Tilbud til offentlig oppdragsgiver

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud til offentlig oppdragsgiver"

Transkript

1 Tilbud til offentlig oppdragsgiver Advokat Karin E. Næss Advokat Line Camilla Werner 1

2 Innledning Offentlige oppdragsgivere må følge anskaffelsesregelverket Åpen konkurranse, likebehandling, innkjøp på økonomisk gunstige vilkår Anskaffelseslovens prinsipper, se 5 2

3 Innledning Fokus på å skrive et godt tilbud avgjørende bruk ressurser Bransjekompetanse i bunn Sikre at formalitetene er på plass Erfaringsmessig ofte avvisning fra konkurransen pga formelle feil 3

4 Regelverket Lov om offentlige anskaffelser (lov ) og forskrift om offentlige anskaffelser (for nr. 402) Forskriftens 1-3: tildeling av offentlige kontrakter om bygge- og anleggsarbeider Ikke kontrakter om kjøp/leie av eiendom (grensesnitt) 4

5 Kort om anskaffelsesprosedyrene Anbudskonkurranse Hovedregelen - Vanligst konkurranseform innen bygg/anlegg Forhandlingsforbud etter innlevert tilbud Offentlig anbudsåpning: Leverandørene blir kjent med hverandres priser 5

6 Kort om anskaffelsesprosedyrene (forts.) Rom for visse avklaringer Forhandlingsforbudet opphører ved aksept av tilbud Forskjellen åpen/begrenset anbudskonkurranse 6

7 Kort om anskaffelsesprosedyrene (forts.) Konkurranse med forhandling (tilbudskonkurranse) Der anskaffelsens verdi er på over NOK 41 millioner, kun unntaksvis konkurranse med forhandling Forhandle om alle sidene ved tilbudet Likebehandling og øvrige grunnleggende prinsipper 7

8 Hasteprosedyren Finanskrisen: hasteprosedyrer i 2009 og 2010 (ESA) Tiden fra kunngjøring til signering av kontrakt: reduseres fra ca 80 til ca 30 dager 8

9 Hasteprosedyren (forts.) All major publicprojects & Major publicinvestmentprojects (over NOK 41 mill) Større risiko ved kortere tid esto viktigere med gode rutiner, dyktige underleverandører og samarbeid/felles tilbud 9

10 Tilpasning av tilbudet Konkurransegrunnlag: Rammen for tilbudet Viktig utgangspunkt: Hva er beslutningsmodellen (forskriften 22-2)? o Lavest pris o Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet 10

11 Tilpasning av tilbudet (forts.) Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet Pris/kvalitet = Best valuta for pengene Tildelingskriteriene må være knyttet til gjennomføring av kontrakten Vanligste kriterier: Pris, kvalitet og leveringstid 11

12 Tilpasning av tilbudet (forts.) Den relative vektingen som gis hvert av kriteriene skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget (eller prioritert rekkefølge med det viktigste først) Tilpass tilbudet etter tildelingskriteriene og vektingen av disse! 12

13 Innlevering av tilbudet Lukket og merket konvolutt innen tilbudsfrist Alle opplysninger som kreves i konkurransegrunnlaget må med Prissetting Upriset post anses innkalkulert i tilbudet Verdien av det lille ekstra 13

14 Avvisning 1: Kvalifikasjonskriteriene Leverandøren må tilfredsstille oppstilte kvalifikasjonskrav Husk vedlegge dokumentasjon Absolutte krav: Skatteattest og HMS-erklæring (husk underentreprenører) 14

15 Avvisning 2: Alternative tilbud Hva med alternative løsninger? Oppdragsgiver skal opplyse i kunngjøringen om hvorvidt alternative tilbud er tillatt Sjekk dette og husk, ingen alternative tilbud med mindre det er lov 15

16 Avvisning 3: Forbehold og avvik Vær svært forsiktig med å ta forbehold i tilbudet! (Forbehold mot kontraktsvilkår, oppstartstidspunkt, ferdigstillelse mm.) Vesentlige forbehold Vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen Avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter eller lignende som medfører relativ bedømmelsestvil 16

17 Evalueringen ellers Krav på begrunnelse Be om dette og bruk i neste runde Dokumentasjon om virksomhet, kvaliteter og tjenester i system (Rutiner/fordeler Særlig ved korte frister) Betydningen av referanselister og fremheving av kompetanse 17

18 Brudd på anskaffelsesregelverket Klage (som oftest dagers klagefrist) Midlertidig forføyning (Før kontraktsinngåelse) Rådgivende uttalelse fra KOFA (Klagenemnden for offentlige anskaffelser) Ordinært søksmål (erstatning) 18

19 Kontraktsmodeller mot det offentlige, herunder OPS Advokat Anne Sofie Bjørkholt 19

20 Offentlig- privat samarbeid (OPS) En kontraktsform med alternativ plassering av risiko og ansvar mellom det offentlige og den private part En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private (eller sammen med det offentlige) etter forespørsel fra offentlig sektor. 20

21 Offentlig- privat samarbeid (OPS) Design Bygge Drift Leveres av den private + event. finansiering Ikke en nødvendig del Det offentlige er bestiller og bruker (oftest leietaker) 21

22 Plassering av OPS som kontraktsform Design + Bygging Facility Event. + Management Finansiering = + OPS 22

23 Eksempler på gjennomførte OPS prosjekter Statlig regi 3 veiprosjekter Politiets data- og materielltjeneste: Nytt kontor og lager Helse Stavanger: Pasienthotell Kommunal regi Sykehjem Ullensaker kommune Persbråten og Høybråten skole, Oslo 23

24 Nasjonal transportplan St. meld nr. 16 ( )(16. mars 2009) Ikke flere OPS fra regjeringen etter tre prøveprosjekter i veisektoren Staten har finansiering Ikke konstatert øvrige klare fordeler, utover raskere fremdrift Men åpner for andre kontraktsmodeller, som kombinerer drift, vedlikehold og utvikling 24

25 OPS et politisk spørsmål Arbeiderpartiets landsmøte vedtok å åpne for prosjektfinansiering av vei og jernbane (150 mot 140 stemmer) 21. april 2009 Regjeringsskifte? NHOs arbeid for å fremme OPS 25

26 Nye OPS-prosjekter Staten: Politiet som leietaker i privateide bygg, herunder OPS anskaffelser Helseforetakene og samarbeidsprosjekter med kommunale legevakter Kommunene: Oslo kommune: 4-årige handlingsplan OPS prosjekt innenfor skole og helsesektoren Skedsmo kommune: Konkurranse om utbygging og leie av skole og barnehage på Leirsund, kunngjort 6. april 2009 Mandal kommune: Kulturhus etter OPS modell, kunngjort 19. februar

27 Hvorfor OPS? Insentiv til å levere livsløpsstandard - Grønn profil Økt kreativitet Bedre leveranse Økt effektivitet Raskere leveranse Økt konkurranse Rimeligere produkt 27

28 Tidsoverskr. OPS Betaling først ved oppstart av tjenestene Kr Tradisjonell modell Kr OPS-modell Kapital kostnad Løpende kostn. overskridelser Løpende kostn. drift & vedlikeh. Ingen betaling før fasiliteter er klare Betaling basert på bruk og standard Betaling basert på tilgjengelighet År År Byggefase Drift- og vedlikeholdsfase Drift- og vedlikeholdsfase 28

29 Betalingsmekanisme og livsløpsstandard Betaling er knyttet opp mot resultat, funksjons- og behovskrav (output) Ikke knyttet til enhetspriser, mengder og innsatsfaktorer (input) Et insitiament til å levere livsløpsstandard Et insitiament til å levere raskt 29

30 Funksjon- ikke arbeid Privat part leverer et resultat innenfor en ramme Åpner for innovative løsninger 30

31 Risiko Plassere risiko hos den som best kan håndtere den Gir lavest pris Eksempel på risikofordeling i en OPS Offentlig Tomteerverv Etterspørsel Endrede krav Regulering Delt Inflasjon Skjulte feil Force Majeure Skatt Privat Design og konstruksjon Drift og vedlikeholdskostnader Operativ ytelse 31

32 Krever en annen bestillerkompetanse hos det offentlige Bestille funksjon, ikke utført arbeid 32

33 Langvarige prosjekter Offentlig binding av midler Step in right for det offentlige og for finansiørene? 33

34 Hva må AS Næringsbygg beherske for å ha vinnersjanser i et OPS prosjekt? AS Næringsbygg kan designe og bygge og har en kontakt som kan drifte Anbudsprosessen Kontraktsstrukturen Juridisk og praktisk organisering av prosjektet Skatt og avgift 34

35 Kontraktsstrukturen Det offentlige Långiver Låneavtale OPS kontrakt Eier/sponsor Eier/sponsor OPSselskap Aksjonæreller selskapsavtale Entrepriseavtale Driftsavtale Bygging Drift Primærtjenester 35

36 Grunnlag for anbudet - Juridisk del 1 Analysere OPS kontrakten 2 Plassere ansvar og risiko risikomatrise Risiko O P OPS selskap B Entreprise Drift 3 Lage termsheets hvor ansvar og risiko fordeles mellom aktørene på privat side (konsortiet) 36

37 Praktisk organisering av OPS leveransen Byggherre Bestiller Prosjektstyre Entreprenør Finans Drift Arbeidsutvalg (Byggemøter) 37

38 Skatt- og avgift Periodisering av vederlag Avskrivninger Skatt Klassifisering av ytelsen Avgift 38

39 Samarbeid om byggeprosjekter Advokat Peter Grape 39

40 Samarbeid mellom AS Næringsbygg og andre aktører Hvorfor skal AS Næringsbygg samarbeide? Kontraktsforhandlinger (bør) handler kun om identifisering og plassering av risiko Hvilke aktører ønsker AS Næringsbygg å samarbeide med? Aktører de mener kan bidra til enten å identifisere risiko eller avlaste/plassere risiko 40

41 Identifisering av risiko Kan kategoriseres som følger: Kommersiell Finansiell Juridisk Teknisk Miljø, grunnforhold og vern 41

42 Samarbeid med grunneier (Utviklingsavtaler) Må fordele risiko knyttet til; Regulering Utbygging Salg 42

43 Utviklingsavtaler med grunneier AS Næringsbygg må sikres rettslig adgang Arbeids- og kostnadsfordeling Eksklusivitet og frist Opsjon 43

44 Utviklingsavtaler - Reguleringsrisiko Forholdet til plan- og bygningsmyndighetene Hva skal gjøres og oppnås? Regulering og omregulering Bebyggelsesplan Rammetillatelse 44

45 Utviklingsavtaler - Utbyggingsrisiko Forholdet mellom Grunneier/AS Næringsbygg Prosjekterende/Entreprenør Plassering av byggherreansvaret Betalings- og kostnadsansvaret Risikofordeling knyttet til prosjekterende/entreprenørs oppfyllelse 45

46 Utviklingsavtaler - salg Salgsprosessen Megler Hvem er selger? Fordeling av kjøpesum Reklamasjonsansvar 46

47 Samarbeid med entreprenør Forutsetninger i dagens marked Vanskelig marked for fremmedkapital større krav til egenkapital Strengere krav til sikkerhet Generelt vanskelig privat- og næringsmarked Lysning i sikte? Tiltakspakkene Bedring i markedet mot det offentlige? 47

48 Tradisjonelle entreprisemodeller Fordeling av risiko Byggherrestyrte entrepriser (prosjekteringsrisiko) Totalentreprise 48

49 Modeller for Samspill OPS Prosjektallianser ( Partnering ) 49

50 AS Næringsbyggs forutsetninger for valg av samspillmodell Kunnskap Økonomi Vilje og evne til risiko Kapasitet 50

51 Prosjektallianser Samarbeidet med entreprenør innledes i planleggingsfasen Fordeling av utviklingsrisiko knyttet til; Økonomi og finansiering Regulering, grunnforhold og forurensning Utforming av bygning spesifikasjoner Entreprisemodell 51

52 Prosjektallianser - Samarbeidsformer Grunneier / AS Næringsbygg - Entreprenør Samarbeidsselskap ( Joint venture ) Avtalebasert modell 52

53 Prosjektallianser Beslutningsmyndighet - Styringsgruppe Hva med uenighet? Exit muligheter 53

54 Prosjektallianser - Risikofordeling Forurensning Avfall Grunnforhold Regulerings- og utbyggingsrisiko Forholdet til entreprisekontrakten 54

55 Entreprisekontrakten Byggherrestyrt eller totalentreprise prosjekteringsrisikoen Valg av entreprenør Byggetid Endringer og tillegg Vederlag Reklamasjoner 55

56 Kommunale utbyggingsavtaler Advokat Bjørn Frode Skaar 56

57 Utbyggingsavtaler Avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger som: Forutsetter en bestemt løsning for innholdet eller gjennomføringen av en kommunal arealplan, og/eller Forutsetter bidrag (fra utbygger) for å gjennomføre krav satt i kommunal arealplan 57

58 Utbyggingsavtaler Typisk gjennomføring av tiltak i reguleringsplan av privat forslagsstiller og/eller tiltak nedfelt i rekkefølgebestemmelse Samarbeidsavtaler om gjennomføringen av planprosessen faller utenfor Privatrettslige avtaler om grunnavståelse faller utenfor 58

59 Plan- og bygningsloven kap XI-A Bestemmelsene har som formål å skape forutberegnelighet og beskytte mot urimelige avtaler og regulerer: Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler Utbyggingsavtalers innhold Saksbehandlingen 59

60 Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak som: Angir når utbyggingsavtaler er en forutsetning for utbygging og Synliggjør kommunens forventninger til avtalen 60

61 Forutsetninger for bruk - 64a vedtaket Hvilke deler av kommunen Kommunale dokumenter som legger føringer for utbygging Hovedprinsipper for kostnadsfordeling Boligsosiale tiltak 61

62 Avtalens innhold Teknisk/grønn infrastruktur som følger av opparbeidelsesplikten i pbl 67 og 69 Boligsosiale tiltak og utforming av bygninger Andre tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtaket (krav til nødvendighet og forholdsmessighet) Forskuttering 62

63 Avtalens innhold Nødvendig og forholdsmessig slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen kostnadene som belastes utbygger eller grunneier må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen 63

64 Avtalens innhold Sosial infrastruktur? Forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur Det kan ikke avtales at grunneier eller utbygger helt eller delvis skal bekoste infrastruktur om skoler, barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester Omfatter også utgifter med forskuttering 64

65 Kommunens rolle i utbyggingsavtaler Byrådssak 1409/07 (Bergen kommune) Koordinator modellen Byggherre modellen Garantist modellen 65

66 Saksbehandlingen Vedtak om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler Oppstart av forhandlinger skal kunngjøres Fremforhandlet forslag skal legges ut til offentlig ettersyn (30 dagers frist for merknader) Inngått utbyggingsavtale skal kunngjøres 66

67 Saksbehandlingen Utbyggingsavtale kan ikke inngås før den aktuelle arealplanen er vedtatt Samordnet plan- og avtale prosess Etterfølgende avtaleprosess 67

68 Saksbehandlingen Utbyggingsavtaler kan ikke påklages Det kan ikke gis dispensasjon etter pbl 7 fra bestemmelsene i pbl kap IX-A Særskilt forskriftshjemmel 68

69 Infrastruktur i utbyggingsprosjekter Skatt og avgift Advokat Knut H. Leinæs 69

70 Hva slags infrastruktur snakker vi om Veier, gangfelt, rundkjøringer mv Parkanlegg og grøntarealer Fremføringsveier for strøm Fjernvarmeanlegg 70

71 Hva er problemstillingen - Merverdiavgift Pålegg i utbyggingsavtaler Den private er byggherre Boligprosjekter - ikke fradragsrett Næringsprosjekter - justeringsreglene 71

72 Hva er problemstillingen - Skatt Aktiveringspliktig? Aktiveres på tomt eller bygg? 72

73 Boligutbyggeren - Anleggsbidragsmodellen Kommunen som byggherre Anleggsbidrag unntatt mva Offentlig anskaffelse 73

74 Boligutbyggeren - Alternativ Den private som byggherre Overdragelse av oppjusteringsrett Utfordring: Kommunen Insitament mot anleggsbidragsmodellen 74

75 Næringsutbyggeren Direkte fradragsrett Avgiftspliktig bruk = fradragsrett Nye justeringsregler Utfordring: justeringsposisjonen 75

76 Det offentlige som leietaker Advokat Anne Sofie Bjørkholt 76

77 Formålsbygg og andre bygg 77

78 Når gjelder anbudsreglene? Leie eller entreprise? FOA 1-3 (b) Leiekontrakter er unntatt Grense mot bygget - og anleggskontrakt Grense mot finansiering Helhetsvurdering: Risiko for byggekostnader, formål, kjøpsopsjon mv. 78

79 117 registrering og mva fradrag? Kommunal leietaker Ja Fylkeskommunal leietaker Ja Andre kompensasjonsberettigede Nei Helseforetak Nei Staten Nei 79

80 Nettoklausuler Mva ulempen tillegges leien Leien er X, mva er Y 80

81 Finansiell lease Forbud mot å lånefinansiere? Kommune Nei, men årsbudsjett og ROBEK Kommunale AS Nei Interkommunale selskaper Ja, med mindre selskapsavtalen tillater Helseforetak Ja, med mindre vedtektene tillater Stasforetak Vedtektene angir 81

82 Forsikring Det offentlige som selvassurandør Hva er omfattet? Forsikringsklausulen begrenser utleiers ansvar 82

83 Leiegaranti? Gis normalt ikke Krav mot Staten kan ikke tvangsfullbyrdes Pengekrav mot kommune, interkommunalt selskap og helseforetak kan ikke tvangsfullbyrdes Motregning? 83

84 Lange kontrakter Men oppsigelsesadgang ved omorganisering Hva er en relevant omorganisering? Utløser arealbehov 84

85 Særlige krav til offentlige bygg? Universell utforming 85

86 Tilgjengelighet for alle Advokat Karl Erik Bernt 86

87 Dagens tema En gjennomgang av reglene om universell utforming i den nye plan- og bygningsloven Den nye loven har ikke trådt i kraft enda Hvordan vil lovendringen gi seg utslag i det praktiske liv? 87

88 Ny plan- og bygningslov Bakgrunn Nåværende plan- og bygningslov er fra 1985 Uoversiktlig og fragmentert lov Ny lov er tiltenkt å tre i kraft i to trinn; juli 2009 (plandelen) januar 2010 (byggesaksdelen) 88

89 Hovedsiktemålet med den nye loven En oversiktlig og brukervennlig lov som sikrer kvalitet, effektivitet og rettsikkerhet Fremme en bærekraftig utvikling og god arkitektonisk og universell utforming av tiltak som også ivaretar hensynene til helse, miljø og sikkerhet Ot.prp. nr. 45( ) 89

90 Hvordan er universell utforming ivaretatt i den nye loven? Krav til universell utforming av bygg, anlegg og uteområder er gitt i bestemmelser i selve lovteksten Prinsippet om universell utforming er inntatt som særskilt grunnhensyn i lovens formålsbestemmelse Hva betyr dette i praksis? 90

91 Gjeldende per mai 2009 Den gamle loven Ingen generell angivelse av krav til universell utforming Ingen konkret henvisning i formålsbestemmelsen 91

92 Den gjeldende loven 2 Formål Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske hensyn. Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår. 92

93 Den gjeldende loven 77 nr. 1 Utføring av byggearbeid. Krav til produkter til byggverk 1. Ethvert byggearbeid skal utføres fagmessig og teknisk forsvarlig slik at det ferdige byggverket tilfredsstiller de krav som er satt til sikkerhet, helse, miljø og brukbarhet i eller i medhold av denne loven. 93

94 Begrepsbruk Ikke tilstrekkelig synliggjort og ivaretatt i gjeldende lovgivning Universell utforming vs. Brukbarhet Ideal vs. rettslig standard 94

95 Den nye loven Departementets konklusjoner Universell utforming som gjennomgående begrep Forskriftshjemmel Forholdet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 95

96 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig 96

97 Den nye loven 1-1 Formål Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 97

98 Den nye lovens 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om følgende forhold: ( ) 4. Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal 98

99 Mer om begrepets innhold Definisjon og innhold Mer enn en retning på det ønskede siktemål? Dispensasjonsadgangen Må foreligge tungtveiende grunner, jf. Ot.prp. nr. 45 ( ) Begrepets betydning i praksis 99

100 Eksempler på hva kravet om universell utforming vil omfatte Krav til lysforhold Ytelse for ventilasjonsanlegg Akustiske forhold Krav om installering av teleslynge Hovedløsningen skal være inkluderende (Hovedinngang, sentrale kommunikasjonsområder, hovedheis, uteareal ++) 100

101 Eksempler på hva kravet om universell utforming vil omfatte VING DISKRIMINERER RULLESTOLBRUKERE En 14 centimeter høy terskel foran hovedinngangen fikk Norges Handikapforbund til å se rødt. Likestillings- og diskrimineringsombudet bekrefter at Ving reisebyrå bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 101

102 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten 102

103 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9, forts Skal særlig legges vekt på: Effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer Hvorvidt den alminnelige funksjon er av offentlig art Nødvendige kostnader Virksomhetens ressurser Sikkerhetsmessige hensyn Vernehensyn 103

104 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9, forts ANDRE BOLLER FOR GODT BRØD Tilgangen for rullestolbrukere er hovedårsaken til at bakeriet Godt Brød ønsker å bygge ny trapp. Den løsningen har byggesaksetaten sagt nei, fordi de mener trappen vil ødelegge husets antikvariske verdi. 104

105 Brudd på de nye bestemmelsene Sanksjoner Skal særlig legges vekt på: Krav fra kommunen om å stanse arbeidet og rette forholdet, jf. ny lov 32-3 og 32-4 Ved forsettlige og uaktsomme feil og mangler kan kommunen utstede overtredelsesgebyr, jf. ny lov

106 Ny plan- og bygningslov Viktige nyheter Advokat Ingrid K. Høstmælingen Advokat Kristoffer Aasebø 106

107 Tema: Ny bygningsdel til pbl Vedtatt 17. mars 2009 Ikrafttredelse forventet 1. januar 2010 Omfattende forskrifter skal utarbeides og trinnvis iverksettelse er varslet Ny plandel trer i kraft 1. juli

108 Ny lovs hovedsiktemål Kvalitet, effektivitet og rettssikkerhet Ansvar, kontroll og tilsyn Forbrukervern Bærekraftig utvikling, god arkitektonisk og universell utforming, og ivaretakelse av HMS 108

109 Hva er de viktigste nyhetene? Ettsporet søknadssystem Obligatorisk uavhengig kontroll Innskjerping av kommunenes tilsynsplikt Nye regler om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 109

110 Søknadssystemet I Pbl kapittel 20 Alle tiltak er søknadspliktige, men med forskjellige krav til ansvar og kontroll Tre kategorier tiltak

111 Søknadssystemet II Tidsfrister i søknadsbehandlingen Privatrettslige forhold, pbl 21-6 Utfyllende regler og nærmere avgrensninger vil bli gitt i SAK Ikrafttredelse: Nye søknadsdregler for tiltak som søkes om etter

112 Kontrollregimet I - Obligatorisk uavhengig kontroll Innføring av obligatorisk uavhengig kontroll Ansvarsrett for kontroll knyttes nå kun til uavhengig kontroll Hensyn bak de nye reglene om uavhengig kontroll

113 Kontrollregimet II - Krav til den kontrollerende Pbl 23-7: Ansvarlig kontrollerende skal være uavhengig av det foretaket som utfører arbeidet som kontrolleres. Ansvarlig kontrollerende skal ha sentral godkjenning etter 22-1 Hva skal til for å være tilstrekkelig uavhengig? Obligatorisk sentral godkjenning

114 Kontrollregimet III - Når skal uavhengig kontroll gjennomføres? Pbl 24-1 Når det foreligger viktige og kritiske områder og oppgaver eller Når kommunen krever det etter en konkret vurdering og når departementet i forskrift har fastsatt at særskilte innsatsområder som undergis kontroll (farlige konstruksjoner mv)

115 Kontrollregimet IV - Gjennomføring av kontrollen Praktisk gjennomføring ulik avhengig om det er kontroll av prosjektering eller utføring Ansvarlig kontrollerendes informasjonsplikt Detaljerte regler for gjennomføring skal fastsettes i forskrift

116 Kontrollregimet V - Innkjøringsfasen Forarbeidene: må regne med viss tid og kostnad for å utvikle denne del av byggenæringen, og det bør åpnes for en trinnvis innføring av kravene slik at bransjen får utviklet den nødvendige kapasitet. [ ] Det kan forekomme at det kreves uavhengig kontroll i for mange eller feil saker i en del tilfeller, inntil man får høstet tilstrekkelig erfaring med et slikt krav. Ikrafttredelse?

117 Kommunalt tilsyn I Omfanget av kommunalt tilsyn skal utvides Ansvar for feil er fremdeles hos tiltakshaver Nytt er pliktig tilsyn (pbl. 25-1) Når det er gitt pålegg,eller Oppdages ulovligheter som ikke er bagatellmessige

118 Kommunalt tilsyn II Utfyller krav om uavhengig kontroll, pbl første ledd bokstav b) Må ses i sammenheng med plikten til å følge opp ulovligheter, pbl Gjelder ikke overtredelser av mindre betydning

119 Kommunalt tilsyn III Kommunens fokus: Oppfølging av feil og bruk av sanksjoner Kommunen har stor frihet til å utforme tilsynet, men det kommer forskrift om dette 25-2 andre ledd: Kommunalt tilsyn inntil fem år etter at ferdigattest er gitt 119

120 Ferdigstillelse I Nye regler understreker at ferdigattest skal være hovedregelen Bruken av midlertidige brukstillatelse skal reduseres Obligatorisk ferdigattest også for tiltak som tidligere var meldepliktige, men som nå er gjort søknadspliktige.

121 Ferdigstillelse II Etter gjeldende regler får man midlertidig brukstillatelse raskt Tidsfrist på én uke, unnlatt svar medfører at tiltaket kan tas i bruk Etter de nye reglene kan dette ta betydelig lengre tid Tidsfrist på 3 uker, knyttes opp til ferdigattest jf. pbl Samme frist for midlertidig brukstillatelse (fastsettes i forskrift) Inngåtte kontrakter og kontraktsmaler bør gjennomgås 121

122 Ferdigstillelse III Ferdigattest skal baseres på en sluttkontroll, som er en del av de nye kontrollkravene, jf. pbl 21-10

123 Ferdigstillelse IV Ansvarlig foretaks ansvar opphører i dag ved ferdigattest Ansvarlig foretaks ansvar utvides nå med 5 år! Kommunen kan innen 5 år etter ferdigattest kunne gi ansvarlig foretak pålegg om utbedring av vesentlige forhold ( 23-4 andre ledd) Det offentligrettslige ansvar blir mer samordnet det privatrettslige Innebærer imidlertid at ansvarlig foretak kan få et offentligrettslig utbedringsansvar selv om han ikke har noe slikt ansvar privatrettslig

124 Forholdet til forskriftsverket Forholdet til forskriftshjemmel fjernes Lokale vedtekter forsvinner GOF, TEK og SAK: Forskrifter fremdeles aktuelle, med behov for revisjon Ny lov fordrer utarbeidelse av en rekke nye forskrifter/forskriftsbestemmelser

125 Oppsummering og konsekvenser I Bransje og kommuner må forvente innkjøringsproblemer Hvordan forholde seg til den trinnvise praktiske ikrafttredelse som departementet legger opp til i forarbeidene? Kalkulere inn buffer i prosjekter som planlegges nå Nye forretningsmuligheter

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Forståelse og bruk av begreper innen universell utforming Av Eilin Reinaas Ulike lovverk Begrepsavklaring Plan- og bygningsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om offentlige

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utbyggingsavtaler Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk Knut F Rasmussen, Akershus fylkeskommune, Gardermoen 27. januar 2014 Definisjonen på en lovregulerte avtaler Avtaler mellom utbygger og kommunen,

Detaljer

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL. Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003

OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL. Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003 OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003 FREMSTILLING Temaet Definisjoner Utfordringer Kontraktstruktur og kontraktsmodeller Rammeverket EØS

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober Sigmund Asmervik: Universell utforming!? VG 17.09.2009 Hvor mange er funksjonshemmet? I Norge i dag regner man at 770.000 personer har varige vansker i

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

Rammebetingelser og utfordringer ved gjennomføringen av OPS anskaffelser. Kjell-André Honerud Gardermoen, 10. februar 2015

Rammebetingelser og utfordringer ved gjennomføringen av OPS anskaffelser. Kjell-André Honerud Gardermoen, 10. februar 2015 Rammebetingelser og utfordringer ved gjennomføringen av OPS anskaffelser Kjell-André Honerud Gardermoen, 10. februar 2015 Tema 1. Hvilke rammebetingelser styrer OPS- gjennomføringen? 1. Skatte-, avgifts

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg Advokat Maj Hines Grape MVA-regelverket Innenfor avgiftsområdet: Utgående MVA og fradragsrett inngående MVA Fritatt omsetning: Ikke utgående MVA, men

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.09.2006 Tid: 16:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform?

Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform? Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform? Partenes ansvarsforhold, regler og avtaleforhold status? Frokostseminar for NBEF 21. juni 2013 innlegg ved advokat/partner Reidar Sverdrup Tema:

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

Utbyggingsavtaler Lov og regelgrunnlaget. Knut F Rasmussen Kristiansand 29. september 2001

Utbyggingsavtaler Lov og regelgrunnlaget. Knut F Rasmussen Kristiansand 29. september 2001 Utbyggingsavtaler Lov og regelgrunnlaget Knut F Rasmussen Kristiansand 29. september 2001 1 Tradisjonell bruk. Utviklingen I en årrekke har avtalene vært et smidig og (forholdsvis) ukontroversielt verktøy

Detaljer

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 1 Avvisningsreglene i FOA 2006 Revidert i forhold til FOA 2001 Nødvendige endringer

Detaljer

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Hovedtema Forholdet mellom planlegging og gjennomføring Om utbyggingsavtale som virkemiddel

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles

Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles Kurs for nyutdannede arkitekter. bergen 9.-10 november 2016 Ketil Moe. Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles Lover som styrer prosjektering og bygging De viktigste lovene

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31987287.aspx Ekstern anbuds ID M250199/FEB173186 Saksnummer 2011178216 Konkurranse type:

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Ving Reisebyrå AS v/christian Fr.Grønli Karl Johans gt. 18 0159 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

E6 Holdeplasser Støren Klett 2014/Park & Ride Hovin

E6 Holdeplasser Støren Klett 2014/Park & Ride Hovin E6 Holdeplasser Støren Klett 2014/Park & Ride Hovin Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43458722.aspx Ekstern anbuds ID 2014-118846 Saksnummer 2013062339 Konkurranse type:

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land:

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land: Kunngjøring i Doffin og TED Del I: Oppdragsgiver Anskaffelsesforskriften: Forhåndskunngjøring Dette er en kunngjøring av konkurranse Interesserte leverandører må informere oppdragsgiver om at de er interessert

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Kjøp av medieovervåkingstjenester

Kjøp av medieovervåkingstjenester Til tilbydere Deres referanse Deres dato Vår referanse Vår dato 07/3760 13.12.2007 Kjøp av medieovervåkingstjenester Konkurransegrunnlag Åpen anbudskonkurranse (FOA Del III) Sak 07/3760 Postadresse Postboks

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Viel Sørensen Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Hvilke lover og forskrifter endres? Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Skjerpet håndhevelse - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Tema Status quo Karensperiode for kontraktsinngåelse Suspensjon for kontraktsinngåelse

Detaljer

HVA FORVENTER KOMMUNEN. 4. September bygningssjef Eli F. Aubert

HVA FORVENTER KOMMUNEN. 4. September bygningssjef Eli F. Aubert HVA FORVENTER KOMMUNEN 4. September 2014 - bygningssjef Eli F. Aubert Agenda Innledning Kommunal byggesaksbehandling Forventninger til: De ansvarlige Innholdet i søknaden Innledning Felles interesse i

Detaljer

Nye byggeregler. Ny lov nye grep. Advokat Erling Erstad. Advokat Erling Erstad

Nye byggeregler. Ny lov nye grep. Advokat Erling Erstad. Advokat Erling Erstad Nye byggeregler Ny lov nye grep Ny lov ny oppbygging - fem deler Alminnelig del Plandel Gjennomføring Byggsaksdel Håndhevings- og gebyrregler Sluttbestemmelser Felles Plan Felles Bygging Felles Felles

Detaljer

Nytt innkjøpsregelverk. adv. Robert Myhre

Nytt innkjøpsregelverk. adv. Robert Myhre Nytt innkjøpsregelverk adv. Robert Myhre myhre@wla.no Egenregi Egenregi 2. Omsetning oppdragsgiveren utøver Oppdragsgiver bestemmende innflytelse over både strategiske mål og viktige beslutninger i det

Detaljer

November 2012. Høstmøte - RIF. Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad. www.pacta.no

November 2012. Høstmøte - RIF. Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad. www.pacta.no November 2012 Høstmøte - RIF Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad www.pacta.no 1 1. Samarbeidet RIF - Pacta 2. Manglende bruk av balanserte standardkontrakter 3. Uavhengig kontroll status og veien

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ LOM UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILRETTELEGGING

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ LOM UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILRETTELEGGING Vivikes Kongensgate 11 7011 TRONDHEIM Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1378-12-LOM 08.01.10 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILRETTELEGGING Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen

Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune. Kunngjort i DOFFIN-basen Konkurransegrunnlag for anskaffelse av: Røyke-, salgs- og skjenkekontrolltjenester i Hammerfest kommune Kunngjort i DOFFIN-basen 15.10.07 1 Regler og prosedyrer for leveransen Anskaffelsen er omfattet

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2008/1 Innklaget virksomhet: Klager: Saksnummer: 2008/1 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble

Detaljer

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1795-8-MBA 01.06.2011 Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fant at inngangspartiet til lokalene til Skatteoppkreveren ikke

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Detaljer

Miljørettet helsevern

Miljørettet helsevern Steinkjer kommune ANBUDSINNBYDELSE Konkurranse med forhandlinger Miljørettet helsevern Anbud 16/08 Miljørettet helsevern Steinkjer den 04.04.08 1. Generelt Steinkjer kommune skal inngå avtale om kjøp av

Detaljer

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming - status etter høringen Einar Lund Lillestrøm 30.11.08 Planredskapene Nivå Retningslinjer - programmer Midlertidig båndlegging Bindende arealplaner

Detaljer

Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav. Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7.

Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav. Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7. Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7. mai 2014 Aktuelle tema Plikten Virkemidlene Saksbehandling og gjennomføring Litt

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket

NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket NOU 2014:4 Forenklingsutvalgets forslag til endringer i anskaffelsesregelverket Av advokat Gro Amdal, medlem i Forenklingsutvalget Næringsministeren fikk i dag overlevert utredningen fra utvalget som ble

Detaljer

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose

Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Rammeavtale Kjøp og levering av legemidler - pakking og levering av multidose Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31537863.aspx Ekstern anbuds ID 2012-247515/JAN171542 Konkurranse

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05.

KONKURRANSEGRUNNLAG. ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av Dr. Ravns vei 4 og 6. Saksnr. 12/5681. Tilbudsfrist: 30.05. KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse etter forskriftens del I og II (for anskaffelser med verdi under EØS-terskel-verdi og prioriterte tjenester) ANSKAFFELSE AV Totalentreprise K 100 Renovering av

Detaljer

OPS moden for en bransjemal?

OPS moden for en bransjemal? OPS moden for en bransjemal? Torkildsen, Tennøe & Co Advokatfirma AS Kjell-André Honerud Oslo 24. november 2011 Tema 1. Presisering av OPS for dette foredraget 2. Hva særtegner OPS? 3. Hvilke utfordringer

Detaljer

Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming

Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming Vår ref.: Dato: 12/47 10.11.2012 Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER

STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER SØGNE KOMMUNE Arealenheten STRATEGIPLAN FOR TILSYN I BYGGESAKER Innhold Innledning...2 Lovgrunnlag...2 Målsetting...2 Tilsynsområder...3 Ulovlighetsoppfølging...3 Virkemidler...3 Organisering...4 Varighet...4

Detaljer

SAMLET SAKSFRAMSTILLING

SAMLET SAKSFRAMSTILLING SAMLET SAKSFRAMSTILLING UTV.SAKSNR. UTVALG MØTEDATO 60/06 Formannskapet 26.09.2006 47/06 Kommunestyret 30.10.2006 Arkivsaksnr.: 06/1633 Arkivkode: L80 &00 Saksbehandler: Magne Thomassen LOVREGULERING UTBYGGINGSAVTALER

Detaljer

Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? arne.scott@pacta.no

Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? arne.scott@pacta.no Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? Hvilken kontrakts- og kontraheringsstrategi bør velges for å legge til rette for fabrikkbygging? Kontraktsstrategi:

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 11/2126

Ombudets uttalelse i sak 11/2126 Ombudets uttalelse i sak 11/2126 Virksomhet hadde ett trappetrinn opp fra inngangen ved fortauet, som forhindret rullestolbrukere fra å komme inn i lokalet. I tillegg hadde virksomheten en annen inngang

Detaljer

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering

De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering De nye OPS-kontraktsmalene - markedsoppdatering Anne Sofie Bjørkholt og Ole Andreas Dimmen Estate-konferanse 11. september 2014 Hvorfor nye kontraktsmaler? - Kontraktene i OPS-prosjektene hadde utviklet

Detaljer

Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg

Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg Alcoa miljøpark. Ny flerbrukshall, fotballhall og garderobeanlegg Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/37654631.aspx Ekstern anbuds ID 2013-282202/FEB192064 Konkurranse type:

Detaljer

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK

S aksprotokoll. Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK S aksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Motedato: 15.11.2007 Sak: 0043/07 Arkivsak: 07/00003 Tittel: SAKSPROTOKOLL: UTBYGGINGAVTALE IHHT PLAN- OG BYGN... PRINSIPPVEDTAK Behandling: Medlem Otto Sæterbø fremmet

Detaljer

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil

Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Konkurransegrunnlag for for leasing av personbil Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva. 1 Innholdsfortegnelse 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune.

Konkurransegrunnlag. Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014. for levering til. Vefsn kommune. Konkurransegrunnlag Tilbud på Masseleveranser og transporttjenester for sesongen 2014 for levering til Vefsn kommune Saksnummer:14/716 1 1 OPPDRAGET OG ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER... 3 1.1 Om Oppdragsgiver...

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser

Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemnda for offentlige anskaffelser Innklagede inngikk en kontrakt med et boligbyggelag der boligbyggelaget påtok seg å opprette et borettslag for omsorgsboliger, drifte borettslaget under byggeprosessen

Detaljer

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk.

Detaljer

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014

INNKJØPSFORUM. Nyhetsbrev nr. 30. 25. august 2014 INNKJØPSFORUM Nyhetsbrev nr. 30 25. august 2014 hetsbrev nr. 3 Det faglige hjørnet: En rekke forhold ved selve tilbudet kan føre til avvisning, og i så fall skal oppdragsgiveren snarest mulig gi skriftlig

Detaljer

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier

Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier Muligheter i regelverket: Etiske krav som kontraktsvilkår, kvalifikasjonskrav og tildelingskriterier 7. desember 2011, kl 1035 1100 Morten Goller 1 08.12.2011 1 Tema for innlegget Handlingsrommet for å

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Del I

Konkurransegrunnlag. Del I kjøling - ventilasjon 29.01.2013 Konkurransegrunnlag Del I Implementering av kjøling i eksisterende ventilasjonsanlegg Byskogen Sykehjem Larvik Kommunale Eiendom KF er et kommunalt foretak som ble opprettet

Detaljer

Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre sitt inngangsparti på nåværende tidspunkt.

Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre sitt inngangsparti på nåværende tidspunkt. Uforholdsmessig byrdefullt for virksomheten å utbedre sitt inngangsparti på nåværende tidspunkt. Ombudet konkluderte med at inngangspartiet til Frognerseteren Restaurant i Oslo ikke er universelt utformet.

Detaljer

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser

KOFA - Klagenemnda for offentlige anskaffelser 2007/138 Innklaget virksomhet: Klager: Fræna kommune, Sunde Interiør AS Saksnummer: 2007/138 Saksbehandler: Vedtak: Avgjort av: Saksdokument: Saken gjelder: Nemndas kommentar: Dato saken ble registrert

Detaljer

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent

Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015. Line Rakner Førstekonsulent Presentasjon av KOFA Ålesund, 4. juni 2015 Line Rakner Førstekonsulent Tema for innlegget Litt om KOFA og regelverket KOFA håndhever. De vanligste påstandene om brudd på regelverket som fremsettes for

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete

«Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete «Kontrahering og styring av UE i et byggeprosjekt» Årsmøte i Svolvær 2015 Advokat Karina Krane og advokat Nils Ingulf Langlete Program I Kontraheringsfasen II Byggefasen III Overtakelse og sluttoppgjør

Detaljer

Revisjon av Plan- og bygningsloven

Revisjon av Plan- og bygningsloven Revisjon av Plan- og bygningsloven Fra Kluge: Anders Evjenth 12.03.08 Bakgrunn Det foreligger forslag til endring av både plandelen og bygningsdelen av plan- og bygningsloven dvs en helt ny lov To utvalg

Detaljer

Generell informasjon til brukergruppen

Generell informasjon til brukergruppen KICK-OFF Anskaffelse av Generell informasjon til brukergruppen Mandag 9. september 2013 Lov om offentlige anskaffelser LOA 5 Grunnleggende krav En anskaffelse skal så langt det er mulig være basert på

Detaljer

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk

Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Tysfjord kommune - vanninntak Kjøpsvik vannverk Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/41598790.aspx Ekstern anbuds ID M308466/OCT205837 Konkurranse type: Anbudskonkurranse

Detaljer

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen

Klagenemnda for offentlige anskaffelser. Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger, Inger Roll-Matthiesen Klagenemnda for offentlige anskaffelser Klagenemndas avgjørelse 24. mars 2003 i sak 2003/21 Klager: Innklaget: Kågen s Linjebygg Det frivillige Skyttervesen Klagenemndas medlemmer: Svein Dahl, Kai Krüger,

Detaljer

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012 Vår ref.: Dato: 11/2112 10.11.2012 Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12.

11/2143 04.03.2013. Saksnummer: 11/2143 Lovgrunnlag: Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Dato for uttalelse:12. Vår ref.: Dato: 11/2143 04.03.2013 Ombudets uttalelse Klager mener Advokatene Hellenes, Aune, Sveen & Jølberg DA ikke oppfyller kravet til universell utforming etter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER RETNINGSLINJER FOR OFU-SAMARBEID OG REGELVERKET OM OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 1. Hva er en offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU)? En offentlig forsknings- og utviklingskontrakt (OFU) er en kontrakt

Detaljer

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette.

3. inntil kr 200 000 der tiltaket medfører alvorlig uopprettelig skade eller fare for dette. 16-1. Forhold som kan medføre overtredelsesgebyr. Gebyrenes størrelse (1) Foretak kan ilegges overtredelsesgebyr inntil angitte beløpsgrenser for forsettlige eller uaktsomme overtredelser som nevnt i bokstav

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg

Anbudsinnbydelse SD-anlegg Anbud 31/08 Anbudsinnbydelse SD-anlegg Steinkjer kommune Konkurranse med forhandlinger SD-anlegg Egge barneskole og Mære skole 1. trinn i utbygging av SDanlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Telefon n/a. Faks n/a

Telefon n/a. Faks n/a 1 av 5 02.09.2009 13:06 KUNNGJØRING AV KONKURRANSE DEL I: OPPDRAGSGIVER I.1) KONTAKTPUNKT Norges Teknisk Naturvitenskapelige universitet (NTNU), Innkjøp -Høgskoleringen 1, Poststed - Trondheim Kontaktpunkt:

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009 NHF V/ Arne Lein Postboks 9271 Grønland 0134 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009 UTTALELSE - SAK OM MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

Ståle Øvrebø rådgiver/jurist

Ståle Øvrebø rådgiver/jurist Etat for utbyggingsavtaler Juss og formaliteter ved utbyggingsavtaler Ståle Øvrebø rådgiver/jurist www.bergen.kommune.no/etat-for-utbyggingsavtaler Innhold 1. Definisjon av utbyggingsavtale 2. Politisk

Detaljer

Ombudets uttalelse i sak 11/2160

Ombudets uttalelse i sak 11/2160 Ombudets uttalelse i sak 11/2160 Virksomhet hadde to trappetrinn opp fra fortauet, som forhindret rullestolbrukere fra å komme inn i lokalet. Virksomheten brøt likevel ikke plikten til universell utforming

Detaljer

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013

Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud. Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Praktiske råd om hva du bør legge vekt på ved utarbeidelse av anbud Advokat Carsten Anker Presentasjon LFH 27. september 2013 Innledning dagens tema Tre ting man bør tenke på ved utforming av tilbud: Ikke

Detaljer