Besøksadresse Parkg Hamar. Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Besøksadresse Parkg Hamar. Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker"

Transkript

1 Postadresse Postboks Hamar Besøksadresse Parkg Hamar Kontakt Sentralbord: Direkte: Sølen verneområdestyre Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2017/ Deres ref. «REF» Dato INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Mistra hotell Dato: Tid: Kl Dagsorden Tid Kl ca Vedtakssaker (formell sakliste), orienteringssaker Orientering om BID-prosjektet Rendyrke Rendalen v/kristian Bjørnstad Befaring til Nydammen. Se på parkering av bobiler/campingvogner og få en orientering om fløtningsanlegg ved Nydammen. Saksinnstilling og saksdokumenter er vedlagt. Eventuelt frafall meldes snarest til verneområdeforvalter, på tlf.nr: eller epost: Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 23/2017 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste 24/2017 Referatsaker delegerte saker Vedtakssaker 25/2017 Sølen landskapsvernområde - søknad om dispensasjon fra verneforskriften for uttransport av felt elg med ATV med belter Søker: John Halvor Tærud 26/2017 Sølen landskapsvernområde - søknad om dispensasjon fra verneforskriften for uttransport av felt elg med ATV med belter Søker: Stein Westerheim 27/2017 Sølen landskapsvernområde søknad om dispensasjon fra verneforskriften for uttransport av felt elg med ATV med belter eller snøskuter. 2017/ / /5376 Landskapsvernområde Sølen landskapsvernområde Fuggdalen naturreservat Steinfjellet naturreservat

2 Søker: Kjell Borgar Stubsveen 28/2017 Sølen landskapsvernområde behandling av søknader om motorisert ferdsel på vinterføre for sesongene 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021 delegering av myndighet Drøftingssaker 27/2017 Status på tiltak, prosjekter og økonomi 28/2017 Oppfølging av ulovlige inngrep unntatt etter Off 24 Kontroll og reguleringstiltak 29/2017 Orienteringssaker 30/2017 Eventuelt 2017/5376 Rendalen, 18. september Hilde Nystuen Verneområdeforvalter Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen signatur. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 2 av 18

3 Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 2/ Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Innstilling til vedtak: Møteinnkalling og sakliste godkjennes Behandling: Vedtak: Saksbehandler Hilde Nystuen Side 3 av 18

4 Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 24/ Referatsaker Delegerte saker Referat saker og delegerte saker i perioden gjennomgås i møtet. Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre tar de refererte sakene og delegerte sakene til etterretning Behandling: Vedtak: Saksbehandler Hilde Nystuen Side 4 av 18

5 Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 25/ Sølen landskapsvernområde - søknad om dispensasjon fra verneforskriften for uttransport av felt elg med ATV med belter - John Halvor Tærud Innstilling til vedtak: Med hjemmel i verneforskriften for Sølen landskapsvernområde, 3, punkt 5.2.e, innvilger Sølen verneområdestyre søknaden av 11. august fra John Halvor Tærud om uttransport av inntil 3 felte elger ved hjelp av ATV med belter og henger i jaktsesongen 2017 på Jota jaktfelt. Følgende vilkår er knyttet til tillatelsen: - Dispensasjonen gjelder for medlemmene av jaktlaget til John Halvor Tærud på Jota jaktfelt. - Dispensasjonen gjelder for inntil 3 turer i perioden t.o.m ATV med belter skal kun kjøres i ganghastighet eller lavere, for å unngå uheldig sporsetting i terrenget. - Kjøring innenfor landskapsvernområdet skal begrenses til det aller nødvendigste. - All kjøring skal skje på en hensynsfull måte, slik at skader på vegetasjon og forstyrrelser av dyreliv unngås. Kjøring i bløte partier skal ikke forekomme. - Det skal ikke kjøres over skoggrensa. - Det skal føres kjørejournal som viser datoer for transportene. Kjørejournalen skal sendes Sølen verneområdestyre innen 15. januar Kjørejournal og tillatelse skal medbringes under transportene. Søker: John Halvor Tærud, Tærud vestre, 2013 Skjetten. Dokumenter i saken: Skriftlig søknad mottatt 11. august Søknaden er vurdert i forhold til: - Naturmangfoldloven av 19. juni Verneforskrift for Sølen landskapsvernområde av 18. februar Forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 5 av 18

6 Saksopplysninger John Halvor Tærud søker om tillatelse til bruk av ATV med henger for uttransport av felt elg i forbindelse med elgjakta 2017 på Jota jaktfelt. Det søkes om uttransport av 3 dyr med en Honda ATV, hvor hjulene er byttet ut med belter for å unngå terrengskade, med liten henger. Videre påpeker søker at det ikke er sporskader fra deres tidligere kjøring, men fra før deres tid på Jota. Transporten berører Sølen landskapsvernområde. Søker har levert inn kjørejournal for fjorårets kjøring og rapporterer om 2 turer. Verneformål, verneforskrift og forslag til forvaltningsplan Landskapsvernområdet ble opprettet ved kongelig resolusjon av 18. februar 2011 med hjemmel i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). «Formålet med Sølen landskapsvernområde er å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk og kulturell verdi, med opplevelsesverdi og som er identitetsskapende. Videre er formålet med vernet å ta vare på Sølenmassivet som et karakteristisk landskapselement, geologiske forekomster og landskapsformer, biologisk mangfold og kulturminner. Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøving av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging» jf. verneforskriftens 1. I følge verneforskriften for Sølen landskapsvernområde, 3, punkt 5.1., er motorisert ferdsel forbudt. Jf. verneforskriftens 3, punkt 5.2.e. er det tillatt med bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for uttransport av felt elg eller hjort under skoggrensen. I forvaltningsplanen er det her understreket at det bør benyttes elgtrekk som gir minst sporsetting. Verneforskriftens 3, punkt 5.2.h., åpner opp for at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til bruk av lett beltekjøretøy på vinterføre eller helikopter for uttransport av felt elg eller hjort. Motorisert uttransport av felt elg på barmark over skoggrensen er i utgangspunktet ikke tillatt. Vurdering I følge naturmangfoldlovens 7 skal prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingen skal fremgå i beslutningen. Naturmangfoldlovens 8 sier at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkning. Med bakgrunn i registreringer og rapporter om de naturfaglige verdiene som ble utarbeidet som en del av verneplanprosessen mener forvaltningsmyndigheten å ha tilstrekkelig kunnskap om dette området og konsekvensene av den omsøkte transporten. Det legges derfor ikke vesentlig vekt på naturmangfoldlovens 9 om føre- varprinsippet. I henhold til naturmangfoldlovens 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil bli utsatt for. Kjøring på barmark i Sølen landskapsvernområde kan resultere i skjemmende spor i terrenget og uheldig vegetasjonsslitasje og kan derfor komme i konflikt med verneformålet. Uttransport av 3 dyr vurderes som et beskjedent omfang, men over flere år kan det føre til uheldig sporsetting. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 6 av 18

7 Naturmangfoldlovens 11 om at kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver får liten relevans i denne sammenhengen, hvor transporten ikke vurderes å føre til miljøforringelse av betydning. I følge naturmangfoldlovens 12 skal det tas utgangspunkt i de mest miljøforsvarlige driftsmetodene og teknikkene, samt lokalisering av tiltaket, for å oppnå de beste resultatene. Her er valg av kjøretype ved uttransport av elg relevant. Når det i verneforskriften er innarbeidet et generelt unntak fra motorferdselsforbudet for bruk av lette beltekjøretøyer for uttransport av felt elg, har dette bakgrunn i at elgtrekk er skånsomt mot terrenget og har et spesifikt bruksområde. Et hjulgående kjøretøy som ATV med henger vil kunne medføre uheldig terrengslitasje og sette varige spor og dermed kunne påvirke verneverdiene i landskapsvernområdet på en negativ måte. Ved bruk av et lett beltekjøretøy vil dette kunne unngås. Nå har søker oppgitt at han vil sette belter på ATV, noe som mest sannsynlig vil minske terrengslitasjen og sporsettingen noe. Derimot er det mer uvisst hvor mye en henger lastet med elg som har hjul vil påvirke underlaget. Store deler av de lavereliggende arealene i Sølen landskapsvernområde er relativt fast skogsmark. Hensynsfull og svært begrenset kjøring med ATV med belter på fastmark for uttransport av elg vil trolig kunne gjennomføres uten at det skaper uheldig sporsetting og terrengslitasje, forutsatt at det kjøres i ganghastighet, at det ikke kjøres over skoggrensen og at en unngår å kjøre over myr og andre bløte partier. Forvaltningsmyndigheten bør følge utviklingen nøye med hensyn til om ATV med belter og henger gir uheldig sporsetting. Behandling: Vedtak: Saksbehandler Hilde Nystuen Side 7 av 18

8 Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 26/ Sølen landskapsvernområde - søknad om dispensasjon fra verneforskriften for uttransport av felt elg med ATV med belter - Stein Westerheim Innstilling til vedtak: Med hjemmel i verneforskriften for Sølen landskapsvernområde, 3, punkt 5.2.e, innvilger Sølen verneområdestyre søknaden av 21. august fra Stein Westerheim om uttransport av inntil 2 felte elger ved hjelp av ATV med belter i jaktsesongen 2017 på Aursjøvola jaktfelt. Følgende vilkår er knyttet til tillatelsen: - Dispensasjonen gjelder for medlemmene av jaktlaget til Stein Westerheim på Aursjøvola jaktfelt. - Dispensasjonen gjelder for inntil 2 turer i perioden t.o.m ATV med belter skal kun kjøres i ganghastighet eller lavere, for å unngå uheldig sporsetting i terrenget. - Kjøring innenfor landskapsvernområdet skal begrenses til det aller nødvendigste. - All kjøring skal skje på en hensynsfull måte, slik at skader på vegetasjon og forstyrrelser av dyreliv unngås. Kjøring i bløte partier skal ikke forekomme. - Det skal ikke kjøres over skoggrensa. - Det skal føres kjørejournal som viser datoer for transportene. Kjørejournalen skal sendes Sølen verneområdestyre innen 15. januar Kjørejournal og tillatelse skal medbringes under transportene. Søker: Stein Westerheim. Dokumenter i saken: Skriftlig søknad mottatt 21. august Søknaden er vurdert i forhold til: - Naturmangfoldloven av 19. juni Verneforskrift for Sølen landskapsvernområde av 18. februar Forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 8 av 18

9 Saksopplysninger Stein Westerheim søker om tillatelse til bruk av ATV med henger for uttransport av felt elg i forbindelse med elgjakta 2017 på Aursjøvola jaktfelt. Det søkes om uttransport av 2 dyr med ATV med belter. Transporten berører Sølen landskapsvernområde. Verneformål, verneforskrift og forslag til forvaltningsplan Landskapsvernområdet ble opprettet ved kongelig resolusjon av 18. februar 2011 med hjemmel i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). «Formålet med Sølen landskapsvernområde er å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk og kulturell verdi, med opplevelsesverdi og som er identitetsskapende. Videre er formålet med vernet å ta vare på Sølenmassivet som et karakteristisk landskapselement, geologiske forekomster og landskapsformer, biologisk mangfold og kulturminner. Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøving av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging» jf. verneforskriftens 1. I følge verneforskriften for Sølen landskapsvernområde, 3, punkt 5.1., er motorisert ferdsel forbudt. Jf. verneforskriftens 3, punkt 5.2.e. er det tillatt med bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for uttransport av felt elg eller hjort under skoggrensen. I forvaltningsplanen er det her understreket at det bør benyttes elgtrekk som gir minst sporsetting. Verneforskriftens 3, punkt 5.2.h., åpner opp for at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til bruk av lett beltekjøretøy på vinterføre eller helikopter for uttransport av felt elg eller hjort. Motorisert uttransport av felt elg på barmark over skoggrensen er i utgangspunktet ikke tillatt. Vurdering I følge naturmangfoldlovens 7 skal prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingen skal fremgå i beslutningen. Naturmangfoldlovens 8 sier at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkning. Med bakgrunn i registreringer og rapporter om de naturfaglige verdiene som ble utarbeidet som en del av verneplanprosessen mener forvaltningsmyndigheten å ha tilstrekkelig kunnskap om dette området og konsekvensene av den omsøkte transporten. Det legges derfor ikke vesentlig vekt på naturmangfoldlovens 9 om føre- varprinsippet. I henhold til naturmangfoldlovens 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil bli utsatt for. Kjøring på barmark i Sølen landskapsvernområde kan resultere i skjemmende spor i terrenget og uheldig vegetasjonsslitasje og kan derfor komme i konflikt med verneformålet. Uttransport av 2 dyr vurderes som et beskjedent omfang, men over flere år kan det føre til uheldig sporsetting. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 9 av 18

10 Naturmangfoldlovens 11 om at kostnadene ved miljøforringelse bæres av tiltakshaver får liten relevans i denne sammenhengen, hvor transporten ikke vurderes å føre til miljøforringelse av betydning. I følge naturmangfoldlovens 12 skal det tas utgangspunkt i de mest miljøforsvarlige driftsmetodene og teknikkene, samt lokalisering av tiltaket, for å oppnå de beste resultatene. Her er valg av kjøretype ved uttransport av elg relevant. Når det i verneforskriften er innarbeidet et generelt unntak fra motorferdselsforbudet for bruk av lette beltekjøretøyer for uttransport av felt elg, har dette bakgrunn i at elgtrekk er skånsomt mot terrenget og har et spesifikt bruksområde. Et hjulgående kjøretøy som ATV med henger vil kunne medføre uheldig terrengslitasje og sette varige spor og dermed kunne påvirke verneverdiene i landskapsvernområdet på en negativ måte. Ved bruk av et lett beltekjøretøy vil dette kunne unngås. Nå har søker oppgitt at han vil sette belter på ATV, noe som mest sannsynlig vil minske terrengslitasjen og sporsettingen noe. Store deler av de lavereliggende arealene i Sølen landskapsvernområde er relativt fast skogsmark. Hensynsfull og svært begrenset kjøring med ATV med belter på fastmark for uttransport av elg vil trolig kunne gjennomføres uten at det skaper uheldig sporsetting og terrengslitasje, forutsatt at det kjøres i ganghastighet, at det ikke kjøres over skoggrensen og at en unngår å kjøre over myr og andre bløte partier. Forvaltningsmyndigheten bør følge utviklingen nøye med hensyn til om ATV med belter gir uheldig sporsetting. Behandling: Vedtak: Saksbehandler Hilde Nystuen Side 10 av 18

11 Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 27/ Sølen landskapsvernområde og Fuggdalen naturreservat - søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorferdsel for uttransport av felt elg med ATV og skuter - Kjell Borgar Stubsveen Innstilling til vedtak: Med hjemmel i verneforskriften for Sølen landskapsvernområde 3 punkt 5.3.h. og 5.2.e og med hjemmel i verneforskriften for Fuggdalen naturreservat 5 punkt 2, innvilger Sølen verneområdestyre søknaden fra Kjell Borgar Stubsveen om tillatelse til uttransport av felt elg med snøskuter og/eller ATV med belter i forbindelse med elgjakta 2017 på jaktfelt hos Maren Kværness Halberg i Misterlia. Følgende vilkår er knyttet til tillatelsen: - Dispensasjonen gjelder for Kjell Borgar Stubsveen for bruk av snøskuter og ATV med belter. - Dispensasjonen gjelder for inntil 2 turer i perioden t.o.m ATV med belter skal kun kjøres i ganghastighet eller lavere, for å unngå uheldig sporsetting i terrenget og det skal ikke kjøres over skoggrensa. - Kjøring innenfor landskapsvernområdet og naturreservatet skal begrenses til det aller nødvendigste og kjøring med snøskuter skal bare utføres på frossen og godt snødekt mark. - All kjøring skal skje på en hensynsfull måte, slik at skader på vegetasjon og forstyrrelser av dyreliv unngås. Kjøring i bløte partier skal ikke forekomme. - Det skal føres kjørejournal som viser datoer for transportene. Kjørejournalen skal sendes Sølen verneområdestyre innen 15. januar Kjørejournal og tillatelse skal medbringes under transportene. Søker: Kjell Borgar Stubsveen, 2485 Rendalen Dokumenter i saken: Skriftlig søknad datert Søknaden er vurdert i forhold til: - Naturmangfoldloven av 19. juni Saksbehandler Hilde Nystuen Side 11 av 18

12 - Verneforskrift for Sølen landskapsvernområde av 18. februar Verneforskrift for Fuggdalen naturreservat av 26. september Forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde Saksopplysninger Kjell Borgar Stubsveen søker om tillatelse til bruk av ATV med belter og eventuelt snøskuter for uttransport av felt elg i forbindelse med elgjakta 2017 på jaktfelt hos Maren Kværness Halberg i Misterlia. Det søkes om uttransport av inntil 2 elger. Transporten berører Sølen landskapsvernområde og Fuggdalen naturreservat. Det er levert kjørejournal for 2016 og det ble rapportert om ingen turer. Verneformål, verneforskrift og forslag til forvaltningsplan Landskapsvernområdet ble opprettet ved kongelig resolusjon av 18. februar 2011 med hjemmel i lov av 19. juni 2009 nr. 100 om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven). Formålet med Sølen landskapsvernområde er å ta vare på et natur- og kulturlandskap med økologisk og kulturell verdi, med opplevelsesverdi og som er identitetsskapende. Videre er formålet med vernet å ta vare på Sølenmassivet som et karakteristisk landskapselement, geologiske forekomster og landskapsformer, biologisk mangfold og kulturminner. Allmennheten skal gis anledning til natur- og landskapsopplevelse gjennom utøving av naturvennlig og enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging» jf. verneforskriftens 1. I følge verneforskriften for Sølen landskapsvernområde, 3, punkt 5.1., er motorisert ferdsel forbudt. Jf. verneforskriftens 3, punkt 5.2.e. er det tillatt med bruk av lett beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget for uttransport av felt elg eller hjort under skoggrensen. I forvaltningsplanen er det her understreket at det bør benyttes elgtrekk som gir minst sporsetting. Verneforskriftens 3, punkt 5.2.h, åpner opp for at forvaltningsmyndigheten etter søknad kan gi tillatelse til bruk av lett beltekjøretøy på vinterføre eller helikopter for uttransport av felt elg eller hjort. Motorisert uttransport av felt elg på barmark over skoggrensen er i utgangspunktet ikke tillatt. Fuggdalen naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon av 26. september Formålet med vernet er blant annet å bevare som helhetlig økosystem et barskogområde med ulike skogtyper, et nedbørsfelt med myrer, vassdrag og omkransede snaufjell samt naturlig forekommende vann- og landlevende arter. Ifølge verneforskriftens 3 punkt 4 er motorisert ferdsel forbudt. Ifølge verneforskriftens 4 punkt 2 er bestemmelsene i 3 ikke til hinder for uttransport av felt elg og hjort med lett terrengkjørende beltekjøretøy som ikke setter varige spor i terrenget. Forvaltningsmyndigheten kan etter søknad gi dispensasjon til uttransport av felt og hjort med andre kjøretøy enn nevnt i 4 nr. 2, jf. forskriftens 5 punkt 2. Vurdering I følge naturmangfoldlovens 7 skal prinsippene i 8-12 legges til grunn som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingen skal fremgå i beslutningen. Naturmangfoldlovens 8 sier at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse Saksbehandler Hilde Nystuen Side 12 av 18

13 og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkning. Med bakgrunn i registreringer og rapporter om de naturfaglige verdiene som ble utarbeidet som en del av verneplanprosessen mener forvaltningsmyndigheten å ha tilstrekkelig kunnskap om dette området og konsekvensene av den omsøkte transporten. Det legges derfor ikke vesentlig vekt på naturmangfoldlovens 9 om føre- varprinsippet. I henhold til naturmangfoldlovens 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet har eller vil bli utsatt for. Kjøring på barmark i Sølen landskapsvernområde og Fuggdalen naturreservat kan resultere i skjemmende spor i terrenget og uheldig vegetasjonsslitasje og kan derfor komme i konflikt med verneformålet. Uttransport av 2 dyr vurderes som et beskjedent omfang, men over flere år kan det føre til uheldig sporsetting. Naturreservat er den strengeste verneformen med hjemmel i naturvernloven. Denne verneformen brukes for å sikre urørt eller tilnærmet urørt natur eller en spesiell naturtype som det er knyttet internasjonale, nasjonale eller regionale verneverdier til. Utviklingen i naturreservater skal være mest mulig naturstyrt. Stillhet og fravær av motordur og motoriserte kjøretøy og luftfartøy er et av karaktertrekkene ved urørt natur. Det er derfor et overordnet mål å holde omfanget av motorisert ferdsel i slike biologiske naturreservater som Fuggdalen representerer så lite som mulig og begrense dette til det strengt nødvendige. Motorisert ferdsel vil kunne virke forstyrrende på dyrelivet i området. Sølen landskapsvernområde og Fuggdalen naturreservat er leveområde og viktig vinterbeiteområde for Rendalsrenen, men relativt få andre pattedyr og fuglearter har landskapsvernområdet som leveområde vinterstid. Begrenset kjøring med snøskuter på godt snødekt mark ved uttransport av felt elg anses som nyttetransport som antas å påvirke økosystemet og naturmangfoldet i liten grad. Omfanget av denne kjøringen vil neppe bli så stort at det vil utgjøre en vesentlig forstyrrelsesfaktor for dyrelivet slik at den samlede belastningen vil bli for stor. Naturmangfoldlovens 11 vurderes ikke som relevant i den aktuelle saken, da det ikke er aktuelt å pålegge gjennomføring av kostnadskrevende tiltak for å hindre eller begrense skader på naturmangfoldet i forbindelse med den omsøkte kjøringen. I følge naturmangfoldlovens 12 skal det tas utgangspunkt i de mest miljøforsvarlige driftsmetodene og teknikkene, samt lokalisering av tiltaket, for å oppnå de beste resultatene. Her er valg av kjøretype ved uttransport av elg relevant. Begrenset bruk av snøskuter på godt snødekt mark anses ikke å kunne påvirke verneverdiene nevneverdig. Når det i verneforskriften er innarbeidet et generelt unntak fra motorferdselsforbudet for bruk av lette beltekjøretøyer for uttransport av felt elg, har dette bakgrunn i at elgtrekk er skånsomt mot terrenget og har et spesifikt bruksområde. Et hjulgående kjøretøy som ATV vil kunne medføre uheldig terrengslitasje og sette varige spor og dermed kunne påvirke verneverdiene i landskapsvernområdet på en negativ måte. Ved bruk av et lett beltekjøretøy vil dette kunne unngås. Nå har søker oppgitt at han vil bruke ATV med belter, noe som mest sannsynlig vil minske terrengslitasjen og sporsettingen noe. Store deler av de lavereliggende arealene i Sølen landskapsvernområde er relativt fast skogsmark. I Fuggdalen naturreservat er det mer myrlendt terreng. Hensynsfull og svært begrenset kjøring med ATV med belter i størst mulig grad på fastmark for uttransport av elg vil trolig kunne gjennomføres uten at det skaper uheldig sporsetting og terrengslitasje, forutsatt at det kjøres i ganghastighet, at det ikke kjøres over skoggrensen og at en unngår å kjøre over myr og andre bløte partier. Bruk av beltegående ATV vurderes ikke å medføre større terrengbelastning enn de typer kjøretøy som er Saksbehandler Hilde Nystuen Side 13 av 18

14 omfattende av bestemmelsene i verneforskriften for Fuggdalen naturreservat 4, punkt 2 under forutsetning av det kjøres i ganghastighet. Forvaltningsmyndigheten bør følge utviklingen nøye med hensyn til om ATV med belter gir uheldig sporsetting. Behandling: Vedtak: Saksbehandler Hilde Nystuen Side 14 av 18

15 Arkivsaksnr: 2017/ Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 28/ Sølen landskapsvernområde og Fuggdalen naturreservat- delegering av myndighet - søknader om motorisert ferdsel på vinterføre sesongene 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021 Innstilling til vedtak: Sølen verneområdestyre delegerer til verneområdeforvalter myndighet til å avgjøre saker i henhold til verneforskriften for Sølen landskapsvernområde 3, punktene 5.3.a, 5.3.b, 5.3.c, 5.3.d, 5.3.g og 5.3.h, for saker som gjelder for vintersesongen 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021. Verneforskriftens punkt 5.3.a (nyttetransport til hytter, buer og setrer) delegeres med utgangspunkt i forvaltningsplan når det gjelder antall turer som legges til grunn, samt at antall turer det gis tillatelse til gjelder pr. husvære og at det må framkomme av søknaden hvilket husvære det gjelder. Eventuelle søknader om oppkjøring av skiløypetraséer som ikke er angitt i forvaltningsplanen skal avgjøres av verneområdestyret. Sølen verneområdestyre delegerer også til verneområdeforvalter myndighet til å avgjøre saker i henhold til verneforskriften for Fuggdalen naturreservat 5, punkt 3, for nødvendig bruk av snøskuter til transport av brensel, materialer, utstyr og proviant til eksisterende seter, hytter og buer vintersesongen 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 og 2020/2021. Saken er vurdert i forhold til: - Vedtekter for Sølen verneområdestyre av 17. august Verneforskrift for Sølen landskapsvernområde av 18. februar Verneforskrift for Fuggdalen naturreservat av 26.september Forvaltningsplanen for Sølen landskapsvernområde av januar Saksopplysninger I følge vedtektene for styret, punkt 6.2. kan styret «gi forvalteren myndighet til å treffe vedtak i saker av kurant karakter. Med kurant karakter menes følgende: - Saker etter verneforskriftens dispensasjonsbestemmelser om ferdsel og motorferdsel - Saker etter verneforskriftens øvrige spesifiserte dispensasjonsbestemmelser og etter naturmangfoldlovens 48 der: Saksbehandler Hilde Nystuen Side 15 av 18

16 a) Det dreier seg om fornying av dispensasjon gitt av styret eller arbeidsutvalget, og forutsetningene er tilnærmet uendret. b) Det foreligger etablert forvaltningspraksis fra saker behandlet av styret/au i tilsvarende sak. c) Forvaltningsplanen gir entydige føringer for utfallet Ved tvil skal forvalter drøfte saken med styreleder. Dette skal komme frem av saksutredningen hvis forvalter treffer delegert vedtak i saken. Alle delegerte vedtak skal refereres for styret.» Verneformål, verneforskrift og forslag til forvaltningsplan I følge 3 punkt 5.1. i verneforskriften for Sølen landskapsvernområde er, med noen unntak, all motorisert ferdsel i utgangspunktet forbudt. I bestemmelsens 3 punkt 5.3 er det imidlertid gitt åpning for at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorferdsel for enkelte spesifiserte nytteformål på vinterføre som: a) luft- og snøscootertransport av brensel, materialer, utstyr og proviant til setrer, buer og hytter b) oppkjøring av skiløyper med beltekjøretøy på vinterføre c) utkjøring av saltstein vinterstid i regi av beitelag d) motorferdsel i forbindelse med vedhogst til eget bruk g) øvelseskjøring på vinterføre for formål nevnt i punkt 5.2.a) h) bruk av lett beltekjøretøy på vinterføre eller helikopter for utfrakting av felt elg eller hjort Jf. forvaltningsplanen kan det bli gitt tillatelse etter søknad til transport av brensel, materialer, utstyr og proviant til setrer, buer og hytter når avstanden til brøytet vei er på minst 2,5 km. I utgangspunktet kan det gis tillatelse til inntil 6 turer pr. sesong pr. husvære for de som kan påvise behov for transport, uansett søkers slektskap eller bosted. Ifølge 3 punkt 4 i verneforskriften for Fuggdalen naturreservat er motorisert ferdsel i naturreservatet forbudt. Forvaltningsmyndigheten er gitt anledning etter søknad til å gi tillatelse til nødvendig bruk av snøskuter til transport av brensel, materialer, utstyr og proviant til eksisterende seter, hytter og buer, jf. verneforskriftens 5 punkt 3. Naturreservat er den strengeste verneformen med hjemmel i naturmangfoldloven. Denne verneformen brukes for å sikre urørt eller tilnærmet urørt natur eller en spesiell naturtype som det er knyttet internasjonale, nasjonale eller regionale verneverdier til. Utviklingen i naturreservater skal være mest mulig naturstyrt. Stillhet og fravær av motordur og motoriserte kjøretøy og luftfartøy er et av karaktertrekkene ved urørt natur. Det er derfor et overordnet mål å holde omfanget av motorisert ferdsel i slike biologiske naturreservater som Fuggdalen representerer så lite som mulig og begrense dette til det strengt nødvendige. Vurdering Det alt vesentligste av motorisert ferdsel med snøskuter som er søknadspliktig i forhold til verneforskriften for Sølen landskapsvernområde har de siste sesongene vært knyttet til transport til setrer, hytter og buer. Tillatelser til oppkjøring av skiløyper i randområdene i regi av løypelag/velforeninger har også generert en del motorferdsel. For de fire siste kjøreformålene som er omtalt i avsnittet ovenfor har forvaltningsmyndigheten mottatt få søknader. Saksbehandler Hilde Nystuen Side 16 av 18

17 Oversikt over antall behandlede søknader om tillatelse til bruk av snøskuter for transport av materialer, utstyr, ved, proviant m.m. til setrer, hytter og buer i landskapsvernområdet: Tidsrom Antall søknader 2011/ / / / / / Det ble for sesongene 2015/2016 og 2016/2017 gitt 2-årige dispensasjoner. Derfor er det gitt betydelig mindre dispensasjoner gitt i 2016/2017. Til sammen er det gitt 115 dispensasjoner. I tillegg kommer noen søknader til oppkjøring av skiløyper og andre kjøreformål. Dette er en økning i antall søknader og det er sannsynlig at styret vil få et betydelig antall søknader om motorferdsel med snøskuter for kommende vintersesonger. Det alt vesentligste av motorisert ferdsel med snøskuter som er søknadspliktig i forhold til verneforskriften for Fuggdalen naturreservat har de siste sesongene vært knyttet til transport til setrer, hytter og buer. Følgende saker blitt behandlet i løpet av de siste årene: Motorferdsel vinterstid Motorferdsel barmark Byggesak Andre saker 1 1 Antall saker Det er ikke behandlet saker i Steinfjellet naturreservat. Det er for Fuggdalen naturreservat satt et øvre tak på maksimalt 5 turer pr. husvære og det er gitt 4- årige dispensasjoner. De fleste dispensasjoner er gitt for perioden fram til I henhold til naturmangfoldlovens 10 skal en påvirkning av et økosystem vurderes ut fra den samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Innenfor Sølen landskapsvernområde er det et stort antall bygninger (setrer og hytter). En betydelig andel av disse har høy bruksfrekvens. Bruken av bygningene generer behov for regelmessig transport av brensel, materialer, utstyr og proviant. Ingen av de aktuelle bygningene har adkomst via brøytet bilvei vinterstid, men et betydelig antall av bygningene har bilveiadkomst i barmarksesongen. Det er en overordnet målsetting å begrense omfanget av motorferdselen i utmark til det nødvendigste av nyttetransport. Bruk av bil på de eksisterende bilveiene i barmarksesongen vil redusere behovet for motorferdsel vinterstid. En ser allikevel at det vil være behov for noe bruk av nyttetransport med snøskuter vinterstid. Med det store antallet bygninger som finnes i landskapsvernområdet vil det totale antallet snøskutertransport i dette fjellområdet kunne bli svært stort dersom det ikke fastsettes rammer for Saksbehandler Hilde Nystuen Side 17 av 18

18 kjøringen. Det vil komme i konflikt med økologiske verdier og verdiene området har for friluftsliv og landskapsopplevelse, jf. også formålsparagrafen. Motorisert ferdsel vil kunne virke forstyrrende på dyrelivet og Sølenområdet er leveområde og viktig vinterbeite- og kalvingsområde for Rendalsrenen. Det er i godkjent forvaltningsplan for Sølen landskapsvernområde satt en begrensning på antall turer til inntil 6 turer pr. sesong pr. husvære for de som kan påvise behov for transport, uavhengig av søkernes slektskap og bosted. Dette gjelder også for de som har langtidsleie på hytte/seter. Dette som et resultat av at Miljødirektoratet signaliserte i epost av og i brev av at antallet turer som først ble foreslått i utkastet til forvaltningsplanen var for høyt og ville medføre for stor samlet belastning. Miljødirektoratet ga uttrykk for at planutkastet i større grad burde differensiere antall turer på snødekt mark mellom brukere av hytter som har og ikke har sommervei. Miljødirektoratet ønsker mest mulig enhetlig forvaltningspraksis av verneområder etter nasjonale målsettinger og at det tas hensyn til verneformålet i landskapsvernområdet om at allmennheten skal gis anledning til et enkelt og naturvennlig friluftsliv. Det er et mål å samkjøre tidsperioden med kommunale tillatelser etter motorferdselloven og gi inntil 4-årige tillatelser. Ettersom omfanget av søknader om motorisert ferdsel på vinterføre er stort vurderes det som hensiktsmessig å delegere myndigheten til å avgjøre saker i henhold til 3, punktene 5.3.a, 5.3.b, 5.3.c, 5.3.d, 5.3.g og 5.3.h i verneforskriften for Sølen landskapsvernområde og i henhold 5, punkt 3 i verneforskriften for Fuggdalen naturreservat for saker som gjelder vintersesongene fram til og med 2020/2021. Behandling: Vedtak: Saksbehandler Hilde Nystuen Side 18 av 18

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289

SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sakliste vedtaksmøte 2014/6289 SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 30.09.2014 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 33/2014 Sølen

Detaljer

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE

VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE VERNEOMRÅDESTYRET FOR SØLEN LANDSKAPSVERNOMRÅDE Møtedato: 21. januar 2014 Sak 1/2014: Søknad om dispensasjon fra verneforskriften for motorisert transport av materialer til gapahuk - Grøndalen fritidsområde

Detaljer

Sølen landskapsvernområde. ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtakssaker

Sølen landskapsvernområde. ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste Vedtakssaker SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 4. februar 2015 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 1/2015

Detaljer

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Besøksadresse Parkgt 36 2317 Hamar Postadresse Postboks 4104 2307 Hamar Kontakt Sentralbord +47 62 55 10 00 Direkte 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmannen.no Sølen verneområdestyre Saksbehandler Hilde Nystuen

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 1.september 2015 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 31/2015

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: kl SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 19.09.2014 kl. 15.00-17.30 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 10.03.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak).

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre. Dette møtet har kun én sak på dagsorden (dispensasjonssak). Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Langsua nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: Pr. e-post (hastesak) Dato: 09.01.2013 (se nedenfor) Tidspunkt: Kl. 13.00 (se nedenfor) Dette møtet har kun én sak på dagsorden

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde INNKALLING TIL STYREMØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Møtested: Elektronisk møte Dato: 18.07.2014 Sakliste vedtaksmøte ST-sak Type sak Arkivsak 23/2014 Sølen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 30.03.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 948 50 236. Vararepresentanter

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Kommunehuset Dato: 17.09.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 08.07.2015 Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Side1 Saksliste

Detaljer

Sølen landskapsvernområde

Sølen landskapsvernområde SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 01.09.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Møteinnkalling Arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.06.2015 Tidspunkt: Tilbakemelding snarest! Eventuelt forfall må meldes snarest. Vararepresentanter møter

Detaljer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer

MØTEPROTOKOLL SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE. Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015. Fra verneområdestyret: Representerer SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Sølen landskapsvernområde MØTEPROTOKOLL Utvalg Sølen verneområdestyre Møtested: Elektronisk møte Dato: 04.02.2015 Fra verneområdestyret: Navn Karin Wiik Rune Granås May-Liss Sæterdalen

Detaljer

: Søknad fra Martin Borkhus, Dalholen, om transport med snøskuter gjennom

: Søknad fra Martin Borkhus, Dalholen, om transport med snøskuter gjennom Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 34/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 34/ SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Særutskrift Arkivsaksnr: 2017/5662-0 Saksbehandler: Hilde Nystuen Dato: 17.10.2017 Utvalg Utvalgssak Møtedato Sølen verneområdestyre 34/2017 03.11.2017 Sølen landskapsvernområde,

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Blåfjell, Trofors Dato: 16.03.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg:

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Utvalg: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Møtested: E-postmøte Dato: 19.08.2016 Tidspunkt: 20:00 (svarfrist) Etter avtale med leder er møtet endret fra telefonmøte til e-postmøte

Detaljer

Møteinnkalling AU 2/2018 April

Møteinnkalling AU 2/2018 April Utvalg: Møtested: e-post/ Telefon Dato: 20.04.2018 Tidspunkt: Møteinnkalling AU 2/2018 April Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Saksliste Utvalgssaksnr ST 27/2018 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag

Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen - Elvevoll 2014, Vestre Storfjord lysløypelag Vestre Storfjord Lysløypelag Att: Frank Dreyer SAKSBEHANDLER: ODDRUN SKJEMSTAD ARKIVKODE: 2014/1606-432.2 DATO: 13.03.2014 Søknad om bruk av snøscooter i forbindelse med avvikling av «friarstituren», Lakselvdalen

Detaljer

Kjetil Bjørklid. Vedtak

Kjetil Bjørklid. Vedtak Kjetil Bjørklid SAKSBEHANDLER: MAGNUS BARMOEN VÅR REF.: 2017/1845-432.2 DATO: 28.03.2017 Dispensasjon for bruk av snøskuter og luftfartøy for transport av utstyr, materiell og ved til Dalstuen, Gearbbethytta,

Detaljer

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri.

Dispensasjon for frakt av utstyr og personell i sammenheng med vedlikehold av grensegjerde Norge-Finland sør for Somajávri. NASJONALPARKSTYRET REISA NASJONALPARK RÁISDUOTTARHÁLDI LANDSKAPSVERNOMRÅDE Saksfremlegg Arkivsaksnr: 2016/4441-3 Saksbehandler: Rune Benonisen Dato: 23.06.2016 Utvalg Utvalgssak Møtedato Reisa nasjonalparkstyre

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE

INNKALLING TIL MØTE I SØLEN VERNEOMRÅDESTYRE Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist)

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Møteinnkalling Arbeidsutvalg for Dovrefjell nasjonalparkstyre Utvalg: Møtested: E-postbehandling Dato: 22.09.2014 Tidspunkt: 12:00 (svarfrist) Medlemmene bes snarest om å gi tilbakemelding om de støtter

Detaljer

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1

Møteinnkalling. Sakliste er utsendt på e-post til arbeidsutvalget i Rondane-Dovre nasjonalparkstyre. Side 1 Møteinnkalling Utvalg: Ar beidsutvalget i Rondane -Dovre nasjonalparksty re Møtested: E-postbehandling Dato: 07.10.2013 Tidspunkt : Tilbakemelding så raskt som mulig. Sakliste er utsendt på e-post til

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 69/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jens Eftestø Knabenvegen

Detaljer

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark

Bruk av naturmangfoldloven. motorferdselsaker. Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Bruk av naturmangfoldloven i motorferdselsaker Kristine Schneede Ass. miljøverndirektør Fylkesmannen i Hedmark Viktige dokumenter Lov om motorferdsel i utmark og vassdrag Nasjonal forskrift for bruk av

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30

Møteinnkalling. Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: Tidspunkt: 11:30 Møteinnkalling Utvalg: Reisa nasjonalparkstyre Møtested: Kågtind, Haltibygget Dato: 29.05.2017 Tidspunkt: 11:30 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 48117248. Vararepresentanter møter etter nærmere

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 68/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Hans Ackermann

Detaljer

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet

Møteinnkalling. Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Møteinnkalling Nasjonalparkstyret for Fulufjellet Utvalg: Møtested: Konferanserom, Ljøratunet i Ljørdalen Dato: 10.06.2016 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 62 55 11 87/41 43

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt :

Møteinnkalling. Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: Tidspunkt : Møteinnkalling Utvalg: Verneområdesty ret for Skardsfjella og Hyllingsdalen Møtested: E-post Dato: 07.07.2016 Tidspunkt : Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 40617001. Vararepresentanter møter

Detaljer

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark

Innkalling til konstituerende møte i nasjonalparkstyret for Fulufjellet nasjonalpark FYLKESMANNEN I HEDMARK Miljøvernavdelingen Vår dato Vår referanse 4. mars 2013 2012/4637-6(bes oppgitt ved svar) Saksbehandler, innvalgstelefon Arkivnr. Deres referanse Hans Chr. Gjerlaug, tlf. 62 55 11

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato:

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalget Lyngsalpan verneområdestyre - delegerte styresaker Møtested: E-postmøte Dato: 19.05.2014 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 90930802. Vararepresentanter

Detaljer

Dispensasjon til bruk av ATV i jaktfeltet Skallelv i Vadsø kommune ved utfrakt av felt elg 2019

Dispensasjon til bruk av ATV i jaktfeltet Skallelv i Vadsø kommune ved utfrakt av felt elg 2019 Postadresse Fylkesmannen i Troms og Finnmark Statens Hus 9815 Vadsø Besøksadresse Damsveien 1 9800 Vadsø Kontakt Sentralbord: +47 78 95 03 00 Direkte: +47 78 95 03 59 fmtfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/varangerhalvoya

Detaljer

Sølenseminaret Lokal forvaltning - muligheter eller kun triksing med ord? Karin Wiik, leder av verneområdestyret

Sølenseminaret Lokal forvaltning - muligheter eller kun triksing med ord? Karin Wiik, leder av verneområdestyret Sølenseminaret 2015 Lokal forvaltning - muligheter eller kun triksing med ord? Karin Wiik, leder av verneområdestyret Sølen landskapsvernområde opprettet 18. februar 2011 areal på 456,4 km2 et av Hedmarks

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 72/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Asle Ljosland Nedre

Detaljer

Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av snøskuter til søk etter elghund

Innvilget søknad om dispensasjon fra verneforskriften til bruk av snøskuter til søk etter elghund Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Statens Hus 9815 Vadsø Kontakt Sentralbord +47 78 95 03 00 Direkte 77642209+47 91 57 64 45 isbje@fylkesmannen.no Yngve Bruhaug

Detaljer

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles.

Representant som mener seg inhabil i saken bes varsle ordfører (over tlf ) om dette, slik at vararepresentant eventuelt kan innkalles. RENDALEN KOMMUNE TILLEGGSSAKSLISTE MED SAKSPAPIR FORMANNSKAPET Møtested: Rendalen kommunehus (Sølen) Møtedato: 02.11.2017 Tid: 09.00 Tilleggssaksliste: Saksnr. Tittel 91/17 MOTORFERDSEL I UTMARK 6 - TRANSPORT-

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter

Delegert sak nr Dokumenter Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fminpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Tillatelse til transport med helikopter i forbindelse med oppsetting av et nybygg (gnr/bnr: 5/9) Åseral kommune Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Jan Ove Pytten

Detaljer

Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen Hjerkinn

Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen Hjerkinn Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/rondane-dovre

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet for frakt av ved og varer til Erlingbu - BUL - Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 400 35 630 fmnopost@fylkesmannen.no BUL- Bodø v/ Morten Nilsen Postboks 175 8001 BODØ

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 71/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Ståle Kyllingstad

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter i saken

Delegert sak nr Dokumenter i saken Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed. Møteinnkalling Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Utvalg: Møtested: Epostmøte Dato: 12.-15.06.2012 Tidspunkt: Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. xxxx. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu

Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien Bardu Besøksadresse Veksthuset Setermoen Altevannsveien 7 9365 Bardu Postadresse Postboks 137 9365 Bardu Kontakt Sentralbord +47 77 64 20 00 Direkte +47 91 32 86 14 fmtrakb@fylkesmannen.no Hugo Walle Lyngveien

Detaljer

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1

Møteinnkalling. Lyngsalpan verneområdestyre. Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Møteinnkalling Lyngsalpan verneområdestyre Utvalg: Møtested: E-postmøte, behandling av søknad om motorferdsel Dato: 25.03.2014 Tidspunkt: Side1 Side2 Saksliste Utvalgssaksnr ST 2/14 Innhold Lukket Arkivsaksnr

Detaljer

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 3/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 3/18 Arkivsaksnr: 2017/8074-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 08.01.2018 Utvalg Verneområdestyret for SVR - delegert

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/

Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2013/2504 Saksbehandler: Hans Christian Gjerlaug Dato: 25.03.2013 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) AU 33/2013

Detaljer

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19

Delegert vedtak. Utvalgssak Møtedato. Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 48/19 Postadresse Postboks 788 Stoa 4809 ARENDAL Besøksadresse Kommunehuset, 4440 Tonstad Kontakt Sentralbord: +47 37 01 75 00 Direkte: +47 38 17 62 03 fmavgso@fylkesmannen.no Delegert vedtak Agder Energi Vannkraft

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Veiledning om oppringing til telefonmøtet, sendes i egen e-post.

Møteinnkalling. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre. Veiledning om oppringing til telefonmøtet, sendes i egen e-post. Møteinnkalling Utvalg: Møtested: Telefonmøte Dato: 02.11.2015 Tidspunkt: 14:00 Merk tidspunktet kl. 14:00. Arbeidsutvalget for Dovrefjell nasjonalparkstyre Veiledning om oppringing til telefonmøtet, sendes

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Junkerdal Nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved Solvågvatn - Stein Halvorsen

Junkerdal Nasjonalpark - Dispensasjon for motorisert transport til hytte ved Solvågvatn - Stein Halvorsen Postadresse Statens hus Moloveien 10 8002 Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Kontakt Sentralbord: +47 75 53 15 00 Direkte: +47 75 54 79 80 fmnopost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016

Søknad fra Mari Sæther, Lillestrøm, om transport med snøskuter til Trøasætra i Knutshø landskapsvernområde 2016 DOVREFJELL NASJONALPARKSTYRE Nasjonalpark: Dovrefjell-Sunndalsfjella Landskapsvernområder: Drivdalen/Kongsvoll/Hjerkinn, Knutshø, Åmotsdalen, Dalsida, Eikesdalsvatnet, Åmotan Grøvudalen, Jora, Fokstugu

Detaljer

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR

Utvalgssak Møtedato Verneområdestyret for SVR - delegert utvalg 6/18 Verneområdestyret for SVR VERNEOMRÅDESTYRET FOR SETESDAL VESTHEI, RYFYLKEHEIANE OG FRAFJORDHEIANE Delegert vedtak 6/18 Knut Risnes Risnes 4473 Kvinlog Arkivsaksnr: 2018/768-0 Saksbehandler: Guro Sødergren Dato: 29.01.2018 Utvalg

Detaljer

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Ramsjøen - Per Aune

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til hytte ved Ramsjøen - Per Aune Postadresse Postboks 2600 7734 Steinkjer E-post: fmtlpost@fylkesmannen.no Besøksadresse 705 Senteret Kløftvegen 1 Ås i Tydal Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 40 61 70 01 E-epost: fmtlmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gudmund Andreassen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Gudmund Andreassen Sjøveien 17 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Røsetvollen Jim Hegge

Skarvan og Roltdalen nasjonalpark - tillatelse til transport med snøscooter til Røsetvollen Jim Hegge Postadresse Postboks 2600 7734 Steinkjer E-post: fmtlpost@fylkesmannen.no Besøksadresse 705 Senteret Kløftvegen 1 Ås i Tydal Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 40 61 70 01 E-epost: fmtlmsb@fylkesmannen.no

Detaljer

Motorferdsel i forbindelse med branntilsyn og feiing av seterhus og hytter i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune

Motorferdsel i forbindelse med branntilsyn og feiing av seterhus og hytter i Jøldalen - Trollheimen landskapsvernområde, Rennebu kommune Postadresse Postboks 2520 6404 Molde Besøksadresse Rindalsveien 2 A 6657 Rindal Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 71 25 84 13 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen

Detaljer

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Søker Lions club Porsanger

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter Søker Lions club Porsanger Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2019/92-2 Saksbehandler: Milla Akselsen Saksframlegg Saknummer Utvalg Natur og ressursforvaltnings utvalget Møtedato Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter 2019-2023. Søker

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter

Delegert sak nr Dokumenter Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Saksliste Mail-møte. Saker

Saksliste Mail-møte. Saker Midtre Nordland nasjonalparkstyre Saksliste Mail-møte Utvalg: Arbeidsutvalget E-post oversendt: 10.januar 2012 Saker Sak nr Tittel Arkiv nr 05/2012 Sjunkhatten nasjonalpark søknad om dispensasjon til bruk

Detaljer

Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal kommune

Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal kommune Storlidalen Løypelag ved Liv Thommesen SAKSBEHANDLER: HEGE SÆTHER MOEN ARKIVKODE: 2011/7613-432.2 DATO: 30.11.2017 Storlidalen løypelag - Forlengelse av løypetrase langs veien ved Tovatna - Trollheimen

Detaljer

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt:

Møteinnkalling. Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget. Utvalg: Møtested: E-post Dato: Tidspunkt: Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 05.09.2016 Tidspunkt: Varangerhalvøya nasjonalparkstyre - Arbeidsutvalget Eventuelt forfall må meldes på tlf. 41470437/ e-post fmfigos@fylkesmannen.no Saksliste

Detaljer

Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med arrangement Kårvatn - Skyrun - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal og Surnadal kommuner

Dispensasjon for motorferdsel i forbindelse med arrangement Kårvatn - Skyrun - Trollheimen landskapsvernområde, Oppdal og Surnadal kommuner Postadresse Postboks 2520 6404 Molde Besøksadresse Rindalsveien 2 A 6657 Rindal Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 71 25 84 13 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen

Detaljer

Delegert vedtak 1 / 2015

Delegert vedtak 1 / 2015 RONDANE-DOVRE NASJONALPARKSTYRE Landskapsvernområder: Grimsdalen, Dørålen, Frydalen, Vesle Hjerkinn Naturreservater: Myldingi, Mesætermyre, Flakkstjønna, Veslehjerkinntjønnin, Kattuglehøi, Grimsdalsmyrene,

Detaljer

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen

Sjunkhatten nasjonalpark - Søknad om dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Viggo Johansen Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Postadresse Moloveien 10 8002 Bodø Kontakt Sentralbord +47 75 53 15 00 Direkte 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no Viggo Johansen Hagebyen 42 8050 TVERLANDET Saksbehandler

Detaljer

Hanadalen NR Tillatelse til bruk av ATV for uttransport av felt elg NJFF Finnmark

Hanadalen NR Tillatelse til bruk av ATV for uttransport av felt elg NJFF Finnmark Vår dato: Vår ref: 12.09.2019 2019/10434 Deres dato: 26.08.2019 Deres ref: Norges Jeger og Fiskerforbund Finnmark v/linda Hølvold Postboks 26 9915 Kirkenes finnmark@njff.no Saksbehandler, innvalgstelefon

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/

Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/ NASJONALPARKSTYRET FOR FOROLLHOGNA Særutskrift Arkivsaksnr: 2014/6400 Saksbehandler: Astrid Alice Haug Dato: 29.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Arbeidsutvalget for Forollhogna (AU) 43/2014 27.08.2014

Detaljer

Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen Hjerkinn

Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen Hjerkinn Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Norsk Villreinsenter Nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/rondane-dovre

Detaljer

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE

MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE TYNSET KOMMUNE Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.02.2011 Tid: Kl. 09.00 MØTEINNKALLING FORMANNSKAPET TILLEGGSSAKLISTE Saksnr. Tittel 21/11 SØKNAD OM DISPENSASJON FRA FORBUDET MOT MOTORFERDSEL I

Detaljer

Søknad fra Norkring om transport med bil, ATV, snøskuter og helikopter til masta på Geitberget i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern

Søknad fra Norkring om transport med bil, ATV, snøskuter og helikopter til masta på Geitberget i Hjerkinn landskapsvernområde med biotopvern Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fmoppost@fylkesmannen.no

Detaljer

Naturvernforbundet i Nordland v/ Frode Solbakken 8646 KORGEN Trondheim, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/979

Naturvernforbundet i Nordland v/ Frode Solbakken 8646 KORGEN Trondheim, Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/979 Naturvernforbundet i Nordland v/ Frode Solbakken 8646 KORGEN Trondheim, 24.03.2017 Deres ref.: [Deres ref.] Vår ref. (bes oppgitt ved svar): 2017/979 Saksbehandler: Marit Doseth Avgjørelse av klagesak

Detaljer

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre

Møteinnkalling. Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Møteinnkalling Utvalg: Møtested:, Telefon Dato: 15.09.2014 Tidspunkt: Lomsdal-Visten nasjonalparkstyre Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 986 07 208. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Melding om administrativt vedtak

Melding om administrativt vedtak Besøksadresse Heggvollveien 6 7882 Nord Postadresse Nasjonalparkforvaltningen Postboks 2600 7734 Steinkjer Kontakt Sentralbord: +47 74 16 80 00 Direkte: +47 99 59 86 20 E-post: steinar.bach@naturporten.no

Detaljer

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato

Saksbehandler Hilde Nystuen Vår ref. 2016/ Dato Besøksadresse Parkgt 36 2317 Hamar Postadresse Postboks 4104 2307 Hamar Kontakt Sentralbord +47 62 55 10 00 Direkte 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmannen.no Sølen verneområdestyre Saksbehandler Hilde Nystuen

Detaljer

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00

Møteinnkalling. Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Møteinnkalling Utvalg: Stabbursdalen nasjonalparkstyre/rávttošvuomi álbmotmeahccestivra Møtested: Telefonmøte Dato: 27. oktober 2017 Tidspunkt: 09:00 10:00 Ved eventuelt forfall er representantene selv

Detaljer

BLÅFJELLA/SKJÆKERFJELLA -LIERNE LÅARTE/SKÆHKERE - LIERNE. Melding om administrativt vedtak

BLÅFJELLA/SKJÆKERFJELLA -LIERNE LÅARTE/SKÆHKERE - LIERNE. Melding om administrativt vedtak BLÅFJELLA/SKJÆKERFJELLA -LIERNE LÅARTE/SKÆHKERE - LIERNE NASJONALPARKSTYRE / NASJONALPAARHKESTÅVROE Melding om administrativt vedtak Saksbehandler: Steinar Bach Deres ref.: Vår dato: 23.09.2016 Tlf. direkte:

Detaljer

Besøksadresse Parkg Hamar

Besøksadresse Parkg Hamar Postadresse Postboks 4034 2306 Hamar Besøksadresse Parkg 36 2317 Hamar Kontakt Sentralbord: +47 62 55 10 11 Direkte: +47 62 55 11 86 fmhepost@fylkesmanne.no www.fylkesmannen.no/hedmark Sølen verneområdestyre

Detaljer

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1

Møteinnkalling. Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten. Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00. Side1 Møteinnkalling Utvalg: Møtested: E-post Dato: 12.05.2015 Tidspunkt: 14:00 Arbeidsutvalg Lomsdal-Visten Side1 Saksliste Utvalgssaksnr AU 1/15 Innhold Lukket Arkivsaksnr Dispensasjon fra motorferdselsforbudet

Detaljer

Delvis innvilget tillatelse til motorferdsel på barmark i forbindelse med sauehold - Varangerhalvøya Nasjonalpark Torhild Gjølme

Delvis innvilget tillatelse til motorferdsel på barmark i forbindelse med sauehold - Varangerhalvøya Nasjonalpark Torhild Gjølme Postadresse Fylkesmannen i Finnmark Statens Hus 9815 Vadsø Besøksadresse Damsveien 1 9800 Vadsø Kontakt Sentralbord: +47 78 95 03 00 Direkte: +47 78 95 03 59 fmfipostmottak@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/varangerhalvoya

Detaljer

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE.

SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER I SETESDAL -VESTHEI OG RYFYLKEHEIANE LANDSKAPSVERNOMRÅDE. Johan Fredrik Hald Risøbank 6 4514 MANDAL Deres ref. Vår ref. (bes oppgitt ved svar) Dato Sak nr. 2016/5123 / GSO 30.03.2017 Delegasjonssak VA 27/17 SVAR PÅ SØKNAD OM DISPENSASJON TIL TRANSPORT MED SNØSKUTER

Detaljer

Forskrift om Verneplan for Sølen. Vern av Sølen landskapsvernområde i Rendalen kommune, Hedmark fylke

Forskrift om Verneplan for Sølen. Vern av Sølen landskapsvernområde i Rendalen kommune, Hedmark fylke Forskrift om Verneplan for Sølen. Vern av Sølen landskapsvernområde i Rendalen kommune, Hedmark fylke Vedlegg 1 Fastsatt ved kongelig resolusjon 18. februar 2011 med hjemmel i lov 19. juni 2009 nr. 100

Detaljer

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale)

Møteinnkalling. Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale) Møteinnkalling Utvalg: Arbeidsutvalg for Midtre Nordland nasjonalparkstyre Møtested: Telefon Dato: 12.04.2019 Tidspunkt: 10:00 (etter nærmere avtale) Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 755 47981.

Detaljer

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken.

Vi viser til brev fra Fauske kommune av , samt tidligere korrespondanse om saken. Saksbehandler, innvalgstelefon og e-post: Vår dato Vår referanse Vår arkivkode Christian Brun-Jenssen, 75 53 15 58 29.04.2010 2005/6903 432.3 cbj@fmno.no Deres dato Deres referanse 22.04.2010 10/3478 Fauske

Detaljer

Dispensasjon til bruk av atv ved utfrakt av felt elg i Varangerhalvøya Nasjonalpark - jaktlag Flintelva og Sabelhaugen i Vadsø

Dispensasjon til bruk av atv ved utfrakt av felt elg i Varangerhalvøya Nasjonalpark - jaktlag Flintelva og Sabelhaugen i Vadsø Postadresse Fylkesmannen i Troms og Finnmark Statens Hus 9815 Vadsø Besøksadresse Damsveien 1 9800 Vadsø Kontakt Sentralbord: +47 78 95 03 00 Direkte: +47 78 95 03 59 fmtfpost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/varangerhalvoya

Detaljer

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb

Delegert - Dispensasjon - Haldorbu LVO, Røssjøen NR - Bruk av snøskuter til oppkjøring og merking av hundeløyper - Valdres Trekkhundklubb Postadresse Postboks 987 2604 LILLEHAMMER Besøksadresse Vestringsvegen 8 2651 Østre Gausdal Kontakt Sentralbord: +47 61 26 60 00 Direkte: +47 61 26 62 02 fmoppost@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/langsua

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014

Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 NASJONALPARKSTYRET FOR FULUFJELLET Saksframlegg Arkivsaksnr: 2014/ Saksbehandler: Henriette Othilie Bøe Kildahl Dato: 18.08.2014 Utvalg Utvalgssak Møtedato Fulufjellet nasjonalpark 22/2014 25.08.2014 Nasjonalparkstyret

Detaljer

Delegert sak nr Dokumenter

Delegert sak nr Dokumenter Postadresse Postboks 987 2604 Lillehammer Besøksadresse Norsk villreinsenter nord Hjerkinnhusvegen 33 2661 Hjerkinn Kontakt Sentralbord +47 61 26 60 00 Saksbehandler +47 61 26 62 08 fminpost@fylkesmannen.no

Detaljer

Kristiansund og Nordmøre Turistforening - Helikoptertransport til Vollasetra og Langbakksetra i Trollheimen landskapsvernområde

Kristiansund og Nordmøre Turistforening - Helikoptertransport til Vollasetra og Langbakksetra i Trollheimen landskapsvernområde Postadresse Postboks 2520 6404 Molde Besøksadresse Rindalsveien 2 A 6657 Rindal Kontakt Sentralbord: +47 Direkte: +47 71 25 84 13 fmmrpostmottak@fylkesmannen.no http://www.nasjonalparkstyre.no/trollheimen

Detaljer

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter. Søker Kristoffer Gabrielsen

Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter. Søker Kristoffer Gabrielsen Arkiv: K01 Arkivsaksnr: 2019/21-2 Saksbehandler: Milla Akselsen Saksframlegg Saknummer Utvalg Natur og ressursforvaltnings utvalget Møtedato Dispensasjon fra motorferdselloven - vinter. Søker Kristoffer

Detaljer

Làhko nasjonalpark og Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gildeskål jeger- og fiskeforening

Làhko nasjonalpark og Langvassdalen-Ruffedalen naturreservat - Dispensasjon fra motorferdselsforbudet - Gildeskål jeger- og fiskeforening Postadresse c/o Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 Bodø Besøksadresse Storjord 8255 Røkland Kontakt Sentralbord: +47 75 53 15 00 Direkte: +47 75 54 79 82 fmnopost@fylkesmannen.no www.nasjonalparkstyre.no/midtre-nordland

Detaljer