Høringsnotat klubblisens for Toppserien versjon 2.0

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Høringsnotat klubblisens for Toppserien versjon 2.0"

Transkript

1 Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: International calls: RUNDSKRIV NR. 09/08 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen 2. divisjon menn Toppserien for kvinner 1. divisjon kvinner Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske komiteer/utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg Til interesseorganisasjonene: Norsk Toppfotball (NTF) Serieforeningen for Kvinnefotball (SKF) Divisjonsforeningen av 2002 (DF-02) Norsk Fotballdommerforeningen (NFDF) Norsk Fotballtrenerforening (NFT) Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO) For oppfølging Til orientering Deres ref: Vår ref: v1 25. februar 2008 Høringsnotat klubblisens for Toppserien versjon 2.0 Det vises til rundskriv 37/07 datert 13. november Klubblisensen for klubbene i Toppserien for kvinner ble utviklet og vedtatt i Klubblisensen ble innført i Toppserien påfølgende år, sesongen Klubblisensen Besøksadresse/Visiting Address: Norges Fotballforbund/The Football Association of Norway Sognsveien 75 J, Ullevaal Stadion GENERALSPONSOR

2 skal være et av de viktigste utviklingsverktøyene som NFF og klubbene besitter for å fremme klubbutvikling blant toppklubbene på kvinnesiden i Norge. På bakgrunn av dette ønsket Forbundsstyret i 2007 å starte en prosess for å se på en videreutvikling av klubblisensen for kvinner. Målet er å innføre reviderte krav til kvinneklubbene fra og med sesongen En arbeidsgruppe, med representanter fra NFF, Serieforeningen for kvinnefotball og klubbene i Toppserien, har oversendt sitt forslag til Forbundsstyret på ny klubblisens. Forbundsstyret behandlet denne saken på sitt møte den 25. februar Vedlagt følger forslag til ny klubblisens klubbene i Toppserien fra og med Vi ber klubbene lese igjennom og sette seg godt inn i forslaget som er vedlagt. Forslaget vil få en kort presentasjon på Toppfotballseminaret fredag 29. februar, hvor det også blir mulighet til å stille spørsmål og få svar. Vi ber videre klubbene melde tilbake til innen 1.april 2008 om det er ønsker om endringer, justeringer eller tilstramminger til dette forslaget. Forbundsstyret tar sikte på å vedta en endelig versjon av klubblisensen for Toppserien på sitt møte den 25.april I løpet av våren/forsommeren vil det bli avholdt et heldagsseminar relatert til den nye klubblisensen for klubbene i Toppserien. Dette til orientering. Med vennlig hilsen NORGES FOTBALLFORBUND Karen Espelund Generalsekretær Vedlegg v1 Side 2 av 2

3 02 Prosedyre 2.1 Norsk lisens Alle klubber som skal spille i 0. divisjon for kvinner må ha en klubblisens. En norsk klubblisens er gyldig i en sesong av gangen. 2.2 Lisenskriterier Lisenskriteriene beskrives i kapitlene 5 til 9 i denne manualen. Kriteriene er delt inn i tre klasser med følgende benevnelser: A- kriterier MÅ A-kriterier er obligatoriske og må oppfylles for å kunne motta lisens. B-kriterier - MÅ Manglende oppfyllelse av et B-kriterium tilsier ikke at en lisens ikke kan gis, men at klubben kan bli ilagt sanksjoner. Ikke-oppfyllelse av flere B-kriterier på en gang kan føre til at den samlede vurderingen blir at Klubblisens ikke kan innvilges. C-kriterier ANBEFALT PRAKSIS Anbefalinger fra NFF og/eller UEFA: Klubben er ikke forpliktet til å oppfylle disse kriteriene. Enkelte kriterier vil senere kunne justeres opp til A- eller B-kriterier. Det anbefales derfor at klubbene arbeider mot at også C-kriteriene oppfylles. 2.3 Dispensasjoner Introduksjon En klubb kan søke om dispensasjon fra ett eller flere av kriteriene. Dispensasjonssøknaden vil bli behandlet av NFFs forbundsstyre (se underpunkt 2.3.2) Søknad om dispensasjon fra kriterier i den norske klubblisensen: a) En klubb som søker dispensasjon fra ett eller flere av lisenskriteriene for neste sesong, må sende en skriftlig søknad om dette til NFF. Søknaden må være begrunnet og levert NFF senest 1. august hvert år, og i forkant av den søknaden de søker dispensasjon fra. b) En dispensasjon gis kun for en sesong av gangen. c) Søknaden vil bli behandlet av Forbundsstyret. Styrets avgjørelse er endelig og kan ikke ankes. 2.4 Sanksjoner NFF kan sanksjonere/straffe en klubb/person for brudd på NFFs lisensregler, jfr. NFFs Lov kapittel 12, samt Sanksjonsreglementet. Sanksjon/straff kan for eksempel være: - Irettesettelse - Bøter - Tap av inntil 4 poeng som vilkår for fortsatt deltakelse - Nedflytting av lag til en lavere divisjon kommende sesong - Forbud mot deltakelse i nasjonale/internasjonale konkurranser - Tap av rett til å inneha valgte eller oppnevnte tillitsverv Flere sanksjoner/flere typer straff kan tas i bruk samtidig. Merknad [u1]: Klubbene i styringsgruppen ønsket at sanksjoner skal begrenses til å ikke innbefatte sportslige forhold.

4 03 Lisensgiver 3.1 Norges Fotballforbund (NFF) er lisensgiver All informasjon som NFF mottar i forbindelse med lisensprosessen behandles konfidensielt. Alle involverte i prosessen, inklusiv Klubblisensnemnda og Klagenemnda for klubblisens, er underlagt NFFs habilitetsbestemmelser, jfr. 2-6 i NFFs Lov. Det offisielle språket i forbindelse med lisensiering er norsk. 3.2 Bestemmende organer og prosedyreregler Lisenssøknader behandles og avgjøres av Klubblisensnemnda og Klagenemnda for klubblisens Klubblisensnemnda og Klagenemnda for klubblisens velges av NFFs Forbundsting annet hvert år. De to organene skal arbeide uavhengig av hverandre, og medlemmene kan ikke på samme tid være medlem av andre juridiske enheter eller komiteer i NFF, eller være ansatt i NFF, jfr. 6-6 i NFFs Lov Klubblisensnemnda Klubblisensnemnda avgjør om en klubb får tildelt lisens. Avgjørelsen tas på bakgrunn av om klubbens fremlagte dokumentasjon oppfyller de til enhver tid gjeldene lisenskrav. Klubblisensnemnda, som består av syv personer, skal ha juridisk, økonomisk og toppfotballrelatert kompetanse. Avgjørelser fattes med simpelt flertall. Minimum fem medlemmer må være stemmeberettiget og avgi sin stemme for å være beslutningsdyktige. Ved eventuell stemmelikhet, avgjør lederens stemme. Til grunn for avgjørelsen i Klubblisensnemnda legges de skriftlige opplysningene som er mottatt fra lisenssøker via NFFs lisensadministrasjon innen søknadsfristen. I særlige tilfeller kan Klubblisensnemnda be om at lisensadministrasjonen innhenter utfyllende dokumentasjon før nemnda tar sin avgjørelse. Denne dokumentasjonen må være NFF i hende innen frist satt av klubblisensnemnda. Klubblisensnemndas avgjørelse skal sendes lisenssøker rekommandert eller på annen etterviselig måte senest fem dager etter at avgjørelsen er fattet. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet Klagenemnda for klubblisens Beslutninger fattet av Klubblisensnemnda kan påankes av lisenssøker og Generalsekretæren i NFF. Anken behandles av Klagenemnda for klubblisens. Klagenemnda for klubblisens består av seks personer. Nemnda skal ha juridisk, økonomisk og toppfotballrelatert kompetanse. Avgjørelser fattes med simpelt flertall. Minimum tre medlemmer må være stemmeberettiget og avgi stemme for å være beslutningsdyktig. Ved stemmelikhet, avgjør lederens stemme. Lisenssøker kan kun anke en avgjørelse fra Klubblisensnemnda når saken angår lisenssøkeres eget forhold. Ingen lisenssøker kan anke en avgjørelse som retter seg mot en annen lisenssøker. NFFs Generalsekretær kan anke enhver avgjørelse fattet av Klubblisensnemnda. Kun de fakta som dannet grunnlaget for Klubblisensnemndas avgjørelse, kan legges til grunn for avgjørelsen i Klagenemnda. Behandlingen i Klagenemnda foregår for lukkede dører med kun Klagenemndas medlemmer og partsrepresentanter til stede. Representanter fra begge parter skal være til stede samtidig under nemndas behandling. Dersom saken ikke krever at det fremlegges bevis og ingen av partene har bedt om muntlige forhandlinger, kan Klagenemnda fatte sin beslutning på grunnlag av de saksdokumentene som foreligger. Klagenemndas avgjørelse skal sendes klubben i rekommandert sending eller på annen etterviselig måte. Hvis lisenssøker har benyttet partsrepresentant, skal melding om avgjørelsen med begrunnelse sendes denne i tillegg.

5 Avgjørelsen i Klagenemnda for klubblisens er endelig og kan ikke overprøves. Avgjørelsen skal være skriftlig og begrunnet. Dersom anken tas til følge, vil ankegebyret bli refundert Prosedyre ved behandling i lisensorganene Lisensorganene skal ivareta prinsippet om likebehandling. Lisenssøker skal sikres retten til innsyn i sakens dokumenter å legge frem bevis å la seg representere ved advokat eller annen partsrepresentant Dersom lisenssøker blir nektet noen av disse rettigheter av Klubblisensnemnda, innenfor de frister som er fastsatt, kan lisenssøker umiddelbart anke nektelsen til Klagenemnda. Anken vil ikke ha oppsettende virkning. a) Fristberegning ved innsendelse av søknad og dokumentasjon. Ved beregning av frister som er bestemt etter dager, uker eller måneder, telles ikke den dag fristen begynner å løpe. Hvis fristen løper ut på en søndag eller annen helligdag, forlenges fristen til den nærmest følgende virkedag. Skal fristen avbrytes ved postforsendelse, må sendingen være poststemplet senest på fristens siste dag. b) Anker. Ankeerklæringen skal minimum inneholde: opplysninger om den avgjørelsen som ankes; opplysninger om anken gjelder hele avgjørelsen eller bare deler av den; opplysninger om grunnlaget for anken; bevis den ankende fremmer i saken. Ankefristen for lisenssøker er 14 dager fra mottakelsen av Klubblisensnemndas avgjørelse. Anken må være skriftlig og skal være undertegnet av klubbens valgte leder. Anken sendes forbundskontoret i rekommandert brev eller på annen etterviselig måte innen fristens utløp. Ankefristen for Generalsekretæren i NFF er 7 dager fra mottagelsen av Klubblisensnemndas avgjørelse. Anken må være skriftlig og skal være undertegnet av Generalsekretæren. Anken sendes til leder i Klagenemnda for klubblisens, med samtidig kopi til den lisenssøker anken gjelder (ankemotparten) Ankemotparten gis en frist på 7 dager fra mottagelsen av anken, for å inngi sitt tilsvar til anken. Dette tilsvaret inngis til leder i Klagenemnda for klubblisens, med samtidig kopi til Generalsekretæren i NFF. Klagenemnda for klubblisens fastsetter en siste frist for inngivelse av skriftlige merknader til saken Ankegebyret fastsettes av Forbundsstyret og er per dags dato kr 5.000,-. Anken skal avvises dersom gebyret ikke er betalt innen ankefristens utløp. Klagenemnda for klubblisens kan enten på eget initiativ, eller etter begjæring fra den saken gjelder, beslutte at det skal holdes muntlig forhandling. Klagenemndas begrunnede avgjørelse skal inneholde: sted og dato for avgjørelsen; navnet på medlemmene som fattet avgjørelsen; navnet på partene og deres representanter; de faktiske og juridiske grunner for avgjørelsen; avgjørelsen; signatur av klagenemndas leder og ett av nemndas medlemmer; Klagenemnda skal beslutte om noen av partene i saken skal betale nemndas kostnader utover ankegebyret i forbindelse med klagesaken. Partene dekker selv egne kostnader i forbindelse med behandlingen av anken. Den som leder Klagenemnda i den aktuelle saken, kan uttale seg offentlig etter høringen.

6 3.3 Lisensadministrasjon (LA) NFFs lisensadministrasjon skal bl.a.: organisere lisensprosessen støtte Klubblisensnemnda og Klagenemnda for klubblisens assistere, gi råd og inspisere klubbene være i kontakt og utveksle erfaringer med UEFA og dets medlemsland Lisensadministrasjonen skal ha tilgang til juridisk og økonomisk ekspertise. 3.4 Tidsfrister 1. juli Tidsfrist for NFF for å sende ut fullstendig søknadsinformasjon til lisenssøkere. 1. august Søknadsfrist for lisenssøkere som ønsker å søke om dispensasjon fra lisenskrav 1. oktober Søknadsfrist for lisenssøkere for å levere fullstendig søknad om klubblisens. 3. november Klubbene må skriftlig levere inn en bekreftelse som stadfester at det ikke har inntruffet hendelser eller forhold av alvorlig økonomisk karakter som har påvirket lisenssøkerens økonomiske situasjon siden november Innstilling om nasjonal lisens fra NFFs generalsekretær til Klubblisensnemnda. 15.november Klubbene underrettes om Klubblisensnemndas avgjørelser (dersom ikke spesielle forhold tilsier annet). 2 uker etter at avgjørelsen er mottatt Klubbenes frist til å påklage Klubblisensnemndas avgjørelse om nasjonal lisens. 31.desember Endelig avgjørelse fra Klagenemnda (dersom ikke spesielle forhold tilsier annet). 15. mars Lisenssøkers frist til å innlevere revidert årsregnskap godkjent av klubbens årsmøte og eventuelt av selskapets generalforsamling. 18. april Klubbene må skriftlig levere inn en bekreftelse som stadfester at det ikke har inntruffet hendelser eller forhold av alvorlig økonomisk karakter som har påvirket lisenssøkerens økonomiske situasjon siden

7 04 Lisenssøker 4.1 Introduksjon I dette kapitlet defineres den juridiske enheten som kan søke lisens. NFF vil sende ut søknadspapirer til lisenssøkerne innen 1. juli hvert år. 4.2 Definisjon av lisenssøker Klubb, som har vært medlem i NFF i minimum 3 år, eller som har sitt utspring i klubb som har vært medlem av NFF i tilsvarende periode, kan søke og tildeles lisens for å delta med sitt førstelag senior i 0. divisjon Lisenssøker må oppfylle vilkårene i NFFs lov og reglementer, inklusiv de krav som stilles for å få klubblisens, og skal ha det fulle ansvar og ha full kontroll over alle fotballaktiviteter i forbindelse med deltakelse i nasjonale og internasjonale konkurranser. Lisenssøkeren er ansvarlig for å sikre at lisensgiveren får all nødvendig informasjon knyttet til sportslige forhold, infrastruktur, personell og administrasjon, lov og reglement samt økonomiske forhold. Dette inkluderer blant annet eierskap og økonomiske forhold hos samarbeidende selskap. Kapittel 9.3 beskriver i detalj de konsolideringsprinsipper, og hvilke selskaper som skal tas med i konsolideringen for økonomiske forhold i lisenssøknaden. I spesielle tilfeller kan lisensgiver ta andre hensyn enn de som der er beskrevet. Lisenssøker er blant annet ansvarlig for å sikre: a) at alle spillere er registrert hos NFF, og de som skal delta i kamper i 0. divisjon for kvinner har skriftlige arbeidskontrakter med lisenssøkeren. Den skriftlige arbeidskontrakten spilleren signerer med klubben skal være NFFs standardkontrakt for profesjonelle spillere. b) at den informasjon og dokumentasjon som sendes NFF, gir; et korrekt bilde av status i klubben og et nødvendig og tilstrekkelig grunnlag til å avgjøre om lisenskriteriene er oppfylte Dersom klubben kontrollerer datterselskaper, skal den konsoliderte finansielle lisensdokumentasjonen settes opp og sendes inn til lisensgiver som om enhetene utgjør en samlet enhet Dersom lisenssøkers samarbeidende selskap kontrolleres av et moderselskap, som igjen kan kontrolleres av et moderfirma eller som kan ha kontroll over andre datterselskaper eller kan utøve betydelig innflytelse på andre parter, skal enhver transaksjon med moderselskapet til lisenssøkers samarbeidende selskap eller annet datterselskap eller parter til slikt moderselskap beskrives i lisenssøkers noter. Dette skal gjøres for å rette oppmerksomhet mot slike selskapers økonomiske situasjon og eventuelle tap eller gevinster som kan få innvirkning på partenes transaksjoner og eventuelt mellomværende mellom slike parter. Det vises for øvrig til kapittel 9.3 som i detalj beskriver dette. 4.3 Lisens Retningslinjer Lisenssøker må hvert år innen bestemt tidsfrist, sende en skriftlig søknad om lisens til NFF innen søknadsfristen og i samsvar med lisenskravene (se kapittel 3, underpunkt 3.4) For at lisenssøker skal kunne få tildelt lisens, må den oppfylle alle A-kriteriene i lisenskravene (se kapittel 2, underpunkt 2.2.) En innvilget klubblisens kan ikke overføres til tredjepart Brudd på bestemmelsene i klubblisensmanualen behandles etter bestemmelsene i Lovens kapittel 12 samt Sanksjonsreglementet (jfr ). Klubblisensnemnda/klagenemnda for klubblisens,

8 kan inndra en klubblisens i løpet av sesongen i følgende tilfeller; a) Dersom klubben starter offentlig gjeldsforhandling eller blir begjært konkurs. b) Dersom noen av A-kravene i klubblisensmanualen ikke lenger er oppfylt, eller i tilfeller hvor det foreligger betydelige overtredelser av B-krav. c) Dersom lisenshaveren i vesentlig grad bryter plikter nevnt i klubblisensmanualen

9 05 Sportsrelaterte kriterier Introduksjon For toppfotballens fremtid og utvikling er det helt avgjørende å ha et bredt utvalg av fotballspillere som har de nødvendige ferdighetene, kunnskapene og holdningene for å bli gode profesjonelle spillere. Utviklingen av toppfotballspillere skjer gjennom bredt anlagte fotballaktiviteter og målrettet arbeid gjennom mange år. I tillegg til nødvendige fotballaktiviteter, vil god veiledning fra godt utdannede trenere også være av største betydning. Det er av flere grunner viktig at det på ulike aldersnivåer gis gode opplærings- og kamptilbud som både motiverer for videre satsning og gir god læring. I denne sammenhengen har toppfotballklubbene i Norge den beste forutsetning for å være gode rollemodeller for andre klubber ved å fokusere på en god oppfølging av yngre fotballspillere. Det er viktig at det gis et tilbud til alle som ønsker å spille fotball, da fotball skal være åpen og inkluderende. Dette bør være et differensiert tilbud som utfordrer den enkeltes utviklings- og mestringsnivå og som gir de beste spillerne ekstra muligheter fra et visst aldersnivå. Utvikling av individuelle spillere er et felles ansvar for hele organisasjonen. Dette krever at vi har så mange gode utviklingsmiljøer som mulig, og da i første omgang klubbmiljøer. Dette vil igjen kreve et gjensidig og forpliktende samarbeid mellom breddeklubber og toppklubber, spillerutviklere både i toppklubber og fotballkretsene og også NFF sentralt. Toppklubbene har et ansvar for å ta godt vare på et visst antall spillere ut fra et fornuftig utvalg i forhold til alder, nivå og forutsetninger, med en spillerutviklingsplan som ivaretar både fotballen, holdninger og studier/utdanning generelt. Det er videre også svært viktig at klubbene tar et aktivt ansvar for å sikre et godt, sosialt miljø for spillerne. Med den rette forståelse av et felles helhetlig, men likevel differensiert ansvar for spillerutvikling, kan toppklubbene delta aktivt og positivt til spillerutviklingen generelt og egen virksomhet spesielt. Videre stilles det krav til toppklubbene at de tar et stort ansvar for Fair-Play på og utenfor banen. Og med dette forplikte trenere, spillere og ledere gjennom et formalisert samarbeid med dommerne i forhold til tolkning av spillerregler og forståelse for dommerens funksjon, opptreden og arbeidssituasjon. Målsetting Hensikten med de sportsrelaterte kriteriene er å skape et bedre fotballprodukt, hvor kvalitetsmål og kvalitetskrav er overordnet. Som en konsekvens av dette bør toppklubbene etterstrebe følgende målsettinger: Fokus på utvikling av spillere og samarbeid med breddeklubber i sitt geografiske nærområde i henhold til NFFs retningslinjer. Klubben må ha et kvalitetssikret spillerutviklingsprogram. Engasjement av utdannede og kvalifiserte trener for ungdomslagene i tråd med NFFs retningslinjer (se kapittel 7). Klubben må etterstrebe å utvikle sine egne toppspillere. Tilrettelegge for normal skolegang for klubbens yngre spillere, og/eller høyere utdanning/kompetansehevende arbeid. Klubben må ha et medisinsk program for yngre spillere, både når det gjelder forebygging og behandling. Fokus på Fair-Play både på og utenfor banene, samt gjensidig forståelse for hvilke oppgaver dommeren skal ivareta for alle som er involvert i kampen (dommere, spillere, trenere, ledere og funksjonærer).

10 Hver enkelt toppklubb må derfor utarbeide planer og skoleringsstrategi som fokuserer på de ovennevnte målsetningene og de til enhver tid gitte retningslinjene fra NFF. NFF er ansvarlig for en nærmere konkretisering av retningslinjer som er nevnt over, samt for å skape et rammeverk for å forbedre forholdet mellom spillere, trenere, ledere, funksjonærer og dommere. Fordeler for klubbene; Den største fordelen med lisenskravene er at toppklubbenes aktiviteter først og fremst rettes mot de faktorer som bidrar med å utvikle gode spillere over tid. De klubben som får dette til, vil ha et sportslig fortrinn, fordi spillere som har utviklet seg i sin egen klubb har lettere for å tilpasse seg førstelagets spillestil, rolletenkning osv. På denne måten vil spillere også lettere kunne supplere hverandre og dermed skape et sterkt og godt lagkollektiv. Forholdet mellom spillere og supportere vil også bli styrket av dette. FIFAs overgangssystem vil gi klubber en økonomisk kompensasjon, dersom de selger spillere under 23 år som de selv har trent opp og utviklet. På denne måten vil klubbene kunne tjene på sine investeringer med å utvikle unge spillere. Dette kan være en ekstra motivasjon for å fremme spillerutvikling i klubben. Den nye regelen om Lokalt Utviklede Spillere vil også kreve at klubber utvikler egne spillere for å kunne fylle en 25 manns tropp i serien. Initiativer som fremmer gode forhold og gjensidig respekt mellom dommere og klubbrepresentanter (spillere, ledere, trenere osv) er viktig for å fremme Fair-play både på og utenfor banen. Dette vil også kunne bedre profilen og omdømmet til spillere og klubber. I tillegg vil det kunne redusere antall disiplinærsaker. Det presiseres at de krav som stilles gjelder kvinnesiden i de tilfeller klubben har både herre og kvinnelag. Kriterier Nr. Klasse Beskrivelse S.01 A Godkjent spillerutviklingsprogram Hver klubb må ha et spillerutviklingsprogram som er godkjent av klubbens spillerutviklingskomité hvor både klubbens styre og klubbens sportslige ledelse er representert. Det endelige programmet skal sendes inn til NFF hvor det også skal godkjennes. Spillerutviklingsprogrammet som skal godkjennes skal minimum; Vise klubbens målsettinger når det gjelder deres filosofi for utvikling av unge spillere. Beskrive klubbens organisasjon som håndterer ungdomssatsningen og spillerutviklingen. Beskrive det personellet som jobber med unge spillere i klubben. Beskrivelsen skal i det minste inneholde ansvarlige trenere for lag fra 13 år og oppover, sportslig leder, spillerutvikler og trenerkoordinator. Det skal tydelig fremkomme hvem som har ansvar for at ulike spillerutviklingstiltak blir gjennomført. Erfaringsbakgrunn og trenerutdanning bør også komme frem for de enkelte. Beskrive den infrastrukturen som er tilgjengelig for spillere i aldersbestemt fotball, inklusiv spesielt trengingsfasilitetene som er valgt for yngre spillere som deltar i spillerutviklingsprogrammet. Disse fasilitetene skal være så gode som mulige. Beskrive det faglige innholdet som klubbens spillerutviklingsprogram skal bygge på Beskrive hvilke økonomiske rammer som settes av til ungdomssatsing, dette gjøres ved å sende inn et forpliktende budsjett for denne satsningen Merknad [u1]: Geir Smaalen kommer med ytterligere knagger

11 Beskrive hvordan klubbens medisinske støtteapparat arbeider i forhold til yngre spillere deltagende i spillerutviklingsprogrammet. Tilgjengeligheten skal være like god som for A-laget. Det skal legges ned et godt forebyggende arbeide og det skal fokuseres på å reagere raskt ved skader. Beskrive hvordan unge spillere som deltar i spillerutviklingsprogrammet kan delta i ordinær skolegang, og/eller ta høyere utdanning/ferdighetsfremmende arbeid samtidig. Beskrive hvilke prosesser som blir benyttet for tilbakemelding og evaluering av resultater i forhold til de målsettinger som er satt for programmet. Beskrive varigheten av programmet (det skal vare i minimum 3 og maksimum 7 år) Spillerutviklingsprogrammet skal også vektlegge følgende krav: Fasilitetene bør ha en høyest mulig standard tatt i betraktning spillernes kvalifikasjoner Klubben skal ha engasjert en spillerutvikler som minimum har gjennomført trener II kurs og NFFs spillerutviklingskurs. Klubben skal utdanne sine spillere i spillets regler jfr S.05. Klubben skal engasjere en trenerkoordinator i ungdomsavdelingen. S.02 A Antall seniorlag og ungdomslag Klubben må ha minimum 2 seniorlag I tillegg må klubben minimum ha - 2 lag i klassen år - 1 lag i klassen år Dette kriteriet anses som oppfylt dersom ovennevnte lag tilhører en annen klubb som mottar økonomiske støtte og ulik overføring av ekspertise og kompetanse fra lisenssøkeren gjennom et tett, fastlagt samarbeid. Dette forutsetter imidlertid at klubbene er lokalisert i samme by eller region, og at fri konkurranse sikres i henhold til NFFs lov 8-2. De ovennevnte spillerne må være registrert i NFF i det systemet som anvendes for spillerregistrering. De ovennevnte lagene må delta i ordinær serie organisert av kretsen eller NFF. S.03 A Medisinsk undersøkelse Klubben skal ha et medisinsk støtteapparat som jobber med forebygging av skader samt rask medisinsk behandling for alle spillere som er aktuelle for å spille for førstelaget. Dette er spillere som Merknad [u2]: Styringsgrup pen ønsket fjernet økonomisk støtte. Det er viktig å presisere at dette ikke nødvendigvis er kontantoverføring, men kan også være andre former for økonomisk støtte. Merknad [u3]: Reservarsjon srett? Har en kontrakt med klubben som profesjonell spiller og/eller er satt opp i klubbens offisielle førstelagstropp og er overført til klubbens førstelagstropp Hver eneste førstelagsspiller skal gjennomgå en årlig medisinsk undersøkelse i henhold til minimumsspesifikasjon sendt ut av NFF, den undersøkelsen skal være gjennomført før lisenssøknad hvert år. Hver eneste førstelagsspiller skal ha gjennomgått en hjerteundersøkelse. Dette medfører at hver spiller som tilhører førstelaget skal ha følgende tilgjengelig i sine medisinske papirer: elektrokardiogram

12 ekkokardiogram For yngre spillere som er en del av førstelaget, skal disse to undersøkelsene senest være foretatt før spilleren fyller 21 år. S.04 A Lokalt Utviklede Spillere (LUS): 1. Frister Dersom klubben ønsker å få sjekket sin foreløpige spillertropp for det lag som skal delta i 0. divisjon kvinner, kan NFFs spillertroppskjema sendes, i utfylt stand, elektronisk til NFF senest klokken Klubben skal senest klokken og senest klokken melde inn sin komplette spillertropp for det lag som skal delta i 0. kvinner til NFF på et eget skjema og sendes på en etterviselig måte. Klubben er til enhver tid ansvarlig for at opplysningene i NFFs spillertroppskjema er riktig, og at spillerne oppfyller vilkårene i NFFs ulike reglement. I de tilfeller hvor ovenstående datoer faller på en norsk helligdag, utsettes fristen automatisk til påfølgende hverdag klokken Merknad [u4]: Skrives om slik at det blir et lisenskrav, ikke en arrangementsbestemmelse 2. Spillertropp Samtlige spillere i spillertroppen for klubber i 0. divisjon kvinner skal ha profesjonell kontrakt. Kun de spillere som er oppført på NFFs spillertroppskjema, pr og 01.09, er spilleberettiget til kamper i 0. kvinner. Spillere som blir benyttet i kamper i 0. kvinner før i samme sesong, skal føres opp på NFFs spillertroppskjema som sendes inn pr Klubben kan legge til og fjerne spillere fra NFFs spillertroppskjema gjennom hele sesongen, forutsatt at spillerne oppfyller det generelle vilkåret for spilleberettigelse, samt kravet til LUS. Klubben er selv ansvarlig for å oppdatere NFFs spillertroppskjema gjennom sesongen. NFFs spillertroppskjema skal være oppdatert og innsendt til NFF før kamp. En spillertropp for klubber i 0. divisjon kvinner kan bestå av 25 spillere, minimum 14 av disse spillerne skal være lokalt utviklede spillere (LUS). Av disse 14 skal minst 2 spillere ha vært registrert i egen klubb (såkalt klubbutviklet spiller, jfr. kravene i pkt. 3), og resterende 12 spillere skal ha vært registrert i en annen klubb, som er medlem i Norges Fotballforbund (såkalt forbundsutviklet spiller, jfr. kravene i pkt. 4). En spillertropp for klubber i 0. divisjon kvinner kan, uavhengig av antall spillere totalt i spillertroppen, bestå av maksimalt 11 øvrige spillere eller såkalte frie spillere (jfr.kravene punkt 6). 3. Klubbutviklet spiller En klubbutviklet spiller er en spiller, som uavhengig av nasjonalitet og alder, har vært registrert hos sin nåværende klubb for en periode, sammenhengende eller ikke, på minimum tre hele sesonger (en sesong starter med den første offisielle kamp i den relevante nasjonale/regionale serien og slutter med den siste offisielle kamp i den samme serien) eller 36 måneder i perioden fra spilleren er 15 år (eller starten på sesongen hvor spilleren fyller 15 år) og 21 år (eller slutten på sesongen hvor spilleren fyller 21 år). Unntak fra kravet om at spilleren må ha vært registrert i klubben, gis i de tilfeller spilleren har profesjonell kontrakt med klubb i 0. kvinner, og lånes ut til en annen klubb innenfor ovennevnte alderstrinn og til klubb som er/har vært medlem av Norges Fotballforbund. I slike tilfeller godskrives utlånsklubben den tiden spilleren har vært utlånt ved vurderingen av om spilleren er klubbutviklet. Samarbeidende klubber, med referanse til klubblisensens Sportskriterium 02, gjelder også, forutsatt at denne klubben fortsatt er godkjent samarbeidsklubb i henhold til klubblisensens kriterier for dette. 4. Forbundsutviklet spiller En forbundsutviklet spiller er en spiller, som uavhengig av nasjonalitet og alder, har vært registrert hos klubb som er/har vært medlem av Norges Fotballforbund, for en periode, sammenhengende eller ikke, på minimum tre hele sesonger eller 36 måneder i perioden fra spilleren er 15 år (eller starten på sesongen hvor spilleren fyller 15 år) og 21 år (eller slutten på sesongen hvor spilleren fyller 21 år). 5. Unge norske spillere som vil bli definert som LUS En spiller som fyller 16 eller 17 år i løpet av inneværende år, blir regnet som enten klubbutviklet eller forbundsutviklet (jfr. kravene i punkt 3 og 4), dersom spilleren har vært registrert i NFFs medlemsklubb/klubber i minimum de tre forutgående årene.

13 6. Øvrige spillere eller såkalte frie spillere En spiller som ikke faller inn under definisjonene nevnt i punktene 3, 4 og 5, regnes som såkalt fri spiller. S.05 B Dommerens oppgaver program for gjensidig forståelse Trenere, spillere, ledere og andre engasjerte rundt klubbens førstelag må minimum en gang i året delta på en samling/møte for å fremme gjensidig forståelse av dommerens oppgave i regi av NFF. Dette programmet vil for eksempel fokusere på følgende: Organisering av uformelle møter mellom dommere, trenere, ledere, andre engasjerte og spillere hver sesong, hvor dommerne forklarer og diskuterer endringer i kampregler /spilleregler og nye instrukser. I løpet av dette møtet vil det være viktig at det utveksles synspunkter mellom partene. Gi spillerne opplæring i kampreglene/spillereglene og hvordan de skal tolkes. Fair-play for alle som er med, både på og utenfor banen. Gå igjennom kriterier og regler for Fair-Play i kamp. S.06 B Antirasismeklausul Alle klubber må etablere forholdsregler for å hindre rasisme i fotballen.

14 06 Infrastrukturkriterier 6.1 Introduksjon I Norge har vi hatt en stadig utvikling når det gjelder toppfotballarenaer både på herre og kvinnesiden de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten av å spille på en sikker, moderne arena som tilbyr både sine spillere, tilskuere, samarbeidspartnere og andre involverte best mulig forhold når de er på stadion. Klubblisensen har spilt en viktig rolle i å hjelpe klubber til å utvikle sikre, gode funksjonelle arenaer som ivaretar alle involverte. 6.2 Målsetting Det er en overordnet målsetting fra forbundsstyret at klubber som deltar i den øverste divisjonen skal spille på så gode stadioner at det kreves kun et minimum av justeringer i de tilfeller de skal konkurrere på internasjonalt plan og ha mulighet til å spille internasjonale kamper på sin hjemmestadion. Spillere, dommere, ledere, samarbeidspartnere, media, publikum og andre som er på fotballkamper skal også føle at de kommer til en trygg og sikker stadion, hvor de kan ta del i fotballen på en best mulig måte. I tilfelle det oppstår kriser og nødsituasjoner skal stadionet være lagt til rette for de best mulige arbeidsforhold for å løse enhver situasjon som måtte oppstå. 6.3 Kriterier for 0. divisjon kvinner Generelt Innenfor rammene av lisensordningen betyr stadion åstedet for en kamp og omfatter selve stadionet så vel som det omkringliggende området, herunder gjerdet som omgir det, luftrommet rett over stadionet (dersom eieren av stadionet innehar en slik rettighet) og TV-, presse- og VIP områdene. Alle klubber i 0. divisjon kvinner må spille sine hjemmekamper på et stadion som tilbyr fasiliteter, bygninger og tjenester som oppfyller kriteriene i dette kapitlet (kriteriene må også oppfylle UEFAs krav til kamparena for europacupkamper, i de tilfeller kriteriene for kamparena for europacupkamper avviker er dette benevnt spesielt). Klubbene bes være oppmerksomme på at NFFs turneringsbestemmelsen for den divisjon de spiller i, samt gjeldende Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser fra NFF også skal overholdes. Det gjøres spesielt oppmerksomt på at klubber som rykker opp fra en divisjon uten krav til klubblisens, men som har vært i divisjon med krav til klubblisens i løpet av de to foregående sesongene, vil ha krav på seg til å avvikle sine hjemmekamper på en stadion som tilfredsstiller lisensvilkårene for den divisjon de spiller i, allerede første sesong etter opprykk. På grunn av det store antall dokumenter som inneholder tekniske anbefalinger og krav til infrastruktur, har UEFA bestemt seg for å strømlinjeforme infrastrukturkravene for UEFAs klubbkonkurranser ved å utvikle UEFA Stadium Regulations, som omfatter alle minimumsstandarder som må-krav i ett enkelt dokument. Som en del av denne nye tilnærmingen, må hvert enkelt stadion godkjennes eller sertifiseres i henhold til UEFAs minstestandarder og klassifiseres i henhold til et gitt kategorisystem. NFF er ansvarlig for denne godkjenningsprosessen og dens fornyelse, som vil være en del av den årlige lisensieringsprosessen. UEFAs enhet for stadion og sikkerhet vil yte nødvendig assistanse, kontrollere godkjenningene og organisere kontroller på nasjonalt nivå. For å kunne delta i UEFAs klubbkonkurranser, må lisenssøkere oppfylle kriteriene for infrastrukturen som beskrevet i dette kapitlet Kriteriene i denne avtalen er delt inn i kategorier som beskrevet i kapittel 2, dette hjelper lisenssøker og lisensgiver til å ha en ryddig prosess. Stadiongodkjenning I.01 A Godkjent stadion Lisenssøker må ha tilgang til et godkjent stadion for å kunne delta i UEFAs klubbkonkurranser, samt norsk seriespill. Lisenssøker må enten; a) eie egen stadion, eller

15 b) inngå skriftlig kontrakt med eier(e) av et stadion eller med eiere av de forskjellige stadioner lisenssøker vil bruke. Denne kontrakten må garantere bruken av stadionet i kommende sesong til UEFAs hjemmekamper som lisenssøker kvalifiserer seg sportslig for, og til norske serie- og cupkamper. Klubben skal benytte samme stadion til alle hjemmekamper i den norske serien og cupen. NFF kan gi tillatelse til at annet stadion benyttes til enkeltkamper dersom særskilte grunner taler for dette. Stadion som benyttes i kamper arrangert av UEFA, må oppfylle alle minimumskrav definert i UEFA Stadium Infrastructure Regulation for den stadionkategori som vedkommende Turneringsbestemmelse krever, og godkjennes av det nasjonale forbundet. I tillegg må stadion befinne seg innenfor territoriet til det nasjonale forbundet, dvs NFF/Norge. I.02 A Sertifisering Stadionet må sertifiseres. Sertifiseringen må foregå i henhold til norsk lov, og til bestemmelser i denne klubblisensmanualen. Sertifikatet må inneholde følgende informasjon: En bygningsteknisk bekreftelse på at alle deler av stadionanlegget tåler den belastning det utsettes for under et arrangement. Godkjenning av hver tribunesektor med henblikk på kapasitet (seter og eventuelle ståplasser), samt av hele stadionets totale kapasitet (seter og eventuelle ståplasser). Sikkerhetsforanstaltninger inklusiv kriseplaner (beredskapsplan og evakueringsplan) som er utarbeidet i henhold til retningslinjer bestemt av NFF. Disse planene må dekke alle deler av det arrangementet som omfattes av en fotballkamp, f.eks. billettdistribusjonssystem, tilskuerkontroll, strategier for segregering og spredning av tilskuere, medisinsk støtte, evakuering ved brann, strømstans eller andre nødssituasjoner. Bekreftelse fra stadioneier på at stadionet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om forebygging av brann. Bekreftelse fra politimyndighet på at den er kjent med alle relevante forhold ved et fotballarrangement på vedkommende stadion. NFF vil angi mer spesifikke krav, og utgi et standard sikkerhetssertifikat, som skal benyttes Sertifikatet utstedes av NFF basert på dokumentasjon fra lokale myndigheter og må ikke være eldre enn to år ved oppstart av en ny sesong i lisensiert divisjon. I.03 A Spillebanen Klubben må ha en godt vedlikeholdt spillebane med en helt jevn overflate Banen må være spillbar med høy kvalitet under hele den nasjonale og internasjonale sesongen (UEFA). Banen må være bygget opp av drenerende masser og et system som effektivt leder vann bort, slik at det ikke forekommer overvann på banen uansett vær- og temperaturforhold. Banen må være utstyrt med et effektivt vanningsanlegg. I tillegg kan baner med naturgress med fordel være utstyrt med tekniske hjelpemidler for å sikre god vekst i gresset som f.eks. kunstig lys, plastduk, telt. Det bør utarbeides en vedlikeholdsplan for spillebanen. Banen må ha en overflate som består av: Alternativ 1: Naturlig gress av høy kvalitet

16 Alternativ 2a: Grønt kunstgress med gyldig FIFA 2-stjerner sertifikat (for alle nyetablerte anlegg) I.04 C Undervarmeanlegg Undervarmeanlegg: 0.divisjon kvinner: Baner bør utstyres med et teknisk anlegg som sikrer tilstrekkelig varmetilførsel til banedekket slik at frost i banen ikke forekommer under kamp uansett vær og temperaturforhold der det er fare for slik frost når banen skal brukes. Merknad [u1]: Styringsgrupp en ønsker et alternativ til FIFA** da dette virker unødvendig dyrt. Dette alternativet bør ikke gå på bekostning av kvaliteten på testen av underlaget klubbene spiller på; derfor er det tatt inn et alternativ b i dette høringsutkastet: Alternativ 2b: Grønt kunstgress med gyldig Nordisk test sertifikat (for alle anlegg som er i drift når klubblisens inntrer for anlegget) I.05 A Banens størrelse Banen må måle: Alternativ 1: Nøyaktig 105 meter x 68 meter Alternativ 2: Dersom det på eksisterende stadionanlegg av bygningstekniske grunner ikke er mulig å øke banens størrelse til de internasjonale målene 105 x 68 m, kan NFF gi en tidsbegrenset dispensasjon innenfor følgende intervaller: - Lengde: 100 meter til 105 meter - Bredde: 64 meter til 68 meter Spilleflaten på nye stadioner må måle nøyaktig 105 meter x 68 meter. Merk: For UEFA-kamper følger kravene til spillebane turneringsbestemmelsene for den turnering klubben deltar i. Sikkerhet I.06 A Sikkerhet Sikkerhet Norsk lov gjelder for publikumsområdene. Følgende forhold skal som et minimum utgjøre en del av planleggingen for eventuell nødsituasjon: Alle deler av stadionet, inklusiv inn- og utganger, trapper, dører, passasjer, tak, alle offentlige og private områder og rom osv. må oppfylle sikkerhetsstandardene (referanse I.01). Alle rømningsveier(ganger, tribuner og trapper) i tilskuerområdene må merkes i henhold til gjeldende bestemmelser og enten males eller merkes med en sterk, gul farge. Det samme gjelder for alle porter som fører ut av tilskuerområdene til banen, og alle utganger og porter som leder ut av stadionet. Klubben må ha rutiner for å sikre at alle passasjer, korridorer, trapper, dører, porter osv som er tilgjengelig for publikum er fri for hindringer som vil kunne vanskeliggjøre fri flyt av tilskuere under en kamp. Alle utgangsdører og porter og alle porter fra publikumsområder som leder til spillebanen, må kunne åpnes utover av publikum og må holdes ulåst så lenge publikum er på stadion. Alle utganger og porter skal være under konstant oppsyn av spesialtrente vakter for å hindre misbruk og sikre frie rømningsveier i nødstilfeller. Disse utgangene skal være utstyrt med panikk -beslag som lett kan betjenes innenfra og som hindrer ulovlig adgang eller uønsket inngang utenfra. De skal ikke under noen omstendighet være låst eller blokkert/stengt på annen måte så lenge det er publikum inne på stadionet. I.07 A Evakueringsplan og beredskapsplan

17 Lokale brann- og politimyndigheter må i sikkerhetssertifikatet godkjenne stadions beredskaps- og evakueringsplan. Planene må inneholde følgende minstekrav: Tegninger av bygninger, tribuner, fasiliteter osv. Beskrivelse av rømningsveier og nødutganger Lokalisering av brannslukningsutstyr og brannmeldere Instrukser for stadions personell inkl. deres ansvar Varslingsrutiner (brannvesen, politi, publikum,) Beskrivelse av nødbelysning Telefonliste med aktuelle numre I.08 A Kontrollrom Alle stadioner må ha et kontrollrom med god oversikt over stadionets innside, bestemt i samarbeid med den lokale politimyndighet. Følgende personer bør være til stede i kontrollrommet under kamper: Arrangementssjef Sikkerhetssjef Arenasjef En representant for politiet Lege/medisinsk koordinator Om mulig en representant fra brannvesenet Om mulig en representant fra gjestende supportere Krav til kontrollrom: Rommet bør være på minst 20 m2. Enkel adgang til toalett for begge kjønn Teknisk utstyr påkrevet: Det skal være tilgang til brannalarmsentral for hele anlegget, tavle (whiteboard), stadionkart (hvor samtlige innganger og tribunefelt er angitt) oppslått på vegg, evakueringsplaner, telefon, nødvendig kommunikasjonsutstyr til speaker og andre viktige støttefunksjoner. I tilfelle det er videoovervåkning av stadion skal sentralen for videoovervåkning av området være i kontrollrommet Anbefalt innredning: Vask, kjøleskap, bord/stoler for minimum 6 personer med god utsikt over stadionets innside og med nok sitteplasser for øvrig personell, luftkjølingsutstyr om mulig. Rommet bør ha god og enkel atkomst til spillegarderober og ærestribune. I.09 A Sikkerhetssoner og reklameskilt

18 NFF har fastsatt følgende minimumsavstander (sikkerhetssoner) med hensyn til reklameskilt og annet permanent eller midlertidig utstyr (midlertidig utstyr kan være, men er ikke begrenset til kameraer, og så videre): Mellom linjene som avgrenser banen og nærmeste hindring gjelder følgende minimumsavstander: Sidelinjer: 4,0 meter, hvorav min. 2,0 meter må ha samme underlag som banen. Mållinjer: 5,0 meter, hvorav min. 3,0 meter må ha samme underlag som banen. Reklameskiltene må under ingen omstendighet være: Plassert på steder hvor de kan utgjøre en fare for spillere, funksjonærer eller andre. Satt opp på en måte, eller være av en form eller et materiale som kan representere en fare for spillere; rullende skilt og lignende kan kun drives av et strømnivå som ikke kan skade kampdeltakerne. Produsert med et overflatemateriale som kan reflektere lys på en slik måte at spillere, dommere eller publikum forstyrres. Satt opp på usikret måte slik at vær og vind kan ta tak i skiltene og skape farlige situasjoner for spillere og publikum. Satt opp på en måte som hindrer publikum fra å komme inn på banen i en nødssituasjon Ved bruk av reklameskilt plassert horisontalt på bakken i sikkerhetssonen (for eksempel 3D-skilt), skal overflaten være produsert i et sklisikkert materiale og skiltet være festet godt til underlaget, uten kanter som spillere kan hekte seg fast i. Ingen del av denne reklamen skal være nærmere mål- og sidelinjene enn 1,0 m. I.10 B Nødsystem for lys For de arenaer som har flomlys og bruker dette under kamper avviklet i NFFs serie eller cup gjelder følgende; For å sikre at kampen kan fortsette uten avbrudd om ordinær strømforsyning til flomlyset faller ut, skal stadion være utstyrt med alternativ strømkilde med teknisk utstyr som sikrer flomlys med full lysstyrke innen 15 til 20 minutter etter strømbrudd. Tribuner og publikum I.11 A Kapasitet Total tilskuerkapasitet på stadion skal være minimum tilsvarende gjennomsnittlige publikumsbesøk fra foregående sesong. Stadionets tribuner må ha minimum 500 sitteplasser, dette skal være enkeltseter. I tilfelle ståtribuner brukes, skal det installeres bølgebrytere for minimum hver 5. rad; høyde 1,1 m og dimensjonert for å tåle trykket fra publikum som står bak dem. Midlertidige (ikke permanente) tribuner er ikke tillatt. I.12 C Antall ståplasser: Av stadions totale godkjente publikumskapasitet anbefales det at det godkjennes inntil 20 % ståplasser. I.13 A Tilskuerområder

19 Det skal være mulig å dele opp tribunene i ulike sektorer for å hindre at publikum beveger seg mellom ulike tribuner, bortsett fra når dette er en del av en evakueringsprosess. Sektorene skal atskilles fysisk, supplert med et tilstrekkelig antall vakter. Et klart avgrenset område skal kunne reserveres for både hjemme- og bortelagets supportere, på hver sin tribunedel. Hver sektor skal ha tilgang til egne toaletter for både menn og kvinner, og en kiosk/ utsalgssted som selger forfriskninger. Sektorene skal også kunne legge til rette for separate innganger i nærheten av parkeringsplassen for supporterbusser. I.14 B Tildeling av plasser til bortelagets tilskuere En separat seksjon med plasser tilsvarende min. 5 % av stadionets totale kapasitet ved seriekamper, og tilsvarende min. 10 % ved NM kamper, skal kunne gjøres tilgjengelig for bortelagets supportere. NFF og lokalt politi- og brannmyndighet har en overordnet rett til å fastsette avvikende antall plasser for gjestende lags supportere for enkeltkamper, basert på hensyn til publikums sikkerhet. I.15 A Begrenset adgang Publikum og media skal ikke ha adgang til spillebanen. Det må være et sammenhengende gjerde eller annet stengsel mellom spillebanen og publikum, med minimum høyde 90 cm der hvor det er ståplasser og minimum høyde 60 cm der hvor det er sitteplasser. Et skilt skal plasseres mot publikum på dette skillet eller mellom gjerdet og banen (men ikke i sikkerhetssonen), hvor det står at det er forbudt for publikum å gå ut på banen. I.16 A Enkeltseter Setene må oppfylle følgende krav: Godt festet (f.eks. til gulv eller opptrinn) Atskilt fra hverandre Komfortable (ergonomisk utformet) Nummerert Ryggstøtte som er minimum 30 cm høyt. I.17 B Seter under tak Følgende krav oppfylles: Minimum 100 seter skal være under tak. Seter reservert for media og æresgjester skal være under tak. Merk: UEFA krever minimum 200 seter under tak. I.18 A Funksjonshemmede tilskuere På hver tribune skal det reserveres egnede plasser for rullestolbrukere med ledsagere, inkl. på feltet for bortelagets supportere. Antall plasser avgjøres av lokale krav, men det skal minimum være 10 slike plasser totalt på stadion. (NFF anbefaler at minimum fem pr seter skal reserveres rullestolbrukere med ledsagere.) Det skal være enkel atkomst til handikaptoalett og kiosk i direkte forbindelse med disse plassene. Følgende fasiliteter skal være tilgjengelige for å tilby tilfredsstillende service til funksjonshemmede tilskuere:

20 Plasser med god, uhindret sikt Billettlukene må være tilgjengelig for rullestolbrukere Tilpassede atkomster fra utsiden av stadion til plassene Toalettfasiliteter med enkel atkomst fra plassene Enkel atkomst til kiosk tilpasset personer i rullestol I tillegg skal følgende krav oppfylles: Det må være mulig for rullestolbrukere å få tilgang til stadion og sine plasser, og til wc og kiosk fra sine plasser, uten at dette skaper vanskeligheter for dem selv alle andre tilskuere. Funksjonshemmede tilskuere må ikke plasseres slik at deres mangel på bevegelighet utgjør en fare for andre tilskuere i en nødssituasjon. Funksjonshemmede tilskuere bør beskyttes mot vær og vind. De ofte benyttede udekkede plassene tett inntil spillebanen aksepteres ikke. Rullestolbrukere må ikke plasseres slik at andre tilskuere kan hindrer sikten til spillebanen med flagg, bannere, oppførsel (hopper i været) e.l. Enkelte funksjonshemmede kan ha vansker med å beskytte seg mot baller på avveie. Plassene må derfor velges slik at sjansene for å bli truffet av en ball er minst mulig. I tilknytning til rullestolplassen må det være et ledig sete for ledsager. Det anbefales sterkt å tilrettelegge stadion for universal utforming, inkl. avsatte områder for personer med forskjellige typer funksjonshemninger, for eksempel blinde/svaksynte. Om mulig bør også stadion utstyres med trådløse teleslynger for hørselshemmede. Service I.19 B Serveringsfasiliteter Stadionet må ha et utsalgssted for forfriskninger på alle tribuner/tribunesektorer. Utsalgsstedet må ha god kapasitet, være rent, tiltalende, være lett tilgjengelig og sentralt plassert. All drikke skal selges i pappkrus. Flasker, bokser og lignende er ikke tillatt. I.20 B Sanitærfasiliteter Hver tribune må ha tilstrekkelig permanente toalettfasiliteter for både menn og kvinner, minimum 5 wc og 5 urinaler pr 1000 tilskuere. Det skal være lik fordeling mellom kjønnene av wc. Lokaliseringene av disse fasilitetene må sikre at hele stadionet har tilstrekkelig dekning av toaletter. Avstanden fra tilskuerplassene til nærmeste toalett bør ikke overskride 50 meter. Det skal også være egne toaletter for media og VIP. Toalettene må innholde vaskefasiliteter med minimum varmt og kaldt vann og tilstrekkelig papirhåndklær og/eller håndtørrere. Toalettene skal være lyse, rene og hygieniske, og det må fastlegges rutiner for renhold under hele arrangementet. VIP I.21 B Stadion VIP-området

21 VIP-området må plasseres midt på hovedtribunen, noe forhøyet over banen, avgrenset fra ordinære publikumsplasser. Det skal alltid være på samme side som garderober, mediefasiliteter, administrasjonskontorer osv. VIP-området må ha egen atkomst fra utsiden av stadion, adskilt fra publikums- og mediainngangene, og som fører direkte til mottakelsesområdet og derfra til tribuneplassene. Akkrediterte som skal fra VIP-området til garderobeområdet må sikres direkte og sikker adkomstvei (representanter, observatører osv.). Sitteområdet må inneholde nummererte klappstoler av god kvalitet, under tak med god sikt til hele banen. Det er viktig at det er tilstrekkelig plass mellom radene, slik at gjestene kan komme og gå uten at de forstyrrer andre gjester. Feltet for æresgjester og ledere må kunne justeres til å inneholde minimum 50 seter, og feltet for andre VIP-er og sponsorer må kunne justeres til å inneholde minimum 100 seter. Begge feltene må ha enkel adkomst til rom hvor det serveres forfriskninger og mat, og enkel tilgang til egne toaletter. Det må finnes tilstrekkelig antall VIP-parkeringsplasser i nærheten av VIP-inngangen og disse må være adskilt fra ordinært parkeringsområde. Utstyr I.22 A Flombelysning De stadioner som er utstyrt med flombelysning som oppfyller skal oppfylle UEFAs standardverdier (se retningslinjer og anbefalinger for stadionsbelysning for alle UEFA- konkurranser). Flombelysningen skal i tilfelle den er tilstede ha en minimum lysstyrke (målt vertikalt mot hovedkamera) på 1200 lux. Jevnheten horisontalt skal være bedre enn 0,6 (Emin/Emax) og 0,7 (Emin/Em). Fargetemperatur skal være 4000 K K. NFF utsteder et belysningssertifikat basert på informasjons fra stadionets eier, belysningsanleggets leverandør, vedkommende klubb og/eller uavhengig konsulent. Flomlysanlegget skal ha en reserve strømkilde som sikrer at flomlyset uten avbrudd opprettholder samme lysstyrke hvis ordinær strømforsyning faller ut. Det kreves ikke flombelysning pr dags dato, men NFF anbefaler at kriteriet søkes oppfylt også. NFFs Forbundsstyre har vedtatt at stadioner som benyttes for spill i 0.divisjon kvinner etter hvert skal ha flomlys er satt som en tentativ dato for at dette blir et A-kriterie I.23 A Stadionutstyr Stadionet må ha: To innbytterbenker under tak, som hver tar minimum tretten personer (innbyttere og ledere). Benkene skal stå minimum 12 meter, og om mulig maksimalt 15 m fra hverandre i tillegg minimum 5 m fra sidelinjen. Elektronisk innbyttertavle er påbudt. Ur som viser kamptiden, kombinert med resultattavle Et reservemål må være tilgjengelig på stadion. Minimum to båreteam, kampens lege og ambulanse må være på plass på angitt sted nær banen så lenge kampens aktører og publikum befinner seg på stadionet. Stadionet kan være utstyrt med egnet sikkerhetsutstyr for å kunne beskytte dem på banen eller i andre deler av stadionet fra lynnedslag.

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten

Detaljer

Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013

Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013 Retningslinjer Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer både på herreog kvinnesiden de siste 10 årene. Dette skyldes at

Detaljer

Lisenssøker/lisensinnehaver kan enten: Eie sitt eget stadion, med ubegrenset bruksrett, eller Inngå skriftlig kontrakt med eier(e) av et stadion

Lisenssøker/lisensinnehaver kan enten: Eie sitt eget stadion, med ubegrenset bruksrett, eller Inngå skriftlig kontrakt med eier(e) av et stadion Infrastrukturkriterier Sist oppdatert 02.5.2013 For retningslinjer til disse kriteriene trykk her. I.01 Godkjent stadion Lisenssøker/lisensinnehaver skal ha tilgang til et godkjent stadion for å kunne

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER...

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Menn 2013

Turneringsbestemmelser NM Menn 2013 -ELEMENT: Turneringsbestemmelser NM Menn 2013 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for menn skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut minst 250 klubber som

Detaljer

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008

TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7.-9. MARS 2008 TINGHEFTE NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2008 HOTELL SCANDIC HAMAR Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no

Detaljer

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg

Til NFFs komiteer og utvalg: Utviklingskomiteer/utvalg Juridiske utvalg Klubblisensnemd/Klagenemd Valgkomité/Kontrollkomité Andre komiteer/utvalg RUNDSKRIV NR. 31/09 Til klubbene i: Tippeligaen Adeccoligaen 2. divisjon menn Toppserien 1. divisjon kvinner Telekiosken Futsal Liga Til fotballkretsene: Ved daglig leder Ved kretsleder Til NFFs komiteer

Detaljer

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012 Turneringsbestemmelser NM Kvinner 2012 GN-ELEMENT: 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for kvinnelag skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut de klubbene

Detaljer

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund

Høring vedrørende ny forsikringsordning for Norges Fotballforbund Norges Fotballforbund The Football Association of Norway NO-0840 Oslo, Norway Telefon: 04420, Fax: +47 21 02 93 01 International calls: +47 21 02 93 00 www.fotball.no RUNDSKRIV NR. 26/09 Til klubbene i:

Detaljer

UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens

UEFA-lisensen er en årlig lisens som klubber må søke hvert år. Fristene for UEFAlisens Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Sist oppdatert 14.01.2015 Et historisk tilbakeblikk I forbindelse med at UEFA lanserte sin klubblisensmanual (versjon 1.0) for deltakelse i klubbkonkurranser i regi

Detaljer

Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010

Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010 Tinghefte Norges Fotballforbunds ting 5.-7. mars 2010 Sted: Thon Hotell Arena, Lillestrøm Informasjon om Forbundstinget finnes på nettsiden www.forbundstinget.no Innholdsfortegnelse Dagsorden på Forbundstinget...side

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014

Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Tinghefte NORGES FOTBALLFORBUNDS TING 7. 9. MARS 2014 Sted: Thon Hotel Arena, Lillestrøm Informasjon om NFFs forbundsting finnes på nettsiden www.forbundstinget.no 3 INNHOLD Dagsorden på forbundstinget...5

Detaljer

Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon

Retningslinjer - Økonomi. Introduksjon Retningslinjer - Økonomi Introduksjon Lisensprosessen Lisensprosessen i Norge er delt i to. Nyopprykkede klubber til lisensiert divisjon må søke lisens, mens innvilget lisens beholdes til den enten blir

Detaljer

Kampreglement. Norges Amerikanske Idretters Forbund. NAIF Amerikansk fotball. Vedtatt av Seksjonsledelsen 10.11.2014

Kampreglement. Norges Amerikanske Idretters Forbund. NAIF Amerikansk fotball. Vedtatt av Seksjonsledelsen 10.11.2014 Kampreglement Norges Amerikanske Idretters Forbund NAIF Amerikansk fotball 2015 Vedtatt av Seksjonsledelsen 10.11.2014 Innhold Første del - Fellesbestemmelser... 5 Kapittel 1 - Reglementets gyldighet...

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2004 og 2005... side

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Programoversikt...side 2 Forslag til forretningsorden...side 2 Forslag til dagsorden...side 3 Kommentarer til dagsorden...side 3 Kommentarer til budsjett for 2006 og 2007...side 4 Forslag

Detaljer

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord

FORBUNDSSTYRETS BERETNING FORBUNDSSTYRETS ARBEID. I alt deltok 25 848 lag i seriesystemet, rekord FORBUNDSSTYRETS BERETNING Norges Fotballforbund har lagt bak seg nok et godt fotballår. Kvinnelandslaget er klart for VM-sluttspillet i Kina, herrelandslaget har fått en god start på EM-kvalifi seringen,

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

L O V O LOV OG REGLEMENT G R

L O V O LOV OG REGLEMENT G R LOV OG REGLEMENT 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Loven side 6 2. Kampreglement side 66 3. Reaksjonsreglement side 110 4. Breddereglement side 152 5. Reklamereglement side 187 6. Overgangsreglement side 193

Detaljer

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12.

NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND. Kampreglement. Amerikansk Fotball Norge. Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball Norge 10.12. NORGES AMERIKANSKE IDRETTERS FORBUND Kampreglement Amerikansk Fotball 2012 Vedtatt av Grenstyret Amerikansk Fotball 10.12.2011 Innhold Første del - Fellesbestemmelser... 5 Kapittel 1 - Reglementets gyldighet...

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

NORGES ISHOCKEYFORBUND

NORGES ISHOCKEYFORBUND NORGES ISHOCKEYFORBUND Arrangementbestemmelser 2.divisjon Kvinner elite U18 og U20 elite Sist revidert 1. mars 2014 1. Deltakelse/rettigheter/plikter 1.1 Ligaen omfattes av de klubber som etter bestemmelsene

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152

INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152 6. Overgangsreglement INNHOLDSFORTEGNELSE: Kapittel I. Innledende bestemmelser 152 Kapittel II: Overgangsbestemmelser for spillere under 16 år uten kontrakt 156 Kapittel III: Overgang/utlån av amatørspiller

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for G-16 lag kan finne sted hvert år. Forbundsstyret tar ut de klubbene

Detaljer

HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING

HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING HÅNDBOK FOR KIRKENES IDRETTSFORENING Stiftet 8.februar 1908 2 INNHOLD SIDE Endringer av bestemmelser 3 KIFs lover 4 Mal for årsberetninger 12 Valgkomité 13 Vedtekter for æresmedlemskomité 14 Retningslinjer

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014

VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 VELKOMMEN TIL FORBUNDSTING 2014 Fredag 25. april Kl. 15.00 18.00 Åpent Forum Kl. 19.00 Middelalderfest Lørdag 26. april Kl. 10.00 Kl. 12.00 Kl. 13.00 Tingforhandlinger Lunsj Tingforhandlinger fortsetter

Detaljer

Håndbok for Agder Fotballkrets - 2010 Side 1 H Å N D B O K 2010. 04.08.2010 Håndboken utarbeidet av K S D Moksness

Håndbok for Agder Fotballkrets - 2010 Side 1 H Å N D B O K 2010. 04.08.2010 Håndboken utarbeidet av K S D Moksness Håndbok for Agder Fotballkrets - 2010 Side 1 H Å N D B O K 2010 Håndbok for Agder Fotballkrets - 2010 Side 2 Innholdsfortegnelse: Pkt Tekst Side 0 OPPLYSNINGER OM KRETS 4 1 NFF s KAMPADMINISTRASJONS-SYSTEM

Detaljer

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa

KLUBBHÅNDBOK. for. tillitsvalgte og trenere. Fotballgruppa KLUBBHÅNDBOK for tillitsvalgte og trenere i Fotballgruppa Revidert august 2014 Kjære tillitsvalgt, medlem og trener! FORORD Rolvsøy Idrettsforening, Fotballstyret ønsker å lage en klubbhåndbok, som våre

Detaljer