Tromsø kommune Rådmannen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tromsø kommune Rådmannen"

Transkript

1 Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET PLANPROGRAM TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saken skal behandles i følgende utvalg: x Byutviklingskomiteen Rådmannens innstilling til vedtak: Planprogram for konsekvensutredning av reguleringsplan 1746 Mack Kvartalet, datert , med rådmannens endringer i tabell A og C, vedtas lagt ut til offentlig ettersyn i seks uker. Vedtaket er gjort i hht. PBL 12-9, andre ledd. Gøril Bertheussen rådmann Erik Øwre byutviklingssjef

2 01 Sammendrag Bakgrunn Mål for planen Acona Technopole AS har på vegne av Mack Kvartalet AS (Eiendomsspar AS og Mack Eiendom AS) fremmet et forslag til planprogram for regulering med konsekvensutredning for Mack Kvartalet. Målet med planen er å tilrettelegge for hotell, kultur, park, parkering, samt et kjøpe- og opplevelsessenter i og ved den eksisterende bygningsmassen til Macks Ølbryggeri AS, Storgata Antatte konsekvenser av planforslaget Volumet på ønsket utbygging utløser krav til konsekvensutredning. Det skal gjennomføres alternativstudier for bygningsvolum, grønnstruktur og trafikale forhold. Alternativsutredningen skal ta utgangspunkt i hvilke detaljnivå planen skal ha og drøfte løsninger som kan få konsekvenser for planens utforming. Kommunestyrets vedtak om fri sikt fra Tromsø Kunstforening til sundet ligger til grunn for alle alternativene. Byutviklingssjefens vurdering og bakgrunn for å anbefale planen 02 Saksdokumenter Vedlagte saksdokument Planprogrammet danner grunnlaget for utarbeidelsen av et konsekvensutredet detaljreguleringsforslag, og er utarbeidet i samarbeid med Byutvikling. Planprogrammet anbefales lagt ut til offentlig ettersyn. <> Dato: 01. Lokaliseringskart 02. Forslag til planprogram fra Acona

3 Utrykte vedlegg: Berørte planer og planstrategiske dokument Berørte planer Områdeprogram for planlegging og utvikling av Sentrum Sør Saksprotokoll: Sørbyen Områdeplan for Sørbyen i Tromsø, arkivsak 10/360 Kommunedelplan for Tromsø sentrum Klimaplan Transportplan Reguleringsplaner Kommunedelplan for Tromsø sentrum Kartutsnitt viser gjeldende regulering i området. Plantiltaket berører Følgende gjeldende planer: Planid 0001, Strandskillet, Nedre Dam, bygrensen 0508, Stranvg. Jens Olsens gt. Mellomvg. Peder Hansens gt. - Havna 0902, Mack`s bryggeri, Fryseriet og fyllinga på Strandvg. 1171, Nedre Klokkerjordet , Polarmiljøsenteret med omkringliggende områder 1330, Søndre innslag Sentrumstangenten 1359, Sentrumtangenten 1490, Peder Hansens gt. Grønnegata Musègata - Prestenggata

4 03 Planfakta Kart over berørte eiendommer Planområdets størrelse: ca. 54 daa Gjeldende reguleringsformål: Sentrumsbebyggelse 1 og Sentrumsbebyggelse 2, samt Friområde/Park. Foreslåtte reguleringsformål og areal: Kjøpesenter/Forretning m2 Hotell/Kontor/Tjenesteyting* m2 Forretning/Kontor/Tjenesteyting* m2 Forventet BRA m2 Differanse til dagens situasjon BRA m2 *Tjenesteyting omfatter kulturvirksomhet, undervisning utstillinger m.m. Andre relevante planfakta I tillegg til listen over kommer parkareal, parkeringsanlegg og trafikkareal. Det vil være aktuelt å kombinere formål og/ eller vertikaldele planen. 04 Beskrivelse av planprosessen Dato: Oppstartsmøte med byutvikling Annonsert oppstart av planarbeid (og tilskrevet partene) Annonseres ikke før vedtak om offentlig ettersyn av planprogram

5 05 Byutviklings -sjefens planvurdering Bakgrunn Mack Ølbryggerier AS skal flytte bryggeriproduksjonen ut fra dagens lokaler i Storgata i Hele anlegget i begge kvartalene blir derfor fristilt til ny bruk. Mack Kvartalet AS eier området og planlegger utvikling av for hotell, kultur, park, parkering, samt et kjøpe- og opplevelsessenter innenfor planavgrensningen. Planlagt ny bruk utløser krav til regulering med konsekvensutredning. Hovedinnhold Målet for planen er å legge til rette for transformasjon og utbygging av Mackkvartalene, samt etablere et sammenhengende parkdrag fra Kunstforeningen og ned til sjøen. Arealene i sjøkanten og langs Sørsjeteen skal vitaliseres, noe som vil inkludere etablering av strandpromenade. Mack Kvartalet AS ønsker utvikling av hotell, kultur, park, samt et kjøpeog opplevelesessenter i den eksisterende bygningsmassen. Det planlegges utvikling av eksisterende bygningsmasse og tilrettelegging for nybygg. Plantiltaket er basert på utbyggingskonsept offentliggjort i oktober I tillegg til ønsket utbyggingskonsept skal det utredes to andre utbyggingsalternativer, samt et 0-alternativ

6 Utredningstema Planlagt tiltak vil tilrettelegge for ny arealbruk, en høyere utnyttelse og oppgradering av parkområdet. Det forventes økt trafikkbelastning og økte byggehøyder som følge av dette. I planen skal det derfor gjennomføres alternativstudier for bygningsvolum, grønnstruktur og trafikale forhold. I tillegg skal 0-alternativet (dagens situasjon med innslag av industri- og lagervirksomhet) utredes. Tabellen nedenfor viser de ulike utbyggingskonseptene som skal utredes. Alternativstudiet skal belyse konsekvensene av tiltakene og underbygge beslutningsgrunnlaget for behandligen av planforslaget. Anbefalinger fra alternativutredningen for de enkelte tema, inkludert konklusjoner fra andre utredninger og vurderinger i planarbeidet, skal danne grunnlag for valg av ett utbyggingsalternativ. Til grunn for alternativutredningen ligger plantiltaket som omsøkes, i alternativdrøftingen benevnt utbyggingskonsept Tiltaket er i tråd med kommunens overordnede arealplaner og det legges ikke opp til en alternativdrøfting av tiltakets lokalisering eller program.

7 Utredningsalternativer fra Planprogram for Mack Kvartalet Utredningsalternativer fra Byutvikling Byutviklingssjefen ønsker en enklere og mer forståelig fremstilling av alternativene enn hva som fremgår av Planprogram for Mack Kvartalet fra Acona, datert Forslagsstiller og kommunen har ikke lykkes i å komme til enighet rundt en presentasjon av klare alternativer, og kommunen har derfor utarbeidet et eget forslag. Utredningsalternativene fra forslagsstiller ligger i vedlagt planprogram. Tabell A Illustrasjoner av alternativene må leveres ved oppstart av utredningsarbeidet for å skape et felles forståelsesgrunnlag av hva alternativene omfatter.

8 Plantiltaket er konsekvensutredningspliktig som følge av prosjektets investeringskostnad og prosjektets størrelse. Etter en vurdering av eventuelle virkninger av ønsket utbyggingskonsept har forslagsstiller og kommunen kommet frem til at følgende tema skal konsekvensutredes; bygningsvolum, grønnstruktur, klimatiske forhold, trafikale forhold, grunnforurensning og beredskap og ulykkesrisiko (ROS). Under de ulike tema følger det ulike undertema. Se tabell konsekvensutredningstema. Planprogrammet gir også en oversikt over tema og problemstillinger som skal vurderes i planarbeidet, men hvor det ikke er nødvendig med ytterligere utredninger. Se tabell vurderingstema i planbeskrivelsen. Utredningstema i konsekvensutredning Tabell B -

9 Vurderingstema i planbeskrivelsen Tabell C Bytuvikling har tatt ut punktene bygningsvolum, trafikale forhold og grønnstruktur og klimatiske forhold da disse inngår som del av konsekvensutredningen.

10 07 Konklusjon Planprogrammet er utarbeidet i dialog med Byutvikling. Det omfatter de problemstillinger som knytter seg til utbygging av Mack Kvartalet, og forholder seg til de rammer knyttet til områdeprogrammet for Sentrum Sør som er vedtatt av kommunestyret. Forslagsstillers utbyggingsalternativer er vanskelig å skille fra hverandre og kommunen har derfor sett behov for å fremstille utbyggingsalternativene enklere og klarere. Forslagsstiller ønsker ikke slike endringer. Forslagsstillers forslag legges uredigert ved saken. Planprogrammet, med kommunens alternativoppsett i tabell A og C, anbefales lagt ut til offentlig ettersyn. Byutviklingssjefen/,

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015. Telefon: 77 79 0115 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 12/3408 /29364/15-PLNID Inger Johanne Dehli 10.06.2015 1803 Telefon: 77 79 0115 Saken skal behandles i følgende utvalg: Byrådet PLAN - 1803 STAKKEVOLLVEGEN

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015. Telefon: 77 79 01 12

SAKSFRAMLEGG. Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015. Telefon: 77 79 01 12 SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1309 /31044/15-PLNID Robert Larsen 29.06.2015 1821 Telefon: 77 79 01 12 Saken skal behandles i følgende utvalg: X Byrådet Byutviklingskomité Kommunestyret

Detaljer

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS.

Tiltakshaver er Vangsveien Prosjekt AS. Planprogrammet er utarbeidet av Dark Arkitekter AS. Forslag til planprogram Detaljplan for Kvartal 121, Hamar Anne Diesens Torg Utarbeidet av DARK Arkitekter AS på vegne av tiltakshaver, Vangsveien Prosjekt AS Oslo/ /Hamar 23.04.2012 INNHOLD 1 INNLEDNIG...

Detaljer

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15

Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 SAKSFREMSTILLING Utvalg: Møtedato: Utvalgssak: Teknisk utvalg 09.06.2015 130/15 Avgjøres av: Sektor: Plan, miljø- og landbruksenheten Arkivsaknr.: Arkivkode: Saksbeh.: Christine Bjørndal Edvardsen 2013/3001

Detaljer

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING

OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 159/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 24.08.2015 OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR KLØFTA STADION OG DYRSKUEPLASSEN - 1. GANGS BEHANDLING Vedtak

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM HØRING OG OFFENTLIG ETTERSYN REGULERINGSPLAN FOR RJUKAN NÆRINGSPARK / RJUKAN TECHNOLOGY CENTER - TINN KOMMUNE Dato: Forslagsstiller: Reguleringsarkitekt: 20.01.2011 Rjukan Technology

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER 8. april 2015 FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR DEL AV HAREBAKKEN SENTER ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN

Detaljer

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE

LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE GNR/BNR: 64/18 LILLEBAUG NÆRINGSOMRÅDE RYGGE KOMMUNE FORSLAG TIL PLANPROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNING REV: ETTER OFFENTLIG ETTERSYN 18.11.2014 LANDSKAPSARKITEKTENE BERG & DYRING AS Postboks 1032, 1510 Moss.

Detaljer

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning

1 SAMMENDRAG 2 BAKGRUNN. 2.1 Formålet med planarbeidet. 2.2 Forslagsstiller og plankonsulent. 2.3 Krav til konsekvensutredning PLANBESKRIVELSE Detaljreguleringsplann for Kvartal 121 B. Anne Diesens Torg Plan id. 072200 Dato: 12.10.122 Revidert 26.09.13 1 Innhold 1 SAMMENDRAG... 3 2 BAKGRUNN... 3 3 PLANSTATUS... 4 4 BESKRIVELSE

Detaljer

Ullensaker kommune Regulering

Ullensaker kommune Regulering Ullensaker kommune Regulering SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 262/14 Hovedutvalg for overordnet planlegging 15.12.2014 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR S4 - SKOVLY, JESSHEIM Vedtak Med henvisning

Detaljer

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram

Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Grenseveien 92, Fredrik Selmers vei 4, Strømsveien 106, Helsfyr detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram Utarbeidet av: Lund+Slaatto Arkitekter AS for Entra Eiendom AS Høringsperiode

Detaljer

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken

Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken TEKNISK Endring av reguleringsplaner i Sørlandsparken Forslag til planprogram FOTO: ANDERS MARTINSEN FOTOGRAFER Forord Dette dokumentet er et forslag til planprogram for endring av reguleringsplaner i

Detaljer

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF

Romerike Avfallsforedling IKS heretter forkortet til ROAF Planprogram Detaljregulering ROAF miljøpark 25. september 2013 Utgivelsesdato 23. oktober 2013 Saksbehandler OGK Kontrollert av Kjetil Hansen Kristoffer Rein Godkjent av ***Godkjent av*** Signaturer Status

Detaljer

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012

Regulering. Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 Ullensaker kommune Regulering SAKSFRAMLEGG Utv.saksnr Utvalg Møtedato 286/12 Hovedutvalg for overordnet planlegging 10.12.2012 SLUTTBEHANDLING AV DETALJREGULERING FOR JESSHEIM VIDEREGÅENDE SKOLE Saksprotokoll

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING Side 1 av 9 Arkivsak: 09/4872-36 SAMLET SAKSFRAMSTILLING REGULERINGSPLAN HAMAR KOLLEKTIVKNUTEPUNKT - TIL OFFENTLIG ETTERSYN Saksbehandler: Johanne Aasnæs Sørum Arkiv: PLN 069000 Saksnr.: Utvalg Møtedato

Detaljer

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE

1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE ULLENSAKER Kommune SAKSUTSKRIFT Utv.saksnr Utvalg Møtedato 87/15 Hovedutvalg for overordnet planlegging 04.05.2015 1. GANGSBEHANDLING - DETALJREGULERING FOR SAGA TERRASSE Vedtak Med henvisning til plan-

Detaljer

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum

Fastsetting av planprogram - detaljregulering Fridtjof Nansens vei 11 - Bodø Airport Hotel, Sentrum Byplankontoret Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 10.02.2015 10479/2015 2013/3061 L13 Saksnummer Utvalg Møtedato 15/12 Komite for plan, næring og miljø 03.03.2015 Fastsetting av planprogram - detaljregulering

Detaljer

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen

Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Oppstart av planarbeid, nytt sprengstofflager ved Hamremoen Krødsherad kommune vedtok i kommunestyremøte 17.6 å starte arbeidet med ny kommunedelplan for hensynssoner nytt sprengstofflager på Hamremoen

Detaljer

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud

Områderegulering 0605_366 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Ringerike kommune Miljø og arealforvaltning Planprogram Områdereguleringsplan for Høgskolen i Buskerud avd. Hønefoss Områderegulering 0605_3666 Kunnskapspark Ringerike 1Høgskolen i Buskerud Revidert 16.11.2012

Detaljer

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE

SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE SAKSFRAMLEGG SKEDSMO KOMMUNE Saksmappe Løpenr. Saksbehandler 2014/2793 14370/2014 Lena Skjølås Bilic Kommuneplan 2015-2026 - Utleggelse til offentlig ettersyn Saksgang Utvalgssaksnr Utvalg Møtedato Formannskapet

Detaljer

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest

Bilbyen Alta. PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13. Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest Atkomst til Bilbyen Alta fra nordvest PLANPROGRAM tilknyttet reguleringsplan for Altahøyden sør næringsområde 15.08.13 INNHOLD: Side: 1. INNLEDNING:... 7 1.1 TILTAKSHAVER OG RÅDGIVERE:... 7 1.2 BAKGRUNN...

Detaljer

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart)

Forslag til planprogram til offentlig ettersyn. Ortofoto av Lystlunden med planavgrensning inntegnet (Ortofoto Vestfoldkart) Ny videregående skole og ny idrettshall i Lystlunden nord gnr/bnr 125/335 og del av gnr/bnr 125/307 med flere i Horten kommune Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig

Detaljer

Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11.

Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11. Planbeskrivelse til detaljplan for Dr. Wesselsgate 1-3, Eiendom 27/8/10-11. Dato; 20.01.2014 Vedtatt; 26.02.2014 Planid; 2030 2013012 GENERELT. Oversikt Planområdet ligger innenfor reguleringsplan for

Detaljer

Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan

Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan 2013 Forslag til Planprogram Billagstomta Rjukan SØNDERGAARD RICKFELT AS 12.06.2013 Innhold 1.0 Innledning... 3 2.0 Bakgrunn for saken... 3 3.0 Planområdets fysiske forutsetninger.... 4 4.0 Plansituasjon...

Detaljer

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum

Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell, kvartal 23, Sentrum Delegasjonsvedtak i plansak Dato Løpenr. Arkivsaksnr. Arkiv 30.06.2015 47623/2015 2011/4569 L12 Byplankontoret Vedtak om utlegging til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering for Grand hotell,

Detaljer

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012

Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 Randaberg kommune Notat Saksnr. Arkivkode Sted Dato 08/127-66 L12 Randaberg 04.07.2012 OMRÅDEREGULERING - RANDABERG SENTRUM, PLANID: 2008005 OPPSUMMERING AV MERKNADER VED OFFENTLIG ETTERSYN MED RÅDMANNENS

Detaljer

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk

Reguleringsplan for Sandbumoen masseuttak- Endring av driftstid for asfaltverk Sel kommune Utskrift av møtebok Arkivsak: 2008/327-56 Arkiv: REG-851 Saksbehandler: Line Brånå Dato: 12.11.2013 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 73/13 Formannskapet 27.08.2013 119/13 Formannskapet 10.12.2013

Detaljer

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn

Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Lutvannsveien 60, Lutvann leir. Detaljregulering med konsekvensutredning Forslag til planprogram til offentlig ettersyn Fagkyndig konsulent er Hjellnes Consult AS på vegne av forslagsstiller Forsvarsbygg.

Detaljer

Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune

Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune Planprogram for Gnr. 164 bnr. 865 m. fl. Nygårdsgaten 114, Bergen kommune 18.02.2014 Saksnr. 201320744/4 PlanID DEL I... 3 PLANENS FORMÅL, INNHOLD OG RAMMEVERK... 3 1 BAKGRUNN OG FORMÅL... 4 1.1 BAKGRUNN...

Detaljer

Levanger Næringsselskap AS

Levanger Næringsselskap AS Levanger Næringsselskap AS REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN SKOGN FORSLAG TIL PLAN- OG UTREDNINGSPROGRAM RG-PROSJEKT AS www.rg-prosjekt.no E-post: firmapost@rg-prosjekt.no Organisasjonsnr.: 942958722 Dato 07.02.06

Detaljer