Kartlegging av støy ved Kristiansund videregående skole

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av støy ved Kristiansund videregående skole"

Transkript

1 Bedriftsnavn: Hjelp24 as Kristiasund videregående skole v/ Marit Bjerkestrand Sankthanshaugen KRISTIANSUND N Kopi er sendt: Gunhild Bergem, Johan Leite Hjelp24 as HMS Bruhagen Sentrumsbygg 6530 AVERØY Tlf: Kartlegging av støy ved Kristiansund videregående skole Gjennomført på kjøkken ved restaurant og matfag, Oversendes herved Averøy Med vennlig hilsen 1

2 Innledning Hjelp24 HMS, ved yrkeshygienikere, Venke Dale og Annelen Sandø, har den 2.mars etter avtale med Kristiansund videregående skole gjennomførte en støymåling på kjøkkenet for restaurant og matfag. Bakgrunn og hensikt Det ble etter vernerunde vedtatt i AMU å utføre en støymåling på kjøkken ved restaurant og matfag. Hensikten med støymålingen var å kartlegge støypåvirkningen som ansatte og elever utsettes for på kjøkken. Kjøkkenet brukes til undervisning i restaurant og matfag, og det er mye støy i forbindelse ved bruk av kjøkkenmaskiner, matlaging og oppvask. I tillegg til støypåvirkningen de ansatte og elever utsettes for, oppleves støyen også være problematisk i forhold til kommunikasjon/undervisning. Generelt om støy Støy defineres som uønsket lyd. Den deles gjerne inn i to typer: 1) irriterende støy (f.eks. ventilasjon, pc og lignende) og 2) skadelig støy fra støyende omgivelser >80 db (A) og impulslyd> 130 db (C) Støy måles i desibel (db) og skalaen er slik at hver gang lydeffekten dobles øker desibelnivået med 3 db. Dette vil si at lydeffekten ved for eksempel 83 db (A) vil være dobbelt så høy som lydeffekten av 80 db(a). Det er store individuelle forskjeller for å utvikle støyskade. Det er påvist støyskader hos mennesker i miljøer med støypåvirkning under 85 db (A). Det vil også være andre uheldige skadevirkninger av støy, som f.eks. stress, økt blodtrykk, anspenthet og søvnvansker etter en støyende arbeidsdag. Hørselsskade kan oppstå når: Man stadig utsettes for sterk støy Man utsettes for impulslyd, en meget sterk og kortvarig støy (eks. slaglyd, smell skudd osv.). Det er denne type støy vi noterer som toppverdier/ peaks (LpC,peak ) Støyforskriften Tilbakemeldingen er gjort i henhold til Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen Best.nr Forskriften sier noe om tiltaksverdier for støyeksponering: a) nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe I: L EX,1h = 55 db(a) b) nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe II: L EX,1h = 70 db(a) c) nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe III: L EX,8h = 80 db(a) d) øvre tiltaksverdier: L EX,8h = 85 db(a) og L pc,peak = 130 db(c) I denne kartleggingen vil gruppe II gjelde for det arbeidet som utføres på kjøkkenet ved restaurant og matfag. 2

3 Definisjoner gruppe II: arbeidsforhold hvor det er viktig å føre samtale eller vedvarende store krav til presisjon, hurtighet eller oppmerksomhet. L EX,1h, 1-times støyeksponeringsnivå, vi være ekvivalentnivå for den mest støybelastende timen i løpet av en arbeidsdag. Ekvivalentnivået (A-veid ekvivalent lydtrykksnivå) vil være energiekvivalent verdi (gjennomsnittet) av det varierende A-veide lydtrykknivået over et tidsrom T i henhold til internasjonal standard ISO 1999:1990 punkt 3.5. Toppverdi av lydtrykksnivå, L pc,peak er høyeste observerte C-veide lydtrykknivå målt i løpet av måletiden med målerinnstilling peak. db (A) vil si at lyden går gjennom et såkalt A-filter og veier lydnivået etter vår hørsel. db (C) brukes på lave toner og høye støynivåer. Romdemping Det er krav til at lokalene skal ha tilstrekkelig støydemping av etterklangstiden. Etter Standard NS Etterklangstiden er en av de viktigste parametrene når det gjelder romakustikk. Etterklangstiden måles i sekunder og defineres som den tiden det tar før lyden har falt 60 db(a) etter at lydkilden er slått av. Det angir altså hvor lang tid det tar før lyden dør ut. Denne reguleres ved materialvalg i tak vegger og gulv. Harde materialer som betong, gips eller trepanel har dårlig evne til å absorbere lydenergi og bidrar til økt etterklangstid. Ved å benytte absorbenter som mineralull, tepper, tykke gardiner vil etterklangstiden reduseres betraktelig. Krav: Standard NS 8175 omhandler lydforhold i bygninger og lydklassifisering av ulike bygningstyper. Standarden er inndelt i fire klasser og brukes som referanse til teknisk forskrift etter plan- og bygningsloven. Kravene kan anses å være oppfylt når grenseverdiene etter denne standarden i klasse C overholdes. I undervisningsrom er høyeste grense for etterklangstid 0,6 s. Grenseverdier for etterklangstid i undervisningslokaler gjelder for hvert oktavbånd i frekvensområde 125Hz til 2kHz. Gjennomføring Målingene er utført med Integrerende Presisjons Støymåler Type nor140. For kalibrering av instrumentene er det benyttet kalibrator type Det var to ansatte og elever til stede under støymålingen. Elever og ansatte tilbringer cirka 4-5 timer per dag, to dager i uken i kjøkkenet. Ansatte kan i noen tilfeller oppholde seg lengre/flere ganger på kjøkkenet i løpet av uken. Det ble gjennomført punktmålinger nær personer under ulike arbeidssituasjoner, samt målinger rundt i rommet. Under målingene var ulike støykilder som blant annet kjøkkenmaskiner, stekeovner, oppvaskmaskiner, oppvask, skramling fra kopper og kar i bruk. 3

4 I følge Forskrift om vern mot støy på arbeidsplassen 6 skal arbeidsgiver kartlegge og dokumentere i hvilken utstrekning arbeidstakerne utsettes for støy og vurdere enhver risiko for deres helse og sikkerhet forbundet med støy. Vurderinger og målinger skal utføres i et omfang som gjør det mulig å fastslå arbeidstakernes støybelastning i forhold til de nedre tiltaksverdiene. Denne kartleggingen vil være en del av en slik risikovurdering. Følgende akseptkriterier skal være utgangspunkt for å vurdere risiko for uheldig virkning på helsen. Gruppe 2. < 60 db(a) Aksepteres. Risikoreduserende tiltak kan vurderes opp mot kost-nytte effekt Aksepteres etter vurdering. Muligheter for risikoreduserende tiltak skal db(a) vurderes. 70 db(a) Ikke akseptabelt. Eksponering vil være sjenerende, og kan gi helseplager over tid. Resultater Tabell 2: Oversikt over punktmålinger (Se skisse i vedlegg 1). Målepunkt Målested LAeq db (A) LpC, peak (impulsstøy) db(c) 1 Nær kjøkkenmaskin i bruk I rommet Nær vask under oppvask Person som lager mat 79, Person som lager mat Nær kjøkkenmaskin i bruk Nær kjøkkenmaskin i bruk Nær kjøkkenmaskin i bruk Nær kjøkkenmaskin i bruk I rommet I rommet I rommet I rommet Nær kjøkkenmaskin i bruk Nær vask under oppvask og oppvaskmaskin i gang 83,

5 Vurdering med forslag til tiltak Resultatene viser at støynivået overskrider nedre tiltaksverdi for arbeidsforhold i gruppe II, som er på L EX,1h = 70 db. Dette krever i følge støyforskriften at det iverksettes nødvendig tiltak for å redusere støynivået. L pc,peak (toppverdi) er ikke overskredet for noen av målingene i denne kartleggingen. Det betyr ikke nødvendigvis at det ikke oppstår toppverdier (slag/smell) i ulike situasjoner i løpet av dagen som kan overskride grensen. I kjøkkenet ved restaurant og matfag er det mye overflater av stål og harde flater både på vegger og i tak. Dette vil bidra til lang etterklangstid i rommet. Det er ikke utført etterklangsmålinger ved denne kartleggingen. Ut fra erfaring, vurdering av lokalene og støymålingene som er tatt i rommet, oppleves rommet å ha mye etterklang. De ansatte opplever at en må prate høyt og at det er vanskelig å oppfatte hva som blir sagt. Støynivået var jevnt høyt i hele rommet når det var aktivitet og jevnt fordelt over alle frekvenser. Ved nok absorpsjon/støydemping vil en kunne redusere støynivået fra 3 db opptil 10 db. Dette er avhengig av hvilken type og hvor mye absorpsjonsmatriale som brukes. Ved god støydemping i lokalet vil en kunne ha stillere områder der det ikke foregår støyende aktivitet. Det finnes flere leverandører som leverer himlingsplater som gir god lydabsorpsjon for undervisningsrom/kjøkken. Når det gjelder kjøkken er det også viktig med valg av riktig produkt, med tanke på rengjøringsprosedyrene. Som eksempel, har både Glava og Rockwool ulike typer hygieneabsorbenter som egner seg godt på kjøkken og gir god lydabsorpsjon. Dere bør velge plater som også absorberer godt ved lave frekvenser på bakgrunn av at støyen var jevnt fordelt over alle frekvenser. I tillegg til støydemping i tak, bør dere vurdere rutiner for bruk av støyende maskiner og utstyr, for å se om noe kan bidra til å dempe støyen. Er det mulig å samle de støyende maskinene i ett område? Ved god støydemping i lokalet vil en på den måten få rolig områder i andre deler av lokalet. Kan en skjerme de fra resten av lokalet? Må alle maskiner kjøres samtidig? Ved innkjøp av nye maskiner, bør en etterspør støydata og velge de med lavt støynivå. Er det mulig å erstatte noe av de støyende stålredskapene som brukes? Kort oppsummert vil montering av støydemping i form av himlingsplater være et godt tiltak for å bedre støynivået og reduksjon av etterklang. Referanser Forskrift Vern mot støy på arbeidsplassen Standard NS lydklassifisering 5

6 6

Hva sa du? Jeg hører så dårlig!

Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Hva sa du? Jeg hører så dårlig! Prosjektoppgave ved HMS verneingeniørskolen, Teknologisk Institutt. Trond Ristebråten, 23.4.2012. Prosjektoppgave Studentens navn: Trond Ristebråten. Linje og studieretning:

Detaljer

Veileder: Vurdering av lydnivå for å forebygge helseskader ved bruk av musikkanlegg 1 Målsetting

Veileder: Vurdering av lydnivå for å forebygge helseskader ved bruk av musikkanlegg 1 Målsetting Veileder: Vurdering av lydnivå for å forebygge helseskader ved bruk av musikkanlegg 1 Målsetting Høy lyd kan være en del av positive kulturopplevelser og dermed fremme trivsel for mange mennesker. Samtidig

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner

Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Veileder Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner IS-0327 Heftets tittel: Musikkanlegg og helse Veileder til arrangører og kommuner Utgitt: April 2011 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Stopp støyen! 2005/4. opplag: 3 000 eksemplarer

Stopp støyen! 2005/4. opplag: 3 000 eksemplarer 2005/4. opplag: 3 000 eksemplarer Brosjyren Vekk med støyen ble første gang utgitt i 1982. Fjerde opplag av brosjyren har tittelen Stopp støyen! Hvordan bekjempe støy på arbeidsplassen og utgis i forbindelse

Detaljer

REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN

REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN Kilde Akustikk AS Rapport 4505-2 REGULERINGSPLAN KOLØYHOLMEN Støynivå fra Havn Produkter ( Krabbefabrikken ) Området som ønskes regulert. Havn Produkter Figur 1. Foto av området tatt fra nordvest. for

Detaljer

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggfirma Jørn Hanssen AS Rapporttype Støyutredning 2013-7-31 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn:

Detaljer

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010

VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 VEILEDNING STØYINDIKATOR September 2010 Risikonivå norsk petroleumsvirksomhet - RNNP Innhold: 1. Innledning... 3 1.1 Generelt om metoden... 3 2. Støyindikator pr stillingskategori Post 1... 3 2.1 Stillingskategorier...

Detaljer

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG

FORFATTER(E) OPPDRAGSGIVER(E) GRADER. DENNE SIDE ISBN PROSJEKTNR. ANTALL SIDER OG BILAG SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Smartere sammen Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret:

Detaljer

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter

HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter HMS-arbeid i fiskeindustribedrifter Veiledning for BHT Veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester som betjener fiskeindustribedrifter. Forord Dette er en veiledning for ansatte i bedriftshelsetjenester

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING

LYNGSVINGEN STØYUTREDNING Oppdragsgiver Byggtec Entreprenør AS Rapporttype Støyutredning 2014-4-25 LYNGSVINGEN STØYUTREDNING 2 (14) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 6131011 Oppdragsnavn: Lyngsvingen Dokument nr.: C-rap-001 Filnavn: C-rap-001

Detaljer

HLFs tilgjengelighetsguide HLF. Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak

HLFs tilgjengelighetsguide HLF. Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede. Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak HLFs tilgjengelighetsguide Hvordan skape et tilgjengelig samfunn for hørselshemmede HLF Hørselshemmedes Landsforbund Din hørsel vår sak Innholdsfortegnelse 1. Om HLF (Hørselshemmedes Landsforbund)...3

Detaljer

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g.

Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. Fylkesmannen i Sør-Trøndelag Postboks 4710 Sluppen, 7468 Trondheim Sentralbord: 73 19 90 00, Telefaks 73 19 91 01 Besøksadresse: E. C. Dahls g. 10 Saksbehandler Innvalgstelefon Vår dato Vår ref. (bes oppgitt

Detaljer

Noen lydtekniske begreper

Noen lydtekniske begreper Noen lydtekniske begreper Ordet AKUSTIKK brukes mest om lydforholdene i et rom o God AKUSTIKK er når tale oppfattes lett i hele lokalet o God AKUSTIKK er når musikk oppfattes fyldig og varm i hele lokalet

Detaljer

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING

SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING Oppdragsgiver Gjøvik kommune Rapporttype Støyutredning 2013-03-12 SKOGLUND ØST / RYDLAND STØYUTREDNING 2-(11) STØYUTREDNING Oppdragsnr.: 4120173 Oppdragsnavn: Skoglund øst /Rydland Dokument nr.: c-rap-01

Detaljer

Utredning varmepumper

Utredning varmepumper Utredning varmepumper Skrevet av: RIV: Oppdragsleder / kontaktperson RIV-Energi: Teknisk / økonomisk utredning RIAKU: Utredning akustikk RIE: Utredning elektro KS: Vidar Olsen Per Daniel Pedersen Trond

Detaljer

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG?

HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? HELSESKADELIGE VIBRASJONER GJELDER DET MEG? AVSLUTTENDE OPPGAVE VED HMS VERNEINGENIØRSKOLEN, TEKNOLOGISK INSTITUTT, MODUL V200 YVONNE T. STUBBERUD MAI 2013 Prosjektoppgave Studentens navn: Yvonne T. Stubberud

Detaljer

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS

Boliger Søre Bildøy. Rapport 3865-1. Støyvurdering. for Asplan Viak Bergen AS mars 07. Kilde Akustikk AS Kilde Akustikk AS Rapport 3865-1 Boliger Søre Bildøy Støyvurdering Utsnitt av situasjonsplan for boligprosjekt Søre Bildøy 12..2.2007. for Asplan Viak Bergen AS mars 07 Rapport 3865-1 10 sider Voss Versjon

Detaljer

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet

Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet Mal til Risiko og sårbarhetsanalyse Helse, miljø og sikkerhet (april 2008) 1 Innledning Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid innebærer at arbeidsgiver skal kartlegge farer og problemer og på

Detaljer

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS

Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Godt innemiljø - hva betyr det? Roy W. Norborg og Margit Gyllenhammar-Wiig Norconsult AS Hvem er vi? Roy W. Norborg Master i helsefremmende arbeid, Høyskolen i Vestfold (2009) Natur og miljøvernfag, Høyskolen

Detaljer

Instruktørveiledning

Instruktørveiledning Instruktørveiledning Introduksjon Materiellet er en videreutvikling av SAMBA 2000, som la opp til gjennomgående problembasert opplæring. Det nye materiellet bygger på samme pedagogikk og er i tråd med

Detaljer

Lydmiljø i åpent kontorlandskap

Lydmiljø i åpent kontorlandskap Lydmiljø i åpent kontorlandskap Frode Knutsen Elektronisk systemdesign og innovasjon Innlevert: august 2014 Hovedveileder: Ulf R Kristiansen, IET Medveileder: Herold Olsen, SINTEF Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kapittel 13. Miljø og helse

Kapittel 13. Miljø og helse Kapittel 13. Miljø og helse Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 28.02.2012 Kapittel 13. Miljø og helse Innledning Dette kapitlet omfatter bestemmelser om luftkvalitet, termisk inneklima, strålingsmiljø,

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

Helseeffekter av vegtrafikkstøy

Helseeffekter av vegtrafikkstøy RAPPORT Utbyggingsavdelingen nr: 2007/12 Vegdirektoratet Utbyggingsavdelingen Miljøseksjonen Dato: 2007-05-29 Oppdragsgiver Oppdragstaker ISSN-nummer ISSN 1890-2472 Statens vegvesen Vegdirektoratet Revisjon

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

REHABILITERING AV FREIFJORDTUNNELEN

REHABILITERING AV FREIFJORDTUNNELEN REHABILITERING AV FREIFJORDTUNNELEN YRKESHYGIENISKE OG ARBEIDSMEDISINSKE FORHOLD Forord Freifjordtunnelen er en 5,1 km lang, undersjøisk veitunnel på Rv 70 i Møre og Romsdal. ved har i forbindelse med

Detaljer

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012)

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012) Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære og mistrivsel, og påvirker derfor folks

Detaljer

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet

Innemiljø. 8-3 Innemiljø. 8-32 Luftkvalitet. 1. Uteluftens kvalitet Innemiljø 8-3 Innemiljø 8-32 Luftkvalitet 1. Uteluftens kvalitet Inneluften vil være avhengig av kvaliteten på uteluften. Forskriften stiller derfor krav om at man skal ta hensyn til kvaliteten på uteluften

Detaljer