Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift"

Transkript

1 Reisagruppa og Fylkesmannen i Troms Synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift Del av forvaltningsplanutkast

2 1 Innledning Fylkesmannen i Troms har utarbeidet utkast til forvaltningsplan for Reisa nasjonalpark og Raisdouttarhalti landskapsvernområde. Arbeidet er gjennomført i medhold av det mandat som ble enighet om i konsultasjon med Sametinget blant annet; Arbeidsutvalget skal bistå Fylkesmannen i Troms i forvaltningsplanarbeidet for Reisa nasjonalpark / Ráisa álbmotlas meahcci og Raisduottarhaldi landskapsvernområde / Ráisduottarháldi suodjemeahcci, Nordreisa kommune. Det skal utarbeides et høringsutkast som skal omhandle: 1. Plan og retningslinjer for vern og bruk med utdyping av bestemmelser i verneforskriftene, samt synliggjøring av eventuelt behov for revisjon av verneforskrift I medhold av denne avtalen gis følgende innspill til Miljødirektoratet når gjelder behov for revisjon av verneforskrift for hhv Reisa NP og Ráisdouttarhálti LVO. 2 (2.2.4)Behov for revisjon av verneforskriftene knyttet til verneformålet Det er behov for revisjon av formålsbestemmelsen i forskriften om vern både for RNP og for RLVO. Gjeldende formuleringer er ikke dekkende verken ut fra naturmangfoldlovens hjemmel, hvilke verdier vernet er tenkt å ivareta, hva som er praksis i nye tilsvarende verneområder, og hva som legges til grunn for framtidig forvalting etter naturmangfoldloven. Behov for revisjon av formål for RNP 1. Verneverdi Revideres etter ny forskriftsmal for nasjonalparker og som en følge av endringer etter ny naturmangfoldlov. 2. Kulturminner Ta inn en tilleggsbegrunnelse i verneformålet slik at ett av formålene blir å bevare et naturområde med mange kulturminner. 3. Reindrift Ta inn en formulering om at ivaretakelse av naturgrunnlaget i nasjonalparken er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse, og at området skal kunne brukes til reindrift. 4. Friluftsliv Endre formuleringen til at området skal kunne brukes til naturopplevelse og utøvelse av enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. Behov for revisjon av formål for RLVO 1. Verneverdi Revideres etter ny forskriftsmal for landskapsvernområder og som en følge av endringer etter ny naturmangfoldlov.

3 2. Kulturminner Ta inn kulturminner i verneformålet slik at ett av formålene blir å bevare et naturområde med mange kulturminner. 3. Reindrift Ta inn en formulering om at ivaretakelse av naturgrunnlaget i landskapsvernområdet er viktig for samisk kultur og næringsutnyttelse, og at området skal kunne brukes til reindrift. 4. Friluftsliv Endre formuleringen til at området skal kunne brukes til naturopplevelse og utøvelse av enkelt friluftsliv med liten grad av teknisk tilrettelegging. 3 (3.6)Behov for revisjon av verneforskrift knyttet til landskap Det er ikke behov for revidering av verneforskriften utover tilpasning til ny forskriftsmal. 4 (4.6) Behov for revisjon av verneforskrift knyttet til kvartærgeologi Ved revidering av verneforskriften tilpasses den ny forskriftsmal. Nasjonalparken og landskapsvernområdet Under punktet om ferdsel tas inn at all ferdsel skal skje varsomt og ta hensyn også til viktige kvartærgeologiske elementer. 5 (5.6) Behov for revisjon av verneforskrift knyttet til planteliv og naturtyper Behov for revisjon av verneforskrift Det er ikke behov for revidering av verneforskriften utover tilpasning til ny forskriftsmal. 6 (6.6) Behov for revisjon av verneforskrift knyttet til dyreliv

4 Det er ikke behov for revidering av verneforskriften utover tilpasning til ny forskriftsmal. Nasjonalparken Det er ikke relevant å ta inn i verneforskriftene for RNP og RLVO at det kan tillates kalking av vatn og elver for å hindre at en art dør ut. 7 (7.6) Behov for revisjon av verneforskrift knyttet til kulturminner og kulturmiljø Bestemmelser om kulturminner tas inn i verneforskriftene både i RNP og RLVO, jf nye forskriftsmaler. Det er ellers ikke behov for revidering av verneforskriften utover tilpasning til ny forskriftsmal. 8 (8.7) Behov for revisjon av verneforskrift knyttet til reindrift Det legges til grunn at lokale tilpasninger som er gjort tidligere i eksisterende forskrift ikke blir endret. Nasjonalparken Punkt Landskapet Ta med formuleringer som presiserer at bestemmelsene ikke er til hinder for vedlikehold av godkjente kjøreløyper i tråd med plan for kjøreløyper, og at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nye kjøreløyper etter plan for kjøreløyper. Vurdèr om behov for vedlikehold av tradisjonelle flyttleier og mađier skal tas inn som et eget punkt i forskriften eller om det kan skje ved behandling etter den generelle dispensasjonshjemmelen. Ta inn i verneforskriften at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til ny trasè for grensegjerdet Norge-Finland. Punkt Plantelivet Det bør tas inn en formulering om at vernebestemmelsen ikke er til hinder for skjæring av sennegras, uttak av ris til gammer og uttak av materialer til duodji (samisk husflid) og tradisjonelle samiske bruksgjenstander til eget bruk. Punkt Dyrelivet Presisere at bestemmelsene ikke er til hinder for: - jakt etter viltloven eller etter reindriftslovens regler - fiske etter lakse- og innlandsfiskeloven eller reindriftslovens regler Punkt Motorferdsel Ta inn i bestemmelsen om bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med reindrift, at leiekjører for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig.

5 Formuleringen om bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift endres slik at det omfatter all bruk av motorkjøretøy på barmark, ikke bare etter eksisterende kjøreløyper. Alt 1: Flytte bestemmelsen om bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift fra pkt 4.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til, til pkt 4.2 Unntatt fra bestemmelsene i pkt 4.1 er, slik at det i verneforskriften står slik: Unntatt fra bestemmelsene i pkt 4.1 er nødvendig bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift, i tråd med vedtatt distriktsplan. Alt 2: La bestemmelsen om bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift fortsatt stå under pkt 4.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til, slik at det i verneforskriften står slik: Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift. Videre at det presiseres at det gis flerårige tillatelser for bruk av terrenggående barmarkskjøretøy, og at de gis med grunnlag i reinbeitedistriktets vedtatte distriktsplan i henhold til reindriftsloven. Landskapsvernområdet Punkt Landskapet Ta med formuleringer som presiserer at bestemmelsene ikke er til hinder for vedlikehold av godkjente kjøreløyper i tråd med plan for kjøreløyper, og at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til nye kjøreløyper etter plan for kjøreløyper. Vurdèr om behov for vedlikehold av tradisjonelle flyttleier og mađier skal tas inn som et eget punkt i forskriften eller om det kan skje ved behandling etter den generelle dispensasjonshjemmelen. Ta inn i verneforskriften at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til ny trasè for grensegjerdet Norge-Finland. Punkt Motorferdsel Ta inn i bestemmelsen om bruk av beltekjøretøy på vinterføre i forbindelse med reindrift, at leiekjører for reineier eller reindriftsansvarlig må medbringe skriftlig dokumentasjon/avtale med oppdragsgiver for at kjøringen skal være lovlig. Formuleringen om bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift endres slik at det omfatter all bruk av motorkjøretøy på barmark, ikke bare etter eksisterende kjøreløyper. Alt 1: Flytte bestemmelsen om bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift fra pkt 2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til, til pkt 2.2 Unntatt fra bestemmelsene i pkt 2.1 er, slik at det i verneforskriften står slik: Unntatt fra bestemmelsene i pkt 2.1 er nødvendig bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift, i tråd med vedtatt distriktsplan. Alt 2: La bestemmelsen om bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift fortsatt stå under pkt 2.3 Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til, slik at det i verneforskriften står slik: Forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av motorkjøretøy på barmark i forbindelse med reindrift. Videre at det presiseres at det gis flerårige tillatelser for bruk av terrenggående barmarkskjøretøy, og at de gis med grunnlag i reinbeitedistriktets vedtatte distriktsplan i henhold til reindriftsloven.

6 9 (9.12) Behov for revisjon av verneforskrift knyttet til fritidsbruk Nasjonalparken Punkt Landskapet Det bør tas inn en hjemmel om at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppføring av uthus, evt inkludert sikringshytte, og utedoer tilknyttet eksisterende hytter og gammer etter retningslinjer i en forvaltningsplan. Punkt Motorferdsel Det bør opprettholdes en hjemmel til å gi tillatelse til befaring og til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i forbindelse med reparasjon evt endringer av trasè for grensegjerdet mellom Norge og Finland. Gjerdet er oppført på grunnlag av reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland. Gjerdet går delvis på norsk, delvis på finsk territorium. Hjemmelen kan opprettholdes enten ved at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorferdsel i forbindelse med annen kjøring, eller til motorferdsel i forbindelse med reparasjon av grensegjerdet. Transport har til nå skjedd både med ATV i kjøreløyper og terreng, og med helikopter. Forbudet mot vannjet bør tas inn i verneforskriften. Forbudet er nå hjemlet i den kommunale forskriften Forskrift om motorferdsel i Reisavassdraget. Til sak 4/96 i Rådet for Reisa nasjonalpark ble det vedtatt at: Det innarbeides i forskriftene for Reisa nasjonalpark at det fra og med 1997 nedlegges forbud mot bruk av vannjetmotor på tradisjonell elvebåt. I 1998 ønsket kommunen rullering av motorferdselforskriften før prøveperioden var over ved årsskiftet 1998/99. I sak 2/98 i Rådet ble det konkludert med at: Rådet frarår at Nordreisa kommunes forslag til rullering av forskrift for motorferdsel vedtas. Rådet vil komme tilbake til saken ved revisjon av forskriftene/ vernebestemmelsene i nasjonalparken. Det bør samtidig avklares hva som ligger i begrepet tradisjonell elvebåt. Unntaket for motorferdsel med tradisjonell elvebåt på Reisaelva nedenfor Nedrefoss opprettholdes i verneforskriften for RNP. Det tas inn i forskriften at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til bruk av lett terrenggående beltekjøretøy som ikke setter varige spor, for uttransport av felt elg. Landskapsvernområdet Punkt Landskapet Det bør tas inn en hjemmel om at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til oppføring av uthus, evt inkludert sikringshytte, og utedoer tilknyttet eksisterende hytter og gammer etter retningslinjer i forvaltningsplan. Punkt Motorferdsel Det bør være en hjemmel til å gi tillatelse til befaring og til transport av materialer, utstyr og arbeidsfolk i forbindelse med reparasjon evt endringer av trasè for grensegjerdet mellom Norge og Finland. Gjerdet er oppført på grunnlag av reinbeitekonvensjonen mellom Norge og Finland. Gjerdet går delvis på norsk, delvis på finsk territorium. Slik kjøring har blitt behandlet som en dispensasjonssak, og det bør den fortsatt bli. I forskriften kan enten hjemmelen til at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorferdsel i forbindelse med annen kjøring opprettholdes, eller punktet om at bestemmelsen ikke er til hinder for motorferdsel for transport flyttes slik at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til slik ferdsel. Transport har til nå skjedd både med ATV i kjøreløyper og terreng, og med helikopter. Ta med formuleringer som presiserer at bestemmelsene ikke er til hinder for vedlikehold av godkjent snøscooterløype, evt i tråd med forvaltningsplan. (For kjøreløyper se kap 8 Reindrift.)

7 10 (10.6) Behov for revisjon av verneforskrift knyttet til reiseliv Landskapsvernområdet Ferdsel Oppheve forbudet mot kommersiell turisme i landskapsvernområdet. 11 (11.8) Behov for revisjon av verneforskrift knyttet til energianlegg Nasjonalparken Bestemmelsene om motorferdsel i forbindelse med akutt utfall, drift, vedlikehold og oppgradering/fornyelse av eksisterende kraftlinje bør være i tråd med ny forskriftsmal. Det vil si slik at det ikke er til hinder for motorferdsel i forbindelse med akutt utfall, men at forvaltningsmyndigheten kan gi tillatelse til motorferdsel i forbindelse med drift, vedlikehold og oppgradering/fornyelse av kraftlinje. Det vil også si at det bør være hjemmel til å vurdere slik kjøring på barmark der linja går, og ikke bare etter kjøreløyper. Ved en revisjon strykes bestemmelsen «Unntatt fra bestemmelsene i pkt. 1.1 er uttak i nåværende størrelsesorden av vann fra Ráisjávri (Reisavatn) til Biddjovagge gruber. 12 (12.7) Behov for revisjon av verneforskrift knyttet til redningstjeneste Det er ikke behov for revidering av verneforskriften utover tilpasning til ny forskriftsmal. 13 (13.7) Behov for revisjon av verneforskrift knyttet til forskning og undervisning Nasjonalparken og landskapsvernområdet Oppdateres etter ny forskriftsmal. Det vil si ingen egen bestemmelse om forskning. Søknader behandles etter naturmangfoldlovens generelle dispensasjonsbestemmelse i 48.

8 14 (14.6) Behov for revisjon av verneforskrift knyttet til forurensning Nasjonalparken og landskapsvernområdet Endre verneforskriftene i samsvar med ny mal. Det vil si slik at brenning av avfall og nedgravning av avfall må ha tillatelse etter både verneforskriften og forurensningslovgivningen. 15 (16.10) Behov for revisjon av verneforskrift knyttet til myndigheter I de gjeldende verneforskriftene fra 1986 er i punkt 9 for nasjonalparken og punkt 7 for landskapsvernområdet forvaltningsmyndigheten tillagt Fylkesmannen i Troms. Unntatt er et punkt i de respektive verneforskriftene (6.2 og 4.2) der Miljøverndepartementet har myndighet. Det som da var Direktoratet for naturforvaltning overførte (brev av 29. mai 2002) all annen forvaltningsmyndighet i henhold til verneforskriften for Reisa nasjonalpark til Fylkesmannen. Det gjelder også i forhold til forskriftenes punkt 9 henholdsvis 7, om Statens Skoger. Ettersom forvaltningsmyndigheten er overført til Nasjonalparkstyret bør forskriftene revideres på disse punktene. Det legges til grunn at lokale tilpasninger for øvrig som er gjort tidligere ikke blir endret. Nasjonalparken og landskapsvernområdet Likelydende bestemmelse i RNP og RLVO om Forsvarets operative virksomhet og patruljering av riksgrensen. Presisere i bestemmelsene for RNP og RLVO at lavtflyging defineres som flyging 300 meter fra bakken. Ta inn et unntak fra forbudet mot motorferdsel for reindriftsforvaltningens kjøring for utøvelse av myndighet. Endre forskriftenes bestemmelser for RNP og RLVO om forvaltning av vernereglene, bla om at forvaltningsmyndigheten kan delegere avgjørelsesmyndighet til Direktoratet for Statens skoger.

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014

Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Se adresseliste Deres ref Vår ref Dato 14/523 10.07.2014 Bruk av snøscooter for fornøyelseskjøring forslag til endringer i lov om motorferdsel i utmark og vassdrag og forskrift for motorkjøretøyer i utmark

Detaljer

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014

MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 MILJØDIREKTORATET SIN TILRÅDING TIL KLIMA- OG MILJØDEPARTEMENTET OM: VERNEPLAN FOR SKOG PÅ STATSKOG SF SIN GRUNN I TROMS 2014 Januar 2014 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. Forslag... 3 3. Hjemmelsgrunnlag...

Detaljer

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter

Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Grunneieren og eiendomsinngrep - rettigheter, plikter og muligheter Et veiledningshefte om planprosess, organisering, medvirkning og erstatning Forord Hvert år skjer det en rekke inngrep i grunneieres

Detaljer

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland

Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse på jerv i Sør- Troms og nordre Nordland Saksbehandler Telefon Vår dato Vår ref. Arkivkode Andreas Vikan Røsæg 77642117 04.02.2014 2014/752-1 434.21 Deres dato Deres ref. Gratangen Kommune Årstein 9470 GRATANGEN Fylkesmannen i Troms gir skadefellingstillatelse

Detaljer

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas

Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen. Børre K. Dervo Øystein Aas 4 Lokal forvaltningsmodell for det fremtidige verneområdet i Reinheimen Børre K. Dervo Øystein Aas NINAs publikasjoner NINA Rapport Dette er en ny, elektronisk serie fra 2005 som erstatter de tidligere

Detaljer

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø

Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø Konsekvensutredning av byggegrense mot sjø KU for Kommunedelplan for kystsonen i Røyken 2015-2030 Side 1 1 INNLEDNING 3 1.1 KONSEKVENSUTREDNING 3 1.2 KONKLUSJON 3 1.3 TEMA I KU 3 1.4 BYGGEFORBUD I STRANDSONEN

Detaljer

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten.

Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging av turruter i fjellet, i skogen og langs kysten. Utgitt av Den Norske Turistforening Friluftsrådenes Landsforbund Innovasjon Norge merkehåndboka Håndbok for tilrettelegging,

Detaljer

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg

Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige olje- og energidepartement Retningslinjer Retningslinjer for planlegging og lokalisering av vindkraftanlegg Det kongelige miljøverndepartement Det kongelige

Detaljer

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 05.07.2015 10-1. System for oppfyllelse av plan- og bygningsloven. Krav til rutiner

Detaljer

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune?

Rapport 2004-121. Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? Rapport 2004-121 Hva er - og hvordan utvikle en samkommune? ECON-rapport nr. 2004-121, Prosjekt nr. 39900 ISSN: 0803-5113, ISBN 82-7645-748-7 JKN/tma, HJO, 6. januar 2005 Offentlig Hva er - og hvordan

Detaljer

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt

Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Forslag til revisjon av forskrift om forvaltning av hjortevilt Høringsfrist 31. mai 2015 For mer informasjon, se http://www.miljodirektoratet.no/horing2015-2860 Innholdsfortegnelse Kapittel 1. Formål og

Detaljer

Naturmangfoldloven 8-12

Naturmangfoldloven 8-12 Naturmangfoldloven 8-12 Hotell Aleksandra Loen, 07.11.2013 Grete Elverum Hva er nytt med naturmangfoldloven? Dette er nytt: Du har gjort mye av dette tidligere også MEN nå er det satt i system OG det er

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

Planlegging er også miljøvern

Planlegging er også miljøvern Planlegging er også miljøvern Kommuneplan, barne- og ungdomsplan, læreplan, strategisk plan, næringsplan, miljøplan, reguleringsplan, flerbruksplan, vassdragsplan osv. Det er ikke rart at denne overveldende

Detaljer

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12

Adresseliste. Veiledning til bruk av vannforskriften 12 Adresseliste Deres ref Vår ref Dato 12/5671-23.02.2015 Veiledning til bruk av vannforskriften 12 1. INNLEDNING Dette brevet er ment som en veiledning til offentlige myndigheter, og tar sikte på å redegjøre

Detaljer

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing

Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner. som omfattes av en sammenslåing Arbeidsrettslige spørsmål som oppstår ved kommunesammenslåinger - Et juridisk verktøy for de kommuner som omfattes av en sammenslåing KS Advokatene og KS Forhandling 2015 Innholdsfortegnelse 1. Innledning...

Detaljer

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet;

I dette rundskrivet blir det foretatt en gjennomgang av de sentrale rettsreglene som regulerer dette feltet; Kommunene Fylkeskommunene Fylkesmennene Statlige skoler Privatskoleorganisasjonene UDIR-10-2009 Rett og plikt til opplæring for beboere/pasienter i barnevern- og helseinstitusjoner 1. Innledning Dette

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5

INNHOLD... 1 1 INNLEDNING... 5 Veiledning til plan for utbygging og drift av en petroleumsforekomst (PUD) og plan for anlegg og drift av innretninger for transport og for utnyttelse av petroleum (PAD). Februar 2010. INNHOLD INNHOLD...

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord...3 Kort sammendrag av

Detaljer

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas.

Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. Hvordan hensynet til små og åpne båter best kan ivaretas. En utredning av Forbundet KYSTEN i forbindelse med arbeidet med nasjonal verneplan for fartøyer. Oslo 2009 Innhold Forord... 3 Kort sammendrag

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune

Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune Rapport forvaltningsrevisjon Overformynderiets rolle i forhold til hjelpevergen Hemne kommune 2005 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Hemne kommunes kontrollutvalg i perioden

Detaljer

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg)

Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Mal for forvaltningsplan for grøntanlegg (utomhusanlegg) Denne malen er ment å være et verktøy i utarbeidelsen av forvaltningsplaner for grøntanlegg (utomhusanlegg). Malen vil kunne benyttes i arbeidet

Detaljer

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur

Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Rapport 42/2011 Utgitt november 2011 Konsekvensutredning verktøy for mer bærekraftig akvakultur Otto Andreassen, Roy Robertsen, Bjørn Hersoug og Petter Holm Nofima er et næringsrettet forskningsinstitutt

Detaljer

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr

Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr Veileder til forskrift om håndtering av medisinsk utstyr (håndteringsforskriften) er utarbeidet av Helsedirektoratet og Direktoratet for samfunnssikkerhet

Detaljer

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK

REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK REPRESENTANTSKAPSPROTOKOLL SØNDRE HELGELAND MILJØVERK SAKSNR. : 25/14 MØTEDATO : 13.-14.11.2014 SAKSBEH. : Toril H Forsmo MØTESTED : Clarion Grand Hotel, Østersund ARKIV : Perm DELTAKERE : Jann-Arne Løvdahl,

Detaljer

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen

Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen Kommunens behandling av privatrettslige forhold i byggesaksbehandlingen - med særlig vekt på Sivilombudsmannens praksis Kandidatnummer: 682 Leveringsfrist: 25.11.08 Til sammen 17.929 ord 24.11.2008 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer