ANDRE STØTTEORDNINGER Innhold:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ANDRE STØTTEORDNINGER Innhold:"

Transkript

1 ANDRESTØTTEORDNINGER Innhold: Kommunaleoglokalestøtteordninger 5.Kommunen 6.Ungdomssatsingidistriktene 7.Storbymidler 8.Retttilfribrukavundervisningslokaler 9.Andrelokalemuligheter Fylkeskommunalestøtteordninger 10.Fylkeskommunalestøtteordninger 11.Unginfo Nasjonalestøtteordninger 12.PinsevennenesStudieråd(FrikirkeligStudieforbund) 13.IDEBANKEN støttetilflerkulturelletiltak 14.Kulturmidlene 15.Fondforlydogbilde, 16.SparebankstiftelsenDnBNOR 17.STOREBRAND,Dukan Konkurransen 18.Trafo 19.Solofondet 20.Støttetilfunksjonshemmede 21.BenjaminsMinnefond 22.Norskkulturråd NordiskeogEuropeiskestøtteordninger 23.Nordiskkulturfond 24.Nordiskaungdomskomitéen 25.SLEIPNIR 26.NORAD 27.Europarådet 28.EU`slikestillingsprogram Internasjonalestøtteordninger 29.InformasjonsstøtteNord/Sør31.Demokratimidler 32.Balkanmidlene 33.Ungdomsbevilgningennord/sør 34.U lederprogrammet 35.UngiEuropa36.Eurodesk 36.Fredskorpset

2 Hvordanfåinnpengertilarbeidet?v/PBU kontoret RundtomiNorgesmangepinsemenigheterdrivesdetveldigmyebraarbeidblantbarn ogungdom.myeavdetarbeideterkvalifisertforstøttefrademangestøtteordingersom finnes.herpresenterervienlitenoversiktovernoenavdisseordningeneitilleggtil noenandretipsogideer. Støtteordingererkanskjeikkedetmestspenstigeordetvihar.Detgirossfortassosiasjonertil enmasseinnfløkteskjemaersomgjørvondtåbareåholdei.menforåfåstøtteerdetvanskelig åkommeunnadetåmåttesøke.dettrengerikkeåværesåomfattendeogvanskeligsomenofte tenker.harmanetbraarbeidderdetertenktigjennomogskrevetnedhvaenønskerådrive medogenhargodoversiktoverdetenfaktiskgjørsåerikkeveientilferdigutfylteskjemaerså lang.dessutenfinnesdetalltidnoeniblantosssomsynesdeterheltokellertilogmedliker skjemaer.finndepersonene! Vårtarbeiderbra,veldigbra!Ogdeteringengrunntilviikkeskalfåvårdelavpottenfrafra kommunen,fylket,staten,eu,fn,solofondet,libressejentefond Kommunaleoglokalestøtteordninger UtoverFrifondfinnesenrekkeulikestøtteordningerforbarne ogungdomsarbeid.altfrade støttefradinkommunetilinternasjonaleordninger. Herkommerenlitenoversiktovernoenavstøtteordningene.Medhenvisningtilnettstederfor merinformasjon,kriterier,hvemsomkansøke,hvasøknadenmåinneholdem.m. 5.Kommunen Deflestekommunerharulikestøtteordningerforfrivilligebarne ogungdomsorganisasjoner, fragrunnstøttetilpriserogstipender.mendetulikpraksispådetteområdefrakommunetil kommuneblantannetiforholdtildetmedkontingentogulikkravtildokumentasjonien søknad.seetteridinkommuneomhvadenharavordninger.ogtenkutoverdetsomharmed grunnstøtteoggjøre. Størrelsenpåkontingentkommunenkreverforåfågiut(grunn)støttevariererfrakommunetil kommune.eks:oslo 50kr. Noengangerkandetvirkesomviifølgebudsjettogregnskapharnokpenger.Kommuneneer neppeinteressertiåstøttenoensomseruttilåhanokpenger.derforerdetviktigåfåfrem gruppasfaktiskeutgiftersomforeksempel leie avlokalenedereeri.istedetforatgruppa sitterigjenmedetoverskuddsåkangruppa betale forleietilmenighetenforbrukenav lokalet.deflestegrupperfårjostøtteframenighetenogdisse inntektene kanføressomen noteunderregnskapet: Itilleggharvimottattengaveframenighetenpåkr... Kommuneleggervektpåuliktnårdebehandlersøknader,mendetteernoesomgårigjen: Medlemstall

3 Driftsutgifter Arrangementsutgifter Omfangetavaktiviteten Geografiskeforhold/kommunikasjoner Omtilbudetsærlighenvendersegtilspesieltprioritertegrupper(f.eks.barn,ungdom, minoritetsgrupper,innvandrere,flyktninger,rusforebygging,eldre, funksjonshemmedeogpersoneriulikeinstitusjonersomsykehusogfengsel. Omtiltakeneharvirkingpåarbeidsplasstilbudet Reisestøttetilkursogkonferanser Forholdettillokalekulturtradisjoner NB!Værryddigiforholdtilmedlemstall,regnskap,årsrapportogbudsjett. Oppstartingstilskudd( oggjenoppstartingstilskudd) Takontaktmedkommunenogspørhvordanderebørgåfrem.Noengangerkandetlønnesegå slåsammengrupper.fåstøtteforrr gruppe,kafe,bibelgrupperosv.huskogsåatderekan søkeomdeteroppstartingstilskuddomdetereigruppesomharliggetbrakknoenår. Søkomtilskuddtilprosjekt! Noenkommunerharegnesøknadsskjemaerfordettemensandrestedermådukomponere søknadenselv.kunfantasiensetterbegrensningerforhvadukansøkepå:leirer, kurs/konferansersommenighetenarrangerer,konserter,17.mai arrangement,festfor innvandrereellereldre,reiser,besøkavgrupperfraandremenigheter,innkjøpavinstrumenter osv,oppussingavlokalerm.m 6.Ungdomssatsingidistriktene Barne ogfamiliedepartementetharsiden1999hattegentilskuddsordningtilungdomssatsingi distriktene.gjennomtilskuddsordningengisdetstøttetillokaltarbeidoginnsatsforogmed ungdompåkultur ogfritidsområdet,somkanbidratilåsikreungdomsbosettingenogstyrke ungdomstilhørighettilhjemkommunen. Gåinnpåwww.odin.dep.no/bfd/forålesemerogforåseomdinkommuneerenavdesom erkvalifisertfordet.gjelderhovedsakeligfordenordligstefylkene. LISTEOVERKOMMUNERSOMKANSØKEBFDOMTILSKUDDTILUNGDOMSSATSINGIDISTRIKTENEI2005:Hedmark: Rendalen.Buskerud:Flå.Hordaland:Eidfjord,Jondal.SognogFjordane:Solund,Hyllestad,Balestrand.MøreogRomsdal: Sande,Halsa,Smøla,Stordal,Aure.Sør Trøndelag:Osen,Snillfjord,Tydal,Roan.Nord Trøndelag:Verran,Røyrvik,Mosvik, Høylandet,Leka.Nordland:VevelstadHerøyDønnaTrænaRødøyGildeskålBeiarnSkjerstadSørfoldHamarøyTysfjord Lødingen,Bindal,Moskenes,AndøyGraneTjeldsundVærøyBø,Steigen,Ballangen,Lurøy,Flakstad.Troms:Bjarkøy,Ibestad, Salangen,Kvæfjord,Dyrøy,Torsken,Berg,Kåfjord,Kvænangen.Finnmark:Hasvik,Loppa,Vardø,Båtsfjord,Måsøy,Gamvik, Berlevåg,Unjargga/Nesseby 7.Storbymidler

4 Tilskuddsordningeneretvirkemiddelforåbedreoppvekst oglevekåristørrebysamfunn. Bevilgningenharbarnogunge,ogsærligungdomialderen12til25år,sommålgruppe,og benyttestiltiltakogprosjektersomrettersegmotbarnogungemedspesiellebehovogmot utsatteungdomsgrupperogungdomsmiljø.barnogungemedinnvandrerbakgrunnståroverfor spesielleutfordringer,ogarbeidoginnsatssomfremmerintegreringerhøytprioritert. Frivilligeorganisasjoner,ungdomsgrupperogprivate/offentligeinstitusjonerkansøketilskudd tiltiltakogprosjekter.søknadenskalgågjennomkommunen.søknadsfrist:1.november.mer infopåwww.odin.dep.no/bfd/ Ordningengjelder:Oslo,Bergen,Trondheim,Stavanger,Kristiansand,Tromsø,Drammen,Skien,Fredrikstad,Sandnes, Sarpsborg,Bodø,Sandefjord,Larvik,Ålesund,Arendal,Porsgrunn,Haugesund,Tønsberg,Halden,Moss,HamarogGjøvikog7 bydelerioslo;sagene,gamleoslo,grünerløkka,søndrenordstrand,alna,stovneroggrorud 8.Retttilfribrukavundervisningslokaler Studietiltaksomfårstatsstøtte,foreksgjennomPinsevennenesStudieråd (http://home.halden.net/psr/),harretttilåbrukeoffentligeundervisningslokaler vederlagsfritt.dettebetyratarrangørenikkeskalbelastesforutgiftervedrørendelokaler,lys, varme,renhold,tilsynogbrukavutstyrilokalene. 9.Andrelokalemuligheter Tenkkreativt.Brukderesursenesomerrundtdereilokalsamfunnet.Foreksempel: Lokebanker/bedrifterstøtternoengangerfrivilligarbeidblantbarnogungeinærmiljøet. Spørdinlokalebakerombakervarersomertilovers Fåpapirfratrykkerierelsomertiloversellernoefeilmed Spørbutikkeromrabattelleromsponsemedvarertilågidigruppe.Foreksempeltilnår RRgruppaskalpåtur..osvosv Brukdittlokalenæringslivogandreressurser.Tenkkreativt.Spørikkebaredirekteompenger direktemenhelleromf.eksfåtingdeuansettskalkaste.

5 Fylkeskommunalestøtteordninger 10.Fylkeskommunalestøtteordninger Underwww.lnu.nofinnerenunderstøtteordningerogfylkeenoversiktoverhvahverenkelt fylketilbyr.herfinnerenkontaktinfotilfordelingsinstansenognoenlinkertildetfylkets Barne ogungdomsråd(bur)mendenneoversiktenerikkenødvendigviskomplettiforholdtil linkerogtilbudsomfinnes.seogsåwww.unginfo.no.ellertadirektekontaktmeddittfylke. Finnnettsidentildinfylkeskommunepåwww.norge.no.Nårduhargåtttildittfylkeligger informasjonomstøtteordningerentenunderkultur,barnogungeeller søknader/støtteordningerliggerherkandetogsåliggelinkertilbarne ogungdomsrådeti fylketogandreaktuellesider. Foråfåstøttefrafylketkrevesdetatmenighetenesbarne ogungdomsarbeidietfylke samordnersegogsøkerpåvegneavf.ekspbu Rogaland.Detbetyratgruppeneietfylketmå: velgeleder,nestlederosv. lageregnestattuter/vedtekter samordnemedlemstall(takontaktmedpbukontoret.enkelforossåhenteut fylkestallene.) Sendestatuttene,medlemstallene,deviktigsteregnskapstallene,årsrapport (sammenfattetforallemenighetene)ogellersdetsomkrevestilfylkeskontoret sammenmedensøknadomstøttetilarbeidet. Nårtilskuddetforeliggerbørlokalegruppersøke fylkes PBU omstøtte. Andreordningererforåstøttetoellerflerefylkeslagsomsamarbeider. Takontaktmeddittfylkeforåhøremeneksemplerpåhvaenkanfåstøttetilerreiseutgiftertil konferanser,tentrosamlinger,kurs/seminarerforledere,leirer,konserter,idrettsarrangement (turneringerm.m)osv Eteksempelpåhvilkeninformasjonsomliggerunderstøtteordningerogfylkerpåwww.lnu.no: Rogaland Hvemerstøtteberettiget?Fylkeskommunalttilskuddtilkulturarbeidkangistilfrivilligeorganisasjonersomhar:* etablertkrets/fylkesleddmedlokallagiminst3kommuner,ellerlokalelagmedmedlemmeriminst10kommuner.* demokratiskoppbygningmediprinsippetadgangforalletilåfåmedlemsskap.tilskuddsberettigedetiltakmåomfattehele størredeleravfylket,ellerværelokaletiltaksompåenellerannenmåteharkravpåregionalinteresse.lagog organisasjonermedliten/ingenaktivitetde2sisteårharikkekravpågrunnstønad. Typerstøtte:Grunnstøttegismedetfastbeløppr.organisasjon,basertpåantallmedlemmerunder25år,ogmedet bevegeligtilskuddfastsattpågrunnlagavgeografiskogorganisatoriskutbredelse.tiltaksstøttekangistilfrivillige organisasjonerforledertrening,leir/samlingerformedlemmene,reisestøttetildeltakelsepåsentralekursogstøttetil hjelpereavfunksjonshemmede.detgisogsåturnéstøtte.prosjektstøttegistiltidsbegrensedeprosjekteravetsliktomfangat defallerutenomreglenefortildelingavtiltaksstøtte.prosjekterinnenprogramområdersomeks.forebyggendetiltakm.h.t. barnogungesoppvekstmiljø,forbedredriftsform/organisasjonsstruktur,tiltaksomfremmertverrkultureltsamarbeidetc. Deterspesifikkeretningslinjerfortildelingavdennestønaden,nedfeltidetsammeheftetsomfordeøvrigestønadsformer. Tilskuddtilallmennekulturtiltakavregionalverdivurderesetterbudsjettforhverttiltak.Lokaleprosjektmedutprøvingav

6 nyearbeidsformerinnenorganisasjonslivetogkultursektorenkandelfinansieresavfylkeskommunendersomdeogsåfår støtteavkommunen.tilskuddtilallmentkulturarbeidkangistilkommuner,institusjonerogandresøkere;oggissom turnéstøtte,tilskuddtilallmennekulturtiltakavregionalverdiogkultureltutviklingsarbeid.søknadsfrister:grunnstønad 1.novemberåretfør.Tiltaksstøtte1.november.Prosjektstøtte1.november.Tilskuddforfrivilligeorganisasjoner15. november.tilskuddtilallmentkulturarbeidigodtidførtiltaketskalgjennomføres.fristforinnsendingavrapportog regnskap15.februarskjema:deteregneskjemaforsøknadomgrunnstøtte,tiltaksstøtteogprosjektstøtte.søknadom grunnstøtteskalinneholdeopplysningerommedlemstall,lagogkommunermedlokallag.årsmeldingogrevidertregnskap vedleggessøknaden.søknadomtiltaksstøtteskalinneholdeengrovplanforvirksomheten. 11UNGINFOwww.unginfo.no HerfinnerduinformasjonomalleUngInfo sentreneinorge.unginfo sentreeråpneforallungdom oginformereromblantannetutdanning,jobb,rettigheter,kulturogfritid.påunginfo kontorenefå duinformasjonendutrengersamletpåettsted.toeksemplerfraunginfo.no: 11.1Nord Trøndelagwww.unginfo.nt.no UNGTILTAKSLYSTwww.ungtiltakslyst.com UngTiltakslystereidavNord TrøndelagBarne ogungdomsråd(ntbur),fylkeskommunenog fylkesmannenslandbruksavdelinginord Trøndelag.StyringsgruppaforUngTiltakslystersatt sammenavungdommerogfolksomtildagligjobberforatungdominord Trøndelagskalhadetbra. StyringsgruppabehandlersøknadertilUngTiltakslystcirkaengangimåneden. 11.2Aust AgderBarne ogungdomsråd(aabur)www.bur.no/aabur/stotte.htm Aust AgderBarne ogungdomsråd(aabur)ersamarbeids ogkontaktorganetforbarne og ungdomsorganisasjoneneiaust Agder,ogharbl.a.tiloppgaveå: formidlekontaktmellomorganisasjoneneinnbyrdesogmellomorganisasjoneneog myndighetenepåfylkes oglandsplan. girådisakersomvedrørerbarnogunge. bedrerammevilkåreneforfrivilligbarne ogungdomsarbeid Sewww.lnu.no klikkviderepåstøtteordninger,fylkeogfinndittfylke.ellerkontaktdittfylke.

7 Nasjonalestøtteordninger 12.PinsevennenesStudieråd Godestøtteordningertil: studieaktivitetersomcellegruppe/bibelgruppe,kurs,seminarer,tentrom.m sang,musikkogdramasomulikekor,komp,lovsangsteam,dramagrupper. detkansøkesomstøttetilreiseutgiftervedrørendeinnleidforedragsholder/dirigent. detkansøkesomekstratilskuddtiltilretteleggingforsærligemålgrupper.dettevilsigrupper medopplæringshindringersomfunksjonshemmede,personermedsærligsvakførsteutdanning, fremmedspråkligeogpersonermedspesielleomsorgsforpliktelser. Gratisundervisningslokaler Studietiltaksomfårstatsstøtteharretttilåbrukeoffentligeundervisningslokaler (barne ogungdomsskoler,videregåendeskoleroghøgskoler)vederlagsfritt.dettebetyr atarrangørenikkeskalbelastesforutgiftervedrørendelokaler,lys,varme,renhold, tilsynogbrukavutstyrilokalene Fylkeskommunaleogkommunaletilskudd Fylkeskommunenogkommunenerpliktigetilåtildelevoksenopplæringsmidlertil studiearbeid,jfr 4og 5ivoksenopplæringsloven. Studieforbundetsfylkesutvalgsøkerautomatiskfylketommidlerpåvegneavdesom fikkstatstilskuddtilstudiearbeidgjennomstudieforbundetåretfør.fylkesutvalget fordelereventuellefylkeskommunalemidlertildissearrangørene. Menighetenmåselvsøkekommunenomtilskuddtilstudiearbeid/voksenopplæring.I noenkommunerliggerdennetilskuddsordningenunderskolekontoret/ avdelingen, andrestederunderkulturkontoret/ avdelingenellerunderenegen voksenopplæringsavdeling. Dessverreerdetflerefylkeskommunerogmangekommunersomikkeoppfyllersin forpliktelsetilågitilskuddtilstudiearbeid/voksenopplæringiregiavstudieforbund. SeogsåFrikirkeligStudieforbundwww.frikirkelig.no 13.IDEBANKEN støttetilflerkulturelletiltak OmIdebanken:«Idébanken støttetilflerkulturelletiltakblantbarnogungdom»,eren tilskuddsordninglnuforvalter.idèbankenertuftetpåideenefrarasismekampanjen1995:«all different allequal».idebankenfinansieresavbarne ogfamiliedepartementet.deter700000,

8 kronertilfordeling.målsetning:formåletmedstøtteordningeneråstimuleretiltiltaksomkan redusereskillenemellometnisknorskebarnogungdomogbarnogungdommedetnisk minoritetsbakgrunn.hvemkansøke?frivilligebarne ogungdomsorganisasjonerogfrivillige minoritetsorganisasjonerforogmedbarnogunge,lokaleungdomsgrupperogungdomsmiljø kansøkestøttefraidebanken. Sewww.lnu.no klikkviderepåstøtteordninger,nasjonaleogidebanken. 14.KULTURMIDLENE Kulturmidleneerentilskuddsordningtilkulturprosjekterilandsdekkendebarne og ungdomsorganisasjoner.detkansøkesstøttetil:utviklingavnyekulturtiltak,kulturfaglig utviklingavledere,metodeutviklingikulturarbeidogkulturfagligopplæringavmedlemmer. Søknadsfrister1.november.SøknadenmågågjennomPBUkontoret. 15.FONDFORLYDOGBILDE, Fondforlydogbildelyserutmidlertilprosjekterinnenfondetsformålsparagraf. Søknadsberettigetervideo/filmprodusenter,fonogramprodusenter,utøvendekunstnereog opphavsmenn.søknadermåinneholdekonsentrertprosjektbeskrivelse,kostnadsoverslagog finansieringsplan.søknadsskjemaogytterligereopplysningerfåsvedhenvendelsetilfondet. Støtteverdigeprosjektinnenforflerkulturelletiltakogtiltakforbarnogungevilbliprioritert. Søknadsfrist:februar.GrevWedelspl.1,0151OSLO 16.SPAREBANKSTIFTELSENDnBNORwww.sparebankstiftelsen.no/ Sparebankstiftelsen DnB NOR håper gjennom sine gaver til allmennyttige prosjekter å kunne gi en rekke lokalsamfunn et løft og bidra til at ildsjeler får realisert sine ønsker til nytte og glede for mange 17.STOREBRAND,Dukan Konkurransenwww.storebrand.no Formåletmedkonkurranseneråbidratilåsetteigangfremtidsrettedeogsamfunnsnyttige prosjekterilokalmiljøene.aktivitetenedetvilbligittfinansiellstøttetilmåværeinnenfor områdenemiljø,samfunn,læring,utvikling,livoghelse. Søknadsfrister:30.juni2005,31.desember2005.NB!Måsøkeviaskjemapånettsiden. 18.TRAFOwww.trafo.no Nettstedforkreativungdom etverktøyforskapendeungemenneskertilåutvikleegneideer ogprosjekter.traforettersegmotungdom(16 22år),frahelelandet,somarbeiderselvstendig medideerogprosjekterinnenforlyd,bilde,tekst,film,multimediaogscene.hovedfokuser rettetmotungdomsomjobbermedutradisjonelleuttrykk.gjennomtrafokanungdomfå tilgangtilentilskuddsordninghvordekansøkepengertilutviklingavegneprosjekterogideer. Søknadsfristerdenførsteiannenhvermåned,medsvaretter14dager.Trafoerinitiertog finansiertavnorskkulturrådogdrivesisamarbeidmedakershusfylkeskommune.

9 19.SOLOFONDETwww.solofondet.no Solofondetdelerhvertårutinntil2millionerkronertilungdommellom15og25medgode ideer.detkanværeideer/prosjekterinnenegenetablering,kultur,personligutvikling,menogså sportellerandretyperforfritidssysleroglivsstil.hensiktenerikkeågjørenoennyrikeover natten,menåmotiveretilinitiativogpågangsmot. 20.STØTTETILFUNKSJONSHEMMEDEwww.ssm.no StiftelsenSophiesMinde,Trondheimsvn.132,0570Oslo Støttetiltiltakforfunksjonshemmede.StiftelsenSophiesMindedelerutmidlertilfrivillige organisasjoner,foreningero.l.somgjennomfører/driverkonkretetiltakforpersonermed funksjonsforstyrrelseribevegelses ogstøtteorganene.tiltakenesartkanværef.eks.aktiviteter innenopplæring,hjelptilselvhjelp,idrett,kunst,teater,musikk,håndverko.l.tilskuddfor enkelttiltakeroppadbegrensettilkr søknadsfrist:3.september. 21.BENJAMINSMINNEFONDwww.benjaminsminnefond.no StiftelsenBenjaminsMinnefonderenselveiendeinstitusjonopprettetvedgaveroginnsamlede midleretterbenjaminhermansensdødpåholmliaioslo26.januar2001.stiftelsensmålerå fremmeforebyggendeantirasistiskarbeid.barne ogungdomsarbeidskalprioriteres.29.mai hvertår,somerbenjaminsfødselsdag,vilfondetforetasintildeling. HVEMKANSØKE:AlleikkeprofesjonelleiheleNorge,detvilsibarn,ungeogvoksnesomdriverfrivillig ogideeltarbeid. TILHVAKANDUSØKE:Tilprosjektersomharetantirasistiskmål,ogsomviløkeforståelsenmellom ulikekulturer.prosjekterkanværeetarrangementduvillagenå,ellerdetkanværeetarbeidsomskalgå overtid.dukansøkeinntil20000kroner. HVORDANSØKERDU:Beskrivkortdetduhartenktågjøre,oghvemsomskalgjøredet.Giossgode grunnertilhvorfornettoppdittprosjektskalstøttes.dumåleggevedetbudsjett. 22.NORSKKULTURRÅDwww.kulturrad.no Kulturrådetønskeråstimuleretilnyskapningogkulturvernogkonsentreremidleneomtiltak somellersfallerutenforordinærestøtteordningerlokaltellersentralt.rådetstøtterstørre forsøkogenkeltprosjekterbådeinnenfasteområderogsatsingsområder.rådetstøtterogså prosjektersomgårutoverellerpåtversavdeulikefagområdene. Aktuellenettsider: NordiskeogEuropeiskestøtteordninger 23.Nordiskkulturfondwww.nordiskkulturfond.org Eksempel:Deteuropeiskeungdomsfond(EU )

10 Deteuropeiskeungdomsfondetharsomformålåytetilskuddtilmultilaterale ungdomsaktiviteterpåeuropeisknivå.arbeiderforfred,forståelseogsamarbeidmellom Europasogverdensnasjoner,irespektformenneskerettigheteneoggrunnleggendefriheter. Fondetstøtter: Internasjonalemøterforungdomellerungdomsledere. Produksjonav dokumentasjonoginformasjonsmateriellomungdomsspørsmål. Administrasjonav internasjonalefrivilligeungdomsorganisasjonerog nettverk Pilotprosjekter ungdomsmøter elleraktivitetersommøtereuroparådetsmålsetninger Søkeremårepresentereenteneninternasjonalfrivilligungdomsorganisasjonmedavdelingeri minst4aveuroparådetsmedlemslandellerennasjonalungdomsorganisasjonsomsamarbeider medminsttreandrenasjonaleorganisasjonerfraforskjelligemedlemsland. 24.Nordiskaungdomskomitéenwww.norden.orgNordiskaungdomskomitéen prosjektstøttestøttetilprosjekterforåøkebarnogungesdeltakelsei,kunnskapomog interesseforkultur,politikkogsamfunninorden.(minimumtrelandinvolvert). 25.SLEIPNIRwww.sleipnirgrants.org SLEIPNIRerdetNordiskeministerrådsittreisestipendprogramforungeprofesjonelle kunstutøvereinorden.iprogrammetinngårallekunstfelt:teater,dans,billedkunst,design, arkitektur,musikk,filmoglitteratur. 26.NORADwww.norad.no/ind_ungdom.html NORADadministrererflerestøtteordningerrettetmotungdom. 27.Europarådetwww.coe.fr/youth/home.htm EuroparådetsungdomssenteriStrasbourgadministrererflereulikestøtteordningerfor internasjonaltarbeid. 28.EU`slikestillingsprogram EUKommisjoneninvitererfrivilligeorganisasjoner,arbeidslivetsparteroglokaleogregionale myndighetertilåsøkeommidlertilflernasjonalesamarbeidsprosjekterpålikestillingsområdet. RESSURSERPÅINTERNETT NordiskMinisterråd ForeningenNorden[www.norden.org] Barn&unga[www.norden.org/kultur/barn/bidrag/sk/index.asp?lang=3] Kultur[www.norden.org/kultur/bidrag/sk/index.asp?lang=3] Skolesamarbejde[www.norden.org/skolsamarbete/sk/stoedord.asp?lang=3]

11 Sprogsamarbejde[www.norden.org/spraaksamarbete/sk/stoedord.asp?lang=3] Frivilligasektorn[www.norden.org/web/sf4 bidrag/sk/frivilliga.asp?lang=3] Internasjonalestøtteordninger Hardereetinternasjonaltengasjementellerhartankeromågjennomføreprosjektersammen medlandutenfornorge? Gåinnpåwww.lnu.novideretilstøtteordningeroginternasjonalt.Herfinnerduenrekkulike støtteordninger. Eksemplerpåstøtteordningersomlnu.noadministrerer: 29.INFORMASJONSSTØTTENORD/SØRHvemkansøke?Norskebarne ogungdomsorg. SøknadenmågågjennomPBU kontoret.hvakanensøkemidlertil?informasjonstiltaksomhar hovedfokuspågenerellenord/sør spørsmål.manfårf.eks.ikkestøttetilinformasjonstiltaksomsetter informasjonomegneprosjekterisørisentrum.informasjonstiltakinnbefatterbådeseminarerog brosjyrer.hvormyekanenfå?hverorganisasjonfåriutgangspunktetbarestøttetilettiltakperår. Søknadermåderforgågjennomsentralleddetiorganisasjonenslikatdekanforetaeivurderingav hvilketprosjektdeønskerågiførsteprioritet.medlemsorganisasjonerilnukanfåopptil15.000kroner, mensandrebarne ogungdomsorganisasjonerkanfåopptil10.000kroner.nårersøknadsfristen? Ingensøknadsfrist.Søknadenebehandleskontinuerlig.Hvordansøkeren?Lesretningslinjenenøye.Lag enprosjektbeskrivelsemedbudsjettforinformasjonstiltaket,ogsenddentillnu NORAD 30.DEMOKRATIMIDLER LNUdelerutmidlerfrastøtteordningentilbarne ogungdomsorganisasjonenesprosjektsamarbeidmed organisasjoneriøst ogsentraleuropa.i2005støtterdemokratimidleneprosjektsamarbeidmed partnereirusslandogsus landene.søknadsfristforstøttei2005er31.januar2005. Norskebarne ogungdomsorganisasjoner,medsinbredekompetanseoglangeerfaringiinternasjonalt samarbeid,kanspilleenviktigrolleforåbidratilåbyggeoppogstøttefrivilligeogdemokratiskebarne ogungdomsorganisasjoneriøst ogsentraleuropa.dethartidligereværtmuligåsøkedemokratimidlene omstøttetilprosjekteridetsomvarsøkerlandenetileu.denneordningenfallerbortfraogmed2005 grunnetdisselandenesinntredenieu. Midlerfor2006vilbliutlystsenereihøstmedsøknadsfrist31.januar. MålsettingMålsettingenmedstøtteordningenergjennomgjensidigsamarbeidåbidratilen grunnleggendeomstruktureringavlandeneiøst ogsentraleuropa,medsiktepååtryggeendemokratisk ogøkonomiskbærekraftigutvikling.sentraleoppgaveridettearbeideteråstyrkedendemokratiske styreformbasertpåpolitiskpluralismeogfrievalg,folkeligdeltakelsegjennomfrivilligeorganisasjoner, ogrespektforgrunnleggendemenneskerettigheter.støtteordningenerspesieltrettetmotsamarbeidet mellombarne ogungdomsorganisasjonerinorgeogiøst ogsentraleuropa,basertpåetpartnerskap hvorbeggeparterdeltaraktivtiplanleggingoggjennomføringavprosjektet.midleneskalbidratil grunnleggendeetableringavogstøttetildemokratiskestrukturer. Aktivitetersommottarstøtteskalorganiseresgjennomorganisasjonenssentralledd.

12 AndrestøtteordningerLNUadministrerer: 31.Balkanmidlene StøtterprosjektsamarbeidmedpartnereiAlbania,Bosnia Hercegovina,SerbiaogMontenegro(inkl.Kosovo provinsen),kroatiaogmakedonia. 32.Ungdomsbevilgningennord/sør Målsettingeneråstimulereogstyrkesamarbeidmellombarne ogungdomsorganisasjoneri Norgeogisør.Samarbeidsprosjektaskalføretilkompetanseheving,organisasjonsutvikling ogkunnskapomnord/sør spørsmåliorganisasjoneneinorgeogisør. 33.U lederprogrammet Etutvekslingsprogrammellombarne ogungdomsorganisasjonerinorgeogderes søsterorganisasjonerisør(afrika,latin Amerika,AsiaogMidt Østen).Gjennomprogrammet utvekslerorganisasjoneneungelederesegimellomforenperiodepå3 10måneder. Andreregionerognettsidermedandrelinkersomliggerunderwww.lnu.no: 34.UngiEuropawww.ungieuropa.netForvaltesavBUFDIR.Detgisstøttetil gruppeutvekslingsprosjekter,voluntørarbeidogenrekkeandreprosjektermellomlandi Europa.Deter6søknadsfristeriåret.UNGiEuropabeståravfiretiltak:1.Gruppeutveksling2. Volontørtjeneste3.Lokaleungdomsprosjekter4.Opplæring,informasjonognettverk 35.Eurodeskwww.eurodesk.no Eurodeskeretinformasjonsnettverkrettetmotungefra10 30år.Eurodeskfinnesi27 europeiskelandogvåroppgaveeråsvarepåspørsmålduharominternasjonalemuligheterfor unge.detteinnebærerbl.a.stipenderogstøtteordninger,studierogjobbiutlandet,ut 36.Fredskorpsetwww.fredskorpset.net FredskorpsetutvekslermenneskermellomNorgeoglandisør.Allevåreutvekslingergår viapartnerskap,detvilsietforpliktendesamarbeidmellombedrifterogorganisasjoner. Utvekslingengårbeggeveier nordmennreisertillandisør,menneskerfrasørutvekslestil Norge,gjerneinnenforsammepartnerskap(kankontaktePYM).

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER

HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER HAMMERFEST KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE (KULTURMIDLER) TIL FRIVILLIGE ORGANISASJONER 1 Generelt DE FRIVILLIGE ORGANISASJONER ER EN AV HAMMERFEST KOMMUNES VIKTIGSTE RESSURS FOR Å NÅ KULTURPOLITISKE

Detaljer

Forvaltningsstatistikken

Forvaltningsstatistikken Forvaltningsstatistikken 2012 Forvaltningsstatistikken 2012 For å gi styret en oversikt over hvem som bruker LNUs ordninger, har forvaltningsteamet (FOT) utarbeidet denne forvaltningsstatistikken. Dette

Detaljer

Sparebankstiftelsen Ringerike. Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik

Sparebankstiftelsen Ringerike. Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik Sparebankstiftelsen Ringerike Bransjeseminar om egenkapitalbevis onsdag 11 september 2013 Innlegg ved daglig leder Alf E. Erevik Etableringen av Sparebankstiftelsen Ringerike Etablert 1. juli 2010 som

Detaljer

Generell presentasjon Steder å søke midler. Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund

Generell presentasjon Steder å søke midler. Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund Generell presentasjon Steder å søke midler Av Per-Einar Johannessen Fagkonsulent idrett for funksjonshemmede Norges idrettsforbund Oppstart- og utviklingsstøtte til idrettsskoler: Se www.idrett.no - Temasider

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Sparebankforeningens medlemsmøte 26.09. 2014

Sparebankforeningens medlemsmøte 26.09. 2014 Sparebankforeningens medlemsmøte 26.09. 2014 SPAREBANKFORENINGENS MEDLEMSMØTE 26. SEPTEMBER 2014 Mitt tidlige møte med jubilanten «Grepet» på sparebankhistorien STORE SPAREBANKER By FORANKRING Identitetsbevaring

Detaljer

Springvannsheia friområde

Springvannsheia friområde Springvannsheia friområde - Pilotprosjekt i Direktoratet for Naturforvaltning sin nærmiljøsatsning En friluftsperle i sentrum av Lillesand - med lun skog, nærhet til vann og storslagen utsikt over skjærgården

Detaljer

Fartøyvernets ABC. Hvordan skaffe midler

Fartøyvernets ABC. Hvordan skaffe midler Fartøyvernets ABC Hvordan skaffe midler Hva bør en søknad inneholde? Avsender/adresse/kontonummer osv Overskrift : Søknad om midler til. Kort presentasjon av fartøyet Organisasjonen bak fartøyet Beskrivelse

Detaljer

NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere.

NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere. Årsrapport Oslo/Akershus 2015/16. NYBEGYNNERKURS I løpet av sesongen har vi gjennomført 24 nybegynnerkurs. Til sammen har vi hatt ca 450 deltakere. I Røa IL ble det gjennomført 8 nybegynnerkurs. 5 i innebandy

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler

Saksframlegg. Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for tildeling av investeringsmidler Søgne kommune Arkiv: 223 Saksmappe: 2014/88-703/2014 Saksbehandler: Kristian Strøm-Fladstad Dato: 08.01.2014 Saksframlegg Revidering av retningslinjer for kulturmidler og forslag til retningslinjer for

Detaljer

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten

Lund kommune Oppvekst- og kulturetaten Lag og foreninger Vår saksbehandler: Deres ref.: Vår ref.: Arkiv: Vår dato: Deres dato: Gunnar Hågbo 15/2160 FE-223 04.03.2015 Tlf.: 51 40 47 24 E-post: gunnar@lund.kommune.no Tilskudd til kulturarbeid

Detaljer

Situasjonsrapport fra Bankenes sikringsfond og Sparebankforeningen. Høstkonferansen 2007 Bankenes sikringsfond Rica Hell Hotel 18.09.

Situasjonsrapport fra Bankenes sikringsfond og Sparebankforeningen. Høstkonferansen 2007 Bankenes sikringsfond Rica Hell Hotel 18.09. Situasjonsrapport fra Bankenes sikringsfond og Sparebankforeningen. Høstkonferansen 2007 Bankenes sikringsfond Rica Hell Hotel 18.09.07 Arne Hyttnes Disposisjon Bankenes sikringsfond Organisering og prioriteringer

Detaljer

Prosjektet : Ut på tur, aldri sur... Forprosjekt, fra aug 2012

Prosjektet : Ut på tur, aldri sur... Forprosjekt, fra aug 2012 Prosjektet : Ut på tur, aldri sur... Forprosjekt, fra aug 2012 Forprosjekt er utsend til lokallagene i Oppland. Hode Prosjekt : Som et led i samhandling og synliggjøring i nærmiljøet og skape bedre livskvalitet

Detaljer

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST

VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST VEDTEKTER FOR SPAREBANKEN VEST KAP. 1 FORETAKSNAVN - FORRETNINGSKONTOR - FORMÅL 1-1 Foretaksnavn og forretningskontor Sparebanken Vest er opprettet i 1982 ved sammenslutning av en rekke sparebanker i Hordaland,

Detaljer

FYSAK I OPPDAL KOMMUNE

FYSAK I OPPDAL KOMMUNE Øke den fysiske aktiviteten i hele befolkningen, med spesiell vekt på barn og unge. Stimulere til aktivitet i Skoler/barnehager FYSAK inn i faste former og forankret hos ledelsen i skolen Fokus på FYSAK

Detaljer

Dalanerådet Dato: 16.04.12

Dalanerådet Dato: 16.04.12 Frist: 24. april Sendes til: postmottak@krd.dep.no Til: Fra: KRD Dalanerådet Årlig rapport BOLYST Dato: 16.04.12 Kommune: Prosjektnavn: Prosjektleder: Sokndal og Lund kommuner Arbeidsplasser i møtet mellom

Detaljer

Statusrapport H 7 - Dokumentstyring og dokumentlager - ephorte - Videreutvikling og implementering av portalen

Statusrapport H 7 - Dokumentstyring og dokumentlager - ephorte - Videreutvikling og implementering av portalen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 19.8.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 16.03.2010 Statusrapport H 7 - Dokumentstyring og dokumentlager - ephorte - Videreutvikling og implementering av

Detaljer

Lars U. Kobro og Gunn Kristin Aasen Leikvoll TF-notat nr. 36 2014 416 408 404 383 346 322 322 314 303 228 207 195 158 154 135 113 73 73 55 20 12 Oslo Akershus Hordaland Sør-Trøndelag Rogaland

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner LNU er et samarbeidsorgan for over 90 barne- og ungdomsorganisasjoner.

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Arkivsaksnr.: 14/331 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 26.02.2014 Kommunestyret RAKKESTADHALLENE AS KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Rådmannens forslag

Detaljer

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012

Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 Kostrastatistikk fra SSB for Rogaland 2013 sammenlikna med 2012 2012 2013 Eigersund Netto driftsutgifter F370 (folkebibliotek), konsern 12,0 % 12,5 % Netto driftsutgifter til folkebibliotek per innbygger,

Detaljer

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap per 31.12.2013

Side 2. Sparebankstiftelsen Helgeland. Regnskap per 31.12.2013 Sparebankstiftelsen Helgeland Regnskap per 31.12.2013 Sparebankstiftelsens virksomhet Sparebankstiftelsen Helgeland ble etablert i desember 2010. Formålet med etableringen av stiftelsen er; forvalte egenkapitalbevis

Detaljer

DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD

DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD DATOFRISTER FOR SØKNADER PENGER OG ANDRE TILSKUDD DATOFRISTER FOR SØKNADER TILSKUDD - PENGER OG ANDRE SØKNADER. Det anbefales at velforeningene skriver ut denne siden, slik at søknadene nedenfor blir sendt

Detaljer

etablererveiledning for innvandrere

etablererveiledning for innvandrere Det offentliges rolle i utvikling av etablererveiledning for innvandrere 14.11.2014 Ellen Bruun Torvik seniorrådgiver IMDi Solbergregjeringens politiske plattform Følgende sitat har relevans for arbeidet

Detaljer

Folkehelseprofiler og sta/s/kkbanker - verktøy i oversiktsarbeidet

Folkehelseprofiler og sta/s/kkbanker - verktøy i oversiktsarbeidet Folkehelseprofiler og sta/s/kkbanker - verktøy i oversiktsarbeidet Else Karin Grøholt Nasjonalt folkehelseins/tu? Tannhelsetjenestens folkehelsene?verkskonferanse 4.11.2014 Disposisjon: Folkehelse og folkehelsearbeid

Detaljer

Men først litt om.. Metoden Fritid med Bistand

Men først litt om.. Metoden Fritid med Bistand Men først litt om.. Metoden Fritid med Bistand FmB: Metodisk tilnærming i sosialt arbeid som tar sikte på å hjelpe mennesker med ulike bistandsbehov inn i selvvalgte Fritid med Bistand (FmB): Hva metoden

Detaljer

Gaver fra pengeutdelende stiftelser i går og i morgen. Frode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR 28. mars 2011

Gaver fra pengeutdelende stiftelser i går og i morgen. Frode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR 28. mars 2011 Gaver fra pengeutdelende stiftelser i går og i morgen Frode Helgerud Sparebankstiftelsen DnB NOR 28. mars 2011 Temaer 1. Stiftelser i det moderne Norge Data fra Dugstad & Lorentzen 2010 2. Sparebankstiftelser:

Detaljer

NAV SOM REKRUTTERINGSPARTNER. Hva er situasjonen, hva gjør vi?

NAV SOM REKRUTTERINGSPARTNER. Hva er situasjonen, hva gjør vi? NAV SOM REKRUTTERINGSPARTNER. Hva er situasjonen, hva gjør vi? «HVA ER SITUASJONEN..?» Side 2 YRKESFREKVENS. INTERNASJONAL SAMMENLIGNING. 16 ÅR 64 ÅR. BEGGE KJØNN Side 3 Per 1.1 2014 er det i Rogaland

Detaljer

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune

Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett i Fredrikstad kommune Deltakende budsjett er et samlebegrep for metoder som brukes for å involvere innbyggere i beslutningsprosesser. Deltakende budsjett, eller Participatory Budgeting,

Detaljer

Stiftelsen Livsglede for Eldre

Stiftelsen Livsglede for Eldre Stiftelsen Livsglede for Eldre Tjenesteutvikling i samspill med kommunene og frivilligheten Sigrid Seppola, Leder tjenesteutvikling Styre Stiftelsens aktiviteter Arenaer Frivillighet Utdanning Tjensteutvikling

Detaljer

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b

Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b 15.06.2011 Ref: 034-1-TH-2011-06-15.doc Protokoll fra styremøte i LNU 15. juni 2011 i Øvre Slottsgate 2b Til stede: Leder Gunhild Grande Stærk, Erlend Sand Bruer, Bård Skaar Viken, Jan Thomas Hagen, André

Detaljer

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011

Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Interpellasjon fra Per Mikal Hilmo, SV Nordland fylkesting februar 2011 Tilrettelegging for 10 000 nye innbyggere i Nordland Nordland internasjonaliseres i likhet med resten av landet. Vi får stadig flere

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 14/331 RAKKESTADHALLENE AS - KOMMUNAL GARANTI FOR LÅN Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 256 Saksnr.: Utvalg Møtedato 11/14 Formannskapet 26.02.2014 10/14 Kommunestyret

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Formues- og inntektsskatt generelt om skatteplikten vilkår for skattefrihet begrenset skatteplikt Andre skatter og avgifter merverdiavgift dokumentavgift

Detaljer

Ideelt Nettverk (IN) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Org.nr.:998!884!845!!!

Ideelt Nettverk (IN) !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Org.nr.:998!884!845!!! Org.nr.:998884845 TilNærings+ogfiskeridepartementet. 17.juni2015 Lov/forskriftomoffentligeanskaffelser2høringssvarfraIdeelt Nettverk IdeeltNettverktakkerforanledningentilågihøringsuttalelse. IdeeltNettverkeretsamarbeidsnettverkfororganisasjonene:

Detaljer

Ingri Haraldsen UNGDOMSPROGRAMMET VEIVALG FRA DET PLATONSKE AKADEMI

Ingri Haraldsen UNGDOMSPROGRAMMET VEIVALG FRA DET PLATONSKE AKADEMI Ingri Haraldsen UNGDOMSPROGRAMMET VEIVALG FRA DET PLATONSKE AKADEMI Ingri Haraldsen VELKOMMEN TIL VEIVALG-PROGRAMMET Et ungdomsprogram fra det Platonske Akademi Aldri har vi stått friere til selv å velge

Detaljer

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch?

Rogaland Røde kors. Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso. http://www.youtube.com/watch? Rogaland Røde kors Presentasjoner av Røde kors http://www.youtube.com/watch? v=_a0w57pnwso http://www.youtube.com/watch? v=rxx4e1ooa3c 26.09.13 Frivilligsentralene 1 Erfaringer frå Røde kors Presentasjon

Detaljer

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen.

Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Skape.no gir veiledning og opplæring til etablerere i Rogaland og er et partnerskap mellom statlige myndigheter, kommunene og fylkeskommunen. Motivasjon og en god idé Det er mange som sitter med en god

Detaljer

KOIGEN Stupeanlegget - historikk

KOIGEN Stupeanlegget - historikk KOIGEN Stupeanlegget - historikk 2008 22.10.08 - Kommunestyresak 151/08 Forslag fra Geir Byberg om avsetting av 40.000,- kroner til forprosjekt stupetårn ved Koigen ble enstemmig vedtatt. Vedtatt som en

Detaljer

Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger

Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger Bolyst gjennom ildsjeler - Øke rekruttering av nye frivillige ildsjeler i lag og foreninger Bolyst gjennom i ildsjeler o Et treårig pilotprosjekt o 2,25 millioner fra Bolyst 2012 o Kommunal- og regionaldepartementet

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2

RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KULTURSTØTTE I SKIPTVET KOMMUNE 2 Alminnelige bestemmelser... 2 Krav til en organisasjon... 2 DE ULIKE KULTURSTØTTEORDNINGENE... 3

Detaljer

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef

Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland. Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef Presentasjon av SpareBank 1 Ringerike Hadeland Kapitalmarkedsdag 14. november 2012 Steinar Haugli, adm. banksjef SpareBank 1 Ringerike Hadeland Den anbefalte og ledende banken i en region med sterk vekst

Detaljer

Sluttrapport Beintøft ungdom

Sluttrapport Beintøft ungdom Sluttrapport Beintøft ungdom prosjektleder: Beate Fiszkal, Klimaalliansen prosjektperiode: 02.07.13 01.06.14 prosjektet ble støttet av Transnova 1 forside av nettsiden Beintoft-ung.no Den grafiske utviklingen

Detaljer

Den Norske Turistforening

Den Norske Turistforening Vestlandsprosjektet Formål Den Norske Turistforening (DNT) skal arbeide for et enkelt, aktivt, allsidig og naturvennlig friluftsliv og for sikring av friluftslivets natur- og kulturgrunnlag Visjon Den

Detaljer

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport

Alsvåg Brass Band - Resultatrapport 09.02.11 08.54 (Alle) Regnskapskonto 2010 3025 Salg T-skjorter, program Slogfunk 4 520 4 520 3200 Egenandeler 12 150 12 150 3205 Kontingenter 19 900 19 900 3210 Annonsestøtte 24 200 24 200 3220 Sponsing

Detaljer

Anders A. Vik. Torsdag 14. mars 2013 anders.vik@kristiansund.kommune.no Mobil: 926 34 131. Anders A. Vik

Anders A. Vik. Torsdag 14. mars 2013 anders.vik@kristiansund.kommune.no Mobil: 926 34 131. Anders A. Vik Anders A. Vik Torsdag 14. mars 2013 anders.vik@kristiansund.kommune.no Mobil: 926 34 131 Fakta om TILSKUDD Årlig tildeles bl.a. følgende: Spillemidler, IDRETT kr 1.600 millioner Ekstra tildeling i 2012

Detaljer

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken

Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Til skoleledere og lærere i grunnskolen og Vg1 Dato: Oslo 31.09.09 Utlysning av midler i Den naturlige skolesekken Grunnskoler og videregående skoler, Vg1 kan søke om inntil kr 50 000,- for å gjennomføre

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie

Næringseiendom TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED. Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM. Til leie Næringseiendom Vår 2016 Utsendes til over 11 000 bedrifter i Rogaland TANANGER - KONTORLOKALER MED MULIGHET FOR LAGER/VERKSTED Energiveien 1 FRA 650 KVM TIL 2 500 KVM LOKALER MED HØY STANDARD Hvem er vi?

Detaljer

Toleransereise 2010 Skrim ungdomsskole. 8 dagers tur til Polen og Tyskland Søndag 26/9 søndag 3/10

Toleransereise 2010 Skrim ungdomsskole. 8 dagers tur til Polen og Tyskland Søndag 26/9 søndag 3/10 Toleransereise 2010 Skrim ungdomsskole 8 dagers tur til Polen og Tyskland Søndag 26/9 søndag 3/10 Forutsetninger og erfaringer Alle elever som vil og kan skal med på tur Nye elever vil komme Noen elever

Detaljer

Meddelelse om resultat av konkurranse

Meddelelse om resultat av konkurranse Salangen kommune Postboks 77 9355 SJØVEGAN Deres ref: Vår ref: 15/05239-16 Dato: 16.06.2015 Meddelelse om resultat av konkurranse Vi viser til konkurranse - DOFFIN referanse 15/1729 i forbindelse med at

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000

Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Landsmøte Tirsdag 10. juni 2014 kl. 1700 2000 Sted: Hamar kulturhus Dagsorden 1. Konstituering 2. Årsmelding 2013 3. Regnskap 2013 4. Innkomne saker 5. Overordnet handlingsprogram 2014-2015 6. Rammebudsjett

Detaljer

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd

Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013. Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Støtteordninger for frivilligheten Møte frivillige lag/foreninger Hole kommune 6. mars 2013 Ole-Jacob Thorkildsen, daglig leder Buskerud musikkråd Buskerud musikkråd Paraplyorganisasjon for musikklivet

Detaljer

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested:

Møteinnkalling. Nore og Uvdal kommune. Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Møteinnkalling Saksnr: 7-10 Utvalg: Møtested: Hovedutvalg skole, barnehage og kultur Møterom 2, Rødberg Dato: 16.06.2011 Tidspunkt: 14:00 Sakskart: Utvalgs Saksnr: PS 7/11 PS 8/11 Sakstittel Tertialrapport

Detaljer

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen

14.12.15. Sparebanken Hedmark. Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i. Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen 14.12.15 Sparebanken Hedmark Bank 1 Oslo Akershus AS blir datterselskap i Sparebanken Hedmark Informasjon i forbindelse kunngjøring av transaksjonen Hovedpunkter Sparebanken Hedmark og Bank 1 Bank 1 Oslo

Detaljer

Årsmelding 2014 Miljøagentene i Akershus

Årsmelding 2014 Miljøagentene i Akershus Årsmelding 2014 Miljøagentene i Akershus Miljøagentene i Akershus var godt representert på årets landsleir. Foto: Melisa Fajkovic. Aktiviteter i Akershus Her kommer en oversikt over en del av de aktivitetene

Detaljer

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007

Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 I hht. adresseliste Deres ref Vår ref Dato 07/1522-2 TIH 07.09.2007 Småsamfunnssatsing - invitasjon til konferanse23. - 24. oktober 2007 Kommunal- og regionaldepartementet (KRD) inviterer fylkeskommuner,

Detaljer

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015

Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Frå idé til fullfinansiert prosjekt Hyllestad 6. juni 2015 Litt om meg Utdanna faglærar i historie og samfunnsfag Historie, samanliknande politikk og medievitskap Erfaring som aktiv tillitsvald i ungdomslaget,

Detaljer

Bilutgifter. Bilutgifter. Bilutgifter. Volkswagen Golf. BMW 7-serie. Toyota Yaris 1,0. BMW 7-serie. Volkswagen Golf. Toyota Yaris 1,0.

Bilutgifter. Bilutgifter. Bilutgifter. Volkswagen Golf. BMW 7-serie. Toyota Yaris 1,0. BMW 7-serie. Volkswagen Golf. Toyota Yaris 1,0. kortene i lengderetning. Bilutgifter Bilutgifter Bilutgifter Volkswagen Golf BMW 7-serie Toyota Yaris 1,0 Toyota Yaris 1,0 BMW 7-serie Volkswagen Golf Forsikring: kr 4 000 Forsikring: kr 9 000 Forsikring:

Detaljer

Sakliste Årsmøte 2015

Sakliste Årsmøte 2015 Sakliste Årsmøte 2015 Tid: Onsdag den 21. januar 2015 1. Velge a)ordstyrer, b)referent og c)to personer (ikke blant styrets medlemmer) til å underskrive protokollen 2. Behandle årsrapport. 3. Behandle

Detaljer

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter

Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Forslag til Vestbygda Grendesenter Menighetssenter Idrettshall/-anlegg Skole INNLEDNING Vi vil med dette heftet prøve å fortelle dere hvordan vi har jobbet med forslag

Detaljer

Det norske utdanningssystemet - struktur

Det norske utdanningssystemet - struktur Regionale kompetanse-og kjønnsforskjeller i norsk grunnskole. Relevant for svensk utdanning? s.e.skonberg@stromstadakademi.se skonberg@skonberg.no Det norske utdanningssystemet - struktur Grunnskole 10

Detaljer

Tiltakskonferanse Florø, 3. november 2011

Tiltakskonferanse Florø, 3. november 2011 Tiltakskonferanse Florø, 3. november 2011 Krise, ikkje krise, krise, ikkje krise NOK BANKAR SOGN OG FJORDANE Konkurransekart for Sogn og Fjordane SSF er største bank med 21 kontor og 17 bank i butikk

Detaljer

Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009

Omdisponering av tilskuddsordningen Støtte til leie av lokaler, Bergenhus bydel 2009 Dato: 25. september 2009 BEBS /09 Bergenhus bydelsstyre Omdisponering av tilskuddsordningen "Støtte til leie av lokaler", Bergenhus bydel 2009 HIBL SARK-336-200815233-15 Hva saken gjelder: Det legges med

Detaljer

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen BAKTEPPET Vårt fokus har vært å sikre midler til infrastruktur Nasjonalt prosjekt: Utbedring av standard og utrulling

Detaljer

L)LÅu,t. Møteinnkafling. Nore og Uvdal kommune UULW- Hovedutvalg livsløp og kultur. Orienteringer: Fagavdeling for HSB: Orientering om flyktningeplan

L)LÅu,t. Møteinnkafling. Nore og Uvdal kommune UULW- Hovedutvalg livsløp og kultur. Orienteringer: Fagavdeling for HSB: Orientering om flyktningeplan 4b Nore og Uvdal kommune NU rn E DAL ft1iddeladfrdalen Møteinnkafling Saksnr: 20-21 Utvalg: Møtested: Retningslinjer for kulturstipend revidering PS 2 1/14 Kulturprisen 2014 Hovedutvalg livsløp og kultur

Detaljer

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte.

Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Kulturkontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 18.10.2012 60942/2012 2012/44 223 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/192 Formannskapet 21.11.2012 Kjerringråkk - Søknad om økonomisk støtte. Sammendrag

Detaljer

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015

Sparebanken Sør. Arendal, 4. november 2015 Sparebanken Sør Arendal, 4. november 2015 Agenda Dagens Sparebanken Sør En kort introduksjon av banken Resultater Bankens resultater etter 1. halvår Utvalgte fokusområder Portefølje og eksponering 2 190

Detaljer

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten)

Godkjenning av innkalling og saksliste. Informasjon om «Kulturcash» v/produsent Theis Irgens (Ungdomstjenesten) Utvalg: Ungdomsrådet Møtested: Bootleg, Rom 208 - Storstua Dato: 13.11.2013 Tidspunkt: 17:00 Møtereferat Medlemmer som møtte: Sina-Marie Hatlem Marthe Strømme Benedikte Holmen Nora Olsen Båthuset Skole

Detaljer

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet

Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styrets årsberetning 2012 - Dataforeningen Sørlandet Styret Styret i Dataforeningen Sørlandet har i 2012 bestått av: Leder: Medlemmer: Frode S. Strandli, Avigo AS Fredrik Grindland, Bouvet Norge AS Vinh

Detaljer

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene.

høye mål. Økede midler til den kunstneriske virksomheten gir oss mulighetene. 30 H E N I E O N S T A D K U N S T S E N T E R SVEIN AASER FOTO:STIG B. FIKSDAL DnB NOR SPONSOR FOR HENIE ONSTAD KUNSTSENTER KARIN HELLANDSJØ Samarbeidsavtalen DnB NOR har inngått med Henie Onstad kunstsenter

Detaljer

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013

Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Søknad Søknadsnr. 2013-0044 Søknadsår 2013 Arkivsak Støtteordning Bolyst 2013 Prosjektnavn Engeslandstunet Kort beskrivelse Bygdeutviklingsgruppa Neste Skritt (under Vegusdal Ve og Vel) ønsker å utvikle

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009

SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Saknr. 2061/08 Ark.nr. 243 &83. Saksbehandler: Espen Køhn SØKNAD OM REGIONAL MEDFINANSIERING INKUBATORPROGRAM FOR MAT- OG NATURBASERTE NÆRINGER 2009 Fylkesrådets innstilling til vedtak: ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Utviklingsplan for Haugerud Idrettsforening

Utviklingsplan for Haugerud Idrettsforening 1 Utviklingsplan for Haugerud Idrettsforening 2016-2020 Utviklet gjennom tre framtidsverksteder høsten 2015 i samarbeid med Oslo Idrettskrets. Temaer som er notert under prosessen, men som ikke er innarbeidet

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa?

Jobb i Europa. eurodesk.no. Hvorfor søke jobb i Europa? Jobb i Europa... Hvorfor søke jobb i Europa? Du får viktig erfaring som ser bra ut på cv-en Du blir kjent med en annen kultur Du treffer nye mennesker og får venner Du får utvidet nettverk Språkkunnskapene

Detaljer

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00

Møteinnkalling. Rollag kommune. Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Folk Møtested: Veggli barnehage Dato: 04.06.2013 Tidspunkt: 18:00 Sakenes dokumenter ligger til gjennomsyn på sekretærens kontor. Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf 31023000,

Detaljer

FORHOLDET MELLOM RAMMELOVGIVNINGEN OG VEDTEKTER VED DRIFT AV EN SPAREBANKSTIFTELSE HAR SPILLEROMMET ØKT?

FORHOLDET MELLOM RAMMELOVGIVNINGEN OG VEDTEKTER VED DRIFT AV EN SPAREBANKSTIFTELSE HAR SPILLEROMMET ØKT? FORHOLDET MELLOM RAMMELOVGIVNINGEN OG VEDTEKTER VED DRIFT AV EN SPAREBANKSTIFTELSE HAR SPILLEROMMET ØKT? Bergen, 16. april 2015 v/advokat Bernt Olav Steinland Innledning 02 Etablering og drift av sparebankstiftelser

Detaljer

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen

Merking og gradering av turløyper på Vestlandet. Orientering om prosjektet Styringsgruppen Merking og gradering av turløyper på Vestlandet Orientering om prosjektet Styringsgruppen BAKTEPPET Vårt fokus har vært å sikre midler til infrastruktur Nasjonalt prosjekt: Utbedring av standard og utrulling

Detaljer

Sparebankforeningens egenkapitalbevis seminar. Oslo 20. oktober 2015 Administrerende banksjef Tor Egil Lie

Sparebankforeningens egenkapitalbevis seminar. Oslo 20. oktober 2015 Administrerende banksjef Tor Egil Lie Sparebankforeningens egenkapitalbevis seminar Oslo 20. oktober 2015 Administrerende banksjef Tor Egil Lie Innhold Banken Strategi Kort status Marked Utbytte og stiftelser Oppsummering Ny bank på Jæren

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010

Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre 46/10 17.06.2010 Namdalseid kommune Saksmappe: 2010/658-5 Saksbehandler: Lisbeth Lein Saksframlegg Natur og kulturbasert nyskaping Utvalg Utvalgssak Møtedato Namdalseid formannskap 38/10 10.06.2010 Namdalseid kommunestyre

Detaljer

Gudolf Blakstads vei 66, 1386 Asker Org.nr. 895 199 702 www.felleloypelag.no Bank: 2801 24 18606. Referat fra styremøte den 1.3.

Gudolf Blakstads vei 66, 1386 Asker Org.nr. 895 199 702 www.felleloypelag.no Bank: 2801 24 18606. Referat fra styremøte den 1.3. Sted: Hytte H14 (Kristian Bay) Referat fra styremøte den 1.3.2015 Til stede: Kristian Bay, Bjørn Gunnar Feltstykket, Ragnar Lie, Ole Søren Sparsaas, Roland Larsen, Ole Petter Løite (for Felle IL) og Aage

Detaljer

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål

INSTRUKS. for tildeling av gaver. til allmennyttige formål INSTRUKS for tildeling av gaver til allmennyttige formål Vedtatt av Forstanderskapet, 26. oktober 2011 1 1. Innledning...3 2. Visjon og målsetting for gavevirksomheten...4 3. Disponering av gavemidlene...4

Detaljer

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011

BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 BJØRNDAL FRIVILLIGSENTRAL - INNKALLING TIL ÅRSMØTE I 2011 Du inviteres herved til årsmøte i Bjørndal Frivilligsentral onsdag 30. mars kl. 19.00 på Bjørndal Grendehus (tidligere kalt Prestlia Grendehus).

Detaljer

VELKOMMEN TIL MOLDESPEIDERNE 2. FLOKK

VELKOMMEN TIL MOLDESPEIDERNE 2. FLOKK Vi ønsker deg hjertelig velkommen til! Vi håper vi kan tilby deg aktiviteter som fenger og opplevelser Årskontingenten i i 2012 er kr. 850. For nye medlemmer som begynner om høsten, er det halv Vi ønsker

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

MOSAIKKOMITEEN Arbeidsåret 2015

MOSAIKKOMITEEN Arbeidsåret 2015 MOSAIKKOMITEEN Arbeidsåret 2015 Komitéleder: Sulland Komitémedlemmer: Henjum Halsnes Assosiert medlem: Inger Berit Hagen og Ingrid Vikse Del 1: Faste arbeidsoppgaver dette er oppgaver som går igjen fra

Detaljer

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet

Avantor ASA. pr Q2 2003. Oslo, 15. august 2003. Eiendom for hodet og hjertet Avantor ASA pr Q2 2003 Oslo, 15. august 2003 Hovedtrekk pr Q2 2003 h Resultat Resultat NOK 12,7 mill før skatt, NOK 0,7 pr aksje Kontantstrøm fra drift NOK 1,22 pr aksje, før skatt h h Utvikling Inngått

Detaljer

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013)

Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Godkjenningsstatus ved landets skoler og kommunenes tilsynspraksis etter regelverket om miljørettet helsevern (sept. 2013) Finn Martinsen, avd miljø og helse, Helsedirektoratet Årskonferansen om miljø

Detaljer

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank

VEDTEKTER for Surnadal Sparebank VEDTEKTER for Surnadal Sparebank KAP 1. FORETAKSNAVN. FORRETNINGSKONTOR. FORMÅL. 1-1. Foretaksnavn og forretningskontor Surnadal Sparebank har sitt forretningskontor i Surnadal kommune. Surnadal Sparebank

Detaljer

SpareBank 1 Ringerike Hadeland

SpareBank 1 Ringerike Hadeland SpareBank 1 Ringerike Hadeland 4. kvartal 2014/ foreløpig årsregnskap 2014 Kapitalmarkedsdag 11. februar 2015 Steinar Haugli, adm. banksjef Jane K. Gravbråten, banksjef økonomi/finans SpareBank 1 Ringerike

Detaljer

Prognosesenteret AS, 09/10 ke@prognosesenteret.no

Prognosesenteret AS, 09/10 ke@prognosesenteret.no Hva skjedde? 2007 2008 2009 Boligutvikligen først & sist Prognosesenteret AS, 09/10 Befolkningsutviklingen I 1665-2008 1820: 1 mill. pers, < 10% i byene levealder: K: 48 år M: 45 år 1885: 2 mill. pers

Detaljer

Innkalling(til(årsmøte(2015 ( Tid:( Søndag(22.(Mars(2015,(kl.(12.15( ( Sted:( PettVett(Dyresykehus( ( Uelandsgate(85,(Oslo(

Innkalling(til(årsmøte(2015 ( Tid:( Søndag(22.(Mars(2015,(kl.(12.15( ( Sted:( PettVett(Dyresykehus( ( Uelandsgate(85,(Oslo( Innkallingtilårsmøte2015 DuinnkallesmeddettetilårsmøteiRaseklubbfordansk/svenskgårdshund, Tid: Søndag22.Mars2015,kl.12.15 Registreringvilskjefrakl.12) Sted: PettVettDyresykehus Uelandsgate85,Oslo http://www.1881.no/veterinaer/veterinaerioslo/veterinaerisagene/petvettidyresykehus_103676289s1/kart/

Detaljer

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015.

Den årlige handlingsplan for 2015 må sees i sammenheng med det overordnede handlingsprogrammet for 2013 2018 og budsjettet for 2015. Handlingsplan for FO Buskerud 2015 FO Buskerud skal ha en organisasjon som kan møte de behov som medlemmer og tillitsvalgte har som arbeidstakere. FO Buskerud skal aktivt arbeide for å øke medlemstallet.

Detaljer

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning

ÅRSMELDING 2008. Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK. Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Revisjonsberetning ÅRSMELDING 2008 Norsk senter for økologisk landbruk, NORSØK Styret i NORSØK 2008: Styreleder Kristin Sørheim (Tingvoll kommune) foran. Fra venstre: Erik L. Moen (OIKOS), Anita Villa (Bioforsk Økologisk),

Detaljer

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger

Styremøte BI Stavanger 03-12-2013 REFERAT. Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger REFERAT Styremøte 03.12.2013 BI Stavanger 1 Innholdsfortegnelse Sak 152-13 - Behandlingssak: Godkjenning av innkalling og dagsorden Sak 153-13 - Behandlingssak: Valg av ordstyrer og referent Sak 154-13

Detaljer

Nytt fra UE til grunnskolen

Nytt fra UE til grunnskolen Nytt fra UE til grunnskolen Ungt Entreprenørskap Oppland Grunnskoleansvarlig Thorstein Hernes thorstein.hernes@oppland.org Ansvarlig vgs og høgskole Karin Rønning, daglig leder karin.rønning@oppland.org

Detaljer