Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/1131-1"

Transkript

1 Ark.: Lnr.: 6771/13 Arkivsaksnr.: 13/ Saksbehandler: Rannveig Mogren RØYKFRI ARBEIDSTID I GAUSDAL KOMMUNE Vedlegg: Ingen SAMMENDRAG: Arbeidstakerorganisasjonene og rådmannen er enige om å innføre røykfri arbeidstid i Gausdal kommune. Overordnede retningslinjer ligger i denne saken. Hver enkelt enhet må konkretisere praksis innenfor denne rammen. SAKSOPPLYSNINGER: Mange kommuner har innført prinsippet røykfri arbeidstid. På bakgrunn av flere henvendelser fra arbeidsplasser i Gausdal kommune med ønske om det samme, har vi hatt en prosess med sikte på at Gausdal kommune skal innføre røykfri arbeidstid. Temaet er drøftet i lederforum (rådmann og enhetsledere) og på samarbeidsmøte (rådmann og hovedtillitsvalgte), og vi er enige om å gå videre med saken. Det vi snakker om er å innføre røykfri arbeidstid for ansatte i Gausdal kommune. Det vil si at ansatte ikke gis anledning til å røyke i arbeidstiden. Røyking er fortsatt den viktigste risikofaktoren både for tidlig død og tap av friske leveår, som kan forebygges. En reduksjon av andelen røykere er derfor den viktigste enkeltinnsatsen som kan gjøres for å bedre folkehelsen. Gausdal kommune som organisasjon kan gå foran med et godt eksempel i vår kommune. Mange av kommunens arbeidstakere arbeider innenfor yrker og på arbeidsplasser som gir tjenester til barn og unge. De holdninger og den adferd de ansatte viser i forhold til røyk er derfor av betydning også utover den rent fysiske påvirkningen omgivelsene utsettes for. Endringer i Tobakksskadeloven pr 1. juli 2013 har betydning for saken. Selve formålsbestemmelsen i loven er endret til å inneholde en visjon om et tobakksfritt samfunn på sikt. Endringer i Tobakksskadeloven fra 1. juli 2013 har i hovedsak som formål å forebygge at barn og unge begynner med tobakk og styrke vernet mot passiv røyking. Her er det en rekke tiltak for å redusere barn og unges etterspørsel etter tobakksvarer gjennom at flere arenaer i samfunnet blir røyk- eller tobakksfrie, og for å styrke vernet mot passiv røyking.

2 Sentrale endringer i Tobakkskadeloven pr. 1. juli 2013 som har betydning for kommunen: Alle skoler og barnehager gjøres tobakksfrie både inne og ute, og det lovfestes tobakksfri skoletid for elevene. Skolene må se til at ordensreglementet m.v. er i samsvar med endringen. I og med at forbudet også gjelder alle som oppholder seg i skolens lokaler eller på dens uteområder, også utenfor ordinær skoletid, så må skolene informere brukergrupper om dette, og se på behov for skilting. Dette må skolene gjøre sammen slik at det blir en ens praksis i kommunen. Røykfrie inngangspartier til helseinstitusjoner og offentlige virksomheter. Tobakksbruk forbys i alle barnehagers lokaler og uteområder. Forbudet vil gjelde både kommunale og private barnehager, herunder private familiebarnehager. Ansatte kan ikke bruke tobakk i barnehagenes lokaler eller på dens uteområde. Informasjon om dette ble sendt ut til enhetene i juni 2013, og lagt ut på Gausdal kommunes intranett. Nærmere om lovgrunnlaget for røykfri arbeidstid: Å forby ansatte å røyke i arbeidstiden kan oppleves som et inngrep i retten til respekt for privatlivet. Av bestemmelser i den Europeiske menneskerettighets-konvensjonen artikkel 8, følger det av konvensjonspraksis at inngrepet må være i samsvar med lov, ivareta legitime formål og være nødvendig. «Artikkel 8: Retten til respekt for privatliv og familieliv. 1. Enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin korrespondanse. 2. Det skal ikke skje noe inngrep av offentlig myndighet i utøvelsen av denne rettighet unntatt når dette er i samsvar med loven og er nødvendig i et demokratisk samfunn av hensyn til den nasjonale sikkerhet, offentlige trygghet eller landets økonomiske velferd, for å forebygge uorden eller kriminalitet, for å beskytte helse eller moral, eller for å beskytte andres rettigheter og friheter.» Beskyttelse av helse og andres rettigheter og frihet anses som et legitimt formål. Lovgrunnlaget for å vedta denne type retningslinjer er hjemlet i Tobakkskadelovens kapittel 1 og 5 og 12, Arbeidsmiljølovens 4-1 og i sedvanerett i forhold eierrådigheten til bygg, lokaler, biler og maskiner Arbeidsmiljøloven 4-1. Generelle krav til arbeidsmiljøet (1) Arbeidsmiljøet i virksomheten skal være fullt forsvarlig ut fra en enkeltvis og samlet vurdering av faktorer i arbeidsmiljøet som kan innvirke på arbeidstakernes fysiske og

3 psykiske helse og velferd. Standarden for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal til enhver tid utvikles og forbedres i samsvar med utviklingen i samfunnet. (2) Ved planlegging og utforming av arbeidet skal det legges vekt på å forebygge skader og sykdommer. Arbeidets organisering, tilrettelegging og ledelse, arbeidstidsordninger, lønnssystemer, herunder bruk av prestasjonslønn, teknologi mv. skal være slik at arbeidstakerne ikke utsettes for uheldige fysiske eller psykiske belastninger og slik at sikkerhetshensyn ivaretas. Arbeidsmiljøloven definerer arbeidstid som den tiden en arbeidstaker står til disposisjon for arbeidsgiveren. Den tiden arbeidstakeren ikke står til disposisjon, betegnes som "arbeidsfri". VURDERING: For ansatte som praktiserer fleksitid i henhold til vedtatt reglement vil dette medføre at ansatte som stempler ut / registrerer seg ut på hele eller deler av dagen - i denne perioden har arbeidsfri. For arbeidstakere som ikke har betalt spisepause vil spisepausen være arbeidsfri. Røykeforbudet vil derfor ikke gjelde i slike perioder, men røyking må ikke skje i og rundt kommunalt eide og leide lokaler med tilhørende tomtearealer (inkludert parkeringsplasser) eller i kommunale biler og maskiner. Saken med retningslinjene for røykfri arbeidstid har vært drøftet 2 runder i lederforum (rådmann og enhetsledere) og 2 runder i samarbeidsmøte (rådmann og hovedtillitsvalgte). Arbeidstakerorganisasjonene hadde før den siste runden i samarbeidsmøte saken til høring blant sine medlemmer. Arbeidstakerorganisasjonene meldte i samarbeidsmøtet at deres medlemmer ikke hadde noen spesielle innvendinger til prinsippet og retningslinjene om røykfri arbeidstid. Med denne prosessen er lov- og avtaleverks krav til medvirkning og medbestemmelse innfridd. Det både arbeidstakersiden og arbeidsgiversiden ser, er at det er behov for at de ulike tjenesteområdene i Gausdal kommune drøfter og konkretiserer praksis innenfor rammeverket som retningslinjene gir. De ulike enhetene har forskjellige arbeidstidsordninger, forskjellige oppgaver, ulike bygg og uteområder mv. For ansatte som ønsker å slutte å røyke tilbyr Gausdal kommune følgende: - røykavvenningskurs (1 gang) Vern mot passiv røyking Vernet mot passiv røyking er regulert i tobakksskadeloven 25. Å røyke passivt vil si å puste inn luft som er forurenset av tobakksrøyk. Passiv røyking øker risikoen for de samme sykdommene som aktiv røyking øker risikoen for. En har rett til å puste i røykfri luft på arbeidsplassen, i institusjoner, på offentlige transportmidler og i lokaler der allmennheten har adgang, som f.eks. kinoer, teatre, serveringssteder, butikker, offentlige kontorer og skoler. Hovedregelen om røykfri luft gjelder også møterom, arbeidslokaler og institusjoner hvor to eller flere personer er samlet. Som arbeidsgiver kan ikke Gausdal kommune skjerme alle ansatte mot passiv røyking.

4 Røyking kan tillates i følgende lokaler, jfr. Tobakksskadeloven 25 a) Beboelsesrom i institusjoner som erstatter beboerens hjem. Institusjonen plikter å gi dem som ønsker det, tilbud om røykfrie rom. Denne unntaksbestemmelse gjelder ikke for institusjoner hvor det hovedsakelig bor personer under 18 år. b) I særskilt angitte oppholdsrom på institusjoner som erstatter beboernes hjem og på innretninger til bruk i petroleumsvirksomheten til havs. Det må tilbys tilsvarende røykfrie oppholdsrom, og disse må ikke være mindre eller av dårligere standard enn lokaler hvor røyking tillates. (.). Denne unntaksbestemmelse gjelder ikke for institusjoner hvor det hovedsakelig bor personer under 18 år. Selv om kommunen ikke kan skjerme alle ansatte mot passiv røyking for eksempel ved institusjoner og hjemmebesøk, så har vi et generelt tilretteleggingsansvar. Om ansatte opplever allergiske reaksjoner eller stort ubehag, så skal vi tilrettelegge arbeidet for den eller de det gjelder. Informasjon: Når retningslinjene er behandlet og vedtatt i arbeidsmiljøutvalget forutsetter vi et informasjonsopplegg: Informasjon legges ut på hjemmesiden og intranett. Informasjon legges inn i opplegget for introduksjon av nyansatte. Ledere har et informasjonsansvar overfor sitt personale. Vi, arbeidstakerorganisasjonene og rådmannen, foreslår følgende: Retningslinjer for røykfri arbeidstid i Gausdal kommune. Gausdal kommune innfører røykfri arbeidstid for ansatte i kommunen fra Røyking er fortsatt den viktigste risikofaktoren både for tidlig død og tap av friske leveår, som kan forebygges. En reduksjon av andelen røykere er derfor den viktigste enkeltinnsatsen som kan gjøres for å bedre folkehelsen. Gausdal kommune som organisasjon kan gå foran med et godt eksempel i vår kommune. Arbeidsmiljøet i kommunen skal fremme helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade. Med mange tjenester inn mot barn og unge har kommunens ansatte også et særlig ansvar for å være gode rollemodeller. Med en røykfri arbeidstid ønsker vi å oppnå: Helsegevinst til den enkelte. Ansatte og tjenestemottakere skal slippe å bli utsatt for røyk eller røyklukt. Ansatte skal være gode rollemodeller. Retningslinjer: Ansatte i Gausdal kommune har ikke anledning til å røyke i arbeidstiden. Ansatte har ikke anledning til å røyke i og rundt kommunalt eide og leide lokaler, med tilhørende tomtearealer i arbeidstiden.

5 Ansatte har ikke anledning til å røyke i kommunale biler og maskiner. Ansatte anmodes om å verne andre ansatte, kollegaer og tjenestemottakere mot helseskadelig røyk og plager forårsaket av røyk og røyklukt når de oppholder seg utenfor kommunale lokaler, biler og maskiner. Det forventes at ledere som ser eller vet om arbeidstakere som røyker i arbeidstida, tar det opp med den enkelte. Rådmannen foreslår at det gjøres følgende vedtak: Retningslinjer for røykfri arbeidstid i Gausdal kommune blir vedtatt slik de ligger i saken.

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011

LHLs interessepolitiske program 2012 2014. Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 LHLs interessepolitiske program 2012 2014 Vedtatt på LHLs 23. ordinære landsmøte 21.-23. oktober 2011 Utgiver: LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Første opplag: 2 000 Foto: Christopher Olssøn,

Detaljer

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017

INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 INTERESSEPOLITISK PROGRAM 2015-2017 Utgitt av LHL, Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Trykkeri: Gamlebyen Grafiske AS Utgitt: 2014 Opplag: 700 Layout: LHL Forsidefoto: Ingimage Papir: Scandia 2000,

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: FORMANNSKAP Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 10.06.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Saksnr. 68/14 14/43

Detaljer

Aksen forsvarlighet - uforsvarlighet. Ulik prioritering. Faglig forsvarlig virksomhet. Faglig forsvarlig virksomhet. Disclaimer.

Aksen forsvarlighet - uforsvarlighet. Ulik prioritering. Faglig forsvarlig virksomhet. Faglig forsvarlig virksomhet. Disclaimer. Disclaimer Husordensregler Karl Heinrik Melle Ikke jurist men en lovinteressert psykiater som er uenig med sentrale helsemyndigheters fortolkning av menneskerettigheter Konsekvensen av sentrale helsemyndigheters

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria

2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria 2008/108471 project: Health, Safety and Environment (HSE) in the Work place, Bulgaria Takk for invitasjonen. HMS og vernearbeid i Norge. Mitt navn er Kjell Erik Bogen og kommer fra Fellesforbundet i Norge.

Detaljer

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015

Prosedyre for omstilling. Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Vedtatt av administrasjonsutvalget 05.03.2015 Buskerud fylkeskommune HR-seksjonen mars 2015 Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. ROLLER OG ANSVAR... 3 2.1 Arbeidsgiver... 3 2.2 Arbeidstakere... 4 2.3 Tillitsvalgte

Detaljer

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven).

LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). LOV 2005-06-17 nr 62: Lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern mv. (arbeidsmiljøloven). DATO: LOV-2005-06-17-62 DEPARTEMENT: AD (Arbeidsdepartementet) PUBLISERT: I 2005 hefte 8 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år

OMSORGSMELDING 2008 2015. Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år OMSORGSMELDING 2008 2015 Pleie-, omsorgs- og rehabiliteringstjenester til brukere i alderen 0 67 år Omsorgsmeldingen ble behandlet av sektorutvalg for bistand og omsorg 17. juni 2008 (sak 38/08) og 4.

Detaljer

Retningslinjer for konflikthåndtering

Retningslinjer for konflikthåndtering Retningslinjer for konflikthåndtering Søgne kommune Vedtatt ADM.UTV.16.04.2013 PS 22/13 Innhold 1. Formål... 3 2. Lov- og avtaleverk og retningslinjer... 3 2. Omfang... 3 3. Definisjoner... 3 4. Roller

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.

MØTEINNKALLING SAKSLISTE KARMØY KOMMUNE. Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 25.06.07 Tid: Kl. 16.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Veileder. Godkjenning av barnehager

Veileder. Godkjenning av barnehager Veileder Godkjenning av barnehager Innhold 1. Innledning 5 2. Lovgrunnlaget 7 2.1. Bestemmelser i barnehageregelverket 7 2.2. Bestemmelser i annet regelverk 9 3. Ansvarsforhold 11 3.1. Barnehageeierens

Detaljer

HOVEDAVTALEN. i staten

HOVEDAVTALEN. i staten HOVEDAVTALEN i staten TA R I F F P E R I O D E N 0 1. j a n 2 0 1 3 3 1. d e s e m b e r 2 0 1 5 Gjeldende fra 1. januar 2013 Hovedavtalen i staten Inngått mellom staten ved Fornyings-, administrasjons-

Detaljer

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo

Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Publikasjonen er revidert flere ganger siden den første gang ble utgitt i 1977. Mars 2000 Typografisk oppsett er endret. Ajourført

Detaljer

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024

Namdalseid kommune. Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Namdalseid kommune Arbeidsgiverpolitikk 2015-2024 Vedtatt i kommunestyre 5.2.2015 1 Innholdsfortegnelse: 1. Mål for samfunnsutviklingen (fra Kommuneplanen 2001-2012)... 4 1.1. Hovedmål... 4 1.2. Delmål

Detaljer

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002

Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 1 Dokument nr. 24 Hovedavtalen og andre tariffavtaler inngått mellom Oslo kommune og arbeidstakerorganisasjonene 2002 HOVEDAVTALE... 2 AVTALE OM MEDINNFLYTELSE/MEDBESTEMMELSE I OSLO KOMMUNE... 15 AVTALE

Detaljer

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston

Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020. Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Kommunal boligplan med boligsosial strategi 2014 2020 Vi skaper våre boliger, og etterpå skaper boligene oss. Churchill Winston Sist endret: Iveland 12.11.2014 1 Innhold Del 1.... 4 Strategi for den kommunale

Detaljer

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn

Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Samhandling mellom helse- og omsorgstjenesten i kommunene og tros- og livssynssamfunn Den som mottar helse- og omsorgstjenester har også rett til å utøve sin tro eller sitt livssyn alene og i fellesskap

Detaljer

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen

Arbeidsreglement. Reglement. - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Reglement Arbeidsreglement - Gjeldende for alle ansatte i Eigersund kommune - Vedtatt av: Rådmannen Dato: 22.09.2014 Vedtaksnr. 14/23964 JpID: 14/25494 Dokumentansvarlig (Enhet): Personalseksjonen Revisjonsintervall:

Detaljer

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler

Veileder IS-2073. Miljø og helse i skolen. Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Veileder IS-2073 Miljø og helse i skolen Veileder til forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler Publikasjonens tittel: Miljø og helse i skolen Utgitt: 03/2014 Publikasjonsnummer: Utgitt

Detaljer

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011

FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014. Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 FOLKEHELSESTRATEGI 2011-2014 Vedtatt av hovedutvalg for kultur, frivillighet og folkehelse 08.11.2011 Akershus fylkeskommune FOLKEHELSESTRATEGI 2011 2014 3 Folkehelse framholdes i mange sammenhenger som

Detaljer

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999)

Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Tenner for livet - Helsefremmende og forebyggende arbeid IK-2659 (1999) Statens helsetilsyn Veiledningsserie 1:1999 FORORD 4 INNLEDNING 5 1 BEGREPSAVKLARINGER 8 1.1 Helsefremmende og forebyggende tiltak

Detaljer

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement

Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement Arbeidsgiverplattform med arbeidsreglement 1 Vedtaks- og endringsprotokoll Vedtatt/endret av Dato Saksnummer AMU 6.2.2013 12/09074 ØA 6.2.2013 12/09074 Kommunestyret 20.3.2013 12/09074 Rådmannens ledergruppe

Detaljer

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK.

Forord. Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Forord Denne brosjyren er utgitt av rettshjelporganisasjonene Juss-Buss og JURK. Denne brosjyren er en av fem brosjyrer i arbeidsrett. Brosjyrene er: 1. Arbeidsavtalen og miljøet på arbeidsplassen 2. Ferie

Detaljer

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift

2. Det godkjennes at Stange kommune inngår avtale om å bli IA - bedrift PROSJEKT "EN FRISKERE KOMMUNE" Rådmannens innstilling: 1. Administrasjonsutvalget tar prosjektrapporten " En freskere kommune " til etterretning, og forutsetter at det arbeides videre med tiltakene i tilknytning

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune

Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning. Verran kommune Arbeidsgiverpolitikk ansattes medvirkning Verran kommune Forvaltningsrevisjon nr 1724-1/2009 Forord KomRev Trøndelag IKS har i perioden januar til april 2009 gjennomført en forvaltningsrevisjon av Verran

Detaljer

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes.

Saksframlegg. Administrasjonsutvalget. Varslingsplakaten med tilhørende skjemaer som Porsgrunn kommunes rutine for varsling godkjennes. 1 Saksframlegg Planlagt for fremleggelse i: Arkiv: 449 08/4066-1 Arbeidsmiljøutvalget Administrasjonsutvalget Saksbehandler: Roy Martinsen RUTINER FOR INTERN VARSLING Forslag til vedtak: Varslingsplakaten

Detaljer