Ideelt Nettverk (IN) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Org.nr.:998!884!845!!!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ideelt Nettverk (IN) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Org.nr.:998!884!845!!!"

Transkript

1 Org.nr.: TilNærings+ogfiskeridepartementet. 17.juni2015 Lov/forskriftomoffentligeanskaffelser2høringssvarfraIdeelt Nettverk IdeeltNettverktakkerforanledningentilågihøringsuttalelse. IdeeltNettverkeretsamarbeidsnettverkfororganisasjonene: NKSKløverinstitusjoner BlåKorsNorge Frelsesarmeen KirkensBymisjon Kirkenssosialtjeneste LandsforeningenforHjerte+oglungesyke LukasStiftelsen Manifestsenteret StiftelsenBetanienOslo StiftelsenBetanienAlta Fransiskushjelpen Furukollenpsykiatriskesenter NordreAasen støttelagetforutviklingshemmedeioslo P22 StiftelsenKraft VåruttalelsefølgeropputtalelsenvigavtilForenklingsutvalgetsinnstillingioktober2014. IdeeltNettverkforesloderatdetlagesenegenforskrift(elleretegetkapitteliforskriften)som handleromhelseogsosialtjenester. Viharmerketossatdepartementethenviserutformingenavegnereglerfor«sosialeogandre spesifikketjenester»,terskelverdiersamtregelverkforanskaffelserunderterskelverdienetil egenprosesshøsten2015.viforutsetterdaatdetgismulighettilåkommemedinnspillogsåtil dettearbeidet jfr.samarbeidsavtalenmellomregjeringenogdeideelleorganisasjonene. Vårekommentarerherhandlerderforomutformingenavdeoverordnedebestemmelsenei lovforslagetogdegenerellereglersomersærligrelevantefordeideelleorganisasjonenes arbeidsfeltogviktigeforågiideelleorganisasjonergodeogforutsigbarerammebetingelser. Ethovedanliggendefordeideelleorganisasjoneneeratvisamletsettfåretregelverksomgir mulighetforåvidereutvikledetbredespekteravsamarbeidsformerogkontraktstypersomidag erinnarbeidetfordisseorganisasjonene.dissesamarbeidsformeneinkludererbåde tjenestekjøpbasertpåoffentligeanskaffelserogpartnerskapbasertpåoffentligestøtte. Settunderettbørdetteregelverketfortsattgietstorthandlingsromforhvilkesamarbeidsform somerhensiktsmessigåvelgebådeutfraoppgavens/tjenestensart,samfunnets leveringssikkerhet,lokalsituasjonikommunene,hensynettilinnovasjonogutviklingeni tjenesteneogtilenklestmuligsaksbehandling. Lovens 6 Miljø,arbeidsforholdogsosialeforhold. Viergladeforatdepartementetfremholderatlovenikkebareskalregulerespilleregleneved gjennomføringavkonkurranser,menværeetviktigvirkemiddelforåivaretamiljø, arbeidsforholdogsosialeforholdsomdetutfraoverordnedesamfunnshensynogpolitiskemål børtasinniplanlegging,gjennomføringogoppfølgingavanskaffelsene uansett anskaffelsesområde. c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 1

2 Org.nr.: c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 2 DepartementetvisertilatdetnyeEU+direktivethardettesomettavsineperspektivernårdet gjelderånå2020+måletom«smart,sustainableandinclusivegrowth».deterdermedikkenoei EUsreglersomhindrerNorgeiåutformeenambisiøslovdergodeoginnovativeanskaffelser samtidiggirmerbærekraftigemiljøløsningerogforbedrersosialeforhold. Dennorskelovenbørderforpåleggeoppdragsgiverneåetterspørrenyemodellersom representerermiljømessigeogsosiale«merverdier»ogsomgårutoverminstekravog gårsdagensløsninger.dettebørframgåbådeavbegrunnelsenforlovtekstenogiforskriftender begrepenesombrukesbørblinærmereforklart. Ogsådetdanskeforslagettilny«udbudslov»girklartuttrykkforatoffentligeinnkjøpskal brukes«strategisk»foråhåndterevelferdstatensnyeutfordringer.lovenskalgiprosedyrerfor hvordaninnkjøpgjennomføres,menikkeleggebegrensningerpåhvasomskalkjøpesinn.ideelt Nettverkmenerdetteperspektiveterviktigforhindreenforsneverforståelseavhvasomien konkretleveransekandefineressom«kontraktensgjenstand». Ihøringsnotatetomendringerilovomoffentligeanskaffelsererforslagettilny 6utformetslik: "6."Miljø,"arbeidsforhold"og"sosiale"forhold" Statlige,"kommunale"og"fylkeskommunale"myndigheter"og"offentligrettslige"organer"skal" innrette"sin"anskaffelsespraksis"slik"at"den"bidrar"til"å"redusere"miljøpåvirkning"og"fremme" klimavennlige"løsninger."disse"oppdragsgiverne"skal"også"ha"etablert"egnede"rutiner"for"å" ivareta"hensynet"til"grunnleggende"menneskerettigheter"ved"offentlige"anskaffelser"der"det" er"en"risiko"for"brudd"på"slike"rettigheter." Oppdragsgiver"kan"stille"egnede"krav"og"kriterier"knyttet"til"ulike"trinn"i" anskaffelsesprosessen"slik"at"offentlige"kontrakter"inngås"og"gjennomføres"på"en"måte"som" fremmer"hensyn"til"miljø,"arbeidsforhold"og"sosiale"forhold,"forutsatt"at"disse"kravene"og" kriteriene"har"tilknytning"til"leveransen. " Kommentarertilforslaget: Iførstedelavforslagetbrukes«skal»,mensdetiandreavsnittbrukes«kan»utenatdetgisen utdypendeforklaringpånyanseneidette. Forholdetmellomførsteogannetavsnitterogsåuklartnårdetgjelder miljø.åredusere miljøpåvirkningogåfremmeklimavennligeløsningererogså miljøtiltak.hvilkesiderved miljøetgjenstårdafor kan+løsningen iparagrafensandredel? alternativt,er«skal» formuleringenformiljøutenannetinnholdenndeminimumskravsomuansetterdefinerti annetrelevantlovverk? Deterogsåuklarthva«arbeidsforhold»handleromutovergrunnleggendemenneskerettigheter oghvordanbegrepet«sosialeforhold»skalforstås, sometbegrepsomomfattermerenn «arbeidsforhold».deterdessutenviktigat«sosialeforhold»forståsslikatdetinkludererbåde individ,gruppeogsamfunnsnivå(lokalt,regionalt,nasjonalt). Sometbidragtildetviderearbeidettillaterviossåforeslåenalternativformuleringtil 6: Statlige,"kommunale"og"fylkeskommunale"myndigheter"og"offentligrettslige"organer"skal" innrette"sin"anskaffelsespraksis"slik"at"den"bidrar"til"å"redusere"miljøpåvirkning"og""fremme" klimavennlige"løsninger."" Disse"oppdragsgivere"skal"også"vurdere"hvordan"hensynet"til"andre"sosiale"forhold"C"

3 Org.nr.: c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 3 herunder"arbeidsforhold"c"som"kan"ha"tilknytning"til"leveransen"kan"tas"hensyn"til."" Oppdragsgivere"som"velger"å"ikke"inkludere"miljøC"og"sosiale"hensyn"i"anskaffelsen,"skal" begrunne"dette." Oppdragsgiverne"skal"også"ha"etablert"egnede"rutiner"for"å"ivareta"hensynet"til" grunnleggende"menneskerettigheter"ved"offentlige"anskaffelser"der"det"er"en"risiko"for" brudd"på"slike"rettigheter. " Oppdragsgiver"kan"stille"egnede"krav"og"kriterier"til"alle"trinn"i"anskaffelsesprosessen.""" Begrunnelse: IdeeltNettverkmenerinnholdetkommerbedreframvedåbehandlemiljø,sosialehensynog hensynettilmenneskerettigheteriegneavsnitt.deterviktigat«skal+formuleringen»også gjelder«sosialehensyn»+ikkebaremiljøhensynogmenneskerettigheter.miljøhensynogsosiale hensynhandlerikkebareomåunngåeventuelleskadeligebivirkningeravenanskaffelse,men omåskapesamfunnsmessige«mer»verdier,gjennomanskaffelsenespotensialeforpositive ringvirkninger. Denengelskeogskotskelovgivningenivaretardettevedatslikesamfunnshensyn«skal» vurderesialleanskaffelser(overenvissstørrelse),mendetoverlatestiloppdragsgiverå vurderehvordandetteskalkommekonkrettiluttrykkihverenkeltanskaffelse.kravettilen begrunnelseitilfellerdermanavenellerfleregrunnerredusererambisjonsnivået,gir muligheterforinnsynogstyrkermulighetenfordemokratiskeprosesser. At«sosialehensyn»vedenhveranskaffelseforankresi 6eretviktiggrunnlagforhvordan regelverketfor«sosialeogandrespesifikketjenester»skalutformes.«sosialehensyn»handler omdentypesamfunnsmessigverdiskapningsomideelleorganisasjonerharsærlige forutsetningerforåbidramed.menorganisasjoneneeravhengigavatsosialehensyn etterspørresikonkurransegrunnlaget.hvisikkevilslikehensynikkekunneblitillagtvekti konkurransen. Forskriften. Forskriftenbørettervårmeninggiennærmereavklaringavdespørsmålsomviharreisti forbindelsemedlovens 6.(seforrigekapittel). IdeeltNettverkhariforbindelsemeddennehøringenogsomenutdypingavprofessorFredrik SejerstedsnotattilNærings+ogfiskeridepartementetjuni2014,bedtadvokatfirmaetWiersholm v/advokatmortengolleromågienrettsligvurderingavhvilkethandlingsromnorske myndigheterhartilåsamarbeidemedideelleorganisasjoneromhelseogsosialtjenester innenforeusnyeregelverkogiforholdtil«defirefriheter».vivisertildettenotatetunderveis ogvedleggernotatetisinhelhet. Unntakforsamarbeidioffentligsektor egenregi/utvidetegenregi 2+8omUtvidetegenregidreierseg,slikvileserforslaget,bareomforholdetmellom offentligrettsligeorganer.dennorskeforståelseav«utvidetegenregi»omfatterderfor tilsynelatendeikkedendanskemodellenderprivatrettslige«selvejendeinstitusjoner»er inkludertiordningen. IdeeltNettverkhartidligereoversendttildepartementetmaterialeomdette.EtterIdeelt Nettverksoppfatningbørdetteværeenavdesamarbeidsformenesomdetoffentligeogideelle organisasjonerkantaibrukherinorge,nårpartenefinnerdettehensiktsmessig.

4 Org.nr.: c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 4 INorgeerdetpåhelseogsosialfeltetenrekkekontraktsforholdmellomdetoffentligeogideelle organisasjonersomikkeerkonkurranseutsatt bådeinnenspesialisthelsetjenestenogdriftav sykehjem.fordeideelleorganisasjoneneerdetviktigatmulighetentilåvidereføreslike kontraktsformeristørstmuliggradivaretasidetnyenorskeregelverketogatdetgisentydelig hjemmeliforskriftenfordette. AdvokatMortenGollergjennomgårisittnotatforutsetningeneforvertikaleoghorisontale samarbeidsmuligheterknyttettil«utvidetegenregi».vivisertilnotatetogberomatde mulighetersomherpåpekesinkluderesiforskriften. Mulighetentilådeleoppkontrakter. Dennemulighetenerviktigfordidengjørdetlettereforsmåogmellomstorevirksomhetertilå deltaikonkurransenomkontrakter.forideelleorganisasjonervilbestemmelsenkunneha betydningforatflereorganisasjonerkanfåmulighetentilådeltaiutviklingenavkontrakter knyttettilforeksempelarbeidsintegrerendetiltak.ideeltnettverkstøtterforslagetomat oppdragsgiverskalopplyseombegrunnelsendersomdetikketilretteleggesfordetteiden enkelteanskaffelse. Brukavunderleverandører. Pådeleravhelseogsosialfeltet,vilenutviklingsomåpnerforutstraktbrukav underleverandørerkunneundergravemulighetenforåbyggeoppgodefagmiljøerogdermed kvalitetenitjenesteneoverforbrukerne.deterderforviktigatdegenerellebestemmelsenepå detteområdetseesisammenhengmedutformingavregelverketfor«sosialetjenester».ideelt Nettverkvilkommetilbaketildettetilhøstennårdisseregleneskalutformes. Mulighetenforreservertekontrakter. AdvokatMortenGollergårisittnotatgrundiginnihvilkemuligheterdagensEU+rettgirforå reservereellerprioritereideelleorganisasjonervedtildelingavkontrakterforhelse+og sosialtjenester.blantannetgjennomgåseu+domstolensavgjørelseisakc+113/13(spezzino)og betydningenavdenneavgjørelsensometunntakiforholdtilgjennomføringenav«defire friheter».ifølgegoller(senotatetside4,5.avsnitt)erdetundernåværendereglermuligfor oppdragsgiverågjennomførebegrensedekonkurranserellergjøredirekteanskaffelserfra ideelleorganisasjonerdersomdet,iforholdtildenenkeltekontrakt/kontraktstype,begrunnesi "å"realisere"myndighetens"målsetninger"innenfor"helsec"og"sosialsektoren,"og"bidra"til" felleskapets"beste"og"økonomisk"effektivitet. GollermeneratdetnyeEU+direktivetikkeinnebærerendringernårdetgjeldermulighetenfor dennetypekonkreteunntakiforholdtilprinsippene«defirefriheter»ogatutformingenaven norskforskriftforhelse+ogsosialtjenester(artikkel74 77)kanutformesmeddettesom utgangspunkt(dogmedvissebegrensninger).detvisestilnotatetshovedkonklusjonerside1,og denvidereredegjørelsefordisse.. IdeeltNettverkberomatinnspilleneiMortenGollersnotattasmedidetviderearbeidmed utformingavforskriftfor«sosialeogandrespesifikketjenester». IdeeltNettverkhardessutenfølgendekontreteinnspillnårdetgjelderreservertekontrakteri henholdtilartikkel77ogtilforslagetiforskriftens 5+8. Nårdetgjelderartikkel77menerviatdennebørtasinnidennorskeforskriften. ArtikkelenergjenstandforatskilligdiskusjoniandreEU+landogbegrensningenedengir vedatbare«nye»organisasjonerkangisslikereservertekontrakter,+ogbarefor3år

5 Org.nr.: c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 5 (ogsåaldrimer?)virkerkunstigtrange.vimåderforventeatdetvilutvikleseg betydeligpraksispådetteiåreneframtilartikkelenskalevalueresogrevurderes(2019 ogdennepraksiskangigrunnlagbådeforåutvideoginnskrenkeadgangentilågiinngå slikekontrakter. Vierenigemeddepartementetiatartikkelenkanværeavbetydningforsåkalte«sosiale entreprenørskapstiltak»somtrengerenbeskyttetperiodepåveimotselvstendig økonomiskbærekraft.nårdetgjeldersosialeentreprenørskapstiltaksomhar sysselsettingsomsittformål,erogså 5+8viktig.Dettebørimidlertidikkeføretilat artikkel77ikketasinniforskriften. Sidenartikkel77erdelavdet«letteregimet»forslårviatdeninkluderesidetvidere arbeidetmeddettehøsten2015.påhelseogsosialfeltetermodellerfor«samskaping» (Innovasjoniomsorg)derbrukere,pårørende,frivillige,ideelle/frivilligeorganisasjoner, hjelpeapparatogeventueltlokaltnæringslivdannerenkoalisjonforåutviklenyetyper tiltak,blantdenyearbeidsformersometsamletregelverketmågiåpningfor. Viviserherogsåtildepartementetsarbeidmedenveilederfor«offentligetilskudd».Det erviktigåsealledissemuligheteneisammenheng. 5+8Reservertekontrakterforvirksomhetermedfunksjonshemmedeeller vanskeligstiltepersoner. Dettekanrepresentereenviktigmulighetforetablerearbeidsmuligheterfor funksjonshemmedeogandregruppersomerekskludertfraådeltaiarbeidslivetogvil kunnestimuleretilsosialtentreprenørskap. Dennetyperarbeidstiltakharogsåbehovforlangsiktigeogforutsigbare rammebetingelser. o Detbørderforavklaresatdetermuligåinngålangsiktigeavtalermedslike virksomheterogatmanikkeerbegrensetavden3+årsreglensomfølgerav artikkel77. o Deterogsåviktigåavklareforholdettilregelverketomoffentligstøtteslikat eventuellestøtteordningersombidrartilatsliketiltakbliretablertogvarige kompensasjonsordninger(foreks.lønnstilskudd)ikkestridermoteu+reglene omulovligstatsstøtte. IdeeltNettverkantaratetavmotivenefordennereservasjonsmulighetenfraEUssideer atdenbidrartilåoppfyllefnserklæringomfunksjonshemmedesrettighetersomeuhar sluttetsegtilogvidereførtblantannetgjennomsittprogram«socialbusiness alternative»somharenhøyprioritetieu+2020strategien.deterviktigatdetnorske regelverketfølgeroppbådedemuligheterogdeføringersomeusregelverkvilgipå detteområdetframoveroghvordandetteblirimplementertinasjonalestrategier.et eksempelerdennyedanskelovenom«socialøkonomiskevirksomheder»somtrådtei kraft1.januar2015. VimenerdeteravbetydningatdennesammenhengentilFN+erklæringensynliggjøresi dennorskeforskriften.fn+erklæringensartiklerbidrartilåbelysedesosialeforhold somlovenskalbidratilåivaretagjennommåtenanskaffelsengjennomførespå,+slik somsosialinkluderingpåarbeidsplassen/ilokalsamfunnetogstyrkeden enkeltes/familienssosialekapital. Dennetypeklargjøringerviktigforalledeideelleorganisasjonersomarbeidermedå inkluderefolksomerutenforarbeidslivetgjennomarbeidstiltakavulikeslag.detteeret

6 Org.nr.: feltsomeristorendringogsomtrengeretgjennomtenktoghelhetligregelverk,+jfrdet viderearbeidetmedutformingenavreglenefor«sosialeogandrespesifikketjenester». Klargjøremulighetenetilåbenyttelangeog/ellerløpendeavtaler. Blantdeeksistensiellespørsmålsomharskapthodebryforaktørerpåhelseogsosialfeltet,er mulighetenforåinngålange(ogløpende)tjenestekontrakterbegrunnetitjenestenskarakter, langsiktigeinvesteringeriinfrastrukturogkompetanseoppbygging.deterviktigatdisse mulighetenetydeliggjøresiforskriften. Forenklingsutvalgetharforøvrigpåpektatmulighetenforlangeavtalerforhelseog sosialtjenesterunderdetnyedirektivetogsågjelderrammeavtaler. Innovasjonspartnerskap. IdeeltNettverkstøtteratdetgenereltleggestilretteforslikepartnerskapidetviderearbeidet medutviklingavprodukterogtjenester.innovasjonspartnerskapvilkunnegiviktigemuligheter forideelleorganisasjonerpåhelseogsosialfeltettilådeltaiinnovasjonogutviklingssamarbeid meddetoffentligeogmedandrepartnereellerinteressentgrupper jfrideeneom «samskaping»ogsosialtentreprenørskap.deterderforviktigatutformingavdegenerelle regleneiforskriftenseesisammenhengmeddetregelverketsomskalutviklesfor«sosialeog andrespesifikketjenester».vivilønskeågånærmereinnpådetteidetviderearbeidmed forskriftenhøsten2015. Kvalifikasjonskrav/Kravspesifikasjoner/tildelingskriterier. Forholdetmellomdissebegrepeneienanbudskonkurransekanværevanskeligåforstå.I 12+1 angishvasomerlovligekravogi12+5listesoppmuligekravtilleverandørenstekniskeog fagligekvalifikasjoner.detteaktualiseresvedatlovens 6sieratmanvedoffentligeanskaffelser skal/kanivaretamiljømessigeogsosialehensyn. Etteksempeleromogihvilkengraddetskalværemuligåstillekravtilatdeleverandørersom deltarikonkurransenmåoppfyllevissesosialeklausuler foreksempelengittandelav medarbeidernesomharfunksjonshemninger/ervanskeligstiltepåarbeidsmarkedet.elleromog ihvilkengradannen«sosialmerverdi»skalkunneetterspørresogtilleggesvekt. I 5+8heterdetatoppdragsgiverkanbegrensekonkurransentilvirksomhetersomharminst 30%slikeansatte.Bestemmelseneridettilfelletenbetingelseforåkunnedeltaikonkurransen dvs.etkvalifikasjonskrav. Dettereiserenrekkespørsmål: kandettenkesatogsåenlavere%kanbenyttessomdelavdenorskeregleneforsosiale tjenester ellerutelukkesdettevedatdegenerelleregleneharsattkravettil30%? Kanoppdragsgiveristedetleggedenneklausuleninnsomettildelingskriterium jo flerevanskeligstiltearbeidstakere,desshøyere«kvalitetsscore»? Nårdetgjelder«sosialeogandrespesifikketjenester»skalnasjonalstatenhaetstørre romforåivaretanasjonale/kulturelle/sosialehensynennpåandreområder.muligheten tilåivaretablantannethelsemessigeogsosialeforholderdaventeligganskesååpneså lengegrunnprinsippeneomgjennomsiktighet/likebehandlingivaretas.erdetforslike tjenestersvedkommendemuligåleggeinnkravtilsysselsettingavvanskeligstiltei konkurransen? ellerandreformerforsamfunnsrettetaktivitet? foreksempelknyttet tildensåkalteaktivitetspliktenforsosialhjelpsmottakere. c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 6

7 Org.nr.: IdeeltNettverkmenerdeternødvendigåkommetilbaketilennærmereklargjøringavslike spørsmål. VivisertilnotatenefraMortenGollerogFredrikSejerstedsompekerpåatdetfinnesetstort politiskogjuridisklegitimthandlingsromforoffentligeanskaffelseravhelseogsosialtjenester derkonkurransenkantilretteleggesslikatdeideelleorganisasjonenessamfunnsbidragblir etterspurtogverdsatt.dettemåbådesynliggjøresiutformingenavforskriftenogpå veiledernivå. Dissenotatenepekerdessutenpådethandlingsrommetsombaserersegpåtilskuddog Wiersholmsnotatgårnærmereinnpåkjennetegnveddeavtalersomdamåinngåsforikkeåbli «gjensidigbebyrdende».vimenerdeterfornuftigåutredegråsonenmellomregelverkenefor offentligeanskaffelserogoffentligstøtteparalleltframoverogergladeforatdepartementet synesåværeinnstiltpådette. Vennlighilsen IdeeltNettverk MetteKalve TerjeKaupang(sign) DirektøriKløverinstitusjoneneAS Seniorrådgiver,KirkensBymisjonOslo Vedlegg: NotatfraWiersholm/AdvokatMortenGoller c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 7

Ideelt Nettverk (IN) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Org.nr.:998!884!845!!!

Ideelt Nettverk (IN) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Org.nr.:998!884!845!!! Org.nr.:998884845 TilNærings+ogfiskeridepartementet Høringsuttalelse:NOU2014:4ENKLEREREGLER BEDREANSKAFFELSER. IdeeltNettverk(IN)girheruttrykkforsittsynpåForenklingsutvalgetsinnstilling. IdeeltNettverkeretsamarbeidsnettverkfororganisasjonene:

Detaljer

Ideelt Nettverk (IN) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Org.nr.:998!884!845!!!

Ideelt Nettverk (IN) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Org.nr.:998!884!845!!! Ideelt Nettverk (IN)!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Org.nr.:998!884!845!!! Til!NæringsF!og!fiskeridepartementet.!!!!!!!!!!! 17.!juni!2015!!!!

Detaljer

SAK-innkjøp. En prosjektbeskrivelse Olav Holden Kjetil Skog

SAK-innkjøp. En prosjektbeskrivelse Olav Holden Kjetil Skog SAK-innkjøp En prosjektbeskrivelse Olav Holden Kjetil Skog Bakgrunn UHR-innkjøpsutvalg har hatt i sitt mandat fra 2006 at det skal jobbes med utvikling av faglige nettverk i sektoren innen for innkjøpsområdet

Detaljer

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Søknad Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Kort beskrivelse Selskapets lokaler mangler tilstrekkelig

Detaljer

Nytt rundskriv om prinsipper og krav for samfunnsøkonomiske analyser R-109/2014

Nytt rundskriv om prinsipper og krav for samfunnsøkonomiske analyser R-109/2014 Nytt rundskriv om prinsipper og krav for samfunnsøkonomiske analyser R-109/2014 Ingvild Melvær Hanssen 5. Juni 2014 DFØs nettverk for samfunnsøkonomiske analyser Rundskrivets virkeområde «Rundskrivet fastsetter

Detaljer

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune

Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Journalpost:16/58810 Saksnummer Utvalg/komite Dato Fylkesrådet 06.09.2016 273/2016 Fylkesrådet 06.09.2016 Innkjøpspolicy for Nordland fylkeskommune Sammendrag Saken drøfter Nordlands fylkeskommunes innkjøpspolicy

Detaljer

Norges Banks regionale nettverk. Runde 2015 3 - Regionale figurer Intervjuer gjennomført i perioden 10. til 27. august

Norges Banks regionale nettverk. Runde 2015 3 - Regionale figurer Intervjuer gjennomført i perioden 10. til 27. august Norges Banks regionale nettverk Runde - Regionale figurer Intervjuer gjennomført i perioden. til 7. august Region Innland Region Innland. Vekst i produksjon Siste måneder og neste 6 måneder Indeks¹ - venstre

Detaljer

Anskaffelser muligheter og utfordringer for bade- og svømmeanlegg

Anskaffelser muligheter og utfordringer for bade- og svømmeanlegg Svømmehallkompetanse, Hamar, 17. mars 2016 Anskaffelser muligheter og utfordringer for bade- og svømmeanlegg Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver 29.03.2016 1 Forskjellige utfordringer ved anskaffelser

Detaljer

Innovative anskaffelser Muligheter i nytt regelverk og prosedyrer. Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Innovative anskaffelser Muligheter i nytt regelverk og prosedyrer. Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovative anskaffelser Muligheter i nytt regelverk og prosedyrer Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovasjon? Innovative anskaffelser NEI Anskaffelse av innovasjon (Utvikling/FoU) Vurdere behov Dialog

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk - smidig eller usmidig?

Nytt anskaffelsesregelverk - smidig eller usmidig? Nytt anskaffelsesregelverk - smidig eller usmidig? Johan Englund seniorrådgiver Innovasjonsreisen kan by på utfordringer Anskaffelser er ikke et strategisk virkemiddel i offentlige virksomheters utviklingsarbeid

Detaljer

Johan Englund. INNOVATIONSPARTNERSKAP Utblick Norge

Johan Englund. INNOVATIONSPARTNERSKAP Utblick Norge Johan Englund INNOVATIONSPARTNERSKAP Utblick Norge Innovasjonspartnerskap Lærdommer fra andre siden grensen Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Direktoratet for forvaltning og IKT Innovasjon? Innovative

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Tilskudd til arbeid med universell utforming

Tilskudd til arbeid med universell utforming Tilskudd til arbeid med universell utforming - Lavthengende frukter Torunn Berg Søke om tilskudd? Bufdir inviterer deltakerne i KS-nettverket 2017 til å søke tilskuddsmidler gjennom vår tilskuddsordning

Detaljer

Forprosjektrapport. Medlemsdatabase for Amnesty International Juridisk Studentnettverk. Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Medlemsdatabase for Amnesty International Juridisk Studentnettverk. Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus Margit Cecilie Haugen s163289 Pernille Mohn s163300 Tonje Henriksen s156049 Forprosjektrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Om bedriften... 2

Detaljer

Økologi som konkurranse- fortrinn og forretningsmodell

Økologi som konkurranse- fortrinn og forretningsmodell Økologi som konkurranse- fortrinn og forretningsmodell I denne læreboken lærer du hvordan du kan bruke ØKOLOGI som konkurransefortrinn og forretningsmodell gjennom å ta i bruk ØKOmodellen. Skrevet av:

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato:

Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland. KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: Nærings- og fiskeridepartementet Statsråd Monica Mæland KONGELIG RESOLUSJON Ref nr: Saksnr: 14/3880 Dato: 28.03.2014 Kongelig resolusjon om endringer i anskaffelsesregelverket som følge av revidert WTO/GPA-avtale

Detaljer

Offentlige anskaffelser Beregning av en kontrakts verdi. Planlegging av konkurranser og konkurranseformer BAL og organisasjon og ledelse

Offentlige anskaffelser Beregning av en kontrakts verdi. Planlegging av konkurranser og konkurranseformer BAL og organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser Beregning av en kontrakts verdi. Planlegging av konkurranser og konkurranseformer BAL og organisasjon og ledelse Beregning av en kontrakts verdi Hjemmel

Detaljer

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling og rammebetingelser

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Viel Sørensen Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Hvilke lover og forskrifter endres? Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser

Detaljer

Fattigdommens dynamikk

Fattigdommens dynamikk Ivan Harsløf og Sissel Seim (red.) Fattigdommens dynamikk Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 11 Kapittel 1 Fattigdom i en norsk velferdskontekst

Detaljer

Innovasjon i norske kommuner Hva skjer? og hva gjør gode innovasjonskommuner? Innlegg på SAFO-konferanse 28. januar 2017 Henrik D.

Innovasjon i norske kommuner Hva skjer? og hva gjør gode innovasjonskommuner? Innlegg på SAFO-konferanse 28. januar 2017 Henrik D. Innovasjon i norske kommuner Hva skjer? og hva gjør gode innovasjonskommuner? Innlegg på SAFO-konferanse 28. januar 2017 Henrik D. Finsrud, KS Denne presentasjonen Behovet for innovasjon Hva er innovasjon?

Detaljer

Fransiskushjelpen. «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle

Fransiskushjelpen. «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle Familiehjelperen Fransiskushjelpen «Hjelpe, lindre og være tilstede» Grunnlagt i 1956 Alle tjenester i Fransiskushjelpen er gratis og åpne for alle Hjemmehospice Sykepleie på hjul Frivillige tjenester:

Detaljer

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet Bipolarforeningen

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet Bipolarforeningen Høringsinstanser ADHD Norge Akademikerne Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge Actis

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is.

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Stavanger kunstløpklubb engasjerer målbevisste og hardt arbeidende jenter og gutter som

Detaljer

Intervjuer gjennomført i september 2009

Intervjuer gjennomført i september 2009 Regionalt nettverk Figurer Runde 9 - nasjonalt Figurer Runde 9 nasjonalt Intervjuer gjennomført i september 9 Figur. Vekst i produksjon Siste måneder og 6 måneder frem. Annualisert (Indeks*. Okt sep 9)

Detaljer

2015-2018. Plan for Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

2015-2018. Plan for Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2015-2018 Plan for Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Hovedmål: I Frelsesarmeens barnehager møter familiene kompetente og kreative voksne som viser omsorg for hele mennesket i tråd med kristne

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016

Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016 Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 2 500 mrd pr år Offentlig

Detaljer

Tilbudskonferanse kl 12:00 Nasjonal anskaffelse av forbruksmateriell til nevrokirurgi. Telefon/lync

Tilbudskonferanse kl 12:00 Nasjonal anskaffelse av forbruksmateriell til nevrokirurgi. Telefon/lync Tilbudskonferanse 12.3.2015 kl 12:00 Nasjonal anskaffelse av forbruksmateriell til nevrokirurgi Telefon/lync Kort om Helseforetakenes Innkjøpsservice AS (HINAS) De regionale helseforetakenes sitt eget

Detaljer

Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan

Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan 2016-2018 Innhold Jentefotball i Lørenskog IF Handlingsplan 2016-2018 1. Innledning 2. Formål 3. Omfang 3.1 Hva 3.2 Hvem 3.3 Når 4. Rammebetingelser 5. Fokusområder

Detaljer

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap Innovasjonspartnerskap Ny "kontraktsform" i nye FOA Advokat Anne Buan 8. September 2015 www.svw.no Temaer Kort om bakgrunnen Gjennomgang av kontraktsformen Når og hvordan? Oppsummering/konklusjon Er det

Detaljer

Skole og oppvekst Kommunesektorens handlingsrom som skoleeier. Lasse Hansen Administrerende direktør

Skole og oppvekst Kommunesektorens handlingsrom som skoleeier. Lasse Hansen Administrerende direktør Skole og oppvekst Kommunesektorens handlingsrom som skoleeier Lasse Hansen Administrerende direktør Velkommen til KS Lasse Hansen Adm.dir KS ulike roller Interessepolitisk aktør Daglig drift Arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune IWA nasjonalkomiteen Innovasjonskonferanse 12.03.14 ms 1

Detaljer

regionale nettverk Runde Nasjonale figurer

regionale nettverk Runde Nasjonale figurer Norges Banks regionale nettverk Runde Nasjonale figurer (Intervjuer gjennomført i 7. august til. september, ) . Vekst i produksjon. Aggregert Siste måneder og neste 6 måneder. Annualisert Indeks* - venstre

Detaljer

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017

Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017 Vi bidrar til utvikling av mennesker, virksomheter og næringer! Offentlige anskaffelser Upphandlingsdagen, Luleå, 8. februar 2017 Agenda Offentlige anskaffelser Anskaffelsesregler fra 1.1.2017 Hvordan

Detaljer

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av Vår dato Vår referanse 15.6.2015 15/00313-2 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Bente Hagelien Høringsbrev - Forslag om endring av lov

Detaljer

General Adaptation Syndrome

General Adaptation Syndrome GeneralAdaptationSyndrome Denmodernetraumeihverdagen! SkrevetavChristinOlsen17.09.2009 DavidAllenskriveriinnledningentilboken:(Fåtinggjort!) Velkommentilenskattekisteavtiltaksomskafferdeg merenergi,gjørdegmeravslappetogsørgerforatdufår

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER

FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER PRESENTASJON AV ULIKE CASE Revisjonsrådgiver Per Langseth Oslo kommune, Gardermoen, 26.10.2010 Nasjonal fagkonferanse i offentlig revisjon Oversikt Kort om Oslo kommunes

Detaljer

Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling

Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling Bioenergi Sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Radisson Blu, Tromsø 13.03.2012 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling

Detaljer

Prosjektrapport prosjekt bostedsløse i Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo.

Prosjektrapport prosjekt bostedsløse i Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo. Prosjektrapport prosjekt bostedsløse i Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo. 1. Oppsummering/ Kortversjon Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo har rehabilitert en gammel lagerbygning på Grønland, og fått klausulert

Detaljer

Norske bedrifter i et utvidet EØS

Norske bedrifter i et utvidet EØS Norske bedrifter i et utvidet EØS Jon Vea Næringslivets Hovedorganisasjon 30. September 2004 Et nytt Europa Norge ikke uberørt Nye muligheter for bedriftene Et større Indre marked Felles regler og ensartede

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Velkommen til Trondheim

Velkommen til Trondheim Velkommen til Trondheim 21.09.2016 Visjonen: Store, lille Trondheim Foto: Carl-Erik Eriksson Tusen års historie 997 1031 1080 1152 1217 1320 1537 1680 1910 1997 Velkommen til Trondheim Teknologihovedstaden

Detaljer

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune

Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017 Politikk og strategi for anskaffelser i Rana kommune 2017-2020 Vedtatt av kommunestyret 14. februar 2017 Innhold 1. POLITIKK OG STRATEGI FOR ANSKAFFELSER... 2 1.1 MÅL... 2 1.2 DELMÅL... 3 2. ORGANISERING...

Detaljer

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 Roger Hatling, sen.rådg. www.innovasjonnorge.no Innovasjon Norges oppdrag: Å fremme bedrifts- og samfunnsøk. lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere gode gründere

Detaljer

Kåre Hagen: Utfordringer og muligheter i fremtidens omsorgstjenester Innspill til Perspektivmeldingen Seminar Finansdepartementet 31-mars 2016

Kåre Hagen: Utfordringer og muligheter i fremtidens omsorgstjenester Innspill til Perspektivmeldingen Seminar Finansdepartementet 31-mars 2016 Kåre Hagen: Utfordringer og muligheter i fremtidens omsorgstjenester Innspill til Perspektivmeldingen 2017. Seminar Finansdepartementet 31-mars 2016 Utfordringen: Måten vi i dag produserer tjenester på

Detaljer

Anskaffelsesstrategi for Arbeidsdepartementet

Anskaffelsesstrategi for Arbeidsdepartementet Anskaffelsesstrategi for Arbeidsdepartementet 2011 2012 2 Dokumentet er utarbeidet av Budsjett- og økonomiavdelingen og godkjent av departementsråden 26. februar 2011. Innhold 1. Innledning 4 2. Oversikt

Detaljer

Norges Banks regionale nettverk. Runde 2015 1 - Nasjonale figurer Intervjuer gjennomført i perioden 13. januar til 16. februar

Norges Banks regionale nettverk. Runde 2015 1 - Nasjonale figurer Intervjuer gjennomført i perioden 13. januar til 16. februar Norges Banks regionale nettverk Runde 5 - Nasjonale figurer Intervjuer gjennomført i perioden. januar til 6. februar Vekst i produksjon. Aggregert Siste måneder og neste 6 måneder Indeks¹ - venstre akse,

Detaljer

ANDRE STØTTEORDNINGER Innhold:

ANDRE STØTTEORDNINGER Innhold: ANDRESTØTTEORDNINGER Innhold: Kommunaleoglokalestøtteordninger 5.Kommunen 6.Ungdomssatsingidistriktene 7.Storbymidler 8.Retttilfribrukavundervisningslokaler 9.Andrelokalemuligheter Fylkeskommunalestøtteordninger

Detaljer

Norges raskeste innovasjonsmotor

Norges raskeste innovasjonsmotor Norges raskeste innovasjonsmotor Tore André Sines 17. November 2017 Hvorfor gjør vi dette? Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 3 Innovative anskaffelser - mer enn regelverk og metode Nei

Detaljer

Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister

Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser Kunngjøring og frister Administrasjon og ledelse og årsstudiet i organisasjon og ledelse Kunngjøring av konkurranser 1 Hvorfor kunngjøringsregler? Regulert

Detaljer

Innhold 1. Innledning Bakgrunn for innovasjonspartnerskapet Formålet med innovasjonspartnerskap

Innhold 1. Innledning Bakgrunn for innovasjonspartnerskapet Formålet med innovasjonspartnerskap Vedlegg 2 Behovsbeskrivelse til konkurransegrunnlag om Innovasjonspartnerskap vedrørende aktivisering og egenmestring for bruker i korttidsopphold som også kan følge bruker til eget hjem. Innhold 1. Innledning...

Detaljer

torsdag 31. mai 12 Søren Kierkegaard

torsdag 31. mai 12 Søren Kierkegaard Søren Kierkegaard "Hvis det i sandhet skal lykkes at føre et menneske hen til et bestemt sted, må man først og ;emst passe på at finde ham der hvor han er og beg>?de der." Søren Kierkegaard Barrierer for

Detaljer

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog.

Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Innovative offentlige anskaffelser og leverandørdialog. Hvordan gjør vi det? Basis 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser - fremtidsrettede og bedre

Detaljer

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgen region sørvest - regionkontor Kriminalomsorgen region nord - regionkontor Kriminalomsorgen region sør - regionkontor Kriminalomsorgen region vest - regionkontor

Detaljer

Standard Vegmodell. Kjetil Gjesdal 29. april 2009

Standard Vegmodell. Kjetil Gjesdal 29. april 2009 Standard Vegmodell Kjetil Gjesdal 29. april 2009 Powels rolle Powel leverer programvare til entreprenører som bygger veger for Statens vegvesen og andre Statens vegvesen er største landbaserte utbygger

Detaljer

Statens jernbanetilsyn i Erik Ø. Johnsen Direktør Statens jernbanetilsyn

Statens jernbanetilsyn i Erik Ø. Johnsen Direktør Statens jernbanetilsyn Statens jernbanetilsyn i 2008 Erik Ø. Johnsen Direktør Statens jernbanetilsyn Statens jernbanetilsyn i 2008 Mandatet vårt, hvem er vi, rollefordeling Aktuelle utfordringer hos tilsynet og virksomhetene

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem

Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem Oslo kommune Sykehjemsetaten Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem 19.06.2013 Hallstein Murtnes 1 I. Informasjonsteknologi fra 2007 til 2015 II. Situasjonsbeskrivelse 2007 III. Det

Detaljer

Deres!ref.:!201410551! Vår!saksbehandler:!Are!Eriksen!(are.eriksen@getmail.!!!!!!!!!!Oslo,!5.!februar!2015!

Deres!ref.:!201410551! Vår!saksbehandler:!Are!Eriksen!(are.eriksen@getmail.!!!!!!!!!!Oslo,!5.!februar!2015! Plan&ogbygningsetaten Boks364Sentrum 0102Oslo Deresref.:201410551 Vårsaksbehandler:AreEriksen(are.eriksen@getmail. Oslo,5.februar2015 FORBINDELSENALNASUTLØP(KONGSHAVN) EKEBERG ALNASUTLØP (MIDDELALDERPARKEN)

Detaljer

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser

Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Nytt regelverket om offentlige anskaffelser Seminar i Difi 24. januar 2017 seksjonssjef Bente Hagelien Hvilke regler er nye? Regelverk som omfattes: Lov om offentlige anskaffelser (endres) Forskrift om

Detaljer

The Norwegian CoE Scheme: Evaluation of Added Value and Financial Aspects

The Norwegian CoE Scheme: Evaluation of Added Value and Financial Aspects SFF-forum 28. oktober 2010 The Norwegian CoE Scheme: Evaluation of Added Value and Financial Aspects Liv Langfeldt Siri Brorstad Borlaug Magnus Gulbrandsen Formål/problemstillinger Innsikt i SFF-ordningens

Detaljer

Vi#slår#oss#saman.# #Fjordane# #Skogeigarlag#SA.# #Vestskog#SA#fusjonerer#med#Sogn#og# # # # #Skog#og#Tre#2015,#27.mai#

Vi#slår#oss#saman.# #Fjordane# #Skogeigarlag#SA.# #Vestskog#SA#fusjonerer#med#Sogn#og# # # # #Skog#og#Tre#2015,#27.mai# Vi#slår#oss#saman.# #Vestskog#SA#fusjonerer#med#Sogn#og# #Fjordane# #Skogeigarlag#SA.# # # # #Skog#og#Tre#2015,#27.mai# # # # #Styreleiar#i#Vestskog:#Halvor#L.#Brosvik# VESTSKOG#SA#I#Skogeigarlag#for#Vestlandet#

Detaljer

Norges Banks regionale nettverk

Norges Banks regionale nettverk Norges Banks regionale nettverk Runde Nasjonale figurer (Intervjuer gjennomført i 6.april til. mai, ) Figur. Vekst i produksjon. Aggregert Siste måneder og 6 måneder frem. Annualisert (Indeks* - venstre

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

Høringssvar - Samordning av statlige innkjøp

Høringssvar - Samordning av statlige innkjøp Vår dato Vår referanse 9.12.13 2013/01106-3 Deres dato Deres referanse 9.9.13 Fornyings- administrasjons og kirkedepartementet postmottak@fad.dep.no Postboks 8004 Dep 0030 Oslo Saksbehandler: DHS/AWS Høringssvar

Detaljer

Høring endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser.

Høring endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Nærings- og fiskeridepartementet postmottak@nfd.dep.no Vår ref.: ASB Oslo, 16. juni 2015 Høring endring av lov og forskrifter om offentlige anskaffelser. Det vises til høringsbrev fra Nærings- og fiskeridepartementet

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nærings- og fiskeridepartementet Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Rådgiver Elin Engelsen Geitle FKTs sekretariatskonferanse 22. mars 2017 Bakgrunnen for nytt regelverk Revidering av regelverket

Detaljer

Innovative anskaffelser Utnytt handlingsrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi

Innovative anskaffelser Utnytt handlingsrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Innovative anskaffelser Utnytt handlingsrommet i regelverket! Seniorrådgiver Johan Englund, Difi Direktoratet for forvaltning og IKT Innovasjon? Det verifiserte behovet Guarantees Quality Risk Volume IPRs

Detaljer

Invitasjon til tredje samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Invitasjon til tredje samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf. 22 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 02.03.2015 Deres dato: Vår referanse: 2014/1731 Deres referanse: Til ressurspersoner for skoleeiere i

Detaljer

FINANS NORGES ROLLE I UTVIKLINGEN AV BETALINGSFORMIDLINGEN I NORGE. adm. direktør Idar Kreutzer Finans Norge

FINANS NORGES ROLLE I UTVIKLINGEN AV BETALINGSFORMIDLINGEN I NORGE. adm. direktør Idar Kreutzer Finans Norge FINANS NORGES ROLLE I UTVIKLINGEN AV BETALINGSFORMIDLINGEN I NORGE adm. direktør Idar Kreutzer Finans Norge Oslo, 29.10.13 Finans Norge frem mot 2017 En modig og troverdig samfunnsaktør Sikre konkurransedyktige

Detaljer

Hvorfor. (har NTNU valgt å gå inn i EU Researchers Charter & Code)? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

Hvorfor. (har NTNU valgt å gå inn i EU Researchers Charter & Code)? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 1 Hvorfor (har NTNU valgt å gå inn i EU Researchers Charter & Code)? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 Utgangspunkt Vår visjon: NTNU internasjonalt fremragende i 2020

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører NR 4 2016 ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E.

AKTUELL KOMMENTAR. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører NR 4 2016 ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E. NAUG Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen i en by, sammen med medskaperne og stedsskaperne:

Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen i en by, sammen med medskaperne og stedsskaperne: o Fra oppsøkende virksomhet og aktiviteter i nabolag og byrom, -til en bred bevegelse og et nettverk for samskaping, transformasjon og hverdagsinnovasjon Om å påvirke mentaliteten, kulturen og utviklingen

Detaljer

Arbeidslinja: Med fokus på arbeidsplasser eller arbeidsmoral? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten

Arbeidslinja: Med fokus på arbeidsplasser eller arbeidsmoral? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Arbeidslinja: Med fokus på arbeidsplasser eller arbeidsmoral? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Arbeidslivets gullalder Endring av maktforholdene Tøyling av markedskreftene Kapitalkontroll

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Ledelse og økonomisk styring Valgfag Oslo, oktober 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all

Detaljer

EIERSTYRING FOR FRAMTIDA

EIERSTYRING FOR FRAMTIDA 1 Innledning EIERSTYRING FOR FRAMTIDA UTVIKLING AV TINE Konsernet TINE Gruppa ble dannet i 2002 og besto av TINE Norske Meierier, som igjen eide meieriselskapene og andre datterselskaper. TINE Norske Meierier

Detaljer

Norges Banks regionale nettverk

Norges Banks regionale nettverk Norges Banks regionale nettverk Runde Nasjonale figurer (Intervjuer gjennomført fra 7. januar til. februar, ) . Vekst i produksjon. Aggregert Siste måneder og neste 6 måneder. Annualisert Indeks* - venstre

Detaljer

MANGFOLD ER HVERDAGEN

MANGFOLD ER HVERDAGEN Oslo kommune Bydel Alna MANGFOLD ER HVERDAGEN Biljana Lauvstad spesialkonsulent Sosial, inkludering og lokalsamfunn 46.603 innbyggere Nr 15 i størrelsen blant kommuner 44,4% innvandrerbefolkning ulik migrasjonsbakgrunn

Detaljer

Jarle Kirkeberg,

Jarle Kirkeberg, Verran kommune Rådmann Vår dato Saksnummer 08.05.2015 2015/584-10 Saksbehandler Deres referanse Jarle Kirkeberg, 98 24 40 34 Verran Næringsforum Melding om vedtak Svar på søknad fra Verran Næringsforum

Detaljer

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2015 ANERKJENNE! "Det er en kunst å lytte så barn snakker, og snakke så barn lytter" Innledning: I barnehager kreves det kompetanseutvikling innenfor mange

Detaljer

Økonomisjefsamling 2010 Trondheim 12. november 2010 Jan Aasen, Høgskolen i Lillehammer. Informasjon fra UHRs Økonomiutvalg

Økonomisjefsamling 2010 Trondheim 12. november 2010 Jan Aasen, Høgskolen i Lillehammer. Informasjon fra UHRs Økonomiutvalg Økonomisjefsamling 2010 Trondheim 12. november 2010 Jan Aasen, Høgskolen i Lillehammer Informasjon fra UHRs Økonomiutvalg Saker UHRs Økonomiutvalg jobber med og/ eller er involvert i Ny kontoplan Prioriteringsråd

Detaljer

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2016 HANDLE! «Min viten må skape handling, ikke bare spre kunnskapen» Innledning: I barnehager kreves det kompetanseutvikling innenfor mange ulike områder.

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Frist for innlevering av tilbud: 8. oktober 2008, kl Tilbudet merkes: Tilbud 45/2008 papirposer for matavfall

Frist for innlevering av tilbud: 8. oktober 2008, kl Tilbudet merkes: Tilbud 45/2008 papirposer for matavfall 22.09.2008 Anbud papirposer for matavfall 1. Generelt Kommunene Steinkjer og Snåsa, skal kjøpe inn flere papirposer for matavfall/ våtorganisk avfall fra husholdningene. Husholdningene plasserer papirposene

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

Ille var det verre før var det nå

Ille var det verre før var det nå www.prognosesenteret.no Ille var det verre før var det nå Om mulige og umulige sammenhenger i bygg- og anleggsmarkedene Vestlandske Bygg- og Anleggsdager Bergen, 29. oktober 2015 v / Bjørn-Erik Øye Mediebildet

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 Samfunnsutvikling Kommune- og arealplanlegging Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 For levering til Alta kommune Saksnummer: 12/4958 Telefon:

Detaljer

Generelt om løsningen

Generelt om løsningen Innholdsfortegnelse Generelt om løsningen Opprette en artikkel Oversikt over artikler Opprette kalenderoppføring Oversikt over kalenderoppføringer Opprette annonse Opprette medlemsartikkel Opplasting

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor

Innovasjon i kommunal sektor Innovasjon i kommunal sektor Kommuneøkonomikonferansen Fylkesmannen i Nordland 11. juni 2014 Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer