General Adaptation Syndrome

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "General Adaptation Syndrome"

Transkript

1 GeneralAdaptationSyndrome Denmodernetraumeihverdagen! SkrevetavChristinOlsen DavidAllenskriveriinnledningentilboken:(Fåtinggjort!) Velkommentilenskattekisteavtiltaksomskafferdeg merenergi,gjørdegmeravslappetogsørgerforatdufår gjortlangtmermedmyemindreinnsats.erdusomjeg, likerduågjøretingeneskikkelig,mensamtidigvildu gjernenytelivetpåmåtersomstadigblirvanskeligereåfå til, dersomdujobberformye.dettetrengerikkeå 1 være enten eller situasjon.determuligågjøretingpåen effektivmåteogsamtidigfølesegheltovenpåisinvanlige arbeidshverdag. 2 Jegvilskrivelittomhvordanvitaklervårtnyestressfenomenihverdagen.Det hardesisteårenegittmangearbeidstakere,envanskelighverdag.deteridag mangepsykologersomharbruktmyetidforåforskepådettetema.jegharhentet framflerecaserogaktuelletemaerfravirkelighetenidenneartikkelen.settelys pådetsomeraktueltavsymptomer.hvagjørmannårvedkommendeharfått diagnose:traumatiskstress.undertegnedeharsattseggodtinnidetteemne,og jegsitterigjenmedatdeflestemenneskerersterkeogkommerseggodtutav dennetraume. Deterenskremmendeutviklingviserisamfunnet. Særlignårsunne,alminneligemenneskerrammesavalvorlige invalidiserendepsykiskeogfysiskelidelserpågrunnavdagens stressbelastning. Stresskansespåsombådepositivtognegativt.Detkanværekortvarig og langvarigstress.prætoriusn.u.sierfølgendefrabokensinom Stress ; kortvarig kanværenyttigogeffektivt,menlangvarigstresskanføremedseglivstruende sykdommer.adrenalinogkortisolerstoffersomkroppenutskillerislike sammenhenger.særligkreftogandreinfeksjonssykdommerøkerrisikoenfor alvorligehelseproblemer.deharogsåfunnetutatdetkanforårsakebeinskjørhet, diabetes,hjertebank,tørrhalsogmunn,søvnvansker,mageproblemerog hodepine.andrepsykiskesymptomererimpulsivatferd,manglende konsentrasjon,tretthet,trangtilågråte,smålydersomirritererograstløshet. Stresskangjørepersonertristeogdekanfalleinniendypdepresjon.Detkan ogsåfåosstilåblieldreenndetvier.stressrelatertesykdommererforbundet 1 Rettelseiteksten,å mangler.trykkfeiliboken.allen,d.(2006)fåtinggjort!oslo:bazarforlag. 2 Allen,D.(2006,S.11)Fåtinggjort!Oslo:BazarForlag 1

2 medaldringsprosessen.stoffetinterleukon,påvirkerimmunforsvaretvårt.deter viktigåkjennekroppensinogtasegtidtilåkjenneetter.spørresegselv!hvorfor harjegmistetgnistenidetjeggjør? Hvorforvirkeraltdødtogfargeløst? ånår manikkehardetvanligeengasjementetrundtsegoggledenoversineaktiviteter! 3 Menneskerogdyrhardensammestressreaksjonen,nårdeblirutsattfor ekstremtstressendeomstendigheter.stressreaksjonenblirdensammeomdener utsattforfysiske/kjemiske/biologiskeelleromdeersosiale/psykiske. 4 SomPsykologPrætoriussieribokensin Stress ; Deterikkenoenyttat menneskerharblittfremmedeforenselv.itidenesløpharsamfunnsforholdene værtutsattossforutnytting.omvisernåtideniethistoriskperspektiv,erdet slåendeutviklinginnenmobilitet,teknologiskeutvikling,ogkunnskapseksplosjon. Detharskjeddrevolusjonerendeforandringerpåkorttilimennesketshistorie. Detteerenforandringsomtydeligharhattsinprispåosssommennesker.Detble mereffektivemaskinerpåarbeidsplassene,ogkravenefulgteettervedden menneskeligearbeidskraft.detblehøyerekravtilproduksjonenseffektivitet.ved dennyeinnføringenav24timerssamfunnet,harmennesketvanskeligmedå bevarekontaktentildenindrebiologiskeklokkenogsinegenbiologisketid.det harpåenmåteblittlittstatusisamfunnetdetåhamyeågjøre.manskalidagtil enhvertidhamangeballeriluften, utrettenoe, ogåværestressetentendet gjelderfamilie,fritid,skoleellerarbeid.detgiretpositivtinntrykkutadogdetgir etinntrykkatenerverdifull. 5 Ihvilkenutstrekkingdenenkelteborgerharmulighetforåforandrepåtingenes tilstanderavgjørende.detharblittenfellestankeboksdetåhaenstadigvekst innenproduktutviklingogprofittmaksimeringmedengodporsjonkonkurranse. Treenighetenvekst konkurranse suksessharidagenoverordnetstatus,åblitt gjorttiletuniverseltstyringsprinsipp,sammenmedmarkedskreftene.densterke motsetningensomskulleværeetvesentligmål,nemligåstyrkevelferden,veientil dettemåletharidagfåttfatalekonsekvenserfornettoppvelferden.detteskyldes myeavdentroenpådenøkonomisketreenigheten. Denondesirkelensomerskaptavvårtvekstsamfunn,ersikringom velferdsstatenpådenenesidenogentilsynelatendefornektelseavnåtidenpåden andresiden.vikanidagseresultaterpåalledemenneskenesomharfåttsvekket helsepgadenøkendeproduksjonensomharkommetinnisamfunnetvårtmedet enormtempo.detutviklesstadignyesykdommersomfølgeavdetteøkende arbeidspressetsomvioppleveriarbeidslivetidag.dettebehandlesavhelseog sosialvesensomselverstorprodusentavnedslitteogsykemennesker. 3 Prætorius,N.U.(2008)Stress.Oslo:GyldendalForlag Prætorius,N.U.(2008)Stress.Oslo:GyldendalAkademisk 2

3 Deteridagmangeeksemplerpåatøkonomiskebevilgningergjørnoemed konkurransenmellominstitusjoneneogarbeidsplassene.overbelastede arbeidsplassersomforvaltning,sykehusdriftogundervisningblirsattpåprøve, ogdekonkurrereromåfåbevilgningavpengeriformavstørstproduktivitet. 6 Arbeidstakereidenprivateogoffentligsektorstillesikkeidagbareovenfor arbeidspress,menogsåmådeomstillesegfornyeoppgaver,nye arbeidsprosedyrer,nyeferdigheterognyesamarbeidsrelasjoner.detteskjeriet temposomgjøratdeikkefårdenroendeønskertilåsetteseginnidenye oppgavenførdetkommerenhelmassenyeendringersomskalpåplass.detblir sjeldenttidtilimplementeringavdenyeoppgavene,deterhellerikketidtilå diskutereomendringer,justeringeravdetfagligeietfellesforum.blirdetsatt spørsmålveddetenkeltetiltak,kandetteseespåsommanglendeviljetilåutføre detpålagtearbeidet.detteerdetdessverredearbeidstakernesomer velkvalifiserte,ansvarsbevissteogofteerfarne,somblirspesielthardtrammet underslikearbeidsforhold. Dettekanigjenmedføredårligkvalitetpåarbeidetsomskalgjøres,plussatdet erenstorstressfaktorsomberørerhverdagen.detteernegativstress, deter stresssomgjøratforventningspressetblirforstort.detigjenførertilatdetkanbli dårligarbeidskvalitetoverjobbensomblirgjort.dettekanigjenresultereiatman ikkevilbidramednoe, blihjemme,ellerallerhelstbliusynelig! NadiaU.Prætoriussierfølgendeibokenom Stress ; Defirestørstebelastningsfaktoreneidager: *Nr.1; Urimeligoverlessingavarbeid *Nr.2; Umuligeogdobbeltbindendearbeidsvilkår *Nr.3; Fremmedgjøring,metodevalg,manualiseringogevaluering *Nr.4: Manglendefagligeforutsetningerog/ellerinadekvate arbeidsforhold. 7 Nadia.U.Prætorius,ermag.art.ipsykologiogspesialistipsykoterapi. Samfunnetidagharmyekunnskapomdettefeltet.Detergjortmange undersøkelserogstoretiltakforåfåbedremiljøogarbeidsgledetilbaketil arbeidsplassen.visermangepsykologervelgeråbrukekompetansensinrettet motselvutviklingogmeditasjonslære.aktuelterjoogsådaåforbyggeogbehandle traumatiskstress. 6 IBID 7 Prætorius,N.U.(2008,s100)Stress!Detmodernetraume.Oslo.GyldendalAkademisk. 3

4 Forossmenneskererdetviktigågjørenoentiltakmotdetteforferdeligetraume. Vimålæreossåmestreutfordringer,læreossmeromoppmerksomhetstreningog økelivskvaliteten. 8 MangetroratledereidagmanglerenstorporsjonEQ (EmosjonellIntelligens).EnlederbørvisetillikemyeEQsomIQ.IQmålerden analytiskeograsjonelleferdighetene,menseqmålerdendelensomomhandler personenssosialeogemosjonelleferdighetersomintegritet,intuisjon,empatiog inspirasjonogtilpasningsevne. 9 Deterviktigatdetblirgittspilleromogtillittildenjobbensomblirgjort.Godt arbeidsmiljøskaperenpositivhverdag.somigjenskaperpositivenergi!positivt energiogpositivtstress,skaperetsundtoglykkeligmenneske.stressvarjoen gangdetsomvaroverlevelsesinstinktettilmenneske.. 8 Kroese,A.J.(2005)OppnåmermedmindreStress.Oslo.HegnarMedia 9 IBID 4

5 CopyrightChristinOlsen HIOF/DMpro Studio:Etterretteligskriving Fikkgodkjentålevereenukesenere. 5

Sjekk av Helsepersonellregisteret

Sjekk av Helsepersonellregisteret Sjekk av Helsepersonellregisteret -Hvordan sjekker jeg om data om meg i Helsepersonellregisteret er komplette Nasjonalt folkehelseinstitutt. Brukerstøtte: telefon 21 07 69 00, e-post: sysvak-support@fhi.no

Detaljer

VELKOMMEN TIL MOLDESPEIDERNE 2. FLOKK

VELKOMMEN TIL MOLDESPEIDERNE 2. FLOKK Vi ønsker deg hjertelig velkommen til! Vi håper vi kan tilby deg aktiviteter som fenger og opplevelser Årskontingenten i i 2012 er kr. 850. For nye medlemmer som begynner om høsten, er det halv Vi ønsker

Detaljer

Måned: November Treningsform Tid Forklaring Treningssone. Uke 4 Dag 1 Styrketråkk 1.5t 2x15min styrketråkk, 4 min pause. Sone 2

Måned: November Treningsform Tid Forklaring Treningssone. Uke 4 Dag 1 Styrketråkk 1.5t 2x15min styrketråkk, 4 min pause. Sone 2 Måned: November Uke 1 Dag 1 Styrketråkk 1.5t 2x15min styrketråkk, 4 min pause. Sone 2 Nivå: 4-6 timer Dag 2 Intervall 1.5t 4x4min intervall, 3 min pause. Sone 3 Uke 2 Dag 1 Styrketråkk 1.5t 2x15min styrketråkk,

Detaljer

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet

LOs nestleder Tor-Arne Solbakken. Midlertidig tilsetting i arbeidslivet LOs nestleder Tor-Arne Solbakken Midlertidig tilsetting i arbeidslivet Dette sier TML om bruk av midlertidige tilsatte Arbeidstaker skal ansettes fast. Avtale om midlertidig ansettelse kan likevel inngås:

Detaljer

Retursystem for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for godkjenning av retursystem

Retursystem for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for godkjenning av retursystem Retursystem for kasserte kjøretøy Søknadsskjema for godkjenning av retursystem Utfylt skjema skal sendes Miljødirektoratet per e-post: post@miljodir.no eller post: Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen,

Detaljer

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg...

MER KOMPETANSE. i samarbeid. Det lønner seg... MER KOMPETANSE i samarbeid Det lønner seg... KOMPETANSE en trygghet med utløpsdato? Din kompetanse er viktig. Både for deg og bedriften. Det gir utvilsomt styrke for deg enten det skal omorganiseres, eller

Detaljer

2014-2020 VI BYGGER ÅPNE FELLESSKAP, DER BARN OG UNGE BLIR SETT, MØTER JESUS OG UTRUSTES TIL Å LEVE SOM HANS ETTERFØLGERE.

2014-2020 VI BYGGER ÅPNE FELLESSKAP, DER BARN OG UNGE BLIR SETT, MØTER JESUS OG UTRUSTES TIL Å LEVE SOM HANS ETTERFØLGERE. FriBU strategiplan 2014-2020 VI BYGGER ÅPNE FELLESSKAP, DER BARN OG UNGE BLIR SETT, MØTER JESUS OG UTRUSTES TIL Å LEVE SOM HANS ETTERFØLGERE. Vi ser dette virkeliggjort ved å: TA DEL I FELLESKAPET - i

Detaljer

Dine sterke sider slik andre ser dem. Hartmark Consulting AS Jon Fredrik Alfsen

Dine sterke sider slik andre ser dem. Hartmark Consulting AS Jon Fredrik Alfsen Dine sterke sider slik andre ser dem Hartmark Consulting AS Jon Fredrik Alfsen Veiledning Som supplement til dine egne betraktninger om styrker og utviklingsområder, er det viktig å undersøke hvordan andre

Detaljer

Tabeller og diagrammer

Tabeller og diagrammer Vedlegg til Arbeidslivet.no: Tabeller og diagrammer fra Fafo-rapport 2012:50, Kontroll med ansatte utenfor fast arbeidssted av Fafo-forsker Mona Bråten og Tommy Tranvik fra Senter for rettsinformatikk,

Detaljer

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg...

sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... sikret MEDBESTEMMELSE Det lønner seg... VIL DU SE PÅ ELLER DELTA? Rettigheter som er gitt gjennom lov- og avtaleverk har ingen reell verdi dersom de ikke brukes. De må følges opp. Hvis ikke blir de sovende

Detaljer

Tilpassete musikklokaler i et HMS-perspektiv

Tilpassete musikklokaler i et HMS-perspektiv Tilpassete musikklokaler i et HMS-perspektiv Hvordan påvirkes arbeidssituasjonen til kulturskolelærere, korpsdirigenter og andre av dårlige tilpassete lokaler? Hans Ole Rian Forbundsleder, MFO HMS-perspektiv

Detaljer

Skrive ut og slette holdte jobber

Skrive ut og slette holdte jobber Når du sender en jobb til skriveren, kan du angi i driveren at du vil at skriveren skal holde jobben i minnet. Når du er klar til å skrive ut, må du gå til skriveren og bruke menyene på kontrollpanelet

Detaljer

Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere. Einar M. Skaalvik NTNU

Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere. Einar M. Skaalvik NTNU Trivsel, mestringsforventning og utbrenthet hos lærere. En utfordring for skoleledere Einar M. Skaalvik NTNU 1 Alt i alt, hvordan trives du som lærer? Ikke i det hele tatt 0 % Ikke så godt 3 % Bra 20 %

Detaljer

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen.

Rapport 4:2011. Bitten Nordrik og Paul Bjerke. Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen. Rapport 4:2011 Bitten Nordrik og Paul Bjerke Fleksibelt for hvem? En undersøkelse av Negotias medlemmer i ikt-bransjen Foto: Nina Harbo Innhold Innhold... 2 Forord... 3 1 Fleksibelt arbeidsliv hva betyr

Detaljer

Taksthefte for Asker og Bærum Taxi. - Vi frakter deg trygt frem! Takster gjeldende fra: Versjon 2/14 02.06.14

Taksthefte for Asker og Bærum Taxi. - Vi frakter deg trygt frem! Takster gjeldende fra: Versjon 2/14 02.06.14 Taksthefte for Asker og Bærum Taxi Takster gjeldende fra: Versjon 2/14 02.06.14 - Vi frakter deg trygt frem! Takster 1-4 passasjerer Man-Tor 1700-0600 Fredag 1700-2200 Lørdag 0600-2200 Søndag 0600-0600

Detaljer

Europas største og mest realistiske offshorekran simulator!

Europas største og mest realistiske offshorekran simulator! Fakta omrogalandkranskole: Etablerti1991 Gjennomførtsimulatortreningformerenn 1200personersiden2003 Erfarneinstruktørersomperidagjobbersom offshorekranførere Europasstørsteogmestrealistiskeoffshorekransimulator!

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre?

Arbeidsmiljø nr. 1-10. Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen. Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Arbeidsmiljø nr. 1-10 Personvern, kontroll og overvåkning på arbeidsplassen Hva kan tillitsvalgte og verneombud gjøre? Et åpent og demokratisk samfunn bygger på tillit til enkeltmennesket. Vern av personlig

Detaljer

Kan det være psykose?

Kan det være psykose? Kan det være psykose? Denne brosjyren forteller om tidlige tegn på psykiske lidelser og hvor man kan henvende seg for å få hjelp. Desto tidligere hjelpen settes inn, desto større er sjansen for å bli kvitt

Detaljer

Varig Tilrettelagt Arbeid VTA

Varig Tilrettelagt Arbeid VTA Varig Tilrettelagt Arbeid VTA Søknaden må være fullstendig utfylt for at SISO Vekst AS skal kunne vurdere den. Det må legges ved dokumentasjon på medisinske opplysninger som ligger til grunn for innvilget

Detaljer

Kommune. Antennesystem

Kommune. Antennesystem C 1 Opplysninger gitt i nabovarsel sendes kommunen sammen med søknaden (Gjenpart av nabovarsel) ier/fester et varsles herved om ndring av fasade ruksendring ispensasjon etter plan- og bygningsloven kapittel

Detaljer

Anbud, innkjøp, anskaffelser og sånn: Journalføring og innsyn. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA)

Anbud, innkjøp, anskaffelser og sånn: Journalføring og innsyn. Interkommunalt arkiv i Vest-Agder IKS (IKAVA) Anbud, innkjøp, anskaffelser og sånn: Journalføring og innsyn Registrering, journalføring etc. Anbudene registreres i sak-/arkivsystemet. Registrert saks- og dokumentnummer skrives utenpå konvolutten.

Detaljer

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker».

www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Hvordan bruke elektroniske søknadsskjema for å søke på jobb i Sel kommune www.sel.kommune.no For deg som vil søke på flere jobber i Sel kommune vil det lønne seg å registrere seg som «bruker». Er du «bruker»

Detaljer

Fra Hav til Høyfjell. Fjell og Fjordhotellene. Hovden Farsund Flekkefjord. Maritim Fjordhotell. Farsund Fjordhotell. Hovden Høyfjellshotell

Fra Hav til Høyfjell. Fjell og Fjordhotellene. Hovden Farsund Flekkefjord. Maritim Fjordhotell. Farsund Fjordhotell. Hovden Høyfjellshotell Fra Hav til Høyfjell Maritim Fjordhotell Farsund Fjordhotell Hovdestøylen Hotell & Lodge Hovden Høyfjellshotell Velkommen til et hyggelig opphold Fra Hav til Høyfjell Våre hoteller har hvert sitt særpreg

Detaljer

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN

KOMMUNALE RETNINGSLINJER FOR OMSORGSLØNN Hasvik kommune Harald Isaksen Anne-Grete Dahl Per-Magne Jensen Siv R. Olsen Gamst Målfrid Hansen Utvalg: DRIFTSSTYRET Møtested: Rådhuset, Breivikbotn Møtedato: 11.02.2005 Tid: Kl. 09.00 Eventuelt forfall

Detaljer

01.06.2015 HILDE PALERUD LEDER

01.06.2015 HILDE PALERUD LEDER Ringerike kommune Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Undervisningsrommet Møtedato: 09.06.2015 Tid: 15:30 MØTEINNKALLING Gyldig forfall meldes til sekretariatet, tlf. 32117415, Kari, eller e-post sek@ringerike.kommune.no

Detaljer

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006

RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 RETNINGSLINJER TIL VEDTEKTENE Vedtatt av landsmøtet i 2006 Sist endret etter vedtak i forbundsstyret februar 2010 "Retningslinjer til vedtektene" er utfyllende til vedtektene. Disse skal være et hjelpemiddel

Detaljer

Utdanningsdirektoratets konkretisering av kravene i barnehageloven 8 jf. 16. Kommunens bruk av veiledning og tilsyn

Utdanningsdirektoratets konkretisering av kravene i barnehageloven 8 jf. 16. Kommunens bruk av veiledning og tilsyn Utdanningsdirektoratets konkretisering av kravene i barnehageloven 8 jf. 16 Kommunens bruk av veiledning og tilsyn Kommunen er lokal barnehagemyndighet Kommunen har som lokal barnehagemyndighet tre virkemidler

Detaljer

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB

REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB REGLER FOR ASKER INNEBANDYKLUBB 1. DRAKTER AskerIBK sfargererrødetrøyermedsorteshortsogrødestrømper.personligenavnpådrakterskal ikkeforekomme.hvislageneselvskafferreservedrakter,skaldisseværehvitemedsorteshortsog

Detaljer

Medarbeiderundersøkelse - innledning

Medarbeiderundersøkelse - innledning Medarbeiderundersøkelse - innledning 1. Hensikten med undersøkelsen er å kartlegge medarbeidertilfredshet både i den enkelte avdeling og for kommunen som helhet. Informasjonen vil være et viktig grunnlag

Detaljer

Vedlegg nr. 1 til sertifiseringslisens nr. 758 med utstedelsesdato 1998-02-25 for av brannteknisk klassifiserte overflater (Utgave 4)

Vedlegg nr. 1 til sertifiseringslisens nr. 758 med utstedelsesdato 1998-02-25 for av brannteknisk klassifiserte overflater (Utgave 4) Vedlegg nr. 1 til sertifiseringslisens nr. 758 med utstedelsesdato 1998-02-25 for av brannteknisk klassifiserte overflater (Utgave 4) Gyptone Bend Base Gyptone Bend Base er gipskartongplater (ikke perforerte).

Detaljer