Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering"

Transkript

1 Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november desember 2010 Statusrapport pr 30. oktober 2010

2 INNLEDNING... 3 OM REHABPILOTEN... 4 OPPDRAG OG BAKGRUNN FOR KURSET... 4 ENDRINGER... 4 HAR VI LYKKES MED ENDRINGENE?... 5 OM GJENNOMFØRINGEN... 7 METODIKK... 7 KURSINSTRUKTØRENES ROLLE... 8 FAGTEMAER... 8 Elementær dataopplæring... 9 Hvem er jeg - min identitet... 9 Brukermedvirkning og individuell plan AKTIVITETER OG TURER Tyrifjorden hotell Lognvik fjellstue Andre aktiviteter DELTAKERNE HAR ORDET Hvilken effekt har kurset hatt på deg? Hva har vært det viktigste på kurset for deg? Vil du anbefale kurset for andre, hvis ja, hva vil du råde dem til å bruke kursperioden til? Ordet er fritt! BETRAKTNINGER FRA KURSINSTRUKTØRENE POTENSIELLE UTFORDRINGER SUKSESSFAKTORER VEDLEGG KONTRAKT KURSDELTAKERNE EVALUERING SKJEMA FOR TILBAKEMELDING FRA KURSDELTAKERNE RESULTAT AV UNDERSØKELSEN HOVEDTALL FAGTEMA ELEMENTÆR DATAOPPLÆRING HVEM ER JEG - MIN IDENTITET BRUKERMEDVIRKNING INDIVIDUELL PLAN FRA IDE TIL VIRKELIGHET Å SETTE SEG SMARTE MÅL! NETTVERKSBYGGING ANSVARSGRUPPEN SOM MIN RESSURS! PRIVATØKONOMI/GJELDSORDNING RETTIGHETER OG MULIGHETER I DET NORSKE VELFERDSSYSTEMET? HELSE OG LIVSSTIL HVOR GÅR JEG NÅ? - UT I SKOLE OG JOBB Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 2

3 Innledning Med kurset Ta styring i Sarpsborg har vi skapt et sted å lære - og å være. Få være seg selv, og få være sammen med andre i et rusfritt og positivt miljø. Vi vet at vi bidrar til at de som går på kurset føler seg verdsatte og har en større bevissthet om sine egne ressurser og vi vet det fordi de selv forteller det til oss. Vår unikhet ligger i at vi i omfattende grad benytter oss av brukerkompetanse, og vi tror at dette har vært, og er, svært viktig for deltakere på alle våre kurs. Jeg har virkelig følt meg forstått, ønsket og verdig Deltaker på Ta styring i Sarpsborg Dette sitatet er hentet fra evalueringen vi gjennomførte i oktober Det gleder oss å motta en slik tilbakemelding, nettopp fordi den er helt i tråd med noe av det vi har ønsket å oppnå med vår kursvirksomhet i Sarpsborg; å la det enkelte menneske bli både sett og hørt på en respektfull måte. Du kan lese mange flere av deltakerens egne tilbakemeldinger i denne rapporten under overskriften Deltakerne har ordet. Rapporten er en foreløpig oppsummering av REHABpilotens gjennomføring av kurset: Ta styring strategi for gode valg i LAR i Sarpsborg. Som rapporten viser, har vi vært gjennom mange ulike faser. Noen av deltakerne har fulgt kurset siden første dag, noen har sluttet og flere nye har kommet til. Vi har foretatt endringer i hvordan kurset Kursdeltakerne sammen med Ove fra REHABpiloten foran Lognvik Fjellstue. har blitt organisert, og i kursets faglige innhold og aktiviteter. Ved siden av dette har vi tatt bevisste grep for å skape et godt miljø for læring og aktiviteter. Ved å være tilknyttet en kommune og en gruppe deltakerne over et lengre tidsrom har vi identifisert noen faktorer som vi mener spesielt kjennetegner denne typen kursvirksomhet. Noen av faktorene ser vi som potensielle utfordringer, andre faktorer mener vi å ha funnet gode løsninger på og ikke minst; vi ser resultatene av dem. Mange av de som deltar på kurset i dag tilhører en gruppe som trenger omfattende oppfølging over et lengre tidsrom, og de fleste av deltakerne ønsker at kurset i sin nåværende form skal videreføres. Dette gjenspeiler nettopp våre egne erfaringer fra denne tiden i Sarpsborg: Å starte på en reise som innebærer mye fokus på personlig utvikling krever at det etableres trygghet og tillit, og ikke minst at tiden blir tatt til hjelp. Vi måler mange små skritt, og av og til noen litt større men vårt mest viktige fokus er å bidra til at den enkelte opplever gleden over sin egen verdi i hverdagen! Sandvika, 15. november 2010 REHABpiloten AS Cesilie S. Skarpås Prosjektleder Lise Aasmundstad Fagsjef Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 3

4 Om REHABpiloten Kurset Ta styring strategi for gode valg i LAR er en arena for kunnskap, mestring og aktivitet. Målsettingen er å gi den enkelte deltaker motivasjon og verktøy til å delta i det ordinære samfunnsliv med utgangspunkt i den enkeltes mestrings- og ambisjonsnivå. REHABpiloten tilbyr en moderne og individuelt tilpasset tiltakskjede som dekker dagens behov for rusavhengige i rehabilitering og fagfolkene rundt. Alle REHABpilotens programmer er utviklet av tidligere rusavhengige i samarbeid med anerkjente fagpersoner på rusfeltet. Vårt programtilbud spenner fra stabilisering og avklaring til arbeid og utdannelse. REHABpilotens kursinstruktører har variert kompetanse og flere av oss har bakgrunn som rusavhengige og er selv LAR-pasienter. Våre kurs har generelt høy oppmøteprosent, og evalueringer fra kursdeltakerne og fagfolkene rundt gir topp score på faglig innhold og gjennomføring. Oppdrag og bakgrunn for kurset REHABpilotens kurs har en grunnleggende målsetting om at deltakerne skal bli i stand til å ta styring over egne liv og være aktive deltakere i egen rehabilitering. Dette var utgangspunktet da vi startet kurset i Sarpsborg 1. november Oppdraget var blant annet å gi deltakerne ny kunnskap, bidra til at de får frem sine interesser og gi sosial trening og en meningsfull hverdag både under kurset og senere. I tillegg står det i kravspesifikasjonen til kurset at det endelige målet er motivering og sosialisering for deltakelse i yrkeslivet I startfasen hadde vi sterkt fokus på kravet om å oppnå deltakelse i yrkeslivet for deltakerne. I dag legger vi mer vekt sosial trening og det å skape premisser for en meningsfull hverdag. Dette betyr ikke at vi ser bort fra kravet om deltakelse i yrkeslivet, men vi har justert kursets innhold og form for å tilpasse de reelle behovene vi har sett og blitt kjent med over tid. Eksempel på en deltakers utvikling, illustrert. Da vi startet opp det første kurset i Sarpsborg var vår intensjon å gjennomføre et faglig opplegg, gjennomføre sosialiserende tiltak og arrangere ulike aktiviteter for å gjøre deltakerne mer kjent med sitt eget potensial og sine egne interesser. I den første gruppen med deltakere som startet opp på kurset var det store utfordringer når det gjaldt rusmestring. Dette gjorde det krevende å følge planlagt faglig opplegg og aktiviteter, og fordret nye måter å legge opp kursvirksomheten på. Endringer I utgangspunktet var oppdraget at vi skulle levere undervisning i undervisningslokalene og sosial trening i form av ekskursjoner, gå på utstillinger og liknende. Møtet med kursdeltakerne viste oss raskt at fokus måtte endres. Vi måtte begynne med å skape forståelse for kursets hensikt og innhold. De fleste deltakernes motivasjon for å gå på kurset opplevde vi som lav, og vi brukte mye tid på å etablere rammer for hva som kunne ansees som akseptabel oppførsel på kurset, både når det gjaldt innsats og håndtering av rusmidler. Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 4

5 REHABpilotens kjernevirksomhet består av å utvikle og levere kurs. Vi har utviklet en modell som inneholder temaer og metoder vi har brukt med suksess i kurs i andre kommuner, og som er tuftet på egen erfaring og kjennskap til rehabilitering. Underveis har vi justert formen på kurset for å imøtekomme de behovene vi har identifisert, og tempoet i den faglige fremdriften har blitt tilpasset deltakernes fase i rehabiliteringen. Vi har hele veien inkludert deltakerne i forhold til endringer vi har gjort og regler vi har innført, og vi har lagt opp til å etablere eierskap i prosesser som har ført frem til avgjørelser. Sakte men sikkert har det formet seg en kultur hvor det ikke blir tolerert at noen møter på kurset i synlig ruset tilstand, og det blir snakket om hvor viktig det er å ta hensyn til hverandre. Resultatet av dette arbeidet med å etablere en kultur hvor alle viser hensyn til hverandre, har blant annet blitt til en kontrakt som hver av deltakerne har inngått med REHABpiloten og hverandre (se vedlegg). Deltakerne har vært svært delaktige i å bestemme innholdet i kontrakten, og kontrakten ble laget sammen med deltakerne gjennom det daglige arbeidet med å identifisere og følge opp deltakernes behov og ønsker. Har vi lykkes med endringene? Vi har basert de fleste endringene vi har foretatt på fortløpende tilbakemeldinger og våre egne observasjoner, samt dialogen vi har hatt med eksterne samarbeidspartnere og medarbeidere ved Kompetansesenteret for rus og psykiatri i Sarpsborg kommune. For å kartlegge hvordan deltakerne opplever arbeidet vi har gjort, foretok vi en evaluering av kurset 21. oktober 2010 (se vedlegg). Syv av dagens 8 deltakere har hatt anledning til å respondere, og det som utpeker seg tydeligst i resultatene av evalueringen er hvilken innvirkning kurset har på deltakernes livskvalitet. Vi ba deltakerne om å indikere hvordan de opplevde sin livskvalitet når de startet på kurset og hvordan de opplever livssituasjonen nå. Under ser du en grafisk fremstilling av svarene, hvor søylen til venstre indikerer livskvalitet ved oppstart og den høyre dagens situasjon (på en skala fra 1-10, hvor 1 er veldig dårlig og 10 veldig bra): Ved kursstart svarte deltakerne at deres livssituasjon var ganske dårlig (gjennomsnitt 3.43). I dag opplever de en betydelig bedring i livskvaliteten, som gjenspeiles i gjennomsnittet på Disse tallene forteller om en markant endring i alle deltakerne sine liv. For oss sier også disse tallene noe Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 5

6 om at arbeidet vi har lagt ned til nå har vært viktig for at deltakerne skal komme til et punkt hvor de er modne for å jobbe enda mer målrettet og med økt fokus på fremtidig aktiv yrkesdeltakelse. Rammer og system begynner å falle på plass slik at kurset kan ta i mot nye deltakere og integrere dem som en naturlig del av vårt miljø, og vi har større kjennskap til hvordan vi kan jobbe med å motivere til aktiv deltakelse. Vi har fremdeles deltakere på kurset som ikke benytter seg av alle muligheter kurset byr på, og vi har utfordringer med deltakere som kunne og burde være mer fysisk og mentalt til stede. Hovedinntrykket er at deltakerne som er mye til stede på kurset trives og vokser som mennesker, mens utfordringene ligger i å unngå at deltakere faller fra og inntar en passiv holdning til egen deltakelse. Tilbakemeldingen fra deltakerne viser også hvor viktig miljø og samspill er. Vi har jobbet mye med å etablere en god kultur og rammer for kurset slik at det nettopp blir en viktig arena for sosialisering og personlig vekst. I tilbakemeldingen fra kursdeltakerne gjenspeiles deltakernes oppfatning av hvor viktig miljøet på kurset og samspill med de andre deltakerne er for dem (søyle til venstre i grafen under), og hvor stor betydning kurset har som en arena for sosial omgang (søyle til høyre). Miljøet på kurset og samspill med de andre deltakerne oppleves som veldig viktig, med et gjennomsnitt på 7.86 på en skala fra 1-10 (hvor 1 er ikke viktig 10 er veldig viktig). Enda viktigere er kurset som arena for sosial omgang, som deltagerne gir 8.86 som gjennomsnitt på samme skala. Dette viser at dette kurset er viktig for deltakerne, og i tillegg er det et bilde på behovet for et slikt tilbud til denne målgruppen. Å bygge tillit, trygghet og et godt miljø er en tidkrevende prosess. Å gi deltagerne tro på at forandring nytter er viktig, de må få tid til å oppleve anerkjennelse for det de mestrer. Hver og en av deltakerne er individer og er på forskjellig funksjonsnivå, det er viktig å ta dette i betraktning og anerkjenne at å skape miljø, samspill og en god arena for sosialisering er tidkrevende. Vi har sett store forandringer hos hver enkelt deltaker og hos gruppen som helhet, og er sikre på at arbeidet med etableringen av en god og trygg kultur har vært en viktig faktor i denne endringen. Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 6

7 Om gjennomføringen Metodikk I dag aktualiserer deltakerne selv mye av hverdagen på kurset, vi kaller det for å jobbe uten et forutbestemt design. Vi fyller ofte dagen med det som er viktig for den enkelte eller gruppen som helhet. Vi følger den røde linjen slik den er lagt opp i vår fagplan, og går gjennom temaer (se vedlegg) i en bestemt rekkefølge og med en bestemt hensikt. Vi knytter temaene opp til det som er viktig for deltakerne som er til stede. Gjennom å fasilitere uten forutbestemt design holder vi fokus på tema og hvilket endelig mål vi har med dagen, samtidig som det er rom for at veien dit skapes i et samspill mellom oss og deltakerne. Fagplanen er en kombinasjon av temaer som er relevante for alle mennesker i en endringsprosess og temaer som retter seg konkret mot vår målgruppe og de særegne utfordringene de møter. Metodene vi benytter oss av fungerer godt innenfor begge disse kategoriene. Begreper som er sentrale i vår kursgjennomføring er: Intervensjon, vi griper inn i situasjonene som oppstår der og da. En negativt ladet intervensjon kan være å tre inn i noe som oppstår mellom to deltakere hvis de for eksempel har en konflikt. En positivt ladet intervensjon kan være å ta fatt i for eksempel en god egenskap en deltaker ikke selv er seg så bevisst og være med å dyrke den frem. Improvisasjon bruker vi ofte som virkemiddel for eksempel når det gjelder aktuelle hendelser i en av deltakerne sitt liv. Om en burde ha skrevet og sendt fra seg en søknad, er det ikke så lett å følge med på et annet opplegg. Om forholdene ligger til rette for det setter vi da av tid til å adressere de aktuelle utfordringene. Improvisering og tilstedeværelse: ta tak i det som er aktuelt der og da. Tilstedeværelse å være virkelig tilstede i det vi sier og gjør er en utfordring for veldig mange. Det er lett å fokusere på fortid eller fremtid, ved å stoppe opp og fokusere på hvordan vi har det og hva vi kan gjøre sammen akkurat nå, får vi et mer positivt fokus. Kommunikasjon, hvordan vi kommuniserer både verbalt og non-verbalt lærer oss mye om oss selv og hverandre. Når vi henter eksempler fra hverdagen på kurset blir det og lett å lære mer om hvor viktig kommunikasjon er. Å jobbe bevisst med kommunikasjon er noe vi selv opplever har gitt veldig god effekt på kurset i Sarpsborg. Kontakt med den enkelte deltaker over lengre tid åpner unike muligheter til å trene på og prøve ut hvordan vi kommuniserer med hverandre. Deltakerne på kurset har fått innblikk i at å kommunisere er noe vi alle kan, men som alle ved trening kan bli enda bedre til. Alt samvær med andre mennesker er avhengig av kommunikasjon, jo bedre vi er til å kommunisere med hverandre, desto større sjanse har vi for at tiden vi tilbringer med andre blir vellykket. Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 7

8 Vi mener at teoretiske kunnskaper ikke er nok, men baserer oss på et prinsipp om at ekte læring foregår når teori blir satt ut i handling. Flere teoretiske synspunkter legger vekt på sammenhengen mellom praktisk trening og læring. Fellesnevneren for de retningene REHABpiloten bruker er at de alle handler om å oppdage, erfare, handle og gjøre for å lære: Learning by doing. Vi følger læringssirkelen når vi legger opp våre fagtemaer. Ved siden av å fasilitere uten forutbestemt design og å følge prinsippene for learning by doing, benytter vi oss av LØFT-metoden. Kort forklart er dette en metode som er støttende og positiv, hvor en kartlegger hvilke ressurser som allerede finnes, beskriver det som fungerer og forsterker det som allerede er synlig. På kurset i Sarpsborg identifiserer vi hva den enkelte ønsker å oppnå og så teller vi muligheter istedenfor hindringer. I møtet med kursdeltakerne i Sarpsborg og gjennom prosessen med å bli kjent med deres fase i rehabiliteringsprosessen og de behovene de har, har vi utviklet en modell hvor vi har faglig innhold to dager i uka, har en dag til praktisk jobbing og/eller utflukter og hvor den fjerde dagen er til trening, refleksjon, og sosialt samvær. Kursinstruktørenes rolle Ved siden av å være bevisste på hvilke metoder kursinstruktørene bruker, har vi og fokus hvordan vi selv er i rollen som kursinstruktør. Vi forsøker å gi mye ros og unngå for mye kritikk Vi vil gjerne være gode rollemodeller. Vi aktiviserer deltakerne (enveis forelesning er forbudt!) Vi tilpasser oppgaver slik at de er aktuelle for deltakerne Vi spør om deltakerne sine meninger og ber dem komme med eksempler, forslag og oppsummeringer Vi er personlige og byr på oss selv, men vi er opptatt av å ikke trå over grensen til det private Vi minner oss selv ofte på at vi er kursledere, ikke terapauter. Vi oppmuntrer deltakerne til å be om hjelp, også av hverandre Vi jobber hver eneste dag med å være tålmodige og å huske at mange har en del utfordringer Vi bruker humor og prøver å bidra til at ting blir moro. Vi er optimistiske og entusiastiske, vi vet at vår tro på kurset og kursets innhold er smittende! Fagtemaer Temaene i kurset spenner fra gjeldsordning og privatøkonomi, ansvarsgruppemetodikk og individuell plan, til det mer personlige som identitet og personlige egenskaper. Vi gir kursdeltakerne kunnskap om rettigheter og muligheter i det norske velferdssamfunnet, og implementerer konkrete verktøy som kan bidra til at rehabiliteringsprosessen utøves på en målrettet måte. I gjennomføringen av kurset i Sarpsborg har noen fagtemaer vært særlig sentrale sett i lys av deltakernes behov og sted i rehabiliteringen. Disse inkluderer: Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 8

9 Elementær dataopplæring Flere av de som har deltatt på kurs hos oss er brukere av data på et visst nivå, men de fleste har også store utfordringer; de har enten nesten aldri brukt en datamaskin, eller har vært ute av stand til å holde seg oppdaterte. På kurset hos oss jobber vi ikke mot en test eller prøve, vi skal ikke ta datakortet. REHABpiloten fokuserer på bruk av data i et hverdagslig perspektiv. På dette kurset får alle deltakerne utdelt en bærbar datamaskin de selv disponerer gjennom kurset. Vi bruker datamaskinen som en integrert del av hverdagen, lærer tekstehandling når vi skriver dokumenter som søknader, lærer oss å navigere på internett når vi skal lete etter informasjon eller opplysninger, vi oppretter konto på Facebook som en del av nettverksbygging, vi oppretter konto på Skype som et godt og rimelig alternativ for å ringe til andre, og vi går gjennom bruk av nettbank og andre tjenester som det er en selvfølge for de fleste av oss å benytte i dagens samfunn. De aller fleste faglige bolker, levert av faste kursledere eller eksterne forelesere, er med på å bidra til at deltakerne tilegner seg ny og nyttig kunnskap om bruk av datamaskinen. Hvem er jeg - min identitet Det jobber ingen psykologer på kurset, og vi er veldig bevisste på våre roller som kursinstruktører ikke skal skli over i det terapeutiske. Det vi derimot forsøker å bidra med er å synliggjøre muligheter og oppmuntre til å tenke positivt og løsningsorientert. Evalueringen vi gjennomførte 21. oktober viser at vi på dette området vi langt på vei har lykkes. Grafen under viser i hvilken grad deltakerne er bevisste sine egne ressurser, hvor deltakerne har gitt tilbakemelding på følgende påstand: Kurset har gjort at jeg har blitt mer bevisst på mine egne ressurser. Skalaen fra 1 til 10 indikerer fra helt uenig (1) til helt enig (10). Vi vet at deltakerne på kurset fremdeles har en vei å gå, men de aller fleste blitt bedre kjent med seg selv og mange ulike verktøy de kan bruke i sin egen utvikling videre. I arbeidet med personlig utvikling har deltakerne blitt veiledet av ulike coacher, spesialpedagog Øyvind Thorvaldsen, grunnlegger av og fagsjef i REHABpiloten Lise Aasmundstad, Kasopilot og kursinstruktør Cesilie S. Skarpås og kursinstruktørene Ove Fredriksen og Kristin Halvorsen. Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 9

10 Å bedre selvfølelse krever at man fokuserer på personlige styrker, ressurser, talenter og gode egenskaper i stedet for svakheter og feil. Vi føler at vi har lykkes når deltakerne på kurset i Sarpsborg sier at vi som kommer oss ut av stoffmisbruk har en helt spesiell kompetanse, en lærer mye om å overkomme store vanskeligheter og vi som har klart å komme oss videre er veldig, veldig sterke. Når vi jobber med personlig utvikling forsøker vi i så stor grad som mulig å ta fatt i de erfaringene og ressursene som allerede befinner seg blant deltakerne. Dette er i tråd med metodene vi bruker, blant annet ved å fasilitere uten forutbestemt design slik det er beskrevet under overskriften metodikk. Et annet viktig element er vår egen brukerkompetanse, vi deler av oss selv og våre egne erfaringer, som er med på å minske avstanden mellom oss som instruktører og kursdeltakerne. Øyvind i dyp konsentrasjon med oppgaver om personlig utvikling. Vi er opptatt av å jobbe med at deltakerne selv skal ta ansvar i eget liv. Vi ser det som viktig å ta hensyn til at mange føler de i årevis kun har fått tilbakemeldinger hvis noe ikke har fungert eller har vært galt. Vi mener det er viktig for deltakerne å lære seg selv å kjenne i et positivt og anerkjennende perspektiv. Alle deltakerne på kurset har tatt personlighetstesten JTI (Jungiansk typeindex), og vi bruker resultatene av testen som et verktøy til å bli bedre kjent med seg selv og sine egenskaper. Vi trekker inn testen i ulike sammenhenger slik at deltakerne får prøvd ut hvordan de kan bruke den til å forstå både seg selv og andre mennesker bedre. En av deltakerne foreslo at vi kunne gjennomføre en slik test sammen med for eksempel den enkeltes ruskonsulent, sammenligne resultatene og ha disse som et utgangspunkt for dialog og samhandling. Dette er en god og spennende ide som vi vil følge opp. Brukermedvirkning og individuell plan Vi har fokusert på brukermedvirkning som tema på kurset fordi vi vet at mange opplever at reell brukermedvirkning styrker selvbildet, og dermed motivasjonen til å ta ansvar for sin egen livssituasjon. Dessuten er brukermedvirkning en lovfestet rett for vår målgruppe, og kan være et godt virkemiddel for å øke treffsikkerheten på det tilbudet de får. Vi har som en målsetning at deltakene på våre kurs skal bli i stand til å ta styring over egne liv, og i denne prosessen er reell brukermedvirkning et viktig verktøy. Brukermedvirkning foregår både på individnivå og systemnivå. På kurset i Sarpsborg har vi først og fremst hatt fokus på individnivå, som i vid forstand kan betegnes som myndiggjøring - en prosess der en oppnår kontroll over viktige forhold i livet sitt. I sosial rehabilitering innebærer brukermedvirkning at en aktivt deltar i eller tar styring over egen rehabilitering. Det har hele veien vært vårt ønske at kurset skal være katalysator for deltakerne sine evner til å benytte brukermedvirkning som verktøy, og at vi som kursinstruktører kan være gode støttespillere i denne sammenhengen. Ved siden av å oppfordre deltakerne til å ta aktivt del i sin egen rehabilitering, har vi hatt besøk av eksterne ressurser som har bidratt til å gjøre ordentlig rede for hva god brukermedvirkning er. Vi har fokusert på at den enkelte skal se sine muligheter til å delta i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak, et viktig verktøy er da individuell plan (IP). Vi har hatt gjennomgang av hvordan vi kan benytte oss av IP sammen med ansvarlig for koordinerende tjenester i Sarpsborg kommune. På Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 10

11 kurset bruker vi ofte oppsettet til IP for Sarpsborg kommune når vi jobber med målsettinger slik at deltakerne får trening i å bruke -, og stor forståelse for mulighetene i IP. Vi ser på IP som en naturlig forlengelse av brukermedvirkning på individnivå, og forsøker i alle sammenhenger hvor det er mulig å trekke frem hvor positivt målrettet arbeidet med IP kan være. Vår erfaring er at det tar tid for de fleste av deltakerne å innse hvordan de kan bruke IP konstruktivt i sin egen rehabilitering; det er viktig at tillit og god kommunikasjon er etablert i ansvarsgruppene som skal være involvert i arbeidet. Dette går vi igjennom når vi snakker om avklaring i forhold til fagtema ansvarsgruppemetodikk (AGM). Selv om vi først og fremst har snakket om brukermedvirkning på individnivå på kurset, har vi hatt besøk av Jeanette Rundgren, daglig leder i brukerorganisasjonen prolar. Deltakerne ble gjennom dette kjent med brukermedvirkning på systemnivå, og fått kjennskap til at brukerorganisasjoner er representert på ulike nivåer for å ivareta deres rettigheter, og med basis i brukerkompetansen bidrar til å utvikle gode tjenester. Vi har ikke opplevd at noen av deltakerne på kurset i Sarpsborg har ønsket å engasjere seg i brukerorganisasjonene, og har tilpasset vår vinkling deretter. Men nå som prolar er i Individuell plan krever kjennskap til meg som menneske. ferd med å starte opp små lokale grupper for å organisere samtaler og støtte hverandre, har flere av deltakerne vist interesse for å være med på å etablere en slik gruppe. På kurset har vi også hatt besøk av pasient- og brukerombudet i Østfold, Hilde Bråthner Johansen. Vi ønsker å gi deltakerne kjennskap til hvordan de kan være med på påvirke premissene for sin egen hverdag. Våre deltakere har omfattende kontakt med helsetjenesten og sosialtjenesten. Pasient- og brukerombudet arbeider for å ivareta behov, interesser og rettssikkerhet overfor nettopp disse tjenestene, og for å bedre kvaliteten i dem. Ombudet ga veiledning og informasjon, og kan bistå i eventuelle klagesaker. Pasient og brukerombudet sender inn årsmeldinger fra sitt område til helsetilsynet, vi ønsker ikke minst å gjøre deltakerne oppmerksom på at deres innspill har mulighet til å komme med i denne årlige rapporteringen. Det er ikke rettighetene til å klage vi mener det er mest viktig for våre deltakere å bli oppmerksom på men ombudet som en kanal, en mulighet til å formidle egne meninger og erfaringer. Dette fokuserte også ombudet på og fortalte oss at de fleste henvendelsene de får ikke ender i formelle klagesaker, men løses med at det blir lagt til rette for dialog. Hilde Bråthner Johansen kunne fortelle at vår målgruppe i liten grad benytter seg av ombudet i Østfold. Det er mange fylker i landet hvor vår målgruppe til sammenlikning er mye mer aktive med tilbakemeldinger til, og kommunikasjon med ombudet. Hun oppfordret samtlige til å formidle sine erfaringer og betraktninger, og la til rette for kontakt ved å fortelle både om seg selv og sine oppgaver, og sine medarbeidere og deres oppgaver. I prosesser hvor en jobber med ansvarliggjøring, slik vi gjør, er det viktig å synliggjøre at det finnes muligheter til å påvirke om en møter utfordringer eller opplever seg urettferdig behandlet. Alle våre deltakere kjenner nå godt til ombudets oppgaver, og vet at årsmeldingen skal reflektere enkeltmenneskers møte med helsetjenesten og sosialtjenesten - deres stemmer kan og bli hørt! Vi Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 11

12 håper at våre deltakerne vil benytte seg av ombudet når de får behov for det, kanskje terskelen er lavere nå som de til og med er på fornavn med henne. Fagtemaet brukermedvirkning er en sentral del av kurset og en viktig faktor til at så mange av deltakerne har blitt inspirert til å ta aktivt del i egen rehabilitering. Tilbakemeldingen fra deltakerne viser også dette, fire av syv er helt enige i påstanden Jeg er blitt inspirert til å ta mer aktiv del i egen rehabilitering og markerer 10 på skalaen fra 1 (helt uenig) til 10 (helt enig). Gjennomsnittet for de 7 deltakerne er på 9,14, og er høyest i hele undersøkelsen utenom spørsmålet om rusmestring. Aktiviteter og turer Hver 20-ukers periode har vi gjennomført en tur med deltakerne. Den første turen vår gikk til Tyrifjorden hotell, i den andre perioden fikk deltakerne tilbud om å delta på REHABpilotens sommercamp på Lognvik i Rauland. Dessverre var det ikke så mange som benyttet seg av dette tilbudet og vi valgte derfor å arrangere en tur dit spesielt for våre kursdeltakere nå i oktober I tillegg til at turene er hyggelige og gir en fin opplevelse utenfor den vanlige kursdeltakelsen, har vi faglig opplegg kombinert med fysisk aktivitet og sosial mestring i nye omgivelser som naturlige elementer. Tyrifjorden hotell Turen til Tyrifjorden hotell mars 2010 med fire av deltakerne hadde som formålet å komme til nye, annerledes og flotte omgivelser som kunne være med på å inspirere til endring. Denne samlingen hadde vi fokus på klesstil, image, og velvære ved siden av dette spiste vi alle måltider sammen og reflekterte rundt manerer og etikette. Vi fikk oss noen flotte fotturer ved den vinterpyntede Tyrifjorden. Hele turen var selvsagt et alkoholfritt arrangement. Lise Aasmundstad gjennomførte to dager med kurs på et møterom på hotellet, hun underviste i kle seg og te seg den ene dagen, og den andre dagen snakket vi om selvbilde, fremtid og planlegging. Alle lagde en collage som et bilde på hvordan de ønsker å fremstå, og på slutten av dagen ble collagen presentert av hver enkelt. Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 12

13 Som et ledd i undervisningen tok vi turen til Sandvika Storsenter hvor hver av deltakerne fikk et pengebeløp til å handle seg et nytt antrekk. Det er naturlige utfordringer i gjennomføringen av et slikt opplegg; deltakerne måtte ta vare på kvitteringer til regnskapet, og samtidig passe budsjett og holde seg innenfor de rammene de har fått. Til tross for utfordringene prioriterer vi å gjennomføre slike opplegg. Kursdeltakerne er inne i en livsfase hvor økonomiske rammer ikke tillater "bli ny" prosesser og utgifter til klær, dette kan ofte være en hindring for å kunne akseptere - og se seg selv som en naturlig del av nye omgivelser. Det å oppleve seg selv som presentabel er særlig viktig i prosessen med å finne veien tilbake til aktiv samfunnsdeltakelse. Å oppleve nye og annerledes omgivelser gir mestringsfølelse og betyr veldig mye for et menneske i en krevende livssituasjon. Det er vår mening at å føle seg vel er en forutsetning for å kunne ha nytte av en slik opplevelse. Vi har selv opplevd at det har blitt sådd et frø når vi har fått tatt del i liknende situasjoner; det har motivert og bidratt til nye målsettinger å strekke seg etter. Etter handleturen kom velstelte, stolte deltakere til middag med rake rygger og store smil. Det er tydelig å se at opplegget har hatt en effekt på både fremtoning og selvtillit hos de som deltok. På denne turen var vi også på Tyrifjordens hotell spa-avdeling. Alle deltakerne fikk en time med massasje, og dette var den aller første opplevelsen samtlige hadde i kategorien velvære. Det var knyttet mye spenning og usikkerhet rundt det hele, og etter massasjen var det ikke tvil om at stemningen var preget av mye glede over å ha brutt en personlig barriere. Selv om vi var godt fornøyde med gjennomføringen av turen til Tyrifjorden, skulle vi selvsagt ønske at flere av deltakerne hadde blitt med, og vi skulle gjerne sett at alle benyttet seg i enda større grad av mulighetene som turen bød på. Selv om vi visste at dette var et viktig innslag i hverdagen for de som valgte å bli med, skulle denne turen og vise seg å bli viktig når vi skulle gjennomføre en ny tur. Lognvik fjellstue Det ble veldig klart for oss hvordan kursets form, miljø og kultur har endret seg igjennom disse 20-ukers periodene da vi alle reiste på tur sammen et halvt år etter første tur. På den første turen hadde vi med 4 av 8 deltakere, og vi hadde noen mindre konflikter på den turen. I mellomtiden har vi jobbet mye med motivasjon til deltakelse i aktiviteter, noe vi høstet fruktene av på den andre turen. Seks måneder etter deltok 7 av 8 deltakere på turen til Lognvik fjellstue. Vi opplevde allerede på reisen til Lognvik at flere så hensikten med turen og var bevisste på hvordan de selv kunne benytte denne sjansen. Deltakere som var på REHABpilotens ferietilbud Camp Rauland hadde inspirert flere til nå å ta del i de samme opplevelsene som det hadde blitt snakket om på kurset. Forberedelser sammen før turen til Lognvik fjellstue. Erfaringen noen deltakere hadde fra ferietilbudet, og som de hadde delt med de andre, fjernet mye usikkerhet og motvilje mot å være med på tur. Dette mener vi var en viktig medvirkende årsak til at samtlige deltakere ønsket å delta på turen til Lognvik i oktober. Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 13

14 Å sitte slitne, men glade foran et knitrende peisbål og småprate om dagens fjelltur er en måte å være i ett fellesskap på som de fleste av våre deltakere aldri har hatt mulighet til å ta del i. Når en i tillegg gjør dette på flotte Lognvik fjellstue (tegnet av arkitekt Arnstein Arneberg, se bilde), kan det gjøre noe med en som menneske. Til sammen utgjør fjellet, peisbålet og samtalene at det ikke bare danner seg gode minner men en blir sittende igjen med en virkelig god opplevelse; et bilde på noe en ønsker å legge til rette for at kan skje igjen. Lognvik fjellstue er et sted for korte eller lengre perioder på jakt, fiske, tur, eller bare avslapning i en atmosfære av kultur og tradisjon. Årstiden gjorde at det å gå på tur ble den mest naturlige formen for aktivitet. Vi tok oss også tid til å lære noe om den historiske bygningen vi bodde i under oppholdet, som opprinnelig bestilt av en pelshandler og satt opp på Fornebu utenfor Oslo. Lognvik Fjellstue Vi fikk høre om pelshandleren som hadde store verdier i Russland, og mistet alt under revolusjonen slik at han måtte selge til en familie fra Oslo. Da andre verdenskrig kom stod huset utsatt til, og etter at tyskerne mislyktes sjøveien 9. april, landet de første tyske flyene på Fornebu og okkuperte dette huset. Tyskerne tok det da i bruk som sykehus for sine flyvere. På slutten av 60-tallet da flyplassen på Fornebu skulle utvides var bygningen til salgs med forutsetning av at den ble flyttet. Den ble da kjøpt av Torstein Halvor Kongshem og oppført på Lognvik i Å være flere dager i en bygning som bærer med seg en slik i historie er et godt utgangspunkt for viktige samtaler, og en fin måte å være en del av den større sammenhengen. Turen til Lognvik handlet om nettopp det å være på tur. Hvorfor drar vi på en slik tur, hva ønsker vi å sitte igjen med etterpå? Hvordan er vi sammen som gruppe, hvilke premisser ligger til grunn for at vi skal kunne ha en vellykket tur? Hva pakker vi med oss når vi skal ut å gå i høstfjellet? Hvordan legger vi opp dagene og samarbeider om måltider og andre oppgaver? Hvem kan ta ansvar i ulike situasjoner, hva skal disse personene ta ansvar for? Ved å stille oss disse spørsmålene på forhånd opplevde vi at det ble mulig å gjennomføre en tur hvor de aller fleste fant sin plass, og noe de kunne bidra med til fellesskapet. Vi arrangerte to flotte fotturer i fjellet. Ved siden av hvordan en håndterer det praktiske og fungerer sammen med andre på tur, ønsket vi at det skulle være rom for ettertanke og refleksjon. Vi opplevde at deltakerne enten benyttet anledningen til å ta seg en fottur i området på egenhånd, eller henvendte seg til oss for en samtale på tomannshånd. Det viste seg å være vel lagt til rette både for de gode tankene og de gode samtalene på Lognvik fjellstue! Andre aktiviteter Hver fredag har kursdeltakerne anledning til å trene på Sportsclub i Sarpsborg, og vi har også hatt yogatimer på Yogaskolen i Sarpsborg sentrum. For flere av deltakerne har det å komme i gang med trening vært helt uvurderlig, og det å trene sammen har en positiv effekt som vi ønsker å bygge videre på som en viktig del av kurset i fremtiden. Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 14

15 Deltakerne har ordet I undersøkelsen vi foretok blant kursdeltakerne 21. oktober, ga vi flere muligheter for kvalitativ tilbakemelding gjennom ulike åpne spørsmål. Vi har valgt å inkludere deltakernes respons på disse spørsmålene som de ble presentert, da dette gir et ærlig og åpent bilde av kursdeltakernes egne opplevelser og tanker rundt kurset. Hvilken effekt har kurset hatt på deg? Jeg har vokst som menneske Fått mestringsfølelse! Fått viktige verktøy jeg kan bruke på veien videre også fått bedre selvtillit. Blitt bedre kjent med meg selv, har fått to nye personer i mitt nettverk Har sterkere tro på meg selv, samt økt forståelse av gruppedynamikk I stedet for å uføretrygde meg har jeg i stedet veldig lyst/motivert til å komme meg ut i arbeidslivet. Har ikke lyst til å dø lenger, vil leve! Jeg takler motstand mye bedre Opp tidlig og legge meg til normal tid om kvelden På toppen også som menneske. Å samarbeide med andre Føler at jeg gjør nytte for meg Føler at angsten min muligens har blitt noe bedre, hjelper i hvert fall å komme seg ut blant andre mennesker Jeg har utrolig vekst på kort tid og å kunne dele dette med de som jobber på kurset er utrolig flott, det å virkelig kunne være 100% ærlig og få hjelp og støtte er utrolig fint. Hva har vært det viktigste på kurset for deg? Mer ansvarsbevisst, ikke være offer men ta ansvar for egne valg At alle mennesker kan forandre seg og at vi er i utvikling hele livet på diverse områder, og at alt er mulig å få til bare en aldri, aldri gir opp! Økt forståelse for å bruke meg selv og andre og andre sammen for å oppnå mål og videreutvikling Har rett og slett lært meg og bli selvstendig, takler motstand mye bedre! Synes den setningen dekker det meste Lært mye om hva jeg har krav på og rettighetene våre Komme seg vekk fra offerrollen, ta ansvar over eget liv og egne handlinger Samarbeide med andre mennesker Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 15

16 Få faste rutiner, lære å ta ansvar og møte opp på de dagene det er kurs. Fått litt bedre selvfølelse og huske på at det er mange med samme problem som meg At vi alle er ulike individer og bør respektere hverandre for det, og at vi skal ta vare på de gode følelsene/ting som skjer ikke på det negative Ta ansvar for egne valg, være tro mot meg selv. Spørre om hjelp hvis jeg ønsker å få til ting Vil du anbefale kurset for andre, hvis ja, hva vil du råde dem til å bruke kursperioden til? Har allerede anbefalt og pratet med fler LAR-brukere om kurset. For meg har det vært positivt og det tror jeg andre hadde syntes også. Benytte seg av verktøy de får på kurset og omsette dem i praksis. Ta i mot den støtten/omsorgen dere gir til deltakerne, og ta i mot råd/hjelp. Bruke tiden til å vokse som menneske Få orden på økonomien, prøve ut hvor mye de klarer, hvor langt de har kommet i rehabiliteringen sin Komme ut av offerollen og ta ansvar for egne valg og ikke legge skylden på andre Bruk kurset til å komme deg videre i livet (gjeldsordning, startlån og sertifikat)! Vær der for DEG SELV, ta opp ev ting som skjer med de som jobber der (ikke andre deltakere) Pass ekstra godt på å være der de dagene det er eksterne folk (for å lære eller å få hjelp) Bruk mulighetene du får, lær maks! Ta i mot hjelp til å endre livskvaliteten til noe bedre Få struktur i livet ditt! Kurset er en arena for selvutvikling og du får mye bedre forståelse av systemet/forvaltningen Ordet er fritt! Jeg er veldig glad for at jeg begynte på dette kurset, det har gjort at jeg har fått et bedre og mer meningsfylt liv. Ikke minst har hjulpet meg til å holde meg rusfri, og jeg har fått et mer aktivt liv. Har også lært å ta ansvar for å komme presis og møte opp de Ettertanke. dagen det er kurs. Føler at vi gjør nytte for oss når vi kommer ut blant andre mennesker, og føler at vi blir tatt mer på alvor Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 16

17 Har lært en hel masse ting som jeg ikke visste fra før. Har bare positive ting å si om kurset og kurslederne. Håper vi får tilbud om flere slike tiltak, vi trenger absolutt noe å fylle dagene med Jeg har og blitt kjent med nye mennesker som også er rusfrie og et par av de andre deltakerne har jeg begynt å trene med og er en del sammen med dem på fritiden Alle på kurset har en del av de samme problemene som meg selv, det gjør at jeg ikke føler meg alene med disse problemene For meg er det viktig at jeg har blitt kjent med folk i samme situasjon og som jeg også er sammen med på fritiden. Slipper å sitte alene hver kveld, da kan negative tanker fort komme. Alle som er i LAR, som vil, og som er motivert bør få et tilbud på dagtid slik at de kan fortsette fremgangen og veien mot et rusfritt liv Det har vært veldig fint å oppleve at de som jobber på kurset bryr seg om og ikke med både privat og i kurssammenheng, at de som jobber der er kjent med vår bakgrunn på en eller annen måte merkes godt Jeg har virkelig følt meg forstått, ønsket og verdig. Tusen takk, håper jeg fortsatt kan ha kontakt. Jeg har virkelig vokst på det menneskelige plan, selv om det fortsatt er en god vei å gå! Jeg har gått veldig kort tid på kurset, gikk på Hele mennesket før, og jobbet mye med livsmestring og personlig utvikling der, har allikevel prøvd å svare på spørsmålene så godt jeg har kunnet. Kjenner en del av de som har gått på kurset en stund, og jeg har sett en fantastisk personlig utvikling på de fleste. Kurset gjør at mange blir klare til å gå videre, få blomster og får troen på seg selv. Det er hva jeg ser i hvert fall! Kurset har gitt meg utrolig mye. Er ikke helt i mål enda men begynner å nærme meg der jeg har lyst til å være Det har blitt mye mer struktur den siste kursperioden fra 9 august, den manglende strukturen nå er det stort sett kursdeltakerne som står for, og ikke dere som kursledere Jeg hadde god stabil rusmestring da begynte på kurset, men har nå gått ned til å røyke (hasj) bare på fredags og lørdagskveldene. Da jeg begynte på kurset røket jeg 5-7 dager i uken, så bare to er stor fremgang for meg. Det hjelper å være i aktivitet! Tiden har gått alt for fort, tusen takk for et lærerikt kurs. Tiden har gitt meg mye, og dere har skapt en god og trygg atmosfære Jeg håper at kurset får fortsette slik at mange flere får muligheten til å delta. Jeg har vokst så mye at jeg skal begynne å jobbe på nyåret, mye takket være REHABpiloten Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 17

18 Betraktninger fra kursinstruktørene Potensielle utfordringer I ethvert kurs opplever vi ulike utfordringer, hvor noen er vanskeligere å finne gode løsninger på enn andre. Allikevel tenker vi at alt kan løses, og som vi formidler tilkursdeltakerne våre er vi selv også opptatt av å være optimister og se etter løsninger og ikke tenke problemer. Utfordringer som vi har møtt i Sarpsborg, og jobbet med å finne gode løsninger på har inkludert: Sammensetning av gruppa (varierende grad av rusmestring) Varierende kunnskapsnivå (utfordring å tilpasse gruppeundervisning) Tidsperspektivet på kontakt med deltakerne (en bør ha et bestemt system på plass rundt oppstart og oppfølging) Evne til konsentrasjon hos deltakerne Kontiunitet i oppmøte At deltakerne begynner og slutter på ulike tidspunkter i kursperioden Sammensatt problematikk hos deltakerne, koordinering med andre tilbud og annen type oppfølging Bruk av medikamenter, spesielt benzodiazepiner Suksessfaktorer Etter vår mening har deltakerne kommet langt i å få større kontroll og sterkere eierskap over egen rehabilitering. Vi har identifisert noen suksessfaktorer som vi mener har bidratt til at vi har oppnådd resultater vi er fornøyde med: Eierskap til endringer som blir innført Brukerkompetanse Tid til den enkelte deltaker Samarbeid med fagfeltet Evne til å fasilitere uten forutbestemt design God planlegging Godt dokumenterte rutiner Tid og bevisste prosesser rundt å skape en god kultur Evne til å tilpasse det faglige innholdet Veien videre Kurset i Sarpsborg er i skrivende stund inne i en hektisk fase. Vi har fått signaler om at vi kanskje ikke har mer tid sammen med deltakerne etter 17. desember, og det er derfor viktig for oss at alle får forankret sine mål og fremtidsplaner i individuell plan (IP). Arbeidet med IP handler mye om at den blir forstått og anerkjent som et godt verktøy i ansvarsgruppene. En oppgave for oss er å bemyndige deltakerne til selv å kunne ivareta aktiv bruk av IP. Det gjenstår dessuten et avklaringsmøte om IP i ansvarsgruppen for de fleste, noe det blir viktig for deltakerne å være klare for selv å ta initiativ til og ikke minst å gjennomføre. Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 18

19 Den siste tiden på kurset vil vi også sette av mer tid til fagtemaet privatøkonomi. Deltakerne våre har alle gjennom kurset fått veiledning, både i plenum og individuelt, av lederen for Gjeldsoffer- Alliansen, Bengt Scheldt. I prosessene med Bengt har det kommet frem at det er viktig for deltakerne å få kunnskap om hvordan en håndterer økonomi fra dag til dag. Vi har avklart behovene for gjeldsordning og/eller betalingsordninger på store fordringer hos deltakerne, og vil nå fokusere inngående på områdene budsjettering og privat regnskap. Det har vært deltakere innom som har vært i aktiv rus og har hatt et omfattende sidebruk. Mange av dem sluttet på kurset etter kort tid. For deltakerne som er aktive i kurset i dag, er samholdet og denne felles arena en stor del av livet, og vi tror at kurset har bidratt i positiv retning de gangene noen har opplevd fristende eller vanskelige øyeblikk. Ingen av de som har vært i relativt stabil situasjon ved kursoppstart har røket utpå i løpet av kursperioden. Dette viser hvor viktig kurset er som en rusfri arena for samtlige deltakere, og vi kjenner på ansvaret for hva deltakerne skal ha å gå til etter at vårt kurs er avsluttet. LAR-pasienter tar så mye plass har vi mange ganger hørt at det har blitt sagt. Vi setter ikke pris på generaliseringen som dette uttrykket innebefatter, men vi hører at det er i bruk, og vil gjerne gjøre noe med det. Hver enkelt deltaker har behov for innpass i et tilbud som bidrar til at de klarer å holde seg rusfrie, fortsetter den fine fremdriften i egen rehabilitering og får videreutviklet troen på seg selv og egne muligheter. Noen kursdeltakere er allerede klare for å delta på ordinære opplæringstiltak eller i arbeidslivet, mens andre fremdeles har en vei å gå før de er der. For å følge opp den enkelte så godt som mulig kommer vi til å sette av tid til samtaler med hver og en av kursdeltakerne slik at de får individuelle tilbakemeldinger fra oss om hvordan de kan fortsette med stø kurs i sin rehabilitering. Vi vil forberede dem på å kunne delta i andre fellesskap, hvor de igjen må gjennom faser for å etablere god kommunikasjon, miljø og samspill med nye mennesker i et nytt miljø. Til slutt vil vi si at våre kursinstruktører på Ta styring i Sarpsborg virkelige er stolte av tilbakemeldingene vi har fått, både muntlig fra deltakerne og skriftlig i evalueringen. Vi opplever at deltakerne ikke bare har en bedre relasjon til seg selv og hverandre, men også til menneskene de forholder seg til i fagfeltet på bakgrunn av statusen som LAR-pasienter. I denne rapporten har vi bevisst valgt å ikke ta i bruk begrepet LAR-pasient, nettopp fordi vi ikke ønsker å se deltakerne på kurset innenfor rammene dette begrepet ofte skaper. Vi har nå arbeidet i et år med relasjoner vi streber etter skal være basert på gjensidig respekt, og vi opplever at deltakerne på kurset har mye å by på av seg selv til oss. De har hver og en vært med på å utforme det vi opplever som et spennende og utfordrende kurs. Vi har alle vokst sammen. Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 19

20 Vedlegg 1. Kontrakt kursdeltakerne KURSKONTRAKT Ta styring strategi for gode valg i LAR mellom REHABpiloten og kursdeltaker for perioden Om Ta styring strategi for gode valg i LAR : Kurset er en arena for kunnskap, mestring og aktivitet. Målsettingen er å gi den enkelte deltaker motivasjon og verktøy til å delta i det ordinære samfunnsliv - ut fra den enkeltes mestrings- og ambisjonsnivå. REHABpiloten sitt kurs tilrettelegger for at den enkelte deltaker når sine mål som LAR pasient, med fokus på R en i LAR - rehabilitering. 1. Kursdeltakelse Deltakeren vil etter beste evne etterstrebe og møte til avtalte tider, og å gi beskjeder til kursleder i god tid hvis en ikke kan møte. Deltakeren forplikter seg til å legge andre avtaler utenfor kurstid såfremt det er mulig. Deltakeren er inneforstått med at man, så langt det er medisinsk mulig, deltar på felles aktiviteter. Deltakeren forplikter seg til å overholde ordensregler og andre regler som gjelder for eller blir utformet under kursperioden. 2. Miljø Miljøet på kurset skal være preget av tillit og bidra til alles utvikling, derfor er deltakeren kjent med og forplikter seg til å utvise respekt, være ærlig og ta hensyn til andre deltakere og kursets ledere. Kursdeltaker vil i kursperioden ivareta premissene for sin egen og de andre deltakernes mulighet til å nyttiggjøre seg kursets innhold. Deltakeren er inneforstått med at alle REHABpiloten sine aktiviteter er rusfrie (inkludert alkohol). Deltakere som går på benzodiazepiner foreskrevet av lege, må selv ta ansvar for at bruken ikke påvirker kurset og de andre deltakerne. 3. Personlige mål Kursdeltaker forplikter seg til å jobbe målrettet med oppsatte mål i Individuell Plan gjennom kursperioden. Kursdeltaker forplikter seg til å sette seg konkrete mål rundt egen innsats i kursperioden, og å følge opp organisert evaluering av disse målene. 4. REHABpiloten REHABpiloten forplikter seg til på aller beste måte å bistå den enkelte deltaker i arbeidet med å nå sine mål. REHABpiloten vil bidra med å tilrettelegge for at den enkelte deltaker kan innfri forpliktelsene i denne kontrakten. Sarpsborg, den 9. august 2010 For REHABpiloten AS Lise Aasmundstad Kursdeltaker Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 20

21 2. Evaluering skjema for tilbakemelding fra kursdeltakerne Spørsmål til evaluering, Ta Styring Sarpsborg. Oktober Vi vil gjerne høre hva du mener om kurset Ta Styring i Sarpsborg. Tilbakemedlingene vil vi bruke til å lage enda bedre innhold på kurset. Vi ønsker at du skal sette ring rundt det som beskriver din vurdering på en skala fra 1-10 hvor 1 = veldig dårlig og 10 = veldig bra 1. a) Hvordan var din livskvalitet når du startet opp på kurset? b) Hvordan vurderer du din livskvalitet nå? Hvordan er din rusmestring nå, sammenliknet med når du startet på kurset? (sett kryss): Bedre: Dårligere: Samme: 3. En av bolkene på kurset er personlig utvikling Påstand 1: Kurset har bidratt at jeg har vokst som menneske Påstand 2: Kurset har gjort at jeg har blitt mer bevisst mine egne ressurser Påstand 3: Kurset har gjort meg bedre til å samarbeide med andre Her følger noen påstander knyttet til kursets innhold: Jeg har fått viktig kunnskap om ansvarsgruppe Jeg har fått økt kunnskap om motivasjon Jeg har økt min kunnskap om brukermedvirkning Jeg har fått viktig kunnskap om individuell plan Jeg har fått økt kunnskap om gjeldsproblematikk Jeg har fått mer innsikt i det norske forvaltningssystemet Jeg er blitt inspirert til å ta mer aktivt del i egen rehabilitering Jeg har fått økt kunnskap om mine rettigheter og muligheter i LAR Jeg har oppdaget nye sider ved meg selv/min identitet Har ditt ambisjonsnivå og planer for fremtiden endret seg i løpet av kursperioden? (Her betyr 1 veldig lite, og 10 veldig mye) Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 21

22 6. Hvor viktig er miljøet på kurset og samspillet med de andre deltakerne for deg? Hvor stor betydning har kurset for deg som en arena for sosial omgang? Har deltakelse på kurset hatt annen effekt for deg? På hvilken måte? 9. Dette er det viktigste for meg på kurset: 10. Dette kunne vært bedre på kurset 11. a) Vil du anbefale kurset for andre (sett ring rundt det som passer)? Ja Nei Hvis ja: Hva ville du rådet dem til å bruke kursperioden til? Hvis nei: Hva begrunner du dette svaret med? 12. Andre tilbakemeldinger (hvis du skriver tilbakemelding knyttet til et av spørsmålene på skjema, er det fint om du skriver hvilket nummer spørsmålet du utdyper har) 3. Resultat av undersøkelsen hovedtall Statusapport: Ta Styring strategi for gode valg i LAR. Sarpsborg Side 22

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter:

Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: Ikke mine, ikke dine, men VÅRE pasienter: eksempler på samarbeid mellom kommune og DPS for mennesker med psykiske lidelser og omfattende behov for tjenester K. Michael Thomsen Online-versjon (pdf) Det

Detaljer

Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER.

Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER. SENTER FOR PSYKISK HELSE OG RUS FORSKNINGSRAPPORT NR. 15/2015 Å BLI TATT PÅ ALVOR SOM HELE MEDMENNESKER. EN FORSKNINGSBASERT EVALUERING AV BROBYGGER LAR/ROP I NOTODDEN Stian Biong Senter for Psykisk Helse

Detaljer

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE

SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE SAMARBEID MELLOM HJEM OG SKOLE Av Elsa Westergård & Hildegunn Fandrem Om Respekt Dette heftet er produsert som en del av arbeidet under Respekt programmet, som består av kurs, veiledning og eget arbeid

Detaljer

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det

Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Godt tiltaksarbeid slik brukere på Sagene vil ha det Denne rapporten er utgitt av KREM, Kreativt og Mangfoldig arbeidsliv Snipetorpgt. 31 N-3715 SKIEN www.krem-norge.no Rapport 2012/1 ISBN 978-82-93207-04-7

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen...

... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... ... det har vist seg at det lønner seg å snakke sammen... Innhold: side: Selvhjelpsgruppa et mentalt treningsstudio Måtte gjøre noe... Å akseptere fortid som fortid... Det viktigste er å våge det du ikke

Detaljer

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll

Jeg vil ikke stå ut. Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne. AFI-notat 10/2011. Reidun Norvoll Jeg vil ikke stå utenfor Arbeid og utdanning sett med brukernes øyne Jeg vil ikke stå ut - Arbeid og utdanning sett med av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 av Reidun Norvoll AFI-notat 10/2011 Jeg vil ikke

Detaljer

selvhjelpsgrupper over telefon

selvhjelpsgrupper over telefon Selvorganiserte selvhjelpsgrupper over telefon 2012 Selvorganiserte selvhjelpsgrupper skal være en mulighet for hele Norges befolkning. Norge er et land med store geografiske utfordringer. Selvorganiserte

Detaljer

Hverdagsrehabilitering

Hverdagsrehabilitering Evaluering av pilotprosjekt Hverdagsrehabilitering AVDELING OPPVEKST OG LEVEKÅR AUGUST 2013 SAMMENDRAG Bakgrunn: Bruk av hele helse- og omsorgstrappen, ble høsten 2010 vedtatt som ett av ti prioriterte

Detaljer

Hva virker og hva trengs?

Hva virker og hva trengs? Hva virker og hva trengs? En kartlegging av tiltak for å øke andelen kvinnelige medieledere, på vegne av Medienettverket forum for kvinner i ledelse av Irmelin Drake LeadershipWomen Juli 2007 IHOLDSFORTEGELSE

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap

Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap Bruker Brukermedvirkning Bruker med virkning Tverrfaglig samarbeid Partnerskap En brukermedvirkningsprosess i HUSK Forord I april 2008 var brukere fra alle HUSKene med på en bevisstgjøringsprosess sammen

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER

UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER FORSKNINGSRAPPORT NR. 8/2013 UT I ARBEIDSLIVET PÅ EGNE PREMISSER ERFARINGSBASERT KUNNSKAP OM ARBEID OG PSYKISK HELSE Reidun H. Jonassen og Marit Borg FAKULTET FOR HELSEVITENSKAP SENTER FOR PSYKISK HELSE

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET

BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING AV INN PÅ TUNET BRUKER SPØR BRUKER EVALUERING Brukerevaluering av tilbud til mennesker med psykiske vansker i tre kommuner i Sør- Trøndelag Mental helse i Sør-Trøndelag Prosjektrapport I/2007 Bruker Spør Bruker Trondheim,

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling

Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Mer mestring og læring på Borgund vidaregåande skole En artikkel i prosjekt: Kunnskapsløftet - fra ord til handling Yngve Lindvig Jarl Inge Wærness Rannveig Andresen 1 Innhold 1 INNLEDNING... 3 2 HISTORIEN

Detaljer

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER

PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER PRAKSIS OG TEORI EN ANALYSE AV TILTAKSARBEIDERES FORTELLINGER Masteroppgave i sosialt arbeid av Kirsti Gjeitnes Trondheim juni 2007 Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap FORORD Siden jeg ble

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer