SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli Telefon:

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115"

Transkript

1 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli Telefon: Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN STAKKEVOLLVEGEN , 119/1261, 254, 431, 445, BOLIGFORMÅL Innstilling til vedtak: Plan 1803 Stakkevollvegen med plankart datert med tilhørende bestemmelser, datert , legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker.. Vedtaket er gjort i henhold til PBL Øyvind Hilmarsen Byrådsleder Fagbyråd Britt Hege Alvarstein

2 Sammendrag Bakgrunn Mål for planen Hovedinnhold AT arkitektur & plan har på vegne av Eiendomsgruppen AS fremmet et forslag til detaljregulering av Stakkevollvegen Målet for planen er å etablere en boligblokk med inntil 50 enheter. Det legges opp til å bygge forretning/kontorlokaler i første etasje mot Stakkevollvegen og etablere boenheter fra og med annen etasje. Parkering av bil og sykkel løses i parkeringskjeller. Området består i dag av tre eneboliger med tilhørende garasjer. I Kommunedelplan for Stakkevollvegen Tromsømarka, er området regulert til Kontor/Forretning. Hensikten med planen er å endre formålet til Bolig/Kontor/Forretning. Det skal etableres en boligblokk på 5 etasjer. Bygget vil ligge parallelt med fortauet og vil fungere som en støyskjerm for boligene bak. Det blir et skjermet indre gårdsrom mot vest og sør. Uteromsarealene er noe oppdelt og begrenset, men arealene er vurdert som tilstrekkelig. Den offentlige lekeplassen som grenser til eiendommen i sør, kompenserer for det begrensede private utearealet. Parkering av biler og sykler løses i parkeringskjeller med kjøreadkomst fra Stakkevollvegen. Adkomsten er lagt til nordenden av tomten. Det er lagt opp til en lav parkeringsdekning, i tråd med «Vegvalg Tromsø» hvor vekst i transport skal skje gjennom kollektiv transport, gange eller sykkel. Planforslaget kommer ikke i konflikt med forslag til veibredde for vedtatt forprosjekt for Stakkevollvegen i Tromsø pakke 3. Byrådets vurdering Byrådet er positiv til at det fortettes og urbaniseres langs Stakkevollvegen. Prosjektet er i tråd med intensjonene overordnet plan og anbefales lagt ut til offentlig ettersyn.

3 01 Saksdokumenter Dato: Vedlagte saksdokument 01. Oversiktskart Forslag til reguleringsplankart Forslag til reguleringsbestemmelser Forslagstillers planbeskrivelse Forslag uteromsplan 1: ROS-analyse Delutredning støy Notat grunnundersøkelser Referat fra møte med vann og avløp Sol skygge diagram Illustrasjon sett fra Stakkevollvegen Snitt Øst/Vest Berørte planer og planstrategiske dokument ikke vedlagt Kommunedelplanen 0229 for Stakkevollan. Planområdet markert med rødt Kommuneplanens arealdel Kommunedelplan Stakkevollvegen Tromsømarka Plan Forprosjekt Tromsøpakke 3 Stakkevollvegen Plan 1569 Stakkevollvegen

4 02 Planfakta Planområdets areal: 1937 m 2 Gjeldende regulering: Forretning/ kontor Ny plan: Bolig /forretning /kontor Byggeområdets areal: 1521m 2 Totalt tillatt Bra: 5500 m 2 Antall boenheter: 50 Antall parkeringsplasser. minimum 19 Antall overdekkete sykkelparkeringsplasser 50 Maks høyde: C Beskrivelse av planprosessen Dato: Oppstartsmøte med byutvikling Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet partene) Levert forslag til reguleringsplan Avklaringer med Tromsø kommune Nov Levert revidert planforslag Levert komplett planforslag

5 Planprosessens spesielle sider Annonsert planavgrensning ved oppstart med eiendomsgrenser I annonsert oppstart var en del av friområdet inkludert i planavgrensningen. Dette var for å belyse muligheten for å sanere avkjøringene fra Stakkevollvegen og vise en alternativ adkomst fra Langsundvegen. Komplett planforslag ble innsendt med adkomst fra Langsundvegen. Etter vurderinger i kommunen ble det besluttet at adkomsten skulle være via Stakkevollvegen og nytt planforslag ble utarbeidet. Det har vært flere avklaringer angående formålsgrensen mot Stakkevollvegen. Kommunen har ønsket å opprettholde nåværende formålsgrenser, både mot Stakkevollvegen og mot friområdet. Forslagstiller har fått aksept for utkraging mot Stakkevollvegen og kommunalt friområde, men først fra 7 meters høyde over opparbeidet fortau eller opparbeidet terreng. 04 Planvurdering Bakgrunn Forslagstiller ønsker å etablere en boligblokk langs Stakkevollvegen. Området er i dag regulert til forretning /kontor i KDP. Det er et stort behov for bygging av boliger langs Tromsøs kollektivtraseer og det ønskes at Stakkevollvegen skal urbaniseres.

6 Boligbebyggelse I dag består eiendommen av tre eneboliger med tilhørende garasjer. Planlagt bebyggelse skal ligge i kant med regulert veg samt langs en nylig opparbeidet kommunal lekeplass i sør. Blokka er planlagt etablert i 4-5 etasjer med 50 leiligheter med hovedvekt på 1-, 2- og 3-roms leiligheter. Uttalt målgruppe er unge og enslige i etableringsfasen. Forhold til overordnede planer Universell utforming Lek og uterom Planforslaget er ikke i tråd med KDP for Stakkevollvegen Tromsømarka. Der er området regulert til forretning/kontor. Likevel aksepterer kommunen en omregulering til boliger med forretning/kontor i første etasje ut mot Stakkevollvegen. Begrunnelsen er et ønske om å øke antall boliger langs kollektivtraseene for å få til en urbanisering av Stakkevollvegen som en del av en knutepunktstrategi. Forslagstiller beskriver tomten som flat og det gjør det uproblematisk og tilpasse i forhold til krav om universell utforming. Alle leilighetene er tilgjengelige via heis og svalganger. Uterom og trafikkanlegg skal utformes iht. gjeldende regler for universell utforming og tilgjengelighet. Planområdet grenser til en 3500m 2 nylig opparbeidet kommunal lekeplass. Det indre gårdsrommet er på ca. 500m 2. Her er det vist to nærlekeplasser. Lekeområdene samt inngang boliger Barnehage og skole Området er i skolekretsen til Borgtun skole. Borgtun skole har ikke ledig skolekapasitet. Kommunen vurderer at man uansett må gjøre tiltak for å bedre skolekapasiteten i området, samtidig som man regulerer for økt boligtetthet. Barnehagedekningen er god i området.

7 Støy Området ligger i rød og gul vegstøysone. Boligene har en stille sone mot sør og vest, men er støyutsatt mot Stakkevollvegen. Bygningskroppen vil fungere som støyskjerm for bakenforliggende bebyggelse samt tilhørende uterom. Alle soverom skal være mot stille side. Grunnforhold Renovasjon Det er utarbeidet et notat av Multiconsult som konkluderer med at planområdet er velegnet som byggegrunn. Det er planlagt søppelsug foran hovedinngangen. Dette sikres gjennom reguleringsbestemmelsene. 05 Vurdering av forhåndsmerknader Oppsummering av merknadene Det har kommet inn 37 forhåndsmerknader til planen ved varsel om oppstart. Disse er håndtert av forslagstilleren. Det er ikke varslet innsigelser. Fylkesmannen ber om at følgende forhold særlig hensyn tas: forurensing i grunn, støy, universell utforming, barn og unge. De ber om at følgende beskrives særskilt: Plassering og opparbeiding av lekearealer med hensyn til støy, støv og trafikkfare. Skole og barnehagekapasitet og sikker skolevei. Herunder gang- og sykkelvegnett, krysning av veg, kollektivtransport, sti/snarveg, korridor til grønne arealer. Noen naboer mener at planen burde ha vært konsekvensutredet. Flere har merknader til forslaget om at adkomsten var planlagt til Langsundvegen og over kommunal lekeplass. Langsundvegen er i dag en trygg skolevei og de ønsker ikke mer trafikk på denne vegen. Kryssløsningen fra Langsundvegen ut på Stakkevollvegen er ikke optimal, og krysset bør ikke belastes ytterligere. Et forslag om å legge beslag på deler av den nå opparbeidete lekeplassen Paul Minde, mener naboene ikke er akseptabelt. Det er også kommet inn klager på tap av sol og utsikt for de naboer som ligger vest for foreslått boligblokk. Byutviklingens kommentarer Kommunen har vurdert konsekvensutredning og funnet at denne planen er tilstrekkelig i tråd med overordnet plan. Det er også et ønske fra kommunen at områdene langs Stakkevollvegen skal fortettes. Klagene på bruk av Langsundvegen, samt beslag av lekeplassen, er løst ved at adkomsten er lagt til Stakkevollvegen. Det er lagt opp til en høy utnyttelse av tomten, på linje med bebyggelsen som ligger på den andre siden av vegen. Planforslaget er i tråd med kommunedelplanen for Stakkevollvegen hvor det tillates oppført opp til 15 m høye bygg på vestsiden av vegen.

8 Planens utfordringer Boligblokken vil skjerme eksisterende boliger for støv og støy fra Stakkevollvegen for, noe som er positivt for bomiljøet. Ønsket tiltak er i tråd med intensjonene i kommunedelplanen for området. Kommunen har godtatt at det planlegges bolig fra og med 2. etasje, selv om dette ikke fremkommer konkret i kommunedelplan 0229 for Stakkvollvegen. Planforslaget foreslår å utnytte eiendommen maksimalt mht byggegrenser, utnyttingsgrad og høyder, slik at private balkonger vil henger utover offentlig veg og kommunal lekeplass. Kommunen har akseptert denne løsningen, dersom balkongene anlegges minimum 7 m over terreng. Det er uansett uheldig at prosjektet ikke forholder seg kun til egen eiendom. For å unngå en halv nedgravet førsteetasje (lik Godthåp, vis-a-vis Kræmer) har kommunen akseptert at man hever bygget med tilsvarende høyde. Dette gjør at bygget kommer noe høyere enn det kommunedelplanen tillater av byggehøyde langs vestsiden av Stakkevollvegen. Det er en utfordring at dette skaper ytterligere barrierer for beboere i Langsundvegen. Adkomst til planområdet legges til Stakkevollvegen. Dette er ikke en optimal løsning da dette vil medføre kjøring over fortau og sykkelveg. Det er samtidig vanskelig å gjennomføre utbygging i området dersom man baserer seg på at all adkomst skal skje via Langsundvegen. 07 Konklusjon Planforslaget er tilstrekkelig i tråd med KDP for Stakkevollvegen Tromsømarka, hvor det legges opp til en urbanisering langs Stakkevollvegen mellom sentrum og Breivika/UIT Ytterligere boligbygging i dette området vil bidra til å forbedre boligsituasjonen i Tromsø i nær fremtid. Byrådet anbefaler planforslaget lagt til offentlig ettersyn.

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO TRØR-08/7149-52 53776/13 25.07.2013 Saken behandles i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 19.12.2013

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015. Telefon: 77 79 01 12

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015. Telefon: 77 79 01 12 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015 1821 Telefon: 77 79 01 12 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité Kommunestyret

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.

RÅDGIVENDE INGENIØRER. Planbeskrivelse. Reguleringsplan for Løvold, Solåsen. Ortofoto over planområdet. Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03. RÅDGIVENDE INGENIØRER Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Ortofoto over planområdet Dato: 12.04.12, sist rev. 25.03.14 Planbeskrivelse Reguleringsplan for Løvold, Solåsen Side 2 av 16 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune

Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Detaljert reguleringsplan for boligområde Vestadbakken gbnr 58/20 m.fl., Trysil kommune Bakgrunn Planforslaget fremmes av Trysilhus Nordøst AS. Planbeskrivelse Hensikten med planen Hensikten er å lage

Detaljer

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier:

«Bystyret ber administrasjonen legge følgende til grunn i en avtale med grunneier: Planbeskrivelse til detaljreguleringsplan for bolig og næring på del av gnr. 57, bnr. 122 og bolig på gnr. 57, bnr. 60 og 78, Malmheim, Sandnes kommune. Plan nr.: 2012 141 SAKEN GJELDER Prosjektil Areal

Detaljer

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR

PLANSKISSE. Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MØLLENHOFVEIEN 23 Krokstadelva Gnr/Bnr 40/14 med flere. NEDRE EIKER kommune. Dato: 27.06.11 PLANSKISSE Forslagstiller: LINDEVEIEN INVEST AS Forslaget utarbeidet av: INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune

Forslag til detaljregulering for Østsiden sykehjem - Sentrum Øst. Forslagstiller: Fredrikstad kommune Saksnr.: 2012/11843 Dokumentnr.: 45 Løpenr.: 60804/2013 Klassering: Østsiden Sykehjem Saksbehandler: Petter Stordahl Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 30.05.2013 46/13 Bystyret

Detaljer

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE

RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE RYGGSTRAEN AS REGULERINGSPLAN FJELLPRYDVEIEN 1 PLAN NR. 2012004 PLANBESKRIVELSE 14. APRIL 2015 PROSJEKTINFORMASJON Prosjektets tittel: Detaljregulering Fjellprydveien 1 Dokument: Planbeskrivelse Oppdragsnummer:

Detaljer

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00

Side 1. Møteinnkalling. Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Møteinnkalling Utvalg: Bystyret Møtested: Bystyresalen, Rådhuset Dato: 25.05.2010 Tidspunkt: 18:00 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 71 57 40 60 / 71 57 43 90 eller Eldbjorg.hogstad@kristiansund.kommune.no

Detaljer

Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015

Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015 Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader ved offentlig ettersyn, 17.3.2015 30.4.2015 Østfold fylkeskommune (ØFK) 13/06460-18 17.3.2015 ØFK har faglige råd til planforslaget, og ber om at disse

Detaljer

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE

DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE DETALJPLAN FOR 18/410 BLAKSTAD FROLAND KOMMUNE PLANBESKRIVELSE Bilde 1 Ortofoto som tydelig viser planområdet og omliggende bebyggelse INNLEDNING og Pollen Bygg & Eiendom har på vegne av Kjell Aaberg utarbeidet

Detaljer

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle

Sluttbehandling av detaljreguleringsplan for del av Valle Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 22.05.2012 31529/2012 2010/3605 L12 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/82 Komite for plan, næring og miljø 22.11.2012 Bystyret 13.12.2012 Sluttbehandling

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 7 Arkivsak: 06/3024 SAMLET SAKSFRAMSTILLING SS - FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR MIDTÅSEN, GNR. 43/339 M. FL. - GJENOPPTAK AV PLANARBEID NY 1. GANGSBEHANDLING Saksbehandler: Tone Refsahl Arkiv:

Detaljer

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel.

2. PLANSTATUS Kommuneplanens arealdel Hele planområdet er vist som Bolig nåværende i kommuneplanens arealdel. DETALJREGULERING FOR LENES ÅS PLANBESKRIVELSE 27. 05. 2014 1. BAKGRUNN Planforslaget er utarbeidet av Rambøll Plan og Arkitektur Grenland, på vegne av Bamble kommune. Formålet med reguleringen er å legge

Detaljer

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302

1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid 201302 Arkiv: 167/68/167/31/L12 Saksmappe: 2013/551-4578/2015 Saksbehandler: Britt Alice Oseassen Dato: 17.03.2015 1. gangsbehandling av forslag til detaljreguleringsplan for Tingvollen, gnr 167, bnr 31,68, planid

Detaljer

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM

0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM 0605_397 DETALJREGULERINGPLAN HØNEN GÅRD GNR 86/521 - GNR 86/798 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM Arkivsaksnr.: 14/357 Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 95/14 Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning

Detaljer

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling

Reguleringsendring Meldal sentrum 2014 - Sluttbehandling MELDAL KOMMUNE Saksframlegg Saksgang Utvalg/styre: Møtedato Saksnummer Hovedutvalg for utvikling og drift 03.09.2014 048/14 Kommunestyret 11.09.2014 042/14 Saksbehandler: Hans-Victor Wexelsen Arkiv: FA-L12

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 142/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 23.06.2014 1. GANGS BEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Hovedutvalget

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune

PLANBESKRIVELSE. Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune Reguleringsplan for Sagvegen 13 Molde kommune 1. GRUNNLAG OG FORUTSETNINGER... 4 1.1 Bakgrunn og formål... 4 1.2 Planprosess og medvirkning... 4 1.3 Planstatus og rammebetingelser... 6 1.4 Beskrivelse

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO FSO-14/6734-23 883/15 06.01.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Kommunalstyret for byutvikling / 29.01.2015

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av:

PLANBESKRIVELSE. Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS. Forslaget utarbeidet av: FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR HOLMSBU HAGE Gnr/Bnr 24/9 HURUM kommune. Dato: 13.12.2011, rev. 08.10.12, rev. 30.05.13 PLANBESKRIVELSE Forslagstiller: HOLMSBU EIENDOM AS Forslaget utarbeidet av: 1 INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer

BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer BERGEN KOMMUNE Byutvikling/Etat for byggesak og private planer REGULERINGSFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksnr.: 201313170/21 Emnekode: ESARK 5121 Saksbeh.: SSHE Dato: 13.12.2013 ÅRSTAD, GNR. 158, BNR.

Detaljer

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0

Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Oslo kommune Bydel Sagene Saksframlegg Dato: 21.02.2014 Saksmappe: Saksbeh: Arkivkode: 2011/1096 Camilla Skjerve-Nielssen 512.0 Saksgang Utvalg Møtedato Kultur- og nærmiljøkomiteen 26.03.2014 Bydelsutvalget

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23

Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 - Planforslag datert 24/9 2013 -revidert 17/12 2013 - Revidert i henhold til forslag til planendring 10/11 2014 og 05/01 2015 Planbeskrivelse. Detaljregulering for Stekke - Fløytarvegen 15-23 Revidert

Detaljer

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015.

Planbeskrivelse. Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Planbeskrivelse Områdereguleringsplan for del av Svebergmarka boligområde. Revisjon av etappe 3 og 4. Forslagsstiller: Konsulent: Datert 16.10. 2013, revidert 9.3. 2015. Innhold 1. Bakgrunn 5 Hensikt med

Detaljer

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved

Planbeskrivelse. Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Planbeskrivelse Planens navn Detaljplan for Tømmerveien boligfelt og nærbutikk Arkivsak 10/3760 Planid 20100006 Vedtatt Forslag ved Arbeidsutkast Offentlig ettersyn Sluttbehandling, datert 08.10.12 1 Innholdsfortegnelse

Detaljer