Universell utforming

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universell utforming"

Transkript

1 Universell utforming Forståelse og bruk av begreper innen universell utforming Av Eilin Reinaas

2 Ulike lovverk Begrepsavklaring Plan- og bygningsloven Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Lov om offentlige anskaffelser

3 Ulike politiske dokument Norge universelt utformet 2025 (BLD) Q 29/2010 uu i DTL T-5/99 B Tilgjengelighet for alle (MD) Uu i offentlige anskaffelser Nasjonal Transportplan

4 Begrepet politisk Oversatt til norsk av Aslaksen et al. i 1997 og definert som: «utforming av produkter og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker, i så stor utstrekning som mulig, uten behov for tilpasning og en spesiell utforming»

5 Likestilling og inkludering Definisjonen har med «alle» pga et menneskerettighetsperspektiv Alle skal ha like muligheter Alt skal kunne brukes av alle = Utopi/ideal, ikke gjennomførbart i praksis Rettsregler må, i motsetning til idealer og politiske mål, være realistiske og gjennomførbare nå

6 Definisjonen i DTL 9: Begrepet juridisk Med universell utforming menes utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig

7 Forskjellene juridisk vs politisk Det er kun hovedløsningen som skal være uu Den stiller ikke krav til at den skal kunne brukes av alle, men flest mulig Det er kun den delen som er rettet mot allmenheten som skal være uu Gjelder ikke for produkter, bare fysiske forhold

8 Tilgjengelighet Ikke krav til hovedløsning Mindre inkluderende og mer stigmatiserende Spesialløsninger ok

9 Tilgjengelighet i ulike lovverk: PBL av gjelder fortsatt for bygg som er bygget før 2010 formål: til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet brukbarhet for orienterings- og bevegelseshemmede i TEK og REN veileder Ferjer, tog, buss Opplæringslova 8-1 organisering av undervisning, 9a-1 og 9a-2 fysisk miljø Universitetsloven 44 funksjonshemmede kan studere der og læringsmiljøet universelt utformet

10 Forholdsmessighetskrav i DTL Offentlig og privat virksomhet rettet mot allmennheten har plikt til å sikre universell utforming av virksomhetens alminnelige funksjon så langt det ikke medfører en uforholdsmessig byrde for virksomheten. LDOs praksis har presisert dette kravet nærmere Svekker innholdet i kravet til universell utforming

11 Plan- og bygningsloven (PBL) 1 lovens formål: Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte byggetiltak Det vil si at dette vil bli brukt som et tolkningsmoment ved bruk av alle andre bestemmelser i loven

12 PBL 29-3 Søknadspliktige tiltak skal innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet. Søknadspliktige tiltak som omfatter arbeidsbygg skal være universelt utformet i samsvar med forskrift gitt av departementet.

13 Plan- og bygningsloven TEK Byggverk for publikum og arbeidsbygning skal være universelt utformet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre byggverket eller del av byggverket etter sin funksjon er uegnet for personer med funksjonsnedsettelse. - mange små detaljer som til sammen skal føre til uu

14 Norsk standard NS 11001: universell utforming av byggverk - arbeids- og publikumsbygg NS 11001: universell utforming av byggverk - boliger

15 Dispensasjonsadgang 19-2 Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.

16 Dispensasjon - særlig vekt på Dispensasjonens konsekvenser for : helse, miljø, sikkerhet og tilgjengelighet

17 Forskjell DTL og PBL Uu etter DTL er en rettslig standard (elastisk) som endrer seg automatisk med samfunnsutviklingen og regelverk i sektorlovgivningen Uu etter pbl er en sammensetning av detaljerte og målsatte krav som ikke endres uten endring i lov eller forskrift.

18 Offentlige anskaffelser 6:Livssykluskostnader, universell utforming og miljø Statlige, kommunale og fylkeskommunale myndigheter og offentligrettslige organer skal under planleggingen av den enkelte anskaffelse ta hensyn til livssykluskostnader, universell utforming og miljømessige konsekvenser av anskaffelsen.

19 Vegloven 13 Hjemmel for utarbeidelse av veinormaler for offentlige veier Håndbok nr 017 Veg- og gateutforming Håndbok nr 278 Universell utforming av veger og gater

20 Vegnormal håndbok 017 Prinsippene om universell utforming legges til grunn ved utbygging og utbedring av veier og gater. Uu innebærer utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. Det gjelder for hele transportsystemet. (A.4)

21 Definisjon av begrepet uu i 017: Utforming av produkter, tjenester og omgivelser på en slik måte at de kan brukes av alle mennesker i så stor utstrekning som mulig. Dette innebærer at holdeplasser og knutepunkt, vegene til og fra holdeplassene, transportmidlene og informasjon før og under reisen må utformes slik at også mennesker med nedsatt funksjonsevne også kan benytte seg av tilbudet. (s 193)

22 Uu definert som: Vegnormal 278 Utforming eller tilrettelegging av hovedløsningen i de fysiske forholdene slik at virksomhetens alminnelige funksjon kan benyttes av flest mulig. (2011)

23 3 mål i håndbok 278: Transportsystemet skal være tilgjengelig for alle Løsningen skal ikke virke stigmatiserende eller diskriminerende Flest mulig av trafikantene skal kunne dra nytte av løsningene Det er henvist til DTL 3 og 9

24 Nasjonal Transportplan All ny infrastruktur skal utformes etter prinsippet om universell utforming, jf pkt Gjennom bruk av DTL vil uu-begrepet her utvikles som en rettslig standard

25 EUs bussdirektiv (2001/85/EC) stiller krav til tilgjengelighet for bevegelseshemmede Implementert i kjøretøyforskriften av nr , med virkning fra Obligatorisk for buss kl 1, dvs bybusser, som registreres etter Krav til tilgjengelighet er også tatt inn ved anbud av nye ekspressbuss-strekninger

26 Buss - avtaler Fylkeskommunen har ansvaret for kollektivtransporten Kan legge inn strengere og mer detaljerte krav til universell utforming i anbudskonkurransene jf fylkesdelplaner, vedtak i fylkestinget, samferdselsutvalget eller administrativ avgjørelse

27 Passasjerbåter EU direktiv 2003/24/EC om krav om tilgjengelighet på passasjerskip er innlemmet i norsk forskrift Gjelder for alle skip bygget eller som bygges om i passasjerområdene etter 1. oktober 2004 Ny forskrift om bygging av passasjer-, lasteskip og lekter av 2008, ikraft , krav til universell utforming først fra , jf rundskriv RSR

28 Ferjer - avtaler Vegdirektoratets anbudsgrunnlag for riksvegferjene stiller krav om uu for overfarter på 25 min eller mer tilsvarende nye Fylkeskommunen har overtatt ansvaret for riksferjene og bruker også dette anbudsgrunnlaget. Kan stille egne og strengere vilkår i anbudet, jf fylkesdelplan, vedtak i fylkestinget, samferdselsutvalget eller administrativ avgjørelse

29 Uu på ferjer - brosjyre

30 Fra ideal til rettsnorm Fra en politisk visjon Til politisk mål Til et elastisk og fleksibelt juridisk begrep i DTL Til fastsatte og målbare detaljer i PBL

31 Likestillings- og diskrimineringsombudet Aktivitetsplikt - Generell etter DTL 3 - Om uu spesielt etter DTL 9: Offentlig virksomhet skal arbeide aktivt og målrettet for å fremme universell utforming innenfor virksomheten. Tilsvarende gjelder for privat virksomhet rettet mot allmennheten. Merk! Trer i kraft før plikten til uu i bygg, anlegg og IKT etter 10 og 11.

32 Konsekvenser for offentlige virksomheter Konkret arbeid for å kartlegge situasjonen i embetet/kommunen/fylkeskommunen mv Oversikt over tiltak som er planlagt eller iverksatt for å sikre best mulig tilgjengelighet Formålet å sikre likeverdig og ikke stigmatiserende tilgjengelighet for flest mulig Forutsettes proaktivitet

33 Rapporteringsplikten DTL 3 Virksomheter som i lov er pålagt å utarbeide årsberetninger, skal i årsberetningen redegjøre for tiltak som er iverksatt og tiltak som planlegges iverksatt for å fremme lovens formål.

34 Rapporteringsplikten Offentlige myndigheter og offentlige virksomheter som ikke er pliktige til å utarbeide årsberetning, skal gi tilsvarende redegjørelse i årsbudsjettet. Ved håndhevingen av rapporteringsplikten kan Nemnda ilegge pålegg og bot, ikke tilsvarende for aktivitetsplikten. LDO skal føre tilsyn med begge plikter likevel. Ikke politisk korrekt å bryte aktivitetsplikten.

35 Fylkesmennenes rolle - uu Som veileder, rådgiver og høringsinstans etter pbl Som klageorgan etter pbl Som innkjøper av varer og tjenester Som stor arbeidsgiver Som utbygger I embetsoppdraget fra FAD

Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland

Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland Universell utforming - politikk og lovgivning i inn- og utland I hvilken grad er universell utforming eller Design for all et førende begrep for politikk og lovgivning i Norge og andre land? Rudolph Brynn

Detaljer

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder

universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder universell utforming og likestilling tilgjengelige bygg og uteområder 1 forord Deltakelse og likestilling Regjeringens visjon er at Norge skal være universelt utformet innen 2025. Regjeringen legger universell

Detaljer

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming

DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT. Eksp. U.off. 200601042-/CBS. Høringsbrev - Utkast til rikspolitiske retningslinjer for universell utforming DET KONGELIGE MILJØVERNDEPARTEMENT HO RD AL AN D FYLKES KOMMUNE Høringsinstanser i henhold til vedlagte liste a knr. o&øfø^sss Deres ref Arkivnr. $/> Eksp. U.off. VArref 200601042-/CBS O 3 MÅR 2008 Dok.nr.

Detaljer

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012

Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) 11/2112 10.11.2012 Vår ref.: Dato: 11/2112 10.11.2012 Uttalelse og sammendrag til nettsider (11 / 2112) Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming

Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming Vår ref.: Dato: 12/47 10.11.2012 Virksomhet bryter ikke plikten til universell utforming Ombudet kom til at en virksomhet ikke bryter plikten til universell utforming i diskriminerings- og tilgjengelighetsloven

Detaljer

Ansvarsfordeling mellom leietaker og utleier for universell utforming av næringslokaler

Ansvarsfordeling mellom leietaker og utleier for universell utforming av næringslokaler Ansvarsfordeling mellom leietaker og utleier for universell utforming av næringslokaler Dr. juris Niels Kristian Axelsen, advokat og partner i Ro Sommernes Advokatfirma DA Estate Media konferanse, Oslo,

Detaljer

Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger

Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger Utdanningssektorens plikt til universell utforming av IKT-løsninger 1 Innhold 1 Sammendrag... 6 2 Innledning... 8 2.1 Bakgrunn... 8 2.2 Oppdrag... 8 2.3 Nærmere avgrensning av oppdraget... 8 2.4 Gjennomføring...

Detaljer

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging

Oppgradering av. bygninger. Oppgradering av bygninger. Gustav Pillgram Larsen. Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Oppgradering av bygninger Byggesak Rådgivning 1 Undervisning Oppgradering av bygninger Plan- og bygningsloven Hva kreves ved oppgradering/ ombygging Gustav Pillgram Larsen Byggesak Rådgivning Undervisning

Detaljer

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet?

Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Trenger du å vite mer om universell utforming og tilgjengelighet? Nye krav til universell utforming i plan- og bygnings loven krever økt kompetanse om universell utforming og tilgjengelighet. Direktoratet

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Vår ref. Deres ref. Dato: 09/985-14-MBA 27.01.2011 Norwegians onlinebooking er ikke universelt utformet Ombudet fant at onlinebookingen på Norwegians internettside ikke er universelt utformet fordi det

Detaljer

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg

Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Kommunal- og regionaldepartementet: Samfunnsøkonomisk analyse av krav til universell utforming av undervisningsbygg Rapport VISTA UTREDNING AS Krav til universell utforming i undervisningsbygg Side 1 Forord

Detaljer

Grunnskolen Hva har barn krav på?

Grunnskolen Hva har barn krav på? Grunnskolen Hva har barn krav på? Illustrasjon: Colourbox Ved leder av det fylkeskommunale rådet for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i Oppland. Grunnleggende prinsipper: Retten til

Detaljer

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV NETTBANK

UTTALELSE I KLAGESAK - SPØRSMÅL OM UNIVERSELL UTFORMING AV NETTBANK Vår ref. Deres ref. Dato: 10/193-12-MBA 25.01.2011 YA BANKS NETTBANK ER IKKE UNIVERSELT UTFORMET Ombudet fant at nettbanken til YA Bank ikke er universelt utformet. Synshemmede er avhengig av såkalt talende

Detaljer

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger

Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger Høringsnotat - forskrift om universell utforming av IKT-løsninger 1. Innledning Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet (FAD) sender med dette på høring forslag til forskrift om universell utforming

Detaljer

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING

UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING UNIVERSELL UTFORMING SOM REGIONAL UTFORDRING Linda Nilsen Ask Rogaland fylkeskommune 17.03.11 Tegning: Egil Bjørøen Presentasjon Definere universell utforming (uu) Fylkesdelplan for universell utforming

Detaljer

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015

INFORMASJON TIL TILTAKSHAVER OG SØKER 10. juni 2015 Hva er en dispensasjon? En dispensasjon er et vedtak som innebærer at det gis et unntak fra bestemmelser gitt i eller i medhold av plan- og bygningsloven (pbl). Dispensasjon vil si at kommunen gir noen

Detaljer

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming

Oslo Lufthavn AS Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Områderegulering for Oslo lufthavn Gardermoen Universell utforming Utgave: endelig Dato: 2011-05-16 2 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: Utgave/dato: endelig / 2011-05-16 Arkivreferanse: -

Detaljer

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming.

Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Quality Hotel Sogndal har tilfredsstillende planer for universell utforming. Hotellet erkjenner at de eksiterende HC- rommene er for trange, og at tilgjengeligheten til uteserveringen ikke oppfyller kravet

Detaljer

Universell utforming av læringsmiljø

Universell utforming av læringsmiljø Universell utforming av læringsmiljø Veileder 2 Universell utforming av læringsmiljø Veileder Innhold Forord... 3 Kapittel 1: Hva er universiell utforming?... 4 Intervju med Randi Tiller.... 9 Kapittel

Detaljer

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Seniorrådgiver May Schwartz

Diskriminerings og tilgjengelighetsloven. Seniorrådgiver May Schwartz Diskriminerings og tilgjengelighetsloven Seniorrådgiver May Schwartz Tema Likestillings- og diskrimineringsombudet Ombudets roller og arbeidsmåte Diskriminerings- og tilgjengelighetsloven Diskrimineringsvernet

Detaljer

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK

HO-3/2004 ISSN 0802-9598. Bygg for alle. Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT TEK SAK HO-3/2004 ISSN 0802-9598 Bygg for alle Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder TEK SAK STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT BYGG FOR ALLE Temaveiledning Universell utforming av byggverk

Detaljer

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER

FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER FULL DELTAKELSE OG LIKESTILLING TILGJENGELIGE BYGG OG UTEOMRÅDER 1 F O R O R D Deltakelse og likestilling Regjeringens mål er full deltaking og likestilling for funksjonshemmede i samfunnet. Universell

Detaljer

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg.

Veileder. Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. Veileder Vertskommunemodellen i kommuneloven 28 a flg. 1 Innhold Forord............................................................................................

Detaljer

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009

Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009 NHF V/ Arne Lein Postboks 9271 Grønland 0134 OSLO Vår ref. Deres ref. Dato: 09/48-22-AAS 21.10.2009 UTTALELSE - SAK OM MANGLENDE GENERELL TILGJENGELIGHET Likestillings- og diskrimineringsombudet viser

Detaljer

Universell utforming Begrepsavklaring

Universell utforming Begrepsavklaring SBF51 A06014 Åpen RAPPORT Universell utforming Begrepsavklaring www.sintef.no www.ntnu.no NTNU SOLVÅR WÅGØ, KARIN HØYLAND, DAG KITTANG OG LIV ØVSTEDAL SINTEF Byggforsk Arkitektur og byggteknikk November

Detaljer

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann

Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis. Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Ny plandel: Hva er nytt og hvordan skal dette fungere i praksis Avdelingsdirektør Hans Jacob Neumann Formål 1-1 Ny formålsparagraf framhever: Bærekraftig utvikling Samordning Åpenhet, forutsigbarhet og

Detaljer

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn

velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn DISKRIMINERINGS- OG TILGJENGELIGHETSLOVEN UNIVERSELL UTFORMING velkommen inn! dtl og universell utforming velkommen inn 1 dtl og universell utforming velkommen inn 1 ALLE SKAL HA TILGANG TIL BUTIKKER OG

Detaljer

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING

FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING FOKUS PÅ SKOLEBYGG TILGJENGELIGHET - PLANLEGGING - BRUKERMEDVIRKNING 1 FORORD Full deltakelse og likestilling har vært det overordnede målet i politikken for funksjonshemmede i mer enn 20 år. I Manneråkutvalgets

Detaljer

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern

NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern NOU 2009-14 Et helhetlig diskrimineringsvern Diskrimineringslovutvalgets utredning om en samlet diskrimineringslov, grunnlovsvern og ratifikasjon av tilleggsprotokoll nr. 12 til EMK Utredning fra utvalg

Detaljer

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS

Diskrimineringsjuss i PRAKSIS P R A K S I S Diskrimineringsjuss i PRAKSIS innhold praksis 2009 forord: si ifra! 6 sammendrag 9 ombudets rolle og rettslige verktøy 13 3.1. Alternativ til domstolene 13 3.2. Lovgrunnlag 14 3.3. Partshjelper

Detaljer