Ideelt Nettverk (IN) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Org.nr.:998!884!845!!!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ideelt Nettverk (IN) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Org.nr.:998!884!845!!!"

Transkript

1 Org.nr.: TilNærings+ogfiskeridepartementet. 17.juni2015 Lov/forskriftomoffentligeanskaffelser2høringssvarfraIdeelt Nettverk IdeeltNettverktakkerforanledningentilågihøringsuttalelse. IdeeltNettverkeretsamarbeidsnettverkfororganisasjonene: NKSKløverinstitusjoner BlåKorsNorge Frelsesarmeen KirkensBymisjon Kirkenssosialtjeneste LandsforeningenforHjerte+oglungesyke LukasStiftelsen Manifestsenteret StiftelsenBetanienOslo StiftelsenBetanienAlta Fransiskushjelpen Furukollenpsykiatriskesenter NordreAasen støttelagetforutviklingshemmedeioslo P22 StiftelsenKraft VåruttalelsefølgeropputtalelsenvigavtilForenklingsutvalgetsinnstillingioktober2014. IdeeltNettverkforesloderatdetlagesenegenforskrift(elleretegetkapitteliforskriften)som handleromhelseogsosialtjenester. Viharmerketossatdepartementethenviserutformingenavegnereglerfor«sosialeogandre spesifikketjenester»,terskelverdiersamtregelverkforanskaffelserunderterskelverdienetil egenprosesshøsten2015.viforutsetterdaatdetgismulighettilåkommemedinnspillogsåtil dettearbeidet jfr.samarbeidsavtalenmellomregjeringenogdeideelleorganisasjonene. Vårekommentarerherhandlerderforomutformingenavdeoverordnedebestemmelsenei lovforslagetogdegenerellereglersomersærligrelevantefordeideelleorganisasjonenes arbeidsfeltogviktigeforågiideelleorganisasjonergodeogforutsigbarerammebetingelser. Ethovedanliggendefordeideelleorganisasjoneneeratvisamletsettfåretregelverksomgir mulighetforåvidereutvikledetbredespekteravsamarbeidsformerogkontraktstypersomidag erinnarbeidetfordisseorganisasjonene.dissesamarbeidsformeneinkludererbåde tjenestekjøpbasertpåoffentligeanskaffelserogpartnerskapbasertpåoffentligestøtte. Settunderettbørdetteregelverketfortsattgietstorthandlingsromforhvilkesamarbeidsform somerhensiktsmessigåvelgebådeutfraoppgavens/tjenestensart,samfunnets leveringssikkerhet,lokalsituasjonikommunene,hensynettilinnovasjonogutviklingeni tjenesteneogtilenklestmuligsaksbehandling. Lovens 6 Miljø,arbeidsforholdogsosialeforhold. Viergladeforatdepartementetfremholderatlovenikkebareskalregulerespilleregleneved gjennomføringavkonkurranser,menværeetviktigvirkemiddelforåivaretamiljø, arbeidsforholdogsosialeforholdsomdetutfraoverordnedesamfunnshensynogpolitiskemål børtasinniplanlegging,gjennomføringogoppfølgingavanskaffelsene uansett anskaffelsesområde. c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 1

2 Org.nr.: c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 2 DepartementetvisertilatdetnyeEU+direktivethardettesomettavsineperspektivernårdet gjelderånå2020+måletom«smart,sustainableandinclusivegrowth».deterdermedikkenoei EUsreglersomhindrerNorgeiåutformeenambisiøslovdergodeoginnovativeanskaffelser samtidiggirmerbærekraftigemiljøløsningerogforbedrersosialeforhold. Dennorskelovenbørderforpåleggeoppdragsgiverneåetterspørrenyemodellersom representerermiljømessigeogsosiale«merverdier»ogsomgårutoverminstekravog gårsdagensløsninger.dettebørframgåbådeavbegrunnelsenforlovtekstenogiforskriftender begrepenesombrukesbørblinærmereforklart. Ogsådetdanskeforslagettilny«udbudslov»girklartuttrykkforatoffentligeinnkjøpskal brukes«strategisk»foråhåndterevelferdstatensnyeutfordringer.lovenskalgiprosedyrerfor hvordaninnkjøpgjennomføres,menikkeleggebegrensningerpåhvasomskalkjøpesinn.ideelt Nettverkmenerdetteperspektiveterviktigforhindreenforsneverforståelseavhvasomien konkretleveransekandefineressom«kontraktensgjenstand». Ihøringsnotatetomendringerilovomoffentligeanskaffelsererforslagettilny 6utformetslik: "6."Miljø,"arbeidsforhold"og"sosiale"forhold" Statlige,"kommunale"og"fylkeskommunale"myndigheter"og"offentligrettslige"organer"skal" innrette"sin"anskaffelsespraksis"slik"at"den"bidrar"til"å"redusere"miljøpåvirkning"og"fremme" klimavennlige"løsninger."disse"oppdragsgiverne"skal"også"ha"etablert"egnede"rutiner"for"å" ivareta"hensynet"til"grunnleggende"menneskerettigheter"ved"offentlige"anskaffelser"der"det" er"en"risiko"for"brudd"på"slike"rettigheter." Oppdragsgiver"kan"stille"egnede"krav"og"kriterier"knyttet"til"ulike"trinn"i" anskaffelsesprosessen"slik"at"offentlige"kontrakter"inngås"og"gjennomføres"på"en"måte"som" fremmer"hensyn"til"miljø,"arbeidsforhold"og"sosiale"forhold,"forutsatt"at"disse"kravene"og" kriteriene"har"tilknytning"til"leveransen. " Kommentarertilforslaget: Iførstedelavforslagetbrukes«skal»,mensdetiandreavsnittbrukes«kan»utenatdetgisen utdypendeforklaringpånyanseneidette. Forholdetmellomførsteogannetavsnitterogsåuklartnårdetgjelder miljø.åredusere miljøpåvirkningogåfremmeklimavennligeløsningererogså miljøtiltak.hvilkesiderved miljøetgjenstårdafor kan+løsningen iparagrafensandredel? alternativt,er«skal» formuleringenformiljøutenannetinnholdenndeminimumskravsomuansetterdefinerti annetrelevantlovverk? Deterogsåuklarthva«arbeidsforhold»handleromutovergrunnleggendemenneskerettigheter oghvordanbegrepet«sosialeforhold»skalforstås, sometbegrepsomomfattermerenn «arbeidsforhold».deterdessutenviktigat«sosialeforhold»forståsslikatdetinkludererbåde individ,gruppeogsamfunnsnivå(lokalt,regionalt,nasjonalt). Sometbidragtildetviderearbeidettillaterviossåforeslåenalternativformuleringtil 6: Statlige,"kommunale"og"fylkeskommunale"myndigheter"og"offentligrettslige"organer"skal" innrette"sin"anskaffelsespraksis"slik"at"den"bidrar"til"å"redusere"miljøpåvirkning"og""fremme" klimavennlige"løsninger."" Disse"oppdragsgivere"skal"også"vurdere"hvordan"hensynet"til"andre"sosiale"forhold"C"

3 Org.nr.: c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 3 herunder"arbeidsforhold"c"som"kan"ha"tilknytning"til"leveransen"kan"tas"hensyn"til."" Oppdragsgivere"som"velger"å"ikke"inkludere"miljøC"og"sosiale"hensyn"i"anskaffelsen,"skal" begrunne"dette." Oppdragsgiverne"skal"også"ha"etablert"egnede"rutiner"for"å"ivareta"hensynet"til" grunnleggende"menneskerettigheter"ved"offentlige"anskaffelser"der"det"er"en"risiko"for" brudd"på"slike"rettigheter. " Oppdragsgiver"kan"stille"egnede"krav"og"kriterier"til"alle"trinn"i"anskaffelsesprosessen.""" Begrunnelse: IdeeltNettverkmenerinnholdetkommerbedreframvedåbehandlemiljø,sosialehensynog hensynettilmenneskerettigheteriegneavsnitt.deterviktigat«skal+formuleringen»også gjelder«sosialehensyn»+ikkebaremiljøhensynogmenneskerettigheter.miljøhensynogsosiale hensynhandlerikkebareomåunngåeventuelleskadeligebivirkningeravenanskaffelse,men omåskapesamfunnsmessige«mer»verdier,gjennomanskaffelsenespotensialeforpositive ringvirkninger. Denengelskeogskotskelovgivningenivaretardettevedatslikesamfunnshensyn«skal» vurderesialleanskaffelser(overenvissstørrelse),mendetoverlatestiloppdragsgiverå vurderehvordandetteskalkommekonkrettiluttrykkihverenkeltanskaffelse.kravettilen begrunnelseitilfellerdermanavenellerfleregrunnerredusererambisjonsnivået,gir muligheterforinnsynogstyrkermulighetenfordemokratiskeprosesser. At«sosialehensyn»vedenhveranskaffelseforankresi 6eretviktiggrunnlagforhvordan regelverketfor«sosialeogandrespesifikketjenester»skalutformes.«sosialehensyn»handler omdentypesamfunnsmessigverdiskapningsomideelleorganisasjonerharsærlige forutsetningerforåbidramed.menorganisasjoneneeravhengigavatsosialehensyn etterspørresikonkurransegrunnlaget.hvisikkevilslikehensynikkekunneblitillagtvekti konkurransen. Forskriften. Forskriftenbørettervårmeninggiennærmereavklaringavdespørsmålsomviharreisti forbindelsemedlovens 6.(seforrigekapittel). IdeeltNettverkhariforbindelsemeddennehøringenogsomenutdypingavprofessorFredrik SejerstedsnotattilNærings+ogfiskeridepartementetjuni2014,bedtadvokatfirmaetWiersholm v/advokatmortengolleromågienrettsligvurderingavhvilkethandlingsromnorske myndigheterhartilåsamarbeidemedideelleorganisasjoneromhelseogsosialtjenester innenforeusnyeregelverkogiforholdtil«defirefriheter».vivisertildettenotatetunderveis ogvedleggernotatetisinhelhet. Unntakforsamarbeidioffentligsektor egenregi/utvidetegenregi 2+8omUtvidetegenregidreierseg,slikvileserforslaget,bareomforholdetmellom offentligrettsligeorganer.dennorskeforståelseav«utvidetegenregi»omfatterderfor tilsynelatendeikkedendanskemodellenderprivatrettslige«selvejendeinstitusjoner»er inkludertiordningen. IdeeltNettverkhartidligereoversendttildepartementetmaterialeomdette.EtterIdeelt Nettverksoppfatningbørdetteværeenavdesamarbeidsformenesomdetoffentligeogideelle organisasjonerkantaibrukherinorge,nårpartenefinnerdettehensiktsmessig.

4 Org.nr.: c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 4 INorgeerdetpåhelseogsosialfeltetenrekkekontraktsforholdmellomdetoffentligeogideelle organisasjonersomikkeerkonkurranseutsatt bådeinnenspesialisthelsetjenestenogdriftav sykehjem.fordeideelleorganisasjoneneerdetviktigatmulighetentilåvidereføreslike kontraktsformeristørstmuliggradivaretasidetnyenorskeregelverketogatdetgisentydelig hjemmeliforskriftenfordette. AdvokatMortenGollergjennomgårisittnotatforutsetningeneforvertikaleoghorisontale samarbeidsmuligheterknyttettil«utvidetegenregi».vivisertilnotatetogberomatde mulighetersomherpåpekesinkluderesiforskriften. Mulighetentilådeleoppkontrakter. Dennemulighetenerviktigfordidengjørdetlettereforsmåogmellomstorevirksomhetertilå deltaikonkurransenomkontrakter.forideelleorganisasjonervilbestemmelsenkunneha betydningforatflereorganisasjonerkanfåmulighetentilådeltaiutviklingenavkontrakter knyttettilforeksempelarbeidsintegrerendetiltak.ideeltnettverkstøtterforslagetomat oppdragsgiverskalopplyseombegrunnelsendersomdetikketilretteleggesfordetteiden enkelteanskaffelse. Brukavunderleverandører. Pådeleravhelseogsosialfeltet,vilenutviklingsomåpnerforutstraktbrukav underleverandørerkunneundergravemulighetenforåbyggeoppgodefagmiljøerogdermed kvalitetenitjenesteneoverforbrukerne.deterderforviktigatdegenerellebestemmelsenepå detteområdetseesisammenhengmedutformingavregelverketfor«sosialetjenester».ideelt Nettverkvilkommetilbaketildettetilhøstennårdisseregleneskalutformes. Mulighetenforreservertekontrakter. AdvokatMortenGollergårisittnotatgrundiginnihvilkemuligheterdagensEU+rettgirforå reservereellerprioritereideelleorganisasjonervedtildelingavkontrakterforhelse+og sosialtjenester.blantannetgjennomgåseu+domstolensavgjørelseisakc+113/13(spezzino)og betydningenavdenneavgjørelsensometunntakiforholdtilgjennomføringenav«defire friheter».ifølgegoller(senotatetside4,5.avsnitt)erdetundernåværendereglermuligfor oppdragsgiverågjennomførebegrensedekonkurranserellergjøredirekteanskaffelserfra ideelleorganisasjonerdersomdet,iforholdtildenenkeltekontrakt/kontraktstype,begrunnesi "å"realisere"myndighetens"målsetninger"innenfor"helsec"og"sosialsektoren,"og"bidra"til" felleskapets"beste"og"økonomisk"effektivitet. GollermeneratdetnyeEU+direktivetikkeinnebærerendringernårdetgjeldermulighetenfor dennetypekonkreteunntakiforholdtilprinsippene«defirefriheter»ogatutformingenaven norskforskriftforhelse+ogsosialtjenester(artikkel74 77)kanutformesmeddettesom utgangspunkt(dogmedvissebegrensninger).detvisestilnotatetshovedkonklusjonerside1,og denvidereredegjørelsefordisse.. IdeeltNettverkberomatinnspilleneiMortenGollersnotattasmedidetviderearbeidmed utformingavforskriftfor«sosialeogandrespesifikketjenester». IdeeltNettverkhardessutenfølgendekontreteinnspillnårdetgjelderreservertekontrakteri henholdtilartikkel77ogtilforslagetiforskriftens 5+8. Nårdetgjelderartikkel77menerviatdennebørtasinnidennorskeforskriften. ArtikkelenergjenstandforatskilligdiskusjoniandreEU+landogbegrensningenedengir vedatbare«nye»organisasjonerkangisslikereservertekontrakter,+ogbarefor3år

5 Org.nr.: c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 5 (ogsåaldrimer?)virkerkunstigtrange.vimåderforventeatdetvilutvikleseg betydeligpraksispådetteiåreneframtilartikkelenskalevalueresogrevurderes(2019 ogdennepraksiskangigrunnlagbådeforåutvideoginnskrenkeadgangentilågiinngå slikekontrakter. Vierenigemeddepartementetiatartikkelenkanværeavbetydningforsåkalte«sosiale entreprenørskapstiltak»somtrengerenbeskyttetperiodepåveimotselvstendig økonomiskbærekraft.nårdetgjeldersosialeentreprenørskapstiltaksomhar sysselsettingsomsittformål,erogså 5+8viktig.Dettebørimidlertidikkeføretilat artikkel77ikketasinniforskriften. Sidenartikkel77erdelavdet«letteregimet»forslårviatdeninkluderesidetvidere arbeidetmeddettehøsten2015.påhelseogsosialfeltetermodellerfor«samskaping» (Innovasjoniomsorg)derbrukere,pårørende,frivillige,ideelle/frivilligeorganisasjoner, hjelpeapparatogeventueltlokaltnæringslivdannerenkoalisjonforåutviklenyetyper tiltak,blantdenyearbeidsformersometsamletregelverketmågiåpningfor. Viviserherogsåtildepartementetsarbeidmedenveilederfor«offentligetilskudd».Det erviktigåsealledissemuligheteneisammenheng. 5+8Reservertekontrakterforvirksomhetermedfunksjonshemmedeeller vanskeligstiltepersoner. Dettekanrepresentereenviktigmulighetforetablerearbeidsmuligheterfor funksjonshemmedeogandregruppersomerekskludertfraådeltaiarbeidslivetogvil kunnestimuleretilsosialtentreprenørskap. Dennetyperarbeidstiltakharogsåbehovforlangsiktigeogforutsigbare rammebetingelser. o Detbørderforavklaresatdetermuligåinngålangsiktigeavtalermedslike virksomheterogatmanikkeerbegrensetavden3+årsreglensomfølgerav artikkel77. o Deterogsåviktigåavklareforholdettilregelverketomoffentligstøtteslikat eventuellestøtteordningersombidrartilatsliketiltakbliretablertogvarige kompensasjonsordninger(foreks.lønnstilskudd)ikkestridermoteu+reglene omulovligstatsstøtte. IdeeltNettverkantaratetavmotivenefordennereservasjonsmulighetenfraEUssideer atdenbidrartilåoppfyllefnserklæringomfunksjonshemmedesrettighetersomeuhar sluttetsegtilogvidereførtblantannetgjennomsittprogram«socialbusiness alternative»somharenhøyprioritetieu+2020strategien.deterviktigatdetnorske regelverketfølgeroppbådedemuligheterogdeføringersomeusregelverkvilgipå detteområdetframoveroghvordandetteblirimplementertinasjonalestrategier.et eksempelerdennyedanskelovenom«socialøkonomiskevirksomheder»somtrådtei kraft1.januar2015. VimenerdeteravbetydningatdennesammenhengentilFN+erklæringensynliggjøresi dennorskeforskriften.fn+erklæringensartiklerbidrartilåbelysedesosialeforhold somlovenskalbidratilåivaretagjennommåtenanskaffelsengjennomførespå,+slik somsosialinkluderingpåarbeidsplassen/ilokalsamfunnetogstyrkeden enkeltes/familienssosialekapital. Dennetypeklargjøringerviktigforalledeideelleorganisasjonersomarbeidermedå inkluderefolksomerutenforarbeidslivetgjennomarbeidstiltakavulikeslag.detteeret

6 Org.nr.: feltsomeristorendringogsomtrengeretgjennomtenktoghelhetligregelverk,+jfrdet viderearbeidetmedutformingenavreglenefor«sosialeogandrespesifikketjenester». Klargjøremulighetenetilåbenyttelangeog/ellerløpendeavtaler. Blantdeeksistensiellespørsmålsomharskapthodebryforaktørerpåhelseogsosialfeltet,er mulighetenforåinngålange(ogløpende)tjenestekontrakterbegrunnetitjenestenskarakter, langsiktigeinvesteringeriinfrastrukturogkompetanseoppbygging.deterviktigatdisse mulighetenetydeliggjøresiforskriften. Forenklingsutvalgetharforøvrigpåpektatmulighetenforlangeavtalerforhelseog sosialtjenesterunderdetnyedirektivetogsågjelderrammeavtaler. Innovasjonspartnerskap. IdeeltNettverkstøtteratdetgenereltleggestilretteforslikepartnerskapidetviderearbeidet medutviklingavprodukterogtjenester.innovasjonspartnerskapvilkunnegiviktigemuligheter forideelleorganisasjonerpåhelseogsosialfeltettilådeltaiinnovasjonogutviklingssamarbeid meddetoffentligeogmedandrepartnereellerinteressentgrupper jfrideeneom «samskaping»ogsosialtentreprenørskap.deterderforviktigatutformingavdegenerelle regleneiforskriftenseesisammenhengmeddetregelverketsomskalutviklesfor«sosialeog andrespesifikketjenester».vivilønskeågånærmereinnpådetteidetviderearbeidmed forskriftenhøsten2015. Kvalifikasjonskrav/Kravspesifikasjoner/tildelingskriterier. Forholdetmellomdissebegrepeneienanbudskonkurransekanværevanskeligåforstå.I 12+1 angishvasomerlovligekravogi12+5listesoppmuligekravtilleverandørenstekniskeog fagligekvalifikasjoner.detteaktualiseresvedatlovens 6sieratmanvedoffentligeanskaffelser skal/kanivaretamiljømessigeogsosialehensyn. Etteksempeleromogihvilkengraddetskalværemuligåstillekravtilatdeleverandørersom deltarikonkurransenmåoppfyllevissesosialeklausuler foreksempelengittandelav medarbeidernesomharfunksjonshemninger/ervanskeligstiltepåarbeidsmarkedet.elleromog ihvilkengradannen«sosialmerverdi»skalkunneetterspørresogtilleggesvekt. I 5+8heterdetatoppdragsgiverkanbegrensekonkurransentilvirksomhetersomharminst 30%slikeansatte.Bestemmelseneridettilfelletenbetingelseforåkunnedeltaikonkurransen dvs.etkvalifikasjonskrav. Dettereiserenrekkespørsmål: kandettenkesatogsåenlavere%kanbenyttessomdelavdenorskeregleneforsosiale tjenester ellerutelukkesdettevedatdegenerelleregleneharsattkravettil30%? Kanoppdragsgiveristedetleggedenneklausuleninnsomettildelingskriterium jo flerevanskeligstiltearbeidstakere,desshøyere«kvalitetsscore»? Nårdetgjelder«sosialeogandrespesifikketjenester»skalnasjonalstatenhaetstørre romforåivaretanasjonale/kulturelle/sosialehensynennpåandreområder.muligheten tilåivaretablantannethelsemessigeogsosialeforholderdaventeligganskesååpneså lengegrunnprinsippeneomgjennomsiktighet/likebehandlingivaretas.erdetforslike tjenestersvedkommendemuligåleggeinnkravtilsysselsettingavvanskeligstiltei konkurransen? ellerandreformerforsamfunnsrettetaktivitet? foreksempelknyttet tildensåkalteaktivitetspliktenforsosialhjelpsmottakere. c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 6

7 Org.nr.: IdeeltNettverkmenerdeternødvendigåkommetilbaketilennærmereklargjøringavslike spørsmål. VivisertilnotatenefraMortenGollerogFredrikSejerstedsompekerpåatdetfinnesetstort politiskogjuridisklegitimthandlingsromforoffentligeanskaffelseravhelseogsosialtjenester derkonkurransenkantilretteleggesslikatdeideelleorganisasjonenessamfunnsbidragblir etterspurtogverdsatt.dettemåbådesynliggjøresiutformingenavforskriftenogpå veiledernivå. Dissenotatenepekerdessutenpådethandlingsrommetsombaserersegpåtilskuddog Wiersholmsnotatgårnærmereinnpåkjennetegnveddeavtalersomdamåinngåsforikkeåbli «gjensidigbebyrdende».vimenerdeterfornuftigåutredegråsonenmellomregelverkenefor offentligeanskaffelserogoffentligstøtteparalleltframoverogergladeforatdepartementet synesåværeinnstiltpådette. Vennlighilsen IdeeltNettverk MetteKalve TerjeKaupang(sign) DirektøriKløverinstitusjoneneAS Seniorrådgiver,KirkensBymisjonOslo Vedlegg: NotatfraWiersholm/AdvokatMortenGoller c/onkskløverinstitusjoner,munthesgate33,0260oslo. 7

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler

Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak. Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Søknad Søknadsnr. 2014-0022 Søknadsår 2014 Arkivsak Støtteordning Prosjektnavn Kommunalt næringsfond Fornyelse av innvendig belysning i selskapets lokaler Kort beskrivelse Selskapets lokaler mangler tilstrekkelig

Detaljer

Norges Banks regionale nettverk. Runde 2015 3 - Regionale figurer Intervjuer gjennomført i perioden 10. til 27. august

Norges Banks regionale nettverk. Runde 2015 3 - Regionale figurer Intervjuer gjennomført i perioden 10. til 27. august Norges Banks regionale nettverk Runde - Regionale figurer Intervjuer gjennomført i perioden. til 7. august Region Innland Region Innland. Vekst i produksjon Siste måneder og neste 6 måneder Indeks¹ - venstre

Detaljer

Anskaffelser muligheter og utfordringer for bade- og svømmeanlegg

Anskaffelser muligheter og utfordringer for bade- og svømmeanlegg Svømmehallkompetanse, Hamar, 17. mars 2016 Anskaffelser muligheter og utfordringer for bade- og svømmeanlegg Anette Søby Bakker, juridisk rådgiver 29.03.2016 1 Forskjellige utfordringer ved anskaffelser

Detaljer

Prosjektmandat for SAK-innkjøp

Prosjektmandat for SAK-innkjøp Prosjektmandat for SAK-innkjøp Skrevet av: Kjetil Skog og Olav Holden Filnavn: Prosjektbeskrivelse SAK innkjøp Versjon: 1 Opprettet: 12.01.2011 Sist endret: 11.04.2011 18:46:35 Sider: 8 Filnavn: 11843_1_P_O

Detaljer

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største

Detaljer

Forprosjektrapport. Medlemsdatabase for Amnesty International Juridisk Studentnettverk. Høgskolen i Oslo og Akershus

Forprosjektrapport. Medlemsdatabase for Amnesty International Juridisk Studentnettverk. Høgskolen i Oslo og Akershus 2012 Høgskolen i Oslo og Akershus Margit Cecilie Haugen s163289 Pernille Mohn s163300 Tonje Henriksen s156049 Forprosjektrapport INNHOLDSFORTEGNELSE Presentasjon... 2 Sammendrag... 2 Om bedriften... 2

Detaljer

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014

Riksrevisjonen. FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER. Oversendelse -Revisjonen av regnskapet og budsjettdisponeringen 2014 Vår saksbehandler Ronikerts John 22241461 Vår dato Vår referanse. 27.05.2015 2014/01329-14 Deres dato Deres referanse Riksrevisjonen FORSVARET Postboks 800, Postmottak 2617 LILLEHAMMER Utsatt offentlighet

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Viel Sørensen Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Hvilke lover og forskrifter endres? Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser

Detaljer

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is.

Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Vi inviterer deg til å bidra med å utvikle Stavanger regionen som et senter på Vestlandet for aktiviteter på is. Stavanger kunstløpklubb engasjerer målbevisste og hardt arbeidende jenter og gutter som

Detaljer

Fattigdommens dynamikk

Fattigdommens dynamikk Ivan Harsløf og Sissel Seim (red.) Fattigdommens dynamikk Perspektiver på marginalisering i det norske samfunnet UNIVERSITETSFORLAGET Innhold Forord 11 Kapittel 1 Fattigdom i en norsk velferdskontekst

Detaljer

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011

Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 Bioenergi sysselsettingseffekter og næringsutvikling Morten Ørbeck, Østlandsforskning Bodø 30.11.2011 1. Bruk og produksjon av bioenergi i Norge og Sverige 2. Bioenergimål, prisutvikling og rammebetingelser

Detaljer

UKM - Ungdommens Kulturmønstring

UKM - Ungdommens Kulturmønstring UKM - Ungdommens Kulturmønstring 2015-2017 HVA ER UKM? UKM ER EN AV DE TRE STØRSTE SATSINGENE PÅ UNGDOMSKULTUR I NORGE OG TAR MÅL AV SEG Å VÆRE NORGES STØRSTE VISNINGSARENA FOR UNGE TALENTER. UKM skal

Detaljer

Innovasjonspartnerskap

Innovasjonspartnerskap Innovasjonspartnerskap Ny "kontraktsform" i nye FOA Advokat Anne Buan 8. September 2015 www.svw.no Temaer Kort om bakgrunnen Gjennomgang av kontraktsformen Når og hvordan? Oppsummering/konklusjon Er det

Detaljer

Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016

Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016 Brukerinvolverte Innovasjonsprosesser og offentlige anskaffelser. Mulig? Nokios 2016 1 Nasjonalt program for leverandørutvikling Øke innovasjonseffekten av offentlige anskaffelser 2 500 mrd pr år Offentlig

Detaljer

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet Bipolarforeningen

Høringsinstanser. Barneombudet Barne-, ungdoms-, og familiedirektoratet Bedriftsforbundet Bipolarforeningen Høringsinstanser ADHD Norge Akademikerne Arbeids- og velferdsdirektoratet Arbeidsgiverforeningen Spekter Aurora, Støtteforeningen for mennesker med psykiatriske helseproblem Autismeforeningen i Norge Actis

Detaljer

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av

Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) viser til mottatt høringsbrev av Vår dato Vår referanse 15.6.2015 15/00313-2 Deres dato Deres referanse Nærings- og fiskeridepartementet Postboks 8090 Dep 0032 OSLO Saksbehandler: Bente Hagelien Høringsbrev - Forslag om endring av lov

Detaljer

2015-2018. Plan for Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

2015-2018. Plan for Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2015-2018 Plan for Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Hovedmål: I Frelsesarmeens barnehager møter familiene kompetente og kreative voksne som viser omsorg for hele mennesket i tråd med kristne

Detaljer

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt

@ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt BERGEN TINGRETT @ Avsagt: Tirsdag 18.12.2012 Saksnr.: 12-191101ENE-BBYR/O4 Dommer: Dommerfullmektig Anders Hoff m/alm. fullmakt Saken gjelder: Begjæring om bevissikring Konkurransetilsynet mot Telenor

Detaljer

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt

Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Norsk vannbransjes utfordringer og ambisjoner; hva kan og bør myndighetene gjøre? - og hva er igangsatt Fagdirektør Magnar Sekse Bergen kommune IWA nasjonalkomiteen Innovasjonskonferanse 12.03.14 ms 1

Detaljer

Skole og oppvekst Kommunesektorens handlingsrom som skoleeier. Lasse Hansen Administrerende direktør

Skole og oppvekst Kommunesektorens handlingsrom som skoleeier. Lasse Hansen Administrerende direktør Skole og oppvekst Kommunesektorens handlingsrom som skoleeier Lasse Hansen Administrerende direktør Velkommen til KS Lasse Hansen Adm.dir KS ulike roller Interessepolitisk aktør Daglig drift Arbeidsgiverorganisasjon

Detaljer

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

General Adaptation Syndrome

General Adaptation Syndrome GeneralAdaptationSyndrome Denmodernetraumeihverdagen! SkrevetavChristinOlsen17.09.2009 DavidAllenskriveriinnledningentilboken:(Fåtinggjort!) Velkommentilenskattekisteavtiltaksomskafferdeg merenergi,gjørdegmeravslappetogsørgerforatdufår

Detaljer

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015

INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 INSPO seminar Sortland 25.aug. 2015 Roger Hatling, sen.rådg. www.innovasjonnorge.no Innovasjon Norges oppdrag: Å fremme bedrifts- og samfunnsøk. lønnsom næringsutvikling i hele landet Flere gode gründere

Detaljer

Prosjektrapport prosjekt bostedsløse i Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo.

Prosjektrapport prosjekt bostedsløse i Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo. Prosjektrapport prosjekt bostedsløse i Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo. 1. Oppsummering/ Kortversjon Frelsesarmeen Rusomsorgen i Oslo har rehabilitert en gammel lagerbygning på Grønland, og fått klausulert

Detaljer

Norske bedrifter i et utvidet EØS

Norske bedrifter i et utvidet EØS Norske bedrifter i et utvidet EØS Jon Vea Næringslivets Hovedorganisasjon 30. September 2004 Et nytt Europa Norge ikke uberørt Nye muligheter for bedriftene Et større Indre marked Felles regler og ensartede

Detaljer

Norges Banks regionale nettverk. Runde 2015 1 - Nasjonale figurer Intervjuer gjennomført i perioden 13. januar til 16. februar

Norges Banks regionale nettverk. Runde 2015 1 - Nasjonale figurer Intervjuer gjennomført i perioden 13. januar til 16. februar Norges Banks regionale nettverk Runde 5 - Nasjonale figurer Intervjuer gjennomført i perioden. januar til 6. februar Vekst i produksjon. Aggregert Siste måneder og neste 6 måneder Indeks¹ - venstre akse,

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

Deres!ref.:!201410551! Vår!saksbehandler:!Are!Eriksen!(are.eriksen@getmail.!!!!!!!!!!Oslo,!5.!februar!2015!

Deres!ref.:!201410551! Vår!saksbehandler:!Are!Eriksen!(are.eriksen@getmail.!!!!!!!!!!Oslo,!5.!februar!2015! Plan&ogbygningsetaten Boks364Sentrum 0102Oslo Deresref.:201410551 Vårsaksbehandler:AreEriksen(are.eriksen@getmail. Oslo,5.februar2015 FORBINDELSENALNASUTLØP(KONGSHAVN) EKEBERG ALNASUTLØP (MIDDELALDERPARKEN)

Detaljer

ANDRE STØTTEORDNINGER Innhold:

ANDRE STØTTEORDNINGER Innhold: ANDRESTØTTEORDNINGER Innhold: Kommunaleoglokalestøtteordninger 5.Kommunen 6.Ungdomssatsingidistriktene 7.Storbymidler 8.Retttilfribrukavundervisningslokaler 9.Andrelokalemuligheter Fylkeskommunalestøtteordninger

Detaljer

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE

HØRING - VEILEDER FOR RUSMESTRINGSENHETENE Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgen region sørvest - regionkontor Kriminalomsorgen region nord - regionkontor Kriminalomsorgen region sør - regionkontor Kriminalomsorgen region vest - regionkontor

Detaljer

Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem

Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem Oslo kommune Sykehjemsetaten Velferdsteknologiske løsninger for Oslo kommunes sykehjem 19.06.2013 Hallstein Murtnes 1 I. Informasjonsteknologi fra 2007 til 2015 II. Situasjonsbeskrivelse 2007 III. Det

Detaljer

Invitasjon til tredje samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring

Invitasjon til tredje samling for skoleeieres ressurspersoner i pulje 5 i den nasjonale satsingen Vurdering for læring Vår saksbehandler: Reidunn Aarre Matthiessen Direkte tlf. 22 30 27 22 E-post: rma@udir.no Vår dato: 02.03.2015 Deres dato: Vår referanse: 2014/1731 Deres referanse: Til ressurspersoner for skoleeiere i

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Seniorrådgiver Liv Lunde NHOs anskaffelseskonferanse Revisjon av anskaffelsesregelverket Oppfølgning av NOU 2014: 4 Enklere regler bedre anskaffelser Gjennomføring

Detaljer

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2016 HANDLE! «Min viten må skape handling, ikke bare spre kunnskapen» Innledning: I barnehager kreves det kompetanseutvikling innenfor mange ulike områder.

Detaljer

AKTUELL KOMMENTAR. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører NR 4 2016 ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E.

AKTUELL KOMMENTAR. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører NR 4 2016 ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E. Økt omstillingsevne blant norske oljeleverandører ANNA SANDVIG BRANDER, HENRIETTE BREKKE OG BJØRN E. NAUG Synspunktene i denne kommentaren representerer forfatternes syn og kan ikke nødvendigvis tillegges

Detaljer

Vi#slår#oss#saman.# #Fjordane# #Skogeigarlag#SA.# #Vestskog#SA#fusjonerer#med#Sogn#og# # # # #Skog#og#Tre#2015,#27.mai#

Vi#slår#oss#saman.# #Fjordane# #Skogeigarlag#SA.# #Vestskog#SA#fusjonerer#med#Sogn#og# # # # #Skog#og#Tre#2015,#27.mai# Vi#slår#oss#saman.# #Vestskog#SA#fusjonerer#med#Sogn#og# #Fjordane# #Skogeigarlag#SA.# # # # #Skog#og#Tre#2015,#27.mai# # # # #Styreleiar#i#Vestskog:#Halvor#L.#Brosvik# VESTSKOG#SA#I#Skogeigarlag#for#Vestlandet#

Detaljer

Innovasjonsstrategi for Nordland

Innovasjonsstrategi for Nordland Innovasjonsstrategi for Nordland Una Sjørbotten 27.05.2014 Foto: Peter Hamlin Bakgrunn Problemstillinger? Hva er økonomien i Nordland sterke sider og hvor er innovasjonspotensialet? Hvordan utvikler vi

Detaljer

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager

Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager Kompetanseheving i Frelsesarmeens barnehager 2015 ANERKJENNE! "Det er en kunst å lytte så barn snakker, og snakke så barn lytter" Innledning: I barnehager kreves det kompetanseutvikling innenfor mange

Detaljer

Hvorfor. (har NTNU valgt å gå inn i EU Researchers Charter & Code)? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her.

Hvorfor. (har NTNU valgt å gå inn i EU Researchers Charter & Code)? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 1 Hvorfor (har NTNU valgt å gå inn i EU Researchers Charter & Code)? Om du ønsker, kan du sette inn navn, tittel på foredraget, o.l. her. 2 Utgangspunkt Vår visjon: NTNU internasjonalt fremragende i 2020

Detaljer

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna

Helgeland Gass AS. Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune. Presentasjon av: 8700 Nesna Presentasjon av: Helgeland Gass AS 8700 Nesna Daglig leder: Jan I. Gabor Telefon: 90 74 60 46 Epost: jan.gabor@helgelandgass.no Helgeland Gass AS støttes av: Nesna kommune 1 Helgeland Gass AS jobber for

Detaljer

EIERSTYRING FOR FRAMTIDA

EIERSTYRING FOR FRAMTIDA 1 Innledning EIERSTYRING FOR FRAMTIDA UTVIKLING AV TINE Konsernet TINE Gruppa ble dannet i 2002 og besto av TINE Norske Meierier, som igjen eide meieriselskapene og andre datterselskaper. TINE Norske Meierier

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

FINANS NORGES ROLLE I UTVIKLINGEN AV BETALINGSFORMIDLINGEN I NORGE. adm. direktør Idar Kreutzer Finans Norge

FINANS NORGES ROLLE I UTVIKLINGEN AV BETALINGSFORMIDLINGEN I NORGE. adm. direktør Idar Kreutzer Finans Norge FINANS NORGES ROLLE I UTVIKLINGEN AV BETALINGSFORMIDLINGEN I NORGE adm. direktør Idar Kreutzer Finans Norge Oslo, 29.10.13 Finans Norge frem mot 2017 En modig og troverdig samfunnsaktør Sikre konkurransedyktige

Detaljer

Nytt anskaffelsesregelverk

Nytt anskaffelsesregelverk Nærings- og fiskeridepartementet Nytt anskaffelsesregelverk Underdirektør Liv Lunde Holmsbuseminaret 2016 1. september 2016 Nytt regelverk Nytt anskaffelsesregelverk med planlagt ikrafttredelsesdato 1.

Detaljer

MANGFOLD ER HVERDAGEN

MANGFOLD ER HVERDAGEN Oslo kommune Bydel Alna MANGFOLD ER HVERDAGEN Biljana Lauvstad spesialkonsulent Sosial, inkludering og lokalsamfunn 46.603 innbyggere Nr 15 i størrelsen blant kommuner 44,4% innvandrerbefolkning ulik migrasjonsbakgrunn

Detaljer

Arbeidslinja: Med fokus på arbeidsplasser eller arbeidsmoral? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten

Arbeidslinja: Med fokus på arbeidsplasser eller arbeidsmoral? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Arbeidslinja: Med fokus på arbeidsplasser eller arbeidsmoral? Asbjørn Wahl Daglig leder, For velferdsstaten Arbeidslivets gullalder Endring av maktforholdene Tøyling av markedskreftene Kapitalkontroll

Detaljer

Økonomisjefsamling 2010 Trondheim 12. november 2010 Jan Aasen, Høgskolen i Lillehammer. Informasjon fra UHRs Økonomiutvalg

Økonomisjefsamling 2010 Trondheim 12. november 2010 Jan Aasen, Høgskolen i Lillehammer. Informasjon fra UHRs Økonomiutvalg Økonomisjefsamling 2010 Trondheim 12. november 2010 Jan Aasen, Høgskolen i Lillehammer Informasjon fra UHRs Økonomiutvalg Saker UHRs Økonomiutvalg jobber med og/ eller er involvert i Ny kontoplan Prioriteringsråd

Detaljer

BARNEOMBUDET. Høringssvar - Høring av rapport fra Tvibit ungdomshus - Nasjonalt kompetansesenter

BARNEOMBUDET. Høringssvar - Høring av rapport fra Tvibit ungdomshus - Nasjonalt kompetansesenter BARNEOMBUDET Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 13/00452-2 Thomas Wrigglesworth 008;O;KFM 5.4.2013 Høringssvar

Detaljer

Læreplan for videregående opplæring

Læreplan for videregående opplæring Læreplan for videregående opplæring Ledelse og økonomisk styring Valgfag Oslo, oktober 1997 Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Forord Læreplanverket for videregående opplæring omfatter all

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

2. Lovens virkeområde Departementet foreslår visse justeringer i lovens 2 og 3.

2. Lovens virkeområde Departementet foreslår visse justeringer i lovens 2 og 3. Høringsnotat 1 Høringsnotat ENDRINGER I LOV OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER Høringsnotat 1. Innledning Lov om offentlige anskaffelser gir de overordnede rammene for offentlige anskaffelser, mens de detaljerte

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00

MØTEPROTOKOLL. Havnestyret. Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Lebesby kommune MØTEPROTOKOLL Havnestyret Møtested: Møtedato: 05.12.2013 Tid: kl. Kl. 10.00 Til stede på møtet Medlemmer: Jan Erling Akselsen, Bjørn Pedersen, Bård Rasmussen Forfall: Svein-Rune Wian, Arnkjell

Detaljer

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark

Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark. Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark Regional tilrettelegging i mineralfylket Finnmark Kjell T Svindland Mineralprosjekt Finnmark 2011-13 (FFK/FeFo) Mineralforum Finnmark 1 Finnmark der drømmer blir virkelighet Vi bygger på kunnskap om egen

Detaljer

Rapport fra forskningskampanjen 2013: Dafniejakten

Rapport fra forskningskampanjen 2013: Dafniejakten Rapport fra forskningskampanjen 2013: Dafniejakten !!!! Forord! Forskningskampanjenerenårligkampanjeforskolensomblearrangertførste gangi2003.denarrangeresavforskningsrådetognettverkformiljølærei forbindelsemedforskningsdagene.etforskningsmiljøinngåralltidsomen

Detaljer

KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016

KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016 KS INNKJØPSFORUM (KSI) HANDLINGSPLAN 2015-2016 Handlingsplanen gjelder for 2 år av gangen og revideres hvert år. Vedtatt KSI årsmøte 25. mars 2015 1 INNLEDNING - Gode innkjøp Hvorfor er gode innkjøp viktig?

Detaljer

Ille var det verre før var det nå

Ille var det verre før var det nå www.prognosesenteret.no Ille var det verre før var det nå Om mulige og umulige sammenhenger i bygg- og anleggsmarkedene Vestlandske Bygg- og Anleggsdager Bergen, 29. oktober 2015 v / Bjørn-Erik Øye Mediebildet

Detaljer

Innovasjon i kommunal sektor

Innovasjon i kommunal sektor Innovasjon i kommunal sektor Kommuneøkonomikonferansen Fylkesmannen i Nordland 11. juni 2014 Trude Andresen Områdedirektør KS Forskning, innovasjon og digitalisering KS visjon En selvstendig og nyskapende

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

Snowboardforbundet Funkisplankekjøring og døve/hørselshemmede Døveidrettsseminar 21. og 22. september 2013 v/ Kenneth Moen og Thea Stenshagen

Snowboardforbundet Funkisplankekjøring og døve/hørselshemmede Døveidrettsseminar 21. og 22. september 2013 v/ Kenneth Moen og Thea Stenshagen Snowboardforbundet Funkisplankekjøring og døve/hørselshemmede Døveidrettsseminar 21. og 22. september 2013 v/ Kenneth Moen og Thea Stenshagen Snowboardforbundet: virksomheten Kjernetall Etablert i 1987

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0041 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Utvikling Næringscampus Nord-Trøndelag Kort beskrivelse Prosjektet har som formål og utvikle og

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av. Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 Samfunnsutvikling Kommune- og arealplanlegging Konkurransegrunnlag for for kjøp av Kvantitativ gjennomgang av måloppnåelse for Alta vil 2004-2012 For levering til Alta kommune Saksnummer: 12/4958 Telefon:

Detaljer

Hans Petter Iversen og Atle Ødegård Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF

Hans Petter Iversen og Atle Ødegård Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF Hans Petter Iversen og Atle Ødegård Høgskolen i Molde og Helse Nordmøre og Romsdal HF Hvordan opplever fagfolk i en akuttenhet for voksne at ledelse påvirker utvikling av tverrprofesjonelt samarbeid? Hvordan

Detaljer

Generelt om løsningen

Generelt om løsningen Innholdsfortegnelse Generelt om løsningen Opprette en artikkel Oversikt over artikler Opprette kalenderoppføring Oversikt over kalenderoppføringer Opprette annonse Opprette medlemsartikkel Opplasting

Detaljer

Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice. Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem

Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice. Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem FRANSISKUSHJELPEN Pleietjenesten Fransiskushjelpens hjemmehospice Omsorg, pleie og lindrende behandling hovedsakelig til kreftpasienter som ønsker å være i eget hjem Kort historikk Diakonal stiftelse tilknyttet

Detaljer

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP)

Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknad på NTFK: Regionale utviklingsmidler (RUP) Søknadsnr. 2014-0109 Søknadsår 2014 Arkivsak Prosjektnavn Søknad om tilskudd til bygging av tømmerkai Kort beskrivelse Namsos kommune søker om kr 2.755.000,-

Detaljer

TINES INNOVASJONSREISE

TINES INNOVASJONSREISE TINES INNOVASJONSREISE Stor og tradisjonsrik virksomhet 1856 Norges første meierisamvirke etableres TINE Gruppa 2008 Omsetning NOK 17,7 milliarder 5.700 ansatte 5 meieriselskaper ca 50 produksjonsanlegg

Detaljer

Intern korrespondanse

Intern korrespondanse BERGEN KOMMUNE Byrådsavdeling for finans, eiendom og eierskap Intern korrespondanse Saksnr.: 201302545-6 Saksbehandler: BJOL Emnekode: ESARK-100 Til: Fra: Bystyrets kontor Byrådsleder Dato: 26. februar

Detaljer

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping

Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Elektronisk innhold - for modernisering og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth (H) Nærings- og handelsdepartementet enorge-konferanse om elektronisk innhold Sentrum Scene, Oslo, 28.10.2003 Norsk IT-politikk

Detaljer

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/323-13 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q03 29.09.2015

MELDING OM VEDTAK. Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/323-13 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q03 29.09.2015 VIKNA KOMMUNE Vikna kommune Teknisk etat her 7900 RØRVIK MELDING OM VEDTAK Deres ref: Vår ref: Saksbeh: Arkivkode: Dato: 2015/323-13 Roger Andersen, 74 39 33 13 Q03 29.09.2015 Melding om vedtak - Vikna

Detaljer

Sikre oppstart, framdrift og lokal verdiskaping

Sikre oppstart, framdrift og lokal verdiskaping RENNEBU KOMMUNE OPPDAL KOMMUNE Sikre oppstart, framdrift og lokal verdiskaping 29.05.15 Tina Lihaug Selbæk Nasjonalparken Næringshage Del av virkemiddelapparatet gjennom Næringshageprogrammet Førstelinje

Detaljer

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy

Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Statens Vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep Oslo Vår dato: 20.12.2012 Vår ref: ÅK 2012/00011 Høringsuttalelse - Forskrift om bruk av kjøretøy Norsk Landbrukssamvirke vil her komme med innspill til

Detaljer

Norges Banks regionale nettverk. Runde 2015 4 - Nasjonale figurer Intervjuer gjennomført i perioden 19. oktober til 12. november

Norges Banks regionale nettverk. Runde 2015 4 - Nasjonale figurer Intervjuer gjennomført i perioden 19. oktober til 12. november Norges Banks regionale nettverk Runde 5 - Nasjonale figurer Intervjuer gjennomført i perioden 9. oktober til. november Vekst i produksjon. Aggregert Siste måneder og neste 6 måneder Indeks¹ - venstre akse,

Detaljer

I konkurransegrunnlaget ble tildelingskriteriene endret. Det ble opplyst at det ville bli lagt vekt på, i prioritert rekkefølge:

I konkurransegrunnlaget ble tildelingskriteriene endret. Det ble opplyst at det ville bli lagt vekt på, i prioritert rekkefølge: KOFA-2003-88 INSTANS: Klagenemnda for offentlige anskaffelser DATO: 2003-06-05 DOKNR/PUBLISERT: KOFA-2003-88 STIKKORD: Forskrift om offentlige anskaffelser 12-4, 17-2, 17-3. SAMMENDRAG: Oppdragsgivers

Detaljer

Reformer, ledelse og organisasjon Forskning om organisasjon og ledelse i helsetjenestene Solstrand 29-30. oktober, 2008

Reformer, ledelse og organisasjon Forskning om organisasjon og ledelse i helsetjenestene Solstrand 29-30. oktober, 2008 Reformer, ledelse og organisasjon Forskning om organisasjon og ledelse i helsetjenestene Solstrand 29-30. oktober, 2008 Ivar Bleiklie Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap Regimeendring

Detaljer

Hva gjør Ungt Entreprenørskap

Hva gjør Ungt Entreprenørskap Hva gjør Ungt Entreprenørskap Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell organisasjon som arbeider med entreprenørskap i skolen og som stimulerer til samarbeid mellom skole og næringsliv. UEs formål er i samspill

Detaljer

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet

Eierskifte. Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Eierskifte Frode Berge, statssekretær Nærings- og handelsdepartementet Bodø, 13. februar 2007 1 Regjeringens eierskapsmelding Regjeringens næringspolitikk Eierskap offentlig og privat Hvorfor er regjeringen

Detaljer

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land

Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land Arbeidsledighet og yrkesdeltakelse i utvalgte OECD-land AV: JØRN HANDAL SAMMENDRAG Denne artikkelen tar for seg yrkesdeltakelse og arbeidsledighet i de europeiske OECD-landene og i 26. Vi vil også se nærmere

Detaljer

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud?

Bredbånd mot 2020. Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? Bredbånd mot 2020 Hvordan sikre norske kunder et best mulig tv- og bredbåndstilbud? KORT OM GET 820 ANSATTE LEVERER TIL 500 000 HJEM - 1,3 MILL NORDMENN 36 PARTNERNETT 2,4 MRD OMSETNING THE DEATH OF TV

Detaljer

Oppsummering 2013 Posten Norge

Oppsummering 2013 Posten Norge Oppsummering 2013 Posten Norge 1 Hovedpunkter Viktige begivenheter i 2013 Kjøp av 34 % av aksjene i Danske Fragtmænd AS i juli 2013. Intensjonen er å overta alle aksjene i 2015 Bring Citymail Sverige etablerte

Detaljer

Rfid-brikker trues av datavirus

Rfid-brikker trues av datavirus Page 1 of 6 Strategisk IT - se mulighetene.net Arkitektur og.net Programmering Computerworld PC World Norge CIO Computerworld Nettverk & Kommunikasjon IT Kurs Jobworld IDG Books Hva vet du om Compliance?

Detaljer

Hvordan organisere den viktigste driveren i norsk naturvitenskap og teknologi? Fakultetet mot 2020! Morten Dæhlen Fakultetsseminar 11.

Hvordan organisere den viktigste driveren i norsk naturvitenskap og teknologi? Fakultetet mot 2020! Morten Dæhlen Fakultetsseminar 11. Hvordan organisere den viktigste driveren i norsk naturvitenskap og teknologi? et mot 2020! Morten Dæhlen sseminar 11. februar 2008 2 Mål et skal rekruttere de beste på alle nivåer Rekruttering i et 20

Detaljer

Verdens beste idrætsnation? Den norske fitness-sektor i offensiven

Verdens beste idrætsnation? Den norske fitness-sektor i offensiven Verdens beste idrætsnation? Den norske fitness-sektor i offensiven Innlegg på IDANs konferanse 24.11.14 Idrættens største udfordringer Anne Thidemann, Virke Trening Hvem er jeg? Anne Thidemann Direktør

Detaljer

VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND!

VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND! VELKOMMEN PÅ SAMLING I OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND! OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND 49 bedrifter 2000 ansatte omsetning 5 Mrd NOK Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet

Detaljer

Kåring av Årets friluftslivskommune 2015

Kåring av Årets friluftslivskommune 2015 Nedre Slottsgate 25, 0157 OSLO Tlf 23310980 Org.nr. 971 262 834 www.norskfriluftsliv.no post@norskfriluftsliv.no Til Friluftslivets år kommuner v/ordfører Oslo, 26.5.2015 Kåring av Årets friluftslivskommune

Detaljer

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk

Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk 1 av 7 Sammen om jobben: Næringslivets rolle i norsk utviklingspolitikk Basert på Utenriksminister Børge Brendes tale ved Næringslivets konferanse for internasjonalisering og utvikling 16 februar 2016

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/01114-2 Frøydis Heyerdahl 19. september 2013

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/01114-2 Frøydis Heyerdahl 19. september 2013 Utenriksdepartementet Postboks 8114 Dep 0032 OSLO BARNEOMBUDET E-post: post@mfa.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/01114-2 Frøydis Heyerdahl 19. september 2013 Høringsuttalelse- utredning om

Detaljer

Tavleforum Tromsø. Konsekvensutredning for rådgivere. Ved Jørgen H. Walther. Konsekvensutredning for rådgivere. COWI presentasjon 15.10.

Tavleforum Tromsø. Konsekvensutredning for rådgivere. Ved Jørgen H. Walther. Konsekvensutredning for rådgivere. COWI presentasjon 15.10. Tavleforum Tromsø Konsekvensutredning for rådgivere Konsekvensutredning for rådgivere Ved Jørgen H. Walther 1 Tavleforum Tromsø Konsekvensutredning for rådgivere COWI AS - Danmark uavhengig rådgivervirksomhet

Detaljer

Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser

Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser Internkontroll og effektive offentlige anskaffelser Avd.Dag Strømsnes Mona Stormo Andersen Prosjektleder Tlf: 948 73 960 Agenda Hvordan spare 20 milliarder? Internkontroll i offentlige anskaffelser Hvordan

Detaljer

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk.

Detaljer

Dette hadde jeg ikke tenkt på!

Dette hadde jeg ikke tenkt på! Dette hadde jeg ikke tenkt på! Hvordan utløse endringskraften i den «gjenstridige læreren»? Et innspill til GNIST 4. september 2013 v/karin Rørnes Hva vi ikke vet (ikke vet) om Kunnskapsløftet!!! Hvor

Detaljer

VOXNASJONALT FOR KOMPETANSEPOLITKK

VOXNASJONALT FOR KOMPETANSEPOLITKK VOXNASJONALT FOR KOMPETANSEPOLITKK FAGORGAN Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet Vår ref: 2013/267 Deres ref: Vår dato: 22.5.2013 Deres dato: Postboks 8036 Dep 0030 OSLO Høringsuttalelse

Detaljer

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter

Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Classification: Internal Status: Draft Oljevirksomhet i nord anskaffelser ringvirkninger - muligheter Kjell Kristoffersen, Direktør Driftsanskaffelser StatoilHydro ASA 21. Oktober 2008 Kvalitet gjennom

Detaljer

Balsfjord kommune Næring- og forvaltningsservice Nr. avefelt/adr.: vil omfatte. (arbedets art, eks Kjeller,kloakkgrøft,vannledrung,el-hgn) meter.

Balsfjord kommune Næring- og forvaltningsservice Nr. avefelt/adr.: vil omfatte. (arbedets art, eks Kjeller,kloakkgrøft,vannledrung,el-hgn) meter. Balsfjord kommune Næring- og forvaltningsservice Nr. Gravemelding Sendestil Balsfjordkommunev/Plan-og næring(faks7772 20 01), medkart/situasjonsplan. Gjelderområderi Balsfjord kommunehvorledningsnettellerkabelnetti

Detaljer

Praktiske konsekvenser for bransjen

Praktiske konsekvenser for bransjen Obligatorisk, uavhengig kontroll: Praktiske konsekvenser for bransjen Anders Kirkhus SINTEF Byggforsk SINTEF Byggforsk 1 Krav om sentral godkjenning for uavhengig kontroll av utvalgte områder i (nesten)

Detaljer

HANDLINGSPLAN 2011-2013. Prioriterte områder

HANDLINGSPLAN 2011-2013. Prioriterte områder Vedlegg 2 HANDLINGSPLAN -2013 Prioriterte områder 1. Markedsføring 2. Rekruttering, utdannelse og kompetanse 3. Medlemssituasjonen 4. Rammebetingelser 5. Miljø og energi 6. Samarbeid med andre organisasjoner

Detaljer

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/00330-2 Sidsel Hommersand 29. april 2013

BARNEOMBUDET. Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/00330-2 Sidsel Hommersand 29. april 2013 BARNEOMBUDET Kulturdepartementet Postboks 8030 Dep 0030 OSLO E-post: postmottak@kud.dep.no Deres ref: Vår ref: Saksbehandler: Dato: 13/00330-2 Sidsel Hommersand 29. april 2013 Høring - utkast til lov om

Detaljer

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold

- En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold www.ryg.no - En katalysator for reiselivsutviklingen i Østfold 25.januar 2008 Date: 04.05.2007 Page 1 Første flyavgang (film) Passasjer potensiale/opptaksområde 60 minutter: 1 million kan nå lufthavnen

Detaljer

GRÜNDERMESSEN 2015. Utstiller- og Sponsorinvitasjon

GRÜNDERMESSEN 2015. Utstiller- og Sponsorinvitasjon Utstiller- og Sponsorinvitasjon GRÜNDERMESSEN 2015 MØTEPLASSEN FOR GRÜNDERE OG VEKSTBEDRIFTER BERGEN 23. APRIL GRIEGHALLEN TRONDHEIM 9. SEPTEMBER SCANDIC LERKENDAL OSLO 18.-19. NOVEMBER OSLO KONGRESSENTER

Detaljer