Rehabilitering av sykemeldte med muskel-og skjelettplager. Tilbudenes profesjonssammensetning og deres sammenheng med tilbakeføring til arbeid.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Rehabilitering av sykemeldte med muskel-og skjelettplager. Tilbudenes profesjonssammensetning og deres sammenheng med tilbakeføring til arbeid."

Transkript

1 Masterihelsevitenskap/selvvalgtfordypning Instituttforhelse/ogsosialfag UniversitetetiStavanger Masteroppgave juni-2013 Eirinn Hopland Rehabilitering av sykemeldte med muskel-og skjelettplager. Tilbudenes profesjonssammensetning og deres sammenheng med tilbakeføring til arbeid. Hovedveileder:1.amanuensisRandiWågøAas,HøgskoleniOsloog Akershus,Fakultetforhelsefag.Biveileder:1.amanuensisBrynjarFoss, UniversitetetiStavanger,Instituttforhelsefag Konfidensielltilseptember2013

2 MASTERSTUDIUMIHELSEVITENSKAP MASTEROPPGAVE SEMESTER: Vår/2013 FORFATTER/MASTERKANDIDAT:EirinnHopland VEILEDER:1.amanuensisRandiWågøAas,ergoterapeut 1.amanuensisBrynjarFoss,humanbiolog TITTELPÅMASTEROPPGAVE: Norsktittel: Rehabiliteringavsykemeldtemedmuskel/ogskjelettplager.Tilbudenes profesjonssammensetningogderessammenhengmedpasientenstilbakeføring tilarbeid. Engelsktittel:Rehabilitationofpatientswithworkabsencedueto musculoskeletalproblems.howthecompositionofprofessionsarerelatedtothe patientsreturntowork. EMNEORD/STIKKORD: Raskeretilbaketilarbeid,profesjoner,profesjonssammensetning,muskel/og skjelettplager,rehabilitering. ANTALLSIDER: OSLO

3 Forord JegerfysioterapeutvedenRaskeretilbakeklinikk,hvormuskel/ogskjelettplagerer hyppigstediagnosegruppe.detfaltmegderfornaturligåskriveomdenne pasientgruppen.jegharhospitertvedandreraskeretilbaketilbudogoppdagetat profesjonererorganisertforskjelligogatdeterulikeprofesjonersomdeltaritilbudene, selvvednoksålikeproblemstillinger.jegharderforblittnysgjerrigpå profesjonssammensetningenitilbudene.erdetnoenprofesjonerpasientenbørfåtilbud fraforåkommeraskeretilbakeiarbeid?hvaervanligiandreraskeretilbaketilbud? Raskeretilbakeordningenbleetablertavregjeringeni2007,ogpåståsåvære regjeringensstørstesatsingforåreduseresykefraværetinorgenoengang.barefra oppstarti2007til2011bledetbevilget3,571milliarderkroneraas,solberg,& Strupstad,2011).Førstenasjonaleevalueringavigangsattetiltakbleutførtav Samfunns/ognæringslivsforskningSNF) Ordningenblevurderttilåikke væreensuksess.denkostet2,1milliarderkronerfra2007til2009,menbidrokuntil 4,3dagerfærresykefraværsdager.Pasientensfordeleravtiltakenebleimidlertidikke inkludertirapportenarbeidsdepartmentetspressemelding,2010). Arbeidsdepartementetønsketennyevaluering.Andrenasjonale evalueringavraskere tilbake bleutførtavforskningssenteretpresenter,irisoghøyskoleniosloog Akershus.MasterstudieterendelavdennebestillingenoginngåridelstudieII;/ Individstudien.InformasjonfradeltakereogansatteiRaskeretilbake/ordningenbrukes tilåkartleggestilbudenehverpasientharmottatt.studiensmåleråavdekkehvasom kanpåvirkepasienterstilbakeføringtilarbeidslivet.kunnskapenfrastudietskalbrukes tilåvidereutviklesykemeldtestilbudinorgeaas,solberg,&strupstad,2011). Jegerutroligtakknemligforatjegfikkmulighettilåskriveenmasterfinansiertav Arbeidsdepartementet.Jegvarogsåheldigsomfikkdeltaietsåbetydningsfulltog omfattendeforskningsprosjektsomindividstudienkansiesåvære.masterarbeidethar kostetmegenstordoseinnsats.iperioderhardetværtsværtutfordrende,menmestav althardetværtenutviklendeoglæringsrikperiodesomjegikkevilleværtforuten.med stolthetkanjegendeligpresenteremittferdigeprodukt.oppgavensetterraskere tilbakeordningenpådagsordenen.dengirbakgrunnskunnskapomsykefraværog 2

4 rehabiliteringvedmuskel/ogskjelettplager.menfokusvilværepåmittselvstendige arbeidomtilbudenessammensetningavprofesjonerogtilbakeføring.håperstudietvil væreavinteresseforbådepasienter,behandlereogmyndigheter. Jegvilutretteentakktil1.amenuensisogergoterapeutRandiWågøAasforgod veiledning,nyttigkunnskapoggodtsamarbeidomraskeretilbakeprosjektet.takktil 1.amenuensisoghumanbiologBrynjarFossforkonstruktiveinnspillogsærdelesgod støttegjennomheleprosessen.minarbeidsgiverastridtytlandsvikharlagttilrettefor videreutdanningen.utenhennesvelsignelsehaddeikkedrømmenommasterstudietlatt segrealisere.hyggeligemedstudenterpåinstituttforhelsefagtakkesforåhabidratttil enflottstudietid.statistikermortenaarflotogprofessoredvinbrutakkesbeggeforåha værttilgjengeligevedanalytiskeutfordringer.deharbidrattmerennjegkunne forventet.ikkeminstviljegtakkeminbedrehalvdelforoppmuntringogstøtte. 3

5 4 Forord...2 Forkortelser...7 Sammendrag Introduksjon Bakgrunn Tidligereforskningpåområdet Samarbeidmellomprofesjoneroghelhetligkompleksrehabilitering Framedisinsktilbiopsykososialtilnærming Ertverr/ellerflerfagligbehandlingbeståendeavflereprofesjonerbedreenntiltak medfåprofesjoner? Oppsummeringavforskningomprofesjonersbetydningfortilbakeføring Studiensmål,forskningsspørsmåloghypoteser Avgrensningogfremgangsmåte Teoretiskbakgrunn Profesjon Ulikeformerforprofesjonellpraksis Tverrfagligsamarbeidtverrprofesjoneltsamarbeid) Flerfagligsamarbeidflerprofesjoneltsamarbeid) Integrertfaglighet Monofaglig Denbio)medisinskehelsemodellen Denbiopsykososialemodellen Profesjonerskompetanse RaskeretilbakeordningenRT\ordningen) Tilbakeføringtilarbeid HvaertilbakeføringtilarbeidRTW) Utfordringervedtilbakeføring Sammenhengenmellomprofesjonerihelsevesenetogpasientenstilbakeføringsgrad Rehabilitering Beskrivelseavbegrepetrehabilitering Inndelingavrehabilitering Muskel\ogskjelettdiagnoser Genereltommuskel/ogskjelettplager Utfordringervedmuskel/ogskjelettplager Materialeogmetode Design Utvalg Datainnsamlingogbrukavmaterialet Analyse Etikk Resultat Beskrivelseavutvalgetsinndelingidiagnoser Bakgrunnsinformasjonomsykemeldtemedmuskel\ogskjelettplager Utvalgavsykemeldtemedmuskel/ogskjelettplager Tilbakeføringsgradforsykemeldtemedmuskel/ogskjelettplager Behandlingstilbudettilsykemeldtemedmuskel/ogskjelettplager Tilbudenesomfangtilsykemeldtemedmuskel/ogskjelettplager Organiseringavprofesjonertilsykemeldtemedmuskel/ogskjelettplager Profesjoneritilbakeføringsprogramtilpasientermedmuskel\ogskjelettplager Profesjonssammensetningtildeltsykemeldtemedmuskel\ogskjelettplager Kombinasjoneravprofesjonertilsykemeldtemedmuskel/ogskjelettplager Antallprofesjonertilsykemeldtemedmuskel/ogskjelettplager...36

6 4.5Profesjonerssammenhengmedtilbakeføringavsykemeldtemedmuskel\og skjelettplager Foranalyseavprofesjonstypertildeltsykemeldtemedmuskel/ogskjelettplager Profesjonerssammenhengmedtilbakeføringavsykemeldtemedmuskel/og skjelettplager Antallprofesjonerssammenhengmedtilbakeføringavsykemeldtemedmuskel\og skjelettplager Foranalyseravantallprofesjonertildeltsykemeldtemedmuskel/ogskjelettplager Antallprofesjonerssammenhengmedtilbakeføringavsykemeldtemedmuskel/og skjelettplager Bakgrunnsinformasjonomallesykemeldte Utvalgetavallesykemeldte Tilbakeføringsgradforallesykemeldte Behandlingstilbudettilallesykemeldte Tilbudenesomfangtilallesykemeldte Organiseringavprofesjonertilallesykemeldte Profesjoneritilbakeføringsprogramtilallesykemeldte Profesjonssammensetningitilbakeføringsprogramtilallesykemeldte Kombinasjoneravtypeprofesjonertilallesykemeldte Antallprofesjonertilallesykemeldte Profesjonerssammenhengmedallesykemeldtestilbakeføringsgrad Foranalyseavtildelteprofesjonertilallesykemeldte Profesjonerssammenhengmedallesykemeldtestilbakeføringsgrad Antallprofesjonerssammenhengmedallesykemeldtestilbakeføringsgrad Foranalyseravantallprofesjonertilallesykemeldte Antallprofesjonerssammenhengmedallesykemeldtestilbakeføringsgrad Oppsummeringavresultater Diskusjon Diskusjonavresultater Profesjonertildeltsykemeldte Profesjonssammensetningertilsykemeldte Sammenhengenmellomtypeprofesjonogtilbakeføring Sammenhengenmellomantallprofesjonerogdensykemeldtestilbakeføringsgrad Reliabilitetogvaliditet Reliabilitet Validitet Konklusjon Referanser...60 Vedlegg

7 Oversiktoverfigurerogtabeller Figur1.FaktorersombestemmersykefraværSteinKnardahl,2010). Figur2.InvolverteprofesjoneritilbudettilsykemeldtemedmuskelBogskjelettdiagnose Figur3.Beskrivelseavprofesjonertilallesykemeldte Tabell1.DeåtteraskereBtilbaketilbudene,2007B2011 Tabell2.Beskrivelseavpasienter Tabell3.TilbakeføringsgradforpasientermedmuskelBogskjelettplager Tabell4.Beskrivelseavprofesjonssammensetning Tabell5.FordelingavantallprofesjonertilsykemeldtemedmuskelBogskjelettplager Tabell6.AntallprofesjonertilpasientermedmuskelBogskjelettplageriprosent Tabell7.AssosiasjonmellomtypeprofesjonogtilbakeføringsgradkjiBkvadrattest) Tabell8.Sammenhengmellomprofesjonerogtilbakeføringsgrad Tabell9.AssosiasjonmellomantallprofesjonerogtilbakeføringsgradkjiBkvadrattest Tabell10.Sammenhengmellomantallprofesjonerogtilbakeføringsgrad Tabell11.Tilbakeføringsgradforallesykemeldte Tabell12.Beskrivelseavprofesjonssammensetning Tabell13.Fordelingavantallprofesjoner Tabell14.Fordelingavantallprofesjonertilallesykemeldteiprosent Tabell15.AssosiasjonmellomtypeprofesjonogtilbakeføringkjiBkvadrattest) Tabell16.Sammenhengmellomtypeprofesjonogtilbakeføringsgrad Tabell17.AntallprofesjonerogassosiasjonmedtilbakeføringsgradkjiBkvadrattest) Tabell18.Sammenhengmellomantallprofesjonerogtilbakeføringsgrad Tabell19.Beskrivelseravutvalgetsdiagnoser Tabell20.BeskrivelseavbehandlingstilbudettilsykemeldtemedmuskelBog skjelettplager Tabell21.Omfangtilbud,muskelBogskjelettplager Tabell22.Behandlerregistrertorganiseringavprofesjoner Tabell23.AndrefagpersonertilsykemeldtemedmuskelBogskjelettplager Tabell24.Beskrivelseravallesykemeldte Tabell25.Beskrivelseavbehandlingstilbudettilallesykemeldteistudiet Tabell26.Omfangtilbud,allesykemeldte Tabell27.Behandlerregistrertorganiseringavprofesjoner Tabell28.Andrefaggruppertilallesykemeldte Tabell29.Sammenligningeravprofesjonstilbudet 6

8 Forkortelser ARR ForkortelseforArbeidsrettetrehabilitering MSD Forkortelseformuskel/ogskjelettdiagnose NAV NavnsombenyttesomArbeids/ogvelferdsforvaltningen. RT Raskeretilbake RT/ordningen Raskeretilbakeordningensomerfinansiertav Arbeidsdepartementet. RT/tilbud TilbudenefinansiertgjennomRT/ordningen. RTW Fraengelskreturntoworksomstårfortilbaketilarbeid SD StårforStandardavvik,engelskordforStandarddeviation. Beskriverspredningisvarfrastudietsinformanter.HøytSD indikereratinformantersvareruliktellerspredt,menslavtsd betyrstørreenighet. 7

9 Sammendrag Bakgrunn:Sykefraværerenbetydeligutfordringforsamfunnetsomhelhetogfor individetsomrammes.norgesutgifterforådekkesykefraværoguføretrygderdet høyesteperinnbyggerblantverdens34oecdland.muskel/ogskjelettplagerer viktigsteårsaktillegemeldtsykefravær.detervanskeligereåkommetilbaketilarbeid jolengerpasientenerfraværende.regjeringenigangsattederfornorgesstørste sykefraværsreduserendetiltaki2007,kalt Raskeretilbakeordningen.Hensiktenmed ordningeneratutsattepasientgrupperskalsikresrasktilgangpåtjenesterforraskere tilbakeføringtilarbeid.pasientermedmuskel/ogskjelettplagererstørstemottakerav denneordningen.detilbysenrekkeuliketilbud.hvormangeoghvilketypersomer involvertibehandlingstilbudenedereskanvarieresværtmye. Mål:Måletmedstudienvaråfåøktkunnskapom raskeretilbake/ordningens profesjonstilbudtilsykemeldtemedmuskel/ogskjelettplager.hensiktenvarå undersøkeihvilkengradprofesjonssammensetningenhaddesammenhengmed sykemeldtestilbakeføringtilarbeid. Metode:StudienerendelavennasjonalevalueringiregiavPresenterIRISog HøgskoleniOslo.Utvalgetidennestudienbestodav250sykemeldtepasienteri arbeidsføralder.58,4%avdissehaddemuskel/ogskjelettplagersomprimærdiagnose ogvarstudiensmålgruppe.forsammenligningsgrunnlag,bleresultaterfraalle sykemeldteinkludert.deterblittbenyttetkvantitativmetodebasertpå selvadministrerendespørreskjemautfyltavpasientogbehandler,samt sykefraværsstatistikkfraarbeids/ogvelferdsforvaltningen.involverteprofesjoneri tilbudeneogtilbakeføringsgradvedbehandlingssluttogtremånedersenereble analysert.detblebruktdeskriptivstatistikk,kji/kvadrattester,binærogmultivariat logistiskregresjon. Resultater:Raskeretilbake/tilbudenetilpasientermedmuskel/ogskjelettplager bestodavover20forskjelligeprofesjonerog63forskjelligesammensetningeravdisse. Fysioterapeutoglegevarinvolverti84/90%avtilbudene.Gjennomsnittligvardetfire profesjonerihverttilbud.fysioterapeutvarenesteprofesjonsomassosiertestatistisk signifikant95%ki:1,2/114,5,p=0,036)medmuskel/ogskjelettpasienters tilbakeføringsgrad.tilbudfradenneprofesjonenøktesannsynlighetfortilbakeføring 8

10 medmellom11/12ganger,sammenlignetmedpasientersomikkemøttefysioterapeuti sinetilbud.monofagligtilbudvistenegativstatistisksammenheng95%ki:0,04/0,75, p=0,019)medtilbakeføringsgraden.sjansenforåkommetilbakeiarbeidbleredusert medfemgangersammenlignetmedandresomikkefikkettilsvarendetilbud. Konklusjon:Raskeretilbake/ordningenbeståravmangeulikeprofesjonerog mangfoldigesammensetningeravdisse.fysioterapeutvistepositivsammenhengmed tilbakeføringenavsykemeldtemedmuskel/ogskjelettplager.monofagligtilbudvirker motsatt.størrepasientpopulasjonvilleværthensiktsmessigforåøkekunnskapenom profesjonssammensetningerogderesbetydningforensunnogtryggtilbakeføringav sykemeldtemedmuskel/ogskjelettplager. 9

11 1.Introduksjon 1.1Bakgrunn Sykefraværoppfattessometalvorligmenneskeligogsamfunnsmessigproblem Edwardsetal.,1992).Arbeidsrollenersterktknyttettilmennesketsidentitet Kielhofner,2008)ogerkildetiløkonomiskstabilitet,rutineogstrukturihverdagen. Sykefraværtruerdisseområdeneogkanmedførenedsattlivskvalitet,tapavselvtillit, fysiskdekondisjonering,angst,ogfryktfornyeskaderbilsker,wiseman,&gilbert, 2006;Bowling,1995;M.J.Durand&Loisel,2001).Forskningviseratsannsynlighetforå returneretilarbeidreduseresdrastiskjolengerdensykemeldteerfraværendeadams, Ellis,Stanish,&Sullivan,2007;Waddel&Sawney,2002).Åsikreatflestmuligkandelta heltellerdelvisiarbeidsliveterderforavstorbetydningfordenenkelteshelseog livskvalitetbültmannetal.,2009;westmanetal.,2006;aas,2009).dennorske befolkninghargenereltgodhelsetilstandsammenlignetmedandreeuropeiskeoecd landoecd,2012a).likevelhevdesnorgeåhaspesielthøyesykefraværstalliet internasjonaltperspektivløvås,2004).dettemedførerstorekostnaderforsamfunnet somhelhetm.j.durand&loisel,2001).ifølgeoecd/rapportutgitti2012utgjorde Norgessamledeutgiftertiluføretrygdogsykefravær4,8%avlandetsBNP.Detvarover dobbeltsåmyesommotgjennomsnittlige1,9%avbnpforandreoecdlandi2007 OECD,2012b).Norgesutgiftertiluføretrygdogsykefraværerdethøyesteper innbyggeravalleverdens34landinkludertiordningeni2007oecd,2012b,2013). TilbakeføringavpasientererdermedavstorbetydningforNorgesøkonomi. Pasientermedmuskel/ogskjelettplagererdengruppensomkostersamfunnetmest Ihlebæk&Lærum,2004;E.Lærumetal.,2013).Samledesamfunnsøkonomiske kostnadervarutfratilgjengeligestatistikkerfra2009estimerttilårlige69/73milliarder kronernårhelsetjenesten,arbeids/ogvelferdsforvaltningennav)ogarbeidsgiveres kostnaderbleinkluderte.lærum,etal.,2013).pasientgruppenharsiden diagnoseregistreringenstarteti1992toppetstatistikkeroverkortereoglangvarig sykefravær,samtuføreytelserinorgebrage,ihlebæk,natvig,&bruusgaard,2010; FORMI,2012;Tollerud,2005;Westgaard,2007).Gruppendominertefortsattlandets legemeldtesykefraværfjerdekvartal2012med32.5%nav,2012).uføretrygdedemed muskel/ogskjelettplagerhargenereltholdtsegstabilthøytsisteårene,menutgjørnå neststørstegruppeetterpsykiskelidelsersomharøktiomfang.sammenstår diagnosegruppenefor62,5%avlandetsuføreytelser,ogmuskel/ogskjelettplager utgjøralene30.9%nav,2011).ifølgeullensakerundersøkelsenutførti2004,har11% 10

12 avbefolkningenmuskel/ogskjelettsmerterettstedårlig,mens39%oppgirsmerterfra 5ellerflereområderKamaleri,Natvig,Ihlebaek,Benth,&Bruusgaard,2008). Majoritetenavpasientermedmuskel/ogskjelettplagerharetgodartetogkortvarig forløpaasetal.,2011).hverfjerdetilfemtepasientfårmeromfattendeplagersom resultererilangvarigutfallkroenke,2003;latham&davis,1994).muskel/og skjelettplagerharennærtilknytningtilmentalelidelsermykletun&knudsen,2009). Smerterframuskel/ogskjelettsystemetkanovertidgitotilfiregangerhøyere forekomstavangstogdepresjon.merkomplekseproblemstillingergjørbehandlingen spesieltutfordrende.itilleggkompliseresbehandlingenavatflertalletharuspesifikke helseplager.gradavsykelighetkanidissetilfellerikkepåvisesmedisinskkroenke, 2003;Aas,2009).Debestestrategierforåunngålangtidssykefraværoguføreytelserer fortsattenuløstgåtepatrickloiseletal.,2005). Åfinneeffektivetiltakfor pasientgruppenstilbakeføringvilpotensieltkunnesparemangemenneskerforlidelser ogvilkunnebidratilstorehelseøkonomiskegevinsterihlebæk&lærum,2004). DeterstorpolitiskviljetilåprioriteretiltakforåreduserefraværetNordisk Ministerråd,2005).EttavdissetiltakeneerRaskeretilbakeordningenRT/ordningen). Raskeretilbake/programbleetablertavsykelønnsutvalget1.mars2007Helse/og omsorgsdepartementet,2007).lovendringersikrertettereoppfølgingavden sykemeldtenav,2007).tilskuddsordningertilhelse/ogrehabiliteringstjenestenhar bidratttilatspesialisthelsetjenestenharutvidetsitttilbud.slikkanpersonersom alleredeerellerstårifareforåblisykemeldtfåraskeretimetilspesialistogeller rehabiliteringstilbudenndeellersvillegjortutenetsliktordning.navharutviklet tilbudomarbeidsrettetrehabilitering,avklaringavarbeidsevneogoppfølging Arbeidsdepartementet,2009).Daordningentreddeikraftkunnefagutøvereetablere tilbudutenatdetblestilt spesifikkekravtilinnhold,kompetanse,koordineringog kvalitet. EnsåkaltbottomBup Bstrategi,dermangeulikeprosjekterblomstreroppsom følgeavgodtilgangtilressurser Aas,Solberg,Strupstad,etal.,2011).Resultatetble mangeuliketypertilbudholmås&kjerstad,2010)medetmangfoldavprofesjoner Aas,Solberg,&Strupstad,2011).Intensjonenmedtilbudenevargod,mentilbudenemå utviklesogforbedresforåoppnåraskeretilbakeføringtilarbeidslivetaas,2009).det eravgjørendeådefinerehvilkenkompetansedemåinnehaforågieffektfor tilbakeføringenaas,solberg,strupstad,etal.,2011).sammensetningeravprofesjoner bledannetfornuftsmessigogikkeforskningsbasertviletspesifiktstudieavprofesjoners 11

13 betydningforraskeretilbakeføringværeheltessensielt. 1.2Tidligereforskningpåområdet 1.2.1Samarbeidmellomprofesjoneroghelhetligkompleksrehabilitering Ihelsetjenestenerteam/arbeidblittveletablertGlendinning,Rummery,&Clarke,1998; Hultberg,Lönnroth,&Allebeck,2003).Engenerelloppfatningsområdererat samarbeidmellomulikeprofesjonerermereffektivtenntjenesterutensamarbeid Schmitt,2001;Storrø,Moen,&Svebak,2004).Canadastartettidligmedmerkompleks arbeidsrettetrehabiliteringsprogram,sherbrookemodellenpatrickloiseletal.,1997). Rehabiliteringsmodellenbyggerpåhelhetligforståelseogskreddersyddebehandlingi forholdtildetenkelteindividsbehov.sykefraværsresultatenevarsignifikantlavere blantmuskel/ogskjelettpasientersommottokdetteoppleggetsammenlignetmed enklereintervensjonerm.jdurand,vachon,loisel,&berthelette,2003;p.loiseletal., 2002).Modellendannetderforutgangspunktforetlignende multidisciplinary polikliniskprograminederlandanemaetal.,2007;anemaetal.,2003)oget koordinertogskreddersydd interdisciplinary rehabiliteringsprogramsomblestartet mernyligidanmarkbültmann,etal.,2009).disseprogrammeneharvistbedreeffekter fortilbakeføringenavpasientermedmuskel/ogskjelettplagerennvanligbehandling somforeksempelfysioterapiellerkiropraktor)bådeiformavfærresykefraværsdager ogsamfunnsøkonomiskebesparelseranema,etal.,2007;bültmann,etal.,2009).når tiltakitilleggerknyttettilpasientensarbeidsplass,viserdesegåøke tilbakeføringsgradenytterligerehlobiletal.,2005;karjalainenetal.,2003a; Karjalainen,VanTulder,Jauhiainen,Hurri,&Koes2001;Krause,Dasinger,&Neuhauser, 1998;PatrickLoisel,etal.,2005).Helhetligerehabiliteringsprogramsominneholderen kombinasjonavtiltakvirkermereffektivtforsykefraværetenn usualcare generelle rådomaktivitetfrafastlege),arbeidsplassbesøkogvanligbehandlingalenepatrick Loisel,etal.,2005) Framedisinsktilbiopsykososialtilnærming Rehabiliteringhartradisjoneltbeståttibehandlingderdeterblittbenyttetenklere medisinskeintervensjoner.fokusvarrettetmotat eksperter stilteriktigdiagnosefor åkureresykdom.pasientenehaddeenmerpassivrolle.optimalmedisinskbehandling skullegjørepasientenfrisk,slikathan/hunkunnetilbakeførestilarbeidpatrickloisel, etal.,2005).menfremgangsmetodengaikketilfredsstillenderesultaterfor 12

14 sykefraværetgrimshawetal.,2001;ploiseletal.,2001;marklundetal.,1999).fokus påpasientensressurser,funksjonogaktivdeltakelse,vistesegågibedreeffekter PatrickLoisel,etal.,2005).Myndiggjøringavpasienterblemersentralt.Resultatetble merlikeverdigerelasjonermellombehandlendeprofesjonerogpasientenbarbosada Silva,Hugaas,Ljungquist,&Anne,2006).Behandleretokhensyntilatpasientens sykefraværkunneskyldesenrekkekomplekseogmangfoldigeårsaker.sykdomeller problemkunneværeenkombinasjonavbådefysiske,psykiskeogsosialefaktorerpå jobbellerhjemmeploisel,etal.,2001),altsåbiopsykososialtbetingetengel,1977; Nordenfelt,1995).BiopsykososialtilnærmingbledominerendeisykefraværsarbeidetJ. Mæland,2009;Nielson&Weir,2001).Denneforståelsesformenvarbasertpåhelhetlige holistisk)behandlingsmetodera.barbosadasilva&andersson,1996) Ertverr\ellerflerfagligbehandlingbeståendeavflereprofesjonerbedreenn tiltakmedfåprofesjoner? Pasientermedmuskel/ogskjelettplagermottaroftebiopsykososialbehandlingfra profesjonerorganisertsomtverrfagligeellerflerfagligeteambültmann,etal.,2009; Karjalainenetal.,2003b).Bådenasjonaltoginternasjonaltanseesdennepraksisformen sommestsentralreevesetal.,2011).størstedelenavsykefraværsforskninginnen rehabiliteringavpasientermedmuskel/ogskjelettplagererrettetmotryggplager Kunnskapsoppsummeringerkonkluderermedatdisselidelseneseruttilårespondere bedrepåkompleksbiopsykososialrehabiliteringennvedandremuskel/og skjelettplagerpatrickloisel,etal.,2005).detlaterogsåtilåværeenighetomat kombinasjoneravtiltakfavnerflereavdeindentifiserteproblemområderogsynesmer effektiveforsykefraværetennsingleintervensjonerpatrickloisel,etal.,1997; Taimela,Takala,Asklof,Seppala,&Parviainen,2000).Menandrestudierviseringen forskjelleritilbakeføringsgradnårtverr/ellerflerfagligbehandlingsammenlignesmot tradisjonellbehandlingvedmuskel/ogskjelettplagerekberg,björkqvist,malm,bjerre/ Kiely,&Axelson,1994;Hüppe,Glaser/Möller,&Raspe,2006;C.Jensen,Jensen, Christianen,&Nielsen,2011;Westmanetal.,2010).Detmåogsåtasibetraktningat tverr/ogflerfagligeintervensjonererkostbaresammenlignetmedenkleretiltak.atdet finnesmotstridenderesultaterkanblantannetskyldesatstudieneeravulikkvalitet. Karjalainenetal.2003)fantbare2studierav1808abstraktersomoverholdt inklusjonskriterierogsomvaravtilfredsstillendekvalitet.ihennes kunnskapsoppsummeringfra2003understrekerhunderforatdetermangelpåstudier 13

15 avhøykvalitetinnen multidisciplinary rehabiliteringforpasientermedmuskel/og skjelettplagerkarjalainen,etal.,2003a;karjalainen,etal.,2003b).idagpåpekesdet ytterligerebehovforforskningpåpasientgruppen.spesieltetterlysesdet sammenligingeravkompleksrehabiliteringmedenkleretilnærmingersteineretal., 2013).Detkanderforvirkeusikkerthvorvidtprogrammerbørinvolvereflere profesjonerellerfåprofesjonernårtilbakeføringermålet Oppsummeringavforskningomprofesjonersbetydningfortilbakeføring Etkjennetegnveddetprofesjonellearbeidetinnenrehabiliteringermangfoldetav profesjonersombidrarsolvang&slettebø,2012a).hvilkeprofesjoneroghvormange somerinvolvertiprogrammene,variererikkebaremellomtilbudinnadinorge,men detavhengeravland,reguleringerogtypepraksispatrickloisel,etal.,2005).detvil ogsåværeavhengigavtilgjengeligeressurserpådetenkeltesteddisler&pallant, 2001).Flerestudierangirhvilkeprofesjonersomdeltaritiltakeneellerbørdelta.Loisel et.al2005)fremheverdensentralerollenlegemedarbeidsmedisinskbakgrunn, allmennlegerogkoordinatorerharinnenforrehabiliteringavuspesifikkemuskel/og skjelettplageribid).koordinatorsikrersamordningavtilbudgjennomkontaktmed involverteparter,oglegespesialisterharenviktigrollemedåutredeogavdramatisere plager reassurance ibid).legenkanavklarehvorvidtdetersykdomikroppensom forklarerhelseplager,elleromdeterandreårsaker.dersomdetikkeersykdomkan legenforsikrepasientenomathanellerhuntrygtkanværeaktivogreturneretilbakei arbeidaas,2012).ogsåpolitiskedokumenterkonkluderermedatlegeriprimærog spesialisthelsetjenestenerviktigeparterforåreduseresykefraværetst.meld.nr.9, 2006/2007).IDurandet.als.2007)oversiktsartikkelerdetenrekkeulikeaktørersom deltariarbeidsrettederehabiliteringsprogram.ideflesteinkludertestudierinngår arbeidsplasseniprogrammet.ergoterapeut,sykepleier,fysioterapeut,ergonomog hygienikervarhyppigeinvolverteprofesjonerm.j.durandetal.,2007).sherbrook inspirerteprograminneholderhelsefagligeogarbeidsrettedeprofesjoner.etableringav kontaktmedlederogarbeidsplassblirsettpåsomviktig.antalletprofesjonersom deltar,kanavhengeavpasientensplagerogbehovpatrickloisel,etal.,2005;steenstra etal.,2006).bültmannetal.2009)benytterettilsvarendeinnholdisitttverrfaglige program.teametbeståravlegeinnenarbeidsmedisin,fysioterapeutmedyrkesrettet kompetanse,kiropraktor,psykologogsosionomsomopprettholderkontaktmed kommunalsaksbehandlerogarbeidsplassenbültmann,etal.,2009;steenstra,etal., 14

16 2006).Offentligedokumenterunderstrekeratarbeidsplassenersentralforforebygging avsykefraværogoppfølgingavsykemeldtenou,2000:27). Arbeidsplassenog arbeidsliveterviktigstearenaforinkluderingspolitikken.tiltakforåforebyggeog begrenseutstøtningogekskluderingogforåfremmeinkluderingbørderforistørstmulig gradskjepåogitilknytningtilarbeidsplassen St.meld.nr.9,2006/2007).INorgeog internasjonaltkanfysioterapeutellerergoterapeutværeinvolvertiarbeidsplassen gjennomarbeidsplassvurderingogergonomiskrådgivningaas,2009).skollerudet.al 2008)visergjennommetaanalyseratergonomisketiltakhareffektpåsykefraværet. DetharogsåhjelpemidlerogfysioterapialeneSkollerud,2008). KunnskapsoppsummeringutførtavEllingsenetal.2010)fantmangearbeidsrettede tiltakutengunstigeeffekterfortilbakeføring.mentrepunkterblefremhevetsom sentraltforreduksjonavsykefravær;/godtsamarbeidmedbedriftshelsetjenesteni tilleggtilmyndiggjøringavpasient/brukeroginvolveringavansatteellingsen,kiær, Labriola,&Aas,2010).Forskninghargjennomgåendevistatrelasjonenmellom profesjonerogpasienteravstorbetydningforbehandlingsresultatetlambert& Barley,2002;Miller,Duncan,&Hubble,1997).Deterflereholdepunkterforatselve relasjonenerviktigereennprofesjonenstekniskeferdighetergilbert&leahy,2007; Rogers,1957).Tilnærmingpregetavempati,ubetingetpositivanerkjennelseogekthet ervirkningsfulltibid).jensenetal,undersøkterollenavpsykologitverrfaglig behandlingforkroniskenakkeogskuldersmerteri.jensen,nygren,&gamberale, 1995).Idenenegruppenfungertepsykologensom coach avhelsepersonelliteamet; 5timerperpasient.Idenandregruppenvarkontaktendirektemedpasientene;17 individuelletimer.beggegruppenevistesignifikanteeffekterforsykefraværet,hvorav coachingvarmestkostnadseffektivtibid).ferskerestudierbekrefteratpsykologisk tilnærmingsomkognitivogatferdsmessigterapi)erverdifulltforpasientermed langvarigemuskel/ogskjelettplager.nårmetodenkombineresmedøvelserog aktiviteter,økertilbakeføringsgradenforgruppenhoffman,papas,chatkoff,&kerns, 2007;Savigny,Watson,&Underwood,2009). Nårpasienterskulleoppgihvadementevardetviktigstetiltaketdehaddemottatti tilbakeføringsprogram,vardetdenpsykologiskeundervisningendetstoreflertallet fremhevetmeijer,hugenholtz,sluiter,&frings/dresen,2008).ennyerestudieviser derimotatfysiskaktivitet,livsstilsendringerogergonomisktilretteleggingerå foretrekkefremforopplysningstiltakogpsykologisketiltakmajoretal.,2011)mange ulikeprofesjonermedulikkompetansekanseuttilåværeviktigeaktøreri sykefraværsarbeidet.mendeteksistererbegrensedevitenskapeligestudiersom 15

17 sammenlignertyperprofesjoneritilbudene,antallprofesjoneroghvordandette påvirkertilbakeføringen.detlegitimererbehovetformerforskningpådetteområdet. 1.3Studiensmål,forskningsspørsmåloghypoteser Måletmeddennestudienvaråfånykunnskapomhvilkeogantallprofesjonerenfår tilbudfraiettilbakeføringsprogram,ogtilbakeføringsgradenblantsykemeldtesom deltok.detteblevurdertrettettertilbudssluttogtremånedersenereforsykemeldte medmuskel/ogskjelettplagerogovenforallesykemeldtesomdeltok.merspesifiktvar måletåbesvarefølgendeforskningsspørsmål: 1. Hvilkeprofesjonermøterdesykemeldte? 2. Hvilkeprofesjonssammensetningertilbysdesykemeldte? 3. Erdetensammenhengmellomhvilkentypeprofesjonsombidrarog tilbakeføringsgraden? 4. Erdetensammenhengmellomantallprofesjonerogdensykemeldtes tilbakeføringsgrad? Følgendehypoteserbletestet: 1. Deteringensammenhengmellomtypeprofesjondensykemeldtemottarog pasientenstilbakeføringsgradtilarbeidslivet. 2. Deteringensammenhengmellomantallprofesjonersomtilbysdensykemeldte ogtilbakeføringsgraden 1.4Avgrensningogfremgangsmåte Primærtvilstudienværerettetmotsykemeldtemedmuskel/ogskjelettplager.Foråha mulighetforsammenligningviltematikkenogsåbelysesvedhjelpavresultaterfraalle sykemeldtesomdeltokirt/programmet.detgisdainnblikkidettotaletilbudettilde sykemeldte.studietharetrehabiliteringsperspektivogmindrefokusrettesderformot forebyggendestrategier.profesjonersdeltakelseinterntitilbakeføringsprogramtil sykemeldtekartlegges.grunnetoppgavensomfangharstudienblittavgrensettilå gjeldeutvalgteprofesjonerssammenhengmedtilbakeføring.hvordanprofesjonene spesifiktarbeidermedrehabilitering,tiltakknyttettilarbeidsplassogsamarbeidmed NAVblirikkegjennomgåttidetalj. 16

18 2.Teoretiskbakgrunn 2.1Profesjon InnenRT/ordningenmøterpasienterforskjelligeprofesjoner.Profesjonerkandefineres påforskjelligemåter.dethargjennomprofesjonsforskningenshistorierådetuenighet omhvordanprofesjonsbegrepetskalforståsfauske,2008).ifølgefreidons2001)er profesjonerdesombenytterogutviklerkunnskapogverdiersomtrengsforåsikregode ognødvendigetjenesterforbefolkningensolvang&slettebø,2012b).smeby2008) forklareratdetergjennomprofesjonsutdanningerdenenkelteblirkvalifisertog sertifiserttilåutøveetbestemtyrke.utdanningsørgerforkontrollavtjenesterog kompetansesomdenenkeltemåtilegnesegsolvang&slettebø,2012b).torgersen 1972)harfølgendeforklaringpåprofesjon: enbestemtlangvarigutdanningervervesav personersomstortsetterorientertmotoppnåelsenavetbestemtyrkesomfølgersosiale normersomikkekanfyllesavandrepersonerenndensomharutdanningen Torgersen, 1972).Torgersensforståelseavprofesjonsbegrepetproblematiseresvedatkunet begrensetantallyrkerinkluderes.legerogpsykologerharlengreutdanningminst5 år)ogyrkesmonopol.sykepleiereogandreyrkesgruppermedkortereutdanning benevnesderimotikkesomreneprofesjoner,mensomdelprofesjonertorgersen, 1972). InnenRT/studietharingenprofesjonerpåforhåndblittfremhevetsommer betydningsfulleennandre.allebehandlerevurderespåliklinje.molander&terums 2008)definisjonavprofesjonsbegrepetsynesderformerpassendeistudiet.Deskiller profesjonsbegrepetito:et performativt oget organisatorisk aspekt.førstnevnte visertilhvaprofesjonenegjør,derespraksis.begrepetinnebæreråyteeksperttjeneste, anvendeteoretiskkunnskap,ferdigheteroginterageremedenannenpartsomer avhengigavdereshjelpforåløseetproblem.detforutsettesentillitsbasertrelasjon mellompartene.profesjoneroppfattessomeksperterinnenforsittområde.det organisatoriske aspektetomfatterprofesjonerskontrolloveregnearbeidsoppgaver. Debesitterenvissautonomiiutførelsenavdem.Profesjonerforpliktersegtilen ansvarligprofesjonsutøvelsegjennomensamfunnskontrakt.profesjonkanomtalessom enmåteåorganisereeksperttjenesterpå,ogerenmåteåinstitusjonalisereekspertise påmolander&smeby,2013). Profesjonerinngåriuliketyperarbeidsorganisasjoner, sosialedelsystemer,isykehusellerskolenellerividereforstandhelseveseneller utdanningssystemet Molander&Smeby,2013). 17

19 Idenneoppgavenerdetfokuspåprofesjonerinnenhelsevesenetellerhelsetjenesten finansiertavrt/midler.helsetjenestendefineresinou1992:8som tiltaksomkommuner,fylkeskommunerogstatenkanellerskalsørgeforihenhold tillovellerannenrettsgrunnlagforatbefolkningentilenhvertidskalfådekketsitt behovforhelsehjelp Ort.prp.nr.12,1998B1999) NorskPasientforeningtilføyer privatvirksomhetsomtilbyrhelsehjelp ibid) IdagenshelsetjenestearbeidermangeuliketyperprofesjonerSolvang&Slettebø, 2012b).Behandlendeprofesjonerkanhahelsefagligbakgrunn,ogbliromtaltsom helsepersonellmedmedisinskkompetanse.detforutsettesautorisasjonellerhelselisens tilåpraktisereinorge.helsepersonellharbeskyttedeyrkestitler.ifølge Helsepersonelloven 48inkluderesbådeergoterapeut,fysioterapeut,klinisk ernæringsfysiolog,lege,psykologogsykepleierlovdata,1999).andreprofesjonerirt/ ordningenoppfyllerikkekriterienetilhelsepersonellloven.dettegjeldersosionomer, attføringskonsulenter,arbeidsinstruktørerogpedagogermedprofesjonsutdanningog profesjonermedtilleggsutdanningsomgirpraktisk/pedagogiskkompetanse St.meld.nr.16,2001/2002).Helsetjenestensuliketyperprofesjonsarbeidog organiseringstyresblantannetavpolitiskebestemmelser,rettsligekravogbevilgninger Molander&Smeby,2013). 2.2Ulikeformerforprofesjonellpraksis DetfinnesflereulikeformerforprofesjoneltsamarbeidSolvang&Slettebø,2012a) ellerprofesjonellpraksis.profesjonerkanblantannetværeorganiserttverrfaglig, flerfaglig,integrertfagligellermonofaglig Tverrfagligsamarbeidtverrprofesjoneltsamarbeid) Tverrfagligogtverrprofesjoneltsamarbeidbenyttessynonymt.Internasjonaltbenyttes detengelskebegrepet interprofessional Willumsen,2009)eller interdisciplinary.i spørreskjemabenyttestverrfaglighetogdennebenevnelsenbenyttesderforistudiet. Tverrfagligvilsiatflereprofesjonerarbeidertettsammenomåløseoppgavergjennom 18

20 fellesinnsatsmotetfellesmåld`amour&oandasan,2005;willumsen,2009).med andreordjobbesdetforenhelhetligforståelsepåtversavflereprofesjonerlauvås& Lauvås,2009).Hverprofesjoninneharsinkompetanse.Kunnskapsdelerfraulike profesjonersammenfattes.dettegirenfelleskunnskapsbasesombenevnestverrfaglig D`Amour&Oandasan,2005;Willumsen,2009).Kunnskapenomformessammenog integreresiyrkesutførelsenhagland&solvang,2012).samtidigerdetviktigåvære klaroveratdenneformenforsamarbeidkanværekrevende.detforutsetteshøygradav fleksibilitetogbevissthetomegenogandreprofesjonerskompetanse.oversiktover tjenesterernødvendigforåivaretaethelhetligbehandlingsoppleggforpasienten. Profesjonerbøropptremedgjensidigrespektogviljetilåstimuleretilgodeløsninger, fagligutviklingogkvalitetwillumsen,2009) Flerfagligsamarbeidflerprofesjoneltsamarbeid) Flerfagligellerflerprofesjoneltsamarbeidbeskriverenannensamarbeidsform. Flere oversettesoftemed multi påengelskogbegrepetflerfagligmed multi/professional eller multi/disciplinarypractice Willumsen,2009).Flereprofesjonererinvolvert, mendeteringendirektekontaktmellomdisse.teamarbeidetermindreintegrertenn vedtverrfagligpraksishagland&solvang,2012).profesjoneneutvekslerinformasjon ogløserenfellesoppgave,mendearbeiderselvstendig.samarbeidetermindreuttaltog oppgavensomskalløsesmersentrald`amour&oandasan,2005).personerutenom fagmiljøenemålageenhelhetligtolkningavtilbudethagland&solvang,2012) Integrertfaglighet Integrertfaglighetbenyttessynonymtmedfellesfaglighet.Profesjoneneharfelles forståelseogviten.deterfokuspåhelhetogfellesansvar.integrertfaglighethevdeså væreoverordnettverrfaglighetlarsen,1994).alleprofesjonerharfellesforståelsesom kommuniseresovenforpasientenogandre Monofaglig Profesjonerkanogsåpraktiserealene,detvilsiåhaensingelterapeutisktilnærming Taimela,etal.,2000).InnenRT/kartleggingenbenyttesbegrepetmonofaglighet. MonofaglighetharværtenvanligbehandlingsforminnenmedisinsktilnærmingPatrick Loisel,etal.,2005) 19

21 2.3Denbio)medisinskehelsemodellen Detharværtlangtradisjonfordenbio)medisinskemodellenihelsevesenetBendelow, 2009).DenamerikanskefilosofenChristopherBoorse1977)anseesåværedensom forklarermodellenbestj.mæland,2009).hanbeskriverkroppensomenmekanisk enhetsombeståravenkeltdelermedhversinfunksjonellerformålboorse,1977). Kropp,sinnogmiljøblirbehandletsomadskiltefenomenerBendelow,2009).Helse anseessomfraværavsykdom.sykdomernegativeavvikfrasunnhetsnormalenog registreresgjennomvitenskapeligeundersøkelserboorse,1977).modellenforklarerog håndtererhelseogsykdomutfraenfysisk/kjemisk/biologiskmåtefugelli&ingstad, 2009).DenharøktfokuspåakuttsykdomBendelow,2009).Sykdomreduserestil tilstanderistadigmindrekroppsdelerellertilbegrensedebiologiskeprosesser,ogsies derforåværereduksjonistisk.innenforbio)medisinharmodellenværtensuksess Gjernes,2004).Menmodellenharogsåmøttendelkritikk.Densiesåværesnever Schei,2007).Tilnærmingsmåtentilpasientenernaturvitenskapeligogteknologisk.Det erfokuspådensykekroppsdelen,mensdethelhetligemennesketikkeblirsett.detkan medføreenasymmetriskrelasjonmellompasientogbehandler,hvorhjelperenfår makten ogerdensomkan,mensdenhjelpetrengendefølersegsykogavmektigibid). Oppfattelsenavhelsegjøresdermedutfraprofesjonellekspertforståelsehvorpasienten representereretpassivtobjekt. 2.4Denbiopsykososialemodellen Denbiopsykososialehelsemodellenersomdetharblittnevnttidligereistudien,en holistiskhelhetlig)modellengel,1977;j.mæland,2009;nordenfelt,1995).modellen benyttesistadigstørregradinnenrehabiliteringavpasientermedmuskel/og skjelettplager.åse helemennesket kanværenødvendigforåkommeimålmed behandlingen,ellersrisikerermanat denhjelpensomgis,bareblirhalv,elleratdenikke engangnårfrem Svenaeus,2005).Deterspesieltviktignårenskalhjelpepasienter medplageravlangvarighetibid).denbiopsykososialemodellenbleutvikletsomsvar påkritikkentildenbiomedisinskemodellen.denserpåkropp,sinnogsosiale omgivelsersomgjensidiginteragerendeforhold.helseogsykdomkanhaetbiologisk utgangspunkt,menitilleggerpersonenspsykiskeegenskaperogsosialeforholdrundt personenviktigeforklaringsfaktorerengel,1977).behandlendeprofesjonervilmeden biomedisinsktilnærmingfremhevepasientenshandlingsevneogmulighetforhandling ogikkebarekroppsligfunksjon.evnerpersonenårealiseresinevitalemål,kan personensiesåhagodhelse.begrensespasientenidetteharpersonenikkeoptimal 20

22 helsemen ohälsa Nordenfelt,1995).Detersentraltatprofesjonerinneharnødvendig kompetansetilåbiståpasientenslikatutfordringerkanhåndterespåenbestmulig måte. 2.5Profesjonerskompetanse Kompetanseforståssomevnetilåmestredespesifikkeutfordringervimøterivårt dagligeliv Brataas,2003).Kompetanseerlærtogforutsetterkontinuerligevneogvilje tilnylæringbrezinka,2001).begrepetomfatteråværeåpenforendring,heletiden genererenykunnskapogforbedreegenatferdalmås,2009).who1988)fremhever ogsåatkompetanseerprofesjonersevnetilåutøveenvissprofesjonellfunksjon.det innebæreratprofesjoneropptrerprofesjoneltisinpraksis,harnødvendigkunnskap, intellektuelleferdigheterogholdningerwho,1988).profesjonsforskningunderstreker atkompetansekreverbådepraktiskeferdigheter,teoretiskkunnskap,erfaringsbasert kunnskapogevnetilåreflektereoverengenatferdlycke,1996;skau,2008). Profesjonellkompetanseinnebærerevnetilåanalysereogløsebådemedisinskeog helsefagligeproblemergjennometiskveloverveidhandling.detforutsetteset kunnskapsbasertsamspillmedpasienterbrataas,2003).pasienteneirt/ordningen kanhaulikeproblemersomskalløsesmedmålomrasktilbakeføringtilarbeid. 2.6RaskeretilbakeordningenRT\ordningen) Raskere/tilbake blebesluttetavsykefraværsutvalgethøsten2006ogetablert1.mars 2007Helse/ogomsorgsdepartementet,2007).Lovendringersikrertettereoppfølging avdensykemeldteogpersonersomstårifareforåsykemeldesnav,2007).forløper tilordningenvarintensjonsavtalenia/avtalen)sombleinngåttmellommyndigheterog arbeidslivetsparteri2001ometmerinkluderendearbeidslivot.prp.nr.29,2001/ 2002).EtviktigvirkemiddelvartidligintervensjonIntensjonsavtalen,2010).Rask tilgangpåtjenestertenkesåsikreraskeretilbakeføringtilarbeid.rt/tilbudeneer innordnetstoregrupperavsykemeldte.pasientermedmuskel/ogskjelettplagerer størstediagnosegruppeaas,solberg,&strupstad,2011).allegraderav sykemeldingsprosenterinngåritilbudet.leger,kiropraktorellermanuellterapeutkan henviseaktuellekandidaternav,2013).aasetal2011)harlagettabell1somgir oversiktoveralledeulikert/tilbudeneogpasientgruppersomtilbysbehandlingfor rasktilbakeføringaas,solberg,&strupstad,2011). 21

23 Tabell1.DeåtteraskereBtilbaketilbudene,2007B2011 Tilbud finansiert av helseforetak Tilbud finansiert av NAV Tilbudstype Medisinsk og kirurgisk behandling* Rehabilitering i sykehus somatikk* Behandling og rehabilitering psykiatri* ARR i opptreningsinstitusjoner* Oppfølging Avklaring Arbeidsrettet rehabilitering Behandling, lettere psykiske /sammensatte lidelser Definisjon Sykehus/private sykehus/klinikker. Ortopedisk/nevrologisk behandling, evt. radiografi. Alle har et kirurgisk tilbud. Rehabiliteringstilbud i sykehus. Oftest polikliniske tilbud. I hovedsak ved rygg, nakke- og skuldersmerter. Sjeldnere ved ervervede hjerneskader, stress, revmatiske sykdommer og kreft. Diagnostisering, funksjonsvurdering, fysisk trening, pasientundervisning og opplæring. Fokus på individuell mestring. Sykehusavdelinger, klinikker og distriktspsykiatriske sentra.psykiske problemer og/eller rusavhengighet. Behandling / tverrfaglig rehabiliteringsopplegg. Oftest tilbud til personer med angst og depresjon. Private rehabiliteringsinstitusjoner. Tilbudet gis ofte til langtidssykmeldte med muskel- og skjelettplager, med sammensatt problematikk. Tverrfaglig opplegg, ofte døgnbasert. Opptrening+kognitiv tilnærming, dialog med Nav/arbeidsplass. Private tiltaksarrangører. Ved behov for mer formidlings- og oppfølgingsbistand enn Nav kan tilby. Finne egnede arbeidsoppgaver / arbeidsplass som ikke er prøvd, tilrettelegging av arbeidssituasjon / veiledning. Private tiltaksarrangører. Ved behov for mer avklaringsbistand enn Nav kan tilby. Vurdere om jobben kan utføres hvis arbeidssituasjonen og arbeidsoppgaver blir tilpasset, samt fokus på kompetanse/muligheter. Maks 12 uker. Private tiltaksarrangører. Dag/døgntilbud. Arbeidsforberedende trening/utprøving, kontakt med arbeidslivet, opptrening, opplæring, motivasjon, sosial mestring, livsstilsveiledning. Maks 12 uker. Private tiltaksarrangører. Behandling av helsepersonell. Ved lettere psykiske eller sammensatte lidelser med arbeidsforhold å gå tilbake til, enten som arbeidstaker/næringsdrivene. Maks 18 uker + for friskmeldte inntil 18 uker til. * Disse tilbudsbeskrivelsene ble identifisert i Tjenestestudien i denne evalueringen Aas, Solberg og Strupstad, 2011). Note:TabellenerhentetfratjenestestudienutførtavAsetal.2011Aas,Solberg,&Strupstad,2011). 2.7Tilbakeføringtilarbeid 2.7.1HvaertilbakeføringtilarbeidRTW) Tilbakeføringtilarbeidsliveternorskoversettelseavdetmyebrukteinternasjonale begrepet returntowork RTW)Aas,2009).RTWkanværebådeenprosess,en intervensjonelleretmålpåresultatsteenstra,etal.,2006;youngetal.,2005).idenne oppgavenertilbakeføringmåletforstudien,altsåresultatetsommåles.forskninghar hattfokuspåårsakertilhelseplager,menharværtmindrerettetmotåfinne forklaringsvariablerforhvasomgjøratfolkkommerraskttilbakeiarbeidselander, Marnetoft,Bergroth,&Ekholm,2002).Likevelerdetflerefaktorersomharblittpåvistå assosieremedraskeretilbakeføring.utdanningsnivålabriolaetal.,2006;oecd, 2012a),alderogkjønnassosierersterktmedpasientenstilbakeføringsgradEikemo& Clausen,2007;OECD,2012a).Personermedhøyerekunnskapsogferdighetsnivå kommerraskeretilbakeiarbeidennpersonermedlaverekunnskapsnivåjohannson, 22

24 2007).Detsammeergjeldendeforrelativtungepersoner.Sjansenfortilbakeføring reduseresvedøkendealderdeternoenuenighetervedrørendekjønn.noenstudier favoriserermennnårhensiktenerrasktilbakeføring,mensandrestudierindikererat kvinnerharstørresjanseforåvendetilbakeiarbeidhennessey&muller1995; Infante/Rivard&Lortie,1996;Johannson,2007).Godhelse,godpsykososialstatus,høy tilfredshetmedegenjobb,åværefamilieforsørger,gift,hafåproblemeriforholdtil arbeid,familieogøvrigepersonligerelasjonerpredikererraskeretilbakeføringtilarbeid Haldorsen,Kronholm,Skouen,&Ursin,1998;VanderGiezen,Bouter,&Nijhuis2000). Tilpasningerogtilretteleggingpåarbeidsplassenogopplevelseavkontrollogmulighet tilåinnvirkepåegenarbeidssituasjon,gjørdetogsålettereåfortsatteiarbeid,tiltross forsykdomoghelseproblemer.jobbnærværerbetydningsfulltforindividetsmotivasjon Johannson,2007).Åværemotivertvirkerpositivt,samtåværeietansettelsesforhold Marnetoft,Selander,Bergroth,&Ekholm2001;Sandström&Esbjörnsson,1986; Young,Wasiak,Roessler,McPherson,&Anema,2005).Rasktilgangpårehabilitering Hildebrandt,Pfingsten,Saur,&Jansen,1997;Marnetoft,etal.,2001)ogtilfredshetmed behandlingenassosieresmedøkttilbakeføringbeissner,saunders,&mcmanis,1996; Marnetoft,etal.,2001).Pasientermåikkenødvendigvisrehabiliterestilbaketil utgangspunktetførdekantilbakeførestilarbeidyoung,wasiak,etal.,2005).enkelte måkanskjeværemeråpenforåjusteresinemålutfraårsaktilfraværibid) Utfordringervedtilbakeføring Sykefraværeretkomplekstfenomenhvormangefaktorerspillerinn,ogdetgjør tilbakeføringsarbeidetspesieltutfordrendepatrickloisel,etal.,2005).ofteiverksettes fleretiltakforraskestmuligtilbakeføring.hvasommedførtetilbakeføringenkan dermedværevanskeligåpåviseibid).sykefraværsstatuserutgangspunktnår tilbakeføringsgradenskalmålesogvilavhengeavhvordansykefraværsbegrepet defineres.varierendedefinisjonerproblematiserersammenligningeravsykefravær Edwards,etal.,1992).Ulikhetermellomland,selvmellomNordiskelandvanskeliggjør ogsåsammenligningeredwards,etal.,1992;nordiskministerråd,2005).detgjelder trygde/ogforsikringssystem,loverogregler,utviklingerikonjunkturerogsysselsetting oginkluderingavfunksjonshemmedeoggruppersomvanligviserforbudetmedlavere yrkesdeltakelseibid).godøkonomiskkompensasjonvedfraværpredikerergenerelt laveretilbakeføringsgradhildebrandt,etal.,1997;marnetoft,etal.,2001).norgeer kjentforåharelativthøyøkonomiskkompensasjonvedfraværst.prp.nr.46,2004/ 23

25 2005).Norgeshøyeyrkesdeltakelseogsåblantkvinnerogeldre,samtdeltidsansatte medfunksjonshemming,blirsettpåsommedvirkendeårsaktillandetshøye sykefraværstallsammenlignetmedandrelandibid) Sammenhengenmellomprofesjonerihelsevesenetogpasientens tilbakeføringsgrad ProfessorSteinKnardahl2010)vedStatensarbeidsmiljøinstituttSTAMI)harutviklet enmodellvistifigur1.dengiroversiktoverfaktorersompåvirkerbeslutningenom arbeidellersykefravær.modellentydeliggjørhvaprofesjonerharmulighettilåpåvirke oghvasomliggerutenforprofesjonerskontroll.sykefraværogtilbakeføringbestemmes avfaktorerhosbådeenkeltindividet,virksomhetenellerarbeidsplassenogavaktørerpå samfunnsnivå,hvoravblantannethelsevesenet.faktoreneinnvirkermedulikstyrkeog påulikemåteravhengigavhvertenkeltindivid.individetlarsegpåvirkeavdekravog forventningersomstillspåarbeidsplassen,avkulturelleholdningerogforventninger sområderpåarbeidsplassenogisamfunnetforøvrig.dettevilværemedåforme individetsverdisynogholdningertilarbeidogfravær.helsevesenetnevnessomen viktigaktørisykefraværsarbeidet.individetshelseplagerogproblemerundersøkesog behandles.verbaleognon/verbaletilbakemeldingerfraprofesjonerinnen helsetjenestenvilkunnepåvirkepasientenstotalopplevelseavegenfunksjon,plagerog arbeidsevne.legenertradisjoneltsettsykemelderogvildeltanårendeligbeslutning skaltasompasientenskalellerbørarbeide.pasientenssubjektivebeskrivelseav sykdommer,plagerogkravpåarbeidsplassenliggersærligtilgrunnfordenendelig avgjørelseomfraværellertilbakeføringtilarbeidibid).detkanogsåtasstillingtilom deteraktueltmedrehabilitering. 24

26 Figur1.FaktorersombestemmersykefraværSteinKnardahl,2010). 2.8Rehabilitering Beskrivelseavbegrepetrehabilitering Rehabiliteringerenprosessdermenneskermedskade,sykdomellerhelseproblem ledesfremtilenpåfølgendetilstandhvordennyesituasjonhåndteresbautz/holter, Sveen,Søberg,&Røe,2007;Solvang&Slettebø,2012a).Rehabiliteringbetyrå gjeninnsetteverdighet Lie,1996).Begrepetomhandlerihvilkengraddetenkelte individkangjenvinnetidligerefunksjoner,aktiviteterogdeltakelse.dersomdetikkelar seggjøreåblisomfør,måindividetsønskerogmåljusterestilsvarendebautz/holter, etal.,2007).profesjonerharenviktigformidlingsrolleiåtilretteleggeformulighetentil ålevegodtmedenfunksjonshemminghammell,2006).rehabiliteringermestsentrert omindividetshelseogfunksjon,mensbehandlingerrettetmotsykdomsprosesser Stucki,Ewert,&Cieza,2002).Likevelbenyttesofterehabiliteringsynonymtmed behandlingbautz/holter,etal.,2007),ogdetertilfelleidenneoppgaven. 25

27 Rehabiliteringeretvidtbegrephvorsamarbeidmellomulikeinstanserogprofesjoner erspesieltviktigbratland,2005;feiring,1999).profesjonerutfordresiåbalansere myndigheteneskravogføringermedpasientersønskerogbehovitilleggtilegne profesjonellevurderingersolvang&slettebø,2012a).foråforståhvamyndigheter leggerirehabiliteringsbegrepet,benyttesrehabiliteringsmeldingensdefinisjon beskrevetist.meld.nr.21ansvarogmeistring1998/99).rehabiliteringforståssom tidsavgrensa,planlagdeprosessarmedklaremålogverkemiddel,derfleire aktørarsamarbeideromåginødvendigassistansetilbrukarensineigeninnsatsfor åoppnåbestmogelegfunksjonsbogmeistringsevne,sjølvstendeogdeltakingsosialt ogisamfunnet. St.meldnr /99,kap.2.1) IRehabiliteringsmeldingenanmodesdetåbenyttehelhetligtilnærmingpåenplanlagt måtederindividetsbehovbørstyreprioriteringerorganiseringogvalgavtiltak. St.meld.nr.21,1998/1999).Samhandlingsformenav1.januar2012understrekerat kvalitetpåtjenesterbørstyrkesytterligeregjennomsømløseogbedrekoordinerte tjenester.detkanfremmesvedtetteresamarbeidmellomulikeprofesjonerog forvaltningsnivå,samtsterkerebrukermedvirkningsamhandlingsreformen,2012) Inndelingavrehabilitering Rehabiliteringeretfellesbegrepformedisinskrehabiliteringtidligeremedisinsk attføring),yrkesmessigrehabiliteringogsosialrehabilitering.rehabiliteringsbegrepet benyttessynonymtmedattføringnou,1997:20). Medisinskrehabilitering Medisinskrehabiliteringforegåretteratpasienterhargjennomgåttulikeformerfor sykdomellerskadebratland,2005).helsedirektoratetdefinerermedisinsk rehabiliteringsom helsetjenestensplanmessigearbeidforatdensomerfunksjonshemmetpågrunn avsykdom,skadeellermedfødtlyteskalgjenvinne,bevareellerutvikle funksjonsevnenog/ellermestringsevnemedsiktepåstørstmuliggradav selvstendighetoglivskvalitetpåegnepremisser NOU,1997:20) Yrkesmessig/arbeidsrettetrehabilitering 26

28 Formåletmedyrkesrettetrehabiliteringeråbringetidligereyrkesaktivetilbaketil arbeidslivetbøring,2002).tildetteformålbenytteskombinasjoneravmedisinsk rehabilitering,trenings/ogarbeidsrelatertetiltakhauglietal.,2010). Sosialrehabilitering: Integreringogsosialdeltakelseeroverordnedemålsetningeriblantannethelse/trygde/ ogarbeidslovgivning.profesjonersoppgaverinnebæreråsikrerammebetingelserfor sosialkontaktogivaretakulturellerettigheter,samthumanitæreforholdnou,1995: 6). 2.9Muskel\ogskjelettdiagnoser Genereltommuskel\ogskjelettplager Muskel/ogskjelettdiagnosererviktigsteårsaktilrehabiliteringDagfinrud,Kjeken, Mowinckel,Hage,&Kvien,2005;Grotle,Hagen,Natvig,Dahl,&Kvien,2008).Pasienter medmuskel/ogskjelettplageromfattersykdommer,plager,skader,smerteroglidelseri muskel/ogskjelettsystemetlothe,2013;e.lærum,etal.,2013).idettestudiet benyttesmuskel/ogskjelettplagersometfellesbegrep.somdetfremgårinnledningsvis hardennediagnosegruppentradisjoneltsettværtdenstørsteutfrasykefraværog uførestatistikker.pasientermedmuskel/ogskjelettplagerinneholderetvidtspekterav uliketilstandermedstoreindividuellevariasjoneriutbredelseavsymptomerogplager Lothe,2013;E.Lærum,etal.,2013).Deflesteavpasienteneangirsmertersomet sentraltproblem.smerterbidrarsammenmedfryktfornyesmertertilnedsattfunksjon oglidelseihlebæk&lærum,2004;s.knardahletal.,2008;ursin,2003).lidelsenkan væreavbådefysiskogpsykiskkaraktercrowther,marshall,bond,&huxley,2001; Johansson,Lundberg,&Lundberg,2006).Spesieltvedtilleggslidelsermedsmerterflere steder,kanpasienteneopplevenegativekonsekvenseriformavnedsattarbeidsevne, dårligerelivskvalitet,uførhetkjeldsbergetal.,2013;turk,2002).flertalletopplever akutteplagersomermindreuttalteogforsvinneretterkorteretid.omlaghverfemte personfårplagerover3månedersvarighetnatvig,ihlebaek,grotle,brage,& Bruusgaard,2010).DetvilsikroniskeellerlangvarigeplagerHeggdal,2008; Himmelsteinetal.,1995).Årsaktilplagerkanværesammensatteogindividueltbetinget Richardson&Engel,2004).Deterhøyereforekomstavplagerblantkvinnermed økendealderogvedlaveresosioøkonomiskstatus.personeravutenlandskopprinnelse erhyppigererepresentertmykletun&knudsen,2009).ienkeltetilfellerkansykdomog 27

Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen

Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen Eksperters erfaringer og synspunkter om oppfølging av sykmeldte og Raskere-tilbake ordningen En Delphi-studie i to runder Lisebet Skeie Skarpaas, Randi Wågø Aas og John Erik Berg Rapport 2013 nr 9 Høgskolen

Detaljer

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet

Raskere tilbake i NAV. Tron Helgaker. Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet Raskere tilbake i NAV Tron Helgaker Seksjonssjef, Tiltak og virkemidler Arbeids- og velferdsdirektoratet NAVs oppfølging av sykmeldte Oppfølg.plan - innen 4 uker Sendes sykmelder Dialogmøte 1 - innen 7

Detaljer

Randi Wågø Aas, Astrid Solberg og John Strupstad. Raskere tilbake. Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte

Randi Wågø Aas, Astrid Solberg og John Strupstad. Raskere tilbake. Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte Randi Wågø Aas, Astrid Solberg og John Strupstad Raskere tilbake. Organisering, kompetanse, mottakere og forløp i 120 tilbud til sykmeldte Rapport IRIS - 2011/125 2 Forord Dette er første rapport i den

Detaljer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer

Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Samarbeid i praksis - rundt pasienter med revmatiske sykdommer Landskonferansen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere i spesialisthelsetjenesten Oslo, 30.oktober. 2014 Anne Tøvik, sosionom/ass.

Detaljer

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter

«Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter «Veien tilbake til et aktivt liv» Rehabilitering av seneffekter etter kreftsykdom ved Kjersti Widding legespesialist i fysikalsk medisin og rehabilitering Sørlandets rehabiliteringssenter Spesialisert

Detaljer

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet

Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark. Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Ved Nina Thunold Reime, koordinerende rådgivende overlege NAV i Telemark Oppfølging og forebygging av sykefravær økt fokus på aktivitetskravet Bakteppet - sykefravær Norge har det høyeste sykefraværet

Detaljer

Spesialisthelsetjenesten

Spesialisthelsetjenesten «Raskere Tilbake» NAV har en rekke tiltak og virkemidler som kan forebygge at arbeidstakere faller ut av arbeidslivet, og som kan gi personer som ønsker å komme inn på arbeidsmarkedet, muligheten til det.

Detaljer

Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011. Et lite Samhandlingstiltak som stiller de store spørsmålene.

Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011. Et lite Samhandlingstiltak som stiller de store spørsmålene. Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011 Et lite Samhandlingstiltak som stiller de store spørsmålene. Frisk Bris Samhandlende enhet Vilje til fleksibilitet - bedre resultater for

Detaljer

Status og veien videre for fagområdet Arbeid og helse. Håkon Lund, Helsedirektoratet

Status og veien videre for fagområdet Arbeid og helse. Håkon Lund, Helsedirektoratet Håkon Lund, Helsedirektoratet Tromsø, 10. november 2017 Utgangspunkt Sterkt kunnskapsgrunnlag for å kunne si at å være i arbeid er viktig for helsea «Arbeid og aktivitet er for de aller fleste helsebringende

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport. Om plager og sykdom

18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport. Om plager og sykdom 18. og 19. september Thon Hotel Oslo Airport Om plager og sykdom Aage Indahl, Prof em, MD, PhD Clinic Physical Medicine and Rehabilitation, Kysthospitalet, Vestfold Hospital Trust, Stavern, Norway Om plager

Detaljer

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar

Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Ælvespeilet 10 des 2014 Raskere tilbake Arbeidsgivers bestridelse av sykmelding Kronisk syke arbeidstakere Forebyggings- og tilretteleggingstilskudd BHT-honorar Raskere tilbake Side 2 NAV Telemark Raskere

Detaljer

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF

Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene. Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Revmatologi ved de private rehabiliteringsinstitusjonene Knut Tjeldnes seniorrådgiver, fagavdelingen Helse Nord RHF Tilbud ved rehabiliteringsinstitusjonene Pasienter i habiliteringstjenestens målgrupper

Detaljer

Hysnes Helsefort forskningsresultater og erfaringer. Marius Steiro Fimland På vegne av forskergruppa ved NTNU Det medisinske fakultetet

Hysnes Helsefort forskningsresultater og erfaringer. Marius Steiro Fimland På vegne av forskergruppa ved NTNU Det medisinske fakultetet Hysnes Helsefort forskningsresultater og erfaringer Marius Steiro Fimland På vegne av forskergruppa ved NTNU Det medisinske fakultetet 1 Hysnes Helsefort-prosjektet 5-årig prosjekt 2010 2014 2 Smerte-

Detaljer

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold

Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Behovsanalyse og funksjonsfordeling fagområdene rehabilitering og habilitering i sykehusområdet Telemark og Vestfold Status pr 20.10.11 KLINIKKSJEF PER URDAHL ST Og SEKSJONSLEDER GRO ELISABETH AASLAND

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er autorisert helsepersonell med høyskoleutdannelse og et selvstendig vurderingsog behandlingsansvar. Vi har bred kunnskap om kropp, bevegelse

Detaljer

Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN. Karasjok 23.03.12 Terese Fors

Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN. Karasjok 23.03.12 Terese Fors Tilbud ved Fysikalsk- og rehabiliteringsmedisinsk poliklinikk, UNN Karasjok 23.03.12 Terese Fors Faget fysikalsk medisin Fysikalsk medisin omfatter diagnostikk og behandling av sykdommer, skader og funksjonssvikt

Detaljer

Trygg i jobb tross plager

Trygg i jobb tross plager Trygg i jobb tross plager Aage Indahl, Prof Dr.med. Spesialist fysikalsk medisin og rehabilitering Uni, Universitet i Bergen Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering, Kysthospitalet

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne

Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Valnesfjord Helsesportssenter Rehabilitering for Voksne Muskel- og skjelettplager, Rød og Oransje gruppe (gruppebasert tilbud) Voksne pasienter (over 18 år) som er diagnostisert med sykdommer og skader

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2017 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

Nasjonalt Kompetansesenter ARR - Arbeidsrettet Rehabilitering. - en nettverksmodell

Nasjonalt Kompetansesenter ARR - Arbeidsrettet Rehabilitering. - en nettverksmodell Nasjonalt Kompetansesenter ARR - Arbeidsrettet Rehabilitering - en nettverksmodell Attføringssenteret i Rauland med arbeid som mål Historikk Åpnet 1986 12.500 brukere des. 2006 Lov om spesialisthelseteneste

Detaljer

Tverrfaglig ryggpoliklinikk

Tverrfaglig ryggpoliklinikk Tverrfaglig ryggpoliklinikk Overlege My Torkildsen Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering Lassa Oslo, 8. og 9. mars 2012 Tverrfaglig ryggpoliklinikk - knyttet opp til prosjektet raskere tilbake

Detaljer

Sykefraværsoppfølging og virkemidler

Sykefraværsoppfølging og virkemidler Sykefraværsoppfølging og virkemidler Renholdskonferansen 2017 15.06.17 // Idun H Høydalsvik Sykefraværet i Norge Norge har det høyeste sykefraværet i OECD Norge 5,4 % (legemeldt) i 4. kvartal 2016 Hordaland

Detaljer

Arbeid med kravspesifikasjonen. Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik

Arbeid med kravspesifikasjonen. Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik Arbeid med kravspesifikasjonen Møte 6.-7.oktober Scandic Hell, Stjørdal Dagfinn Thorsvik Et sørge for ansvar Det regionale helseforetaket skal sørge for at personer med fast bopel eller oppholdssted i

Detaljer

Prognostiske faktorer for tilbakeføring til arbeid - viktig kunnskap for skreddersøm av tiltak?

Prognostiske faktorer for tilbakeføring til arbeid - viktig kunnskap for skreddersøm av tiltak? Prognostiske faktorer for tilbakeføring til arbeid - viktig kunnskap for skreddersøm av tiltak? Irene Øyeflaten, AiR - Nasjonalt kompetanse senter for arbeidsretta rehabilitering, Rauland www.arbeidoghelse.no

Detaljer

Hva er arbeidsrettet rehabilitering?

Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Hva er arbeidsrettet rehabilitering? Fagrådet i ARR september 2007 Arbeidsrettet Rehabilitering Definisjon: Tidsavgrensede planlagte prosesser med klare virkemidler og deltagelse i arbeidslivet som definert

Detaljer

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset

Sammensatte lidelser i Himmelblåland. Helgelandssykehuset Sammensatte lidelser i Himmelblåland Helgelandssykehuset Sykefravær Et mindretall står for majoriteten av sykefraværet Dette er oftest pasienter med subjektive lidelser Denne gruppen har også høyere sykelighet

Detaljer

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF

Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Erfaringer fra Raskere Tilbake poliklinikk for pasienter med muskel/skjelettplager ved Sykehuset Innlandet HF Eli Molde Hagen, dr.med., seksjonsoverlege Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering

Detaljer

Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR. Et arbeidsrettet tilbud som virker -kompetanse og samhandling Caroline Torskog Seksjonsleder

Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR. Et arbeidsrettet tilbud som virker -kompetanse og samhandling Caroline Torskog Seksjonsleder Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR Et arbeidsrettet tilbud som virker -kompetanse og samhandling 17.03.16 Caroline Torskog Seksjonsleder Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk - ARR Oppstart

Detaljer

Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR PROGRAMTEORI. Møteplassen 26/27.08.15 Line Fornebo Teamleder

Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR PROGRAMTEORI. Møteplassen 26/27.08.15 Line Fornebo Teamleder Arbeidsrettet rehabiliteringspoliklinikk ARR PROGRAMTEORI Møteplassen 26/27.08.15 Line Fornebo Teamleder Oppstart september 2012 Bemanning - tverrfaglig team Teamleder 60 % Arbeidskonsulent 2 x 50 % Lege

Detaljer

Forord. Bergen, desember Thea Lunde Christiansen

Forord. Bergen, desember Thea Lunde Christiansen Forord Masteren i folkehelsevitenskap ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet avsluttes med en mastergradsoppgave. Folkehelse er et stort felt med mange tema jeg er interessert i, men allerede

Detaljer

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD

SAK NR HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.12.17 SAK NR 099 2017 HABILITERING OG REHABILITERING ORGANISERING OG UTVIKLING AV TILBUD Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om organisering og utvikling av tilbud

Detaljer

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud

Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009. v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Endringer i NAV Fibromyalgiforbundet 2009 v/ Jarl Jønland, rådgivende overlege NAV Buskerud Hva vi skal snakke om Sykefraværsoppfølging og et inkluderende arbeidsliv Nye sykefraværsregler og ulike roller

Detaljer

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS

RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING. Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013. Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS RAPPORT ARBEIDSRETTET REHABILITERING Opphold 2012 12 måneders spørreskjema 2013 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 Rapporten bygger på resultater fra spørreskjema som pasienter på ARR opphold

Detaljer

Bakgrunn. Naturlig forløp. Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Hvorfor kommer ikke pasienten tilbake i jobb?

Bakgrunn. Naturlig forløp. Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten. Hvorfor kommer ikke pasienten tilbake i jobb? Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten -Effekt på tilbakegang i arbeid hos pasienter med langvarige ryggsmerter Lege/Stipendiat Gunn Hege Marchand Arbeidskonsulent Ann Cecilie Parelius

Detaljer

ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007

ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Saksbehandler: Arbeidsgruppe med Even Næss, dekan, Patrick Murphy, verneombud, Unn Storheil, HMS koordinator. SAMMENDRAG: Det totale sykefravær ved Høgskolen i Nesna var i

Detaljer

Det nytter. Wivi Andersen, PhD.

Det nytter. Wivi Andersen, PhD. Det nytter En undersøkelse av erfaringene til personer med sykelig overvekt i forhold til hva som oppleves som fremmende og hemmende for deltakelse i arbeidslivet Wivi Andersen, PhD. Gruppebasert tilbud

Detaljer

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230

Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Ark.: 461 Lnr.: 001170/08 Arkivsaksnr.: 08/00230 Saksbehandler: Frode Frydenlund ANALYSE AV SYKEFRAVÆRET 2007 Vedlegg: Andre saksdokumenter (ikke utsendt): SAMMENDRAG: Det samlede fraværet i kommunen var

Detaljer

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN

FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN FYSIOTERAPI PÅ ARBEIDSPLASSEN Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner og

Detaljer

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Forskrift om habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Fastsatt ved kongelig resolusjon 16. desember 2011 med hjemmel i lov 24. juni 2011 nr. 30 om kommunale helse- og omsorgstjenester

Detaljer

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med?

Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Psykiske helseproblemer og diffuse muskel og skjelettplager. Hva kan bedriftene gjøre for å forebygge og håndterer dette og hva kan NAV bistå med? Innlegg for Norsk Industri, 10.02.2016 Elsa Sæbø, Arbeidsgiverlos,

Detaljer

HVA MED SOSIALE FAKTORER?

HVA MED SOSIALE FAKTORER? HVA MED SOSIALE FAKTORER? Introduksjonskurs i revmatologi, tirsdag 15.oktober. 2013 Anne Tøvik, sosionom /ass.enhetsleder NBRR 1 Disposisjon Bio-psyko-sosial modell Sosiale miljøfaktorer Hvordan bidra

Detaljer

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI

PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI PSYKIATRISK OG PSYKOSOMATISK FYSIOTERAPI Hva er fysioterapi? Fysioterapeuter er eksperter på muskel- og skjelettapparatet. Vi har høyskoleutdannelse på forståelse av menneskets anatomi, fysiologiske funksjoner

Detaljer

Effekt av arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Effekt av arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten 1 Effekt av arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten Gunn Hege Marchand Stipendiat institutt for nevromedisin, NTNU Lege ved klinikk for fysikalsk medisin og rehabilitering, St. Olavs hospital

Detaljer

Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten -Effekt på tilbakegang i arbeid hos pasienter med langvarige ryggsmerter

Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten -Effekt på tilbakegang i arbeid hos pasienter med langvarige ryggsmerter Arbeidsrettet rehabilitering i spesialisthelsetjenesten -Effekt på tilbakegang i arbeid hos pasienter med langvarige ryggsmerter Lege/Stipendiat Gunn Hege Marchand 1 Ryggsmerter Ryggsmerter er vanlig De

Detaljer

Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge. Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU

Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge. Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer Midt-Norge Mari Hoff Overlege revmatologisk avdeling, St. Olavs Hospital Post Doc, ISM, NTNU Omfang NTNU ST. Olavs Hospital HUNT HIST HINT Levanger og Namsos

Detaljer

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012

Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS 1 14.02.2012 Bakke, Senter for Mestring og Rehabilitering AS Bakke SMR AS har fra 1/1-11 avtale med Helse Sør Øst om rehabilitering innenfor følgende områder:

Detaljer

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune

Føringer på rehabiliteringsfeltet. Grete Dagsvik Kristiansand kommune Føringer på rehabiliteringsfeltet Grete Dagsvik Kristiansand kommune Rehabilitering i en brytningstid Før Rehabilitering «forbeholdt» spesialisthelsetjenesten Omsorgsfaglig kultur i kommunene Lite incentiver

Detaljer

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen

Rehabilitering: Lovgrunnlag, strategier og intensjoner. Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen : Lovgrunnlag, strategier og intensjoner Eyrun Thune, rådgiver rehabilitering, Kreftforeningen Disposisjon Definisjon rehabilitering Regelverk og sentrale dokumenter Hallgeir forteller Aktører i rehabiliteringsprosessen

Detaljer

400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF).

400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF). Funksjonskontoplan for 2007 400 Politisk styring av kontrollorganer På denne funksjonen føres kostnader og inntekter knyttet til styret ved regionale helseforetak (RHF). 410 Servicefunksjoner Her føres

Detaljer

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009

MANUELLTERAPI SIGNUS oduksjon: pr Grafisk Sæbø d Håvar Foto: orbund peutf Fysiotera Norsk 2009 MANUELLTERAPI Hva er en manuellterapeut? Manuellterapi er en offentlig videreutdanning som består av et toårig klinisk master program ved Seksjon for fysioterapivitenskap ved Universitetet i Bergen. Tilsvarende

Detaljer

UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF

UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF UNGE MED HELSEPROBLEMER UTENFOR ARBEIDSLIVET RTW-SEMINAR 20. SEPTEMBER 2017 Solveig Osborg Ose, Dr.polit/seniorforsker i SINTEF 2 Om artikkelen Datagrunnlag Intervju i alle NAV kontor i ett fylke (25 kontor,

Detaljer

Fakta om psykisk helse

Fakta om psykisk helse Fakta om psykisk helse Halvparten av oss vil oppleve at det i en kortere eller lengre periode fører til at det er vanskelig å klare arbeidsoppgavene. De aller fleste er i jobb på tross av sine utfordringer.

Detaljer

Døgn eller dag Hva virker best for hvem? 12.06.2014 Monica Eftedal, dr.polit. monica.eftedal@air.no

Døgn eller dag Hva virker best for hvem? 12.06.2014 Monica Eftedal, dr.polit. monica.eftedal@air.no Døgn eller dag Hva virker best for hvem? 12.06.2014 Monica Eftedal, dr.polit. monica.eftedal@air.no Samarbeidspartnere Sykehuset Telemark HF (STHF) AiR Klinikk Regional koordinerende enhet Sunnaas HSØ

Detaljer

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009

Funksjonsvurdering. Attføringsbedriftenes bransjestandard. Revidert august 2009 Funksjonsvurdering Attføringsbedriftenes bransjestandard Revidert august 2009 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og

Detaljer

Arbeid og psykisk helse

Arbeid og psykisk helse NAV Vestfold Arbeid og psykisk helse - hva kan NAV bidra med? Solgunn Måløy, fylkeskoordinator Arbeid og psykisk helse Elin Hem, rådgiver NAV Arbeidslivssenter Dette skal vi snakke om: Bakgrunn for satsningen

Detaljer

Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011. Fokus på det som virker

Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011. Fokus på det som virker Bamble Kommune, STHF, og NAV 2009 2010 Satt i drift 01.01.2011 Fokus på det som virker Frisk Bris Samhandlende enhet Vilje til fleksibilitet - bedre resultater for bruker: NAV Sykehuset Kommunen Forankring

Detaljer

Nasjonalt fagråd for Arbeid og helse

Nasjonalt fagråd for Arbeid og helse Nasjonalt fagråd for Arbeid og helse Årsmøte i Norsk forening for fysikalsk medisin og rehabilitering Tromsø, 10. november 2017 14. november 2017 Rolle Fagrådet er et rådgivende organ og har ikke besluttende

Detaljer

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen

Avdeling bedrift og 12-minutteren. Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Avdeling bedrift og 12-minutteren Tønsberg 17.03.2010 Line Berre Paulsen og Tone Berge Hansen Langtidssykemelding 3% 17% 20% 5% 3% 47% 5% Gastrointestinal Cardiovascular Muscle Nervous Mental Airways Other

Detaljer

Stor interesse for forsøket

Stor interesse for forsøket Litt om oss Tinn Kommune ligger i øvre Telemark Det er i underkant av seks tusen innbyggere Vi har 559 faste årsverk ansatt i kommunen Forsøket med 365 dagers egenmelding er på et sykehjem med 96 ansatte

Detaljer

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR

Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Spesialisert revmatologisk rehabilitering ved HSR Rehabiliteringskonferansen 07.08.12 Haugesund Dagfinn Dahle Enhetsleder Terapienhet HSR AS Definisjon Habilitering og rehabilitering er tidsavgrensede,

Detaljer

Mål og målprosesser i rehabilitering

Mål og målprosesser i rehabilitering Mål og målprosesser i rehabilitering Anne-Lene Sand-Svartrud, ergoterapispesialist, MSc Diakonhjemmet sykehus Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Nasjonal behandlingstjeneste

Detaljer

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk

Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Oppfølging av sykmeldte nytt regelverk Hva skal vi snakke om Hva er IA avtalen og bakgrunn Sykefravær og leders rolle Tilretteleggingsplikten Virkemidler fra NAV IA, 27.01.15 Side 2 "Den norske modellen"

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010

Vår ref. Deres ref. Arkivkode Saksbehandler Dato 2009/469 - 327 Reidar Tessem, 74 83 99 36 14.04.2010 2660/2010 Besøksadresse: Postadresse: Telefon: 74 83 99 00 Strandvn. 1 Postboks 464 Telefaks: 74 83 99 01 7500 Stjørdal 7501 Stjørdal postmottak@helse-midt.no Org.nr.983 658 776 www.helse-midt.no Fastleger i Midt-Norge

Detaljer

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her.

Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. Funksjonskontoplan for 2009 400 Administrasjon Basert på de gamle funksjonene 400, 410 og 420 Kostnader knyttet til RHFet regnes som administrative og føres her. HF-kostnader til administrasjon fordeles

Detaljer

MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag MAL FOR KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes

Detaljer

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018

FUNKSJONSVURDERING. Bransjestandard Revidert januar 2018 FUNKSJONSVURDERING Bransjestandard Revidert januar 2018 Intensjonsavtalen om et mer inkluderende arbeidsliv ble inngått mellom regjeringen og partene i arbeidslivet høsten 2001 og er forlenget til ut 2018.

Detaljer

Arbeidsrettet rehabilitering. Chris Jensen. PhD, leder

Arbeidsrettet rehabilitering. Chris Jensen. PhD, leder Arbeidsrettet rehabilitering Chris Jensen. PhD, leder Definisjon arbeidsrettet rehabilitering Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler og deltakelse i arbeidslivet som definert

Detaljer

Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser?

Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser? Sykenærvær: et alternativ til sykefravær ved alminnelige psykiske lidelser? Bjørn Lau, dr.philos Lovisenberg Diakonale Sykehus, psykolog/forskningsrådgiver Universitetet i Oslo, professor II Gammelt perspektiv

Detaljer

Spesialisert rehabilitering i Haugesund!

Spesialisert rehabilitering i Haugesund! Spesialisert rehabilitering i Haugesund! tilbyr i dag rehabilitering etter avtale med Helse Vest Pr i dag 20 døgnplasser med oppholdstid på 3 til 4 uker. Oppstart 1.oktober 2010 etter anbudsprosess. Vi

Detaljer

PASIENTER MED USPESIFIKKE SMERTETILSTANDER Hva bør vi gjøre na r vi møter disse pasientene?

PASIENTER MED USPESIFIKKE SMERTETILSTANDER Hva bør vi gjøre na r vi møter disse pasientene? PASIENTER MED USPESIFIKKE SMERTETILSTANDER Hva bør vi gjøre na r vi møter disse pasientene? Aage Indahl, Prof Dr.med. Klinikk fys.med og rehab, Stavern Sykehuset i Vestfold Uni Helse, Universitet i Bergen

Detaljer

Bakgrunn for forsøket

Bakgrunn for forsøket Bakgrunn for forsøket Det er tidligere gjennomført forsøk med utvidet egenmeldings-periode: Mandal og Kristiansand kommuner Det er gode erfaringer, men evalueringene kan ikke besvare det viktige spørsmålet:

Detaljer

Hvorfor denne studien? Muskel/skjellett lidelser (MSL)

Hvorfor denne studien? Muskel/skjellett lidelser (MSL) Tverrfaglig intervensjon (Multi Disiplinary Intervention) vs. Kort Intervensjon (Brief Intervention) til pasienter med muskel skjellett lidelser for tilbakeføring til arbeid. En randomisert case-kontroll

Detaljer

Samarbeid med private

Samarbeid med private Sak 33/14 Vedlegg Samarbeid med private Innledning Styret i Helse Midt-Norge RHF har bedt om en orientering om helseforetaket bruk av private tilbydere for å dekke befolkningens behov for spesialisthelsetjenester.

Detaljer

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Prioriteringsveileder - Habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten Publisert Feb 27, 2015, oppdatert Apr 12, 2015 Fagspesifikk innledning habilitering av barn og unge i spesialisthelsetjenesten

Detaljer

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD

RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD RUTINER FOR OPPFØLGING AV SYKEMELDTE I STAVANGER KIRKELIGE FELLESRÅD Hovedmålene ved sykefraværsoppfølgingsarbeidet Oppfølging av sykefraværet skal bidra til å finne løsninger og tilpasninger slik at den

Detaljer

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen

Vårt felles utfordringsbilde. Workshop samhandlingsavtalen Vårt felles utfordringsbilde Workshop samhandlingsavtalen 7.11.2017 Fra Dialogmøtet og Samhandlingskonferansen Psykisk helse- og rus Barn og unge Akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus, samt beredskapsevnen

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN

KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN Bilag 1: Kundens kravspesifikasjon Arbeidsrettet rehabilitering dag KRAVSPESIFIKASJON - ARBEIDSRETTET REHABILITERING DAGTJENESTEN 1. FORMÅL Arbeidsrettet rehabilitering skal styrke den enkeltes arbeidsevne

Detaljer

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering

Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Fra gråsone til samarbeidssone mellom nivåene innen rehabilitering Ann Merete Brevik Samhandlingsreformen og rehabilitering Lite om habilitering og rehabilitering Mye fokus på forebygging og eldrehelse

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Hysnes Helsefort. Mot et hav av muligheter

Hysnes Helsefort. Mot et hav av muligheter Hysnes Helsefort Mot et hav av muligheter Hysnesprosjektet Mottakspoliklinikk Hysnes Helsefort Planlagt agenda Bakgrunn for Hysnes Helsefort 2,5 millioner er i arbeidsfør alder 900 000 står utenfor arbeidslivet

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Status og utfordringer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Status og utfordringer Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering Status og utfordringer v/ statssekretær Arvid Libak, Helse- og omsorgsdepartementet 5. april 2008 2 5. april 2008 Status for strategien Behandlet av

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008

1. februar Foreløpig veileder. Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. februar 2008 Foreløpig veileder Om poliklinisk rehabilitering og dagrehabilitering i ordningen med Innsatsstyrt finansiering (ISF) 2008 1. Innledning...2 2. Grupperettet pasientopplæring...2 2.1 Type

Detaljer

Rehabilitering først. Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim

Rehabilitering først. Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Høstkonferansen i Telemark 2016 Alf Johnsen Kommuneoverlege i Askim Rehabilitering først Rehabilitering må prioriteres først ved utvikling og ressurstildeling innen helsetjenesten

Detaljer

Samhandlingsreformen knyttet mot driftsnivå stor forandring for medisinsk kontorfaglig helsepersonell?

Samhandlingsreformen knyttet mot driftsnivå stor forandring for medisinsk kontorfaglig helsepersonell? Samhandlingsreformen knyttet mot driftsnivå stor forandring for medisinsk kontorfaglig helsepersonell? Ekspedisjonssjef Bjørn Erikstein Helse- og omsorgsdepartementet Disposisjon Hvorfor en samhandlingsreform

Detaljer

Fibromyalgipasienter og NAV

Fibromyalgipasienter og NAV Fagkonferanse om fibromyalgi 10. mars 2012 Fibromyalgipasienter og NAV Overlege Anne Haugen, Arbeids- og velferdsdirektoratet Disposisjon Om NAV Hvordan forholder NAV seg til sykdommen fibromyalgi? Hva

Detaljer

Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser. Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26.

Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser. Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26. Jobbfokusert kognitiv terapi ved vanlige psykiske lidelser Psykologene Torkil Berge og Marit Hannisdal Hull i CV en: Veien tilbake 26. januar 2016 Sentrale elementer og faser Kartlegg: barrierer for tilbakevending

Detaljer

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI

UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI UTFYLLENDE BESTEMMELSER FOR DET OBLIGATORISKE PROGRAMMET I SPESIALITETEN I ARBEIDSPSYKOLOGI Utfyllende bestemmelser for det obligatoriske programmet i spesialiteten arbeidspsykologi (Vedtatt av sentralstyret

Detaljer

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon

Mestring og forebygging av depresjon. Aktivitet og depresjon Mestring og forebygging av depresjon Aktivitet og depresjon Depresjon og aktivitet Depresjon er selvforsterkende: Mangel på krefter: alt er et ork Man blir passiv Trekker seg tilbake fra sosial omgang

Detaljer

INNHOLD Hvorfor skrive bok? Hvorfor er skuldersmerter så vanskelige å behandle? Fysioterapi som pedagogisk praksis

INNHOLD Hvorfor skrive bok? Hvorfor er skuldersmerter så vanskelige å behandle? Fysioterapi som pedagogisk praksis Hvorfor skrive bok?.............................................................. 11 Ideen grav der du står!............................................................ 12 Hva mener vi med perspektiver

Detaljer

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE

INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE INFORMASJON OM TILBUDET VED PSYKISK HELSETJENESTE I SANDE KOMMUNE Generell informasjon til alle som retter henvendelse om tjenester til Psykisk helsetjeneste: Tjenesten yter hjelp til hjemmeboende voksne

Detaljer

ARBEID I FOKUS -involvering av arbeid i ARR

ARBEID I FOKUS -involvering av arbeid i ARR «Arbeid er helse» ARBEID I FOKUS -involvering av arbeid i ARR Møteplassen 20.11.2017 Starter med en liten oppfrisking Arbeidsplassvurdering med arbeidsplassbesøk Den praktiske gjennomføringen av arbeidsplassbesøk

Detaljer

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær

Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet. NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Andreas Tjernsli Arbeid- og velferdsdirektoratet NAV informerer eventuelt sier noe om utfordringene til kommunal sektor mht sykefravær Formålet med presentasjonen Vise hvordan NAV kan være en betydelig

Detaljer

Folkehelse - Folkehelsearbeid

Folkehelse - Folkehelsearbeid Folkehelseperspektiv på arbeidshelse Rådgiver Geir Lærum 19.03.2010 Bodø 07.04.2010 1 Folkehelse - Folkehelsearbeid Lav forekomst av sykdom, gode leveutsikter Befolkningen har høy livskvalitet Samfunnets

Detaljer

Arbeidslivssentrenes rolle i forebyggingsarbeidet. Arbeidsmiljø og psykisk helse

Arbeidslivssentrenes rolle i forebyggingsarbeidet. Arbeidsmiljø og psykisk helse Arbeidslivssentrenes rolle i forebyggingsarbeidet. Arbeidsmiljø og psykisk helse 14.11.17 // Rune Skjefstad og Stian Kersenboom Johnsen NAV Arbeidslivssenter i Oslo IA = partssamarbeid Forebyggingsarbeidet

Detaljer