SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen 07.02.2014. Telefon: 77 79 02 05"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet x Byutviklingskomité x Kommunestyret PLAN KARISVINGEN BOLIGER DETALJREGULERING Innstilling til vedtak: Detaljreguleringsplan for Karisvingen boliger med plankart datert og tilhørende bestemmelser datert , vedtas. Vedtaket er gjort iht. PBL Øyvind Hilmarsen Byrådsleder Britt-Hege Alvarstein Byråd for bytuvikling

2 Saksutredning: Sammendrag Bakgrunn 70 0 N arkitektur as har på vegne av Brinkvegen AS fremmet et forslag til detaljreguleringsplan for boliger i Karisvingen. Planforslaget har ligget ut til offentlig ettersyn i seks uker. Fylkesmannen har sendt merknaden og kommuneoverlegen uttalelsen om anbefalinger i henhold til støy fra fotballbanen. Mål for planen Målet med planen er å fortette eksisterende boligområde for etablering av boliger. Planforslaget er i tråd med kommuneplanen. Hovedinnhold Konfliktforhold Planen åpner for etablering av 51 boenheter, fordelt på to lavblokker. Områdets eksisterende kvartalslekeplass samt fotballbane skal beholdes, og Brinkvegen oppgraderes. Eksisterende fotballbane foreslåes å beholdes, men slik at plasseringen endres. Konsekvensen er at minimum avstand fra fotballbanen til eksisterende boligblokker i Christian VII gate nr. 12 og 14 blir 20 meter, og til de nye foreslåtte boligblokkene 15 meter. Byrådets vurdering Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn. Det er ikke mottatt innsigelser, men 56 merknader/spørsmål. Det er også mottat en uttalelse fra kommuneoverlegen. Uttalelsen og tre merknader viser til at avstanden fra fotballbanen til eksisterende boligbebyggelse er et problem når det gjelder støy. Det kreves en støyutredning med avbøtende tiltak. I kommuneplanen er planområdet regulert til fortetting. Fortetting i sentrumsnære områder kjennetegnes ofte av problemstillinger som medfører prioriteringer og kompromisser. Uttalelsen og merknader er hensyntatt slik at planforslagets bestemmelser er revidert. Det er inntatt et krav for støydempende fasadematerialer i de nye bygninger. Byrådets standpunkt ellers er at lek og fysisk aktivitet med ballspill skal prioriteres i planforslaget slik at fotballbanen beholdes. Plan 1766 anbefales vedtatt. 2

3 01 Saksdokumenter Dato: Vedlagte saksdokument 01. Lokaliseringskart udatert 02. Forslag til reguleringsplankart Forslag til reguleringsbestemmelser Uteromsplan 05. Forslagstillers planbeskrivelse 06. ROS-analyse 07. Terrengsnitt 08. Trafikkskiltplan 09. Sol- og skyggestudie (tilsvarende som vist i planbeskrivelse) 10. Antall eksisterende boliger /epost 11. Ved 2. gangs behandling - Liste over merknader 12. Fotballbanen og eksiterende boliger/ Situasjonen idag 13. Uttalelse / Kommuneoverlegen 14. Merknad, Troms Fylkeskommune 15. Merknad, Fylkesmannen i Troms 16. Merknad, Prestvannet Sameie, Christian VII gt. 14 og Sameiet Christian VII gt Reguleringskart 0085/ Målsetting / Avstander 18. 3D Illustrasjoner (3 stk.) (tilsvarende som vist i planbeskrivelse)

4 Berørte planer og planstrategiske dokument ikke vedlagt Reguleringsplaner Plan 0085, Reguleringsplan for deler av Åsgård Plan 0064, Reguleringsplan for deler av Åsgård Aktuelle temaplaner Områdeplan for lek og rekreasjon, Sør-Tromsøya Transportplan for Tromsø kommune Overordnede planer Kommuneplan Kommunedelplan for gående og syklende Aktuelle handlingsplaner Folkehelse, idrett og friluftsliv / Troms Fylkeskommmune Aktuelle rikspolitiske retningslinjer T-1442 / 2012 Støy i arealplanlegging / MD Barn og unges interesser i planlegging / MD 4

5 02 Planfakta Utsnitt viser del av planområdet. Del av Brinkvegen og vegkryss Brinkvegen/Gitta Jønssons veg er ikke vist. Gårdsnr. / bruksnr. 118/217, 118/1594 (nye boliger/lekeplass) Gjeldende reguleringsformål Felles areal for flere eiendommer/ lekeplasser, felles atkomst /parkering for flere eiendommer (areal mellom Karisvingen og Christian VII gt. 12, 14) Nytt reguleringsformål Boliger, parkeringsanlegg, kjøreveg, gang- og sykkelveg Planområdets areal 13.0 daa Antall nye boenheter 51 boliger Totalt bruksareal for ny bebyggelse er regulert inntil 5100 m2. Felles parkeringsanlegg under bakken på ca m2 BRA. Overordnet plan Gjeldende kommuneplan, plan nr ( ). Planområdet er regulert til fortetting med boligformål. 5

6 03 Beskrivelse av planprosessen Dato: Oppstartsmøte med byutvikling Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet partene) Naboskapsmøte Naboskapsmøte Naboskapsmøte Komplett forslag til reguleringsplan Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) (forlenget frist) Planprosessens spesielle sider Det er arrangert tre naboskapsmøter. Før planforslaget ble lagt til offentlig ettersyn ble følgende innspill tatt videre i forslaget: Plassering av ny bebyggelse. Sol- og skygge i forhold til eksisterende bebyggelse, samt uterom. Utsikt mellom ny og eksisterende boligbygg, spesielt ift. Christian VII`s gate Trafikksikkerhet i vegkryss Gitta Jønnsons veg og Brinkvegen. Eksisterende funksjoner beholdes, eksempelvis snødeponi og kvartalslekeplass med ballplass. 04 Planvurdering Bakgrunn Hovedinnehold Forhold til overordnete planer Beliggenhet / Planforslaget er utarbeidet av 70 0 N arkitektur as på vegne av Brinksvingen AS. Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn. Det kom 56 merknader/spørsmål, og en uttalelse i forhold til støy fra fotballbane. Planforslaget åpner for etablering av 51 boenheter med tilhørende parkeringsanlegg, teknisk infrastruktur og kvartalslekeplass med fotballbane. Overordnet plan 0142, kommuneplanens arealdel, gir rammer for fortetting. Plan 0085 regulerer kvartalslekeplass med ballbane. Planforslaget er i samsvar med disse. Plan 0064 legges delvis til grunn når det gjelder Brinkvegen. Planområdet ligger midt i et veletablert boligområde, med god tilgjengelighet til Prestvannet friområde, gangstier og lysløype. 6

7 Bebyggelsesstruktur/ Bebyggelse Eksisterende bebyggelse i området er variert og omfatter eneboliger, rekkehus og boligblokker. Vest for planområdet, i Karisvingen, ligger rekkehus i to etasjer. På østsiden i Christian VII gate 12 og 14 ligger boligblokker i fire etasjer, og på sørsiden Cristian VII gate 6 og 8 boligblokker med tre etasjer. Planforslaget viser et totalt boligareal på inntil 5100 m2 BRA. I tillegg kommer felles parkeringsanlegg under bakken på ca.5350 m2 BRA. Ny bebyggelse skal etableres som 2 blokkvolum med høyde tre etasjer. Ny bebyggelse plasseres lengst vest og sør i planområdet. Den foreslåtte plasseringen av bygninger, volum og høyder er valgt ut fra at den gir minst uheldige konsekvenser for naboer, samt at kvaliteter på utearealer beholdes. Oversiktsbilde av planområdet, sett fra nord-øst. Eksisterende bebyggelse vist uten farge. Helt til venstre boligblokkene Christian VII gt. 12 og 14. Universell utforming Plan- og bygningsloven gir føringer i forhold til universell utforming og tilgjengelighet. HC- parkeringsplasser er plassert i parkeringsanlegg. Tilgang til parkeringsanlegg er med heis som er plassert nær boliginnganger langs gangveg (GG-2). Gangveger skal utstyres med snøtineanlegg. Lekeplass / Fotballbane I gjeldende reguleringsplan 0085 er det regulert kvartalslekeplass med stort ballfelt i planområdet. Midt i planområdet ligger i dag en veletablert kvartalslekeplass og en fotballbane. Fotballbanen med kunstgress har størrelse ca. 22 x 37 meter. Det har vært et viktig premiss at fotballbanen beholdes, samt at planområdets lekeplass blir etablert i sammenheng med 7

8 den eksisterende kvartalslekeplassen nord for planområdet. Planforslaget regulerer en kvartalslekeplass med størrelse ca. 3,6 daa inkludert en fotballbane. Områdets sammenhengende kvartalslekeplass skal være totalt ca. 5,3 daa. Illustrasjon av planforslaget. Viser planområdets kvartalslekeplass og kvartalslekeplassen som ligger utenfor planområdet. Planområdet ligger nær friområder som Bymyra, Prestvannet og BakOlsen med god tilgjengelighet for gående og syklende. På grunn av beliggenhet, nærhet til friområder og den totale størrelsen av kvartalslekeplassen er det ikke sett behov for å regulere en strøkslekeplass i dette planområdet. Sol- og skygge Plassering av ny bebyggelse har vektlagt å ivareta gode solforhold og skjerming mot vind på uteoppholds- og lekearealer samt på fotballbanen. I kommuneplanbestemmelser er det satt kravet i forhold til sol- og skygge på lekeplasser. Dette gjelder også fotballbanen. Planforslaget er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanen. Det er lagt ved forstørret utsnitt av planbeskrivelsens sol- og skyggestudier (se vedlegg 09). Renovasjon Det ligger underjordisk container med kastepunkt i tunområdet mellom fotballbanen og boliger i Karisvingen. Av hensyn til trafikksikkerhet og plasseringen er eksisterende renovasjonsanlegg flyttet. Det er foreslått å etablere felles underjordisk renovasjonsanlegg for ny og eksisterende bebyggelse (Karisvingen 1-22 og Brinkveien 26 44) med kastepunkt ved siden av nedkjøring til det nye parkeringsanlegget. Avstand til nærmeste eksisterende boliger blir ca. 30 meter. Ifølge Remiks er denne type anlegg luktfri. 8

9 Trafikk/ Parkeringsanlegg / Antall parkeringsplasser Sykkelparlkering Dagens situasjon opprettholdes, Brinkvegen er adkomstvei til planområdet. I planforslaget skal Brinkvegen og vegkrysset Brinkvegen / Gitta Jønssons veg oppgraderes, og fortau bygges langs Brinkvegen og i vegkryss. Direkte adkomster til vegkrysset er fjernet. Krav for oppgradering av Brinkvegen og vegkryss samt fortau er tatt inn i bestemmelsene. På planområdets gangveger tillates kun kjøring for utrykningskjøretøy, servicebiler, samt nødvendig transport. Eksisterende gangforbindelser gjennom planområdet opprettholdes, se bestemmelsene. Det etableres et nytt underjordisk parkeringsanlegg. Det er tillat å etablere 184 parkeringsplasser i parkeringsanlegg, hvorav 64 plasser skal være til de nye boligblokkene og 10 plasser med universell utforming. 110 eksisterende overflateparkeringsplasser integreres i det nye parkeringsanlegget. De eksisterende parkeringsplassene hører til boenheter som ligger utenfor planområdet, se vedlegg 10. I planområdet tillates det å etablere også 5 overflateparkeringsplasser for gjester, se uteromsplan. På nordsiden av planområdet ligger to eiendommer 118/1641 og 118/1642. Adkomst til eiendommene skal være fra Karisvingen via Brinkvegen. Utsnitt som viser eiendommene 118/1642 og 118/164. Adkomst til eiendommene er vist med en blå pil. 9

10 Eiendommene er regulert til boliger, og utbygges i framtiden. Framtidsplaner er tatt hensyn til i planforslaget slik at det tillates å etablere 23 parkeringsplasser. Bakgrunn for dette er at bilkjøringen via planområdet unngås etter utbyggingen av eiendommene. Etter offentlig ettersyn er bestemmelsene i forhold til antall parkeringsplasser revidert. Totalt antall parkeringsplasser er ikke endret, men bestemmelsene er skrevet tydeligere. Det etableres overdekket sykkelparkering i et felles uteareal. Bestemmelsene er presisert slik at innenfor felt LEK1 tillates å etablere overdekket sykkelparkeringsplass iht. uteromsplanen datert ROS-analyse / Grunnforhold Det kan være for høye radonverdier i området. Det må kunne dokumentere at lovens krav om radonsikring er fulgt. Planområdet ligger over +kote 50, det er ikke direkte krav for en grunnundersøkelse. Planområdet ligger ikke i risikofarlig sone, til eksempel kvikkleire eller overvann. Hverken NGO eller bestemmelsene i kommuneplanen har avmerket planområdet som risikofarlig sone. Planen er drøftet i kommunens interne møter hvor ulike fagkyndige har kommet med tilbakemeldinger. Det er ikke behov for en dokumentasjon på grunnforhold. Planområdet ligger midt i et veletablert boligområde. I forhold til konsekvensene av utbyggingen stiller plan- og bygningsloven med forskrifter krav om at alle tiltak i en byggesak skal være belagt med ansvar. Fotballbane / Støy I gjeldende reguleringsplan, plan nr. 0085, vises ballfelt med størrelse ca. 40 x 60 meter. Avstand til nærmeste boliger er ca. 11 meter, se vedlegg 17. I dag ligger en kunstgress fotballbane i planområdet. Ballbanen er ca. 22 x 37 meter stor og avstand til nærmeste boliger (Karisvingen) ca. 25 meter, se vedlegg 12. Det har vært et viktig premiss at funksjonen fotballbane beholdes. Planforslaget regulerer en fotballbane, ikke en ballbinge. Banestørrelse er 18 x 33 meter. Ballbanen som planforslaget regulerer er mindre enn den eksisterende banen, og mindre enn hva som er angitt i gjeldende plan. Minimums avstand til boliger i forhold til eksisterende situasjon er foreslått å endres fra 25 til 20 meter. Fotballbanen flyttes slik at ballbanen blir liggende nærmere boligblokker i Christian VII gate 12 og 14, og ikke nærmest rekkehusene i Karisvingen som i dag. Planområdet samt fotballbanen eies og driftes privat. Dette videreføres i planforslaget. 10

11 Utsnitt viser situasjonen i planområdet i dag (se vedlegg 12). Merknader/støy I forbindelse med støy fra fotballbanen er det mottatt tre merknader, en fra Fylkesmannen og to fra naboene. I forhold til de merknadene er det inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer i de nye bygg som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. Det er vurdert at det ikke er behov for å sette krav til brukstid i bestemmelsene, samt at det ikke er behov for å kreve støyutredning. Oppsummering av merknadener finnes på sidene Se også vedlegg 11. Uttalelse av kommuneoverlegen Det er mottatt skriftlig uttalelse fra kommuneoverlegen om støyproblematikk knyttet til en fotballbane. Det påpekes at det ikke er gjort noen vurderinger av hvor mye støy som vil bli avgitt fra anlegget. Det er vurdert at det er vanskelig å gjøre konkrete tiltak i forhold til støy, eksempelvis begrenset åpningstid slik som ballbanen er plassert i planforslaget. Fotballbanen ligger i mellom flere boligblokker. Det er også vurdert at refleksjon av støy fra fasader vil gi et klart bidrag til støyproblematikken. 11

12 Konklusjon: «På grunn av de støyproblemene som vil følge med denne banen bør Byutvikling vurdere nødvendigheten av å etablere en kunstgressbane på dette området». Kommuneoverlegen hele uttalelse, se vedlegg 13. Byrådets svar på uttalelsen fra kommuneoverlegen Byrådet har vurdert følgende: Fortetting I KPA er Karisvingen regulert til fortetting i eksisterende boligområde, jfr. kommunestyrevedtak I planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel står følgende «Tromsøs byutviklingsstrategi baserer seg på prinsippet om bærekraftig byutvikling gjennom konsentrert arealbruk». «For å utnytte infrastruktur og minimalisere transportbehovet, er det nødvendig med konsentrert bebyggelse og fortetting. Det må legges vekt på god formgiving med universell utforming av bygg, anlegg og uteområder». Og videre: «Byens utbyggingsstrategi prioriterer utbygging innenfor allerede bebygde områder. Nye prosjekter medfører en utfordring i forhold til eksisterende bebyggelsesstruktur». Videre: «Områder for boliger skal bygges med gode uteområder med vekt på lekemuligheter og attraktive møteplasser, samt nærhet til grøntområder». Bestemmelsene i KPA og intensjoner som beskrives i KPA planbeskrivelsen er lagt til grunn for planforslaget. Fortetting i sentrumsnære områder kjennetegnes ofte av problemstillinger som medfører prioriteringer og kompromisser. Lov-verket, retningslinjer, handlingsplaner Utearealet som reguleres til kvartalslekeplass med fotballbane skal kunne brukes av ulike aldersgrupper og av mennesker med ulike bevegelsesevner. Arealet skal gi muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. Uteareal hvor barn kan utfolde seg skal være trygt, samt at det skal gi muligheter for ulike typer lek på ulike årstider, jfr. MD/rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, punkt 5: Krav til fysisk utforming. Folkehelse, idrett og friluftsliv Handlingsplan for Troms / Troms Fylkeskommune. En av målsettingene er at alle innbyggere i Troms skal ha mulighet for å utøve daglig fysisk aktivitet uansett forutsetninger, sitat: «Det må nevnes den særlige utfordring det er å legge til rette for fysisk 12

13 aktivitet for de yngste, de eldste og de som ikke mestrer idrettslig aktivitet. Disse gruppene er mer enn andre avhengige av nærhet til idrettsanlegg, svømmehaller, turstier, gang- og sykkelveger og tilgang til lavterskelaktiviteter.» I miljøverndepartementets støyveiveleder T-1442/2012 kapittel 8.5. står det: «Norge har ikke egne regler for støy fra idrettsanlegg. Det er opp til kommunen å stille støykrav til denne type anlegg/virksomhet i plansammenheng, fortrinnsvis gjennom bestemmelser i reguleringsplan. Kravsetting og ambisjonsnivå bør vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle, ut fra kildens karakter og omgivelser og antatt/beregnet støynivå». Plan- og bygningsloven beskriver i kapittel : Lovens formål. Her står følgende: «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvillkår og estetisk utforming av omgivelsene.» Byrådets standpunkt er at lek og fysisk aktivitet med ballspill skal prioriteres i dette planforslaget. Dvs. at fotballbanen sees mer som kvalitet, og ikke som et problem. Elementer i området (fotballbanen) Planforslaget regulerer ingen nye funksjoner (elementer) i området. I planområdet mellom bolighusene ligger allerede en veletablert felles kvartalslekeplass med kunstgressbane, størrelse ca. 22 x 37 meter. Det er også lagt til grunn at naboskapsmøtene ga positive tilbakemeldinger til at ballbanen beholdes i området. Den nye situasjonen innebærer betydelige forbedringer ved at den eksisterende overflateparkeringen fjernes, og at de aktiviteter som planområdet allerede har kan beholdes. Sammenlignet med dagens situasjon viser planforslaget en ballbane som er mer skjermet mot trafikk, er mer oversiktlig og lett tilgjengelig også for mennesker med nedsatt bevegelighet. Avstand og støy Når det gjelder vurderinger i planforslaget om avstand mellom boliger og støy fra banen er følgende lagt til grunn: Nåværende avstand fra ballbanen til nærmeste bygninger, rekkehusene i Karisvingen i vest, er ca. 25 til 30 meter. Avstanden til boligblokkene i øst, Christian VII gate 12 og 14, er ca meter. 13

14 Boligblokkene i Christian VII gate har en planløsning hvor alle leiligheter er gjennomgående. Dvs. at ikke alle soverom ligger mot felles lekeplass/fotballbane. Rekkehus-leilighetene i vest har en planløsning hvor de fleste soverom er orientert mot fotballbanen. Planforslaget viser en regulert kvartalslekeplass som fotballbanen er del av. Fotballbanen har størrelse 18x33 meter. Minimumsavstand til eksisterende bygninger er i bestemmelsene satt til 20 meter. Minimumsavstand til nye bygninger er satt til 15 meter, en avstand som i fortettingsområde er vurdert, og kunne aksepteres. Kravene i forhold til innendørs støygrenser ivaretas i plan- og bygningsloven, TEK 10. Det er vurdert at avstand fra fotballbane til nærmeste eksisterende bygning endres lite i forhold til dagens situasjon. Det vises også til at HMS Tromsø kommune ikke har mottatt klager om støy slik banen ligger i dag. Klagen på støy ble framsatt etter at planforslaget ble lagt fram til høring (info HMS/ Tromsø kommune). I uttalelsen fremmer kommuneoverlegen forslag om at det skal utarbeides en støyfaglig utredning som belyser støykonsekvensene av kunstgressbanen med forslag til avbøtende tiltak. Det vises til andre klagesaker hvor fotballbanen ligger nær boliger. Byrådet viser til eksempel på en klagesak knyttet til Skarpmarka hvor boliger ligger 40 meter fra banen. Skarpmarka kunstgressbane er type 11-er fotballbane. Banens størrelse er ca. 68 x 105 meter. Banen er offentlig eiet og fungerer på dagtid som idrettsanlegg tilknyttet Mortensnes skole, og på kveldstid og i helger brukes den som et trenings- og konkurranseanlegg for alle aldersgrupper. I vurdering av støy fra fotballbanen må størrelsen på banen legges til grunn. I tillegg gjelder at ballbanen ikke er regulert som ballbinge eller avsatt til bestemte aldersgrupper. Fotballbanen tenkes ikke for helårsbruk. Eiendommen hvor kvartalslekeplass med fotballbane og parkeringsplass ligger er i privat eie som også drifter arealet. Dette videreføres i planforslaget. Politivedtekter kan regulere tidsbruken for støyende aktiviteter, eksempel fotballbaner. Byrådet har konkludert at det ikke er behov for å sette krav i bestemmelsene til brukstid, samt at det ikke er behov for å kreve støyutredning. Uttalelsen tas delvis til følge slik at det er inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer i de nye bygg som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. 14

15 05 Vurdering av merknader og spørsmåler Byrådets vurdering av innkomne merknader. I løpet av høringsperioden er det mottatt 14 merknadsbrev og eposter. Disse inneholder til sammen 56 merknader /spørsmål. Det er ikke mottatt innsigelser. På grunn av stort antall merknader/ spørsmål ligger fullstendig merknadsbehandling med som vedlegg 11. Følgende naboene har fremmet merknad: 1. Advokatfirmaet Østgård på vegne av Bjørnar og Katharine Østgård Brinkvegen 5 / Merknaden er forhåndsmerknad. Merknaden ble delvis tatt til følge før planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn. 2. Advokatfirmaet Rekve Pleym på vegne av Elverhøy Nord Borettslag (ENB), Christian VII`s gt. 2,4,6,8,10 / Bekymret for trafikken innenfor borettslagets vegsystem. Merknaden tas til orientering. Stor trafikkøkning etter utbyggingen. Manglende ROS-analyse. Areal for en strøkslekeplass er ikke i tråd med KPA. Sol-og skyggestudier er feil. Fotballbane tilfredsstiller ikke kravene i MD rikspolitiske retningslinjer når det gjelder sol- og skygge. Avstand mellom ett nytt bygg oh boligblokkkne 6 og 8 må endres. Støyproblematikk fra fotballbane. Merknaden tatt delvis til følge. Det er inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. Snødeponi. Merknaden tas til orientering. Manglende grunnundersøkelse i forhold til bygningsskader 15

16 3. How Susanne Fomsgaard / Ikke godta planforslaget før trafikken videre ut av området er løst. Merknaden tas til orientering. 4. Turid Karlsen og Arnt Aga / Brinkvegen 30C / Kritisk til snøtineanlegg i gangveger. Bestemmelser må fjernes. Dimensjonering av en parkeringsdekke for tunge kjøretøy må avklares. Merknaden tas til orientering Uteromsplan; krav for fagkompetanse. Eksisterende parkeringsplasser må øremerkes. Antall gjesteplasser er angitt feil. Merknaden tas delvis til følge. Bestemmelsene er revidert. 5. Furnes Knut Yngve og Larsen Berit, Brinkveien 7 / og Plassering av fortau må endres samt regulert bredde. Merknaden tas ikke til følge. Krav; ved flytting fotballbanen må kunne brukes uten avbrut. Merknaden tas til orientering. Renovasjonsanlegg; luktproblem. Merknaden tas til orientering. 6. Flere naboer/ Brinkvegen 1-8 / Stor trafikkøkning. Krav for vurdering i hele området. Antall innkjøringer til parkeringsanlegg. Trafikksituasjon i anleggperioden vurderes i ROS-analysen. Stor trafikk. Krav for trafikkmåling. Merknaden tas til orientering. 16

17 Krav for 30-sone i området, og opphevet gangfelt. Mangler snødeponi for vegsnø. 7. Prestvannet Sameie, Christian VII gt. 14, Sameiet Christian VII gt. 12. / Parkerings mulighet tilknytting med fotballbanen er fjernet. Støy, fotballbane. Krav for en støyutredning. Merknaden tas delvis til følge. Det er inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer i nye bygg som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. Se også svaret til Fylkesmannen / kommuneoverlegen. Eierskifte; «offentlig» lekeplass har gått til privat eie. Krav for en grunnundersøkelse Tromsø kommunen skal være ansvarlig for skader som følger av utbyggingen. Foretting tar ikke hensyn til nåværende boligmiljø. Fotballbanen og basketballbanen fjernes on utbyggingen tillates. Planforslaget favoriserer ensidig utbyggerens interesser. 8. Bjørn-Ivar Bendiksen, Marielle Lovise Skuggedal, Brinkvegen 5 / Grunnforhold, krav for ROS-analyse. 17

18 9. Sameiet Brinkvegen / Øremerket parkeringsplasser. Merknaden tas til orientering. Antall overflateparkeringsplasser. Midlertidige parkeringsplasser i byggeperioden. Merknaden tas til orientering. Uteromsplan; må settes krav for type planter. Følgende myndigheter har fremmet merknad: 1. Avinor AS / Elin Nybak / Det bør vurderes bestemmelser knyttet til mulig støyavbøtende tiltak. Merknaden tas ikke til følge. 2. Troms Fylkeskommune/ Samferdsels- og miljøetaten/ Britt Cristine Mathisen / Regulerte gangveger mangler forbindelser knyttet til eksisterende veinett, krav for UU. Bilparkeringsdekning er ikke i tråd med KPA bestemmelsene. Overdekket sykkelparkering ved inngangen bør vurderes. Merknaden er tatt delvis til følge. I bestemmelser var antall parkeringsplasser oppgitt uklart. Bestemmelser er justert. 3. BaByLe /Barnerepresentant i plan og byggesaker/ Gro Tønseth / Ingen merknad. 4. Tromsø eldreråd/ Heidi Henriksen / Manglende heis. Krav for livsløpsstandard. Plan- og bygningsloven i forhold til UU og tilgjengelighet følges. 18

19 5. Fylkesmannen/Avdeling /Plan, klima og samfunnssikkerhet, Lone Alien Høgda / Krav for støyfaglig utredning med avbøtense tiltak. Relevante støygrenser og regulering av brukstid for banene anbefales tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Merknaden tas delvis til følge slik at det er inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer i de nye bygg som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. Det må avsettes areal til overdekket sykkelparkering. I planforslaget er det avsatt overdekket sykkelparkering for 27 plasser, se vedlegg 05, Uteromsplan. 07 Konklusjon Byrådet ser fortetting som positivt, samt at den eksisterende kvartalslekeplassen med fotballbanen videreføres, og anbefaler at planforslaget for Karisvingen boliger plan 1766, vedtas. 19

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/8061 /2795/11- PLNID 1736 Nina Schneider Telefon: 77 79 05 18 19.01.2011 PLAN 1736 - BOLIGTOMT OG LEKEPLASS, VESLEFRIKKVEGEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015. Telefon: 77 79 00 00

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015. Telefon: 77 79 00 00 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015 1795 Telefon: 77 79 00 00 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN -1795- DETALJREGULERING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/4610 /18930/15-PLNID Anniken Romuld 22.06.2015. Telefon: 77 79 00 00

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/4610 /18930/15-PLNID Anniken Romuld 22.06.2015. Telefon: 77 79 00 00 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/4610 /18930/15-PLNID Anniken Romuld 22.06.2015 1822 Telefon: 77 79 00 00 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN -1822- REGULERINGSPLAN

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/2095 /6394/13-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/2095 /6394/13-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/2095 /6394/13-PLNID Gry Eva Michelsen 22.04.2013 1779 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet PLAN - 1779- JENS

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/2290 / 35 Ordningsverdi: 09062014-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Dato:... 19.06.2014 Dato for siste revisjon:... 14.11.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Dato:... 19.06.2014 Dato for siste revisjon:... 14.11.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * Tromsø kommune VEDLEGG 03 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR WORKINNMARKA B3-B5 - PLAN NR. 1768 Dato:... 19.06.2014 Dato for siste revisjon:... 14.11.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Øyvind Hilmarsen byrådsleder Britt-Hege Alvarstein byråd for byutvikling

SAKSFRAMLEGG. Øyvind Hilmarsen byrådsleder Britt-Hege Alvarstein byråd for byutvikling SAKSFRAMLEGG PLAN -1749- POLITIHUS, STAKKEVOLLVEGEN Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Byrådsleders innstilling til vedtak: Plan 1749 Politihus Stakkevollvegen, med plankart datert 21.02.12

Detaljer

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget

Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget VEDLEGG 1 Kort sammendrag av innspillene og redegjørelse for hvordan disse er vektlagt i planforslaget Det har kommet 6 innspill etter varsling. Hafslund Nett. Brev datert 16.02.2015. Hafslund Nett tar

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GLOMEN PLANBESKRIVELSE INNHOLD 1.0 PLANBESKRIVELSE 3 1.1 Bakgrunn 3 1.2 Eksisterende forhold 3 1.2.1 Gjeldende reguleringsplan 3 1.2.2 Beskrivelse av nåværende situasjon

Detaljer

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN

MERKNADS- OG SLUTTBEHANDLING, ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR SKOLEVEGEN Denne saken er et enkeltvedtak etter bestemmelsene i Lov om behandlingsmåten i offentlig forvaltning (forvaltningsloven). Arkivsaksnr.: 12/371-32 Arkivnr.: PLAN 0533-2007-0001 Saksbehandler: Planlegger,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 127/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lade alle 71, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/6510 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 14/1300-8 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Reguleringsplan for Lønnerhagen 1.gangsbehandling Saksbehandler: Siw Gjøsund Arkiv: MNR M 226 Saksnr.: Utvalg Møtedato 145/14 Plan- og miljøutvalget

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINSTADS GATE 16. Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Arkiv: PLN

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINSTADS GATE 16. Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Arkiv: PLN Side 1 av 5 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 15/3744-31 SAMLET SAKSFRAMSTILLING - DETALJREGULERINGSPLAN FOR FINSTADS GATE 16 Saksbehandler: Bård Sødal Grasbekk Arkiv: PLN 000000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 14/1831-17 Arkiv: PLN 35/48 371 Telegrafalleen 2-2. gangsbehandling Forslag til vedtak: 1. 0605_371 detaljregulering

Detaljer

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012

Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 Hurum kommune Arkiv: L23 Saksmappe: 2012/2235 Saksbehandler: Hiwa Suleyman Dato: 12.11.2012 A-sak. Offentlig ettersyn-forslag til reguleringsplan for boliger 53-550 m.fl, Sætre- Lindås park AS Saksnr Utvalg

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4618-30 Arkiv: REG 368 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4618-30 Arkiv: REG 368 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Kommunestyret Arkivsaksnr.: 11/4618-30 Arkiv: REG 368 2. GANGSBEHANDLING REGULERINGSPLAN 368 - ULLERÅLSGATE 9 Forslag til vedtak:

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS

REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS REGULERINGSPLAN FOR KONGSLI GRAN KOMMUNE Nordbohus HLV AS Cowi AS Hønefoss, 30042008 PLANOMTALE Prosess og medvirkning Planarbeidet ble varslet 050707 Varsel ble sendt offentlige myndigheter, berørte eiendommer

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13

SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 SAKSFREMLEGG TIL POLITISK BEHANDLING Saksbehandler: Elin Blütecher Arkiv: PLAN - Arkivsaksnr: 13/149 Løpenummer: 5017/13 Utvalg: Teknisk utvalg (1.gangsbeh. 25.6.2013) DETALJREGULERING - BRATTREIN 1.gangsbehandling

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM

REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR VERKET SKOLE FORORD For reguleringsplaner som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varsling av planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/1505 /28997/12-PLNID 1784. Telefon: 77 79 05 58

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/1505 /28997/12-PLNID 1784. Telefon: 77 79 05 58 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/1505 /28997/12-PLNID 1784 Martha Stalsberg 11.07.2012 Telefon: 77 79 05 58 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet x Byutviklingskomité

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015

Saksframlegg. Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Øyvind Nyfløt Arkiv: PLAN 2014p190e05 14/5742-14 Dato: 2.6.2015 FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 23B, TINGHUS-KVARTALET OFFENTLIG ETTERSYN Vedlegg: A. Planbeskrivelse

Detaljer

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12.

Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling. Saksnr: Utvalg: Dato: 123/12 Forvaltningsutvalget 06.12. Kvinesdal kommune Detaljregulering for Askvegen Sør (PlanId 10372012003) - 1. gangs behandling Ordningsverdi: Saksmappe: Løpenr.: Saksbehandler: 10372012003 2012/902 17200/2012 Nina Nissestad Saksnr: Utvalg:

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE vedlegg 4 Kultur og samfunn Saknr. Arkivkode Dato 12/162-10 PLID 2012 003 01.06.2012 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt

Utvalg Utvalgssak Møtedato. 2.gangs behandling - reguleringsplan Engsetåsen boligfelt Selbu kommune Arkivkode: 1664/131/058 Arkivsaksnr: 2015/924-26 Saksbehandler: Tormod Hagerup Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Det faste utvalg for plansaker Kommunestyret 2.gangs behandling - reguleringsplan

Detaljer

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er

Kapitel om havnivåstigning er utdypet i ROS-analysen. Forventet havnivåstigning for Sandnes sentrum er PLAN 2013118 INNKOMNE MERKNADER MED PLANSJEFENS KOMMENTAR Innkomne merknader Forslagsstillers kommentar Plansjefens kommentar Fylkesrådmannen, regionalplanavdelingen, brev datert 29.10.2014 Planforslaget

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3

Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Samlet saksfremstilling Arkivsak 1766/14 92/56, 92/24 DETALJPLAN - LOSJEVEGEN 3 Saksansvarlig Kjersti Dalen Stæhli Utvalg Møtedato Politisk saksnummer Formannskapet 27.05.2014 PS 45/14 Formannskapet 24.06.2014

Detaljer

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus

1. Innledning. 2. Bakgrunn for saken. 3. Planstatus Planbeskrivelse Reguleringsplan for del av Erik Munks vei 19.05.15 1. Innledning Arendal kommune har utarbeidet reguleringsplan for del av Erik Munks vei. Intensjonen med planforslaget er å rette opp i

Detaljer

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen

Saksframlegg. Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2012/2715-4026/2015 Saksbehandler: Daniel Holm Dato: 23.02.2015 Saksframlegg Offentlig ettersyn - detaljregulering for del av Konvalldalen Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

Reguleringsplan for Nye Stenklevvei 3 REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN FOR NYE STENKLEVVEI 3 ARENDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Skråfoto som viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av HRVC AS utarbeidet

Detaljer

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn

RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn RENNESØY KOMMUNE Kultur og samfunn vedlegg 4 Saknr. Arkivkode 12/162-20 PLID 2012 003 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 PLANBESKRIVELSE Utarbeidet av Rennesøy kommune Datert:

Detaljer

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN

SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET - BORGEN ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 236/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 01.12.2015 96/15 Kommunestyret 08.12.2015 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERINGSPLAN FOR SKOMAKERTUNET

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling. Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.10.2015 Sak: 128/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Osloveien 132, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 14/35361 VEDTAK: Bystyret vedtar forslag til

Detaljer

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling

Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 25468/2016 Arkivnr.: 20110003/L12 Saksnr.: 2011/1092 Utvalgssak Forslag til reguleringsplan for Liebakk - 1.gangsbehandling Utvalg

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000. Telefon: 77 79 04 55 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1534 /13093/15-PLNID 0000 Hareide Per Roy Fossum Gaby Kern Else Minde Karlstrøm m/flere 13.03.2015 Telefon: 77 79 04 55 Saken skal behandles i

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2015/3340-15 Arkiv: 96/616 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 30.05.2016 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø Møtedato

Detaljer

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense.

3.2. Plassering av bebyggelse Bebyggelse skal plasseres innenfor angitte byggegrenser. Trapper og støttemurer tillates plassert utenfor byggegrense. Byplankontoret Planident: r20130036 Arkivsak:13/15355 DETALJREGULERING AV Innherredsveien 103 alternativ 2 REGULERINGSBESTEMMELSER Dato for siste revisjon av bestemmelsene : 10.7.2015 Dato for godkjenning

Detaljer

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune

Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune Rødbergsvegen 39 gnr/bnr 64/14 Reguleringsplan med bestemmelser Selbu kommune PLANBESKRIVELSE Kommunens Saksnummer: Planens navn er: REGULERINGSPLAN FOR RØDBERGSVEGEN 39, Gnr/Bnr 64/14, SELBU KOMMUNE Plan-

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Kommunestyret 29.04.2015 43/15 Avgjøres av: Sektor: Samfunn- og miljøsektoren Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Heidi Sten-Halvorsen 2014/3119 - L80 14 Detaljreguleringsplan

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-1

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 14/1831-1 SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 14/1831-1 Arkiv: 0605_371 DETALJREGULERING FOR TELEGRAFALLEEN 2-1. GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak: 1. Forslag til detaljregulering

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 05/3985 /58054/09- PLNID 1699 Erik Eidesen Telefon: 77 79 06 45 23.03.2010 REGULERINGSPLAN 1699 STORHAUGEN Saken skal behandles

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget

SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Sturla Skancke Arkiv: PLA 263 Arkivsaksnr.: 10/4272-9 Saken skal sluttbehandles av: Planutvalget REGULERINGSPLAN FOR GATA - BUTIKK OG BOLIGER Rådmannens innstilling: I medhold

Detaljer

PLAN : OMRÅDEREGULERING FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNESTØL, LYEFJELL. Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 030/

PLAN : OMRÅDEREGULERING FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNESTØL, LYEFJELL. Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 030/ TIME KOMMUNE Arkiv: PLNR-1121.0402.00, K2-L12 Vår ref (saksnr.): 09/1831-16 JournalpostID: 10/5986 Saksbeh.: Margrete Skålvik PLAN 1121.0402.00: OMRÅDEREGULERING FOR BOLIGER PÅ LYETOPPEN, NORDØST FOR RAGNESTØL,

Detaljer

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500

HAMAR KOMMUNE. BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL DETALJREGULERINGSPLAN FOR TODDERUDVEGEN 10, Planid 071500 Arkivopplysninger: PlanID: 07150 Saksbehandler: Anne Marie Stenmark Arkivsak: 12/1300-23 Opplysninger om bestemmelsene:

Detaljer

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak

Saksframlegg. Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak STJØRDAL KOMMUNE Arkiv: 1-211 B Arkivsaksnr: 2011/1441-7 Saksbehandler: Gry Holm Kvernrød Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Komite plan - plansak 1. gangs behandling av detaljert reguleringsplan

Detaljer

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård.

Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan for Ålgårdsheia, gnr 7 bnr 47, Ålgård. Øvre Banegate 28, 4014 Stavanger +4751537490 www.stavark.no post@stavark.no NO 976 855 612 MVA Gjesdal kommune- plan Dato: 12.01.2015 Vårt prosj.nr.: 848.14 Deres ref.: Søknad om mindre endring av detaljreguleringsplan

Detaljer

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Saksframlegg. Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412 Søgne kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2014/2376-34208/2015 Saksbehandler: Vibeke Wold Sunde Dato: 28.09.2015 Saksframlegg Førstegangsbehandling - detaljregulering for Tangvall sentrum nord - Plan ID 201412

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/2106 /21099/13-PLNID Roy Fossum, Telefon: 77 79 00 12

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/2106 /21099/13-PLNID Roy Fossum, Telefon: 77 79 00 12 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/2106 /21099/13-PLNID Roy Fossum, 29.04.2013 210 Gaby Kern Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Telefon: 77 79 00 12 KOMMUNEDELPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015. Telefon: 77 79 03 48 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dat: 14/9329 /40227/15-PLNID Kurt Krutnes 24.08.2015 1838 Telefn: 77 79 03 48 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Byutviklingskmité Kmmunestyret

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2014/668-16 Arkiv: 023724900 Saksbehandler: Odd J. Sandholt Dato: 10.08.2015 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Møtedato Utvalg for næring, plan og miljø 25.08.2015

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER.

REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Dato: 12.08.2010 Saksnr/Løpenr: 2010/572-20291/2010 Klassering: L12 REGULERINGSPLAN FOR HAMREMSÅSEN - SPARBU. REGULERINGSBESTEMMELSER. Planen er datert 17.12.09. Saksbehandling: 1.gang i Formannskapet

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 Arkivsak: 15/539-17 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Detaljregulering for Carlbergveien 1 og 3 Gbnr 98/54 og 55 Saksbehandler: Vibeke Olsen Arkiv: L13 Saksnr.: Utvalg Møtedato 28/15 Kommunalt råd for

Detaljer

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling

Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling JournalpostID 12/2739 Sakspapir Vår saksbehandler: Charlotte Norstrøm Sektor for teknikk og miljø Detaljregulering for Fjeldset Handel - 2.gangsbehandling/sluttbehandling Utvalg Saksnummer Møtedato Formannskapet

Detaljer

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012

Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser. Juni 2012 Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger kommune Planbeskrivelse med bestemmelser Juni 2012 Dato: Juni 2012 Rev: August 2012 Sammendragsrapport Tittel: Detaljregulering Momarka II, Område B1 Levanger

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal - Planforslag datert 05/03 2013 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Jernbanegata 23 - Verdal Prosjektpartner Midt Norge AS Finnemarka 11 7600 Levanger Per Anders Røstad Arealplanlegger Lian vestre, 7600

Detaljer

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE

[ PLANBESKRIVELSE] PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM  I ORKDAL KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR LJÅMO BOLIGFELT - FANNREM " I ORKDAL KOMMUNE 1 PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR " LJÅMO BOLIGFELT Fannrem, ORKDAL KOMMUNE 1. Innledning...

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER I REKTOR UNDHEIMS VEG VED BRYNE STADION

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER I REKTOR UNDHEIMS VEG VED BRYNE STADION Arkiv: PlanID - 0471.00, K2 - L12 Vår ref: 14/2289-23 Journalpostid: 16/5035 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0471.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER I REKTOR UNDHEIMS VEG VED BRYNE STADION Saksgang: Utval

Detaljer

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat

LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat LINDESNES KOMMUNE Teknisk etat SAKSMAPPE: 2011/1431 ARKIVKODE: LØPENR.: SAKSBEHANDLER: Sign. 13114/2014 Cathrine Bordvik UTVALG: DATO: SAKSNR: Teknisk styre 11.11.2014 104/14 Kommunestyret 11.12.2014 84/14

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/9540 /5365/15-PLNID Kurt Krutnes 26.02.2015. Telefon: 77 79 03 48

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/9540 /5365/15-PLNID Kurt Krutnes 26.02.2015. Telefon: 77 79 03 48 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/9540 /5365/15-PLNID Kurt Krutnes 26.02.2015 1832 Telefon: 77 79 03 48 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Byutviklingskomité Kommunestyret

Detaljer

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan

Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Fræna kommune Teknisk forvaltning Plan Arkiv: 201318 Arkivsaksnr: 2013/1183-14 Sakshandsamar: Mona Rustad Saksframlegg Utval Utvalssak Møtedato Plan- og økonomiutvalet i Fræna kommune 130/2013 28.10.2013

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksfremlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE ARKIVNR. JOURNALNR. DATO HHAV-09/8608-4 PLN 2316 45581/09 27.08.2009 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Eldrerådet 73/09 08.09.2009

Detaljer

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK

DETALJREGULERINGSPLAN FOR MARTODDEN OMRÅDE B8 - UTLEGGING TIL OFFENTLIG ETTERSYN - NABOVARSEL AV SØKNAD OM TILTAK Arealplan Til offentlige høringsinstanser Naboer, gjenboere og andre interessenter _ Deres ref.: Vår ref: Arkiv: Dato: Geir Cock /L12/ 24.10.2011 Tlf: 62 51 03 95 25994/11 10/5907(32) PLN-070400 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 10/3036-32 SAMLET SAKSFRAMSTILLING ENDRING AV REGULERINGSPLAN FOR KVARTAL 26 OG 28 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 064001 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

FORSLAG TIL DETALJREGULERING. Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJREGULERING Gnr. 62, bnr. 649 og 650, Stangeland PLAN NR. 2013122, SANDNES KOMMUNE PLANBESKRIVELSE APRIL 2014 FORSLAG TIL DETALJREGULERING FOR KOMMUNALE BOLIGER, SYRINVEIEN 2A Gnr. 62,

Detaljer