Ideelt Nettverk (IN) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Org.nr.:998!884!845!!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ideelt Nettverk (IN) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Org.nr.:998!884!845!!!"

Transkript

1 Org.nr.: TilNærings+ogfiskeridepartementet. 17.juni2015 Lov/forskriftomoffentligeanskaffelser2høringssvarfraIdeelt Nettverk IdeeltNettverktakkerforanledningentilågihøringsuttalelse. IdeeltNettverkeretsamarbeidsnettverkfororganisasjonene: NKSKløverinstitusjoner BlåKorsNorge Frelsesarmeen KirkensBymisjon Kirkenssosialtjeneste LandsforeningenforHjerte+oglungesyke LukasStiftelsen Manifestsenteret StiftelsenBetanienOslo StiftelsenBetanienAlta Fransiskushjelpen Furukollenpsykiatriskesenter NordreAasen støttelagetforutviklingshemmedeioslo P22 StiftelsenKraft VåruttalelsefølgeropputtalelsenvigavtilForenklingsutvalgetsinnstillingioktober2014. IdeeltNettverkforesloderatdetlagesenegenforskrift(elleretegetkapitteliforskriften)som handleromhelseogsosialtjenester. Viharmerketossatdepartementethenviserutformingenavegnereglerfor«sosialeogandre spesifikketjenester»,terskelverdiersamtregelverkforanskaffelserunderterskelverdienetil egenprosesshøsten2015.viforutsetterdaatdetgismulighettilåkommemedinnspillogsåtil dettearbeidet jfr.samarbeidsavtalenmellomregjeringenogdeideelleorganisasjonene. Vårekommentarerherhandlerderforomutformingenavdeoverordnedebestemmelsenei lovforslagetogdegenerellereglersomersærligrelevantefordeideelleorganisasjonenes arbeidsfeltogviktigeforågiideelleorganisasjonergodeogforutsigbarerammebetingelser. Ethovedanliggendefordeideelleorganisasjoneneeratvisamletsettfåretregelverksomgir mulighetforåvidereutvikledetbredespekteravsamarbeidsformerogkontraktstypersomidag erinnarbeidetfordisseorganisasjonene.dissesamarbeidsformeneinkludererbåde tjenestekjøpbasertpåoffentligeanskaffelserogpartnerskapbasertpåoffentligestøtte. Settunderettbørdetteregelverketfortsattgietstorthandlingsromforhvilkesamarbeidsform somerhensiktsmessigåvelgebådeutfraoppgavens/tjenestensart,samfunnets leveringssikkerhet,lokalsituasjonikommunene,hensynettilinnovasjonogutviklingeni tjenesteneogtilenklestmuligsaksbehandling. Lovens 6 Miljø,arbeidsforholdogsosialeforhold. Viergladeforatdepartementetfremholderatlovenikkebareskalregulerespilleregleneved gjennomføringavkonkurranser,menværeetviktigvirkemiddelforåivaretamiljø, arbeidsforholdogsosialeforholdsomdetutfraoverordnedesamfunnshensynogpolitiskemål børtasinniplanlegging,gjennomføringogoppfølgingavanskaffelsene uansett anskaffelsesområde. c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 1

2 Org.nr.: c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 2 DepartementetvisertilatdetnyeEU+direktivethardettesomettavsineperspektivernårdet gjelderånå2020+måletom«smart,sustainableandinclusivegrowth».deterdermedikkenoei EUsreglersomhindrerNorgeiåutformeenambisiøslovdergodeoginnovativeanskaffelser samtidiggirmerbærekraftigemiljøløsningerogforbedrersosialeforhold. Dennorskelovenbørderforpåleggeoppdragsgiverneåetterspørrenyemodellersom representerermiljømessigeogsosiale«merverdier»ogsomgårutoverminstekravog gårsdagensløsninger.dettebørframgåbådeavbegrunnelsenforlovtekstenogiforskriftender begrepenesombrukesbørblinærmereforklart. Ogsådetdanskeforslagettilny«udbudslov»girklartuttrykkforatoffentligeinnkjøpskal brukes«strategisk»foråhåndterevelferdstatensnyeutfordringer.lovenskalgiprosedyrerfor hvordaninnkjøpgjennomføres,menikkeleggebegrensningerpåhvasomskalkjøpesinn.ideelt Nettverkmenerdetteperspektiveterviktigforhindreenforsneverforståelseavhvasomien konkretleveransekandefineressom«kontraktensgjenstand». Ihøringsnotatetomendringerilovomoffentligeanskaffelsererforslagettilny 6utformetslik: "6."Miljø,"arbeidsforhold"og"sosiale"forhold" Statlige,"kommunale"og"fylkeskommunale"myndigheter"og"offentligrettslige"organer"skal" innrette"sin"anskaffelsespraksis"slik"at"den"bidrar"til"å"redusere"miljøpåvirkning"og"fremme" klimavennlige"løsninger."disse"oppdragsgiverne"skal"også"ha"etablert"egnede"rutiner"for"å" ivareta"hensynet"til"grunnleggende"menneskerettigheter"ved"offentlige"anskaffelser"der"det" er"en"risiko"for"brudd"på"slike"rettigheter." Oppdragsgiver"kan"stille"egnede"krav"og"kriterier"knyttet"til"ulike"trinn"i" anskaffelsesprosessen"slik"at"offentlige"kontrakter"inngås"og"gjennomføres"på"en"måte"som" fremmer"hensyn"til"miljø,"arbeidsforhold"og"sosiale"forhold,"forutsatt"at"disse"kravene"og" kriteriene"har"tilknytning"til"leveransen. " Kommentarertilforslaget: Iførstedelavforslagetbrukes«skal»,mensdetiandreavsnittbrukes«kan»utenatdetgisen utdypendeforklaringpånyanseneidette. Forholdetmellomførsteogannetavsnitterogsåuklartnårdetgjelder miljø.åredusere miljøpåvirkningogåfremmeklimavennligeløsningererogså miljøtiltak.hvilkesiderved miljøetgjenstårdafor kan+løsningen iparagrafensandredel? alternativt,er«skal» formuleringenformiljøutenannetinnholdenndeminimumskravsomuansetterdefinerti annetrelevantlovverk? Deterogsåuklarthva«arbeidsforhold»handleromutovergrunnleggendemenneskerettigheter oghvordanbegrepet«sosialeforhold»skalforstås, sometbegrepsomomfattermerenn «arbeidsforhold».deterdessutenviktigat«sosialeforhold»forståsslikatdetinkludererbåde individ,gruppeogsamfunnsnivå(lokalt,regionalt,nasjonalt). Sometbidragtildetviderearbeidettillaterviossåforeslåenalternativformuleringtil 6: Statlige,"kommunale"og"fylkeskommunale"myndigheter"og"offentligrettslige"organer"skal" innrette"sin"anskaffelsespraksis"slik"at"den"bidrar"til"å"redusere"miljøpåvirkning"og""fremme" klimavennlige"løsninger."" Disse"oppdragsgivere"skal"også"vurdere"hvordan"hensynet"til"andre"sosiale"forhold"C"

3 Org.nr.: c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 3 herunder"arbeidsforhold"c"som"kan"ha"tilknytning"til"leveransen"kan"tas"hensyn"til."" Oppdragsgivere"som"velger"å"ikke"inkludere"miljøC"og"sosiale"hensyn"i"anskaffelsen,"skal" begrunne"dette." Oppdragsgiverne"skal"også"ha"etablert"egnede"rutiner"for"å"ivareta"hensynet"til" grunnleggende"menneskerettigheter"ved"offentlige"anskaffelser"der"det"er"en"risiko"for" brudd"på"slike"rettigheter. " Oppdragsgiver"kan"stille"egnede"krav"og"kriterier"til"alle"trinn"i"anskaffelsesprosessen.""" Begrunnelse: IdeeltNettverkmenerinnholdetkommerbedreframvedåbehandlemiljø,sosialehensynog hensynettilmenneskerettigheteriegneavsnitt.deterviktigat«skal+formuleringen»også gjelder«sosialehensyn»+ikkebaremiljøhensynogmenneskerettigheter.miljøhensynogsosiale hensynhandlerikkebareomåunngåeventuelleskadeligebivirkningeravenanskaffelse,men omåskapesamfunnsmessige«mer»verdier,gjennomanskaffelsenespotensialeforpositive ringvirkninger. Denengelskeogskotskelovgivningenivaretardettevedatslikesamfunnshensyn«skal» vurderesialleanskaffelser(overenvissstørrelse),mendetoverlatestiloppdragsgiverå vurderehvordandetteskalkommekonkrettiluttrykkihverenkeltanskaffelse.kravettilen begrunnelseitilfellerdermanavenellerfleregrunnerredusererambisjonsnivået,gir muligheterforinnsynogstyrkermulighetenfordemokratiskeprosesser. At«sosialehensyn»vedenhveranskaffelseforankresi 6eretviktiggrunnlagforhvordan regelverketfor«sosialeogandrespesifikketjenester»skalutformes.«sosialehensyn»handler omdentypesamfunnsmessigverdiskapningsomideelleorganisasjonerharsærlige forutsetningerforåbidramed.menorganisasjoneneeravhengigavatsosialehensyn etterspørresikonkurransegrunnlaget.hvisikkevilslikehensynikkekunneblitillagtvekti konkurransen. Forskriften. Forskriftenbørettervårmeninggiennærmereavklaringavdespørsmålsomviharreisti forbindelsemedlovens 6.(seforrigekapittel). IdeeltNettverkhariforbindelsemeddennehøringenogsomenutdypingavprofessorFredrik SejerstedsnotattilNærings+ogfiskeridepartementetjuni2014,bedtadvokatfirmaetWiersholm v/advokatmortengolleromågienrettsligvurderingavhvilkethandlingsromnorske myndigheterhartilåsamarbeidemedideelleorganisasjoneromhelseogsosialtjenester innenforeusnyeregelverkogiforholdtil«defirefriheter».vivisertildettenotatetunderveis ogvedleggernotatetisinhelhet. Unntakforsamarbeidioffentligsektor egenregi/utvidetegenregi 2+8omUtvidetegenregidreierseg,slikvileserforslaget,bareomforholdetmellom offentligrettsligeorganer.dennorskeforståelseav«utvidetegenregi»omfatterderfor tilsynelatendeikkedendanskemodellenderprivatrettslige«selvejendeinstitusjoner»er inkludertiordningen. IdeeltNettverkhartidligereoversendttildepartementetmaterialeomdette.EtterIdeelt Nettverksoppfatningbørdetteværeenavdesamarbeidsformenesomdetoffentligeogideelle organisasjonerkantaibrukherinorge,nårpartenefinnerdettehensiktsmessig.

4 Org.nr.: c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 4 INorgeerdetpåhelseogsosialfeltetenrekkekontraktsforholdmellomdetoffentligeogideelle organisasjonersomikkeerkonkurranseutsatt bådeinnenspesialisthelsetjenestenogdriftav sykehjem.fordeideelleorganisasjoneneerdetviktigatmulighetentilåvidereføreslike kontraktsformeristørstmuliggradivaretasidetnyenorskeregelverketogatdetgisentydelig hjemmeliforskriftenfordette. AdvokatMortenGollergjennomgårisittnotatforutsetningeneforvertikaleoghorisontale samarbeidsmuligheterknyttettil«utvidetegenregi».vivisertilnotatetogberomatde mulighetersomherpåpekesinkluderesiforskriften. Mulighetentilådeleoppkontrakter. Dennemulighetenerviktigfordidengjørdetlettereforsmåogmellomstorevirksomhetertilå deltaikonkurransenomkontrakter.forideelleorganisasjonervilbestemmelsenkunneha betydningforatflereorganisasjonerkanfåmulighetentilådeltaiutviklingenavkontrakter knyttettilforeksempelarbeidsintegrerendetiltak.ideeltnettverkstøtterforslagetomat oppdragsgiverskalopplyseombegrunnelsendersomdetikketilretteleggesfordetteiden enkelteanskaffelse. Brukavunderleverandører. Pådeleravhelseogsosialfeltet,vilenutviklingsomåpnerforutstraktbrukav underleverandørerkunneundergravemulighetenforåbyggeoppgodefagmiljøerogdermed kvalitetenitjenesteneoverforbrukerne.deterderforviktigatdegenerellebestemmelsenepå detteområdetseesisammenhengmedutformingavregelverketfor«sosialetjenester».ideelt Nettverkvilkommetilbaketildettetilhøstennårdisseregleneskalutformes. Mulighetenforreservertekontrakter. AdvokatMortenGollergårisittnotatgrundiginnihvilkemuligheterdagensEU+rettgirforå reservereellerprioritereideelleorganisasjonervedtildelingavkontrakterforhelse+og sosialtjenester.blantannetgjennomgåseu+domstolensavgjørelseisakc+113/13(spezzino)og betydningenavdenneavgjørelsensometunntakiforholdtilgjennomføringenav«defire friheter».ifølgegoller(senotatetside4,5.avsnitt)erdetundernåværendereglermuligfor oppdragsgiverågjennomførebegrensedekonkurranserellergjøredirekteanskaffelserfra ideelleorganisasjonerdersomdet,iforholdtildenenkeltekontrakt/kontraktstype,begrunnesi "å"realisere"myndighetens"målsetninger"innenfor"helsec"og"sosialsektoren,"og"bidra"til" felleskapets"beste"og"økonomisk"effektivitet. GollermeneratdetnyeEU+direktivetikkeinnebærerendringernårdetgjeldermulighetenfor dennetypekonkreteunntakiforholdtilprinsippene«defirefriheter»ogatutformingenaven norskforskriftforhelse+ogsosialtjenester(artikkel74 77)kanutformesmeddettesom utgangspunkt(dogmedvissebegrensninger).detvisestilnotatetshovedkonklusjonerside1,og denvidereredegjørelsefordisse.. IdeeltNettverkberomatinnspilleneiMortenGollersnotattasmedidetviderearbeidmed utformingavforskriftfor«sosialeogandrespesifikketjenester». IdeeltNettverkhardessutenfølgendekontreteinnspillnårdetgjelderreservertekontrakteri henholdtilartikkel77ogtilforslagetiforskriftens 5+8. Nårdetgjelderartikkel77menerviatdennebørtasinnidennorskeforskriften. ArtikkelenergjenstandforatskilligdiskusjoniandreEU+landogbegrensningenedengir vedatbare«nye»organisasjonerkangisslikereservertekontrakter,+ogbarefor3år

5 Org.nr.: c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 5 (ogsåaldrimer?)virkerkunstigtrange.vimåderforventeatdetvilutvikleseg betydeligpraksispådetteiåreneframtilartikkelenskalevalueresogrevurderes(2019 ogdennepraksiskangigrunnlagbådeforåutvideoginnskrenkeadgangentilågiinngå slikekontrakter. Vierenigemeddepartementetiatartikkelenkanværeavbetydningforsåkalte«sosiale entreprenørskapstiltak»somtrengerenbeskyttetperiodepåveimotselvstendig økonomiskbærekraft.nårdetgjeldersosialeentreprenørskapstiltaksomhar sysselsettingsomsittformål,erogså 5+8viktig.Dettebørimidlertidikkeføretilat artikkel77ikketasinniforskriften. Sidenartikkel77erdelavdet«letteregimet»forslårviatdeninkluderesidetvidere arbeidetmeddettehøsten2015.påhelseogsosialfeltetermodellerfor«samskaping» (Innovasjoniomsorg)derbrukere,pårørende,frivillige,ideelle/frivilligeorganisasjoner, hjelpeapparatogeventueltlokaltnæringslivdannerenkoalisjonforåutviklenyetyper tiltak,blantdenyearbeidsformersometsamletregelverketmågiåpningfor. Viviserherogsåtildepartementetsarbeidmedenveilederfor«offentligetilskudd».Det erviktigåsealledissemuligheteneisammenheng. 5+8Reservertekontrakterforvirksomhetermedfunksjonshemmedeeller vanskeligstiltepersoner. Dettekanrepresentereenviktigmulighetforetablerearbeidsmuligheterfor funksjonshemmedeogandregruppersomerekskludertfraådeltaiarbeidslivetogvil kunnestimuleretilsosialtentreprenørskap. Dennetyperarbeidstiltakharogsåbehovforlangsiktigeogforutsigbare rammebetingelser. o Detbørderforavklaresatdetermuligåinngålangsiktigeavtalermedslike virksomheterogatmanikkeerbegrensetavden3+årsreglensomfølgerav artikkel77. o Deterogsåviktigåavklareforholdettilregelverketomoffentligstøtteslikat eventuellestøtteordningersombidrartilatsliketiltakbliretablertogvarige kompensasjonsordninger(foreks.lønnstilskudd)ikkestridermoteu+reglene omulovligstatsstøtte. IdeeltNettverkantaratetavmotivenefordennereservasjonsmulighetenfraEUssideer atdenbidrartilåoppfyllefnserklæringomfunksjonshemmedesrettighetersomeuhar sluttetsegtilogvidereførtblantannetgjennomsittprogram«socialbusiness alternative»somharenhøyprioritetieu+2020strategien.deterviktigatdetnorske regelverketfølgeroppbådedemuligheterogdeføringersomeusregelverkvilgipå detteområdetframoveroghvordandetteblirimplementertinasjonalestrategier.et eksempelerdennyedanskelovenom«socialøkonomiskevirksomheder»somtrådtei kraft1.januar2015. VimenerdeteravbetydningatdennesammenhengentilFN+erklæringensynliggjøresi dennorskeforskriften.fn+erklæringensartiklerbidrartilåbelysedesosialeforhold somlovenskalbidratilåivaretagjennommåtenanskaffelsengjennomførespå,+slik somsosialinkluderingpåarbeidsplassen/ilokalsamfunnetogstyrkeden enkeltes/familienssosialekapital. Dennetypeklargjøringerviktigforalledeideelleorganisasjonersomarbeidermedå inkluderefolksomerutenforarbeidslivetgjennomarbeidstiltakavulikeslag.detteeret

6 Org.nr.: feltsomeristorendringogsomtrengeretgjennomtenktoghelhetligregelverk,+jfrdet viderearbeidetmedutformingenavreglenefor«sosialeogandrespesifikketjenester». Klargjøremulighetenetilåbenyttelangeog/ellerløpendeavtaler. Blantdeeksistensiellespørsmålsomharskapthodebryforaktørerpåhelseogsosialfeltet,er mulighetenforåinngålange(ogløpende)tjenestekontrakterbegrunnetitjenestenskarakter, langsiktigeinvesteringeriinfrastrukturogkompetanseoppbygging.deterviktigatdisse mulighetenetydeliggjøresiforskriften. Forenklingsutvalgetharforøvrigpåpektatmulighetenforlangeavtalerforhelseog sosialtjenesterunderdetnyedirektivetogsågjelderrammeavtaler. Innovasjonspartnerskap. IdeeltNettverkstøtteratdetgenereltleggestilretteforslikepartnerskapidetviderearbeidet medutviklingavprodukterogtjenester.innovasjonspartnerskapvilkunnegiviktigemuligheter forideelleorganisasjonerpåhelseogsosialfeltettilådeltaiinnovasjonogutviklingssamarbeid meddetoffentligeogmedandrepartnereellerinteressentgrupper jfrideeneom «samskaping»ogsosialtentreprenørskap.deterderforviktigatutformingavdegenerelle regleneiforskriftenseesisammenhengmeddetregelverketsomskalutviklesfor«sosialeog andrespesifikketjenester».vivilønskeågånærmereinnpådetteidetviderearbeidmed forskriftenhøsten2015. Kvalifikasjonskrav/Kravspesifikasjoner/tildelingskriterier. Forholdetmellomdissebegrepeneienanbudskonkurransekanværevanskeligåforstå.I 12+1 angishvasomerlovligekravogi12+5listesoppmuligekravtilleverandørenstekniskeog fagligekvalifikasjoner.detteaktualiseresvedatlovens 6sieratmanvedoffentligeanskaffelser skal/kanivaretamiljømessigeogsosialehensyn. Etteksempeleromogihvilkengraddetskalværemuligåstillekravtilatdeleverandørersom deltarikonkurransenmåoppfyllevissesosialeklausuler foreksempelengittandelav medarbeidernesomharfunksjonshemninger/ervanskeligstiltepåarbeidsmarkedet.elleromog ihvilkengradannen«sosialmerverdi»skalkunneetterspørresogtilleggesvekt. I 5+8heterdetatoppdragsgiverkanbegrensekonkurransentilvirksomhetersomharminst 30%slikeansatte.Bestemmelseneridettilfelletenbetingelseforåkunnedeltaikonkurransen dvs.etkvalifikasjonskrav. Dettereiserenrekkespørsmål: kandettenkesatogsåenlavere%kanbenyttessomdelavdenorskeregleneforsosiale tjenester ellerutelukkesdettevedatdegenerelleregleneharsattkravettil30%? Kanoppdragsgiveristedetleggedenneklausuleninnsomettildelingskriterium jo flerevanskeligstiltearbeidstakere,desshøyere«kvalitetsscore»? Nårdetgjelder«sosialeogandrespesifikketjenester»skalnasjonalstatenhaetstørre romforåivaretanasjonale/kulturelle/sosialehensynennpåandreområder.muligheten tilåivaretablantannethelsemessigeogsosialeforholderdaventeligganskesååpneså lengegrunnprinsippeneomgjennomsiktighet/likebehandlingivaretas.erdetforslike tjenestersvedkommendemuligåleggeinnkravtilsysselsettingavvanskeligstiltei konkurransen? ellerandreformerforsamfunnsrettetaktivitet? foreksempelknyttet tildensåkalteaktivitetspliktenforsosialhjelpsmottakere. c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 6

7 Org.nr.: IdeeltNettverkmenerdeternødvendigåkommetilbaketilennærmereklargjøringavslike spørsmål. VivisertilnotatenefraMortenGollerogFredrikSejerstedsompekerpåatdetfinnesetstort politiskogjuridisklegitimthandlingsromforoffentligeanskaffelseravhelseogsosialtjenester derkonkurransenkantilretteleggesslikatdeideelleorganisasjonenessamfunnsbidragblir etterspurtogverdsatt.dettemåbådesynliggjøresiutformingenavforskriftenogpå veiledernivå. Dissenotatenepekerdessutenpådethandlingsrommetsombaserersegpåtilskuddog Wiersholmsnotatgårnærmereinnpåkjennetegnveddeavtalersomdamåinngåsforikkeåbli «gjensidigbebyrdende».vimenerdeterfornuftigåutredegråsonenmellomregelverkenefor offentligeanskaffelserogoffentligstøtteparalleltframoverogergladeforatdepartementet synesåværeinnstiltpådette. Vennlighilsen IdeeltNettverk MetteKalve TerjeKaupang(sign) DirektøriKløverinstitusjoneneAS Seniorrådgiver,KirkensBymisjonOslo Vedlegg: NotatfraWiersholm/AdvokatMortenGoller c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 7

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift

Endring i LOA/FOA pga nye direktiver - høringsuttalelse til endringer i lov om offentlige anskaffelser og tilhørende anskaffelsesforskrift Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no DATO 16.06.2015 REFERANSE DERES DATO 17.03.15 DERES REFERANSE 15/1514-1 SAKSBEHANDLER Yvonne Curtis Delphin VEDLEGG Kopi til: Endring i LOA/FOA pga

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren

Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren Rapport fra arbeidsgruppe for evaluering og videreutvikling av innkjøpsnettverk i UHR-sektoren Rapporten består av følgende hoveddeler 1. Innledning 2. Bakgrunn 3. Beskrivelse av nettverk og samarbeidsfora

Detaljer

Løftene kan ikke innfris

Løftene kan ikke innfris Løftene kan ikke innfris Betraktninger foran valgkampen 2003 av Fritz C. Holte Roskva Fritz C. Holte: LØFTENE KAN IKKE INNFRIS Betraktninger foran valgkampen 2003 Utgitt på forlaget Roskva, 2003 ISBN 82-996486-1-0

Detaljer

Deanu gielda - Tana kommune

Deanu gielda - Tana kommune Deanu gielda - Tana kommune Møteinnkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtested: Rådhussalen, Tana Rådhus Dato: 15.08.2013 Tidspunkt: 10:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 464 00 200, eller

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede gjennomførte en ett trinns konkurranse med forhandling om rammeavtale for anskaffelse av hotelltjenester. Klagenemnda fant at tildelingskriteriet "Dekningsområde

Detaljer

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger

Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning - konkurranselovens anvendelse på samarbeid mellom tannleger Den norske tannlegeforening Postboks 3063 Elisenberg 0207 Oslo Deres ref.: LMB/LMB/2 00500069-1 Vår ref.: 2005/297 MAB-M6 INAR 553.2 Saksbeh.: I Dato: 11. oktober 2005 Konkurranseloven 9 annet ledd veiledning

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Teletopia Gruppen AS Strandveien 8 1366 LYSAKER Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 11/01209-23/HTE 20. juni 2012 Kontroll hos Teletopia Gruppen AS 22112011 - varsel om vedtak varsel

Detaljer

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007

PROTOKOLL. STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007 ÅS KOMMUNE PROTOKOLL STYRE/RÅD/UTVALG MØTESTED MØTEDATO Kontrollutvalget Rådmannskontorets møterom 16.01.2007 FRA SAKSNR: 1/07 FRA KL: 19.00 TIL SAKSNR: 3/07 TIL KL: 20.00 Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager har deltatt i en åpen anbudskonkurranse om tjenester for skadedyrbekjempelse. Klagenemnda fant at innklagede hadde brutt forskriften 22-3 (1) ved ikke å meddele

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser CustomPublish AS Møllergata 24 0179 OSLO Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2012/0204-6 01.07.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises til

Detaljer

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester

Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester meldinger SKD 8/10, 7. september 2010 Rettsavdelingen, avgift Avgiftsbehandlingen for fjernleverbare tjenester Denne meldingen omhandler avgiftsberegningen ved kjøp og salg av fjernleverbare tjenester

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Tone Kleven, Andreas Wahl og Jakob Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede har gjennomført en åpen anbudskonkurranse for anskaffelse av rammeavtale om kjøp av matvarer. Klager ble avvist som følge av manglende oppfyllelse av

Detaljer

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14

PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016. Meldal kommune. Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 PLAN FOR SELSKAPSKONTROLL 2015-2016 Meldal kommune Vedtatt i kommunestyret 11.12.2014, sak 70/14 1 Om selskapskontroll Kontrollutvalget skal påse at det gjennom selskapskontroll føres kontroll med forvaltningen

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klager hadde deltatt i begrenset anbudskonkurranse om tjenesteanskaffelse av byggherreombud og byggeleder på to prosjekter. Da klager ikke var regnskapspliktig,

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 14/3274 14/00736-2/EOL 14. oktober 2014

Deres referanse Vår referanse Dato 14/3274 14/00736-2/EOL 14. oktober 2014 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 14/3274 14/00736-2/EOL 14. oktober 2014 Datatilsynets høringsuttalelse - NOU 2014:5 MOOC til Norge Vi viser til deres

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Næringslivets HovedorgfuJisasjon. Magni Elsheim, Kai Krtiger, Andreas Wahl

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Næringslivets HovedorgfuJisasjon. Magni Elsheim, Kai Krtiger, Andreas Wahl Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda ila Statens pensjonskasse et gebyr på 170000 kroner for ulovlig direkte anskaffelse av IT-konsulenttjenester. Gebyret utgjorde ca. 11,8 prosent av anskaffelsens

Detaljer

Høringssvar fra privatpersoner del 1

Høringssvar fra privatpersoner del 1 Høringssvar fra privatpersoner del 1 Navn Enig/- ikke enig Begrunnelse Alexander Enig JA! Alonso Enig Så slipper jeg å ha et selskap jeg ikke "benytter" til annet enn å beholde mine domener! Amir Enig

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innkiagede gjennomførte en åpen anbudskonkurranse vedrørende rammeavtale for banktjenester. Klagenemnda fant at innkiagede ikke hadde brutt regelverketfor offentlige

Detaljer

Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF

Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF Oslo kommune Kommunerevisjonen Rapport 12/2007 Anskaffelsesrutiner i Boligbygg Oslo KF 2007 Kommunerevisjonen integritet og verdiskaping Rapport 12/2007 Publikasjoner fra Kommunerevisjonen i Oslo 1/2006

Detaljer

Oslo kommune Oslo Havn KF

Oslo kommune Oslo Havn KF Oslo kommune Oslo Havn KF MØTEINNKALLING Havnestyre Møtested: Møtetid: Havnestyresalen 31.01.2013 kl.16:00 Forfall meldes til utvalgssekretær Anne Kjersti Steffensen tlf. 908 91 258. E-post: anne.kjersti.steffensen@ohv.oslo.no.

Detaljer

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) XX kommune Tjenesteavtale mellom XX kommune og UNN HF om Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) 1. Parter Denne avtalen er inngått

Detaljer

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen.

3 Definisjoner Definisjonene i forsøksdyrforskriften 4 gjelder også i denne instruksen. Utkast til instruks for forsøksdyrforvaltningen Fastsatt av Landbruks- og matdepartementet og Fiskeri- og kystdepartementet (dato), jf. lov 19. juni 2009 om dyrevelferd 13, forskrift (dato) om bruk av

Detaljer

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter

Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Nye krav til kvalifikasjoner til fører av lasteskip med lengde under 15 meter Jack-Arild Andersen, sjefingeniør, Sjøfartsdirektoratet. Hva skjer? Servicefartøyene blir større og større.. men ikke nødvendigvis

Detaljer

Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen)

Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten og ved opphold i sykehus (Ledsageravtalen) Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 60/2013 Saksbehandler: Samhandlingsleder Unni Bente Elde Møtedato: 29.08/2013 Samhandlingsreformen - Avtale om bruk av ledsager ved reise til og fra spesialisthelsetjenesten

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser COWI AS Att: Regiondirektør Sverre Ottesen Postboks 6051 Bedriftssenteret 5892 BERGEN Deres referanse Vår referanse Dato 2010/290 27.01.2012 Avvisning av klage på

Detaljer

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon

Veileder. Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon s U Y Veileder Oppfølging av foreldre med barn/ungdom plassert i fosterhjem eller på institusjon INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1.

Skole/Prosjekt: Saksnr.: Arkivkode: Anskaffelsesprotokoll konkurranse med forhandling i to trinn - over terskelverdi Dok. nr.: 100417 Rev.: 1. Side 1 av 7 ANSKAFFELSESPROTOKOLL OVER TERSKEL for anskaffelser etter forskrift om offentlige anskaffelser, del III - over terskelverdi (over 1,65 mill. for varer og tjenester, 41,0 mill. bygg og anlegg)

Detaljer

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS

SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Selskapskontroll Utarbeidet av Hedmark Revisjon IKS på vegne av kontrollutvalget i Hedmark fylkeskommune SELSKAPSKONTROLL KJØREKONTORET INNLANDET AS Postboks 84, 2341 Løten Telefon: 62 43 58 00 www.hedmark-revisjon.no

Detaljer

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse

Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Klagenemnda for offentlige anskaffelser Sectech AS Flodmyrvegen 23 3946 PORSGRUNN Norge Deres referanse Vår referanse Dato: 2013/0084-10 25.04.2014 Avvisning av klage på offentlig anskaffelse Det vises

Detaljer