Slagutredning Agder 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slagutredning Agder 2010"

Transkript

1 Slagutredning Agder 2010 Kristiansand Grethe Dølbakken Navn Sørlandet sykehus HF

2 Slagutredning Agder 2010 Side 2 av 46 INNHOLD 1. Konklusjon og anbefaling Bakgrunn Mandat prosjektskisse Prosjekt Prosjektorganisasjon Fase Fremdriftsplan Møteplan Metode i utredningsarbeidet Arbeid i prosjektgruppen og utvalget Forhold til ansatte ved SSHF og media Forhold til tilhørere Definisjoner Kunnskapsgrunnlag litteratur Følgende litteratur legges som grunnlags- og kunnskapsmateriale i utredningen Nåværende slagtilbud på Agder Demografi, opptaksgrunnlag, insidens og antall innleggelser akutt slag på Agder Presentasjon av nåværende tilbud ved SSA, SSK og SSF Kommentarer kolonne 1 i tabell 5, SSA Kommentarer kolonne 2 i tabell 5, SSK Kommentarer kolonne 3 i tabell 5, SSF Erfaring med slagenhet med tverrfaglig tilnærming og tidlig mobilisering Erfaring fra prehospitalt samarbeid og tidlig akuttbehandling Styrker og svakheter ved nåværende slagtilbud Utvikling på fagområdet Fremtidig slagtilbud Agder Invasiv behandling av hjerneslag Modell 1: Modell med områdefunksjon ved SSK Kortversjon Fullversjon modell Modell 2:Modell med delt områdefunksjon ved SSA og SSK Kortversjon modell Fullversjon modell Konsekvenser for drift av nevrologisk avdeling... 29

3 Slagutredning Agder 2010 Side 3 av Styrker og svakheter ved Modell1 og Modell Innspill fra eksterne fagpersoner Innspill fra medisinsk avdeling SSA Referanser litteratur Vedlegg Innspill fra eksterne fagpersoner Avdelingsleders vurdering av konsekvenser ved modell 1 og modell Innspill fra medisinsk avdeling SSA Pro - kontra nåværende slagbehandling SSHF... 44

4 Slagutredning Agder 2010 Side 4 av Konklusjon og anbefaling 2. Bakgrunn Hjerneslag er en sykdom med stort skadepotensial som rammer mange. Ca mennesker i Norge rammes hvert år, er den tredje hyppigste dødsårsaken samt dominerende årsak til funksjonshemning og gir store økonomiske konsekvenser. I forhold til beregninger om en økning i andelen eldre vil antall slag i Norge trolig øke med 50 % de neste 25 årene. (2) Hjerneslag omfattes av hjerneinfarkter (85-90 %) og hjerneblødninger (intracerebrale blødninger) (10-12 %). I tillegg kommer hjernehinneblødninger (subarachnoidalblødninger) (3-5 %). (2) Faser i hjerneslagsbehandling vil være: - tid fra innsykning til sykehus tid fra ankomst til trombolyttisk behandling, for noen pasienter en intermediær intensivfase på 0 til 24 timer og for noen få nevrokirurgisk behandling tidlig rehabilitering og utreding av risikofaktorer - rehabilitering, sekundær profylakse og behandling av eventuelle komplikasjoner. Ved Sørlandet sykehus behandles hjerneslag/tia ved sykehusene i Flekkefjord (SSF), Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK). For 2009 ble det ved SSK behandlet 475 pasienter for hjerneslag/tia og 12 for hjernehinneblødninger, ved SSA ble det behandlet 255 og 7 og ved SSF ble det behandlet 100 og 2. De siste fem år har det vært en betydelig faglig utvikling og endring i behandling av spesielt hjerneinfarkt og spesielt trombolyttisk behandling. Dette har satt større krav til vaktberedskap i nevrologi. Høsten 2008 ble det gjennomført en drøfting av vaktberedskapen for nevrologi på Agder. Etter drøftingene ble det besluttet at et minimumskrav er en nevrolog på vakt tilgjengelig for hele befolkningen på Agder hele døgnet året rundt ble det startet med trombolyttisk behandling av pasienter med hjerneinfarkt ved sykehuset i Kristiansand, i Arendal i 2006 og i Flekkefjord som telestroke fra Det forventes at flere behandlingstilbud (ikke-kirurgiske) for hjerneblødninger blir aktuelle i løpet av noen år. De første norske nasjonale retningslinjer ventes ferdigstilt sommeren Et høringsutkast foreligger. Ut ifra dette er det er behov for å evaluere slagtilbudet som blir gitt på Agder og vurdere om det er behov for endret organisering. 3. Mandat prosjektskisse Prosjektet bygges opp i to faser på følgende måte: Fase 1

5 Slagutredning Agder 2010 Side 5 av 46 Lage en utredning basert på fag Utarbeidelse av forslag til organisering av slagbehandling på Agder Beskrive hvilke konsekvenser dette får for drift av nevrologisk avdeling og medisinsk avdeling i Flekkefjord Fase 2 Med bakgrunn av resultat av Fase 1 Utrede hvilken konsekvens endret drift av nevrologisk avdeling har på resten av sykehusets drift Utarbeide et forslag til vedtak Mandat fase 1 Prosjektgruppen skal beskrive nåværende tilbud til slagpasienter på Agder Gi tilbakemeldinger vedrørende styrker og svakheter Konkretisere forslag til en videre organisering Gi en vurdering av hvilken konsekvens forslag har for drift av nevrologisk avdeling og medisinsk avdeling i Flekkefjord Videre organisering skal basere seg på en helhetstenking i forhold til best faglig ivaretakelse av alle slagpasienter på Agder. Organiseringen må være framtidsrettet slik at en tar høyde for også framtidige tilbud. Utvalget skal basere seg på nasjonale og internasjonale faglige anbefalinger og retningslinjer, inklusive utredninger gjort i Helse Sør-Øst samt den kommende nasjonale slagutredningen. Mandat fase 2 Forslag fra fase 1 er utgangspunkt for arbeidet Det settes ned et nytt utvalg som er bredere sammensatt, men aktører i fase 1 bør være godt representert Fagdirektør styrer arbeidet? Utvalget drøfter konsekvenser for Sørlandet sykehus av eventuell endring av drift av nevrologisk avdeling basert på konsekvens av forslag i fase 1 Utvalget kommer med en innstilling som går tilbake til direktør Direktør legger fram resultat av utredning i fase 1 og fase 2 til styret og forslag til vedtak, styret fatter vedtak før sommerferien Prosjekt 4.1 Prosjektorganisasjon 4.1.1Fase 1 Styringsgruppe Styringsgruppen er direktørens ledergruppe Prosjektleder Grethe Dølbakken Referent utvalgsmøter

6 Slagutredning Agder 2010 Side 6 av 46 Rune Jonassen Liv Skråvik, ordstyrer Observatør til prosjektgruppen og utvalget Magne Bøe, avdelingsleder nevrologisk avdeling Henning Garsjø, konst. Klinikksjef medisinsk klinikk Prosjektgruppe Ragnar Solhoff, overlege nevrologisk avdeling SSA Arnstein Tveiten, overlege nevrologisk avdeling SSK Karen Johanne Olsen, slagsykepleier SSK Siri Vegge, slagsykepleier SSF Jens Siemsgluess, overlege medisinsk avdeling SSF Svein Berggren, slagsykepleier SSA Referansegruppe Harald Gåskjenn, tillitsvalgt overleger SSA Cornelia Gåskjenn, tillitsvalgt ass leger SSA Heidi Helene Stykket, tillitsvalg NSF SSA Mette Hamre, enhetsleder SSA Agno Ødegård, enhetsleder SSK Anne Gerd Monstad, tillitsvalgt NSF SSK Anita Vatne, tillitsvalgt overleger SSK Erik Thortveit, tillitsvalgt ass leger SSK Wolfgang Baum, tillitsvalgt overleger SSF Rita Van Lessen, tillitsvalgt ass leger medisinsk avdeling SSF Elisabeth Stordrange, tillitsvalgt NSF medisinsk avdeling SSF Sigrunn Kittelsen, enhetsleder medisinsk avdeling SSF Guri Hoven, overlege lungeavdelingen SSK Jens Pallenschat, fagansvarlig medisinsk avdeling SSF Torstein Gundersen, overlege kardiologisk avdeling SSA Olaf Nic Pedersen, overlege radiologisk avdeling SSA Veronica Bjørnstøl Reijnen, overlege radiologisk avdeling SSK Christian Weigel, overlege radiologisk avdeling SSF Leiv Nyegaard-Larsen, brukerrepresentant Gunleif Thoresen, brukerrepresentant Anton Rodahl, praksiskoordinator Randi Torjussen, hovedvernombud Espen Huldt-Nystrøm, fagdirektør Utvalg Utvalget består av prosjektgruppen og referansegruppen Eksterne fagpersoner Rolf Salvesen, Avdelingsoverlege nevrologisk avdeling ved sykehuset i Bodø og professor i nevrologi ved universitetet i Tromsø. Lars Thomassen, Seksjonsoverlege nevrovaskulær seksjon nevrologisk avdeling ved Haukland universitetssykehus og Professor ved universitetet i Bergen. Styringsgruppe

7 Slagutredning Agder 2010 Side 7 av 46 Direktørens ledergruppe 4.2 Fremdriftsplan Se møteplan under. Fase 1 av prosjektet skal levers klinikksjef den 26. februar. Prosjektgruppen skal inntil den dato ha ferdigstilt en rapport. Fase 2 av prosjektet skal være ferdig juni og levers som sak til styret. 4.3 Møteplan Tema Sted Dato Tid Deltagere Drøftingsmøte TV Møte med media Møte i prosjektgruppen Møte i prosjektgruppen Møterom 1. etasje SSK Møterom 2. etasje adm Møterom nevrologisk avd SSK Brakken til Personal og arbeidsmiljø 19.jan Kl 1000 TV, HVO, klinikksjef 25.jan Kl Avdelingsleder, presseansvarlig SSHF, klinikksjef, prosjektleder 27.jan Kl Prosjektgruppen, avdelingsleder, klinikksjef, Rune Jonassen 3.febr Kl Prosjektgruppen Møte AMU SSK 09.febr Prosjektleder klinikksjef, avdelingsleder Møte i prosjektgruppen Møte i prosjektgruppen Møte i utvalgsmøte Møte i prosjektgruppen Møte med styringsgruppen Møte i prosjektgruppen Møte i prosjektgruppen Møte i utvalget Beredskapsrommet over akuttmottak Rica Dyreparken Hotell Rica Dyreparken Hotell Rica Dyreparken Hotell Det blå møterom Uke 8 Beredskapsrommet over akuttmottak Rica Dyreparken hotell Rica Dyreparken Hotel 10.febr Kl Prosjektgruppen 16. febr Kl Prosjektgruppen 16.febr Kl Prosjektgruppen Referansegruppen klinikksjef, avdelingsleder 16.febr Kl Prosjektgruppen 03.mars Prosjektleder Avdelingsleder 9.mars Kl Prosjektgruppen 12. mars Kl Prosjektgruppen 12.mars Kl Prosjektgruppen, referansegruppen, klinikksjef,

8 Slagutredning Agder 2010 Side 8 av 46 avdelingsleder Møte i styringsgruppen Møte i prosjektgruppen Møte i prosjektgruppen Møte i prosjektgruppen Rapport ut eksterne fagpersoner+svar Møte i prosjektgruppen Rapport ut til utvalget Møte i utvalget Møte i utvalget Levere rapport til klinikksjef Levere rapport til klinikksjef SSK 17.mars? Prosjektleder, avdelingsleder Beredskapsrommet over akuttmottak Møterom nevrologisk avd 1. etasje Beredskapsrommet over akuttmottak 15.mars Kl Prosjektgruppen 22.mars Kl Prosjektgruppen 24.mars Kl Prosjektgruppen 26.mars 12.april Beredskapsrommet 13.april Kl Prosjektgruppen Quality resort og Hotel Quality resort og Hotel SSK 20.april 24.mars Utsatt Kl Prosjektgruppen, referansegruppen, klinikksjef, avdelingsleder 26.april Kl Prosjektgruppen, referansegruppen, klinikksjef, avdelingsleder 26.mars Utsatt Prosjektleder, prosjektgruppen? avdelingsleder 5. Metode i utredningsarbeidet 5.1Arbeid i prosjektgruppen og utvalget Prosjektgruppen velger å jobbe i en prosjektrapport som et fortløpende arbeidsdokument for gruppen. Rapporten sendes ut til referansegruppen i forkant av utvalgsmøtene. I tillegg oppdateres Plan for gjennomføring fortløpende og denne vil benyttes som presentasjon i utvalgsmøtene.

9 Slagutredning Agder 2010 Side 9 av 46 Prosjektgruppen vil ha hyppige møter og at møtene er over litt varighet. I mellom møtene jobber hver enkelt med oppgaver som fordeles i prosjektgruppemøtene. Vi er enige om at vi vil ha en god prosses og at vi vil enes om et forslag. Referansegruppen og prosjektgruppen skal møtes i tre møter i første fase og er til sammen utredningens utvalg. Utvalget vil være fora for diskusjon og innspill og skal være med å formulere et forslag til fremtidig slagtilbud. Det lages referat fra utvalgsmøtene. Referatene godkjennes av prosjektgruppen før de legges ut på intranett tilgjengelig for alle ansatte i SSHF. Videre så skal utvalget vektlegge innspill fra eksterne fagpersoner. Eksterne fagpersoner velges av prosjektgruppen. 5.2Forhold til ansatte ved SSHF og media Prosessen med utredning av slagbehandlingen på Agder skal være åpen. I forhold til å ivareta intern informasjon til alle ansatte ved SSHF vil lokal presseansvarlig Rune Jonassen deltar på møtene og referater legges på et eget område på intranett. Referatene vil bli lagt ut på intranett straks etter at referat foreligger. Medlemmer av utvalget vil også ha et spesielt ansvar for informasjon til ansatte og medlemmer. Referat fra utvalgsmøtene sendes også ut til mailgruppen foretakstillitsvalget og utvidet ledergruppe. Øvrig presse har en stående og generell invitasjon om å være tilhører på møter i utvalget, men ikke i møter i prosjektgruppen. Media (NRK, Agderposten, Fedrelandsvennen, avisen Agder) inviteres til et møte i forkant av utredningen for å informere om dette. 5.3Forhold til tilhørere På utvalgsmøtene vil de som måtte ønske det kunne være tilhørere i møtene. 6. Definisjoner Akutt slagbehandling, tid: Denne gruppen vektlegger akutt slagbehandling i fasen 0-7 dager. Sykehusområde områdesykehus: Under arbeidet med å beskrive dagens slagtilbud på Agder og tanker for fremtid slagtilbud vil gruppen beskrive den forståelse vi har av disse to begrepene. Begrepene finnes i rapporten Innsatsområde 1: Hovedstadsprosessen DP2: Spesialiserte funksjoner og delprosjekt3: Hovedstadsprosessen.(3) (4) Helse Sør-Øst deles i sykehusområder (7 i alt i Helse Sør-Øst + Sunnaas Sykehus) der Sørlandet som et geografisk område er ett sykehusområde med tre sykehus. Innenfor hvert sykehusområde skal det defineres et områdesykehus og funksjoner som skal ivaretas der.(4) Medisinske spesialiteter/ fagområder kan deles i 3 nivåer, basisfunksjoner spesial/områdefunksjoner regionfunksjoner (3)

10 Slagutredning Agder 2010 Side 10 av 46 Oppsummering av anslagene for opptaksområder på de tre nivåene gir: Basis Indremedisin, en befolkning på (optimalt ) og kirurgi min Område Indremedisin min og kirurgi > Region Hele regionen som opptaksområde, en befolkning på 2,6 mill. (3) Se også avsnitt 6.2 Slagsykepleier sykepleier med ansvar for kontinuitet, kompetanseheving og koordinering vedrørende pleievirksomheten i slagenheten. (2) Slagenhet Det finnes ulike modeller for slagenhetsbehandling der den modellen som kombinerer akuttbehandling og tidlig rehabilitering er mest studert.(2) I nasjonale retningslinjer for slagbehandling anbefales denne modellen og bruker følgende definisjonen på slagenhet: en organisert behandling av slagpasienter i en geografisk avgrenset enhet med faste senger, bemannet med tverrfaglig spesialopplært personale og med et standardisert program for diagnostikk, observasjon, akutt behandling og tidlig rehabilitering. (2) Se også avsnitt 5. Nevroradiolog Etter kontakt med norsk nevroradiologisk forening kan det summeres opp at nevroradiologi ikke er noen formell subspesialitet i Norge. Betegnelsen er likevel i bruk i spesialiserte miljøer med seksjonering. Det finnes ingen definerte krav for å være nevroradiolog i Norge. Uformelt har man vektlagt to års tjeneste. Utviklingen i Norge ser ut til å bli å bruke den europeiske godkjenningen. Radiologer med interesse kan melde seg inn i Norsk Nevroradiologisk forening (NNF). Det finnes en internasjonal sertifisering som noen medlemmer i den norske foreningen har, en Board Exam etter gjennomført ECNR - kursserie. Se kommentarer under tabell 6 ang beskrivelse av dagens slagtilbud nevroradiologisk kompetanse SSA og SSK. Det har vært en diskusjon i utvalget om bruk av denne tittelen på mindre sykehus uten nevoradiologisk seksjon. 7. Kunnskapsgrunnlag litteratur 7.1Følgende litteratur legges som grunnlags- og kunnskapsmateriale i utredningen Nasjonale faglige retningslinjer: Behandling og rehabilitering av hjerneslag, utkast til høring Innsatsområde 1: Hovedstadsprosessen DP2: Spesialiserte funksjoner, Prosjektrapport Karolinska Stroke Update ESO European Stroke Organisation Guidelines 2009 ASA American Stroke Organisation Guidelines 2009

11 Slagutredning Agder 2010 Side 11 av Nåværende slagtilbud på Agder Nevrologisk avdeling er en tverrgående avdeling bestående av nevrologiske sengeposter og poliklinikk ved SSA og SSK. Sengene fordeler seg slik: SSA har 6 slagsenger og 4 nevrologiske senger, og SSK har 8 slagsenger og 12 nevrologiske senger. Slagenheten ved SSK og SSA ivaretar akutt og sub akutt slagbehandling. Det er slagenhet i medisinsk avdeling SSF med 4 slagsenger. Spesialrehabilitering ivaretas ved klinikk for rehabilitering (på Kongsgård i Kristiansand). Slagenheten ved SSF ivaretar spesialrehabilitering av slagpasientene i tillegg til akutt og sub akutt slagbehandling. På bakgrunn av beslutning høsten 2008 om minimumskrav om en nevrolog i vakt tilgjengelig for hele befolkningen på Agder hele døgnet hele året ble det behov for å se på hvordan dette kunne oppnås i perioder der bemanningen er lav, spesielt i sommerferie. Etter en prosess der en så på flere mulige løsninger for å ivareta vaktordningen gjennom sommeren 2009, ble det besluttet en sommerstenging av nevrologisk avdeling ved sykehuset i Arendal. Erfaringer fra sommerstenging er samlet i en rapport og overlevert styret for SSHF. Samme ordning med sommer stenging ved SSA er vedtatt for sommeren Videre ble det utarbeidet en prosedyre som viser vaktordninger som dekker behovet for nevrolog i vakt også i perioder med vanlig drift. 8.1Demografi, opptaksgrunnlag, insidens og antall innleggelser akutt slag på Agder Agder har per en befolkning på innbyggere fordelt på i Vest- Agder og i Aust-Agder. Der er henholdsvis 15 kommuner i hvert av fylkene der kommunene Arendal og Kristiansand er de største med henholdsvis innbyggere i Arendal og i Kristiansand. Flekkefjord kommune har 8975 innbyggere. I tillegg har Sørlandet Sykehus vaktfunksjon for to grensekommuner i Rogaland og Telemark slik at samlet opptaksområde er en befolkning på Lengste avstand til sykehus i Agder er på 208 km (Hovden i Bykle til Kristiansand) og angitt reisetid på ca 3 timer. Avstanden fra Flekkefjord til Kristiansand er 108 km og fra Kristiansand til Arendal er det 69 km. Som insidens tall for hjerneslag i Norge brukes hyppig 300 per per år. Dette baserer seg på en befolkningsbasert studie i Inherred (Nord-Trøndleag) midt på -90 tallet. 1 Tabell 1 Tabellen viser antall innbygger fordelt på fylker og bykommuner med sykehus samt lengste reise vei til sykehus i Agder(fra Bykle i Aust-Agder til Kristiansand). Tabellen viser også avstand og kjøretid mellom byene Flekkefjord Kristiansand Arendal. Prehospitale tjenester oppgir kjøretid med ambulanse på RØD tur og vil være avhengig av føreforhold og pasientens tilstand (kjøre forsiktigere når pasienten er kvalm, for eksempel) Antall innbyggere Vest-Agder Aust-Agder

12 Slagutredning Agder 2010 Side 12 av 46 Antall innbyggere, Kristiansand Arendal Flekkefjord kommuner Lengste avstand til sykehus på Agder Kilometer Kjøretid 208 Ca 3 timer Avstand mellom byer: Kilometer Kjøretid m ambulanse RØD tur Flekkefjord - Kristiansand min Kristiansand Arendal 68,8 40 min Helikoptertid lengste avstand Agder, fra Hovden til SSK, ca 40 min Helikoptertid mellom SSF-SSK er i underkant av 30 min. Fra SSA til SSF er det ca 40min, medregnet omlasting, ca 1,5 timer fra varsling til pasienten er fraktet fra SSF til SSK Helikoptertid fra SSA til SSK er ca 20min, med innlasting ca 30 min. Fra SSK til SSA vil det ta ca det dobbelte, 60 min. Tabell 2 Tabellen viser opptaksgrunnlag for akutt slag fordelt på sykehusene i SSHF med randkommuner til Telemark og Rogaland. Gruppen er enig om denne inndelingen av opptaksgrunnlaget. Kommunene som er randkommuner i Telemark og Rogaland er vist i tabell 4. Tabellen viser også totalt opptaksgrunnlag for hele Agder. Opptaksgrunnlag SSA SSK SSF akutt slag Opptaksgrunnlag kl Opptaksgrunnlag hele Agder med randkommuner i Telemark og Rogaland Tabell 3 Tabellen viser antall innleggelser med akutt slag for 2007 til 2009 fordelt på sykehusene i SSHF og på diagnosekodene I60, I61, I63, I64 og G45.9. Videre så viser tabellen antall trombolysebehandlinger fra oppstart trombolysebehandling fordelt på sykehusene i SSHF og spesielt antallet for Nederst viser tabellen prosent av alle med hjerneinfarkt som fikk trombolysebehandling. Antall SSA SSK SSF innleggelser slag* 2007 I I I I G Sum Sum SSHF I I I I

13 Slagutredning Agder 2010 Side 13 av G Sum Sum SSHF I I I I G Sum * ** Sum SSHF 830 Antall trombolysebehandlinger % av alle med hjerneinfarkt : 32 I : 165 I 2009: 49 9 % 17 % 4 % : 18 I 2009: 3 DiagnosekodeI60 - Hjernehinneblødning, I61 - Hjerneblødning, I63 - Hjerneinfarkt, I64 - Uspesifisert og G45.9 TIA *Sommerstenging av nevrologisk avdeling Pasientene ble transportert til SSK. **CT maskin ved SSF nede for noen måneder. Pasientene ble transportert til SSK. Ideell prosentandel for trombolysebehandling av det totale antall hjerneinfarkt: Det finnes ikke noe konsensus på dette. En innfallsvinkel er å se hva som gjøres på de mest aktive sentrene. Sentere med lang historikk med aktiv holdning til trombolysebehandling kan ligge på opp til %. Helsinki rapporterer 20 %. I Norge har Haukeland Universitetssykehus lengst historikk og rapporterer nå også %. Også Ullevål Universitetssykehus rapporterer i 2009 om lag 15 %. Tabell 4 Tabellen viser opptaksområder og opptaksgrunnlag fordelt på kommuner på Agder med randkommuner mot Rogaland og Telemark. Gruppen er enig om denne fordeling av befolkning og kommuner. SSA SSK SSF Kommune Antall Kommune Antall Kommune innbyggere innbyggere Risør 6889 Lillesand 9329 Farsund 9427 Grimstad Birkenes 4608 Flekkefjord 8975 Arendal Iveland 1224 Lyngdal 7636 Gjerstad 2496 Evje og 3408 Kvinesdal 5690 Hornnes Vegårshei 1881 Bygland 1225 Sirdal 1739 Tvedestrand 5939 Valle 1292 Sokndal 3246 Froland 4896 Bykle 965 Lund 3111 Åmli 1855 Kristiansand Nissedal 1393 Mandal Fyresdal 1379 Vennesla Songdalen 5804 Søgne Marnardal 2223 Åseral 914 Audnedal 1630 Antall innbyggere

14 Slagutredning Agder 2010 Side 14 av 46 Lindesnes 4620 Hægebostad 1620 Sum Presentasjon av nåværende tilbud ved SSA, SSK og SSF Gruppen velger å beskrive nåværende slagtilbud ut ifra elementer som er sentrale i beskrivelse av en slagenhet. Disse er: Personell Diagnostisering Monitorering Behandling Infrastruktur Prosedyrer og protokoller Under tabellen er det lagt til utfyllende kommentarer til enkelte av punktene. Tabell 5 Tabell 5 viser en beskrivelse av dagens slagtilbud på Agder fordelt på sykehusene i SSHF. Gruppen er enig om punktene i beskrivelsen (1 6) og innholdet er utarbeidet i fellesskap i gruppen. Slagenhet SSA SSK SSF 1 Personell Legebemanning - Nevrolog på vakt Kl /7 - og til stede Kl 8-16 og 19-20, helg 8-13 og Kl 8-23, helg 8-18 Ingen Ingen Radiolog på vakt 24/7 24/7 Kl (radiograf til kl 23, kan tilkalles utover dette) - og til stede Kl og 20-22,lør7- Kl , lør , søn Kl ,søn Nevroradiolog Kl hverdager Kl hverdager Ingen - Overlege med. avd. 24/7 24/7 24/7 vakt - og til stede Kl 08-20, helg Kl , lørd/sønd Ass lege med. Avd. 24/7 24/7 Se overlege medisinsk avd - Turnuslege 24/7 24/7 24/7 - Anestesi lege bakvakt 24/7 Ingen på vakt - og til stede Ingen 24/7 Ingen - Anestesilege forvakt på 24/7 24/7 24/7 vakt - og til stede 24/7 24/7 24/7 Sykepleierbemanning - Slagsykepleie Ja Ja Ja - Pleiefaktor 1,12 1,45 1,54 - Årsverk 6,72 11,65 6,17 - Fagsykepleier Ingen 30 % + 20 % prosjekt Ingen Fysioterapeut, årsverk 0,7-0,8 1,1 Ja Ergoterapeut, årsverk 0,7-0,8 1 Ja Sosionom Tilgjengelig etter behov Tilgjengelig etter behov Ingen Prehospitalt personell 24/7Tilfredstillinde AMK 24/7Tilfredstillinde AMK rutiner, 24/7Tilfredstillinde AMK rutiner, rutiner, helikopter, ambulanse helikopter, ambulanse helikopter, ambulanse, legebil

15 Slagutredning Agder 2010 Side 15 av 46 Lab 24/7 24/7 Kl hverdager, helg , ellers hjemmevakt Logoped Ingen Ingen Ingen Forskning Ingen Pågående forskning Ingen Fagutvikling / videreutdanning 2 spesialsykepleiere i nevrologi En spesialsykepleier i psykiatri og sykepleier med veiledningspedagogikk Fagsykepleier i master studie, videreutdanning i psykisk helse og i rehabilitering og habilitering Sykepleier med videreutdanning i psykisk helse Sykepleier med veiledningspedagogikk 2 spesialsykepleiere i nevrologi (under utdanning) 2 Diagnostisering GCS 24/7 24/7 Ingen NIHSS 24/7 24/7 24/7 Klinisk Nevr status 24/7 24/7 24/7 CT 24/7, prioritert og ofte umiddelbart, multislice maskin med mulighet for CT A og perfusjons CT 24/7, prioritert og ofte umiddelbart, multislice maskin med mulighet for CT A og perfusjons CT Lege i spesialisering i geriatri. Hjelpepleier videreutdanning i rehabilitering. To spesialsykepleiere i rehabilitering Daglig leder har i tillegg til spesialutdanning i rehabilitering praktisk pedagogisk utdanning. Fysioterapeut holder på med master i nevrologisk fysioterapi Logoped, lang erfaring med slagrammende og vært med siden oppstart i /7, prioritert ofte umiddelbart (tilkalle radiograf i hjemmevakt), multislice maskin med mulighet for CT A og perfusjons CT CT angio 24/7,radiolog tilkalles 24/7,også uten radiolog Kl hverdager CT perfusjon 24/7, radiolog tilkalles Utprøvd, ikke innarbeidet rutine Ingen MR Hverdag/dagtid, mulig utover dette avhengig av radiografbemanning Kl 07 16, man-tirs-ons til kl 20 Ingen UL halskar Ja Ja Ja TCD Ja Ja Nei Ekko TTE Ja Ja Ja Ekko TØE Ja Ja Ja Konvensjonell angio Ja Ja Nei 3 Monitorering Telemetri Ja Ja Ja 4 Behandling Mottak av slagpasienter Kl /7 24/7 Teamrespons Kl /7 24/7 Iv trombolyse Kl /7 24/7 o Door to needle time 51 min. i min (median for 2009) 48 min. o Gis hvor CT lab fra uke CT lab Intensiv o 1.døgn, hvor 5 timer coronar, deretter Majoriteten direkte til slagenhet, slagenhet liten selektert gruppe til intensiv. BT Ja Ja Ja Blodsukker Ja Ja Ja NIHSS kort Ja Ja Ja Pasienten 2-7 døgn Slagenheten, noen på intensiv, overtallige ligger på nevrologisk side Slagenhet, overtallige ligger på nevrologisk side 5 Infrastruktur Intensivavdeling Ja Ja Ja Antall slagsenger Hvor Egne senger i egne rom, avgrenset område i nev.avd. i felles sengepost med med.avd. Egne senger i egne rom, avgrenset område i nevrologisk avdeling Noen på intensiv, noen slag Slagenhet eller intensiv Egne senger i egne rom avgrenset område i med. avd. Beleggsprosent 75,84 91,5 61,0 Antall liggedøgn 3,8 4,7 12,9 Trenings rom Treningsrom i post og i Treningsrom i posten Treningskjøkken, ergo, fysio fysio/ergo lokaler, treningskjøkken Treningskjøkken Spise rom Spisestue Spiserom / oppholdsrom Oppholdsrom Annet Varmtvannsbasseng Varmtvannsbasseng

16 Slagutredning Agder 2010 Side 16 av 46 6 Protokoller og prosedyrer SITS* Ja, reg. gjenopptas 2010 Ja, fortløpende fra 2003 Ingen Lokalt Ingen Ja, med fortløpende registrering Ingen trombolyseregister Generelt slagregister Ingen Eget generelt slagregister Ingen Standard akuttprosedyre Ja, iverksettes i akuttmottak Ja, iverksettes i akuttmottak Ja, iverksettes i akuttmottak Prosedyre for videre Ja Ja Ja utred/beh. Utredning og tidlig rehabilitering Ja Ja Ja Rutiner for opplæring Ass enhetsleder ansvarlig Tverrfaglige kveldsmøter Slagundervisning for akuttmottak x2 pr år Undervisning av alle nye turnusleger Rotasjon for ass leger til slagenheten Skriftlig material for sykepleiere 5opplæringsvakter Undervisning x1 pr uke 2 dager obligatirisk undervisningsdager per år Slagundervisning for akuttmottak x 2 pr år for Undervisning av alle nye turnusleger med fokus på akuttprosedyren Rotasjon av ass leger til slagenheten Skriftlig materiale for sykepleiers Kurs dager i medisinsk avdeling Nye turnusleger får introduksjon vedrørende slagpasienter av ass.lege/overlege Rotasjon av ass. leger til slagenheten *SITS: Safe Implementation of Treatment in Stroke. Ved oppstart i 2003 anbefalt som obligatorisk registrering av trombolysebehandling Kommentarer kolonne 1 i tabell 5, SSA Punkt 1 To nevroradiologer ved SSA, se def. avsnitt 5 ang dette. Se også vedlegg til referat fra utvalgsmøte. To nevroradiologer går i tillegg til kl hver dag 6-delt vakt slik at 1/3 av tiden er nevroradiolog tilgjengelig hele døgnet. PACS online hjemme for nevrolog i Radiolog har ikke online tolking. Nevrologisk kompetanse: En overlege har doktorgrad. En overlege og en assistentlege er doktorgradsstipendiater. SSA har PCI senter for SSHF og både kardiologvakt og PCI vakt 24/7. Karkirurg ved SSA konsulteres ved spesifikke karkirurgiske problemstillinger. Helikopterbasen for SSHF er stasjonert ved SSA. Punkt 4 Prosedyre endres febr 2010 og trombolyse gis på CT lab fra dette tidspunkt. Tidligere ble det gitt på coronaravdelingen. En forventer en kortere door-to-needle-time. Fra nov min gjelder 7 pasienter. Punk 6 Team respons - med 2 sykepleiere. Sykepleier og nevrolog følger med til CT 8.2.2Kommentarer kolonne 2 i tabell 5, SSK Punkt 1 Det er 24/7 for- og bakvakt i nevrologi. Vakthavende nevrolog forvarsles ved akutt hjerneslag. I hjemmevakt-timene etter kl 23 oftest til stede når pas ankommer, eventuelt svært kort tid etter. Slagpasienter tas imot av medisinsk ass lege i tidsrom nevrolog har hjemmevakt. Nevrologisk kompetanse: SSK har den største vitenskaplige produksjon innen nevrologi i Norge utenfor universitetsklikkene. Tre overleger har doktorgrad. En overlege er professor i nevrologi. Denne er veileder og medforfatter i

17 Slagutredning Agder 2010 Side 17 av 46 cerebrovaskulær forskning som veileder og medforfatter og aktiv i prosedyreutvikling som nå er rullet ut på nasjonal plattform. Fem overleger og til enhver tid om lag halvparten av assistenleger gjør ultralyd av precerebrale kar inkludert orienterende transkraniell undersøkelse. Det er en ti års historikk på rutinemessig transkraniell undersøkelse. Overlege ved slagenheten SSK har vært faglig pådriver over en tiårsperiode. Deler av akuttprosedyrer fra SSK for trombolyse er tatt opp ved mange sentere i Norge inkludert Universitetsklinikker. Nevroradiologer fra Sverige jobber i fast rullering (vikarordning) og er ofte til stede til sent på kveld, se vedlegg til rapporten. Ordningen har vært stabil det siste året. De utgjør stor kvalitet akutt og elektivt, men de inngår ikke i vaktturnus og det forutsigbare akutt-tilbudet. En fast radiolog har i særskilt grad jobbet dedikert med nevro-mr de siste fem år. Han har jobbet i tett samarbeid med nevrologene og bygget opp MR service for det cerebrovaskulære felt og nevroonkologien (med full stråleenhet i Kristiansand). Den reelle nevroradiologiske kompetansen er betydelig. Se vedlegg til rapporten. Radiolog har ikke online tolking. Nevrolog i vakt har bærbar PC med online tilgang til PACS for tolking av bilder hele døgnet. Ordningen er en støtte til bakvakt som er hjemme til hjelp i klinisk vurdering av pasienten. Radiolog tolker bildene. Lavt antall sykepleier vanskeliggjør oppfølging på enkelte vakter. For mange krevende pasienter i forhold til bemanning. For få/ingen sub intensive senger. Slike pasienter ligger som oftest i sengepost. Ressurskrevende. Samdrift med nevrologiske side gir vakter med få spesialiserte sykepleiere og flytting av ressurs fra slagenhet til nevrologisk side på travle vakt. Forskning: Innen hjerneslag er egen befolkningsbaserte trombolysedata publisert i internasjonal artikkel. Oppdaterte resultater presenteres på International Forum on Quality & Safety in Healthcare april En PhD stipendiat kartlegger forekomst og prognose av hjerneblødning. En D- stillingskandidat (50 % forskning) kartlegger prognose ved trombolyse hos pasienter over 80 år. Nevrokirurg bosatt i Kristiansand er ansatt i delt stilling mellom SSK og Rikshospitalet med ukentlige vakter og intrakraniell operasjonsaktivitet ved RH. På dagene i Kristiansand har han tilsyn og vurderinger av pasienter med nevrokirurgiske problemstillinger og ekstrakraniell operasjonsaktivitet. Karsenter, med karkirurgi og tilhørende radiologisk kar-intervensjon er lagt til SSK. Dette innebærer jevnlig kateterbasert arbeid og inkluderer døgnkontinuerlig beredskap på intra-arteriell trombolyse i alle kroppens arterier og graft utenom hjerte og hjerne. Punkt 2 Våren 2009 ble CT angio innført som rutineundersøkelse døgnet rundt. Behandlingsstart ved trombolyse ble flyttet til CT bordet og behandlingsstart ble flyttet frem før CT angio for å vinne tid. Trandate i.v. gis rett etter innkomst ved BT > 185/110 og stor sannsynlighet for trombolysebehandling. Fra januar til oktober 2009 fikk 12 av 41 pasienter som fikk trombolysebehandling i 2009 tatt akutt CT angio. De hadde en median door-to.needle-time på 22 minutter fordi CTA kom rett etter bolus og dermed ikke forsinket oppstart. Landsgjennomsnittet for var 75 minutter (med eller uten CT angio).

18 Slagutredning Agder 2010 Side 18 av 46 Hver dag fra kl 0700 til 0800 er det satt av time for slag-mr. Dette dekker for 1-3 pasienter. Punkt 4 Høyt antall behandlinger og kort door- to- needle time er et resultat av et omfattende arbeid med logistikk med tallrike samarbeidsprosjekter med flere samarbeidspartnere gjennom mange år. Vi kjenner ingen raskere door- to- needle time i Skandinavia og resultat er oppnådd uten tilstedevakt verken i nevrologi eller radiologi. I 2009 var det 48 trombolysebehandlinger på 7 ass leger som gir om lag 7 behandlinger pr ass lege pr år. Volumet antas å være relevant for erfaring og kvalitet. Fra 2003 til og med 2009 har det vært 2,4 % symptomgivende intracerebrale blødninger (4/167) i forbindelse med trombolyse. Utklipp SITS-oversikt for 2009 etter at vi hadde lagt inn 37 pasienter (av 48 i 2009). Center er SSK, Country er Norge. Punk5 Tilfeldige romløsninger kan vanskeliggjøre oppfølging av pasienter. De fysiske forhold i avdelingen ligger svært godt til rette for å drifte flere senger/rom, men pleierressursene tillater det ikke. Punkt 6 Med teamrespons menes mottak av pasienten i akuttmottak av et team som følger en teamprosedyre. Teamprosedyren beskriver oppgaver til medlemmene i teamet i form av tiltakskort. Medlemmene er 3 sykepleiere fra akuttmottak, turnuslege, nevrolog/medisinsk bakvakt og bioingeniør. Ved behov utvides teamet med anestesipersonell. Akuttmottak praktiserer teamøvinger med simulerte case 2 ganger i året Kommentarer kolonne 3 i tabell 5, SSF Punkt 1 Vakthavende nevrolog SSK har vakt for SSF 24/7 med ansvar for tolking av bilder på vakttid og kliniske råd vedrørende behandling inkludert trombolyse. Det er ikke definert noe ansvar innen radiologisk klinikk SSHF for tolking av bilder ved SSF på kveld og natt. Eksiterende ordning er initiert av klinikere ut fra hva som har vært mulig å gjøre for å dekke åpenbare kliniske behov. Punkt 4. Trombolyse gis av medisinsk lege med veiledning av nevrolog i vakt ved SSK via telefon teleslag. Leger SSF og SSK ser CT bilder samtidig på samme server

19 Slagutredning Agder 2010 Side 19 av 46 Punkt5 Slagsengene benyttes av medisinsk avdeling når ikke fylte senger. Personell roterer til medisinsk avdeling ved behov. 8.3Erfaring med slagenhet med tverrfaglig tilnærming og tidlig mobilisering Det tverrfaglige samarbeidet i slagenhet er en av nøklene for at prosessen rundt pasienten skal bli mest mulig vellykket. Tverrfaglige behandlingstiltak For å kunne ta hånd om slagpasienter i akuttfasen og løse de oppgaver som trengs i forhold til akuttbehandling, observasjon, forebygging og behandling av komplikasjoner og følgetilstander samt stimulering, mobilisering og opptrening, trengs et godt tverrfaglig samarbeid. Tverrfaglig teamsamarbeid er en av de sentrale faktorene i vår slagenhetsbehandling og at akuttbehandlingen i slagenheten organiseres slik at det tverrfaglige samarbeid ivaretas. Vi arbeider tverrfaglig fordi vi tror at flere yrkesgrupper bedre ser helheten enn det vi gjør hver for oss. Når det gjelder hjerneslag er det ikke bare snakk om en isolert lammelse i en arm eller talevansker som er problemet. Hele livssituasjonen til den som rammes forandres, og skal vi hjelpe, må vi ha en helhetlig tilnærming. Det er behov for ulike yrkesgrupper som ser det andre ikke ser. Samlet team har større kompetanse enn noen av enkeltmedlemmene. Leger, terapeuter og pleiepersonale er like viktige. Sykepleiere som er på jobb 24t i døgnet observerer og ivaretar pasientens behov kontinuerlig. Legen diagnostiserer, behandler og utreder pasienten. Terapeuter kartlegger og igangsetter mobilisering og trening. I tverrfaglig samarbeid er hensikten å jobbe mot felles mål. I en slagenhet er det svært effektivt og hensiktsmessig og til pasientenes beste. Tidlig mobilisering Tidlig mobilisering og rehabilitering er også en av de sentrale faktorene i slagenhetsbehandling og bør tilbys alle slagpasienter. Flere komplikasjoner slik som for eksempel DVT, lungeemboli, pneumoni, kontrakturer og trykksår er forbundet med immobilitet etter hjerneslag, og det er klar sammenheng mellom tidlig mobilisering og overlevelse. Mobilisering bør derfor skje så fort pasienten er medisinsk stabil. Hovedregelen er innenfor det første døgnet. Erfaringen er at det har betydning å ha en stabil kjerne av personell på et tverrfaglig nivå. Personer som jobber sammen i mange år får et slagblikk på alt det som har med slagpasienter å gjøre, både når det gjelder medisinsk, nevrologisk og innen for rehabilitering. Godt samhold om felles interesser gjør at slagpasienten blir godt ivaretatt. I tillegg så er det viktig med et nært samarbeid med klinikk for rehabilitering ved SSK og selvsagt et tett samarbeid med 1. Linjetjenesten. 8.4Erfaring fra prehospitalt samarbeid og tidlig akuttbehandling Det er vist at en felles AMK prosedyre i stor grad bidrar til å fremme rask adkomst til akuttbehandling. Antall akuttbehandlinger går opp når en har en klar AMK prosedyre.

20 Slagutredning Agder 2010 Side 20 av 46 Det har vært episoder med uklarhet om ansvar der grensene i vaktskifter tøyes, og tolkes og som har ført til avvikssaker. På Agder er der 21 ambulanse stasjoner og helhetlig 29 ambulanser hvorav 2 er dag ambulanser og 27 døgn ambulanser. De er fordelt på ansvarsområde for de 32 kommuner, 15 Aust- og 15 Vest-Agder + 2 Telemark, Nisserdal + Fyresdal. Noen ambulansestasjoner dekker flere kommuner. Det skilles ikke på akutte eller vanlige turer vedrørende stasjonering vs. destinasjon. Prosedyren for innbringing av hjerneslagpasient finnes i SSHF s elektroniske prosedyreverktøy, EkWeb. 9. Styrker og svakheter ved nåværende slagtilbud Prosjektgruppen velger etter anbefaling i mandat for slagutredningen å gjøre en Pro kontra analyse av en del områder ved dagens slagtilbud på Agder. Perspektiver som er belyst i analysen er: Pasientperspektivet Fag og kompetanseperspektivet Personell og resursperspektivet Hele analysen ligger som vedlegg i avsnitt Utvikling på fagområdet Utredning og behandling av hjerneslag er i stor utvikling. Gruppen vil blant annet fremheve følgende i forhold til utvikling på fagområdet som må følges nøye: Slagenheter med bemanning og infrastruktur i henhold til nasjonale (2) og internasjonale retningslinjer og med hensyntaken til moderne akutt behandling og overvåking Rask tilgang til klinisk og radiologisk kompetanse. Bedret billeddiagnostikk blir avgjørende for behandlingsvalg Invasiv behandling, utvelgelse av pasienter som er aktuelle og utførelse av behandlingen. Nevrokirurgisk behandling ved intrakranielle blødninger og mediainfarkter. Viktig blir entydig transportakse og god kvalitet på transport av pasienten Sonolyse Ultralyd/doppler-signal sendes gjennom tinningen mot den tilstoppede blodåren i hjernen under pågående trombolyse-behandling. Det er økende evidens for at dette gir raskere og mer komplett oppløsning av blodpropper. Slik behandling utføres i praksis av assistent leger eller overleger i nevrologi som får spesialopplæring. Hypotermi, nedkjøling av pasienter med hjerneinfarkt Akutt behandling for hjerneblødninger. Per i dag er det mest fokus på: o Hemostatisk behandling o Aggressiv BT senking

21 Slagutredning Agder 2010 Side 21 av 46 Monitorering økt behov 11.Fremtidig slagtilbud Agder De siste fem år har det vært en betydelig faglig utvikling og endring i behandling av spesielt hjerneinfarkt og spesielt trombolyttisk behandling og det forventes at flere behandlingstilbud (ikke-kirurgiske) for hjerneblødning blir aktuelle i løpet av noen år. Videre så lanseres i disse dager de første nasjonale retningslinjer for slagbehandling. Ut ifra dette var det behov for å evaluere slagtilbudet som blir gitt på Agder og vurdere om det er behov for endret organisering. Prosjektgruppen er ihht mandat blitt bedt om å konkretisere forslag til en videre organisering av slagtilbudet på Agder med en beskrivelse av konsekvenser for drift av nevrologisk avdeling SSA og SSK samt medisinsk avdeling SSF. Etter innspill fra styringsgruppen i utvalgsmøtene blir det også bedt om at økonomiske konsekvenser av forslag beskrives detaljert og tydelig. Videre så skal forslag til organisering basere seg på en helhetstenking i forhold til best faglig ivaretakelse av alle slagpasienter på Agder samt at den er fremtidsrettet og også tar høyde for fremtidige tilbud. Prosjektgruppen har kommet frem til 2 modeller som beskrivelser forslag til fremtidig slagtilbud på Agder. Modellene beskrives ved hjelp av en kortversjon og en fullversjon. Beskrivelsen av fullversjonen inneholder ulik grad av detaljer, forutsetninger, fortolkninger og vurderinger i forhold til faglig innhold og økonomiske konsekvenser. Utredningen har vist at teleslagtilbudet til SSF må forbedres. Både modell1 og modell 2 har tatt høyde for dette i sin beskrivelse. Faglige forhold som vektlegges i modellbeskrivelsen er: Størrelse på senter Tid til behandling/tidstap Tilbud og innhold i senter Resurs/personalbehov Fremtidsrettet tilbud 11.1 Invasiv behandling av hjerneslag Invasiv behandling ved akutt hjerneinfarkt for Agder Det er mange usikkerhetsmomenter vedrørende hvilket omfang intraarteriell behandling vil få og i hvilke situasjoner det vil gi størst gevinst for pasienten. Men vi holder det for svært sannsynlig at invasiv behandling vil få en økende plass. Agder er i en særstilling innen HSØ med relativt stor befolkning og lang reisetid til Oslo. Tidsbruken ved overføring til Oslo må antas å medføre redusert utbytte av intraarteriell behandling.

22 Slagutredning Agder 2010 Side 22 av 46 SSHF bør ha en åpen holdning til dette fagfeltet og fortløpende følge utviklingen med hensyn på om invasiv behandling etter hvert kan tas opp her. Dette vil være som et samarbeid i SSHF inn mot HSØ Modell 1: Modell med områdefunksjon ved SSK Kortversjon Akutt slagbehandling modell 1 Versjon 0.2, sist endret Modell 1 Områdefunksjon ved SSK Tilstedevakt nevrolog 24/7 SSK Nevrolog tilstede SSA kl hverdager Tilsynsordning helg Pasient på Agder får symptomer på slag Pasient/pårørende: Ringer 113 transporteres til akuttmottak Kontakter fastlege eller legevakt henvises akuttmottak Møter opp direkte i akuttmottak Til SSF for pas. fra Lister Til SSK for pas. fra utvidet opptaksområde Til SSA for pas. fra område som profiterer tidsmessig Teleslagstøtte fra nevrolog SSK Til Slagenheten SSK Teleslagstøtte fra nevrolog SSK Til Slagenheten SSF Til Slagenheten SSA Hovedtrekk i modell 1 Områdefunksjon ved SSK med tilstedevakt i nevrologi 24/7 og mottak for et utvidet opptaksområde Mottak og trombolyse 24/7 ved SSA med teleslagstøtte fra SSK for et opptaksgrunnlag som profiterer tidsmessig Mottak og trombolyse 24/7 ved SSF for Lister med teleslagstøtte fra SSK Oppgradert teleslagløsing Bedret nevrolog støtte til SSF Forbedringer ved SSF for akutt slagbehandling og teleslag

23 Slagutredning Agder 2010 Side 23 av 46 Teleslag styrkes ved tilstedvakt for nevrologisk forvakt SSK 24/7 og utstyr til toveis audiovisuell konferanse. Dette gir mulighet for: o Rask tilbakemelding vedrørende bilder. o Forbedret mulighet for klinisk vurdering og drøfting o Bistand etter behov fra radiolog og nevrologisk bakvakt o CT angio hele døgnet Nevrologkompetanse fra SSK benyttes til støtte for medisinsk avdeling SSF for kompetanseheving, fagutvikling, prosedyrearbeid, registreringsarbeid og lignende ved at nevrolog fra SSK er til stede ved SSF fast avtalte dager. Aktiviteten registreres og kan evt. følges opp som prosjekt I drøfting av modellen er følgende behov i forhold til pleie og legeressurser langt til grunn: Modell 1 Legeressurs SSA SSK Totalt nevrologisk avdeling Nevrolog til stede til Nevrologisk tilsynsordning helg. Nåværende 5 overleger kan håndtere dette 2 LIS hjemler kan flyttes til SSK Nevrolog forvakt til stede 24/7 To sjikts vaktsystem 8 delt LIS vakt Trenger 3 LIS hjemler Kan motta 2 av disse fra SSA Trenger 1 LIS hjemmel tilført Trenger 1 LIS Sum etter tilførsel 5 overleger 5,5 overleger og 8 LIS 10,5 overleger 8 LIS Pleieressurs slag Uendret sykepleierårsverk Øke med 2,8 sykepleierårsverk Økes med 3,5 sykepleierårsverk Pleieressurs nevro Reduseres med 2 sykepleierårsverk Øke med 2,7 sykepleierårsverk Slagsenger Reduseres fra 6 til 5 Økes fra 8 til 10 Økes fra 14 til 15 Nevrosenger Reduseres fra 4 til 1 Økes fra 12 til Fullversjon modell 1 Hovedtrekk i modell 1 Mottak, trombolyse 24/7 og slagenhet ved SSA, SSK og SSF Områdefunksjon ved SSK med tilstedevakt i nevrologi 24/7. Ved SSA gis trombolyse av medisinsk vaktapparat med teleslag - støtte fra SSK utenfor nevrologenes dagarbeidstid.

24 Slagutredning Agder 2010 Side 24 av 46 Tilsynsordning for nevrolog SSA i helg Ved SSF gis trombolyse med teleslag -støtte fra SSK. Oppgradert teleslagløsning Med områdefunksjon menes Hovedansvar for akuttbehandling av hjerneslag Være en faglig pådriver og bistå andre sykehus i sykehusområdet Faktorer som vektlegges når områdefunksjon legges til SSK: Det største sykehuset med det største opptaksgrunnlaget Sentralt plassert i regionen Best utbygd nevrologisk vaktapparat Gruppe 1 avdeling i nevrologi SSK skal gi teleslagstøtte SSK er en aktiv faglig pådriver lokalt, regional og nasjonalt. Opptaksområder De tre enhetene tar i mot pasienter fra område som kan profiterer på dette ved å nå rask igangsetting av akuttbehandling. Skille mellom opptaksområdene for SSK og SSA tenkes å gå et sted i Grimstad og må defineres i prosedyre til prehospitale tjenester. Skille mellom opptaksområdene for SSK og SSF tenkes å gå et sted ved Lyngdal, og må defineres i prosedyre til prehospitale tjenester. Teleslag, status og forbedringer Det legges til grunn at hele prosjektgruppa er enig om at teleslag - støtte skal gis fra SSK og at løsningen skal oppgraderes med tilstedevakt SSK og anskaffelse av utstyr til toveis audiovisuell videokonferanse. Trombolyseaktiviteten ved SSF må antas å være underestimert om man legger kun 2009 til grunn. Problemene med CT maskinen kan være en delforklaring på dette. I tabell 6 anføres 3 trombolysebehandliner (4 % )ved SSF I Tabellen viser imidlertid at det var et snitt på 7 behandlinger per år i 2007 og Foreløpige tall fra 2010 viser også høyere trombolyseaktivitet enn i 2009 (3 behandlinger jan-mars 2010). Oppgraderingen med tilstedevakt og anskaffet utstyr gir mulighet for: o umiddelbar tilbakemelding på CT bilder o toveis diskusjon med kliniske råd hvor nevrolog SSK ser den pasientundersøkelsen på skjerm. o mulighet for at radiologvakt og nevrologisk bakvakt deltar i konferansen. Teleslag ved SSA Gir i.v. trombolyse 24/7 hele døgnet hele året bygges opp i samarbeid med medisinsk avdeling, akuttmottak og CT lab SSA utnytte den logistikk som er etablert med behandlingsstart på CT CT angio hele døgnet nevrologer SSA bistår i behandlingen på dagtid Aktiviteten registreres og kan eventuelt følges opp som prosjekt

25 Slagutredning Agder 2010 Side 25 av 46 Teleslag nytte investering Teleslag kan ses i en sammenheng der utstyret kan brukes i flere sammenhenger og av flere fag Modell 2:Modell med delt områdefunksjon ved SSA og SSK Kortversjon modell 2 Akutt slagbehandling modell 2 Versjon 0.2, sist endret Modell 2 Områdefunksjon ved SSA og SSK Tilstedevakt nevrolog SSK 24/7 Tilstedevakt nevrolog SSA kl Hjemmevakt nevrolog SSA med ansvar for slag-/nevrologipas. som legges inn i dette tidsrommet Lokalsykehusfunksjon SSF Pasient på Agder får symptomer på slag Pasient/pårørende: Ringer 113 transporteres til akuttmottak Kontakter fastlege eller legevakt henvises akuttmottak Møter opp direkte i akuttmottak Til SSF for pas. fra Lister som tidligere Til SSK for pas. fra redefinert (redusert) opptaksområde Til SSA for pas. fra redefinert (økt) opptaksområde Teleslagstøtte fra nevrolog SSK Til Slagenheten SSK Til Slagenheten SSA Til Slagenheten SSF Hovedtrekk i modell 2 Delt områdefunksjon SSA og SSK med: o SSA: Nevrolog vakt 24/7, til stede kl , hjemmevakt kl mottak fra et utvidet opptaksområde o SSK: Nevrolog tilstedevakt 24/7 mottak fra et redusert opptaksområde Lokalsykehusfunksjon ved SSF og mottak for Lister med teleslagstøtte fra SSK Forbedringer ved SSF for akutt slagbehandling og teleslag

26 Slagutredning Agder 2010 Side 26 av 46 Teleslag styrkes ved tilstedvakt for nevrologisk forvakt SSK 24/7 og utstyr til toveis audiovisuell konferanse. Dette gir mulighet for: o Rask tilbakemelding vedrørende bilder. o Forbedret mulighet for klinisk vurdering og drøfting o Bistand etter behov fra radiolog og nevrologisk bakvakt o CT angio hele døgnet Nevrologkompetanse fra SSK benyttes til støtte for medisinsk avdeling SSF for kompetanseheving, fagutvikling, prosedyrearbeid, registreringsarbeid og lignende ved at nevrolog fra SSK er til stede ved SSF fast avtalte dager. Aktiviteten registreres og kan evt. følges opp som prosjekt I drøfting av modellen er følgende behov i forhold til pleie og legeressurser langt til grunn: Modell 2 Legeressurs SSA SSK Totalt nevrologisk avdeling Nevrolog vakt 24/7 og til stede kl Ett sjikts vaktsystem Nevrolog forvakt til stede 24/7 To sjikts vaktsystem Fra 7- til 9- delt LIS vakt Fra 7- til 8- delt LIS vakt Trenger 2 LIS hjemler Trenger 3 LIS hjemler Trenger 5 LIS Sum etter tilførsel 5 overleger og 4 LIS 5,5 overleger og 8 LIS 10,5 overleger 12 LIS Pleieressurs, slag Øke med 3,5 sykepleierårsverk Uendret sykepleierårsverk Økes med 3,5 sykepleierårsverk Pleieressurs, nevro Uendret sykepleierårsverk Uendret sykepleierårsverk Slagsenger Økes fra 6 til 7 8 Økes fra Nevrosenger Fullversjon modell 2 Mål Modellen tilstreber å: være fremtidsrettet og realistisk, sett i lys av eksisterende sykehusmasse og den forventede demografiske utvikling. skape robuste fagmiljøer med godt samarbeid på tvers av avdelingsgrenser og lokaliteter gjenskape trygghet og forutsigbarhet vedrørende hjerneslagbehandling i befolkningen med entydige pasientforløp gjennom hele døgnet og hele året Bakgrunn og hovedtrekk Hovedansvaret for hjerneslagbehandling i SSHF legges på nevrologisk avdeling, med sin tverrgående plassering på de to driftssteder og felles avdelingsleder.

Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag

Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag Saksframstilling Arkivsak Dato 26.4.2010 Saksbehandler Henning Garsjø Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag Sak nr. Styre Møtedato 36/10 Styret for Sørlandet sykehus

Detaljer

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles Rapport arbeidsgruppe 8 strategiplan 2015-2017 - Vedlegg 2 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSK med nødvendige tiltak (1/2) # Tema ESO stroke

Detaljer

Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand. BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK

Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand. BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK Dette skal jeg snakke om: Kort om slag Trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt

Detaljer

Slagutredning Agder 2010

Slagutredning Agder 2010 Slagutredning Agder 2010 Kristiansand 10.05.2010 Grethe Dølbakken Navn Sørlandet sykehus HF Slagutredning Agder 2010 Side 2 av 51 INNHOLD 1. Konklusjon og anbefaling... 4 2. Bakgrunn... 4 3. Mandat prosjektskisse...

Detaljer

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016

Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 Arbeid med ansvarsovertakelse for tilbud til barn og voksne utsatt for seksuelle overgrep fra 2016 status så langt Per Engstrand, fagdirektør RSU Setesdal, 26. mai/ OSS, 27. mai 2015 Bakgrunn Helseforetaket

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1

Slagenhetsbehandling i Helse Nord. Marita Lysstad Bjerke, slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Slagenhetsbehandling i En statusbeskrivelse slagsykepleier, NLSH Bodø 1 Nasjonale, faglige retningslinjer i behandling og rehabilitering ved hjerneslag: Behandling i slagenhet Reduserer død, alvorlig funksjonshemming

Detaljer

Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING. ved Helene Johansen og Trine Espeland

Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING. ved Helene Johansen og Trine Espeland Haraldsplass Diakonale Sykehus BETYDNINGEN AV TIDLIG REHABILITERING ved Helene Johansen og Trine Espeland Haraldsplass Diakonale Sykehus, Bergen, har en slagenhet med 10 sengeplasser Befolkningsgrunnlaget

Detaljer

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF?

Innhold. Statsbudsjett 2014 hva gir dette for SSHF? Innhold KMF forbruk DRG mot HSØ og landet 2013 vs 2012 KMF forbruk DRG pr kommune totalt og for alder 67+ KMF kommunal medfinansiering 2013 mot 2012 i kr KMF økonomi 2013 forventet Budsjett KMF 2014? Utskrivningsklare

Detaljer

Overgrepsmottak SSHF

Overgrepsmottak SSHF Overgrepsmottak SSHF Ansvarsovertakelse av tilbud til barn/unge og voksne utsatt for seksuelle overgrep Orienteringssak Styret 19.11.15 Laila Hamar, rådgiver, Per Engstrand, Fagdirektør Fagavdelingen SSHF

Detaljer

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF 30. april 2013 www.sthf.no/kpu Saksliste 1. 2. 3. 4. 5. Godkjenning av referat fra 9. april 2013 Saker fra klinikkene Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe

Detaljer

Saksframlegg - korrigert

Saksframlegg - korrigert Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler NHI Saksframlegg - korrigert Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 090-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Organiseringen av nevrologisk avdeling

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland

Etablering av offentlig-offentlig samarbeid. Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Gro Anita Grelland Etablering av offentlig-offentlig samarbeid Viser til tidligere informasjon: Sept. 2016 og mai 2017. Mal for samarbeidsavtale, økonomi/betaling

Detaljer

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Arkivsak Dato 20.04.2015 Saksbehandler Nina Hope Iversen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 039-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn

Detaljer

Sjekkliste traumesystem SSHF

Sjekkliste traumesystem SSHF Sjekkliste traumesystem SSHF pr. 17. mars 2014 Område SSF Kommentar SSA Kommentar SSK Kommentar Overordnet Støtte fra sykehusledelse (HF) og lokal ledelse Dedikert personell (traumekoordinator, min 50%

Detaljer

Hjerneslag Akutt utredning og behandling

Hjerneslag Akutt utredning og behandling Hjerneslag Akutt utredning og behandling Antje Reichenbach overlege Nevroklinikken, Seksjon akutt hjerneslag Hjerneslag ca. 85% infarkt (blodpropp) Storkarsykdom arteriosklerose Småkarsykdom arteriell

Detaljer

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Styremøte Per Engstrand /Nina Føreland Flekkefjord fredag 15.september 2017 Foretaksprotokollen 3.5.17 Innledning med dagens akuttfunksjoner innarbeides i U2035

Detaljer

Team for mottak av kritisk syk medisinsk og nevrologisk pasient

Team for mottak av kritisk syk medisinsk og nevrologisk pasient Team for mottak av kritisk syk medisinsk og nevrologisk pasient Organisering Arbeidsform Aktivitet Øystein Kilander, Traumekoordinator Sørlandet Sykehus Kristiansand Bakgrunn Erkjennelse av behov for systematisk

Detaljer

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER?

KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? KOMMUNESAMMENSLÅING FÆRRE KOMMUNER PÅ AGDER? ET NYTT KOMMUNEKART? FRA 428 TIL 100-150 KOMMUNER? FRA 30 TIL 5-8 KOMMUNER? MINIMUMSSTØRRELSE 15-20000 INNBYGGERE FIRE ULIKE BEGRUNNELSER: STORDRIFTSFORDELER

Detaljer

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal

Kommunereformen. Styremøte i Østre Agder Ved fylkesmann Øystein Djupedal Kmunereformen Styremøte i Østre Agder 13.02.15 Ved fylkesmann Øystein Djupedal 1 Kmune Oversikt kmunereformprosessen Aust -Agder pr. 05.02.15 Vedtak utredning Utreder i samarbeid (regionråd) eller alene

Detaljer

Høringsinstanser pr. 28.02.2014

Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Høringsinstanser pr. 28.02.2014 Fylkeskommuner Aust Agder Fylkeskommune Rogaland Fylkeskommune Telemark Fylkeskommune Vest Agder Fylkeskommune Kommunesammenslutninger på Agder Knutepunkt Sørlandet Lindesnesregionen

Detaljer

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk

Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Hjerneslag fire sykehus og en prehospital klinikk Et forbedringsarbeid på bakgrunn av et tilsyn og nasjonale kvalitetsmålinger Mai Bente Myrvold Adli Avdelingssjef jf Avdeling for nevrologi, revmatologi

Detaljer

Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset

Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset Ivaretagelse av det syke nyfødte barn på lokalsykehuset Svein Arne April 2016 Fødselsomsorgen i Helse Nord En analyse av kvalitet og vurdering av risiko. Vi ønsker at det stilles krav til også denne delen

Detaljer

Slagpasienten prehospitale tiltak og nyere behandlingsmuligheter i sykehus. Ole Morten Rønning Slagenheten, Akershus Universitetssykehus

Slagpasienten prehospitale tiltak og nyere behandlingsmuligheter i sykehus. Ole Morten Rønning Slagenheten, Akershus Universitetssykehus Slagpasienten prehospitale tiltak og nyere behandlingsmuligheter i sykehus Ole Morten Rønning Slagenheten, Akershus Universitetssykehus 2 Prehospitale tiltak Hva er hjerneslag? Hjerneslag (untatt subaracnoidalblødninger)

Detaljer

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt

Ordførermøte 19.08.2010. Agder politidistrikt Ordførermøte 19.08.2010 Agder politidistrikt Bakgrunn: Gi informasjon og fortsette dialogen Lytte og lære av hverandre Skape en felles virkelighetsforståelse Pm`s forslag bygger på følgende: Analyserapporten

Detaljer

Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård

Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård Ambulant Rehabiliteringstjeneste, ART Sørlandet Sykehus, SSHF Kongsgård Svein A. Berntsen Tromsø 13.06.14 sveina.berntsen@sshf.no ART Historikk Startet 1996 som prosjekt Ambulant Slagteam En fast del av

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Plan for implementering ved SSHF Vedtatt i styringsgruppen 15.06.15 15.06.2015 Sørlandet

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte

Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte Tilskudd til kommunalt rusarbeid / Tilskudd til tilbud til voksne med langvarige og sammensatte behov for tjenester og barn og unge med sammensatte behov OPPTRAPPINGSPLANEN FOR RUSFELTET (2016-2020) Økt

Detaljer

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg

Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Pasientforløp somatikk Utviklingsplan SSHF 2030 v/ gruppeleder Glenn Haugeberg Arbeidsmetode Arbeidsgruppe bestående av fagpersonell ved SSHF og 2 kommunerepresentanter SSHFs samlede aktivitet er fremskrevet,

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning. Utgave: 2 Dato:

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning. Utgave: 2 Dato: Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 3: Dagens befolkning og transportnettverk for utrykning

Detaljer

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23.

Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder. Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. Pilot folkehelseundersøkelser i fylkene Noen foreløpige resultater fra Agder Rune Johansen Folkehelseinstituttet Kristiansand 23. mars 2017 Viktig for lokalt folkehelsearbeid Fokuserer på forhold som påvirker

Detaljer

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status

Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Møtedato: 20. juni 2013 Arkivnr.: Saksbeh/tlf: Sted/Dato: Trond M. Elsbak, 75 51 29 00 Bodø, 7.6.2013 Styresak 84-2013/3 Somatiske akuttmottak i Helse Nord status Formål Helse- og omsorgsdepartementet

Detaljer

Høringsinstanser Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF Per. 05.09.2014

Høringsinstanser Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF Per. 05.09.2014 Høringsinstanser Strategiplan 2015-2017 for Sørlandet sykehus HF Per. 05.09.2014 Kommunesammenslutninger på Agder Listerrådet Lindesnesregionen Knutepunkt Sørlandet Setesdal regionråd Østre Agder Samhandlingskoordinatorer

Detaljer

STATUSRPPORT HJERNESLAG SYKEHUSET I VESTFOLD

STATUSRPPORT HJERNESLAG SYKEHUSET I VESTFOLD STATUSRPPORT HJERNESLAG SYKEHUSET I VESTFOLD ORGANISERING AV ARBEIDET 5 HOVEDOMRÅDER Informasjon til befolkningen Tid til sykehuset Door to needle time Implementering av sjekkliste Fall Målinger Informasjon

Detaljer

Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket. Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK

Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket. Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK Hvordan kan radiologi bidra til god diagnostikk i akuttmottaket Knut Tveit Radiologisk avdeling SSK Kompetanse i radiologisk avdeling Radiografer CT Komplekst utstyr Kunnskap og opplæring nødvendig Høyt

Detaljer

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven)

Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) Metoderapport (AGREE II, 2010-utgaven) OMFANG OG FORMÅL 1. Fagprosedyrens overordnede mål er: Hensikten med prosedyren er å sikre trygg og hensiktsmessig forflytning av pasienter med hjerneslag i tråd

Detaljer

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030

Sykehuset Sørlandet HF Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 Utgave: 2 Dato: 2014-02-19 Tilgjengelighetsanalyser Rapport 2: Befolkning og transportnettverk 2030 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Ambulansetjeneste i Tvedestrand

Ambulansetjeneste i Tvedestrand Tvedestrand kommune Saksframlegg Arkivsak: 2016/32-2 Arkiv: G21 Saksbeh: Øyvind Johannesen Dato: 31.08.2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 36/16 Livsløpskomite 06.09.2016 125/16 Kommunestyre 13.09.2016 Ambulansetjeneste

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune. Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Lund kommune Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Godkjent av kommunestyret 27.9.2012 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er Sørlandet

Detaljer

Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef

Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef Sørlandet sykehus HF blir til! Anders Wahlstedt klinikksjef Sørlandet sykehus HF på Agder Foretaket dekker 30 kommuner og leverer spesialisthelsetjenester innen somatikk, psykiatri og avhengighetsbehandling

Detaljer

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten

01.05.2012 17:57 QuestBack eksport - Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Tjenester til eldre med hjerneslag, spesialisthelsetjenesten Publisert fra 12.11.2010 til 03.12.2010 32 respondenter (31 unike) 1. Hvor er du ansatt? 1 Geriatrisk avd UNN Tromsø 29,0 % 9 2 Slagenheten

Detaljer

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF Kultur for helhet Handlingsplan 09.05.2012 Sørlandet sykehus HF Planen gjelder for perioden: 2012 2014 1 Innledning og målsetninger I Strategiplanen for 2012-2014 ble det vedtatt at Kultur for Helhet er

Detaljer

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT)

TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) TIDLIG IDENTIFISERING AV LIVSTRUENDE TILSTANDER (TILT) HVA ER TILT? Et system for overvåkning av pasienter som består av Et scoringsskjema En observasjonskurve Et undervisningshefte Et dagskurs Gjennomført

Detaljer

Helsetjeneste på tvers og sammen

Helsetjeneste på tvers og sammen Helsetjeneste på tvers og sammen Pasientsentrert team Monika Dalbakk, prosjektleder, Medisinsk klinikk UNN HF -etablere helhetlige og koordinerte helse-og omsorgstjenester -styrke forebyggingen - forbedre

Detaljer

De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord

De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord Møte med Sørlandsbenken 7.12.16 Jan Roger Olsen Hva skal vi oppnå? Anbefale hvordan et samlet akuttilbud ved SSF bør være fra 2018, i tråd med

Detaljer

Den akutt syke hjernen og en ambulanse med CT

Den akutt syke hjernen og en ambulanse med CT Den akutt syke hjernen og en ambulanse med CT Christian Georg Lund Overlege dr. med OUS, RH og SNLA Hvorfor CT i en ambulanse? Disposisjon Hjernen Hjerneslag Hjerneslagdiagnostikk Reperfusjonsbehandling

Detaljer

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland

Elg og hjort i Agder. v / Morten Meland Elg og hjort i Agder v / Morten Meland Kristiansand 8. mars 217 Om Faun Naturforvaltning AS 9 fast ansatte Kontor i Fyresdal i Vest-Telemark Oppdrag over hele landet 5/5 private/offentlige Viktigste fagområder:

Detaljer

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016

Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Evaluering av varslingsøvelse 24. november 2016 Postadresse: Postboks 788 Stoa, 4809 ARENDAL, Telefon: 37 01 75 00 Besøksadresse Arendal: Ragnvald Blakstadsv. 1, 4838 Arendal Besøksadresse Kristiansand:

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015 2017 Prosjektmandat Lister 4. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland Strategiarbeid prosess 2012-14 Prosessverktøy: Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG

LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG LISTER PÅRØRENDE OG BRUKERUTVALG FLEKKEFJORD RÅDHUS 05.12.16 Avdelingssjef medisin Trine Marie Nesheim Konst. Avdssjef kirurgi Ingeborg Rønning Eikeland Utskrivningsklare pasienter (UKP) Utvikling av kommunale

Detaljer

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI.

Styresak. Studier viser også at samlet forekomst av død, reinfarkt og slag i akuttfasen blir halvert ved primær PCI. Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Styremøte: 5. november 2003 Styresak nr: 102/03 B Dato skrevet: 29.10.2003 Saksbehandler: Gjertrud Jacobsen Vedrørende: PCI-behandling i Helse Vest

Detaljer

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12

Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune. fremforhandlet 31.05.12 Delavtale mellom Sørlandets sykehus HF og Evje og Hornnes kommune fremforhandlet 31.05.12 Delavtale 11 Akuttmedisinsk kjede og omforente beredskapsplaner Side 1 1.0 Parter Partene i denne delavtalen er

Detaljer

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene

Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Listermodellen Samhandling mellom Sørlandet sykehus Flekkefjord og Lister kommunene Flekkefjord 30.01.13. Kari Olsen Håheim Geriatrisk Team SSF Geriatri ved Sørlandet sykehus Flekkefjord To geriatriske

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

LISTEREHABILITERING «E-læring i rehabilitering av den geriatriske pasient»

LISTEREHABILITERING «E-læring i rehabilitering av den geriatriske pasient» LISTEREHABILITERING «E-læring i rehabilitering av den geriatriske pasient» Lister pårørende og brukerutvalg 25.11.13 Torunn Damman Nordby MÅL 1) Utvikle et e- læringsprogram i rehabilitering av den geriatriske

Detaljer

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal

Ringerike sykehus HF. Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal Ringerike sykehus HF Hallingdal sjukestugu Ringerike Sykehus HF sin desentraliserte spesialisthelsetjeneste i Hallingdal konst. adm.sjef Ingeborg H. Rinnaas, S@mspill 2007 Regionalt seminar, Stavern 03

Detaljer

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland

Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Kommunereformen og inntektssystemet virkninger for Iveland Folkemøte i Iveland 30. mai 2016 Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 3 Disposisjon 1. Om inntektssystemet for kommunene 2. Endringene som vedtas

Detaljer

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet

Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Helhetlig forvaltningsreform og ny kommunestruktur på Sørlandet Seminar i regi av Akademikerne og NHO om Kommunereformen på Arendalsuka 13.august 2015 Av Geir Vinsand, NIVI Analyse Tre temaer 1. Agderundersøkelse

Detaljer

Foredrag 6.juni 2013

Foredrag 6.juni 2013 Foredrag 6.juni 2013 Kommunal rehabilitering i institusjon. Dokumentasjon av virksomheten. Kriterier for vellykket kommunal institusjonsrehabilitering Helgeland Rehabilitering Bodø rehabiliterings senter

Detaljer

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen

Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens signaler foran innspurten i kommunereformen Fylkesmannens ordfører- og rådmannskonferanse 12. mai 2016 Fylkesmann Stein A. Ytterdahl Prosessveileder Dag Petter Sødal 1 Disposisjon 1. Prosessen

Detaljer

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017

FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland. 3. mars 2017 FDV årsmøte 2017 Grimstad, Arendal og Froland 3. mars 2017 Kontaktpersoner Grimstad Kontaktpersoner Arendal Kontaktpersoner Froland Kontaktpersoner Statens vegvesen Kontaktpersoner Agder Energi

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Knutepunkt Sørlandet v/ Geir Møller KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det?

Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Trygghet ved akutt sykdom - Hvilken akuttberedskap krever det? Akuttberedskap utenfor sykehus De prehospitale tjenestene Oversikt over akuttinnleggelser i HMN 2008 Modeller for akuttberedskap i sykehus

Detaljer

Har vi de samme målene?

Har vi de samme målene? Har vi de samme målene? Arendalsuken 18.aug 2015 Adm dir Jan Roger Olsen Fagdir Per Engstrand 18.Aug 2015 2 Målet er at hver pasient på hele Agder skal ha et kvalitetsmessig likt og godt tilbud. 3 SSHF

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lindesnesregionen (Audnedal, Marnardal, Åseral, Mandal og Lindesnes) v/ Rosanne Kristiansen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng

Detaljer

5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015

5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015 Program 5. Nasjonale konferanse om hjerneslag Oslo Kongressenter 12. 13. februar 2015 Torsdag 12. februar 08.00-09.00 Registrering, kaffe og utstilling 08.50-09.00 Velkommen Lederen for Helse- og omsorgskomiteen,

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND

INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Kristiansand den 14. oktober 2010 INNKALLING AV ARBEIDSUTVALGET FREDAG 22. OKTOBER KL 09:30 11:30 PÅ FYLKESHUSET I KRISTIANSAND Saksliste Realitetsbehandling : Sak 16/10 Godkjenning av referat etter møte

Detaljer

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I NY STRUKTUR

TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I NY STRUKTUR AGDER POLITIDISTRIKT Deres referanse: Vår referanse: 201600707 Sted, Dato Kristiansand, 20. juni 2017 TJENESTETILBUD TIL KOMMUNENE I NY STRUKTUR I forbindelse med etablering av ny struktur for lensmanns-

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Østre Agder v/ Tone Worren Kløcker Arendal kommune Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Setesdal v/ Asle Bentsen KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse? Sosioøkonomisk

Detaljer

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra

REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra REFERATER Ref. 07/13 Agder Sekretariat, protokoll fra fellesmøte kontrollutvalgsledere 23.04.13 Ref. 08/13 Kommunerevisjonen Vest, protokoll fra representantskapsmøte 23.04.13 Ref. 09/13 Agder Sekretariat,

Detaljer

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015

Geovekst prosjekter i Agder. 20 August 2015 Geovekst prosjekter i Agder 20 August 2015 LACHVA24 Flekkefjord, Sirdal, Bykle og Valle FKB-C FKB-C konstruksjon ut fra omløpsfoto 3878 km2 Cowi fått oppdraget Data er levert og gjort tilgjengelig for

Detaljer

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3

Styresak 110/13 Møtedato: 12. desember 2013 3 Direktøren Styresak 110- Nasjonale kvalitetsindikatorer 2- - Resultater for Nordlandssykehuset Saksbehandlere: Jan Terje Henriksen, Anne Kristine Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: /1107 Dato: 02.12.

Detaljer

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015

SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden. Styremøte SSHF 18.06.2015 SSFs funksjoner i SSHF - Bærekraftig driftsform for framtiden Styremøte SSHF 18.06.2015 Velkommen til Flekkefjord 2 Agenda 1. Bakgrunn og mandat 2. Arbeidsgruppens innfallsvinkel 3. Noen aktivitetsdata

Detaljer

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ

Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Etablering av rehabiliteringsenhet SØ Rehabiliteringskonferansen 3.Februar 2016 Jon Jæger Gåsvatn Prosjektleder / Spesialrådgiver Samhandlingsavdelingen Bakgrunn 2005 Virksomhetsoverdragelse av rehabiliteringsenheten

Detaljer

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata?

Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Sosioøkonomiske forskjeller hos ungdom i Agder hva viser Ungdata? Lister-regionen v/ Ingvild Vardheim KoRus-Sør, Borgestadklinikken Hvilken sammenheng er det mellom sosioøkonomisks status og psykisk helse?

Detaljer

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret

Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret Side 1 av 5 Rendalen kommune SÆRUTSKRIFT Arkivsak: 13/746-8 Saksbehandler: Jens Sandbakken HØRING - DELPLANER SYKEHUSET INNLANDET HF Saksnr. Utvalg Møtedato 35/13 Kommunestyret 27.06.2013 Vedlegg: Melding

Detaljer

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014

Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig. Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Listerkonferansen 2015 Ny E39 gjennom Lister forbikjøring blir mulig Finn Aasmund Hobbesland 2. Februar 2014 Befolkningsandel i tettsted 2Forbikjøring blir mulig Kilde: KMD Regionale utviklingstrekk 2014

Detaljer

Flekkefjord sykehus i fremtiden. Pasientens helsetjeneste 13. februar 2017

Flekkefjord sykehus i fremtiden. Pasientens helsetjeneste 13. februar 2017 Flekkefjord sykehus i fremtiden Pasientens helsetjeneste 13. februar 2017 Bakgrunn Kvalitet - pasientsikkerhet Bekymring om for lite pasientgrunnlag til å gi et trygt og forutsigbart akuttkirurgisk tilbud

Detaljer

Slagbehandling i Agder

Slagbehandling i Agder Saksframstilling Arkivsak Dato 21.10.2010 Saksbehandler Jan-Roger Olsen og Henning Garsjø Slagbehandling i Agder Sak nr. Styre Møtedato 96/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.10.2010 Forslag til vedtak:

Detaljer

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus?

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Hva er effektive tjenester for skrøpelige gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling "Akutt funksjonssvikt" Hoftebrudd Hjerneslag -70

Detaljer

Søvn og søvnsykdom og hjerneslag. Avdelingssjef Guttorm Eldøen Nevrologisk avdeling Molde sjukehus

Søvn og søvnsykdom og hjerneslag. Avdelingssjef Guttorm Eldøen Nevrologisk avdeling Molde sjukehus Søvn og søvnsykdom og hjerneslag Avdelingssjef Guttorm Eldøen Nevrologisk avdeling Molde sjukehus Søvn og alder Søvnfaser Søvnapnoe syndrom Søvnapnoe Definisjon OSA mild OSA AHI: 5-14/h moderate OSA AHI:

Detaljer

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene

Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene Høringsnotat om nytt inntektssystem for kommunene KMD 15.01.16 Seniorrådgiver Hilde Marie Skarvang Høringsnotat om nytt inntektssystem En helhetlig gjennomgang av inntektssystemet Kostnadsnøkkelen ble

Detaljer

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland

Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv. RS Helsenettverk Lister Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Utviklingsplan 2030 i Listerperspektiv RS Helsenettverk Lister 4.9.2013 Elisabeth Urstad Inger Marethe Egeland Bestilling fra Listerrådet «Listerrådet ber Helsenettverket gjennomgå sykehusets utfordringsbilde

Detaljer

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord

Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Lokalmedisinsk senter i Sandefjord Interkommunalt samarbeid med kommunene Andebu-Stokke Stokke-SandefjordSandefjord Prosjektleder Kirsti Nyerrød Stokke 06.04.2011 Utgangspunkt Sykehuseiendom i Sandefjord

Detaljer

En samlet styringsgruppe står bak rapporten, oversendt til adm.dir Agledal, Oslo universitetssykehus, Aker, 23. september 2009.

En samlet styringsgruppe står bak rapporten, oversendt til adm.dir Agledal, Oslo universitetssykehus, Aker, 23. september 2009. Innledning Etableringen av rusakuttmottaket gjennomføres i flere faser. Innhold i de ulike faser beskrives nærmere senere i dokumentet. Fase 0: 1. desember 2009 åpner rusakuttmottaket med fagteam. Fase

Detaljer

Norsk Hjerneslagregister:

Norsk Hjerneslagregister: Norsk Hjerneslagregister: http://www.norskhjerneslagregister.no En kort presentasjon og utdrag fra Årsrapporten 2012 Bent Indredavik Faglig leder av Norsk hjerneslagregister Norsk hjerneslagregister- kort

Detaljer

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer?

Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Sosialt arbeid og lindrende behandling -hva sier nasjonale føringer? Kompetansesenter for lindrende behandling, Helseregion sør-øst Sissel Harlo, Sosionom og familieterapeut Nasjonalt handlingsprogram

Detaljer

Behandling av akutt hjerneslag

Behandling av akutt hjerneslag Behandling av akutt hjerneslag Standardisering av pasientforløpet Fra å gjøre det hver enkelt synes er lurt til å lage en oppskrift alle skal følge. Hvorfor det haster Ved akutt hjerneslag dør to millioner

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK

VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET KVALITETSSIKRING AV UTREDNINGSMODELLER SOMATIKK NOTAT Til: Divisjonene, sentrale fagråd, FTV, HVO og Brukerutvalget. Fra: Prosjektdirektør Dato: 20. januar 2016 Referanse: Sak: INNSPILLSDOKUMENT VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Organisering av akutt slagbehandling i Norge.

Organisering av akutt slagbehandling i Norge. Universitetet i Oslo Organisering av akutt slagbehandling i Norge. Mastergradsoppgave i helseledelse og helseøkonomi. Institutt for helse og samfunn. Avdeling for helseledelse og helseøkonomi. Thomas Alexander

Detaljer

Delrapport til STHF Utviklingsplan 2035 Hjerneslag

Delrapport til STHF Utviklingsplan 2035 Hjerneslag Delrapport til STHF Utviklingsplan 2035 Hjerneslag Side 1 av 12 Innhold 1. Innledning og organisering av arbeidet... 3 2. Oppfølging av regionale føringer... 4 3. Øvrige strategier og føringer som legges

Detaljer