Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Retningslinjer Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.5.2013"

Transkript

1 Retningslinjer Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer både på herreog kvinnesiden de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten av å spille på en sikker, moderne arena som tilbyr både sine spillere, tilskuere, samarbeidspartnere og andre involverte best mulig forhold når de er på stadion. Klubblisensen har spilt en viktig rolle i å hjelpe klubber til å utvikle sikre, gode og funksjonelle arenaer som ivaretar alle involverte. Målsetting Det er en målsetting at klubber som deltar i den øverste divisjonen skal spille på så gode stadioner at det kreves kun et minimum av justeringer i de tilfeller de skal konkurrere på internasjonalt plan og spille internasjonale kamper på sin hjemmestadion. Spillere, dommere, ledere, samarbeidspartnere, media, publikum og andre som er på fotballkamper skal også føle at de kommer til en trygg og sikker stadion, hvor de kan ta del i fotballen på en best mulig måte. I tilfelle det oppstår kriser og nødssituasjoner skal stadion være lagt til rette for de best mulige arbeidsforhold for å løse enhver situasjon som måtte oppstå. Kriterier for 0. divisjon kvinner Innenfor rammene av lisensordningen betyr stadion åstedet for en kamp og omfatter selve stadionet så vel som det omkringliggende området, herunder gjerdet som omgir det, luftrommet rett over stadionet (dersom eieren av stadionet innehar en slik rettighet) og TV-, presse- og VIP områdene. Alle klubber i 0. divisjon kvinner må spille sine hjemmekamper på et stadion som tilbyr fasiliteter, bygninger og tjenester som oppfyller kriteriene i dette kapitlet. Klubbene må også oppfylle UEFAs krav til kamparena for kamper i UEFAs konkurranser. I de tilfeller hvor kriteriene for kamparena for kamper i UEFAs konkurranser avviker, kan dette være benevnt spesielt. Klubbene bes være oppmerksomme på at NFFs Turneringsbestemmelser for 0. divisjon kvinner, samt gjeldende Sikkerhets- og arrangementsbestemmelser fra NFF, også skal overholdes. På grunn av det store antall dokumenter som inneholder tekniske anbefalinger og krav til infrastruktur, har UEFA bestemt seg for å strømlinjeforme infrastrukturkriteriene for UEFAs klubbkonkurranser ved å utvikle UEFA Stadium Infrastructure Regulations, som omfatter alle minimumsstandarder som må-krav i ett enkelt dokument. Som en del av denne nye tilnærmingen må hvert enkelt stadion godkjennes eller sertifiseres i henhold til UEFAs minstestandarder og klassifiseres i henhold til et gitt

2 kategorisystem. NFF er ansvarlig for denne godkjenningsprosessen og dens fornyelse, som vil være en del av den kontinuerlige lisensieringsprosessen. UEFAs enhet for stadion og sikkerhet vil yte nødvendig assistanse, kontrollere godkjenningene og organisere kontroller på nasjonalt nivå. For å kunne delta i UEFAs klubbkonkurranser må lisenssøkere oppfylle kriteriene for infrastrukturen som beskrevet i UEFAs krav for gjeldende konkurranse. Kriteriene I.01 Godkjent stadion Klubben skal benytte samme stadion til alle hjemmekamper i den norske serien og cupen. NFF kan, etter søknad fra klubben, gi tillatelse til at annet stadion benyttes til enkeltkamper dersom det finnes særskilte grunner som taler for dette. Klubben kan benytte en annen stadion enn det den bruker i norske serie- og cupkamper i deltagelse i UEFAs konkurranser. Stadioner som benyttes i kamper arrangert av UEFA må oppfylle alle minimumskrav definert i de til enhver tid gjeldende infrastrukturregelverk som gjelder for den konkurransen det konkurreres i. Stadionet må ligge i Norge. I.02 Sertifisering Sikkerhetssertifikatet skal inneholde: En bygningsteknisk bekreftelse på at alle deler av stadionanlegget tåler den belastning det utsettes for under et arrangement Godkjenning av hver tribunesektor med henblikk på kapasitet (seter og eventuelle ståplasser), samt av hele stadionets totale kapasitet (seter og eventuelle ståplasser) Sikkerhetsforanstaltninger inklusiv kriseplaner (beredskapsplan og evakueringsplan) som er utarbeidet i henhold til retningslinjer bestemt av NFF. Disse planene må dekke alle deler av det arrangementet som omfattes av en fotballkamp, f.eks. billettdistribusjonssystem, tilskuerkontroll, strategier for segregering og spredning av tilskuere, medisinsk støtte, evakuering ved brann, strømstans eller andre nødssituasjoner Bekreftelse fra stadioneier på at stadionet er bygget, utstyrt og vedlikeholdt i samsvar med gjeldende lover og forskrifter om

3 forebygging av brann Bekreftelse fra politimyndighet på at den er kjent med alle relevante forhold ved et fotballarrangement på vedkommende stadion Sertifikatet godkjennes av NFF basert på dokumentasjon fra lokale myndigheter og må ikke være eldre enn to år ved oppstart av en ny sesong i lisensiert divisjon. I.03 Spillebanen Banen må være bygget opp av drenerende masser og et system som effektivt leder vann bort, slik at det ikke forekommer overvann på banen uansett værog temperaturforhold. Banen må være utstyrt med et effektivt vanningsutystyr. I tillegg kan baner med naturgress med fordel være utstyrt med tekniske hjelpemidler for å sikre god vekst i gresset, slik som f.eks. kunstig lys, plastduk og telt. Det skal være et oppvarmingsareal hvor lagenes reserver kan varme opp under kamp, fortrinnsvis langs sidelinjen nærmest benkene, evt. bak reklameskiltene bak mållinjen. Det skal utarbeides en vedlikeholdsplan for spillebanen. Banen bør utstyres med et teknisk anlegg som sikrer tilstrekkelig varmetilførsel til banedekket slik at frost i banen ikke forekommer under kamp, uansett vær- og temperaturforhold. I.04 Banens størrelse Spilleflaten på nye stadioner skal måle nøyaktig 105 meter x 68 meter. Merk: for UEFA-kamper er kravene til spillebanens størrelse nøyaktig 105 meter x 68 meter.

4 I.05 Arrangementsplan Planen skal beskrive alle av arrangementets faser: Forberedende fase. Herunder kontakten med gjestende lag og dets supportere, akkreditering, presse, kontakt med TV og radio Gjennomføringen av arrangementet. Det skal her legges stor vekt på sikkerheten for alle involverte Debrifing I.06 Evakuerings- og beredskapsplan Planene må inneholde følgende minsteinformasjon: Tegninger av bygninger, tribuner, fasiliteter osv. Beskrivelse av rømningsveier og nødutganger Lokalisering av brannslukningsutstyr og brannmeldere Instrukser for stadions personell inkl. deres ansvar Varslingsrutiner (brannvesen, politi, publikum) Beskrivelse av nødbelysning Telefonliste med aktuelle numre Planlegging og klargjøring for en nødssituasjon skal i det minste omfatte: - Alle deler av stadionet, inklusiv inn- og utganger, trapper, dører, passasjer, tak, alle offentlige og private områder, rom osv., må oppfylle sikkerhetsstandardene (referanse I.01) - Alle rømningsveier (ganger, tribuner og trapper) i tilskuerområdene må merkes i henhold til gjeldende bestemmelser og enten males eller merkes med en sterk, gul farge. Det samme gjelder for alle porter som fører ut av tilskuerområdene til banen, og alle utganger og porter som leder ut av stadionet - Klubben må ha rutiner for å sikre at alle passasjer, korridorer, trapper, dører, porter osv som er tilgjengelig for publikum er fri for hindringer som vil kunne vanskeliggjøre fri flyt av tilskuere under en kamp - Alle utgangsdører og porter og alle porter fra publikumsområder som leder til spillebanen, må kunne åpnes utover av publikum og må holdes ulåst så lenge publikum er på stadion. Alle utganger og porter skal være under konstant oppsyn av vakter for å hindre misbruk og samtidig sikre frie rømningsveier i nødstilfelle. Disse utgangene skal være utstyrt med panikk -beslag som lett kan betjenes innenfra og som hindrer ulovlig adgang eller uønsket inngang utenfra. De skal ikke under noen omstendighet være låst eller blokkert/stengt på annen måte så lenge det er publikum inne på stadion

5 - PA anlegg skal kunne benyttes som kommunikasjonskanal selv i tilfeller hvor ordinær strøm faller ut. Dette betyr at anlegget må kunne driftes på reservestrøm så lenge dette er nødvendig for å oppretthold sikkerheten i en nødssituasjon I.07 Kontrollrom Følgende personer bør være til stede og/eller ha sin base i kontrollrommet under kamparrangementer: Arrangementssjef Sikkerhetssjef Arenasjef Lege/medisinsk koordinator I tilfelle Brannvesen og Politi er representert på arrangementet skal også disse ha base i kontrollrommet Fysiske krav til kontrollrom: Rommet skal ha plass til de personer og det utstyr som er påkrevet. Dette medfører at rommet bør være på min. 20 m2. Enkel adgang til toalett for begge kjønn Teknisk utstyr: 1. Sentral for videoovervåkning av området i de tilfeller det er videoovervåkning av stadion 2. Mulighet for avlesning av samtlige brannvarslingsanlegg dersom ett eller flere slike finnes i bygningsmassen på stadionet 3. Tavle (whiteboard) 4. Stadionkart (hvor samtlige innganger og tribunefelt er angitt) oppslått på vegg 5. Evakueringsplaner 6. Telefon 7. Annet nødvendig kommunikasjonsutstyr til speaker og andre viktige støttefunksjoner Videre anbefales det følgende innredning: Vask Kjøleskap Bord/stoler for minimum 6 personer med god utsikt over stadionets innside Nok sitteplasser for øvrig personell Luftkjølingsutstyr Rommet bør ha enkel adkomst til spillegarderober og ærestribune. I tilfelle det er videoovervåkning av stadion skal sentralen for

6 videoovervåkning av området være i kontrollrommet. I.08 Sikkerhetssoner og reklameskilt Reklameskiltene må under ingen omstendighet være: Plassert på steder hvor de kan utgjøre en fare for spillere, funksjonærer eller andre Satt opp på en måte, eller være av en form eller et materiale som kan representere en fare for spillere Usikret i forhold til vær og vind Produsert med et overflatemateriale som kan reflektere lys på en slik måte at spillere, dommere eller publikum forstyrres Satt opp på en måte som hindrer publikum fra å komme inn på banen i en nødssituasjon For rullende skilt, digitale skilt og lignende må disse være utformet og sikret slik at de ikke utgjør en ekstra fare for kampdeltakerne i forhold til statiske reklameskilt. Ved bruk av reklameskilt plassert horisontalt på bakken i sikkerhetssonen (for eksempel 3D-skilt), skal overflaten være produsert i et sklisikkert materiale og skiltet være festet godt til underlaget, uten kanter som spillere kan hekte seg fast i. Ingen del av denne reklamen skal være nærmere målog sidelinjene enn 1,0 m. I.09 Nødsystem for lys Flomlysanlegg skal ha en reserve strømkilde som sikrer at flomlyset uten avbrudd opprettholder flomlys 2/3 lysstyrke hvis ordinær strømforsyning faller ut. Uten avbrudd er definert til maksimum den nedetid som er nødvendig før lampene, uten at de ødelegges, kan slås på igjen etter at strømmen har blitt avslått (vanligvis 15 minutter). For å sikre at kampen kan fortsette uten avbrudd, om ordinær strømforsyning til flomlyset faller ut, skal stadion være utstyrt med alternativ strømkilde med teknisk utstyr som sikrer uavbrutt (jf. definisjon av uavbrutt over) flomlys med lysstyrke som angitt i kriterium I.09. Dette betyr at i kamper hvor flomlys ikke er absolutt nødvendig for kampgjennomføring, er det heller ikke et absolutt krav om nødsystem for flomlys. Med forbehold for vanskelige værforhold eller andre faktorer, er det en

7 generell retningslinje at kamper som avsluttes senest en halv time før lokal solnedgang ikke nødvendigvis behøver flombelysning for å sikre gjennomføring av kampen. I.10 Kapasitet Det anbefales at stadioner som nybygges, enten bygges med kapasitet på 2000 sitteplasser med en gang, eller legges til rette for enkel utbygging til 2000 sitteplasser når dette blir nødvendig. Antall ståplasser bør ikke overstige 20 % av vedkommende stadions totale godkjente publikumskapasitet. Demonterbare tribuner som står på stadion under samtlige kamper hele sesongen eller som en midlertidig løsning under en byggeperiode, kan, etter søknad fra klubben, godkjennes av NFF for nasjonale kamper. Et nytt sikkerhetssertifikat, inkludert arrangements-, evakuerings- og beredskapsplaner, må forelegges NFF før tribunen kan tas i bruk. I.15 Seter under tak Det anbefales at stadioner som nybygges, enten bygges ut til 500 seter under tak, eller legges til rette for enkel utbygging til 500 seter under tak når dette blir nødvendig. I.16 Fasiliteter for funksjonshemmede tilskuere NFF anbefaler at minimum fem plasser pr seter skal reserveres rullestolbrukere med ledsagere. Følgende fasiliteter skal være tilgjengelige for å tilby tilfredsstillende service til funksjonshemmede tilskuere: Plasser med god, uhindret sikt Billettlukene må være tilgjengelig for rullestolbrukere Tilpassede adkomster fra utsiden av stadion til plassene Toalettfasiliteter med enkel adkomst fra plassene Enkel adkomst til kiosk tilpasset personer i rullestol I tillegg skal følgende krav oppfylles:

8 Det må være mulig for rullestolbrukere å få tilgang til stadion og sine plasser, og til wc og kiosk fra sine plasser, uten at dette skaper vanskeligheter for dem selv eller andre tilskuere Funksjonshemmede tilskuere må ikke plasseres slik at deres mangel på bevegelighet utgjør en fare for andre tilskuere i en nødssituasjon Funksjonshemmede tilskuere bør beskyttes mot vær og vind. De ofte benyttede udekkede plassene tett inntil spillebanen aksepteres ikke Rullestolbrukere må ikke plasseres slik at andre tilskuere kan hindrer sikten til spillebanen med flagg, bannere, oppførsel (hopper i været) e.l. Enkelte funksjonshemmede kan ha vansker med å beskytte seg mot baller på avveie. Plassene må derfor velges slik at sjansen for å bli truffet av en ball er minst mulig I tilknytning til rullestolplassen må det være et ledig sete for ledsager Det anbefales sterkt å tilrettelegge stadion for universal utforming, inkl. avsatte områder for personer med forskjellige typer funksjonshemninger, for eksempel blinde/svaksynte. Om mulig bør også stadion utstyres med trådløse teleslynger for hørselshemmede. I.17 Serveringsfasiliteter Utsalgsstedet må: Ha god kapasitet Være rent Være tiltalende Være lett tilgjengelig Være sentralt plassert Det gjøres spesielt oppmerksomt på at all drikke skal selges i pappkrus. Flasker, bokser og lignende er ikke tillatt. Klubbene skal være oppmerksomme på de gjeldende sikkerhetsbestemmelsene i forhold til det som selges på slike utsalgssteder. I.18 Sanitærfasiliteter Avstanden fra tilskuerplassene til nærmeste toalett bør ikke overskride 50 meter. Det skal være egne toaletter spesielt beregnet for media og VIP.

9 Toalettene må innholde vaskefasiliteter med tilgjengelighet på såpe, varmt og kaldt vann, og tilstrekkelig papirhåndklær og/eller håndtørrere. Toalettene skal være lyse, rene og hygieniske, og det skal være rutiner for renhold slik at toalettene er presentable gjennom hele arrangementet. I.19 VIP området VIP-området bør plasseres hensiktsmessig i forhold til VIP-gjesters plassering på tribunen, og i nær tilknytning til spillebanen. VIP området må ha egen adkomst fra utsiden av stadion, adskilt fra publikums- og mediainngangene, og som fører direkte til mottakelsesområdet og derfra til tribuneplassene. Akkrediterte som skal fra VIP området til garderobeområdet må sikres direkte og sikker adkomstvei (representanter, observatører osv.). Sitteområdet må inneholde nummererte stoler av god kvalitet, under tak med god sikt til hele banen. Det er viktig at det er tilstrekkelig plass mellom radene, slik at gjestene kan komme og gå uten at de forstyrrer andre gjester. Begge feltene må ha enkel adkomst til hospitalityrom, og enkel tilgang til egne toaletter. Det må finnes tilstrekkelig antall VIP parkeringsplasser i nærheten av VIP inngangen og disse må være avgrenset fra annet parkeringsområde. I.20 Flombelysning Lysklasse B Divisjon Toppserie (ved TVsendte flomlyskamper) Krav eller anbefaling Krav Kravspesifikasjoner Vertikal belysning mot hovedkamera >800 Jevnhet Emin/Emax >0,50 Jevnhet Emin/Emid >0,70 Vertikal belysningsstyrke mot sekundære kameraer >600 lx Jevnhet Emin/Emax >0,50

10 Jevnhet Emin/Emid >0,70 Vertikal belysningsstyrke mot banens kort- og langsider >600 lx Jevnhet Emin/Emax >0,30 Jevnhet Emin/Emid >0,50 Horisontal belysningsstyrke lx Jevnhet Emin/Emax >0,60 Jevnhet Emin/Emid >0,80 Gradienter (Eh) i verste retning < 5% / m Maksimalt blendingstall GR 50 Fargetemperatur > 5000K Fargegjengivelse > Ra 85 Toppserien har ikke krav til flomlys, men det er ubestridt at i tilfelle klubber ønsker å legge til rette for å kunne sende kamper i flomlys på TV vil det være krav til flombelysningen. Her har man lagt seg på Adeccoligastandard som for tiden vil være godt nok til å tillate at TV sender fra kampen når det ikke er sterkt nok dagslys. Lysklasse C 1 Divisjon Toppserie ved spill i flomlys uten TV sending. Krav eller anbefaling Krav Kravspesifikasjoner Vertikal belysning mot hovedkamera Jevnhet Emin/Emax Jevnhet Emin/Emid Vertikal belysningsstyrke mot sekundære kameraer Jevnhet Emin/Emax Jevnhet Emin/Emid Vertikal belysningsstyrke mot banens kort- og langsider Jevnhet Emin/Emax Jevnhet Emin/Emid Horisontal belysningsstyrke >500 lx Jevnhet Emin/Emax > 0,50 Jevnhet Emin/Emid > 0,70 Gradienter (Eh) i verste retning < 5% / m Maksimalt blendingstall GR 50 Fargetemperatur > 4000K Fargegjengivelse > Ra 65 Kravene for å spille Toppseriekamper i flomlys når de ikke er TV sendte er her lagt på anbefalingene fra fagkonsulenten NFF har benyttet. De er lagt på 500 lx horisontalt. Derved åpnes det for at noen eksisterende anlegg, kan benyttes til ikke tv-sendte flomlyskamper i Toppserien. Derved settes også dette som krav for vår øverste divisjon for kvinner for å kunne spille kamper uten dagslys. Det skal foreligge et korrekt utfylt belysningssertifikat som dokumenterer korrekt lysstyrke før kamper i flomlys kan gjennomføres. NFF vil ikke tillate

11 at det sendes TV bilder fra kamper i denne flomlysstyrken. Lysstyrken vil gi et greit kamplys, men er uegnet for TV. Et slikt anlegg vil være vesentlig rimeligere enn et anlegg med krav til vertikal belysning rigget for lys som kan godkjennes for tv-bilder. Et slikt anlegg vil ikke kunne utbygges til 800 lux vertikalt, og ikke benyttes i UEFA kamper på grunn av krav til vertikal lysstyrke. I tilfelle man setter opp et anlegg med 500 lux horisontalt OG 350 lux vertikalt så vil anlegget kunne benyttes i UEFA-kamper som ikke TV-sendes. Kravet er da at også jevnhet må være i overenstemmelse med UEFA sine lysdirektivers annex 1 (med jevnhetskrav). Et slikt anlegg vil kreve høyere master, flere lamper og derved være vesentlig dyrere anlegg enn det som tillates i denne klassen. Når man lyssetter for TV betyr det veldig flate innstillingsvinkler og vanligvis symmetriske lyskastere. Dette medfører at mastehøyden fort kryper opp mot 35m - mer enn ti meter høyere enn nødvendig hvis kun horisontal belysningsstyrke (som her). I tillegg betyr det et langt høyere lyskasterantall med medfølgende høyere effektforbruk og dertil høyere kostnader. En løsning med krav til 350 lx vertikalt (Som UEFA godkjenner på laveste nivå for UEFA kamper for kvinner) vil derfor komme så nær kostnadene til et ordentlig anlegg for TV lx, at det ikke vil være en formålstjenlig å sette opp et slikt anlegg. Et anlegg med krav til 500 lx vertikalt er vesentlig billigere i bygging og drift enn et anlegg med krav til 350 lux vertikalt. I.21 Stadionutstyr Stadionet skal ha: Tilfredsstillende beredskap vedrørende ambulansetjeneste jfr. NIFs bestemmelser. Lege (allmenpraktiserende) tilstede fra portene åpnes til siste tilskuer og kampens aktører har forlatt stadion Stadionet må være utstyrt med egnet sikkerhetsutstyr for å kunne beskytte dem på banen eller i andre deler av stadionet fra lynnedslag Det er viktig at arrangører og sikkerhetsansvarlige på stadionet kan kommunisere med publikum, både på innsiden og utsiden av stadionet, ved hjelp av elektroniske tavler/storskjerm og et tilstrekkelig kraftig og pålitelig høyttaleranlegg. Høyttalersystemet

12 må være av en slik kvalitet at publikum og spillere klart og tydelig, og uten misforståelser, kan høre og forstå alt som kommuniseres gjennom systemet, uavhengig av om man befinner seg på innsiden eller utsiden av stadion. Systemet skal ha en reserve strømforsyning som trer i kraft om den ordinære faller ut Alle publikumsinnganger må være utstyrt med teknisk utstyr som registrerer eksakt antall publikummere som til enhver tid har passert hver enkelt inngang. Det bør også være mulig fortløpende å kunne avlese antall publikummere som har gått inn hver enkelt inngang fra kontrollrommet Utrykningskjøretøy, som ambulanser og brannbiler, må ha tilgang til spillebanen. Det samme gjelder alle typer av vedlikeholdskjøretøy Videoovervåkning Alle stadioner bør vurdere å installere fastmonterte farge videoovervåkningskameraer som kan dreies både horisontalt og vertikalt. Disse kameraene skal gjøre det mulig for de sikkerhetsansvarlige i stadions kontrollrom å overvåke alle innganger og utganger, og alle publikumsområder både på innsiden og utsiden av stadion. Det anbefales et antall kamera for å få oversikt over viktige vrimlearealer for publikum, spesielt viktige er områder med rømning i tilfelle nødssituasjoner og der større publikumsmengder oppholder seg. Ethvert videoovervåkningsanlegg skal balanseres i forhold til størrelsen på stadion, hvor kravet vil være at det skal kunne overvåke de områdene som er påkrevet. Videoovervåkningssystemet må ha egen uavhengig strømtilførsel slik at systemet fungerer fullt ut ved utfall av ordinær strømforsyning. Videoovervåkningssystemet skal styres fra stadionets kontrollrom hvor monitorene skal være plassert, og hvor det må være mulig å ta stillbilder både fra innsiden og utsiden av stadion. Det vises for øvrig til følgende instruks: Instruks for videoovervåking Denne instruksen er utarbeidet etter samarbeid med (NFF) og Politidirektoratet (POD) og beskriver ansvar og utførelse knyttet til kameraovervåking av fotballarenaer og det offentlige rom i tilstøtende områder. Instruksen regulerer bruken av kameraovervåking i forbindelse med fotballkamper og andre arrangementer med en vurdert sikkerhetsrisiko, som initierer en nødvendighet for tilstedeværelse av politi og bruk av eksisterende kamerautstyr til overvåking av anleggets indre og ytre arealer. I tillegg omfatter denne instruks det offentlige rom, i tilknytning til eller i nærhet av arenaen.

13 Behovet for en slik instruks ble avdekket etter et møte mellom Datatilsynet, POD og NFF, hvor Datatilsynet krevde en klargjøring av hvem som har behandleransvaret knyttet til bruken av kamerautstyret og de opptak som gjøres i forbindelse med arrangementer, eks. fotballkamper. Det vises i denne forbindelse til s klubblisensregelverk, kapittel om Infrastrukturkriterier, spesielt omhandlende Stadiongodkjenning og Videoovervåkning, hvor det står følgende: Alle stadioner skal være utstyrt med fastmonterte, farge videoovervåkingskameraer som kan dreies både horisontalt og vertikalt, og som har en zoomfunksjon slik at ansiktsgjenkjenning er mulig. Det skal være tilstrekkelig antall kamera til å få oversikt over alle tribuneområder i tillegg til alle publikumsinnganger til stadion. Videoovervåkningssystemet skal kunne ta stillbilder fra overvåkningen. Kriteriene som NFF her beskriver er tuftet på anbefalinger gitt av den Europeiske Fotballunionen (UEFA). Formålet med instruksen Denne instruksen plasserer ansvaret for bruk av kamerautstyr ved overvåkning av fotballarenaer og det nærliggende offentlige rom i forbindelse med fotballkamper og andre arrangementer og skal ivareta personopplysningslovens krav til behandling av personopplysninger som i denne forbindelse blir innhentet og lagret. Hjemmelsgrunnlag Krav til etablering og ansvarsforhold fremgår av personopplysningsforskriften 2-7 og krav til utarbeidelse av rutiner for bruk, av forskriftens Virkeområde Denne instruks skal virke for alle fotballarenaer hvor det, i forbindelse med fotballkamper og andre arrangementer, benyttes kameraer til å overvåke tilskuerne og regulerer enhver behandling av personopplysninger som innhentes og lagres i det opptaksmedium som benyttes i forbindelse med overvåkningen av arenaen. Behandlingsansvarlig kan gi nærmere retningslinjer i henhold til denne instruks. Ansvarsfordeling Det enkelte politidistrikt (politimesteren) vil, i henhold til personopplysningsloven, være behandlingsansvarlig for de opplysninger som innhentes av politiet i forbindelse med beskrevne arrangementer. Ved de fotballarenaer som er utstyrt med overvåkningskamera skal disse alltid stå i låst stilling og fungere som skallsikring av arenaens ytre og indre område. Dersom det i forbindelse med spesielle arrangementer vil være

14 behov for å benytte kameraene til overvåking av det offentlige rom utenfor arenaens område, skal slik overvåkning alltid utføres av politiet. Dette innebærer at det er politiet som skal ha kontroll over kameraovervåkingsanlegget og prioritere de områder som skal overvåkes. Slik overvåking må ikke finne sted med mindre overvåkingen anses nødvendig for opprettholdelse av den alminnelige ro og orden. I de tilfeller hvor politiet håndterer den overvåking som finner sted, både på arenaen og det offentlige rom, er det politimesteren i det aktuelle politidistrikt som er behandlingsansvarlig for bruken av utstyret og den informasjon som lagres ved opptaket. I de tilfelle hvor arenaeier håndterer overvåkningen inne på stadionet og politiet overvåker det offentlige rom, vil arenaeier være behandlingsansvarlig i forhold til den overvåkning som skjer inne på stadionet og politiet for den overvåkning som skjer av det offentlige rom. Når politiet ikke finner det nødvendig å være er til stede i forbindelse med arrangementet, eller å ta hånd om kameraovervåkningen, skal overvåkingen kun skje i form av skallsikring av arenaens yttervegger og indre arena. Kameraer som benyttes til skallsikring skal settes i fryst posisjon og ha retning mot bygningsmassen. Ved slik overvåking er det arenaeieren som har behandlingsansvaret for den informasjon som innhentes og lagres i opptaksmediet. Merking Alle områder som er gjenstand for kameraovervåking skal være behørig merket slik at publikum blir gjort oppmerksom på hvor og når slik overvåking finner sted. Sikring av personopplysninger Opptakene skal vise dato og klokkeslett for opptak og bruk. Opplysninger fra opptaket skal oppbevares og behandles på en betryggende måte for å hindre uautorisert innsyn. Billedopptak skal slettes når det ikke lenger er saklig grunn for oppbevaring og senest innen 7 dager etter opptak, med mindre det er sannsynlig at billedopptaket vil bli overlevert politiet i forbindelse med etterforskning av straffbare handlinger eller ulykker, jf personopplysningsloven 39, jf forskriften 8-4. Opplysninger som skal benyttes av politiet, dette gjelder både opptak hvor politiet har kontroll/regien for overvåkningen og opplysninger innehentet som nevnt i dette punkts annet ledd, skal lastes ned på eget medium og omhyggelig merkes og behandles etter de lover og regler som gjelder for politiets befatning med personopplysninger. Det forutsettes at det etableres tekniske ordninger og/eller administrative rutiner som sikrer at materialet håndteres separat. Oppgavefordeling Den behandlingsansvarlige skal: - Utarbeide beskrivelser av gjennomførende og kontrollerende aktiviteter innen eget ansvarsområde. - Samle dokumentasjon som beskriver et tilfredsstillende system for

15 intern kontroll, jf per sonopplysningslovens 14. Dette innebærer styrende, gjennomførende og kontrollerende dokumentasjon, herunder også dokumenter som beskriver ivaretakelse av informasjonssikkerheten. - Gjennomføre nødvendige tiltak som følge av lovendringer. - Påse at opplysninger lagres og behandles i samsvar med lov og instruks. - Forestå nødvendig opplæring for bruk av kamerautstyret og sikring av informasjon. Plikt for den enkelte bruker Enhver som har tilgang til og behandler opplysninger, har i forbindelse med de opptak som er gjort, plikt til å etterleve de krav som stilles i lovgivning, forskrifter og instruks, herunder instrukser og retningslinjer gitt av behandlingsansvarlig. Tilgang Kun ansatte med tjenestelig behov skal gis tilgang til de kameraer som benyttes til denne type overvåkning. Bemyndigelse gis av den som er behandlingsansvarlig for de opptak som blir gjort. Det skal gjennomføres periodisk vurdering av ansattes tilgang med henblikk på tjenestelig behov. Den som gis tilgang til de opplysninger som innhentes i forbindelse med kameraovervåking, skal gjøres oppmerksom på de taushetspliktbestemmelser som gjelder. Taushetsplikten omfatter også informasjon med betydning for informasjonssikkerheten. Opplæring Alle brukere som har tilgang til kamerautstyret og opptak skal gjennomgå nødvendig opplæring på sitt brukernivå/sin rolle, hvor det blant annet skal legges vekt på informasjonssikkerhet og taushetspliktsreglene. Datatilsynet skal kvalitetssikre programmet for slik opplæring. I.24 Førstehjelp - publikum Krav til førstehjelpsrom: Førstehjelpsrommet skal plasseres slik at det er lett tilgang for publikum og utrykningskjøretøy, både innenfra og utenfra stadion Rommet skal utstyres etter anvisning fra arrangementets lege Dører og ganger må være brede nok, slik at en båre eller rullestol kan komme igjennom Godt lys, god ventilasjon, oppvarming, om mulig luftkondisjonering, elektriske kontakter, varmt og kaldt vann, drikkevann og toaletter for både menn og kvinner i rimelig nærhet Hjertestarter tilgjengelig under alle kamper

16 Tydelig merket med skilt både på stadionets inn- og utside I.25 Førstehjelp spillere og dommere Førstehjelpsrommet skal utstyres etter anvisning fra arrangementets lege, men skal likevel minimum inneholde: Undersøkelsesbord En båre (i tillegg til de ved banen) Vask med varmt og kaldt vann Hjertestarter tilgjengelig under kamp og trening Elektriske kontakter Tydelig merking av rommet Rommet må ha god belysning Dørene og korridorene som leder til dette rommet må være brede nok til at bårer og rullestoler kan passere. Rommet skal kunne brukes av publikum i nødssituasjoner. Kriterium Retningsliner I.27 Adkomst til spillebanen Stedet der spillerne og dommerne kommer inn på banen bør ideelt sett være på midtlinjen og på samme side som VIP tribunen og pressetribunene. Adkomsten skal beskyttes. Man skal sikre at aktørene ikke blir utsatt for skade eller ubehag som følge av gjenstander eller annet som kan komme fra publikum enten på tribune eller langs adkomstvei for aktørene Overflaten i korridorer, og særlig trapper og ramper, skal være av sklisikkert materiale. Det skal ikke være adgang for publikum eller media å få tilgang til garderobeområdet, spillertunnel og spillersluse. Kriterium Retningsliner I.28 Parkering for aktører. Adkomst til garderobene Aktørenes (spillere, ledere, trenere, dommere) atkomst til stadionet må være så enkel som mulig. Deres vei fra kjøretøy til stadioninngangen må være skjermet for publikum i form av tilstrekkelig fysisk markering og/eller

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013

Retningslinjer - Infrastruktur. Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 Retningslinjer - Infrastruktur Introduksjon Sist oppdatert 02.05.2013 I Norge har vi hatt en god utvikling når det gjelder toppfotballarenaer de siste 10 årene. Dette skyldes at klubbene har sett nytten

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015

TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 TURNERINGSBESTEMMELSER NFF OBOS-LIGAEN 2015 Dersom det ikke er overensstemmelse mellom disse turneringsbestemmelsene og NFFs Lov og Reglementer, gjelder NFFs Lov og Reglementer. Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER...

Detaljer

Mediehåndbok. Retningslinjer for mediehåntering

Mediehåndbok. Retningslinjer for mediehåntering Mediehåndbok Retningslinjer for mediehåntering 2010 KONTAKTPERSONER Norges Fotballforbund: TV- og Mediedirektør: Knut Kristvang, knut.kristvang@fotball.no, 97 03 98 50 Arrangementssjef: Dag Vestlund, dave@fotball.no,

Detaljer

FOLLO FK... 55 FREDRIKSTAD FK... 56 IL HØDD... 57 HØNEFOSS BK... 58 FK JERV... 59 KRISTIANSUND BK... 60 LEVANGER FK... 61 NEST SOTRA FOTBALL...

FOLLO FK... 55 FREDRIKSTAD FK... 56 IL HØDD... 57 HØNEFOSS BK... 58 FK JERV... 59 KRISTIANSUND BK... 60 LEVANGER FK... 61 NEST SOTRA FOTBALL... 1 Innholdsfortegnelse KONTAKTPERSONER... 5 Arenaorganisering... 5 Definisjoner:... 6 Rettighetsbelagt område:... 6 Teknisk område... 6 Teknisk sone... 6 Mixed sone... 6 Superflash-intervju... 7 Hyperflash-intervju...

Detaljer

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012

Turneringsbestemmelser. NM Kvinner 2012 Turneringsbestemmelser NM Kvinner 2012 GN-ELEMENT: 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for kvinnelag skal finne sted hvert år. Forbundsstyret tar hvert år ut de klubbene

Detaljer

Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen 2014-2015

Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen 2014-2015 Arrangementshåndbok for kamper i Mizunoligaen 2014-2015 Innledning Dette er et hefte som vi håper kan være til nytte for alle klubbene i Mizunoligaen når det gjelder det å arrangere en kamp. Mange av våre

Detaljer

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015

Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking hva er lov? Sist endret: april 2015 Kameraovervåking kan være et inngrep i personvernet. Overvåkingen er derfor lovregulert, og den ansvarlige har plikt til å sette seg godt inn i regelverket

Detaljer

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015

Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Turneringsbestemmelser NM Gutter 16 2015 Innhold 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER... 1 2. Premier... 2 3. ORGANISERING ANSVARSFORHOLD... 3 4. KONKURRANSESYSTEM... 3 5. ARENAENE... 4 6. KAMPORGANISERING...

Detaljer

SERTIFISERING AV ISHALLER

SERTIFISERING AV ISHALLER NORGES ISHOCKEYFORUND SERTIFISERING V ISHLLER 2. divisjon, U20/U18 Elite, Kvinner Elite KGRUNN Norges Ishockeyforbund har besluttet at ishaller for spill i 2. divisjon, Junior Elite (U18 og U20) og Kvinner

Detaljer

HMS OG VAREDISTRIBUSJON

HMS OG VAREDISTRIBUSJON HMS OG VAREDISTRIBUSJON DEN ENKELTE AKTØRS ROLLE VED VAREMOTTAKET HVEM HAR ANSVARET FOR HVA? Ved et varemottak er det mange aktører som har ulike roller og ulikt ansvar. Det finnes en rekke HMS-bestemmelser

Detaljer

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009

TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 TURNERINGSBESTEMMELSER NMG-16 2009 1. DELTAKELSE/RETTIGHETER/PLIKTER 1.1 Kamper om Norgesmesterskapet for G-16 lag kan finne sted hvert år. Forbundsstyret tar ut de klubbene

Detaljer

SERTIFISERING AV HESTESENTER

SERTIFISERING AV HESTESENTER Datert: 01.02.11 SERTIFISERING AV HESTESENTER EN BRANSJESTANDARD VISER VEIEN HESTEBRANSJENS KVALITETSSIKRING (HK) Norsk Hestesenter, Starum, 2850 Lena, Norge. www.nhest.no 1 INNHOLD 1. HVORFOR SERTIFISERING

Detaljer

Arrangements- Håndbok

Arrangements- Håndbok Arrangements- Håndbok 2010/2011 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 1 av 46 2.august 2010 Arrangementshåndbok Postenligaen s. 2 av 46 nnhold nnhold... 3 nnledning... 4 Organisasjonskart...

Detaljer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer

TEMA. Veileder for sikkerhet ved store arrangementer TEMA 10 Veileder for sikkerhet ved store arrangementer Veileder for sikkerhet ved store arrangementer 4 innhold Innledning... 9 Arbeidsgruppen...9 Definisjoner...9 Oppbygging...10 Erfaringstilbakeføring...10

Detaljer

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014

SPESIALREGLEMENT TRIAL. Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 2014 SPESIALREGLEMENT TRIAL Avdeling Norges Motorsykkelforbund Godkjent januar 2014, med justeringer i mars 2014 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. ANSVAR OG MYNDIGHET... 11 2. DEFINISJONER... 11 2.1 Spesialreglementer

Detaljer

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010

VEILEDNING. (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon 7. september 2010 10 VEILEDNING til forskrift 8. juni 2009 om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff samt utstyr og anlegg som benyttes ved håndteringen (forskrift om håndtering av farlig stoff) Versjon

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Informasjonssikkerhetsstrategi Trondheim Kommune Dato: 02.02.2013 Versjon: 2013.2 Mål, retningslinjer og tiltak Side 1 av 30

Informasjonssikkerhetsstrategi Trondheim Kommune Dato: 02.02.2013 Versjon: 2013.2 Mål, retningslinjer og tiltak Side 1 av 30 Mål, retningslinjer og tiltak Side 1 av 30 Innhold 1 Innledning... 3 2 Mål... 3 3 Organisering og ansvar... 5 3.1 Generelt... 5 3.2 Rådmannen... 5 3.3 Kommunaldirektørene... 6 3.4 Enhetslederne... 6 3.5

Detaljer

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security)

VEILEDNING. Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring. (security) 10 VEILEDNING Veiledning til landtransport - for skriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................

Detaljer

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter...

1.0 Innledning... 4. 2.0 Norges Golfforbund... 5. 2.1 Turneringsbestemmelser... 5. 2.2 Tournament director... 6. 2.3 Dommere og aspiranter... NGFs turneringsveileder, sist oppdatert feb. 13 Innholdsfortegnelse Innhold 1.0 Innledning... 4 2.0 Norges Golfforbund... 5 2.1 Turneringsbestemmelser... 5 2.2 Tournament director... 6 2.3 Dommere og aspiranter...

Detaljer

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security)

Veiledning. Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Veiledning Veiledning til landtransportforskriften og bestemmelser i ADR/RID om sikring (security) Innhold Innledning................................................................................ 3 1

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe

SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe 2015 SPESIALREGLEMENT Enduro Etappe Avdeling Norges Motorsykkelforbund Sist endret jan 2015 1 INNHOLD Fellesdelen side 7-17 Konkurransereglementet side 18-42 Fellesdelen til spesialreglementene Vedtatt

Detaljer

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269.

Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007. Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER. Håndbok 269. Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Februar 2007 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler RETNINGSLINJER Del 1 Håndbok 269 Håndbok 269 Sikkerhetsforvaltning av vegtunneler Del 1: Tilpasning til

Detaljer

Arrangørveileder 2014

Arrangørveileder 2014 Arrangørveileder 2014 Utarbeidet av Bernt O Myrvold Side 2 Side 3 Side 4 Side 6 Side 31 Side 32 Side 33 Side 35 Eksempler: Side 40-47 Side 48-49 Side 50 Side 51 Side 52 Side 53 Side 54-54 Side 56-57 Side

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 6, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 6, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket

Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Håndbok for kontraktører på Nikkelverket Merk: Dette er ikke nødvendigvis den nyeste versjonen av dokumentet se www.nikkelverk.no for nyeste versjon REVISJONSHISTORIKK Revisjon Dato Avsnitt Side(r) Hensikt

Detaljer

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål

VEILEDER. 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-STANDARD. Versjon 10, oktober 2014 bokmål KSL-STANDARD Versjon 10, oktober 2014 bokmål VEILEDER 2 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) KSL-standard består av både sjekklister og veiledere, som begge skal benyttes ved egenrevisjon. Veiledning til sjekklisten

Detaljer

Tekniske krav arenaer

Tekniske krav arenaer Tekniske krav arenaer Fritt gulvareal ved ferdig rigget arena (inkl. plass for reklame) renaer (ferdigstilt før ) renaer (ferdigstilt etter ) Minimum 48 x 26 m Spilleflate inkl sikkerhetssoner 44 x 23

Detaljer