SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen 07.02.2014. Telefon: 77 79 02 05"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet x Byutviklingskomité x Kommunestyret PLAN KARISVINGEN BOLIGER DETALJREGULERING Innstilling til vedtak: Detaljreguleringsplan for Karisvingen boliger med plankart datert og tilhørende bestemmelser datert , vedtas. Vedtaket er gjort iht. PBL Øyvind Hilmarsen Byrådsleder Britt-Hege Alvarstein Byråd for bytuvikling

2 Saksutredning: Sammendrag Bakgrunn 70 0 N arkitektur as har på vegne av Brinkvegen AS fremmet et forslag til detaljreguleringsplan for boliger i Karisvingen. Planforslaget har ligget ut til offentlig ettersyn i seks uker. Fylkesmannen har sendt merknaden og kommuneoverlegen uttalelsen om anbefalinger i henhold til støy fra fotballbanen. Mål for planen Målet med planen er å fortette eksisterende boligområde for etablering av boliger. Planforslaget er i tråd med kommuneplanen. Hovedinnhold Konfliktforhold Planen åpner for etablering av 51 boenheter, fordelt på to lavblokker. Områdets eksisterende kvartalslekeplass samt fotballbane skal beholdes, og Brinkvegen oppgraderes. Eksisterende fotballbane foreslåes å beholdes, men slik at plasseringen endres. Konsekvensen er at minimum avstand fra fotballbanen til eksisterende boligblokker i Christian VII gate nr. 12 og 14 blir 20 meter, og til de nye foreslåtte boligblokkene 15 meter. Byrådets vurdering Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn. Det er ikke mottatt innsigelser, men 56 merknader/spørsmål. Det er også mottat en uttalelse fra kommuneoverlegen. Uttalelsen og tre merknader viser til at avstanden fra fotballbanen til eksisterende boligbebyggelse er et problem når det gjelder støy. Det kreves en støyutredning med avbøtende tiltak. I kommuneplanen er planområdet regulert til fortetting. Fortetting i sentrumsnære områder kjennetegnes ofte av problemstillinger som medfører prioriteringer og kompromisser. Uttalelsen og merknader er hensyntatt slik at planforslagets bestemmelser er revidert. Det er inntatt et krav for støydempende fasadematerialer i de nye bygninger. Byrådets standpunkt ellers er at lek og fysisk aktivitet med ballspill skal prioriteres i planforslaget slik at fotballbanen beholdes. Plan 1766 anbefales vedtatt. 2

3 01 Saksdokumenter Dato: Vedlagte saksdokument 01. Lokaliseringskart udatert 02. Forslag til reguleringsplankart Forslag til reguleringsbestemmelser Uteromsplan 05. Forslagstillers planbeskrivelse 06. ROS-analyse 07. Terrengsnitt 08. Trafikkskiltplan 09. Sol- og skyggestudie (tilsvarende som vist i planbeskrivelse) 10. Antall eksisterende boliger /epost 11. Ved 2. gangs behandling - Liste over merknader 12. Fotballbanen og eksiterende boliger/ Situasjonen idag 13. Uttalelse / Kommuneoverlegen 14. Merknad, Troms Fylkeskommune 15. Merknad, Fylkesmannen i Troms 16. Merknad, Prestvannet Sameie, Christian VII gt. 14 og Sameiet Christian VII gt Reguleringskart 0085/ Målsetting / Avstander 18. 3D Illustrasjoner (3 stk.) (tilsvarende som vist i planbeskrivelse)

4 Berørte planer og planstrategiske dokument ikke vedlagt Reguleringsplaner Plan 0085, Reguleringsplan for deler av Åsgård Plan 0064, Reguleringsplan for deler av Åsgård Aktuelle temaplaner Områdeplan for lek og rekreasjon, Sør-Tromsøya Transportplan for Tromsø kommune Overordnede planer Kommuneplan Kommunedelplan for gående og syklende Aktuelle handlingsplaner Folkehelse, idrett og friluftsliv / Troms Fylkeskommmune Aktuelle rikspolitiske retningslinjer T-1442 / 2012 Støy i arealplanlegging / MD Barn og unges interesser i planlegging / MD 4

5 02 Planfakta Utsnitt viser del av planområdet. Del av Brinkvegen og vegkryss Brinkvegen/Gitta Jønssons veg er ikke vist. Gårdsnr. / bruksnr. 118/217, 118/1594 (nye boliger/lekeplass) Gjeldende reguleringsformål Felles areal for flere eiendommer/ lekeplasser, felles atkomst /parkering for flere eiendommer (areal mellom Karisvingen og Christian VII gt. 12, 14) Nytt reguleringsformål Boliger, parkeringsanlegg, kjøreveg, gang- og sykkelveg Planområdets areal 13.0 daa Antall nye boenheter 51 boliger Totalt bruksareal for ny bebyggelse er regulert inntil 5100 m2. Felles parkeringsanlegg under bakken på ca m2 BRA. Overordnet plan Gjeldende kommuneplan, plan nr ( ). Planområdet er regulert til fortetting med boligformål. 5

6 03 Beskrivelse av planprosessen Dato: Oppstartsmøte med byutvikling Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet partene) Naboskapsmøte Naboskapsmøte Naboskapsmøte Komplett forslag til reguleringsplan Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) (forlenget frist) Planprosessens spesielle sider Det er arrangert tre naboskapsmøter. Før planforslaget ble lagt til offentlig ettersyn ble følgende innspill tatt videre i forslaget: Plassering av ny bebyggelse. Sol- og skygge i forhold til eksisterende bebyggelse, samt uterom. Utsikt mellom ny og eksisterende boligbygg, spesielt ift. Christian VII`s gate Trafikksikkerhet i vegkryss Gitta Jønnsons veg og Brinkvegen. Eksisterende funksjoner beholdes, eksempelvis snødeponi og kvartalslekeplass med ballplass. 04 Planvurdering Bakgrunn Hovedinnehold Forhold til overordnete planer Beliggenhet / Planforslaget er utarbeidet av 70 0 N arkitektur as på vegne av Brinksvingen AS. Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn. Det kom 56 merknader/spørsmål, og en uttalelse i forhold til støy fra fotballbane. Planforslaget åpner for etablering av 51 boenheter med tilhørende parkeringsanlegg, teknisk infrastruktur og kvartalslekeplass med fotballbane. Overordnet plan 0142, kommuneplanens arealdel, gir rammer for fortetting. Plan 0085 regulerer kvartalslekeplass med ballbane. Planforslaget er i samsvar med disse. Plan 0064 legges delvis til grunn når det gjelder Brinkvegen. Planområdet ligger midt i et veletablert boligområde, med god tilgjengelighet til Prestvannet friområde, gangstier og lysløype. 6

7 Bebyggelsesstruktur/ Bebyggelse Eksisterende bebyggelse i området er variert og omfatter eneboliger, rekkehus og boligblokker. Vest for planområdet, i Karisvingen, ligger rekkehus i to etasjer. På østsiden i Christian VII gate 12 og 14 ligger boligblokker i fire etasjer, og på sørsiden Cristian VII gate 6 og 8 boligblokker med tre etasjer. Planforslaget viser et totalt boligareal på inntil 5100 m2 BRA. I tillegg kommer felles parkeringsanlegg under bakken på ca.5350 m2 BRA. Ny bebyggelse skal etableres som 2 blokkvolum med høyde tre etasjer. Ny bebyggelse plasseres lengst vest og sør i planområdet. Den foreslåtte plasseringen av bygninger, volum og høyder er valgt ut fra at den gir minst uheldige konsekvenser for naboer, samt at kvaliteter på utearealer beholdes. Oversiktsbilde av planområdet, sett fra nord-øst. Eksisterende bebyggelse vist uten farge. Helt til venstre boligblokkene Christian VII gt. 12 og 14. Universell utforming Plan- og bygningsloven gir føringer i forhold til universell utforming og tilgjengelighet. HC- parkeringsplasser er plassert i parkeringsanlegg. Tilgang til parkeringsanlegg er med heis som er plassert nær boliginnganger langs gangveg (GG-2). Gangveger skal utstyres med snøtineanlegg. Lekeplass / Fotballbane I gjeldende reguleringsplan 0085 er det regulert kvartalslekeplass med stort ballfelt i planområdet. Midt i planområdet ligger i dag en veletablert kvartalslekeplass og en fotballbane. Fotballbanen med kunstgress har størrelse ca. 22 x 37 meter. Det har vært et viktig premiss at fotballbanen beholdes, samt at planområdets lekeplass blir etablert i sammenheng med 7

8 den eksisterende kvartalslekeplassen nord for planområdet. Planforslaget regulerer en kvartalslekeplass med størrelse ca. 3,6 daa inkludert en fotballbane. Områdets sammenhengende kvartalslekeplass skal være totalt ca. 5,3 daa. Illustrasjon av planforslaget. Viser planområdets kvartalslekeplass og kvartalslekeplassen som ligger utenfor planområdet. Planområdet ligger nær friområder som Bymyra, Prestvannet og BakOlsen med god tilgjengelighet for gående og syklende. På grunn av beliggenhet, nærhet til friområder og den totale størrelsen av kvartalslekeplassen er det ikke sett behov for å regulere en strøkslekeplass i dette planområdet. Sol- og skygge Plassering av ny bebyggelse har vektlagt å ivareta gode solforhold og skjerming mot vind på uteoppholds- og lekearealer samt på fotballbanen. I kommuneplanbestemmelser er det satt kravet i forhold til sol- og skygge på lekeplasser. Dette gjelder også fotballbanen. Planforslaget er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanen. Det er lagt ved forstørret utsnitt av planbeskrivelsens sol- og skyggestudier (se vedlegg 09). Renovasjon Det ligger underjordisk container med kastepunkt i tunområdet mellom fotballbanen og boliger i Karisvingen. Av hensyn til trafikksikkerhet og plasseringen er eksisterende renovasjonsanlegg flyttet. Det er foreslått å etablere felles underjordisk renovasjonsanlegg for ny og eksisterende bebyggelse (Karisvingen 1-22 og Brinkveien 26 44) med kastepunkt ved siden av nedkjøring til det nye parkeringsanlegget. Avstand til nærmeste eksisterende boliger blir ca. 30 meter. Ifølge Remiks er denne type anlegg luktfri. 8

9 Trafikk/ Parkeringsanlegg / Antall parkeringsplasser Sykkelparlkering Dagens situasjon opprettholdes, Brinkvegen er adkomstvei til planområdet. I planforslaget skal Brinkvegen og vegkrysset Brinkvegen / Gitta Jønssons veg oppgraderes, og fortau bygges langs Brinkvegen og i vegkryss. Direkte adkomster til vegkrysset er fjernet. Krav for oppgradering av Brinkvegen og vegkryss samt fortau er tatt inn i bestemmelsene. På planområdets gangveger tillates kun kjøring for utrykningskjøretøy, servicebiler, samt nødvendig transport. Eksisterende gangforbindelser gjennom planområdet opprettholdes, se bestemmelsene. Det etableres et nytt underjordisk parkeringsanlegg. Det er tillat å etablere 184 parkeringsplasser i parkeringsanlegg, hvorav 64 plasser skal være til de nye boligblokkene og 10 plasser med universell utforming. 110 eksisterende overflateparkeringsplasser integreres i det nye parkeringsanlegget. De eksisterende parkeringsplassene hører til boenheter som ligger utenfor planområdet, se vedlegg 10. I planområdet tillates det å etablere også 5 overflateparkeringsplasser for gjester, se uteromsplan. På nordsiden av planområdet ligger to eiendommer 118/1641 og 118/1642. Adkomst til eiendommene skal være fra Karisvingen via Brinkvegen. Utsnitt som viser eiendommene 118/1642 og 118/164. Adkomst til eiendommene er vist med en blå pil. 9

10 Eiendommene er regulert til boliger, og utbygges i framtiden. Framtidsplaner er tatt hensyn til i planforslaget slik at det tillates å etablere 23 parkeringsplasser. Bakgrunn for dette er at bilkjøringen via planområdet unngås etter utbyggingen av eiendommene. Etter offentlig ettersyn er bestemmelsene i forhold til antall parkeringsplasser revidert. Totalt antall parkeringsplasser er ikke endret, men bestemmelsene er skrevet tydeligere. Det etableres overdekket sykkelparkering i et felles uteareal. Bestemmelsene er presisert slik at innenfor felt LEK1 tillates å etablere overdekket sykkelparkeringsplass iht. uteromsplanen datert ROS-analyse / Grunnforhold Det kan være for høye radonverdier i området. Det må kunne dokumentere at lovens krav om radonsikring er fulgt. Planområdet ligger over +kote 50, det er ikke direkte krav for en grunnundersøkelse. Planområdet ligger ikke i risikofarlig sone, til eksempel kvikkleire eller overvann. Hverken NGO eller bestemmelsene i kommuneplanen har avmerket planområdet som risikofarlig sone. Planen er drøftet i kommunens interne møter hvor ulike fagkyndige har kommet med tilbakemeldinger. Det er ikke behov for en dokumentasjon på grunnforhold. Planområdet ligger midt i et veletablert boligområde. I forhold til konsekvensene av utbyggingen stiller plan- og bygningsloven med forskrifter krav om at alle tiltak i en byggesak skal være belagt med ansvar. Fotballbane / Støy I gjeldende reguleringsplan, plan nr. 0085, vises ballfelt med størrelse ca. 40 x 60 meter. Avstand til nærmeste boliger er ca. 11 meter, se vedlegg 17. I dag ligger en kunstgress fotballbane i planområdet. Ballbanen er ca. 22 x 37 meter stor og avstand til nærmeste boliger (Karisvingen) ca. 25 meter, se vedlegg 12. Det har vært et viktig premiss at funksjonen fotballbane beholdes. Planforslaget regulerer en fotballbane, ikke en ballbinge. Banestørrelse er 18 x 33 meter. Ballbanen som planforslaget regulerer er mindre enn den eksisterende banen, og mindre enn hva som er angitt i gjeldende plan. Minimums avstand til boliger i forhold til eksisterende situasjon er foreslått å endres fra 25 til 20 meter. Fotballbanen flyttes slik at ballbanen blir liggende nærmere boligblokker i Christian VII gate 12 og 14, og ikke nærmest rekkehusene i Karisvingen som i dag. Planområdet samt fotballbanen eies og driftes privat. Dette videreføres i planforslaget. 10

11 Utsnitt viser situasjonen i planområdet i dag (se vedlegg 12). Merknader/støy I forbindelse med støy fra fotballbanen er det mottatt tre merknader, en fra Fylkesmannen og to fra naboene. I forhold til de merknadene er det inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer i de nye bygg som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. Det er vurdert at det ikke er behov for å sette krav til brukstid i bestemmelsene, samt at det ikke er behov for å kreve støyutredning. Oppsummering av merknadener finnes på sidene Se også vedlegg 11. Uttalelse av kommuneoverlegen Det er mottatt skriftlig uttalelse fra kommuneoverlegen om støyproblematikk knyttet til en fotballbane. Det påpekes at det ikke er gjort noen vurderinger av hvor mye støy som vil bli avgitt fra anlegget. Det er vurdert at det er vanskelig å gjøre konkrete tiltak i forhold til støy, eksempelvis begrenset åpningstid slik som ballbanen er plassert i planforslaget. Fotballbanen ligger i mellom flere boligblokker. Det er også vurdert at refleksjon av støy fra fasader vil gi et klart bidrag til støyproblematikken. 11

12 Konklusjon: «På grunn av de støyproblemene som vil følge med denne banen bør Byutvikling vurdere nødvendigheten av å etablere en kunstgressbane på dette området». Kommuneoverlegen hele uttalelse, se vedlegg 13. Byrådets svar på uttalelsen fra kommuneoverlegen Byrådet har vurdert følgende: Fortetting I KPA er Karisvingen regulert til fortetting i eksisterende boligområde, jfr. kommunestyrevedtak I planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel står følgende «Tromsøs byutviklingsstrategi baserer seg på prinsippet om bærekraftig byutvikling gjennom konsentrert arealbruk». «For å utnytte infrastruktur og minimalisere transportbehovet, er det nødvendig med konsentrert bebyggelse og fortetting. Det må legges vekt på god formgiving med universell utforming av bygg, anlegg og uteområder». Og videre: «Byens utbyggingsstrategi prioriterer utbygging innenfor allerede bebygde områder. Nye prosjekter medfører en utfordring i forhold til eksisterende bebyggelsesstruktur». Videre: «Områder for boliger skal bygges med gode uteområder med vekt på lekemuligheter og attraktive møteplasser, samt nærhet til grøntområder». Bestemmelsene i KPA og intensjoner som beskrives i KPA planbeskrivelsen er lagt til grunn for planforslaget. Fortetting i sentrumsnære områder kjennetegnes ofte av problemstillinger som medfører prioriteringer og kompromisser. Lov-verket, retningslinjer, handlingsplaner Utearealet som reguleres til kvartalslekeplass med fotballbane skal kunne brukes av ulike aldersgrupper og av mennesker med ulike bevegelsesevner. Arealet skal gi muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. Uteareal hvor barn kan utfolde seg skal være trygt, samt at det skal gi muligheter for ulike typer lek på ulike årstider, jfr. MD/rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, punkt 5: Krav til fysisk utforming. Folkehelse, idrett og friluftsliv Handlingsplan for Troms / Troms Fylkeskommune. En av målsettingene er at alle innbyggere i Troms skal ha mulighet for å utøve daglig fysisk aktivitet uansett forutsetninger, sitat: «Det må nevnes den særlige utfordring det er å legge til rette for fysisk 12

13 aktivitet for de yngste, de eldste og de som ikke mestrer idrettslig aktivitet. Disse gruppene er mer enn andre avhengige av nærhet til idrettsanlegg, svømmehaller, turstier, gang- og sykkelveger og tilgang til lavterskelaktiviteter.» I miljøverndepartementets støyveiveleder T-1442/2012 kapittel 8.5. står det: «Norge har ikke egne regler for støy fra idrettsanlegg. Det er opp til kommunen å stille støykrav til denne type anlegg/virksomhet i plansammenheng, fortrinnsvis gjennom bestemmelser i reguleringsplan. Kravsetting og ambisjonsnivå bør vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle, ut fra kildens karakter og omgivelser og antatt/beregnet støynivå». Plan- og bygningsloven beskriver i kapittel : Lovens formål. Her står følgende: «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvillkår og estetisk utforming av omgivelsene.» Byrådets standpunkt er at lek og fysisk aktivitet med ballspill skal prioriteres i dette planforslaget. Dvs. at fotballbanen sees mer som kvalitet, og ikke som et problem. Elementer i området (fotballbanen) Planforslaget regulerer ingen nye funksjoner (elementer) i området. I planområdet mellom bolighusene ligger allerede en veletablert felles kvartalslekeplass med kunstgressbane, størrelse ca. 22 x 37 meter. Det er også lagt til grunn at naboskapsmøtene ga positive tilbakemeldinger til at ballbanen beholdes i området. Den nye situasjonen innebærer betydelige forbedringer ved at den eksisterende overflateparkeringen fjernes, og at de aktiviteter som planområdet allerede har kan beholdes. Sammenlignet med dagens situasjon viser planforslaget en ballbane som er mer skjermet mot trafikk, er mer oversiktlig og lett tilgjengelig også for mennesker med nedsatt bevegelighet. Avstand og støy Når det gjelder vurderinger i planforslaget om avstand mellom boliger og støy fra banen er følgende lagt til grunn: Nåværende avstand fra ballbanen til nærmeste bygninger, rekkehusene i Karisvingen i vest, er ca. 25 til 30 meter. Avstanden til boligblokkene i øst, Christian VII gate 12 og 14, er ca meter. 13

14 Boligblokkene i Christian VII gate har en planløsning hvor alle leiligheter er gjennomgående. Dvs. at ikke alle soverom ligger mot felles lekeplass/fotballbane. Rekkehus-leilighetene i vest har en planløsning hvor de fleste soverom er orientert mot fotballbanen. Planforslaget viser en regulert kvartalslekeplass som fotballbanen er del av. Fotballbanen har størrelse 18x33 meter. Minimumsavstand til eksisterende bygninger er i bestemmelsene satt til 20 meter. Minimumsavstand til nye bygninger er satt til 15 meter, en avstand som i fortettingsområde er vurdert, og kunne aksepteres. Kravene i forhold til innendørs støygrenser ivaretas i plan- og bygningsloven, TEK 10. Det er vurdert at avstand fra fotballbane til nærmeste eksisterende bygning endres lite i forhold til dagens situasjon. Det vises også til at HMS Tromsø kommune ikke har mottatt klager om støy slik banen ligger i dag. Klagen på støy ble framsatt etter at planforslaget ble lagt fram til høring (info HMS/ Tromsø kommune). I uttalelsen fremmer kommuneoverlegen forslag om at det skal utarbeides en støyfaglig utredning som belyser støykonsekvensene av kunstgressbanen med forslag til avbøtende tiltak. Det vises til andre klagesaker hvor fotballbanen ligger nær boliger. Byrådet viser til eksempel på en klagesak knyttet til Skarpmarka hvor boliger ligger 40 meter fra banen. Skarpmarka kunstgressbane er type 11-er fotballbane. Banens størrelse er ca. 68 x 105 meter. Banen er offentlig eiet og fungerer på dagtid som idrettsanlegg tilknyttet Mortensnes skole, og på kveldstid og i helger brukes den som et trenings- og konkurranseanlegg for alle aldersgrupper. I vurdering av støy fra fotballbanen må størrelsen på banen legges til grunn. I tillegg gjelder at ballbanen ikke er regulert som ballbinge eller avsatt til bestemte aldersgrupper. Fotballbanen tenkes ikke for helårsbruk. Eiendommen hvor kvartalslekeplass med fotballbane og parkeringsplass ligger er i privat eie som også drifter arealet. Dette videreføres i planforslaget. Politivedtekter kan regulere tidsbruken for støyende aktiviteter, eksempel fotballbaner. Byrådet har konkludert at det ikke er behov for å sette krav i bestemmelsene til brukstid, samt at det ikke er behov for å kreve støyutredning. Uttalelsen tas delvis til følge slik at det er inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer i de nye bygg som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. 14

15 05 Vurdering av merknader og spørsmåler Byrådets vurdering av innkomne merknader. I løpet av høringsperioden er det mottatt 14 merknadsbrev og eposter. Disse inneholder til sammen 56 merknader /spørsmål. Det er ikke mottatt innsigelser. På grunn av stort antall merknader/ spørsmål ligger fullstendig merknadsbehandling med som vedlegg 11. Følgende naboene har fremmet merknad: 1. Advokatfirmaet Østgård på vegne av Bjørnar og Katharine Østgård Brinkvegen 5 / Merknaden er forhåndsmerknad. Merknaden ble delvis tatt til følge før planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn. 2. Advokatfirmaet Rekve Pleym på vegne av Elverhøy Nord Borettslag (ENB), Christian VII`s gt. 2,4,6,8,10 / Bekymret for trafikken innenfor borettslagets vegsystem. Merknaden tas til orientering. Stor trafikkøkning etter utbyggingen. Manglende ROS-analyse. Areal for en strøkslekeplass er ikke i tråd med KPA. Sol-og skyggestudier er feil. Fotballbane tilfredsstiller ikke kravene i MD rikspolitiske retningslinjer når det gjelder sol- og skygge. Avstand mellom ett nytt bygg oh boligblokkkne 6 og 8 må endres. Støyproblematikk fra fotballbane. Merknaden tatt delvis til følge. Det er inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. Snødeponi. Merknaden tas til orientering. Manglende grunnundersøkelse i forhold til bygningsskader 15

16 3. How Susanne Fomsgaard / Ikke godta planforslaget før trafikken videre ut av området er løst. Merknaden tas til orientering. 4. Turid Karlsen og Arnt Aga / Brinkvegen 30C / Kritisk til snøtineanlegg i gangveger. Bestemmelser må fjernes. Dimensjonering av en parkeringsdekke for tunge kjøretøy må avklares. Merknaden tas til orientering Uteromsplan; krav for fagkompetanse. Eksisterende parkeringsplasser må øremerkes. Antall gjesteplasser er angitt feil. Merknaden tas delvis til følge. Bestemmelsene er revidert. 5. Furnes Knut Yngve og Larsen Berit, Brinkveien 7 / og Plassering av fortau må endres samt regulert bredde. Merknaden tas ikke til følge. Krav; ved flytting fotballbanen må kunne brukes uten avbrut. Merknaden tas til orientering. Renovasjonsanlegg; luktproblem. Merknaden tas til orientering. 6. Flere naboer/ Brinkvegen 1-8 / Stor trafikkøkning. Krav for vurdering i hele området. Antall innkjøringer til parkeringsanlegg. Trafikksituasjon i anleggperioden vurderes i ROS-analysen. Stor trafikk. Krav for trafikkmåling. Merknaden tas til orientering. 16

17 Krav for 30-sone i området, og opphevet gangfelt. Mangler snødeponi for vegsnø. 7. Prestvannet Sameie, Christian VII gt. 14, Sameiet Christian VII gt. 12. / Parkerings mulighet tilknytting med fotballbanen er fjernet. Støy, fotballbane. Krav for en støyutredning. Merknaden tas delvis til følge. Det er inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer i nye bygg som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. Se også svaret til Fylkesmannen / kommuneoverlegen. Eierskifte; «offentlig» lekeplass har gått til privat eie. Krav for en grunnundersøkelse Tromsø kommunen skal være ansvarlig for skader som følger av utbyggingen. Foretting tar ikke hensyn til nåværende boligmiljø. Fotballbanen og basketballbanen fjernes on utbyggingen tillates. Planforslaget favoriserer ensidig utbyggerens interesser. 8. Bjørn-Ivar Bendiksen, Marielle Lovise Skuggedal, Brinkvegen 5 / Grunnforhold, krav for ROS-analyse. 17

18 9. Sameiet Brinkvegen / Øremerket parkeringsplasser. Merknaden tas til orientering. Antall overflateparkeringsplasser. Midlertidige parkeringsplasser i byggeperioden. Merknaden tas til orientering. Uteromsplan; må settes krav for type planter. Følgende myndigheter har fremmet merknad: 1. Avinor AS / Elin Nybak / Det bør vurderes bestemmelser knyttet til mulig støyavbøtende tiltak. Merknaden tas ikke til følge. 2. Troms Fylkeskommune/ Samferdsels- og miljøetaten/ Britt Cristine Mathisen / Regulerte gangveger mangler forbindelser knyttet til eksisterende veinett, krav for UU. Bilparkeringsdekning er ikke i tråd med KPA bestemmelsene. Overdekket sykkelparkering ved inngangen bør vurderes. Merknaden er tatt delvis til følge. I bestemmelser var antall parkeringsplasser oppgitt uklart. Bestemmelser er justert. 3. BaByLe /Barnerepresentant i plan og byggesaker/ Gro Tønseth / Ingen merknad. 4. Tromsø eldreråd/ Heidi Henriksen / Manglende heis. Krav for livsløpsstandard. Plan- og bygningsloven i forhold til UU og tilgjengelighet følges. 18

19 5. Fylkesmannen/Avdeling /Plan, klima og samfunnssikkerhet, Lone Alien Høgda / Krav for støyfaglig utredning med avbøtense tiltak. Relevante støygrenser og regulering av brukstid for banene anbefales tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Merknaden tas delvis til følge slik at det er inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer i de nye bygg som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. Det må avsettes areal til overdekket sykkelparkering. I planforslaget er det avsatt overdekket sykkelparkering for 27 plasser, se vedlegg 05, Uteromsplan. 07 Konklusjon Byrådet ser fortetting som positivt, samt at den eksisterende kvartalslekeplassen med fotballbanen videreføres, og anbefaler at planforslaget for Karisvingen boliger plan 1766, vedtas. 19

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL

FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL FORSLAGSTILLERS PLANBESKRIVELSE FINAL Tromsø kommune PLANNAVN: REKTOR STEENS GATE - ELVEGATA - STORGATA - VERFTSGATA PL.NR.: 1763 Side 1 av 40 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. SAMMENDRAG 3 2. NØKKELOPPLYSNINGER...

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 08/517 /22256/11- PLNID 1693 Nina Schneider Telefon: 77 79 05 18 10.05.2011 PLAN 1693 UTVIDELSE AV HOTELLOMRÅDET PÅ HILLESØY

Detaljer

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet

Vestfold Handelsbygg AS Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet Utgave: 03 Dato: 2013-07-22 Planbeskrivelse detaljert reguleringsplan for deler av Prinsekvartalet 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver:

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 17.09.2013 Sak: 177/13 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Gamle Oslovei 1, 3, 5, 5B og Breidablikveien 136, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget

Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Møteinnkalling Plan og byggesaksutvalget Av hensyn til innkalling av varamedlemmer bes eventuelt gyldig forfall meldt snarest til tlf. 91 58 65 97 Møtested: Kommunestyresalen Møtedato: 14.10.2014 Møtetid:

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN

Mjøndalen Idrettsforening 14.01.2009 MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN 14.01.2009 Mjøndalen Idrettsforening MJØNDALEN STADION REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING ETTER PLAN- OG BYGNINGSLOVEN Forord Høsten 2007 vedtok kommunestyret i Nedre Eiker kommune å overdra et område

Detaljer

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012

Detaljreguleringsplan for. STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del. Planbeskrivelse med konsekvensutredning. plan nr 0702 2012012 Januar 2013 Holmestrand Fjordhotell Eiendom AS Detaljreguleringsplan for STRANDHOLMEN BRYGGE, søndre del plan nr 0702 2012012 Planbeskrivelse med konsekvensutredning 1 INNHOLDSSFORTEGNELSE: 1. Bakgrunn

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2013/2061-12 Arkiv: 023723900 Saksbehandler: Geir Sunde Levang Dato: 04.11.2014 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART

KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN TROMSØ KOMMUNE AREALDELEN PLANBESKRIVELSE PLANBESTEMMELSER PLANKART KOMMUNEPLAN FOR TROMSØ 2011-2022. AREALDELEN. DEL I - PLANBESKRIVELSEN 08.08.2011 Innhold 1. Innledning...3 2. Miljøvennlig

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014

Byggesak, kart og oppmåling Namsos. Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 Namsos kommune Byggesak, kart og oppmåling Namsos Prodev AS Postboks 201 7801 NAMSOS Melding om vedtak Vår ref: Deres ref Saksbehandler Dato 2012/3814-43 Kjeld Erik Sandbakken 97169371 31.03.2014 2. gangs

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS

PLANBESKRIVELSE. DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013. Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS DETALJREGULERINGSPLAN FOR Hovslia, nytt sentrumsområde i Gran. Revidert: 27.05.2013 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: MøllerGruppen Eiendom AS Forslag utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE BAKGRUNN... 3 BESKRIVELSE

Detaljer

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4

Forslag til reguleringsendring for Hovdejordet, felt B3 og B4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 25.02.2009 11853/2009 2007/5289 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 09/12 Komite for plan, næring og miljø 19.03.2009 09/33 Planutvalget 24.03.2009

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 . Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 557/15 Vår saksbehandler Synøve Tangerud -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Osloveien 132, detaljregulering

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for Venn Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for Venn Skaun Kommune Utarbeidet av Datert 15.08.2014 1. BAKGRUNN... 5 1.1. Berørte grunneiere... 5 1.2. Kunngjøring og varsling om igangsatt planarbeid... 5 1.3.

Detaljer

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling

Byrådssak 138/14. Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling Byrådssak 138/14 Årstad, gnr 159, bnr. 457 m.fl., Inndalsveien. Arealplan-ID 19200000. Forslag til detaljplan, 2.gangs behandling FIWE ESARK-5120-200407818-133 Hva saken gjelder: JM Norge AS v/abo plan

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES

ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES ALSTAHAUG KOMMUNE OMRÅDEREGULERING FOR DEL AV SANDNES Planbeskrivelse av: 01.04.14, revidert etter høring og offentlig ettersyn: 15.08.14 Nasjonal planid: 20130046 Arkivsak: 13/656 Vedtak om igangsetting:

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014.

Kunngjøringsdato: Eidsvoll Ullensaker Blad den 10.05.2014, Romerikes Blad den 10.05.2014. NØKKELOPPLYSNINGER Sted/adresse: Jessheim Park, Ullensaker Kommune Gnr. / bnr: 135/170 m.fl Forslagsstiller: Jessheim Stadion Bolig AS Plankonsulent: Arconsult Ove Bøe AS Grunneier: Jessheim Stadion Bolig

Detaljer

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4

Sluttbehandling av reguleringsplan for Årnesveien 4 Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 26.08.2014 52893/2014 2014/787 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 14/55 Komite for plan, næring og miljø 16.10.2014 Bystyret 30.10.2014 Sluttbehandling

Detaljer