MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET"

Transkript

1 NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: kl STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr. Innhold: 5/13 HØRING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLANARBEIDET I SYNNFJELL ØST - SYNNDALEN NORDRE LAND KOMMUNE, den 31. januar Liv Solveig Alfstad ordfører

2 Lnr.: 720/13 Arkivsaksnr.: 12/2762 Arkivnøkkel.: 143 Saksbehandler: HAA Utskrift til: HØRING AV PLANPROGRAM FOR KOMMUNEDELPLANARBEIDET I SYNNFJELL ØST SYNNDALEN Sammendrag: Det er nå utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplanarbeidet i Synnfjell Øst. Følgende målformulering er foreslått for kommunedelplanen: Kommunedelplanen skal legge til rette for en næringsbasert hytteutvikling i Synnfjell Øst, som bidrar til lokal verdiskaping på kort og lang sikt, og samtidig tar hensyn til landbruket, fast bosetting og natur- og kulturkvalitetene i området. Det anbefales å sende forslaget på høring samtidig med varsel om oppstart av kommunedelplanarbeidet. Vedlegg: Utkast til planprogram Kart med forslag til planavgrensning kommunedelplanområdet Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): Gjeldende kommunedelplan i Synnfjell Øst Saksopplysninger: Kommunedelplan for Synnfjell Øst ble vedtatt i 2003 og det er behov for en ny plan som er oppdatert etter dagens forhold. I henhold til Plan- og bygningsloven (Pbl) 4-1 er det nå utarbeidet forslag til planprogram som grunnlag for kommunedelplanarbeidet. Planprogrammet beskriver formålet med kommunedelplanarbeidet, prosessen og opplegget for medvirkning, og behovet for konsekvensutredninger. I planprogrammet er det foreslått følgende målformulering for kommunedelplanen: Kommunedelplanen skal legge til rette for en næringsbasert hytteutvikling i Synnfjell Øst, som bidrar til lokal verdiskaping på kort og lang sikt, og samtidig tar hensyn til landbruket, fast bosetting og natur- og kulturkvalitetene i området. For å øke den totale verdiskapingen er det viktig at det i kjølvannet av utbyggingen blir en næringsutvikling også på lang sikt, etter at hyttene er utbygd. Engasjement, kompetanse og samarbeid mellom ulike aktører er blant forutsetningene for å få til dette. Det er et ønske at en næringsbasert hytteutvikling skal bidra til ringvirkninger i det øvrige lokalsamfunnet og i

3 flere sektorer. Kommunen kan være en positiv tilrettelegger for dette, mens private interesser er de som må drive og gjennomføre en slik utvikling. Kommunens strategi for å bidra til målet som nevnt over er i første rekke en hensiktsmessig kommunedelplan. De fem viktigste pilarene i planen blir å: 1. Legge til rette for feltmessig utbygging og fortetting av hytter innenfor tre fokusområder: området rundt Spåtind Sport Hotell og Synnseter Fjellstue, Området med Vesleslåttet, Klevmosæterhøgda, Storslåttet, og Krokhølen samt området rundt Åssætra. Det vil si at hovedtyngen av utbygging av hytter/næring og tilhørende infrastruktur legges til disse fokusområdene. 2. Bidra til god arealutnyttelse og tilrettelegging for felles og helhetlig infrastruktur i utvidet forstand med veier, vann, avløp, tilrettelagte gangveier/stier, rasteplasser, utsiktspunkter, parkeringsplasser og skiløyper, turistrettet virksomhet, massetak med mer. 3. Stille krav om felles planlegging i området for å sikre punkt Sikre grønne arealer som ikke skal berøres av tiltak. 5. Videreføre og videreutvikle merkevaren Synndalen; Synndalen skal være et område med god plass for den enkelte, med enkel og kort avstand til helårs turveinett og andre tilrettelagte aktiviteter i vakkert natur- og kulturlandskap. I henhold til PBL 4-2 skal planens virkning for miljø og samfunn konsekvensutredes. Der det ikke eksisterer tilstekkelige registreringer, skal det gjennomføres beslutningsrelevante kartlegginger og utredninger. Fareområder, og områder som innebærer risiko eller sårbarhet avmerkes i planen som hensynssone. I hht Pbl. 4-3 skal det utarbeides risiko og sårbarhetsanalyser for forhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål. Forhold som skal utredes nærmere i dette planarbeidet er: * Naturverdier * Kulturminner og kulturmiljø * Friluftsliv * Landskap, terreng og klima * Vegetasjon * Vann og vassdrag * Landbruk og beiterett * Samfunnssikkerhet og beredskap * Teknisk infrastrutur * Utforming og plassering av bebyggelsen * Behov for masser og massedeponi * Lokalisering av andre næringsområder * Skiltplan * Snødeponi

4 * Industriområde Avgrensing av planområdet er vist på vedlagt kartskisse Budsjettet på en fullstendig kommuneplanprosess inkludert alle utredninger er kr Det er allerede bevilget finansiering på den interne prosjektledelsen i planprosessen pålydende kr ,-. De resterende kr til ulike utredninger i planprosessen anbefales bevilget gjennom vedtak om varsel av oppstart. I foreslåtte framdriftsplan i planprogrammet legger vi opp til utlegging av planen til 1. gangs høring februar Vurdering: Rådmannen vurderer at utkastet til planprogram vil gi et godt grunnlag for arbeidet som skal gjøres i forbindelse med kommunedelplanarbeidet for Synnfjell Øst Synndalen. Det er lagt opp til en administrativ styringsgruppe bestående av Rådmannens ledergruppe. Formannskap og Hovedutvalg for LMT involveres løpende i arbeidet med planen. I tillegg vil det bli arrangert åpne møter for å sikre en god medvirkning. Planprogrammet sendes på høring ihht Plan og bygningsloven 12-9 og det legges ut til offentlig ettersyn samtidig med varsel om oppstart og kunngjøring av planarbeidet. Rådmannen anbefaler at det gjøres vedtak om å sende forslaget til planprogram på høring og varsle oppstart av kommunedelplanarbeidet. Administrasjonens innstilling: Rådmannen vil råde Formannskapet til å fatte slikt vedtak: I henhold til Plan- og bygningsloven (Pbl) 4-1 er det utarbeidet forslag til planprogram som grunnlag for kommunedelplanarbeidet i Synnfjell Øst -Synndalen, som i henhold til Pbl sendes på høring samtidig med varsel om oppstart av kommunedelplanarbeidet. NORDRE LAND KOMMUNE, den 30. januar Jarle Snekkestad Rådmann Halvor Askvig

5 NordreLandkommune SynnfjellØstSynndalen,Planprogram,februar2012 SYNNFJELLØSTSYNNDALEN PLANPROGRAMFORPLANARBEIDMEDNYKOMMUNEDELPLAN SYNNFJELLØSTSYNNDALEN SynnfjellØstSynndalen,Planprogram1

6 2 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord Innledning Bakgrunnforplanen Omplanprogram Formåletmedplanarbeidet Rammerogføringerforplanarbeidet Lovgrunnlag Statligeføringer Regionaleføringer Kommunaleføringer Forslagtilplanområdebeskrivelse Landskap,naturogkulturverdier Næringsaktivitet,eiendomsforhold,oginteressegrupper Infrastrukturogbosetting Næringsmessigemuligheter Lokalverdiskaping ogsåpålangsikt Muligheter Kravomfellesplanlegging Eksisterendeplanerogframtidigebyggeområder Forholdettileksisterendeplaner Framtidigbehovfortomterfortettingogutvidelse Konsekvensutredningerogandrenødvendigeutredningerførarealdisponeringforetas Naturverdier Kulturminnerogkulturmiljø Friluftsliv Landskap,terrengogklima Vegetasjon Vannogvassdrag Landbrukogbeiterett Samfunnssikkerhetogberedskap Tekniskinfrastruktur Utformingogplasseringavbebyggelsen Behovformasserogmassedeponi Lokaliseringavandrenæringsområder Skiltplan Snødeponi Industriområde Forslagtilarealdisponering Organisering,medvirkning,framdrift Organiseringavkommunedelplanarbeidet Medvirkningoginformasjon Framdriftsplan Økonomi...28 Vedlegg:Kartmedforslagtilnyttplanområde

7 Forord NordreLandkommuneharlangetradisjonerforfritidsbebyggelse,menharfremdeleset uutnyttetpotensialiforholdtilverdiskapingknyttettilturisme,reiselivoghytteutvikling. SynnfjellØstmedSynndaleneretavdeviktigsteområdeneikommunenforvideresatsingpå hytteutviklingogfjellturisme.deterbehovforennyogframtidsrettetkommunedelplanfor næringsbasertutviklingituristøyemediområdet.detteplanprogrammetskissererhvordan arbeidetmedålageennykommunedelplanforsynndalenskalforegå.itilleggvil planprogrammetskisseredeoverordnedemålsetningeneforhvakommunedelplanenskalløse iforholdtilfremtidigutviklingisynndalen. Planenskalværeetfremtidsdokumentsomkartfesterogbeskrivertiltaksomskalrealiseresi etapperogoverenperiodepåminimum12år. 3

8 1.Innledning 1.1.Bakgrunnforplanen PlanområdettilSynndalenharmangekvaliteteriforholdtilåsatsepånæringsbasert hytteutviklingogturisme.områdetharenlangtradisjonforfritidsbebyggelse,ogbærerpreg avåhaenblandingmellomhyttermedlavtilmiddelsstandardognyehyttermedhøy standard.deterogsåenblandingmellommanglende/litehelhetliginfrastrukturogtildelshøy gradavutbygdinfrastruktur.områdetbeståravarealersombegynneråblihøytutnyttetog områdersomikkeerblittutvikletsiden1950tallet.synndalensomområdebærerpregavog ikkehahattenomforentoghelhetligplanforutviklingen.tiltakersattigangpåflereområdet samtidig,utenatdisseersattietoverordnetsystem.forbosetting,næringsutviklingi kommunenogframtidigbrukogforvaltningavområdeterdetbehovforåtenkenyttog helhetligforåbidratilenpositivutviklingoggodesynergieffektermellomturisme,lokal befolkningognæringsliv. Deterbehovforennykommunedelplanforåimøtekommeinteresseriforholdtilutbygging avfritidsboligerogandrenæringerknyttettilturisme,landbrukmv.ennykommunedelplan forsynndalenmåiendastørregradenntidligereplanertahensyntilatdetidagbygges fritidsboligermedhøyerestandardennfør.dettemedførerblantannetbehovformer helhetligeløsningerforhåndteringavvannogavløpoganneninfrastruktur.fordette områdeterdetderforenforutsetningatgrunneiernesamarbeiderslikatdetermuligå gjennomførefellesplanleggingmedhelhetligeløsninger. Dennyekommunedelplanenskalogsåivaretaogkartfesteområdersomikkeskalbyggesut. Dettekanværeområdersomharstorinteressepågrunnavkulturhistoriskefunn,spesielle naturtyper,biotoper,visuellekaraktertrekkect.planenskalsamtidigleggetilretteforikke kommersiellutbygging.denskalleggetilretteforogkartfesteblantannetskitraseer, hundeløyper,ganglinjer/stier,fellesparkeringsplasser,informasjonspunkter,fiskeplasserect. Nykommunedelplanskalværeenhelhetligplansomivaretarbådeuliketyper utbyggingsinteresserogbevaringsinteresserdekommende20årene. Basertpådagensforutsetningervedtokformannskapethøsten2011atdetskullestartesopp arbeidmedennykommunedelplanforsynndalen. 1.2.Omplanprogram Forutforplanprosessenskalkommunenutarbeideetplanprogram,jfPbl 41.Detteskal gjøreredeforformåletmedplanarbeidet,prosessenogoppleggetformedvirkning. Programmetskalogsåutredebehovogoppleggforkonsekvensutredninger,ogerenskissefor hvordanarbeidetmedkommunedelplanenskalforegå.planprogrammetvedtasav kommunestyret. 4

9 2.Formåletmedplanarbeidet KommunensmålfornykommunedelplaniSynndalen KommunedelplanenskalleggetilretteforennæringsbasertturismeiSynndalensombidrartil lokalverdiskapingpåkortoglangsikt,ogsomsamtidigtarhensyntillandbruket,fast bosettingognaturogkulturkvaliteteneiområdet. Kommunensstrategiforåbidratildettemåleteriførsterekkeenhensiktsmessig kommunedelplan. Defemviktigstepilareneiplanenblirå: 1. Leggetilretteforfeltmessigutbyggingogfortettingavhytterinnenfortrefokusområder: områdetrundtspåtindsporthotellogsynnseterfjellstue,områdetmedvesleslåttet, Klevmosæterhøgda,Storslåttet,ogKrokhølensamtområdetrundtÅssætra.Detvilsiat hovedtyngenavutbyggingavhytter/næringogtilhørendeinfrastrukturleggestildisse fokusområdene. 2. Bidratilgodarealutnyttelseogtilretteleggingforfellesoghelhetliginfrastrukturiutvidet forstandmedveier,vann,avløp,tilrettelagtegangveier/stier,rasteplasser,utsiktspunkter, parkeringsplasserogskiløyper,turistrettetvirksomhet,massetakmedmer. 3. Stillekravomfellesplanleggingiområdetforåsikrepunkt2. 4. Sikre grønne arealersomikkeskalberøresavtiltak. 5. VidereføreogvidereutviklemerkevarenSynndalen;Synndalenskalværeetområdemed godplassfordenenkelte,medenkelogkortavstandtilhelårsturveinettogandre tilrettelagteaktiviteterivakkertnaturogkulturlandskap. Planprosessenskalsørgeforenavveiningogsamordningavulikeinteresserinnenfor planområdet.detskalutarbeidesensammensattkonsekvensutredningsomfølgerplanen, somviseraktuellekonsekvenservedendretarealdisponering.denneskalgigrunnlagforå vurderearealdisponeringeriplanen. Kommunedelplanenvilvedvedtakerstattekommuneplanensarealdeliområdet,ogbørved rulleringavarealdeleninnarbeidesidenne.denvedtattekommunedelplanenblirjuridisk bindendeforarealbrukeninnenforplanområdet. 5

10 3.Rammerogføringerforplanarbeidet Blantviktigeføringerforplanarbeideter: 3.1.Lovgrunnlag - Lovomplanleggingogbyggesaksbehandlingav27.juni2008(forkortettilPbl.). - Lovomvassdragoggrunnvannav24.november Lovomvernmotforurensingogomavfallav13.mars Lovomforvaltningavnaturensmangfold(Naturmangfoldloven)19.juni Lovomfriluftslivetav28.juni Lovomkulturminnerav10.juni Statligeføringer Aktuellestatligeføringeriforholdtilkommunalplanlegging: - Rikspolitiskeretningslinjerombarnogplanlegging - Rikspolitiskeretningslinjerforvernavassdragognylovomvassdragoggrunnvann - RikspolitiskeretningslinjerforsamordnetarealogtransportplanleggingSt.meld.nr. 26( )Regjeringensmiljøvernpolitikkogriketsmiljøtilstand - St.meld.nr.42( )Biologiskmangfold - St.meld.39.( )Friluftsliv einvegtilhøgarelivskvalitet - Statligplanretningslinjeforklimaogenergiplanleggingikommunene(2009) - Retningslinjeforbehandlingavstøyiarealplanleggingen - Forurensningsforskriftenkap.30(ang.produksjonavpukk,grussand,singel) 3.3.Regionaleføringer Planer: - Fylkesplan Regionalthandlingsprogram2005. MulighetenesOppland - Fylkesdelplanforkulturminnevern Jotunheimensforgård.Interkommunalkommunedelplan JordvernstrategiforOppland(2007) - Regionplanforsamfunnssikkerhetogberedskap VerneplanLangsuanasjonalpark - Miljøprogram forOppland 3.4.Kommunaleføringer - PlanstrategiforNordreLandKommune( ) - RosanalyseforNordreogSøndreland - Kommuneplanensarealdel( )Kommuneplanensarealedelerunder utarbeidelse. - Gjeldenereguleringsplaneriområdetjfr.kap.7 Kommuneplanensarealdel Kommuneplanensarealdelerunderutarbeidelse,ogdetvilbliarbeidetparalleltmeddenne ogkommunedelplanen.områdetfordennekommunedelplanenvilliggeunder kommuneplanensarealedelogmåforholdesegtildeoverordnederetningslinjersomdenne beskriver. 6

11 4.Forslagtilplanområdebeskrivelse Planområdeterforeslåttihenholdtilvedlagtekart,ogernoeutvidetiforholdtiltidligere kommunedelplanområde.planområdeterbegrensettilområderderkommunenmenerdet børsatsespåenaktivhytteogturistutviklingogtilhørendearealerforfellesgoderog infrastruktur. PlanområdetliggeriNordTorpaidennordvestredelenavNordreLandkommune.Området strekkersegfraområderisør,derdetavgrensesvednysætra,medspredtbosetting, kulturlandskapogjordbruksaktivitettilfjellskogområderinord,medkarakterav rekreasjonsområde.områdetharnærbeliggenhettilsynnfjellet,medspåtind1414mohsom høyestepunkt. 4.1.Landskap,naturogkulturverdier Planområdetdomineresavkulturlandskapsamtskogogfjellområder.Vernskogbelteti områdeteraltnordforåssætervegen.landskapsrommetdefineresavelvedalenmedelva Synnasomgårinordsørretning.IvestavgrensesområdetavfjellmassivetSynnfjellog Spåtind(1414moh)Duvendeåslandskapmedstørreskogområderstrekkersegisørligretning. BådeSkjervungfjelletogNysfjelletliggerinnenforplanområdetsomavgrensesav Dokksfløyvannetiøst.Innenforplanområdetfinnerenflerevann,medSynnfjorden,Dokksfløy ogoppsjøensomdestørste. Kulturlandskapetomfattesavlandbruk,noespredtbosetting,spredtogtettbebygdeområder mednyogeldrefritidsbebyggelseogeldreseterområder.deleravområdetbærerpregav gammeltstølslandskapsomikkelengerskjøtespåtradisjoneltvis.deterenstorutfordring medøkendegjengroingiområdet,somfølgeavmindreogendretlandbruksaktivitet,og fraflytting. DeterendelSEFRAKregistrertebygningeriområdet Deterflerearkeologiskekulturminneriområdetogenflyscanningavområdetsommeren 2012visteatdetfinnesbådeflereogtetterefunnennentidligereharregistrert. 4.2.Næringsaktivitet,eiendomsforhold,oginteressegrupper Avnæringsaktiviteterdetjordogskogbruksomerdetdominerendeiområdet.Detfinnes flereeldresætreiområdetmendeflestavdisseeridagikkeibrukitradisjonellbetydning. Dyrketjordbrukestilslåttellerbeite,myegjennomleieavtalermedeierne.Gjengroinger imidlertidetøkendeproblem,bådeiseterområderogdetøvrigekulturlandskapet,fordideter utfordrendeåfåtilenøkonomiskbærekraftigforvaltningder. Nestetterlandbrukerdetgenerellturistnæring,hytteutviklingoghotelldriftsomerde viktigstenæringsveieneiområdet. VidereerdetiNordTorpaendelselvstendignæringsdrivendeinnenforhåndverkstjenester, entreprenørvirksomhet/byggoganlegg. 7

12 Eiendomsforhold Storedeleravplanområdetbeståravprivategrunneiendommer.Hvoravmangeerorganiserti UtmarkslagetforDokksfløyogSynndalen.Grunneierlagetvilværeetviktigsamarbeidsorgani denvidereplanprosessen.inorderstoredelereidavstatsskog,samtatdethererstore arealermedbygdeallmening. Interessegrupper Itilleggtilgrunneiernevildetværeflereinteresseorganisasjoner/intressenter. Detbørtidligiplanarbeidetutarbeidesenlisteoverinteresseorganisasjonerogderettersettes avenreferansegruppefordeulikeinteressegruppene,somjobbertettoppmotkommuneni utarbeidelsenavkonsekvensutredningerogkommunedelplanen. 4.3.Infrastrukturogbosetting Infrastruktur OmrådetharengjennomfartsveimedSynnfjellsvegeninordsørretning.Denneknytter områdetoppmottorpaogdokkaisøroglangsua/lenninginord.franordviakryssetved oppsjøenkanenkommeinniplanområdetbådefralillehammeroglenningen/etnedal.veien frakryssetvedoppsjøenerkuntilgjengeligmedbilsommerstid.påvinterenstengesdenne rettnordforrødekorshyttavedspåtindsporthotell.fraspåtindsporthotellognordoverer veienkommunalveimedgrusdekke.frahotelletogsøroverbleveiennyasfaltertsommeren 2012.Øvrigveinettiplanområdeterprivategrusvegerdelvisstengtmedbom.Deulike vegenefordelersegfrasynnfjellsvegeniforskjelligearmerutenatdeinternterknyttet sammenellerknyttettilvegerinaboområdet. Deteringenetablertebussforbindelsergjennomområdet,menskolerutagårinntilområdet vednysætra. Deterutbygdstrømnettistoredeleravområdet.Bredbåndfølgerstrømnettet. VAnettethariplanområdetgåttfraåværeenkeltanleggforhverenkelthyttetilidagåvære etrelativtgodtutbyggetfellesnettmedtilhørenderenseanlegg.anleggetharistorgradvært bygdutundersøassomidageierogdrifterdette.anleggetsomitilleggtilrørtraseerblant annetbeståravrenseanlegg,tettetankerogmidlertidigetankerharværtbygdutoverlengre tidogdetforeliggerperskrivendestundingenkomplettdigitalisertoginnmåltoversiktover heleanlegget.detvilidenvidereplanprosessenværeennødvendigjobbåfåregistrertog kartfestetalleutbygdedeleravanleggetbådeitrase,høyder,dimensjoner,kvalitetogtype anlegg.varegistreringenskalitilleggfavnedeområdersomerutbygdutenforsøassitt anleggogdehyttersomikkeerkobletpånoenformforfellesanlegg.dettegjelderblant annetvaanleggetmedrenseanleggvedspåtindsporthotellogomliggendehytter. DetskalutarbeidesettemakartmedeksisterendeVAanleggiforkantav konsekvensutredningerinnenfortemainfrastruktur. 8

13 Bosettingogbebyggelse InnenfordetforeslåtteplanområdetbordetkunfastboendevedNylenogenfamiliepå SpåtindSportHotell.Deterperidagomlag800fritidsboligerinnenforplanområdet. Bebyggelseniområdetkandelesinnidissekategoriene: - Landbruksbebyggelse:Stølersomdelvisstårtommeellerbenyttessomfritidsboliger. - Eldrehyttebebyggelse,spredtogihyttefelt:Dissehytteneharoftelavstandard,detvil siikkeinnlagtvaogstrøm.detteeristorgradmindrebygg. - Eldrerenoverthyttebebyggelse,spredtogihyttefelttilkobletVAogstrømnettogmed utvidedebygningsenheteroganlagtvei - Nyerehyttebebyggelse:OftestørrehyttermedhøystandardogtilkobletfellesVAnett ogstrømnett - Leilighetskomplekser:SynnsæstramedselveierleilghetertilkobletVAnettogstrømnett - Hotell;SpåtindSportHotell - Kafe;Synnfjellporten Servicetilbudogfritid Innenforplanområdeterdet2serveringssteder:etvedSynnfjellportenogetvedSpåtind SportHotell.Deterprdagsdatoingendetaljhandelsbutikker,menSynnfjellportenharnoe utsalgavenkledagligvarer. SpåtindSportHotelldriverkonvensjonelthotellmenharitilleggaktivitetersomalpinbakkeog oppkjørteskiløyper. Innenforplanområdeterdetetutstraktskiløypenett.Detteerbådeturløyperinnoverifjellet oglangsdalenogkonkurranseløypernordforspåtindsporthotell.omsommerenerdet muligheterforsyklingogstierogvegerforturgåing.itilleggfinnesdetetrelativtutstrakt løypenettforhundekjøringiområdet. SynnfjordenogDokksfløyharsalgavfiskekort.ISynnfjordenfinnesdetmuligheterfor båtutleie. Hytteogvelforeningeriområdeteraktivemedendelarrangementergjennomåret. LavoenvedKrokhølenharulikearrangementeriferier,særligvinterstid. SynnfjellarrangementerarrangererhvertårTourtheSynnfjell. Itilleggarrangeresflereskirennogandreaktivitetergjennomåret. Nyttav2013varhundeløpetMushSynnfjellsomtiltrakkseg55spannmedinntil600hunder. LøpetgåriegnehundeløyperiSynnfjellet. 9

14 5.Næringsmessigemuligheter 5.1.Lokalverdiskaping ogsåpålangsikt Hyttebrukerneer deltidsinnbyggere,somerviktigfordetøvrigereiselivetogandrelokaleog regionalenæringsdrivende. Detbørarbeidesmålrettetforåfremmeverdiskapingiogitilknytningtilområdet ogsåetter athytteområdeneerferdigutbygd.hyppigbrukavhytteneoghøylokalomsetningavvarerog tjenesterforhyttebrukernebidrartildette.hytterhariøkendegradblittet hjemnummer to forflere,foreksempelerdetstadigfleresomogsåtaribrukfritidsboligensom hjemmekontor,ogfleresomharmerfritid.foråoppnåsynergieffekteravhytteutbyggingen ogverdiskapingpåsikterdetavbetydningatdeteretvisstomfangavhytteriområdet,ogat dissebrukesmestmulig.øktbrukogøktekravtilmodernekomfortstillerstørrekravtil infrastrukturogbidrarogsåtiløktbrukavlokalevarerogtjenester. Hytteutviklingeniplanområdethargåttfortdesiste10åreneogdetseruttilatdetpositive markedetkanvedvare.detoppfattesavmangesompositivtåhaenhytteinærhetenav aktivekulturlandskapogdetkanutviklesegpositivesynergieffektermellomlandbrukog turisme.landbrukettrengerflerebeinåståpå.næringsbaserthytteutviklingkangimulighet fordethvisgrunneiernedeltaraktivtiverdikjedenvedutviklingavhytteområder,sammen meddetøvrigenæringslivet. Engasjement,kompetanseogsamarbeidmellomulikeaktørererblantforutsetningeneforåfå tilenslikutvikling.fårentildettevildetkunnebidratilnæringsutviklingforflere,oggi ringvirkningerienstørredelavlokalsamfunnetrundt.kommunenkanværeenpositiv tilretteleggerfordette,mendetmåværeprivateinteressersomdriveroggjennomføreren slikutvikling. Detkanogsåværehensiktsmessigfornæringsutøverneåseutviklingenavtilbudi sammenhengmedomkringliggendeturistområderutenforplanområdet,foreksempeli Lenning/Etnedal,LangsuanasjonalparkogSynnfjellSyd. 5.2.Muligheter Områdeterallsidigogattraktivtforulikeformerforfriluftslivogrekreasjon.Innenfor planområdeterdetetvariertlandskapmedkulturlandskap,skogsområderoghøyereliggende fjellskogområderoppmotfjellet.snaufjelletliggernærtogletttilgjengelig.denkorteavstand tillangsuanasjonalparkinordgirmuligheterforaktiviteterknyttettilnasjonalparken.deter godemuligheterforopplevelserknyttettilvannogelversommerstid.vinterstiderdette sværtsnøsikreområdersompassergodtforskiogandrevinteraktiviteter.detergodtilgang påoppkjørteskiløyper,ogtradisjonelleturstier. Forutennaturopplevelserbyrområdetogregionenpåvariertekulturopplevelser,blantannet knyttettillokalhistorieogtradisjoner.randsfjordmuseeneavdelinglandsmuseumog Kittilbu,Dokksfløydammen,GrønvoldSagogMølleerblantaktuelleseverdigheter. Opplevelserknyttettilhåndverk,byggeskikk,kulturminner,sætringellermattradisjonerkan væreandremuligheter.deteretaktivtmiljøikommuneninnenulikefriluftsaktiviteter,som 10

15 11 foreksempeljakt/fiske,hestesport,hundekjøringmedmer.kommunenharressurspersoner ogmiljøermedkompetansepåalledisseområdene,somkanbrukesiforholdtil reiseliv/turistutvikling.nordrelandharetriktkulturlivmedaktuelletilbudfortilreisende,og LandsbyenDokkaharbredtspekteravserviceoghandelsfunksjoner. Utviklingenavtiltakeravhengigavdeinitiativsomkommerfraulikenæringsaktører. Nedenforerdetlistetoppendelmulighetersomkanhapotensialiområdet.Listenerikke uttømmende. Tabell1 Muligheter Eksempler Salgav tjenesterog produkter Håndverkstjenester,vaktmestertjenester,løypekjøring,renhold,transportog andretypetjenester Tilrettelagteopplevelserinærmiljøet;kunsthåndverk,foto,mattradisjoner, gårdsbesøk,guiding(jakt,fiske,severdigheter,kulturhistorieetc) Salgavulikeproduktertilbygg/vedlikehold,håndverk,mat,etc Utleieavhytterogleiligheter( varmesenger ) Utleieavutstyrtilulikeaktiviteter Aktiviteter Langrenn,alpint,snowboard,hundekjøring,sykling,jaktogfiske,turgåingfor gåendeogrullende,klatring,hestesport,vannaktivitetersomvindsurfing,kajakk,ro ogbadelivsamtkaitingpåvinteretc(noeavdettevilkrevetilretteleggingog dermedbliendelavtjenestetilbudet) Muligheteneitabell1eravhengigavulikgradavinvesteringerogarealer,noenermer krevendeåtilretteleggeforennandre.kommunedelplanenskaltahøydeforåsetteavarealer tildennetypenaktiviteteroghåndterearealdisponeringiforholdtildetteitilleggtilden tradisjonellearealdisponeringenavinfrastrukturoghyttetomter.

16 12 6.Kravomfellesplanlegging seogsåillustrasjon1og2nedenfor Planområdeterstortoginneharstoreinvesteringerogfellesløft.Foråfåtilenlogiskog helhetligutviklingavområdetdermansikrergodplanleggingoggjennomføringavfellestiltak, vildetidenvidereplanprosessenbliutarbeidetettsettavrekkefølgebestemmelserfor hvordanplanområdetskalutviklestrinnvis.rekkefølgebestemmelsenevilliggei kommunedelplanen.detvilherblantannetblikartfestethvilkefellestiltaksomforventes utbygdisammenhengmedannenutbyggingsomforeksempelhytteutvikling. Forpliktendesamarbeid Kommunenvilinnenfordetnyekommunedelplanområdetstillekravtil grunneierne/utbyggereomenfellesplanleggingidefinerteområderførreguleringsplanerfor degitteområderbehandles,(jfr.pbl 118e).Detteernødvendigforblantannetåoppnåen arealeffektivutnyttingmedfellesoggodeløsningerforblantannetvei,vannogavløpsamt skiløyper,turveiermm.kravetomfellesplanleggingbetyripraksisatdetikkevilblibehandlet reguleringsplanerderdetikkeeretgrunneiersamarbeidpåplassmedblantannetenbindende avtalepåhvordanfellesarealerogfellestiltakskalløses. Gjennomrekkefølgebestemmelservilkommunenstillekravomrekkefølgepåutbyggingen noesomskalbidratilenkontrollertutbyggingmedenfornuftiginfrastruktur,jfpbl 127pkt 10.Detteskalværerekkefølgebestemmelserinterntpådeulikereguleringsområdene,ikke reguleringsområdeneimellom.rekkefølgebestemmelsenevilbeskriveihvilkenrekkefølge hyttetomterskalbyggesutoginnehabestemmelserforutbyggingavfellesgodersom infrastrukturmedblantannetva,vei,tilrettelagteganglinjerogløypenett,rasteplasser, utsiktspunkterogparkeringsplasser.dettebidrarogtilensamfunnsogbedriftsøkonomisk bedreutbygging,noeallepartervilværetjentmed. Kommunenvilmedkommunedelplanenkartfesthvilkeområdersommåhaenfelles planleggingpåplassførevt.forslagtilreguleringsplanervurderes.kommunenvilmed kommunedelplanenkartfesteogbeskrivehvilketiltaksomskalutføresinneforhvilke reguleringsplanområde.dettekanværetiltaksomhørertilinneforgitte reguleringsplangrensermenogsåtiltaksomnaturligbindesoppmotdetgitte utbyggingsområdet.rekkefølgebestemmelseneikommunedelplanenskalsinoeom rekkefølgenpåutbyggingenavpålagtefellestiltakiforholdtiløvrigutbygginginnenfor reguleringsplanområdet. AvdettefølgeratallefellestiltakværesegVA,vei,bredbånd,tilrettelagtegang/sykkelveier, skiløyper,stierrasteplasser,utfartsparkeringermedmermåværeplanlagtogkartfestetpå kommunedelplannivå.viderefølgeratkommundelplanenkartfesterogbeskriverhvilkefelles tiltaksompåfallerdeulikereguleringsplanområdene. Førplanleggingavhyttefelterdetderforavgjørendeatgrunneierneetablereretforpliktende samarbeidforåkunnefremmeenfellesreguleringsplanforetområde.dettemåværepå plassførkommunenbehandlerreguleringsplanerogrealiseringavområdenekanskje.etslikt samarbeidkanorganiserespåulikemåter,oginneholdeulikeelementer.desomnaturlig inngårietsliktsamarbeidergrunneieresomberøresmedfordelerogulemperav hytteutbyggingen,detvilsiogsågrunneieresomikkeselgertomter,mensomerberørtpå andremåter.detergodeeksemplerpåforskjelligesamarbeidsløsningerfraandreområder,

17 dergrunneiernesegimellomharkommetframtilfordelingsordningermedhensyntil inntekterogutgifter. Engodogveldrevetinfrastrukturgiretpositivtinntrykkoverforhyttekjøpereogeiere.Et etablertgrunneiersamarbeidkanogsågjøredetmuligforgrunneierneogytterligereutvikle tjenesterogaktivitetersammen.pådenmåtenkandetteøkeområdetsattraktivitetoverfor bådenyehyttekjøpereogeiereaveksisterendehytter.detbidrartillokalverdiskapingutover selvetomtesalget. Itilleggvilkommundelplanenpåleggegrunneiere/utbyggereåværemedpåenkelte fellestiltaksomvilbliknyttetoppmotflereulikeutbyggingsområder.dettekanforeksempel væregangveitraseerellerparkeringsplassersomikkeliggerinnefornoenhytte /næringsutbyggingsområder.dettevilværetiltaksomavklaresidenvidereplanprosessenog somkartfestesoginngårirekkefølgebestemmelseneikommunedelplanen.dettekantil eksempelværetiltaksomgirsynndalendetlilleekstrakonkurransefortrinnetiforholdtil andretilsvarendeogkonkurrerendehytteområderifjellet. Tiltakeneskalværenøyegjennomtenktgjennomenfellesforståelsemedgrunneierenog brukereavfjelletførdissekartfestesikommundelplanen.idenvidereplanprosessenskaldet utredeshvordanenfordelingsnøkkelpåkostnaderogutbyggingskalutformes.kommunenvil foråfremmesynndalensometattraktivtturistmålikommunenbidraogforpliktersegderfor tilåståforplanleggingogplanleggingskostnadenegjennomnødvendigereguleringsog byggeplanersamtoppfølgingavatdissefellestiltakeneblirgjennomførtitrådmed intensjonene.slikefellestiltakkantileksempelværetilrettelagteskiløypetrasser/turveinett, utfartsparkeringer,rasteplasseroglignende.kommunedelplanenvilredgjøreforogkartfeste hvilketiltakdettevilgjelde.kommunensersynndalensomenattraktivturistdestinasjonmen ogsåetnaturområdesombidrartilgenerellnytteoggledeforallekommunensinnbyggereog ønskerderforåbidratilutviklingavområdet.kommunenskalderforgjennom kommundelplanarbeidtvelgeettiltaksomfremmersynndalenognordrelandsom turistdestinasjonogbidramed20%avkostnadenepådettefellestiltaket. Utbyggingsavtaler/samarbeidsavtaler Forågjennomførefellestiltakvildetiforbindelsemed kommunedelplanen/reguleringsplanprosessenværeaktueltmed samarbeidsavtaler/utbyggingsavtalermellomprivateutbyggereogkommunenpåendel områder,jfpbl 171.Iarbeidetmedkommunedelplanenskaldetklarleggesforhvilketema detteeraktuelt. 13

18 Illustrasjon1Oversiktoverfremdrift/organiseringavarbeidetfremtilutarbeidingav planforslaget 14

19 Illustrasjon2 Oversiktoverhvordankravomfellesplanleggingvilbliorganisert 15

20 7.Eksisterendeplanerogframtidigebyggeområder 7.1.Forholdettileksisterendeplaner Tabell2 Planid Navnpåplanen Typeplan Planstatus Merknad R2Vesleslåttet Reguleringsplan Gjeldende Innenfornytt planområder R3Klevmoseterhøgda Reguleringsplan Gjeldende Innenfornytt planområder R4Klevmosetervegen Krokhølen Reguleringsplan Gjeldende Innenfornytt planområder R5Krokhølen Strangsetra Reguleringsplan Gjeldende Innenfornytt planområder R6Storslåttet Reguleringsplan Gjeldende Innenfornytt planområder R7Åssetra Reguleringsplan Gjeldende Innenfornytt planområder R8Nylen Reguleringsplan Gjeldende Innenfornytt planområder R9Nysetra Reguleringsplan Gjeldende Innenfornytt planområder R1Gråberga Reguleringsplan Gjeldende Innenfornytt planområder Spåtind Synnseterområdet Reguleringsplan Gjeldende Innenfornytt planområder Åssætramasseuttak Reguleringsplan Gjeldende Innenfornytt planområder AlpinanleggvedSpåtind Bebyggelsesplan Gjeldende Innenfornytt planområder Synnfjellstugua Detaljregulering Gjeldende Innenfornytt planområder GjeldenekommunedelplanforområdeterKommundelplanSynnfjellØst Detforeliggertilsammen13regulerings/bebyggelses/detaljreguleringplaneriområdet. Totaltsettinneforkommunedelplanområdeterdet800antalloppførtehytterhvoravca600 liggerunderregulerteområder. Dagenstomtereserveinnenforgodkjenteplaneranslåstilåværeiunderkantav100tomter. Planprosessenviderevilfrembringeeksakttallpåeksisterendetomtereserve. Reguleringsogbebyggelsesplaneneinnenfordettidligerekommunedelplanområdetmå vurderesmedtankepåhvilkeplanersomfortsattskalgjelde,ellersomeventueltskal oppheves.detmåogsåvurderesomdetskalkrevesnyreguleringitrådmedkravomfelles planlegging. 16

21 7.2.Framtidigbehovfortomterfortettingogutvidelse Utbyggingstaktenikommunedelplanområdetharsiden2006værtca40hytteriåret. Fremtidigbehovetforhyttetomtervilidenvidereplanprosessenblivurdertoppmot områdetståleevneiforholdflereulikefaktorer. Detskalmedandreordvurderesetmernøyaktigmålforstørrelsenpåfremtidigtomtereserve iplanområdetpågrunnlagavutviklingentilnå,envurderingavhyttetyper,innspillsom framkommeriplanprosessen,vurderingavdenframtidigeutviklingeniområdetsamt naturgitterammerogandrehensynsomfremkommergjennomutredningsfaseni planarbeidet. Enkeltedelområderogenkelttomtersomliggerieksisterendekommunedelplanoggjeldene reguleringsplanererikketattibrukavdengrunnatdeikkeersalgbaregrunnetliten attraktivitet.derforgjenspeilerdagenstomtereservepåca100tomterikkedereelle muligheteneforutbyggingiområdet.denvidereplanprosessenikommunedelplanarbeidet mågjennomgåogtydeliggjørehvilkeområder/tomterdettegjelderogsepåalternative løsningerforarealeneogevt.erstatningfor ubrukelige hyttetomter. OmråderiSynndalensomfallerutenforkommunedelplanområdetvilfangesoppav kommuneplanensarealdel.detvilikkeblilagtopptilfeltmessigutbyggingidisseområdene. Innenforplanområdemådetidenvidereprosessenvurdereshvilkeeksisterendehyttefelt somskalvidereutviklesogfortettes.detmåvurderesområderforfortettingderdettekan skjeutenutilbørligsjenanseforeksisterendehytter.fortettingaveksisterendehytteområder erennaturligdelavutviklingenavområdetogisamsvarmedoverordnedeprinsippfor arealforvaltning.videremådetvurderesmulighetforutvidelseaveksisterendehyttefeltog etableringavnyeområder.isambandmedvurderingavfortettingognyetableringav hyttefeltmådettasenvurderingavuliketyperhyttebebyggelser,derenserpåmulighetenav åbyggeandretyperenheterendetsomtradisjoneltertilbudtisynndalen. Itilleggmådetvurdereslokaliseringforogsettesavarealertiluliketypernæring.Videre kommerarealertilinfrastrukturiutvidetforstandsommåvurderesoppmotogkoordineres mednyebyggeområderogfortettingaveksisterende. 17

22 8.Konsekvensutredningerogandrenødvendigeutredningerfør arealdisponeringforetas. Idetviderevildetblibeskrevetettsettavkonsekvensvurderingersomernødvendigeforå foretaetriktigogvelbegrunnetvalgfordeulikearealdisponeringeneiområdet.detvilitillegg herblibeskrevetøvrigeanalysersomskalleggestilgrunnforåkunneforetaettveloverveid utvalgavfremtidigehyttefeltognæringsområder,utvidetinfrastrukturoggrønneikkeberørte områder.deulikeutredningeroganalyservilavstedkommeettsettavuliketemakart.disse vildannegrunnlagetforenutarbeidelseavsårbarhetskartogegnethetskartsomigjenvilvære grunnlagetforarealdisponeringeniplanområdet. IhenholdtilPbl 42skalplanensvirkningerformiljøogsamfunnkonsekvensutredes.Derdet ikkeeksisterertilstrekkeligeregistreringer,skaldetgjennomføresbeslutningsrelevante kartleggingerogutredninger.områdemedfare,risikoellersårbarhetavmerkesiplanensom hensynssone.dettekangjeldeforeksempelsnøskred,steinsprangetc.ihht.pbl 43skaldet utarbeidesrisikoogsårbarhetsanalyserforforholdsomharbetydningforomarealeteregnet tilutbyggingsformål. 8.1.Naturverdier BiologiskmangfoldogandremiljøverdiererkartlagtgjennomMiljøregistreringeriskog(MiS), artskartognaturtyperegistreringer.kvalitetenpådisseregistreringenevurderessomgode. Dettedannergrunnlagetfornærmerekonsekvensutredninger.Allenaturtyperinnenfor områdersomervurdertbenyttettilutbyggingsområdermedhytterognæringskalregistreres ogkartfestes.derenfinnerunikearter/landskapstyperskaldissemarkerespået sårbarhetskartogvurderesavsattsomgrøntsoner/hensynsonerikommunedelpanen.alle arteriutbyggingsområdeneskalværeregistrert,detteværeseghekkeområder,leikområder, trekkect. ItilleggskaldetlagesetregistreringskartbasertpåINONutarbeidetavDNforågienoversikt overberørteversusinngrepsfrieområderieksisterendesituasjon. 8.2.Kulturminnerogkulturmiljø Endelregistreringavkulturminnerergjortiforbindelsemedgjeldenereguleringsplaneri planområdet.itilleggbledetsommeren2012isamarbeidmedkulturminneavdelingenhos fylkeskommunenutførtenlaserscanningavstoredeleravplanområdetmedlidarsystemet forregistreringavmuligekulturminner. Ienkelteeksisterendereguleringsområdervildetværenødvendigmednyeundersøkelseri markaetteratlaserscanningenvisteflereminnerennførstantatt.detvisersegogsåat områdeterpregetavetstortantall ikkesynlige kulturminnersommåregistreresved direktebefaringimarka.deleravplanområdetinorderikkelaserscannetogmåvedevt. vurderingavutnyttingbefaresdirektepåbarmark. Detanseessomsværtnødvendigatdissesynfaringeneleggestidligiplanprosessenda eventuellefunnavautomatiskfrededekulturminnervilværeenavflereviktigepremissgivere fordenviderevurderingavarealdisponeringeriplanområdet. Sidenenavmålsetningeneidennekommunedelplaneneråkartfestearealertilfellesgoder somfellesinfrastrukturiutvidetforstandmedvei,va,massedeponier,tilrettelagtegangveier, 18

23 skiløypenett,sykkelløypenett,rasteplasser,utsiktspunkterogparkeringsplassersamt arealfeste grønnekorridorer måkulturminneundersøkelseneutførespåstørreområderenn bareantattearealertilutbyggingavhytterognæring. Kommunenvilderavgjennomkommundelplanprosessenoppfylleundersøkelsespliktenjfr kulturminneloven 9slikatenalleredeherfårdokumentertogvurdertallekulturminneri området. 8.3.Friluftsliv Detmåsikresarealertilferdselsårerlangsvassdragogigrønnekanaler.Detskalbevares friluftslivs/turområderoggrønnekorridorermellomutbyggingsområdene,samtatdetsikres adkomstmulighetertildisseområdene.itilleggtilåsikre urørtmark skaldetsikresarealer fortilrettelagtfriluftslivmedopparbeidedegangstierforgående,rullendeogsyklendesamt traseerforskiløypenettograsteplasserogutsiktspunkter.iforholdtiladkomsttilturveinett sommersomvintermådetavsettesarealertilutfartsparkeringerpåutvalgteområder. Eksisterendeskiløyper,turstierogannetfriluftsliveristorgradkartlagt.Alleksisterende aktivitetmåvurderesførplasseringavbyggeområdersamthvorvidtdenaturligkan innlemmesogblirendelavfremtidigturveinett. 8.4.Landskap,terrengogklima Deterviktigmedengodterrengtilpasningvedplasseringavhyttefelteneognæringsområder slikatblantannetfjernvirkningenblirminstmuligogatmestmuligavhovedlinjenei landskapetivaretas.detbørgjøresenoverordnetlandskapsanalysederenvurdererhvor landskapetersårbartiforholdtilnærogfjernvirkningoghvorlandskapetkantåleutbygging utenatdetoverordnedevisuellelandskapsbildetforstyrres. Enlandskapsanalyseskalblantannetbeskrivehvortettoppmottregrensenellernærtinntil siluettlinjerenkanstrekkeutbyggingideulikeområdeneoghvortettinnpåkulturlandskapet enkanleggeutbyggingsområderutenatkvaliteterilandskapsbildetforringes. Allutbyggingskalikommunedelplanenbeskrivesmedhøydeogvolumiforholdtilen overordnetlandskapsanalyse.alleterrenginngrepskalikommunedelplanenpåetoverordnet nivåbeskrivesmedmaksgjennomsnittligendringavterrengetinnenforetutbyggingsområde. Ifremtidigereguleringsplanerskalhøyderpåbyggoginngrepiterrengetdokumenteres gjennomillustrasjonsplanermedhøydekurverforeksisterendeognyttterrengsamt illustrerendeoppriss.dettevilbliinnarbeidetidejuridiskbindendebestemmelsenetil kommunedelplanen. Landskapsanalysenskalbeskrivesol/skyggeforholdpåetoverordnetnivåslikatdeområder somarealfestestilutbyggingleggesmedmestmuliggradavgunstigsoleksponering. Videreskallandskapsanalysendrøfteegnethetiforholdtilterrengetshelningsgradi forbindelsemedvurderingavutbyggingiområdet.derlandskapsanalysenkommerfremtil uunyttbarhelningsgradiforholdtilterrenginngrepskaldettevisespåetsårbarhetskart. Landskapsanalysenskalitilleggtilåvurderefjernvirkningenilandskapsbildetogsåbelyse muligforringelse/understrekingavdetnærelandskapsbildet.analysenskalkartfesteog beskriveevt.særligeområderderdetvilværenødvendigmedmerdetaljertelandskapsstudier iforbindelsemedreguleringsplaner.detteerlandskapsområdersominneharspesielle kvalitetersommåivaretasvedallutbygging.eteksempelpådettekanværeelvesletterder 19

24 fjernvirkningenavinngrepikkevilværepåtageligmennærvirkningenavlandskapsbildetkan blitotaltendretvedinngrep. Forholdettillokalklimavedhytteognæringsutbyggingmåivaretasmedhvordan enkeltbyggeneleggesiterrengetsamtenbevisstbrukavvegetasjon.dendetaljerte utformingenavdettemåivaretasideenkeltereguleringsplanene,menkommunedelplanen skalarealfesteklimavernsoneroggrøntkorridorersomblantannetvilbidratilbedret lokalklimaiforholdtilvindbelastning. 8.5.Vegetasjon Vegetasjonenkanfortelleombegrensningerogmuligheterfortekniskeinngrepilandskapet. Vegetasjonsregistreringervilkunnegietnærmerebildeavbruksegenskaperiterrengethvor detersårbareellerikkeegnedeområder(foreksempelmyrlendte)sommåunngås,menogså områdersomermerrobusteforinngrep. Behandlingenavvegetasjonenharstorvisuellbetydningforvirkningenavinngrepetsamtat grønnstrukturenerviktigforbådefriluftslivogdyreliv. Detmåderforværeetbevisstforholdtilhåndteringenavgrønnstruktureniområdet,både mellomhytteområdeneoginnimellomhyttene.grønnstruktureniogmellomhyttefelteneskal bindedegrønneområdeneinnenforogrundtbyggesonensammenmedfriluftsområder utenfor,ogbredevegetasjonsbeltermellommindreogkonsentrertebyggeområderer gunstig.eksisterendeområderforfriluftsliv,stier,løyperetcbørgismulighettilå videreutviklesogbindessammenmednye.kommunedelplanenskalbeskriveforholdettil hoggingiutbyggingsområderogsikreatengittandelavbådetrærogbuskerbeholdesi byggeområdet.illustrasjonsplanervedlagtreguleringsplanerskaldokumenterehvilke vegetasjonsområderinnenforplanområdetsomskalbeholdesvedutbygging. Kommunedelplanenskalvidereutredeogbeskriveforholdettilbrukavtilpasseteller stedegenvegetasjonvednyplantingogrevegeteringvedtilsåing. Videreskaldetidenvidereplanprosessenutredeshvordaneniplanområdetskalforholdeseg tildenstadigøkendeutfordringenmedgjengroing.detskalutredesbehovetfor skjøtselplaneroghvordanevt.skjøtselsplanerskalsettesutilivetoghvemsomskalhåndheve arbeidet.utredningenskalblantannetsepåhvordanhogstavskogogbeitingpåvirkertemaet gjengroing. Vegetasjonskartvilkunnegiinformasjonomhvorhovedplasseringenavgrønnstrukturenbør være. 8.6.Vannogvassdrag Hensyntilogbrukavvassdragmåutredesidetvidereplanarbeidet.Dettegjelderbåde byggebegrensinger,bevaringavkantvegetasjonognaturmiljøsamthvorvidtdetvilvære aktueltmedtilretteleggingfortilkomstogbrukavvassdrag.itilleggbørdetutredeshvorvidt detvilblioghvilkekonsekvenserdetevt.vilfåmedmuligeøktenedbørsmengderved utbyggingavinfrastruktursomveieretc. 20

25 8.7.Landbrukogbeiterett Deterviktigåhaigjenområdersomerdyrkbareog/elleregnetforopparbeidingav innmarksbeiteitilknytningtilsætreneiområdet. Utmarksbeitingaerenforutsetningforhusdyrholdiområdet.Deterderforviktigåhaigjen grønnebelter frabygdaogopptilsætreneogvideretilutmarkaoghøyfjelletforbeitingog forflytningavbeitedyr. Kommunedelplanenskalutredeforholdetmellombeiterettoginngjerdingavprivate hyttetomterognæringsområder.denneutredningenskalogsåbelyseforholdetmellom gjerding,gjengroingogallmennhetensferdsel. Detergjennomførtsæterregistreringeriområdetderbådebiologiskeogjordbruksmessige kvaliteter,samtkulturhistorieerregistrert.dissemåliggetilgrunnforkonsekvensutredninger iplanarbeidet. 8.8.Samfunnssikkerhetogberedskap Områdersomerutsattforfarepågrunnavnaturgitteforholdog/ellermiljøforholdog innebærerenrisikoforallmennhetenmåvurderesnærmere.dettekandreiesegomfor eksempelflom,skred,radon,forurensningetc.detforeliggerihovedsakkartgrunnlagfor dette,mendataenemåutredesnærmeregjennomrisikoogsårbarhetsanalyser(ros analyser)førutleggingavbyggeområder.detsammegjeldervurderingav adkomst/tilgjengelighetforbrannogredningsressurserosv.dettegjelderblantanneten vurderingavhvorvidtadkomstveierbørsammenbindesmellomdeulikehytteområdene. 8.9.Tekniskinfrastruktur Vann,avløp,renovasjon DeterenviktigforutsetningatdetplanleggeshytteområderderdetermuligåfåtilgodeVA løsninger.enframtidsrettetvannogavløpsløsningerviktig.dettekanrealiseresmeden fortettetutbyggingogmedklarekravomrekkefølgeiutbyggingen.vaanleggskalbyggesi henholdtilkravikommunensgjeldendeforskrifterpåområdet.deleravområdetinnenfor kommunedelplangrensenerrelativtgodtutbyggetmedvajfrkap.4.3.denvidere planprosessenskalkartleggeeksisterendeanleggoginnarbeidedetteienoverordnetvaplan forområdet.kommundelplanenskalplanleggeogarealfestetraseerforvaanleggogbeskrive nødvendigeløsningerforetkomplettogfremtidsrettetanlegg. Typeforvaltningogeierskapskalutredesidetvidereplanarbeidet. Renovasjonsløsningensomfinnesidagmedegenmiljøstasjonansesperidagsomgod,men detbøridenvidereplanprosessenutredeshvorvidtdetblirbehovforenutvidetog/eller endrederenovasjonsløsningeriplanområdet. Strømogbredbånd Deterviktigiplanprosessenåavklarehovedlinjeneforkabeltraseerforstrøm/bredbånd.Alle kablerbørliggesomjordkabler,helstsammenmedvannogavløphvismulig.plasseringavnye trafoerogtransformatorstasjonerbørfåenoverordnetplasseringalleredei kommunedelplanenogderetterdetaljplasseresireguleringsplanene. 21

26 Veger Detmåiplanprosessengjøresenvurderingaveksisterendeadkomstveger,ogbehovfornye. Alleeiendommerskalværesikrettinglystveirettfraveisomeråpenforallmennferdselog framtileiendomsgrense.adkomstvegertilhytterskalbyggesihenholdtilstatensvegvesens krav,ogvegstandardenbestemmesutfraforventetbruk.detskalvektleggesengod terrengtilpassningpåveianleggetderanleggetskalværepraktisktilrettelagtforfremtidig vedlikehold.kommunedelplanenskalkartfesteplasseringavalleadkomstveierinnialle utbyggingsarealer.alleveianlegginklusivgrøfterogstikkrennerskaldokumenteresi reguleringsplanermedlokalisering,terrengtilpassning,massehåndtering,dimensjoneringog detaljeringiformavtekniskeveiplanermedlengdesnitt,tverrsnittogillustrasjonsplaner. Kommunedelplanenskalkartfestealleveierogsåfremtidigeogpåseatdisseutgjøretlogisk helhetlignettmedminstmuligløpemeterveioginngrepiterreng.alleveierskalifremtidige reguleringsplanerstedfestesmedhelningogstandardikartdelogbestemmelser.itilleggskal inngrepetsomfangdokumentersgjennomillustrasjonsplaner,lengdesnittogtverrsnittforå sikreogsynliggjøreatintensjonerikommunedelplanenivaretas. Foråkunnehaengodberedskapoggimuligheterforøktservicebørdetvurderesnærmere omdetskalgjøresenvegadresseringtilfritidsboligene. Øvrig myk infrastruktursomtileksempeltilrettelagteganglinjer/sykkelstier,opparbeidede skitraseer,hundeløyper,utfartsparkeringer,rasteplasser,badeplasser,lekeplasserog utsiktspunkter. Områdetinneharendeleksisterendestierogskiløypenett.Planarbeidetskalregistrereog kartleggedissejfr.kap.8.3.idenvidereplanprosessenskaldetutredesetevt.øktbehovfor dennetypetiltakoggjøreredeforhvordandissekaninngåsomendelavhelheteni utbyggingenavsynndalen.detskalutredeshvordandennetypetiltakkanknyttehytte /næringsområdersammenpåenlogiskogbrukervennligmåteogdermedheveattraktiviteten påområdet.detskalutredeshvordandissetiltakeneskalgavnebådehyttebrukereni området,turisterpåenkeltbesøkogfastboende/bygdefolk.kommunedelplanenskal arealfesteogbeskrivedennetypeanleggogsettekravtilutbyggingavanleggenegjennom rekkefølgebestemmelserjfr.kap Utformingogplasseringavbebyggelsen Genereltskaldetgjøresenvurderingavbyggeskikkogestetikkiforholdtilnyebyggeområder ogfortettinger.hytteneskalbyggesslikatdeertilpassetomgivelsenebådemedhensyntil terrengoglandskapjfr.kap.8.4.,utforming,materialbrukogfargebruk.hyttersomliggeri nærhettileldretradisjonellbebyggelse,somforeksempelsæterområder,måhaen harmonisktilpasningtildette.detskalderforutarbeidesegnereguleringsbestemmelserfor byggeområdertettopptilsæterområdene. Kommunenønskeråstimuleretilmiljøvennligebygg,bådegjennombrukavmestmulig fornybarematerialerogkortreistematerialeroghåndverkere,ogutformingiforholdtil energiøkonomiskeløsningersomf.eks.hyttermedpassivhustandard. Gradavutnytting,dimensjoner,materialbrukogfarger Denvidereplanprosessenskaldrøftebehovetoghvorvidtenvilleggetilretteforuliketyper hyttebebyggelseiforholdtilstandardogstørrelse.detskaldrøfteshvorvidtenkeltområder 22

27 tilretteleggesforuliketypehytter.enskalsepåmulighetenforatenkeltfeltblirlagtmedstore hytterogstoretomtermensandreblirlagtmedmindreenheterogentettereutnytting.evt. ogsåleilighetsbygg.enslikvurderinggjøresiforholdtiløvrigebeskrevneanalyserderen kartleggerlandskapetsegnethetforingenutbyggingtilstoreenhetermedstoretomtertilhøy gradavunyttingmedsmåogtetteenheter. Kommunedelplanenskalkartfestedeulikeområdeneståleevneogbeskrivemaks%BYApr tomtfordeenkeltereguleringsområdene. Medbakgrunninærhetentilsnaufjelletogvegetasjoneniområdeterdetviktigmedet harmoniskmaterialogfargevalg.kommundelplanenskalitilleggtilstørrelseroghøyder beskrivetillattmaterialbruk,takutformingogfargepalettsamtangivelseravstørrelsepå verndaer.itilleggskalkommunedelplanprosessenavklareforholdettilbrukavgjerderog portalerogevt.utformingavdisse Behovformasserogmassedeponi Deterbehovforågjøreenhelhetligregistrering,kartfestingogvurderingaveksisterende masseuttakiområdet. Detmåtashøydeforatutviklingavområdetvilkrevemasseravulikkvalitet.Detbørlegges opptilettstørreproduksjons/anleggsstedinnenforelleritilknytningtil kommunedelplanområdet,somkanforsyneområdet,istedetformangesmåsom erfaringsmessigervanskeligereåforvalte.lokaliseringavetsliktanleggmåtilpassesslikaten unngårkonfliktermedhytterogfastboendeiforholdtilstøyogvisuelleeffekter. Deterbehovforåvurderenærmereområdersomegnersegtilmasseuttak/fjelltak,herunder vurdereplasseringift.støyogbehovforstøyutredninger,transportavstandogsteinkvalitet. Mhtsistnevnteerdetavbetydningåfågjortenvurderingavområdersombørutelukkesift alunskiferinnhold. Detvilogsåværebehovforetanleggformottak/deponeringavmasser,dettekanmedfordel plasseresitilknytningtilmasseuttakogskalkartfestesikommunedelplanen Lokaliseringavandrenæringsområder Planarbeidetskaldrøfteogklarleggebehovetforuliketypernæringsaktivitet.Detmågjøres ensamletvurderingavinnspillogbehoviløpetavplanprosessenforåkommeframtilen hensiktsmessigplasseringavnæringsområder.deterbehovforataktuelleaktørerkommerpå banentidligiplanprosessenmedinnspilltillokaliseringavområderfornæringsformål. Hovedsakeligskalnæringsområderliggeitilknytningtilutbyggingsområdene.Detskalutredes hvorvidtdetskalleggestilretteforflereulikeområdermednæringsrelaterteaktiviteterog /elleromdetskalsamlestiletsentraltområdeinnenforplangrensen. Allnæringsrelatertutbyggingskalunderleggessammetypeutredningersomhytteutviklingen ogskaldermedkartfestesogbeskrivesikommunedelplanenmedgittebestemmelserfor detteformåletjfr.kap

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 02.07.2014 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 29.04.2008 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE: Sak nr.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 06.09.2016 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 15.30 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter

Detaljer

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram

Gaustatoppen Invest AS. Detaljreguleringsplan for område H25. Planprogram Gaustatoppen Invest AS Detaljreguleringsplan for område H25 Planprogram Dato: 24.06.2016 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Detaljreguleringsplan for område H25... 2 1.1 Innledning... 2 1.2 Formål med planarbeidet...

Detaljer

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R

R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R R E F E R AT F R A O P STAR TSMØ TE I P L AN SAK E R Saksnavn: Reguleringsplan Åsheim boligfelt SaksID: PlanID: 2015001 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 05.22015 Til stede fra

Detaljer

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE

Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE 2017 Planprogram DETALJREGULERING LANGMYRA SØR GRATANGEN KOMMUNE Innhold 1. Innledning... 2 1.1 Hensikten med planprogrammet... 2 2. Formålet med planarbeidet... 3 3. Planprosessen... 3 3.1 Framdriftsplan...

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL FRA DEN Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.01.2017 Tid: 17:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 32150000 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE 167/16 GODKJENNING

Detaljer

DETALJREGULERING RUSTEHEI

DETALJREGULERING RUSTEHEI DETALJREGULERING RUSTEHEI Froland kommune FORSLAG TIL PLANPROGRAM Forslagstiller: Ivan Strandli Utgave 1: 8. Mai 2012 Innhold 1. FORKLARING... 3 Planprogram... 3 Planbeskrivelse og konsekvensutredning...

Detaljer

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune

Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune Forslag til planprogram vedrørende utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Turløype Storvatnet rundt. Forslagsstiller: Herøy Kommune 1. Formål 1.1 Formål med planarbeidet Formålet med denne reguleringsplanen

Detaljer

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune

Saksframlegg. Evje og Hornnes kommune Evje og Hornnes kommune Arkiv: 50/6 Saksmappe: :2011/554-5 Saksbehandler: :JHO Dato: 29.12.2011 Saksframlegg Evje og Hornnes kommune Utv.saksnr Utvalg Møtedato PS 6/12 Plan- og Bygningsrådet 27.01.12 Detaljreguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD

MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR NORDRE LAND UNGDOMSRÅD TID: 04.06.2015 kl. 12.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

SAKSFRAMLEGG. Arkivsaksnr.: 11/4609-11 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Formannskapet Arkivsaksnr.: 11/4609-11 Arkiv: L12 OPPSTART OG FORSLAG TIL PLANPROGRAM - 0605_375 OMRÅDEREGULERING FOR NÆRING/INDUSTRI PÅ EGGEMOEN

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 29.06.2015 kl. 10.00 STED: MØTEROMMET 5.ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale.

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. N.B!TID: 12.12.2012 kl. 08.30. STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer møter etter nærmere

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR

MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR HOVEDUTVALG FOR LEVEKÅR TID: 10.06.2015 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46

Detaljer

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM

Saksframlegg. Ark.: L Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/ DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Saksframlegg Ark.: L12 201502 Lnr.: 2594/17 Arkivsaksnr.: 15/2048-18 Saksbehandler: Jon Sylte DETALJREGULERING OTG SKEIKAMPEN FASTSETTELSE AV PLANPROGRAM Vedlegg: 1. Planprogram for OTG Skeikampen 26.06.2017

Detaljer

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø

Planprogram. Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Planprogram Reguleringsplan for Aksla hyttefelt. Bø, Steigen kommune. ark sara ezeta 1 rønvik terrasse 22, 8012 bodø Innledning: (Forord) Ark. Sara Ezeta, har utarbeidet forslag til planprogram for regulering

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume

MØTEINNKALLING. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering om arbeidet med Regional plan for Hadeland v/edvin Straume Til medlemmer av Formannskapet MØTEINNKALLING Med dette innkalles til møte i Kommunestyresalen Torsdag 17.02.2011 kl. 09.00 Se vedlagte saksliste og saksdokumenter. Tidsplan for dagen: Kl. 9.00 Orientering

Detaljer

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE

PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE PLANPROGRAM DETALJREGULERINGSPLAN FOR GRANEISTØLEN OG BAKKOTJEDNET I ETNEDAL KOMMUNE 12.11.2015 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Alternativvurderinger...

Detaljer

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN

FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Lnr.: 5968/16 Arkivsaksnr.: 16/860 Arkivnøkkel.: L10 Saksbehandler: HAA Utskrift til: FORUTSIGBARHETSVEDTAK FOR BRUK AV UTBYGGINGSAVTALER, SYNNFJELL ØST, OFFENTLIG ETTERSYN Sammendrag: Rådmannen anbefaler

Detaljer

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet

1. Bakgrunnen for å igangsette planarbeidet Oppstartsmøtets formål er å avklare offentlige forutsetninger for at planforslaget skal kunne realiseres, og skal danne grunnlaget for en god planprosess. Momentene i denne referatmalen skal fylles ut.

Detaljer

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM

PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM blå arkitektur landskap ab PLANFORSLAG FOR DETALJREGULERING Bjerkelivegen Vestre Strøm, del av gnr./bnr. 106/1 FORSLAG TIL PLANPROGRAM Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 08.12.2010 kl. 09.15 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. SAKSLISTE:

Detaljer

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper

Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen. Varsel om oppstart og høring av forslag til planprogram for ny kommunedelplan for snøscooterløyper Trysil kommune Bygg-, oppmålings- og reguleringsavdelingen Adresseliste datert 10.03.2014 Vår ref. 2013/4220-5650/2014 Deres ref. Arkiv K01 Saksbehandler Erik Johan Hildrum Direkte telefon 47 47 29 73

Detaljer

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard

Forslag til detaljregulering/endring for Omberg Rolvsøy Utlegging til offentlig ettersyn og høring Forslagstiller: Gulli og Gunnar Saxegaard Saksnr.: 2011/20302 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 127465/2012 Klassering: OMBERG Saksbehandler: Torill Nilsen Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 13.12.2012 102/12 Forslag til detaljregulering/endring

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 14.01.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47. Varamedlemmer

Detaljer

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET

ENDRING AV DEL AV REGULERINGSPLAN FOR GRANEROMRÅDET Lnr.: 8126/13 Arkivsaksnr.: 13/626 Arkivnøkkel.: GNR. 15/5... Sett inn saksopplysninger under denne linja Saksbehandler: HAA Utskrift til: Per Rognerud,2870 Dokka Land Elektriske, Pb 79, 2882 Dokka Fylkesmannen

Detaljer

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven

Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Konsekvensutredning av overordnete planer etter plan- og bygningsloven Jørgen Brun, Miljøverndepartementet Nettverkssamling i Harstad 20. mai 2011 Disposisjon 1) Det store bildet: Planprogram planbeskrivelse

Detaljer

FLESBERG KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VATNEBRYNVATNET PLANPROGRAM

FLESBERG KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VATNEBRYNVATNET PLANPROGRAM FLESBERG KOMMUNE KOMMUNEDELPLAN FOR VATNEBRYNVATNET PLANPROGRAM 1. FEBRUAR 2007 FORORD Da kommunestyret i Flesberg vedtok kommuneplan for Flesberg i mai 2003, ble det samtidig vedtatt å få utarbeidet en

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID , GBNR - 57/162 SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FA - L12, PLID - 20160001, GBNR - 57/162 16/35 Holstadåsen Øst - Planprogram for oppstart av detaljplan Saksnr Utvalg Type

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON

MØTEINNKALLING SAKLISTE GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON GRATANGEN KOMMUNE SENTRALADMINISTRASJON MØTEINNKALLING Utvalg: Hovedutvalg skole, oppvekst- og kultur Møtested: Gratangen rådhus Møtedato: 04.12.2013 Tid: 09:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 77 02

Detaljer

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30

MØTEINNKALLING. Møtested: Formannskapssalen Møtedato: Tid: 15.30 EIDSBERG KOMMUNE Ungdomsrådet MØTEINNKALLING 02.05.2013/TOA Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 13.05.2013 Tid: 15.30 Eventuelle forfall meldes til Tone Åsrud Reime innen onsdag 08.05.13 kl 13.00 tlf.

Detaljer

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8.

Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om oppstartsmøte etter plan- og bygningslovens 12-8. Utvalgssak NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Siri Anna Kluck Lottrup L.nr.: 6929/2011 Arkivnr.: 20100004/L12 Saksnr.: 2010/6243 Detaljregulering, KR, Møllenhofveien 23. Orientering om

Detaljer

FORSLAG TIL PLANPROGRAM

FORSLAG TIL PLANPROGRAM FORSLAG TIL PLANPROGRAM DETALJREGULERING FOR ULVANGSØYA HYTTEFELT LEIRFJORD KOMMUNE, PLANID: 201502 November 2015 Navn på plan/tiltak: Forslag til navn: Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt Kommune:

Detaljer

Planprogram (FORSLAG)

Planprogram (FORSLAG) Planprogram (FORSLAG) Reguleringsplan for vegforbindelse mellom Fogn, Bokn, Byre, Halsnøy og Børøy Reguleringsplan med tilhørende planprogram mai 2011 Planprogram, reguleringsplan for ny vegforbindelse

Detaljer

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00

Møteinnkalling. Planstyret - Flyplass Grøtnes. Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Planstyret - Flyplass Grøtnes Utvalg: Møtested: Kvalsund rådhus, kommunestyresalen Dato: 21.06.2013 Tidspunkt: 08:00 Møteinnkalling Forfall meldes til utvalgssekretæren på e-post politisk@hammerfest.kommune.no

Detaljer

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING

SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING STOKKE KOMMUNE Arkivsaksnr.: 10/625 Arkiv: L12 Saksbehandler: Cecilie Fjeldvik SAMLET SAKSFREMSTILLING - NORDRE RAVNØ- REGULERING - SLUTTBEHANDLING Saksgang: Saksnummer Utvalg Møtedato 4/12 Hovedutvalg

Detaljer

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR

2. GANGS BEHANDLING - ENDRING AV REG.PLAN FOR NORD- LEKSA GNR Agdenes kommune Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Rådhuset Møtedato: 22.01.2014 Tid: 10:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. 72 49 22 00 Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 16/5231 /47725/17-PLNID Eivind Holmvik 11.09.2017 0906 Telefon: 477 00 507 Saken skal behandles i følgende utvalg: FSK PLAN 1879 - DETALJREGULERINGSPLAN

Detaljer

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11

Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 Planprogram for Bremsnes fergekai Planprogram Bremsnes kai- og kulturområde Averøy kommune 06.06.11 1 Innhold: side Kort om planprogram 3 Planprosessen med frister og deltagelse 3 Bakgrunn for planarbeidet

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR INNHOLDSFORTEGNELSE 1. INNLEDNING... - 3-1.1 Bakgrunn... - 3-1.2 Hensikten med planarbeidet... - 3-1.3 Planprogram... - 3-2. DAGENS SITUASJON... - 4-2.1 Beliggenhet... -

Detaljer

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg

Næringsområde på Berg. Blomdals Maskin AS. Planprogram reguleringsplan for Berg Næringsområde på Berg Blomdals Maskin AS Planprogram reguleringsplan for Berg 19.12.2017 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Formålet med planarbeidet... 3 1.2 Hva skal et planprogram inneholde?... 3 1.3 Rettslig

Detaljer

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord

Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planbeskrivelse Detaljregulering for H9- Bjørnlia Nord Planens navn Detaljplan for adkomstveg i Bjørnlia Nord Kvalsund kommune Arkivsak 09/808 Planid Vedtatt Arbeidsutkast, datert Forslag ved x Offentlig

Detaljer

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel

Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Mandal kommune Teknisk forvaltning MANDAL KOMMUNE Planprogram for områderegulering av Jåbekk Fengsel Forord Mandal kommune har igangsatt planarbeid med utarbeiding av områderegulering for Jåbekk fengsel.

Detaljer

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118

PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 PS 15/37 RV. 70 SEIVIKAKRYSSET-VIKANSVINGEN - fastsetting av planprogram 2014/118 Behandling i Bystyret - 23.06.2015 I samsvar med innstillingen gjorde bystyret, mot 2 stemmer, følgende vedtak Bystyret

Detaljer

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER

SAKSFRAMLEGG REGULERINGSPLAN I FORBINDELSE MED BYGGING AV HOVLI OMSORGSSENTER SAKSFRAMLEGG Ark: L12 Arkivsaksnr.: 16/29 l.nr. 16/5987 Kommune Styre, råd, utvalg m.v. Møtested Møte Dato Søndre Land Kommunestyret Rådhuset 20.06.2016 Saksbehandler: Renate Vestbakken Sak: REGULERINGSPLAN

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAKSFRAMLEGG Side 1 av 7 SAMLET SAKSFRAMSTILLING Arkivsak: 08/848 REGULERINGSPLAN FOR STEINBRUDD/MASSETAK PÅ GNR. 89 BNR. 2 Saksbehandler: Roar Santi Grindvold Arkiv: L12 Saksnr.: Utvalg Møtedato 196/08 Formannskapet

Detaljer

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&&

SAKSFREMLEGG. Planlagt behandling: Planutvalget. Administrasjonens innstilling: ::: &&& Sett inn innstillingen under IKKE RØR LINJA&&& SAKSFREMLEGG Saksnummer: 12/1832-29 Arkiv: PLNID 20120010 Saksbehandler: Reidar Andre Olsen Sakstittel: REGULERINGSPLAN MED KONSEKVENSUTREDNING FOR SALTVIKA STEINBRUDD FASTSETTING AV PLANPRGRAM Planlagt

Detaljer

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622 SENTRALADMINISTRASJONEN Hurdal kommune Minneåsvegen 3 2090 HURDAL Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse (oppgis ved svar) Margaret A. Mortensen 02.05.2013 2013/3011-6/49379/2013 EMNE L12 Telefon 22055622

Detaljer

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu

.. PROSJEKTFORM AS. Planbeskrivelse, Nybu PLANBESKRIVELSE FORSLAG TIL DETALJERT REGULERINGSPLAN FOR NYBU. GNR 36 BNR 1 og 5 I TINN KOMMUNE. 01. BAKGRUNN Prosjektform as har på vegne av og i samarbeid med grunneier Tarjei Rue utarbeidet ett forslag

Detaljer

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24

REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 REGULERINGSFORSLAG FOR HOLTET NYVEIEN 24 19.05.14 INNHOLD 1. GENERELT... 3 1.1 Formål med planarbeidet... 3 1.2 Beskrivelse... 3 1.3 Bilder... 3 1.4 Planområdets beliggenhet og størrelse... 4 1.5 Overordnede

Detaljer

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN

REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Arkivsaksnr.: 08/2026-323 Arkivnr.: 142 Saksbehandler: Rådgiver politikk og samfunn, Anne Grønvold REVISJON AV KOMMUNEPLAN FOR LUNNER - JUSTERT FRAMDRIFTSPLAN Hjemmel: Plan- og bygningsloven Kommuneloven

Detaljer

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN

SAKSFRAMLEGG OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN SAKSFRAMLEGG Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning Arkivsaksnr.: 12/5-5 Arkiv: L12 OPPSTART AV PLANARBEID 0605_372 DETALJREGULERING FOR NY BOLIGTOMT PÅ ALMEMOEN Forslag til vedtak: 1. Kommunen vedtar

Detaljer

Tromsø kommune Rådmannen

Tromsø kommune Rådmannen Tromsø kommune Rådmannen SAKSFRAMLEGG Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 10/6984 /22901/11- PLNID 1746 Erik Eidesen Telefon: 77 79 00 00 09.06.2011 PLAN 1746 DETALJREGULERING FOR MACK KVARTALET

Detaljer

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM

NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN FORSLAG TIL PLANPROGRAM Detaljreguleringsplan for NI BOLIGTOMTER I TILKNYTNING TIL GRÅÅSEN 27. november 2014 1 FORORD Bygghuset AS er på vegne av grunneier av eiendommen

Detaljer

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM

<PLANNAVN> (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM (FORSLAG TIL) PLANPROGRAM EIGERSUND KOMMUNE Plannavn Arkivsak ID Plan ID Formål/Hensikt Planavgrensning PROSJEKTBESKRIVELSE

Detaljer

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen

Til stede: Fra utbygger og forslagsstiller/fagkyndig Tlf. E-post Odd Mareno Bæverfjord 41570569 omb@suconsult.no John Magne Bæverfjord Erik Bredesen Møtereferat Møtedato: 24.11.2015 Referat dato: 26.11.2015 Sunndal kommunes saksnr.: 2015/21920 Planident: 20151120 Sted: Sunndal rådhus Tema: Reguleringsplan for Rådshammaren massetak - oppstartmøte Referent:

Detaljer

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid

PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV. Prosjekt: Fv.17. Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid PLANPRGRAM-reguleringsplan SVV Prosjekt: Fv.17 Parsell: Grøtmo-Namdalseid Kommune: Namdalseid Region midt Steinkjer kontorsted Mai 2013 Forord Statens vegvesen Region midt har startet arbeidet med reguleringsplan

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 23.06.2015 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøte: AP: tirsdag 23.06.15 kl. 15.30 SV: tirsdag 23.06.15 kl. 16.00 SP og KRF: tirsdag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 10.12.2008 kl. 09.00 STED: KORSVOLD OMSORGSSENTER Gruppemøte: kl. 08.00 Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 47 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet

Planprogram Kommuneplanens arealdel Froland kommune. Teknisk virksomhet Planprogram Kommuneplanens arealdel 2017-2029 Froland kommune Teknisk virksomhet Innhold 1. Planprogram for oppfølging av kommunens samfunnsdel 3 2. Bakgrunn for revidering av kommuneplanens arealdel 3

Detaljer

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn)

FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) FORSLAG TIL REGULERINGSPLAN FOR (adresse, gnr/bnr, stedsnavn) Illustrasjon av forslaget Planmalen gir forslagsstiller en oversikt over hvilke forhold som Haugesund kommune stiller krav om skal redegjøres

Detaljer

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet

Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet Foto: Ellen S. Karset Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 20-2025 INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 2 3 RAMMER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET... 2 3.1 Innhold...2 3.2 Nasjonale

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET

MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR KOMMUNESTYRET TID: 13.10.2009 kl. 17.00 STED: KOMMUNESTYRESALEN, RÅDHUSET Gruppemøter: se tidligere utsendt saksliste. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11

Detaljer

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE

August 2011 JOMFRUHOLMEN, HISØY PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE JOMFRUHOLMEN, HISØY August 2011 PLANPROGRAM FOR JOMFRUHOLMEN, HISØY ARENDAL KOMMUNE TILTAKSHAVER: PLANLEGGER: O.G. OTTERSLAND EIENDOM AS STÆRK & CO AS 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. BAKGRUNN OG FORMÅL MED PLANARBEIDET...

Detaljer

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING

Utvalgssak SAMLET SAKSFREMSTILLING - SVINSKAUG GÅRD - DETALJREGULERING Vestby kommune - Plan, bygg, geodata Utvalgssak Saksbehandler: Sigrun Tytlandsvik Arkiv: // 0172 Arkivsaksnr.: 07/1785 Behandling Utvalgssaksnr. Møtedato Plan- og miljøutvalget PLM -360/08 01.08.2008 Plan-

Detaljer

Hva er god planlegging?

Hva er god planlegging? Hva er god planlegging? Tim Moseng og Trine-Marie Fjeldstad Leknes, fredag 1. mars Foto: Bjørn Erik Olsen Innhold Kommuneplanlegging tilpasset utfordringene i Nordland Planstrategi og kommuneplan Overordnede

Detaljer

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17

Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget /17 Saksnr.: 2017/13754 Dokumentnr.: 12 Løpenr.: 199763/2017 Klassering: Bukkholmen Saksbehandler: Adrian Stjern Møtebok Behandlet av Møtedato Utvalgssaksnr. Planutvalget 02.11.2017 126/17 Forslag til oppheving

Detaljer

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010

BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE. Aug. 2010 BJØRNANG HOLDING AS REGULERINGSPLAN FOR BJØRNANG LEVANGER KOMMUNE Aug. 2010 Reguleringsplan Bjørnang Side 2 av 8 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 FORORD 2 BAKGRUNN / PLANSTATUS 3 PLANPROSESS 4 PLANBESKRIVELSER 4.1

Detaljer

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM

STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM Beregnet til Planforum Dokument type Presentasjon Dato 06-09-2013 STØMNER NÆRINGSOMRÅDE 2 I KONGSVINGER KOMMUNE PRESENTASJON PLANFORUM I KONGSVINGER KOMMUNE Revisjon 01 Dato 2013/09/04 Utført av Eva Vefald

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE

MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR RÅD FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJONSEVNE TID: 07.12.2015 kl. 10.00 STED: BIBLIOTEKET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges

PLANINITIATIV. Formål og utnyttelse. Planavgrensning. Skisse av hva som planlegges PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse

3/29/2012 PLANINITIATIV PLANBESKRIVELSE. Formål og utnyttelse. Skisse av hva som planlegges. Alle planer skal ha en planbeskrivelse PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges PLANBESKRIVELSE 2 Alle planer skal ha en planbeskrivelse Forklarer og beskriver planarbeidet og planforslaget Ikke juridisk

Detaljer

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.

PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10. PLANBESKRIVELSE; REGULERINGSPLAN FOR DEL AV GNR./BNR. 101/2, SOLNØRDALEN, ØRSKOG KOMMUNE I samsvar med vedtak i Kommunestyresak-084/12 Dat. 29.10.12 1 Bakgrunn 2 Planprosess 3 Planstatus og rammebetingelser

Detaljer

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011

Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 1 Arealplanlegging grunnkurs TEKNA 14.-15. mars 2011 Lars Syrstad, Rambøll Norge AS PLANINITIATIV Formål og utnyttelse Planavgrensning Skisse av hva som planlegges 1 PLANBESKRIVELSE 3 Alle planer skal

Detaljer

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram

Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Drangedal kommune Kommunedelplan for Gautefallheia 2014 Planprogram Revidert etter offentlig ettersyn - 05. 03. 2014 1 Innhold side 1. Innledning 3 2. Formålet med planarbeidet 4 3. Rammer for planarbeidet

Detaljer

Reguleringsplan - Planbeskrivelse

Reguleringsplan - Planbeskrivelse Reguleringsplan - Planbeskrivelse Mindre reguleringsendring HUMMELFJELL HYTTEGREND III i Os kommune Planid: R51 13.02.2012 Solvang og Fredheim AS Rådgivende ingeniører Brutippen 13, 2550 Os i Ø, tlf: 62

Detaljer

Planprogram 12.07.10.

Planprogram 12.07.10. Ny skytebane og snøscooter bane. Planprogram 12.07.10. SAMMENDRAG Planprogrammet er første fase for utarbeidelse av reguleringsplan for ny skytebane og snøscooterbane i Kvalsund kommune. Planprogrammet

Detaljer

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019. Planprogram høringsforslag Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelse 2016-2019 Planprogram høringsforslag INNHOLDSFORTEGNELSE 1.1. BAKGRUNN 2. FORMÅL 2.1. Innhold 3. RAMMER OG FØRINGER 3.1. Kommunale føringer

Detaljer

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

18/12 Planutvalget REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM 18/12 Planutvalget 04.05.2012 Ark.: L12 201108 Lnr.: 4365/12 Arkivsaksnr.: 11/1407-18 Saksbehandler: Gudmund Forseth REVISJON AV KOMMUNEDELPLAN FOR VESLESETRA - OPPSTART AV PLANARBEID OG HØRING AV PLANPROGRAM

Detaljer

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse

Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse Detaljregulering for del av eksisterende plan for Hafsund, gnr. 85, bnr. 3, m.fl. Planbeskrivelse 1. Bakgrunn Reguleringsplanen har til hensikt å tilrettelegge for etablering av 2 nye boligtomter, i planen

Detaljer

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune.

Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien 100, Rygge kommune. Til høringsinstanser, grunneiere og naboer vår dato vår referanse 21.09.12 2012.428/RAS deres dato deres referanse Varsling om oppstart av detaljregulering for boligutvikling i tilknytning til Dyreveien

Detaljer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer

Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Notat Planprogram kommunedelplan kulturminner og kulturmiljøer Utkast 1, april 2013 1: Innledning planprogram I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) 4-1 skal det utarbeides planprogram som grunnlag

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM.

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET ADM. TID: 09.11.2015 kl. 08.30 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Eventuelle forfall meldes på telefon 61 11 60 46 Varamedlemmer møter etter

Detaljer

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter

Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter 2013 Planprogram Kvitåvatn ferieleiligheter SØNDERGAARD RICKFELT AS 05.03.2013 Innhold 1.0 INNLEDNING... 3 2,0 FORMÅLET MED PLANARBEIDET... 3 2.1 Formålet... 3 2.2 Oppstartsmøte... 4 3.0 PLANSITUASJON...

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET NORDRE LAND KOMMUNE MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 28.09.2016 STED: Det er befaring i Synnfjellet fra kl. 10.00 12.00. Etter befaring er det lunsj og behandling av sakene på sakslista på Spåtind

Detaljer

SYNNFJELL ØST - SYNNDALEN

SYNNFJELL ØST - SYNNDALEN Nordre Land kommune Synnfjell Øst Synndalen, Planprogram, februar 2013 SYNNFJELL ØST - SYNNDALEN PLANPROGRAM FOR PLANARBEID MED NY KOMMUNEDELPLAN SYNNFJELL ØST - SYNNDALEN 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Forord...3

Detaljer

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID

Saksframlegg. Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID SKIPTVET KOMMUNE Saksframlegg Saksbehandler Arkiv ArkivsakID Frank van den Ring FE - 141, PLID - 20160003 16/521 Fastsetting av revidert planprogram for rullering av kommuneplanen for Skiptvet kommune

Detaljer

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato:

Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: Forslag til PLANPROGRAM FOR OMRÅDEREGULERINGSPLAN FOR OVERVANN ØST FOR BJORLI ALPINANLEGG. Dato: 06.03.2014. 1 Forord: Lesja kommune har utarbeidet forslag til planprogram for områdereguleringsplan for

Detaljer

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.

Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04. Planbeskrivelse. Detaljreguleringsplan for Løyningsknodden hyttefelt I Åseral kommune 26.06.2014 Rev.18.11.14, 21.01.15 og 14.04.15 Innledning/bakgrunn; Ing. Geir Gjertsen AS og Pål Dalhaug AS har for

Detaljer

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter

Planprogram for revidering av. plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017. Smøla kommune. - Øy i et hav av muligheter Planprogram for revidering av plan for idrett og fysisk aktivitet 2014-2017 Smøla kommune - Øy i et hav av muligheter Innhold 1. Innledning... 3 2. Generelt om planprogrammet... 4 2.1 Om planprogrammet...

Detaljer

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID

KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID Saksframlegg Arkivsak: 15/44-1 Sakstittel: KOMMUNEDELPLAN FOR HARESTAD HØRINGSFORSLAG PLANPROGRAM PLANID 2015001 K-kode: PLAN 2015001 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Kommuneplanutvalget

Detaljer

PLANPROGRAM JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR. Utarbeidelse av reguleringsplan for Salto Motorsportbane

PLANPROGRAM JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR. Utarbeidelse av reguleringsplan for Salto Motorsportbane PLANPROGRAM JF. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN FOR Utarbeidelse av reguleringsplan for Salto Motorsportbane Forslagsstiller: Herøy Kommune Saksbehandler: Jonny Iversen Arkivsak: 13/788 Plan id. 50491 Revisjon:

Detaljer

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE

PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE PLANPROGRAM REGULERINGSPLAN FOR TUFJORDBRUKET AS I MÅSØY KOMMUNE INNHOLD 1 FORMÅL 1.1 Formål med planarbeidet 1.2 Planområdets beliggenhet og størrelse 2 PLANPROSESS 2.1 Framdriftsplan 3 MEDVIRKNING 3.1

Detaljer

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1410 /16454/17-PLNID Merethe Seblom Telefon:

Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1410 /16454/17-PLNID Merethe Seblom Telefon: Saksfremlegg Deres ref.: Vår ref.: Saksbehandler: Dato: 14/1410 /16454/17-PLNID Merethe Seblom 25.04.2017 252 Telefon: 90 03 25 97 Saken skal behandles i følgende utvalg: Formannskapet PLAN 252 - FORSLAG

Detaljer

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET

MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET MØTEINNKALLING FOR FORMANNSKAPET TID: 01.04.2009 kl. 09.00 STED: FORMANNSKAPSSALEN, 2. ETG., RÅDHUSET Gruppemøte: kl. 08.00. Eventuelle forfall meldes på telefon 61 111 60 47. Varamedlemmer møter etter

Detaljer

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE I PLANSAKER Saksnavn: Djupvikhaugen gbnr del av gbnr 170/4 SaksID: PlanID: 2016004 Saksbehandler: Siri Vannebo Møtested: Rissa rådhus Møtedato: 24.05.2016 Til stede fra forslagsstiller:

Detaljer

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram NEDRE EIKER KOMMUNE Samfunnsutvikling Saksbehandler: Tove Hardangen L.nr.: 14805/2011 Arkivnr.: 20070007/L12 Saksnr.: 2008/766 Utvalgssak Reguleringsplan for Trollhullet, Steinberg - Fastsettelse av planprogram

Detaljer

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan?

Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Konsekvensutredning av reguleringsplan - når og hvordan? Hordaland, 9. desember 2010 Planprogram, konsekvensutredning og planomtale v/ Jan Martin Ståvi, Asplan Viak Dokumentasjonskrav i ny PBL Krav: Regional

Detaljer

Sel kommune SAKSUTREDNING

Sel kommune SAKSUTREDNING Sel kommune SAKSUTREDNING Arkivsak: 2009/21-14 Arkiv: KOMM-201 Saksbehandler: Ingunn Synstnes Dato: 05.10.2010 Utv.saksnr Utvalg Møtedato 122/10 Formannskapet 12.10.2010 Forslag til planprogram for kommuneplanens

Detaljer