ANDRE STØTTEORDNINGER Innhold:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANDRE STØTTEORDNINGER Innhold:"

Transkript

1 ANDRESTØTTEORDNINGER Innhold: Kommunaleoglokalestøtteordninger 5.Kommunen 6.Ungdomssatsingidistriktene 7.Storbymidler 8.Retttilfribrukavundervisningslokaler 9.Andrelokalemuligheter Fylkeskommunalestøtteordninger 10.Fylkeskommunalestøtteordninger 11.Unginfo Nasjonalestøtteordninger 12.PinsevennenesStudieråd(FrikirkeligStudieforbund) 13.IDEBANKEN støttetilflerkulturelletiltak 14.Kulturmidlene 15.Fondforlydogbilde, 16.SparebankstiftelsenDnBNOR 17.STOREBRAND,Dukan Konkurransen 18.Trafo 19.Solofondet 20.Støttetilfunksjonshemmede 21.BenjaminsMinnefond 22.Norskkulturråd NordiskeogEuropeiskestøtteordninger 23.Nordiskkulturfond 24.Nordiskaungdomskomitéen 25.SLEIPNIR 26.NORAD 27.Europarådet 28.EU`slikestillingsprogram Internasjonalestøtteordninger 29.InformasjonsstøtteNord/Sør31.Demokratimidler 32.Balkanmidlene 33.Ungdomsbevilgningennord/sør 34.U lederprogrammet 35.UngiEuropa36.Eurodesk 36.Fredskorpset

2 Hvordanfåinnpengertilarbeidet?v/PBU kontoret RundtomiNorgesmangepinsemenigheterdrivesdetveldigmyebraarbeidblantbarn ogungdom.myeavdetarbeideterkvalifisertforstøttefrademangestøtteordingersom finnes.herpresenterervienlitenoversiktovernoenavdisseordningeneitilleggtil noenandretipsogideer. Støtteordingererkanskjeikkedetmestspenstigeordetvihar.Detgirossfortassosiasjonertil enmasseinnfløkteskjemaersomgjørvondtåbareåholdei.menforåfåstøtteerdetvanskelig åkommeunnadetåmåttesøke.dettrengerikkeåværesåomfattendeogvanskeligsomenofte tenker.harmanetbraarbeidderdetertenktigjennomogskrevetnedhvaenønskerådrive medogenhargodoversiktoverdetenfaktiskgjørsåerikkeveientilferdigutfylteskjemaerså lang.dessutenfinnesdetalltidnoeniblantosssomsynesdeterheltokellertilogmedliker skjemaer.finndepersonene! Vårtarbeiderbra,veldigbra!Ogdeteringengrunntilviikkeskalfåvårdelavpottenfrafra kommunen,fylket,staten,eu,fn,solofondet,libressejentefond Kommunaleoglokalestøtteordninger UtoverFrifondfinnesenrekkeulikestøtteordningerforbarne ogungdomsarbeid.altfrade støttefradinkommunetilinternasjonaleordninger. Herkommerenlitenoversiktovernoenavstøtteordningene.Medhenvisningtilnettstederfor merinformasjon,kriterier,hvemsomkansøke,hvasøknadenmåinneholdem.m. 5.Kommunen Deflestekommunerharulikestøtteordningerforfrivilligebarne ogungdomsorganisasjoner, fragrunnstøttetilpriserogstipender.mendetulikpraksispådetteområdefrakommunetil kommuneblantannetiforholdtildetmedkontingentogulikkravtildokumentasjonien søknad.seetteridinkommuneomhvadenharavordninger.ogtenkutoverdetsomharmed grunnstøtteoggjøre. Størrelsenpåkontingentkommunenkreverforåfågiut(grunn)støttevariererfrakommunetil kommune.eks:oslo 50kr. Noengangerkandetvirkesomviifølgebudsjettogregnskapharnokpenger.Kommuneneer neppeinteressertiåstøttenoensomseruttilåhanokpenger.derforerdetviktigåfåfrem gruppasfaktiskeutgiftersomforeksempel leie avlokalenedereeri.istedetforatgruppa sitterigjenmedetoverskuddsåkangruppa betale forleietilmenighetenforbrukenav lokalet.deflestegrupperfårjostøtteframenighetenogdisse inntektene kanføressomen noteunderregnskapet: Itilleggharvimottattengaveframenighetenpåkr... Kommuneleggervektpåuliktnårdebehandlersøknader,mendetteernoesomgårigjen: Medlemstall

3 Driftsutgifter Arrangementsutgifter Omfangetavaktiviteten Geografiskeforhold/kommunikasjoner Omtilbudetsærlighenvendersegtilspesieltprioritertegrupper(f.eks.barn,ungdom, minoritetsgrupper,innvandrere,flyktninger,rusforebygging,eldre, funksjonshemmedeogpersoneriulikeinstitusjonersomsykehusogfengsel. Omtiltakeneharvirkingpåarbeidsplasstilbudet Reisestøttetilkursogkonferanser Forholdettillokalekulturtradisjoner NB!Værryddigiforholdtilmedlemstall,regnskap,årsrapportogbudsjett. Oppstartingstilskudd( oggjenoppstartingstilskudd) Takontaktmedkommunenogspørhvordanderebørgåfrem.Noengangerkandetlønnesegå slåsammengrupper.fåstøtteforrr gruppe,kafe,bibelgrupperosv.huskogsåatderekan søkeomdeteroppstartingstilskuddomdetereigruppesomharliggetbrakknoenår. Søkomtilskuddtilprosjekt! Noenkommunerharegnesøknadsskjemaerfordettemensandrestedermådukomponere søknadenselv.kunfantasiensetterbegrensningerforhvadukansøkepå:leirer, kurs/konferansersommenighetenarrangerer,konserter,17.mai arrangement,festfor innvandrereellereldre,reiser,besøkavgrupperfraandremenigheter,innkjøpavinstrumenter osv,oppussingavlokalerm.m 6.Ungdomssatsingidistriktene Barne ogfamiliedepartementetharsiden1999hattegentilskuddsordningtilungdomssatsingi distriktene.gjennomtilskuddsordningengisdetstøttetillokaltarbeidoginnsatsforogmed ungdompåkultur ogfritidsområdet,somkanbidratilåsikreungdomsbosettingenogstyrke ungdomstilhørighettilhjemkommunen. Gåinnpåwww.odin.dep.no/bfd/forålesemerogforåseomdinkommuneerenavdesom erkvalifisertfordet.gjelderhovedsakeligfordenordligstefylkene. LISTEOVERKOMMUNERSOMKANSØKEBFDOMTILSKUDDTILUNGDOMSSATSINGIDISTRIKTENEI2005:Hedmark: Rendalen.Buskerud:Flå.Hordaland:Eidfjord,Jondal.SognogFjordane:Solund,Hyllestad,Balestrand.MøreogRomsdal: Sande,Halsa,Smøla,Stordal,Aure.Sør Trøndelag:Osen,Snillfjord,Tydal,Roan.Nord Trøndelag:Verran,Røyrvik,Mosvik, Høylandet,Leka.Nordland:VevelstadHerøyDønnaTrænaRødøyGildeskålBeiarnSkjerstadSørfoldHamarøyTysfjord Lødingen,Bindal,Moskenes,AndøyGraneTjeldsundVærøyBø,Steigen,Ballangen,Lurøy,Flakstad.Troms:Bjarkøy,Ibestad, Salangen,Kvæfjord,Dyrøy,Torsken,Berg,Kåfjord,Kvænangen.Finnmark:Hasvik,Loppa,Vardø,Båtsfjord,Måsøy,Gamvik, Berlevåg,Unjargga/Nesseby 7.Storbymidler

4 Tilskuddsordningeneretvirkemiddelforåbedreoppvekst oglevekåristørrebysamfunn. Bevilgningenharbarnogunge,ogsærligungdomialderen12til25år,sommålgruppe,og benyttestiltiltakogprosjektersomrettersegmotbarnogungemedspesiellebehovogmot utsatteungdomsgrupperogungdomsmiljø.barnogungemedinnvandrerbakgrunnståroverfor spesielleutfordringer,ogarbeidoginnsatssomfremmerintegreringerhøytprioritert. Frivilligeorganisasjoner,ungdomsgrupperogprivate/offentligeinstitusjonerkansøketilskudd tiltiltakogprosjekter.søknadenskalgågjennomkommunen.søknadsfrist:1.november.mer infopåwww.odin.dep.no/bfd/ Ordningengjelder:Oslo,Bergen,Trondheim,Stavanger,Kristiansand,Tromsø,Drammen,Skien,Fredrikstad,Sandnes, Sarpsborg,Bodø,Sandefjord,Larvik,Ålesund,Arendal,Porsgrunn,Haugesund,Tønsberg,Halden,Moss,HamarogGjøvikog7 bydelerioslo;sagene,gamleoslo,grünerløkka,søndrenordstrand,alna,stovneroggrorud 8.Retttilfribrukavundervisningslokaler Studietiltaksomfårstatsstøtte,foreksgjennomPinsevennenesStudieråd (http://home.halden.net/psr/),harretttilåbrukeoffentligeundervisningslokaler vederlagsfritt.dettebetyratarrangørenikkeskalbelastesforutgiftervedrørendelokaler,lys, varme,renhold,tilsynogbrukavutstyrilokalene. 9.Andrelokalemuligheter Tenkkreativt.Brukderesursenesomerrundtdereilokalsamfunnet.Foreksempel: Lokebanker/bedrifterstøtternoengangerfrivilligarbeidblantbarnogungeinærmiljøet. Spørdinlokalebakerombakervarersomertilovers Fåpapirfratrykkerierelsomertiloversellernoefeilmed Spørbutikkeromrabattelleromsponsemedvarertilågidigruppe.Foreksempeltilnår RRgruppaskalpåtur..osvosv Brukdittlokalenæringslivogandreressurser.Tenkkreativt.Spørikkebaredirekteompenger direktemenhelleromf.eksfåtingdeuansettskalkaste.

5 Fylkeskommunalestøtteordninger 10.Fylkeskommunalestøtteordninger Underwww.lnu.nofinnerenunderstøtteordningerogfylkeenoversiktoverhvahverenkelt fylketilbyr.herfinnerenkontaktinfotilfordelingsinstansenognoenlinkertildetfylkets Barne ogungdomsråd(bur)mendenneoversiktenerikkenødvendigviskomplettiforholdtil linkerogtilbudsomfinnes.seogsåwww.unginfo.no.ellertadirektekontaktmeddittfylke. Finnnettsidentildinfylkeskommunepåwww.norge.no.Nårduhargåtttildittfylkeligger informasjonomstøtteordningerentenunderkultur,barnogungeeller søknader/støtteordningerliggerherkandetogsåliggelinkertilbarne ogungdomsrådeti fylketogandreaktuellesider. Foråfåstøttefrafylketkrevesdetatmenighetenesbarne ogungdomsarbeidietfylke samordnersegogsøkerpåvegneavf.ekspbu Rogaland.Detbetyratgruppeneietfylketmå: velgeleder,nestlederosv. lageregnestattuter/vedtekter samordnemedlemstall(takontaktmedpbukontoret.enkelforossåhenteut fylkestallene.) Sendestatuttene,medlemstallene,deviktigsteregnskapstallene,årsrapport (sammenfattetforallemenighetene)ogellersdetsomkrevestilfylkeskontoret sammenmedensøknadomstøttetilarbeidet. Nårtilskuddetforeliggerbørlokalegruppersøke fylkes PBU omstøtte. Andreordningererforåstøttetoellerflerefylkeslagsomsamarbeider. Takontaktmeddittfylkeforåhøremeneksemplerpåhvaenkanfåstøttetilerreiseutgiftertil konferanser,tentrosamlinger,kurs/seminarerforledere,leirer,konserter,idrettsarrangement (turneringerm.m)osv Eteksempelpåhvilkeninformasjonsomliggerunderstøtteordningerogfylkerpåwww.lnu.no: Rogaland Hvemerstøtteberettiget?Fylkeskommunalttilskuddtilkulturarbeidkangistilfrivilligeorganisasjonersomhar:* etablertkrets/fylkesleddmedlokallagiminst3kommuner,ellerlokalelagmedmedlemmeriminst10kommuner.* demokratiskoppbygningmediprinsippetadgangforalletilåfåmedlemsskap.tilskuddsberettigedetiltakmåomfattehele størredeleravfylket,ellerværelokaletiltaksompåenellerannenmåteharkravpåregionalinteresse.lagog organisasjonermedliten/ingenaktivitetde2sisteårharikkekravpågrunnstønad. Typerstøtte:Grunnstøttegismedetfastbeløppr.organisasjon,basertpåantallmedlemmerunder25år,ogmedet bevegeligtilskuddfastsattpågrunnlagavgeografiskogorganisatoriskutbredelse.tiltaksstøttekangistilfrivillige organisasjonerforledertrening,leir/samlingerformedlemmene,reisestøttetildeltakelsepåsentralekursogstøttetil hjelpereavfunksjonshemmede.detgisogsåturnéstøtte.prosjektstøttegistiltidsbegrensedeprosjekteravetsliktomfangat defallerutenomreglenefortildelingavtiltaksstøtte.prosjekterinnenprogramområdersomeks.forebyggendetiltakm.h.t. barnogungesoppvekstmiljø,forbedredriftsform/organisasjonsstruktur,tiltaksomfremmertverrkultureltsamarbeidetc. Deterspesifikkeretningslinjerfortildelingavdennestønaden,nedfeltidetsammeheftetsomfordeøvrigestønadsformer. Tilskuddtilallmennekulturtiltakavregionalverdivurderesetterbudsjettforhverttiltak.Lokaleprosjektmedutprøvingav

6 nyearbeidsformerinnenorganisasjonslivetogkultursektorenkandelfinansieresavfylkeskommunendersomdeogsåfår støtteavkommunen.tilskuddtilallmentkulturarbeidkangistilkommuner,institusjonerogandresøkere;oggissom turnéstøtte,tilskuddtilallmennekulturtiltakavregionalverdiogkultureltutviklingsarbeid.søknadsfrister:grunnstønad 1.novemberåretfør.Tiltaksstøtte1.november.Prosjektstøtte1.november.Tilskuddforfrivilligeorganisasjoner15. november.tilskuddtilallmentkulturarbeidigodtidførtiltaketskalgjennomføres.fristforinnsendingavrapportog regnskap15.februarskjema:deteregneskjemaforsøknadomgrunnstøtte,tiltaksstøtteogprosjektstøtte.søknadom grunnstøtteskalinneholdeopplysningerommedlemstall,lagogkommunermedlokallag.årsmeldingogrevidertregnskap vedleggessøknaden.søknadomtiltaksstøtteskalinneholdeengrovplanforvirksomheten. 11UNGINFOwww.unginfo.no HerfinnerduinformasjonomalleUngInfo sentreneinorge.unginfo sentreeråpneforallungdom oginformereromblantannetutdanning,jobb,rettigheter,kulturogfritid.påunginfo kontorenefå duinformasjonendutrengersamletpåettsted.toeksemplerfraunginfo.no: 11.1Nord Trøndelagwww.unginfo.nt.no UNGTILTAKSLYSTwww.ungtiltakslyst.com UngTiltakslystereidavNord TrøndelagBarne ogungdomsråd(ntbur),fylkeskommunenog fylkesmannenslandbruksavdelinginord Trøndelag.StyringsgruppaforUngTiltakslystersatt sammenavungdommerogfolksomtildagligjobberforatungdominord Trøndelagskalhadetbra. StyringsgruppabehandlersøknadertilUngTiltakslystcirkaengangimåneden. 11.2Aust AgderBarne ogungdomsråd(aabur)www.bur.no/aabur/stotte.htm Aust AgderBarne ogungdomsråd(aabur)ersamarbeids ogkontaktorganetforbarne og ungdomsorganisasjoneneiaust Agder,ogharbl.a.tiloppgaveå: formidlekontaktmellomorganisasjoneneinnbyrdesogmellomorganisasjoneneog myndighetenepåfylkes oglandsplan. girådisakersomvedrørerbarnogunge. bedrerammevilkåreneforfrivilligbarne ogungdomsarbeid Sewww.lnu.no klikkviderepåstøtteordninger,fylkeogfinndittfylke.ellerkontaktdittfylke.

7 Nasjonalestøtteordninger 12.PinsevennenesStudieråd Godestøtteordningertil: studieaktivitetersomcellegruppe/bibelgruppe,kurs,seminarer,tentrom.m sang,musikkogdramasomulikekor,komp,lovsangsteam,dramagrupper. detkansøkesomstøttetilreiseutgiftervedrørendeinnleidforedragsholder/dirigent. detkansøkesomekstratilskuddtiltilretteleggingforsærligemålgrupper.dettevilsigrupper medopplæringshindringersomfunksjonshemmede,personermedsærligsvakførsteutdanning, fremmedspråkligeogpersonermedspesielleomsorgsforpliktelser. Gratisundervisningslokaler Studietiltaksomfårstatsstøtteharretttilåbrukeoffentligeundervisningslokaler (barne ogungdomsskoler,videregåendeskoleroghøgskoler)vederlagsfritt.dettebetyr atarrangørenikkeskalbelastesforutgiftervedrørendelokaler,lys,varme,renhold, tilsynogbrukavutstyrilokalene Fylkeskommunaleogkommunaletilskudd Fylkeskommunenogkommunenerpliktigetilåtildelevoksenopplæringsmidlertil studiearbeid,jfr 4og 5ivoksenopplæringsloven. Studieforbundetsfylkesutvalgsøkerautomatiskfylketommidlerpåvegneavdesom fikkstatstilskuddtilstudiearbeidgjennomstudieforbundetåretfør.fylkesutvalget fordelereventuellefylkeskommunalemidlertildissearrangørene. Menighetenmåselvsøkekommunenomtilskuddtilstudiearbeid/voksenopplæring.I noenkommunerliggerdennetilskuddsordningenunderskolekontoret/ avdelingen, andrestederunderkulturkontoret/ avdelingenellerunderenegen voksenopplæringsavdeling. Dessverreerdetflerefylkeskommunerogmangekommunersomikkeoppfyllersin forpliktelsetilågitilskuddtilstudiearbeid/voksenopplæringiregiavstudieforbund. SeogsåFrikirkeligStudieforbundwww.frikirkelig.no 13.IDEBANKEN støttetilflerkulturelletiltak OmIdebanken:«Idébanken støttetilflerkulturelletiltakblantbarnogungdom»,eren tilskuddsordninglnuforvalter.idèbankenertuftetpåideenefrarasismekampanjen1995:«all different allequal».idebankenfinansieresavbarne ogfamiliedepartementet.deter700000,

8 kronertilfordeling.målsetning:formåletmedstøtteordningeneråstimuleretiltiltaksomkan redusereskillenemellometnisknorskebarnogungdomogbarnogungdommedetnisk minoritetsbakgrunn.hvemkansøke?frivilligebarne ogungdomsorganisasjonerogfrivillige minoritetsorganisasjonerforogmedbarnogunge,lokaleungdomsgrupperogungdomsmiljø kansøkestøttefraidebanken. Sewww.lnu.no klikkviderepåstøtteordninger,nasjonaleogidebanken. 14.KULTURMIDLENE Kulturmidleneerentilskuddsordningtilkulturprosjekterilandsdekkendebarne og ungdomsorganisasjoner.detkansøkesstøttetil:utviklingavnyekulturtiltak,kulturfaglig utviklingavledere,metodeutviklingikulturarbeidogkulturfagligopplæringavmedlemmer. Søknadsfrister1.november.SøknadenmågågjennomPBUkontoret. 15.FONDFORLYDOGBILDE, Fondforlydogbildelyserutmidlertilprosjekterinnenfondetsformålsparagraf. Søknadsberettigetervideo/filmprodusenter,fonogramprodusenter,utøvendekunstnereog opphavsmenn.søknadermåinneholdekonsentrertprosjektbeskrivelse,kostnadsoverslagog finansieringsplan.søknadsskjemaogytterligereopplysningerfåsvedhenvendelsetilfondet. Støtteverdigeprosjektinnenforflerkulturelletiltakogtiltakforbarnogungevilbliprioritert. Søknadsfrist:februar.GrevWedelspl.1,0151OSLO 16.SPAREBANKSTIFTELSENDnBNORwww.sparebankstiftelsen.no/ Sparebankstiftelsen DnB NOR håper gjennom sine gaver til allmennyttige prosjekter å kunne gi en rekke lokalsamfunn et løft og bidra til at ildsjeler får realisert sine ønsker til nytte og glede for mange 17.STOREBRAND,Dukan Konkurransenwww.storebrand.no Formåletmedkonkurranseneråbidratilåsetteigangfremtidsrettedeogsamfunnsnyttige prosjekterilokalmiljøene.aktivitetenedetvilbligittfinansiellstøttetilmåværeinnenfor områdenemiljø,samfunn,læring,utvikling,livoghelse. Søknadsfrister:30.juni2005,31.desember2005.NB!Måsøkeviaskjemapånettsiden. 18.TRAFOwww.trafo.no Nettstedforkreativungdom etverktøyforskapendeungemenneskertilåutvikleegneideer ogprosjekter.traforettersegmotungdom(16 22år),frahelelandet,somarbeiderselvstendig medideerogprosjekterinnenforlyd,bilde,tekst,film,multimediaogscene.hovedfokuser rettetmotungdomsomjobbermedutradisjonelleuttrykk.gjennomtrafokanungdomfå tilgangtilentilskuddsordninghvordekansøkepengertilutviklingavegneprosjekterogideer. Søknadsfristerdenførsteiannenhvermåned,medsvaretter14dager.Trafoerinitiertog finansiertavnorskkulturrådogdrivesisamarbeidmedakershusfylkeskommune.

9 19.SOLOFONDETwww.solofondet.no Solofondetdelerhvertårutinntil2millionerkronertilungdommellom15og25medgode ideer.detkanværeideer/prosjekterinnenegenetablering,kultur,personligutvikling,menogså sportellerandretyperforfritidssysleroglivsstil.hensiktenerikkeågjørenoennyrikeover natten,menåmotiveretilinitiativogpågangsmot. 20.STØTTETILFUNKSJONSHEMMEDEwww.ssm.no StiftelsenSophiesMinde,Trondheimsvn.132,0570Oslo Støttetiltiltakforfunksjonshemmede.StiftelsenSophiesMindedelerutmidlertilfrivillige organisasjoner,foreningero.l.somgjennomfører/driverkonkretetiltakforpersonermed funksjonsforstyrrelseribevegelses ogstøtteorganene.tiltakenesartkanværef.eks.aktiviteter innenopplæring,hjelptilselvhjelp,idrett,kunst,teater,musikk,håndverko.l.tilskuddfor enkelttiltakeroppadbegrensettilkr søknadsfrist:3.september. 21.BENJAMINSMINNEFONDwww.benjaminsminnefond.no StiftelsenBenjaminsMinnefonderenselveiendeinstitusjonopprettetvedgaveroginnsamlede midleretterbenjaminhermansensdødpåholmliaioslo26.januar2001.stiftelsensmålerå fremmeforebyggendeantirasistiskarbeid.barne ogungdomsarbeidskalprioriteres.29.mai hvertår,somerbenjaminsfødselsdag,vilfondetforetasintildeling. HVEMKANSØKE:AlleikkeprofesjonelleiheleNorge,detvilsibarn,ungeogvoksnesomdriverfrivillig ogideeltarbeid. TILHVAKANDUSØKE:Tilprosjektersomharetantirasistiskmål,ogsomviløkeforståelsenmellom ulikekulturer.prosjekterkanværeetarrangementduvillagenå,ellerdetkanværeetarbeidsomskalgå overtid.dukansøkeinntil20000kroner. HVORDANSØKERDU:Beskrivkortdetduhartenktågjøre,oghvemsomskalgjøredet.Giossgode grunnertilhvorfornettoppdittprosjektskalstøttes.dumåleggevedetbudsjett. 22.NORSKKULTURRÅDwww.kulturrad.no Kulturrådetønskeråstimuleretilnyskapningogkulturvernogkonsentreremidleneomtiltak somellersfallerutenforordinærestøtteordningerlokaltellersentralt.rådetstøtterstørre forsøkogenkeltprosjekterbådeinnenfasteområderogsatsingsområder.rådetstøtterogså prosjektersomgårutoverellerpåtversavdeulikefagområdene. Aktuellenettsider: NordiskeogEuropeiskestøtteordninger 23.Nordiskkulturfondwww.nordiskkulturfond.org Eksempel:Deteuropeiskeungdomsfond(EU )

10 Deteuropeiskeungdomsfondetharsomformålåytetilskuddtilmultilaterale ungdomsaktiviteterpåeuropeisknivå.arbeiderforfred,forståelseogsamarbeidmellom Europasogverdensnasjoner,irespektformenneskerettigheteneoggrunnleggendefriheter. Fondetstøtter: Internasjonalemøterforungdomellerungdomsledere. Produksjonav dokumentasjonoginformasjonsmateriellomungdomsspørsmål. Administrasjonav internasjonalefrivilligeungdomsorganisasjonerog nettverk Pilotprosjekter ungdomsmøter elleraktivitetersommøtereuroparådetsmålsetninger Søkeremårepresentereenteneninternasjonalfrivilligungdomsorganisasjonmedavdelingeri minst4aveuroparådetsmedlemslandellerennasjonalungdomsorganisasjonsomsamarbeider medminsttreandrenasjonaleorganisasjonerfraforskjelligemedlemsland. 24.Nordiskaungdomskomitéenwww.norden.orgNordiskaungdomskomitéen prosjektstøttestøttetilprosjekterforåøkebarnogungesdeltakelsei,kunnskapomog interesseforkultur,politikkogsamfunninorden.(minimumtrelandinvolvert). 25.SLEIPNIRwww.sleipnirgrants.org SLEIPNIRerdetNordiskeministerrådsittreisestipendprogramforungeprofesjonelle kunstutøvereinorden.iprogrammetinngårallekunstfelt:teater,dans,billedkunst,design, arkitektur,musikk,filmoglitteratur. 26.NORADwww.norad.no/ind_ungdom.html NORADadministrererflerestøtteordningerrettetmotungdom. 27.Europarådetwww.coe.fr/youth/home.htm EuroparådetsungdomssenteriStrasbourgadministrererflereulikestøtteordningerfor internasjonaltarbeid. 28.EU`slikestillingsprogram EUKommisjoneninvitererfrivilligeorganisasjoner,arbeidslivetsparteroglokaleogregionale myndighetertilåsøkeommidlertilflernasjonalesamarbeidsprosjekterpålikestillingsområdet. RESSURSERPÅINTERNETT NordiskMinisterråd ForeningenNorden[www.norden.org] Barn&unga[www.norden.org/kultur/barn/bidrag/sk/index.asp?lang=3] Kultur[www.norden.org/kultur/bidrag/sk/index.asp?lang=3] Skolesamarbejde[www.norden.org/skolsamarbete/sk/stoedord.asp?lang=3]

11 Sprogsamarbejde[www.norden.org/spraaksamarbete/sk/stoedord.asp?lang=3] Frivilligasektorn[www.norden.org/web/sf4 bidrag/sk/frivilliga.asp?lang=3] Internasjonalestøtteordninger Hardereetinternasjonaltengasjementellerhartankeromågjennomføreprosjektersammen medlandutenfornorge? Gåinnpåwww.lnu.novideretilstøtteordningeroginternasjonalt.Herfinnerduenrekkulike støtteordninger. Eksemplerpåstøtteordningersomlnu.noadministrerer: 29.INFORMASJONSSTØTTENORD/SØRHvemkansøke?Norskebarne ogungdomsorg. SøknadenmågågjennomPBU kontoret.hvakanensøkemidlertil?informasjonstiltaksomhar hovedfokuspågenerellenord/sør spørsmål.manfårf.eks.ikkestøttetilinformasjonstiltaksomsetter informasjonomegneprosjekterisørisentrum.informasjonstiltakinnbefatterbådeseminarerog brosjyrer.hvormyekanenfå?hverorganisasjonfåriutgangspunktetbarestøttetilettiltakperår. Søknadermåderforgågjennomsentralleddetiorganisasjonenslikatdekanforetaeivurderingav hvilketprosjektdeønskerågiførsteprioritet.medlemsorganisasjonerilnukanfåopptil15.000kroner, mensandrebarne ogungdomsorganisasjonerkanfåopptil10.000kroner.nårersøknadsfristen? Ingensøknadsfrist.Søknadenebehandleskontinuerlig.Hvordansøkeren?Lesretningslinjenenøye.Lag enprosjektbeskrivelsemedbudsjettforinformasjonstiltaket,ogsenddentillnu NORAD 30.DEMOKRATIMIDLER LNUdelerutmidlerfrastøtteordningentilbarne ogungdomsorganisasjonenesprosjektsamarbeidmed organisasjoneriøst ogsentraleuropa.i2005støtterdemokratimidleneprosjektsamarbeidmed partnereirusslandogsus landene.søknadsfristforstøttei2005er31.januar2005. Norskebarne ogungdomsorganisasjoner,medsinbredekompetanseoglangeerfaringiinternasjonalt samarbeid,kanspilleenviktigrolleforåbidratilåbyggeoppogstøttefrivilligeogdemokratiskebarne ogungdomsorganisasjoneriøst ogsentraleuropa.dethartidligereværtmuligåsøkedemokratimidlene omstøttetilprosjekteridetsomvarsøkerlandenetileu.denneordningenfallerbortfraogmed2005 grunnetdisselandenesinntredenieu. Midlerfor2006vilbliutlystsenereihøstmedsøknadsfrist31.januar. MålsettingMålsettingenmedstøtteordningenergjennomgjensidigsamarbeidåbidratilen grunnleggendeomstruktureringavlandeneiøst ogsentraleuropa,medsiktepååtryggeendemokratisk ogøkonomiskbærekraftigutvikling.sentraleoppgaveridettearbeideteråstyrkedendemokratiske styreformbasertpåpolitiskpluralismeogfrievalg,folkeligdeltakelsegjennomfrivilligeorganisasjoner, ogrespektforgrunnleggendemenneskerettigheter.støtteordningenerspesieltrettetmotsamarbeidet mellombarne ogungdomsorganisasjonerinorgeogiøst ogsentraleuropa,basertpåetpartnerskap hvorbeggeparterdeltaraktivtiplanleggingoggjennomføringavprosjektet.midleneskalbidratil grunnleggendeetableringavogstøttetildemokratiskestrukturer. Aktivitetersommottarstøtteskalorganiseresgjennomorganisasjonenssentralledd.

12 AndrestøtteordningerLNUadministrerer: 31.Balkanmidlene StøtterprosjektsamarbeidmedpartnereiAlbania,Bosnia Hercegovina,SerbiaogMontenegro(inkl.Kosovo provinsen),kroatiaogmakedonia. 32.Ungdomsbevilgningennord/sør Målsettingeneråstimulereogstyrkesamarbeidmellombarne ogungdomsorganisasjoneri Norgeogisør.Samarbeidsprosjektaskalføretilkompetanseheving,organisasjonsutvikling ogkunnskapomnord/sør spørsmåliorganisasjoneneinorgeogisør. 33.U lederprogrammet Etutvekslingsprogrammellombarne ogungdomsorganisasjonerinorgeogderes søsterorganisasjonerisør(afrika,latin Amerika,AsiaogMidt Østen).Gjennomprogrammet utvekslerorganisasjoneneungelederesegimellomforenperiodepå3 10måneder. Andreregionerognettsidermedandrelinkersomliggerunderwww.lnu.no: 34.UngiEuropawww.ungieuropa.netForvaltesavBUFDIR.Detgisstøttetil gruppeutvekslingsprosjekter,voluntørarbeidogenrekkeandreprosjektermellomlandi Europa.Deter6søknadsfristeriåret.UNGiEuropabeståravfiretiltak:1.Gruppeutveksling2. Volontørtjeneste3.Lokaleungdomsprosjekter4.Opplæring,informasjonognettverk 35.Eurodeskwww.eurodesk.no Eurodeskeretinformasjonsnettverkrettetmotungefra10 30år.Eurodeskfinnesi27 europeiskelandogvåroppgaveeråsvarepåspørsmålduharominternasjonalemuligheterfor unge.detteinnebærerbl.a.stipenderogstøtteordninger,studierogjobbiutlandet,ut 36.Fredskorpsetwww.fredskorpset.net FredskorpsetutvekslermenneskermellomNorgeoglandisør.Allevåreutvekslingergår viapartnerskap,detvilsietforpliktendesamarbeidmellombedrifterogorganisasjoner. Utvekslingengårbeggeveier nordmennreisertillandisør,menneskerfrasørutvekslestil Norge,gjerneinnenforsammepartnerskap(kankontaktePYM).

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012.

1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Aust-Agder Årsrapport 2011 Pilotfylket Aust-Agder 1. Innledning Aust-Agder fylke er som ett av 7 fylker pekt ut til å være pilotfylke for universell utforming i perioden 2010-2012. Som pilotfylke skal

Detaljer

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa?

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa? Jobb i Europa... Hvorfor søke jobb i Europa? Du får viktig erfaring som ser bra ut på cv-en Du blir kjent med en annen kultur Du treffer nye mennesker og får venner Du får utvidet nettverk Språkkunnskapene

Detaljer

Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren

Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren INFORMASJON FRA TIME SPAREBANK Bankhjørnet ved Arne Gravdal Gold kredittkort Sommerkonkurranse BSU - spar mer med BSU Pluss App for bedriftskunder Aktiv Eiendomsmegling Jæren Juni 2014 Bankhjørnet Time

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 Du inviteres herved til årsmøte i Bjørndal Frivilligsentral onsdag 30. mars kl. 19.00 på Bjørndal Grendehus (tidligere kalt Prestlia Grendehus).

Detaljer

De nominerte er De tre kandidatene som har blitt forespurt og har takket ja til utfordringen er:

De nominerte er De tre kandidatene som har blitt forespurt og har takket ja til utfordringen er: Sparebankstiftelsen DnB NOR Sparebankstiftelsen DnB NOR gir pengebidrag til tiltak som mange får glede av. Sparebanker har opp gjennom tidene brukt en del av sitt overskudd til gaver til lokalsamfunnene

Detaljer

«IDRETTENS GULLGRUVE»

«IDRETTENS GULLGRUVE» «IDRETTENS GULLGRUVE» HVOR KAN NIF, SÆRFORBUND, IDRETTSKRETSER OG LAG SØKE MIDLER? NORGES IDRETTSFORBUND OG OLYMPISKE KOMITÉ Innhold FORORD 3 NASJONALT 4 Helse 4 Sponsingav utstyr, drakter osv. 6 Barn

Detaljer

VELKOMMEN TIL MOLDESPEIDERNE 2. FLOKK

VELKOMMEN TIL MOLDESPEIDERNE 2. FLOKK Vi ønsker deg hjertelig velkommen til! Vi håper vi kan tilby deg aktiviteter som fenger og opplevelser Årskontingenten i i 2012 er kr. 850. For nye medlemmer som begynner om høsten, er det halv Vi ønsker

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014

Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 Felles innsats felles framgang 2 Styret i By- og Bygdelagsforbundet har i 2014 bestått av Verv Navn Lag Forbundsleder Frank Erling Celius Hadselklubben i Oslo Nestleder Christin

Detaljer

Årsrapport 2013. Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad

Årsrapport 2013. Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball. Styrets leder, Rune Gaustad Malvik, 6. februar 2014 Malvik Idrettslag avdeling fotball Styrets leder, Rune Gaustad Fokusområder Styret har satt fokus på følgende punkter for å posisjonere fotballavdelingen. Dette skal være med å

Detaljer

BOLIVIAFAMILIEN. Kort om fadderskap og mer! www.boliviafamilien.org. Av Øyvind og Frode Fanebust. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen!

BOLIVIAFAMILIEN. Kort om fadderskap og mer! www.boliviafamilien.org. Av Øyvind og Frode Fanebust. Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen! BOLIVIAFAMILIEN Kort om fadderskap og mer! Av Øyvind og Frode Fanebust www.boliviafamilien.org Ingen kan hjelpe alle, men alle kan hjelpe noen! Rev 1/14 Forord En enslig turist gikk langs en øde strand

Detaljer

DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD

DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD DATOFRISTER FOR SØKNADER TILSKUDD - PENGER OG ANDRE SØKNADER. Det anbefales at velforeningene skriver ut denne siden, slik at søknadene nedenfor blir sendt

Detaljer

Nr.4-2013. Fornøyde barn på Samaritan Village. www.nn.no

Nr.4-2013. Fornøyde barn på Samaritan Village. www.nn.no Nr.4-2013 Fornøyde barn på Samaritan Village www.nn.no NN-magasinet nr. 4-2013. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D Gode ideer blir virkelighet: MIKROFINANS Ved hovedveien som fører til de populære safariområdene

Detaljer

Buvasstølan sti- og løypelag

Buvasstølan sti- og løypelag Strategi 2015-2017 Buvasstølan sti- og løypelag SUNNE OG SIKRE FJELL OPPLEVELSER Godkjent i Styremøte 23. mai 2015. Målsetting Sikre utstrakt bruk av fjellet - sunne og sikre fjellopplevelser - hele året

Detaljer

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv

Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv Hvordan etablere utstyrssentral Fysisk aktivitet og friluftsliv IS-1781 Innhold Hva er en utstyrssentral 2 Bakgrunn 2 Hvorfor utstyrssentral 3 Felles mål 3 Suksesskriterier 3 Råd for etablering av utstyrssentral

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Slik selger vi annonser.

Slik selger vi annonser. Slik selger vi annonser. Medlemshåndboken kan bli en ny gullgruve for klubben. Voksne Y s Men har et stort kontaktnett av folk i firma som er glad for å kunne bidra. Forsikring, banker og andre bruker

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Presentasjon av banken. Ståle Frøshaug Områdebanksjef Askim, 2. desember 2011

Presentasjon av banken. Ståle Frøshaug Områdebanksjef Askim, 2. desember 2011 Presentasjon av banken Ståle Frøshaug Områdebanksjef Askim, 2. desember 2011 SpareBank 1 Østfold Akershus er en sterk lokal forankret sparebank som har Østfold og søndre del av Akershus som sitt prioriterte

Detaljer

Formannskapet. Møteinnkalling

Formannskapet. Møteinnkalling Formannskapet Møteinnkalling Utvalg: Formannskapet Møtested: Løperen, Rådhuset Dato: 04.01.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 69 37 50 00. Anser noen at de er ugilde i en

Detaljer

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset

Møteinnkalling. Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Nore og Uvdal kommune Møteinnkalling Saksnr: 7-9 Utvalg: Møtested: Dato: 27.08.2009 Tidspunkt: 14:00 TEMAMØTE: Hovedutvalg Skole, barnehage og kultur Møterom 1, kommunehuset Hovedutvalgene NMK, SBK og

Detaljer

Eventyrlyst? Lærling i utlandet

Eventyrlyst? Lærling i utlandet Eventyrlyst? Lærling i utlandet HAR DU LYST TIL Å ARBEIDE I EUROPA? - Det er mulig om du vil Gjennom Erasmus + kan du enkelt ta deler av læretida i Europa. Noen fordeler med et utenlandsopphold: Unik kompetanse

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND

NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NYHETSBREV, OKTOBER 2011 NORGES KLATREFORBUND NKF Kalender: 14-16.oktober 2011 Klatreinstruktør Sport kurs. Tromsø 22. oktober 2011 NM Tau Bergen 5. november 2011 NM Buldring Trondheim 7. november 2011

Detaljer

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik

Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik Til deg som er vår kollega Derfor kan det bli streik - trygghet i arbeidslivet Uorganisert? De HK- organiserte arbeidstakerne ved denne bedriften streiker for bedre lønns- og arbeidsvilkår Vårt mål er

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

UngInfo Vestfold tilstede der ungdom er.

UngInfo Vestfold tilstede der ungdom er. UngInfo Vestfold tilstede der ungdom er. UngInfo Vestfold ligger i Vestfolds største kjøpesenter. Her er 4000 ungdom innom daglig. Fylkets største rutebilstasjon ligger i underetasjen. Drøyt 100 m unna

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 12.11.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer

Detaljer

STRATEGIPLAN 2014-2017

STRATEGIPLAN 2014-2017 STRATEGIPLAN 2014-2017 Det du nå holder i hånden er KRIK sin strategi for de neste fire årene. Strategien er utarbeidet av administrasjonen og sentralstyret i samarbeid med engasjerte KRIKere fra hele

Detaljer

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK

Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter NORSK Introduksjonsordningen: Ny lov gir nye muligheter! 1. september 2004 ble introduksjonsordningen innført i alle kommuner som bosetter flyktninger.

Detaljer