Erfaringene med lovendringen har imidlertid vist at det er behov for enkelte presiseringer av hvordan den nye lovbestemmelsen skal fortolkes.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Erfaringene med lovendringen har imidlertid vist at det er behov for enkelte presiseringer av hvordan den nye lovbestemmelsen skal fortolkes."

Transkript

1 Landets serveringssteder Deres ref: Saksbehandler: vev Vår ref: 04/4688 Arkivkode: Dato: Røykfrie serveringssteder (Tobakksskadeloven 6) Virkeområde Som kjent trådte lovendringen av 23. mai 2003 nr. 34 om røykfrie serveringssteder i kraft 1. juni Det er nå gått over et halvt år, og vi ser at den samlede innsatsen i forbindelse med gjennomføringen av lovendringen har gitt gode resultater. Erfaringene med lovendringen har imidlertid vist at det er behov for enkelte presiseringer av hvordan den nye lovbestemmelsen skal fortolkes. Det er eier eller den som disponerer lokalene, som har ansvaret for at reglene om røykfrie serveringssteder overholdes jfr. tobakksskadeloven 6 tredje ledd. Dersom en person tross advarsler, fortsetter å røyke på områder hvor dette ikke er tillatt, kan eier eller den som disponerer lokalene, bortvise personen fra lokalet, se tobakksskadeloven 6 fjerde ledd. At en person er bortvist, innebærer blant annet at eier/driver kan nekte vedkommende servering. Det er arbeidstilsynet og kommunestyret som har tilsyn med at tobakksskadeloven 6 etterleves, jfr 6 femte ledd. Vi har lagt ut informasjon om hvem i den enkelte kommune som er blitt delegert myndighet til å føre tilsyn med 6 på Vi ber med dette om at hver enkelt kommune kontrollerer at disse opplysningene er riktige. Eventuelle feil bes meldt til Sosial- og helsedirektoratet. Sosial- og helsedirektoratet har ansvar for fortolkning av lov av 9. mars 1973 nr. 14 om vern mot tobakksskader (tobakksskadeloven). I forbindelse med lovendring om røykfrie serveringssteder sendte Helsedepartementet (nå Helse- og omsorgsdepartementet) i desember 2003 ut rundskriv I- 15/2003. Rundskrivet inneholdt en oversikt over de viktigste elementene i lovendringen. Rundskrivet ble sendt til alle landets kommuner, fylkesmenn, serverings- og overnattingssteder og Direktoratet for arbeidstilsynet med distriktskontorer. Sosial- og helsedirektoratet har i tiden etter 1. juni 2004 lagt ut informasjon om lovtolkningsspørsmål på Internett etter hvert som ulike problemstillinger er blitt reist. Denne informasjonen finnes på På denne siden finnes også lenker til lovens forarbeider. Forarbeidene til lovendringen er Ot.prp. nr. 23 ( ), Innst.O. nr. 72 ( ), og debatten i Odelstinget 8. april Sosial- og helsedirektoratet Postadr: Pb 7000 St Olavs plass, 0130 Oslo Besøksadr: Universitetsgata 2, Tel: Org.nr.:

2 Rettslig utvikling og gjeldende rett I 1988 fikk tobakksskadeloven en ny bestemmelse som sikrer vern mot passiv røyking i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang og i arbeidslokaler. Tobakksskadeloven 6 første ledd og annet ledd, første og annet punktum lyder: I lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang skal lufta være røykfri. Det samme gjelder i møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. Dette gjelder ikke i beboelsesrom i institusjoner, men institusjonen plikter å gi dem som ønsker det, tilbud om røykfrie rom. Dersom det innen et område er flere lokaler som har samme formål, kan røyking tillates i inntil halvparten av disse. De røykfrie lokaler må ikke være mindre eller av dårligere standard enn lokaler hvor røyking tillates. Tobakksskadeloven 6 annet ledd, første og annet punktum er et unntak fra hovedregelen i 6 første ledd. Det er 6 annet ledd første og annet punktum som er hjemmelen for at det i noen tilfeller kan opprettes røykerom. Dersom det skal kunne opprettes røykerom i andre virksomheter enn serveringssteder, forutsetter dette at vilkårene i 6 annet ledd første og annet punktum er oppfylt. Vi understreker at tobakksskadeloven 6 første ledd og annet ledd første og andre punktum er minstekrav med hensyn til røykfrihet. Det er derfor mulig for den som eier eller disponerer en virksomhet å innføre strengere regler enn dette. Serveringssteder har vært unntatt fra tobakksskadeloven 6 siden den ble vedtatt i Før den siste lovendringen var røyking på serveringssteder regulert i forskrift av 15. desember 1995 om røyking på restauranter og andre serveringssteder, internkontroll m.v. Denne forskriften ble opphevet 1. juni Samtidig fikk tobakksskadeloven 6 annet ledd et nytt tredje og fjerde punktum som lyder: Røyking kan ikke tillates i serveringssteder. Med serveringssteder menes lokaler der det foregår servering av mat og/eller drikke, og hvor forholdene ligger til rette for fortæring på stedet. Det er ikke adgang til å opprette røykerom på serveringssteder I praksis vil alle serveringssteder være omfattet av regelverket. Fra loven 6 annet ledd tredje og fjerde punktum siteres: Røyking kan ikke tillates i serveringssteder. Med serveringssted i lovens forstand menes hele virksomheten. Forbudet gjelder for steder som serverer mat og/eller drikke og som samtidig er et arbeidslokale eller et lokale hvor allmennheten har adgang. På slike steder er det ikke tillatt å røyke. I tobakksskadeloven 6 annet ledd første og annet punktum er det som nevnt ovenfor, oppstilt et unntak fra hovedregelen om røykfrihet der allmennheten har adgang dersom flere lokaler har samme formål. En bedrift kan for eksempel ha to pauserom, og da kan røyking tillates i det ene av disse

3 Dette unntaket gjelder ikke for serveringssteder. Selv om serveringen kun foregår i en adskilt del av virksomheten, gjelder totalforbudet hele virksomheten. Loven tillater derfor ikke at det opprettes verken betjente eller ubetjente røykerom for gjestene. Dette er presisert i forarbeidene, se Ot.prp. nr. 23 side 27, punkt Dette er også presisert i Innst.O. nr. 72 side 8 og 9, punkt der det heter: Det presiseres at muligheten for å opprette røykerom ikke vil omfatte serveringssteder. Forøvrig vises det til Innst.O. nr. 72 punkt der begrunnelsen for dette er utdypet. Normalt har hvem som helst adgang til et serveringssted, slik at det ikke er tvil om at stedet faller innenfor lovens ordlyd: lokaler der allmennheten har adgang. Dersom et serveringssted krever et medlemskap for at folk skal få adgang, endrer ikke dette at allmennheten generelt sett kan ha adgang til lokalet. Under behandlingen av lovforslaget i Stortinget uttalte flertallet at lovens intensjon ikke skal omgås ved å opprette medlemsklubber. Loven gjelder imidlertid ikke i private hjem, og enkelte private møter eller sammenkomster kan ha en så lukket karakter at de kan likestilles med arrangementer i private hjem. I tillegg vil det normalt bare være av teoretisk interesse hvorvidt allmennheten har adgang, jf. det som er skrevet ovenfor, fordi serveringssteder også vil være arbeidslokaler for de som jobber der. Arbeidstakerbegrepet i lov om arbeidervern og arbeidsmiljø m.v. av 4. februar 1977 nr. 4 (arbeidsmiljøloven) har ikke noen gang vært knyttet til begrepet arbeidslokaler i tobakksskadeloven. Loven gjelder selv om virksomheten organiseres slik at de som arbeider der, er eiere/deleiere i bedriften. Det er ikke anledning til å opprette såkalte røykeklubber/medlemsklubber og la bare de som er klubbmedlemmer røyke i egne separate rom i tilknytning til eller i nærheten av et serveringssted. Hva som ligger i uttrykket i nærheten av, vil bero på en konkret vurdering. Generelt kan vi likevel presisere at eierforholdet til det tilstøtende lokalet hvor man ønsker å røyke, ikke vil være av betydning da det ifølge tobakksskadeloven 6 tredje ledd er den som driver virksomheten i lokalet som er ansvarlig for at bestemmelsen overholdes. Bingolokaler Adgangen til å røyke i bingolokaler er regulert i tobakksskadeloven 6 første ledd første og annet punktum. Det vil si at bingoer som hovedregel skal være røykfrie. Tobakksskadeloven 6 annet ledd hjemler som nevnt ovenfor, en adgang til å dele et lokale "dersom det innen et område er flere lokaler som har samme formål". Da kan "røyking tillates i inntil halvparten av disse". For bingolokaler betyr dette at dersom lokalet kan deles i to, kan røyking tillates i den ene delen. Forutsetningen er imidlertid at denne delen ikke er et arbeidslokale for ansatte ved bingoen. Dersom denne delen er et arbeidslokale hvor to eller flere personer er samlet, kan røyking ikke tillates. Loven setter også andre vilkår: "De røykfrie lokaler må ikke være mindre eller av dårligere standard enn lokaler hvor røyking tillates". Dersom det skjer noen form for servering i eller i tilknytning til et bingolokale, kommer totalforbudet mot røyking til anvendelse. Lovens forbud gjelder som nevnt i lokaler der det foregår servering av mat og/eller drikke. Sett i lys av tobakksskadelovens formål om å begrense de helseskader som - 3 -

4 bruk av tobakk medfører, er det tvilsomt om medbrakte vannflasker/termos og lignende er servering i lovens forstand. Det går imidlertid en grense mot organisert medbringing av mat og drikke, og mot selvbetjening. Igjen er det opp til tilsynsmyndighetene å vurdere om røykeforbudet gjelder og om lovens regler er fulgt. Tobakksskadeloven 6 åpner for muligheten for å gi dispensasjon fra røykeforbudet til serveringssteder enkeltvis. Det er tilsynsmyndighetene (kommunen og arbeidstilsynet) som eventuelt kan gi dispensasjon fra forbudet. Bestemmelsen om mulighet for å gi dispensasjon har vært en del av 6 siden denne lovbestemmelsen ble vedtatt av Stortinget i Dispensasjonsadgangen er dermed ikke særskilt etablert i forhold til serveringssteder. Lovendringen om serveringssteder gjør ingen endringer i forhold til reglene om dispensasjonsadgang, men lovforarbeidene (Ot.prp. nr. 23 ( )) omtaler likevel temaet, og presiserer at regelen ikke gir hjemmel for dispensasjon annet enn i særlige tilfeller der det vil virke sterkt urimelig å følge hovedregelen. Dispensasjonsadgangen må dermed betraktes som en sikkerhetsventil, og vil ikke kunne brukes til å undergrave hovedregelen ved å gi generelle dispensasjoner til grupper av serveringssteder, for eksempel bingolokaler. Søknad om dispensasjon i spesielle tilfeller skal vurderes konkret for hvert enkelt tilfelle og kun innvilges unntaksvis. Eksempel på tilfelle hvor tilsynsmyndighetene kan vurdere å gi dispensasjoner kan være bingoer hvor det kun foregår servering av kaffe fra automat og lignende. Grendehus, samfunnshus, selskapslokaler, idrettshus med mer Utgangspunktet er at grendehus, samfunnshus, selskapslokaler, idrettshus med mer omfattes av tobakksskadeloven 6 første ledd, fordi dette generelt er lokaler hvor allmennheten har adgang. Dette medfører som hovedregel at selv lukkede selskap må overholde røykeforbudet. Grunnen er at allmennheten har adgang til lokalene dagen etter det private arrangementet, og dersom det har vært røykt i lokalene vil luften i lokalene ikke være røykfri med mindre lokalene luftes og rengjøres tilstrekkelig. Dersom allmennheten har adgang (jfr. avsnittet ovenfor) og det foregår servering i lovens forstand i denne type lokaler, omfattes lokalene av totalforbudet mot røyking på serveringssteder. Dette medfører at man ikke vil kunne benytte røykerom i tilknytning til denne type arrangementer. Ofte vil denne type lokaler også være arbeidslokaler, og også av den grunn omfattes av røykeforbudet. Om adgangen til å røyke på hoteller Utgangspunktet er at hovedregelen om røykeforbud gjelder på hoteller fordi det er lokaler hvor allmennheten har adgang. På hoteller kan det under henvisning til tobakksskadeloven 6 annet ledd første og andre punktum, tillates at det røykes på inntil halvpartene av overnattingsrommene. De lokaler i hoteller og overnattingssteder hvor det foregår servering av mat og/eller drikke, omfattes av forbudet mot røyking på serveringssteder. Restauranter, spisesaler, dansesal/diskoteker og lignende i hotellet vil være omfattet. På hoteller vil det kunne være adgang til å ha røykerom dersom disse ikke ligger i tilknytning til noen - 4 -

5 av hotellets serveringssteder. Forutsetningen er videre at det må være tilsvarende eller bedre oppholds- /hvilerom for de som ikke røyker, jfr. tobakksskadeloven 6 annet ledd første og annet punktum. Røyking på eldresentre og lignende Røyking på eldresenter reguleres av tobakksskadeloven 6. Dette innebærer blant annet at et eventuelt røykerom ikke kan ligge i tilknytning til et lokale der det serveres mat og/eller drikke. Eventuelle røykerom må plasseres andre steder i virksomheten. Røyking på andre arbeidsplasser enn serveringssteder De fleste arbeidstakere har nå fått et vern mot passiv røyking i tobakksskadeloven 6. Noen arbeidstakergrupper utsettes imidlertid fortsatt for passiv røyking på jobben. Dette er for eksempel arbeidstakere i hjemmetjenesten. Hvorvidt disse arbeidstakergruppene har et vern mot passiv røyking på jobben er ikke regulert i tobakksskadeloven, da loven ikke gjelder i lokaler som anses som private hjem. Arbeidsmiljøloven kan ikke anvendes for å stille krav om røykavholdenhet overfor brukere av hjemmetjenesten. Arbeidsgiver vil likevel ha et ansvar etter arbeidsmiljøloven for et forsvarlig arbeidsmiljø. Dette innebærer at arbeidsgiver har en plikt til å tilrettelegge arbeidet på en best mulig måte for å redusere ulempene for arbeidstakere som er plaget av røyk. Det samme gjelder for rengjøringspersonale som må rengjøre rom hvor røyking er tillatt på hoteller og andre overnattingssteder. Røyking på transportmidler på sjøen Tobakksskadeloven 6 gjelder i lokaler og transportmidler hvor allmennheten har adgang. Dette innebærer at det ikke er adgang til å røyke på ferger og lignende. Dersom det skal være røykerom på ferger, må vilkårene i tobakksskadeloven 6 annet ledd første og annet punktum være oppfylt. Dernest må røykerommet ikke ligge i tilknytning til serveringssteder dersom det finnes slike om bord. Skip i utenriksfart I forbindelse med vedtakelsen av 6 i tobakksskadeloven i 1988 ble det fastslått at transportmidler for passasjerer i utenriksfart faller utenfor bestemmelsens virkeområde (Ot.prp. nr. 27 ( )). Dette vil blant annet gjelde fergene mellom Norge og Danmark/Tyskland. Senere endringer av 6, herunder innføring av røykfrie serveringssteder, har ikke gjort endringer i forhold til dette. Tilsvarende gjelder ferger som seiler under de øvrige nordiske land sine flagg. Etter det vi er kjent med har flere rederier likevel i stor grad innført betydelige røykerestriksjoner. Særlig om tilsynsansvar og sanksjoner Som allerede nevnt, er det eieren eller den som disponerer lokalene som plikter å sørge for at tobakksskadeloven 6 blir overholdt. Videre skal Arbeidstilsynet og kommunen føre tilsyn med at reglene overholdes. Kommunen kan ved brudd på forbudet i tobakksskadeloven 6, gi virksomheter pålegg etter lov om helsetjenesten i kommunene av 19. november 1982 nr. 66 4a-7 (granskning) og 4a-8 (retting). Der virksomheten ikke etterfølger pålegg innen en gitt frist, vil kommunen kunne ilegge - 5 -

6 tvangsmulkt i medhold av 4a-9 og forskrift av 10. oktober 1988 nr. 836 om fastsetting av tvangsmulkt i medhold av lov om helsetjenesten i kommunene. Vedtak fattet i medhold av disse bestemmelsene kan etter kommunehelsetjenesteloven 4a- 12 påklages til fylkesmannen. Tilsvarende sanksjonsmuligheter og klageadgang er hjemlet i arbeidsmiljøloven. Sosial- og helsedirektoratet gjør oppmerksom på at ved bruk av de ulike virkemidlene i kommunehelsetjenesteloven, skal vilkårene der være oppfylt. I forbindelse med innføringen av røykeforbudet på serveringssteder ble det foretatt en helhetlig nasjonal helserisiko- og forholdsmessighetsvurdering i Ot.prp. nr. 23 ( ) som Stortinget sluttet seg til. Dette innebærer at det ikke skal foretas en individuell vurdering av hvorvidt forholdet "direkte eller indirekte kan ha negativ innvirkning på helsen" i de tilfeller der kommunen vurderer å gi pålegg om retting i medhold av kommunehelsetjenesteloven 4a-8. Det vil her være tilstrekkelig å konstatere brudd på tobakksskadeloven 6. Kommunens tilsynsvirksomhet etter tobakksskadeloven 6, jf. kommunehelsetjenesteloven kapittel 4a er en del av kommunens arbeid med miljørettet helsevern. Miljørettet helsevern er en del av kommunens helsetjeneste, og Helsetilsynet i fylket fører tilsyn med at kommunenes tilsynsvirksomhet er innenfor rammene av regelverket. Likelydende brev er sendt til tilsynsmyndighetene. Med vennlig hilsen Bjørn-Inge Larsen Direktør Gunn-Elin Aa. Bjørneboe assisterende direktør - 6 -

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven

Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven 0 Rusreformen - pasientrettigheter og endringer i spesialisthelsetjenesteloven Dette rundskrivet (I-8/2004) inneholder en oversikt over endringer i spesialisthelsetjenesteloven (lov 2. juli 1999 nr. 61

Detaljer

Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum

Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum Vedlegg 3 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Visum Flere av bestemmelsene om visum som har vært regulert i utlendingsforskriften

Detaljer

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26

Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven 26 Datatilsynet Postboks 8177 Dep 0034 OSLO Deres ref.: Vår ref.: 12/5062-3 Saksbehandler: Elisabeth Sagedal Dato: 18.12.2012 Oppfølging av kontroll med lokale kvalitetsregistre - Vurdering av helsepersonelloven

Detaljer

Lov om pasientrettigheter

Lov om pasientrettigheter IS-12/2004 Rundskriv Lov om pasientrettigheter Heftets tittel: Lov om pasientrettigheter Utgitt: 07/2004 Bestillingsnummer: IS-12/2004 Utgitt av: Sosial- og helsedirektoratet Kontak: Avdeling for spesialisthelsetjenester

Detaljer

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012

30.01.2008 12.02.2008 26.02.2008 RETNINGSLINJER FOR ALKOHOLPOLITIKKEN I SANDNES - BEVILLINGSPERIODE 1. APRIL 2008-31. MARS 2012 SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 200704233 : E: U60 &18 : Rune Kanne Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Utvalg for helse- og sosialtjenester Formannskapet Bystyret 30.01.2008

Detaljer

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole

TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT. Asker kommune Solvang skole Barnehage- og utdanningsavdelingen TILSYNSRAPPORT SKOLENES ORDENSREGLEMENT Asker kommune Solvang skole Postadresse: Postboks 8111 Dep 0032 OSLO Besøksadresse: Tordenskiolds gt 12 Inngang sjøsiden Telefon:

Detaljer

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO

Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Advokatfirmaet Haavind AS v/advokat Nina Melandsø Postboks 359 Sentrum Bygdøy Alle 2 0101 OSLO Deres ref Vår ref Dato 3422197/1 og 3329902/3 14/2676-7 05.09.14 Klage over pålegg om å gi opplysninger etter

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer alkoholforskriften. Endringer i reklamebestemmelsene

Helse- og omsorgsdepartementet. Høringsnotat. Forslag til endringer alkoholforskriften. Endringer i reklamebestemmelsene Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat Forslag til endringer alkoholforskriften Endringer i reklamebestemmelsene Høringsfrist: 7. oktober 2014 1 1 BAKGRUNN OG SAMMENDRAG AV FORSLAGENE 5 1.1 Innledning

Detaljer

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011

Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter. Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 Rundskriv Veileder om kravene til pedagogisk bemanning i barnehageloven med forskrifter Nr. F-4266/2011 Dato: 15.08.2011 1. Innledning 2. Styrer 2.1. Barnehageloven 17 2.2. Utdanningskravet for styrer

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11 Saksbehandler: Birgitte Pettersen Vår dato: 21.06.2012 Deres dato: 07.05.2012 Vår referanse: 2012/11 Deres referanse: Nidelven skole Adventistsamfunnets Grunnskoler ved styrets leder Schirmers gate 11

Detaljer

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS

Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo AS Sporveien Oslo AS Postboks 2857 Tøyen 0608 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Dato 13/00226-13/AHO 22. november 2013 Saken avsluttes - Endelig kontrollrapport for Sporveien Oslo

Detaljer

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav

Veiledning. til. forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav Veiledning til forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav 1 Forord Dette er en veileder til deler av Forskrift 4. juli 2003 nr 951 om gjødselvarer mv. av organisk opphav. Den

Detaljer

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak

Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Generelle saksbehandlingsregler for enkeltvedtak Hva er enkeltvedtak Definisjonen av enkeltvedtak følger av forvaltningsloven 2 første ledd bokstav b: et vedtak som gjelder rettigheter eller plikter til

Detaljer

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9

Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rundskriv IS-XXXX Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester kapittel 9 Rettssikkerhet ved bruk av tvang og makt overfor enkelte personer med psykisk utviklingshemning Publikasjonens tittel: Lov om kommunale

Detaljer

DEL A GENERELL DEL: PRESENTASJON DEL B: BEDRIFTSHELSETJENESTENS LOVREGULERING

DEL A GENERELL DEL: PRESENTASJON DEL B: BEDRIFTSHELSETJENESTENS LOVREGULERING Side 2 Innholdsfortegnelse: DEL A GENERELL DEL: PRESENTASJON I. PRESENTASJON AV PROSJEKTET TEMA OG PROBLEMSTILLINGER 1. Om tema: Taushetsplikten - bakgrunn og formål. 2. Om denne betenkning 3. Den videre

Detaljer

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2012. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2012 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere

Detaljer

ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT "L1NOV 2007 VAR REF

ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT L1NOV 2007 VAR REF ARBE IDS- OG 1NKLUaER INGSDEPARTEMENTET MOTTATT "L1NOV 2007 Utlendingsdirektoratet Arbeids- og inkluderingsdeparteme Pb. 8019 Dep. 0030 Oslo tet DERES REF 200703178/SKK VAR REF 07/5575 RTD DATO 19.11.2007

Detaljer

Innst. 310 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop.

Innst. 310 L. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen. 1. Sammendrag. Prop. Innst. 310 L (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra transport- og kommunikasjonskomiteen Prop. 93 L (2014 2015) Innstilling fra transport- og kommunikasjonskomiteen om endringer i vegtrafikkloven mv.

Detaljer

VEILEDER I MILJØRETTET HELSEVERN

VEILEDER I MILJØRETTET HELSEVERN VEILEDER I MILJØRETTET HELSEVERN 2 Innhold FORORD.................................................................3 DEL A MILJØRETTET HELSEVERN..................................................7 1 Miljørettet

Detaljer

Innledning: Reglene om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. er regulert i lovens kapittel 3 og forskriftens kapittel 6.

Innledning: Reglene om oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. er regulert i lovens kapittel 3 og forskriftens kapittel 6. Vedlegg 6 til rundskriv A-63/09 om ikrafttredelse av ny utlendingslov og ny utlendingsforskrift fra 1. januar 2010 - Oppholdstillatelse i forbindelse med arbeid og studier mv. Innledning: Reglene om oppholdstillatelse

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 02.09.2014 2014/3137 Deres dato: Deres referanse: Tinn Montessoriskole ved styrets leder Sa 3650 Tinn Austbygd TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Skolens

Detaljer

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK

TILSYNSRAPPORT - VEDTAK Saksbehandler: Rannveig Dahlen Wesnes Vår dato: Vår referanse: 29.09.2014 2014/3602 Deres dato: Deres referanse: Steinerskolen i Vestfold ved styrets leder Furumoveien 2 3142 Vestskogen TILSYNSRAPPORT

Detaljer

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET

TILSYNSRAPPORT ELEVENES RETTSSIKKERHET STYRETS ANSVAR. Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Saksbehandler: Linn Kvinge Bindalseidet skole SA Ved styrets leder Skoleveien 3 7982 BINDALSEIDET Vår dato: 02.10.2012 Deres dato: 24.08.2012 Vår referanse: 2012/2516 Deres referanse: TILSYNSRAPPORT ELEVENES

Detaljer

Innst. 337 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 104 L (2009 2010)

Innst. 337 L. (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen. 1. Sammendrag. Prop. 104 L (2009 2010) Innst. 337 L (2009 2010) Innstilling til Stortinget fra arbeids- og sosialkomiteen Prop. 104 L (2009 2010) Innstilling fra arbeids- og sosialkomiteen om endringer i arbeidsmiljøloven (midlertidig ansettelse

Detaljer

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT

FORELØPIG TILSYNSRAPPORT Barnehage- og utdanningsavdelingen [Tilsynsobjektet] FORELØPIG TILSYNSRAPPORT ELEVENES SKOLEMILJØ Aurskog-Høland kommune Aursmoen skole Side 2 av 34 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 3 2 Om tilsynet

Detaljer

Veiledning om byggesak

Veiledning om byggesak Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.03.2013 Veiledning om byggesak Byggesak DiBK Veiledning om byggesak Forskrift om byggesak utfyller plan- og bygningslovens regler om byggesaksbehandling,

Detaljer

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering

Høringsnotat om øvrige forslag til endringer i kapitlene om vurdering Høring -forslag til endringer i bestemmelser om vurdering og innføring av fraværsgre... Side 1 av 3 FRIST FOR UTTALELSE 27.0.2015 PUBLISERT DATO 25.02.2015 VÅR REFERANSE 2015/1395 Høringsnotat om øvrige

Detaljer

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009

Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Deres ref. Vår ref. Dato 200900199-/JFR 30.01.2009 Forslag til regelverk for å følge opp forslag i St.meld. nr.18 (2007-2008) Arbeidsinnvandring og forslag til forskrifter til ny utlendingslovs kapittel

Detaljer

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002)

Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Ot.prp. nr. 96 (2001-2002) Om lov om endring i lov 16. juni 1989 nr. 53 om eiendomsmegling Tilråding fra Finansdepartementet 14. juni 2002, godkjent i statsråd samme dag. (Regjeringen Bondevik II) Kapittel

Detaljer

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav

Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Internserien 5/2013 Utgitt av Statens helsetilsyn Veileder i behandling av klagesaker etter lov om sosiale tjenester i Nav Målgruppe: Fylkesmennene Saksbehandler: rådgiver June Beathe Høgsve Iversen, Fylkesmannen

Detaljer