SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen Telefon:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen 07.02.2014. Telefon: 77 79 02 05"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/7100 /33290/13-PLNID Heli Anttonen Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet x Byutviklingskomité x Kommunestyret PLAN KARISVINGEN BOLIGER DETALJREGULERING Innstilling til vedtak: Detaljreguleringsplan for Karisvingen boliger med plankart datert og tilhørende bestemmelser datert , vedtas. Vedtaket er gjort iht. PBL Øyvind Hilmarsen Byrådsleder Britt-Hege Alvarstein Byråd for bytuvikling

2 Saksutredning: Sammendrag Bakgrunn 70 0 N arkitektur as har på vegne av Brinkvegen AS fremmet et forslag til detaljreguleringsplan for boliger i Karisvingen. Planforslaget har ligget ut til offentlig ettersyn i seks uker. Fylkesmannen har sendt merknaden og kommuneoverlegen uttalelsen om anbefalinger i henhold til støy fra fotballbanen. Mål for planen Målet med planen er å fortette eksisterende boligområde for etablering av boliger. Planforslaget er i tråd med kommuneplanen. Hovedinnhold Konfliktforhold Planen åpner for etablering av 51 boenheter, fordelt på to lavblokker. Områdets eksisterende kvartalslekeplass samt fotballbane skal beholdes, og Brinkvegen oppgraderes. Eksisterende fotballbane foreslåes å beholdes, men slik at plasseringen endres. Konsekvensen er at minimum avstand fra fotballbanen til eksisterende boligblokker i Christian VII gate nr. 12 og 14 blir 20 meter, og til de nye foreslåtte boligblokkene 15 meter. Byrådets vurdering Planforslaget har ligget ute til offentlig ettersyn. Det er ikke mottatt innsigelser, men 56 merknader/spørsmål. Det er også mottat en uttalelse fra kommuneoverlegen. Uttalelsen og tre merknader viser til at avstanden fra fotballbanen til eksisterende boligbebyggelse er et problem når det gjelder støy. Det kreves en støyutredning med avbøtende tiltak. I kommuneplanen er planområdet regulert til fortetting. Fortetting i sentrumsnære områder kjennetegnes ofte av problemstillinger som medfører prioriteringer og kompromisser. Uttalelsen og merknader er hensyntatt slik at planforslagets bestemmelser er revidert. Det er inntatt et krav for støydempende fasadematerialer i de nye bygninger. Byrådets standpunkt ellers er at lek og fysisk aktivitet med ballspill skal prioriteres i planforslaget slik at fotballbanen beholdes. Plan 1766 anbefales vedtatt. 2

3 01 Saksdokumenter Dato: Vedlagte saksdokument 01. Lokaliseringskart udatert 02. Forslag til reguleringsplankart Forslag til reguleringsbestemmelser Uteromsplan 05. Forslagstillers planbeskrivelse 06. ROS-analyse 07. Terrengsnitt 08. Trafikkskiltplan 09. Sol- og skyggestudie (tilsvarende som vist i planbeskrivelse) 10. Antall eksisterende boliger /epost 11. Ved 2. gangs behandling - Liste over merknader 12. Fotballbanen og eksiterende boliger/ Situasjonen idag 13. Uttalelse / Kommuneoverlegen 14. Merknad, Troms Fylkeskommune 15. Merknad, Fylkesmannen i Troms 16. Merknad, Prestvannet Sameie, Christian VII gt. 14 og Sameiet Christian VII gt Reguleringskart 0085/ Målsetting / Avstander 18. 3D Illustrasjoner (3 stk.) (tilsvarende som vist i planbeskrivelse)

4 Berørte planer og planstrategiske dokument ikke vedlagt Reguleringsplaner Plan 0085, Reguleringsplan for deler av Åsgård Plan 0064, Reguleringsplan for deler av Åsgård Aktuelle temaplaner Områdeplan for lek og rekreasjon, Sør-Tromsøya Transportplan for Tromsø kommune Overordnede planer Kommuneplan Kommunedelplan for gående og syklende Aktuelle handlingsplaner Folkehelse, idrett og friluftsliv / Troms Fylkeskommmune Aktuelle rikspolitiske retningslinjer T-1442 / 2012 Støy i arealplanlegging / MD Barn og unges interesser i planlegging / MD 4

5 02 Planfakta Utsnitt viser del av planområdet. Del av Brinkvegen og vegkryss Brinkvegen/Gitta Jønssons veg er ikke vist. Gårdsnr. / bruksnr. 118/217, 118/1594 (nye boliger/lekeplass) Gjeldende reguleringsformål Felles areal for flere eiendommer/ lekeplasser, felles atkomst /parkering for flere eiendommer (areal mellom Karisvingen og Christian VII gt. 12, 14) Nytt reguleringsformål Boliger, parkeringsanlegg, kjøreveg, gang- og sykkelveg Planområdets areal 13.0 daa Antall nye boenheter 51 boliger Totalt bruksareal for ny bebyggelse er regulert inntil 5100 m2. Felles parkeringsanlegg under bakken på ca m2 BRA. Overordnet plan Gjeldende kommuneplan, plan nr ( ). Planområdet er regulert til fortetting med boligformål. 5

6 03 Beskrivelse av planprosessen Dato: Oppstartsmøte med byutvikling Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet partene) Naboskapsmøte Naboskapsmøte Naboskapsmøte Komplett forslag til reguleringsplan Offentlig ettersyn (1.gangsbehandling) (forlenget frist) Planprosessens spesielle sider Det er arrangert tre naboskapsmøter. Før planforslaget ble lagt til offentlig ettersyn ble følgende innspill tatt videre i forslaget: Plassering av ny bebyggelse. Sol- og skygge i forhold til eksisterende bebyggelse, samt uterom. Utsikt mellom ny og eksisterende boligbygg, spesielt ift. Christian VII`s gate Trafikksikkerhet i vegkryss Gitta Jønnsons veg og Brinkvegen. Eksisterende funksjoner beholdes, eksempelvis snødeponi og kvartalslekeplass med ballplass. 04 Planvurdering Bakgrunn Hovedinnehold Forhold til overordnete planer Beliggenhet / Planforslaget er utarbeidet av 70 0 N arkitektur as på vegne av Brinksvingen AS. Planforslaget har vært ute til offentlig ettersyn. Det kom 56 merknader/spørsmål, og en uttalelse i forhold til støy fra fotballbane. Planforslaget åpner for etablering av 51 boenheter med tilhørende parkeringsanlegg, teknisk infrastruktur og kvartalslekeplass med fotballbane. Overordnet plan 0142, kommuneplanens arealdel, gir rammer for fortetting. Plan 0085 regulerer kvartalslekeplass med ballbane. Planforslaget er i samsvar med disse. Plan 0064 legges delvis til grunn når det gjelder Brinkvegen. Planområdet ligger midt i et veletablert boligområde, med god tilgjengelighet til Prestvannet friområde, gangstier og lysløype. 6

7 Bebyggelsesstruktur/ Bebyggelse Eksisterende bebyggelse i området er variert og omfatter eneboliger, rekkehus og boligblokker. Vest for planområdet, i Karisvingen, ligger rekkehus i to etasjer. På østsiden i Christian VII gate 12 og 14 ligger boligblokker i fire etasjer, og på sørsiden Cristian VII gate 6 og 8 boligblokker med tre etasjer. Planforslaget viser et totalt boligareal på inntil 5100 m2 BRA. I tillegg kommer felles parkeringsanlegg under bakken på ca.5350 m2 BRA. Ny bebyggelse skal etableres som 2 blokkvolum med høyde tre etasjer. Ny bebyggelse plasseres lengst vest og sør i planområdet. Den foreslåtte plasseringen av bygninger, volum og høyder er valgt ut fra at den gir minst uheldige konsekvenser for naboer, samt at kvaliteter på utearealer beholdes. Oversiktsbilde av planområdet, sett fra nord-øst. Eksisterende bebyggelse vist uten farge. Helt til venstre boligblokkene Christian VII gt. 12 og 14. Universell utforming Plan- og bygningsloven gir føringer i forhold til universell utforming og tilgjengelighet. HC- parkeringsplasser er plassert i parkeringsanlegg. Tilgang til parkeringsanlegg er med heis som er plassert nær boliginnganger langs gangveg (GG-2). Gangveger skal utstyres med snøtineanlegg. Lekeplass / Fotballbane I gjeldende reguleringsplan 0085 er det regulert kvartalslekeplass med stort ballfelt i planområdet. Midt i planområdet ligger i dag en veletablert kvartalslekeplass og en fotballbane. Fotballbanen med kunstgress har størrelse ca. 22 x 37 meter. Det har vært et viktig premiss at fotballbanen beholdes, samt at planområdets lekeplass blir etablert i sammenheng med 7

8 den eksisterende kvartalslekeplassen nord for planområdet. Planforslaget regulerer en kvartalslekeplass med størrelse ca. 3,6 daa inkludert en fotballbane. Områdets sammenhengende kvartalslekeplass skal være totalt ca. 5,3 daa. Illustrasjon av planforslaget. Viser planområdets kvartalslekeplass og kvartalslekeplassen som ligger utenfor planområdet. Planområdet ligger nær friområder som Bymyra, Prestvannet og BakOlsen med god tilgjengelighet for gående og syklende. På grunn av beliggenhet, nærhet til friområder og den totale størrelsen av kvartalslekeplassen er det ikke sett behov for å regulere en strøkslekeplass i dette planområdet. Sol- og skygge Plassering av ny bebyggelse har vektlagt å ivareta gode solforhold og skjerming mot vind på uteoppholds- og lekearealer samt på fotballbanen. I kommuneplanbestemmelser er det satt kravet i forhold til sol- og skygge på lekeplasser. Dette gjelder også fotballbanen. Planforslaget er i tråd med bestemmelsene i kommuneplanen. Det er lagt ved forstørret utsnitt av planbeskrivelsens sol- og skyggestudier (se vedlegg 09). Renovasjon Det ligger underjordisk container med kastepunkt i tunområdet mellom fotballbanen og boliger i Karisvingen. Av hensyn til trafikksikkerhet og plasseringen er eksisterende renovasjonsanlegg flyttet. Det er foreslått å etablere felles underjordisk renovasjonsanlegg for ny og eksisterende bebyggelse (Karisvingen 1-22 og Brinkveien 26 44) med kastepunkt ved siden av nedkjøring til det nye parkeringsanlegget. Avstand til nærmeste eksisterende boliger blir ca. 30 meter. Ifølge Remiks er denne type anlegg luktfri. 8

9 Trafikk/ Parkeringsanlegg / Antall parkeringsplasser Sykkelparlkering Dagens situasjon opprettholdes, Brinkvegen er adkomstvei til planområdet. I planforslaget skal Brinkvegen og vegkrysset Brinkvegen / Gitta Jønssons veg oppgraderes, og fortau bygges langs Brinkvegen og i vegkryss. Direkte adkomster til vegkrysset er fjernet. Krav for oppgradering av Brinkvegen og vegkryss samt fortau er tatt inn i bestemmelsene. På planområdets gangveger tillates kun kjøring for utrykningskjøretøy, servicebiler, samt nødvendig transport. Eksisterende gangforbindelser gjennom planområdet opprettholdes, se bestemmelsene. Det etableres et nytt underjordisk parkeringsanlegg. Det er tillat å etablere 184 parkeringsplasser i parkeringsanlegg, hvorav 64 plasser skal være til de nye boligblokkene og 10 plasser med universell utforming. 110 eksisterende overflateparkeringsplasser integreres i det nye parkeringsanlegget. De eksisterende parkeringsplassene hører til boenheter som ligger utenfor planområdet, se vedlegg 10. I planområdet tillates det å etablere også 5 overflateparkeringsplasser for gjester, se uteromsplan. På nordsiden av planområdet ligger to eiendommer 118/1641 og 118/1642. Adkomst til eiendommene skal være fra Karisvingen via Brinkvegen. Utsnitt som viser eiendommene 118/1642 og 118/164. Adkomst til eiendommene er vist med en blå pil. 9

10 Eiendommene er regulert til boliger, og utbygges i framtiden. Framtidsplaner er tatt hensyn til i planforslaget slik at det tillates å etablere 23 parkeringsplasser. Bakgrunn for dette er at bilkjøringen via planområdet unngås etter utbyggingen av eiendommene. Etter offentlig ettersyn er bestemmelsene i forhold til antall parkeringsplasser revidert. Totalt antall parkeringsplasser er ikke endret, men bestemmelsene er skrevet tydeligere. Det etableres overdekket sykkelparkering i et felles uteareal. Bestemmelsene er presisert slik at innenfor felt LEK1 tillates å etablere overdekket sykkelparkeringsplass iht. uteromsplanen datert ROS-analyse / Grunnforhold Det kan være for høye radonverdier i området. Det må kunne dokumentere at lovens krav om radonsikring er fulgt. Planområdet ligger over +kote 50, det er ikke direkte krav for en grunnundersøkelse. Planområdet ligger ikke i risikofarlig sone, til eksempel kvikkleire eller overvann. Hverken NGO eller bestemmelsene i kommuneplanen har avmerket planområdet som risikofarlig sone. Planen er drøftet i kommunens interne møter hvor ulike fagkyndige har kommet med tilbakemeldinger. Det er ikke behov for en dokumentasjon på grunnforhold. Planområdet ligger midt i et veletablert boligområde. I forhold til konsekvensene av utbyggingen stiller plan- og bygningsloven med forskrifter krav om at alle tiltak i en byggesak skal være belagt med ansvar. Fotballbane / Støy I gjeldende reguleringsplan, plan nr. 0085, vises ballfelt med størrelse ca. 40 x 60 meter. Avstand til nærmeste boliger er ca. 11 meter, se vedlegg 17. I dag ligger en kunstgress fotballbane i planområdet. Ballbanen er ca. 22 x 37 meter stor og avstand til nærmeste boliger (Karisvingen) ca. 25 meter, se vedlegg 12. Det har vært et viktig premiss at funksjonen fotballbane beholdes. Planforslaget regulerer en fotballbane, ikke en ballbinge. Banestørrelse er 18 x 33 meter. Ballbanen som planforslaget regulerer er mindre enn den eksisterende banen, og mindre enn hva som er angitt i gjeldende plan. Minimums avstand til boliger i forhold til eksisterende situasjon er foreslått å endres fra 25 til 20 meter. Fotballbanen flyttes slik at ballbanen blir liggende nærmere boligblokker i Christian VII gate 12 og 14, og ikke nærmest rekkehusene i Karisvingen som i dag. Planområdet samt fotballbanen eies og driftes privat. Dette videreføres i planforslaget. 10

11 Utsnitt viser situasjonen i planområdet i dag (se vedlegg 12). Merknader/støy I forbindelse med støy fra fotballbanen er det mottatt tre merknader, en fra Fylkesmannen og to fra naboene. I forhold til de merknadene er det inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer i de nye bygg som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. Det er vurdert at det ikke er behov for å sette krav til brukstid i bestemmelsene, samt at det ikke er behov for å kreve støyutredning. Oppsummering av merknadener finnes på sidene Se også vedlegg 11. Uttalelse av kommuneoverlegen Det er mottatt skriftlig uttalelse fra kommuneoverlegen om støyproblematikk knyttet til en fotballbane. Det påpekes at det ikke er gjort noen vurderinger av hvor mye støy som vil bli avgitt fra anlegget. Det er vurdert at det er vanskelig å gjøre konkrete tiltak i forhold til støy, eksempelvis begrenset åpningstid slik som ballbanen er plassert i planforslaget. Fotballbanen ligger i mellom flere boligblokker. Det er også vurdert at refleksjon av støy fra fasader vil gi et klart bidrag til støyproblematikken. 11

12 Konklusjon: «På grunn av de støyproblemene som vil følge med denne banen bør Byutvikling vurdere nødvendigheten av å etablere en kunstgressbane på dette området». Kommuneoverlegen hele uttalelse, se vedlegg 13. Byrådets svar på uttalelsen fra kommuneoverlegen Byrådet har vurdert følgende: Fortetting I KPA er Karisvingen regulert til fortetting i eksisterende boligområde, jfr. kommunestyrevedtak I planbeskrivelsen til kommuneplanens arealdel står følgende «Tromsøs byutviklingsstrategi baserer seg på prinsippet om bærekraftig byutvikling gjennom konsentrert arealbruk». «For å utnytte infrastruktur og minimalisere transportbehovet, er det nødvendig med konsentrert bebyggelse og fortetting. Det må legges vekt på god formgiving med universell utforming av bygg, anlegg og uteområder». Og videre: «Byens utbyggingsstrategi prioriterer utbygging innenfor allerede bebygde områder. Nye prosjekter medfører en utfordring i forhold til eksisterende bebyggelsesstruktur». Videre: «Områder for boliger skal bygges med gode uteområder med vekt på lekemuligheter og attraktive møteplasser, samt nærhet til grøntområder». Bestemmelsene i KPA og intensjoner som beskrives i KPA planbeskrivelsen er lagt til grunn for planforslaget. Fortetting i sentrumsnære områder kjennetegnes ofte av problemstillinger som medfører prioriteringer og kompromisser. Lov-verket, retningslinjer, handlingsplaner Utearealet som reguleres til kvartalslekeplass med fotballbane skal kunne brukes av ulike aldersgrupper og av mennesker med ulike bevegelsesevner. Arealet skal gi muligheter for samhandling mellom barn, unge og voksne. Uteareal hvor barn kan utfolde seg skal være trygt, samt at det skal gi muligheter for ulike typer lek på ulike årstider, jfr. MD/rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, punkt 5: Krav til fysisk utforming. Folkehelse, idrett og friluftsliv Handlingsplan for Troms / Troms Fylkeskommune. En av målsettingene er at alle innbyggere i Troms skal ha mulighet for å utøve daglig fysisk aktivitet uansett forutsetninger, sitat: «Det må nevnes den særlige utfordring det er å legge til rette for fysisk 12

13 aktivitet for de yngste, de eldste og de som ikke mestrer idrettslig aktivitet. Disse gruppene er mer enn andre avhengige av nærhet til idrettsanlegg, svømmehaller, turstier, gang- og sykkelveger og tilgang til lavterskelaktiviteter.» I miljøverndepartementets støyveiveleder T-1442/2012 kapittel 8.5. står det: «Norge har ikke egne regler for støy fra idrettsanlegg. Det er opp til kommunen å stille støykrav til denne type anlegg/virksomhet i plansammenheng, fortrinnsvis gjennom bestemmelser i reguleringsplan. Kravsetting og ambisjonsnivå bør vurdere konkret i hvert enkelt tilfelle, ut fra kildens karakter og omgivelser og antatt/beregnet støynivå». Plan- og bygningsloven beskriver i kapittel : Lovens formål. Her står følgende: «Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvillkår og estetisk utforming av omgivelsene.» Byrådets standpunkt er at lek og fysisk aktivitet med ballspill skal prioriteres i dette planforslaget. Dvs. at fotballbanen sees mer som kvalitet, og ikke som et problem. Elementer i området (fotballbanen) Planforslaget regulerer ingen nye funksjoner (elementer) i området. I planområdet mellom bolighusene ligger allerede en veletablert felles kvartalslekeplass med kunstgressbane, størrelse ca. 22 x 37 meter. Det er også lagt til grunn at naboskapsmøtene ga positive tilbakemeldinger til at ballbanen beholdes i området. Den nye situasjonen innebærer betydelige forbedringer ved at den eksisterende overflateparkeringen fjernes, og at de aktiviteter som planområdet allerede har kan beholdes. Sammenlignet med dagens situasjon viser planforslaget en ballbane som er mer skjermet mot trafikk, er mer oversiktlig og lett tilgjengelig også for mennesker med nedsatt bevegelighet. Avstand og støy Når det gjelder vurderinger i planforslaget om avstand mellom boliger og støy fra banen er følgende lagt til grunn: Nåværende avstand fra ballbanen til nærmeste bygninger, rekkehusene i Karisvingen i vest, er ca. 25 til 30 meter. Avstanden til boligblokkene i øst, Christian VII gate 12 og 14, er ca meter. 13

14 Boligblokkene i Christian VII gate har en planløsning hvor alle leiligheter er gjennomgående. Dvs. at ikke alle soverom ligger mot felles lekeplass/fotballbane. Rekkehus-leilighetene i vest har en planløsning hvor de fleste soverom er orientert mot fotballbanen. Planforslaget viser en regulert kvartalslekeplass som fotballbanen er del av. Fotballbanen har størrelse 18x33 meter. Minimumsavstand til eksisterende bygninger er i bestemmelsene satt til 20 meter. Minimumsavstand til nye bygninger er satt til 15 meter, en avstand som i fortettingsområde er vurdert, og kunne aksepteres. Kravene i forhold til innendørs støygrenser ivaretas i plan- og bygningsloven, TEK 10. Det er vurdert at avstand fra fotballbane til nærmeste eksisterende bygning endres lite i forhold til dagens situasjon. Det vises også til at HMS Tromsø kommune ikke har mottatt klager om støy slik banen ligger i dag. Klagen på støy ble framsatt etter at planforslaget ble lagt fram til høring (info HMS/ Tromsø kommune). I uttalelsen fremmer kommuneoverlegen forslag om at det skal utarbeides en støyfaglig utredning som belyser støykonsekvensene av kunstgressbanen med forslag til avbøtende tiltak. Det vises til andre klagesaker hvor fotballbanen ligger nær boliger. Byrådet viser til eksempel på en klagesak knyttet til Skarpmarka hvor boliger ligger 40 meter fra banen. Skarpmarka kunstgressbane er type 11-er fotballbane. Banens størrelse er ca. 68 x 105 meter. Banen er offentlig eiet og fungerer på dagtid som idrettsanlegg tilknyttet Mortensnes skole, og på kveldstid og i helger brukes den som et trenings- og konkurranseanlegg for alle aldersgrupper. I vurdering av støy fra fotballbanen må størrelsen på banen legges til grunn. I tillegg gjelder at ballbanen ikke er regulert som ballbinge eller avsatt til bestemte aldersgrupper. Fotballbanen tenkes ikke for helårsbruk. Eiendommen hvor kvartalslekeplass med fotballbane og parkeringsplass ligger er i privat eie som også drifter arealet. Dette videreføres i planforslaget. Politivedtekter kan regulere tidsbruken for støyende aktiviteter, eksempel fotballbaner. Byrådet har konkludert at det ikke er behov for å sette krav i bestemmelsene til brukstid, samt at det ikke er behov for å kreve støyutredning. Uttalelsen tas delvis til følge slik at det er inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer i de nye bygg som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. 14

15 05 Vurdering av merknader og spørsmåler Byrådets vurdering av innkomne merknader. I løpet av høringsperioden er det mottatt 14 merknadsbrev og eposter. Disse inneholder til sammen 56 merknader /spørsmål. Det er ikke mottatt innsigelser. På grunn av stort antall merknader/ spørsmål ligger fullstendig merknadsbehandling med som vedlegg 11. Følgende naboene har fremmet merknad: 1. Advokatfirmaet Østgård på vegne av Bjørnar og Katharine Østgård Brinkvegen 5 / Merknaden er forhåndsmerknad. Merknaden ble delvis tatt til følge før planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn. 2. Advokatfirmaet Rekve Pleym på vegne av Elverhøy Nord Borettslag (ENB), Christian VII`s gt. 2,4,6,8,10 / Bekymret for trafikken innenfor borettslagets vegsystem. Merknaden tas til orientering. Stor trafikkøkning etter utbyggingen. Manglende ROS-analyse. Areal for en strøkslekeplass er ikke i tråd med KPA. Sol-og skyggestudier er feil. Fotballbane tilfredsstiller ikke kravene i MD rikspolitiske retningslinjer når det gjelder sol- og skygge. Avstand mellom ett nytt bygg oh boligblokkkne 6 og 8 må endres. Støyproblematikk fra fotballbane. Merknaden tatt delvis til følge. Det er inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. Snødeponi. Merknaden tas til orientering. Manglende grunnundersøkelse i forhold til bygningsskader 15

16 3. How Susanne Fomsgaard / Ikke godta planforslaget før trafikken videre ut av området er løst. Merknaden tas til orientering. 4. Turid Karlsen og Arnt Aga / Brinkvegen 30C / Kritisk til snøtineanlegg i gangveger. Bestemmelser må fjernes. Dimensjonering av en parkeringsdekke for tunge kjøretøy må avklares. Merknaden tas til orientering Uteromsplan; krav for fagkompetanse. Eksisterende parkeringsplasser må øremerkes. Antall gjesteplasser er angitt feil. Merknaden tas delvis til følge. Bestemmelsene er revidert. 5. Furnes Knut Yngve og Larsen Berit, Brinkveien 7 / og Plassering av fortau må endres samt regulert bredde. Merknaden tas ikke til følge. Krav; ved flytting fotballbanen må kunne brukes uten avbrut. Merknaden tas til orientering. Renovasjonsanlegg; luktproblem. Merknaden tas til orientering. 6. Flere naboer/ Brinkvegen 1-8 / Stor trafikkøkning. Krav for vurdering i hele området. Antall innkjøringer til parkeringsanlegg. Trafikksituasjon i anleggperioden vurderes i ROS-analysen. Stor trafikk. Krav for trafikkmåling. Merknaden tas til orientering. 16

17 Krav for 30-sone i området, og opphevet gangfelt. Mangler snødeponi for vegsnø. 7. Prestvannet Sameie, Christian VII gt. 14, Sameiet Christian VII gt. 12. / Parkerings mulighet tilknytting med fotballbanen er fjernet. Støy, fotballbane. Krav for en støyutredning. Merknaden tas delvis til følge. Det er inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer i nye bygg som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. Se også svaret til Fylkesmannen / kommuneoverlegen. Eierskifte; «offentlig» lekeplass har gått til privat eie. Krav for en grunnundersøkelse Tromsø kommunen skal være ansvarlig for skader som følger av utbyggingen. Foretting tar ikke hensyn til nåværende boligmiljø. Fotballbanen og basketballbanen fjernes on utbyggingen tillates. Planforslaget favoriserer ensidig utbyggerens interesser. 8. Bjørn-Ivar Bendiksen, Marielle Lovise Skuggedal, Brinkvegen 5 / Grunnforhold, krav for ROS-analyse. 17

18 9. Sameiet Brinkvegen / Øremerket parkeringsplasser. Merknaden tas til orientering. Antall overflateparkeringsplasser. Midlertidige parkeringsplasser i byggeperioden. Merknaden tas til orientering. Uteromsplan; må settes krav for type planter. Følgende myndigheter har fremmet merknad: 1. Avinor AS / Elin Nybak / Det bør vurderes bestemmelser knyttet til mulig støyavbøtende tiltak. Merknaden tas ikke til følge. 2. Troms Fylkeskommune/ Samferdsels- og miljøetaten/ Britt Cristine Mathisen / Regulerte gangveger mangler forbindelser knyttet til eksisterende veinett, krav for UU. Bilparkeringsdekning er ikke i tråd med KPA bestemmelsene. Overdekket sykkelparkering ved inngangen bør vurderes. Merknaden er tatt delvis til følge. I bestemmelser var antall parkeringsplasser oppgitt uklart. Bestemmelser er justert. 3. BaByLe /Barnerepresentant i plan og byggesaker/ Gro Tønseth / Ingen merknad. 4. Tromsø eldreråd/ Heidi Henriksen / Manglende heis. Krav for livsløpsstandard. Plan- og bygningsloven i forhold til UU og tilgjengelighet følges. 18

19 5. Fylkesmannen/Avdeling /Plan, klima og samfunnssikkerhet, Lone Alien Høgda / Krav for støyfaglig utredning med avbøtense tiltak. Relevante støygrenser og regulering av brukstid for banene anbefales tatt inn i reguleringsbestemmelsene. Merknaden tas delvis til følge slik at det er inntatt i bestemmelsene at fasadematerialer i de nye bygg som vender mot fotballbanen skal ha støydempende egenskaper. Det må avsettes areal til overdekket sykkelparkering. I planforslaget er det avsatt overdekket sykkelparkering for 27 plasser, se vedlegg 05, Uteromsplan. 07 Konklusjon Byrådet ser fortetting som positivt, samt at den eksisterende kvartalslekeplassen med fotballbanen videreføres, og anbefaler at planforslaget for Karisvingen boliger plan 1766, vedtas. 19

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3145 /24608/16-PLNID Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3145 /24608/16-PLNID Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3145 /24608/16-PLNID 03 10.06.2016 L12 Telefon: 77 79 02 05 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET PLAN 1768a MINDRE ENDRING

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/8061 /2795/11- PLNID 1736 Nina Schneider Telefon: 77 79 05 18 19.01.2011 PLAN 1736 - BOLIGTOMT OG LEKEPLASS, VESLEFRIKKVEGEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/3973 /14754/17-PLNID Robert Larsen 24.03.2017 0000 Telefon: 90 12 94 84 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byutviklings-, miljø- og transportkomitéen

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/1108 /26285/12-PLNID Gry Eva Michelsen 30.05.2012 1731 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN 1731 - FRITIDSBEBYGGELSE

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/836 /49049/10- PLNID 1712 Milan Dunderovic, Telefon: 77 79 05 43 12.11.2010 REGULERINGSPLAN FOR 18/6, B9 I PLAN 1412

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/6450 /43827/16-PLNID Eivind Holmvik Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/6450 /43827/16-PLNID Eivind Holmvik Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/6450 /43827/16-PLNID Eivind Holmvik 22.08.2016 0000 Telefon: 77 79 12 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1851 DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/7504 /34423/13-PLNID. Jensen Sten Jarle Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/7504 /34423/13-PLNID. Jensen Sten Jarle Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/7504 /34423/13-PLNID. Jensen Sten Jarle 13.07.2013 Telefon: 77 79 07 79 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet STRANDKANTEN B8 - ENDRING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015. Telefon: 77 79 00 00

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015. Telefon: 77 79 00 00 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/4152 /24795/15-PLNID Anniken Romuld 25.06.2015 1795 Telefon: 77 79 00 00 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN -1795- DETALJREGULERING

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/2884 /30633/16-PLNID Kjell-Erik Lange 07.06.2016 1844 Telefon: 77 79 03 44 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET POLITISK

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/6283 /21273/17-PLNID Kjell-Erik Lange 25.04.2017 0000 Telefon: 90 12 87 11 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet MINDRE ENDRING

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/3774 /57211/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/3774 /57211/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/3774 /57211/16-PLNID Gry Eva Michelsen 17.01.2017 L12 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1840 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/6069 /38438/14-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/6069 /38438/14-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/6069 /38438/14-PLNID Gry Eva Michelsen 23.09.2014 1794 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet PLAN -1794- ØVRE

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: Byråd Politisk sak Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/2171 /30249/16-PLNID Gry Eva Michelsen 26.05.2016 0000 Telefon: 77 79 05 26 Saken skal behandles i følgende utvalg: BYRÅDSKO BYRÅDET LOGISTIKKTERMINAL

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR DR 3069/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -17 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Tomset, B3, detaljregulering

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/7857 /31231/14-PLNID Marit Engseth Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/7857 /31231/14-PLNID Marit Engseth Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/7857 /31231/14-PLNID Marit Engseth 17.09.2014 1817 Telefon: 77 79 03 01 Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byrådet PLAN- 1817- STORBAKKVEGEN

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/6450 /8234/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/6450 /8234/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/6450 /8234/17-PLNID Eivind Holmvik 25.04.2017 0000 Telefon: 47 70 05 07 Saken skal behandles i følgende utvalg: Kommunalt råd for mennesker med

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/4610 /18930/15-PLNID Anniken Romuld 22.06.2015. Telefon: 77 79 00 00

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/4610 /18930/15-PLNID Anniken Romuld 22.06.2015. Telefon: 77 79 00 00 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/4610 /18930/15-PLNID Anniken Romuld 22.06.2015 1822 Telefon: 77 79 00 00 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN -1822- REGULERINGSPLAN

Detaljer

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L

Detaljregulering Mule boligfelt Planid L Levanger kommune Planid L2015008 Reguleringsbestemmelser 2015-11-19 Oppdragsnr. 5152061 Planforslag datert: 05.10.2015 Dato for siste revisjon av plankartet: 19.10.2015 Dato for siste revisjon av bestemmelsene:

Detaljer

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling

Nedre Myra forslag til regulering 2. gangs behandling ARENDAL KOMMUNE Saksframlegg Vår saksbehandler Barbro Olsen, tlf Referanse: 2010/8719 / 16 Ordningsverdi: 1818pua4 Saksgang: Utvalg Nr. i sakskart Møtedato Planutvalget Bystyret Nedre Myra forslag til

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Hovedutvalg for overordnet planlegging 22.09.2014 1. GANGS BEHANDLING DETALJREGULERINGSPLAN FOR BORGEN B4 GNR/BNR 48/118 m.fl. RÅDMANNENS

Detaljer

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE

FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE hålogaland plankontor a/s Hålogaland Kraft AS FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR ART GYM GNR. 57 BNR. 1399 I HARSTAD KOMMUNE Planbeskrivelse Reguleringsplan for Art Gym Siden 0 hålogaland plankontor

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012005 12/259-16 Dato: 17.02.2014 DETALJREGULERING FOR FELT B7B PÅ SKORPEFJELL PLANID 2012005 - FØRSTE GANGS BEHANDLING Vedlegg: 1.

Detaljer

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14

MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 595/14 Arkiv: PlanID - 0437.00, K2 - L12 Vår ref: 2013001575-17 Journalpostid 2014020821 Saksbeh.: Ubbo Busboom MINDRE ENDRING - REGULERINGSPLAN FOR OLA BARKVEDS VEG 43, BRYNE - PLAN 0437.00 Utval Saksnummer

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 3737/16 Vår saksbehandler Jogeir Engeset Mikalsen -23 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Leistadvegen

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/1208 /32187/17-PLNID Eivind Holmvik

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/1208 /32187/17-PLNID Eivind Holmvik Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 13/1208 /32187/17-PLNID Eivind Holmvik 22.05.2017 1801 Telefon: 47 70 05 07 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1801 - STRANDVEGEN 108

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR BU2 3113/15 Vår saksbehandler Erlend Wold -19 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Alfred Trønsdals veg

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 11/704 /21463/11- PLNID 1745 Marit Engseth Telefon: 77 79 03 01 12.05.2011 PLAN- 1745- ADKOMSTVEG TIL SANDSLETTA I SKARSFJORD

Detaljer

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01.

DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART. Åsmund Rajala Strømnes stein hamre arkitektkontor as 22.01. 2015 DETALJREGULERING FOR TORGGATA 7 PLANBESKRIVELSE VARSEL PLANOPPSTART Åsmund Rajala Strømnes 22.01.2015 Navn på plan/tiltak: Detaljregulering for Torggata 7 Kommune: Rana kommune Stedsnavn: Mo i Rana

Detaljer

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2

Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 Planbeskrivelse for detaljregulering for Øvre Eikrem BK1 og BK2 1. Bakgrunn 1.1 Hensikten med planen Det er for Øvre Eikrem vedtatt en områdeplan som er grunnlag for utarbeiding av detaljregulering for

Detaljer

Arkivkode: PLAN 1620201601

Arkivkode: PLAN 1620201601 1 av 5 FRØYA KOMMUNE Samlet saksframstilling Saksbehandler: Stian Aspaas Haugen Arkivkode: PLAN 1620201601 Arkivsaksnr: 16/1314 Gradering: Behandling: 77/16 Hovedutvalg for forvaltning 16.06.2016 / Hovedutvalg

Detaljer

Bestemmelser og retningslinjer

Bestemmelser og retningslinjer og retningslinjer Planens navn Detaljregulering for Thomasbakkveien 5 og 9, boligblokker/næring Arkivsak 12/3787 Planid 20120014 Vedtatt Innsending Forslag ved Offentlig ettersyn, 03.07.15 Sluttbehandling

Detaljer

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2

SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 68/17 Formannskapet 28.03.2017 12/17 Kommunestyret 04.04.2017 SLUTTBEHANDLING - DETALJREGULERING B2 GYSTADMYRA DELFELT B.2.2 Vedtak Med hjemmel

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015. Telefon: 77 79 04 20 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 15/1060 /28781/15-PLNID Else Karlstrøm Minde 19.06.2015 0000 Telefon: 77 79 04 20 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 6 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 12/4566-38 (37+36+35+34+33+31) SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR VARDEVEIEN 41, GNR 115/62 OG 116/2 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler:

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013

SAKSFRAMLEGG. Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 RENNESØY KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksb: Inger Narvestad Anda Arkiv: PLID 2012 003 12/162-21 Dato: 22.01.2013 DETALJREGULERING FOR DEL AV LAUGHAMMAREN, ASKJE PLANID: 2012 003 INNSTILLING TIL 2. GANGS BEHANDLING

Detaljer

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER MINDRE REGULERINGSENDRING FOR NORDLIJORDET BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER Plankartet er datert: 26.08.2011 Bestemmelsene er datert: 26.08.2011, rev. 24.11.2011 1 REGULERINGSFORMÅL Området reguleres

Detaljer

Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8)

Reguleringsplan for Brøttet: - politisk behandling av råd gitt i oppstartsmøte (etter PBL 12-8) Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Maria Bryksina L.nr.: 27943/2015 Arkivnr.: 20150004/L13 Saksnr.: 2015/4060 Reguleringsplan for "Brøttet": - politisk behandling av råd gitt

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/2095 /6394/13-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon:

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/2095 /6394/13-PLNID Gry Eva Michelsen Telefon: SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/2095 /6394/13-PLNID Gry Eva Michelsen 22.04.2013 1779 Telefon: 77 79 04 61 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet PLAN - 1779- JENS

Detaljer

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID

Saksframlegg. Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID Saksframlegg Detaljregulering for Vammaveien 129, gnr/bnr 55/8, Plan-ID 20130004 Saksbehandler Arkiv ArkivsakID May Britt Gåseby FA - L12, HIST - 13/1200 14/2696 Saksnr Utvalg Type Dato 70/14 Det faste

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 09/3855 /21326/10- PLNID 1719 Kurt Krutnes Telefon: 77 79 03 48 10.05.2010 PLAN -1719- DETALJPLAN FOR FELT B/F-1, 115/1150,

Detaljer

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG

PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG PLANBESKRIVELSE OMREGULERINGSPLAN FOR GNR 65 BNR 49, BJØRKAVÅG 29.10.2009 Innholdsfortegnelse 1. NØKKELOPPLYSNINGER 2. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET.. 4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET..

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/7125 /52633/16-PLNID Anniken Romuld Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/7125 /52633/16-PLNID Anniken Romuld Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/7125 /52633/16-PLNID Anniken Romuld 25.04.2017 0000 Telefon: 77 79 02 36 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet PLAN 1516 A - ENDRING

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Formannskapet 03.09.2015 15/117 Kommunestyre 23.09.2015 15/60 Arkivsaksnr: 2015/124 Klassering: L13 Saksbehandler: Marthe Veie REGULERINGSPLAN (DETALJREGULERING)

Detaljer

Dato:... 19.06.2014 Dato for siste revisjon:... 14.11.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... *

Dato:... 19.06.2014 Dato for siste revisjon:... 14.11.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:... * Tromsø kommune VEDLEGG 03 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGSPLAN FOR WORKINNMARKA B3-B5 - PLAN NR. 1768 Dato:... 19.06.2014 Dato for siste revisjon:... 14.11.2014 Dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning:...

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 047/

PLAN : DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND. Saksgang: Utval Saksnummer Møtedato Lokal utvikling 047/ Arkiv: PlanID - 0468.00, K2 - L12 Vår ref: 14/1976-6 Journalpostid: 15/11233 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0468.00: DETALJREGULERING FOR FORTETTING I ELVEBAKKEN, KVERNALAND Saksgang: Utval Saksnummer

Detaljer

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling.

PlanID Detaljreguleringsplan for Granholtvegen 4. Første gangs behandling. Arkiv: 201501 Arkivsaksnr: 2015/98-11 Saksbehandler: Rolf Brovold Saksframlegg Utvalg Utvalgssak Møtedato Utvalg for areal og samfunnsplanlegging PlanID 201501 - Detaljreguleringsplan for Granholtvegen

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 5 Arkivsak: 13/3803 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR SKOGRIDDERVEIEN 9 - GBNR 48/23 - SLUTTBEHANDLING Saksbehandler: Dag Yttri Arkiv: 611 L13

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune

Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune Planbeskrivelse til detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund kommune SAKEN GJELDER Prosjektil Areal AS fremmer på vegne av Eivind Omdal, detaljregulering for gnr. 47 bnr. 327 m/fl., Eigersund

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 1355/17 Vår saksbehandler Erlend Wold -57 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Selsbakkvegen 75, detaljregulering,

Detaljer

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del

Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Områderegulering for ny atkomst til Meekelva Djupdalen, vestre del Plannummer: 201506 Planbeskrivelse Vedtatt i Molde kommunestyre sak 49/16, 19.5.2016 Innhold 1. Bakgrunn for planarbeid... 3 1.1 Hensikt

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 05/967 /26828/17-PLNID Robert Larsen PLAN 1611 DETALJREGULERING EIDEKOLLEN MINDRE ENDRING

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 05/967 /26828/17-PLNID Robert Larsen PLAN 1611 DETALJREGULERING EIDEKOLLEN MINDRE ENDRING Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 05/967 /26828/17-PLNID Robert Larsen 02.05.2017 1611 Telefon: 90 12 94 84 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet PLAN 1611 DETALJREGULERING

Detaljer

- Kjøreveg; Det reguleres inn nye kjørbare gangveger inne i planområdet. Vegene avsluttes før vi er inne på tunområdet.

- Kjøreveg; Det reguleres inn nye kjørbare gangveger inne i planområdet. Vegene avsluttes før vi er inne på tunområdet. Planen er datert: revidert den 10.01.2017 11.03.2013 datert: 11.03.2013 revidert den: 13.04.2015 revidert i henhold til kommunestyrets vedtak 30.11.2015 DETALJREGULERING FOR TINDEN VEST BOLIGOMRÅDE REGULERINGSBESTEMMELSER

Detaljer

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B

Saksframlegg. Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Lillehammer kommune Saksframlegg Saksb: Marianne Bismo Arkiv: PLAN 2013p190e02 13/1515-13 Dato: 23.10.2013 OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSENDRING FOR DEL AV KVARTAL 61B Vedlegg: 1. Forslag til reguleringsplan,

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling.

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling. Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 29.09.2016 Sak: 138/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 13/25513

Detaljer

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret

PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANBESKRIVELSE - Detaljreguleringsplan for Elvebredden, Faret PLANID 10372009014 Tiltakshaver Kvinesdal kommune er tiltakshaver for planarbeidet. Hensikten med planen Hensikten med planen er å legge til

Detaljer

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling

Del av Erik Munks vei - forslag til detaljregulering - endelig behandling ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Gidske Houge, tlf 37013760 Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2014/2290 / 35 Ordningsverdi: 09062014-7 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret

Detaljer

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014

ARHO/2013/1375-16/504.005.05. Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Vår saksbehandler Arild Hoel OPPDAL KOMMUNE Særutskrift Dok 21 Referanse ARHO/2013/1375-16/504.005.05 Behandles av Utvalgssaksnr Møtedato Bygningsråd 14/127 17.11.2014 Detaljreguleringsplan for Aunevegen

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune

Saksprotokoll. Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling. Trondheim kommune Saksprotokoll Utvalg: Byutviklingskomite Møtedato: 12.01.2017 Sak: 2/17 Tittel: Saksprotokoll - Ludvig Musts veg 12, detaljregulering, sluttbehandling Resultat: Arkivsak: 15/14407 Vedtak: Saken sendes

Detaljer

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR»

DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» DETALJREGULERING «REINSHOLM SØR» REGULERINGSBESTEMMELSER Reguleringsplankart datert: 15.01.2015 Reguleringsbestemmelser datert: 15.01.2015 Siste revisjon av reguleringsplan: Siste revisjon av reguleringsbestemmelsene:

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser

Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20140030 Arkivsak: 13/36018 Gamle Jonsvannsveien 59, 85, 87 og 89, detaljregulering, førstegangsbehandling Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 18.3.2016

Detaljer

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008

REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE. Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 REGULERINGSBESTEMMELSER TIL REGULERINGPLAN FOR ET OMRÅDE VED LØVENSKIOLDSGATE Reguleringsplanen sist datert. 15.09.2008 Området reguleres for følgende formål:. AREALBRUK. 1. GENERELT 1.1 Reguleringsformål

Detaljer

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser

Planident: r Arkivsak: 15/ Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Byplankontoret Planident: r20160016 Arkivsak: 15/44096 Tomset, B3, detaljregulering Reguleringsbestemmelser Dato for siste revisjon av bestemmelsene: 26.9.2016 Dato for godkjenning av vedtaksorgan: 1 AVGRENSNING

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957

Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 2011-01-28 Detaljert reguleringsplan for del av Åssiden idrettsanlegg Drammen kommune. Gnr 117 del av bnr 6016 samt 956 og 957 PLANBESKRIVELSE 1.0 INNLEDNING 1.1. OPPDRAGSGIVER Planen fremmes av Drammen

Detaljer

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr

Planbeskrivelse tilknyttet. Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr Planbeskrivelse tilknyttet Detaljreguleringsplan for konsentrert bebyggelse nordvest for Løberg, Lyefjell Plan nr. 1121.0448.00 Datert: 4.12.13 Revidert: 4.5.14, 4.7.14 Planens formål: Formålet med planen

Detaljer

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN

REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE. Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN REGULERINGSPLAN FOR SOMMERRO PLANBESKRIVELSE Vedtatt lagt ut til offentleg ettersyn TMN 28.06.12 SAMMENDRAG Surnadal kommune vedtok i 2010 boligsosial handlingsplan. Den er ein samla plan for kommunen

Detaljer

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING

DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato Formannskapet 28.03.2017 DETALJREGULERING FURUBRINKEN GNR/BNR 81/41-1.GANGSBEHANDLING RÅDMANNENS INNSTILLING Med hjemmel i plan og bygningslovens

Detaljer

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014

Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Lier kommune SAKSFREMLEGG Sak nr. Saksmappe nr: 2013/1458 Arkiv: L12/05 Saksbehandler: Gunhild Løken Dragsund Til behandling i: Saksnr Utvalg Møtedato 67/2014 Planutvalget 28.10.2014 Førstegangsbehandling

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 26.05.2016 Sak: 77/16 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Heggdalen, gnr/bnr 52/1 og 52/41, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/48965 Vedtak:

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: L12 Saksmappe: 2013/183-10 Saksbehandler: STL Dato: 06.12.2013 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato 103/13 Plan- og Bygningsrådet 12.12.2013 1.gangsbehandling-

Detaljer

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING

Fana, Gnr 40, Bnr 180, Nedre Smøråsvegen, Reguleringsplan. Arealplan-ID FAGNOTAT 2. GANGS BEHANDLING BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer Fagnotat Til: Byrådsavdeling for byutvikling Fra: Etat for byggesak og private planer Dato: 16.03.2016 Saksnr.: 201417985/49 Emnekode: ESARK

Detaljer

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V,

146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015. Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag til detaljregulering for Rosk, felt U og V, Hå kommune Saksnummer Utval Vedtaksdato 146/15 Utval for tekniske saker og næring 22.10.2015 Saksbehandlar: Harald Grande Sak - journalpost: 13/2286-15/26700 Plan 1036-3 - Reguleringssak - Privat forslag

Detaljer

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12

Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER 01.02.2012 2/12 BYSTYRET 16.02.2012 7/12 SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN FOR BAKKEGATA 12, GNR. 52, BNR. 153 Saksbehandler: May Britt Gåseby Arkiv: REG Arkivsaksnr.: 08/1871 Løpenr.: 2308/12 Utvalg Møtedato Saksnr. DET FASTE UTVALG FOR PLANSAKER

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 27.06.2017 Sak: 109/17 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Lundlia, gnr/bnr 177/733 og 177/731 offentlig ettersyn Resultat: Innstilling vedtatt Arkivsak:

Detaljer

BILDE. "xxxxxxxxxxxx" PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse:

BILDE. xxxxxxxxxxxx PLANBESKRIVELSE. områderegulering/detaljregulering. Eigersund kommune. for. Dato for siste revisjon av beskrivelse: Eigersund kommune PLANBESKRIVELSE for "xxxxxxxxxxxx" områderegulering/detaljregulering BILDE Beskrivelse er datert: Dato for siste revisjon av beskrivelse: Dato for kommunestyres vedtak: xx.xx.xxxx xx.xx.xxxx

Detaljer

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn

Saksprotokoll. Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Saksprotokoll Utvalg: Bygningsrådet Møtedato: 15.12.2015 Sak: 198/15 Tittel: Saksprotokoll: Detaljregulering av Bratsbergvegen 82, del av gnr/bnr. 90/9, m.fl, offentlig ettersyn Resultat: Behandlet Arkivsak:

Detaljer

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato

Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato ARENDAL KOMMUNE Vår saksbehandler Edle Iren Johnsen, tlf Saksgang: Saksfremlegg Referanse: 2012/6312 / 25 Ordningsverdi: 09062012-23 Pol. saksnr. Politisk utvalg Møtedato Kommuneplanutvalget Bystyret Del

Detaljer

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring.

Eksisterende reguleringsplan. Planområdet ligger innenfor arealet markert med sort ring. VURDERING AV UTNYTTELSE Detaljregulering for boliger på tun, Sander Østre Ski kommune Bakgrunn Området ble regulert til boliger på reguleringsplan for Sander Østre i 1989. Det er laget et forslag til detaljregulering

Detaljer

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/

Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/ Teknisk utvalg 047/ Klassering: Arkivsak: Saksbehandler: GBNR - 113/298, GBNR - 113/331 16/3167/3 Anne Kamstrup Hovind Regulering Utvalg Saksnummer Møtedato Klima-, økologi- og samferdselsutvalget 042/16 11.05.2016 Teknisk

Detaljer

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND

PLAN : DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Arkiv: PlanID - 0458.00, K2 - L12 Vår ref: 13/1885-48 Journalpostid: 15/19622 Saksbeh.: Vetle Hommersand PLAN 0458.00: DETALJREGULERING FOR BOLIGER OG BARNEHAGE SØR FOR BRØYTVEGEN, HÅLAND Saksgang: Utval

Detaljer

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER

GUNNAR SCHJELDERUPSVEI DETALJREGULERING. PLANINITIATIV - VEDLEGGSBREV MED ILLUSTRASJONER Innledning Solon Eiendom AS ønsker å omregulere, Gnr 77 Bnr 207/ 100 - Gunnar Schjelderupsvei til boligformål, blokkbebyggelse. Tiltaket er ikke utredningspliktig i henhold til forskrift om konsekvensutredninger.

Detaljer

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning

Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Eidsvoll kommune Kommunal forvaltning Arkivsak: 2016/3539-12 Arkiv: 023729300 Saksbehandler: Silje Lillevik Eriksen Dato: 18.05.2017 Saksframlegg Utv.saksnr Utvalg Hovedutvalg for næring, plan og miljø

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time

Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Planbeskrivelse til detaljregulering for Gamle Åslandsvegen 22, Time Plan nr. 0441.00 SAKEN GJELDER Gann Tre AS ønsker å regulere et område i Gamle Åslandsvegen 22 til boligformål. GJELDENDE PLANER For

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1

SAKSFRAMLEGG. Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning. Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 SAKSFRAMLEGG Utvalg : Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 09/17403-14 Arkiv: REG 297-1 REGULERINGSPLAN NR 0605_297 IDRETTSANLEGG I HAUGSBYGD 1.GANGSBEHANDLING Forslag til vedtak:

Detaljer

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL.

Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Planbestemmelser 3021 BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Arkivsak: 14/662 Arkivkode: PLANR 3021 Sakstittel: PLAN 3021 - DETALJREGULERING FOR BØKELUNDEN - KOPERVIK - 58/59 M.FL. Disse planbestemmelsene

Detaljer

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund

Kommunestyret Møtedato: Saksbehandler: Geir Magne Sund Detaljregulering for Flatheim - felt B4 Kommunestyret Møtedato: 20.06.2013 Saksbehandler: Geir Magne Sund Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 43/13 Kommunestyret 20.06.2013 50/13 Formannskapet 06.06.2013 Kommunestyrets

Detaljer

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr

Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201218 Saksmappe: 2012/2974-0 Saksbehandler: Arne Strømme Dato: 14.08.2013 Saksframlegg Detaljregulering Sofus Jørgensens veg 5, plan nr 201218 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert:

BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli. Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956. Sist revidert: HAMAR KOMMUNE BESTEMMELSER TIL Reguleringsplan for Nordre del av Vangli Arkivopplysinger: Saksbeh.: Per Johansen Arkivsaknr.: 10/1956 Opplysninger om bestemmelsene: Datert: 10.05.10 Sist revidert: Opplysninger

Detaljer

Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr

Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr Molde kommune Rådmannen Arkiv: 201320 Saksmappe: 2013/3148-0 Saksbehandler: Björn Gregull Dato: 02.04.2014 Saksframlegg Detaljregulering for Nordskogvegen 2, plannr. 201320 Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS

Mosseveien 63-65 (Seut Brygge) Sentrum Forslag til reguleringsplan - høring og offentlig ettersyn Forslagstiller: Arkitektene AS FREDRIKSTAD KOMMUNE Saksnr.: 2007/13268 Dokumentnr.: 31 Løpenr.: 12143/2010 Klassering: Mosseveien 63-65 Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 18.02.2010

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Øyvind Hilmarsen byrådsleder Britt-Hege Alvarstein byråd for byutvikling

SAKSFRAMLEGG. Øyvind Hilmarsen byrådsleder Britt-Hege Alvarstein byråd for byutvikling SAKSFRAMLEGG PLAN -1749- POLITIHUS, STAKKEVOLLVEGEN Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet Byrådsleders innstilling til vedtak: Plan 1749 Politihus Stakkevollvegen, med plankart datert 21.02.12

Detaljer

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL.

SAKEN GJELDER: 2. GANGS BEHANDLING - DETALJREGULERING BOLIGPROSJEKT PÅ BUVIKA BRYGGE GNR/BNR. 2/86 M.FL. Side 1 Skaun kommune Arkivkode: L13 Arkivsaksnr.: 13/505 Saksbehandler: Ingebjørg Stavheim Saksnummer Utvalg Møtedato 4/15 Plan og miljøutvalget 13.01.2015 2/15 Kommunestyret 29.01.2015 SAKEN GJELDER:

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16

Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Delegasjonsvedtak i plansak NR: FBR 2055/16 Vår saksbehandler Trine Gjessen -21 L12 oppgis ved alle henvendelser Deres referanse Dato Vedtak om utleggelse til offentlig ettersyn av Egganvegen 1 og 3, detaljregulering

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg /16 Kommunestyret /16 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 07.06.2016 154/16 Kommunestyret 20.06.2016 83/16 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661

SAKSFREMLEGG. Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 SAKSFREMLEGG Saksbehandler: Gunder Gabrielsen Arkiv: PLANR 46/107 Arkivsaks nr.: 14/1661 Privat detaljregulering Bilsentret Finnsnes - merknadsbehandling - gnr. 46 bnr. 107, 33 mfl.... Sett inn saksutredningen

Detaljer

Byrådssak 275 /16 302/16

Byrådssak 275 /16 302/16 Byrådssak 275 /16 302/16 Åsane, gnr. 191, bnr. 19, 20 mfl., Heiane 25. Arealplan-ID 62920000. Planforslaget fremmes ikke. ASRO ESARK-5120-201211326-91 Hva saken gjelder: Forum Arkitekter AS og Ard arealplan

Detaljer

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling

Reguleringsplan for Gjøla boligfelt, andre gangs behandling Orkdal kommune Plan og forvaltning Saksframlegg Side 1 av 7 Saksbehandler Ingvill Kanestrøm Dato 07.01.2014 Arkivreferanse 2012/7368-25 Saksgang Saknsnr Utvalg Møtedato 1/14 Hovedutvalg forvaltning 15.01.2014

Detaljer

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling

Saksprotokoll. Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r , sluttbehandling Saksprotokoll Utvalg: Bystyret Møtedato: 15.06.2017 Sak: 111/17 Tittel: Saksprotokoll - Detaljregulering av Bryns vei 7, r20150001, sluttbehandling Resultat: Behandlet Arkivsak: 14/45991 Vedtak: Bystyret

Detaljer