Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark"

Transkript

1 Notat til Hovedutvalget for Kompetanse vedrørende IT utdanning i Vest-Finnmark Innspill fra IKT Alta vedrørende IT utdanning i videregående skole og på Høgskolen i Finnmark Sammendrag Alta har det største IKT miljøet i Finnmark, et stort vekstpotensial og også et stort rekrutteringsbehov. Næringa forventer en omsetningsøkning de neste tre årene på 43% og en økning i antall ansatte på 30%. Næringa ønsker å jobbe tett sammen med Alta Videregående Skole og Høgskolen i Finnmark for å møte dette behovet, og vil bidra med: Lærlingeplasser (IT Partner, Eltele og Alta kommune alene trenger 9 lærlinger) Praksisplasser Bedriftene kan stille som gjesteforelesere på Alta VGS og HiF Bedriftsbesøk Innspill og oppdatering av fagplan Mulighet for å delta på kurs som nettverket arrangerer Konkrete elev- og studentoppgaver Medvirkning-/medfinansiering av samarbeidsprosjekter mellom utdanning og næring Trainee-ordning Hospitering i bedrift både for studenter og lærere Innovasjon og entreprenørskap Næringen har fått tilbakemelding fra elever på Alta Videregående Skole om at de ønsker å ta IKT Servicefag dersom det blir lagt til Alta. Rekruttering til linjen IKT Servicefag VG2 kan skje fra alle VG1 programmene, og en vil ikke ha problem med å fylle en klasse. Næringen vil også stille opp i forhold til programfagene og opplæring i bedrift på VG3. Vi må få på plass IKT Servicefag i Alta og IT studiet på Høgskolen i Finnmark. Et sterkt utdanningsmiljø innen IKT i Alta vil være en viktig faktor for å lette på rekrutteringsutfordringen som næringa har og bidra til å muliggjøre vekstambisjonene som næringa har. 1

2 Bakgrunn Alta har det største IKT miljøet i Finnmark med bedrifter som har vist veldig god evne til utvikling og vekst. IKT aktørene i nettverket kan deles inn i 3 hovedgrupper: Leverandører av Telekom og IT infrastruktur tjenester Systemintegratorer som tar leveranseansvar Programvareselskaper som utvikler spesialiserte programvareløsninger Programvareselskapene har et globalt vekstpotensial og har samtidig potensiale for å trekke med seg begge de øvrige gruppene ut i et større geografisk nedslagsfelt. I tillegg til disse IKT bedriftene, er det mange bedrifter som har IKT som helt sentral innsatsfaktor i sin produksjon og tjenesteyting (mediebedrifter, grafiske designere, geodata osv) og som fungerer som spesialiserte underleverandører til IKT bedriftene og vil kunne vokse sammen med disse. Det finnes også kompetente driftsmiljø i større virksomheter (North Energy, Statnett, Alta kraftlag, Alta kommune, Høgskolen i Finnmark) som supplerer det IKT-faglige miljøet. Alta kommune har også lang tradisjon på telemedisinske løsninger, og starter nå et flerårig prosjekt som skal forsterke denne satsingen ytterligere. IKT Alta er et bedriftsnettverk for IKT næringen i Alta. Nettverket har i dag 12 medlemmer. Eltele* IT Partner Finnmark* Ascella* K2* Telehuset* Datamann* Nornett* Norkred* Aksis Noodt&Reiding Høgskolen i Finnmark Origo Nord *Kjernebedrifter som har IKT som primæroppgaver De 8 kjernebedriftene har 91 ansatte og hadde en omsetning på 141 MNOK i Forventet antall ansatte i 2015 er 118 ansatte og en omsetning på 202 MNOK. Dette er en økning i antall ansatte med 30% og en økning i omsetning på 43%. IKT bransjen (direkte relatert til IT bransjen) i Alta i 2010 besto totalt av 18 bedrifter med 175 ansatte og en omsetning på 273 MNOK. Problemstilling Det IKT-faglige miljøet i Alta er sterkt, og det er en betydelig næringsvirksomhet som har IKT som en viktig innsatsfaktor. Utfordringen er at bedriftene i nettverket IKT Alta opplever at det er svært vanskelig å få tak i rett kompetanse og gode folk i ledige stillinger. Med utgangspunkt i at mange av de som i dag er sentrale medarbeidere i IKT bedriftene/driftsmiljøene i Alta, har utdanning fra Høgskolen i Finnmark, ses rekrutteringsproblemene i sammenheng med utdanningssituasjonen innen IT i fylket. I dag er det kun en klasse for IKT servicefag på videregående skole, som er lokalisert i Vardø, og det er heller ikke er et tilbud innen IT på Høgskolen i Finnmark. IKT Alta ønsker å få på plass IKT Servicefag i Alta (Vest-Finnmark). I tillegg til det tilbudet som er i Vardø. Bedriftene i IKT Alta ser utfordringen med at det er veldig få elever og deres 2

3 foresatte som ønsker å flytte til Vardø for å ta IKT Servicefag. Behovet for faglærte innen IKT Servicefag er stort, og vi ser derfor ikke at en etablering av dette tilbudet i Alta vil være i konkurranse med Vardø. Vi har fått innspill på dette fra elever på videregående skole, og Kathrine Vetoniemi har også opprettet en gruppe på Facebook for å fremme ønsket om IKT Servicefag i Alta. Se https://www.facebook.com/#!/groups/ / for mer informasjon. IKT Alta ønsker derfor å se nærmere på hvordan problemet med rekruttering kan løses gjennom å få til et godt samarbeid mellom næringslivet og utdanningsinstitusjonene, og få et godt tilbud på plass på videregående skole nivå og på Høgskolen i Finnmark innen emner som er relevante og etterspurte for IKT bedriftene. Kompetanse og arbeidskraft IKT næringen i Alta har hatt en positiv utvikling, og forventer en fortsatt vekst i årene som kommer. Ut fra prognoser som kjernebedriftene i nettverket har kommet med, forventes det en økning i antall ansatte med 30 % og en økning i omsetning med 43%. Dette, sammen med den generelle utviklingen i Finnmark, gjør at næringen har fokus på rekruttering fremover. Alle ser at konkurransen om de gode hodene spisser seg til, og at næringen og det offentlige må jobbe sammen for å møte disse utfordringene. IKT Altas forslag til løsning på denne utfordringen er å få til et nært og godt samarbeid mellom næringsliv og utdanningsinstitusjonene i Alta. Behov Bedriftene i IKT Alta har ulike behov med tanke på arbeidskraft. For noen av bedriftene er det aktuelt å hente inn lærlinger fra videregående skole og for andre bedrifter vil det være behov for høgskoleutdannede. IKT Alta alene har behov for minimum 4 lærlinger pr år, i tillegg vil det være naturlig at flere bedrifter som har større IT systemer i Alta tar inn lærlinger. Med en økning som kjernebedriftene anslår vil også behovet for høgskoleutdannede innen IKT være stort. I tillegg til utviklingen som skjer, regner en også med en utbytting i arbeidsstokken, slik at en ser et stort behov for rekruttering. De fagområdene en ser behov for i dag er innen drift- og vedlikehold av IKT systemer, bruker- og driftsstøtte, virksomhetsstøtte, programmering og systemutvikling. Det vil si at det er behov for både en videregående opplæring og høgskoleutdannede inn i næringa. Samarbeid Gjennom nettverket IKT Alta ser en at en etablerer et fagmiljø og karrieremuligheter innen IKT i Alta. Dette er svært positivt med tanke på rekruttering og utvikling av næringen. Nettverket jobber for å fremme IKT næringen i Alta gjennom nettverksbygging, kompetanseheving, produktutvikling, styrking av konkurranseposisjon og lønnsomhet. Næringa ser for seg et nært og godt samarbeid med både Alta Videregående Skole og Høgskolen i Finnmark for å møte rekrutteringsutfordringene som næringa har. Eksempler på at samarbeid gir resultater viser Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) til i deres artikkel på nettstedet digi.no til. Etter henvendelser fra IT-bransjen har de etablert et spesialisert bachelorprogram innen app-utvikling. Som en del av studiet er 3

4 studentene ute i en bedrift for å løse konkrete oppdrag. NITH sier i artikkelen at andelen oppdrag som dreier seg om mobilapplikasjoner er på 20 prosent i dag, og forventes å øke. Den mest brukte appen utviklet som hovedprosjekt av en NITH-student er Postens sporingsapp. Studieprogrammet «Mobil apputvikling» starter opp i august 2012 med 40 studieplasser. Forslag til punkt som vi kan samarbeide på: Lærlingeplasser Praksisplasser Bedriftene kan stille som gjesteforelesere på Alta VGS og HiF Bedriftsbesøk Innspill og oppdatering av fagplan Mulighet for å delta på kurs som nettverket arrangerer Konkrete elev- og studentoppgaver Medvirkning-/medfinansiering av samarbeidsprosjekter mellom utdanning og næring Trainee-ordning Hospitering i bedrift både for studenter og lærere Innovasjon og entreprenørskap Konsekvenser Høgskolen i Finnmark har pr i dag ikke noe tilbud innen IT, blant annet på grunn av få søkere. Vi mener å kunne se en sammenheng mellom rekruttering til HiF og tilbudet innen IT på videregående skole. IKT/Data-linjen var et tilbud på Alta Videregående Skole frem til Høgskolen i Finnmark hadde en topp i antall søkere til IT utdanninga frem til 1998, da antall søkere til faget gikk fort ned. HiF sier at de rekrutterer mest studenter fra Alta og Vest- Finnmark, så derfor er det viktig å ha på plass en videregående opplæring innen IT i vestfylket. IKT Alta anser det som svært viktig at en får på plass både en videregående opplæring og en høgskoleutdanning innen IT for å møte de behovene som IKT næringa i fylket har, men som også det øvrige næringslivet har behov for. Bruk av IT blir bare mer og mer viktig i alle næringer, og behovet for faglært arbeidskraft for å drifte og støtte IT systemene blir bare større og større. Eksempler hvor IT blir mer og mer viktig er blant annet i helsevesenet, det offentlige, mineral, bygg- og anlegg og olje/gass næringa. Konsekvenser på kort sikt Vi vil ikke få opp rekrutteringen til HiF og studiet der vil mest sannsynlig ikke starte opp Kompetansen finnes ikke lokalt, og må hentes inn utenfra En klarer ikke å rekruttere og vil ikke kunne utvikle flere av ideene som næringa har De ansatte er ikke stedbundet til fylket, og næringa vil få større turnover. Dette begrenser aktiviteten - innovasjon og utvikling Den antatte «hjemflyttings-raten» av utdannende IT-folk med relevant praksis vil synke Større lønns- og internkostnader og derav svekket konkurranseevne Utflytting av IT-bedrifter til steder med bedre og mer stabile rekrutteringsmuligheter 4

5 Konsekvenser på lang sikt Innovasjon og utvikling av tjenester innen IKT vil ikke skje lokalt Ingen lokalt forankrede IKT bedrifter, fortjenesten forsvinner ut av fylket Ringvirkninger for andre næringer og bedrifter ved at mer av IKT-tjenester må hentes eksternt, og den lokale/regionale relasjonen svekkes Finnmarks muligheter for IT-leveranser til nye næringer som olje og gass, fornybar energi og bergverksindustri svekkes Konklusjon Vi må få på plass IKT Servicefag i Alta og IT studiet på Høgskolen i Finnmark. Et sterkt utdanningsmiljø innen IKT i Alta vil være en viktig faktor for å lette på rekrutteringsutfordringen som næringa har og bidra til å muliggjøre vekstambisjonene som IKT-næringa i Alta har. 5

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen

Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen Strategisk næringsplan for Utarbeidet for av Næringsalliansen for () OBS: brukes i dette dokumentet på to forskjellige måter: 1. Areal: som et geografisk område bestående av elleve kommuner. 2. Organ:

Detaljer

saknr5:h I c \^^t Vifmm & Iron

saknr5:h I c \^^t Vifmm & Iron Hordaland Fylkeskommune Agnes Mowinckels gate 5 Postboks 7900 5020 Bergen N I HORDALAND y^-^^ saknr5:h I c \^^t Vifmm & Iron 0 4 OKT 2012 ArkivnrggJC' V Sakshf^ larthl Eksp. U.off. ^ Høringsuttalelse til

Detaljer

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier

Sigmund Aslesen. Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Sigmund Aslesen Kompetanseutviklingen på Øvre Romerike Utfordringer og hovedstrategier Fafo-notat 2000:11 1 Forskningsstiftelsen

Detaljer

Strategi. for lavenergiprogrammet

Strategi. for lavenergiprogrammet 2013 2015 Strategi for lavenergiprogrammet Papirbredden 2. Foto: FutureBuilt strategi 2013-2015 Bakgrunn Lavenergiprogrammet ble etablert i 2007 og har siden starten jobbet med mange ulike prosjekter som

Detaljer

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta

Prosjektplan. Arbeid og entreprenørskap i Alta Prosjektplan Arbeid og entreprenørskap i Alta Vi vil at Altasamfunnet skal være ledende innen entreprenørskap og nyskaping, og at dette skal gjennomsyre alle samfunnsledd. Prosjekteier Alta kommune Samarbeidsparter

Detaljer

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap.

Konklusjon: Boring og brønn kommer ut som den sterkeste næringen i regionen med det høyeste næringsgrunnlaget, og et sterkt industrilederskap. 1. Boring og brønn I næringen boring og brønn ligger aktiviteter og utstyr relatert til planlegging, boring og ferdigstilling av brønner. Brønnene kan være konstruert for leting etter eller produksjon

Detaljer

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics

Buskerud svært ulike utfordringer. Anne Espelien Partner Menon Business Economics Buskerud svært ulike utfordringer Anne Espelien Partner Menon Business Economics Regional utvikling må sees i en større sammenheng: Fire trender påvirker samfunnsutviklingen i norske regioner Urbanisering

Detaljer

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim

Mosjøen, 19.11.2013. Sluttrapport Vivilheim Sluttrapport Vivilheim 1 BAKGRUNN Ideen til Vivilheim tok form ut fra erkjennelsen av at Helgeland i økende grad har behov for ny arbeidskraft og kompetansemedarbeidere. Innbyggertallet i landet har økt

Detaljer

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging

Etablererstipend - økonomisk støtte og kompetansebygging N-809 BODØ Tlf. + 7 7 76 00 / Fax + 7 7 7 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. xxxx/0 ISSN-nr.:080-87 Antall sider: xx Prosjekt nr: 7000 Prosjekt tittel: Vurdering av etablererstipend

Detaljer

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold

Evaluering av. Arena-prosjektet. Plastinnovasjon Østfold Evaluering av Arena-prosjektet Plastinnovasjon Østfold Christine Hvitsand og Knut Vareide Telemarksforsking-Bø Arbeidsrapport 30/2008 Telemarksforsking-Bø 2008 TF-notat nr. 30/2008 ISSN 0802-3662 Pris:

Detaljer

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14

www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 www.tfou.no Behov for ingeniørkompetanse i Nord-Trøndelag Sigrid Hynne Morten Stene Notat 2010:14 Kongensgt. 42. Postboks 2501, 7729 Steinkjer Telefon: 74 13 46 60. Faks: 74 13 46 61 E-post: post@tfou.no

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere:

Følgende 10 tiltak konkretiserer hva nettverket kan initiere: Forslag om å starte opp et norsk nettverk for studenters suksess i høyere utdanning Av Prosjektleder Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Universitetet i Bergen Nettverket skal

Detaljer

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen

RAPPORT. Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø 2014/31. John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen RAPPORT 2014/31 Nytt akuttsjukehus for Nordmøre og Romsdal rekruttering og fagmiljø John Magne Skjelvik og Ingeborg Rasmussen Dokumentdetaljer Vista Analyse AS Rapport nummer 2014/31 Rapporttittel Nytt

Detaljer

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall

Saksframlegg. Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Søgne kommune Arkiv: 614 Saksmappe: 2013/2960-31791/2013 Saksbehandler: Liv Landaas Dato: 03.10.2013 Saksframlegg Samlokalisering ungdomsskole og videregående skole på Tangvall Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring

Utprøving av gjennomgående. dokumentasjon i fag- og. yrkesopplæring BUSKERUD FYLKESKOMMUNE Utdanningsavdelingen Utprøving av gjennomgående dokumentasjon i fag- og yrkesopplæring Sluttrapport våren 2012 Februar 2012 1 Innhold Bakgrunn for prosjektet side 3 1. Organisering

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER»

EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» Beregnet til Styringsgruppen i Bli helsefagarbeider Dokument Rapport Dato Februar 2015 EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER» OG «BLI HELSEFAGARBEIDER» EVALUERING AV PROSJEKTENE «AKSJON HELSEFAGARBEIDER»

Detaljer

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE

FLERE UNGE TIL DISTRIKTENE? MULIGHETER OG UTFORDRINGER FOR ØKT TIL(BAKE)FLYTTING AV UNGE VOKSNE Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Arbeidsnotat nr. 1003/05 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 34 Prosjekt nr: 400407 Prosjekt tittel:

Detaljer

Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013

Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Notat Til Fra Dato 06.12.2013 Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen Hovedorganisasjonen Virke Sak Møte med kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen mandag 9.desember 2013 Hovedorganisasjonen Virke representerer

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien

3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter. 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien Innhold: 1. Innledning 2. Motivere og inspirere 3. Opprettholde kontakten med borteboende studenter 4. Tiltrekke seg personer med kompetanse fra olje- og gass industrien 5. Oversikt over personer fra Alta

Detaljer

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no

Rapport fra undersøkelse 3/2011. Entreprenørskap i utdanningen. www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen www.utdanningsforbundet.no Rapport fra undersøkelse 3/2011 Entreprenørskap i utdanningen Utarbeidet i samarbeid mellom HSH og Utdanningsforbundet

Detaljer

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring

Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Prosjektrapport nr. 12/2002 Kompetanseutvikling i utkantkommuner - lokal mobilisering og forankring Jens Kristian Fosse og Hans Kjetil Lysgård Tittel Kompetanseutvikling i utkantkommuner lokal mobilisering

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

En politikk for økt produktivitet overordnede mål

En politikk for økt produktivitet overordnede mål Produktivitetskommisjonen Vår dato [Dokumentdato] v/sekretariatet Finansdepartementet Postboks 8008 Dep Deres dato 0030 OSLO Vår referanse Deres referanse Innspill fra NHOs produktivitetspanel til produktivitetskommisjonen

Detaljer

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker

Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Maritim utdanning for sjøbaserte yrker Gjennomgang av tilbudet for utdanning til sertifikatpliktig mannskap og offiserer i norsk videregående opplæring, fagskoler og høgskoler/universitet. En rapport fra

Detaljer

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no

Årsrapport 2014-2015. www.uin.no Årsrapport 2014-2015 www.uin.no Årsrapport 2014 2015 Innhold I. Styrets beretning... 3 II. Introduksjon til virksomheten og hovedtall... 6 III. Årets aktiviteter og resultater... 9 Sektormål 1: Universiteter

Detaljer

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark

Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Rapport 2008:11 Klynge eller praksisfellesskap? En studie av samhandling mellom reiselivsbedrifter i Finnmark Eva J.B. Jørgensen Birgit Abelsen Knut Korsnes Tittel : Klynge eller praksisfellesskap? En

Detaljer

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02

Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 Innovasjon i Møre og Romsdal R-02 2000 http://www.step.no/ Redaktør for seriene: Editor for the series: Dr. Philos. Finn Ørstavik (1998-2000) Stiftelsen STEP 2000 Henvendelser om tillatelse til oversettelse,

Detaljer

Øving 1: Idégenerering og mulighetsanalyse. TIØ4258 Teknologiledelse. Textus. - Læring på dine premisser! Gruppe 13

Øving 1: Idégenerering og mulighetsanalyse. TIØ4258 Teknologiledelse. Textus. - Læring på dine premisser! Gruppe 13 Øving 1: Idégenerering og mulighetsanalyse TIØ4258 Teknologiledelse Textus - Læring på dine premisser! Gruppe 13 Anne Helene Barsnes, Malin Driveklepp, Øyvind Eraker, Trine Nisja, Kjetil Sonerud og Ove

Detaljer