First Hotel Ambassadør, Drammen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "First Hotel Ambassadør, Drammen"

Transkript

1 MANDAG 5. OKTOBER 2009 KL First Hotel Ambassadør, Drammen Nok er nok - etiske retningslinjer i forhold til ernæring i livets sluttfase.

2 Hdir har i 2009 utgitt: Nasjonale faglige retningslinjer : Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring. IS-1580, mai Nasjonal veileder: Beslutningsprosesser for begrensing av livsforlengende behandling hos alvorlig syke døende. IS- 1580, april 2009.

3 Helselovgivningens føringer: Forsvarlighetskravet. HPL 4 Helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig. Plikten til å yte øyeblikkelig hjelp. HPL 7 Helsepersonell skal straks gi den helsehjelp de evner når det må antas at hjelpen er påtrengende nødvendig... Ved tvil om helsehjelpen er påtrengende nødvendig, skal helsepersonell foreta nødvendige undersøkelser. Rett til helsehjelp. PRL 2-1 Pasienten har rett til øyeblikkelig hjelp. Pasienten har rett til nødvendig helsehjelp fra kommunehelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten. Rett til medvirkning og samtykke. PRL Kapittel 3 og 4. Pasienten, eller samtykke kompetent pårørende i dennes sted, skal ha den informasjon som er nødvendig for å få innsikt i helsetilstanden. Informasjonens form skal være tilpasset individuelle forutsetninger som alder, modenhet, erfaring, kultur og språkbakgrunn.

4 Nødvendig og tilrettelagt helsetjeneste. KHL 1-1, 1-3a og 2-1. Kommunens ansvar KHL 1-1: Kommunen skal sørge for nødvendig helsetjeneste for alle som bor eller midlertidig oppholder seg der. Kommunen skal legge forholdene til rette KHL 1-3a: Kommunen skal planlegge, organisere og legge til rette for at kommunen, helsetjenesten og helsepersonell kan oppfylle krav fastsatt i eller i medhold av lov eller forskrift. Rett til helsehjelp KHL 2-1: Enhver har rett til nødvendig helsehjelp i den kommune der han eller hun bor eller midlertidig oppholder seg.

5 Stikkord fra lovgivningen: Rett til nødvendig helsehjelp Krav til forsvarlig helsetjeneste. Plikt til å yte øyeblikkelig helsehjelp Rett til informasjon, medvirkning og samtykke Hva innebærer disse rettigheter og krav?

6 Virksomheter og helsepersonell har et helhetlig ansvar for pasientens fysiske, psykiske, sosiale og åndelige helse (WHO) under respekt for pasientens autonomi(fn): Behandling: Omsorg: Fysisk Psykisk Sosialt Eksistensielt

7 Respekten for pasientens autonomi bygger på forestillingen om menneskeverdets ukrenkelighet. Menneskeverdet ble innført som begrep i FN s Verdenserklæringen om menneskerettigheter. 10. desember Norge: Ratifiserte menneskerettighetserklæringen i Men... Lex generalis.grunnloven 110c. 15. juli Lex spesialis. Menneskerettighetsloven 21. mai Senere innarbeidet i helse og sosiallovgivningen. KHL, HPL, PRL og STL.

8 Fra menneskerettighetserklæringens ukrenkelige menneskeverd fikk vi senere utviklet retten til personlig autonomi med rett til å bestemme over forhold som gjelder oss selv. Personlig autonomi står sentralt i personlig integritet. Gjennom prinsippet om personlig autonomi kommer prinsippene med rettigheter til medbestemmelse og medvirkning inn i verdi grunnlaget i helse og sosialsektoren.

9 Med medbestemmelse og medvirkning menes at mottakere av tjenester får innsyn i og innvirkning på tjenestetilbudet gjennom samarbeid med dem som yter hjelp. Tjenestemottakers opplevelse av innflytelse på egen situasjon kan begrense følelsen av avmakt og avhengighetsforhold. Samtidig er medvirkning og medbestemmelse en metode for å kvalitetssikre tjenester og avgjørelser. Autonomi eller selvstendighet kan også formuleres som en sentral målsetting, en verdi for menneskers liv, som tjenestene skal søke å understøtte og om nødvendig utvikle.

10 Ernæring for et godt langt liv Tema for de nasjonale faglige retningslinjene Hovedtema for denne dagen Likevel må vi også forholde oss til situasjoner hvor ernæring ikke lenger gir et godt liv

11 Ernæring for døende/terminale Et vanskelig faglige og etiske område er å avgjøre når nok er nok. Vi kan ha følgende scenario hos døende/terminale pasienter med eller uten samtykkekompetanse: Normalt, sviktende eller intet peroralt inntak Støttende eller total sondeernæring Støttende eller total parenteral ernæring

12 Ved normale inntak har vi ingen etiske dilemmaer dersom ikke inntaket i seg selv er skadelig for pasienten. Ingen hindres, men mange veiledes/hjelpes som ønsker ernæring.

13 TEMADAG OM ERNÆRING OG Ved ønsket inadekvat inntak hos samtykkekompetent pasient med kort livsutsikt(dager til uker) bør ønsket respekteres utfra individets autonomi. Jf. PRL 4-9 PRL 4.9 Pasientens rett til å nekte helsehjelp. Helsepersonellet avstår fra livsforlengende behandling når: Pasienten(samtykkekompetente pårørende) påberoper seg rett til å nekte helsehjelp i særlige situasjoner Helsepersonellet finner etter selvstendig vurdering at dette er pasientens informerte samtykke eller formodete samtykke At ønsket åpenbart bør respekteres Tilfredstillende informasjon om konsekvenser av behandlingsnektelsen er gitt Ønsket skyldes ikke forhold som kan avhjelpes.

14 De fleste vanskelige medisinske eller etiske besluttninger oppstår når: 1. Pasienten ikke er samtykkekompetent 2. Pasienten har utilstrekkelig peroral ernæring og eller har sonde/parenteral ernæring som ikke har medisinsk indikasjon eller er skadelig. 3. Det hersker ulike forventinger til resultater ved kunstig ernæring mellom pårørende og behandlingsteamet 4. Evt. kompliserende uenighet om behandlings tiltak og omfang mellom øvrige involverte parter

15 Det er når helsepersonellets og pasientens/ samtykkekompetent pårørendes verdigrunnlag og forventninger skiller vi har de vanskeligste besluttningene om å sette i gang, fortsette eller avslutte livsforlengende behandling Ved etablert uenighet mellom helsepersonell og pårørende er det et klart prinsipp at ingen helsearbeider kan tvinges til å gjennomføre behandlingstiltak som ikke har medisinsk indikasjon, er uforsvarlig eller hensiktsløs. Men...

16 Vurdering av samtykkekompetanse er alltid grunnleggende for videre vurderinger om livsforlengende behandling skal gis eller ikke: Vurdering av samtykkekompetanse hører til under helseforvaltningens frie og allminnelige skjønn. Helsepersonellets vurdering av samtykkekompetansen skal i henhold til PRL 4-3, 4. ledd være begrunnet og skriftlig «Avgjørelse som gjelder manglende samtykkekompetanse skal være begrunnet og skriftlig, og om mulig straks legges frem for pasienten og dennes nærmeste pårørende. Mangler pasienten nærmeste pårørende, skal avgjørelsen legges frem for annet kvalifisert helsepersonell.»

17 Nesten ingen ønsker livsforlengende behandling for enhver pris. Å avbryte livsforlengende medisinsk behandling som er i strid med informert eller formodet samtykke, er ikke aktiv dødshjelp. Tvert imot, under disse forutsetninger vil det være lovstridig å fortsette behandlingen Dersom den informerte pasient ikke ønsker terapitiltak som kan være livsforlengende, er legen forpliktet til å følge pasientens ønske. Alt annet er tvangsbehandling av en forsvarsløs alvorlig sykt menneske

18 Hensynsfull forberedende kommunikasjon - er den store oppgaven som så godt som alltid vil forebygge potensielle etiske konflikter Så tidlig som mulig føres åpne samtaler om utfordringene innenfor nåtid og nær fremtid med pasienten, de pårørerende og pleiepersonalet Alle viktige etiske vurderinger og avgjørelser om fortsettelse/avsluttning av livsforlengende behandling i terminalfasen, må dokumenteres i pasientjournalen

19 Faglig og etisk kompetanse på rett sted til rett tid er en utfordring! Er pasienten døende? Hva er dilemmaet? Hvem berøres Foreligger det behandlingsalternativ som fortsatt kan bidra til dager, uker eller måneder med god livskvalitet? Hva betyr god livskvalitet for denne pasienten?

20 Senest når legen og/ eller pleiepersonalet vurderer at pasienten er livstruende syk eller døende skal det lages en tiltaksplan for palliativ care. Viktig at unødvendige behandlingstiltak avsluttes: Nødvendig helsetjeneste (KHL 1-1 og 2-1) Forsvarlig helsetjeneste (HPL 4)

21 I timene før og etter dødsøyeblikket, har vi som er profesjonelle hjelpere mer makt og innflytelse gjennom vår kunnskap enn noensinne Den døende er et menneske, et levd liv med sosiale og kulturelle relasjoner, med sin egen livshistorie, med mye som har vært godt og noe som har vært mindre godt Vår oppgave som profesjonelle hjelpere er i disse timene å legge alt til rette, slik at den døende, den døde og de pårørende blir respektert og forstått OBS. Søk råd ved egen tvil om besluttninger og vurderinger hos andre kompetente helsepersonell

22 Ved å: TEMADAG OM ERNÆRING OG Vise klokskap, tålmodighet, forståelse for kommunikasjon som en prosess Ha vett og evne til forhandlinger Forvente også heftige reaksjoner og forholde seg til disse rolig og adekvat 1. Øker mulighetene for å kunne gi god terminal pleie 2. Bidrar til en bedre livsavslutning 3. Skaper trygghet hos alle om at nok er nok.

23 Når nok er nok avsluttes livsforlengende behandling Lindrende behandling videreføres og forsterkes Pasienten skal ha adekvat smerte og angstdempende behandling selv om dette ikke utelukker at døden kan fremskyndes. OBS. Fremskyndet død aldri som formål Fremskyndet død kan aksepteres som konsekvens av lindring

Avslutte livsforlengende behandling?

Avslutte livsforlengende behandling? Avslutte livsforlengende behandling? Bruk eller misbruk av PEG-sonder til døende pasienter Retningslinjer for å avslutte livsforlengende behandling Bergen Røde Kors Sykehjem Stein Husebø Medisinsk teknologi

Detaljer

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling

Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Veileder IS-2091 Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Heftets tittel: Beslutningsprosesser ved begrensning av livsforlengende behandling Utgitt: 04/2009, rev 07/2013 Bestillingsnummer:

Detaljer

Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? Lene Heitmann Rasch

Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? Lene Heitmann Rasch Hvilke krav stilles til informasjon, samtykke og medvirkning som ledd i å sikre pasienten forsvarlig helsehjelp? av Lene Heitmann Rasch Liten masteroppgave i rettsvitenskap ved Universitetet i Tromsø Det

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

faglig forsvarlighet

faglig forsvarlighet Det du bør vite om Hovedlogo til Skilt til bygninger og vegger Forenklet skiltlogo til smalere flater. faglig forsvarlighet Ensfarget og forenklet til appliseringer der det kreves enfarget. f.eks: broderinger

Detaljer

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene

Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene Veileder til forskrift om kvalitet i pleie- og omsorgstjenestene for tjenesteyting etter kommunehelsetjenesteloven og sosialtjenesteloven IS-1201 Veileder Heftets

Detaljer

Juridiske og etiske aspekter ved igangsetting eller avslutning av parenteral væske- og næringstilførsel

Juridiske og etiske aspekter ved igangsetting eller avslutning av parenteral væske- og næringstilførsel Juridiske og etiske aspekter ved igangsetting eller avslutning av parenteral væske- og næringstilførsel Sosial- og helsedirektoratet 06.12.06 Olav Molven Diakonhjemmet høgskole Forholdet mellom juss og

Detaljer

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst

Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Etiske retningslinjer i Helse Sør-Øst Vedtatt i styret i Helse Sør Øst 16.02.12 1. Bakgrunn og formål Alle medarbeidere i Helse Sør-Øst, og alle som handler på vegne av Helse Sør-Øst, skal opptre i tråd

Detaljer

Pårørendes rett til informasjon og

Pårørendes rett til informasjon og Pårørendes rett til informasjon og medvirkning Forelesning for lokalt nettverk om psykiske lidelser og utfordrende atferd hos personer med utviklingshemning Helse Bergen / Helse Stavanger 21. november

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse

Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapport IS-1315 Brukermedvirkning psykisk helsefeltet Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplan for psykisk helse Rapportens tittel Plan for brukermedvirkning Mål, anbefalinger og tiltak i Opptrappingsplanen

Detaljer

Når skal man avslutte eller la være å igangsette livsforlengende behandling? - Nasjonal veileder for slike beslutninger

Når skal man avslutte eller la være å igangsette livsforlengende behandling? - Nasjonal veileder for slike beslutninger Når skal man avslutte eller la være å igangsette livsforlengende behandling? - Nasjonal veileder for slike beslutninger Reidar Pedersen Seksjon for medisinsk etikk Universitetet i Oslo Omsorg ved livet

Detaljer

Rettsikkerhet for personer med psykisk utviklingshemning - KHOL 9

Rettsikkerhet for personer med psykisk utviklingshemning - KHOL 9 Rettsikkerhet for personer med psykisk utviklingshemning - KHOL 9 Formål ( 9-1). Å hindre at personer med psykisk utviklingshemning utsetter seg selv eller andre for betydelig skade Å forebygge og begrense

Detaljer

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Veileder IS-1512. Pårørende. en ressurs. Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester IS-1512 Veileder Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester Heftets tittel: Pårørende en ressurs Veileder om samarbeid med pårørende innen psykiske helsetjenester

Detaljer

Helse Nordmøre og Romsdal HF. Etikkveileder. for ansatte ved. Helse Nordmøre og Romsdal HF. Utarbeidet av Klinisk etikk-komité. Versjon 1.

Helse Nordmøre og Romsdal HF. Etikkveileder. for ansatte ved. Helse Nordmøre og Romsdal HF. Utarbeidet av Klinisk etikk-komité. Versjon 1. Etikkveileder for ansatte ved Helse Nordmøre og Romsdal HF Utarbeidet av Klinisk etikk-komité Versjon 1.0 Godkjent av adm. direktør Bjørn Engum, oktober 2009 FORORD Norsk helsevesen skal være kunnskapsbasert.

Detaljer

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender

Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Om vernepleieren som helsepersonell og rettsanvender Den juridiske rammen for yrkesutøvelsen Av vernepleier og jurist Wenche Natland Dahlen Innledning Et kjennetegn ved velferdsstaten er at den ivaretar

Detaljer

TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP

TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP Mastergradsoppgave Jus 399 TVUNGEN SOMATISK HELSEHJELP En fremstilling og vurdering av vilkårene for å kunne gi helsehjelp med hjemmel i pasientrettighetsloven kapittel 4 A. Kandidatnr. 172684 Veileder:

Detaljer

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring

IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer. Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring IS-1580 Nasjonale faglige retningslinjer Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av underernæring Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer for forebygging og behandling av

Detaljer

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK

Rundskriv. Barn som pårørende IS 5/2010 ER SYK Rundskriv IS 5/2010 Barn som pårørende ER SYK Heftets tittel: Barn som pårørende Utgitt: 05/2010 Bestillingsnummer: Utgitt av: Postadresse: Besøksadresse: IS-5/2010 Helsedirektoratet Pb. 7000 St. Olavs

Detaljer

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING

STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING STANDARD FOR LINDRENDE OMSORG OG BEHANDLING OTTESTAD HELSE- OG OMSORGSSENTER Stange kommune 2012-04-29 1 Forord... 5 Innledning... 7 1. Pasient og pårørende føler seg inkludert og ivaretatt og er forberedt

Detaljer

Forsvarlighetskravet 5. Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse. Arbeidsgivers/leders ansvar 12. Sykepleierledernes rolle 15

Forsvarlighetskravet 5. Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse. Arbeidsgivers/leders ansvar 12. Sykepleierledernes rolle 15 DET DU BØR VITE OM FAGLIG FORSVARLIGHET 1 INNHOLD SIDE Lovgrunnlag 4 Forsvarlighetskravet 5 Den enkelte helsearbeiders plikt til forsvarlig 6 yrkesutøvelse Arbeidsgivers/leders ansvar 12 Sykepleierledernes

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse

Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Temahefte: Utdyping av operasjonssykepleieres myndighetsområde og funksjonsansvar med funksjonsbeskrivelse Forord I 2005 reviderte Norsk sykepleierforbund Landsgruppen av operasjonssykepleiere (NSFLOS)

Detaljer

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator

Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Tekst til nettbasert veileder for habilitering og rehabilitering, individuell plan og koordinator Høringsforslag juni 2014 Nettbasert veileder: Veileder til forskrift om habilitering og rehabilitering,

Detaljer

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse

Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Veileder om regelverk, roller og ansvar knyttet til kjønnslemlestelse Innledning Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er et alvorlig

Detaljer

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten

Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring hos eldre i sykehjem og i hjemmetjenesten Internserien 3/2010 Utgitt av Statens helsetilsyn Landsomfattende tilsyn med kommunenes helse- og sosialtjenester til eldre 2010 Veileder for tilsyn med kommunens tiltak for å forebygge og behandle underernæring

Detaljer

Gaia kurs, Trondheim, 25 okt 2010. Jarand Hindenes

Gaia kurs, Trondheim, 25 okt 2010. Jarand Hindenes Gaia kurs, Trondheim, 25 okt 2010 Jarand Hindenes Definisjoner Ansatte i bedriftshelsetjeneste er HELSEPERSONELL og har samme plikter og rettigheter (OG TAUSHETSPLIKT) som annet helsepersonell i det «vanlige»

Detaljer

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8.

Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle. Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Hva svikter i møte mellom pasient og helsetjeneste? Hvordan styrke pasientenes rolle Regional brukerkonferanse Helse Nord Bodø 8. Mai 2013 Norsk Pasientforening Stiftet i 1983 som interesseorganisasjon

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud

ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud ÅRSMELDING 2013 Pasient og brukerombudet i Buskerud Innledning Pasient- og brukerombudene er regulert i Pasientog brukerrettighetsloven kapittel 8. Vi skal arbeide for å ivareta pasientene og brukernes

Detaljer