Moduler i Ta styring! programmet. Ansvarsgruppen som min ressurs!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Moduler i Ta styring! programmet. Ansvarsgruppen som min ressurs!"

Transkript

1 Moduler i Ta styring! programmet Ansvarsgruppen som min ressurs! Hvorfor er en velfungerende ansvarsgruppe så viktig? Hvordan opptrer man i et ansvarsgruppemøte? Hvordan skal avgjørelser fattes? Hvordan ta mer aktivt del i egen ansvarsgruppe mer aktivt del i eget liv. Ansvarsgruppemetodikk er et stikkord her. Deltakerne vil bli gjort kjent med ansvarsgruppemetodikk som vil bidra til større åpenhet og en likeverdig dialog. Vi ser ansvarsgruppen som et team, og prosessen som gjøres der som teamarbeid. Hvordan løser man konflikter i ansvarsgruppen? Med utgangspunkt i andre tema som er belyst under kurset, og egne erfaringer, søker vi å gi deltakerne bedre forutsetninger for å bruke ansvarsgruppa som et verktøy for å nå målene i IP. Målet er å gjøre deltakerne til aktive aktører og initiativtakere i egen ansvarsgruppe. Alle kartlegger sin egen ansvarsgruppe, dens deltakeres roller og gruppens funksjon. Metode: Plenum, individuell og gruppe jobbing. Under dette temaet benytter vi også Feedbackspillet et verktøy for å trene på å gi hverandre direkte og ærlige tilbakemeldinger. Individuell plan Alle ruspasienter i rehabilitering har rett til en individuell plan. Planen skal bidra til trygghet og forutsigbarhet for brukeren, og skal ta utgangspunkt i den enkeltes individuelle behov, preferanser og mål. Men hva er mine preferanser og mål, og hvordan kan IP brukes som et godt styringsverktøy? Vi reflekterer vi rundt egne rehabiliteringsmål og jobber med hvordan disse målsettingene kan gjennomføres og konkretiseres i en gjennomgang av deltakernes individuelle plan (IP). Ved kursets slutt skal hver deltaker ha en godt forankret IP med korte og langsiktige mål. Vi gjennomgår Veileder for Individuell plan, som alle deltakerne får utdelt, slik at alle skal kjenne godt til sine rettigheter og muligheter og forpliktelser. Metode: Forelesning i plenum, gruppearbeid og individuelt arbeid med sin IP Å sette SMART`e mål! Målarbeid er blant de største utfordringene i en rehabiliteringsprosess der store deler av livsstilen skal endres. Mangel på preferanser og et ordinært livsløp krever svar på spørsmål som hvem man er, hva man vil og hvordan man kommer dit. Her bruker vi SMART metodikk og praktiske øvelser for å øke bevisstheten på egne mål. Gjennom kurset arbeider vi med å bygge et målhierarki som kommer

2 til uttrykk i Individuell plan. Herunder fokuserer vi på hvordan målene bør være bygget opp for lettere å kunne nås, og vi ser på hvordan man kan jobbe sammen med andre for og nå dem. Dette tema henger i så måte tett sammen med de to ovenstående. Vi belyser også begrepet motivasjon, og ser på forskjellen mellom indre og ytre motivasjon, samt hvordan motivasjon og felles forståelse for mål kan påvirke arbeid i grupper. Sistnevnte tas med som et moment i forhold til arbeid i ansvarsgruppen eller andre grupper deltakerne er medlemmer i. Metode: Foredragsholder og diskusjon i plenum, gruppearbeid og individuelt arbeid med egne målsettinger. Praktiske øvelser. Hvem er jeg - min identitet Hvem er jeg hva vil jeg hvordan kommer jeg dit? er helt sentrale spørsmål i en rusrehabilitering der store deler av livsplattformen skal endres. Dette tema belyses gjennom en metodetriangulering bestående av undervisning, egenrefleksjon og tilbakemeldinger. Her bruker vi JTI - Jungs Typeindikator som er en av verdens mest benyttede personlighetstester. Vi bruker øvelser hentet fra NLP og coaching med målsetting å bevisstgjøre deltakerne på sine unike egenskaper. Hvordan ønsker jeg å fremstå? Oppfatter andre meg slik? Hensikten med dette tema er å gi deltakerne større forståelse av egen person og sette fokus på å verdsette egne kunnskaper, ferdigheter og personlighet. Viktige mål for dette tema er økt egenverd og bedret subjektiv mestringsevne. Vi ser også på hva som påvirker relasjoner og samarbeid mellom mennesker, herunder blant annet forforståelse, kommunikasjon på ulike nivåer og menneskers like og ulike preferanser. Selvledelse er også et tema som hører inn under denne modulen. Endringskompetanse og metodisk målarbeid er andre viktige stikkord. Metode: Prosessarbeid individuelt og i grupper samt praktiske øvelser. Kursansvarlig vil følge opp den enkelte deltaker med personlige samtaler underveis i prosessen. Hvor går jeg nå? - ut i skole og jobb Med arbeidet rundt identitet og personlige egenskaper frisk i minne vil vi fokusere på den enkeltes muligheter og ønsker i arbeid- og utdanning. Kurset har til hensikt å i størst mulig grad forberede deltakerne på fremtidig utdanning og jobb. Herunder gi deltakerne innsikt i dagens situasjon på arbeidsmarkedet samt strategier og konkrete metoder for å bli aktører på i dette markedet. Momenter fra dette tema søkes i størst mulig grad å

3 implementeres i IP. Kurset inneholder også en avklaringsdel for de som ikke vet om de mestrer en tilværelse i arbeid. Avklaringen ser på ulike muligheter for deltidsarbeid og/eller annen aktivitet som vil bidra til økt livskvalitet og deltakelse i samfunnslivet. Et viktig moment i dette er å bruke de erfaringer vi har gjort under gjennomgang av for eksempel identitet, subjektiv mestringsevne, motivasjon og nettverksbygging og koble disse til målene knyttet til utdanning og jobb. Hvorvidt man skal være ærlig om sin bakgrunn eller ikke, er et tema vi snakker om og vi ser på ulemper og fordeler med å ha med sin rusbakgrunn som en ressurs i sin CV. Er det noen yrker der man kan trekke veksler på sin bakgrunn? Vi gjennomgår NAV`s Egenevaueringsskjema som er et omfattende dokument med svært mange krevende spørsmål som NAV legger stor vekt på i sin analyse og vurdering av brukeren og de tiltakene som skal iverksettes. Brukermedvirkning Rusavhengige utgjør Norges yngste pasientgruppe der brukermedvirkning har liten eller ingen tradisjon. Vi vil belyse brukermedvirkning på individ, system og politisk nivå og gi deltakerne økt bevissthet på sin egen rolle, sitt ansvar og de rettigheter og muligheter man har som pasient i det norske velferdssystemet. Deltakerne får oppgaver knyttet til egen livssituasjon som skal løses blant annet ved å lete frem informasjon på nettet. Vi vil gå gjennom relevante og nyttige offentlige og andre nettsteder, de ulike brukerorganisasjoner på rusfeltet og hva det innebærer å engasjere seg. Metode: Forelesning, praktisk arbeid individuelt og i gruppe. Data. Privatøkonomi/Gjeldsordning REHABpiloten har utviklet et eget program/kompendie for temaet privatøkonomi med en praktisk arbeidsdel og et budsjett. Hver deltaker vil ha en stor papp-plate som skal brukes til å jobbe med visualisering og skape oversikt over eget pengebruk. Med egentrykkede pengesedler jobber med den enkeltes privatbudsjett. Denne metoden benyttes blant annet i Luksusfellen på TV3 og er en metode som er svært visuell og god å jobbe med. Nettbank, faste trekk, betalingsavtaler og sparing vil være temaer vi fokuserer på. REHABpiloten er medlem i Gjeldsofferalliansen som hjelper alle av kursdeltakerne som har behov for hjelp med økonomi/gjeldsordning. Metode: Forelesning i plenum. Individuell jobbing og presentasjon av sitt budsjett i mindre grupper med etterfølgende diskusjon. Data.

4 Plikter og rettigheter i det norske velferdssystemet Norge har ett av de beste velferdssystemer i verden. Hvordan kan man nyttiggjøre seg systemet på en konstruktiv måte med målsetting om å nå sin ambisjon om å bli selvhjulpen? Det optimale rehabiliteringsløp fra gjeldsordning til Startlån! Vi belyser veien igjennom systemet. Vi går gjennom oppbyggingen av det Norske helsevesenet. Dataundervisning egner seg godt og vi kan gå igjennom de lover og regler som finnes, ulike nettportaler etc. Gatejuristen kommer og snakker om pasientrettighetene og svarer på spørsmål. Metode: Forelesning i plenum, individuelt og gruppe arbeid. Gatejuristen. Data Nettverksbygging Under dette tema tar vi for oss begrepet nettverk og gjør deltakerne bevisste både på eksisterende og potensielle nettverk. Offentlige og private. Dette tema knyttes også opp mot momenter som er berørt under andre tema, slik som for eksempel kommunikasjon, menneskers ulike og like preferanser og relasjonskompetanse. Noen vil ha behov for hjelp til å ta opp kontakt med gamle brutte relasjoner andre ønsker å etablere nye nettverk. Metode: Hver deltaker jobber med eget nettverkskart gjennom plenum, gruppe og individuell jobbing. Praktiske øvelser. Data. Elementær dataopplæring Hver enkelt deltaker vil ha tilgang på sin egen datamaskin under kursperioden og vi vil benytte data som verktøy gjennomgående i kurset der det er naturlig. Den første dagen med data vil vi kartlegge den enkeltes kunnskapsnivå og med utgangspunkt i det gå gjennom maskinene og funksjonene. Det er utarbeidet kompendie for kurset der vi har hentet kunnskap fra Datakortkompendiene med fokus på Officeprogrammene; tekstbehandling, Internett/mail og regneark. REHABpiloten har kontakt med flere fond og legater og alle som ønsker det får skrive søknad om støtte til egen datamaskin. Metode: Forelesning i plenum, individuelt arbeid. Vi bruker data gjennomgående i kurset der det er naturlig.

5 Kroppsspråk de 6 hemmelighetene "De fleste uttrykk for følelser mellom mennesker overføres uten ord, gjennom kroppsspråket. Mangel på å kunne sende eller tolke slike signaler kan være et stort sosialt handikap." (Dr. Stephen Norwichi). Alle kroppsdeler er en del av kroppsspråket vårt. Hender, føtter, ansikt og så videre, er like viktige for hvordan helhetsinntrykket av deg blir oppfattet. Hvordan fremstår man, både i en sosial og en mer formell sammenheng? Dette blir en spennende dag med mye humor! Metode: Forelesning i plenum, gruppe og individuell jobbing. Her bruker vi kamera og hver enkelt deltaker får trening i å ta imot tilbakemeldinger Helse og livsstil Målet med denne delen er at kursdeltakerne skal ha fokus fysisk kapasitet og få mulighet til å etablere gode trenings og kostholdsvaner. Her bruker vi også internett og den enkelte lager sitt eget livsstilsprogram basert på innhentet kunnskap. LAR pasienter har særegne problemer rundt dette temaet og vi belyser hvordan man kan leve med bivirkinger. Fokus på positiv livsstil. Yoga, aktiv på dagtid m.m.m Metode: Forelesning. i plenum, individuell jobbing. Data. (Trening) Det nye rammeverket i LAR Store forskjeller i behandlingstilbudet og praksis rundt LAR behandling bidro til at Helsedepartementet besluttet å utarbeide et nytt nasjonalt rammeverk. Etter fem års arbeid og venting trådte Nasjonal retningslinje for opioidavhengig i LAR i kraft Alle tidligere veiledere og lokale retningslinjer er nå borte. Hvordan skal jeg som pasient forholde meg til det nye rammeverket? Vi går gjennom Retningslinjer for opiatavhengige og diskuterer plikter og rettigheter som pasient i spesialisthelsetjenesten, kommunen og NAV. Individuell oppfølging vi kan følge opp deltakerne i ansvarsgruppemøte eller annet etter kurset slutt etter avtale med NAV

6 Andre temaer; Hvordan skrive en god søknad? Legater Praktisk prosjektarbeid Nedtrapping av benzo Slutte med cannabis Sex og samliv Hepatitt C Tannlegebehandling REHABpiloten har et stort nettverk av samarbeidspartnere fra offentlig og privat helse- og næringsliv som vi inviterer til våre kurs.

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311

ISBN 978-82-8085-044-7 ISSN 1891-2311 Illustrasjonene er basert på fotografier tatt i ishotellet i Jukkasjärvi i 2008 og 2009. Foto: Marit Andreassen. Omslag: Typisk Bjørseth AS / Kristoffersens Trykkeri AS, Narvik. Trykk: Kristoffersens Trykkeri

Detaljer

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram

Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Spør deltakeren! Metoder for brukermedvirkning i introduksjonsprogram Visjon Like muligheter og like levekår i et flerkulturelt samfunn 1 Illustrasjonsfoto forside: IMDI Design: 07 Gruppen AS - 08.09 ISBN

Detaljer

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon

Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Modul 1 Organisasjon, fagforeningen, tillitsvalgtes rolle og funksjon Denne modulen er beregnet til 3 dager. Modulen består av følgende emner: Rolle og funksjon Fagforeningen og målrettet fagforeningsarbeid

Detaljer

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner

Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner INSTITUSJONSPLAN Jf. Forskrift om krav til kvalitet i barneverninstitusjoner Fastsatt av Barne- og familiedepartementet 27. oktober 2003 med hjemmel i lov av 17. juli 1992 nr. 100 om barneverntjenester

Detaljer

Velkommen til KLART JEG KAN programmet

Velkommen til KLART JEG KAN programmet Innsyn gir utsyn Modul 1 Velkommen til KLART JEG KAN programmet - bli kjent Intensjonen med Klart jeg kan programmet er at du skal få innsyn i hvem du er, dine ressurser og muligheter. Du skal få økt utsyn,

Detaljer

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010

KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 KIRKENS SOSIALTJENESTE, BO FOR LIVET ÅRSRAPPORT TIL HUSBANKEN FOR 2010 1. INNLEDNING Kirkens Sosialtjeneste skrev i 2008 under på en nasjonal samarbeidsavtale med Husbanken (2008-2011) om at organisasjonen

Detaljer

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan

Støtteark til del 4. Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Støtteark til del 4 Rehabiliteringsprosessen Individuell plan Arbeidsprosessen Hver gang en person begynner med rehabilitering er det som å starte et nytt prosjekt, der vi starter med blanke ark og jobber

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit

UNG i Rehab. - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater. 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit UNG i Rehab - gjennomføring av aktiviteter og vurdering av resultater 2012 Rehabiliteringssenteret AiR, ved AiR - Klinikk Knut Seltveit 2 Innhold Innledning:... 5 Rammer/ antall deltakere/ rekruttering/

Detaljer

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN

PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD AVDELINGSLEDER ANDERS STEEN SLUTTRAPPORT PROSJEKT FRI: SAMARBEID MED KIRKENS BYMISJON I DRAMMEN OG HUSBANKEN, DRAMMEN KOMMUNE, KRIMINALOMSORGEN, FENGSELSREGION SØR, DRAMMEN POLITI ETAT, FOREBYGGENDE, PROSJEKTLEDER JON IVAR WINDSTAD

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Verktøybok for idéutvikling

Verktøybok for idéutvikling Verktøybok for idéutvikling Ny Sjanse Sjefsgården Kvinner som ressurs på arbeidsmarkedet n Verktøybok for idéutvikling Innhold Arbeid i et Integreringsperspektiv 4 Samarbeid med norskopplæringa 5 Samarbeid

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Kurslederhefte Tema 3

Kurslederhefte Tema 3 Kurslederhefte Tema 3 Tilpasset opplæring Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program for lærerutdanning,

Detaljer

Veileder for individuell plan 2001

Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 IS-1013 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Idet nye opplaget av veilederen er det gjort noen endringer som følge av omorganiseringen av den statlige

Detaljer

Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft

Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft Evaluering av Kriminalomsorgens kompetanseløft Rapport for Kriminalomsorgens utdanningssenter (KRUS) Mette Birgitte Helleve, Monica Johannesen, Leikny Øgrim Høgskolen i Oslo og Akershus Oktober 2013 1

Detaljer

Mitt liv, mine valg. Svein Erik Larsen

Mitt liv, mine valg. Svein Erik Larsen Mitt liv, mine valg En modell for lærings-og mestringskurs for mennesker med sjeldne, kroniske, progredierende muskelsykdommer Svein Erik Larsen Et prosjekt initiert av Foreningen for Muskelsyke, finansiert

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Etterutdanning i brukermedvirkning

Etterutdanning i brukermedvirkning Kløverinstitusjonene Etterutdanning i brukermedvirkning bakgrunn og historikk Norge har gjennomført en stor reform innen helsetjenesten. Det er innført fire nye helselover og nytt finansieringssystem.

Detaljer

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo

Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo Veileder Ny Sjanse - Ungdomsprosjekt Senter for Flyktninger og Innvandrere Bydel Gamle Oslo 2 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FORORD... 3 1 PROSJEKTBESKRIVELSE... 4 1.1 NY SJANSE BYDEL GAMLE

Detaljer

Evaluering av Kognitive Program ved Stavne Arbeid og Kompetanse

Evaluering av Kognitive Program ved Stavne Arbeid og Kompetanse Kurt Elvegård Evaluering av Kognitive Program ved Stavne Arbeid og Kompetanse Indre stolthet Indre stolthet Indre stolthet Situasjon Situasjon Situasjon Leveregler Leveregler Leveregler Nedsatt selvbilde

Detaljer

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang?

Hvis videreføring, hvilket år fikk tiltaket støtte første gang? Søknadsskjema: Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom (kap. 857 post 61) Søknad om støtte for 2014 Søknadsskjemaet skal benyttes. Ikke bruk vedlegg, men skriv alt inn i skjemaet. Utfyllende informasjon

Detaljer

Kurslederhefte Tema 1

Kurslederhefte Tema 1 Kurslederhefte Tema 1 Å være lærebedrift roller og oppgaver Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet Eksterne redaktører og tekstredigering: Geir Halland, Program

Detaljer

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38

ÅRSPLAN 2014-2015. Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn. Moholt barnehage, Prestekrageveien 14. Vår avdeling i Bregneveien 38 Moholt Prestekrageveien 14 7050 Trondheim www.sit.no/barn ÅRSPLAN 2014-2015 Moholt barnehage, Prestekrageveien 14 Moholt barnehage har ni avdelinger fordelt på to hus sentralt plassert i og ved Moholt

Detaljer

Med trua på folk. Metaprint METAPRINT. en halsbrekkende øvelse i samarbeid. Evaluering ved Geir Hyrve og Tora Landrø, HiST

Med trua på folk. Metaprint METAPRINT. en halsbrekkende øvelse i samarbeid. Evaluering ved Geir Hyrve og Tora Landrø, HiST Metaprint Med trua på folk METAPRINT en halsbrekkende øvelse i samarbeid Evaluering ved Geir Hyrve og Tora Landrø, HiST Forord Denne evalueringen av utrednings- og arbeidstreningstiltaket Metaprint er

Detaljer

Kompetente foreldre. Veiledningsgrupper for foreldre som har barn med spesielle behov. Metodisk veileder

Kompetente foreldre. Veiledningsgrupper for foreldre som har barn med spesielle behov. Metodisk veileder Kompetente foreldre Veiledningsgrupper for foreldre som har barn med spesielle behov Metodisk veileder utviklet ved Senter for helsefremmende arbeid, mars 2011 Karen Therese Sulheim Haugstvedt Akershus

Detaljer

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016

BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 BEDRE LÆRING KVALITETSPLAN FOR BÆRUMSSKOLEN 2012-2016 1 2 Forord Skolemeldingen 2020 ble vedtatt av kommunestyret i desember 2011. Denne meldingen bygger på en ståstedsanalyse av bærumsskolen, og presenterer

Detaljer