Årsmelding Statens naturskadefond

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsmelding 2006. Statens naturskadefond"

Transkript

1 Årsmelding 2006 Statens naturskadefond

2 Haust No rullar Havet svært mot Land med Skum um skavlande Ryggir og bryt seg sprengt mot Øydestrand, der berre Vindtroll byggjer. Og Stormen skrik i ville Gru, der yvi Djup han jagar Med Fók og Rók um Rev og Flu i desse Haust-myrke Dagar Frå Haugtussa av Arne Garborg Design og produksjon: Lobo Media AS Foto: Lobo Media og SLF

3 Innhald Melding frå styret 4 Statens naturskadefond og styret 5 Sekretariatet sitt arbeid i Erstatningssaker: Oversiktskart og statistikk 9 Saksgangen ved naturskadeerstatning 12 To store hendingar i 2006: Verdal, Lom og Vågå 14 Sikring mot naturskadar 16 Ankenemnda og ankesaker 18 Rekneskap 20 Statistikk 21 statens naturskadefond 3

4 Melding frå styret for 2006 I 2006 fekk styret ny samansetning. Styreleiar og nokre av styremedlemmene var nye, mens andre hadde vore med før. Slik sikra ein nødvendig kontinuitet. Styret har hatt 6 styremøte, og behandla til saman 57 styresaker. Under dei 57 styresakene er desse enkeltsakene behandla: 1497 erstatningssaker og 12 søknader om tilskot til sikringstiltak. I tillegg er det behandla høyringssaker, saker som gjeld arbeidet til styret, og saksforhold som gjeld ny sikringsforskrift og utgreiing av ny naturskadeordning. Til saman er det gitt kroner i direkte erstatning og kroner til førebyggjande sikringstiltak. Talet på saker og søknader om både erstatning og førebyggjande tiltak har auka litt i forhold til føregåande år, ikkje minst som følgje av omfattande flaumskadar i Midt-Noreg i januar. Styreleiaren og administrasjonen vitja i samband med dette dei hardast ramma områda. Det blei skipa til møte med representantar for dei ramma kommunane og politi- og lensmannsetaten, som er viktige medspelarar når denne typen naturskadar oppstår. I 2006 har styret konsentrert seg mykje om førebyggjande skredarbeid. Åkneset i Stranda og Hammerfest er døme på prioriterte område der både overvaking og førebygging har vore nødvendig over tid. Men også andre område har fått tilført midlar gjennom Naturskadefondet til denne typen tiltak. Likevel har det vore nødvendig å prioritere stramt ut frå dei budsjettrammene som fondet har til disposisjon. Gjennom både formelle og uformelle kanalar har behovet for auka ressursar blitt formidla til Landbruksdepartementet og Stortinget, mellom anna basert på hypotesar om eit framtidig annleis og tøffare vêrmønster enn før. Vi må vere førebudde på at klimatiske endringar også vil få følgjer for Noreg, og at behovet for eit styrkt Naturskadefond aukar i eit lengre tidsperspektiv. Styret meiner at det er viktig ved sjølvsyn å erfare skadeomfang og verknader av større naturskadar. Vidare er det viktig å evaluere erfaringane som blir gjorde i forholdet mellom etatar som har eit spesielt ansvar når naturen viser seg frå si mest uforsonlege side. På denne bakgrunnen har styret gjennomført synfaringsreise til tre kommunar i Rogaland/Ryfylke. På denne reisa deltok også representantar for Norsk Naturskadepool. Styret opplever å bli teke godt imot i kommunane og at det blir sett pris på den interessa som blir vist gjennom desse besøka. Det er viktig for styret å ha tette og gode relasjonar til samarbeidspartnarane våre. Det har derfor vore halde tre kontaktmøte mellom Naturskadefondet og Norsk Naturskadepool. Dette har vore svært nyttig, ikkje minst for å avklare tydelegare grenser mellom dei respektive ansvarsområda våre. Vi veit av erfaring at det stundom oppstår tvil om kven som har ansvar for kva når erstatningar skal vurderast. Møta oss imellom har hjelpt oss til å sjå ting klarare og har vore haldne i ein god tone. Alle er einige om at omsynet til den skadelidne er viktigast. Vidare har det i 2006 vore halde to møte mellom styret i Naturskadefondet og representantar for Landbruksdepartementet. Dette er ein viktig arena der det er høve til direkte kommunikasjon med overordna instans. Dette er av stor verdi. Fondet har gitt innspel i arbeidet med revidert naturskadelov og nye forskrifter om tilskot til sikring mot naturskadar. Som styreleiar vil eg få takke andre medlemmer og administrasjonen for eit godt samarbeid i Bror Yngve Rahm styreleiar 4 statens naturskadefond

5 Statens naturskadefond Privat forsikring Alle bygningar og lausøyre som blir forsikra mot brannskadar, dessutan hageanlegg inntil fem dekar rundt bustad og fritidsbustad, er også forsikra mot naturskade. Ei slik forsikring har ein ofte gjennom innbu- og villa-/eigedomsforsikringa. Korleis forsikringsselskapa skal dekkje naturskade, blir omtala i naturskadeforsikringslova. Ordninga blir administrert av Norsk Naturskadepool, der alle skadeforsikringsselskap er medlem. Erstatning frå naturskadefondet Statens naturskadefond tilbyr erstatning for naturskadar i dei tilfella der det ikkje er høve til å forsikre seg mot skaden ved alminneleg forsikringsordning. Verksemda til Statens naturskadefond er heimla i naturskadelova, lov om sikring mot og erstatning for naturskader (25. mars 1994 nr. 7). I Noreg har vi ei todelt økonomisk erstatningsordning ved naturskade fordelt på privat og offentleg erstatning. Kven som erstattar skaden, er avhengig av om objektet som er skadd, kan forsikrast eller ikkje. Statens naturskadeordning har desse oppgåvene: å yte erstatning for naturskadar i dei tilfella då det ikke er høve til å forsikre seg mot skaden ved ei alminneleg forsikringsordningå fremje sikring mot naturskade å yte tilskot til sikringstiltak å fremje sikring mot naturskade å yte tilskot til sikringstiltak Statens naturskadeordning omfattar styret og ankenemnda for Statens naturskadefond. Statens landbruksforvaltning (SLF) er sekretariat for styret og ankenemnda. Landbruks- og matdepartementet Styret for Statens naturskadefond Ankenemnda for Statens naturskadefond Statens landbruksforvaltning statens naturskadefond 5

6 Styret for Statens naturskadefond Styret for Statens naturskadefond er eit forvaltningsorgan direkte under Landbruks- og matdepartementet. Styret har fem medlemmer med personlege varamedlemmer og blir nemnde opp av Landbruks- og matdepartementet for fem år. Funksjonsperioden til styret er frå til Styret har 5 ordinære møte i året der erstatningssaker som er førebudde av sekretariatet, blir behandla. I tillegg behandlar styret søknader om tilskot til sikring to gonger i året. Styret gjer kvart år ei synfaringsreise til kommunar der det er i gang utbetrings- og sikringsarbeid etter naturulykker. Styret: Personlege varamedlemmer: Styreleiar: Bror Yngve Rahm Andreas Kjær Nestleiar: Arne Bergland Laila Bjerke Styremedlem: Åse Egeland Johan J. Jülke Kristin Marie Sørheim Tora Husan Per Arne Skjeflo Turid Mette Nilsen 6 statens naturskadefond

7 Sekretariatet sitt arbeid Statens landbruksforvaltning (SLF) er sekretariat for styret og ankenemnda. SLF har ansvaret for økonomiforvaltning, saksførebuing og oppfølging av saker i tråd med dei fullmakter styret har gitt. SLF deltek på synfaringar og i møte med skadelidne og samarbeidspartnarar. Avgjerdsmakt i saker med skadetakst under kroner og som fell inn under saksgrupper der styret tidlegare har hatt ein klar avgjerdspraksis er delegert til sekretariatet. Dette utgjer omtrent halvparten av saksmengda. I 2006 blei det behandla 1497 erstatningssaker. Saksmengda varierer frå år til år, men gjennomsnittet dei siste 10 åra har lege rundt 1400 saker. Det er gjort ei synfaringsreise med styret. Reisa gjekk i 2006 til kommunane Hå, Rennesøy og Strand i Rogaland. På programmet stod stormfloskadar i strandsona i Hå, sikringsanlegg mot steinskred i Rennesøy og flaumskadar i Strand. I 2006 har SLF utarbeidd forslag til forskrift om tilskot til sikring. Forskrifta skal erstatte mellombelse reglar. Forslaget inneber mellom anna ein heimel til å yte tilskot til å gjennomføre forundersøkingar for å vurdere behovet for og utforming av eit sikringsprosjekt. Gjennomgang av naturskadelova Det er sett i gang eit større arbeid med utgreiing av naturskadeordninga med sikte på større målretting og effektivisering. I arbeidet er det mellom anna henta inn to eksterne utgreiingar, ei om observerte og forventa endringar i samfunn og sosioøkonomiske forhold frå ECON og ei tilsvarande om klimaendringar, som er utarbeidd av Meteorologisk institutt i samarbeid med fleire FoU-institusjonar. Mellom anna desse problemstillingane blir drøfta: Korleis har samfunnsforhold som påverkar sårbarheita for naturulykker, utvikla seg dei siste 30 åra? Kva kan ein vente når det gjeld utviklinga dei neste 30 åra? Vil ein som følgje av endringar i vêr og klima kunne vente fleire naturulykker i framtida? Og vil vi få fleire større naturulykker? Kan vi vente at den geografiske fordelinga av naturulykker endrar seg? Og vil fordelinga av naturulykker mellom skadeårsaker og skadetypar endre seg? SLF fekk utgreiinga om samfunn i endring i desember 2006, mens klimautgreiinga blei sluttført i februar Fjellplatået Børa i Romsdalen. (Foto: NGU) Kartlegging av store fjellskred SLF har vore med i ei direktoratsgruppe koordinert av Noregs geologiske undersøking (NGU). Andre deltakarar var Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB), Statens vegvesen, Jernbaneverket og Statens kartverk. Direktoratsgruppa leverte i oktober innspel til ei interdepartemental arbeidsgruppe som vurderer behov for kartlegging, overvaking og tiltak knytte til faren for store fjellskred i Noreg. Direktoratsgruppa tilrår mellom anna ei monaleg styrking av offentleg kartlegging av fjellskredfare, og ein auke av innsatsen når det gjeld overvaking av og beredskapsplanlegging knytt til identifiserte fareområde. statens naturskadefond 7

8 Kontakt og samarbeid med andre Sekretariatet har i samband med naturulykker gjennom året hatt mykje kontakt med lensmenn for å gi rettleiing om taksering. I 2006 hadde 202 kommunar hendingar med naturskadar. SLF får også førespurnader frå kommunar i samband med tilskot til sikring. I 2006 har det vore halde møte med Direktoratet for samfunnstryggleik og beredskap (DSB) og NGU. Det har vore halde tre kontaktmøte mellom styret for Statens naturskadefond og Norsk Naturskadepool. Sekretariatet har jamnleg møte med Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE). Lovtolking prinsipiell avgjerd frå Høgsterett 2006 Sak HR U i Høgsterett er ein anke over Borgarting lagmannsrett sin orskurd (bokmål: kjennelse) av 7. juli 2007 i sak nr ASI-BORG, som gjeld anke til oppheving av eit overskjønn frå Drammen tingrett. Høgsterett gav si tilslutning til lagmannsretten sin orskurd ved at Høgsteretts kjæremålsutval nekta anken fremja fordi det verka klart at han ikkje ville føre fram. Saka avgjer to viktige lovtolkingsspørsmål i naturskadelova. Det eine er korleis ein skal tyde ordlyden i naturskadelova 10 første ledd «kan skaden gjenopprettes». Den tolkinga Høgsterett gir tilslutning til, er at skjønnsretten under takseringa skal gjere ei vurdering av forholdet mellom kostnaden ved gjenopprettingstiltak ved naturskade og den økonomiske nytten gjenopprettingstiltaket har for den skadelidne, jf. naturskadelova 10 første ledd. Dersom det ikkje er eit rimeleg forhold mellom kostnaden ved gjenoppretting og nytten ved tiltaket, skal skjønnsretten ikkje gi takst for gjenoppretting, skaden kan ikkje bøtast på, og skjønnsretten skal i staden taksere den verdireduksjonen som skaden har ført til. som kan krevjast taksert. Tiltak for å hindre skade, eller vidare skadeutvikling, er sikring. Dette gjeld også der det er utløyst ein naturskade. Erstatningskapittelet i lova gjeld utbetring av ein konkret skade for å tryggje bruksverdien, tiltak utover dette for å hindre vidare utvikling eller nye skadar er sikring som skjønnsretten ikkje skal taksere. Klager til sivilombodsmannen Forvaltningsvedtak kan klagast inn for Sivilombodsmannen. I 2006 er éi sak klaga inn for Sivilombodsmannen. Saka gjaldt utrasing av ein bygningsmessig konstruksjon som ankenemnda meiner ikkje kan sjåast på som ei naturulykke etter naturskadelova. Det andre rettslege lovtolkingsspørsmålet som blei behandla, var skiljet i lova mellom kva som er gjenoppretting av ein skade på den eine sida, og sikring mot ny skade på den andre. Lagmannsretten slår fast at destabilisering av grunnen, og dette må kunne overførast på kva fareauke som helst, som følgje av ein naturskade i seg sjølv ikkje løyser ut eit erstatningskrav Frå Storviksroa i Vågå (Foto: Krister Kristensen, NGI) Frå Storviksroa i Vågå (Foto: Krister Kristensen, NGI) 8 statens naturskadefond

9 Erstatningssaker Ved naturskadehendingar som blir søkt erstatta av Statens naturskadefond, er det ein eigendel på kroner. Beløpet blir trekt frå skadetaksten før Naturskadefondet fastset utrekningsgrunnlaget for erstatninga etter reglane i naturskadelova. Skaden blir erstatta med 85 prosent av utrekningsgrunnlaget. Kartet viser tilsegn om erstatning per fylke i Skadelidne har 3 års utbetringsfrist, og erstatningsbeløpet blir betalt ut når det ligg føre melding om at skaden er utbetra. I 2006 blei det behandla 1497 erstatningssaker, inklusive 37 klagesaker. Totalt blei det gitt tilsegn om 114,8 mill. kroner i erstatning. I gjennomsnitt blei dei skadelidne tilkjende ei erstatning på kroner. Det blei betalt ut erstatningar med totalt ca. 75,1 mill. kroner i Statens naturskadefond fekk ei ordinær løyving dette året på 70 mill. kroner og ei tilleggsløyving på 18 mill. kroner. Kartet viser Kartet viser tilsegn om erstatning per fylke i Nordland Troms Finnmark 0 Det blei tilkjent 32 mill. kroner i erstatning etter flaumskadar i Hordaland. Skadene fordelte seg på 20 kommuner. Bergen var den kommunen i Hordaland som hadde flest skader, det blei registrert 81 saker her. I Sogn og Fjordane blei det tilkjent 23 mill. kroner i erstatning etter flaumskader. Skadene i Sogn og Fjordane fordelte seg på 24 kommuner. Sogndal kommune hadde flest skader, det blei registrert 35 saker her. Skadar som skjedde i perioden september til november 2005 går fram av statistikken for 2006, då dei kom til behandling i Statens naturskadefond dette året. Det gjer utslag for Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane som hadde mange flaumskader i denne perioden. 10 mill. kr mill. kr 1-5 mill. kr 0-1 mill. kr Møre og Romsdal Sogn og Fjordane Hordaland Rogaland Vest-Agder Aust-Agder Telemark Vestfold Nord-Trøndelag Sør-Trøndelag Oppland Hedmark Buskerud Oslo 0 Akershus Østfold statens naturskadefond 9

10 Erstatningssaker Erstatning fordelt på årsak 2006 Snøskred 32 tusen Jord og leirskred 8 mill Steinskred/-sprang 0,6 mill Flaumskred 1,3 mill Storm/-stormflo 8,6 mill Flaum 95 mill Flaum utgjorde igjen den største skadeårsaka i 2006, med 83,5 % av totalt tilkjent erstatning. Deretter følgde jordskred og storm/stormflo. Nærare detaljar om erstatning fordelt på skadeårsak og skada objekt finst på side 21. Erstatning fordelt på skadeårsaker i perioden Mill. kr Storm/-flo Flom Andre Linjediagrammet viser fordeling av dei mest vanlege skadeårsakene over dei siste 25 åra. Vi ser særleg utslag på statistikken i 1992, som kjem av orkanen på Nord-Vestlandet, og i 1995, som kjem av flaumen på Austlandet. 10 statens naturskadefond

11 Takst og erstatning fordelt på skadeobjekt 2006 Vegar/bruer Jordbruksareal Andre objekt, dammar, brønnar, vassmagasin m.m. Hageanlegg/gardsplassar Elveløp/elvekant Skogbruksareal/utmark Kaier/moloar Murar/forbygningsanlegg Anlegg for industri/idrett/turisme Skogsvirke på rot Avverge/ forebygge Bygningar, plasthallar m.m. Sikring 7 forskrift Gjerder Frukttre Mill. kr Skadetakst Erstatning I 2006 viser tala at skadar særleg har ramma vegar og bruer, jordbruksareal, elveløp og elvekantar. Erstatning etter naturskadelova blir ytt for skadar på objekt som ikkje kan dekkast av forsikring. statens naturskadefond 11

12 Erstatning etter naturskadelova behandling av ei naturskadesak Lensmann Den skadelidne / Statens landbruksforvaltning (SLF) Styret for Statens naturskadefond Den skadelidne Lensmann Statens landbruksforvaltning Ein naturskade oppstår Den skadelidne må innan tre månader etter at skaden er skjedd, sende melding om skaden til lensmannen/namsmannen eller politistasjonen der det ikkje er lensmann. Takserer skaden og sender taksten til den skadelidne og Statens landbruksforvaltning (SLF), som er sekretariat for styret for Statens naturskadefond. Vurderer om takst/skjønn skal godtakast, eller om taksten skal klagast inn til tingretten med krav om ny vurdering (overskjønn). Behandlar saka og gjer vedtak om erstatning etter reglane i naturskadelova. Melding om vedtak blir sendt til den skadelidne. Aksepterer erstatningssummen og har ein frist på 3 år til å utbetre naturskaden. Når skaden er utbetra, sender den skadelidne melding om dette til lensmannen. Det er høve til å klage vedtaket inn for ankenemnda for Statens naturskadefond. Skaden er utbetra Sender melding til Statens landbruksforvaltning om at naturskaden er utbetra i samsvar med føresetnadene i takst/ skjønn, og at erstatning kan betalast ut. Betaler ut erstatningsbeløpet til den skadelidne. Klage på takst Klage på forvaltingsvedtak Tingretten Styret for Statens naturskadefond... og erstatta Held overskjønn dvs. gjer ny vurdering av skadeomfang/kostnad ved utbetring. Resultatet av ny vurdering blir sendt til den skadelidne og Statens landbruksforvaltning. Behandlar klagen over tidlegare vedtak og gjer nytt vedtak om erstatning etter reglane i naturskadelova eller held fast ved tidlegare vedtak/avslag. Melding om vedtak blir sendt til den skadelidne, ved avslag blir saka sendt vidare til ankenemnda Den skadelidne og SLF Vurderer om dommen i tingretten skal godtakast eller ankast til lagmannsretten. Ankenemnda Ankenemnda behandlar klagen og gjer nytt vedtak. Endeleg vedtak blir sendt til den skadelidne og til styret for Statens naturskadefond. Den skadelidne kan reise søksmål ved domstolen om legitimiteten av vedtaket i ankenemnda. Domstol Domstol 12 statens naturskadefond statens naturskadefond 13

13 Rapport frå to store hendingar i 2006 Verdal kommune i månadsskiftet januar februar 2006 Politioverbetjent Jan R. Sivertsen i Verdal kommune fortel frå arbeidet deira med hendinga og naturskadane: Januar 2006 var i ferd med å gå over i februar. Varmt vêr med mykje nedbør i form av regn sette i gang snøsmelting. Det var store mengder vatn på stader som vanlegvis ikkje har vassføring i det heile. I første omgang fekk politiet i Verdal saman med andre kommunale aktørar ein akuttfase der det var prioritert å sikre delar av befolkninga i øvre delar av kommunen mot vatnet. Enkelte delar av bygda blei isolerte frå omverda når det gjaldt ferdsel. Då akuttfasen var over, kom kvardagen med mange meldingar om naturskadar. Det blei meldt inn ca. 60 skadepunkt. Bruer var borte, vegar var rasa ut, idrettsanlegg var dekte med slam, og førebyggingar mot Verdalsvassdraget var raserte. Vi organiserte oss slik at meldingsmottaket blei slusa gjennom kontorekspedisjonen vår. Førebelse meldingar om naturskade blei nøyaktig førte med dei opplysningane som måtte til. Det viste seg sjølvsagt å vere svært kjærkoment i ettertid, spesielt at det var teke med fleire telefonnummer der dei fanst, slik at kontraoppringingar gjekk svært greitt. Ut frå førebels melding og oppringingar til dei skadelidne blei melding send SLF. fungere godt og forholdsvis raskt. Representantane frå landbrukskontoret skreiv gode og utfyllande takstar og skildra før og no-situasjonen. Takk vere dette samarbeidet blei det mogleg for mange skadelidne å utbetre skaden tørrsommaren Vi hadde ein grunneigar som hadde ca. 20 skadepunkt på sin eigedom spreidde i store delar av bygda. Dette var skadar frå nokre få tusen kroner til opp mot ein million kroner og førte sjølvsagt med seg ein del jobbing med synfaring og utarbeiding av skjønn. Vidare har vi hatt enkelte skadeobjekt som ligg på fleire eigedommar, som har gitt litt utfordringar i samband med fordelinga av eigendelar. Mi eiga oppfatning er at slike grensesaker burde vore avgjorde med ein eigendel. Når det gjeld fordeling av skadar mellom SLF, forsikring og NVE, gjekk det etter forholda greitt, og det var relativt bra semje om dette. Det einaste som var litt ekstra strevsamt for lensmannen, var at vi måtte avklare eigedelar med forsikringsselskapa. Utover dette synest eg at Verdal kom ganske greitt ut av situasjonen, sjølv om det ikkje alltid er mogleg å gjere alle til lags når reglar skal følgjast. Erfaring i ettertid tilseier at skadane burde vore synfart av lensmannen før desse meldingane blei sende inn. Då hadde det vore lettare å ha ei oppfatning av korleis skaden skulle behandlast vidare. Eg tenkjer då på lensmannsskjønn, taksering utan skjønn og rekningsarbeid. Vi fekk problem med dette då vi rett etter skadetidspunktet fekk mykje snø som låg til ut i april på enkelte stader. Då vi fekk tilbakemelding frå SLF om at skaden var registrert, og snøen var forsvunnen, begynte arbeidet med skadane som helst skulle vore utbetra før våronna. Dei skadelidne forstod at dette i utgangspunktet var umogleg, og dei viste stor velvilje. Mange skadar blei likevel takserte slik at våronna kunne gå som normalt. Vi brukte i stor grad takstmann frå det lokale landbrukskontoret, og eg var også med på dette sjølv, noko som viste seg å Verdal kommune statens naturskadefond

14 Dei erfaringane vi har gjort oss, er at meldingsmottaket må vere presist, synfaring før innsending til SLF er ein stor fordel, og takseringsmåten bør veljast ut frå skadeomfang. Vidare meiner eg at ei forenkla saksbehandling ved at lensmannen hadde hatt fullmakt til å fatte vedtak rett etter synfaring/taksering for skadar under kroner, ville vore ein fordel. Dette ville omfatte ca. 60 % av sakene våre. 184 saker blei melde inn til Statens naturskadefond etter flaumskadar i Sør- og Nord-Trøndelag i jan./feb Flaumen ramma 26 kommunar, og det blei tilkjent erstatning for 11 mill. kroner. Frå Byrgrenda i Garmo i Lom (Foto: Krister Kristensen, NGI) Flaumraset i Lom og Vågå i juli 2006 Lensmann Steinar Angard i Lom kommune fortel om arbeidet deira med hendinga og naturskadane: Utetter formiddagen sundag 30. juli 2006 bygde det seg opp eit lokalt, konsentrert og etter kvart svært kraftig nedbørsområde som blei liggjande i ro over fjellområda rundt Tesse i Lom. Utpå ettermiddagen utløyste dette plutselege og ekstreme nedbørsmengder i form av hagl- og regnbyer. Truleg kom det mellom 200 og 250 mm nedbør på 2 3 timar over eit område på berre nokre få kvadratkilometer. Denne ekstremnedbøren førte til fleire store flaumras med omfattande naturskadar på jord- og skogbruksområde og delar av busetjing og vegar både i Lom og Vågå. Flaumrasa ramma også to bustadområde i Garmo i Lom og Storviksroa i Vågå og førte mellom anna til at riksveg 15 hovudsambandet mellom Austog Vestlandet blei totalt øydelagd og sperra på fleire stader. Hendinga utløyste katastrofealarm med iverksetjing av kommunal kriseberedskap i Lom og Vågå, og alle tilgjengelege ressursar blei sette inn i det omfattande redningsarbeidet. Bebuarar og andre som heldt til i dei utsette rasområda, blei evakuerte. Trass i at hendinga skjedde på ein av dei største utfartsdagane i året siste sundag i fellesferien med mykje trafikk i området, blei heldigvis ingen menneske verken drepne eller skadde. Hendinga blei mykje omtalt i media. Etter at den mest kritiske redningsfasen var over, begynte det fort å melde seg spørsmål frå dei skadelidne om erstatningsordningar knytte til naturskadar, forsikringar osb. Allereie onsdag 2. august arrangerte derfor Lom kommune eit ope folkemøte der alle som var ramma av flaumraset i Lom, var inviterte. I tillegg til representantane frå kommunen deltok fagpersonar frå NGI, forsikringsrådgivarar frå kommunen og lensmannen i Lom. Tilsvarande informasjonsmøte blei halde i Vågå. Då fristen var ute (3 md.), var det meldt inn til saman 36 naturskadesaker, 24 saker i Lom og 12 saker i Vågå. Under førebuingane av skjønnsforretningane var det tett dialog med Naturskadefondet i Statens landbruksforvaltning, som gav oss verdifull rettleiing og fagleg hjelp. Med bakgrunn i at denne skadehendinga ramma to nabokommunar samtidig med naturskadar som var ganske like, blei det teke initiativ til å nemne opp eit felles skjønnsmannsutval som kunne delta på gjennomføringa av takstarbeida både i Lom og Vågå. Særleg var dette grunngitt i at vi på denne måten fekk hjelp frå skjønnsmenn med svært god fagkompetanse på dei aktuelle skadeområda innanfor veg, landbruk og skog, dessutan at vi samtidig sikra ei einsarta behandling og lik skadevurdering i begge kommunane. Under gjennomføringa av skjønnsforretningane blei dei oppnemnde skjønnsmennene i stor grad brukte som eit team, der dei som ikkje var sette på den enkelte saka som ordinær skjønnsmann, også deltok som faglege rådgivarar både under ein del av synfaringane og under utarbeidinga av nokre av dei mest omfattande skjønnsforretningane. Det blei også i nokon grad halde felles samordningsmøte mellom takststyrarane i Lom og Vågå og dei fem oppnemnde takstmennene før arbeidet med skjønnsprotokollane blei endeleg avslutta i byrjinga av oktober Fleire av dei skadelidne hadde tidleg i saksbehandlinga gitt uttrykk for bekymringar for dei økonomiske forpliktingane som utbetring av skadane ville føre med seg, og det var også i denne samanhengen tett dialog mellom representantar for dei skadelidne og dei ramma kommunane, takststyrarane og Naturskadefondet. Det er seinare komme fleire positive tilbakemeldingar frå dei skadelidne om måten dei offentlege etatane har handtert denne saka på. Det ble meldt inn 34 søknader om naturskadeerstatning til Statens naturskadefond etter flaumraset i Lom og Vågå. Desse fekk ei erstatning på 8,5 mill. kroner. statens naturskadefond 15

15 Sikring mot naturskadar Statens naturskadefond har til oppgåve å fremje sikring mot naturskade og yte tilskot til sikringstiltak. Ansvaret for sikring mot naturskadar er fordelt mellom fleire offentlege aktørar. Kommunen har eit hovudansvar for sikring mot naturskadar gjennom føresegnene i naturskadelova og plan- og bygningslova. Kommunane kan etter søknad få tilskot til sikringstiltak frå Statens naturskadefond. Søknad om tilskot til sikringstiltak skal fremjast gjennom kommunen, og det er ein føresetnad at kommunen bidreg med eigenfinansiering. I 2006 fekk SLF inn sju søknader om tilskot til ein samla kostnad på 48,5 mill. kroner. Av desse fekk fem innvilga tilskot til sikringstiltak på til saman 10,2 mill. kroner. Prosjektkostnadene er totalt på 46,8 mill. kroner, det gir ei dekning på ca. 85,9 % (ca. 99,0 % dekning til Åknes/Tafjord-prosjektet). Stranda kommune / Norddal kommune Åknes/Tafjord Det interkommunale Åknes/Tafjord-prosjektet for utgreiing av risiko for fjellskred og flodbølgjer i kommunane Stranda og Norddal er ført vidare i Prosjektet er heilt spesielt i sin art og svært omfattande målt i kroner. Overvakinga vil inngå som del av beredskapsarbeidet i dei aktuelle kommunane. Desse fjellpartia kan, dersom dei rasar ut i Storfjorden, gi flodbølgjer som vil representere fare for skade på liv og verdiar i stort omfang langs fjorden. Det er løyvd midlar til omfattande undersøkingar og overvaking av ustabile fjellparti. I 2006 fekk prosjektet ei løyving frå Statens naturskadefond på 30 mill. kroner. Totalt har dette prosjektet fått kroner over 3 år frå Statens naturskadefond. Tilskotet utgjer ca. 98 % av prosjektkostnadene. Sogn og Fjordane fylkeskommune Eit interkommunalt prosjekt i Sogn og Fjordane fylkeskommune har fått tilsegn på 3 mill. kroner til å greie ut faren for fjellskred osb. og potensielt etterfølgjande flodbølgjer. Prosjektet omfattar fleire kommunar og stader i fylket. Tilskotet utgjer ca. 75 % av prosjektkostnadene. Bøttejuvet i Årdal Åkerneset - Stranda kommune (foto: NGU) 16 statens naturskadefond

16 Hammerfest kommune snøskred i sentrum Hammerfest kommune har fått løyvd eit tilskot på 3,7 mill. kroner til vidareføring av sikringsanlegg mot snøskred. Store delar av Hammerfest sentrum er utsette for snøskred, og sikringstiltak vil bety mykje for etablert busetnad og infrastruktur. Tilskotet utgjer ca. 60 % av prosjektkostnadene. Potensielt ustabilt fjellparti i Nordnesfjellet - Kåfjord kommune (foto: NGU) Fjellskred i Troms Eit interkommunalt prosjekt i Troms med kommunane Kåfjord, Storfjord og Lyngen har fått tilskot til utgreiing av fare for fjellskred i Nordnesfjellet med etterfølgjande flodbølgje. Det er gitt ei løyving på 3,3 mill. kroner i 2006 til etablering av kontinuerleg måling. Tilskotet utgjer ca. 60 % av prosjektkostnadene. Sikringstiltak i samband med utbetring av skade Det kan ytast tilskot til dekning av mindre sikringstiltak i samband med utbetringa av skade. Slike tilskot skal vere avgrensa til maksimum kroner i kvar enkeltsak. I 2006 er det gitt tilsegn om tilskot på til saman kroner kroner til sikring i erstatningssaker. Lier kommune Lier kommune har i 2006 fått løyvd ytterlegare kroner til sikringstiltak mot flaum, erosjon og ras i Lierelva på eigedommen Nordre Valle. Tiltaket er ein del av ein omfattande rammeplan for sikring mot ras og erosjon i Lierelva. Lier kommune føreset at delar av tiltaka i rammeplanen vil bli finansierte gjennom erstatningsutbetalingar, andre delar av kvikkleireprosjektet som NVE står bak. Tilskotet utgjer ca. 75 % av prosjektkostnadene. Sikringsanlegg i Hammerfest (foto: Jørn Berg) Måling av ustabilt fjell i Åkerneset (foto: NGU) statens naturskadefond 17

17 Ankenemnda Ankenemnda for Statens naturskadefond behandlar klager på avgjerder som er gjorde i styret i Statens naturskadefond, og klagar på avgjerder som er gjorde av forsikringsselskap der det er tvil om det er oppstått naturskade, eller der det er tvil om vilkåra ved erstatningsreduksjon. Ankenemnda består av fem medlemmer med personlege varamedlemmer, som blir nemnde opp av Landbruksdepartementet for fem år. Funksjonsperioden til ankenemnda er frå til Ankenemnda: Personlege varamedlemmer: Leiar: Marte Reier Marit Eriksson Nestleiar: Ann Gunn Edvardsen Bjørn Hovstad Styremedlem: Aage Stenrød Ole Øyvind Moen Hallvard Berg Roar Øvre Steinar Tveitnes Jon Landvik Klager på vedtak i styret for Statens naturskadefond Klager på vedtak i forsikringssaker statens naturskadefond

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader

Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker. Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding av meldingar, konsekvensutgreiingar og søknader 3 2010 R E T T L E I A R Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker Rettleiar for utarbeiding

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv

Arbeidstilsynet Årsrapport 2008. For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 For eit godt arbeidsliv Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 Arbeidstilsynet Årsrapport 2008 07 24 «Arbeidstilsynet arbeider for eit godt arbeidsliv.

Detaljer

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22

Innhald. Altinn - frå rapportering til dialog side 20 Næringslivet sparer tid side 21 Statistikk frå Altinn: Veksten held fram side 22 Årsmelding 2005 Innhald Navet i elektronisk forvaltning. Direktøren sin leiar side 4 Brønnøysundregistra ein viktig del av næringspolitikken side 7 Fokus på styring av verksemder side 8 Sikkerhetsportalen

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS

Styresak. Forslag til vedtak: Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Styresak Går til: Styremedlemmer Føretak: Helse Bergen HF Dato: 10.12.2014 Sakshandsamar: Saka gjeld: Trond Søreide Sluttføring av endringsaktivitetar knytt til Innovest AS Arkivsak Styresak 78/14 A Styremøte

Detaljer

NOU. Lik og likskap. Noregs offentlege utgreiingar 2014: 2. Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav

NOU. Lik og likskap. Noregs offentlege utgreiingar 2014: 2. Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav NOU Noregs offentlege utgreiingar 2014: 2 Lik og likskap Om betaling for kremasjon, gravlegging og grav Noregs offentlege utgreiingar 2014 Seriens redaksjon: Tryggings- og serviceorganisasjonen til departementa

Detaljer

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta)

Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Helse- og omsorgsdepartementet Høyringsnotat ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forsking (obduksjons- og likavgjevingsforskrifta) Sendt ut: 30. april 2015 Høyringsfrist:

Detaljer

Erfaringar frå ekstremvêret Nina. januar 2015

Erfaringar frå ekstremvêret Nina. januar 2015 Erfaringar frå ekstremvêret Nina januar 2015 55 2015 R A P P O R T Erfaringar frå ekstremvêret Nina Utgitt av: Redaktør: Forfattere: Noregs vassdrags og energidirektorat Rannveig Baaserud Nilsen Rannveig

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5

T I L S Y N S M E L D I N G 2 0 0 5 T ILSYNSMELDING 2005 Innhald side Å lære av seg sjølv og andre... 3 Blir minst mogleg tvang brukt?... 4 5 Har langvarige og samansette behov får eit stykkevis og delt tenestetilbod?... 6 7 Alvorlege manglar

Detaljer

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar

Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Notat 2006-15 Verdi av fôr frå utmarksbeite og sysselsetting i beitebaserte næringar Agnar Hegrenes Leif Jarle Asheim 1 Tittel Forfattar Prosjekt Utgjevar Utgjevingsstad Oslo Utgjevingsår 2006 Tal sider

Detaljer

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning

Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning Søknad om rettferdsvederlag frå staten etter alminneleg rettferdsvederlagsordning St.prp. nr. 72 (1998 1999), Innst. S. nr. 4 (1999 2000), St.prp. nr. 65 (2006 2007) Send søknaden til: Statens sivilrettsforvaltning

Detaljer

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no

Gang- og sykkelvegstrategi. Møre og Romsdal. Høyringsutgåve: 8. desember 2007. www.mrfylke.no Gang- og sykkelvegstrategi for Møre og Romsdal 2010-2019 Høyringsutgåve: 8. desember 2007 www.mrfylke.no Innhald Side Forord 3 Samandrag 4 INNLEIING 7 1.1 Bakgrunn 7 1.2 Ulike samfunnsperspektiv som grunnlag

Detaljer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer

Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer ARTIKKEL 3 Kva er godt tilsyn? Utprøving av ulike tilsynsformer I denne artikkelen presenterer vi ulike metodar som fylkesmennene har prøvd ut under satsinga på tilsyn med tenester til eldre i 2009 2012.

Detaljer

Innkalling av Formannskapet

Innkalling av Formannskapet Fedje kommune Innkalling av Formannskapet Møtedato: 04.06.2015 Møtestad: Slissøyna/Skarvøyna i Fedje fleribrukshall Møtetid: 17:00-20:00 Eventuelle forfall må meldast til Vidar Bråthen per tlf. 56165106,

Detaljer

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond

Naturskader. og erstatning. En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Naturskader og erstatning En forbrukerorientering utgitt av Norsk Naturskadepool og Statens naturskadefond Dette heftet gir veiledning til forbrukere som har fått skader på sine eiendommer og eiendeler

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av implementering av nytt billetteringssystem i Hordaland Audit & Advisory September 2010 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar...

Detaljer

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss.

I tillegg kan barn med rett til spesialpedagogisk hjelp og barn med rett til teiknspråkopplæring i førskolealder ha rett til gratis skyss. Rundskriv Udir-3-2009 Sakshandsamar: Jens Kristian Jebsen og Mare Erdis Dato: 28.01.2009 Kommunane Fylkeskommunane Fylkesmennene Statlege skolar Privatskoleorganisasjonane Udir-3-2009 Særlege problemstillingar

Detaljer

Oversikt over interkommunalt samarbeid

Oversikt over interkommunalt samarbeid Oversikt over interkommunalt samarbeid Hjartdal kommune Forvaltningsrevisjonsrapport nr: 727 004 2007 Innhald Samandrag...iii 1 Innleiing...1 1.1 Bakgrunn...1 1.2 Problemstillingar...1 1.3 Avgrensing...1

Detaljer

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland

Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Mer kan Nye samhandlingsformer og strukturendringar i Nordhordland Kjetil Lie og Audun Thorstensen (Telemarksforsking), Sven Haugberg (Asplan Viak) og Tor Erik Baksås (Ernst & Young) TF-notat nr. 18/2013

Detaljer

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd

Eksempelsamling med kommentarar. Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd Eksempelsamling med kommentarar Styringsdokumenta instruks for økonomiog verksemdsstyring og tildelingsbrev frå departement til verksemd SSØ 01/2011, 1. opplag 1000 eks. Forord God statleg styring føreset

Detaljer

Evaluering av Reform 97

Evaluering av Reform 97 Evaluering av Reform 97 Sluttrapport frå styret for Program for evaluering av Reform 97 Utarbeidd av Peder Haug Forskingsleiar 2003 1 Norges forskningsråd 2003 Norges forskningsråd Postboks 2700 St. Hanshaugen

Detaljer

Bruk av tvang i psykisk helsevern

Bruk av tvang i psykisk helsevern Internrevisjonen Bruk av tvang i psykisk helsevern Helse Vest RHF, september 2014 INNHALD Målgruppene for denne rapporten er styret og revisjonsutvalet på regionalt nivå, styra i helseføretaka, formelt

Detaljer

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014

Høyri JP 14/2157. forslag 11.2.2014. Høyring. Høyringsutkast 25.4.2014 Høyri ringsutkast kommunedelplan for Trafikktrygging 2013-2025 (revisjon av handlingsplann følgjar separat) JP 14/2157 Sak 11/ /604 Gulen kommune Forslag PLT / FVR, Høyringsutkast Vedtak 1. gongs høyring,

Detaljer

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald

Kunden og BIR. Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald Kunden og BIR Rettleiar til forskrift om handtering av avfall frå hushald 1 Innhald Om BIR... 3 Formålet med rettleiaren... 4 Korleis rettleiaren er bygd opp... 4 Kapittel 1: Innleiande informasjon...

Detaljer

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012

Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 ARTIKKEL 2 Trygge nok tenester til skrøpelege eldre? Funn frå planlagde tilsyn 2010 2012 Tilsyn er risikoinformerte. Tilsynsorganet leitar der det er mest sannsynleg at det finst svikt som får alvorlege

Detaljer

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010

Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte. Juni 2010 Individuell vurdering i vidaregåande opplæring Rettleiingshefte Juni 2010 HORDALAND FYLKESKOMMUNE Opplæringsavdelin ga Dei vidaregåande skolane i Hordaland Vår ref.: (nyttasl ved korre.spondanse) Dykkar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune

Forvaltningsrevisjon. Spesialpedagogiske tiltak. Sveio kommune Forvaltningsrevisjon Spesialpedagogiske tiltak Sveio kommune 2014 Hovudbodskap I denne forvaltningsrevisjonen har KPMG kartlagt korleis bruk av spesialpedagogisk hjelp i Sveio kommune, i høvesvis barnehage

Detaljer

Verksemdsmessig utviklingsplan

Verksemdsmessig utviklingsplan Høyringsutkast 29.05.15 Høyringsfrist 14.08.15 Verksemdsmessig utviklingsplan 2015-2030 HELSE FØRDE Forord Den verksemdsmessige utviklingsplanen er eit sentralt dokument for Helse Førde HF. Planen lagar

Detaljer

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF

PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF PROTOKOLL FRÅ STYREMØTE I HELSE VEST RHF DATO: 08.12. 2014 MØTESTAD: Stavanger DPS, Stavanger Styremøte var ope for publikum og presse DELTAKARAR FRÅ STYRET Terje Vareberg Lise Reinertsen Gunnar Berge

Detaljer