Tilbud til offentlig oppdragsgiver

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Tilbud til offentlig oppdragsgiver"

Transkript

1 Tilbud til offentlig oppdragsgiver Advokat Karin E. Næss Advokat Line Camilla Werner 1

2 Innledning Offentlige oppdragsgivere må følge anskaffelsesregelverket Åpen konkurranse, likebehandling, innkjøp på økonomisk gunstige vilkår Anskaffelseslovens prinsipper, se 5 2

3 Innledning Fokus på å skrive et godt tilbud avgjørende bruk ressurser Bransjekompetanse i bunn Sikre at formalitetene er på plass Erfaringsmessig ofte avvisning fra konkurransen pga formelle feil 3

4 Regelverket Lov om offentlige anskaffelser (lov ) og forskrift om offentlige anskaffelser (for nr. 402) Forskriftens 1-3: tildeling av offentlige kontrakter om bygge- og anleggsarbeider Ikke kontrakter om kjøp/leie av eiendom (grensesnitt) 4

5 Kort om anskaffelsesprosedyrene Anbudskonkurranse Hovedregelen - Vanligst konkurranseform innen bygg/anlegg Forhandlingsforbud etter innlevert tilbud Offentlig anbudsåpning: Leverandørene blir kjent med hverandres priser 5

6 Kort om anskaffelsesprosedyrene (forts.) Rom for visse avklaringer Forhandlingsforbudet opphører ved aksept av tilbud Forskjellen åpen/begrenset anbudskonkurranse 6

7 Kort om anskaffelsesprosedyrene (forts.) Konkurranse med forhandling (tilbudskonkurranse) Der anskaffelsens verdi er på over NOK 41 millioner, kun unntaksvis konkurranse med forhandling Forhandle om alle sidene ved tilbudet Likebehandling og øvrige grunnleggende prinsipper 7

8 Hasteprosedyren Finanskrisen: hasteprosedyrer i 2009 og 2010 (ESA) Tiden fra kunngjøring til signering av kontrakt: reduseres fra ca 80 til ca 30 dager 8

9 Hasteprosedyren (forts.) All major publicprojects & Major publicinvestmentprojects (over NOK 41 mill) Større risiko ved kortere tid esto viktigere med gode rutiner, dyktige underleverandører og samarbeid/felles tilbud 9

10 Tilpasning av tilbudet Konkurransegrunnlag: Rammen for tilbudet Viktig utgangspunkt: Hva er beslutningsmodellen (forskriften 22-2)? o Lavest pris o Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet 10

11 Tilpasning av tilbudet (forts.) Det økonomisk mest fordelaktige tilbudet Pris/kvalitet = Best valuta for pengene Tildelingskriteriene må være knyttet til gjennomføring av kontrakten Vanligste kriterier: Pris, kvalitet og leveringstid 11

12 Tilpasning av tilbudet (forts.) Den relative vektingen som gis hvert av kriteriene skal oppgis i kunngjøringen eller konkurransegrunnlaget (eller prioritert rekkefølge med det viktigste først) Tilpass tilbudet etter tildelingskriteriene og vektingen av disse! 12

13 Innlevering av tilbudet Lukket og merket konvolutt innen tilbudsfrist Alle opplysninger som kreves i konkurransegrunnlaget må med Prissetting Upriset post anses innkalkulert i tilbudet Verdien av det lille ekstra 13

14 Avvisning 1: Kvalifikasjonskriteriene Leverandøren må tilfredsstille oppstilte kvalifikasjonskrav Husk vedlegge dokumentasjon Absolutte krav: Skatteattest og HMS-erklæring (husk underentreprenører) 14

15 Avvisning 2: Alternative tilbud Hva med alternative løsninger? Oppdragsgiver skal opplyse i kunngjøringen om hvorvidt alternative tilbud er tillatt Sjekk dette og husk, ingen alternative tilbud med mindre det er lov 15

16 Avvisning 3: Forbehold og avvik Vær svært forsiktig med å ta forbehold i tilbudet! (Forbehold mot kontraktsvilkår, oppstartstidspunkt, ferdigstillelse mm.) Vesentlige forbehold Vesentlige avvik fra kravspesifikasjonen Avvik, forbehold, feil, ufullstendigheter eller lignende som medfører relativ bedømmelsestvil 16

17 Evalueringen ellers Krav på begrunnelse Be om dette og bruk i neste runde Dokumentasjon om virksomhet, kvaliteter og tjenester i system (Rutiner/fordeler Særlig ved korte frister) Betydningen av referanselister og fremheving av kompetanse 17

18 Brudd på anskaffelsesregelverket Klage (som oftest dagers klagefrist) Midlertidig forføyning (Før kontraktsinngåelse) Rådgivende uttalelse fra KOFA (Klagenemnden for offentlige anskaffelser) Ordinært søksmål (erstatning) 18

19 Kontraktsmodeller mot det offentlige, herunder OPS Advokat Anne Sofie Bjørkholt 19

20 Offentlig- privat samarbeid (OPS) En kontraktsform med alternativ plassering av risiko og ansvar mellom det offentlige og den private part En offentlig tjeneste som utvikles og/eller drives av private (eller sammen med det offentlige) etter forespørsel fra offentlig sektor. 20

21 Offentlig- privat samarbeid (OPS) Design Bygge Drift Leveres av den private + event. finansiering Ikke en nødvendig del Det offentlige er bestiller og bruker (oftest leietaker) 21

22 Plassering av OPS som kontraktsform Design + Bygging Facility Event. + Management Finansiering = + OPS 22

23 Eksempler på gjennomførte OPS prosjekter Statlig regi 3 veiprosjekter Politiets data- og materielltjeneste: Nytt kontor og lager Helse Stavanger: Pasienthotell Kommunal regi Sykehjem Ullensaker kommune Persbråten og Høybråten skole, Oslo 23

24 Nasjonal transportplan St. meld nr. 16 ( )(16. mars 2009) Ikke flere OPS fra regjeringen etter tre prøveprosjekter i veisektoren Staten har finansiering Ikke konstatert øvrige klare fordeler, utover raskere fremdrift Men åpner for andre kontraktsmodeller, som kombinerer drift, vedlikehold og utvikling 24

25 OPS et politisk spørsmål Arbeiderpartiets landsmøte vedtok å åpne for prosjektfinansiering av vei og jernbane (150 mot 140 stemmer) 21. april 2009 Regjeringsskifte? NHOs arbeid for å fremme OPS 25

26 Nye OPS-prosjekter Staten: Politiet som leietaker i privateide bygg, herunder OPS anskaffelser Helseforetakene og samarbeidsprosjekter med kommunale legevakter Kommunene: Oslo kommune: 4-årige handlingsplan OPS prosjekt innenfor skole og helsesektoren Skedsmo kommune: Konkurranse om utbygging og leie av skole og barnehage på Leirsund, kunngjort 6. april 2009 Mandal kommune: Kulturhus etter OPS modell, kunngjort 19. februar

27 Hvorfor OPS? Insentiv til å levere livsløpsstandard - Grønn profil Økt kreativitet Bedre leveranse Økt effektivitet Raskere leveranse Økt konkurranse Rimeligere produkt 27

28 Tidsoverskr. OPS Betaling først ved oppstart av tjenestene Kr Tradisjonell modell Kr OPS-modell Kapital kostnad Løpende kostn. overskridelser Løpende kostn. drift & vedlikeh. Ingen betaling før fasiliteter er klare Betaling basert på bruk og standard Betaling basert på tilgjengelighet År År Byggefase Drift- og vedlikeholdsfase Drift- og vedlikeholdsfase 28

29 Betalingsmekanisme og livsløpsstandard Betaling er knyttet opp mot resultat, funksjons- og behovskrav (output) Ikke knyttet til enhetspriser, mengder og innsatsfaktorer (input) Et insitiament til å levere livsløpsstandard Et insitiament til å levere raskt 29

30 Funksjon- ikke arbeid Privat part leverer et resultat innenfor en ramme Åpner for innovative løsninger 30

31 Risiko Plassere risiko hos den som best kan håndtere den Gir lavest pris Eksempel på risikofordeling i en OPS Offentlig Tomteerverv Etterspørsel Endrede krav Regulering Delt Inflasjon Skjulte feil Force Majeure Skatt Privat Design og konstruksjon Drift og vedlikeholdskostnader Operativ ytelse 31

32 Krever en annen bestillerkompetanse hos det offentlige Bestille funksjon, ikke utført arbeid 32

33 Langvarige prosjekter Offentlig binding av midler Step in right for det offentlige og for finansiørene? 33

34 Hva må AS Næringsbygg beherske for å ha vinnersjanser i et OPS prosjekt? AS Næringsbygg kan designe og bygge og har en kontakt som kan drifte Anbudsprosessen Kontraktsstrukturen Juridisk og praktisk organisering av prosjektet Skatt og avgift 34

35 Kontraktsstrukturen Det offentlige Långiver Låneavtale OPS kontrakt Eier/sponsor Eier/sponsor OPSselskap Aksjonæreller selskapsavtale Entrepriseavtale Driftsavtale Bygging Drift Primærtjenester 35

36 Grunnlag for anbudet - Juridisk del 1 Analysere OPS kontrakten 2 Plassere ansvar og risiko risikomatrise Risiko O P OPS selskap B Entreprise Drift 3 Lage termsheets hvor ansvar og risiko fordeles mellom aktørene på privat side (konsortiet) 36

37 Praktisk organisering av OPS leveransen Byggherre Bestiller Prosjektstyre Entreprenør Finans Drift Arbeidsutvalg (Byggemøter) 37

38 Skatt- og avgift Periodisering av vederlag Avskrivninger Skatt Klassifisering av ytelsen Avgift 38

39 Samarbeid om byggeprosjekter Advokat Peter Grape 39

40 Samarbeid mellom AS Næringsbygg og andre aktører Hvorfor skal AS Næringsbygg samarbeide? Kontraktsforhandlinger (bør) handler kun om identifisering og plassering av risiko Hvilke aktører ønsker AS Næringsbygg å samarbeide med? Aktører de mener kan bidra til enten å identifisere risiko eller avlaste/plassere risiko 40

41 Identifisering av risiko Kan kategoriseres som følger: Kommersiell Finansiell Juridisk Teknisk Miljø, grunnforhold og vern 41

42 Samarbeid med grunneier (Utviklingsavtaler) Må fordele risiko knyttet til; Regulering Utbygging Salg 42

43 Utviklingsavtaler med grunneier AS Næringsbygg må sikres rettslig adgang Arbeids- og kostnadsfordeling Eksklusivitet og frist Opsjon 43

44 Utviklingsavtaler - Reguleringsrisiko Forholdet til plan- og bygningsmyndighetene Hva skal gjøres og oppnås? Regulering og omregulering Bebyggelsesplan Rammetillatelse 44

45 Utviklingsavtaler - Utbyggingsrisiko Forholdet mellom Grunneier/AS Næringsbygg Prosjekterende/Entreprenør Plassering av byggherreansvaret Betalings- og kostnadsansvaret Risikofordeling knyttet til prosjekterende/entreprenørs oppfyllelse 45

46 Utviklingsavtaler - salg Salgsprosessen Megler Hvem er selger? Fordeling av kjøpesum Reklamasjonsansvar 46

47 Samarbeid med entreprenør Forutsetninger i dagens marked Vanskelig marked for fremmedkapital større krav til egenkapital Strengere krav til sikkerhet Generelt vanskelig privat- og næringsmarked Lysning i sikte? Tiltakspakkene Bedring i markedet mot det offentlige? 47

48 Tradisjonelle entreprisemodeller Fordeling av risiko Byggherrestyrte entrepriser (prosjekteringsrisiko) Totalentreprise 48

49 Modeller for Samspill OPS Prosjektallianser ( Partnering ) 49

50 AS Næringsbyggs forutsetninger for valg av samspillmodell Kunnskap Økonomi Vilje og evne til risiko Kapasitet 50

51 Prosjektallianser Samarbeidet med entreprenør innledes i planleggingsfasen Fordeling av utviklingsrisiko knyttet til; Økonomi og finansiering Regulering, grunnforhold og forurensning Utforming av bygning spesifikasjoner Entreprisemodell 51

52 Prosjektallianser - Samarbeidsformer Grunneier / AS Næringsbygg - Entreprenør Samarbeidsselskap ( Joint venture ) Avtalebasert modell 52

53 Prosjektallianser Beslutningsmyndighet - Styringsgruppe Hva med uenighet? Exit muligheter 53

54 Prosjektallianser - Risikofordeling Forurensning Avfall Grunnforhold Regulerings- og utbyggingsrisiko Forholdet til entreprisekontrakten 54

55 Entreprisekontrakten Byggherrestyrt eller totalentreprise prosjekteringsrisikoen Valg av entreprenør Byggetid Endringer og tillegg Vederlag Reklamasjoner 55

56 Kommunale utbyggingsavtaler Advokat Bjørn Frode Skaar 56

57 Utbyggingsavtaler Avtale mellom kommunen og grunneier eller utbygger som: Forutsetter en bestemt løsning for innholdet eller gjennomføringen av en kommunal arealplan, og/eller Forutsetter bidrag (fra utbygger) for å gjennomføre krav satt i kommunal arealplan 57

58 Utbyggingsavtaler Typisk gjennomføring av tiltak i reguleringsplan av privat forslagsstiller og/eller tiltak nedfelt i rekkefølgebestemmelse Samarbeidsavtaler om gjennomføringen av planprosessen faller utenfor Privatrettslige avtaler om grunnavståelse faller utenfor 58

59 Plan- og bygningsloven kap XI-A Bestemmelsene har som formål å skape forutberegnelighet og beskytte mot urimelige avtaler og regulerer: Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler Utbyggingsavtalers innhold Saksbehandlingen 59

60 Forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler Utbyggingsavtaler må ha grunnlag i kommunale vedtak som: Angir når utbyggingsavtaler er en forutsetning for utbygging og Synliggjør kommunens forventninger til avtalen 60

61 Forutsetninger for bruk - 64a vedtaket Hvilke deler av kommunen Kommunale dokumenter som legger føringer for utbygging Hovedprinsipper for kostnadsfordeling Boligsosiale tiltak 61

62 Avtalens innhold Teknisk/grønn infrastruktur som følger av opparbeidelsesplikten i pbl 67 og 69 Boligsosiale tiltak og utforming av bygninger Andre tiltak som er nødvendige for gjennomføringen av planvedtaket (krav til nødvendighet og forholdsmessighet) Forskuttering 62

63 Avtalens innhold Nødvendig og forholdsmessig slike tiltak må stå i rimelig forhold til utbyggingens art og omfang og kommunens bidrag til gjennomføringen av planen og forpliktelser etter avtalen kostnadene som belastes utbygger eller grunneier må stå i forhold til den belastning den aktuelle utbygging påfører kommunen 63

64 Avtalens innhold Sosial infrastruktur? Forskrift om forbud mot vilkår om sosial infrastruktur Det kan ikke avtales at grunneier eller utbygger helt eller delvis skal bekoste infrastruktur om skoler, barnehager, sykehjem eller tilsvarende tjenester Omfatter også utgifter med forskuttering 64

65 Kommunens rolle i utbyggingsavtaler Byrådssak 1409/07 (Bergen kommune) Koordinator modellen Byggherre modellen Garantist modellen 65

66 Saksbehandlingen Vedtak om forutsetninger for bruk av utbyggingsavtaler Oppstart av forhandlinger skal kunngjøres Fremforhandlet forslag skal legges ut til offentlig ettersyn (30 dagers frist for merknader) Inngått utbyggingsavtale skal kunngjøres 66

67 Saksbehandlingen Utbyggingsavtale kan ikke inngås før den aktuelle arealplanen er vedtatt Samordnet plan- og avtale prosess Etterfølgende avtaleprosess 67

68 Saksbehandlingen Utbyggingsavtaler kan ikke påklages Det kan ikke gis dispensasjon etter pbl 7 fra bestemmelsene i pbl kap IX-A Særskilt forskriftshjemmel 68

69 Infrastruktur i utbyggingsprosjekter Skatt og avgift Advokat Knut H. Leinæs 69

70 Hva slags infrastruktur snakker vi om Veier, gangfelt, rundkjøringer mv Parkanlegg og grøntarealer Fremføringsveier for strøm Fjernvarmeanlegg 70

71 Hva er problemstillingen - Merverdiavgift Pålegg i utbyggingsavtaler Den private er byggherre Boligprosjekter - ikke fradragsrett Næringsprosjekter - justeringsreglene 71

72 Hva er problemstillingen - Skatt Aktiveringspliktig? Aktiveres på tomt eller bygg? 72

73 Boligutbyggeren - Anleggsbidragsmodellen Kommunen som byggherre Anleggsbidrag unntatt mva Offentlig anskaffelse 73

74 Boligutbyggeren - Alternativ Den private som byggherre Overdragelse av oppjusteringsrett Utfordring: Kommunen Insitament mot anleggsbidragsmodellen 74

75 Næringsutbyggeren Direkte fradragsrett Avgiftspliktig bruk = fradragsrett Nye justeringsregler Utfordring: justeringsposisjonen 75

76 Det offentlige som leietaker Advokat Anne Sofie Bjørkholt 76

77 Formålsbygg og andre bygg 77

78 Når gjelder anbudsreglene? Leie eller entreprise? FOA 1-3 (b) Leiekontrakter er unntatt Grense mot bygget - og anleggskontrakt Grense mot finansiering Helhetsvurdering: Risiko for byggekostnader, formål, kjøpsopsjon mv. 78

79 117 registrering og mva fradrag? Kommunal leietaker Ja Fylkeskommunal leietaker Ja Andre kompensasjonsberettigede Nei Helseforetak Nei Staten Nei 79

80 Nettoklausuler Mva ulempen tillegges leien Leien er X, mva er Y 80

81 Finansiell lease Forbud mot å lånefinansiere? Kommune Nei, men årsbudsjett og ROBEK Kommunale AS Nei Interkommunale selskaper Ja, med mindre selskapsavtalen tillater Helseforetak Ja, med mindre vedtektene tillater Stasforetak Vedtektene angir 81

82 Forsikring Det offentlige som selvassurandør Hva er omfattet? Forsikringsklausulen begrenser utleiers ansvar 82

83 Leiegaranti? Gis normalt ikke Krav mot Staten kan ikke tvangsfullbyrdes Pengekrav mot kommune, interkommunalt selskap og helseforetak kan ikke tvangsfullbyrdes Motregning? 83

84 Lange kontrakter Men oppsigelsesadgang ved omorganisering Hva er en relevant omorganisering? Utløser arealbehov 84

85 Særlige krav til offentlige bygg? Universell utforming 85

86 Tilgjengelighet for alle Advokat Karl Erik Bernt 86

87 Dagens tema En gjennomgang av reglene om universell utforming i den nye plan- og bygningsloven Den nye loven har ikke trådt i kraft enda Hvordan vil lovendringen gi seg utslag i det praktiske liv? 87

88 Ny plan- og bygningslov Bakgrunn Nåværende plan- og bygningslov er fra 1985 Uoversiktlig og fragmentert lov Ny lov er tiltenkt å tre i kraft i to trinn; juli 2009 (plandelen) januar 2010 (byggesaksdelen) 88

89 Hovedsiktemålet med den nye loven En oversiktlig og brukervennlig lov som sikrer kvalitet, effektivitet og rettsikkerhet Fremme en bærekraftig utvikling og god arkitektonisk og universell utforming av tiltak som også ivaretar hensynene til helse, miljø og sikkerhet Ot.prp. nr. 45( ) 89

90 Hvordan er universell utforming ivaretatt i den nye loven? Krav til universell utforming av bygg, anlegg og uteområder er gitt i bestemmelser i selve lovteksten Prinsippet om universell utforming er inntatt som særskilt grunnhensyn i lovens formålsbestemmelse Hva betyr dette i praksis? 90

91 Gjeldende per mai 2009 Den gamle loven Ingen generell angivelse av krav til universell utforming Ingen konkret henvisning i formålsbestemmelsen 91

92 Den gjeldende loven 2 Formål Planlegging etter loven skal legge til rette for samordning av statlig, fylkeskommunal og kommunal virksomhet og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser, utbygging, samt å sikre estetiske hensyn. Gjennom planlegging og ved særskilte krav til det enkelte byggetiltak skal loven legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet. Ved planlegging etter loven her skal det spesielt legges til rette for å sikre barn gode oppvekstvilkår. 92

93 Den gjeldende loven 77 nr. 1 Utføring av byggearbeid. Krav til produkter til byggverk 1. Ethvert byggearbeid skal utføres fagmessig og teknisk forsvarlig slik at det ferdige byggverket tilfredsstiller de krav som er satt til sikkerhet, helse, miljø og brukbarhet i eller i medhold av denne loven. 93

94 Begrepsbruk Ikke tilstrekkelig synliggjort og ivaretatt i gjeldende lovgivning Universell utforming vs. Brukbarhet Ideal vs. rettslig standard 94

95 Den nye loven Departementets konklusjoner Universell utforming som gjennomgående begrep Forskriftshjemmel Forholdet til diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 95

96 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig 96

97 Den nye loven 1-1 Formål Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstvilkår og estetisk utforming av omgivelsene. 97

98 Den nye lovens 12-7 Bestemmelser i reguleringsplan I reguleringsplan kan det i nødvendig utstrekning gis bestemmelser til arealformål og hensynssoner om følgende forhold: ( ) 4. Funksjons- og kvalitetskrav til bygninger, anlegg og utearealer, herunder krav for å sikre hensynet til helse, miljø, sikkerhet, universell utforming og barns særlige behov for leke- og uteoppholdsareal 98

99 Mer om begrepets innhold Definisjon og innhold Mer enn en retning på det ønskede siktemål? Dispensasjonsadgangen Må foreligge tungtveiende grunner, jf. Ot.prp. nr. 45 ( ) Begrepets betydning i praksis 99

100 Eksempler på hva kravet om universell utforming vil omfatte Krav til lysforhold Ytelse for ventilasjonsanlegg Akustiske forhold Krav om installering av teleslynge Hovedløsningen skal være inkluderende (Hovedinngang, sentrale kommunikasjonsområder, hovedheis, uteareal ++) 100

101 Eksempler på hva kravet om universell utforming vil omfatte VING DISKRIMINERER RULLESTOLBRUKERE En 14 centimeter høy terskel foran hovedinngangen fikk Norges Handikapforbund til å se rødt. Likestillings- og diskrimineringsombudet bekrefter at Ving reisebyrå bryter diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 101

102 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9 Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten 102

103 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9, forts Skal særlig legges vekt på: Effekt for å nedbygge funksjonshemmende barrierer Hvorvidt den alminnelige funksjon er av offentlig art Nødvendige kostnader Virksomhetens ressurser Sikkerhetsmessige hensyn Vernehensyn 103

104 Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven 9, forts ANDRE BOLLER FOR GODT BRØD Tilgangen for rullestolbrukere er hovedårsaken til at bakeriet Godt Brød ønsker å bygge ny trapp. Den løsningen har byggesaksetaten sagt nei, fordi de mener trappen vil ødelegge husets antikvariske verdi. 104

105 Brudd på de nye bestemmelsene Sanksjoner Skal særlig legges vekt på: Krav fra kommunen om å stanse arbeidet og rette forholdet, jf. ny lov 32-3 og 32-4 Ved forsettlige og uaktsomme feil og mangler kan kommunen utstede overtredelsesgebyr, jf. ny lov

106 Ny plan- og bygningslov Viktige nyheter Advokat Ingrid K. Høstmælingen Advokat Kristoffer Aasebø 106

107 Tema: Ny bygningsdel til pbl Vedtatt 17. mars 2009 Ikrafttredelse forventet 1. januar 2010 Omfattende forskrifter skal utarbeides og trinnvis iverksettelse er varslet Ny plandel trer i kraft 1. juli

108 Ny lovs hovedsiktemål Kvalitet, effektivitet og rettssikkerhet Ansvar, kontroll og tilsyn Forbrukervern Bærekraftig utvikling, god arkitektonisk og universell utforming, og ivaretakelse av HMS 108

109 Hva er de viktigste nyhetene? Ettsporet søknadssystem Obligatorisk uavhengig kontroll Innskjerping av kommunenes tilsynsplikt Nye regler om ferdigattest/midlertidig brukstillatelse 109

110 Søknadssystemet I Pbl kapittel 20 Alle tiltak er søknadspliktige, men med forskjellige krav til ansvar og kontroll Tre kategorier tiltak

111 Søknadssystemet II Tidsfrister i søknadsbehandlingen Privatrettslige forhold, pbl 21-6 Utfyllende regler og nærmere avgrensninger vil bli gitt i SAK Ikrafttredelse: Nye søknadsdregler for tiltak som søkes om etter

112 Kontrollregimet I - Obligatorisk uavhengig kontroll Innføring av obligatorisk uavhengig kontroll Ansvarsrett for kontroll knyttes nå kun til uavhengig kontroll Hensyn bak de nye reglene om uavhengig kontroll

113 Kontrollregimet II - Krav til den kontrollerende Pbl 23-7: Ansvarlig kontrollerende skal være uavhengig av det foretaket som utfører arbeidet som kontrolleres. Ansvarlig kontrollerende skal ha sentral godkjenning etter 22-1 Hva skal til for å være tilstrekkelig uavhengig? Obligatorisk sentral godkjenning

114 Kontrollregimet III - Når skal uavhengig kontroll gjennomføres? Pbl 24-1 Når det foreligger viktige og kritiske områder og oppgaver eller Når kommunen krever det etter en konkret vurdering og når departementet i forskrift har fastsatt at særskilte innsatsområder som undergis kontroll (farlige konstruksjoner mv)

115 Kontrollregimet IV - Gjennomføring av kontrollen Praktisk gjennomføring ulik avhengig om det er kontroll av prosjektering eller utføring Ansvarlig kontrollerendes informasjonsplikt Detaljerte regler for gjennomføring skal fastsettes i forskrift

116 Kontrollregimet V - Innkjøringsfasen Forarbeidene: må regne med viss tid og kostnad for å utvikle denne del av byggenæringen, og det bør åpnes for en trinnvis innføring av kravene slik at bransjen får utviklet den nødvendige kapasitet. [ ] Det kan forekomme at det kreves uavhengig kontroll i for mange eller feil saker i en del tilfeller, inntil man får høstet tilstrekkelig erfaring med et slikt krav. Ikrafttredelse?

117 Kommunalt tilsyn I Omfanget av kommunalt tilsyn skal utvides Ansvar for feil er fremdeles hos tiltakshaver Nytt er pliktig tilsyn (pbl. 25-1) Når det er gitt pålegg,eller Oppdages ulovligheter som ikke er bagatellmessige

118 Kommunalt tilsyn II Utfyller krav om uavhengig kontroll, pbl første ledd bokstav b) Må ses i sammenheng med plikten til å følge opp ulovligheter, pbl Gjelder ikke overtredelser av mindre betydning

119 Kommunalt tilsyn III Kommunens fokus: Oppfølging av feil og bruk av sanksjoner Kommunen har stor frihet til å utforme tilsynet, men det kommer forskrift om dette 25-2 andre ledd: Kommunalt tilsyn inntil fem år etter at ferdigattest er gitt 119

120 Ferdigstillelse I Nye regler understreker at ferdigattest skal være hovedregelen Bruken av midlertidige brukstillatelse skal reduseres Obligatorisk ferdigattest også for tiltak som tidligere var meldepliktige, men som nå er gjort søknadspliktige.

121 Ferdigstillelse II Etter gjeldende regler får man midlertidig brukstillatelse raskt Tidsfrist på én uke, unnlatt svar medfører at tiltaket kan tas i bruk Etter de nye reglene kan dette ta betydelig lengre tid Tidsfrist på 3 uker, knyttes opp til ferdigattest jf. pbl Samme frist for midlertidig brukstillatelse (fastsettes i forskrift) Inngåtte kontrakter og kontraktsmaler bør gjennomgås 121

122 Ferdigstillelse III Ferdigattest skal baseres på en sluttkontroll, som er en del av de nye kontrollkravene, jf. pbl 21-10

123 Ferdigstillelse IV Ansvarlig foretaks ansvar opphører i dag ved ferdigattest Ansvarlig foretaks ansvar utvides nå med 5 år! Kommunen kan innen 5 år etter ferdigattest kunne gi ansvarlig foretak pålegg om utbedring av vesentlige forhold ( 23-4 andre ledd) Det offentligrettslige ansvar blir mer samordnet det privatrettslige Innebærer imidlertid at ansvarlig foretak kan få et offentligrettslig utbedringsansvar selv om han ikke har noe slikt ansvar privatrettslig

124 Forholdet til forskriftsverket Forholdet til forskriftshjemmel fjernes Lokale vedtekter forsvinner GOF, TEK og SAK: Forskrifter fremdeles aktuelle, med behov for revisjon Ny lov fordrer utarbeidelse av en rekke nye forskrifter/forskriftsbestemmelser

125 Oppsummering og konsekvenser I Bransje og kommuner må forvente innkjøringsproblemer Hvordan forholde seg til den trinnvise praktiske ikrafttredelse som departementet legger opp til i forarbeidene? Kalkulere inn buffer i prosjekter som planlegges nå Nye forretningsmuligheter

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet

Utbyggingsavtaler. Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet Utbyggingsavtaler Juridisk utgangspunkt og rammer for bruk Knut F Rasmussen, Akershus fylkeskommune, Gardermoen 27. januar 2014 Definisjonen på en lovregulerte avtaler Avtaler mellom utbygger og kommunen,

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tromsø 30. januar 2017

Utbyggingsavtaler. Knut F Rasmussen, Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Tromsø 30. januar 2017 Utbyggingsavtaler Knut F Rasmussen, Tromsø 30. januar 2017 Hvor er vi? Reguleringsplan Utbyggingsavtale Refusjonskrav 2 Tittel på presentasjon Hva er utbyggingsavtaler Avtaler mellom utbygger og kommunen

Detaljer

Lov om offentlige anskaffelser (LOA)

Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Lov om offentlige anskaffelser (LOA) 02.03.2011 1 Regelverket Oppbygging Hvem og hva gjelder reglene for Prosedyrer Brudd på regelverket 02.03.2011 2 Regelverkets oppbygging Lov om offentlige anskaffelser

Detaljer

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei

LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG. Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei LEIRFJORD KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Øyvind Toft Arkiv: 220 L80 Arkivsaksnr.: 16/321-1 Klageadgang: Nei UTBYGGINGSAVTAOE Administrasjonssjefens innstilling: Leirfjord kommune ønsker å benytte

Detaljer

Vedlegg 2: Hjemmelsgrunnlaget for utbyggingsavtaler

Vedlegg 2: Hjemmelsgrunnlaget for utbyggingsavtaler Vedlegg 2: Hjemmelsgrunnlaget for utbyggingsavtaler Byggeforskrift for Longyearbyen 2 Plan- og bygningslovens anvendelse I plan- og bygningsloven gjelder følgende paragrafer for Longyearbyen planområde:

Detaljer

Universell utforming

Universell utforming Universell utforming Forståelse og bruk av begreper innen universell utforming Av Eilin Reinaas Ulike lovverk Begrepsavklaring Plan- og bygningsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om offentlige

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016

Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Internkurs i offentlige anskaffelser sept. 2016 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva blir nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva bør endres? Status vedr. innkjøp av KGV-verktøy

Detaljer

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015

Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Presentasjon av konkurransegrunnlag og kontrakt på vei mot en OPS-mal? Kjell-André Honerud Gardermoen, 11. februar 2015 Tema 1. Dagens situasjon i markedet 2. Konkurransegrunnlaget 1. Kvalifikasjonsgrunnlag

Detaljer

Reglene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Partner/advokat Geir Frøholm og senioradvokat Eirik

Reglene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Partner/advokat Geir Frøholm og senioradvokat Eirik Reglene om utbyggingsavtaler i plan- og bygningsloven #Oppdatert Tromsø 14. september 2017 Partner/advokat Geir Frøholm og senioradvokat Eirik Birkelund Hva er en utbyggingsavtale Kortversjon: Kommunen

Detaljer

HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud

HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud HVORDAN BØR BESTILLER HÅNDTERE ANSKAFFELSER AV FORRETNINGSKRITISKE TJENESTER? Advokat Kjell-André Honerud kah@tt-co.no Tema for foredraget Forretningskritiske tjenester Presentasjon - dagens situasjon

Detaljer

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk

Innkjøp. Fagdag Nytt regelverk Innkjøp Fagdag 29.03.2017 Nytt regelverk Tema for dagen Gjennomgang av de viktigste endringene Hvilke muligheter gir det nye regelverket oss? Hovedvekt: Anskaffelser under nasjonal terskel, dvs. opp til

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 5 Konkurransegrunnlag. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier og krav til ytelsen. Administrasjon og ledelse og organisasjon og ledelse Konkurransegrunnlag

Detaljer

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser

Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Forhandlinger ved offentlige anskaffelser Thomas G. Naalsund Bygg- og anleggsanskaffelser, 16. oktober 2014 Introduksjon Dagens temaer 3 Generelt om forhandlingsadgang ved offentlige anskaffelser Grensen

Detaljer

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/2685-1 Dato: 30.05.06 RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER 1. GANGS BEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET Administrasjonens innstilling:

Detaljer

Rammebetingelser og utfordringer ved gjennomføringen av OPS anskaffelser. Kjell-André Honerud Gardermoen, 10. februar 2015

Rammebetingelser og utfordringer ved gjennomføringen av OPS anskaffelser. Kjell-André Honerud Gardermoen, 10. februar 2015 Rammebetingelser og utfordringer ved gjennomføringen av OPS anskaffelser Kjell-André Honerud Gardermoen, 10. februar 2015 Tema 1. Hvilke rammebetingelser styrer OPS- gjennomføringen? 1. Skatte-, avgifts

Detaljer

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING

Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/ Dato: RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Bernt Greni Arkiv: L10 Arkivsaksnr.: 06/2685-3 Dato: 04.09.06 RAMMER FOR UTBYGGINGSAVTALER SLUTTBEHANDLING INNSTILLING TIL: FORMANNSKAPET 19.09.06 BYSTYRET 26.09.06 Administrasjonens

Detaljer

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober

AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober AREAL OG EIENDOM 2010 Oscarsborg 11. 12. oktober Sigmund Asmervik: Universell utforming!? VG 17.09.2009 Hvor mange er funksjonshemmet? I Norge i dag regner man at 770.000 personer har varige vansker i

Detaljer

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008

Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 Utbyggingsavtaler Rettslige rammer og utfordringer NKF, Bergen 21. oktober 2008 KS Advokatene v/ advokat Øyvind Renslo Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017

Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Internkurs i offentlige anskaffelser jan. 2017 Grunnleggende krav og anskaffelsesprosedyrer Hva er nytt fra 01.01.2017? Gjennomgang av interne rutiner - hva er endret? Status vedr. innkjøp av KGV og KAV

Detaljer

OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL. Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003

OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL. Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003 OPS SOM FREMTIDIG KONTRAKTSMODELL Kjell-André Honerud, advokat Granfoss konferansesenter, 14. mai 2003 FREMSTILLING Temaet Definisjoner Utfordringer Kontraktstruktur og kontraktsmodeller Rammeverket EØS

Detaljer

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver

Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver Kommunens anskaffelser et mylder av fallgruver v/senioradvokat Trine Friberg Skaug OSLO 03.04.2013 OSLO TØNSBERG BERGEN ÅLESUND TRONDHEIM TROMSØ www.steenstrup.no FORMÅL? LOA 1 / FOA 1-1 økt verdiskapning

Detaljer

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik

Utbyggingsavtaler. Rekkefølgebestemmelser. Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Utbyggingsavtaler Marit Sunde Arealplanlegger JAF arkitektkontor AS, Gjøvik Innhold Forskjell rekkefølgebestemmelser og utbyggingsavtale Definisjon - lovhjemmel i pbl - forskrift forutsetninger avtalens

Detaljer

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring

Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring Hva sier Forskriften (FOA)? Une Cathrin Moslet Rådgiver Elektronisk konkurransegjennomføring www.mercell.no! Mercell har to forretningsområder:! Anbudsvarsling! Offentlige anbud! Potensielle prosjekter!

Detaljer

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser -

Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - Innkjøp av rådgivningstjenester - Offentlige anskaffelser - 2014 Offentlige anskaffelser Hvilke regler gjelder? Hvem Hva Terskelverdiene Valg av anskaffelsesmodell Alminnelige regler Vedståelsesfrist Konkurransegrunnlaget

Detaljer

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11

Forord 9. Kapittel 1 Innledning 11 Innhold Forord 9 Kapittel 1 Innledning 11 Kapittel 2 Hvilke virksomheter og kontrakter som omfattes 13 2.1 Hvem er omfattet av regelverket? 13 2.1.1 Stat, fylkeskommune og kommuner 13 2.1.2 Offentligrettslige

Detaljer

Mottakskontroll. Mottakskontroll før komplett. Plan- og byggesakslovgivningen Komplett - Godt Nok. Å ta i mot. Kontrollere.

Mottakskontroll. Mottakskontroll før komplett. Plan- og byggesakslovgivningen Komplett - Godt Nok. Å ta i mot. Kontrollere. Mottakskontroll Komplett - Godt Nok Mottakskontroll før komplett Å ta i mot en henvendelse/melding/søknad og Kontrollere at det er nok grunnlag for å kunne utføre riktig behandlingsprosess og kunne fatte

Detaljer

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016

Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 13 Oppsummering høst 2016 Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Sentrale spørsmål i emnet 1 Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta?

Detaljer

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller

6 forord. Oslo, 2. januar 2017 Morten Goller Forord Boken gir en overordnet, men fortettet og presis fremstilling av regelverket for offentlige anskaffelser. Målgruppen er både dem som vil skaffe seg en oversikt over regelverket, og dem som søker

Detaljer

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier

Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 4 Frister. Krav til ytelsen. Leverandørkrav, dokumentasjon og utvelgelseskriterier Administrasjon og ledelse og organisasjon og forvaltning Frister Hjemmel

Detaljer

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762).

Endret ved lov 30 juni 2006 nr. 41 (ikr. 1 jan 2007 iflg. res. 30 juni 2006 nr. 762). Side 1 av 5 LOV 1999-07-16 nr 69: Lov om offentlige anskaffelser. DATO: LOV-1999-07-16-69 DEPARTEMENT: FAD (Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet) PUBLISERT: Avd I 1999 Nr. 16 IKRAFTTREDELSE:

Detaljer

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller

Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket. Advokat Morten Goller Når jus'en møter sunn fornuft i det nye regelverket Advokat Morten Goller Bygg og anleggsanskaffelser 2016, Oslo 2. november 2016 Agenda 1 Den nye tilbudsprosedyren 2 Forhandlinger over EØS-terskelverdi

Detaljer

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak

Gjennomgang av søknadssystemet. Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 1955 Gjennomgang av søknadssystemet Trygve Sæle Seksjonsleder byggesak 2 1-1 Lovens formål Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Byggesaksbehandling

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Hvordan vil den påvirke entreprenører og offentlige byggherre? Rådgiver John Atle Haugland Juridisk- og anskaffelsesseksjonen Innledning Nytt regelverk sentrale

Detaljer

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013

Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner. «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Utbyggingsavtaler og virkemidler for gjennomføring av arealplaner «Bedre reguleringsplaner II» Trondheim 22.01.2013 Hovedtema Forholdet mellom planlegging og gjennomføring Om utbyggingsavtale som virkemiddel

Detaljer

VA-anlegg i pbl Finansiering Tilknytningsplikt

VA-anlegg i pbl Finansiering Tilknytningsplikt VA-anlegg i pbl Finansiering Tilknytningsplikt Knut F Rasmussen Oslo november 2012 Finansiering av VA-anlegg Kommunalt opparbeidede anlegg vann og kloakkavgift I plan- og bygningsloven: Lovbestemt refusjon

Detaljer

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape

Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg. Advokat Maj Hines Grape Refusjon av merverdiavgift ved utbygging av VA-anlegg Advokat Maj Hines Grape MVA-regelverket Innenfor avgiftsområdet: Utgående MVA og fradragsrett inngående MVA Fritatt omsetning: Ikke utgående MVA, men

Detaljer

Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene

Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Rettslige rammer og utfordringe ved bruk av utbyggingsavtaler NKF, 3. september 2009 v/ advokat Øyvind Renslo, KS Advokatene Rettsgrunnlagsproblemet Det ulovfestede krav om at kommunen må ha rettslig grunnlag

Detaljer

Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform?

Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform? Uavhengig kontroll kostnadsdriver eller kvalitetsreform? Partenes ansvarsforhold, regler og avtaleforhold status? Frokostseminar for NBEF 21. juni 2013 innlegg ved advokat/partner Reidar Sverdrup Tema:

Detaljer

Ot.prp. nr. 45 ( ) Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen. Emner i proposisjonen. Søknadspliktens omfang

Ot.prp. nr. 45 ( ) Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen. Emner i proposisjonen. Søknadspliktens omfang Ot.prp. nr. 45 (2007-2008) Ny plan- og bygningslov Byggesaksdelen Avdelingsdirektør Ole Molnes NKF 11.11.08 1 Emner i proposisjonen Lovstruktur Søknadssystemet Saksbehandling Ansvar, kontroll Tilsyn Godkjenningsordningen

Detaljer

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015

Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Internkurs i offentlige anskaffelser okt. 2015 Anskaffelsesprosessen FORBEREDELSES- FASEN BEHOVSVERIFIKASJON MARKEDSUNDERSØKELSE GJENNOMFØRINGS FASEN KONKURRANSEBETINGELSER KONTRAKTSTILDELING OPPFØLGINGS-

Detaljer

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS

Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS Avvisningsbestemmelsene i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Bjørg Ven Advokatfirmaet Haavind Vislie AS 1 Avvisningsreglene i FOA 2006 Revidert i forhold til FOA 2001 Nødvendige endringer

Detaljer

Vitale mål for byggesak

Vitale mål for byggesak 1 Vitale mål for byggesak Planreglene, innledende kapittel og dispensasjonsbestemmelser i kraft 1. juli 2009. Ny byggesaksdel i kraft 1. juli 2010 Loven vedtatt våren 2009 Byggesaksforskrift 26. mars 2010

Detaljer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer

Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser. Noen viktige endringer Ny lov og forskrift om offentlige anskaffelser Noen viktige endringer Stortinget vedtok ny lov om offentlige anskaffelser 17. juni 2016. Næringsog fiskeridepartementet vedtok tre nye forskrifter med hjemmel

Detaljer

Utbyggingsavtaler Lov og regelgrunnlaget. Knut F Rasmussen Kristiansand 29. september 2001

Utbyggingsavtaler Lov og regelgrunnlaget. Knut F Rasmussen Kristiansand 29. september 2001 Utbyggingsavtaler Lov og regelgrunnlaget Knut F Rasmussen Kristiansand 29. september 2001 1 Tradisjonell bruk. Utviklingen I en årrekke har avtalene vært et smidig og (forholdsvis) ukontroversielt verktøy

Detaljer

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling

Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Nye føringer for offentlige anskaffelser som verktøy for innovasjon og næringsutvikling Byggavfallskonferansen 7. februar 2017 07.02.2017 Inger Roll-Matthiesen DISPOSISJON Kort om anskaffelsesregelverket

Detaljer

Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles

Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles Kurs for nyutdannede arkitekter. bergen 9.-10 november 2016 Ketil Moe. Lovverket bestemmer Offentlige rammebetingelser som må tilfredsstilles Lover som styrer prosjektering og bygging De viktigste lovene

Detaljer

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket

Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Viktige prinsipper i offentlige anskaffelser - Crash-kurs i regelverket Honne, 21.5.2013 v/ innkjøpsrådgiver Kristin Bjerkli Hvorfor har vi regler for offentlige anskaffelser? Formålet lov om offentlige

Detaljer

Utbyggingsavtaler mellom Skedsmo kommune og utbyggere

Utbyggingsavtaler mellom Skedsmo kommune og utbyggere NKF - Vegfaglig studietur 2008 Tema: Utbyggingsavtaler mellom Skedsmo kommune og utbyggere 2. september 2008 Morten Woldseth rådgiver Agenda Definisjon Bakgrunn for lovregulering Gjeldende lov, forskrift

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse

Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt. BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Dosent Ingun Sletnes Høst 2017 Offentlige anskaffelser 1 Innledning og oversikt BAL og årsstudiet i organisasjon og ledelse Temaene i emnet Hvilke formål skal anskaffelsesreglene ivareta? Hvilke grunnleggende

Detaljer

Gjennomføring av arealplaner og bruk av utbyggingsavtaler. Samplan for rådmenn Gardermoen

Gjennomføring av arealplaner og bruk av utbyggingsavtaler. Samplan for rådmenn Gardermoen Gjennomføring av arealplaner og bruk av utbyggingsavtaler Samplan for rådmenn 28-29.09.2017 Gardermoen https://www.regjeringen.no/nb/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--ogbygningsloven/bygg/byggesak/ubyggingsavtaler/id536210/

Detaljer

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS

«Juridisk veiviser i anbudsjungelen Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS «Juridisk veiviser i anbudsjungelen" Advokat Jens Christian Skallerud 27.5.2015 Advokatfirmaet Campbell & Co AS OVERSIKT Tema rettslig plassering Kort om rammer og regelverk Typer av feil hva bør aktørene

Detaljer

De viktigste endringene og siste nytt fra KOFA/domstolene. Advokat Oda Hellenes Ekre

De viktigste endringene og siste nytt fra KOFA/domstolene. Advokat Oda Hellenes Ekre De viktigste endringene og siste nytt fra KOFA/domstolene Advokat Oda Hellenes Ekre Oslo, 23. november 2017 Dagens program 01 Oversikt over viktigste endringer i nytt regelverk 02 Avgjørelser basert på

Detaljer

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven

Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Inn på tunet Akershus SA Fagkveld om anbud og anskaffelsesloven Hvam videregående skole 10.04.2012 Daglig leder, Tor Kjærstad Agenda Informasjon om Øvre Romerike Innkjøpssamarbeid Lov og forskrift om offentlige

Detaljer

NYTT REGELVERK. Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS

NYTT REGELVERK. Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS NYTT REGELVERK Ole Henrik Fjeld, Innkjøpskontoret AS Gjelder fra 1. januar 2017 Nye terskelverdier ESPD over EØS Nye prosedyrer KOFA har igjen gebyrmyndighet Krav om KGV fra 1. juli 2018 NYE REGLER Under

Detaljer

Asplan Viak Stian Rugtvedt

Asplan Viak Stian Rugtvedt Asplan Viak Stian Rugtvedt Deres ref Vår ref Dato 16/4651-3 13.11.2017 Departementet besvarer spørsmål om rekkefølgebestemmelser i reguleringsplaner Vi viser til din e-post datert 7. november 2016, hvor

Detaljer

Utbyggingsavtaler og opparbeidingsplikt

Utbyggingsavtaler og opparbeidingsplikt Utbyggingsavtaler og opparbeidingsplikt Knut F Rasmussen Norsk Vann, Oslo 06.09.17 Hvor er vi? Reguleringsplan Utbyggingsavtale Refusjonskrav 2 Tittel på presentasjon Opparbeidingsplikt og refusjon Opparbeidingsplikt

Detaljer

Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2

Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2 Anbud 14/09 Anbudsinnbydelse SD-anlegg trinn 2 Steinkjer kommune Åpen anbudskonkurranse (ingen forhandling) SD-anlegg 19 bygg 2. trinn i utbygging av SD-anlegg for hele bygningsmassen Utarbeidet i samarbeid

Detaljer

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I

Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter. Konkurransegrunnlag. Samferdselsdepartementet. Anskaffelse etter FOA del I 10.06.2016 Utredning av overføring av ansvar for kjøp av flyruter Konkurransegrunnlag Anskaffelse etter FOA del I Sak (16/969) Innholdsfortegnelse Konkurransegrunnlag... 3 1 Innledning... 3 1.1 Om oppdragsgiver...

Detaljer

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser

Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Investering i teknologiske systemer Handlingsrom i forhold til regelverket om offentlige anskaffelser Advokat Gro Amdal, Sanntidsseminaret 2015 25. mars 2015 Dagens regelverk - oversikt Lov av 16. juli

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Ving Reisebyrå AS v/christian Fr.Grønli Karl Johans gt. 18 0159 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/52-8-AAS 20.03.2009 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET

Detaljer

Levanger kommune Møteinnkalling

Levanger kommune Møteinnkalling Levanger kommune Møteinnkalling Utvalg: Plan- og utviklingskomiteen i Levanger Møtested: Formannskapssalen, Levanger Rådhus Dato: 13.09.2006 Tid: 16:00 Faste medlemmer er med dette kalt inn til møtet.

Detaljer

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler

OM RAMMEAVTALER. Rammeavtale som kontraktalternativ. Prosedyre for tildeling av kontrakt. Tvister knyttet til rammeavtaler OM RAMMEAVTALER Rammeavtale som kontraktalternativ Prosedyre for tildeling av kontrakt Tvister knyttet til rammeavtaler Definisjon En rammeavtale er en avtale som er inngått mellom: en eller flere oppdragsgivere

Detaljer

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010

TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 TRØNDERSK ANLEGGSKONFERANSE 1.12.2010 Prosjektgjennomføring Offentlige anskaffelser Anbudsregler Entrepriseformer Kontrakter Byggherreforskriften Universell utforming Miljø 1 PROSJEKTGJENNOMFØRING 2 PÅVIRKNINGSMULIGHETER

Detaljer

Hva forventer man at innkjøperne kan

Hva forventer man at innkjøperne kan Bygg-, anleggs- og eiendomskonferansen 2011 SMARTERE INNKJØP GIR BEDRE BYGG Hva forventer man at innkjøperne kan basert på KOFA-praksis? 20. oktober 2011 kl 1345-1430 advokat Morten Goller 1 DISPOSISJON

Detaljer

Gjennomføring av arealplaner og bruk av utbyggingsavtaler. Samfunnsplanlegging for rådmenn Raumergården, 1-2 september 2015

Gjennomføring av arealplaner og bruk av utbyggingsavtaler. Samfunnsplanlegging for rådmenn Raumergården, 1-2 september 2015 Gjennomføring av arealplaner og bruk av utbyggingsavtaler Samfunnsplanlegging for rådmenn Raumergården, 1-2 september 2015 Plannivå og tilhørende gjennomføringstema ENGASJEMENT OFFENTLIG PRIVAT KOMMUNAL

Detaljer

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand

Konkurransegrunnlag for. for kjøp av juridisk bistand Konkurransegrunnlag for for kjøp av juridisk bistand vedrørende interne rettighetsspørsmål i reindriften For levering til Finnmarkskommisjonen Konkurransegrunnlag anskaffelser under kr 500 000 ekskl. mva.

Detaljer

Grunnleggende om utbyggingsavtaler

Grunnleggende om utbyggingsavtaler Grunnleggende om utbyggingsavtaler Samling om utbyggingsavtaler Trondheim 07.02.2017 https://www.regjeringen.no/nb/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--ogbygningsloven/bygg/byggesak/ubyggingsavtaler/id536210/

Detaljer

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Tone Gulliksen Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk. Noe ulike

Detaljer

Offentlige anskaffelser

Offentlige anskaffelser Offentlige anskaffelser Lov om offentlige anskaffelser (LOA) Forskrift om offentlige anskaffelser (FOA) (endret 1.7.15) Bygger på EUs direktiver FOA 3-5 til 3-7 Offentlighetsloven, Habilitetsregler, regler

Detaljer

Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud

Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud Kunngjøring i Doffin og TED Del I: Oppdragsgiver Anskaffelsesforskriften: Veiledende kunngjøring Denne kunngjøringen tar sikte på å redusere tidsfristen for mottak av tilbud I.1) Navn og adresser 1 (Gjenta

Detaljer

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund

Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter. Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Utfordringer ved gjennomføring av anbudskonkurranse klager og konflikter Avfallsdagene 2012 Tone Gulliksen, advokat i Maskinentreprenørenes forbund Maskinentreprenørens forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Dosent Ingun Sletnes

Dosent Ingun Sletnes Dosent Ingun Sletnes Offentlige anskaffelser 3 2016 Beregning av en kontrakts verdi. Blandede kontrakter. Konkurranseformer og konkurransevilkår Kunngjøring og konkurransegrunnlag Administrasjon og ledelse

Detaljer

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt

Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Vår ref. Deres ref. Dato: 10/1795-8-MBA 01.06.2011 Skatteoppkreveren i Kongsberg kommune bryter ikke loven på nåværende tidspunkt Ombudet fant at inngangspartiet til lokalene til Skatteoppkreveren ikke

Detaljer

Offentlige anskaffelser nytt regelverk mm.

Offentlige anskaffelser nytt regelverk mm. Offentlige anskaffelser nytt regelverk mm. Advokat Jens Christian Skallerud 10.5.2017 Advokatfirmaet Campbell & Co AS Tlf. 48286210 E-post skallerud@campbellco.no www.campbellco.no Hvor er vi? Prosessen

Detaljer

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten

Konkurransegrunnlag. Leie av lokaler til SLI og Flyktningetjenesten Innhold 1 Informasjon om anskaffelsen... 3 1.1 Regler og prosedyrer for konkurransen... 3 1.2 Presentasjon av oppdragsgiver... 3 1.2.1 Oppdragsgivers kontaktinformasjon... 3 1.3 Kommunikasjon... 3 1.4

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune

KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse. Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune KONKURRANSEGRUNNLAG Åpen anbudskonkurranse Anskaffelse av Rammeavtale for elektrikertjenester m.m. Eiendomsavdelingen Ås kommune Innholdsfortegnelse 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 6.7 6.8 6.9 6.10 6.11 6.12 6.13

Detaljer

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012

Skjerpet håndhevelse. - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Skjerpet håndhevelse - hvordan redusere risiko? Advokat Thomas Nordby Anskaffelseskonferansen 2012 15. november 2012 Tema Status quo Karensperiode for kontraktsinngåelse Suspensjon for kontraktsinngåelse

Detaljer

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser

Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014. Lov om offentlige anskaffelser Fagforum for infrastruktur i Grenland 06.02.2014 Tema Lov om offentlige anskaffelser GKI Grenlandskommunenes Innkjøpsenhet Felles innkjøpsenhet for Bamble, Drangedal, Kragerø, Porsgrunn, Siljan og Skien

Detaljer

Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8.

Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8. Plan- og bygningslovens oppbygning Rettslig rammeverk for anvendelse av TEK10 SAK 10 Hva er endret i år og hva skal endres? FBA 8. februar 2017 Advokat Anders Evjenth, 90186418 Endringer i plansystemet

Detaljer

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010

KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 KURS I OFFENTLIGE ANSKAFFELSER VINTER 2010 www.offentligeanskaffelser.no www.innkjøpsforum.no KURSOVERSIKT kjøp Internasjonale KR, kjøp Internasjonale Alle kurs: Bygg- og anleggsanskaffelser Bygg- og anleggsanskaffelser

Detaljer

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser

Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Nytt regelverk om offentlige anskaffelser Viel Sørensen Seniorrådgiver Avdeling for offentlige anskaffelser Hvilke lover og forskrifter endres? Lov om offentlige anskaffelser Forskrift om offentlige anskaffelser

Detaljer

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave

Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Offentlige anskaffelser - frivillig innleveringsoppgave Lov om offentlige anskaffelser (heretter kalt LOA) og Forskrift om offentlige anskaffelser (heretter kalt FOA) kommer til anvendelse i denne saken.

Detaljer

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land:

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land: Kunngjøring i Doffin og TED Del I: Oppdragsgiver Anskaffelsesforskriften: Forhåndskunngjøring Dette er en kunngjøring av konkurranse Interesserte leverandører må informere oppdragsgiver om at de er interessert

Detaljer

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER

Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER Notat Fra: Kultur- og kirkedepartementet Dato: 22.05.2008 Til: Statlige virksomheter under Kultur- og kirkedepartementet Saksnr.: 2008/02584 Saksbehandler: GDV ANSKAFFELSE AV VARER OG TJENESTER 1. MÅLSETNING

Detaljer

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen

Jernbaneverket. Kapittel B 1. Regler for gjennomføring av konkurransen Jernbaneverket Kapittel B 1 Regler for gjennomføring av konkurransen Side: 1 av 6 Innhold Innledning... 3 1.1. Konkurranseform... 3 1.2. Kunngjøring... 3 1.3. Regelverk... 3 1.4. Tilbudsbefaring / - konferanse...

Detaljer

E6 Holdeplasser Støren Klett 2014/Park & Ride Hovin

E6 Holdeplasser Støren Klett 2014/Park & Ride Hovin E6 Holdeplasser Støren Klett 2014/Park & Ride Hovin Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/43458722.aspx Ekstern anbuds ID 2014-118846 Saksnummer 2013062339 Konkurranse type:

Detaljer

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER

Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE. Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER Bok 0 Generelle bestemmelser LEVANGER KOMMUNE Midlertidig barnehager MIDLERTIDIG BARNEHAGER - MODULER 1. GENERELL ORIENTERING Levanger kommune er tiltakshaver. Gjennomføring av prosjektet vil bli ledet

Detaljer

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land:

Offisielt navn Organisasjonsnummer 2 Postadresse: Poststed: NUTS-kode: Postnummer: Land: Kunngjøring i Doffin og TED Anskaffelsesforskriften: Kunngjøring av konkurranse Del I: Oppdragsgiver I.1) Navn og adresser 1 (Gjenta så mange ganger som nødvendig slik at alle ansvarlige oppdragsgivere

Detaljer

Nytt innkjøpsregelverk. adv. Robert Myhre

Nytt innkjøpsregelverk. adv. Robert Myhre Nytt innkjøpsregelverk adv. Robert Myhre myhre@wla.no Egenregi Egenregi 2. Omsetning oppdragsgiveren utøver Oppdragsgiver bestemmende innflytelse over både strategiske mål og viktige beslutninger i det

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ LOM UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILRETTELEGGING

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/ LOM UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILRETTELEGGING Vivikes Kongensgate 11 7011 TRONDHEIM Vår ref. Deres ref. Dato: 09/1378-12-LOM 08.01.10 UTTALELSE I SAK - SPØRSMÅL OM DISKRIMINERING PÅ GRUNN AV MANGLENDE GENERELL TILRETTELEGGING Likestillings- og diskrimineringsombudet

Detaljer

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering

Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Leie av kontorlokaler i Hamar - Prekvalfisering Generell Informasjon Versjon 1 Url http://com.mercell.com/permalink/31987287.aspx Ekstern anbuds ID M250199/FEB173186 Saksnummer 2011178216 Konkurranse type:

Detaljer

Ny Søreide skole OPS-prosjekt Orientering

Ny Søreide skole OPS-prosjekt Orientering Orientering 05.11.10 Oppdragsgivers organisasjon Politiske vedtak Reguleringsplan Tomten Tid for Tre i Fremtidsbyen Bergen OPS-prosjektet Fremdrift Spørsmål Flyfoto Oddemarka 1961 Oppdragsgivers organisasjon

Detaljer

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem.

I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. Min eksamensbesvarelse I denne besvarelsen vil jeg ta stilling til de rettslige problemstillingene i Storevik kommunes anskaffelse av renholdstjenester for Solvik sykehjem. 1. Gjelder anskaffelsesregelverket

Detaljer

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF)

Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser. Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Høstmøte Tromsø Endringer i regelverket for offentlige anskaffelser Advokat Thomas Kollerød Maskinentreprenørenes Forbund (MEF) Bakgrunn for endringene Omfattende endringer både i EU og i særnorsk regelverk.

Detaljer

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap

OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap 1 OPS - gevinst sett fra et OPS-selskap Norsk Senter for Prosjektledelse Terramar AS Granfoss konferansesenter Onsdag 14. mai 2003 OPS og entreprenørene 2 OPS er generelt ikke noe være eller ikke være

Detaljer

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011

Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Hva gjør kommunene feil i innkjøpsprosessen hva bør kontrollutvalgene fokusere på? 3. februar 2011 Erlend Pedersen Fungerende sekretariatsleder i KOFA 1 Presentasjon av foredraget 1. Innledning. 2. Hvorfor

Detaljer

November 2012. Høstmøte - RIF. Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad. www.pacta.no

November 2012. Høstmøte - RIF. Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad. www.pacta.no November 2012 Høstmøte - RIF Advokat Morten Gran Advokat Pål Grønstad www.pacta.no 1 1. Samarbeidet RIF - Pacta 2. Manglende bruk av balanserte standardkontrakter 3. Uavhengig kontroll status og veien

Detaljer

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER

BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER BESTILLERKOMPETANSE OG OFFENTLIGE ANSKAFFELSER 24. februar 2009 Anneline Vingsgård, sekretariatsleder Klageorgan for offentlige anskaffelser (KOFA) Hva jeg skal snakke om: Hva er KOFA og hva er KOFAs myndighet?

Detaljer

Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav. Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7.

Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav. Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7. Ulovlighetsoppfølging med fokus på forvaltningslovens krav Caroline Holm Juridisk rådgiver Fylkesmannen i Sør-Trøndelag 7. mai 2014 Aktuelle tema Plikten Virkemidlene Saksbehandling og gjennomføring Litt

Detaljer