Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag"

Transkript

1 Saksframstilling Arkivsak Dato Saksbehandler Henning Garsjø Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag Sak nr. Styre Møtedato 36/10 Styret for Sørlandet sykehus HF Ingress De siste årene har det vært en betydelig faglig utvikling og endring i behandling av hjerneslag i Norge. Spesielt gjelder dette hjerneinfarkt ved stadig økende bruk av trombolytisk behandling. For alle former for hjerneslag ønskes rask adkomst til sykehus og god intern behandlingslogistikk. De første nasjonale retningslinjer for slagbehandling ferdigstilles i disse dager. SSHF har nå startet en gjennomgang og vurdering av framtidig tilbud ved SSHF. Det legges opp til en endelig styrebehandling i styrets møte i juni Dette er en informasjon om status for prosessen. Forslag til vedtak 1. Styret for Sørlandet sykehus HF tar informasjon om status for utredningsarbeidet vedrørende akutt slagbehandling til orientering. Vedlegg til saken Prosjektrapport pr. 22. april 2010

2 Bakgrunn for saken Vedlagt følger foreløpig rapport fra prosjektgruppens arbeid. Rapporten (inkl. modellene som beskrives i rapporten og avdelingsleders vurdering) ble lagt fram i utvalgsmøtet 26/ (samling av referansegruppe og prosjektgruppen). Faglig informasjon som fremkommer under er hentet fra rapporten. De siste fem år har det vært en betydelig faglig utvikling og endring i behandling av hjerneinfarkt og spesielt trombolytisk behandling. Dette har satt større krav til vaktberedskap i nevrologi. Med bakgrunn i dette og nye nasjonale retningslinjer for akutt slagbehandling har man i SSHF satt i gang en prosess for å vurdere og evt. justere dagens behandlingstilbud. Nevrologisk avdeling er en tversgående avdeling bestående av nevrologiske sengeposter og poliklinikk ved SSA og SSK. Sengene fordeler seg slik: SSA har 6 slagsenger og 4 nevrologiske senger, og SSK har 8 slagsenger og 12 nevrologiske senger. Slagenheten ved SSK og SSA ivaretar akutt og sub akutt slagbehandling. Det er slagenhet i medisinsk avdeling SSF med 4 slagsenger. Spesialrehabilitering ivaretas ved klinikk for rehabilitering (på Kongsgård i Kristiansand). Slagenheten ved SSF ivaretar spesialrehabilitering av slagpasientene i tillegg til akutt og sub akutt slagbehandling. I dag behandles hjerneslag/tia ved sykehusene i Flekkefjord (SSF), Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK). For 2009 (inkl. sommerstengning) ble det ved SSK behandlet 475 pasienter for hjerneslag/tia og 12 for hjernehinneblødninger, ved SSA ble det behandlet 255 og 7 og ved SSF ble det behandlet 100 og 2. Det finnes i dag ikke noe konsensus i forhold til anbefalt prosentandel for trombolysebehandling av totalt antall hjerneinfarkter. En innfallsvinkel er å se hva som gjøres på de mest aktive sentrene. Sentere med lang historikk med aktiv holdning til trombolysebehandling kan ligge på opp til %. Helsinki rapporterer 20 %. I Norge har Haukeland Universitetssykehus lengst historikk og rapporterer nå også %. Også Ullevål Universitetssykehus rapporterer i 2009 om lag 15 %. Ved SSHF har vi for 2009 følgende oversikt: SSA 9%, SSK 17%, SSF 4%. I dag har SSHF følgende legebemanning/vaktordning: SSA (nevrolog) SSK (nevrolog) SSF Kl /7 Ingen (medisinsk avdeling) Kl 8-16 og 19-20, helg 8-13 og (aktiv) Kl 8-23, helg 8-18 (aktiv) Ingen (medisinsk avdeling) Ved behov for akutt innleggelse i SSA sitt opptaksområde mellom og samt i helg sendes pasienter direkte til SSK. Utredningsprosess Prosjektet bygges opp i to faser på følgende måte: Fase 1 Lage en utredning basert på fag Utarbeidelse av forslag til organisering av slagbehandling på Agder Beskrive hvilke konsekvenser dette får for drift av nevrologisk avdeling og medisinsk avdeling i Flekkefjord Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/8

3 Fase 2 Med bakgrunn av resultat av Fase 1 Utrede hvilken konsekvens endret drift av nevrologisk avdeling har på resten av sykehusets drift Utarbeide et forslag til vedtak Mandat fase 1 Prosjektgruppen skal beskrive nåværende tilbud til slagpasienter på Agder Gi tilbakemeldinger vedrørende styrker og svakheter Konkretisere forslag til en videre organisering Gi en vurdering av hvilken konsekvens forslag har for drift av nevrologisk avdeling og medisinsk avdeling i Flekkefjord Videre organisering skal basere seg på en helhetstenking i forhold til best faglig ivaretakelse av alle slagpasienter på Agder. Organiseringen må være framtidsrettet slik at en tar høyde for også framtidige tilbud. Utvalget skal basere seg på nasjonale og internasjonale faglige anbefalinger og retningslinjer, inklusive utredninger gjort i Helse Sør-Øst samt den kommende nasjonale slagutredningen. Mandat fase 2 Forslag fra fase 1 er utgangspunkt for arbeidet Det settes ned et nytt utvalg som er bredere sammensatt, men aktører i fase 1 bør være godt representert Fagdirektør styrer arbeidet Utvalget drøfter konsekvenser for Sørlandet sykehus av eventuell endring av drift av nevrologisk avdeling basert på konsekvens av forslag i fase 1 Utvalget kommer med en innstilling som går tilbake til direktør Direktør legger fram resultat av utredning i fase 1 og fase 2 til styret og forslag til vedtak, styret fatter vedtak før sommerferien 2010 Prosjektorganisasjon: - Direktørens ledergruppe er styringsgruppe - Prosjektgruppe 2 repr. (overlege og sykepleier) fra hver lokasjon (SSA, SSK, SSF) - Prosessleder Grethe Dølbakken - Referansegruppe Tillitsvalgte, brukerrepr., verneombud, repr. Fra noen sentrale samarbeidsmiljøer (medisinske avdelinger, radiologiske avdelinger), praksiskonsulent, fagdirektør. Avdelingsleder, klinikksjef og adm. Dir. har vært observatører i prosessen. - Utvalgsmøte prosjektgruppe og referansegruppe. 3 møter i fase 1. - Eksterne fagpersoner professor Rolf Salvesen (Bodø/Tromsø), professor Lars Thomassen (Haukeland universitetssykehus) Media og andre interesserte har vært invitert til å være tilhørere i utvalgsmøtene. Fase 1 avsluttes i uke 17 og rapport overleveres styringsgruppen for videre oppfølging i fase 2. Fagdirektør vil lede arbeidet i fase 2. Brukerutvalget har vært orientert om prosessen i 3 av sine møter våren Tilsvarende orientering har skjedd i klinikkens faste dialog-/drøftingsmøter med de ansattes organisasjoner. Klinikkens AMU har fått orientering om prosess og framdrift. Styringsgruppen har vært fortløpende orientert om prosessen og har gitt sine innspill. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/8

4 I fase 2 vil man legge opp prosessen slik at andre aktuelle fagområder får anledning til å kommentere/vurdere de aktuelle modeller for framtidig drift. I tillegg vil det gjennomføres informasjonsmøter/dialog i OSS, HAMU, drøftingsmøte med HTV/HVO, møte med brukerutvalget som vil gi sin innstilling før styrebehandling. Saken planlegges sluttbehandlet i styremøtet 26. Juni Siste utvalgsmøte ble gjennomført 26/4-10. I dette møtet presenterte prosjektgruppen 2 modeller for videre vurdering. Det er konsensus i prosjektgruppen om innholdet i de 2 modellene. Prosjektgruppen har i en tidligere fase vurdert flere alternative modeller disse er forkastet. Følgende modeller er til vurdering i utvalgsmøtet 26/4: Modell 1: Akutt slagbehandling modell 1 Versjon 0.2, sist endret Modell 1 Områdefunksjon ved SSK Tilstedevakt nevrolog 24/7 SSK Nevrolog tilstede SSA kl hverdager Tilsynsordning helg Pasient på Agder får symptomer på slag Pasient/pårørende: Ringer 113 transporteres til akuttmottak Kontakter fastlege eller legevakt henvises akuttmottak Møter opp direkte i akuttmottak Til SSF for pas. fra Lister Til SSK for pas. fra utvidet opptaksområde Til SSA for pas. fra område som profiterer tidsmessig Teleslagstøtte fra nevrolog SSK SSK Teleslagstøtte fra nevrolog SSK SSF SSA Hovedtrekk i modell 1 Områdefunksjon ved SSK med tilstedevakt i nevrologi 24/7 og mottak for et utvidet opptaksområde Mottak og trombolyse 24/7 ved SSA med teleslagstøtte fra SSK for et opptaksgrunnlag som profiterer tidsmessig Mottak og trombolyse 24/7 ved SSF for Lister med teleslagstøtte fra SSK Oppgradert teleslagløsing Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/8

5 Bedret nevrolog støtte til SSF Forbedringer ved SSF for akutt slagbehandling og teleslag Teleslag styrkes ved tilstedvakt for nevrologisk forvakt SSK 24/7 og utstyr til toveis audiovisuell konferanse. Dette gir mulighet for: o Rask tilbakemelding vedrørende bilder. o Forbedret mulighet for klinisk vurdering og drøfting o Bistand etter behov fra radiolog og nevrologisk bakvakt o CT angio hele døgnet Nevrologkompetanse fra SSK benyttes til støtte for medisinsk avdeling SSF for kompetanseheving, fagutvikling, prosedyrearbeid, registreringsarbeid og lignende ved at nevrolog fra SSK er til stede ved SSF fast avtalte dager. Aktiviteten registreres og kan evt. følges opp som prosjekt Modell 2: Akutt slagbehandling modell 2 Versjon 0.2, sist endret Modell 2 Områdefunksjon ved SSA og SSK Tilstedevakt nevrolog SSK 24/7 Tilstedevakt nevrolog SSA kl Hjemmevakt nevrolog SSA med ansvar for slag-/nevrologipas. som legges inn i dette tidsrommet Lokalsykehusfunksjon SSF Pasient på Agder får symptomer på slag Pasient/pårørende: Ringer 113 transporteres til akuttmottak Kontakter fastlege eller legevakt henvises akuttmottak Møter opp direkte i akuttmottak Til SSF for pas. fra Lister som tidligere Til SSK for pas. fra redefinert (redusert) opptaksområde Til SSA for pas. fra redefinert (økt) opptaksområde Teleslagstøtte fra nevrolog SSK SSK SSA SSF Hovedtrekk i modell 2 Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/8

6 Delt områdefunksjon SSA og SSK med: o SSA: Nevrolog vakt 24/7, til stede kl , hjemmevakt kl mottak fra et utvidet opptaksområde o SSK: Nevrolog tilstedevakt 24/7 mottak fra et redusert opptaksområde Lokalsykehusfunksjon ved SSF og mottak for Lister med teleslagstøtte fra SSK Forbedringer ved SSF for akutt slagbehandling og teleslag Teleslag styrkes ved tilstedvakt for nevrologisk forvakt SSK 24/7 og utstyr til toveis audiovisuell konferanse. Dette gir mulighet for: o Rask tilbakemelding vedrørende bilder. o Forbedret mulighet for klinisk vurdering og drøfting o Bistand etter behov fra radiolog og nevrologisk bakvakt o CT angio hele døgnet Nevrologkompetanse fra SSK benyttes til støtte for medisinsk avdeling SSF for kompetanseheving, fagutvikling, prosedyrearbeid, registreringsarbeid og lignende ved at nevrolog fra SSK er til stede ved SSF fast avtalte dager. Aktiviteten registreres og kan evt. følges opp som prosjekt Eksterne fagpersoner har vurdert modellene og konkluderer slik (sitat): 1. Ingen av de foreslåtte modellene kan sies å være uforsvarlige, selv om forsvarlig her er et særdeles vanskelig definerbart begrep. 2. Både SSK og SSA vurderes til å ha infrastruktur og kompetanse som sikrer fremtidsrettet akutt slagbehandling. Støttefunksjonen SSK-SSF synes å trenge oppgradering, dersom den blir opprettholdt. 3. Pasientvolumet synes i dag å være tilstrekkelig for å opprettholde adekvat medisinsk ekspertise på hjerneslag både ved SSK og SSA. Det er ikke godtgjort at fordelene ved ett større senter oppveier de negative følger av senere behandlingsstart. 4. En modell hvor medisinsk avdeling SSA tar imot hjerneslag med telemedisinsk trombolysestøtte fra SSK vurderes til å være en dårligere løsning enn en primær nevrologkontakt ved SSA. 5. Mål for all slagbehandling er raskest mulig behandlingsstart. Den logistiske forutsetning er raskest mulig innleggelse i sykehus. En omorganisering som innebærer lengre transporttid for estimert slagpasienter pr. år står i motsetning til behovet for raskest mulig behandlingsstart. Samlet ser vi Modell 2 med fordelt områdefunksjon for SSA og SSK som den faglig beste ivaretakelse av slagpasientene på Agder og også den mest fremtidsrettede modellen for SSHF. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6/8

7 Henvendelse til medisinsk avdeling SSA: Prosjektgruppen har gjort en henvendelse til medisinsk avdeling hvor man ba om følgende tilbakemelding: 1. Gi intravenøs trombolyse ved akutt hjerneinfarkt med teleslagstøtte fra nevrolog SSK 2. Ha ansvar for inneliggende pasienter i slagenheten SSA i timene kl I svar som gis fra medisinsk avdelig oppfatter prosjektgruppen det slik at det er vilje i medisinsk avdeling til en videre diskusjon og et samarbeid om dette. Det er nødvendig å bla. avklare økonomiske forhold, ansvars- og oppgaveforhold. Dette vil konkret bli fulgt opp i møter med medisinsk avdeling. Avdelingsleders vurdering av modellene: Avdelingsleder har foretatt en faglig vurdering av modellene, en økonomisk vurdering av modellene og en konsekvensvurdering for hele nevrologisk avdeling. Dette oppsummeres slik: Begge alternativene (modell 1 og modell 2) representerer en god faglig ivaretakelse av slagpasienter på Agder i tillegg blir nevrologiske pasienter godt ivaretatt i begge modeller. Begge modeller tilfredsstiller de nye nasjonale slagretningslinjer som anbefaler at slagtilbud og trombolyse gis lokalt. Begge modeller frigjør poliklinikk kapasitet i Agder slik at denne kan økes med vel 50 %. Teleslagløsning forbedres og styrkes ved begge modeller og SSF vil i begge modeller ha teleslag supervisjon fra nevrologisk avdeling SSK. Kostnad i forhold til nåværende drift er ved modell 1 ca (-2,3 millioner) mens kostnad modell 2 er (+ ca 2,4 millioner). Forskjellen mellom dem er altså i størrelsesorden 4,7 millioner. Ved modell 1 etableres kun et vakt team i nevrologi for hele Agder, vaktteam plasseres ved SSK. Slagbehandling vil skje ved alle tre sykehus (SSF, SSK, SSA), med teleslagløsning mot SSF og SSA. Nevrolog vil være tilstede alle dager SSA, også lørdag og søndag, men nevrologer ved SSA vil ikke ha vakt. Nevrologer SSA kan tilby tilsynsvirksomhet overfor andre avdelinger samt ha visittansvar og utredningsansvar for slagpasienten ved SSA. Poliklinisk tjeneste opprettholdes og styrkes ved SSA. Nevrologiske akuttinnleggelser fra Aust-Agder vil gå til SSK. Ved modell 2 videreføres og utvides vaktordning i nevrologi slik at SSA også har vakt 24/7. I praksis vil nevrologiavdelingen ved SSK og SSA da fullt ut betjene nevrologiske pasienter og slagpasienter fra sitt nedslagsfelt henholdsvis Vest-Agder og Aust Agder. Nevrolog tilgjengelighet ved sykehuset SSA blir styrket ved denne modell. Dette er ønskelig fra mange avdelinger ved SSA, og eksterne fagvurderere anbefaler modell 2. Eksterne fagvurderere har i sitt svar tatt forbehold om at de ikke har vurdert økonomi og drift ved modell 1 og 2. Driftsvanskene synes å være mer utfordrende ved modell 2 enn ved modell 1. Vansker med å skaffe 4 ekstra LIS hjemler som modell 2 krever synes store. 1 LIS hjemmel som Styret for Sørlandet sykehus HF Side 7/8

8 også trengs ved modell 1 kan imidlertid skaffes midlertidig for 3-4 år ved en midlertidig omgjøring. Vaktbelastningen for vaktteam som foreslått i modell 2 ved SSK og SSA er lav. Utvalgsmøtet 26/4-10. Utvalgsmøtet 26/4 fikk en gjennomgang av de foreslåtte modeller samt en redegjørelse/vurdering fra avdelingsleder både ift. konsekvenser for nevrologisk avdeling generelt og slagbehandling spesielt. Utvalgsmøtet gjennomførte en pro et contra vurdering av begge modeller. Denne vil følge med som informasjon/innspill til fase 2. Utvalgsmøtet ønsket ytterligere vurderinger av bla. følgende momenter: - Vurdere de økonomiske konsekvenser for medisinsk avdeling (SSA) spesielt ved gjennomføring av modell 1 - Vurderinger knyttet til samtidighetskonflikter ved å gjennomføre modell 1 - Avklaring mht. ansvarsroller mellom medisinsk avdeling og nevrologisk avdeling ved modell 1. I de 2 første utvalgsmøtene har kun en avis deltatt. I det siste utvalgsmøtet var det en bredere deltakelse fra både aviser og radio/tv. Administrerende direktørs vurdering Administrerende direktør har fulgt prosessen nøye og registrerer en grundig og krevende prosess. Prosessen vil nå gå over i fase 2 og dette kompletterer den brede prosessen i SSHF. Administrerende direktør legger opp til at styret får saken til endelig behandling i sitt junimøte. Styret får i sitt aprilmøte en foreløpig orientering om status for prosessen. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 8/8

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold

STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6. Organisering av AMK-tjenester for Østfold STYREMØTE 16. desember 2013 Side 1 av 6 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 13/1939 Organisering av AMK-tjenester for Østfold Sammendrag: Muligheter og konsekvenser av en sammenslåing av AMK-tjenester

Detaljer

RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE KIRURGI SYKEHUSET INNLANDET HF

RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE KIRURGI SYKEHUSET INNLANDET HF RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE KIRURGI SYKEHUSET INNLANDET HF 2003 RAPPORT FRA PROSJEKTGRUPPE KIRURGI 11.09.2003 Øyvind Graadal Prosjektleder.. Ingar Tufte prosjektstøtte Torstein Valset overlege, spes. i

Detaljer

Evaluering av Revsnesavtalen

Evaluering av Revsnesavtalen Evaluering av Revsnesavtalen Rapport fra arbeidsgruppe Sørlandet sykehus HF 06.mai 2013 Innhold 1. Oppsummering... 3 2. Bakgrunn... 4 3. Mandat... 5 4. Prosjektorganisering... 5 a. Arbeidsgruppen... 5

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2013. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 27.02.2014 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2013 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 27.02.2014 Versjon styrebehandlet 27.02.2014 1 Innhold DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 4 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud

Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud Flekkefjord 30.10.14 Høringssvar til Utvikligsplan 2030 fra Tillitsvalgte og verneombud ved SSF. Tillitsvalgte (tv)/verneombud(vo) ved SSF vil i dette høringssvaret komme med kommentarer til prosessen

Detaljer

Fremtidig organisering av Øyeavdelingen SSHF

Fremtidig organisering av Øyeavdelingen SSHF Fremtidig organisering av Øyeavdelingen SSHF Sørlandet sykehus HF Rapport Rapporten er utarbeidet av prosjektgruppe SSHF Bestiller: Klinikksjef Kirurgi SSHF, Geir Bøhler Prosjektleder: Avdelingsleder øyeavdelingen

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser

SAKSFREMLEGG. Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 5/15 Mulighetsstudie - Best mulig bruk av sykehusets ressurser Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 26.02.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF

Vedlegg styresak 019-2011. Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2010. til Helse Sør-Øst RHF Vedlegg styresak 019-2011 Versjon 1 til styremøtet 24.02.2011 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2010 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand, 17.02.2011 Innhold DEL I: INNLEDNING... 1 1. Om Sørlandet sykehus

Detaljer

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR

KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR INNSPILL 10 STRATEGI 2020 MOTTATT 2010 02 03 INNSPILL TILLITSVALGTE KR.SUND PROSJEKTSKISSE AKUTTSYKEHUS KR SUND KRISTIANSUND SYKEHUS FREMTIDENS AKUTTSYKEHUS I HNR stort nok til å være godt - lite nok til

Detaljer

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK:

SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 28.02.13 SAK NR 010 2013 ORIENTERINGSSAK: OMSTILLINGSARBEIDET I PSYKISK HELSEVERN MASTERPLANER Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar statusrapport vedrørende oppstart av omstillingsarbeidet

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak - Sakframstilling Dato møte: 23. juni 2011 Saksbehandler: Direktør fag og pasientsikkerhet Vedlegg: Tentativ fremdriftsplan SAK 72/2011: BESLUTNINGSSAK Del I: UT AV

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark

PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag. Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark PROSJEKTRAPPORT: Helhetlig pasientforløp for pasienter med hjerneslag Dato : 18.12.2013 (revidert 14.02.14) Forfatter : Heidi Hestmark Vedlegg Side 1:37 Innhold 1 Sammendrag... 4 2 Om prosjektet... 4 2.1

Detaljer

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder?

Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017. Gruppe 6. Ett traumemottak på Agder? Rapport arbeidsgruppe strategiplan 2015-2017 Gruppe 6 Ett traumemottak på Agder? Kristiansand 18. mars 2014 Sørlandet sykehus HF Rapport arbeidsgruppe 6 strategiplan 2015-2017 Side 2 av 28 INNHOLD 1. Innledning...

Detaljer

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014

Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Styremøte i Finnmarkssykehuset HF Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: 2014/1574 Harald G Sunde, 78 97 30 08 Hammerfest, 17.9.2014 Saksnummer 75/2014 Saksansvarlig: Harald G. Sunde, Medisinsk fagsjef Møtedato:

Detaljer

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013

Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012. Sørlandet sykehus HF. Årlig melding 2012. til Helse Sør-Øst RHF. Kristiansand 28.02.2013 Sørlandet sykehus HF Årlig melding 2012 til Helse Sør-Øst RHF Kristiansand 28.02.2013 Versjon 2 28.02.2013 1 Innhold Forkortelser... 4 DEL I: INNLEDNING OG SAMMENDRAG... 5 1. Om Sørlandet sykehus HF oppgaver

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014

Sykehuset Innlandet HF Omstillingsarbeid somatikk Sluttrapport November 2014 Sykehuset Innlandet HF "Omstillingsarbeid somatikk" Sluttrapport November 2014 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Oppdragsbeskrivelse... 4 1.2 Arbeidets målsetting... 8 1.3 Gjennomføring av utredningsarbeidet...

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 26. september 2013 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadm. direktør medisin, helsefag og utvikling Ingen SAK 51/2013: OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS SINE FUNKSJONER VED

Detaljer

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF

OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK HF Vår dato: Vår referanse: Arkivnr: 19.04..04 Versjon 1.0 Vår referanse må oppgis ved alle henvendelser Saksbehandler: Adm. direktør Deres dato: Deres referanse: OMSTILLING OG NEDBEMANNING HELSE FINNMARK

Detaljer

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad

Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Målselv, Bardu, Lavangen Salangen Gratangen og Ibestad Jørn O Stensløkken 1 1. SAMMENDRAG...3 2. BAKGRUNN...4 3. MANDAT...5 4. RAMMER OG FORANKRING...5 5. BEFOLKNING OG AVSTANDER...6 5.1 BEFOLKNING...6

Detaljer

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.

Styremøte i Helse Finnmark HF. Status sykefraværsarbeid - orientering. Saksnummer 47/2013. Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6. Styremøte i Helse Finnmark HF Saksnummer 47/2013 Saksbehandler: HR-sjef Lena E. Nielsen Møtedato: 19.6.2013 Status sykefraværsarbeid - orientering Administrerende direktørs forslag til vedtak: Styret i

Detaljer

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl.

1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Styremøte i Helse Sør-Øst RHF 24. april 2014 DRIFTSORIENTERINGER FRA ADMINISTRERENDE DIREKTØR 1. Oppfølging av henvendelse datert 9. februar til Helse Sør Øst fra Randi Werner-Erichsen m. fl. Det vises

Detaljer

Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF

Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Avklaring av ansvar og organisering av prehospitale tjenester i deler av sykehusområdet for Sykehuset Telemark HF Etter en gjennomgang av pasientstrømmer og beredskapssituasjon i Telemark, anbefaler de

Detaljer

Utredning av røntgen ved. Lindesnesregionens medisinske senter. i Mandal 2015

Utredning av røntgen ved. Lindesnesregionens medisinske senter. i Mandal 2015 Utredning av røntgen ved Lindesnesregionens medisinske senter i Mandal 2015 SSHF Åseral kommune Audnedal kommune Marnardal kommune Lindesnes kommune Mandal kommune Lindesnesregionens medisinske senter

Detaljer

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS

Rapport fra arbeidsgruppe Vesterålen DPS - 2013 Anbefalinger for Vesterålen DPS Anbefalinger for Vesterålen DPS Moderniseringsprosjektet Side 1 Innhold 1. Oppdrag... 4 1.1 Bakgrunn og mandat... 4 1.2 Organisering av arbeidet... 4 1.3 Arbeidsgruppens oppdrag... 5 1.4 Gruppens arbeid...

Detaljer

A. Nedlegging av driften ved Røsvik bo- og behandlingssenter oppfølging personellsiden

A. Nedlegging av driften ved Røsvik bo- og behandlingssenter oppfølging personellsiden Direktøren Styresak /11/10 Orienteringssaker til styret 15 februar 2010 Saksbehandler: Eivind Solheim Saksnr.: 2009/350 Dato: 08.02.2010 Saksbehandlers kommentar : Denne saken omhandler følgende orienteringssaker:

Detaljer

RAPPORT fra prosjekt

RAPPORT fra prosjekt ephorte sak 204/89 RAPPORT fra prosjekt Organisering av Ambulante rehabiliteringsteam (ART) Habiliteringsteamene for barn og voksne i Lofoten og Vesterålen Og Habiliteringsteam (HAB) for voksne i Salten

Detaljer

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011

Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sluttrapport - organisasjonsutviklingsprosess Sunnaas sykehus HF 2011 Sammendrag og status gjennomført OU prosess 2011 Sunnaas sykehus HF har gjennom virksomhetsåret 2011 gjennomført en omfattende OU prosess

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp. Rapport fra prosjektgruppen Rapport fra prosjektgruppen 2 Innhold 1 BAKGRUNN FOR PROSJEKTET 5 1.1 PROSJEKTETS HOVEDMÅL 5 1.1.1 Mandat 6 1.1.2 Fremdriftsplan 6 2 3 4 HVA ER DØGNOPPHOLD ØYEBLIKKELIG HJELP? 7 FINANSIERING AV DØGNOPPHOLD

Detaljer

Svar på spørsmål knyttet til omstillingene ved Oslo universitetssykehus

Svar på spørsmål knyttet til omstillingene ved Oslo universitetssykehus DET KONGELIGE HELSE- OG OMSORGSDEPARTEMENT Statsråden Kontroll- og konstitusjonskomiten Stortinget 0026 OSLO Deres ref Vår ref i Dato 201103922-/BLS IZ.11.2011 Svar på spørsmål knyttet til omstillingene

Detaljer

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering

Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Direktøren Styresak nr.32/08 Oppfølging styresak 12/2008 Sammenslåing av Nevrologisk avdeling og Avdeling for Klinisk Service og Rehabilitering Saksbehandler: Elisabeth Marie Larsen Dokumenter i Saken

Detaljer