig der det kan erstatte kjøring på barmark (jf. naturmangfoldloven 12). Uavhengig av kjøretøy, vil det være et vilkår at kjøring ikke skal sette varige spor i terrenget/grunnen. Det skal derfor gis melding til vårt oppsyn ved uttransport av hjort- og elgslaktet, slik at oppsynet kan foreta en befaring der hvor kjøring har foregått. Oppsynet vil videre rapportere til forvaltningsmyndigheten. Naturmangfoldloven 11 fastslår at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet. Vi vurderer det slik at dette ikke er relevant i denne sammenhengen, ut over eventuelt krav om oppretting av terrengskader. Tillatelsen vil på denne bakgrunn omfatte motorisert uttransport av elg/hjort innenfor disse områdene: Jaktfelt/verneområde: Langsua nasjonalpark Hersjømyrin naturreservat Espedalen landskapsvernområde Hest til kløving X X X Elgtrekk/jernhest/Valmet X X X Terri 30 Muskegg X X Båt med motor X X I påvente av en ferdig forvaltningsplan er det bare aktuelt å gi tillatelse til motorisert uttransport av felt elg og hjort for 2012 og Når det foreligger en ferdig forvaltningsplan, vil det være aktuelt å gi flerårige tillatelser for f.eks. fire år av gangen. Forslag til vedtak innstilling Langsua nasjonalparkstyre gir Espedalen bygdealmenning og Kvikne-Skåbu grunneierlag tillatelse til motorisert uttransport av elg- og hjorteslakt. Bruken av muskegg og båt med motor skal være i tråd med tidligere tradisjonell bruk. Tillatelsen er gitt med hjemmel i verneforskriften for Langsua nasjonalpark 3 pkt. 6.3 bokstav k, verneforskriften for Hersjømyrin naturreservat, 7 bokstav aa og verneforskriften for Espedalen landskapsvernområde 3 punkt 6.3 bokstav g. Tillatelsen er gitt på følgende vilkår: Tillatelsen gjelder for elg- og hjortejaktsesongen 2012 og Innenfor Langsua nasjonalpark og Hersjømyrin naturreservat er det tillatt med kjøring av elgtrekk/jernhest og lignende, som Valmet Terri 30. Innenfor Langsua nasjonalpark og Espedalen landskapsvernområde er bruk av muskegg tillatt langs etablerte kjøretraseer. Innenfor Hersjømyrin naturreservat og Espedalen landskapsvernområde er bruk av båt med motor tillatt. Det skal ikke settes varige spor i grunnen. Den som kjører skal derfor unngå blaute områder der slik transport kan sette spor. Det skal gis melding til Kjølv Falklev i Statens naturoppsyn på tlf i forkant av kjøring etter denne tillatelsen. Hvert jaktlag må etter avsluttet jakt hvert år gi en kort tilbakemelding til Statens naturoppsyn om antall elg/hjort som ble transportert, ca. trasé inntegnet på kart samt informasjon om eventuelle kjøreskader (pr. e-post: ev. brev til adressen: SNO- Langsua, Vestringsvegen 8, 2651 Østre Gausdal). SNO rapporterer videre til forvaltningsmyndigheten. 16 (18)

17 Vi forutsetter at de nødvendige tillatelser fra grunneier foreligger. Klageadgang Dette vedtaket kan påklages av en part eller annen med rettslig klageinteresse, jf. forvaltningsloven 28. Frist for klage er tre uker fra vedtaket er mottatt. Klagen stiles til Direktoratet for naturforvaltning, men sendes til Langsua nasjonalparkstyre, Postboks 987, 2626 Lillehammer. Kopimottakere: Nord-Fron kommune Sør-Fron kommune Fron fjellstyre Statskog Fylkesmannen i Oppland Statens naturoppsyn Direktoratet for naturforvaltning 17 (18)

18 VEDLEGG (se neste sider) 18 (18)

19 Sørre Elgjaktfelt i Skrautvål sameie 2917 SKRAUTVÅL Att. Hallgeir Rogstad Deres referanse Dato Vår referanse 2011/ UUL Saksbehandler Ulf Ullring, tlf Avdeling Miljøvernavdelingen Langsua nasjonalpark - Røssjøen naturreservat - Storlægeret landskapsvernområde Tillatelse til motorisert transport av felt elg og bruk av mobilt jakttårn - Sørre Elgjaktfelt i Skrautvål sameie Fylkesmannen i Oppland gir Sørre elgjaktlag i Skrautvål sameie tillatelse til motorisert uttransport av elgslakt innenfor Langsua najsonalpark, Storlægret landskapsvernområde og Røssjøen naturreservat i elgjaktsesongen for årene 2011 og Det gis også tillatelse til bruk av midlertidig mobilt jakttårn i samme periode innenfor landskapsvernområdet og naturreservatet. Vilkår følger vedtaket. Søknaden Sørre elgjaktlag i Skrautvål sameie søker om tillatelse til å benytte motorkjøretøy til å frakte felt elg ut fra jaktlagets jaktområder i henholdsvis Langsua najsonalpark, Storlægret landskapsvernområde og Røssjøen naturreservat. Man har i mange år benyttet seg av ATV med boggihenger til uttransport av slakt fra terrenget til jaktleiren på Kolhus i Storlægret LVO. Søkeren er av den oppfatning at dette er en løsning som er skånsom mot terrenget. Det er også vært benyttet Volvo jeep med henger (eller ATV) langs eksisterende kjørespor mellom Sebuhaugen og Kolhus. Sørre jaktlag har i mange år benyttet en traktorkjørt avstikker/slep over høgda nord for Hundslægret, hvor underlaget er fast, for bedre transport. Dagens elgjaktlag har jaktet i sørre felt siden 1980 og er godt kjent i terrenget. Verneformål og bestemmelser Langsua nasjonalpark, Storlægret landskapsvernområde og Røssjøen naturreservat ble vedtatt opprettet som en del av verneplan for Langsua, av Kongen i statsråd 11. mars Fylkesmannen i Oppland har forvaltningsmyndigheten inntil et interkommunalt, politisk sammensatt verneområdestyre er opprettet. Det arbeides også med en forvaltningsplan for verneområdene. Formålet med Langsua nasjonalpark er bl.a. å ta vare på et stort, sammenhengende og i det vesentlige urørt og villmarkspreget naturområde som inneholder særegne og representative økosystemer og landskap som er uten tyngre naturinngrep (jf. verneforskriften for Langsua nasjonalpark 1). Formålet med Storlægret landskapsvernområde er bl.a. å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk verdi, kulturell verdi, opplevelsesverdi og som er identitetsskapende (jf. verneforskriften for Langsua nasjonalpark 1). Formålet med Røssjøen naturreservat er bl.a. å ta vare på et spesielt myr og våtmarksområde og et svært viktig leveområde for sjeldne og sårbare plante- og fuglearter (jf. verneforskriften for Røssjøen naturreservat 1). Motorferdsel er i utgangspunktet forbudt i alle verneområdene, jf. 3 pkt. 6.1 i verneforskriften for Langsua NP, 3 pkt. 6.1 for Storægret LVO og 5 a) for Røssjøen NR. Verneforskriften gir forvaltningsmyndigheten mulighet til å dispensere fra motorferdselsforbudet og tillate bruk av lette beltegående kjøretøy for uttransport av storvilt, jf. 3 pkt. 6.3 k) i verneforskriften for Langsua NP og 7 y) i verneforskriften for Røssjøen NR. Innenfor Storlægret LVO er imidlertid forbudet mot motorferdsel ikke til hinder for bruk av lette beltekjøretøy som ikke setter varige spor til uttransport av Besøksadresse: Statens hus, Storgata 170, 2615 Lillehammer Postadresse: Postboks 987, 2626 Lillehammer Telefon: Telefaks: E-post: Org.nr:

20 storviltslakt, jf. 3 pkt. 6.2 d). Videre kan forvaltningsmyndigheten gi tillatelse til bl.a. bruk av luftfartøy, motorbåt eller traktor langs eksisterende kjørespor for uttransport av felt elg og hjort i samsvar med forvaltningsplan, jf. 5 jf. verneforskriftens 3 pkt. 6.3 g) for Storlægret LVO. Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppsetting av midlertidige mobile jakttårn i forbindelse med storviltjakt innenfor Storlægret LVO (jf. verneforskriftens 3 pkt. 1.3 o) og Røssjøen NR (jf. verneforskriftens 7 q). Innenfor Langsua NP finnes det ikke hjemmel for oppsetning av mobile jakttårn. Fylkesmannens vurdering I verneområdene er motorferdsel i utmark i utgangspunktet forbudt. Forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon til nødvendig motorferdsel, jf. verneforskriften, men det overordnede målet er å begrense motorferdselen til et minimum, både av hensyn til dyrelivet og av hensyn til friluftslivet, jf. formålsparagrafen ( 1). Kjøring på barmark er spesielt viktig å holde på et absolutt minimum, bl.a. for å unngå skader i terrenget. Verneforskriftene gir hjemmel for å tillate motorferdsel til uttransport av storvilt med lette beltegående kjøretøy. Fra nasjonale miljøvernmyndigheter er det klargjort at begrepet lett beltegående kjøretøy eller lett terrenggående kjøretøy omfatter jernhest/elgtrekk og lignende, som Valmet Terri 30. Det omfatter imidlertid ikke ATV (heller ikke med belter) eller traktor (ev. med belter). Sørre elgjaktlag i Skrautvål sameie har i likhet med mange andre jaktlag de siste årene brukt ATV med boggihenger, og forteller at de har hatt god erfaring med det. Forsøk som Statens naturoppsyn har utført har ført til en klar tilrådning om bruk av lette saktegående beltedoninger av typen elgtrekk / jernhest for uttransport av storvilt fra verneområder. Dette vil sikre minst mulig terrengskade under alle forhold. Vernebestemmelsene for Langsua NP og Røssjøen NR gjenspeiler dette, og Fylkesmannen setter som et vilkår at man benytter seg av et slikt kjøretøy. Når det gjelder bruk av Volvo jeep med henger, må dette karakteriseres som en bil, noe som prinsipielt ikke tillates innenfor noen av verneområdene. Det finnes ingen forskrifter som hjemler bruk av slik motorferdsel, til tross for at det planlegges brukt kun langs eksisterende kjørespor. I verneforskriften for Storlægret landskapsvernområde, er det åpnet for bruk av elgtrekk/jernhest/ og lignende, som Valmet Terri 30, i forbindelse med uttransport av felt elg/hjort. Forvaltningsmyndigheten kan gi dispensasjon til bruk av traktor langs eksisterende kjørespor for uttransport av felt elg og hjort. Dette bør også etter Fylkesmannens vurdering kunne omfatte bruk av ATV. Kjøresporene som kan tillates å bruke skal avklares på forhånd. Et krav vil likevel være at det i forbindelse med kjøringa ikke skal settes varige spor i grunnen. Dette betyr at blaute områder må unngås. Sørre elgjaktlag i Skrautvål sameie har i mange år benyttet kjøresporet mellom Sebuhaugen og Kolhus jf. vedlagt kart i søknaden. Dette kjøresporet er sammenfallende med et av kjøresporene som forvaltningsmyndigheten har godkjent på strekningen mellom Sebuhaugen - Skriulægeret og vil derfor kunne benyttes. Et unntak er en traktorkjørt avstikker/slep over høgda nord for Hundslægret. Denne avstikkeren er blitt benyttet gjennom mange år og er godt etablert. Dersom underlaget er fast og det ikke er fare for terrengslitasje, kan dette sporet benyttes. Ved behov for utvidelse i forbindelse med jakttiden, med medfølgende motorferdsel, skal dette meldes til oppsyn eller forvaltningsmyndigheten i forkant av kjøringen. Tillatelsen vil også da omfatte denne perioden. Vurdering etter prinsippene i naturmangfoldloven: Søknaden må i tillegg vurderes etter prinsippene i naturmangfoldloven 8 12, jf. 7. Når det gjelder 8 (kunnskapsgrunnlaget) og 9 (føre-var-prinsippet), er vår vurdering at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig slik at det ikke er behov for å ta i bruk føre-var-prinsippet. Forutsatt at kjøringen begrenses til et absolutt minimum med angitt type kjøretøy, samt at kjøring unngås der terrenget er bløtt, foreligger det liten fare for irreversible skader og den omsøkte motorferdselen vil etter vår vurdering ikke påføre økosystemet kritisk belastning ( 10). 11 (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) vi vurderer det slik at dette ikke er relevant i dette tilfellet, ut over eventuelt oppretting av terrengskader. Når det gjelder 12 (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder), viser vi til vilkårene nedenfor. Vedtak Med hjemmel i 3 pkt. 6.3 k) i verneforskriften for Langsua nasjonalpark og 7 y) i verneforskriften for Røssjøen naturreservat, gir Fylkesmannen i Oppland sørre elgjaktlag i Skrautvål sameie tillatelse til bruk av lett beltegående motorkjøretøy (elgtrekk/jernhest/ Valmet Terri 30) til uttransport av elgslakt. Med hjemmel i verneforskriftens 3 pkt. 6.3 g) gis det også tillatelse til bruk av traktor/atv innenfor Storlægret landskapsvernområde med gitte vilkår. Det gis samtidig tillatelse til oppsetting av mobile jakttårn innenfor Røssjøen NR og Storlægret LVO med hjemmel i hhv. verneforskriftenes 7 q) og 3 pkt. 1.3 o). Vilkårene er som følger: 2

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre

Møteinnkalling. Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Møteinnkalling Navitdalen og Kvænangsbotn områdestyre Utvalg: Møtested:, Kvænangshagen Verdde Dato: 01.12.2014 Tidspunkt: 16:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90660709 eller e-post fmtrrub@fylkesmannen.no.

Detaljer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer

Møteprotokoll. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Møteprotokoll Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 08.07.2015 Tidspunkt: 09:00-09.20 Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Følgende faste medlemmer møtte: Navn Funksjon Representerer Olav Olstad Leder

Detaljer

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER

FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER FORVALTNINGSPLAN FOR RØKKESDALENSKOGNDALEN NATURRESERVAT I LEVANGER KOMMUNE Miljøvernavdelingen, oktober 2014 Rapport 2014-9 2 Fylkesmannen i Nord-Trøndelag Miljøvernavdelingen RAPPORT 2014-9 TITTEL: Forvaltningsplan

Detaljer

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat

Svar på søknad fra Nord-Trøndelag Turistforening om bygging av bruer over Forra og Heståa i Øvre Forra naturreservat Saksbehandler: Hilde Ely-Aastrup Deres ref.: Vår dato: 17.01.2014 Tlf. direkte: 74 16 80 74 E-post: fmnthel@fylkesmannen.no Vår ref.: 2013/6970 Arkivnr: 432.4 Nord-Trøndelag Turistforening Postboks 232

Detaljer

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN

HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN HØRING REVISJON OG UTVIDELSE SALTFJELLET-SVARTISEN NASJONALPARK MED SKISSE TIL FORVALTNINGSPLAN Omfatter følgende verneområder: Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Saltfjellet landskapsvernområde Gåsvatnan

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no MØTEINNKALLING Utvalg: Dispensasjonsutvalget Møtedato: 23.04.2013 Møtested:

Detaljer

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Dovrefjell nasjonalparkstyre Møteinnkalling Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Dombås hotell Dato: 05.01.2015 Tidspunkt: 12:00 (lunsj fra kl 11) Eventuelt forfall må meldes snarest til fmopdovrefjell@fylkesmannen.no, eventuelt

Detaljer

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen.

Reinheimen nasjonalpark - klage på vedtak om avslag på søknad om oppføring av to gjeterbuer i Lordalen. Fylkesmannen i Oppland Serviceboks 2626 Lillehammer Trondheim, 03.12.2013 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2013/642 Saksbehandler: Marte Eliasson Reinheimen nasjonalpark - klage

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014.

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014. Tillegg til tilråding av 02.09.2014. MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 Tillegg til tilråding av 02.09.2014. September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrådde 02. september

Detaljer

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre

Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Ytre Hvaler nasjonalparkstyre Dagsorden Nasjonalparkstyret: Eivind N. Borge, Aase Rennesund, Bjørnar Laabak, Mona Vauer Forfall: Kari Agerup Innkalt vara: Jon-Ivar Nygaard Alle varamedlemmer er invitert

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2014 September 2014 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 62 nye skogreservater i

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Straumen (Sørfold kommune) Dato: 18.02.2013 Tidspunkt: 09:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 952 54183. Vararepresentanter

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00

Møteinnkalling. Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Lyngsalpan verneområdesty re Møtested: Storfjord rådhus Dato: 25.06.2013 Tidspunkt : 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 909 30 802 eller på e-post til: fmtrods@fylkesmannen.no.

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL MILJØVERNDEPARTEMENTET OM VERNEPLAN FOR SKOG HØSTEN 2013 September 2013 1 1. Forslag Miljødirektoratet tilrår med dette opprettelse av 28 nye skogreservater i medhold

Detaljer

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke

Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke Fylkesmannen i Hedmark Forvaltningsplan for Hemmeldalen naturreservat i Stor-Elvdal, Åmot, Hamar og Ringsaker kommuner, Hedmark fylke 2 Forord Hemmeldalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon

Detaljer

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen

Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Revisjon av vern - Saltfjellet-Svartisen Høringsdokument revidering av vern tilknyttet Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark Miljøvernavdelinga Rapportnummer 2015/16 Forsidebilde: Vinterjakt. Foto: Kjell

Detaljer

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark

Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Forslag til forvaltningsplan for Forollhogna nasjonalpark Fylkesmannen i Hedmark / Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Mars 2003 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING. 4 1.1 Opprettelse av nasjonalparker.. 4 1.2

Detaljer

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci

Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci Forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci Utkast fra Fylkesmannen i Troms og arbeidsutvalget «Reisagruppa»,

Detaljer

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Midtre Nordland nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Mo i Rana, Meyergården Dato: 24.09.2013 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 95254183. Vararepresentanter møter

Detaljer

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke.

Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner i Østfold fylke. Miljøverndepartementet Miljø- og utviklingsminister: Erik Solheim KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: Dato: Verneplan for Ytre Hvaler. Opprettelse av Ytre Hvaler nasjonalpark i Hvaler og Fredrikstad kommuner

Detaljer

Verneplan for utvidelse av Ormtjernkampen-Skaget nasjonalpark

Verneplan for utvidelse av Ormtjernkampen-Skaget nasjonalpark Verneplan for utvidelse av Ormtjernkampen-Skaget nasjonalpark Konsekvenser for reiseliv Hogne Øian 415 NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps i Nordland i verneområdene Saltfjellet-Svartisen, Sjunkhatten, Rago og Junkerdal

Vedtak om tillatelse til kjøring med snøscooter for hjelpekorps i Nordland i verneområdene Saltfjellet-Svartisen, Sjunkhatten, Rago og Junkerdal Beiarn Røde Kors Hjelpekorps Saltdal Røde Kors Hjelpekorps Bodø Røde Kors Hjelpekorps Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps Sulitjelma Røde Kors Hjelpekorps Fauske Røde Kors Hjelpekorps Deres ref Vår ref Dato

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Storjord Dato: 21.08.2013 Tidspunkt: 09:00-10:00 Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 400 35630. Vararepresentanter

Detaljer

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører

MØTEINNKALLING. Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører FLESBERG KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: komiteen for næring og ressurs Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 24.06.2010 kl. 09:30 Saksliste: Nr. Sakstittel Saksordfører PS 7/10 PS 8/10 PS 9/10 PS 10/10

Detaljer

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg:

Møteinnkalling TYDAL KOMMUNE. Formannskapet. Dato: 08.12.2014. Formannskapets medlemmer og varamedlemmer. Utvalg: TYDAL KOMMUNE Dato: 08.12.2014 Formannskapets medlemmer og varamedlemmer Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Møterom Øyfjellet, Rådhus 2 Dato: 15.12.2014 Tidspunkt: 09:00 Eventuelt forfall meldes

Detaljer

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB!

MØTEINNKALLING. Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Sak 1/10 MØTEINNKALLING Utvalg: Plan- og ressursutvalget i Steigen Møtested: Rådhuset, Leinesfjord/ Leines skole Møtedato: 16.02.2010 Tid: Kl. 09:00/09:30 NB! Eventuelle forfall, samt forfallsgrunn bes

Detaljer

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke

Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund kommuner i Finnmark fylke Miljøverndepartementet Miljøvernminister: Helen Bjørnøy KONGELIG RESOLUSJON Ref.nr.: Saksnr: 2005/568 Dato: 8.12.2006 Opprettelse av Seiland nasjonalpark/sievjju álbmotmeahcci i Alta, Hammerfest og Kvalsund

Detaljer

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt

0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt 0-alternativ for tidligere Hjerkinn skytefelt NOTAT, Fylkesmannen i Oppland, mai 2015 Grunnlag for konsekvensutredning av et framtidig vern for landbruk og reiseliv 1. Innledning Under verneplanarbeidet

Detaljer

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune

Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Fylkesmannen i Vest-Agder Tilrådning fra Fylkesmannen i Vest-Agder til Miljødirektoratet om opprettelse av Geislafoss naturreservat i Audnedal kommune Foto: Katrine Skajaa Gunnarsli Foto: Katrine Skajaa

Detaljer