4/04. Tema: Tobakksskadeloven FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Over all forventning s. 8. Hvordan skal Røykeloven evalueres? s.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "4/04. Tema: Tobakksskadeloven FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Over all forventning s. 8. Hvordan skal Røykeloven evalueres? s."

Transkript

1 Miljø & helse FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 4/04 Årgang 23 Over all forventning s. 8 Hvordan skal Røykeloven evalueres? s. 8 Røykeloven fem måneder etter s. 12 F O R U M F O R MILJØ OG HELSE -et tidsskrift fra Forum for miljø og helse

2 2 Eksempler på utendørs tilpasninger til Tobakksskadeloven på serveringssteder i Bergen: Bergen kommune sin erfaring med den nye Tobakksskadeloven Av Henning Gøhtesen, Helsevernetaten, Bergen kommune Bergen kommune opprettet 1. april 2004 Helsevernetaten bestående av miljørettet helsevern, samfunnsmedisin og smittevern. Det er denne etaten som bl.a. er satt til å føre tilsyn med Tobakkskadeloven i Bergen kommune, og det er delegert myndighet til og med vedtak om retting, mens Byrådet har siste avgjørelse i forhold til eventuelle tvangsmulkter. FORBEREDELSER FØR 1. JUNI 2004 I perioden før den nye loven trådte i kraft prøvde vi å tilegne oss mest mulig kunnskap rundt lovendringen, og vi deltok bl.a. på den nasjonale tobakkskonferansen i Oslo 19 april. Vi gjorde også en del vurderinger og undersøkeleser for å se på hvor det kunne oppstå problemer, og vi vurderte det til at de største utfordringene ville komme i forhold til uteservering. Vi mente at det ville være fornuftig å trekke opp noen Forvalterne av Tobakksskadeloven i Helsevernetaten i Bergen, fra venstre: Arild Jensen, Olav Solheim, Sonja M. Skotheim, Elin Borgen og Henning Gøhtesen.

3 3 retningslinjer, slik at det ble forutsigbarhet for bransjen på hva som kan regnes for å være uteservering og ikke minst for å oppnå konkurranselikhet samt for vår egen del i forhold til å tilstrebe lik saksbehandling. Retningslinjene er som følger: Hele vegger er ikke tillatt, kun tak. Dersom man har tekniske innretning er som markiser o.l, skal disse ha en sperre montert slik at de ikke kan kjøres nedover og danne vegg der taket slutter. Serveringssteder som har uteservering skal ha dørene inn til lokalet lukket slik at røyk ikke siver inn. Det skal være åpent på minst tre veggflater fra bordhøyde og opp til tak, dvs normal takhøyde. Retningslinjene ble trukket opp for å sikre at eventuell overbygning eller liknende er av en slik karakter at området får utlufting tilsvarende utendørs områder samt for å oppnå lovens formål om vern mot passiv røyking. Disse retningslinjene ble diskutert med bransjen på flere fellesmøter vi hadde hvor også Arbeidstilsynet deltok. Vi har også lagt de frem for våre medisinsk faglige rådgivere på Helsevernetaten, Fylkeslegen i Hordaland samt Sosial- og helsedirektoratet.tilbakemeldingene var at dette hørtes fornuftig ut, og at de var helt i tråd med det som var ment i loven. I forbindelse med forberedelsene før 1. juni hadde vi også en rekke møter med Arbeidstilsynet der vi utvekslet meninger og vurderinger i forhold til den nye loven for å prøve å samkjøre en felles tilsynstrategi og oppfatning av lovverket. Vi har også deltatt på 3 bransjetreff der det ble lagt opp med dialog med servering/ hotell bransjen. GJENNOMFØRING AV TILSYN FRA 1-4. JUNI Vi er totalt 5 personer på Helsevernetaten som har vært ute på tilsyn de første dagene etter at loven trådte i kraft. Vi valgte å dele oss i grupper med to personer på hver, og gjennomførte uanmeldte inspeksjoner både dag-, kvelds- og nattetid. Alle serveringsstedene ble ved befaring utlevert et infoskriv fra Helsevernetaten vedrørende lovendringen samt informasjonsskriv fra Sosial- og helsedirektoratet. Vi vektla at virksomheten hadde en tilfredsstillende internkontroll, at man hadde merket toltalforbudet, at det ikke ble røkt i lokalene og at eventuelt uteserveringssted samsvarte med retningslinjene for uteservering.vi gjennomførte totalt 105 tilsyn i Bergen fra juni, og resultatene totalt sett var bra. Tilsynet viste at alle serveringsstedene overholdt totalforbudet om røyking inne i lokalene.videre ble det avdekket at 50 av serveringsstedene manglet tilfredsstillende merking ved inngangen til lokalene, mens 6 av virksomhetene hadde manglende internkontroll i forhold til rutiner for overholdelse av loven. 13 av serveringsstedene hadde ikke oppfulgt kriteriene for uteserveringssted. Selv om det var en del av virksomhetene som ved første inspeksjon ikke hadde fått på plass merkingen, så ble dette enten rettet umiddelbart eller så har vi stort sett fått tilbakemelding om at dette er nå er tilfredsstillende rettet. Videre var det for de fleste av serveringsstedene som ikke oppfulgte kriteriene for utservering kun små avvik som ble rettet på stedet, slik at det bare var totalt fire uteserveringssteder som måtte gjøre bygningsmessige tiltak. Disse fire bar tydelig preg av å være et lokale, da de hadde hele vegger, overbygde tak og varmeovner. Vi har i forbindelse med saksbehandling/tilsyn ved disse uteserveringsstedene hatt et nyttig samarbeid med Arbeidstilsynet. I Bergen har innføringen av den nye Tobakkskadeloven fått stor presseomtale, og dette har bidratt til at både bransjen selv og publikum har blitt gjort oppmerksom på endringen i lovverket fra 1.juni.Dette har derfor vært en positiv faktor som har satt mye fokus på den nye loven. Bergen kommune har 6 omegnskommuner som kjøper miljørettet helsevern tjenester av Bergen kommune, og det har i løpet av august måned blitt gjennomført tilsyn i 4 av disse kommunene. Resultatene fra disse inspeksjonene har også stort sett vært bra. HELSEVERNETATEN SITT ARBEID HØSTEN 2004 Vi har på bakgrunn av de gode resultatene ved første tilsynsrunde ikke sett behovet for å bruke mye ressurser på tilsyn utover høsten 2004, men vi har gjennomført inspeksjoner på bakgrunn av eventuelle klager, noe det har vært veldig lite av. Vi har riktignok diskutert om vi skal foreta en ny tilsynsrunde nå før jul, for å se om vinteren med kaldt og dårlig vær har bidratt til flere avvik. Selv om vi ikke har foretatt inspeksjoner kvelds- og nattetid i høst, så har det vært en del arbeid i forhold til forespørsel om oppretting av røykerom /tv-stuer på hoteller samt ulike type løsninger i forbindelse med røykerom i eller i nærheten av restauranter. Bransjen har også bygget flere uteserveringssteder i tilknytning til restaurantene, og vi har derfor bidratt med en del veiledning i forhold til dette. Videre har vi fått en del forespørsler angående røyking i selskapslokaler samt bingolokaler. OPPSUMMERING/KONKLUSJON Helsevernetaten har beregnet sitt ressursbruk til 24 dagsverk i forbindelse med innføringen av den nye tobakkskadeloven. Vi har mottatt positive henvendelser fra publikum som opplever byens utesteder mer attraktive etter røykeforbudet. Med unntak av noen få brune restauranter er det gitt uttrykk for at omsetningen på serveringsstedene har økt etter 1.juni. Vi er derfor av den oppfatning at gjennomføringen av den nye tobakkskadeloven har gått forbausende bra i Bergen. Publikum er blitt sikret tilgang til røykfrie serveringssteder samtidig med at bransjen er blitt gitt like konkurransevilkår. Enkelte røykere opplever likevel endringen som en redusert frihet og hygge med restaurantbesøket. Og denne siden kan bli mer merkbar utover vinteren. Helsevernetaten har tilstrebet å bidra til en introduksjon av den nye Tobakksskadeloven på en måte som ivaretar lovens formål, samtidig som bransjen gis konkurranselikhet, samt rom og mulighet for å gjennomføre nødvendige endringer uten for store ulemper.

4 4 Røykfrie serveringssteder kort om endringene i tobakksskadeloven 6 Fra tobakk.no Lovendringen i tobakksskadeloven som trådte i kraft fra 1. juni 2004, innebærer at landets serveringssteder fra dette tidspunktet skal være røykfrie. Endringen gjelder lovens 6 om vern mot passiv røyking, og innebærer også opphevelse av forskrift 15. desember 1995 nr. 990 om røyking på restauranter og andre serveringssteder, internkontroll m.v. (restaurantforskriften). BAKGRUNN FOR LOVENDRINGEN Hovedbegrunnelsen bak lovendringen er et bedret arbeidsmiljø for ansatte i serveringsbransjen. De har i de femten årene som har gått siden røykeloven ble innført i 1988 ikke hatt det samme vernet mot passiv røyking på arbeidsplassen som andre arbeidstakere. Restaurantforskriften har vært svært vanskelig å etterleve. Dette har bl.a. sammenheng med at den forutsatte at i ett og samme lokale skulle halvparten av lokalet være røykfritt. HVA INNEBÆRER RØYKEFORBUDET? Lovendringen gjelder for steder som serverer mat eller drikke og som samtidig er et arbeidslokale eller et lokale hvor allmennheten har adgang.på slike steder er det ikke tillatt å røyke. Loven åpner heller ikke for å opprette ubetjente røykerom for gjestene. Uteservering er imidlertid ikke omfattet av regelverket. Det går likevel en grense mellom uteservering med overbygg, lé-vegger osv, og det som må defineres som et lokale etter loven. Formålet med reglene er å beskytte mot passiv røyking. Dersom overbygningen eller lignende er av en slik karakter at området ikke får en utlufting tilsvarende utendørs områder, vil dette være et argument for at loven gjelder. Konkrete saker vil fremdeles måtte avgjøres av den lokale tilsynsmyndighet; kommunen i forhold til publikum og Arbeidstilsynet i forhold til de ansatte. I de nye lovendringene er det fortsatt krav til at serveringsstedet skal føre internkontroll. I internkontrollrutinene skal det være opplysninger om hvor det skal plasseres skilt om at røyking er forbudt, og en beskrivelse av hva som skal gjøres dersom det oppdages at noen gjester bryter røykeforbudet. Det er fortsatt eier eller den som disponerer lokalene som har ansvar for at bestemmelsene blir overholdt. Tilsynsmyndighetene har sanksjonsmulighetene etter kommunehelsetjenesteloven og arbeidsmiljøloven som virkemidler ved overtredelse av tobakksskadeloven 6. Dette innebærer at de blant annet kan pålegge retting og fastsette tvangsmulkt ved manglende retting. Sanksjonene retter seg mot eier eller den som disponerer lokalene, siden de har ansvaret for at reglene overholdes. Ved brudd på tobakksskadelovens bestemmelser generelt, kan det ilegges bøter, jf.tobakksskadeloven 10. Dette er heller ikke en ny sanksjon og medfører derfor ingen endring fra tidligere. I motsetning til de øvrige sanksjonsmulighetene, håndheves denne straffebestemmelsen av politiet og påtalemyndighetene.

5 5 Miljø& helse Leder -et tidskrift fra Forum for miljø og helse Miljø & helse sitt formål er å spre kunnskaper om miljøets betydning i det forebyggende og helsefremmende arbeid i samfunnet samt fremme forståelse for betydningen av dette arbeidet.tidsskriftet skal reflektere den aktuelle debatten på området og selv være en aktiv pådriver ved å sette søkelyset på aktuelle saker. Miljø & helse skal ha en faglig høy kvalitet og være en formidlingskanal mellom myndigheter, fagmiljø, organisasjoner, næringsliv og publikum. Informasjon mellom ulike aktører på sentralt, regionalt og lokalt nivå vil være sentralt. Miljø & helse skal drive saklig og uavhengig journalistikk forankret i formålsparagrafen til Forum for miljø og helse, i Fagpressens redaktørplakat og i pressens Vær Varsom-plakat. Ansvarlig redaktør: Erik A.Aschjem Redaksjonsgruppe: Sonja Bjørknes Janne Brovold Kjetil Furuberg Roy W. Norborg Ingun Th. Østlie Utgiver: Forum for miljø og helse Postboks 9374, Grønland 0135 OSLO Telefon Telefax E-post: Produksjon/trykk: Creato Media AS Nu går alt så meget bedre Miljø & helse tar i dette nummeret for seg erfaringer etter innføringen av røykfrie serveringssteder. Vi har innhentet kommentarer fra direktoratet, ulike kommuner og organisasjoner. Noen konklusjon er det for tidlig å gi. Først må vinteren sette sitt preg på landet og kloke hoder fordøye statistikker. Imidlertid ser man noen generelle trekk som det er verdt å påpeke. Kontroll fra kommunene utføres i stor grad sammen med skjenkekontrollen. Dette er en hensiktsmessig og effektiv måte å få gjennomført kontrollene på. Samarbeid med Arbeidstilsyn varierer fra oversendelse av kontrollrapporter til å gå felles tilsyn. Uteservering er kommet for å bli også på hustrige høstkvelder. Ensartet håndtering av krav til utforming og plassering er en utfordring for tilsynsmyndighetene. Det finnes mange kreative sjeler i bransjen. Støy fra musikkanlegg og et økt antall personer som befinner seg utendørs ved serveringsstedene, gir flere klager fra berørte naboer. Kommunene må også ta med dette i betraktning når de tillater uteservering. Utfra de innsendte artiklene fremgår det at røyking på serveringssteder forekommer i svært liten grad. Brudd på loven begrenser seg til manglende merking. I den senere tid har røykeklubber igjen kommet i fokus. Elverum kommune redegjør for sin håndtering av en slik sak. Tostrupkjelleren i Oslo har også kommet i søkelyset i en liknende sak. Innføringen av røykfrie serveringssteder har gått knirkefritt. Det er ingen større skjær i sjøen som skulle tilsi at dette ikke fortsetter. Men det forutsetter innsats fra tilsynsmyndighetene for å føre en ensartet forvaltning i forhold til uteservering, hindre konkurransevridning ved å gjennomføre tilstrekkelig tilsyn og håndtere såkalte røykeklubber. Responsen fra ansatte i bransjen og publikum har vært meget god. Ansatte rapporter om bedre arbeidsmiljø og en lettere hverdag på jobben. Også de som røyker er glad for å kunne gå hjem fra byen uten å måtte stinke gammel røyk. Til slutt må vi ønske velkommen ut i høstmørket alle de som har så alvorlige luftveisproblemer at røyken tidligere stengte døra til utestedene. Kjetil Furuberg ISBN Frist for stoff til neste nr: 10. februar 2005 FRA INNHOLDET: Begrenset adgang til dispensasjon s. 6 Vi spør Sosial- og helsedirektoratet svarer s. 7 Vedtak om å følge vedtak? s. 22 Epidemiologi, registrering og forebygging av ulykker s. 25 Urbanisering og helse s. 31

6 6 Begrenset adgang til dispensasjon Fra tobakk.no Den siste tiden har det vært mange spørsmål knyttet til adgangen til å gi dispensasjon fra røykeforbudet på serveringssteder. Dette er regulert i Tobakksskadeloven 6 tiende ledd som lyder: "Tilsynsmyndigheten kan i særlige tilfeller gi dispensasjon fra regler gitt i eller i medhold av paragrafen og sette vilkår for eventuell dispensasjon. På arbeidsplasser med arbeidsmiljøutvalg skal uttalelse fra utvalget legges ved søknaden. På arbeidsplasser uten arbeidsmiljøutvalg skal uttalelse fra verneombud legges ved." Det er tilsynsmyndighetene (kommunen og arbeidstilsynet) som kan gi dispensasjon fra forbudet. Bestemmelsen om mulighet for å gi dispensasjon har vært en del av 6 siden Dispensasjon gjelder ikke bare for serveringssteder, men også generelt i forhold til lokaler der allmennheten har adgang eller arbeidslokaler. Forarbeidene til lovendringen om røykfrie serveringssteder presiserer at regelen bare gir adgang til dispensasjon i særlige tilfeller der det vil virke sterkt urimelig å følge hovedregelen. Dette innebærer at dispensasjonsadgangen er en sikkerhetsventil som ikke kan brukes til å undergrave hovedregelen ved å gi generelle dispensasjoner til noen serveringssteder. Et viktig hensyn er at lovendringen skal gi like konkurransevilkår for næringen, slik at spesielle dispensasjoner kun skal innvilges unntaksvis. Seniorinspektør Frode Vatne i Direktoratet for Arbeidstilsynet uttaler: I utgangspunktet skal det overhodet ikke gis dispensasjon fra røykeforbudet innendørs i restauranter. Kun i helt spesielle tilfeller kan dispensasjon gis, fare for arbeidsplasser er ikke et godt nok argument. Som en hovedregel skal det ikke gis dispensasjon, sier avdelingsdirektør Kari Huseby i Sosial- og helsedirektoratet. Det kan ikke gis generelle dispensasjoner siden dette vil undergrave lovens intensjon. Det er også viktig å huske på at hovedformålet med loven er å gi alle rett til et forsvarlig arbeidsmiljø. Hensynet til de ansatte må derfor veie tungt, sier Huseby. Forarbeidene til lovendringen presiserer at dette hensynet er mer tungtveiende enn eventuelle negative økonomiske konsekvenser for næringen. Det er foreløpig for tidlig å si noe om hvilke økonomiske konsekvenser dette vil få for bransjen. Erfaringer fra blant annet New York gir ikke grunn til å forvente en økonomisk nedgang for bransjen sett under ett.! Enda flere er positive til røykfrie serveringssteder Pressemelding fra Sosial- og helsedirektoratet En ny undersøkelse, gjennomført av Norsk Statistikk for Sosial- og helsedirektoratet, viser at enda flere er positive eller nøytrale til innføringen av røykeforbud på serveringssteder nå enn før innføringen av røykeforbudet på serveringssteder 1. juni. 79 prosent er positive eller nøytrale til røykfrie serveringssteder, en økning fra 71 prosent i tilsvarende undersøkelse i mars i år. Undersøkelsen er gjennomført i uke 43, og tyder på at de aller fleste går ut akkurat like mye som før innføringen av røykeforbud på serveringssteder.79 % sier røykeloven ikke har påvirket deres utelivsvaner. 13% oppgir at de går ut sjeldnere, 8% sier de går ut oftere. Undersøkelsen viser at det er et klart misforhold mellom det folk sier de selv gjør, og det de tror om befolkningen generelt. På spørsmål om hva de tror generelt om folks utelivsvaner, sier nemlig hele 49 % at de tror færre går ut, mens 11 % sier de tror flere går ut. - Undersøkelsen tyder på at folk faktisk går ut omtrent like mye som før, sier avdelingsdirektør Kari Huseby i Sosialog helsedirektoratet. Statistisk Sentralbyrå (SSB) offentliggjorde 27. oktober statistikk for antall åpnede konkurser i 3.kvartal 2004,og nye tall fra arbeidskraftundersøkelsen (AKU) for 3 kvartal Disse tallene peker i samme retning som undersøkelsen Norsk Statistikk har gjort for Sosial- og helsedirektoratet. SSB-statistikken viser at situasjonen for hotell- og restaurantbransjen med hensyn til sysselsetting og antall åpnede konkurser er stabil. Konkursstatistikken viser at det ble åpnet 110 konkurser i hotell- og restaurantvirksomhet i 3. kvartal i år, mot 105 i samme kvartal i fjor (se tabell 3 Arbeidskraftundersøkelsen viser at sysselsettingen i hotell- og restaurantnæringen økte fra 2. kvartal til 3. kvartal 2004, og at den i årets 3. kvartal er like høy som i 3. kvartal 2003 (se tabell html). Du finner tallmaterialet for Norsk Statistikk-undersøkelsen til høyre.

7 7 Vi spør Sosial- og helsedirektoratet svarer Av Sonja Bjørknes Vi stilte jurist Vera Visli i Sosial- og helsedirektoratet noen spørsmål vedr. Røykeloven, der forventningene om kommunenes evne til tolking muligens kan være noe høye. Visli noterte og ville ringe tilbake, men pga. sykdom fikk vi svar fra en av direktoratets rådgivere, Øystein Tveite: 1. I hvilken grad må man forvente at kravet om å unngå konkurransevridning skal overholdes/forvaltes av kommunen? Som regel er jo myndigheten delegert til kommunelegen, som først og fremst har tradisjon for ål la helsemessige aspekter styre når hun skal avgjøre alvorlighetsgrad og ev. fortgang i saken? - Dette er et spørsmål av politisk art, og det vil være opp til den enkelte kommune i hvilken grad en vil vektlegge konkurransevridningsaspektet. 2. Kan hoteller ha felles røykerom etter 6, 2. ledd? De er jo som regel også serveringssteder? - Ja, så fremt røykerommet ikke ligger i tilknytning til serveringsstedet (restaurant, bar osv). Selv om hotellet er å anse som serveringssted, fungerer det også som hjemmet til de som bor der så lenge de oppholder seg der, og derfor er det lov å ha felles røykerom. Men kan et slikt røykerom benyttes ved avholding av f.eks julebord på hotell (der det jo først og fremst er hotellet i kraft av serveringssted man benytter seg av) - Ja. Det er opp til hotellet å avgjøre om alle hotellets gjester, også de som ikke overnatter, har adgang til røykerommet eller ikke. 3. Selskapslokaler (grendehus, idrettslagshus osv), generelt ved utleie: Dersom en leier et slikt lokale til privat fest der en bestiller mat fra cateringfirma (altså ingen som jobber i forb. med servering), kan en da under arrangementet røyke i hele lokalet som om det var i et privat hjem, eller vil dette komme i konflikt med idrettslagets senere bruk av rommet som røykfritt (fordi det kan henge igjen røykelukt der)? - Rom som allmennheten har adgang til ellers, skal være røykfrie alltid. Man kan altså ikke røyke der èn dag og kalle rommet røykfritt den neste. Men dersom lokalene (la oss si et klubbhus for det lokale idrettslaget) har opprettet et eget røykerom i forbindelse med sin daglige bruk (jf. 6, 2. ledd), kan festens deltakere benytte seg av dette? - Så lenge det serveres/spises og drikkes er det å anse som et serveringssted - og da kan et evt røykerom ikke benyttes 4. Når det gjelder private klubber, hva skal en bruke som rettesnor vedr. a) krav om at allmennheten ikke har adgang, og b) antall medlemmer - I et av forarbeidene til Røykeloven står det at å opprette private klubber ikke skal kunne være en måte å omgås røykeloven på. Likevel skal en holde utenom virksomhet som skjer i hjemmet til folk, og liknende privat virksomhet. Det skal være av svært privat karakter, og de fleste skal være utelukket fra virksomheten.

8 8 Over all forventning Av Sosial- og helsedirektoratet Hvordan Røyke Av Karl Erik Lund, Statens institutt for rusmiddelforskning Sosial- og helsedirektoratet (Shdir) har hatt et overordnet informasjonsansvar i forbindelse med lovendringen om røykfrie serveringssteder.samtlige serveringssteder og alle de kommunale tilsynene har mottatt to informasjonspakker med informasjon om bakgrunnen for loven, og hva den vil innebære i praksis. Gjennom en større massemediekampanje har direktoratet forsøkt å øke forståelsen for de ansatte i bransjen. Budskapet i kampanjen var at Alle har rett til en røykfri arbeidsplass. - Det var dette som var hovedargumentet for lovendringen, sier avdelingsdirektør Kari Huseby i Shdir. Det var derfor naturlig å fokusere på dette i informasjonsarbeidet. Hun mener informasjonsarbeidet var avgjørende for at det har gått såpass greit. Folk i bransjen var særlig bekymret for hvordan dette skulle løses i praksis. De var også bekymret for om dette kom til å slå negativt ut for inntjeningen. Heldigvis kunne vi vise til gode erfaringer fra New York og en del andre steder som hadde gjennomført liknende lovendringer tidligere. Og det har gått overraskende greit. Det har vært svært få rapporter om åpenbare lovbrudd. Bransjen har i liten grad rapportert om problemer med å håndheve loven. Serveringsbransjen har håndtert denne overgangen på en utrolig profesjonell måte, sier Huseby. Og folk flest oppfører seg veldig ordentlig. Fra 1. juni klokka gikk folk ut for å røyke, som om det var den naturligste ting i verden. Vi tror folk opplever at dette er en rimelig lov som beskytter de ansatte. En ny undersøkelse viser at oppslutningen om loven øker.i oktober var det 79 prosent som var positive eller nøytrale til røykfrie serveringssteder. Det tilsvarende tallet i mars var 71. Hele 80 prosent oppgir at de går ut like mye som før. 13 prosent går ut mindre og 8 prosent går ut mer. Tall fra Arbeidsmarkedsetaten viser små endringer i sysselsettingen. Det ser med andre ord ut som om økonomien i bransjen er stabil. - Vi vet at enkelte steder går noe dårligere enn før 1. juni.vi vet også at andre opplever økende omsetning. Erfaringene fra blant annet New York tyder på at dette sannsynligvis vil stabilisere seg etter en viss tid. Der har sysselsettingen og omsetningen stabilisert seg på et like høyt eller høyere nivå enn før lovendringen. Avdelingsdirektør Kari Huseby i Shdir I. ØKONOMISKE KONSEKVENSER Fra skattemyndighetene vil det bli innhentet data over omsetning på serveringsstedene før og etter lovendringen. Videre vil sysselsettingsstatistikken og data fra konkursregisteret bli fulgt nøye. Utover disse objektive målene for Røykelovens økonomiske virkninger, vil det bli innhentet subjektive rapporteringer om endret besøksfrekvens både fra publikum og fra de ansatte i serveringsbransjen. Målinger som SIRUS analyserte før lovendringen indikerte at publikum ikke trodde Røykeloven ville komme til å affisere deres pub-, bar- og restaurantvaner i særlig grad. En ny undersøkelse fem måneder etter Røykeloven viser at publikum i stor grad har fulgt sine intensjoner. II. HÅNDHEVINGSPROBLEMER OG ETTERLEVELSE Undersøkelser før lovendringen viste at både publikum og ansatte i serveringsbransjen hadde sterke intensjoner om å innrette seg etter loven. Seks måneder før lovendringen trodde likevel flere enn halvparten i befolkningen at de ansatte ville komme til å få problemer med håndhevingen. Målinger foretatt umiddelbart før lovendringen kom, viste imidlertid at stadig færre trodde håndhevingen ville bli et problem. Kommende undersøkelser vil vise hvor store problemene med håndhevingen faktisk ble. Før lovendringen ble iverksatt rapporterte ca 5% av røykerne at de ville komme til å fortsette å røyke inne og trosse lovens intensjon. Halvparten av utestedene opplyste at spesielle ordninger ville bli iverksatt for å legge til rette for røyking ute.

9 9 skal oven evalueres? Innføringen av røykfrie serveringssteder i Norge blir observert med stor interesse i utlandet. Norge har et kaldere klima og flere røykere enn for eksempel California som innførte tiltaket i 1998, og utgangsbetingelsene er derfor vanskeligere. De gode erfaringene fra bl.a.california, Florida, Connecticut og Delaware kan ikke uten videre overføres til oss. Ønske om en egen effektevaluering ble dessuten uttrykt av flere representanter under Stortingsbehandlingen av Røykeloven.To uavhengige forskningsinstitusjoner Statens institutt for rusmiddelforskning (SIRUS) og HEMIL-senteret ved Universitetet i Bergen - samarbeider nå for å evaluere seks forhold omkring Røykeloven. III. EKSPONERING FOR PASSIV RØYKING Før og etter 1. juni har Statens arbeidsmiljøinstitutt (STAMI) kartlagt lungefunksjon, eksponering for passiv røyking og nikotin-metabolitter i urin hos ca. 80 ansatte på til sammen 15 utesteder. Undersøkelsene er gjennomført på serveringssteder hvor den passive eksponeringen for tobakksrøyk antas å være størst. Her samles også inn luftprøver som måles for partikkelinnhold og nikotin. I tillegg vil HEMIL følge et utvalg på ansatte gjennom ett år. Disse vil på tre tidspunkt bli bedt om å gi opplysninger vedrørende bl.a. luftkvalitet, symptomer på eksponering for passiv røyking og jobb-trivsel. IV. NEGATIVE OG POSITIVE BI-EFFEKTER Utover eventuelle håndhevingsproblemer og omsetningssvikt kan Røykeloven også få andre negative bi-effekter. Evalueringen tar sikte på å registrere eventuelle problemer med opphopninger av røykere ute på fortauet, naboklager, bråk og avfallsproblemer. I tillegg skal det undersøkes om barer og puber har blitt en ny omsetningsarena for salg av snus. Frykt for arbeidsledighet blant de ansatte og oppfatninger om forringet inne-atmosfære er andre forhold som vil bli undersøkt i store intervjuundersøkelser. Evalueringen legges dessuten opp slik at en får kartlagt trivselsendringer blant røykere og ikkerøykere. Forhold omkring renhold på serveringsstedet og lukt i arbeidsantrekk skal også undersøkes. V. ENDRINGER I TOBAKKSBRUK Tobakksatferd blant publikum og ansatte vil kartlegges i for- og etterkant av loven. Andel røykere, intensjoner om å slutte, faktiske slutteforsøk, vellykkede slutteforsøk,røykeintensitet og eventuell overgang til bruk av snus vil være i fokus for evalueringen. Det blir foretatt egne undersøkelser blant ungdom for eventuelt å avdekke om Røykeloven har ført til mindre eksperiment-røyking. VI. HOLDNINGER Det gjøres fortløpende målinger om holdninger til Røykeloven, til passiv røyking og til tiltak for å begrense tobakksskader.mediekampanjen som informerte publikum om den forestående Røykeloven har vært gjenstand for en omfattende evaluering, og funnene er allerede trykket i en egen SIRUS-rapport. Resultatene fra den omfattende evalueringen vil i hovedsak bli publisert som vitenskapelige artikler i nasjonale og internasjonale fagtidsskrifter. I tillegg vil utvalgte deler av resultatene fortløpende offentliggjøres i en rapportserie der ambisjonen er å presentere funnene på en raskere og mer tilgjenglig form. Sosialog helsedirektoratet planlegger dessuten et seminar om effektene av Røykeloven i juni 2005 hvor mange av hovedresultatene vil bli lagt fram. For spørsmål om evalueringen kontakt forsker Karl Erik Lund ved SIRUS eller professor Leif Edvard Aarø ved HEMIL. Forsker Karl Erik Lund

10 10 Tilsyn med tobakkskadelov Av Geir Tore Aamdal, avdelingsleder miljørettet helsevern og skjenkekontroll Brannvesenet Sør-Rogaland IKS Miljørettet helsevern og skjenkekontrollen er organisert sammen i en egen avdeling i Brannvesenet Sør- Rogaland IKS. Dette har gjort det enkelt å samkjøre tilsyn med røykebestemmelsene og skjenkekontrollene. Denne ordningen har vi hatt i flere år.kontroller utføres i de 11 kommunene vi utfører skjenkekontroll for: Finnøy, Forsand, Gjesdal, Hå, Klepp, Randaberg, Rennesøy, Sandnes, Stavanger, Strand og Time. Skjenkekontrollørene fyller ut et rapportskjema, og dette sendes til medisinsk-faglig ansvarlig i den aktuelle kommunen, som avgjør hvordan eventuelle avvik skal behandles. Skjemaene inneholder to punkter: 1) Røykes det i lokalet, og i så fall, hvordan reagerer virksomheten på dette? 2) Er det skiltet at røyking er forbudt? Like etter at røykeforbudet ble innført satte vi i gang en intensiv informasjonsog kontrollrunde i samarbeid med Arbeidstilsynet. Samarbeidet gikk ut på at vi møttes for å bli enige om synet på regelverket, og så fordelte vi kommunene mellom oss. Det viste seg at røykeforbudet var innført på så å si alle serveringsstedene. Til og med på de bruneste pubene står nå folk utenfor og røyker. De fleste virksomhetene er positive til endringen, og ser muligheter for innsparing på vedlikehold og renhold. Andre mener at røykeforbudet har virket negativt inn på besøkstallene. Skjenkekontrollen har ført jevnlig tilsyn med virksomhetene utover sommeren og høsten.vi har nå rapporter fra til sam- Røyk ute eller er røyk ute? Av Miljøhygieniker Frank Beck,Arendal kommune Etter hvert som kuldegradene brer seg over landet vil vi nok se mange kreative løsninger på utelivsbransjens utfordring. Hvordan skaffe sine gjester lune steder for det som mange mener er en nødvendig ingrediens ved nytelse av et glass. I Arendal har vi allerede sett tendenser i form av partytelt, campingvogner og glasshus. Ikke alt er like vakkert, og langt fra alt er lov. Hvor går grensene for hva som er inne og ute? Når man lager en uteplass ved et utested slik at det både blir vegger og tak kan man knapt kalle det ute. Erfaringsmessig vil bransjen gjøre mye for å finne fikse løsninger. Etter hvert kan man se for seg riktig så lune plasser.veggene blir høyere, takene får små gardiner hengende ned langs kantene, små gjennomsiktige plastvinduer dukker opp på rekkverkene og så videre. Resultatet vil bli at Røkeloven også vil gjelde på uteplassen. Dette lukter det konflikter, riktig lange diskusjoner og masse papirarbeid av. I Arendal kommune har vi forsøkt å løse dette ved å innlede en dialog med den lokale hotell- og restaurantforeningen. Vårt budskap var: - Helseavdelingen i kommunen vil ikke akseptere lukkede løsninger - Konstruksjoner skal byggemeldes til teknisk etat - Det skal ikke sive røyk fra uteplass og inn i lokalene - Uteserveringen skal ha en utlufting tilsvarende det man har i utendørsområder Foreningen og dens medlemmer satte pris på utspillet, ikke minst fordi de mente det vil skape forutsigbarhet og rettferdighet stedene imellom. Ikke uventet ble det bedt om noen kjøreregler. Erfaringsmessig er det to forhold som er vesentlige i en slik situasjon. Det ene er å la bransjen selv komme med forslag, det andre er enkle og begripelige regler. Forslaget fra bransjen selv var å si at minst en tredjedel av veggarealet skal

11 11 ens 6 i midt-rogaland men 225 kontroller, og det har bare vært avvik i forhold til røyking ved 7 av disse. De fleste av disse avvikene gjelder forhold som er i gråsonen, det vil si røyketelt, røyk som siver inn fra uteservering etc.vi har konstatert manglende skilting ved en rekke virksomheter, men det ble valgt å ikke saksbehandle dette videre,så lenge inneområdet faktisk holdes røykfritt. Flere steder har vi til og med fått opplyst at: Det er så selvsagt at vi har det røykfritt hos oss at vi ikke ser noen grunn til å skilte om det. Det var mye oppmerksomhet i media før og etter at endringen fant sted. Etter en så bred mediedekning må være svært få som ikke har fått med seg at det nå er røykeforbud på serveringssteder.vi opplevde media som ryddige og saklige, og de var stort sett en god hjelp i å fortelle om regelverket og resultatene. Til å begynne med mottok vi en rekke henvendelser som gikk på ulike løsninger for røykerom. Det mest kreative var nok et spørsmål om folk kunne røyke i busser som skulle plasseres for dette formål utenfor utestedene, ellers var det mange forslag til løsninger som røyketelt, overbygg og så videre. Utover høsten kom fokuset mer over på resultatene, og det var gledelig å kunne meddele hvor fint det hadde gått med å innføre røykeforbudet. Nå som det er røykfritt i alle serveringssteder, ser vi at det kun er få arbeidsplasser igjen der røyk i lokalene er et problem. Det dreier seg om hotellrom og private hjem der det ytes hjemmehjelp. Når det gjelder bingovirksomheter, er ikke disse berørt av lovendringen så lenge det ikke foregår servering. I praksis har virksomhetene fått valget mellom kaffe eller røyk. Det vil si, dersom de serverer kaffe, skal det være røykfritt. Alle bingoer drevet av idrettslag i vårt område har nå innført røykfrihet, og arrangerer røykepauser mellom rundene. De kommersielle virksomhetene har derimot kuttet ut all servering, og har avdelt et eget røykerom. Det ser altså ut til at innføringen av røykfrihet på serveringssteder har gått knirkefritt i våre 14 medlemskommuner. Folk er blitt vant til at de må ut for å ta seg en blås, selv nå som det er ekte vestlandsk høstvær. være åpent. Undertegnedes kommentar var at denne tredjedelen skulle fordeles likt over veggarealet slik at man ikke får tette sider. (De fleste slike steder har bakvegg mot lokalet, slik at det i praksis blir 3 vegger det er snakk om). I tillegg skal ikke veggene nå over sittende skulderhøyde. Da denne løsningen senere ble diskutert i helseavdelingen ble vi enige om å kjøre dette som en prøve i ett år. Forhåpentligvis vil det heller ikke bli noe mer diskusjon om dette temaet. Slike saker har både praktiske, estetiske og ikke minst helsemessige sider. I tillegg dreier det seg om å kaste seg ut i en dialog, også der fasitsvaret slettes ikke foreligger. Dersom noen skulle ha andre forslag og løsninger vil vi sette pris på å få beskjed. Ingen tilpasning Moderat tilpasning Betydelig tilpasning Gassbrennere vil vi nok se mer av

12 12 Røykeloven fem måneder etter Av Eli Ljunggren, Forbundsleder i Hotell- og restaurantarbeiderforbundet (HRAF) Etter fem måneder med totalforbud mot røyking på alle serveringssteder i Norge, kan vi daglig lese artikler om konsekvensene av loven i dagspressen fra det ganske land. Det skal først være sagt fra HRAFs side at vi synes det er for tidlig å evaluere konsekvensene av røykeloven. Slike store omstillinger tar tid, det har også vist seg andre steder hvor totalforbud er innført, blant annet i USA. Det er grunn til å minne om at fra HRAFs side var kravet om røykfrie serveringssteder utelukkende ut ifra arbeidsmiljømessig hensyn. HRAF ba statsråd Høybråten gi oss ett eneste argument for hvorfor hotell- og restaurantarbeidere skulle være de eneste arbeidstakerne i Norge som ikke hadde krav på et røykfritt arbeidsmiljø. En rekke ansatte i bransjen blir syke, og flere dør hvert år som følge av passiv røyking. Hadde ikke HRAF fremmet dette kravet, som ble enstemmig vedtatt på vårt landsmøte i 1999, hadde vi ganske enkelt ikke gjort jobben vår. HRAF har hele tiden hatt fokus på at røyking må forbys der det serveres mat og drikke.vi har ikke hatt sterke meninger om egne røykerom, det har vi fremdeles ikke! Pressen rapporterer om forestående konkurser, permitteringer og oppsigelser. Jeg finner grunn til å spørre;ville mange av disse stedene hatt livets rett selv med røykeloven? Jeg tror svaret er nei. HRAF har gjennom en årrekke påpekt at restaurantbransjen i Norge er sterkt overetablert og at konsekvensene av at hvem som helst kan åpne hva som helst er mange og alvorlige. Arbeidstakere rammes hardt ved konkurser og nedlegging, og de seriøse arbeidsgiverne sliter i konkurransen. Antallet konkurser i bransjen har dessverre vært høy gjennom mange år. Det vil imidlertid alltid være slik at noen rammes mer enn andre, ikke minst ved en slik omfattende lovendring som totalforbudet mot røyking jo er. HRAF beklager at mange brune kafeer sliter og har mistet stamkunder. Min oppfordring til disse bedriftene er at det er viktig å gi dette nok tid. Husk ramaskriket da flyene ble røykfrie! Jeg tror gjestene kommer tilbake igjen, og jeg tror også det er svært viktig som vi har sagt hele tiden, det er viktig å snakke folk ut, ikke hjem. Det viser seg allerede at de stedene som har sett på sitt eget konsept på nytt og gjort endringer er de som går seirende ut. Flere melder til og med om økt omsetning. I HRAF har vi til nå ikke fått inn oppsigelser eller permitteringer på vårt bord, men vi har derimot fått uendelig mange positive telefoner og henvendelser fra glade medlemmer og gjester. Medlemmene forteller at de har fått en helt annen arbeidsdag, har mer overskudd, og enkelte er også kvitt kroniske helseplager. Mange gjester, både røykere, ikke-røykere og allergikere/ astmatikere er svært positive til å kunne nyte mat og drikke i røykfrie lokaler, og å slippe å vaske alle klær etter en tur på byen. Nå ser vi andre land kommer etter, Sverige fra 1. juni neste år, Danmark er på vei, og Finland vil vurdere et totalforbud mot røyking. Dette vil komme over hele verden,da er det en fordel å ha vært tidlig ute. HRAF tok et riktig standpunkt det står vi ved! Miljø & helse inviterte også Reisebedriftenes Landsforening til å komme med sitt syn på endringene i Tobakksskadeloven, men de svarte ikke. Red.

13 13 Mindre røyk og mindre arbeid i Trondheim Av Marianne Langedal,Trondheim Kommune I Trondheim har vi hovedsakelig gode erfaringer med endringene i tobakkskadeloven sier Jan Fredrik Kvendbø, sjefingeniør i Trondheim kommune. Jan Fredrik hadde tidligere hendene fulle med å veilede serveringssteder om innredning og ventilasjon, for å vise at det gikk an å overholde den gamle røykeloven også. ( Halvparten av lokalet skulle være røykfritt). Vi ønsket å gi færrest mulig dispensasjoner og gikk derfor tungt inn i rådgiverrollen.vi høster heldigvis litt av fruktene av dette arbeidet nå, siden vi er godt kjent i bransjen og har et etablert samarbeid med Arbeidstilsynet. I Trondheim er myndigheten etter tobakksskadeloven 6, 2. og 3. ledd delegert til miljødirektøren som er enhetsleder for Miljø- og landbruksenheten. (les for øvrig en presentasjon av enheten et annet sted i dette nummeret). Vi har hatt et godt samarbeid med juridisk kontor som driver sjenkekontrollen. Skjenkekontrollørene fører tilsyn etter tobakkskadeloven på serveringssteder med alkoholservering. Jeg har stor tillit til kontrollørene sier Jan Fredrik. Dette er proffe folk. De møter opp uanmeldt og gir seg etter hvert til kjenne. Vi har lagt til to punkter om røykekontroll på den sjekklista de allerede har for sjenkekontroll: Har virksomheten markert med tydelig skilt at røyking er forbudt, tobakkskadeloven 6 2. og 3.ledd? Overholdes røykeforbudet, tobakkskadeloven 6 2. og 3.ledd? Det er til nå gjennomført kontroll på 42 sjenkesteder. Det er sjelden at selve røykeforbudet brytes, men merkingen burde vært bedre på ca halvparten av stedene. Der kontrollørene beskriver brudd på røykeforbudet, sender Miljø og landbruksenheten et brev til virksomheten om ansvar og plikter i forhold til tobakkskadeloven, samt varsel om pålegg og frist for tilbakemelding om at forholdene er rettet.virksomhetene vil bli fulgt opp med inspeksjon. Det første pålegget vil bli sendt ut i neste uke, til en virksomhet som har signalisert at den ønsker et pålegg for å få klagerett. Trondheim kommune har ikke hatt noen tilsyn på serveringssteder uten sjenking. Miljø- og landbruksenheten har jevnlige møter med Arbeidstilsynet og vil få rapporter fra denne etaten dersom det oppdages at røykeforbudet ikke overholdes. Kommunen har foreløpig ikke hatt kapasitet til å være med på Arbeidstilsynets tilsynsrunder. Trondheim ser også på muligheten for lage et rundskriv til bransjen i samarbeid med Arbeidstilsynet. Rundskrivet skal handle om erfaringene så langt og ikke minst informasjon om krav til merking. Vi har kun hatt to klager fra publikum om røyking på utesteder. Dette gjelder bingolokaler opplyser Jan Fredrik. Disse sakene er til behandling. Det samme gjelder en dispensasjonssøknad fra et brunt serveringssted. Vi har for øvrig fått spørsmål fra ett serveringssted om muligheten for å ha et lukket røykerom uten servering og ansatte i tilknytning til restaurant og bar. Siden røykerommet er et tilbud til serveringstedets gjester, har vi svart at dette må ses som en del av restaurantvirksomheten og at røykeforbudet gjelder. Alt i alt har vi positive erfaringer med den nye røykeloven. Den gir oss mindre røyk og mindre arbeid enn den forrige versjonen avslutter Jan Fredrik Kvendbø. Jan Fredrik Kvendbø.

14 14 PRESENTASJON AV FAGMILJØER MILJØ- OG LANDBRUKSENHETEN I TRONDHEIM KOMMUNE Helt siden 1992 har miljørettet helsevern og annen miljøekspertise vært samlet i én enhet i Trondheim. Det er stor grad av overlapping mellom miljørettet helsevern og annen miljøforvaltning, så dette har etter vår mening effektivisert miljøog helseforvaltningen i kommunen. I fjor ble også Landbrukskontoret slått sammen med den daværende Miljøavdelingen. Enheten har dermed fått en stor faglig bredde. Miljø- og landbruksenheten ledes av miljødirektøren og har 29 fast ansatte og 4 prosjektmedarbeidere. Organisatorisk er vi underlagt kommunaldirektør for Kultur og miljø, mens vi geografisk sett sitter sammen med andre enheter innenfor Byutviklingsområdet i et høyt bygg utenfor sentrum. Dette gir oss god kontakt inn mot plansektoren. Samtidig prøver vi å styrke kontakten med annen helseforvaltning i kommunen. Til våren vil kommunen samlokalisere en stor del av sine tjenester i sentrum og vil de ansatte bli plassert i åpne landskap. Dette ser vi frem til med stor spenning. Spesielt med tanke på hvilke synergieffekter dette vil føre til, da forholdene er lagt bedre til rette for kunnskapsdeling, men også i forhold til arbeidsmiljø. Siden 1. juli i år er enheten organisert i faggrupper: Biologisk mangfold, naturforvaltning og friluftsliv Landbruksforvaltning Miljørettet helsevern og forurensning

15 15 Nettverksgruppa Stab Gruppene skal ikke arbeide som isolerte seksjoner, derimot er vi opptatt av å opprettholde et godt fungerende tverrfaglig samarbeid innad i enheten. Også med eksterne samarbeidspartnere som det kommunale laboratoriet (Næringsmiddelkontrollen), den kommunale helseforvaltningen, forskningsmiljøene og statlige etater. Dessuten har vi stadig nytte av å diskutere saker med andre kommuner. Enhetens visjon er at vi skal legge til rette for en bærekraftig utvikling med god helse i et trygt miljø.vi skal fungere som en pådriver i arbeidet for å utvikle Trondheim som miljøby og legge premisser for bl.a. energi- og klimapolitikk, lokal forurensningspolitikk og arealpolitikk. I tillegg har vi ansvar for en rekke lovfestede saksbehandlings- og tilsynsoppgaver, bl.a. innenfor miljørettet helsevern. For å holde oversikten over miljøet og den lokale helsetilstanden, er overvåkning og dokumentasjon en viktig rolle. Trondheim er en storby i vekst, noe som fører til en del utfordringer på miljø- og helsesida. Bystyret har vedtatt at byen skal bygges innover, ikke utover. Denne fortettingsstrategien vil bl.a. føre til redusert transportarbeid og forhindre at markagrensa (populært kalt den røde streken ) blir spist på. Samtidig fører fortetting til flere problemer når det gjelder forurensning og støy. Når gamle industritomter blir bebygd, dukker forurenset grunn-problematikken opp. Og flere støyklager blir det av at boliger og serveringssteder ligger tett mot hverandre. Noen arbeidsoppgaver som hovedsakelig ligger til Miljørettet helsevern og forurensningsgruppa er: Tilsyn i skoler og barnehager: godkjenning etter forskriften om miljørettet helsevern i skoler og barnehager Lokal luftkvalitet: ansvar knyttet til forurensningsforskriftens kapittel om luft (målinger, beregninger, varsling, tiltak mm.) Støy: jobber med alle typer støyproblematikk, både plan- og klagesaker Drikkevann: tiltak for å beskytte nedslagsfeltet til drikkevannskilden Utarbeidelse av plan for risikobasert tilsyn: for å oppfylle krav i miljørettet helsevern-forskriften Tilsyn i friluftsbad om sommeren Forurenset grunn: det er utarbeidet et aktsomhetskart som viser hvor det er mistanke om grunnforurensning Forsøplingssaker: deponier, villdumping i landbruk-, natur- og friluftslivsområder Uttalelser om miljø og helse i arealplaner Dessuten ser vi et potensiale for å tilrettelegge for fysisk aktivitet når miljørettet helsevern og friluftsliv ligger i samme enhet. Ellers jobber enheten med å miljøsertifisere bedrifter som Miljøfyrtårn. Også skoler og barnehager har sitt eget sertifiseringssystem, Grønt Flagg, som inngår i Grønn barneby-prosjektet. Trondheim søker medlemskap i Trygge lokalsamfunn og arrangerer i den sammenheng en internasjonal konferanse om ulykkesregistrering i Vi synes at informasjonsarbeid er svært viktig, alt fra direkte kontakt med publikum til mer systematisk informasjon i form av rapporter, faktaark, nettsider, osv. Ta gjerne en titt på Miljøstatus, et nettbasert oppslagsverk om miljøet i Trondheim: Eller enhetens hjemmeside: Nytt om navn Hensikten med spalten Nytt om navn er at leserne bedre skal kunne følge med på de endringene som skjer i fagmiljøene rundt omkring. FMH vil også informere om de nye medlemmene Forumet får. Spalten blir akkurat så innholdsrik, nyttig og interessant som tilgjengelige opplysninger gjør den. Derfor oppfordres alle til å informere redaksjonen eller sekretariatet i FMH nå man får kjennskap til aktuelle endringer. Det kan for eksempel være hvem som begynner eller slutter i en stiling (også permisjoner), hvem som tar hva av etter- og videreutdanning, hva som skjer av omorganiseringer i kommuner og bedrifter etc. Opplysningene vi kan presentere denne gangen er: Marius Fosse er engasjert av Sosial- og helsedirektoratet som prosjektleder for et kompetansemiljø om helsekonsekvensutredninger. Fosse har permisjon fra Helsetilsynet. Tone Torgersen er engasjert av Sosial- og helsedirektoratet for å arbeide med direktoratets handlingsplan mot sosiale ulikheter i helse.torgersen har permisjon fra Helsetilsynet.

16 16 Erfaringer med røyke Av Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune Alta har bystatus, har et areal på 3845 m2 og et innbyggertall på drøye I Alta kommune har kommuneoverlege delegert myndighet til arbeid etter Tobakksskadeloven. Siden høsten 2003 har kommunen hatt en konstituert kommuneoverlege som har kontortid en dag pr. uke. I tillegg har kommunen hatt helsekonsulent i 100 %- stilling siden Helsekonsulent utfører det praktiske arbeidet innen miljørettet helsevern. Både helsekonsulent og kommuneoverlege er nå plassert i stab til helse- og sosialsjefen. Rett før innføringen av den nye røykeloven ble det foretatt en telefonrunde til utvalgte serveringssteder i sentrum av Alta, for å sjekke om de er klar for den nye røykeloven. Tilbakemeldingene her var stort sett positive. Informasjon om lovendringen ble lagt ut på kommunens hjemmesider. I tillegg er det sendt ut et informasjonsbrev og informasjonsmateriell (klistremerker om røyking forbudt) til alle forsamlingshus, grendelag, bingolokaler etc i kommunen. Serveringssteder mottok ikke en egen informasjon fra oss, da Sosial- og helsedirektoratet sendte ut en informasjonspakke til serveringsstedene i landet. Ved innføring av den nye røykeloven hadde Arbeidstilsynet 12. distrikt en storaksjon rettet mot serveringslokaler i Tromsø, Harstad, Finnsnes, Alta og Vadsø. Representanter fra kommunehelsetjenesten i Tromsø, Harstad og Alta deltok i aksjonen. Tilsynet ble utført på dagtid den 11. juni. Totalt ble det ført tilsyn med 61 serveringslokaler, hvorav 17 enheter i Alta. Alta kommune har mottatt alle rapporter etter dette tilsynet. Ved tilsynet ble det fylt ut en tilsynsrapport som virksomheten fikk på selve tilsynet. Kontrollpunktene ved tilsynet var: om det røykes i lokalene og om det kan observeres andre tegn til røyking eller innbyding til dette om lokalene er skiltet med røykeforbud om arbeidsgiver kan dokumentere at det er utarbeidet rutiner/tiltak for å sikre at det ikke blir røykt i lokalene Prosjekt røykfrie bedrifter i Alta kommune Av Kristin Tørum, helsekonsulent Alta kommune Alta kommune har i tiden planlagt og gjennomført et prosjekt kalt røykfrie bedrifter i Alta kommune. Denne artikkelen gir en beskrivelse av prosjektet. BAKGRUNN Som en del av en nasjonal satsing hvor det settes fokus på kosthold, mosjon og røykfrihet, hadde Fylkeslegen i Finnmark (nå: helseavdelingen hos Fylkesmannen) i juni 2001 følgende oppfordring til kommunene i fylket: Invitasjon til å være pilotkommune for forebyggende og helsefremmende arbeid. Fylkeslegen i Finnmark sender med dette invitasjon til samtlige kommuner der vi oppfordrer kommunene til å melde om det er interesse for å være med å gi akkurat deres kommune et løft når det gjelder det forebyggende og helsefremmende arbeidet. Områdene det rettes en særlig fokus mot er røyk, kosthold og mosjon. Alta kommune ble en av deltakende kommuner i fylket. Fokus i Alta kommune har vært røyk. PLANLEGGING- FORARBEID En planleggingsgruppe, bestående av helseog sosialsjef, avdelingsleder forebyggende avdeling, helsekonsulent og oppvekstsjef i Alta kommune samt forebyggingsrådgiver ved Fylkeslegen har jobbet med prosjektet. Vi startet forholdsvis bredt med mange gode ideer for fokusområde og planlagt gjennomføring. Det ble bestemt at RØYKFRIHET skulle være i fokus, med følgende satsningsområder: 1. skole (elever- lærere- foreldre) 2. offentlige og private virksomheter/ bedrifter (ansatte på en arbeidsplass) - utfordrer bedrifter/virksomheter å delta i en konkurranse; kan din bedrift erklæres røykfri 3. arenaer hvor røyking tillates- oppfølging av aktuelt lovverk Det ble laget mål og delmål for de enkelte satsningsområdene. Vi bestemte videre at hovedfokuset ble rettet mot delprosjektet kan din bedrift erklæres røykfri. Prosjektbeskrivelse ble utarbeidet. Pilotkommuneprosjektet ble også løftet opp til politisk hold, som en orienteringssak til hovedutvalg for helse og sosial. DELPROSJEKT, KONKURRANSE- KAN DIN BEDRIFT ERKLÆRES RØYKFRI? For at et prosjekt skal være enkelt å gjennomføre, så kreves det grundig planlegging som omfatter alle mulige faser. Her har vi erfart at ting tar tid. Gjennomføringen av prosjektet har blitt utsatt flere ganger, men fra januar- april 2004 deltok 8 bedrifter i Alta kommune i en konkurranse med følgende mål: bedriften/virksomheten skal jobbe for at flest mulig av de ansatte er røykfri bedriften/virksomheten skal tilrettelegge for at ingen utsettes for passiv røyking bedriften/virksomheten skal bli røykfri

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

Møte tirsdag den 8. april kl. 12.40. President: G e i r - K e t i l H a n s e n

Møte tirsdag den 8. april kl. 12.40. President: G e i r - K e t i l H a n s e n 2003 8. april Endringer i alkoholloven og tobakksskadeloven 477 Møte tirsdag den 8. april kl. 12.40 President: G e i r - K e t i l H a n s e n Dagsorden (nr. 27): 1. Innstilling fra sosialkomiteen om lov

Detaljer

1-13. Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8

1-13. Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 1-13 Årgang 32 Hvor høyt kan han spille? Side 11-13 Systemtilsyn med barns psykososiale miljø Side 5-8 Ny legionellaveileder Side 21-23 Hvordan bekjempe skadedyr

Detaljer

4/08 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 27. Erfaringer med tilsyn på asylmottak s. 6. Prosjekt ren barnehagejord i Oslo s.

4/08 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 27. Erfaringer med tilsyn på asylmottak s. 6. Prosjekt ren barnehagejord i Oslo s. FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 4/08 Årgang 27 Erfaringer med tilsyn på asylmottak s. 6 Prosjekt ren barnehagejord i Oslo s. 9 Radon, geologi og aktsomhetskart s. 30 - et tidsskrift fra Forum

Detaljer

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: leder: Full kontroll over medikamentforskrivningen Nr. 1 2005 Årgang 34

utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin Innhold: leder: Full kontroll over medikamentforskrivningen Nr. 1 2005 Årgang 34 UT utposten Blad for allmenn- og samfunnsmedisin PO Innhold: leder: Full kontroll over medikamentforskrivningen ST Av Jannike Reymert 1 EN Nr. 1 2005 Årgang 34 utpostens dobbelttime: Intervju med Ragnar

Detaljer

1/10. Drammen satser miljørettet FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 29 TEMA: Side 18

1/10. Drammen satser miljørettet FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 29 TEMA: Side 18 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 1/10 Årgang 29 TEMA: Drammen satser miljørettet Side 18 Risikovurderinger, ROS-analyser, boblebad og skoleskyss Side 6 Støyende arbeidsmiljø i barnehager Side

Detaljer

Innføringen av røykfrie serveringssteder i Norge. Konsekvenser for omsetning, besøksfrekvens, trivsel og etterlevelse.

Innføringen av røykfrie serveringssteder i Norge. Konsekvenser for omsetning, besøksfrekvens, trivsel og etterlevelse. Evaluering av det offentlige tobakksforebyggende arbeidet i Norge 2003-2007 Rapport 7 fra HEMIL/SIRUS Innføringen av røykfrie serveringssteder i Norge. Konsekvenser for omsetning, besøksfrekvens, trivsel

Detaljer

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager

Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager Innhold Miljørettet helsevern og godkjenning av skoler og barnehager... 2 1. Om oppdraget... 2 1.1 Om lov og forskrift... 3 2. Informasjon til eiere, virksomhetsledere og brukere hva finnes og hvor finnes

Detaljer

3/07 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 26. Fukt og muggsopp i innemiljøet helsekonsekvenser s. 18

3/07 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 26. Fukt og muggsopp i innemiljøet helsekonsekvenser s. 18 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 3/07 Årgang 26 Fukt og muggsopp i innemiljøet helsekonsekvenser s. 18 Støy fra skytebane rettssak i Oslo tingrett s. 32 Forebygging av legionellasmitte i Fredrikstad

Detaljer

rhknoff Røyk iflg forskrift Evaluering for av Forskrift om røyking i restauranter og serveringssteder

rhknoff Røyk iflg forskrift Evaluering for av Forskrift om røyking i restauranter og serveringssteder rhknoff Røyk iflg forskrift Evaluering for Statens tobakksskaderåd av Forskrift om røyking i restauranter og serveringssteder Røyk iflg forskrift Evaluering for Statens tobakksskaderåd av Forskrift om

Detaljer

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet

Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet 1 av 1 HMS-avdelingen Dato 14.02.2011 Referanse AMU-sak 4/11 Notat Til: Arbeidsmiljøutvalget Kopi til: Fra: AMUs sekretariat Signatur: Tilsynsrapport og varsel om pålegg fra Arbeidstilsynet NTNU mottok

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager

FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT. Tilskudd og tilsyn i private barnehager FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Tilskudd og tilsyn i private barnehager Sarpsborg kommune 5/11-2009 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 SAMMENDRAG...3 2 BAKGRUNN, PROBLEMSTILLING OG AVGRENSING...5 3 METODE OG GJENNOMFØRING...6

Detaljer

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT

SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT SYKEFRAVÆR GILDESKÅL KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJONSRAPPORT Juni 2009 FORORD Forvaltningsrevisjon er en pålagt oppgave i henhold til kommunelovens 77 nr.4. Formålet med forvaltningsrevisjon er å utføre systematiske

Detaljer

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu

2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu Et samarbeidsprosjekt mellom 2. distrikt, 7. distrikt, 8. distrikt og TeVeBu 2004 1 Forord Denne rapporten er et resultat av samarbeidsprosjektet Arbeidsmiljøloven i et fargerikt arbeidsliv (AIFA) som

Detaljer

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET

MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET MÅLOPPNÅELSE I BARNEVERNET FORVALTNINGSREVISJONSPROSJEKT 2007 INNHOLD 1. INNLEDNING... 1 1.1 Målsetting og problemstillinger... 1 1.2 Avgrensinger... 2 1.3 Datainnsamling... 2 2. NÅS MÅLET OM TIDLIG INNGRIPEN?...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune

Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Innlandet Revisjon IKS Forvaltningsrevisjon Lunner kommune Rapportering og håndtering av avvik ved Lunner omsorgssenter Rapport 2011-18 2012-074/RG FORORD Denne rapporten er et resultat av forvaltningsrevisjonsprosjektet

Detaljer

Erfaringene med lovendringen har imidlertid vist at det er behov for enkelte presiseringer av hvordan den nye lovbestemmelsen skal fortolkes.

Erfaringene med lovendringen har imidlertid vist at det er behov for enkelte presiseringer av hvordan den nye lovbestemmelsen skal fortolkes. Landets serveringssteder Deres ref: Saksbehandler: vev Vår ref: 04/4688 Arkivkode: Dato: 09.03.2005 Røykfrie serveringssteder (Tobakksskadeloven 6) Virkeområde Som kjent trådte lovendringen av 23. mai

Detaljer

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi

Retten til privatliv har en verdi som er vanskelig å måle. Mange av oss ser denne verdien først når personopplysninger om oss havner på avveier og vi ÅRSMELDING FOR 2014 Hva rører seg på personvernfeltet? Denne årsmeldingen inneholder hovedtemaene fra årsrapporten vår som ble oversendt til Kommunal- og moderniseringsdepartementet, 24. februar 2015.

Detaljer

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge

Gjennomgang av Fontenehusene i Norge RAPPORT Gjennomgang av Fontenehusene i Norge Tone Opdahl Mo, Trond Hatling og Ragnhild Heggen Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid NAPHA Trondheim RAPPORT: Postadresse: Besøksadresse: NTNU

Detaljer

Maktesløst tilsyn. Tilsyns og klagesystemet i barnevernet

Maktesløst tilsyn. Tilsyns og klagesystemet i barnevernet Maktesløst tilsyn Tilsyns og klagesystemet i barnevernet Rapport fra Barneombudet: Nr 1-2010 Jeg visste at mamma ikke hadde lov til å slå. Men jeg visste ikke hva jeg skulle gjøre, eller hvem jeg skulle

Detaljer

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV.

Sammendrag Arbeidstilsynet har i løpet av vinteren/våren 2008-2009 ført tilsyn med arbeidsmiljøet i NAV. VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.06.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Ola Winsvold tlf 934 62 614 Arbeids- og velferdsdirektoratet Postboks 5 St. Olavs plass 1030 Oslo TILSYNSRAPPORT OG VARSEL

Detaljer

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 1 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN RUSMIDDELFOREBYGGING/ FOLKEHELSEARBEID: 4 Ungdata -toget på skinner 8 Fortsetter kampen mot frafall 11

Detaljer

Gode intensjoner, lite på papiret

Gode intensjoner, lite på papiret Prosjekt Ettervern. Copyright 2004 Jan Storø: Gode intensjoner, lite på papiret EN KARTLEGGING AV BARNEVERNTJENESTENS ARBEID MED UNGDOM PÅ VEI TIL ET SELVSTENDIG VOKSENLIV 2004 Innholdsfortegnelse 1. Innledning

Detaljer

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven

Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 2007 Forhandlinger i Odelstinget nr. 43 7. juni Endringer i arbeidsmiljøloven og allmenngjøringsloven 615 Møte torsdag den 7. juni 2007 kl. 13.23 President: B e r i t B r ø r b y Dagsorden (nr. 39): 1.

Detaljer

3-13. Etterklang i barnehager Side 5-7 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Kampanje for håndvask Side 3-5

3-13. Etterklang i barnehager Side 5-7 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN. Årgang 32. Kampanje for håndvask Side 3-5 FAGTIDSSKRIFT FOR MILJØ, HELSE OG SAMFUNN F 3-13 Årgang 32 Etterklang i barnehager Side 5-7 Kampanje for håndvask Side 3-5 Miljørettet helseverns fremtid Side 11-14 Hva betød Sunnhetsloven av 1860? Side

Detaljer

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen

Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen. Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og anleggsnæringen Mona Bråten, Anne Mette Ødegård og Rolf K. Andersen Samarbeid og HMS-utfordringer i bygg- og

Detaljer

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS

ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS 1 ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN FOR TROMS Fylkeseldrerådet i Troms 2013 2 Innhold FYLKESELDRERÅDETS ROLLE OG HENSIKTEN MED ELDREPOLITISK HANDLINGSPLAN... 4 Generelt om eldrerådenes funksjon og oppgaver...

Detaljer

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN

ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR OG ANTIKORRUPSJONSARBEID I KOMMUNEN Hvordan forankre og sikre gode, etiske holdninger og handlinger? KS prosessveileder i arbeidet med ETIKK, SAMFUNNSANSVAR

Detaljer

Innst. S. nr. 104 (2001-2002)

Innst. S. nr. 104 (2001-2002) Innst. S. nr. 104 (2001-2002) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens undersøkelse om uførepensjon og yrkesrettet attføring Dokument nr. 3:3 (2000-2001) Til Stortinget 1.

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer