Årsmelding Statens naturskadefond

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2006. Statens naturskadefond"

Transkript

1 Årsmelding 2006 Statens naturskadefond

2 Haust No rullar Havet svært mot Land med Skum um skavlande Ryggir og bryt seg sprengt mot Øydestrand, der berre Vindtroll byggjer. Og Stormen skrik i ville Gru, der yvi Djup han jagar Med Fók og Rók um Rev og Flu i desse Haust-myrke Dagar Frå Haugtussa av Arne Garborg Design og produksjon: Lobo Media AS Foto: Lobo Media og SLF

3 Innhald Melding frå styret 4 Statens naturskadefond og styret 5 Sekretariatet sitt arbeid i Erstatningssaker: Oversiktskart og statistikk 9 Saksgangen ved naturskadeerstatning 12 To store hendingar i 2006: Verdal, Lom og Vågå 14 Sikring mot naturskadar 16 Ankenemnda og ankesaker 18 Rekneskap 20 Statistikk 21 statens naturskadefond 3

4 Melding frå styret for 2006 I 2006 fekk styret ny samansetning. Styreleiar og nokre av styremedlemmene var nye, mens andre hadde vore med før. Slik sikra ein nødvendig kontinuitet. Styret har hatt 6 styremøte, og behandla til saman 57 styresaker. Under dei 57 styresakene er desse enkeltsakene behandla: 1497 erstatningssaker og 12 søknader om tilskot til sikringstiltak. I tillegg er det behandla høyringssaker, saker som gjeld arbeidet til styret, og saksforhold som gjeld ny sikringsforskrift og utgreiing av ny naturskadeordning. Til saman er det gitt kroner i direkte erstatning og kroner til førebyggjande sikringstiltak. Talet på saker og søknader om både erstatning og førebyggjande tiltak har auka litt i forhold til føregåande år, ikkje minst som følgje av omfattande flaumskadar i Midt-Noreg i januar. Styreleiaren og administrasjonen vitja i samband med dette dei hardast ramma områda. Det blei skipa til møte med representantar for dei ramma kommunane og politi- og lensmannsetaten, som er viktige medspelarar når denne typen naturskadar oppstår. I 2006 har styret konsentrert seg mykje om førebyggjande skredarbeid. Åkneset i Stranda og Hammerfest er døme på prioriterte område der både overvaking og førebygging har vore nødvendig over tid. Men også andre område har fått tilført midlar gjennom Naturskadefondet til denne typen tiltak. Likevel har det vore nødvendig å prioritere stramt ut frå dei budsjettrammene som fondet har til disposisjon. Gjennom både formelle og uformelle kanalar har behovet for auka ressursar blitt formidla til Landbruksdepartementet og Stortinget, mellom anna basert på hypotesar om eit framtidig annleis og tøffare vêrmønster enn før. Vi må vere førebudde på at klimatiske endringar også vil få følgjer for Noreg, og at behovet for eit styrkt Naturskadefond aukar i eit lengre tidsperspektiv. Styret meiner at det er viktig ved sjølvsyn å erfare skadeomfang og verknader av større naturskadar. Vidare er det viktig å evaluere erfaringane som blir gjorde i forholdet mellom etatar som har eit spesielt ansvar når naturen viser seg frå si mest uforsonlege side. På denne bakgrunnen har styret gjennomført synfaringsreise til tre kommunar i Rogaland/Ryfylke. På denne reisa deltok også representantar for Norsk Naturskadepool. Styret opplever å bli teke godt imot i kommunane og at det blir sett pris på den interessa som blir vist gjennom desse besøka. Det er viktig for styret å ha tette og gode relasjonar til samarbeidspartnarane våre. Det har derfor vore halde tre kontaktmøte mellom Naturskadefondet og Norsk Naturskadepool. Dette har vore svært nyttig, ikkje minst for å avklare tydelegare grenser mellom dei respektive ansvarsområda våre. Vi veit av erfaring at det stundom oppstår tvil om kven som har ansvar for kva når erstatningar skal vurderast. Møta oss imellom har hjelpt oss til å sjå ting klarare og har vore haldne i ein god tone. Alle er einige om at omsynet til den skadelidne er viktigast. Vidare har det i 2006 vore halde to møte mellom styret i Naturskadefondet og representantar for Landbruksdepartementet. Dette er ein viktig arena der det er høve til direkte kommunikasjon med overordna instans. Dette er av stor verdi. Fondet har gitt innspel i arbeidet med revidert naturskadelov og nye forskrifter om tilskot til sikring mot naturskadar. Som styreleiar vil eg få takke andre medlemmer og administrasjonen for eit godt samarbeid i Bror Yngve Rahm styreleiar 4 statens naturskadefond

5 Statens naturskadefond Privat forsikring Alle bygningar og lausøyre som blir forsikra mot brannskadar, dessutan hageanlegg inntil fem dekar rundt bustad og fritidsbustad, er også forsikra mot naturskade. Ei slik forsikring har ein ofte gjennom innbu- og villa-/eigedomsforsikringa. Korleis forsikringsselskapa skal dekkje naturskade, blir omtala i naturskadeforsikringslova. Ordninga blir administrert av Norsk Naturskadepool, der alle skadeforsikringsselskap er medlem. Erstatning frå naturskadefondet Statens naturskadefond tilbyr erstatning for naturskadar i dei tilfella der det ikkje er høve til å forsikre seg mot skaden ved alminneleg forsikringsordning. Verksemda til Statens naturskadefond er heimla i naturskadelova, lov om sikring mot og erstatning for naturskader (25. mars 1994 nr. 7). I Noreg har vi ei todelt økonomisk erstatningsordning ved naturskade fordelt på privat og offentleg erstatning. Kven som erstattar skaden, er avhengig av om objektet som er skadd, kan forsikrast eller ikkje. Statens naturskadeordning har desse oppgåvene: å yte erstatning for naturskadar i dei tilfella då det ikke er høve til å forsikre seg mot skaden ved ei alminneleg forsikringsordningå fremje sikring mot naturskade å yte tilskot til sikringstiltak å fremje sikring mot naturskade å yte tilskot til sikringstiltak Statens naturskadeordning omfattar styret og ankenemnda for Statens naturskadefond. Statens landbruksforvaltning (SLF) er sekretariat for styret og ankenemnda. Landbruks- og matdepartementet Styret for Statens naturskadefond Ankenemnda for Statens naturskadefond Statens landbruksforvaltning statens naturskadefond 5

6 Styret for Statens naturskadefond Styret for Statens naturskadefond er eit forvaltningsorgan direkte under Landbruks- og matdepartementet. Styret har fem medlemmer med personlege varamedlemmer og blir nemnde opp av Landbruks- og matdepartementet for fem år. Funksjonsperioden til styret er frå til Styret har 5 ordinære møte i året der erstatningssaker som er førebudde av sekretariatet, blir behandla. I tillegg behandlar styret søknader om tilskot til sikring to gonger i året. Styret gjer kvart år ei synfaringsreise til kommunar der det er i gang utbetrings- og sikringsarbeid etter naturulykker. Styret: Personlege varamedlemmer: Styreleiar: Bror Yngve Rahm Andreas Kjær Nestleiar: Arne Bergland Laila Bjerke Styremedlem: Åse Egeland Johan J. Jülke Kristin Marie Sørheim Tora Husan Per Arne Skjeflo Turid Mette Nilsen 6 statens naturskadefond

7 Sekretariatet sitt arbeid Statens landbruksforvaltning (SLF) er sekretariat for styret og ankenemnda. SLF har ansvaret for økonomiforvaltning, saksførebuing og oppfølging av saker i tråd med dei fullmakter styret har gitt. SLF deltek på synfaringar og i møte med skadelidne og samarbeidspartnarar. Avgjerdsmakt i saker med skadetakst under kroner og som fell inn under saksgrupper der styret tidlegare har hatt ein klar avgjerdspraksis er delegert til sekretariatet. Dette utgjer omtrent halvparten av saksmengda. I 2006 blei det behandla 1497 erstatningssaker. Saksmengda varierer frå år til år, men gjennomsnittet dei siste 10 åra har lege rundt 1400 saker. Det er gjort ei synfaringsreise med styret. Reisa gjekk i 2006 til kommunane Hå, Rennesøy og Strand i Rogaland. På programmet stod stormfloskadar i strandsona i Hå, sikringsanlegg mot steinskred i Rennesøy og flaumskadar i Strand. I 2006 har SLF utarbeidd forslag til forskrift om tilskot til sikring. Forskrifta skal erstatte mellombelse reglar. Forslaget inneber mellom anna ein heimel til å yte tilskot til å gjennomføre forundersøkingar for å vurdere behovet for og utforming av eit sikringsprosjekt. Gjennomgang av naturskadelova Det er sett i gang eit større arbeid med utgreiing av naturskadeordninga med sikte på større målretting og effektivisering. I arbeidet er det mellom anna henta inn to eksterne utgreiingar, ei om observerte og forventa endringar i samfunn og sosioøkonomiske forhold frå ECON og ei tilsvarande om klimaendringar, som er utarbeidd av Meteorologisk institutt i samarbeid med fleire FoU-institusjonar. Mellom anna desse problemstillingane blir drøfta: Korleis har samfunnsforhold som påverkar sårbarheita for naturulykker, utvikla seg dei siste 30 åra? Kva kan ein vente når det gjeld utviklinga dei neste 30 åra? Vil ein som følgje av endringar i vêr og klima kunne vente fleire naturulykker i framtida? Og vil vi få fleire større naturulykker? Kan vi vente at den geografiske fordelinga av naturulykker endrar seg? Og vil fordelinga av naturulykker mellom skadeårsaker og skadetypar endre seg? SLF fekk utgreiinga om samfunn i endring i desember 2006, mens klimautgreiinga blei sluttført i februar Fjellplatået Børa i Romsdalen. (Foto: NGU) Kartlegging av store fjellskred SLF har vore med i ei direktoratsgruppe koordinert av Noregs geologiske undersøking (NGU). Andre deltakarar var Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), Statens vegvesen, Jernbaneverket og Statens kartverk. Direktoratsgruppa leverte i oktober innspel til ei interdepartemental arbeidsgruppe som vurderer behov for kartlegging, overvaking og tiltak knytte til faren for store fjellskred i Noreg. Direktoratsgruppa tilrår mellom anna ei monaleg styrking av offentleg kartlegging av fjellskredfare, og ein auke av innsatsen når det gjeld overvaking av og beredskapsplanlegging knytt til identifiserte fareområde. statens naturskadefond 7

8 Kontakt og samarbeid med andre Sekretariatet har i samband med naturulykker gjennom året hatt mykje kontakt med lensmenn for å gi rettleiing om taksering. I 2006 hadde 202 kommunar hendingar med naturskadar. SLF får også førespurnader frå kommunar i samband med tilskot til sikring. I 2006 har det vore halde møte med Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) og NGU. Det har vore halde tre kontaktmøte mellom styret for Statens naturskadefond og Norsk Naturskadepool. Sekretariatet har jamnleg møte med Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Lovtolking prinsipiell avgjerd frå Høgsterett 2006 Sak HR U i Høgsterett er ein anke over Borgarting lagmannsrett sin orskurd (bokmål: kjennelse) av 7. juli 2007 i sak nr ASI-BORG, som gjeld anke til oppheving av eit overskjønn frå Drammen tingrett. Høgsterett gav si tilslutning til lagmannsretten sin orskurd ved at Høgsteretts kjæremålsutval nekta anken fremja fordi det verka klart at han ikkje ville føre fram. Saka avgjer to viktige lovtolkingsspørsmål i naturskadelova. Det eine er korleis ein skal tyde ordlyden i naturskadelova 10 første ledd «kan skaden gjenopprettes». Den tolkinga Høgsterett gir tilslutning til, er at skjønnsretten under takseringa skal gjere ei vurdering av forholdet mellom kostnaden ved gjenopprettingstiltak ved naturskade og den økonomiske nytten gjenopprettingstiltaket har for den skadelidne, jf. naturskadelova 10 første ledd. Dersom det ikkje er eit rimeleg forhold mellom kostnaden ved gjenoppretting og nytten ved tiltaket, skal skjønnsretten ikkje gi takst for gjenoppretting, skaden kan ikkje bøtast på, og skjønnsretten skal i staden taksere den verdireduksjonen som skaden har ført til. som kan krevjast taksert. Tiltak for å hindre skade, eller vidare skadeutvikling, er sikring. Dette gjeld også der det er utløyst ein naturskade. Erstatningskapittelet i lova gjeld utbetring av ein konkret skade for å tryggje bruksverdien, tiltak utover dette for å hindre vidare utvikling eller nye skadar er sikring som skjønnsretten ikkje skal taksere. Klager til sivilombodsmannen Forvaltningsvedtak kan klagast inn for Sivilombodsmannen. I 2006 er éi sak klaga inn for Sivilombodsmannen. Saka gjaldt utrasing av ein bygningsmessig konstruksjon som ankenemnda meiner ikkje kan sjåast på som ei naturulykke etter naturskadelova. Det andre rettslege lovtolkingsspørsmålet som blei behandla, var skiljet i lova mellom kva som er gjenoppretting av ein skade på den eine sida, og sikring mot ny skade på den andre. Lagmannsretten slår fast at destabilisering av grunnen, og dette må kunne overførast på kva fareauke som helst, som følgje av ein naturskade i seg sjølv ikkje løyser ut eit erstatningskrav Frå Storviksroa i Vågå (Foto: Krister Kristensen, NGI) Frå Storviksroa i Vågå (Foto: Krister Kristensen, NGI) 8 statens naturskadefond

9 Erstatningssaker Ved naturskadehendingar som blir søkt erstatta av Statens naturskadefond, er det ein eigendel på kroner. Beløpet blir trekt frå skadetaksten før Naturskadefondet fastset utrekningsgrunnlaget for erstatninga etter reglane i naturskadelova. Skaden blir erstatta med 85 prosent av utrekningsgrunnlaget. Kartet viser tilsegn om erstatning per fylke i Skadelidne har 3 års utbetringsfrist, og erstatningsbeløpet blir betalt ut når det ligg føre melding om at skaden er utbetra. I 2006 blei det behandla 1497 erstatningssaker, inklusive 37 klagesaker. Totalt blei det gitt tilsegn om 114,8 mill. kroner i erstatning. I gjennomsnitt blei dei skadelidne tilkjende ei erstatning på kroner. Det blei betalt ut erstatningar med totalt ca. 75,1 mill. kroner i Statens naturskadefond fekk ei ordinær løyving dette året på 70 mill. kroner og ei tilleggsløyving på 18 mill. kroner. Kartet viser Kartet viser tilsegn om erstatning per fylke i Nordland Troms Finnmark 0 Det blei tilkjent 32 mill. kroner i erstatning etter flaumskadar i Hordaland. Skadene fordelte seg på 20 kommuner. Bergen var den kommunen i Hordaland som hadde flest skader, det blei registrert 81 saker her. I Sogn og Fjordane blei det tilkjent 23 mill. kroner i erstatning etter flaumskader. Skadene i Sogn og Fjordane fordelte seg på 24 kommuner. Sogndal kommune hadde flest skader, det blei registrert 35 saker her. Skadar som skjedde i perioden september til november 2005 går fram av statistikken for 2006, då dei kom til behandling i Statens naturskadefond dette året. Det gjer utslag for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane som hadde mange flaumskader i denne perioden. 10 mill. kr mill. kr 1-5 mill. kr 0-1 mill. kr Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Oppland Hedmark Buskerud Oslo 0 Akershus Østfold statens naturskadefond 9

10 Erstatningssaker Erstatning fordelt på årsak 2006 Snøskred 32 tusen Jord og leirskred 8 mill Steinskred/-sprang 0,6 mill Flaumskred 1,3 mill Storm/-stormflo 8,6 mill Flaum 95 mill Flaum utgjorde igjen den største skadeårsaka i 2006, med 83,5 % av totalt tilkjent erstatning. Deretter følgde jordskred og storm/stormflo. Nærare detaljar om erstatning fordelt på skadeårsak og skada objekt finst på side 21. Erstatning fordelt på skadeårsaker i perioden Mill. kr Storm/-flo Flom Andre Linjediagrammet viser fordeling av dei mest vanlege skadeårsakene over dei siste 25 åra. Vi ser særleg utslag på statistikken i 1992, som kjem av orkanen på Nord-Vestlandet, og i 1995, som kjem av flaumen på Austlandet. 10 statens naturskadefond

11 Takst og erstatning fordelt på skadeobjekt 2006 Vegar/bruer Jordbruksareal Andre objekt, dammar, brønnar, vassmagasin m.m. Hageanlegg/gardsplassar Elveløp/elvekant Skogbruksareal/utmark Kaier/moloar Murar/forbygningsanlegg Anlegg for industri/idrett/turisme Skogsvirke på rot Avverge/ forebygge Bygningar, plasthallar m.m. Sikring 7 forskrift Gjerder Frukttre Mill. kr Skadetakst Erstatning I 2006 viser tala at skadar særleg har ramma vegar og bruer, jordbruksareal, elveløp og elvekantar. Erstatning etter naturskadelova blir ytt for skadar på objekt som ikkje kan dekkast av forsikring. statens naturskadefond 11

12 Erstatning etter naturskadelova behandling av ei naturskadesak Lensmann Den skadelidne / Statens landbruksforvaltning (SLF) Styret for Statens naturskadefond Den skadelidne Lensmann Statens landbruksforvaltning Ein naturskade oppstår Den skadelidne må innan tre månader etter at skaden er skjedd, sende melding om skaden til lensmannen/namsmannen eller politistasjonen der det ikkje er lensmann. Takserer skaden og sender taksten til den skadelidne og Statens landbruksforvaltning (SLF), som er sekretariat for styret for Statens naturskadefond. Vurderer om takst/skjønn skal godtakast, eller om taksten skal klagast inn til tingretten med krav om ny vurdering (overskjønn). Behandlar saka og gjer vedtak om erstatning etter reglane i naturskadelova. Melding om vedtak blir sendt til den skadelidne. Aksepterer erstatningssummen og har ein frist på 3 år til å utbetre naturskaden. Når skaden er utbetra, sender den skadelidne melding om dette til lensmannen. Det er høve til å klage vedtaket inn for ankenemnda for Statens naturskadefond. Skaden er utbetra Sender melding til Statens landbruksforvaltning om at naturskaden er utbetra i samsvar med føresetnadene i takst/ skjønn, og at erstatning kan betalast ut. Betaler ut erstatningsbeløpet til den skadelidne. Klage på takst Klage på forvaltingsvedtak Tingretten Styret for Statens naturskadefond... og erstatta Held overskjønn dvs. gjer ny vurdering av skadeomfang/kostnad ved utbetring. Resultatet av ny vurdering blir sendt til den skadelidne og Statens landbruksforvaltning. Behandlar klagen over tidlegare vedtak og gjer nytt vedtak om erstatning etter reglane i naturskadelova eller held fast ved tidlegare vedtak/avslag. Melding om vedtak blir sendt til den skadelidne, ved avslag blir saka sendt vidare til ankenemnda Den skadelidne og SLF Vurderer om dommen i tingretten skal godtakast eller ankast til lagmannsretten. Ankenemnda Ankenemnda behandlar klagen og gjer nytt vedtak. Endeleg vedtak blir sendt til den skadelidne og til styret for Statens naturskadefond. Den skadelidne kan reise søksmål ved domstolen om legitimiteten av vedtaket i ankenemnda. Domstol Domstol 12 statens naturskadefond statens naturskadefond 13

13 Rapport frå to store hendingar i 2006 Verdal kommune i månadsskiftet januar februar 2006 Politioverbetjent Jan R. Sivertsen i Verdal kommune fortel frå arbeidet deira med hendinga og naturskadane: Januar 2006 var i ferd med å gå over i februar. Varmt vêr med mykje nedbør i form av regn sette i gang snøsmelting. Det var store mengder vatn på stader som vanlegvis ikkje har vassføring i det heile. I første omgang fekk politiet i Verdal saman med andre kommunale aktørar ein akuttfase der det var prioritert å sikre delar av befolkninga i øvre delar av kommunen mot vatnet. Enkelte delar av bygda blei isolerte frå omverda når det gjaldt ferdsel. Då akuttfasen var over, kom kvardagen med mange meldingar om naturskadar. Det blei meldt inn ca. 60 skadepunkt. Bruer var borte, vegar var rasa ut, idrettsanlegg var dekte med slam, og førebyggingar mot Verdalsvassdraget var raserte. Vi organiserte oss slik at meldingsmottaket blei slusa gjennom kontorekspedisjonen vår. Førebelse meldingar om naturskade blei nøyaktig førte med dei opplysningane som måtte til. Det viste seg sjølvsagt å vere svært kjærkoment i ettertid, spesielt at det var teke med fleire telefonnummer der dei fanst, slik at kontraoppringingar gjekk svært greitt. Ut frå førebels melding og oppringingar til dei skadelidne blei melding send SLF. fungere godt og forholdsvis raskt. Representantane frå landbrukskontoret skreiv gode og utfyllande takstar og skildra før og no-situasjonen. Takk vere dette samarbeidet blei det mogleg for mange skadelidne å utbetre skaden tørrsommaren Vi hadde ein grunneigar som hadde ca. 20 skadepunkt på sin eigedom spreidde i store delar av bygda. Dette var skadar frå nokre få tusen kroner til opp mot ein million kroner og førte sjølvsagt med seg ein del jobbing med synfaring og utarbeiding av skjønn. Vidare har vi hatt enkelte skadeobjekt som ligg på fleire eigedommar, som har gitt litt utfordringar i samband med fordelinga av eigendelar. Mi eiga oppfatning er at slike grensesaker burde vore avgjorde med ein eigendel. Når det gjeld fordeling av skadar mellom SLF, forsikring og NVE, gjekk det etter forholda greitt, og det var relativt bra semje om dette. Det einaste som var litt ekstra strevsamt for lensmannen, var at vi måtte avklare eigedelar med forsikringsselskapa. Utover dette synest eg at Verdal kom ganske greitt ut av situasjonen, sjølv om det ikkje alltid er mogleg å gjere alle til lags når reglar skal følgjast. Erfaring i ettertid tilseier at skadane burde vore synfart av lensmannen før desse meldingane blei sende inn. Då hadde det vore lettare å ha ei oppfatning av korleis skaden skulle behandlast vidare. Eg tenkjer då på lensmannsskjønn, taksering utan skjønn og rekningsarbeid. Vi fekk problem med dette då vi rett etter skadetidspunktet fekk mykje snø som låg til ut i april på enkelte stader. Då vi fekk tilbakemelding frå SLF om at skaden var registrert, og snøen var forsvunnen, begynte arbeidet med skadane som helst skulle vore utbetra før våronna. Dei skadelidne forstod at dette i utgangspunktet var umogleg, og dei viste stor velvilje. Mange skadar blei likevel takserte slik at våronna kunne gå som normalt. Vi brukte i stor grad takstmann frå det lokale landbrukskontoret, og eg var også med på dette sjølv, noko som viste seg å Verdal kommune statens naturskadefond

14 Dei erfaringane vi har gjort oss, er at meldingsmottaket må vere presist, synfaring før innsending til SLF er ein stor fordel, og takseringsmåten bør veljast ut frå skadeomfang. Vidare meiner eg at ei forenkla saksbehandling ved at lensmannen hadde hatt fullmakt til å fatte vedtak rett etter synfaring/taksering for skadar under kroner, ville vore ein fordel. Dette ville omfatte ca. 60 % av sakene våre. 184 saker blei melde inn til Statens naturskadefond etter flaumskadar i Sør- og Nord-Trøndelag i jan./feb Flaumen ramma 26 kommunar, og det blei tilkjent erstatning for 11 mill. kroner. Frå Byrgrenda i Garmo i Lom (Foto: Krister Kristensen, NGI) Flaumraset i Lom og Vågå i juli 2006 Lensmann Steinar Angard i Lom kommune fortel om arbeidet deira med hendinga og naturskadane: Utetter formiddagen sundag 30. juli 2006 bygde det seg opp eit lokalt, konsentrert og etter kvart svært kraftig nedbørsområde som blei liggjande i ro over fjellområda rundt Tesse i Lom. Utpå ettermiddagen utløyste dette plutselege og ekstreme nedbørsmengder i form av hagl- og regnbyer. Truleg kom det mellom 200 og 250 mm nedbør på 2 3 timar over eit område på berre nokre få kvadratkilometer. Denne ekstremnedbøren førte til fleire store flaumras med omfattande naturskadar på jord- og skogbruksområde og delar av busetjing og vegar både i Lom og Vågå. Flaumrasa ramma også to bustadområde i Garmo i Lom og Storviksroa i Vågå og førte mellom anna til at riksveg 15 hovudsambandet mellom Austog Vestlandet blei totalt øydelagd og sperra på fleire stader. Hendinga utløyste katastrofealarm med iverksetjing av kommunal kriseberedskap i Lom og Vågå, og alle tilgjengelege ressursar blei sette inn i det omfattande redningsarbeidet. Bebuarar og andre som heldt til i dei utsette rasområda, blei evakuerte. Trass i at hendinga skjedde på ein av dei største utfartsdagane i året siste sundag i fellesferien med mykje trafikk i området, blei heldigvis ingen menneske verken drepne eller skadde. Hendinga blei mykje omtalt i media. Etter at den mest kritiske redningsfasen var over, begynte det fort å melde seg spørsmål frå dei skadelidne om erstatningsordningar knytte til naturskadar, forsikringar osb. Allereie onsdag 2. august arrangerte derfor Lom kommune eit ope folkemøte der alle som var ramma av flaumraset i Lom, var inviterte. I tillegg til representantane frå kommunen deltok fagpersonar frå NGI, forsikringsrådgivarar frå kommunen og lensmannen i Lom. Tilsvarande informasjonsmøte blei halde i Vågå. Då fristen var ute (3 md.), var det meldt inn til saman 36 naturskadesaker, 24 saker i Lom og 12 saker i Vågå. Under førebuingane av skjønnsforretningane var det tett dialog med Naturskadefondet i Statens landbruksforvaltning, som gav oss verdifull rettleiing og fagleg hjelp. Med bakgrunn i at denne skadehendinga ramma to nabokommunar samtidig med naturskadar som var ganske like, blei det teke initiativ til å nemne opp eit felles skjønnsmannsutval som kunne delta på gjennomføringa av takstarbeida både i Lom og Vågå. Særleg var dette grunngitt i at vi på denne måten fekk hjelp frå skjønnsmenn med svært god fagkompetanse på dei aktuelle skadeområda innanfor veg, landbruk og skog, dessutan at vi samtidig sikra ei einsarta behandling og lik skadevurdering i begge kommunane. Under gjennomføringa av skjønnsforretningane blei dei oppnemnde skjønnsmennene i stor grad brukte som eit team, der dei som ikkje var sette på den enkelte saka som ordinær skjønnsmann, også deltok som faglege rådgivarar både under ein del av synfaringane og under utarbeidinga av nokre av dei mest omfattande skjønnsforretningane. Det blei også i nokon grad halde felles samordningsmøte mellom takststyrarane i Lom og Vågå og dei fem oppnemnde takstmennene før arbeidet med skjønnsprotokollane blei endeleg avslutta i byrjinga av oktober Fleire av dei skadelidne hadde tidleg i saksbehandlinga gitt uttrykk for bekymringar for dei økonomiske forpliktingane som utbetring av skadane ville føre med seg, og det var også i denne samanhengen tett dialog mellom representantar for dei skadelidne og dei ramma kommunane, takststyrarane og Naturskadefondet. Det er seinare komme fleire positive tilbakemeldingar frå dei skadelidne om måten dei offentlege etatane har handtert denne saka på. Det ble meldt inn 34 søknader om naturskadeerstatning til Statens naturskadefond etter flaumraset i Lom og Vågå. Desse fekk ei erstatning på 8,5 mill. kroner. statens naturskadefond 15

15 Sikring mot naturskadar Statens naturskadefond har til oppgåve å fremje sikring mot naturskade og yte tilskot til sikringstiltak. Ansvaret for sikring mot naturskadar er fordelt mellom fleire offentlege aktørar. Kommunen har eit hovudansvar for sikring mot naturskadar gjennom føresegnene i naturskadelova og plan- og bygningslova. Kommunane kan etter søknad få tilskot til sikringstiltak frå Statens naturskadefond. Søknad om tilskot til sikringstiltak skal fremjast gjennom kommunen, og det er ein føresetnad at kommunen bidreg med eigenfinansiering. I 2006 fekk SLF inn sju søknader om tilskot til ein samla kostnad på 48,5 mill. kroner. Av desse fekk fem innvilga tilskot til sikringstiltak på til saman 10,2 mill. kroner. Prosjektkostnadene er totalt på 46,8 mill. kroner, det gir ei dekning på ca. 85,9 % (ca. 99,0 % dekning til Åknes/Tafjord-prosjektet). Stranda kommune / Norddal kommune Åknes/Tafjord Det interkommunale Åknes/Tafjord-prosjektet for utgreiing av risiko for fjellskred og flodbølgjer i kommunane Stranda og Norddal er ført vidare i Prosjektet er heilt spesielt i sin art og svært omfattande målt i kroner. Overvakinga vil inngå som del av beredskapsarbeidet i dei aktuelle kommunane. Desse fjellpartia kan, dersom dei rasar ut i Storfjorden, gi flodbølgjer som vil representere fare for skade på liv og verdiar i stort omfang langs fjorden. Det er løyvd midlar til omfattande undersøkingar og overvaking av ustabile fjellparti. I 2006 fekk prosjektet ei løyving frå Statens naturskadefond på 30 mill. kroner. Totalt har dette prosjektet fått kroner over 3 år frå Statens naturskadefond. Tilskotet utgjer ca. 98 % av prosjektkostnadene. Sogn og Fjordane fylkeskommune Eit interkommunalt prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått tilsegn på 3 mill. kroner til å greie ut faren for fjellskred osb. og potensielt etterfølgjande flodbølgjer. Prosjektet omfattar fleire kommunar og stader i fylket. Tilskotet utgjer ca. 75 % av prosjektkostnadene. Bøttejuvet i Årdal Åkerneset - Stranda kommune (foto: NGU) 16 statens naturskadefond

16 Hammerfest kommune snøskred i sentrum Hammerfest kommune har fått løyvd eit tilskot på 3,7 mill. kroner til vidareføring av sikringsanlegg mot snøskred. Store delar av Hammerfest sentrum er utsette for snøskred, og sikringstiltak vil bety mykje for etablert busetnad og infrastruktur. Tilskotet utgjer ca. 60 % av prosjektkostnadene. Potensielt ustabilt fjellparti i Nordnesfjellet - Kåfjord kommune (foto: NGU) Fjellskred i Troms Eit interkommunalt prosjekt i Troms med kommunane Kåfjord, Storfjord og Lyngen har fått tilskot til utgreiing av fare for fjellskred i Nordnesfjellet med etterfølgjande flodbølgje. Det er gitt ei løyving på 3,3 mill. kroner i 2006 til etablering av kontinuerleg måling. Tilskotet utgjer ca. 60 % av prosjektkostnadene. Sikringstiltak i samband med utbetring av skade Det kan ytast tilskot til dekning av mindre sikringstiltak i samband med utbetringa av skade. Slike tilskot skal vere avgrensa til maksimum kroner i kvar enkeltsak. I 2006 er det gitt tilsegn om tilskot på til saman kroner kroner til sikring i erstatningssaker. Lier kommune Lier kommune har i 2006 fått løyvd ytterlegare kroner til sikringstiltak mot flaum, erosjon og ras i Lierelva på eigedommen Nordre Valle. Tiltaket er ein del av ein omfattande rammeplan for sikring mot ras og erosjon i Lierelva. Lier kommune føreset at delar av tiltaka i rammeplanen vil bli finansierte gjennom erstatningsutbetalingar, andre delar av kvikkleireprosjektet som NVE står bak. Tilskotet utgjer ca. 75 % av prosjektkostnadene. Sikringsanlegg i Hammerfest (foto: Jørn Berg) Måling av ustabilt fjell i Åkerneset (foto: NGU) statens naturskadefond 17

17 Ankenemnda Ankenemnda for Statens naturskadefond behandlar klager på avgjerder som er gjorde i styret i Statens naturskadefond, og klagar på avgjerder som er gjorde av forsikringsselskap der det er tvil om det er oppstått naturskade, eller der det er tvil om vilkåra ved erstatningsreduksjon. Ankenemnda består av fem medlemmer med personlege varamedlemmer, som blir nemnde opp av Landbruksdepartementet for fem år. Funksjonsperioden til ankenemnda er frå til Ankenemnda: Personlege varamedlemmer: Leiar: Marte Reier Marit Eriksson Nestleiar: Ann Gunn Edvardsen Bjørn Hovstad Styremedlem: Aage Stenrød Ole Øyvind Moen Hallvard Berg Roar Øvre Steinar Tveitnes Jon Landvik Klager på vedtak i styret for Statens naturskadefond Klager på vedtak i forsikringssaker statens naturskadefond

18 Klager på vedtak i fondsstyret 2006 I 2006 behandla ankenemnda 39 klager på vedtak i styret for Statens naturskadefond. Resultat av behandling, tal på saker Skadeårsak Klagetema Medhald Ikkje medhald Avvist Merknad Utgliding Avkorting 4 Bruksverdi Flaum Meirkostnader 4 Flaum Takst 2 Flaum Avkorting 1 Gjenteken skade Flaum Offentleg grunn 3 Flaum Kan forsikrast 2 Flaum Sikring 3 Flaum Avlingstap 3 Flaum Eigendel 1 Storm/Stormflo Offentleg grunn 1 Storm/Stormflo Eigendel 1 Storm/Stormflo Meldefrist 1 Storm/Stormflo Takst 1 Nedbør Skadeårsak 7 Utrasing Skadeårsak 2 Ras Meldefrist 2 Flaum Oversitjing 1 Klager på vedtak i forsikringssaker 2006 I 2006 behandla ankenemnda 32 klager på avgjerder frå forsikringsselskap i naturskadesaker. Resultat av behandling, tal på saker Skadeårsak Klagetema Medhald Ikkje medhald Avvist Merknad Saksområde Taksering 5 Flaum Skadeårsak 12 1 Flaum Hage 1 Flaum Avkorting 1 Sikring Storm/Stormflo Avkorting 8 Konstruksjon Storm/Stormflo Skadeårsak 2 5 Ròteskadar Avkorting 4 Vedlikehald Jordskred Skadeårsak 1 1 statens naturskadefond 19

19 Rekneskap 2006 Erstatning Kapitel Post 71 Sikringstiltak Kapitel Post 70 Løyving Tilleggsløyving (saldering) Overført frå Løyving tillegg Utbetalt 2006 Erstatningar Takst IT Lovutgreiing FoU-midlar Ansvar Overført frå Nye tilsegner Utbetalt 2006 Tilskot + sakkunnig bistand Unytta midlar Ansvar Overført frå Nye tilsegner Utbetalt i 2006 Tilskot + sakkunnig bistand Redusert ansvar i 2006 Erstatningsutbetalingar FoU-midlar Forelda saker (3 års frist) Ansvar pr Konklusjon Disponibelt pr Ansvar pr Ansvar pr Tilsegnsfullmakt Bror Ynge Rahm Arne Bergland Kristin Sørheim Per Arne Skjeflo Åse Egeland 20 statens naturskadefond

20 Statistikk 2006 ERSTATNING FORDELT PÅ SKADEÅRSAK 2006 Storm/ Stormflo Flom Flomskred Jord og leirskred Snøskred Steinskred/ steinsprang Sum Østfold Akershus Oslo 0 Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Troms Finnmark 0 Heile landet statens naturskadefond 21

Statens naturskadefond

Statens naturskadefond Årsmelding 2010 Statens naturskadefond 1 Årsmelding Statens naturskadefond Melding fra styret for 2010 2010 var det fjerde året på rad uten store naturskadehendelser i Norge. Styret for Statens naturskadefond

Detaljer

Årsmelding 2007 Statens naturskadefond

Årsmelding 2007 Statens naturskadefond Årsmelding 27 Statens naturskadefond Foto: Rune Lislerud / Samfoto Innhald Melding frå styret 3 Statens naturskadefond 4 Styret for Statens naturskadefond 5 Sekretariatet sitt arbeid 6 Erstatningssaker:

Detaljer

Statens naturskadefond

Statens naturskadefond Årsmelding 2011 Statens naturskadefond 1 Årsmelding Statens naturskadefond Innhold Melding fra styret for 2011 3 Styret for Statens naturskadefond 4 Ankenemnda for Statens naturskadefond 4 Regnskap 5 Den

Detaljer

Statens naturskadefond

Statens naturskadefond Årsmelding 2012 Statens naturskadefond 1 Årsmelding Statens naturskadefond Innhold Melding fra styret for 2012 3 Styret for Statens naturskadefond 4 Ankenemnda for Statens naturskadefond 4 Regnskap 5 Den

Detaljer

Statens naturskadefond

Statens naturskadefond Årsmelding 2011 Statens naturskadefond 1 Årsmelding Statens naturskadefond Innhold Melding frå styret for 2011 3 Styret for Statens naturskadefond 4 Ankenemnda for Statens naturskadefond 4 Rekneskap 5

Detaljer

Årsmelding 2009. Statens naturskadefond

Årsmelding 2009. Statens naturskadefond Årsmelding 2009 Statens naturskadefond Innhald Melding frå styret................................................... 4 Styret for Statens naturskadefond......................................... 6 Ankenemnda

Detaljer

Årsmelding 2005 Statens naturskadefond

Årsmelding 2005 Statens naturskadefond Foto: Stig Tronvold/NN/Samfoto Årsmelding 2005 Statens naturskadefond Innhold Styrets beretning 3 Fakta om Naturskadefondet 4 Erstatningssaker 7 Ankesaker 10 Sikring mot naturskader 11 Prosjekter 12 Regnskap

Detaljer

Årsmelding 2014 STATENS NATURSKADEFOND

Årsmelding 2014 STATENS NATURSKADEFOND Årsmelding 2014 STATENS NATURSKADEFOND Innhold MELDING FRA STYRET FOR 2014 / 3 STYRET FOR STATENS NATURSKADEFOND / 5 ANKENEMNDA FOR STATENS NATURSKADEFOND / 6 REGNSKAP / 7 DEN NORSKE MODELLEN FOR DEKNING

Detaljer

Statens naturskadefond

Statens naturskadefond Årsmelding 2013 Statens naturskadefond 1 Årsmelding Statens naturskadefond Innhold Melding fra styret for 2013 3 Styret for Statens naturskadefond 4 Ankenemnda for Statens naturskadefond 4 Regnskap 5 Den

Detaljer

STATENS NATURSKADEFOND. Årsmelding 2016

STATENS NATURSKADEFOND. Årsmelding 2016 STATENS NATURSKADEFOND Årsmelding 2016 Innhold MELDING FRA STYRET FOR 2016 / 3 STYRET FOR STATENS NATURSKADEFOND / 5 ANKENEMNDA FOR STATENS NATURSKADE FOND / 6 REGNSKAP / 7 DEN NORSKE MODELLEN FOR DEKNING

Detaljer

NY NATURSKADEERSTATNINGS- LOV NY ORGANISERING. Landbrukskonferanse 2017 Ullensvang hotell 14. til 15. februar Gunn Eide, Landbruksdirektoratet

NY NATURSKADEERSTATNINGS- LOV NY ORGANISERING. Landbrukskonferanse 2017 Ullensvang hotell 14. til 15. februar Gunn Eide, Landbruksdirektoratet NY NATURSKADEERSTATNINGS- LOV NY ORGANISERING Landbrukskonferanse 2017 Ullensvang hotell 14. til 15. februar Gunn Eide, BEREDSKAP Eitt av kjennetegna ved eit velfungerande samfunn er god beredskap: Forutsjå

Detaljer

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år

Til deg som bur i fosterheim. 13-18 år Til deg som bur i fosterheim 13-18 år Forord Om du les denne brosjyren, er det sikkert fordi du skal bu i ein fosterheim i ein periode eller allereie har flytta til ein fosterheim. Det er omtrent 7500

Detaljer

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012

Styresak. Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka. Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte 07.05.2012 Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Vest RHF Dato: 24.04.2012 Sakhandsamar: Saka gjeld: Ivar Eriksen Oppfølging av årleg melding frå helseføretaka Arkivsak 2011/545/ Styresak 051/12 B Styremøte

Detaljer

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i

NOREGS HØGSTERETT. Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i NOREGS HØGSTERETT Den 27. januar 2015 vart det av Høgsteretts ankeutval med dommarane Utgård, Stabel og Indreberg i HR-2015-00184-U, (sak nr. 2014/2192), sivil sak, anke over orskurd: Oslo Vei AS, konkursbuet

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda:

ÅRSRAPPORT 2008. 2. Nærare om nemnda Klagenemnda har åtte medlemer. Frå 1. januar 2008 var følgjande personar medlem i nemnda: ÅRSRAPPORT 2008 1. Miljøinformasjonslova og klagenemnda for miljøinformasjon Miljøinformasjonslova 1 tok til å gjelde 1. januar 2004. Lova gjev alle rett til å få miljøinformasjon om tilhøve ved offentlege

Detaljer

Fortid & notid for framtid

Fortid & notid for framtid Fortid & notid for framtid Arkiv og kulturformidling Reglement for styret - Interkommunalt arkiv for Møre og Romsdal IKS, Godkjent representantskapsmøte 28.03.2017 1. FORMÅL Formålet med reglement for

Detaljer

Årsmelding Statens naturskadefond

Årsmelding Statens naturskadefond Årsmelding 2009 Statens naturskadefond Innhold Melding fra styret................................................... 4 Styret for Statens naturskadefond.......................................... 6 Ankenemnda

Detaljer

ROS-analyse til reguleringsplan

ROS-analyse til reguleringsplan ROS-analyse til reguleringsplan Av Fylkesmannen i Rogaland, Beredskapslaget A. Innleiing Dette skrivet er til hjelp for kommunar og andre som skal lage og kontrollere ROS-analyse til reguleringsplanar,

Detaljer

Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar?

Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar? Naturskadehendingar: Korleis brukar vi tidlegare hendingar til å planleggja for betre tilpassing til framtidige hendingar? Møte med NIFS-prosjektet, Oslo, 05.11.2014 Halvor Dannevig, Carlo Aall og Kyrre

Detaljer

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar

Interkommunalt skredsamarbeid. Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen. Ansvar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Ansvar Kommunal- og regionaldepartementet Hordaland fylkeskommune Fylkesmannen i Hordaland http://www.kvam.no/plan/biblskule.asp?meny=interkommunalt_skredsamarbeid

Detaljer

Ekstremvêrhendingar. - lærer vi av dei? Idun A. Husabø

Ekstremvêrhendingar. - lærer vi av dei? Idun A. Husabø Ekstremvêrhendingar - lærer vi av dei? Idun A. Husabø Brukar samfunnet lærdommar frå handtering av ekstreme vêrhendingar til å redusere sårbarheit for m.a. klimaendringar? Brukar samfunnet lærdommar frå

Detaljer

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE»

«ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» «ANNONSERING I MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE» FYLKESREVISJONEN Møre og Romsdal fylkeskommune RAPPORT, FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT NR. 4-2000 INNHALDSREGISTER 1. INNLEIING I 2. FORMÅL 1 3. METODE OG DATAGRUNNLAG

Detaljer

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar

Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Driftsassistansen i Sogn og Fjordane (snart) 10 år - erfaringar Fagmøte 4 og 5 mars 2015 Litt om meg sjølv; 1. Frå Finsland, om lag 30 km nordvest frå Kristiansand (Songdalen kommune, Vest Agder). 2. Utdanna

Detaljer

8. Museum og samlingar

8. Museum og samlingar Kulturstatistikk Liv Taule 8. I var det 34 millionar sgjenstandar og fotografi, 9 millionar besøk, 2 660 utstillingar og 4 765 kulturhistoriske bygningar i dei 88 seiningane som er inkluderte i sstatistikken.

Detaljer

MØTEBOK Tysnes kommune

MØTEBOK Tysnes kommune MØTEBOK Tysnes kommune Utval Møtedato KOMMUNESTYRET 16.12.08 Arkivsak : Arkivkode: 08/453 111 - Sakshandsamar: Audun Hovland/Helge Drange Handsamingar: Utval Møtedato Saksnummer FORMANNSKAPET 02.12.08

Detaljer

Fra Forskrift til Opplæringslova:

Fra Forskrift til Opplæringslova: Fra Forskrift til Opplæringslova: 5-1. Kva det kan klagast på Det kan klagast på standpunktkarakterar, eksamenskarakterar, karakterar til fag- /sveineprøver og kompetanseprøve, og realkompetansevurdering.

Detaljer

12. Færre besøk ved norske kinoar

12. Færre besøk ved norske kinoar Kulturstatistikk 004. Færre besøk ved norske kinoar I 004 rapporterte kinoane om millionar besøkjande. Dette er ein nedgang på litt over million eller om lag 8 prosent. Nedgangen kom sjølv om kinoane hadde

Detaljer

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015

Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 Invitasjon til kurs og haustsamling 20.-22. oktober 2015 I år vert det ei felles haustsamling og den vert arrangert: 20.-22.oktober Kurs: Scandic Hell, Stjørdal. Påmeldingsfrist 4. september! Oppstart:

Detaljer

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Barnevern 2012. Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Barnevern 2012 Tall fra Statistisk Sentralbyrå (SSB) Fleire barn under omsorg I 2012 mottok 53 200 barn og unge i alderen 0-22 år tiltak frå barnevernet, dette er ein svak vekst på 2 prosent frå 2011,

Detaljer

Funn fra Arealklimprosjektet. Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015

Funn fra Arealklimprosjektet. Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015 Funn fra Arealklimprosjektet Presentasjon i et møte med Statens naturskadefond Sogndal, 16.9. 2015 Organisering Faglege partnarar Vestlandsforsking, Høgskulen i Sogn og Fjordane og UNI Research Bjerknessenteret

Detaljer

Nye kommunar i Møre og Romsdal

Nye kommunar i Møre og Romsdal Nye kommunar i Møre og Romsdal INFO-skriv nr. 2/2017 Innhald 1. Krav til felles kommunestyremøte 2. Unntak frå krav om felles kommunestyremøte 3. Saksbehandling fram til kongeleg resolusjon 4. Nærare om

Detaljer

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland

Søknad om vidareføring av prosjektet. Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Søknad om vidareføring av prosjektet Utdanningsrøyret - Teknisk utdanningssenter i Sunnhordland Prosjektansvarleg: Gro Jensen Gjerde, Samarbeidsrådet for Sunnhordland Prosjektleiar: Trond Haga, Kværner

Detaljer

Vestlandet ein stor matprodusent

Vestlandet ein stor matprodusent Vestlandet ein stor matprodusent Halvparten av sjømatproduksjonen i Norge skjer på Vestlandet Hordaland Vestlandet 2001 Mill. kr % av landet Mill. kr % av landet Jordbruk 499 4,7 3 084 29,2 Fiske og fiskeoppdrett

Detaljer

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres

Når ulykken har skjedd. Hvordan en naturskade håndteres Når ulykken har skjedd Hvordan en naturskade håndteres Forsikringsselskapet har ansvar for: Kunden førstehjelp/redning (akutt-tiltak) informasjon generell fremdrift i forsikringssaken kontakt med andre

Detaljer

Erstatning etter naturskadeloven

Erstatning etter naturskadeloven Revidert pr. 7.juni 2013 Erstatning etter naturskadeloven Håndbok for takststyrer i lensmannsskjønn Rapport: Avdeling: Erstatning etter naturskadeloven Håndbok for takststyrer i lensmannsskjønn ARA/Seksjon

Detaljer

13. Sendetida på TV aukar

13. Sendetida på TV aukar Kulturstatistikk 2004 Radio og TV 3. Sendetida på TV aukar Dei siste fire åra ser det ut til at folk brukte mindre tid på radiolytting og fjernsynssjåing. Samstundes har sendetida i TV auka, medan sendetida

Detaljer

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID

SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID SAK 04/12 SØKNAD OM TILSKOT, REGIONALT PLANSAMARBEID Saksopplysning Kommunane i Hallingdal søkjer i brev dat. 2.9.2011 om tilskot til regionalt plansamarbeid. Målet er å styrke lokal plankompetanse gjennom

Detaljer

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund

Kommunegeolog. Infomøte. Interkommunalt samarbeid. Kva kan kommunane spare? fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund Interkommunalt samarbeid Kommunegeolog Kva kan kommunane spare? Infomøte fredag 9. mars 2012, Thon Hotel Sandven, Norheimsund http://www.kvam.no/kommunegeolog Websak 12/50 Lovpålagte oppgåve Naturskadelova

Detaljer

Forslag frå fylkesrådmannen

Forslag frå fylkesrådmannen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Hovudutval for kultur Forslag frå fylkesrådmannen 1. Telemark fylkeskommune, hovudutval for kultur gir Norsk Industriarbeidarmuseum og Vest Telemark Museum ei samla tilsegn om kr

Detaljer

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven)

Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) Lov om erstatning for naturskader (naturskadeerstatningsloven) Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1.Formål Den statlige erstatningsordningen for naturskader har til formål å yte erstatning etter en naturulykke

Detaljer

Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune

Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune Interkommunalt skredsamarbeid 2010/11 Prosjektavsluttande skredseminar Innleiing Ullensvang hotell, 9. november 2011 Jomar Ragnhildstveit, Hordaland fylkeskommune Meir regn m.m. i vente på Vestlandet!

Detaljer

Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven

Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven Presentasjon av arbeidet med gjennomgang av naturskadeloven Forholdet til ekstremvær og klimaendring Staten landbruksforvaltning Seniorrådgiver Tron R. Bøe Naturskadeordningen kort historie Store ulykker

Detaljer

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke

10. Arkiv. Kulturstatistikk 2010 Statistiske analysar 127. Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Kulturstatistikk 200 Statistiske analysar 27 0. Arkiv Riksarkivet og statsarkiva leverer ut færre arkivstykke Auke i lesesalbesøka ved dei statlege arkiva 0.. Nokre resultat Arkivverket består av Riskarkivet,

Detaljer

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste

Tilleggsinnkalling for Kommunestyret. Sakliste Tilleggsinnkalling for Kommunestyret Møtedato: 10.05.2016 Møtestad: Kommunestyresalen Møtetid: 18:00 Dersom du av tvingande grunnar ikkje kan møte, eller er ugild i noko sak, gi beskjed snarast til politisk

Detaljer

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl

Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl Undredal sentrum Reguleringsendring detaljregulering gnr 51, bnr 20 m.fl ROS analyse 17.09.2011 Innhald Innhald... 1 1 Innleiing... 1 2 Analyse... 2 3 Vurdering... 3 3.1 Grunnlag for vurdering... 3 3.2

Detaljer

Noregs Vassdrags- og Energidirektorat. Skredseminar, Øystese, 14. april 2010

Noregs Vassdrags- og Energidirektorat. Skredseminar, Øystese, 14. april 2010 Noregs Vassdrags- og Energidirektorat Skredseminar, Øystese, 14. april 2010 2 Dagens tema NVE sitt arbeid med skred Skred- og vassdragsavdelingen (SV) Skredkunnskap og formidling SKF Skred- og flomkartlegging

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK

Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK Tenk på det! Informasjon om Humanistisk konfirmasjon NYNORSK FRIDOM TIL Å TENKJE OG MEINE KVA DU VIL ER EIN MENNESKERETT Fordi vi alle er ein del av ein større heilskap, er evna og viljen til å vise toleranse

Detaljer

Statens naturskadefond

Statens naturskadefond SLF-260 Årsmelding 2003 Statens naturskadefond Virksomheten til Statens naturskadefond er hjemlet i "Lov av 25. mars 1994 nr 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)". I henhold

Detaljer

NVE sin organisasjon. Noregs vassdrags- og energidirektorat. NVE sine hovudmål. Flaumskred Eikesdal 2003 NVE. Regionkontora-kompetanse

NVE sin organisasjon. Noregs vassdrags- og energidirektorat. NVE sine hovudmål. Flaumskred Eikesdal 2003 NVE. Regionkontora-kompetanse NVE sin organisasjon Noregs vassdrags- og energidirektorat Nettverksamling Hordaland februar 2006 NVE si rolle som vassdragsforvaltar Arealplanlegging i høve til flaum- og skred, som førebyggande tiltak

Detaljer

VEDTEKT av februar 2007

VEDTEKT av februar 2007 IKS VEDTEKT av februar 2007 Vedteken i følgjande kommunar: Bokn Etne Haugesund Tysvær Vindafjord Vedtekt av februar 2007 Side 1 av 5 INNHALD Side 1. Heimel... 2 2. Deltakarar... 2 3. Føremål... 2 4. Hovudkontor...

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014

ÅRSMELDING. for Rasdalen grendalag 2013/2014 ÅRSMELDING for Rasdalen grendalag 2013/2014 Innleiing Årsmøtet for 2012/13 vart avvikla i grendahuset 28.03.13. På dette årsmøtet vart det vedteke at det sitjande styret skulle halda fram i eitt år til.

Detaljer

Ny naturskadeerstatningslov ny organisering. 15. Mars 2017 Fylkesmannen i Oppland

Ny naturskadeerstatningslov ny organisering. 15. Mars 2017 Fylkesmannen i Oppland Ny naturskadeerstatningslov ny organisering 15. Mars 2017 Fylkesmannen i Oppland Beredskap Ett av kjennetegnene ved et velfungerende samfunn er god beredskap: Forutse mulige ulykker og kriser Forhindre

Detaljer

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare?

Evaluering av offentleglova bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? bakgrunn, ramme, tematikk, prosess, erfaringar og status. Vegen vidare? Kst. lovrådgjevar Ole Knut Løstegaard Evalueringskonferansen, Bergen 19. september 2014 Evaluering av offentleglova bakgrunn Prosessen

Detaljer

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK:

STYRESAK FORSLAG TIL VEDTAK. Styremedlemmer Helse Vest RHF GÅR TIL: FØRETAK: STYRESAK GÅR TIL: FØRETAK: Styremedlemmer Helse Vest RHF DATO: 06.10.2014 SAKSHANDSAMAR: Ingvill Skogseth SAKA GJELD: Høyring - Stønad til helsetenester mottatt i eit anna EØS-land- Gjennomføring av pasientrettighetsdirektivet

Detaljer

Erfaring frå samarbeidande kommunar. Skredseminar

Erfaring frå samarbeidande kommunar. Skredseminar Interkommunalt skredsamarbeid Kvam, Fusa, Ullensvang, Granvin, Ulvik, Jondal, Tysnes, Masfjorden og Modalen Erfaring frå samarbeidande kommunar Skredseminar onsdag 9. november, Hotel Ullensvang på Lofthus

Detaljer

Kontrollutvalet i Suldal kommune

Kontrollutvalet i Suldal kommune Kontrollutvalet i Suldal kommune KONTROLLUTVAL ET SI ÅRSMELDING FOR 2010 1. INNLEIING Kapittel 12 i kommunelova omtalar internt tilsyn og kontroll. Kommunestyret sjølv har det øvste tilsynet med den kommunale

Detaljer

Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss?

Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss? Flaum i eit framtidig klima - korleis kan vi tilpasse oss? Siss-May Edvardsen Region Vest Foto: Thomas Stratenwerth Vannforeningen, 12. juni 2012 NOU Klimatilpassing Klimaet er i endring og vi må tilpasse

Detaljer

Saksnr. Utval Møtedato 032/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Ingunn Bårtvedt Skjerdal

Saksnr. Utval Møtedato 032/15 Formannskapet /15 Kommunestyret Ingunn Bårtvedt Skjerdal AURLAND KOMMUNE Sakspapir Saksnr. Utval Møtedato 032/15 Formannskapet 11.05.2015 038/15 Kommunestyret 21.05.2015 Arkivsaknr.: Arkiv Sakshandsamar Dato 15/216-15/3880 K2 - K54, K2 - X53, K3 - &13, K3 -

Detaljer

Møteprotokoll for møte i

Møteprotokoll for møte i Møteprotokoll for møte i Masfjorden Kyrkjelege Fellesråd 27.01. 2015 kl. 1815 i kantina på kommunehuset. Desse møtte: Ragnhild Skuggedal Britt E. Nordland Åse Dyrkolbotn Øyvind Kristoffersen Egil Kvingedal

Detaljer

EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013

EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013 EIGEDOMSSKATTE- VEDTEKTER 01.01.2013 Vedteke i Kommunestyret Dato : 20.12.12 Sak : 65/2012 Dato : Dato: Innholdsfortegnelse KAP. I - SKATTETAKSTNEMNDER... 3 KAP. II FØREBUING AV TAKSERINGA... 4 KAP. III

Detaljer

SAMLA SAKSFRAMSTILLING

SAMLA SAKSFRAMSTILLING Side 1 SAMLA SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 09/1467-19413/09 Saksbeh.: Jofrid Fagnastøl Arkivkode: PLAN soneinndeling Saksnr.: Utval Møtedato 109/09 Formannskap/ plan og økonomi 05.11.2009 SAMLA SAK - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland

Risiko og sårbarheit i reguleringsplan. Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland Risiko og sårbarheit i reguleringsplan Kathrine Sæverud Hauge Rådgjevar Beredskap Fylkesmannen i Hordaland 1 Lovfesta krav til ROS-analysar Plan- og bygningslova 3-1 h: (skal planer etter denne lov) fremme

Detaljer

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE

TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE TIL DEG SOM ER BRUKARREPRESENTANT I HELSE MØRE OG ROMSDAL SINE OPPLÆRINGSTILTAK FOR PASIENTAR OG PÅRØRANDE I pasient- og pårørandeopplæringa som vert gjennomført av avdelingane i sjukehusa i Helse Møre

Detaljer

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK)

REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) SAK 55/13 REGIONRÅDET FOR HALLINGDAL MEDLEMSKAP I LANDSSAMANSLUTNINGA AV NYNORSKKOMMUNAR (LNK) Saksopplysning I sak 49/13, under eventuelt var eit punkt spørsmålet om ikkje Regionrådet for Hallingdal burde

Detaljer

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap

Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning. Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap Klimatilpassing i arealplanlegging og handtering av havnivåstigning Eline Orheim Rådgjevar Samfunnstryggleik og beredskap ROS-analysar i kommunane Kommune- ROS Kommune plan- ROS Heilskapleg, Sektorovergripande

Detaljer

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv):

I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): VEDLEGG 1 I lov 17. juli 1998 nr. 61 om grunnskolen og den vidaregåande opplæringa er det gjort følgende endringer (endringene er markert med kursiv): 2-12 tredje ledd skal lyde: For private grunnskolar

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg

For eit tryggare Noreg. Ein del av Forsvarsbygg For eit tryggare Noreg Kompetansesenter for sikring av bygg Ein del av Forsvarsbygg Trugsmålsbiletet i dag stiller nye krav til sikring av viktige funksjonar i samfunnet. Dette fører med seg strengare

Detaljer

Dykkar ref Vår ref Dato

Dykkar ref Vår ref Dato Innovasjon Noreg, hovudkontoret Dykkar ref Vår ref Dato 08.01.2016 1. Økonomisk ramme stilt til disposisjon for 2016 Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) gir i dette oppdragsbrevet rammene til

Detaljer

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD

- Tilleggsakliste. Kultur- og ressursutvalet. Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD - Tilleggsakliste Kultur- og ressursutvalet Dato: 31. oktober 2013 kl. 12.00 Stad: Fylkeshuset INNHALD TILLEGGSAKLISTE - Kultur- og ressursutvalet... 2 Tilskot til utgreiing av lokalisering av Hordaland

Detaljer

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651

SAKSFRAMLEGG EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING. Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 SAKSFRAMLEGG Saksbehandlar: Magne Værholm Arkiv: 232 Arkivsaksnr.: 05/00651 EIGEDOMSSKATT - ORIENTERING Ordføraren si innstilling: ::: Sett inn innstillingen under denne linja ::: Sett inn innstillingen

Detaljer

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva:

Gjennom ståstadanalyse og oppfølgingsarbeid vart følgjande satsingsområde framheva: Prosjektplan: Mål for skuleutvikling i Lærdal kommune 1. Bakgrunn og føringar Lærdal kommune har delteke i organisasjonsutviklingsprogramma SKUP 1 og 2, som Utdanningsdirektoratet inviterte kommunar med

Detaljer

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår

ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING 24. driftsår ÅRSMELDING 2009 for ÅRDAL UTVIKLING Org.nr: 841843932 24. driftsår - 2 - ÅRDAL UTVIKLING Selskapet si verksemd Hovudoppgåva til stiftinga Årdal Utvikling er tiltaksarbeid og næringsutvikling i Årdal kommune.

Detaljer

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland

Vår ref. 2011/134-10. Særutskrift - Dispensasjon frå kommunedelplanen - 131/6 - Uskedalen - Gunnar og Edit Kjærland Fellestenester Politisk sekretariat «MOTTAKERNAVN» «ADRESSE» Rosendalsvegen 10 5470 ROSENDAL Tel: 53483100 Fax: 53483130 Org. nr: 964 967 636 Bankgiro: 3460.07.00083 post@kvinnherad.kommune.no www. kvinnherad.kommune.no

Detaljer

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG

LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG LOVER FOR NORSK BONDE OG SMÅBRUKARLAG INNHALD: DEL I Lover for Norsk Bonde og Småbrukarlag side 1 DEL II Mønsterlover for lokallag av Norsk Bonde og Småbrukarlag side 6 DEL III Mønsterlover for fylkeslag

Detaljer

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne

Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettsleg grunnlag grunnskoleopplæring for vaksne Rettleie og behandle søknader Rettleie og vurdere rettar Rettleie om retten til grunnskoleopplæring Kommunen skal oppfylle retten til grunnskoleopplæring

Detaljer

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING

Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Austevoll kommune TILLEGGSINNKALLING Utval: UTVAL FOR PLAN OG BYGGESAK Møtestad: KOMMUNESTYRESALEN Møtedato: 27.01.2014 Kl. 17.15 Eventuelt forfall skal meldast til tlf. 55 08 10 00 Offentleg servicekontor.

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg.

Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011. Møtedato: 8. desember 2011. Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg. Administrasjonen Styremøte i Helse Finnmark HF Dato. 1. desember 2011 Møtedato: 8. desember 2011 Saksbehandlar: HMS-rådgjevar Andreas Ertesvåg Sak nr: 70/2011 Namn på sak: Verdibasert Hverdag Adm. direktørs

Detaljer

Rettane til den fornærma og dei etterlatne

Rettane til den fornærma og dei etterlatne Rettane til den fornærma og dei etterlatne Denne brosjyren gir ei oversikt over dei viktigaste reglane. Dersom du ønskjer å vite meir, sjå kontaktinformasjonen på baksida av brosjyren. Den som er offer

Detaljer

Statens naturskadefond

Statens naturskadefond SLF-260 Årsmelding 2002 Statens naturskadefond Virksomheten til Statens naturskadefond er hjemlet i "Lov av 25. mars 1994 nr 7 om sikring mot og erstatning for naturskader (naturskadeloven)". I henhold

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige

SAKSFRAMLEGG. Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32. Kjøp av husvære. Vedlegg: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSFRAMLEGG Sakshandsamar: Johannes Sjøtun Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 15/32 Kjøp av husvære Vedlegg: Bakgrunn: Lovheimel: Behov for kommunale husvære for vidare utleige SAKSOPPLYSNINGAR Behov Kommunstyret

Detaljer

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING

ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING ETNE KOMMUNE SAKSUTGREIING Utval Møtedato Saknr Saksh. Komite Natur 17.03.2005 046/05 IVK Komite Natur 25.08.2005 098/05 OIV Kommunestyre 06.09.2005 049/05 OIV Sakshandsamar: Odd Inge Vestbø Arkiv: Reg-086

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201205 Arkivsaksnr: 2012/1089-12 Sakshandsamar: Rune Iversen Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 90/2014 18.08.2014

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Odd Arve Rakstad Arkiv: 242 Arkivsaksnr.: 08/768-1 Kraftfondet - alternativ plassering TILRÅDING: Kommunestyret vedtek å la kapitalen til kraftfondet stå i ro inntil vidare

Detaljer

NVEs rolle og ansvar i samband med flom, skred og beredskap

NVEs rolle og ansvar i samband med flom, skred og beredskap NVEs rolle og ansvar i samband med flom, skred og beredskap Fagsamling på Lillestrøm 9. 10. november 2011 Knut Sørgaard Skred- og vassdragsavdelinga NVEs ansvar; flom Flom NVE er vassdragsmyndighet etter

Detaljer

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg?

IA-funksjonsvurdering. Ei samtale om arbeid kva er mogleg? IA-funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? // IA - Funksjonsvurdering Ei samtale om arbeid kva er mogleg? Målet med eit inkluderande arbeidsliv (IA) er å gje plass til alle som kan og vil

Detaljer

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet

Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet DEN NORSKE KYRKJA KM 5.1/06 Kyrkjemøtet Saksorientering Revisjon av retningslinjer for protokollkomiteen i Kyrkjemøtet Samandrag Mandatet og retningslinjene for protokollkomiteen vart vedtekne av høvesvis

Detaljer

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder

Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Arbeid og inntekt i jordbruket i Aust-Agder Fylkesmannen i Aust-Agder, landbruksavdelinga. Kjelde: Statistisk Sentralbyrå. Arbeidsinnsats og årsverk: Jordbruksteljinga 1999 og Landbruksteljinga 2010. Jordbruksareal:

Detaljer

klimatilpassingsutvalet Samfunnstryggleikskonferansen 2011

klimatilpassingsutvalet Samfunnstryggleikskonferansen 2011 Klimautfordringar for samfunnstryggleiken Konklusjonar og tilrådingar frå klimatilpassingsutvalet 1 NOUen Klimaet er i endring og vi må tilpasse oss desse endringane. Kostnadene ved å tilpasse seg er ein

Detaljer

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015

Sakspapir. Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Sakspapir Saksbehandlar Arkiv ArkivsakID Ingvild Hjelmtveit FE - 002 15/709 Saksnr Utvalg Type Dato 24/2015 Kommunestyret PS 25.03.2015 Kommunestruktur - oppstart reelle drøftingar Vedlegg: Etablering

Detaljer

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm

Øving Fårikål 2014. Oppsummering. Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014. Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Fylkesmannen i Møre og Romsdal Adm Øving Fårikål 2014 Krisehandteringsøving for kommunane i Møre og Romsdal Måndag 29. september 2014 Oppsummering Side 1 1 Innleiing... 3 2 Øvingsmål... 4 3 Måloppnåing

Detaljer

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER

SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER SKADEMELDING LEGEMIDDELSAKER LES DETTE NØYE FØR DU FYLLER UT SKJEMAET Alle postane i skademeldinga må fyllast ut fullstendig og så nøyaktig som mogleg, og om du beskriv legemiddelskaden og følgjene av

Detaljer

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING

LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING SAK 32/12 LOKALMEDISINSKE TENESTER I HALLINGDAL, FINANSIERING VIDAREFØRING Saksopplysning (i grove trekk brev dat. 13.8.2012) I vedlagt brev dat. 13.8.2012 (vedlegg 1) frå prosjektgruppa for Prosjekt lokalmedisinske

Detaljer

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk

Vi må ta vare på matjorda. Om jordvern og eigedomspolitikk Vi må ta vare på matjorda Om jordvern og eigedomspolitikk Jordvern for meir mat Jordvern er viktig fordi vi må ta vare på all matjorda for å mette dagens og komande generasjonar. Behovet for mat er venta

Detaljer

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing

Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Hovudutval for plan og næring Side 1 av 5 Evaluering og framtidig engasjement i Nor-Fishing Fylkesdirektøren rår Hovudutval for plan og næring til å gjere slikt vedtak: 1 Fylkeskommunen vil ikkje engasjere

Detaljer

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014

Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 Spørjeskjema for elevar 4. klasse, haust 2014 (Nynorsk) Du skal IKKJE skrive namnet ditt på nokon av sidene i dette spørjeskjemaet. Vi vil berre vite om du er jente eller gut og kva for klasse du går i.

Detaljer