Slagbehandling i Agder

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Slagbehandling i Agder"

Transkript

1 Saksframstilling Arkivsak Dato Saksbehandler Jan-Roger Olsen og Henning Garsjø Slagbehandling i Agder Sak nr. Styre Møtedato 96/10 Styret for Sørlandet sykehus HF Forslag til vedtak: Endringer i funksjons- og oppgavefordeling mellom enhetene i SSHF skal sikre bedret kvalitet og pasientsikkerhet, god ressursbruk og langsiktig bærekraft for behandlingstilbud og fagmiljø. Styret vedtar endringer som sikrer at disse sentrale føringene ivaretas for behandlingstilbudet innen hjerneslag/nevrologi slik: 1. Pasienter med hjerneslag mottas ved sykehusene i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord hele døgnet. a. Nevrologisk avdeling har pasient- og behandlingsansvar for slagpasienter innenfor SSK sitt opptaksområde hele døgnet hele uken. b. Medisinsk avdeling SSF har pasient-/ behandlingsansvar for slagpasientene hele døgnet hele uken. c. Nevrologisk avdeling SSA har pasient- og behandlingsansvar for hjerneslagpasienter kl mandag fredag. Medisinsk avdeling SSA har pasient-/ behandlingsansvar for slagpasientene kl på hverdager samt helg. 2. Døgnkontinuerlig vaktansvar i nevrologi legges til Kristiansand. 3. Pasienter som trenger akutt innleggelse ved nevrologisk avdeling, tas i mot ved SSK. Ustabile pasienter skal fortsatt tas i mot ved nærmeste akuttmottak for stabilisering. 4. Nevrologisk avdeling har systemansvar (ledelse og behandlingsprosedyrer) for all nevrologisk behandling samt slagbehandling. Teleslagstøtte ivaretas av SSK. 5. Dagens ordning med poliklinikk for nevrologiske pasienter som trenger rask vurdering, videreføres og styrkes. Styret er kjent med den uro som er skapt i befolkningen og blant ansatte i forbindelse med utredningen og beslutningsprosessen vedrørende slagbehandling/nevrologi på Sørlandet sykehus HF. Styret legger til grunn at det i arbeidet med ny strategiplan for SSHF legges stor vekt på kommunikasjon, bred deltagelse og dialog. Det legges videre til grunn at de tre sykehusenes funksjoner og behandlingstilbud skal beskrives som et ledd i arbeidet, slik at nødvendig forutsigbarhet for virksomhetene og trygghet i befolkningen kan sikres.

2 Vedlegg til saken Prosjektet Slagutredning Agder 2010 Slagutredning Agder 2010 Rapport fra fase 1 Slagutredning Agder 2010 Fase 2. Møte med klinikkene og avdelingsvise innspill Fremtidig behandlingstilbud til pasienter med slag ved SSHF. Internt høringsdokument utsendt av adm.direktør og fagdirektør den ) Fremtidig behandlingstilbud - Høringsuttalelser av på intern høring av Styret for Sørlandet sykehus HF Side 2/16

3 Saksutredning Sammendrag I planen for inneværende strategiperiode ( ) 1 fremgår det at nevrologisk avdeling må sikre befolkningen et likeverdig og faglig solid tilbud ved akutte og elektive nevrologiske sykdommer. Dagens organisering ved nevrologisk avdeling gir utfordringer, både med hensyn til behandlingskapasitet og ressursutnyttelse. Det er nødvendig for adm.direktør å gjøre endringer innen disse områdene. Den polikliniske kapasitet er vesentlig lavere enn det som beregnes som befolkningens behov. Nevrologisk avdeling ved SSHF holder et høyt nivå innen forskning og utvikling. Skal Sørlandet sykehus forsvare denne posisjonen i fremtiden, og samtidig møte de beskrevne utfordringer, må foretaket vedlikeholde og utvikle et robust og optimalt organisert fagmiljø og behandlingstilbud totalt sett. Disse føringer, den faglige utvikling med nye nasjonale retningslinjer for slagbehandling 2 samt driftsutfordringer i nevrologisk avdeling var bakgrunnen for at man vinteren 2010 satte i gang slagutredningen som ledet opp til innstillingen for ny organisering som her legges fram for styret. Den nye organiseringen vil styrke pasienttilbudet sammenlignet med dagens ordning slik: Alle tre lokalisasjoner vil gi et tilbud for behandling av slagpasienter hele døgnet. Ved bruk av teleslag og forbedring av behandlingslinjer er det mulig å øke andelen slagpasienter som gis trombolyse opp mot 20 % med en svært kort door-to-needle - tid. 3 Akuttinnleggelser av nevrologiske pasienter (eks. sterke hodesmerter, kramper og bevegelsesforstyrrelser) skal skje til SSK hvor det er nevrologisk vakt hele døgnet. I helt spesielle situasjoner kan det være aktuelt at pasienten først blir stabilisert ved nærmeste akuttmottak. Endringen vil frigjøre av legekapasitet til økt poliklinisk behandling. Behandlingstilbudet for pasienter med nevrologiske lidelser eller slag blir: 1. Kristiansand s opptaksområde a. Slagpasienter som profitterer tidsmessig mottas, diagnostiseres og gis behandling (evt. trombolyse) hele døgnet. Nevrologisk avdeling har behandlings- og vaktansvar. b. Pasienter fra hele Agder med akutte nevrologiske lidelser som trenger innleggelse mottas, diagnostiseres og gis behandling hele døgnet. c. Pasienter som trenger poliklinisk vurdering mottas etter avtale og akutt. d. Pasienter som trenger dagbehandlingstilbud mottas etter avtale. e. Pasienter ved andre avdelinger gis nevrologisk tilsyn etter behov 1 Strategiplan , SSHF 2 Nasjonale retningslinjer for behandling og rehabilitering ved hjerneslag, Helsedirektoratet Def = medgått tid fra pasientens ankomst i akuttmottak til igangsatt medikamentbehandling Styret for Sørlandet sykehus HF Side 3/16

4 2. Arendal s opptaksområde a. Slagpasienter som profitterer tidsmessig mottas, diagnostiseres og gis behandling (evt. trombolyse) hele døgnet. Nevrologisk avdeling har behandlings- og vaktansvar i perioden kl på hverdager, medisinsk avdeling kl hverdager samt helg. Mellom kl 16 og 08 vil vakthavende nevrolog ved SSK vurdere CT-bilder og kliniske funn i samarbeid med vakthavende lege ved medisinsk avdeling (teleslag). b. Pasienter med akutte nevrologiske lidelser som trenger innleggelse mottas ved SSK hele døgnet. Ustabile pasienter skal fortsatt tas i mot ved nærmeste akuttmottak for stabilisering. c. Pasienter som trenger poliklinisk vurdering mottas etter avtale og akutt. d. Pasienter som trenger dagbehandlingstilbud mottas etter avtale. e. Pasienter ved andre avdelinger gis nevrologisk tilsyn til kl 16 hverdager samt helg. 3. Flekkefjord s opptaksområde a. Slagpasienter som profitterer tidsmessig mottas, diagnostiseres og gis behandling (evt. trombolyse) hele døgnet. Medisinsk avdeling har vaktansvar hele døgnet. Vakthavende nevrolog ved SSK vurderer CT-bilder og kliniske funn i samarbeid med vakthavende lege ved medisinsk avdeling. b. Pasienter med akutte nevrologiske lidelser som trenger innleggelse mottas ved SSK hele døgnet. Ustabile pasienter skal fortsatt tas i mot ved nærmeste akuttmottak for stabilisering. c. Pasienter som trenger poliklinisk vurdering mottas ved SSK. d. Pasienter som trenger dagbehandlingstilbud mottas ved SSK. Bakgrunn for saken Den betydelige medisinske utvikling i nevrologi med nye nasjonale retningslinjer for slagbehandling samt at kapasiteten for poliklinisk behandling er for lav for nevrologiske pasienter på Agder, er hovedgrunnen til at adm.direktør har valgt å fokusere på slagbehandling i et strategisk perspektiv. I planen for inneværende strategiperiode ( ) fremgår det at nevrologisk avdeling må sikre befolkningen et likeverdig og faglig solid tilbud ved akutte og elektive nevrologiske sykdommer og at det må utvikles framtidige og langsiktige strategier ut fra tilgjengelige ressurser, krav til spesialkompetanse, entydige vaktlinjer og geografiske forhold. Slagutredningen ble således initiert i styremøte 16.oktober 2009, og fulgt opp i etterfølgende styremøter, senest 23. juni Hvert år rammes ca personer i Norge av hjerneslag. Hjerneslag er en av de hyppigste årsaker til død og funksjonshemning, og er en stor utfordring både for den enkelte som rammes, de pårørende, for helsetjenesten og for samfunnet. Som en følge av økningen i andelen eldre, vil antall slag i Norge trolig øke med 50 % i de neste 20 år, hvis ikke forebygging av slag blir mer effektiv 4. Beregninger 5 indikerer at kostnadene ved et hjerneslag i gjennomsnitt er ca kroner. 4 Scenario Sykdomsutvikling for eldre fram til Oslo: Statens helsetilsyn; Fjaertoft H, Indredavik B. Kostnadsvurderinger ved hjerneslag. Tidsskr Nor Lægeforen 2007;127(6):744-7 Styret for Sørlandet sykehus HF Side 4/16

5 Hjerneslag omfatter hjerneinfarkter (blodpropp, %) og hjerneblødninger (intracerebrale blødninger) (10-12 %). I tillegg kommer hjernehinneblødninger (subarachnoidale blødninger) (3-5 %). Diagnostikk med røntgen CT er viktig for å stille riktig diagnose før eventuell behandling. Det finns i dag effektiv og forskningsbasert akuttbehandling som kan redusere de alvorlige konsekvensene av hjerneslag. Behandlingen går ut på å bruke en medisin som løser opp blodproppen ( = trombolyse) i et hjernekar. Dette må igangsettes så raskt som mulig. Jo fortere blodproppen løses opp, jo bedre vil resultatet av denne behandlingen være. Det kreves derfor god organisering av behandlingstilbudet som sikrer en kontinuerlig og helhetlig behandlingskjede. Initialt trengs en rask identifisering av symptomer av pasient eller pårørende som kan indikere hjerneslag, og rask reaksjon når helsetjenesten (AMK) blir varslet slik at innleggelse i sykehus kan finne sted uten unødig tidstap. I sykehus trengs effektive rutiner for diagnostikk, utredning, akuttbehandling og tidlig innsettende rehabilitering. Det er meget godt dokumentert at denne sykehusbehandlingen bør organiseres i egne sengeenheter/slagenheter. 6 7 For et områdesykehus med flere akuttmottak kan et Telemedisinsk nettverk (=Teleslag) knytte slagenhetene opp mot et spesialisert slagsenter gjennom et tett klinisk samarbeid. Mål for nettverket er: å sikre effektiv behandling av god kvalitet ved alle slagenheter, samt sikre høyspesialisert behandling ved spesialiserte slagsentra for selekterte pasienter. Et telemedisinsk nettverk vil kunne bringe avansert akutt slagmedisin til slagenheter ved mindre sykehus 8, slik at det kan oppnås resultater på samme nivå som ved større og mer spesialiserte enheter. I den nasjonale veilederen for slagbehandling hevdes det at et telemedisinsk nettverk kan medføre at bruken av trombolytisk behandling kan tidobles ved de tilknyttede mindre sykehusene 9. Trombolyse via et telemedisinsk nettverk er kostnadseffektivt. Nettverket bør ha mulighet for toveis audiovideokonferanse sammen med radiologisk billedinformasjon. I den nasjonale veilederen gis ingen klare føringer for hvilke fagområde (indremedisin eller nevrologi) skal ha behandlings- eller systemansvar, men veilederen presiserer nødvendigheten av en innarbeidet behandlingslinje og kompetanse hos personell. Praksis i Helse Sør- Øst og Sørlandet sykehus I Helse Sør - Øst gjøres slagbehandlingen av leger ved medisinske avdelinger ved 8 sykehus og ved nevrologiske avdelinger ved 8 sykehus. 6 Mehdiratta M, Woolfenden AR, Chapman KM, Johnston DC, Schulzer M, Beckman J, et al. Reduction in IV t-pa door to needle times using an Acute Stroke Triage Pathway. Can J Neurol Sci 2006;33(2):214-7 Organised inpatient (stroke unit) care for stroke. Cochrane Database Syst Rev 2007;(4):CD Levine SR, McConnochie KM. Telemedicine for acute stroke: when virtual is as good as reality. Neurology 2007;69(9): Levine SR, McConnochie KM. Telemedicine for acute stroke: when virtual is as good as reality. Neurology 2007;69(9): Indredavik B, Bakke F, Slordahl SA, Rokseth R, Haheim LL. Stroke unit treatment. 10-year follow-up. Stroke 1999;30(8): Ehlers L, Muskens WM, Jensen LG, Kjolby M, Andersen G. National use of thrombolysis with alteplase for acute ischaemic stroke via telemedicine in Denmark: a model of budgetary impact and cost effectiveness. CNS Drugs 2008;22(1): Styret for Sørlandet sykehus HF Side 5/16

6 Medisinskfaglige vurderinger ved nevrologisk avdeling SSHF, konkluderte høsten 2008 med at det er et minimumskrav med nevrolog på vakt tilgjengelig for befolkningen på Agder hele døgnet. Som et resultat av dette ble det innført hjemmevakt med nevrolog ved SSA frem til kl 21 og nevrologvakt ved SSK kl (tilstede frem til kl 23) uten at denne ble styrket ressursmessig. Sommerstengning ved SSA var også et resultat av dette. Ved Sørlandet sykehus behandles hjerneslag/tia ved sykehusene i Flekkefjord (SSF), Arendal (SSA) og Kristiansand (SSK). For 2009 kan følgende oversikt over behandlingsvolum fremlegges: Tabell 1 Oversikt over behandlingsvolum for slag- og trombolysebehandling SSA SSK SSF Sum * ** Sum 815 Herav trombolyse behandlinger (2009) Herav trombolysebehandlinger : : : 18 % av alle med 9 % 17 % 6 % ** hjerneinfarkt, for 2009 *Sommerstenging (8 uker) av nevrologisk avdeling Pasientene ble transportert til SSK. **CT maskin ved SSF nede for noen måneder. Pasientene ble transportert til SSK. Trombolytisk behandling av pasienter med hjerneinfarkt startet i 2003 ved sykehuset i Kristiansand, i Arendal i 2006, og i Flekkefjord som teleslag fra Det finnes ikke noe konsensus med hensyn til hva som er ideell %-andel trombolysebehandlinger i forhold til antall hjerneslag. En innfallsvinkel er å se hva som gjøres på de mest aktive sentrene. Sentre med lang historikk med aktiv holdning til trombolysebehandling kan ligge på opp til %. Helsinki rapporterer 20 %. I Norge har Haukeland Universitetssykehus lengst historikk og rapporterer nå også %. Også Ullevål Universitetssykehus rapporterer i 2009 om lag 15 %. Nevrologisk avdeling er en tverrgående avdeling med felles ledelse. Avdelingen består av nevrologiske sengeposter og poliklinikk ved SSA og SSK. Sengene fordeler seg slik: SSA har 6 slagsenger og 4 nevrologiske senger, og SSK har 8 slagsenger og 12 nevrologiske senger. Slagenheten ved SSK og SSA ivaretar akutt og sub akutt slagbehandling. Det er slagenhet i medisinsk avdeling SSF med 4 slagsenger. Rehabilitering er en viktig del av akutt slagbehandling (7) som ivaretas ved alle 3 sykehus. På bakgrunn av beslutning høsten 2008 om minimumskrav om en nevrolog i vakt tilgjengelig for hele befolkningen på Agder hele døgnet hele året, ble det behov for å se på hvordan dette kunne oppnås i perioder der bemanningen er lav, spesielt i sommerferie. Etter en prosess der en så på flere mulige løsninger for å ivareta vaktordningen for sommeren 2009, ble det besluttet en sommerstenging av nevrologisk avdeling ved sykehuset i Arendal. Dette ble også gjennomført sommeren Styret for Sørlandet sykehus HF Side 6/16

7 Innleggelser nevrologisk avdeling Totalt sett legges det i gjennomsnitt inn ca. 7,5 pasienter pr. døgn på Agder (både slagog nevrologiske pasienter). Disse fordeler seg i gjennomsnitt som følger: SSK: 2 slagpasienter og 3 nevrologiske pasienter SSA: 0,8 slagpasient og 1,7 nevrologiske pasienter SSF: 0,2 slagpasient (nevrologiske pasienter legges inn ved SSK). Poliklinisk virksomhet pr i dag Poliklinikk i nevrologisk avdeling i dag består av: Klinisk nevrofysiologisk laboratorium både SSA og SSK, hvor det gjøres EEG, ENG, EMG og søvnregistreringer (kun SSK), denne er bemannet med teknikere, sykepleiere, leger. Totalt utføres ca konsultasjoner pr år. Vanlig poliklinikk med legekonsultasjoner (både SSA og SSK). Det gjennomføres ca 6000 konsultasjoner pr år. Poliklinikk er en viktig del av avdelingens drift og de fleste ikke øyeblikkelig hjelp henvendelser blir behandlet i poliklinikk. Typiske problemstillinger kan være pasienter med Parkinson sykdom eller andre bevegelsesforstyrrelser, MS, smerter i nervesystemet, hodepine, betennelses tilstander i nervesystemet, spesielle muskelsykdommer, epilepsi og andre krampetilstander samt kreft i nervesystemet. Vanlig poliklinikk sykepleiedrevet (både SSA og SSK), ca konsultasjoner. Poliklinikk drives av spesialopplærte sykepleiere knyttet opp mot MS, Parkinson, Epilepsi og ALS, i tillegg til dette utfører sykepleiere ved SSK den praktiske gjennomføring av behandling med Tysabri (en immunmodulerende medisin som gis i blodet) til MS pasienter samt deltar sammen med lege i forhold til spasmebehandling (påfylling av Baclofenpumper). Poliklinisk kapasitet Ved gjennomgang pr 24. august 2010 var det ved nevrologisk avdeling (SSK+SSA) 700 pasienter som skulle vært til kontroll time, flere av disse har ventet mer enn et halvt år i forhold til det som var planlagt. Hver måned genereres et behov for ca 290 nye kontroll timer. Ved nevrologisk avdeling er det mange med kronisk sykdom, det er derfor behov for at pasientene blir kontrollert av spesialist, selv om avdelingen fortløpende vurderer om en pasient kan gå til kontroll hos fastlege. Typiske kontrollpasienter er pasienter med Parkinsons sykdom, Epilepsi inklusive førerkortvurdering, MS, kroniske sykdommer i nervevev, kroniske hodepiner, nevromuskulære sykdommer, og kreftpasienter. I tillegg til dette er det behov for ca 490 timer hver måned til nyhenviste. Nyhenviste pasienter kan være alle mulige nevrologiske lidelser og hensikten med undersøkelse er enten å fastslå om pasienten har en nevrologisk lidelse eller ikke. Dersom pasienten har en nevrologisk sykdom vil behandling igangsettes. Nyhenviste pasienter inndeles etter de som har rett til vurdering eller ikke rett til vurdering. Det brukes nasjonale retningslinjer for tildeling av rett til behandling. Ventetid for de som Styret for Sørlandet sykehus HF Side 7/16

8 har rett til behandling er gjennomsnittlig mellom dager, mistenkt alvorlig sykdom har mye kortere ventetid. Kapasiteten er slik i avdelingen at nyhenviste pasienter prioriteres foran pasienter som venter på kontrolltime. Når det gjelder ventetid for prioriterte pasienter er denne i all hovedsak akseptabel ved nevrologisk avdeling SSHF. Det er imidlertid vesentlige kapasitetsutfordringer i det polikliniske tilbudet. Kapasitet Avdelingen må ha tilgjengelig ca 780 timer pr. måned for å dekke behov for kontrollpasienter og nyhenviste, dvs ca 9300 legekonsultasjoner pr. år. Avdelingen har derfor behov for å øke kapasiteten i poliklinikken med minst 3400 lege konsultasjoner. Avdelingen trenger å frigjøre i størrelsesorden 3 legeårsverk for å klare dette. Slik at en kommer opp i ca konsultasjoner pr. år. I tillegg må det gjennomføres en ekstra innsats for å fjerne akkumulert kø. Det er ønskelig å tilby poliklinikk kontroller også til slagpasienter, rutinemessig tre måneder etter gjennomgått slag. Det skaper et behov for ca 800 ekstra konsultasjoner pr. år. Da vil behovet for poliklinikk overstige konsultasjoner på årsbasis. Kapasitet ved klinisk nevrofysiologisk laboratorium: KNF lab er bemannet slik at det er omtrent balanse i forhold til å dekke behovet for timer. Laboratoriet er lite både ved SSA og SSK og er sårbar ved sykdom eller annet uforutsett fravær. De fleste fristbrudd i avdelingen er knyttet til KNF lab og avlyste timer pga uforutsett fravær. Administrerende direktørs vurdering Vurderinger vedrørende hjerneslag og nevrologi ved SSHF Den radikale endring i behandlingstilbud av hjerneslag med trombolyse, har de siste årene stilt økte krav til effektiv drift og vaktberedskap ved de avdelinger i landet som tar i mot slagpasienter. Fagmiljøene i SSHF har ulike vurderinger i denne saken. Fagdirektøren ved SSHF har gjort en grundig gjennomgang av det medisinskfaglige grunnlag for den nye organiseringen av slagbehandling/nevrologi ved SSHF. Fagdirektøren finner at den nye organiseringen er medisinskfaglig forsvarlig, og ivaretar krav til kvalitet og pasientsikkerhet på en god måte. Den nye organiseringen for slagbehandling/nevrologi i SSHF gir flere fremskritt sammenlignet med dagens ordning: Alle tre lokalisasjoner vil gi behandlingstilbud for slagpasienter hele døgnet. Ved bruk av teleslag og forbedring av behandlingslinjene er det mulig å øke andelen slagpasienter som gis trombolyse opp mot 20 % med en svært kort door-to-needle tid. Akuttinnleggelser av nevrologiske pasienter (for eksempel svære hodesmerter, lammelser, forverring av nevrologisk sykdom eller epileptiske kramper) innlegges i SSK, evt. etter først å ha blitt stabilisert ved nærmeste akuttmottak. Ved SSK mottas pasientene av nevrolog hele døgnet. Endringen vil sikre nødvendig frigjøring av legekapasitet for poliklinisk behandling. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 8/16

9 Sårbarhet og begrensede ressurser for fag med lavt pasientvolum er en felles utfordring for mange foretak utfordres på i vår helseregion. Helse Sør-Øst har derfor i styrevedtak 108/ lagt føringer for å ivareta tjenestetilbudet til både lavvolum og høyvolum pasienter. Innenfor hvert sykehusområde må det etableres en strategi for videre funksjons- og oppgavefordeling. Videre heter det i føringene fra Helse Sør-Øst at spesialiserte områdefunksjoner som hovedregel skal samles ett sted innenfor et sykehusområde. Regionale funksjoner skal som hovedregel samles ett sted i regionen. Ved lokalisering av spesialiserte område- og regionale funksjoner må det tas hensyn til pasientenes behov gjennom en samlet faglig kvalitetsvurdering, faglige avhengigheter og ressursvurderinger. I sykehusområder der lokale forhold ikke ligger til rette for samling av spesialiserte funksjoner ett sted, må faglig kvalitet og effektiv ressursbruk ivaretas gjennom andre tiltak. Slagbehandling ved tre lokalisasjoner ivaretar SSHF s lokalsykehusfunksjoner. Nevrologiavdelingen har områdefunksjon i SSK og SSA. Ved samling av vakttjenesten ett sted, SSK, legges tyngdepunktet i områdefunksjonen til SSK. SSHF har samlet sett et akseptabelt nivå når det gjelder antall legehjemler innen fagområdet nevrologi dersom man sammenligner seg med andre HF. Imidlertid har det vært store utfordringer å drifte dagens 2 parallelle vaktapparater innen SSHF. Som vi ser av utredningen fra fase 1 vil en videreføring av 2 robuste vaktapparater kreve minst fire nye legehjemler. Det anbefales derfor å etablere en vaktordning med nevrologer for hele Agder. Et slikt system vil ikke kreve økt antall legehjemler. Det har videre vært en kjent problemstilling at det har vært underkapasitet på poliklinisk behandling/ dagbehandling. Dette fremkommer også tydelig i tilbakemeldingen fra fastlegene/ praksiskonsulentene. I fase 2 ga fastlegene/ praksiskonsulentene følgende tilbakemelding knyttet til dette temaet: Ventetid for nevrologisk vurdering ved SSHF er for tiden svært lang, og vi ønsker ikke at valg av modell ytterligere reduserer den generelle kapasiteten, tvert om. Behandling av slagpasientene må ikke gå på bekostning av den øvrige nevrologiske tjenesten. Poliklinikk Den nye organiseringen gir mulighet for å flytte ressurser fra vaktarbeid til poliklinikk på en slik måte at en ser at en kan tilby ca legekonsultasjoner. Dette gir et viktig bidrag til befolkningen på Agder da storvolumet av tjenester gis som polikliniske konsultasjoner. Ytterligere styrking av kapasitet samt innføring av et mer tverrfaglig tilbud, kan gjøres ved at sykepleiere engasjeres mer i poliklinikk. På den måten kan antall konsultasjoner ytterligere økes i størrelsesorden 1000 konsultasjoner/år. Det polikliniske tilbudet er det viktigste volumtilbudet i nevrologi og skal tilbys i et større omfang enn før både ved SSA og SSK. Kapasitetsutvidelsen gjør det også mulig å tilby raskere time enn før og andel av halvøyeblikkelige timer kan økes både ved SSA og SSK. 12 Helse Sør-Øst,Styresak nr , omstillingsprogrammet. innsatsområde 1 hovedstadsprosessen Styret for Sørlandet sykehus HF Side 9/16

10 Hva gjøres hvor Relativt sett vil det være en større økning av poliklinikktimer ved SSA enn SSK. Det er ønskelig å utvikle en moderne tverrfaglig poliklinikk ved nevrologisk avdeling og det er naturlig å forsøke å bygge denne opp først ved SSA. Hvordan denne poliklinikken skal bygges opp og hvilke pasientgrupper som særlig egner seg må drøftes internt i avdelingen. En ser for seg at tyngdepunkt for behandling og utredning av pasienter med bevegelsessykdommer (Parkinson sykdom) skal foregå ved SSA ved at en kan bygge videre på erfaring fra tverrfaglig poliklinikk samt ha mulighet for å benytte utredningsseng. Det planlegges for at Parkinsonpasienter i Agder sentraliseres mot SSA. Det vil være mulig å knytte også forskning til et slikt tyngdepunkt. Utover dette er intensjonen at volumtilbudet til nevrologiske pasienter skal bedres både ved SSA og SSK. Anbefalingen vil frigjøre legekapasitet både i Arendal og Kristiansand til å dekke dette kapasitetsbehovet og være tilstrekkelig til å redusere ventetid til et akseptabelt nivå. En økt poliklinisk kapasitet vil over tid redusere behovet for sengeressurser. Nevrologisk avdeling har i dag til sammen 30 sengeplasser til disposisjon fordelt på 10 senger i Arendal og 20 senger i Kristiansand. Den foreslåtte modell vil innebære en reduksjon med 5 senger ved SSA. Innen utgangen av 2011 er derfor planen at avdelingen skal ha en samlet sengeressurs på 25 senger. Dette vil medføre nedbemanning av pleieressurser beregnet til 5 årsverk. Etter adm. direktørs vurdering vil dette ikke medføre oppsigelser. Oppsummering og konklusjon: Behandlingstilbudet for pasienter med nevrologiske lidelser eller slag blir: Kristiansand s opptaksområde a. Slagpasienter som profitterer tidsmessig mottas, diagnostiseres og gis behandling (evt. trombolyse) hele døgnet. Nevrologisk avdeling har behandlings- og vaktansvar. b. Pasienter fra hele Agder med akutte nevrologiske lidelser som trenger innleggelse mottas, diagnostiseres og gis behandling hele døgnet. c. Pasienter som trenger poliklinisk vurdering mottas etter avtale og akutt. d. Pasienter som trenger dagbehandlingstilbud mottas etter avtale. e. Pasienter ved andre avdelinger gis nevrologisk tilsyn etter behov Arendal s opptaksområde a. Slagpasienter som profitterer tidsmessig mottas, diagnostiseres og gis behandling (evt. trombolyse) hele døgnet. Nevrologisk avdeling har behandlings- og vaktansvar i perioden kl hverdager, medisinsk avdeling kl hverdager samt helg med teleslagstøtte fra SSK. Medisinsk avdeling tilføres i den forbindelse utvidede ressurser i form av en overlegestilling i geriatri (frigjøres fra nevrologisk avdeling) og ytterligere ressurser for utrykning på vakt. b. Pasienter med akutte nevrologiske lidelser som trenger innleggelse mottas ved SSK hele døgnet. Ustabile pasienter skal fortsatt tas i mot ved nærmeste akuttmottak for stabilisering. c. Pasienter som trenger poliklinisk vurdering mottas etter avtale og akutt. d. Pasienter som trenger dagbehandlingstilbud mottas etter avtale. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 10/16

11 e. Pasienter ved andre avdelinger gis nevrologisk tilsyn til kl 16 hverdager samt helg. 4. Flekkefjord s opptaksområde a. Slagpasienter som profitterer tidsmessig mottas, diagnostiseres og gis behandling (evt. trombolyse) hele døgnet. Medisinsk avdeling har vaktansvar hele døgnet. Vakthavende nevrolog ved SSK vurderer CT-bilder og kliniske funn i samarbeid med vakthavende lege ved medisinsk avdeling. b. Pasienter med akutte nevrologiske lidelser som trenger innleggelse mottas ved SSK hele døgnet. Ustabile pasienter skal fortsatt tas i mot ved nærmeste akuttmottak for stabilisering. c. Pasienter som trenger poliklinisk vurdering mottas ved SSK. d. Pasienter som trenger dagbehandlingstilbud mottas ved SSK. Tabellen nedenfor kommenterer noen hovedtrekk i forhold til forskjeller mellom dagens ordning og den framtidige modell (det vises blant annet til rapporten Slagbehandling Agder 2010 rapport fra fase 1 ): Tabell 2 Forskjeller mellom dagens og framtidens løsning Aktivitet SSA i dag Mottak av slagpasienter Ved SSK mellom 21 og 08 Mottak av nevrologiske pasienter til akutt Ved SSK innleggelse mellom 21 og 08 SSA i ny modell Hele døgnet Nei SSK i dag Hele døgnet Hele døgnet SSK i ny SSF i dag SSF i ny modell modell Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Nei Nei Poliklinisk behandling Nei Tilbud ved SSK Behandlingsansvar Nevrolog Nevrolog hele Medisinsk avdeling for slagpasienter døgnet m/teleslagstøtte Nevrologisk avd. fra 8-16 og medisinsk avdeling m/ teleslagstøtte fra SSK mellom Nevrolog hele døgnet Nei Tilbud ved SSK Medisinsk avdeling m/teleslagstøtte Poliklinikk Nei Nei Tilsyn ved andre avdelinger (ses i sammenheng med Nevrolog til stede) Samt helg Samt helg Etter behov Nevrolog på vakt Hele døgnet Etter behov Nei Nei Hele døgnet Nei (Teleslagstøtte fra SSK) Nei (Styrket teleslagstøtte fra SSK) Nevrolog til stede Overlege medisinsk avdeling på vakt Anestesilege på vakt Kl 8-16 og 19-20, helg 8-13 og Hele døgnet Hele døgnet Kl 8-23, helg 8-18 Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Vaktansvar 13 Nei Nei Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet Hele døgnet 13 etter nærmere vurdering i avdelingen Styret for Sørlandet sykehus HF Side 11/16

12 Implementering En god og hensiktsmessig løsning for framtida forutsetter god implementering. Etter beslutning i styret om ny organisering av slagbehandlingen og det øvrige nevrologiske behandlingstilbudet ved SSHF gjennomføres en systematisk implementering av modellen i nær dialog med berørte parter. I diskusjonene den siste tiden har det, særlig fra indremedisinsk fagmiljø, fremkommet stor skepsis til å ta over behandlingsansvar for slagpasienter. Adm.dir mener at det likevel er fullt ut mulig å gjennomføre de anbefalte endringer på bakgrunn av erfaringer fra andre norske sykehus. Ved SSF har indremedisinsk avdeling allerede ansvar for slik behandling og vil fortsatt ha dette ansvaret. Det vil ta noe tid å implementere ny modell. Hovedtrekkene i en slik implementering er tosidig. - Perspektiv 1: Modellen vil resultere i endringer knyttet til dagens sengeressurs. Dersom det skjer omstillinger som berører medarbeidere skal SSHF sine retningslinjer følges. En nær dialog med de ansattes organisasjoner vil etableres tidlig, og man vil legge opp en detaljert framdriftsplan. - Perspektiv 2: Overføring av behandlingsansvar. Det legges opp til en nær dialog mellom nevrologisk og medisinsk avdeling for å planlegge i detalj hvordan kompetanseoverføring bør skje. Nevrologisk avdeling vil gjennom teoretisk opplæring, praktisk opplæring og rutinebeskrivelse sikre at behandlingsregimet kan ivaretas på en god måte av vaktapparatet i medisinsk avdeling SSA. Dette forventes å ta ca 6 måneder All slagbehandling i Agder skal monitoreres og all behandling skal registreres i nasjonalt slagregister og evt. andre registre som har til formål og overvåke kvaliteten. Registreringen er et viktig element når evalueringer gjøres og slike evalueringer hører naturlig med i årsrapporten for avdelingen. Prosessevaluering Styringsgruppen og drøftingsmøtet med de ansattes organisasjoner/hovedverneombud besluttet hovedelementene i prosessen. Man la opp til en utradisjonell åpenhet i forhold til media ved å invitere alle som ønsket til å delta i referansegruppemøtene (3 møter) i fase 1. Kun Agderposten deltok i de 2 første møtene, mens det i det siste referansegruppemøtet ble en bredere deltakelse. Det er i det siste kommet kritiske bemerkninger til hvordan prosessen er gjennomført. Adm. direktør vil peke på noen områder som kunne vært gjennomført på en bedre måte: - Håndtering av media. Man har hatt en stor ambisjon om åpenhet i denne saken. Vi ser imidlertid at denne åpenheten har krevd mer av ledelsen kommunikasjonsmessig, enn hva vi har vært organisert for. - Føringer for økonomiske rammer/stillingsressurser burde vært presisert skriftlig allerede i mandatet. Dette ble presisert skriftlig og tydelig etter at fase 1 rapporten forelå. - Innkallinger til aktuelle møter høsten 2010 har kommet noe seint for enkelte personer. Se for øvrig vedlegget Prosjektet Slagutredning Agder Styret for Sørlandet sykehus HF Side 12/16

13 Prosessen med ny strategiplan Utredningen og beslutningsprosessen har skapt en betydelig uro i befolkningen og blant ansatte. I arbeidet med ny strategiplan for SSHF for må det legges stor vekt på kommunikasjon, bred deltagelse og dialog, fra alle ledere i organisasjonen. En utvikling som langsiktig kan sikre god pasientsikkerhet, god ressursbruk og samtidig ivareta krav til en god og hensiktsmessig sammensetning av behandlingstilbud i det enkelte sykehus er nødvendig som basis for fremtidige beslutninger i SSHF. Det legges til grunn at de tre somatiske sykehusenes funksjoner og behandlingstilbud skal beskrives som et ledd i arbeidet, slik at nødvendig forutsigbarhet for virksomhetene og trygghet i befolkningen kan sikres. En slik beskrivelse skal også sikre en faglig vurdering av behandlingstilbudenes gjensidige avhengighet og sammenheng i sykehusene. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 13/16

14 Vedlegg Prosjektet Slagutredning Agder 2010 Vinteren 2010 ble det satt i gang et utredningsarbeid med følgende mandat: 1. Evaluere dagens slagbehandling opp mot forslagene i de nye nasjonale retningslinjene som forelå ferdig senere på våren. I tillegg var det behov for å evaluere teleslagtilbudet til Flekkefjord. 2. Vurdere dagens driftsstruktur/organisering av nevrologisk avdeling blant annet legge fram forslag til ny organisering av slagbehandlingen på Agder og redegjøre for eventuelle konsekvenser for øvrig drift. Eksempler på utfordringer i øvrig drift er kapasitet til poliklinisk behandling. Pr. i dag er ventetiden lang for nevrologiske pasienter på Agder. Videre er en stor andel av legeressursene knyttet opp til de eksisterende vaktsystemer (ett ved SSA og ett ved SSK). Belastningen på dagens 2 vaktsystemer er begrenset ut fra det antall pasienter som innlegges på ettermiddag/kveld (se figur 1 og 2). En annen utfordring er at dagens vaktordning ved SSK ikke har tilstrekkelig antall LIS-hjemler (har tilgjengelig 5 stillinger for LIS, men trenger 7). Plan for utredningsarbeidet ble drøftet med de ansattes organisasjoner og hovedverneombudet 19. januar Et samlet drøftingsmøte støttet den skisse til prosess som ble lagt fram. Hovedstruktur for utredningsarbeidet ble definert i 2 faser med følgende hovedfokus: Fase 1 - Lage en utredning basert på fag - Utarbeidelse av forslag til organisering av slagbehandling på Agder - Beskrive hvilke konsekvenser dette får for drift av nevrologisk avdeling og medisinsk avdeling i Flekkefjord Fase 2 (bakgrunn i fase 1 sine anbefalinger) - Utrede hvilken konsekvens endret drift av nevrologisk avdeling har på resten av sykehusets drift - Utarbeide et forslag til vedtak Det ble i fase 1 nedsatt en prosjektgruppe sammensatt av representanter fra SSA, SSF og SSK med representasjon fra det nevrologiske fagmiljø. I tillegg ble det nedsatt en referansegruppe som blant annet var sammensatt av representanter fra brukerorganisasjoner, de ansattes organisasjoner, kommunehelsetjenesten og representanter fra nært samarbeidende fagmiljøer. Det vises til rapporten Slagutredning Agder 2010 (vedlegg 2) som bl.a. beskriver bakgrunn for prosjektet, nåværende organisering/ressurssituasjon og behov for forbedringer i dagens tilbud. Prosjektgruppen ble ikke enig om en felles anbefaling. Prosjektgruppen konkluderte med 2 mulige modeller for framtidig organisering av slagbehandling på Agder ved at representantene fra SSF og SSK anbefalte modell 1 og representantene fra SSA anbefalte modell 2. Modellene inneholder følgende hovedelementer: Styret for Sørlandet sykehus HF Side 14/16

15 Modell 1 - Ett vaktapparat med nevrologer for hele Agder hele året 24 timer pr. døgn lokalisert til SSK. - Mottak av alle slagpasienter ved lokalisasjonene SSA, SSF og SSK hele året og hele døgnet samt videre behandling i slagenheter ved de samme lokalisasjonene. Vaktapparat for indremedisin vil ha oppgaven med å ta imot og behandle aktuelle pasienter ved SSA og SSF. Det etableres en forbedret teleslagløsning til SSA og SSF hvor vakthavende nevrolog er tilgjengelig for faglig støtte ved behov. - Øyeblikkelig hjelpinnleggelser for øvrig nevrologiske lidelser kanaliseres til SSK Modell 2-2 vaktapparat med nevrologer lokalisert ved SSA og SSK. Ved SSF videreføres dagens ordning hvor indremedisinsk avdeling har behandlingsansvar for aktuelle pasienter og det etableres en forbedret teleslagløsning til SSF hvor vakthavende nevrolog kan gi faglige støtte ved behov. - Øyeblikkelig hjelp innleggelser for øvrige nevrologiske lidelser kanaliseres til SSK når det gjelder pasienter fra SSF sitt opptaksområde og legges inn ved SSA og SSK for sine definerte opptaksområder. - Modell 2 innebar et behov på 4 legestillinger mer enn i modell 1. Prosjektgruppen inviterte i fase 1 eksterne fagpersoner om å vurdere modellene ut fra faglige kriterier. Disse konkluderer med at modell 2 er den beste, men understreker at begge modeller er faglig forsvarlig. De eksterne fagpersonene presiserer at man ser bort fra økonomiske begrensninger i valg av modell. I prosjektgruppens (fase 1) anbefaling ba man konkret prosessen i fase 2 (se over) om at spørsmål knyttet til ressursbehov i medisinsk avdeling, ansvarsfordeling mellom nevrologisk avdeling og medisinsk avdeling samt temaet samtidighetskonflikter bli vurdert. Mandatet for utredningsarbeidet innebar blant annet at det skulle gjøres en konsekvensvurdering av driften ved nevrologisk avdeling i lys av foreslått modell for slagbehandling. Denne vurderingen innebar blant annet å foreta en kostnadsvurdering av de aktuelle driftsmodeller. Kostnadsforskjellen mellom dagens driftsituasjon og modell 1 var ca. 2,3 mill. lavere kostnad og en merkostnad på ca. 2,4 mill. for modell 2. I tillegg innebar modell 2 et behov for 5 nye LIS (lege i utdannings stilling) -stillinger utover dagens nivå modell 1 ville kreve 1 ny LIS-stilling (det vises til rapporten Slagutredning Agder 2010 side 42-43). Ut fra innspill i fase 2 (møter og skriftlige tilbakemeldinger i første høringsrunde) ga klinikksjef og adm. direktør (28. juni 2010) følgende føring for det videre utredningsarbeidet: - En framtidig modell for slag- og nevrologibehandling ved SSHF skal ikke legge til grunn nye legestillinger (overlegestillinger/stillinger for LIS). Det skal heller ikke legges til grunn økte økonomiske ressurser. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 15/16

16 - Det skal i det videre arbeidet redegjøres grundig for framtidig behov for sengeressurser både i forhold til slagbehandling og det øvrige nevrologisk behandlingstilbudet. - Det legges opp til sluttbehandling av saken i styret for SSHF sitt møte i oktober I utgangspunktet la man opp til en endelig styrebehandling i styremøtet i juni Man valgte likevel medio juni å la fase 2 få utvidet tid slik at endelig styrebehandling kunne skje i styrets oktobermøte Som skissert innledningsvis i utredningsarbeidet la man opp til at fagdirektør skulle ha prosjektansvar i fase 2. I fase 2 ble det gjennomført informasjonsmøter både i Arendal, Kristiansand og Flekkefjord. Hensikten med informasjonsmøtene var å informere om fase 1 sine vurderinger samt gi anledning til umiddelbare kommenterer. Det ble videre invitert til at samarbeidende avdelinger i sykehuset kunne gi skriftlige innspill til rapporten fra fase 1. Alle innspill er samlet i vedlagt dokument Slagutredning Agder 2010 høringsinnspill fase 2. Videre prosess i fase 2 har vært: - Møte med repr. fra prosjektgruppen, avdelingsledelsen, klinikkledelsen og medisinsk avdeling SSA (Fevikmøtet) med fokus på behandlingsansvar for slagpasienten i SSA. - Møte med prosjektgruppen fra fase 1 gjennomgang av adm. direktør sin foreløpige innstilling før høringsutsendelse. - Møte med prosjektgruppen fra fase 1, representanter fra medisinsk avdeling SSA samt de ansattes organisasjoner/hovedverneombud for gjennomføring av ROSanalyse. - Møte i ledergruppen i SSHF drøfting før administrerende direktør gir sin innstilling til styret. - Drøftingsmøte med de ansattes organisasjoner/hovedverneombud. - Behandling i saken i Brukerutvalget for SSHF. - Styremøte 28. oktober. Styret for Sørlandet sykehus HF Side 16/16

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur

Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Organiseringen av nevrologi i ny klinikkstruktur Orienteringssak 090-2015 Klinikksjef Nina Hope Iversen 19.11.2015 Bakgrunn Styret for SSHF 29.10.2010 Pasienter med hjerneslag mottas ved alle tre sykehus

Detaljer

Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag

Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag Saksframstilling Arkivsak Dato 26.4.2010 Saksbehandler Henning Garsjø Status for utredning av SSHF sitt behandlingstilbud ved akutt hjerneslag Sak nr. Styre Møtedato 36/10 Styret for Sørlandet sykehus

Detaljer

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling

Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Utviklingsplan 2030 SSHF Svar nevrologisk avdeling Avdelingens svar inndeles i to avsnitt: Sammenfattende vurdering av avdelingsledelsen inkl. kort skisse over drøftingsprosessen i avdelingen og av de

Detaljer

Saksframlegg - korrigert

Saksframlegg - korrigert Arkivsak Dato 12.11.2015 Saksbehandler NHI Saksframlegg - korrigert Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 19.11.2015 Sak nr 090-2015 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Organiseringen av nevrologisk avdeling

Detaljer

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF

Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Arkivsak Dato 20.04.2015 Saksbehandler Nina Hope Iversen Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 23.04.2015 Sak nr 039-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppfølging etter fylkesmannens tilsyn

Detaljer

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017

Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Direktøren Styresak 25-2014 Høringsuttalelse Regional handlingsplan for geriatri i spesialisthelsetjenesten 2014-2017 Saksbehandler: Anne Kristine Fagerheim Saksnr.: 2013/2428 Dato: 12.03.2014 Dokumenter

Detaljer

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles

# Tema ESO stroke Unit Fakta SSK Vurdering SSK Hva skal til for å oppfylle krav ved SSK? Tilfredsstilles Rapport arbeidsgruppe 8 strategiplan 2015-2017 - Vedlegg 2 Tilfredsstillelse av krav i internasjonale retningslinjer for slagbehandling (ESO, 2013) for SSK med nødvendige tiltak (1/2) # Tema ESO stroke

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling

Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Utviklingsprosjekt: Reorganisering av ansvar og oppgavefordeling i akuttmottaket for å sikre god pasientbehandling Nasjonalt topplederprogram Jan Berg Sykehuset Telemark HF Nov. 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå

Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Endret organisering på klinikk og avdelingsnivå Administrerende direktør Jan-Roger Olsen 9. februar 2016 Bakgrunn Fra mandatet: "Den økonomiske situasjonen for SSHF er svært anstrengt. Utviklingen i helseforetaket

Detaljer

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler

Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Samhandling mellom kommuner og helseforetak mye mer enn avtaler Flekkefjord 30. januar 2013 Jan-Roger Olsen, adm. dir. Per Engstrand, fagdirektør Bernhard Nilsen, samhandlingssjef Agenda Hva har SSHF fått

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Sørlandet sykehus HF. Ventende pasienter og ventetider ved SSHF Arkivsak Dato 23.04.2012 Saksbehandler Per B. Qvarnstrøm Saksframlegg Styre Sørlandet sykehus HF Møtedato 26.04.2012 Sak nr 045-2012 Sakstype Orienteringssak Sakstittel Ventende pasienter og ventetider

Detaljer

Fristbrudd orientering om status

Fristbrudd orientering om status Saksframstilling Arkivsak Saksbehandler Else Kristin Reitan/Anne Grethe Vhile/Anne Wenche Emblem Fristbrudd orientering om status Sak nr. Styre Møtedato 09/10 Styret for Sørlandet sykehus HF 24.2.2010

Detaljer

STATUSRPPORT HJERNESLAG SYKEHUSET I VESTFOLD

STATUSRPPORT HJERNESLAG SYKEHUSET I VESTFOLD STATUSRPPORT HJERNESLAG SYKEHUSET I VESTFOLD ORGANISERING AV ARBEIDET 5 HOVEDOMRÅDER Informasjon til befolkningen Tid til sykehuset Door to needle time Implementering av sjekkliste Fall Målinger Informasjon

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn:

Styresak. Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015. Bakgrunn: Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Dato: 04.06.2015 Saksbehandler: Saken gjelder: Arild Johansen Styresak 55/15 Risikovurdering av overordnede styringsmål pr. 1. tertial 2015

Detaljer

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling:

Strategi 2020 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020. Adm. direktør si innstilling: Foreløpig protokoll Styremøte Helse Sunnmøre 22. juni 2010 Strategi 2020 Sak 45/10 Strategi 2020 - strategi for utvikling av tjenestetilbudet i Helse Midt-Norge 2010 2020 Adm. direktør si innstilling:

Detaljer

A) Obligatoriske opplysninger. Bakgrunn/begrunnelse. Prosjektets relevans, formål og problemstilling

A) Obligatoriske opplysninger. Bakgrunn/begrunnelse. Prosjektets relevans, formål og problemstilling Nevrologisk avdeling Molde Vår ref: krh Dato: 09.06. 2013 Prosjektsøknad A) Obligatoriske opplysninger Prosjektets navn Jobbglidning fra Nevrolog til sykepleier vedrørende oppfølging av pasienter med epilepsi

Detaljer

Virksomhetsrapport pr mars 2011

Virksomhetsrapport pr mars 2011 Saksframstilling Arkivsak Dato 15.04.2011 Saksbehandler Per Bertil Qvarnstrøm Virksomhetsrapport pr mars 2011 Sak nr. Styre Møtedato 043-2011 Styret for Sørlandet sykehus HF 28.04.2011 Ingress Resultat

Detaljer

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK:

Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK. Forslag til VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 058 2014 MANDAT OMSTILLINGSARBEID SOMATIKK Forslag til VEDTAK: Styret godkjenner mandat for omstillingsarbeid somatikk med de endringer som har fremkommet

Detaljer

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling

Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Prosjektoppdrag Omstilling 2012 2017 Oppgaver og kompetanse i balanse. Bruk av hjelpepleiere og sykepleiere - oppgavefordeling Forfatter Dato 22.12.2011 Versjonsnr 0.1 Godkjent av Dato Innhold 1 STRATEGISK

Detaljer

SSHF som universitetssykehus

SSHF som universitetssykehus Fagavdelingen Fagdirektør Utarb. av: Per Engstrand Behandling: Styret SSHF Dato: 31.10.2013 Versjon: 0.4 Mandat arbeidsgruppe 1 Strategiplan 2015-17: SSHF som universitetssykehus 1. Bakgrunn Det er behov

Detaljer

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014

Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn. Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og hvordan fastlegene skal kobles inn Kommuneoverlegemøte Bårdshaug Herregård, Orkdal 7. mai 2014 Samhandlingsreformen og samarbeid med kommunehelsetjenesten og fastleger Mål Samarbeidsarenaer

Detaljer

Kriterier for etablering, endring og avvikling Nasjonale behandlingstjenester Formålet med nasjonale behandlingstjenester er å få en rettferdig og likeverdig tilgang til helsetjenester, forsvarlige helsetjenester,

Detaljer

Virksomhetsrapport oktober 2016

Virksomhetsrapport oktober 2016 Virksomhetsrapport oktober Styresak 085- Fagdirektør Per Engstrand Økonomidirektør Per B. Qvarnstrøm 18.11. Innhold 1. Oppsummering 2. Kvalitet og pasientbehandling 3. Aktivitet 4. Bemanning 5. Økonomi/finans

Detaljer

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak:

Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: Styrevedtak fra Sykehusapoteket Midt-Norge Sak 35/10 Strategi 2020 Adm.dir forslag til vedtak Styret i Sykehusapotekene i Midt-Norge HF anbefaler Helse Midt-Norge RHF å fatte følgende vedtak: 1. Helse

Detaljer

Innspill til Statsbudsjettet 2015

Innspill til Statsbudsjettet 2015 Innspill til Statsbudsjettet 2015 06.11.14 Norsk Epilepsiforbund er en interesseorganisasjon som organiserer om lag 5500 mennesker med epilepsi samt deres pårørende. Rundt 1 % av befolkningen har epilepsi.

Detaljer

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus?

gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Hva er effektive tjenester for skrøpelige gamle som trenger akuttinnleggelse på sykehus? Torgeir Bruun Wyller Professor/avd.overlege Geriatrisk avdeling "Akutt funksjonssvikt" Hoftebrudd Hjerneslag -70

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan

Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF. Nasjonalt topplederprogram. Solveig Klæbo Reitan Utviklingsprosjekt: Pasientforløp for nysyke psykosepasienter over 18 år i St Olavs Hospital HF Nasjonalt topplederprogram Solveig Klæbo Reitan Trondheim, mars 2013 Bakgrunn og organisatorisk forankring

Detaljer

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF

Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF Kvalitets- og pasientsikkerhetsutvalg STHF 30. april 2013 www.sthf.no/kpu Saksliste 1. 2. 3. 4. 5. Godkjenning av referat fra 9. april 2013 Saker fra klinikkene Saker meldt til Helsetilsynets utrykningsgruppe

Detaljer

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF

Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Styresak 045/2015 Organiseringen av øyefaget i SSHF Brukerutvalget SSHF 24.3 kl 14.30 Dialogmøte 25.3. kl 12.00 HAMU 25.3. kl 13.00 Geir Bøhler 21.5.15 Mandat for et organisasjonsprosjekt Beskrive dagens

Detaljer

Særavtale til Tjenesteavtale 4.

Særavtale til Tjenesteavtale 4. Særavtale til Tjenesteavtale 4. Mellom Haugesund kommune og Helse Fonna HF Avtale om kommunen sitt tilbud om døgnopphold for øyeblikkelig hjelp Innhold 1 Parter... 3 2 Bakgrunn... 3 3 Formål... 3 4 Lokalisering

Detaljer

Strategiplan

Strategiplan Strategiplan 2015 2017 Prosjektmandat Lister 4. sept 2013 Jan Roger Olsen/ Per Engstrand/ Nina Føreland Strategiarbeid prosess 2012-14 Prosessverktøy: Prosessveileder, SSHF 12 prinsipper for medvirkning

Detaljer

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid

Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid Konsekvensutredning av Namdalpsykiatrien ved en eventuell nedleggelse av sengeposten ved DPS Kolvereid utført ved Psykiatrisk klinikk Sykehuset Namsos Arnt Håvard Moe Siri Gartland Namsos 20.05.2015 Innhold

Detaljer

Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand. BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK

Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand. BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK Slagbehandling Sørlandet Sykehus Kristiansand BEST nettverksmøte nov. 2014 Arnstein Tveiten Overlege PhD, nevrologisk avd. SSK Dette skal jeg snakke om: Kort om slag Trombolytisk behandling ved hjerneinfarkt

Detaljer

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre

Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse. Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap Fosnes kommunestyre Fosnes kommune Fosnes fellesfunksjoner Saksmappe: 2010/3365-1 Saksbehandler: Per A Sperstad Saksframlegg Helse Midt-Norge; strategi 2010 - kommunal høringsuttalelse Utvalg Utvalgssak Møtedato Fosnes formannskap

Detaljer

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK)

Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) Klinikk Hjerte-Lunge og Karklinikken (HLK) 1. Nøkkeltall for klinikken: Brutto årsverk 2011 790 Antall DRG poeng 2011 Prognose Budsjett Brutto årsverk innenfor budsjett 730 i 2012 1 29 824 28 868 Antall

Detaljer

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF

Kultur for helhet. Handlingsplan Sørlandet sykehus HF Kultur for helhet Handlingsplan 09.05.2012 Sørlandet sykehus HF Planen gjelder for perioden: 2012 2014 1 Innledning og målsetninger I Strategiplanen for 2012-2014 ble det vedtatt at Kultur for Helhet er

Detaljer

Saksframlegg til styret

Saksframlegg til styret Saksframlegg til styret Møtedato 20.09.12 Sak nr: 054/2012 Sakstype: Beslutningssak Saksbehandler: Øk. dir. Roger Gjennestad RAPPORTERING KVALITETSINDIKATORER/ØKONOMI AUGUST 2012 Trykte vedlegg: Ingen

Detaljer

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp

Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Døgnopphold øyeblikkelig hjelp Prosjektets hovedmål: Kommunene etablerer et samarbeid om døgnopphold til pasienter og brukere med behov for øyeblikkelig helse- og omsorgshjelp. Forslag til vedtak: Kommunene

Detaljer

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010

Styresak. Forslag til vedtak: Styret tar saken til etterretning. Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Styresak Går til: Styremedlemmer Foretak: Helse Stavanger HF Møtedato: 24.03.2010 Saksbehandler: Jan Petter Larsen Saken gjelder: Sak 026/10 B Gjestepasienter fra Helse Stavanger HF Arkivsak 0 2010/445/012

Detaljer

Verdal kommune Sakspapir

Verdal kommune Sakspapir Verdal kommune Sakspapir Høringsuttalelse - Strategi 2020 - Helse Midt-Norge RHF Saksbehandler: E-post: Tlf.: Tone S. Haugan tone.haugan@verdal.kommune.no 74048572 Arkivref: 2010/2216 - /G00 Saksordfører:

Detaljer

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017

Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Oppfølging av foretaksprotokollen 3.mai 2017 Styremøte Per Engstrand /Nina Føreland Flekkefjord fredag 15.september 2017 Foretaksprotokollen 3.5.17 Innledning med dagens akuttfunksjoner innarbeides i U2035

Detaljer

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013

Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Toril Løberg Arkiv: G70 &13 Arkivsaksnr.: 13/9362-3 Dato: 14.08.2013 HØRING - ORGANISERING OG PRAKSIS I AMBULANTE AKUTTEAM SOM DEL AV AKUTTJENESTER VED DISTRIKTPSYKIATRISKE

Detaljer

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB)

STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5. Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) STYREMØTE 24. september 2012 Side 1 av 5 Styresak nr.: 54-12 Sakstype: Beslutningssak Saksnr. arkiv: 12/989 Omstilling innen Tverrfaglig spesialisert behandling for rusmiddelavhengighet (TSB) Sammendrag:

Detaljer

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009

Styresak. Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding 2011 - Kreftpasienters erfaringer med somatiske sykehus 2009 Styresak Går til: Foretak: Styremedlemmer Helse Stavanger HF Dato: 29.2.2012 Saksbehandler: Saken gjelder: Arkivsak 0 2012/33/033 Arild Johansen Styresak 017/12 B Tilleggsrapportering til årlig melding

Detaljer

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14

Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 Utredning av spesialisthelsetjenestetilbudet i Alta 31/3-14 - Utvidelse av billeddiagnostiske løsninger Vi er to radiografer i Alta, som innehar stor kunnskap om hvordan dagens situasjon er her i Alta,

Detaljer

Nasjonalt topplederprogram

Nasjonalt topplederprogram Utviklingsprosjekt: Utredning av konsekvenser for avd. Barneklinikken, Helse Stavanger, HF, ved heving av aldersgrensen fra 14 til 18 år. Nasjonalt topplederprogram Kari Gjeraldstveit Stavanger okt. 2012

Detaljer

Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi. Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege

Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi. Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege Desentralisert Vaktsamarbeid ved bruk av Videokonferanse - DeVaVi Geir Øyvind Stensland Avdelingsleder/overlege Oppsummering DeVaVi er en styrking av det akuttpsykiatriske tilbudet ved Senter for Psykisk

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015

Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 12. mars 2015 SAK NR 017-2015 ÅRLIG MELDING 2014 FOR HELSE SØR-ØST RHF Forslag til vedtak: 1. På grunnlag av samlet rapportering for 2014

Detaljer

Oslo universitetssykehus HF

Oslo universitetssykehus HF Oslo universitetssykehus HF Styresak Dato møte: 20. september 2012 Saksbehandler: Vedlegg: Viseadministrerende direktør medisin, helsefag og utvikling Stabsdirektør pasientsikkerhet og kvalitet 1. Prosjektmandat

Detaljer

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011

Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Evaluering av nasjonale kompetansetjenester 2011 Navn på tjenesten: Lokalisering: Nasjonal kompetansetjeneste for bevegelsesforstyrrelser Helse Stavanger HF Tjenestens innhold: Bør utarbeide en bedre beskrivelse

Detaljer

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018

Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 1 Ernæringsstrategi Oslo universitetssykehus HF 2014 2018 Utarbeidet av Ernæringsrådet ved Oslo universitetssykehus HF 2 Bakgrunn Ernæringsstrategien for Oslo universitetssykehus HF (OUS) bygger på sykehusets

Detaljer

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold Særavtale mellom Bergen Kommune, Helse Bergen HF og Haraldsplass Diakonale Sykehus vedrørende kommunalt tilbud om øyeblikkelig hjelp døgnopphold 1 1. PARTER Bergen Kommune (BK) - organisasjonsnummer 974773880

Detaljer

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016

Utvikling av fremtidig sykehusstruktur. April 2016 Utvikling av fremtidig sykehusstruktur April 2016 «Befolkningen i Innlandet skal tilbys det ypperste» Nytt styre med høye ambisjoner Forsering av idefasen Faglige utfordringer Mange mulige modeller Intern

Detaljer

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1

Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Helsedirektoratets skjema for høringsuttalelser 1 Høring Nasjonal retningslinje for behandling og rehabilitering ved hjerneslag Høringsfrist: 15.10.2009 Høringsinnspill sendes: bha@helsedir.no Navn på

Detaljer

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012.

Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Rapport fra Norsk hjerneslagregister for 2012. Norsk hjerneslagregister er det nasjonale kvalitetsregisteret for behandling av hjerneslag og skal registrere alle pasienter med akutt hjerneslag (diagnosekode

Detaljer

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020

Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet. Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Slik har vi gjort det i sykehusområdet Sørlandet Områdeplan for rehabilitering 2011-2020 Mandat områdeplan rehabilitering Utarbeide områdeplan for rehabilitering, med anbefalinger om fremtidig funksjonsfordeling,

Detaljer

Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus. 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik

Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus. 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik Skal skal ikke? Bredspektret antibiotikabehandling til eldre i sykehus 29.09.2011 Even Reinertsen Medisinsk avdeling SI-Gjøvik 1 Bakgrunn Generell indremedisin / infeksjonsmedisin (Gjøvik, Lillehammer,

Detaljer

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF.

Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom... kommune og St. Olavs Hospital HF. Høringsutkast 10.12.2015 Praktiske retningslinjer for samhandling vedr. innleggelse, utskrivning og overføring av pasienter mellom..... kommune og St. Olavs Hospital HF. 1: PARTER Avtalen er inngått mellom

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor

Helse- og omsorgsdepartementet. Trygge sykehus og bedre helsetjenester, uansett hvor du bor Helgelandssykehuset 2025 med et skråblikk på Nasjonal Helse og Sykehusplan Per Martin Knutsen Administrerende direktør Helse- og omsorgsdepartementet Nasjonal helse- og sykehusplan Trygge sykehus og bedre

Detaljer

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital

Bør sykehus ha observasjonsposter? Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital Bør sykehus ha observasjonsposter? 130907 Hans Ole Siljehaug Klinikksjef klinikk for anestesi og akuttmedisin St. Olavs Hospital 1 Bør sykehus ha observasjonsposter? Skal vi få ned liggetiden og antall

Detaljer

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan

Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan Plan for avklaring av akuttfunksjoner i forhold til Nasjonal helse- og sykehusplan Styre Sørlandet sykehus HF Sak nr 055-2016 15.06.2016 Styrevedtak SSHF 19. mai 2016 «Til styremøtet i juni lager administrerende

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Utviklingsprosjekt: Nasjonalt topplederprogram Kull 13 Utviklingsprosjekt: Å organisere indremedisinsk poliklinikk og dagbehandling i ny avdelingsstruktur i klinikk for medisin, etter føringer lagt for nytt sykehus i 2015 Nasjonalt topplederprogram Kull 13

Detaljer

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet

Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering. Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Nasjonalt råd for kvalitet og prioritering Bjørn Guldvog ass.dir. Sosial- og helsedirektoratet Prioriteres helse i Norge? Norge 2005: 4 606 363 innbyggere 2,3 mill sysselsatte BNP 1942 mrd Helsetjenesten

Detaljer

Hvordan er sammenhengen mellom DRG og KPP - kostnad per pasient

Hvordan er sammenhengen mellom DRG og KPP - kostnad per pasient Hvordan er sammenhengen mellom DRG og KPP - kostnad per pasient Ulf Ljungblad adm.dir og dr.med. Sykehuset Østfold HF 21.oktober 2004 Without cost per patient (CPP) there had been no DRG:s. It is no use

Detaljer

Endringsoppgave: Omorganisering av polikliniske kontroller

Endringsoppgave: Omorganisering av polikliniske kontroller Endringsoppgave: Omorganisering av polikliniske kontroller Nasjonalt topplederprogram Lene Kristine Seland Oslo 03.09.15 1 1. Bakgrunn og organisatorisk forankring for oppgaven Denne oppgaven har utgangspunkt

Detaljer

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft

Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Diagnostisk pakkeforløp - pakkeforløp for pasienter med uspesifikke symptomer på alvorlig sykdom som kan være kreft Plan for implementering ved SSHF Vedtatt i styringsgruppen 15.06.15 15.06.2015 Sørlandet

Detaljer

kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.pdf

kapasitetstilpasninger i Oslo og Akershus sykehusområder.pdf Journalført i Public 360 Fra: Ruth Torill Kongtorp Sendt: 6. april 2016 15:35 Til: HSORHF PB Postmottak Emne: Høringssvar fra Akershus universitetssykehus HF vedrørende kapasitetstilpasninger

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid

SAKSFREMLEGG. Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Sentral stab Organisasjonsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 29/14 Etterlevelse av arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 30.10.2014 Saksansvarlig: Heidi

Detaljer

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk

HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF. Medisinsk klinikk HABILITERINGSTJENESTEN SYKEHUSET I VESTFOLD HF Medisinsk klinikk Hva er habilitering? Habilitering og rehabilitering er: Tidsavgrensede, planlagte prosesser med klare mål og virkemidler, hvor flere aktører

Detaljer

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Oppfølging etter Fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF

Saksframlegg. Sørlandet sykehus HF. Oppfølging etter Fylkesmannens tilsyn med nyfødtmedisinen i SSHF Arkivsak Dato 15.05.2015 Saksbehandler Nina Hope Iversen Saksframlegg Styre Møtedato 21.5.2015 Sørlandet sykehus HF Sak nr 044-2015 Sakstype Beslutningssak Sakstittel Oppfølging etter Fylkesmannens tilsyn

Detaljer

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13

Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Avvik arbeidstidsbestemmelsene - status og videre arbeid Vedlegg til statusrapport per 31.10.13 Bech, Hilde Kristin 29.11.2013 Innhold: 1. Bakgrunn... 2 2. Utvikling... 2 2.1. Generelt... 2 2.2. Typene

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2012 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Implementering av handlingsplanen ved SSHF

Implementering av handlingsplanen ved SSHF Implementering av handlingsplanen ved SSHF Kreftbehandling var ett av fem satsingsområder for Sørlandet sykehus i strategiplanperioden 2012 2014, og videreføres om strategisk satsingsområde også i gjeldende

Detaljer

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset

Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Uttalelse fra kommuneoverlegefellesskapet i Indre Østfold vedrørende ressursgjennomgang ved Helsehuset Konklusjon: Den foreløpige rapporten gir ikke grunnlag for å vurdere dagens situasjon ved Helsehuset

Detaljer

Status strategiplan SSHF Etter intern høring Styremøtet Sørlandet Sykehus, SSHF Per Engstrand

Status strategiplan SSHF Etter intern høring Styremøtet Sørlandet Sykehus, SSHF Per Engstrand Status strategiplan SSHF 2012-2014 Etter intern høring Styremøtet 31.03.11 Sørlandet Sykehus, SSHF Per Engstrand Strategiplan i SSHF Premisser i prosessen Kvalitet og pasientsikkerhet Likeverdig tjenestetilbud

Detaljer

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK:

SAK NR VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN VEDTAK: Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.02.14 SAK NR 016 2014 VIDEREFØRING AV TIDLIGFASEPLANLEGGING I SYKEHUSET INNLANDET VURDERING AV MANDAT FOR IDÉFASEN Forslag til VEDTAK: 1. Styret tar orienteringen fra

Detaljer

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering. Sykehuset Innlandet HF Styremøte 20.06.14 SAK NR 059 2014 STATUS OMSTILLING PSYKISK HELSEVERN Forslag til VEDTAK: Styret tar saken om status for omstillingen i divisjon Psykisk helsevern til orientering.

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord

De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord De samlede akuttfunksjoner i Sørlandet sykehus Flekkefjord Møte med Sørlandsbenken 7.12.16 Jan Roger Olsen Hva skal vi oppnå? Anbefale hvordan et samlet akuttilbud ved SSF bør være fra 2018, i tråd med

Detaljer

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt

Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Kommunal øyeblikkelig hjelp døgnopphold og Arendal interkommunale legevakt Helse og omsorgskomiteen 5. februar 2015 medisinsk - faglig rådgiver Ottar T. Christiansen Akuttutvalgets delrapport 5 utfordringer

Detaljer

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte

Styresak. Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass. Styresak 030/04 B Styremøte Styresak Går til: Styremedlemmer Selskap: Helse Vest RHF Dato skrevet: 18.03.2004 Saksbehandler: Vedrørende: Gjertrud Jacobsen Funksjonsfordeling Haukeland Universitetssykehus/Haraldsplass Styresak 030/04

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2015 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012.

For å oppnå budsjettbalanse i 2013 for Akershus universitetssykehus er det omstillingsbehov på 130 mill kr sammenlignet med budsjett 2012. Budskap og QA - styresak om nedleggelse av Stensby Foreslår å legge ned Stensby sykehus - Pasientsikkerheten er viktigste årsak Sammendrag: 1. Ledelsen ved Akershus universitetssykehus (Ahus) foreslår

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF

Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Utviklingsprosjekt: Organisasjonsendring Avdeling for Fysikalsk medisin og rehabilitering, Sykehuset Innlandet HF Atle Sørensen Nasjonalt Topplederprogram, Kull 13 November 2012 Bakgrunn og organisatorisk

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF

Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg. Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Ambulerende team - sykehjem og åpen omsorg Fagsykepleier Birgitte Torp Korttidsposten SØF Bakgrunnen Prosjekt mellom sykehuset og Fredrikstad kommune i 2005/2006. Utarbeidet metodebok og observasjonsskjema.

Detaljer

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15

Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft. Fagseminar Sundvolden 29.10.15 Forløpskoordinatorens rolle i Pakkeforløp for kreft Fagseminar Sundvolden 29.10.15 1 2 PAKKEFORLØP FOR KREFT Utarbeidet av Helsedirektoratet Politisk oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, som skal

Detaljer

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013

Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Handlingsplan KPH - møte Lindesnesregionen- Torsdag 7. mars 2013 Organisasjonskart Klinikksjef Stab ABUP DPS Lister DPS Aust- Agder Psykiatris k Avdeling (PSA) DPS Solvang ARA PST DPS Strømme Barns beste

Detaljer

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes

Martin Moe. Regional brukerkonsulent i diabetes Martin Moe Regional brukerkonsulent i diabetes Hvem er jeg? Martin Moe 38 år, Type 1 diabetes Utdanning økonomi og administrasjon Jobb 12,5 år innen kontor utstyrsbransjen Diagnostisert: 20 desember 2000

Detaljer

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV

SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer. Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV SU Vestfold 05.02.2105 Utfordringer Per G. Weydahl, klinikksjef kirurgi, SiV 3 hovedutfordringer 1. Overordnet samarbeid Slagkraftig SU, med delegert beslutningsmyndighet? Færre deltakere representativt?

Detaljer

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767

Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bodhild Eriksen Arkiv: F29 Arkivsaksnr.: 16/767 Sign: Dato: Utvalg: Eldrerådet 08.03.2016 Råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne 08.03.2016 Hovedutvalg helse og omsorg

Detaljer

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst

Det gode pasientforløpet. Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst Det gode pasientforløpet Felles prioriterte innsatsområder for brukerutvalg i Helse Sør-Øst August 2012 1 Innhold 1. Pasientsikkerhet og kvalitet... 4 1.1 Kontinuerlig kvalitetsarbeid... 4 1.2 Støtte opp

Detaljer

Flaskehalser bit for bit. Om bedre ressursutnyttelse i poliklinikk. Karl-Arne Johannessen Sykehuspartner

Flaskehalser bit for bit. Om bedre ressursutnyttelse i poliklinikk. Karl-Arne Johannessen Sykehuspartner Flaskehalser bit for bit Om bedre ressursutnyttelse i poliklinikk Karl-Arne Johannessen Sykehuspartner Tematikk Hva Hvorfor - Hvordan Viktige forhold i et makro perspektiv Eksempler fra vårt arbeid fra

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013

Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Evaluering av nasjonal- og flerregional behandlingstjenester 2013 Kriterier i denne evalueringen bygger på regelverk fastsatt i forskrift om godkjenning av sykehus, bruk av betegnelsen universitetssykehus

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av forløpspasienter - Bruk av «intern hast»

SAKSFREMLEGG. Oppfølging av forløpspasienter - Bruk av «intern hast» Sentral stab Samhandlingsavdelingen SAKSFREMLEGG Sak 31/15 Oppfølging av forløpspasienter - Bruk av «intern hast» Utvalg: Styret for St. Olavs Hospital HF Dato: 19.11.2015 Saksansvarlig: Tor Åm Saksbehandler:

Detaljer

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020

Pressekonferanse. Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Pressekonferanse Presentasjon av forslag til Strategi 2020 Adm.dir. Gunnar Bovim Helse Midt-Norge RHF Stjørdal 11. juni 2010 Dagens Næringsliv 7. juni 2010 Aftenposten 5. juni 2010 Romsdals Budstikke 7.

Detaljer

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017

Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 Saksframlegg Saksgang: Styre Møtedato Styret Helse Sør-Øst RHF 2. februar 2017 SAK NR 008-2017 REGIONALE FØRINGER FOR HELSEFORETAKENES ARBEID MED UTVIKLINGSPLANER Forslag til vedtak: Styret slutter seg

Detaljer

Utviklingsprosjekt: Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad

Utviklingsprosjekt: Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad Utviklingsprosjekt: Organisering av Nevro- og ortopediklinikkens ansatte i Harstad Nasjonalt topplederprogram Elin Myrvoll UNN Bakgrunn og organisatorisk forankring for prosjektet Nevro- og ortopediklinikken

Detaljer