REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 99 REISELVSSTATISTIKK 977 STATISTICS ON TRAVEL 977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 IS

3 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over foreliggende reiselivsstatistikk. Den inneholder nasjonalregnskaps, sysselsettings og bedriftstellingstall for hotell og restaurantdrift, overnattingsstatistikk for hotelier, leirplasser og herbergevirksomhet ellers,statistikk over innreise og reisevaluta, noen hovedresultater fra Statistisk Sentralbyrgs ferieundersokelser og helgeturundersokelse, statistikk over passasjertrafikk med bgtruter og fly, statistikk over reisebyrgenes omsetning og opplysninger on hytteformidling ved to av hytteformidlingsfirmaene. LOpende statistikk er fort fram til og med 977 (med unntak av overnattingsstatistikken for herbergevirksomhet ellers). For statistikk som bygger pa tellinger holdt med Ars mellomrom er det gitt opplysninger fra siste tellingsgr (bedriftstelling, ferieundersokelser og en helgeturundersokelse). Publikasjonen erstatter den tidligere publikasjonen NOS Hotell og pensjonatstatistikk, som bare inneholdt overnattingsstatistikk for hotelier, leirplasser og herbergevirksomhet ellers. Hotelistatistikken er tidligere offentliggjort i Statistisk ukehefte nr., 977 og I nr. og 4, 978. Leirplasstatistikken er publisert i Statistisk ukehefte, nr. 8, 978, og statistikken over herbergevirksomhet ellers er gitt i Statistisk ukehefte, nr. 8, 978. Innreisestatistikken gis manedlig i Statistisk ukehefte. Resultatene av ferieundersokelsene foreligger i. egne publikasjoner, NOS FerieundersOkelsen 970, NOS FerieundersOkelsen 974 og dessuten I Statistisk ukehefte, nr. 0, 977. Resultatene av helgeundersokelsen er offentliggjort I Statistisk ukehefte nr., 977. Noen hovedtall for innreise, reisevaluta, passasjertrafikk med bgtruter og fly er ogsg tatt inn i NOS Samferdselsstatistikk. FOrstekonsulent Nils Bakke har stgtt for redigeringen av publikasjonen. Statistisk Sentralbyrg, Oslo, 0. oktober 978 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

4 PREFACE The publication Statistics on Travel 977 gives a survey of available statistics on travel activities. Thus it contains statistics on national accounts, employment and data from the Census of Establishments 974 covering operation of hotels and restaurants, data on guestnightsspent in hotels, at camping sites and in other lodging places, statistics on arrivals direct from the nonnordic area, on travel currency receipts and expenditure, main results from the holiday surveys and a weekend survey conducted by the Central Bureau of Statistics, statistics on passenger traffic by ship in regular service and by air. FUrther, some figures are given about the sales by the travel agencies and on cabins rented to tourists, as reported by two of the running firms. Information from current statistics is given up to 977 inclusive (except for boarding houses and other lodging places). Statistics from censuses held with intervals of some years are here given for the last year data are available (censuses of establishments, holiday surveys and a weekend trip survey). The publication replaces the previous publication Statistics on Hotels and Boarding Houses, which only gave statistics on guestnights for hotels, camping sites and other lodging places. Some data from hotel statistics have previously been published in the Weekly Bulletin of Statistics, no., 977 and in nos. and 4, 978. The statistics on operation of camping sites have been given in the Weekly Bulletin of Statistics no. 8, 978. Statistics covering boarding houses and other lodging places were published in the Weekly Bulletin of Statistics no. 8, 978. The statistics on arrivals are monthly given in the Weekly Bulletin of Statistics. More detailed description of the results from the holiday surveys can be found in separate publications, NOS Holiday Survey 970, NOS Holiday Survey 974 and in the Weekly Bulletin of Statistics, no. 0, 977. The statistics on the weekend trip survey are given in the Weekly Bulletin of Statistics no., 977. Some main figures about arrivals, travel currency and statistics on passenger traffic by ships in regular service and by air are also included in NOS Transport and Communication Statistics. The present publication has been prepared under the supervision of Mr. Nils Bakke. Central Bureau of Statistics, Oslo, 0 October 978 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel. Generelt.. Nasjonalregnskapstall for hotell og restaurantdrift.. Sysselsetting i hotell og restaurantdrift.. Hotell og restaurantdrift ifolge Bedriftstelling ForbruksundersOkelser. Hotellvirksomhet.. Omfang.. Datainnsamling, bearbeiding 4.. Begrep og kjennemerker 4. Drift av leirplasser 4. Herbergevirksomhet ellers 6. Hotell og pensjonatvirksomhet i alt 6 6. Innreise og reisevaluta 7 7. FerieundersOkelser Formal Opplegg og gjennomforing av ferieundersokelsene Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Begreper og kjennemerker ved ferieundersokelsene On helgeturundersokelsen 8 8. Passasjertrafikk med batruter 8 9. Passasjertrafikk med fly 9 0. Reisebyraer 9. Hytteformidling 9 Tekst pa engelsk 0 Tabelldel Vedlegg. Hotellstatistikk. SpOrreskjema. Campingstatistikk. SpOrreskjema. Overnattingsstatistikk (Herbergevirksomhet ellers). SpOrreskjema 7 9 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet Innen emneomradet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyra siden. juli 977 Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyras HandbOker (SSH) 7 Standardtegn i tabeller Null Oppgave mangler Tall kan ikke offentliggjores Mindre enn 0, av den brukte enhet ForelOpig tall Brudd i den loddrette serie

6 CONTENTS Page Index of tables 0 Text. General remarks 0.. National account data for operation of hotels and restaurants 0.. Employment in operation of hotels and restaurants 0.. Operation of hotels and restaurants according to the Census of Establishments Surveys of consumer expenditure 0. Operation of hotels 0. Operation of camping sites 4. Operation of boarding houses etc.. Operation of hotels and boarding houses, total 6. Arrivals and travel currency 7. Holiday surveys 8. Passengers carried in regular service by ship 9. Passengers carried by air 0. Travel agencies. Cabins rented to tourists Tables Annexes I. Hotel statistics. Questionnaire 7. Camping statistics. Questionnaire 9. Guestnight statistics (Operation of boarding houses etc.). Questionnaire. Publications Previously issued on the subject Publications issued by the Central Bureau of Statistics since July 977 Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) 7 Nil Explanation of Symbols in Tables.. Data not available : Not for publication 0 Less than 0. of unit employed m Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series

7 7 TABELLREGISTER Side. Genereit. Nasjonairegnskap. Produksjonskonto for hotell og restaurantnwringen. Mill. kr Sysseisatte og utforte timeverk. i hotell og restaurantdrift. Arsgjennomsnitt og kvartaistall Hotell og restaurantdrift. Hovedtall etter nwringsgruppe Utgifter pr. husholdning til seiskapsreiser og andre reiser og til inneniandsk hotellog pensjonatopphold. 97 Hotellgtatistikk. Hotelier og senger, etter hotellstorrelse Hoteller og sengetall i vinter og sommersesongen i forskjellige hotellgrupper. Svarprosent Alle hotelier. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Turist og hoyfjelishoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Alle hotelier. GjestedOgn etter hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet Hotelier og senger, etter hoteligruppe og fylke Alle hotelier. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet, hoteligruppe og mhned. Kapasitetsutnytting Alle hotelier. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet, sesong, fyike og region. Kapasitetsutnytting Turist og hoyfjelishoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet, sesong, fyike og region. Kapasitetsutnytting Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet, sesong, fylke og kammune. Kapasitetsutnytting Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet, sesong, fyike og regi on. Kapasitetsutnytting , Alle hotelier. GjestedOgn etter nasjonalitet, hotellgruppe og maned Alle hotelier. GjestedOgn etter nasjonalitet og fylke Turist og hoyfjellshoteller. GjestedOgn etter nasjonalitet, fylke og region Byhoteller. GjestedOgn etter nasjonalitet, fylke og kommune Landhoteller. GjestedOgn etter nasjonalitet, fylke og region Turist og hoyfjelishoteller. GjestedOgn etter nasjonalitet, fylke, region og maned Byhoteller i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. GjestedOgn etter gjestenes nasjonalitet, maned og sesong Alle hotelier. Kapasitetsutnytting for senger i de enkelte maneder, fyiker og regioner. Prosent Alle hotelier. Kapasitetsutnytting for rom i de enkelte maneder, fylker og regioner. Prosent Godkjente hotelier etter fylke og handelsdistrikt Leirpiasstatistikk 8. Godkjente ieirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger, etter maned Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger, etter fylke og maned. Juni august Godkjente leirplasser. Overnattinger prosentvis fordelt pa telt, campingvogn og hytte/ hus, etter fyike og maned. Juni august 977. Godkjente leirplasser. Overnattinger prosentvis fordelt pa nasjonalitet, etter fyike. Juni august 977. Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger, etter fylke, handelsdistrikt og kommuna. Juni august

8 8 Side 4. Herbergevirksomhet ellers. Herbergevirksomhet ellers. Iallet pa bedrifter, senger og rom. By og herredskommuner Herbergevirksomhet ellers. Tallet pa gjestedogn etter nasjonalitet. By og herredskommuner Herbergevirksomhet ellers. Tallet pa gjestedogn etter sesong og nasjonalitet Herbergevirksomhet ellers. Bedrifter som var apne og gjestedogn, etter maned og sesong. Kapasitetsutnytting for senger. By og herredskommuner Herbergevirksomhet ellers. GjestedOgn i de enkelte maneder og sesonger, etter gjestenes nasjonalitet. Prosent Herbergevirksomhet ellers. GjestedOgn etter sesong og nasjonalitet. By og herredskommuner. Prosent Ungdomsherberger, turisthytter o.l. 976 og Hotell og pensjonatvirksomhet i alt 40. Hotell og pensjonatvirksomhet. Bedrifter, sysselsatte og bruttoinntekter, etter fylke Hotell og pensjonatvirksomhet. Tallet pa bedrifter som var apne og gjestedogn for godkjente hotelier, godkjente leirplasser og herbergevirksomhet ellers, etter maned Innreise og reisevaluta 4. Personer innreist til Norge direkte fra ikkenordiske land med fly eller skip, etter nasjonalitet Personer innreist til Norge direkte fra ikkenordiske land med fly og skip, etter nasjonalitet og maned Reisevalutainntekter og utgifter. Mill. kr FerieundersOkelser my. 4. Andelen av personer pa ferietur Prosent Andelen av personer pa ferietur forskjellige arstider i 969/70 og 97/74. Prosent Personer pa ferietur forskjellige arstider i 97/74, etter ferieomrade. Prosent Personer pa ferietur forskjellige arstider i 97/74, etter type natur pa feriestedet. Prosent Personer pa ferietur forskjellige arstider i 97/74, etter viktigste overnattingsmate. Prosent Personer pa ferietur eller ikke i tiden 4. juni. august 976. Prosent 97. Personer son var bortreist eller ikke bestemte ulcer i tiden 4. juni. august Prosent 98. Personer pa ferietur i tiden 4. juni. august 976, etter hvor de reiste pa (den lengste) turen. Prosent 99. Personer pa ferietur i tiden 4. juni. august 976, etter avstand til ferieomrade. Prosent Personer pa ferietur i tiden 4. juni. august 976, etter viktigste transportmiddel pa (den lengste) ferieturen. Prosent 0. Personer pa ferietur i tiden 4. juni. august 976, etter viktigste overnattingsmate pa (den lengste) ferieturen. Prosent 0 6. Personer bortreist pa helgetur eller ikke bestemte helger i juni eller august 976. Prosent 0 7. Personer bortreist pa helgetur bestemte helger i juni og august 976, etter overnattingsmate. Prosent 04

9 9 Side 8. Passasjertrafikk med batruter 8. Passasjerer pa batruter mellom Norge og utlandet ( 000) Passasjertrafikk i. innenlandsk rutefart. 000 passasjerer Passasjertrafikk med lokalruter my Hurtigruten Bergen Kirkenes. Passasjertrafikk Hurtigruten Bergen Kirkenes. Passasjertrafikk etter maned Hurtigruten Bergen Kirkenes. Tallet ph passasjerer mellom anlopssteder Passasjertrafikk med fly 64. Passasjertrafikken pa flyplasser med ruteanlop Selskapsreiser med charterfly. Passasjerer reist fra Norge etter bestemmelsesland Reisebyraer 66. Reisebyraer: Salg i Norge. Mill. kr Salg fra private og NSB's reisebyraer,etter fylke. Mill. kr Reisebyraenes salg etter salgsart. Mill. kr Hytteformidling 69. Den Norske Hytteformidling A/S. Overnattinger etter nasjonalitet, sesong og distrikt. 976/ Folkeferie A/S. Overnattinger etter nasjonalitet, sesong og distrikt. 976/977

10 0 INDEX OF TABLES. General statistics Page. National accounts. Production accounts for the operation of hotels and restaurants. Million kroner Employed persons and number of manhours worked in operation of hotels and restaurants. Annual average and quarterly figures Operation of hotels and restaurants. Principal figures by industry group Expenses per household for package tours and other tours and for domestic hotel and boarding house accommodation. 97. Hotel statistics. Hotels and beds, by size of hotel Hotels and beds in the winter and summer season within hotel categories. Rate of response All hotels. Arrivals and guestnights, by nationality and season. Utilization of capacity Tourist and mountain hotels. Arrivals and guestnights, by nationality and season. Utilization of capacity Town hotels. Arrivals and guestnights, by nationality and season. Utilization of capacity Rural hotels. Arrivals and guestnights, by nationality and season. Utilization of capacity All hotels. Guestnights by hotel category and nationality of the guests Hotels and beds, by hotel category and county All hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, hotel category and month. Utilization of capacity All hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, season, county and region. Utilization of capacity Tourist and mountain hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, season, county and region. Utilization of capacity Town hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, season, county and municipality. Utilization of capacity Rural hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, season, county and region. Utilization of capacity All hotels. Guestnights by nationality, hotel category and month All hotels. Guestnights by nationality and county Tourist and mountain hotels. Guestnights by nationality, county and region Town hotels. Guestnights by nationality, county and municipality Rural hotels. Guestnights by nationality, county and region Tourist and mountain hotels. Guestnights by nationality, county, region and month Town hotels in Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen and Trondheim. Guestnights by nationality of the guests, month and season All hotels. Utilization of bed capacity, by month, county and region. Per cent All hotels. Utilization of room capacity, by month, county and region. Per cent Approved hotels by county and trade district

11 Page. Statistics on camping sites. Approved caming sites. Number of camping sites and guestnights, by month Approved camping sites. Number of camping sites and guestnights, by county and month. June August Approved camping sites. Percentage distribution of guestnights spent in tent, camping caravan and house/cottage, by county and month. June August Approved camping sites. Percentage distribution of guestnights, by nationality and county. June August Approved camping sites. Number of camping sites and guestnights, by county, trade district and municipality. June August Operation of other lodging places. Operation of other lodging places. Number of establishments, beds and rooms. Urban and rural municipalities Operation of other lodging places. Number of guestnights by nationality. Urban and rural municipalities Operation of other lodging places. Number of guestnights by season and nationality Operation of other lodging places. Establishments which were open and guestnights, by month and season. Utilization of bed capacity. Urban and rural municipalities Operation of other lodging places. Guestnights by month, season and nationality. Percentage distribution Operation of other lodging places. Guestnights by season and nationality. Urban and rural municipalities. Percentage distribution Youth hostels, tourist huts etc. 976 and Operation of hotels and boarding houses, etc. Totals 40. Operation of hotels, boarding houses etc. Establishments, employed persons and gross receipts, by county Operation of hotels, boarding houses etc. Number of establishments which were open and guestnights by approved hotels, approved camping sites and operation of other lodging places, by month Arrivals and travel currency 4. Persons arrived in Norway direct from nonnordic countries by air or sea, by country of citizenship Persons arrived in Norway direct from nonnordic countries by air and sea, by country of citizenship and month Travel currency receipts and expenditure. Million kroner Holiday surveys 4. Percentage of persons on holiday Percentage of persons on holiday at different times of the year. 969/70 and 97/ Persons on holiday at different times of the year 97/74, by holiday area. Per cent Persons on holiday at different times of the year 97/74, by type of nature in holiday area. Per cent Persons on holiday at different times of the year 97/74, by main type of accommodation. Per cent Persons on holiday or not in the period 4 June August 976. Per cent 97. Persons away on holiday or not certain weeks in the period 4 June August 976. Per cent 98. Persons on holiday in the period 4 June August 976, by type of holiday area on the (longest) trip. Per cent 99

12 Page 7. Holiday surveys (cont.). Persons on holiday in the period 4 June August 976, by distance to the holiday area. Per cent Persons on holiday in the period 4 June August 976, by main type of transportationon the (longest) holiday. Per cent 0. Persons on holiday in the period 4 June August 976, by main type of accommodation on the (longest) holiday. Per cent 0 6. Weekenders or not in certain weekends in June or August 976. Per cent 0 7. Weekenders in certain weekends in June and August 976, by type of accommodation. Per cent Passengers carried in regular service, b y ship 8. Passengers carried in rugular service between Norway and foreign countries ( 000) Passengers carried in regular coastal trade. 000 passengers Passengers carried in short distance services Express service Bergen Kirkenes. Passenger traffic Express service Bergen Kirkenes. Passenger traffic by month of the year Express service Bergen Kirkenes. Number of passengers between places of call Passengers carried by air 64. Passenger traffic at airports with scheduled service Inclusive tours. Passengers departed from Norway by country of destination Travel agencies 66. Travel agencies. Sales in Norway. Million kroner Sales by private and Norwegian State Railways' travel agencies, by county. Million kroner Sales by travel agencies by type of sale. Million kroner Cabins rented to tourists 69. Norwegian Log Cabin and ChaletHolidays Inc. Guestnights by nationality, season and district. 976/ Folkeferie A/S. Guestnights by nationality, season and district. 976/977

13 . GENERELT (TAB. 4).. Nasjonalregnskapstall for hote.og restaurantdrift (tab. ) Nasjonalregnskapet gir en systematisk statistisk beskrivelse av hele den norske samfunnshusholdning og dens transaksjoner med utlandet i en tilbakelagt periode. Dette skjer innenfor rammen av en detaljert kontoplan. pa alle vesentlige punkter folger kontoplanen tilradinger fra FN (A System of National Accounts, United Nations, New York, 968). Paliteligheten av nasjonalregnskapet avhenger sterkt av kvaliteten og omfanget av den primarstatistikk en har a bygge pa. For hotell og restaurantnmringen finnes det lite Okonomisk statistikk. Dette forer til at nasjonalregnskapsberegningene pa dette omradetbygger pa et ti dels svakt grunnlag. I Statistisk Sentralbyras nasjonalregnskap er hotell og restaurantnmringen en sektor. Det er derfor ikke mulig gi fulistendige nasjonalregnskapsoppstillinger for deler av denne nmringen (f. eks. hotell og pensjonatvirksomhet for seg). En har tatt med den delen av nasjonalregnskapet som er produksjonskonto i faste og lopende priser. Det ville ogsa vmrt av interesse og hatt en tabell over investeringer ifolge nasjonairegnskapets beregninger, men den viktigste type av investeringer for hotell og restaurantnmringen er bygninger, og i nasjonalregnskapet regnes disse bygninger son leid fra sektoren Utleie av andre bygg. Det vii si at kapitalsitet for hotell og restaurantnmringen tabell ikke omfatter kapitalslit pa bygninger... Sysselsetting i hotell og restaurantdrift (tab. ) ) Fra og med 97 bar Byraet gjennomfort kvartalsvise arbeidskraftundersokeiser bygd pa intervjuoppgaver fra et reprenentativt utvalg av befolkningen i aldersgruppene 674 fr. ArbeidskraftundersOkelsene omfatter en uke i hvert kvartal. Sysselsatte omfatter selvstendige, lonnstakere og dessuten familiemedlemmer uten fast avtalt lonn i familiebedrift. Nmringsgrupperingen er i samsvar med Standard for nmringsgruppering (revidert utgave 97). Ved denne utvalgsundersokelsen er det imidlertid ikke mulig a gi opplysninger etter fylke og heller ikke etter en detaljert nmringsoppdeling. t a ur a nt drift ifolge Bedriftstelling 974 I tabellene og 40 er det gitt en del hovedtall for hotell og restaurantdrift etter Bedriftstelling 974. Oppgaveenheten var her den enkelte bedrift. Definisjonen av begrepet bedrift er i samsvar med definisjonen i Standard for nmringsgruppering (Statistisk Sentralbyras HandbOker nr. 9). Til hjelp ved innhentingen av oppgavene. til bedriftstellingen ble Byraets sentrale bedrifts og foretaksregister nyttet. Til kontroll og supplering av registeret nyttet en Manntallet over merverdiavgiftspliktige ("momsregistret") my..4. ForbruksundersOkelser (tab. 4) ) Av utgifter i forbindelse med reiseliv er i Statistisk Sentrabyras forbruksundersokelser 97 spesifisert utgiftene til selskapsreiser og andre reiser utenlands og til opphold ved hotelier og pensjonater innenlands. Statistikken bygger pa et utvaig av landets husholdninger ( 6 brukbare svar). En husholdning omfatter personer som har felles bolig og felles kost (minst ett mltid pr. dag). Utvalget ved undersokelsen utgjorde ca. 0,4 prosent av alle landets private husholdninger.. HOTELLVIRKSOMHET (TAB. 7).. Omfang Statistikken omfatter bare godkjente hotelier, dvs. hotelier som er godkjent av Reiselivsdirektoratet med grunnlag i by om hotell, andre herbyrge og serveringsstader m.m. av. april 97 og i forskrifter gitt av Samferdselsdepartementet 6. juni 98. Et godkjent hotell ma oppfylle visse krav til utstyr, innredning my. Blant annet ma det om regel vmre minst 0 gjestesenger i hotellet. ) For neermere beskrivelse og forklaring av arbeidskraftundersokelsene viser en til NOS Arbeidsmarkedstatistikk. ) For nmrmere beskrivelse og forklaring av forbruksundersokeisene vises til NOS ForbruksundersOkelse 97.

14 4.. Datainnsamling, bearbeiding Statistikken bygger pa manedsvise oppgaver over tallet pa ankomne gjester, gjestedogn etter nasjonalitet og belagte rom. Oppgavene innhentes gjennom Reiselivsdirektoratet. Bearbeidingen av oppgavene foregar i Statistisk Sentralbyra. For a unnga a gi tall i statistikken for hotellgrupper innen fylker med fmrre enn tre hoteller, er enkelte hoteller slatt sammen med hotelier i andre grupper i vedkommende fylke. Denne sammenslaingen er ogsa nyttet ved beregning av totaltall, herunder sesongtall for hele landet innen de tre hotellgrupper. I 977 gjelder dette: Ostfold turisthotell med 40 senger er gruppert sammen med landhotellene Akershus turisthotell med 6 senger er gruppert sammen med landhotellene Oslo turisthotell med 4 senger er gruppert sammen med byhotellene Vestfold turisthotell med 4 senger er gruppert sammen med byhotellene landhoteller med 7 senger er gruppert sammen med byhotellene VestAgder Sogn og Fjordane SOrTrOndelag NordTrOndelag landhotell med 0 senger er gruppert sammen med turist og 0Y fjellshotellene byhotell med 4 senger er gruppert sammen med landhotellene i Nordfjord og Sunnfjord landhotell med 64 senger er gruppert sammen med turist og hoyfjellshotellene landhotell med 48 senger er gruppert sammen med byhotellene av.ret 977: Nordland hoyfjellshotell med 7 senger er gruppert sammen med landhotellene Dessuten er det skjedd folgende endringer nar det gjelderklassifiseringenav hotellene i lopet Telemark landhotell med senger er endret til turisthotell fra /77 Hordaland landhotell med 9 senger er endret til turisthotell med 6 senger fra /077 Sogn og Fjordane landhotell med 80 senger er endret til turisthotell med 7 senger fra /77 landhoteller med 60 senger er endret til turisthoteller fra /077 Disse hotellene er fra og med det tidspunkt da overforingen har skjedd, tatt med under den nye gruppe hoteller. Det bar ikke lykkes a fa inn oppgaver for alle maneder fra enkelte hoteller. Tallet pa ankomne gjester, gjestedogn og tallet pa belagte rom er beregnet for de grupper som disse hoteller tilhorer. For alle hoteller har en oppgave over apningstiden og over tallet pa senger og tallet pa rom. Det er forutsatt at hoteller enmangleroppgaver for, har samme kapasitetsutnytting for senger og rom son de hotelier som bar sendt inn oppgaver innen samme gruppe. Beregningene er foretatt for hver maned, hver hotellgruppe og hver av de regioner (fylker, til dels ogsa kommuner/distrikter innen fylket) som statistikken er delt opp etter. Svarprosenten er jamt over sa hoy (jfr. tabell 6) at disse beregniagene har gitt forholdsvis palitelige resultater... Begrep og kjennemerker Hotel lgruppe Hotellene er delt i tre grupper turist og hoyfjellshoteller, byhoteller og landhoteller. Oppdelingen er dels en folge av forskjellige krav som stilles til utstyr my. for de tre typer av hotelier. Gruppene landhoteller og byhoteller omfatter vanlige hoteller i henholdsvis byer og landdistrikter. De er son regel apne hele aret og har jamt besok av forretningsreisende og turister. Ved

15 turist og hoyfjellshoteller er virksomheten mer sesongbetont, og de besokes vesentlig av turister. For alle typer hotelier har dessuten overnattinger i forbindelse med kurser og kongresser fatt stor betydning i de seinere ar. Gjestesenger, gjesterom Ved hvert godkjent hotell er det et visst antall gjestesenger og gjesterom som Reiselivsdirektoratet har godkjent etter de krav som er stilt. Ved stor pagang av gjester header det at hotellene tar i bruk senger og rom son ikke er godkjente. De gjester som far tildelt slike rom og senger er med i statistikken over ankomne gjester og gjestedogn. Tallet pa senger og tallet pa rom omfatter derimot bare de godkjente senger og rom. Dette forer til at kapasitetsutnyttingen for senger og rom for enkelte hotelier og for kortere perioder kan overstige 00 prosent. Svarpro sent Svarprosenten for en gruppe hotelier er ilk tallet pa sengedogn i de hoteller det foreligger oppgaver for i prosent av det totale antall sengedogn i alle apne hotelier i vedkommende gruppe og per lode. Sengedogn og romdogn SengedOgn er ilk tallet pa senger i hotellet multiplisert med tallet pa dogn son hotellet var apent i perioden. RomdOgn er ilk tallet pa rom i hotellet multiplisert med tallet pa dogn son hotellet var tpent. Kapasitetsutnytting Kapasitetsutnyttingen for senger er definert son tallet pa gjestedogn i prosent av mulige sengedogn og kapasitetsutnyttingen for rom son tallet pa belagte romdogn i prosent av mulige romdogn.. DRIFT AV LEIRPLASSER (TAB. 8) Statistikken omfatter leirplasser son er godkjent av de lokale helsemyndigheter og klassifisert av Reiselivsdirektoratet. Forskrifter for godkjenning av leirplasser er gitt av Samferdselsdepartementet 8. desember 966 med hjemmel i by on hotell, andre herbyrge og serveringsstader av. april 97. Oppgaver over overnattinger mv. hentes inn av Reiselivsdirektoratet. Byraet far oppgavene tilsendt fra Direktoratet for statistisk bearbeiding. Bare de leirplasser son har sendt inn opplysningerom driften, er med i statistikken. Det foretas ingen beregninger av overnattinger mv. for leirplasser det ikke foreligger oppgaver for. Det bor nevnes at virksomheten ved en leirplass kan vmre ubetydelig selv on den er godkjent. Apningstiden for leirplasser har etter hvert blitt utvidet til a omfatte ogsh andre maneder enn sommermanedene. Dette henger smrlig sammen med den okte bruk av campingvogn. Fra og med 976 har er derfor utvidet statistikken til a gjelde alle arets maneder. For tidligere ar omfattet statistikken bare manedene juni, juli og august. I tabell 0 er det gitt en prosentvis fordeling av overnattinger pa telt, campingvogn og hytte/hus. Statistikken omfatter bare de leirplasser son har gitt noenlunde gode oppgaver over denne fordelingen. Disse leirplassene har on lag 90 prosent av overnattingene, og en regner derfor med at statistikken gir et brukbart bilde. I tabell er det gitt en prosentvis fordeling av overnattinger etter nasjonalitet. Statistikken omfatter ogsa her bare de leirplasser son bar gitt oppgaver over denne fordelingen. Disse leirplassene omfatter on lag prosent av utlendingenes overnattinger, men likevel regner en med at den relative nasjonalitetsfordelingen kan vmre ganske nmr den faktiske.

16 6 4. HERBERGEVIRKSOMHET ELLERS (TAB. 9) Fra og med 974 har Statistisk Sentralbyra hentet inn manedlig overnattingsstatistikk fra bedrifter i nmringsgruppe 69 Herbergevirksomhet ellers. SpOrreskjemaer er sendt til bedrifter som er registrert under nmringsgruppen i Statistisk Sentralbyras bedrifts og foretaksregister. Bedrifts og foretaksregisteret omfatter bare bedrifter som er pliktige til a betale merverdiavgift eller arbeidsgiveravgift. Overnattinger er ikke merverdiavgiftspliktige, derimot er servering det. En bedrift ma ogsa vmre av en viss storrelse l ) for den skilles ut som egen bedrift (et lite pensjonat drevet sammen med en restaurant kan f.eks. ga sammen med restauranten). Disse to forhold gjor at statistikken ikke omfatter en del mindre overnattingssteder. Avgrensningen av nmringsgruppe 69 Herbergevirksomhet eller mot enkelte andre nmringsgrupper er ikke alltid helt klar. De store studenterhjemmene som Kringsja Studentby, Studentbyen pa Sogn my. er regnet som hybelutleie og er derfor ikke tatt med i statistikken. Kursteder, rekonvalesenthjem my. er ikke med i nmringsgruppe 69 Herbergevirksomhet eller, men er tatt med under Helse og veterinmrtjenester. Internat i forbindelse med en skole blir gruppert sammen med skolen dersom elevene bor der gratis eller pensjonen er inkludert i skolepengene. Leirskoler, feriehjem for firmaer og overnattinger pa pensjonater my. i samband med kurs, kongresser mv. kommer under nmringsgruppe Herbergevirksomhet eller og er saledes med i statistikken. Oppgaveinngangen har til na vmrt lite tilfredsstillende, med en svarprosent pa bare mellom 0 og 60. Oppgavene over omsetningen for Herbergevirksomhet eller, etter Statistisk Sentralbyras bedriftsog foretaksregister, er nyttet til a beregne totaltall for tallet pa overnattinger, tallet pa senger osv. Det er forutsatt at de bedrifter som har gitt overnattingsoppgaver har den samme andel ay overnattingene som de har ay omsetningen. Den lave svarprosenten og de beregnede totaltallene gjor imidlertid at overnattingsstatistikken for Herbergevirksomhet ellers er usikker. Det utilstrekkelige datagrunnlaget gjor at palitelig statistikk for fylker eller distrikter ikke kan gis. Fylkesvis fordeling ay tallet pa bedrifter, sysselsetting og bruttoinntekt for Herbergevirksomhet ellers ifolge Bedriftstalling 974 er imidlertid gitt i tabell 40. For 974 og 97 ble skjemaene sendt til alle bedrifter i nmringsgruppen. Fra og med sommersesongen (maiseptember) 976 har en gatt over til fullstendig telling av alle bedrifter med 0 eller flere senger og et 0 prosents utvalg ay de Ovrige. Overnattinger ved ungdomsherberger og turisthytter er i prinsippet med i statistikken over herbergevirksomhet utenom.hoteller og leirplasser, men er ogsa i tabell 9 gitt smrskilt pa grunnlag av oppgaver mottatt direkte fra organisasjonene for disse overnattingsstedene.. HOTELL OG PENSJONATVIRKSOMHET I ALT (TAB. 40 0G 4) For hotell og pensjonatvirksomhet i alt er det gitt oppgaver fra overnattingsstatistikken (tab. 4) og fra Bedriftstelling 974 (tab. 40). IfOlge Standard for nmringsgruppering er nmringshovedgruppen oppdelt slik: 6 Hotell og Rensionatvirksomhet 6 Hotellvirksomhet Drift ay godkjente hotelier 6 Drift ay campingplasser (leirplasser) 69 Herbergevirksomhet ellers Drift ay pensjonater, gjestgiverier, turisthytter, moteller, ungdomsherberger og andre herberger Det ghr ay dette fram at hytteutleie og romutleie faller utenfor statistikken for hotell og pensjonatvirksomhet. ) Minimumskravet for a skille ut en enhet som smrskilt bedrift er at den sysselsetter minst en person i normal driftstid. Virksomhetskombinasjoner skal i alminnelighet ikke deles i flere bedrifter, dersom hver ay virksomhetene sysselsetter fmrre enn personer i gjennomsnitt for ret.

17 7 I mange tilfelle driver en eier virksomhet pa samme sted innen flere av disse nwringsgruppene (f.eks. drift av campingplass kombinert med pensjonatdrift). Skillet mellom de tre nwringsgrupper kan derfor i blant bli noe uklart. For overnattingsstatistikken har en i tvilstilfelle provd fa med overnattingene pa i hvert fall en av. nwringsgruppene, f.eks. slik at overnattingene pa et mindre pensjonat er slatt sammen med overnattingene pa en tilknyttet leirplass. Nar det gjelder drift av leirplasser er det ikke fullt samsvar mellom omfanget av gruppen i folge bedriftstellingen og ifolge leirplasstatistikken. Dette slas ut i forskjell i tallet pa bedrifter og skyldes strlig at leirplasstatistikken omfatter alle leirplasser godkjent av de lokale helsemyndigheter, mens det i bedriftstellingen ogsa er satt som krav at bedriften sysselsetter minst en person i normal driftstidl). 6. INNREISE OG REISEVALUTA (TAB. 444) Etter at passkontrollen ved grensene innen Norden ble opphevet i 98, og kontrollen med personbiltrafikken i 96 ble opphevet, falt grunnlaget bort for en fullstendig statistikk over innreiste til Norge. Pa grunnlag av meldinger fra politiet utarbeider Statistisk Sentralbyra hver maned statistikk over reisende til Norge fra ikkenordiske land fordeit etter nasjonalitet. Fra og med 977 har Danmark og Sverige sluttet a utarbeide tilsvarende statistikk. Oppgaver over reisetrafikkinntekter og utgifter er hentet fra utenriksregnskapet og bygger hoyedsakeligpa oppgaver fra Norges Bank over omsetningen av valuta til reiseformal. Som valuta til reiseformal regnes ogsa Norges Statsbaners samtrafikkoppgjor med utlandet. Utlendingers reiseutgifter med norske skip og fly til og fra Norge er ikke regnet med i oppstillingen over reisevalutainntekter. 7. FERIEUNDERSOKELSER ) (TAB. 47) 7.. Formal Statistisk Sentralbyra har hatt ferieundersokelser i 970, 974 og 976. Formalet med undersokelsene bar wart a kartlegge nordmenns ferievaner og atferd. UndersOkelsene registrerer ferieturene som personer i forskjellige grupper av befolkningen har foretatt, hvordan turene fordelte seg etter arstid, reisemal, bruk av transportmiddel og overnattingsmate,avstandtil feriested, natur pa feriestedet, utoving av ferieaktiviteter my. Et av formalene med undersokelsene var undersoke endringer over tiden i disse forhold. 7.. Opplegg og gjennomforing av ferieundersokelsene UndersOkelsene bygger pa et utvalg av personer i den del av befolkningen som var i alderen 74 ar og ikke horte til felleshusholdninger. FerieundersOkelsen i 970 og 974 ble gjennomfort hosten 970 og 974 og gjaldt perioden fra. september 969. august 970 og tilsvarende periode i 97/974. FerieundersOkelsen i 976 ble gjennomfort i slutten av august som en del av radio og fjernsynsundersokelsen i juni/august 976, og gjaldt perioden 4. juni til. august 976. Resultatene av undersokelsene bygger pa svar fra folgende antall personer: UndersOkelsen i personer, undersokelsen i 974 personer og undersokelsen i personer. ) Se note, side 6. ) For nwrmere forklaring og beskrivelse av ferieundersokelsene viser en til NOS FerieundersOkelsen 970 og NOS Ferieundersokelsen 974.

18 8 7.. Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Resultatene av en statistisk undersokelse vii son regel inneholde visse malings og bearbeidingsfeil. To andre feiltyper er utvalgsvarians og utvalgsskjevhet som skyldes at resultatene bygger pa utvalg av befolkningen. Utvalgsvarians er et uttrykk for den usikkerhet en far i resultatene fordi disse bygger pa opplysninger on bare en del av befolkningen. Ved a beregne en storrelse som kalles standardavviket kan en fa et mai pa hvor stor utvalgsvariansen er. Utvalgsskjevhet oppstar ved at personer med bestemte kjennemerker og atferd ikke blir representert i utvalget i samme grad som de forekommer i befolkningen. Dette kan f.eks. skje ved at personer i bestemte grupper har smrlig hoyt frafall. Her om palitelighet ved utvalgsundersokelser kan finnes i spesialpublikasjonene for ferieundersokelser (se note, side 7) Begreper og kjennemerker ved ferieundersokelsene Ferietur Som ferietur er regnet opphold utenfor helarsboligen med helse eller rekreasjonsformal, som inkluderer minst 4 overnattinger. Varighet av ferieturen Varigheten av ferieturen er regnet fra og med avreisedagen til og med hjemkomstdagen. Frilordager, son og helligdager er regnet med. 7.. Om helgeturundersokelsen (tab. 6 og 7) Statistisk Sentralbyra gjennomforte en undersokelse i juni 976 over helgeturene i helgen.. juni og en undersokelse i august 976 over helgeturene i helgen.. august. UndersOkelsene bygger pa intervjuer med 8 personer i juni og 46 personer i august. Son helgetur er regnet turer i helgene med overnattinger utenfor helarsboligen. 8. PASSASJERTRAFIKK MED BATRUTER (TAB. 86) Statistikken over passasjerer pa batruter mellom Norge og utlandet (tab. 8) bygger pa oppgaver hentet inn fra Landslaget for Reiselivet i Norge fra de enkelte rederiene. Statistikken over innenlandsk rutefart (tab. 9 og 60) er utarbeidd hvert hr siden 9 og omfatter i prinsippet alle konsesjonspliktige ruter. Statistikken bygger pa oppgaver fra de enkelte ruteselskaper. Batruter i havneomrader som ikke er konsesjonspliktige, er fra 97 tatt med i statistikken. Den innenlandske rutefarten erdelt inn i folgende ruteslag: Kystruter (herunder Hurtigruten BergenKirkenes), lokalruter, bygderuter, bilferjeruter, innsjoruter og batruter i havneomrader. Bilferjeruter pa innsjoer er regnet son ferjeruter. Fordelingen av de enkelte ruter pa ruteslag er foretatt i samrad med Samferdselsdepartementet. For ferjeruter er de fleste oppgaver hentet fra Vegdirektoratets ferjestatistikk. Trafikkstatistikk for Hurtigruten BergenKirkenes (tab. 66) bar vmrt utarbeidd av Statistisk Sentralbyra fra 947, og bygger pa de turrapporter som Samferdselsdepartementet innhenter fra de enkelte skip for hver tur. Fra turrapportene far en oppgaver over tallet pa passasjerer pa de forskjellige strekninger. Fra og med 97 har en beregnet tallet pa passasjerer mellom alle Hurtigrutens anlopssteder. Tabell 6 bygger pa en fullstendig oversikt over tallet pa passasjerer mellom alle anlopssteder for tre av rutens skip og turrapportene for alle skip innhentet av Samferdselsdepartementet oppgaver bare over tallet pa passasjerer pa de forskjellige strekninger). En har da forutsatt at passasjertransportene med de tre skip med fullstendige oppgaver er representative for passasjertransportene med alle skip i Hurtigruten. Passasjerkilometer utfort med skip i Hurtigruten (tab. 6) er fra og med 97 beregnet med utgangspunkt i tabell 6 over tallet pa passasjerer mellom anlopssteder. Det er lagt faktisk reiselengde til grunn for beregningene.

19 9 9. PASSASJERTRAFIKK MED FLY (TAB. 64 og 6) Luftfartsverket utarbeider luftfartsstatistikken og utgir den i egne publikasjoner. 0. REISEBYRAER (TAB. 6668) Omsetningsstatistikk for reisebyraer er blitt utarbeidd av Reiselivsdirektoratet siden 970. I Reisebyraloven av 4. november 948 (med tillegg av 0. juni 90 og 0. desember 96) er definert hva som er reisebyravirksomhet. Slik virksomhet gar i korthet ut pa produksjon, formidling og salg av reisetjenester til enkeltpersoner og grupper i inn og utland. Statistikken omfatter bare reisebyraer med full bevilling. De bedrifter som driver reiseformidling i kraft av begrenset tillatelse, blant andre mange og store trafikkselskaper, er holdt utenfor. Det er videre bare oppgaver fra salgskontorene i Norge som er tatt med. Statistikken omfatter 94 salgskontorer. Av disse har en Vitt svar fra 80. For de reisebyraer som ikke har svart, er det nyttet beregnede tall for omsetningen.. HYTTEFORMIDLING (TAB. 69 og 70) En har forelopig bare statistikk for to av de firmaene som driver med hytteformidling (Den Norske Hytteformidling A/S og Folkeferie A/S). Statistikken er utarbeidd og offentliggjort av firmaene. En har ingen formening om hvor stor andel av den totale hytteformidling som disse to firmaene har. Det er heller ikke pa noen mate sikkert at fordelingene av overnattingene etter nasjonalitet, sesong og distrikt for de to firmaene er representative for alle betalte overnattinger ved hytter o.l.

20 0. GENERAL REMARKS (TABLES 4).. National account data for operation of hotels and restaurants (table ) The national accounts give for a passed period in a systematic way a statistical description of the Norwegian economy. This is obtained through a detailed accounting system, which in all main respects is adapted to the recommendations laid down by the Statistical Commission of the United Nations (see National Accounts, United Nations, New York, 968). The reliability of the national accounts depends on the quality and coverage of the primary statistics,which are the basis for the calculations. For hotels and restaurants only limited economic statistics are available why follows that the calculated national account data for this field to some degree show rather uncertain results... Employment in operation of hotels and restaurants (table ) From 97 the Central Bureau of Statistics has carried through quarterly labour force sample surveys based on a representative sample of the population in the age groups 674 years. The labour force sample surveys cover one week of every quarter of a year. By this type of small sample surveys it is not to be recommended to prepare statistics by country or by detailed group of industry... Operation of hotels and restaurants according to the Census of Establishments 974 (tables and 40) The unit is here the single establishment. The definition of establishment corresponds with the definition given in the Standard Industrial Classification. The returns were collected on the basis of the Register of Establishments and Enterprises, Central Bureau of Statistics..4. Surveys of consumer expenditure (table ) The Survey of Consumer Expenditure 97 is based on a sample of the households in the country ( 6 reliable replies).. OPERATION OF HOTELS (TABLES 7) To be approved the hotels must comply with some requirements about equipment etc, and usually they will have at least 0 beds. The statistics are based on hotel returns giving number of guests arrived, guestnights classified according to nationality and number of rooms occupied. The returns are compiled monthly by the Directorate of Travel and Tourism. The hotels are classified into three categories tourist and mountain hotels, town hotels and rural hotels. Most of the rural hotels are open forguests during the whole year and are in the same way as the town hotels visited regularly by business men and by occasional guests. Tourist and mountain hotels are mainly visited by holiday makers. Finally, all categories of hotels are, increasingly during the passed years, visited by people who attend courses, seminars etc., of some type or another. These visitors are also counted together with ordinary holiday makers. To avoid giving figures for groups covering less than three hotels in the statistics, some hotels have been put together with hotels in other categories in the county in question. This disclosure rule is also followed in calculating country totals for each hotel category. As some of the hotels have neglected to send in the returns, the Central Bureau of Statistics has for nonrespondents calculated the number of guests and guestnights. The data are estimated in accordance with the assumption that respondents as well as nonrespondents have had the same utilization of capacity for beds. The number of beds are known for all hotels. The calculations are made monthly by county or by district within the county. The utilization of bed capacity is calculated as estimated guestnights as a percentage of the potential bed nights, and the utilization of room capacity as estimated occupied room nights as a percentage of potential room nights. Room nights correspond to number of rooms in the hotel multiplied by number of nights during which the hotel is kept open in the period in question.

21 . OPERATION OF CAMPING SITES (TABLES 8) The statistics referring to nights spent at approved camping sites are based on monthly reports compiled by the Directorate of Travel and Tourism. As from 976 all months in the year are included in the statistics, against in previous only June, July and August. The statistics only cover sites for which satisfactory reports are received. Table 0 contains the percentage distribution of nights spent in tents, camping caravans and houses/cottages and table gives the percentage distribution of nights spent by nationality. Included in the calculations (tables and ) are only camping sites which have submitted reports on the distribution. 4. OPERATION OF BOARDING HOUSES ETC. (TABLES 8) As from 974 the Central Bureau of Statistics has prepared statistics about guestnights etc. for other lodging places than hotels and camping sites. Questionnaires have been sent to establishments in the Register of Establishments and Enterprises maintained by the Central Bureau of Statistics. This register only covers establishments which have to pay value added tax and employers' contribution to social security schemes. Guestnights are not due to value added tax. Thus, some minor establishments will not be counted. For 974 and 97 questionnaires were sent to all establishments in the group of industry. As from the summer season (MaySeptember) 976 the questionnaire are sent to all establishments with 0 beds or more and to a sample of 0 per cent of the other establishments. The response rate has not yet been satisfactorily high (only about 060 per cent). The estimated totals of the number of guestnights, beds etc. are based on the assumption that the respondents' shares of these totals correspond with their shares of the total sales, as shown in the Register of Establishments and Enterprises. Due to the low rate of response, however, the grossed data are not fully reliable. The number of guestnights, beds etc. are therefore not distributed by region, like county or district within the county.. OPERATION OF HOTELS AND BOARDING HOUSES, TOTAL (TABLES 40 AND 4) Total data for the operation of hotels and boarding houses are given from the guestnight statistics and from the Census of Establishments 974. According to Standard Industrial Classification the group is subdivided into: 6 Operation of hotels, boarding houses, etc. 6 Operation of hotels 6 Operation of camping sites 69 Operation of other lodging places It occurs rather often that one owner in the same region runs establishments within a various number of these industry groups. The distinction between the separate groups are therefore not always quite clear. Excluded from the statistics on operation of hotels and boarding houses are nights spent in cabins or in private rooms rented to tourists. In the Census of Establishments the group Operation of camping sites only includes camping sites with at least one person wholly employed in the course of the ordinary period of operation. However, in the statistics on guestnights etc. at camping sites the group covers all camping sites approved by the local health authorities. This difference in the coverage certainly causes discrepancies in the number of establishments counted. 6. ARRIVALS AND TRAVEL CURRENCY (TABLES 444) On the basis of reports from the police, the Central Bureau of Statistics publishes monthly statistics on persons travelling directly from nonnordic countries to Norway, classified by nationality. Corresponding statistics are until and including 976 elaborated in Denmark, Finland and Sweden. However, as from 977 Denmark and Sweden are not any longer elaborating statistics on these travels.

22 Statistics relating to foreign travel expenditure and receipts are extracted from the balance of payment statistics and are mainly based on figures furnished by the Bank of Norway in respect of sales and purchases of currency for travel purposes. These figures include amounts featured in the State Railways' international rail traffic and are settled by international clearing. The travel expenditure of foreigners travelling by Norwegian ships and aircrafts to and from Norway is not included in the list of foreign travel receipts. 7. HOLIDAY SURVEYS (TABLES 47) Holiday surveys have in 970, 974 and in 976 been conducted by the Central Bureau of Statistics. The purpose of these surveys is to provide statistics showing holiday habits and behaviours of the Norwegian population. The surveys are based on samples of the population aged 74 living in private households. The interviewees were in autumn 970 and 974 asked about their holiday making during the period September the previous year to the next August. In 976 the interviews in August related to the period 4 June August. The results of the surveys were based on 68 persons, persons and 90 persons, respectively. The following definitions are adopted in the holiday surveys: Holiday Holiday means a stay outside the place of residence for health and recreation purposes which includes at least four consecutive nights. The duration of the holiday The duration of the holiday is counted as from the day of departure up to and including the arrival day. Sundays and ordinary Saturdays off are included. In June 976 Central Bureau of Statistics made a survey about the weekend trips June June and in August 976 another survey about the weekend trips August August. A weekend trip is defined as a journey with nights spent outside the place of residence. 8. PASSENGERS CARRIED IN REGULAR SERVICE BY SHIP (TABLES 86) The statistics of passengers carried in regular service between Norway and foreign countries are collected by the Norway Travel Association. The Statistics of regular coastal trade cover in principal all regular services. These statistics are based on reports submitted by the individual companies and comprise scheduled services between Norwegian ports. As from 97 passenger services by boats and vessels in harbour traffic are included. The statistics on the express service BergenKirkenes are based on reports compiled by the Ministry of Transport and Communication. 9. PASSENGERS CARRIED BY AIR (TABLES 64 AND 6) The Civil Aviation Administration compiles itself the air service statistics of which the main results are given in the present publication. 0. TRAVEL AGENCIES (TABLES 6668) The sales statistics for travel agencies have been compiled by the Directorate of Travel and Tourism since CABINS RENTED TO TOURISTS (TABLES 69 AND 70) Statistics for only two of the firms which dispose privately owned cabins for renting to tourists are at present available (Norwegian Log Cabin and ChaletHolidays Inc. and Folkeferie A/S). The statistics are prepared and published by the firms. The representativeness of these statistics and their share of the total activity in the field are uncertain.

23 , Tabell. Nasjonalregnskap. Produksjonskonto for hotell og restaurantnmringen. Mill.kr National accounts. Production accounts for the operation of hotels and restaurants. Million kroner LOpende riser At current market rices m Romutleie Lodging Servering Food and drinks Tjenester levert i alt Services delivered, 4 total Varer og tjenester mottatt Goods and services received Kapitalslit Depreciation Nettoprodukt Net product Av dette Of ':ich Lorin Wages Eierinntekt Entrepreneurial income Avgifter subsidier _Indirect taxes subsidies Faste (970) priser At constant (970) prices Romutleie Servering Tjenester evert i alt Varer og tjenester mottatt Kapitals lit Nettoprodukt K d e: Nasjonalregnskap. Source: National accounts. Tabell. Sysselsatte og utforte timeverk i hote og restaurantdrift. Arsgjennomsnitt og kvartals tall Employed persons and number of manhours worked in operation of hotels and restaurants. Annual average and quarterly figures Sysselsatte og timeverk fmlafdarzons and man hours Ärsgjennomsnitt Annual average Sysselsatte Employed persons UtfOrte timeverk Manhours worked I alt pr. uke Total per week Gjennomsnitt pr. uke Average per week. kvartal quarter Syssesatte UtfOrte timeverk I alt pr. uke Gjennomsnitt pr. uke. kvartal Sysselsatte UtfOrte timeverk I alt pr. uke Gjennomsnitt pr. uke. kvartal Sysselsatte UtfOrte timeverk I alt pr. uke Gjennomsnitt pr. uke 4. kvartal Sysselsatte UtfOrte timeverk I alt pr. uke Gjennomsnitt pr. uke K i d e: Arbeidsmarkedstatistikk. Source: Labour Market Statistics. Enhet Unit I ,, 6, ,,9, I 086 7, 4,8 4, ,4 6, 7, ,, 40,

24 Tabell. Hotell og restaurantdrift. Hovedtall etter nxringsgruppe. 974 Operation of hotels and restaurants. Principal figures by industry group. 974 Nxringsgruppe Industry group Bedrifter Establish ) ments Sysselsatte) Persons engaged) 4 LOnn og sosiale utgifter Salaries, wages and social expenses Bruttoinntak) Gross receipts Bearbeidings 4, verdi Value added 4) Anskaffelser av fast ) Acquisition of fixed assets ) Brannforsikringsverdi 6 ) Value of fire insurance6) HOTELL OG RESTAURANTDRIFT I ALT OPERATION OF HOTELS AND RESTAU RANTS, TOTAL , RESTAURANT OG KAFEVIRKSOMHET OPERATION OF RESTAURANTS AND CAFÉS Godkjente restauranter Authorized restaurants Restauranter og kafeer ellers Other restaurants and cafés Mill.kr 6 4 Million kroner HOTELL OG PENSJONATVIRKSOMHET OPERATION OF HOTELS AND BOARD ING HOUSES ETC Godkjente hotelier Authorized hotels Leirplasser Camping sites Herbergevirksomhet ellers Other lodging places * ) Hjelpeavdelinger ikke medregnet. ) Gjennomsnittlig antall eiere, familiemedlemmer uten fast lonn og ansatte funksjonxrer og arbeidere. ) Sum av bruttoinntekt av hovednxring, verdi av egne rep.arbeider og bruttoinntekt av annen nxringsvirksomhet (ekskl. moms). 4) Bruttoinntak med fradrag av drifputgifter. ) Anskaffelser av fast kapital og varige driftsmidler i ) Full forsikringsverdi pr.. desember 974 av bygninger (boliger ikkemedregnet), maskiner og inventar som eies av bedrif ten. ) Ancillary units not included. ) Average number of working proprietors, unpaid familyworkers, salaried employees and wage earners. ) Sum of gross receipts of main industry, value of own repair and maintenance work and gross receipts of other industrial activities (excl. VAT). 4) Equals gross receipts less running expenses. ) Acquisitionof fixed durable assets in ) Total value per December 974 of buildings (dwellings not included), machinery and equipment owned by the establishment. K i d e: NOS Bedriftstelling 974. Tjenesteyting m.v. Source: NOS Census of Establishments Service Industries etc.

25 Tabell 4. Utgifter pr. husholdning til selskapsreiser og andre reiser og til innenlandsk hotell og pensjonatopphold. 97 Expenses per household for package tours and other tours and for domestic hotel and boarding house accommodation. 97 Andel av Standardhusholdavvik ph ningene gjennomsom hadde Andel av snittlig total utgiften i utgift i Vare forbruks regnskapsnr. Vare og tjenestegruppe Utgift utgift perioden enkelte g rupp er Item Commodity and service group Expenditure Share of Share of Standard no. total con households deviation sumption average having this of expenditure expenditure expenditure in the in various accounting groups period Kr Prosent Kr Prosent Kroner Per cent Kroner Per cent 8 Selskapsreiser og andre reiser Package tours and other tours Selskapsreiser, innenlands Package tours, domestic Selskapsreiser, utenlands Package tours, abroad Utgifter ved utenlandsopphold ellers Expenses for a stay abroad 8 Utgifter til hotell og pensjonatopphold, innenlandsl) Expenses for hotel and boarding house accommodation, domestic 0,7 0,6 4,6 7,6 0,07,6 7,6 0,47 9, 9,49 0,08 0,6 07,04 0,9, ) Utgifter til hotell og pensjonatopphold, til ungdomsherberger, overnattingshytter. ) Expenses for hotel and boarding house accommodation, for youth hostels, bed night cabins. K i d e: ForbruksundersOkelse 97. Source: Survey of Consumer Expenditure 97.

26 Tabell. Hoteer ) og senger, etter hotellstorrelse Hotels ) and beds, by size of hotel HotellstOrrelse Size of hotel Hotelier Hotels Senger Beds Absolutte tall Absolute figures I ALT TOTAL Under 0 senger Less than 0 beds senger beds ti If , ! senger og over 00 beds and over Prosent Per cent I ALT Under 0 senger 0 9 senger 0 9 " ' 0 9 " " " " " 00,0 00,0,,, 0,7 9, 8, 0,8, 8,4 8,9 6,8 6,8 0,0 8,9 6,,6 6,,8 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0,4., 0,9 0, 0, 0, 0, 0,,0 9, 8,8,,0,9,, 7,7 7,0 7,,7,,9,,6 0, 8,8,,7,7,0 4,, 8, 9, 7,7,, 4,9, 4, 6,8 8,6 8,, 4,9 4,8,8,4 9,6 9, 9, 8,9 7,6 7,8 7, 6,9,8 6,0 6, 6,,4,,,4,6 6,,8 7, 6,,7 6,., IT 6,6 9, 9,6 9, 9,,7 6,,9 4, 4, 0 99 " 00 senger og over.... 7,0 7,7 4,0 4,9 7,9 8,6 8,6 4, 4,9 4,9,4,0 6, 6, 6,8, 6,8 9,6,4, ) Hotelier med bevilling ved begynnelsen av ret. ) Approved hotels at the beginning of the year.

27 7 Tabell 6. Hotelier og sengetall i vinter og sommersesongen i forskjelligehotellgrupper. Svarprosent Hotels and beds in the winter and summer season within hotel categories. Rate of response Hotellgruppe og ar Hotel category and year Hele aret The whole year Vintersesongen januarapril Winter season Svar ) Hotelier Senger ) prosent Hotels) Bedsl) Rate of res onse Svar ) Hotelier Senger prosent Hotels) Beds Rate of res onse Sommersesongen maiseptember Summer season MaySeptember Svar Hotelier Senger prosent Hotels) Beds Rate of res once ALLE HOTELLER ALL HOTELS , ,4 ' , , , , , , , , , , , , ,9 TURIST OG HOY FJELLSHOTELLER TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS , , , 90 79, ,4 0 89, , , , , 6 4 8, , , , ,8 BYHOTELLER TOWN HOTELS , , , , , , , , , , , , , , ,4 LANDHOTELLER RURAL HOTELS , , , , , , , , , , , , , , , ) Hotelier med bevilling ved begynnelsen av aret. ) Hotelier med bevilling Apne i sesongen. ) Approved hotels at the beginning of the year. ) Approved hotels open during the season.

28 8 Tabell 7. Alle hotelier. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting All hotels. Arrivals and guestnights, by nationality and season. Utilization of capacity Sesong og ar Season and year Ankomne gjester GjestedOgn Kapasitetsutnytting Number of Number of Utilization ugsts'arrived guestnights of capacity Utlen Utleri Nordmenn Nordmenn I alt dinger I alt dinger Senger Rom Nor Nor Total Foreig Total Foreigwegians wegians Beds Rooms ners ners Prosent Per cent Hele aret The whole year ,4 8, ,7 8, ,9 7, , 8, ,8 9, Vintersesongen (januarapril) Winter season (JanuaryApriZ) ,, ,, ,6 6, ,7 4, , 7,9 SomEersesongen (maiseptember) Summer season (MaySeptember) ,7 6, ,0 6, ,4 6, ,6 64, , 6,7 Oktoberdesember OctoberDecember ,6, ,, ,9 0, ,, ,0,8

29 0 9 Tabell 8. Turist og hoyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Tourist and mountain hotels. Arrivals and guestnights, by nationality and season. Utilization of capacity Sesong og ar Season and year Ankomne gjester Number of ay_ele. arrived I alt Total Utlen Nordmenn. Norwegians clinger I alt Foreig Total ners GjestedOgn Number of guestnights Nordmenn Norwegians Kapasitetsutnytting Utilization of capacity.utlesndinger Senger Rom Foreig Beds Rooms ners I Prosent Per cent Hele aret The Whole year ,9, ,0, ,8, * ,0 4, ,8,9 Vintersesongen (januarapril) Winter season (JanuaryApril) ,0, ,8, ,6, ,8 4, ,,9 Sommersesongen (maiseptember) Summer season NaySeptember) , 9, ,, , 4, , 8, ,0 4,7 Oktober desember OctoberDecember ,7 4, ,0 4, ,7 4, ,9 44, , 4,

30 0 Tabell 9. Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Town hotels. Arrivals and guestnights, by nationality and season. Utilization of capacity Ankomne gjester GjestedOgn Kapasitetsutnytting Number of Number of Utilization guests arrived guestnights of capacity Sesong og car Utlen Utlen Season and year NordmennNordmenn I alt clinger I alt dinger Senger Rom Nor Nor Total. Total Foreig Beds Rooms wegian s wegians ners ners Prosent Per cent Hele aret The whole year , 6, , 64, , 6, , 64, , 67,. Vintersesongen (januarapril) Winter season (JanuaryApril) ,8, , 6, ,0 9, ,0 6, ,7 6, Sommersesongen (maiseptember) Summer season (MaySeptember) ,7 7, , 7, , 70, ,7 7, ,8 7,0 Oktober"desember OctoberDecember ,4 7, , 6, , 7, , 60, ,6 6,

31 . Tabell 0. Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Rural hotels. Arrivals and guestnights, by nationality and season. Utilization of capacity Sesong og ar Season and year Hele aret The whole year Ankomne gjester GjestedOgn Kapasitetsutnytting Number of Number of Utilization guests arrived guestnights of capacity Utlen Utlen Nordmenn Nordmenn I alt dinger I alt dinger Senger Rom Nor Nor Total Foreig Total Foreig Beds Rooms wegians ners wegians ners Prosent Per cent ,8, , 0, ,9 49, ,7 0, , 48,0 Vintersesongen (januarapril) Winter season (JanuaryApril) ,9 46, , 46, ,6 48, , 47, , 46,9 Sommersesongen (maiseptember) Summer season (MaySeptember) , 7, ,6 4, ,, ,9, ,6 0,4 Oktoberdesember OctoberDecember , 4, ,9 48, ,0 40, ,4 4, ,9 44,6

32 Statsborgere i Country of citizenship GjestedOgn Guestnights HOTELLER I ALT HOTELS, TOTAL ;0 Norge Norway , Danmark Denmark ,7 Finland Finland ,8 Sverige Sweden , Belgia Belgium ,4 Frankrike France , Nederland Netherlands ,8 Storbritannia United Kingdom ,0 Tyskland Germany , Europa ellers Rest of Europe ,8 Sambandsstatene United States ,8 Andre Others , Tabell. Alle hotelier. GjestedOgn etter hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet All hotels. Guestnights by hotel category and nationality of the guests Prosent Per cent ,0 6,8,8 0,7 7,6 0,4,,9 4, 6,8,9 6,0,6 00,0 00,0 6,7 6,9 4,,7 0,7 0,8 7,4 6,7 0,4 0,,,4,9,,9, 6,6 6,,7,7 6,6 6,9 V,,6 TURIST OG HOYFJELLSHOTELLER I ALT TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS, TOTAL ,0 Norge ,7 Danmark , Finland ,6 Sverige , Belgia ,4 Frankrike ,8 Nederland ,4 Storbritannia , Tyskiand ,8 Europa ellers , Sambandsstatene ,8 Andre , BYHOTELLER I ALT TOWN HOTELS, TOTAL ,0 Norge ,8 Danmark ,6 Finland , Sverige ,4 Belgia , Frankrike , Nederland , Storbritannia ,0 Tyskland , Europa ellers ,8 Sambandsstatene , Andre ,7 LANDHOTELLER I ALT RURAL HOTELS, TOTAL ,0 Norge ,9 Danmark , Finland , Sverige ,9 Belgia , Frankrike ,9 Nederland ,4 Storbritannia ,8 Tyskland , Europa ellers 46' , Sambandsstatene , Andre V 0 0 0,9 00,0 6,0 4,7 0,4 9,7 0,4 0,9 4, 4, 8,4 0,6 4,, 00,0 60,7,7, 6,4 0,4,6,7 4,,9,8 8,,9 00,0 67,7,4 0,4 7,0 0, 0,9,7,0 6,,7,,4 00,0 00,0 6,8 67,0,4,0 0, 0, 9,7 8, 0,4 0,,, 4,,7,,0 7,7 6,9 0, 0, 4, 4,,,0 00,0 00,0 60,6 60,6,7,4,,,9,6 0, 0,4,7,7,7,6 4, 4,4,9,7,7, 9, 9,7 4,0 4, 00,0 00,0 6,4 69, 6,0 4,8 0,6 0,6 6,7 6, 0, 0,,4,,7,7 4,,7 6, 6,,7,7,4,0,,4

33 Tabell. Hoteer ) og senger, etter hotellgruppe og fylke. 977 Hotels ) and beds, by hotel category and county. 977 Turist og hoy Alle hotelier fjellshoteller Byhoteller Landhoteller Fylke All hotels Tourist and Town hotels Rural hotels County mountain hotels Hotelier Hotels Senger Beds Hotelier Hotels Senger Beds Hotelier Hotels Senger Beds 'Hotelier Hotels Senger Beds I ALT TOTAL Ostfold i alt Total Fredrikstad Sarpsborg Akershus i alt Oslo i alt Hedmark i alt Oppland i alt Lilleharamer Gudbrandsdalen ) Valdres Hadeland Buskerud i alt Drammen Kongsberg Gol Geilo Vestfold i alt Horten TOnsberg Sandefjord Telemark AustAgder i alt VestAgder i alt Kristiansand Rogaland i alt Stavanger Hordaland i alt Bergen Vossevangen Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord Sunnfjord MOre og Romsdal i alt SOrTrondelag i alt Trondheim NordTrOndelag i alt Nordland i alt Narvik Troms i alt Harstad Troms0 Finnmark i alt _ _ 7 7 _ ) Hotelier med bevilling ved begynnelsen av gret. ) I tallene for turistregionen Lillehammer Gudbrandsdalen er 4 byhoteller i Lillehammer holdt utenfor. For Oppland i alt er imidlertid disse hoteller regnet med. ) Approved hotels at the beginning of the year..) The figures for the tourist region Lillehammer Gudbrandsdalen are excluding 4 town hotels in Lillehammer, whereas these hotels are included in the totals for Oppland.

34 4 Tabe. Alle hotelier. Ankomne gjester og gjestedogn,etter nasjonalitet, hotellgruppe og mined. Kapasitetsutnytting. 977 All hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, hotel category and month. Utilization of capacity. 977 Kapasitets Ankomne gjester GjestedOgn utnytting Number of guests arrived Number of guestnights Utilization Hotellgruppe og maned of capacity Utlen Hotel category and month Utlen I alt Nordmenn I alt Nordmenn dnger Senger Rom dinger i Total Norwegians Total Norwegians Beds Rooms Foreigners Foreigners Prosent Per cent HOTELLER I ALT HOTELS, TOTAL Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August September September,. Oktober October November November Desember December I 49,8 9, 0, 6,0 46,9 40,7 8, 66,7 8,6 0, 4,9 4,8,9 9, 49, 60,0 67, 4,7 0,9 66, 66,4 6, 6,0 60, 9,6 4,0 TURIST OG HOYFJELLS HOTELLER I ALT TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS, TOTAL ,8,9 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember , 6,7 6,,,4 49, 66,0,4 4,9 9, 6,8, 44, 8,4 64,,4 8, 4,9 6, 9,7,4 49,4 48,8 7, BYHOTELLER I ALT TOWN HOTELS, TOTAL , 67, Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober. November Desember ,9 47, 4,4 44,0 0,9 69,9 70, 6,9 60,7 4,, 4,4, 6,9 7, 7,4 6,8 79,6 70,6 74, 76,6 7,6. 69,7 4, LANDHOTELLER I ALT RURAL HOTELS, TOTAL , 48,0 Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember ,6 4, 46,0 8,7, 48,6 6,8 4, 7,9 6, 6,7 8,4 9,8 49,9,6 44,0 9,4,0 6,,0 49, 48, 49,8,

35 Tabell 4. Alle hotelier. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet, sesong, fylke og region. Kapasitetsutnytting. 977 All hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, season, county and region. Utilization of capacity. 977 Sesong, fylke og region' Season, county and region Ankomne gjester Number of guests arrived I alt Total Nordmenn Utlend Nor inger wegians Foreigners Gjestedogn Number of guestnights I alt Total Nordmenn Utlend Nor inger wegians Foreigners Kapasitetsutnytting Utilization of capacity Senger Rom BeRooms Pros ent Per cent. HELE ARET I ALT THE WHOLE YEAR, TOTAL ,8 9, Ostfold i alt Total ,4 48,6 Akershus i alt ,9 74, Oslo i alt , 7,8 Hedmark i alt , 0,0 Oppland i alt Buskerud i alt _ Gol ,7, 6,9,8 60,8 69,0 Vestfold i alt ,6 6,8 Telemark i alt ,7 6, AustAgder i alt , 0,4 VestAgder i alt ,6 6, Rogaland i alt ,4 6,0 Hordaland i alt ,6 8,8 Sogn og Fjordane i alt , 4,7 Sogn ,0 9, Nordfjord Sunnfjord ,,6 MOre og Romsdal i alt 4 SrTrOndelag i alt 8 NordTrOndelag i alt ,0,7 47,7, 64,9 7,0 Nordland i alt ,0 9, Troms i alt ,8 6, Finnmark i alt ,6, SOMMERSESONGEN (MAI SEPTEMBER) I ALT SUMMER SEASON (MAY SEPTEMBER), TOTAL, , 6,7 Ostfold i alt ,8,6 Akershus i alt , 78, Oslo i alt ,0 80,6 Hedmark i alt ,4, Oppland i alt ,,6 Buskerud i alt ,,7 Gol Vestfold i alt ,6 6, Telemark i alt ,9 6,7 AustAgder i alt ,6 7,7 VestAgder i alt , 6,4 Rogaland i alt , 6,7 Hordaland i alt , 66,

36 Sesong, fylke og region 6 Tabell 4 (forts.). Alle hotelier. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet, sesong, fylke og region. Kapasitetsutnytting. 977 All hotels. Arrivals and guestnights, by nationality,.season, county and region. Utilization of capacity. 977 SOMNERSESONGEN (MAI SEPTEMBER) I ALT (forts.) SUMMER SEASON (MAY SEPTEMBER), TOTAL (cont.) Ankomne gjester Kapasitetsutnytting Utlend I alt Nordmenn inger GjestedOgn I alt Nordmenn Utlend, inzer Senger Rom Prosent Sogn og Fjordane i alt Total , 4, Sogn , 49,0 Nordfjord Sunnfjord ,4 6,0 MOre og Romsdal i alt ,0 4, SOrTrOndelag i alt ,8 70, NordTrOndelag i alt , 6,6 Nordland i alt ,6 6, Troms i alt , 6,8 Finnmark i alt ,9 6,7 VINTERSESONGEN (JANUAR APRIL) I ALT WINTER SEASON (JANVARYAPRIL), TOTAL , 7,9 Ostfold i alt ,0 4, Akershus i alt ,4 7,8 Oslo i alt ,4 68, Hedmark i alt ,0, Oppland i alt ,6 6,6 Buskerud i alt ,8 68, Gol Vestfold i alt Telemark i alt AustAgder i alt VestAgder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord Sunnfjord ,9 47, 60, 8, 8,8,7 40,,6,, 76, 6, 6, 4, 0,6 64,,6, 6,7 4,6 MOre og Romsdal i alt SorTrOndelag i alt NordTrOndelag i alt Nordland i alt Troms i alt Finnmark i alt , 48, 4, 8,7 9,6 8,8, 60,9,9 4,7 9,7 4,8

37 Sesong, fylke og region I alt 7 Tabell 4 (forts.). Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet, sesong, fylke og region. Kapasitetsutnytting. 977 All hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, season, county and region. Utilization of capacity. 977 Ankomne gjester Gjestedogn Kapasitetsutnytting Utlen Nordmenn alt Nordmenn dinger Utlendinger Senger Rom Prosent OKTOBERDESEMBER I ALT OCTOBERDECEMBER, TOTAL Ostfold i alt Akershus i alt Oslo i alt Hedmark i alt Oppland i alt Buskerud i alt Gol Vestfold i alt Telemark i alt... AustAgder i alt VestAgder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord Sunnfjord MOre og Romsdal i alt SrTrOndelag i alt NordTrOndelag i alt Nordland i alt Troms i alt Finnmark i alt ,0, ,6 4, , 7, ,9 67, , 44, ,0 4, ,8 8, , 6, , 49, , 4, , 0, ,0 9, , 0, ,4 4, ,6, , 46, ,7 0, , 60, ,, , 4, , 6, , 4,

38 Tabell. Turist og hoyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet, sesong, fylke og region. Kapasitetsutnytting. 977 Tourist and mountain hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, season, county and region. Utilization of capacity. 977 Sesong, fylke og region Season, county and region Ankomne gjester Number of guests arrived 8 I alt Totrl Gjestedogn Number of guestnights Utlen I alt Nordmenn dinger Total Norwegians Foreigners Utlen Nordmenn dinger Norwegians Forei ners Kapasitetsutnytting Utilization of capacity Senger Rom Beds Rooms Prosent Per cent HELE ARET I ALT THE WHOLE YEAR, TOTAL ,8,9 Hedmark i alt Total , 49,7.oppland i alt Lillehammer Gudbrandsdalen Valdres Hadeland , , 0,7, 4,,4 7,4 Buskerud i alt Gol Geilo ,6 66, 60,9 6,8 7, 69, Telemark i alt ,4 7,6 AustAgder i alt VestAgder i alt , 4,0 Rogaland i alt Hordaland i alt Vossevangen ,4 4,6 47,0 46,0 Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord Sunnfjord ,7 9,7 4,8 47,9 4,6,8 MOre og Romsdal i alt ,, SrTrOndelag i alt , 8, Finnmark i alt ,8 46,9 VINTERSESONGEN (JANUAR APRIL) I ALT WINTER SEASON (JANUARYAPRIL), TOTAL ,,9 Hedmark i alt ,9 4,4 Oppland i alt Lillehammer Gudbrandsdalen Valdres. Hadeland ,6 6,6 66,4 64,0 6, 68,' Buskerud i alt Gol Geilo ,7 78,9 7, 70,7 77,7 76,0 Telemark i alt ,6 66, AustAgder i alt VestAgder i alt , 4,6 Rogaland i alt

39 Tabell (forts.). Turist og heyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedegn, etter nasjonalitet, sesong, fylke og region. Kapasitetsutnytting. 977 Tourist and mountain hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, season, county and region. Utilization of capacity. 977 Sesong, fylke og region VINTERSESONGEN (JANUAR APRIL) I ALT (forts.) WINTER SEASON (JANUARY APRIL), TOTAL (cont.) Ankornne gjester I alt Nordmenn 9 Gjestedegn I alt Nordmenn Utlendin er Utlendinger Kapasitetsutnytting Senger Rom Pro sent Hordaland i alt Total Vossevangen ,8 4,4 8,0 4,0 Sogn og Fjordane i alt Sogn 6 0 Nordfjord Sunnfjord ,,0 6, 9,,0 46, Mere og Romsdal i alt , 4,7 SrTrendelag i alt , 8,8 Finnmark i alt ,8 6, SOMMERSESONGEN (MAISEPTEMBER) I ALT SUMMER SEASON (M4YSEPTEMBER), TOTAL ,0 4,7 Hedmark i alt ,8 48,9 Oppland i alt Lillehammer Gudbrandsdalen Valdres Hadeland ,9, 49,6,8 47,7,7 Buskerud i alt Gol Geilo _ , 8, 6,4 7,0 4,8 6,9 Telemark i alt ,7 7,0 AustAgder i alt VestAgder i alt ,8 49,7 Rogaland i alt. Hordaland i alt Vossevangen ,8,6,4,9 Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord Sunnfjord , 7,,4,0, 6, Mere og Romsdal i alt _ , 6,9 SrTrendelag i alt ,0 60, FinnMark i alt ,0 6,6

40 40 Tabell (forts.). Turist og hoyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet, sesong, fylke og region. Kapasitetsutnytting. 977 Tourist and mountain hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, season, county and region. Utilization of capacity. 977 Sesong, fylke og region I alt.ankomne gjester Nordmenn Gj'estedOgn Kapasitetsutnyttins Utlendin er I alt Nordmenn Utlendinger Senger Rom Prosent OKTOBERDESEMBER I ALT OCTOBERDECEMBER, TOTAL , 4, Hedmark i alt ,4 44,8 Oppland i alt ,9 4,0 Lillehammer Gudbrandsdalen ,0 9, Valdres Hadeland , 46,8 Buskerud i alt ,8 6,8 Gol ,6 69,0 Geilo ,9 70,8 Telemark i alt , 48,6 AustAgder i alt VestAgder i alt ,7 6, Rogaland i alt Hordaland i al' ,8 40,7 Vossevangen ,9 4, Sogn og Fjordane i alt ,4 7,7 Sogn ,4 0, Nordfjord Sunnfjord ,0 4, MOre og Romsdal i alt , 49,0 SorTrondelag i alt , 4, Finnmark i alt ,,

41 Sesong, fylke og kommune Season, county and municipality I alt Total Ankomne gjester Number of guests arrived Nordmenn Norwegians 4 Tabell 6. Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet, sesong, fylke og kommune. Kapasitetsutnytting. 977 Town hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, season, county and municipality., Utilization of capacity. 977 I alt Total GjestedOgn Number of guestnights. Nordmenn Norwegians Utlendinger Foreis ners Utlendinger Forei ners Kapasitetsutnytting Utilization of capacity Senger Rom Beds Rooms Prosent Per cent HELE ARET I ALT THE WHOLE YEAR, TOTAL , 67, Ostfold i alt Total Fredrikstad Sarpsborg ,4 7,7 8,,6,8, Oslo i alt , 7,8 Hedmark i alt , 49, Oppland i alt ,4,9 Buskerud i alt Kongsberg ,4, 6,7 64,6 Vestfold i alt Horten TOnsberg Sandefjord ,6 6,0,0,9 6,8 4,4 66,7 7, Telemark i alt ,4 9,7 AUstAgder i alt ,8 4, VestAgder i alt... Kristiansand ,0 6, 60,9 6, Rogaland i alt Stavanger , 6, 7,0 79,6 Hordaland i alt ,4 7, MOre og Romsdal i alt ,9 7,0 SOrTrOndelag i alt , 67,4 NordTrOndelag i alt ,7 7,0 Nordland i alt Narvik.... Troms i alt... Harstad Troms0 Finnmark alt , 4,7 48,4 46,9 48,9, 9,9 6,4 70,8 64, 7, 69, VINTERSESONGEN, (JANUARAPRIL) ALT WINTER SEASON (JANUARYAPRIL), TOTAL ,7 6, Ostfold i alt Fredrikstad Sarpsborg , 0,7 8,7 44,9 46,9 4, Oslo i alt ,4 68, Hedmark i alt ,4 47,0 Oppland i alt , 9,4 Buskerud i alt Kongsberg ,9, 6,9 69,0 Vestfold i alt... Horten TOnsberg Sandefjord ,, 4, 9, 6, 40,4 60, 7,4 Telemark i alt ,6 6,

42 Sesong, fylke og kommune 4 Tabell 6 (forts.). Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet, sesong, fylke og kommune. Kapasitetsutnytting. 977 Town hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, season, county and municipality. Utilization of capacity.,977 VINTERSESONGEN (JANUAR APRIL) I ALT (forts.) WINTER SEASON (JANUARY APRIL), TOTAL (cont.) Ankomne gjester Gjesteclogn Utlen I alt Nordmenn. clinger I alt Nordmenn Kapasitetsutnytting Utlendinger I Senger Rom Prosent AustAgder i alt Total ,4 48,9 VestAgder i alt Kristiansand , 46,4,0 9, Rogaland i alt Stavanger , 6, 7,0 78, Hordaland i alt , 60, MOre og Romsdal i alt , 6,6 SrTrOndelag i alt.: ,9 6,7 NordTrOndelag i alt ,,9 Nordland i alt Narvik ,,4 Troms i alt Harstad Troms ,4 49, 4, 68, 70, 67,4 Finnmark i alt ,7 67,6 SOMMERSESONGEN (MAISEPTEMBER) I ALT SUMMER SEASON (MAYSEPTEMBER), TOTAL ,8 7,0 Ostfold i alt Fredrikstad Sarpsborg , 4,8 49, 9,6 7,6 6, Oslo i alt ,0 80,6 Hedmark i alt ,, Oppland i alt , 7, Buskerud i alt Kongsberg , 0,0 6, 9,4 Vestfold i alt Horten TOnsberg Sandefjord ,6 4,7 4,0 7,4 6, 40, 66,8 70,9 Telemark i alt ,8 60,9 AustAgder i alt ,7 8, VestAgder i alt Kristiansand ,8 69, 68, 7, Rogaland i alt Stavanger , 67,6 7,9 8, Hordaland i alt , 88, Mere og Romsdal i alt ,9, SOrTrOndelag i alt ,6 74, NordTrOndelag i alt , 6,6 Nordland i alt Narvik , 4,0 67, 70, Troms i alt Harstad Troms ,0 46,6, 7,9 60,8 78,4 Finnmark i alt , 7,

43 4 Tabell 6 (forts.). Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedogn, etter nasjonalitet, sesong, fylke og kommune. Kapasitetsutnytting. 977 Town hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, season, county and municipality. Utilization of capacity. 977 Sesong, fylke og kommune I alt Ankomne gjester Nordmenn Kapasitetsutnytting Utlendinger I alt GjestedOgu Nordmenn Utlen din a.s..._, Senger Rom Prosent OKTOBERDESEMBER I ALT OCTOBERDECEMBER, TOTAL ,6 6, Ostfold i alt , 0,8 Fredrikstad , 6,4 Sarpsborg , 47,6 Oslo i alt ,9 67,8 Hedmark i alt , 47, Oppland i alt , 48,6 Buskerud i alt ,6 6, Kongsberg ,4 67,8 Vestfold i alt , 6,6 Horten, ,,0 TOnsberg ,7 7, Sandefjord , 6,8 Telemark i alt ,7 6, AustAgder i alt ,7 4,9 VestAgder i alt ,4,7 Kristiansand , 9,6 Rogaland i alt , 68, Stavanger , 76, Hordaland i alt ,6 6, More og Romsdal i alt ,0, SOrTrOndelag i alt ,6 6,4 NordTrondelag i alt ,,4 Nordland i alt ,9, Narvik Troms i alt ,6 70, Harstad ,7 6, Troms , 7,4 Finnmark i alt ,7 6,

44 44 Tabell 7. Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedogn,etter nasjonalitet, sesong, fylke og region. Kapasitetsutnytting. 977 Rural hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, season, county and region. Utilization of capacity. 977 Sesong, fylke og region Season, county and region Ankomne gjester Number of guests arrived I alt Total Nordmenn Norwegians Utlendinger F)reigners I alt Total GjestedOgn Number of guestnights Nordmenn Norwegians Utlendinger Forei ners Kapasitetsutnytting Utilization of capacity Senger Rom Beds Rooms Prosent Per cent HELE ARET I ALT THE WHOLE YEAR, TOTAL , 48,0 Ostfold i alt Total Akershus i alt Hedmark i alt Oppland i alt Buskerud i alt Gol Telemark i alt AustAgder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord Sunnfjord MOre og Romsdal i alt Nordland i alt Troms i alt Finnmark i alt ,8 9, ,9 74, ,8, , 6, , 48, ,9 46, ,6 4, ,6, ,6 40, , 0, ,8 0, , 4, ,9 7, ,6 8, ,6 47,0 VINTERSESONGEN (JANUARAPRIL) I ALT WINTER SEASON (JANUARYAPRIL), TOTAL , 46,9 Ostfold i alt Akersilus i alt Hedmark i alt Oppland i alt Buskerud i alt Gol Telemark i alt AustAgder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord Sunnfjord MOre og Romsdal i alt Nordland i alt Troms i alt Finnmark i alt ,9, ,4 7, , 4, ,7 6, ,8 6, ,4 6, , 7, , 9, , 8, ,4, , 40, ,8 4, ,0 8, , 8, , 6,4

45 Sesong, fylke og region I alt Ankomne gjester Nordmenn 4 Tabell 7 (forts.). Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedogn,etter nasjonalitet, sesong, fylke og region. Kapasitetsutnytting. 977 Rural hotels. Arrivals and guestnights, by nationality, season, county and region. Utilization of capacity. 977 I alt GjestedOgn Nordmenn Utlendin er Utlendinger Kapasitetsutnytting Senger Rom Prosent SOMMERSESONGEN (MMSEPTEMBER) I ALT SUMMER SEASON (MAYSEPTEMBER, TOTAL Ostfold i alt Total Akershus i alt Hedmark i alt Oppland i alt Buskerud i alt Gol Telemark i alt AustAgder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord Sunnfjord MOre og Romsdal i alt Nordland i alt Troms i alt Finnmark i alt ,6 0, , 47, , 78, ,8, ,9 0, ,7 9, , 4, , 4, ,0 4, ,9 7, , 4, ,7 4, , 9, , 7, ,7 6,9 OKTOBERDESEMBER I ALT OCTOBERDECEMBER, TOTAL Ostfold i alt Akershus i alt Hedmark i alt Oppland i alt Buskerud i alt Gol Telemark i alt AustAgder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord Sunnfjord MOre og Romsdal i alt Nordland i alt Troms i alt Finnmark i alt ,9 44, ,, , 7, ,7 4, , 8, ,6 4, ,4 4, ,4 8, ,, ,4 4, ,0 8, , 0, ,, , 40, , 4,4

46 46 Tabell 8. Alle hotelier. GjestedOgn etter nasjonalitet, hotellgruppe og maned. 977 Hotellgruppe og maned T alt Norge Danmark Finland Sverige Belgia Total Norway Denmark Finland Sweden Belgium HOTELLER I ALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember TURIST OG HOYFJELLSHOTELLER I ALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember BYHOTELLER I ALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember LANDHOTELLER I ALT Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember

47 47 All hotels. Guestnights by nationality, hotel category and month. 977 Storbri Europa Sambands Trankrike Nederland tannia Tyskland ellers statene Andre France Netherlands United Germany Rest of United Others LKLEI m Euro e States Hotel category and month HOTELS, TOTAL January February March April May June July August September October November December TOURISTANDMOUNTAINHOTELS, TOTAL January February March April May June July August September October November December TOWN HOTELS, TOTAL January February March April May June July August September October November December RURAL HOTELS, TOTAL January February March April May June July August September October November December

48 48 Tabell 9. Alle hoteller. GjestedOgn etter nasjonalitet og fylke. 977 Fylke I alt Total Norge Norway Danmark Denmark Finland Finland Sverige Sweden Belgia Belgium I ALT Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SorTrondelag NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark Tabell 0. Turist og hoyfjellshoteller. GjestedOgn etter nasjonalitet, fylke og region. 977 Fylke og region I alt Total Norge Norway Danmark Denmark Finland Finland Sverige Sweden Belgia Belgium I ALT Hedmark i alt Oppland i alt Lillehammer Gudbrandsdalen Valdres Hadeland Buskerud i alt Gol Geilo Telemark i alt AustAgder i alt VestAgder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt Vossevangen Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord Sunnfjord MOre og Romsdal i alt SorTrOndelag i alt Finnmark i alt

49 49 All hotels. Guestnights by nationality and county. 977 Storbri Europa Sambands Frankrike Nederland tannia Tyskland ellers statene Andre France Netherlands United Germany Rest of United Others Kingdom Europe States County TOTAL Ostfold Akershus Oslo Hedthark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrOndeiag NordTrondelag Nordland Troms Finnmark Tourist and mountain hotels. Guestnights by nationality, county and region. 977 Storbri Europa Frankrike Nederland tannia Tyskland ellers France Netherlands United Germany Rest of ELladom ppy Sambandsstatene United States Andre Others County and region , TOTAL Hedmark, total Opplan4, total Lillehammer Gudbrandsdalen ValdresHadeland Buskerud, total Gol Geilo Telemark, total AustAgder, total VestAgder, total Rogaland, total Hordaland, total Vossevangen Sogn og Fjordane, total Sogn Nordfjord Sunnfjord AlOre og Romsdal, total SorTrondelag, total.finnmark, total

50 0 Tabell. Byhoteller. Cjcstedogn etter nasjonalitet, fylke og kommune. 977 Fylke og kommune I alt Total Norge Norway Danmark Denmark Finland Finland Sverige Sweden Belgia Belgium I ALT Ostfold i alt Fredrikstad Sarpsborg Oslo i alt Hedmark i alt Oppland i alt Buskerud i alt Kongsberg Vestfold i alt Horten TOnsberg Sandefjord Telemark i alt AustAgder i alt VestAgder i alt Kristiansand Rogaland i alt Stavanger Hordaland i alt MOre og Romsdal i alt SorTrOndelag i alt NordTrondelag i alt Nordland i alt Narvik Troms i alt Harstad Troms Finnmark i alt Tabell. Landhoteller. GjestedOgn etter nasjonalitet, fylke og region. 977 Fylke og region I alt Total Norge Norway Danmark Denmark Finland Finland Sverige Sweden Belgia Belgium I ALT Ostfold i alt Akershus i alt Hedmark i alt Oppland i alt Buskerud i alt Gol Telemark i alt AustAgder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord Sunnfjord MOre og Romsdal i alt Nordland i alt Troms i alt Finnmark i alt : : : : :

51 Town hotels. Guestnights by nationality, county and municipality. 977 Storbri Europa Sambands Frankrike Nederland tannia Tyskland ellers statene Andre France Netherlands United Germany Rest of United Others Kin don Europe _States County and municipality TOTAL Ostfold, total Fredrikstad Sarpsborg Oslo, total HedMark, total Oppland, total Buskerud, total Kongsberg Vestfold, total Horten Tonsberg Sande fjord Telemark, total AustAgder, total Vest Agder, total Kristiansand Rogaland, total Stavanger Hordaland, total More og Romsdal, total SorTrondelag, total NordTrondelag, total Nordland, total Narvik Troms, total Harstad Troms0 Finnmark, total Rural hotels. Guestnights by nationality, county and region. 977 Frankrike France Nederland Netherlands Storbritannia United Kingdom Tyskland Germany Europa ellers Rest of Euro e Sambandsstatene United States Andre Others County and region TOTAL Ostfold, total Akershus, total Hedmark, total Oppland, total Buskerud, total Gol Telemark, total AustAgder, total Rogaland, total Hordaland, total Sogn og Fjordane,total Sogn Nordfjord Sunn fjord MOre og Romsdal, total Nordland, total Troms, total Finnmark, total

52 Tabell. Turist og hoyfjellshoteller. Gjestedogn etter nasjonalitet, fylke, region og maned. 977 Fylke, region og maned alt Total Norge Norway Danmark Denmark Finland Finland Sverige Sweden Belgia Belgium HEDMARK I ALT , 0 79 Vintersesongen Januar Februar Mars April Sommersesongen Mai Juni Juli August September Oktober desember Oktober November Desember OPPLAND I ALT Vintersesongen Januar Februar Mars April Sommersesongen Mai Juni Juli August September Oktober desember Oktober November Desember LILLEHAMMER GUDBRANDSDALEN I ALT Vintersesongen Januar Februar Mars April Sommersesongen Mai Juni Juli August September Oktober desember Oktober November Desember

53 Tourist and mountain hotels. Guestnights by nationality, county, region and month. 977 Frankrike France Nederland Netherlands Storbritannia United Kingdom. Tyskland Germany Europa ellers Rest of Europe Sambandsstatene United States Andre Others County, region and month , HEDMARK, TOTAL Winter season January February March April Summer season May June July August September October December October 6 November December OPPLAND, TOTAL Winter season January February March April Summer season May June July August September October December October November December LILLERAMMER GUD BRANDSDALEN, TOTAL Winter season January February March April Summer season May June July August September October December October November December

54 4 Tabell (forts.). Turist og hoyfjellshoteller. Gjestechitzn etter nasjonalitet, fylke, region og maned. 977 Fylke, region og maned I alt Norge Danmark Finland Sverige Belgia VALDRES HADELAND I ALT Vintersesongen 9 70 Januar 4 47 Februar 9 Mars 46 8 April 488 Sommersesongen 6 Mai 07 Juni 7 8 Juli 886 August 0 88 September 8 Oktober desember Oktober November 7 Desember ' BUSKERUD I ALT Vintersesongen 6 7 Januar 9 0 Februar 40 8 Mars 409 April 9 68 Sommersesongen 4 89 Mai 7 Juni 4 46 Juli 7 94 August 4 88 September 0 7 Oktober desember Oktober 40 November 474 Desember _ _ GOL I ALT Vintersesongen Januar 7 Februar, 66 Mars April 678 Sommersesongen Mai. Juni Juli 77 August 9 99 September _ ' Oktober desember 894 Oktober November Desember

55 Tourist and mountain hotels. Guestnights by nationality, county, region and month. 977 Frankrike Nederland Tyskland Europa ellers Storbritannia Sambandsstatene Andre County, region and month VALDRES HADELAND, TOTAL Winter season January February March April Summer season May June July August September October December October November _ December BUSKERUD, TOTAL Winter season January 6 66 February March April Summer season May June July August September October December October November December GOL, TOTAL 4 9 January 6 6 February March April Winter season Summer season :. :... May _ June July August September October December October November December

56 6 Tabell (forts.). Turist og hoyfjellshoteller. Gjestedogn etter nasjonalitet, fylke, region og maned. 977 Fylke, region og maned i alt Norge Danmark Finland Sverige Belgia GEILO I ALT Vintersesongen Januar Februar Mars April , 4 Sommersesongen Mai Juni Juli August September Oktober desember Oktober November Desember TELEMARK I ALT Vintersesongen Januar Februar Mars April Sommersesongen Mai Juni Juli August September Oktober desember Oktober November Desember VESTAGDER I ALT Vintersesongen Januar Februar 67 Mars April Sommersesongen Mai Juni Juli August September Oktober desember Oktober November 8 79 Desember

57 Tourist and mountain hotels. Guest nights by nationality, county, region and month Frankrike Nederland Tyskland Europa ellers Storbritannia Sambandsstatene Andre County, region and month GEILO, TOTAL Winter season January February March April Summer season May June July August September October December 6 4 October November December TELEMARK., TOTAL Winter season January February March April Summer season May June July August September October December October 4 6 November December VESTAGDER, TOTAL Winter season January February March 0 9 April Summer season May June July August September 9 08 October December October November December

58 8 Tabell (forts.). Turist og hoyfjellshoteller. GjestedOgn etter nasjonalitet, fylke, region og maned. 977 Fylke, region og maned I alt * Norge Danmark Finland Sverige Belgia HORDALAND I ALT Vintersesongen Januar Februar Mars 40 7 April 7 9 Sommersesongen Mai Juni Juli August September 4 Oktober desember Oktober 0 8 November Desember VOSSEVANGEN I ALT Vintersesongen Januar 64 Februar 4 67 Mars April 6 4 Sommersesongen Mai 087 Juni 7 7 Juli 8 8 August 8 69 ' September ' 9 Oktober desember 9 Oktober November Desember SOGN OG FJORDANE I ALT Vintersesongen Januar Februar Mars April 97 Sommersesongen Mai Juni Juli August 8 September Oktober desember Oktober November Desember _

59 Tourist and mountain hotels. Guestnights by nationality, county, region and month Frankrike Nederland Tyskland Europa ellers Storbritannia Sambandsstatene Andre County, region and month HORDALAND, TOTAL Winter season January February March April Summer season May June July August September October December October November December VOSSEVANGEN, TOTAL Winter season 67 January February March April Summer season May June July August September October December October November December SOGN OG FJORDANE, TOTAL Winter season January 77 February 4 4 March April Summer season May June July August September October December October 9 7 November 06 0 December

60 60 Tabell (forts.). Turist og hoyfjellshoteller. GjestedOgn etter nasjonalitet, fylke, region og maned. 977 Fylke, region og maned alt. Norge Danmark Finland Sverige Belgia SOGN I ALT Vintersesongen Januar 4 Februar Mars 6 46 April , Sommersesongen Mai Juni Juli August September Oktober desember Oktober November Desember 6 60 NORDFJORD SUNNFJORD I ALT Vintersesongen Januar Februar _ 79 Mars _ April Sommersesongen Mai _ Juni Juli August September Oktober desember Oktober 99 7 November Desember MORE OG ROMSDAL I ALT Vintersesongen Januar Februar Mars April Sommersesongen Mai Juni Juli August September Oktober Desember Oktober November Desember

61 Tourist and mountain hotels. Guestnights by nationality, county, region and month Frankrike Nederland Storbritannia Tyskland Europa Sambandsellers statene Andre County, region and month SOGN, TOTAL Winter season 4 4 January 9 7 February 44 March April Summer season May June July August September October December October 7 November 7 December NORDFJORD SUNN FJORD, TOTAL Winter season 4 January February 9 March 9 April Summer season May June July August September October December October _ 7 November 99 8 December MORE OG ROMSDAL, TOTAL Winter season January February March April Summer season May ' June July August September October December ' 7 7 October November December

62 6 Tabell (forts.). Turist og hoyfjellshoteller. GjestedOgn etter nasjonalitet, fylke, region og maned..977 Fylke, region og maned I alt Norge Danmark Finland Sverige Belgia SORTRONDELAG I ALT Vintersesongen Januar 069 Februar 8 6 Mars 8 April Sommersesongen Mai 47 Juni 7 79 Juli 9 7 August September 8 6 Oktober desember Oktober 8 6 November Desember FINNMARK I ALT 84 Vintersesongen Januar 609 Februar 867 Mars 04 April 88 Sommersesongen 0 79 Mai 4 Juni 064 Juli 07 August 4 6 September 676 Oktober desember 6 07 Oktober November 7 Desember ?

63 Tourist and mountain hotels. Guestnights by nationality, county, region and month Frankrike Nederland Tyskland Europa ellers Storbritannia Sambandsstatene Andre County, region and month SORTRONDELAG TOTAL Winter season 6 January February 7 March April Summer season 6 9 May 7 9 June 7 8 July August September October December October 9 November 6 4 December TOTAL 7 49 Winter season 4 6 January 4 February March 7 7 April Summer season May June 4 66 July 4 96 August 4 7 September October December 7 9 October 4 November 7 December

64 64 Tabell 4. Byhoteller i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Gjestedogn etter gjestenes nasjonalitet, maned og sesong. 977 Maned og sesong I alt Total Norge Norway Danmark Denmark Finland Finland Sverige Sweden Belgia Belgium OSLO I ALT Vintersesongen Januar Februar Mars April Sommersesongen Mai Juni Juli August September Oktoberdesember Oktober November Desember KRISTIANSAND I ALT Vintersesongen Januar Februar Mars April Sommersesongen Mai Juni Juli August September Oktoberdesember Oktober November Desember STAVANGER I ALT Vintersesongen Januar Februar Mars April Sommersesongen Mai Juni Juli August September Oktoberdesember Oktober November Desember

65 Town hotels in Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen and Trondheim. Guestnights by nationality of the guests, month and season. 977 Storbri, Europa Sambands Frankrike Nederland tannia Tyskland ellers statene Andre France Netherlands United Germany Rest of United Others 6 Kinolom_:Euro e States Month and season OSLO, TOTAL Winter season January February March April Summer season May June July August September OctoberDecember October November December KRISTIANSAND, TOTAL Winter season January February March April Summer season May June July August September OctoberDecember October November December STAVANGER, TOTAL Winter season January February March April Summer season May June July August September OctoberDecember October November December

66 66 Tabell 4 (forts.). Byhoteller i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Gjestedogn etter gjestenes nasjonalitet, maned og sesong. 977 Maned og sesong I alt Norge Danmark Finland Sverige Belgia BERGEN I ALT Vintersesongen Januar Februar Mars April Sommersesongen Mai Juni Juli "August September Oktoberdesember Oktober November Desember TRONDHEIM I ALT Vintersesongen Januar Februar Mars April Sommersesongen Mai Juni Juli August September Oktoberdesember ' Oktober November Desember

67 67 Town hotels in Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen and Trondheim. Guestnights by nationality of the guests, month and season. 977 Frankrike Nederland Tyskland Europa ellers Storbritannia Sambandsstatene Andre Month and season BERGEN, TOTAL Winter season January February March April Summer season May June July Aucust September OctoberDecember October November December TRONDRE7M, TOTAL Winter season January February March April Summer season May June July August September OctoberDecember October November December

68 68 Tabell. Alle hotelier. Kapasitetsutnytting for senger i de enkelte maneder, fylker og regioner. Prosent. 977 All hotels. Utilization of bed capacity,by month, county and region. Per cent. 977 Fylke og region County and region Sep No De Janu Febru Au tern Okto vem semar ar Mars April Mai Juni Juli gust ber ber ber ber Janu Febru March April May June July Au Sep Octo No Deary ary gust tern her vem cember her ber I ALT TOTAL Ostfold i alt Total... Akershus i alt Oslo i alt Hedmark i alt Oppland i alt Lillehammer Gudbrandsdalen ValdresHadeland l) Buskerud i alt Gol Vestfold i alt Telemark i alt AustAgder i alt VestAgder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt Sogn og Fjordane i alt Sogn NordfjordSunnfjord More og Romsdal i alt SOrTrOndelag i alt NordTrOndelag i alt Nordland i alt Troms i alt Finnmark i alt 9, 0, 6,0 46,9 40,7 8, 66,7 8,6 0, 4,9. 4,8,9 4,0,,9 7,0 4,0 46, 66,7 4, 9, 7,6 7,,8,7 6,0 6,,7 6,7 77,6 74,8 7,4 7, 6, 6,4 4,6 4,0 0, 6,8 0,9 6,4 7, 78, 78,7 7, 6, 6, 6, 4,6 ; 6, 44,0 9,9 49, 7, 48, 44, 8, 8,,6 49, 6,7 7, 60,0 7, 4, 66,9 4,7 4,7,0,,6,9 66,9 7,7 60,9 4,7 44, 69, 7,8 4,,,9,9 0, 66,4 79, 66, 0,, 64,4, 49, 4, 6,9,4 0,0 66, 76,6 6,0,9 4,0 8,,4 49,9 49, 46,9 4,6 8,6 78,9 9,6 7,9 4,7 49,0 7, 7, 0,7 4,6 44, 4, 4,,8 0,8 4,9 4,,7 6, 0, 49,9,6,, 46, 7, 68,,0 4, 0,8 66,0 4,0, 44, 9,0 40,4 8,0 8,7 4,4 40,,0,6 69,,,,4,,4 8, 9,4 49,6 8, 9,4 7, 77,0 7,9,0 46, 4, 4, 48,8 49,0 4,8,6 48,8 6, 48, 6,4 6,6,,6 7,8 0, 40,9 44,0 4,0 47,8 6,8 7,9 6, 48,7 4,6 4, 9,8 7,,,7 8,, 4,8 69, 6,7 6,,0 0,8 6, 8,,8, 7,7,,6 7,8,0 6,6,7.6,, 6, 0,8, 6, 8,6 7,9 6,6 9,0 48,7 40,, 6,9,9 4, 48,8 6,9 7, 8,,0 47,4 4, 47, 4, 9,0 44, 0,8 4, 4,7 4,9 7, 70,6 6,6 8,8 6,7,9,9 8, 4,9 48,,0 4, 67,8 67,9, 4 4, 4,9 48,9 6, 7,9 4, 48,8 6,7 40,7 64,9 60,9,6 48,4 44,7 4, 7,,9 4,7 4,, 7,9 6,0 46,8 4, 44, 4, 46,,,6 9, 8, 4,8 9, 67,0 74,4, 40,4 0,,4 9, Tallene for turistregionene Lillehammer Gudbrandsdalen og Valdres Hadeland omfatter bare turistog hoyfjellshoteller. ) The figures for the tourist regions Lillehammer GudbrandsdaZen and VaZdres HadeZand only include tourist and mountain hotels..

69 69 Tabell 6. Alle hotelier. Kapasitetsutnytting for rom i de enkelte maneder, fylker og regioner. Prosent. 977 Al/ hotels. Utilization of room capacity,by month, county and region. Per cent. 977 Fylke og region County and region Januar January Februar Mars April Mai Juni Juli Febru March April May June July ary August August September September Oktober October No Devem sember ber No Devem cember her I ALT TOTAL Ostfold i alt Total Akershus i alt Oslo i alt Hedmark i alt Oppland i alt Lillehammer Gudbrandsdalen ) VadresHadelandl) Buskerud i alt Gol Vestfold I alt Telemerk i alt AustAgder i alt VestAgder i alt Rogaland i alt Hordaland I alt Sogn og Fjordane I alt Sogn NordfjordSunnfjord MOre og Romsdal i alt SOrTrOndelag i alt NordTrondelag i alt Nordland i alt Troms i alt... Finnmark I alt 49, 60,0 67, 4,7 0,9 66, 66,4 6, 6,0 60, 9,6 4,0,0 44,8 49,0 8,0 46,8 7,7 6,7,4 6,,9,0, 70, 76,0 76, 6, 70,8 8,9 70, 8,8 84, 76,7 80, 6,4 9, 66,4 8, 64,9 7,7 8,6 76,8 8, 87, 79, 7, 48, 40, 6,7 6,9 48,0 7,7 4,,8,6,9 47,8 49,0 6,7 0,6 6,8 7, 9,4 4,4 4,8 6, 7, 49, 4, 4,7 7,7,0 64,9 7, 8, 0,7 46,9 67, 9, 46,9 8, 4,0 9,,8 68, 79,6 67,9 40, 4,4 6, 7,0 7,6,8 47,4 7,6 6,6 7,8 79, 64, 44,0 0,9 8, 8,9 6, 6, 6,6 49, 60, 77,7 90, 70,,8 6,8 76,9 66, 64,8 6,0 67,6,9 7, 66, 67,9 4,6, 6,7 66, 6,7 66,4 7, 7,4 44, 49,8 68,4 7,0 7,0 4, 8, 64,0 8,8 60,4,8 49,9 4,9 6,6 4, 4, 46,7 4, 6,7 7, 6,7 48, 48,7 49,,9 8,,0 6, 46,9 49,6 66,0 68,8 6, 66, 9,7 8,8,6 6,4 6,4 68,0 6,0 7,4 6,7,9 6, 67,7 66,6 66, 4,7 4,, 6,,0 6,4 7,8 7,9 70,4 60,0,8 7, 8,9 6, 9,9,8, 0,4 60, 69,0 6,4 4, 44,4 4,6 4,7, 6,0 8, 0,,7 4,6 69,4 6,9,6,0 8,,9 4, 44, 4, 4,7 6, 68, 68,4 67,8 6,7 4,6 47,0,8 4, 8,8 6, 47,7 46, 6,4 0, 4,4 4,6 60,,, 7,0 6, 70,,9 9,0 79,7 68,8 70, 74,8 7,0 68,7 40,6 0,8 6,7 64, 4,6 4,0 77, 6, 6,9 6,4 6, 6,7,6 4, 9,6 68,8 48,, 78,6 6, 6,4 66, 6,7 6,9 4,7,8 6, 69,6,0,9 79,, 7, 66,8 6,8 70,6 48,0,4 4, 8, 6,0 4,0 80,8 80,9 66,6 9,4 46, 49,7 7,6 ) Se note, tabell. ) See note, table.

70 Tabell 7. Godkjente hotelier etter fylke og handelsdistrikt. 977 Approved hotels by county and trade district. 977 Fylke/handelsdistrikt County/trade district Tallet Pa hotelier som er apne Number of hotels open 70 Kapasitets GjestedOgn utnytting Tallet Ankomne Number of guestnights Utilization pa gjester of capacity senger Number Number of Nord Utlendof guests I alt menn inger Senger Rom beds arrived Total Norwe Foreig Beds Rooms gians ners 0 OSTFOLD ,4 48,6 Pst. av hele landet Percentage of the whole country 4,,9,7,,, Halden h d Fredrikstad h d Sarpsborg h d 4 Moss h d Askim/Mysen h d 9 : Prosent Per cent : ,7, 7 8 8,, 94 6,7 47,8. 0 AKERSHUS Pst. av hele landet Percentage of the whole country 0 OSLO Pst. av hele landet Percentage of the whole country 0 AKERSHUS OG 0 OSLO Pst. av hele landet Percentage of the whole country Ski/Drobak h d Oslo h d 4 LillestrOm h d 6 Ovre Romerike h d 04 HEDMARK Pst. av hele landet Percentage of the whole country 7 Kongsvinger h d Hamar h d Flisa h d Elverum h d 4 Tynset h d 0 OPPLAND Pst. av hele landet Percentage of the whole country Brandbu h d 4 Lillehammer h d 4 Vinstra/Valebru h d 4 Otta h d GjOvik h d Dokka h d Fagernes h d 6 Jevnaker h d ,6,,,9, ,9,6 0, 8,0, , 6,9, 9,9, ,0,,4,, ,6 4,0 0,7,7, ,9 74,., , 7,8 8, ,4 7,9, , 74, , 0,0, :. 8 47,9, , 40, 8,6 4, ,7,8 4, ,,,8, 48, 49,4..,4,0,8, BUSKERUD Pst. av hele landet Percentage of the whole country 6 Honefoss h d 6 Hallingdal h d 7 Drammen h d 7 Vikersund/Hokksund h.d Kongsberg h d , 7,6 6,8 8, 9, , , 60,8 47, 8,4, 60,8., 64,6 07 VESTFOLD Pst. av hele landet Percentage of the whole country 8 Horten/Holmestrand h.d.. 8 TOnsberg h d 8 Sandefjord h d 84 Larvik h d ,4,,9,7, , ,6 6,8 9,6 46,9 0,0 64,,9 7, 44, 7,

71 Tabell 7 (forts.). Godkjente hotelier etter fylke og handelsdistrikt. 977 Approved hotels by county and trade district. 977 Fyike/handelsdistrikt 7 Tal let Ph Tallet hotelier pg son er senger a ne Ankomne gjester I alt GjestedOgn Nord menn Kapasitetsutnytting Utlendinger Senger Rom Prosent 08 TELEMARK Pst. av hele landet Percentage of the whole country 9 Porsgrunn h d 9 Krager0 h d 9 Skien h d 94 VestTelemark h d 9 Notodden h d 96 Rjukan h d 09 AUSTAGDER Pst. av hele landet Percentage of the whole country RisOr/Tvedestrand h d Arendal/Grimstad h d Lillesand h d 4 Setesdal h d 0 VESTAGDER Pst. av hele landet Percentage of the whole country Kristiansand h d Mandal h d Farsund h d Flekkefjord h d ROGALAND Pst. av hele landet Percentage of the whole country Egersund h d Jeren h d 4 Sandnes h d Stavanger h d Haugesund h d Sand/Sauda h d HORDALAND Pst. av hele landet Percentage of the whole country SOndre Sunnhordiand h.d Nordre Sunnhordland h.d.... Odda h d Bergen h d Voss h d Ytre Nordhordiand h d 4 SOGN OG FJORDANE Pst. av hele landet Percentage of the whole country 4 Ytre Sogn h d Indre Sogn h d 6 FOrde h d 7 Floro h d 8 Nordfjord h d MORE OG ROMSDAL Pst. av hele landet Percentage of the whole country 4 Ulsteinvik h d 4 Volda/Orsta h d 4 Stranda h d 44 Alesund h d 4 Molde h d 4. Andalsnes h d 4 Sunndalsora h d 44 Kristiansund h d 4 Surna h d ,7 6,, 4,8 4,9,6 6,0 4, , 6, ,8, , 8, ,, , 0,4,7,9,8,7, 0, ,, , 0, ,6 6,,,,6,,8, , 6, ,0 49, ,4 6,C 4,8 4, 4,, 4, 6, , 7, , 48, ,0 40, ,6 8,8,4,9 0,7, 9,8, ,6 48, ,4 69, ,7 4, , 4,7 8,7 8,,9,6,4, ,8 9, ,4 6, , 47, ,0, 4,8 4, 4,0,4 4,, , 4, ,7, ,8 4, ,7 60, 0 6

72 Tabell 7 (forts.). Godkjente hotelier etter fylke og handelsdistrikt. 977 Approved hotels by county and trade district. 977 Fylke/handelsdistrikt 7.Tallet Pa Tallet Ankomne hotelier pa gjester som er senger apne I alt GjestedOgn Nord Utlendmenn inger I Kapasitetsutnytting Senger Prosent Rom 6 SORTRONDELAG Pst. av hele landet Percentage of the whole country 4 Oppslal h d 6 4 ROros/StOren h d 9 4 Trondheim h d , 709 4, , 4,8 6, , 7,7 64,9 6, 67,4 7 NORDTRONDELAG 4 9 Pst. av hele landet Percentage of the whole country 0,9 0, ,0 0,8,0 0 0, 47,7 7,0 4 Levanger h d 4 Steinkjer h d 8 4 Namsos h d 9 8 NORDLAND 8 Pst. av hele landet Percentage of the whole country 4,8 4, 44 MosjOen h d SandnessjOen h d 444 Mo/Nesna h d 98 BodO h d 40 Fauske h d 66 Lofoten h d 4 Narvik h d 6 Vesteralen h d ,8 4,, , ,0 9, 40,9 47, 40,6 8,0 49,8 8, 9 TROMS Pst. av hele landet Percentage of the whole country,,. Harstad h d 9 4 Indre SOrTroms h d 8 Finnsnes h d 6 Troms0 h d SkjervOy h d _ ,6,4 4, , 48, ,8 6, 46,9 64, 6,9 40, 48,9 7, 0 FINNMARK 0 9 Pst. av hele landet Percentage of the whole country,, ,4,0, 89,7 8,6, 4 Alta h d 8 4 Hammerfest h d 84 4 Honningsvag/Kj0efjord h.d Va4s0 h d 6 4 Vard0 h d 4 46 Kirkenes h d ,8 9,

73 Tabell 8. Godkjente eirpasser. ) Tallet pa leirplasser og overnattinger, etter maned. 977 Approved camping sites. ) Number of camping sites and guestnights, by month. 977 Maned Month I ALT TOTAL Januar april January April Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober desember October December 7 Tallet pa leirplasser som det er mottatt oppgaver fra Number of camping sites from which data are received ) I alt var det 4 godkjente leirplasser. ) Total number of approved camping sites was 4. Overnattinger Guestnights I alt Nordmenn Utlendinger Total Norwegians Foreigners Tabell 9. Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger, etter fylke og maned. juni august 977 Approved camping sites. Number of camping sites and guestnights, by county and month. June August 977 Fylke County Tallet pa leirplasserl) I alt Number of Total camping sites. Juni august I ALT TOTAL 70 7 Ostfold. 90 OOOO O ' Akershus 8 0 Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder 6 70 Rogaland 9 07 Hordaland O Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOrTrOndelag NordTrOndelag Nordland T roms Finnmark Overnattinger_ Guestnights Juli ALT Ostfold 7 8 Akershus 8 Oslo Hedmark Oppland 49 4 Buskerud Vestfold Telemark AustAgder 6 90 VestAgder Rogaland 9 70 Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrOndelag NordTrOndelag Nordland Troms 6 70 Finnmark Nord Utlenmemo dinger Norwe Foreigians ners June August July , ) Omfatter leirplasser som en has mottatt oppgaver Ira, ) Including camping sites from which data are received. Tallet pa leirplasserl) Number of camping sitesli Overnattinger Guestni.ghts I a lt T ota l Juni August June August Nordmenn Norwegians Utlendinger Foreigners

74 Tabell 0. Godkjente leirplasser. Overnattinger prosentvis fordelt pa telt, campingvogn og hytte/ hus, etter fylke og maned. Juni august 977 Approved camping sites. Percentage distribution of guestnights spent in tent, camping caravan and house/cottage, by county and month. June August 977 Camping Hytte/ Camping Hytte/ Fylke I alt Telt vogn hus I alt Telt vogn hus County Total Tent Camping House/ Total Tent Camping House/ caravan cottage caravan cotta e 74 Prosent Per cent Juniaugust JuneAugust Juni June I ALT TOTAL Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SOrTrOndelag NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark 00,0 4,6 0,0 8,4 00,0 0, 4,,7 00,0 7, 4,9 7,8 00,0 7, 67,7 4,8 00,0 46,6 7, 6, 00,0 4,7 44,, 00,0 79, 8,7, 00,0 68, 6,6, 00,0 6,4,9 40,7 00,0,4,4, 00,0,0 4,7 40, 00,0 4,, 0,8 00,0,9 6, 0,0 00,0,4 40,0 4,6 00,0,4 6, 6, 00,0 8,4 6, 8, 00,0 4, 6,8 8,0 00,0 7, 6,8,9 00,0 7,8 9,4,8 00,0 46,0,8 0, 00,0 60, 4,8 4,7 00,0 48,8 8,7, 00,0 4,6 6,, 00,0 6,9, 4,0 00,0 46, 7,4 6,4 00,0, 7, 49,0 00,0 40,7,6 47,7 00,0 7,, 60,0 00,0,8,0 46, 00,0,6,9 4, 00,0,7 6, 8,0 00,0 6,6,4 0,0 00,0 6,9 0,8, 00,0 7,4 9,9 6,7 00,0 9, 9,7, 00,0 6,4 7,9 6,7 00,0, 8,9 49,9 00,0 7,6, 6, 00,0 9,8 7,9 4, 00,0,,0 6,9 Juli July August August I ALT TOTAL Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark. AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrOndelag NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark 00,0 46,6 9,8,6 00,0,9 7, 6,6 00,0 4,9 49,8 7, 00,0, 4,0, 00,0 0,4 8,,4 00,0 48,7,7,6 00,0 80, 8,, 00,0 8,7 6,0, 00,0 4,,4,4 00,0,6,7,7 00,0 4,0,,8 00,0,0,0,0 00,0 9,,4,4 00,0 4,6, 9,9 00,0,9 9, 4,9 00,0 6,6 64, 9, 00,0 49,7 7,, 00,0,, 4,8 00,0 9,9 0,0 0, 00,0 8,, 8,6 00,0 64,8, 9,9 00,0, 9,9 4,9 00,0 47,9,4 6,7 00,0 6,9 4, 8,8 00,0, 8,7 6, 00,0 6, 4, 49, 00,0 47,,0 9,9 00,0 4,8 7,6 7,6 00,0 7,6,4 40,0 00,0 9,0 6,. 4, 00,0 40,8 6,, 00,0 9,4 8,7 4,9 00,0 0,7,4 47,9 00,0, 0,0 6, 00,0 4,8,4 4,8 00,0 4, 7,0 8, 00,0 7, 8,4 44, 00,0 9,8 8,,0 00,0 4,9 8, 8,0 00,0 4,0,4 4,6

75 Tabell. Godkjente leirplasser. Overnattinger prosentvis fordelt pa nasjonalitet, etter fylke. Juniaugust 977 Approved camping sites. Percentage distribution of quest=nights, by nationality and county. JuneAugust 977 Fylke I alt County Total Svens Dansker ker Swedish Danish 7 Finner Finnish Briter British Prosent Juniaugust Neder Fransk Tysklendere menn ere Dutch French German Per cent JuneAugust Europa Andre ellers land Rest of Other Europe countries I ALT TOTAL Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrOndelag NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark 00,0, 4, 6, 4,0 6,6,4,0 4,,6 00,0 6,8 4,,7, 9,4,8 0,8,4,7 00,0 6,,0,4,0 4,0 6,6 8,,9, 00,0 9,,6,7 7,,7 6, 8, 9,4 8, 00,0 48,8,4,,,,8,4 4,,8 00,0 9, 9,0,6,,4,8 9,, 0,8 00,0 8, 0,7,,,4,6 4,4,, 00,0,8,8,, 9,6 4,6 6,,, 00,0 8, 7,0, 4,7,,8 9,,8 0,8 00,0 8,6, 0,9 9,0,,0,8,8, 00,0 6,,6 0,8,4,4 7, 44,,8, 00,0, 7,,4 4,, 7,0 6,4 7,, 00,0 9, 8,8,8 6, 7,7 8, 9,,,4 00,0, 0,, 6,0, 6,7,,7, 00,0 9,0 9,4,9,4 4, 6,,,6, 00,0 40,9 6,,6, 0, 4,6,9,, 00,0,4,7 7,, 7,, 7,8,7 0,8 00,0,9,,0, 6,7 7,6 8,,,8 00,0, 4,,7 4,0 6,8 7,7,,6,0 00,0 0,8,0,4,, 8,0 6,7 8,,

76 Tabell. Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger, etter fylke, handelsdistrikt og kommune. Juni august 977 Approved camping sites. Number of camping sites and guestnights, by county, trade district and municipality. JuneAugust Fylke County Handelsdistrikt Trade district Kommune Municipality Tallet pa leirplasser Number of camping sites God Oppgaver kjente mottatt fra 977 Overnattinger. Guestnights Nord Utlend I alt menn inger Appro Data re Total Norwe Foreigved ceivedron fjgians ners _ 0 OSTFOLD, Pst. av hele landet Percentage of the whole country Halden h d 00 Halden 08 Aremark Fredrikstad h d 00 Fredrikstad 0 Hvaler 0 Borge 0 KrakerOY 04 Onsoy Sarpsborg h d 0 Skjeberg 00 Tune 4 Moss h d 004 Moss 0 Rade 06 Rygge 07 Valer 0 Askim/Mysen h d 09 Marker 0 ROmskog 0 Eidsberg ,,9,0. 6,0, AKERSHUS Pst. av hele landet Percentage of the whole country ,7 0,7 0,9 0,6,4 0 OSLO Pst. av hele landet Percentage of the whole country , 0,,,9,9 0 AKERSHUS OG 0 OSLO Pst. av hele landet Percentage of the whole country Ski/Drobak h d 0 Vestby 04 As Oslo h d 00 Oslo 6 Ovre Romerike h d 0 Ullensaker 06 Nes 07 Eidsvoll 09 Hurdal ,9,0 6,0,,

77 77 Tabell (forts.). Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger,etter fylke, handelsdistrikt og kommune. Juniaugust 977 Approved camping sites. Number of camping sites and guestnights, by county, trade district and municipality. June August 97? Fylke Handelsdistrikt Kommune 977 Talet pg leirpasser. Overnattinger God Oppgaver Nord Utlend I alt kjente mottatt fra menn in er 04 HEDMARK Pst. av hele landet Percentage of the whole country 6,8 6,9 6, 6,8, 7 Kongsvinger h d 040 Kongsvinger 048 NordOdal 049 SOrOdal 040 Eidskog 04 Gru. Hamar h d 040 Hamar 04 Ringsaker 04 LOten 047 Stange Flisa h d 046 Valer Elverum h d 047 Elverum 048 Trysil 049 Amot 040 StorElvdal 044 Engerdal 4 Tynset h d 04 Rendalen 046 Tolga 047 Tynset 048 Alvdal 049 Folldal 044 Os : OPPLAND Pst. av hele landet Percentage of the whole country Brandbu h d 04 Gran Lillehammer h d 00 Lillehammer 0 Oyer 0 Gausda 4 Vinstra/Vaebru h.d NordFron 09 SOrFron 00 Ringebu 4 Otta h d 0 Dovre 0 Lesja 0 Skjak 04 Lom 0 Vga 07 Sel GjOvik h d 00 GjOvik 08 Ostre Toten 09 Vestre Totem Dokka h.d. 06 SOndre Land 08 Nordre Land 04 Etnedal , 4,,,, : , '. :

78 78 Tabell (forts.). Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger,etter fylke, handelsdistrikt og kommune. Juniaugust 977 Approved camping sites. Number of. camping sites and guestnights,by county, trade district and municipality. June August 977 yylke Handelsdistrikt Kommune Tallet pa leirpasser God Oppgaver kjente mottatt fra 977 I alt Overnattinger Nord Utendmenn inger 0 OPPLAND (forts.) Fagernes h d SOrAurdal NordAurdal Vestre Slidre 044 Ostre Slidre.04 Vang Jevnaker h d 0 Jevnaker 06 BUSKERUD Pst. av hele landet Percentage of the whole country 9, 9, 7,8 8, 6,8 6 HOnefoss h d 9. : 060 Ringerike Hole KrOdsherad 6 Hallingdal h d 8 06 Fla Nes ' Gol Hemsedal Al Hol Drammen h d Drammen 067 ROyken 068 Hurum Vikersund/Hokksund h d Sigdal Modum 064 Ovre Eiker 4 74 Kongsberg h d Kongsberg Flesberg : : 06 Rollag Nore og Uvdal VESTFOLD Pst. av hele landet Percentage of the whole country,4,6, 6,, 7 Svelvik/Sande h d Svelvik 07 Sande 8 Horten/Holmestrand h d Hoff 076 Vale 077 Borre TOnsberg h d Sem NOtterOy : : 07 Tjome Sandefjord h d Sandefjord Larvik h d 8 07 Tj0ing 076 Brunlanes Hedrum

79 79 Tabell (forts.). Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger,etter fylke, handelsdistrikt og kommune. Juniaugust 977 Approved camping sites. Number of camping sites and questnights, by county, trade district and municipality. June August 977 Fylke Handelsdistrikt Kommune Tallet pa leirplasser God Oppgaver kjente mottatt fra 977 I alt Overnattinger Nordmenn Utlendinger 08 TELEMARK Pst. av hele landet Percentage of the whole country 9 Porsgrunn h d 080 Porsgrunn 084 Bamble 9 Kragere h d 08 Krager0 087 Drangedal 9 Skien h d 0806 Skien 08 Siljan 089 Nome 94 VestTelemark h d 088 Seljord 089 Kviteseid 080 Nissedal 08 Fyresdal 08 Tokke 9 Notodden h d 0807 Notodden 08 BO 08 Sauherad 087 Hjartdal 96 Rjukan h d 086 Tinn 084 Vinje _ ,6 7,7,, 4, : : : AUSTAGDER Pst. av hele landet Percentage of the whole country Riser/Tvedestrand h d 090 Riser 09 Gjerstad 09 Vegardshei 094 Tvedestrand Arendal/Grimstad h d 0904 Grimstad 099 Froland 090 Oyestad 09 TromOY 09 HisOY 099 Amid Lillesand h d 096 Lillesand 4 Setesdal h d 097 Evje og Hornnes 098 Bygland 0940 Valle 094 Bykle ,, 8, 0, 4,

80 80 Tabell (forts.). Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger,etter fylke, handelsdistrikt og kommune. Juniaugust 977 Approved camping sites. Number of camping sites and guestnights,by county, trade district and municipality. June August 977 Fylke Handelsdistrikt Kommune 977 Tallet pa leirplasser, Overnattinger God Oppgaver Nord Utlendait kjente mottatt fra menn I inger 0 VESTAGDER Pst. av hele landet Percentage of the whole country Kristiansand h d 00 Kristiansand 04 Vennesla 08 SOgne Mandal h d 00 Mandal 0 Marnardal 09 Lindesnes Farsund h d 00 Farsund 0 Lyngdal 04 Hnebostad Flekkefjord h d 004 Flekkefjord 07 Kvinesdal 046 Sirdal ,, 6,4 7, 4, , ROGALAND Pst. av hele landet Percentage of the whole country Egersund h d 0 Eigersund Sokndal Lund Jaren h d 9 Ha 4 Sandnes h d 0 Sandnes Stavanger h d 0 Stavanger 4 Sola 0 Strand Hjelmeland Haugesund h d 06 Haugesund 49 KarmOy 4 Vindafjord Sand/Sauda h d 4 Suldal Sauda ,4,6,,, : HORDALAND Pst. av hele landet Percentage of the whole country SOndre Sunnhordland h d Etne 4 Olen 4 Nordre Sunnhordland h d 9 BOmlo Stord Fitjar 4 Kvinnherad ,6,7,0,6 8, '

81 8 Tabell (forts.). Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger,etter fylke, handelsdistrikt og kommune. Juniaugust 977 Approved camping sites. Number of camping sites and guestnights,by county, trade district and municipality. June August,977 Fyke Handelsdistrikt Kommune Tallet pa leirplasser God Oppgaver kjente mottatt fra 977 I alt Overnattinger Nord Utlendmenn inger HORDALAND (forts.) Odda h d 7 7 Jondal : : 8 Odda Ullensvang Eidfjord Bergen h d 9. : 0 Bergen Kvam Fusa Samnanger 4 Sund Voss h d Ulvik : : 4 Granvin Voss Ytre Nordhordland h d 6 Lindas 66 Masfjorden 4 SOGN OG FJORDANE Pst. av hele landet Percentage of the whole country 7,4 7,9,,9 7,9 4 Ytre Sogn h.d Gulen 4 Hyllestad 46 Hoyanger Indre Sogn h d 4. : 47 Vik Balestrand Leikanger.,.. 40 Sogndal G Aurland L mrda l Ardal..., Luster FOrde h d 4 : 40 Gaular JOlster *TOOO0000* FOrde 7 Flor0 h.d $ Flora 8 Nordfjord h d VagsOy 44 Selje 44 Eid Hornindal ,..' Gloppen Stryn MORE OG ROMSDAL Pst. av hee landet Percentage_ of the whole country 7,4 7,7 4,7 4,,7 4 Ulsteinvik h.d HerOY 6 Ulstein... 7 Hareid

82 8 Tabell (forts.). Godkjente leirplasser. Tallet p leirplasser og overnattinger,etter fylke, handelsdistrikt og kommune. juniaugust 977 Approved camping sites. Number of. camping sites and guestnights,by county, trade district and municipality. June August 977 Fylke Handelsdistrikt Kommune 977 Tallet pa leirplasser Overnattinger God Oppgaver Nord Utlend I alt kjente mottatt fra menn inger MORE OG ROMSDAL (forts.). 4 Volda/Orsta h d 6 9 Volda 0 Orsta Stranda h d 7 : : 4 Norddal Stranda Sykkylven 44 Alesund h d Alesund Orskog 6 Stordal Molde h d 4 0 Molde Vestnes 4 Nesset Aukra. 48 Frwna Andalsnes h d Rauma SunndalsOra h d Tingvoll Sunndal Kristiansund h d Kristiansund 4 Avery 69 Aure 4 Surna h d Surnadal Rindal 7 Halsa 6 SORTRONDELAG i Pst. av hele landet Percentage of the whole country,9,6 4,,7, 4 Oppdal h d Oppdal Rennebu ROros/StOren h d ROros Holtalen 648 Midtre Gauldal Hitra/Froya h d 67 Hitra 44 Orkanger h d Hemne 6 Snillfjord 68 Orkdal 4 Trondheim h d Trondheim Melhus Skaun 66 Malvik Selbu 66 Tydal Nordre Fosen h d 6 Orland 60 Afjord Osen

83 8 Tabell (forts.). Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger,etter fylke, handesdistrikt og kommune. Jimi anqust 77 Apprnne(7 cm,mping sites. Number of camping sites and guestnights, by county, trade district and municipality. June August 977 Fylke Handelsdistrikt Kommune Tallet pa leir lasser God Oppgaver kjente mottatt fra 977 alt Overnattinger Nord Utendmenn inger 7 NORDTRONDELAG Pst. av hele landet Percentage of the whole country,6,8,8,7, 46 StjOrdalshalsen h d Meraker StjOrdal Levanger'hd Frosts 4 'esi Levanger Verdal 79 InderOY 4 Steinkjer h d Steinkjer '!) Snasa Namsos h d Namsos 7 Namdalseid HOylandet ) 744 Overhalla 4 44 Grong h d Lierne 79 ROyrvik. :. 740 Namsskogan Grong ROrvik h d 7 00 (<7 70 Vikna 7 \roy L, 7 Leka 8 NORDLAND Pst. av hele landet Percentage of the ijhole country 6,7 6,8 4,,6,4 44 BronnOysund h d BrOnnOy MosjOen h d Vefsn Grane Hattfjelldal SandnessjOen h d Alstahaug 8 Leirfjord 4A4 Mo/Nesna h d Nesna 8 Hemnes 8 Rana BodO h d BodO R Gildeskal Beiarn 848 Steigen.. Fauske h d Saltdal r Fauske : Sorfold HamarOY Lofoten h d Fakstad 860 VestvggOY 86 ArAgail

84 84 Tabell (forts.). Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger,etter fylke, handelsdistrikt og kommune. Juniaugust 977 Approved camping sites. Number of camping sites and guestnights by county, trade district and municipality. June August Fyike Handelsdistrikt Tallet pa leirplasser Overnattinger Kommune God Oppgaver Nord Utlendkjente mottatt fra menn I it inger 8 NORDLAND (forts.) Narvik h d Narvik Tysfjorden 8 Lodingen Ballangen Vesteralen h d Hadsel 870 Sortland 87 AndOy TROMS Pst. av hele landet Percentage of the whole country,,0,9,4 Harstad h d Harstad 9 Kv.Tfjord 9 Skanland 4 Indre SrTroms h d Gratangen 90 Lavangen 9 Bardu Finnsnes h d Malselv TranOY Tromso h d Troms0 9 Balsfjord 98 Lyngen 99 Storfjord SkjervOy h d 940 Kafjord 94 Nordreisa Kvwnangen , FINNMARK Pst. av hele landet Percentage of the whole country,,8,6 0,7 4 Alta h d 0 0 Kautokeino 0 Alta Hammerfest h d 00 Hammerfest 06 SOrOysund.. 07 Kvalsund 4 Honningsvag/Kj0efjord h d Nordkapp ' 00 Porsanger Karasjok 0 Lebesby Vads0 h d Vads0 0 Tana Nesseby 46 Kirkenes h d 00 SrVaran er

85 8 Tabell. Herbergevirksomhet ellers. Tallet pa bedrifter, senger og rom. By og herredskommuner. 976 Operation of other lodging places. Number of establishments, beds and rooms. Urban and rural municipalities. 976 I alt Bykommuner Herredskommuner Total Urban munici alities Rural munici alities Tallet pa bedrifter Number of establishments Tallet pa senger ( 000) Number of beds ( 000) Tallet pa rom ( 000) Number of rooms ( 000). 6 Tabell 4. Herbergevirksomhet ellers. Tallet pg gjestedogn etter nasjonalitet. By og herredskommuner. 976 Operation of other lodging places. Number of guestnights by nationality. Urban and rural municipalities. 976 GJESTEDOGN I ALT GUESTNIGHTS, TOTAL... Bykommuner Herredskommuner I alt TotaZ Urban municipalities Rural municipalities Antall Prosent Antall Prosent Antall Prosent Number Per cent Number Per cent Number Per cent ,0 00, ,0 Faste gjester Permanent guests Ovrige gjester Other guests Gjester fra Norge Guests from Norway. Gjester fra andre nordiske land Guests from other Nordic countries Gjester fra Europa ellers Guests from rest of Europe Gjester fra land utenfor Europa Guests from countries outside Europe 678, 8 84,9 44 4, 68,,,0 49, 86 6, 04 67, ,7 7 7, 88 6,4 8, ,8 9,7 7, 9 6,0 4,4 Tabell. Herbergevirksomhet ellers. Tallet pa gjestedogn etter sesong og nasjonalitet. 976 Operation of other lodging places. Number of guestnights by season and nationality. 976 Hele gret The whole year Vintersesongen januarapril Winter season JanuaryApril Sommersesongen maiseptember Summer season MaySeptember Oktober,desember October December GJESTEDOGN I ALT GUESTNIGHTS, TOTAL... Faste gjester Permanent guests Ovrige gjester Other guests Gjester fra Norge Guests from Norway. Gjester fra andre nordiske land Guests from other Nordic countries Gjester fra Europa ellers Guests from rest of Europe Gjester fra land utenfor Europa Guests from countries outside Europe

86 86 Tabell 6. Herbergevirksomhet ellers. Bedrifter som var apne og gjestedogn,etter maned og sesong. Kapasitetsutnytting for senger. By og herredskommuner. 976 Operation of other lodging places. Establishments which were open and guestnights,by month and season. Utilization of bed capacity. Urban and rural municipalities. 976 Andel av tallet pa bedrifter i alt Maned, som var Gjesesong apne i ste Month, maneden dogn season Part of Guestnumber nights of est. ablish ments open in the month Pst. P.c. I alt Total 000 Pst. av gjestedogn Kapasifor tetsuthele nytting aret for Percen senger tags Utiliof zation guest of bed nights capafor all city the year Bykommuner Herredskommuner Urban municipalities Rural municipalities Andel_ av Pst. av tallet gjestedogn Kapasi pa bedriftefor tetsuthele nytting i alt som var Gjealone i ste aret for Percen senger maneden dogn tage Utiliof zation Part of Guestnumber nights guest of bed of est nights capafor all city ablish ments the open year in the month Andel av tallet pa bedrifter i alt son var Gjeapne i stemaneden dogn Part of Guestnumber nights of establishments open in the month Pst. P.c. 000 Pst. P.c. 000 Pst. av gjestedogn Kapasifor tetsuthele nytting aret for Percen senger tage Utiliof zation guest of bed nights capafor all city the year HELE ARET THE WHOLE YEAR VINTERSE SONG EN I ALT WINTER SEASON, TOTAL Januar January Februar February 8 Mars March 6 April April 68 SOMMERSESON GEN I ALT SUMMER SEA SON, TOTAL.. Mai May Juni June.. 9 Juli July.. 98 August August 97 September September OKTOBER DESEMBER I ALT OCTOBER DECEMBER, TOTAL Oktober October 4 November November 4 Desember December ,0 8,4 00,0 47, ,0 4,8 9, 8, 69 4, 4, 96, 6,9 07 4,6 7, 70 84, 7, 48 4,,4 7,4 40, 7 9 6,0 4,4 9 8,0 9,4 4 9, 4, ,8 44, ,4 4, 7 8, 40, 7 88,8 40, ,7 40,4 99 7,7 4, 900 8,6, , 6,9 46, 7,0 79 7,9 46, , 8, 466 0,, 97 76, 48, ,8 0, , 9, ,0 64, , 6,8 66 4,6 4, 99 0,, , 4,6 7,, 77 8,0 49, ,8, 76,8 9, 66 7, 4, 0 0,4,8 0 4,9, ,4 44, 9 4, 4, 9 4, 0, 6 9,9 4, 8 0,4,6 6,6 6, 6 77,0 6,8 4 86,9 9,

87 87 Tabell 7. Herbergevirksomhet ellers. GjestedOgn i de enkelte maneder og sesonger, etter gjestenes nasjonalitet. Prosent. 976 Operation of other lodging places. Guestnights by month, season and nationality. Percentage distribution. 976 MAned, sesong Month, season Faste I alt gjester Total Permanent I alt guests Total GjestedOgn i prosent Percentage guestnights Ovrige gjester Other guests Gjester fra Gjester fra Gjester fra andre nord Europa Norge iske land ellers Guests from Guests from Guests from Norway other Nordic rest of countries Europe Gjester fra land utenfor Europa Guests from,countries outside Europe HELE ARET THE WHOLE YEAR 00,0, 84,9 4,,,,0 VINTERSESONGEN WINTER SEASON 00,0 6,8 8, 6,4,,9 0,7 Januar January 00,0 7, 7,7 47,7,,9,0. Februar February 00,0,9 84, 44, 7,, 0, Mars March 00,0 4,4 6,6 9, 0,8 4,7 0,6 April April 00,0 4,4 8,6 68,7,0,0 0,9 SOMMERSESONGEN SUMMER SEASON 00,0 9,4 90,6,8,7 8, 4,6 Mai May 00,0,7 76, 6, 9, 8,,8 Juni June 00,0 0,8 89,,0, 8,9 4, Juli July 00,0 4, 9,7 49,0 8,,9, August August 00,0 6, 9,7,4,, 4, September September 00,0 7, 8,7 6, 7,0 8,0 4, OKTOBERDESEMBER OCTOBERDECEMBER 00,0 6,7 6,,,,6, Oktober October 00,0,8 66, 9,4,9,,6 November November 00,0 8, 6,8,, 4, 0,9 Desember December 00,0 8,8 6, 44,9 0,8 4,6 0,9 Tabell 8. Herbergevirksomhet ellers. GjestedOgn etter sesong og nasjonalitet. By og herredskommuner. Prosent. 976 Operation of other lodging places. Guestnights by season and nationality. Urban and rural municipalities. Percentage distribution. 976 Faste I alt gjester Total Permanent I alt guests Total GjestedOgn i prosent Percentage guestnights Ovrige gjester Other guests Gjester fra Gjester fra Gjester fra andre nord Europa Norge iske land ellers Guests from Guests from Guests from Norway other Nordic rest of countries Europe Gjester fra land utenfor Europa Guests from countries outside Europe Bykommuner Urban municipalities HELE ARET THE WHOLE YEAR 00,0, 67,9 7,,9,7 6,0 Vintersesongen Winter season 00,0 46,6,4 6,7,4,9,4 Sommersesongen Summer season 00,0 9,8 80, 7,6 4,4 9, 9,0 Oktoberdesember OctoberDecember 00,0,4 46,6 7, 4,,7,4 Herredskommuner Rural municipalities HELE ARET 00,0 6, 9,7 6,4 6,8,,4 Vintersesongen 00,0, 94,7 64, 6,4,8 0,4 Sommersesongen 00,0,9 96, 6,4, 8,, Oktoberdesember 00,0, 77,7 67,0 6, 4,4 0,

88 Tabell 9. Ungdomsherberger, turisthytter o.. ) 976 og 977 Youth hostels, tourist huts etc. ) 976 and Landslaget for Den Norske Foreningen til Norske Ungdomsherberger Turistforening SkiIdrettens Fremme The Norwegian Youth The Norwegian The Association for Hostels Association Mountain Touring Club Promotion of Skiing ) 977 ) Herberger, hytter o.l. Hostels, huts and lodges Senger Beds Medlemmer Members Gjester (besok) Guests Overnattinger Guestnights Nordmenn Norwegians Utlendinger Foreis ers ) Disse overnattingssteder er i prinsippet ogsg med i statistikken over herbergevirksomhet utenom hoteller og leirplasser. ) Sesongen til ) Sesongen til ) These accommodations are in principle also included in the statistics on the operation of lodging places other than hotels and camping sites. ) The season September 97 to August 976. ) The season September 976 to August 977. Tabell 40. Hotell og pensjonatvirksomhet. Bedrifter, sysselsatte og bruttoinntekter ), etter fylke. 974 Operation of hotels, boarding houses etc. Establishments, employed persons and gross receipts ), by county. 974 Fylke County I ALT TOTAL Ostfold Akershus Oslo Hedmark Oppland Buskerud Vestfold Telemark AustAgder VestAgder.. Rogaland Hordaland... Sogn og Fjordane MOre og Romsdal SrTrOndelag NordTrondelag Nordland Troms Finnmark Hotell og pensjonatvirksomhet i alt Hotelldrift Operation of hotels, Operation of hotels boarding houses etc. Drift av leirplasser Operation of camping sites Herbergevirksomhet ellers Operation of other lodging places Tal Tal Tal Tal Tallet let Tallet let Tallet let Tallet let 0. be 0, Brut 0 be 0 Brut pg be pg Brut pa be pa Brutdrif sys to drif sys to drif sys to drif sys toter sel inn ter sel inn ter sel inn ter sel inn Number satte tekter Number satte tekter Number satte tekter Number satte tekter of es Em Gross of es Em Gross of es Em Gross of es Em Gross tab ploy rece tab ploy race tab ploy rece tab ploy rece Zish ed ipts Zish ed ipts Zish ed ipts Zish ed i.pts ments per ments per ments per ments persons sons sons sons kroner kroner kroner kroner ) Omfatter bare bruttoinntekt av overnattingsvirksomhet. ) Including only gross receipts from guest nights service K i d e: Bedriftstelling 974 (Statistiske fylkeshefter). Source: Census of Establishments 974 (Statistical County Reports)

89 . 89 Tabell 4. Hotell og pensjonatvirksomhet. Tallet pa bedrifter som var apne og gjestedogn for godkjente hotelier, godkjente leirplasser og herbergevirksomhet ellers, etter maned. 976 Operation of hotels, boarding houses, etc. Number of establishments which were open and guestnights by approved hotels, approved camping sites and operation of other lodging places,by month. 976 Godkjente ho teller I alt Total Approved hotels Tallet pa Tallet pa GjestedOgn GjestedOgn apne apne Number of guestnights Number of guestnights bedrifter bedrifter Number of Nord Utlend Number of Nord Utlendestab I alt menn inger estab I alt menn inger Zishments Totul Norwe Foreig Zishments Total Norwe Foreigopen gians ners open gians ners 000 HELE ARET THE WHOLE YEAR Vintersesongen i alt Winter season, total Januar January Februar February Mars March April April Sommersesongen i alt Summer season, total Mai May Juni June Juli July August August September September Oktoberdesember i alt OctoberDecember, total Oktober October November November Desember December HELE ARET THE WHOLE YEAR Godkjente leirplasser Approved camping sites Tallet pa GjestedOgn gpne Number of guestnights bedrifter Number of Nord Utlendestab I alt menn inger Zishments Total Norwe Foreigo en sians ners Herbergevirksomhet ellers Operation of other lodging places Tallet pa Gjestedogn apne Number of guestnights bedrifter Number of Nord Utlendestab I alt menn inger Zishments Total Norwe Foreigo en ians ners Vintersesongen i alt Winter season, total Januar January Februar February Mars March April April Sommersesongen i alt Summer season, total Mai May Juni June Juli July August August September September Oktoberdesember i alt OctoberDecember, total Oktober October November November Desember December

90 Tabell 4. Personer innreist til Norge direkte fra ikkenordiske land med fly eller skip, etter nasjonalitet. 977 Persons arrived in Norway direct from ronnordic countries by air or sea, by country of citizenship. 977 Statsborgere i Country of citizenship Med fly og skip i alt By air and sea, total 90 Med fly By air Med skip By sea Av dette Of which I alt I alt Carder Fles TotaZ Fornebu Sola Total moen land I ALT TOTAL NORDISKE LAND NORDIC COUNTRIES. Norge Norway Danmark Denmark Finland Finland Island Iceland Sverige Sweden IKKENORDISKE LAND NONNORDIC COUNTRIES Belgia og Luxembourg Belgium and Luxembourg Bulgaria Bulgaria Frankrike France Hellas Greece Irland Ireland Italia Italy Jugoslavia Yugoslavia Nederland Netherlands Polen Poland Portugal Portugal Romania Rumania Sovjetunionen Soviet Union Spania Spain Storbritannia og NordIrland United Kingdom Sveits Switzerland Tsjekkoslovakia Czechoslovakia Tyrkia Turkey Ungarn Hungary VestTyskland West Germany OstTyskland East Germany Osterrike Austria Europa ellers Rest of Europe.. Canada Canada Sambandsstatene United States Amerika ellers Rest of America '

91 Tabell 4 (forts.). Personer innreist til Norge direkte fra ikkenordiske land med fly eller skip, etter nasjonalitet. 977 Persons arrived in Norway direct from nonnordic countries by air or sea, by country of citizenship Statsborgere i Med fly og skip i alt I alt Fornebu Med fly Med skip Av dette Gardermoen Sola Flesland I alt Den Arabiske Republ. Egypt United Arab Republic Egypt SrAfrika South Africa Afrika ellers Rest of Africa India India Indonesia Indonesia Iran Iran Israel Israel Japan Japan Kina, folkerepublikken China, People Republic Pakistan Pakistan Thailand Thailand Asia ellers Rest of Asia AustralSambandet Australia Oseania ellers Rest of Oceania StatslOse, ukjent nasjonalitet Stateless, unknown nationality

92 Statsborgere i 9 Tabell 4. Personer innreist til Norge direkte fra ikkenordiske land med fly og skip, etter nasjonalitet og maned. 977 I alt Januar Februar Mars Total January February March April April Mai May I ALT NORDISKE LAND Norge Danmark Finland Island Sverige IKKENORDISKE LAND Belgia og Luxembourg Bulgaria Frankrike Hellas Irland Italia Jugoslavia Nederland Polen Portugal Romania Sovjetunionen Spania Storbritannia og NordIrland Sveits Tsjekkoslovakia Tyrkia Ungarn VestTyskland OstTyskland Osterrike Europa ellers Canada Sambandsstatene Amerika ellers Den Arabiske Republikk Egypt SOrAfrika Afrika ellers India Indonesia Iran Israel Japan Kina, folkerepublikken Pakistan Thailand Asia ellers AustralSambandet Oseania ellers StatslOse, ukjent nasjonalitet 6 4

93 Persons arrived in Norway direct from non Nordic countries by air and sea, by country of citizenship and month. 977 Juni June Juli July August August September Oktober September October 9 November November Desember December Country ' of citizenship TOTAL NORDIC COUNTRIES Norway Denmark Finland Iceland Sweden NONNORDIC COUNTRIES Belgium and Luxembourg 6 9 Bulgaria France Greece Ireland Italy Yugoslavia Netherlands Poland Portugal Rumania Soviet Union Spain United Kingdom Switzerland Czechoslovakia Turkey Hungary West Germany East Germany Austria Rest of Europe Canada United States Rest of America United Arab Republic Egypt South Africa Rest of Africa India 7 76 Indonesia Iran Israel Japan China, People Republic Pakistan Thailand Rest of Asia Australia Rest of Oceania Stateless, unknown nationality

94 Tabell 44. Reisevalutainntekter og utgifter. Mill. kr Travel currency receipts and expenditure. Million kroner 94 Valuta fra In currency of I ALT TOTAL Danmark Denmark Finland Finland Island Iceland Sverige Sweden Belgia og Luxembourg Belgium and Luxembourg Storbritannia og N.Irland United Kingdom Frankrike France Italia Italy Nederland Netherlands Spania Spain "Sveits Switzerland VestTyskland West Germany Osterrike Austria Canada Canada Sambandsstatene United States Andre land Other countries Inntekter ) Receipts )Utgifter Expenditure ) Utlendingers utgifter til reiser med norske ruteskip og fly er ikke medregnet. ) Excluding foreigners' travel expenses on Norwegian ships and aircrafts to and from Norway. Tabell 4. Andelen av personer pa ferietur Prosent Percentage of persons on holiday Sommeren 974 Personer pa Summer 974 ferietur Av dette Of which Pasken siste ar Julen Vin eller Hosten (varen) i alt 97 teren flere ferie Persons Christ 974 I alt ferie Autumn Easter tur been on mas Winter Total turer (spring) holilast year, holiday or day more total holidays ALLE PERSONER ALL PERSONS Alder Age 4 ar years 4 ",/ 4 " 74 " II KjOnn Sex Menn Males Kvinner Females Husholdningsinntekt Household income Under kroner kroner " kroner og over and over BostedsstrOk Type of area Tettbygd, over innbyggere Densely populated, over inhabitants Tettbygd, innbyggere Densely populated, inhabitants Tettbygd, under innbyggere Densely populated, under inhabitants Spredtbygd Sparsely populated K i d e: NOS Ferieundersokelsen 974. Source: NOS Holiday Survey 974.

95 Tabell 46. Andelen av personer pa ferietur forskjellige arstider i 969/70 og 97/74. Prosent Percentage of persons on holiday at different times of the year. 969/70 and 97/74 9 Pasken HOsten Julen Vinteren (vhren) Autumn Christmas Winter Easter I alt (spring) Total Sommer Sumner Av dette Of which eller flere ferietur ferieturer holiday or more holidays 969/ / K i d e: NOS FerieundersOkelsen 970 og NOS FerieundersOkelsen 974. Source: NOS Holiday Survey 970 and NOS Holiday Survey 974. Tabell 47. Personer pa ferietur forskjellige arstider i 97/74, etter ferieomrade. Prosent Persons on holiday at different times of the year 97/74, by holiday area. Per cent Ferieomrade Holiday area Danmark, Finland, Nord TrOn Vest SOr Ost Arstider I alt Island, Norge delag landet landet landet Sverige Times of the year Total Northern Middle Western Southern Eastern Denmark, Norway Norway Norway Norway Norway Finland, Ice land, Sweden Tallet pa personer Utlandet Uoppsom ellers gitt svarte Other Un Number countries known of (abroad) respondents HOsten 97 Autumn Julen 97 Christmas Vinteren 97 Winter Pasken (varen) 974 Easter (spring) Sommeren 974 Summer Lengste ferietur The longest holiday Nest lengste ferietur The next to the longest holiday K i d e: NOS FerieundersOkelsen 974. Source: NOS Holiday Survey Tabell 48. Personer pa ferietur forskjellige arstider i 97/74, etter type natur ph feriestedet. Prosent Persons on holiday at different times of the year 97/74, by type of nature in holiday area. Per cent Arstider Times of the year Type natur pa feriestedet Tallet Type of nature in holiday area Fjell Innlandegitt son Uopp personer Skogs I alt StOrre Kyst on trak TotaZ by omrhde rhde ellers Unknown Number svarte ter Larger Coastal Moun Other Forest city area tamn interior of respondents area area area Julen 97 Christmas Pasken (varen) 974 Easter (spring) Sommeren 974 Summer Lengste ferietur The longest holiday Nest lengste ferietur The next 'to the longest holiday K ilde: NOS Ferieundersokelsen974. Source: NOS Holiday Survey

96 abell 49. Personer pa ferietur forskjellige arstider i 97/74, etter viktigste overnattingsmate. Prosent Persons on holiday at different times of the year 97/74, by main type of accomodation. Per cent 96 rstider ines of e year I alt Total Hos slektninger With relatives Hotell Hotel Viktigste overnattingsmate Main type of accommodation Camping, hytte Camping, holiday cabin Hotell o.l. Hotel "etc. Leid hytte, hus, leihgbet Rented holiday cabin (apartment) Tur ist Pen heim, sjo tur Motnat, istell, gjest hytmotgiv te, ellen, fjell hytkro, stue, te, hyt hytte camp te Touinghytte Bo net and pening sion/ Motel/ ho cause, bin, court inn (cabin) moun (ca tamn bin) inn (cabin) Telt Tent Ungdomsherberge Youth hostel Campingvogn Caravan Egen hytte, fritidshus, leilighet Own holiday cabin (apartment) Lant hytte, bus, leihgbet Borrowed holiday cabin (apartment) Privat Privately Hos venner, kjente With friends, acquaintances Tailet pa personer som svarte Number of respondents Andre, privat Others, privately An net, uoppitt 0thens, unknown 'len 97 Iristmas. isken raren) 74 ;star pring) ,mmeren 74 miner Lengste ferietur The longest holiday Nest lengste ferietur The next to the longest holiday i d e: NOS FerieundersØkelsen974. Source: NOS Holiday Survey 974.

97 Tabell 0. Personer ph ferietur eller ikke i tiden 4. juni. august 976. Prosent Persons on holiday or not in the period 4 June August 976. Per cent KjOnn Alder Familietilknytning Utdanning Yrke BostedsstrOk Sex Age Family connection Education Occupation Ty se of area ALLE PERSONER ALL PERSONS 97 Var ph Var ikke ferietur pa ferietur i tiden i tiden 4. juni 4. juni Uopp I alt. august. august gitt Total On holiday Not on hozi Unin the day in the known period period 4 June 4 June August August Tallet ph personer som svarte Number of respondents KJONN SEX Menn Males Kvinner Females ALDER AGE 4 Ar years 4 If 4 If 79 " FAMILIETILKNYTNING FAMILY CONNECTION Ugifte Unmarried Gifte, med barn Married, with children Gifte, uten barn Married, without children FOr gifte, med barn Previously married, with children For gifte, uten barn Previously married,without children UTDANNING EDUCATION Ungdomsskolenivh Primary school level Gymnasniva Secondary school level YRKE OCCUPATION Industri, bygge og anleggsarbeid Manufacturing, building and construction work Jordbruks, skogbruks og fiskearbeid Agriculture, forestry and fishing work Annet inntektsgivende arbeid Other profitmaking work HusmOdre Household work (at home).... Andre Others BOSTEDSSTROK TYPE OF AREA Oslo Andre storre og sentrale, tettbygde kommuner Other larger and central, densely populated municipalities Mellomstore og mindre sentrale, tettbygde kommuner Middleand less central, densely populated municipalities Spredtbygde og lite sentrale kommuner Sparsely populated and less central municipalities K i d e: Statistisk ukehefte nr. 0, 977. Ferietur sommeren 976. Source: Weekly Bulletin of Statistics no. 0, 977. Holidays in the summer 976.

98 Tabell. Personer som var bortreist eller ikke bestemte uker i tiden 4. juni. august 976. Prosent Persons away on holiday or not certain weeks in the period 4 June August 976. Per cent Uker i tiden 4. juni. august 976 I alt Weeks in the period Total 4 June August Var borte Var ikke Tallet pa reist pa bortreist personer ferietur pa ferietur som svarte Away on Not away on Number of holiday holiday respondents Alle personer All persons ) 4 ) 90 Mandag.4. sondag 0. juni Monday 4 Sunday 0 June Mandag. sondag 7. juni Monday Sunday 7 June Mandag 8. juni sondag 4. juli Monday 8 June Sunday 4 July Mandag. sondag. juli Monday Sunday July Mandag. sondag 8. juli Monday Sunday 8 July Mandag 9. sondag. juli Monday 9 Sunday July Mandag 6. juli sondag. august Monday 6 July Sunday August Mandag. sondag 8. august Monday Sunday 8 August Mandag 9. soudag. august Monday 9 Sunday August Mandag 6. sondag. august Monday 6 Sunday August ) Andelen som var bortreist pa ferietur en eller flere uker i alt i tidsrommet 4. juni. august. ) Andelen som ikke var bortreist pa ferietur i noen av ukene i tidsrommet 4. juni. august. ) The part going away on holiday one week or more, total in the period 4 June August. ) The part not going away on holiday in the weeks in the period 4 June August. K i d e: Statistisk ukehefte nr. 0, 977. Feritur sommeren 976. Source: Weekly Bulletin of Statistics no. 0, 977. Holidays in the summer 976.

99 99 Tabell. Personer ph ferietur i tiden 4. juni. august 976, etter hvor de reiste pa (den lengste) turen. Prosent Persons on holiday in the period 4 June August 976, by type of holiday area on the (longest) trip. Per cent KjOnn Alder Familietilknytning Utdanning Landsdel for bosted Sex Age Family connection Education Area of residence Ferieomrade ) Holiday area ) SOr Tallet Europa, pa Danmark, Nord og Nord Ut per Vest Sr Ost Finland, Mellom Afrika, landet soner Nord Ir on I alt Norge Island, Europa Kanari ellers som landet landet landet Total North delag Sverige Northern Oyene Other svarte West South East Middle ern ern ern ern Norway y Norway Denmark, and Southern coun Number Norway Norway Norway Finland, Central Europe, tries of Iceland, European North (ab res Sweden countriesafrica, road) pond Canary ents Islands ALLE PERSONER ALL PERSONS KJONN SEX Menn Males Kvinner Females ALDER AGE 4 ar years 4 " PI 4 " r, 79 " FAMILIETILKNYTNING FAMILY CONNECTION Ugifte Unmarried Gifte, med barn Married, with children Gifte, uten barn Married, without children Fr gifte Previously married 00 4 UTDANNING EDUCATION Ungdomsskoleniva Primary school level Gymnasnivh Secondary school level LANDSDEL FOR BOSTED AREA OF RESIDENCE NordNorge Northern Norway 00 9 TrOndelag Middle Norway 00 8 Vestlandet Western Norway 00 SOrlandet Southern Norway Ostlandet Eastern Norway ) Det stedet som la lengst fra hjemstedet er registrert som ferieomrade for personer som hadde vmrt flere steder pa (den lengste) ferieturen. ) The place most far away from residence is registered as the holiday area for persons who had been in several places on the (longest) trip. K i d e: Statistisk ukehefte nr. 0, 977. Ferietur sommeren 976. Source: Weekly Bulletin of Statistics no. 0, 977. Holidays in the summer 976.

100 Tabell. Personer pa ferietur i tiden 4. juni. august 976, etter avstand til ferieomrade. Prosent Persons on holiday in the period 4 June August 976, by distance to the holiday area. Per cent. KjOnn Alder Familietilknytning Utdanning Viktigste transportmiddel Sex Age Family connection Education Main type of transportation I alt TotaZ 00 Avstand) til ferieomrade Distancel) to holiday area Tallet pa 000 personer Under km og son svarte over Number of km km km km km km and respondents over ALLE PERSONER ALL PERSONS KJONN SEX Menn Males Kvinner Females ALDER AGE 4 ar years *4 " It " " if FAMILIETILKNYTNING FAMILY CONNECTION Ugifte Unmarried Gifte, med barn Married with children Gifte, uten barn Married without children Fr gifte Previously married UTDANNING EDUCATION Ungdomsskoleniva Primary school level Gymnasniva Secondary school level VIKTIGSTE TRANSPORTMIDDEL MAIN TYPE OF TRANSPORTATION Buss Bus Jernbane Railway Bat (offentlig) Ship (public) 00 Fly Aircraft Personbil, leid personbil Private car, rented car Annet privat transportmiddel Other private type ) Avstand fra hjemstedet til det fjerneste stedet personene besokte pa (den lengste) ferieturen. ) The distance grom residence to the most distant place which the persons visited on their (longest) holiday trip. K i d e: Statistisk ukehefte nr. 0, 977. Ferietur sommeren 976. Source: Weekly Bulletin of Statistics no. 0, 977. Holidays in the summer 976.

101 0 Tabell 4. Personer pa ferietur i tiden 4. juni. august 976, etter viktigste transportmiddel pa (den lengste) ferieturen. Prosent Persons on holiday in the period 4 June August 976, by main type of transportation on the (longest) holiday. Per cent KjOnn Alder Familietilknytning Utdanning Landsdel for bosted Sex Age Family connection Education Area of residence I alt Total Kollektivt transportmiddel Collective (public) type Viktigste transportmiddel Main t e of trans ortation Privat Tallet transportmiddel Pa Private typepersoner Privat Annetsom bil, privat Annet svarte Jern Bat Others :leid tran Number Fly Buss bane ferje bil sport of Air Bus Rail ShIT, Private middel responcraft way ferry car, Other dents rented private car ALLE PERSONER ALL PERSONS KJONN SEX Menn Males Kvinner Females ALDER AGE 4 ar years " " " FAMILIETILKNYTNING FAMILY CONNECTION Ugifte Unmarried Gifte, med barn Married, with children Gifte, uten barn Married, without children Fr gifte Previously married UTDANNING EDUCATION Ungdomsskoleniva Primary school level Gymnasniva Secondary school level LANDSDEL FOR BOSTED AREA OF RESIDENCE NordNorge Northern Norway TrOndelag Middle Norway Vestlandet Western Norway SOrlandet Southern Norway Ostlandet Eastern Norway K i d e: Statistisk ukehefte nr. 0, 977. Ferietur sommeren 976. Source: Weekly Bulletin of Statistics no 0, 977. Holidays in the summer 976.

102 0 Tabell. Personer pa ferietur i tiden 4. juni. august 976, etter viktigste overnattingsmate pt (den lengste) ferieturen. Prosent Persons on holiday in the period 4 June August 976, by main type of accommodation on the (longest) holiday. Per cent Viktigste overnattingsmate Main type of accommodation Pensjonat, gjestgiveri, Eget Lant, motell, Hos frituristleid venner, Telt, tids hytte, hytte, kjente, camp bus, bus, ) camping Hos andre Annet, ing lei leihytte, slekt privat uoppvogn hg I alt Hotell herberge lighet ninger With gitt Total Hotel o.l. camp Own With friends, Others, Boarding wed, rela acquain uning holi rented house, inn, tives tances, known motel, cara day cabin, others tourist van cabin, house, private apart apart KjOnn Alder Familietilknytning Utdanning Ferieomrade Tent, Sex het Borro Age Family connection Education Holiday area ALLE PERSONER ALL PERSONS 00 KJONN SEX Menn Males 00 Kvinner Females 00 ALDER AGE 4 ar years 00 4 " 00 4 " " 00 FAMILIETILKNYTNING FAMILY CONNECTION Ugifte Unmarried 00 Gifte, med barn Married, with children 00 Gifte, uten barn Married, without children 00 Fr gifte Previously married 00 UTDANNING EDUCATION Ungdomsskoleniva Primary school level 00 Gymnasniva Secondary school level 00 FERIEOMRADE HOLIDAY AREA NordNorge Northern Norway 00 TrOndelag Middle Norway 00 Vestlandet Western Norway 00 SOrlandet Southern Norway 00 Ostlandet Eastern Norway 00 Danmark, Finland, Island, Sverige Denmark, Finland, Iceland, Sweden 00 Utlandet ellers Other countries 00 ) Omfatter bl.a. overnatting i bat, under apen himmel my. ) Including nights spent on board boats, outdoors etc. pension/ cabin, ment ment ly court cabin, other lodging places Tallet pa personer som svarte Number of respondents K i d e: Statistisk ukehefte nr. 0, 977. Ferietur sommeren 976. Source: Weekly Bulletin of Statistics no. 0, 977. Holidays in the summer 976.

103 0 Tabell 6. Personer bortreist pa helgetur eller ikke bestemte helger i juni eller august 976. Prosent Weekenders or not in certain weekends in June or August 976. Per cent KjOnn LOrdag. sondag. juni Lordag. sondag. august Alder Saturday Sunday June Saturday Sunday August Familietilknytning Tallet Tallet Utdanning Var Var ph ph. personer Yrke Var pa ikke pa pa per Var ph ikke soner BostedsstrOk helge helge helge helgesom som Sex I alt tur tur I alt tur tur svarte svarte Age Total On Not Number Total On Not Number Family connection week on week on Education of res of resend week end week Occupation pondentents pond end end Area of residence ALLE PERSONER ALL PERSONS. KJONN SEX Menn Males Kvinner Females ALDER AGE 4 ar years 4 4 " 79 " FAMILIETILKNYTNING FAMILY CONNECTION Ugifte Unmarried Gifte,med barn Married, with children Gifte, uten barn Married, without children FOr gifte Previously married UTDANNING EDUCATION Ungdomsskolenivh Primary school level Gymnasniva Secondary school level YRKE OCCUPATION Industri, bygge og anleggsarbeid Manufacturing, building and construction work Jordbruks, skogbruks og fiskearbeid Agriculture, forestry and fishing work Annet inntektsgivende arbeid Other profitmaking work HusmOdre Household work (at home) Andre uten inntektsgivende arbeid Others with nonprofitmaking work BOSTEDSSTROK AREA OF RESIDENCE Oslo Andre storre og sentrale, tettbygde kommuner Other larger and central, densely populated municipalities Mellomstore og mindre sentrale tettbygde kommuner Middle and less central, densely populated municipalities Spredtbygde og lite sentrale kommuner Sparsely populated and less central municipalities K I d e: Statistisk ukehefte nr., 977. Helgeturer sommeren 976. Source: Weekly Bulletin of Statistics no., 977. Weekend trips in the summer 976.

104 04 Tabell 7. Personer bortreist pg helgetur bestemte helger i juni og august 976, etter overnattingsmate. Prosent Weekenders in certain weekends in June and August 976, by type of accommodation. Per cent Viktigste overnattingsmate Main t se o accommodation Pensjonat, gjestgiveri, Lant, Eget Hos motell, fri leid venner, turisthytte, camp hub, hus, pa per Telt, tids hytte, ) Tallet Hos kjente, Annet, slekt andre uoppninger privat gitt camping ing lei lei soner I hytte, vogn hg lighet son KjOnn Hotell With With Others, alt herberge Tent, het Borro svarte Sex Hotel rela friends, un Total o.l. camp Own wed, Number Boarding ing holitives acquain known of tances, house, inn, cara day cabin, responmotel, others van cabin, house, dents privatepension/cabin, ment ment tourist apart apartly court cabin, other lodging places LORDAG. SONDAG. JUNI SATURDAY SUNDAY JUNE ALLE PERSONER ALL PERSONS. 00 KJONN SEX Menn Males 00 Kvinner Females LORDAG. SONDAG. AUGUST SATURDAY SUNDAY. AUGUST ALLE PERSONER ALL PERSONS. 00 KJONN SEX Menn Males 00 Kvinner Females ) Omfatter bl. a. overnatting i bat, under hpen himmel my. ) Including nights spent on board, boats, outdoors etc. K i d e: Statistisk ukehefte nr., 977. Helgeturer sommeren 976. Source: Weekly Bulletin of Statistics no., 977. Weekend holidays in the summer 976.

105 Tabell 8. Passasjerer pa batruter mellom Norge og utlandet ( 000) Passengers carried in regular service between Norway and foreign countries ( 000) 0 Rederier/ruter l) Shipowners/routes ) I ALT TOTAL Det Bergenske D/S (BergenStavangerNewcastle, BergenCuxhaven, BergenAmsterdam Fred Olsen NordsjO (Kristiansand S.Amsterdam, Kristiansand S.Harwich) FO/BL ) (OsloKristiansandNewcastle) JahreLine (OsloKiel) DaNoLinjen (OsloFredrikshavn) AarhusOsloLiLjen DFDS (OsloKObenhavn) LarvikLine (LarvikFredrikshavn) Fred Olsen Skagerak (Kristiansand S.Hirtshals) , ) Ruter i 977. ) FO/BL er en sammenslutning av Det Bergenske D/S og Fred Olsen NordsjO. ) Routes in 977. ) FO/BL is a union of Det Bergenske D/S and Fred Olsen Nordsjo. K i d e: Landslaget for Reiselivet i Norge. Source: Norway Travel Association. Tabell 9. Passasjertrafikk i innenlandskrutefart. 000 passasjerer Passengers carried in regular coastal trade. 000 passengers Ar Year Kystruter Lokal I alt Long ruter Total distance Local services services Ferje Bygderuter InnsjOruter BAtruter i ruter Rural Inland havneomrader Ferry district waterway Harbour services services services area services Tabell 60. Passasjerti.afikk med lokalruter my. 976 Passengers carried in short distance services. 976 Rutesag Nature of service Innenfor ruteomradene Service recions I alt Ostfold Rogaland Total Vest Sogn og Agder Fjordane Passasjerer Passengers ( 000) MOre og Romsdal Nordland Nord Finnmark Trondelag I ALT TOTAL Lokalruter Local services Bygderuter Rural district services InnsjOruter Inland waterway services Ferjeruter ) Ferry servicesl) Batruter i havneomrader Harbour area services ) Omfatter bilferjeruter i offentlig veisamband. Medregnet forere og passasjerer. ) Including ferry routes in public road connections. Including drivers and passengers.

106 Tabell 6. Hurtigruten Bergen Kirkenes. Passasjertrafikk Express service Bergen Kirkenes. Passenger traffic Gjennomsnittlig Passasjerer ) Passasjerkilometer) Passengers ) Passengerkms) reiselengde, km' ) Average length qf Ar journey, kms Nord Year SOr Sor Sor over over I alt over I alt I Total North South Total North Southward Total North Southward ward ,4 7,, 44,0 48, 9, 46,0 40,,6 4,6 6, 49,9 47, 7, 9,6 ) Disse tall avviker noe fra tilsvarende tall i rederienes regnskaper. ) En noe endret framgangsmate ved beregningen av passasjerkilometer gjor at tallene fra 97 ikke er helt sammenlignbare med tidligere ar (se Tekstdel, side 8). ) These figures differ somewhat from the corresponding figures of the accounts of the companies. ) As the calculation of passengerkilometres from 97 follows an altered procedure the results for this year are not fully compatible with those for previous years (see Summary in English, page ). Tabell 6. Hurtigruten Bergen Kirkenes. Passasjertrafikk etter maned Express service Bergen Kirkenes. Passenger traffic by month of the year Maned Month Passasjerer Passengers Nordover Northward Sorover Southward I ALT TOTAL Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November Desember December

107 07 Tabell 6. Hurtigruten Bergen Kirkenes. Tallet pa passaslereri) mellom anlopssteder. 976 Express service Bergen Kirkenes. Number of passengersi ) between places of call. 976 Til To I alt Mal Tor Ale Bergen Floro Molde Total Fra From OY vik sund Kristiansund Trond Rorheim vik BrOnn Ysund I ALT TOTAL Bergen Flor0 maloy Torvik Alesund Molde.Kristiansund Trondheim Rorvik BrOnnOysund SandnessjOen Nesna Ornes Bod0 Stamsund Svolvwr Stokmarknes Sortland Risoyhamn Harstad Finnsnes Troms0 SkjervOY Oksfjord Hammerfest HavOysund Honningsvag Kj0efjord Mehamn Gamvik Berlevag Batsfjord Vard0 Vads0 Kirkenes Svalbard ' ) Beregnede tall (se Tekstdel, side 8). ) Calculated figures (see Summary in English, page ).

108 08 Tabell 6 (forts.). Hurtigruten Bergen Kirkenes. Tallet pa passasjerer ) mellom anlopssteder. 976 Express service Bergen Kirkenes. Number of passengersl ) between places of call. 976 Til Sand Stok Ris Stam Svol Sort Bar Finns nessjoen nes Nesna Ornes BodO mark Øy Tromso sund vtr land stad nes Fra hamn I ALT Bergen 7 Flor0 MalOy Torvik Molde 8 Kristiansund.. 7 Trondheim 6 Rorvik 8 BronnOysund... 7 SandnessjOen.. Nesna Ornes 04 BodO 0 Stamsund 49 SvolvTr 44 Stokmarknes... 9 Sortland ) Se note, side 07. ) See note, page 07.

109 09 Tabell 6 (forts.). Hurtigruten Bergen Kirkenes. Tallet pa passasjerer ) mcllom anlopssteder. 976 Express service Bergen Kirkenes. Number of passengers i l between places of call. 976 Ham Hay Honn Kj0 Ber Skjerv Oks mer 0Y ings le Me Gam le Bats Vard0 VadsO Kirke Sval OY fjord mn yk i. fjord nes bard Fra fest sund vas fjord ha vag ALT Bergen.. For0... maloy Toryik.. Alesund. Molde Kristiansund... Trondheim ROryik.. BrOnnOysund SandnessjOen... 9 Nesna... 7 Ornes... 9 Bod0... Stamsund Svoyar. Stokmarknes Sortland RisOyhamn Harstad Finnsnes Tromso SkjervOy Oksfjord HavOysund Hammerfest Honningsvag Kjollefjord Mehamn Gamvik Berlevag Batsfjord Vard0 Vads0 Kirkenes Svalbard ^ ) Se note, side 07. ) See note, page 07.

110 0 Tabell 64. Passasjertrafikken pa flyplasser med ruteanlop. 977 Passenger traffic at airports with scheduled service. 977 I alt Total Innenlandsk Domestic Internasjonal International I alt Total Arrived Kommet Reist Departed I alt Total Kommet Arrived Reist Departed I alt Total Kommet Arrived Reist Departed , !, Flyplass Airport I ALT TOTAL Fornebu Garde rmoen Geiteryggen Kjevik Lista Sola KarmOY Flesland Haukasen FOrde Flor0 Anda Hoyden Vigra Aro Kvernberget ROros Orland Vaernes Namsos BrOnnoy Stokka ROssvoll Bod0 ROst V.TrOY Leknes He lie Skagen Evenes Framnes AndOya. Bardufoss. Langnes SOrkjosen. Hammerfest Alta Banak Valan Mehamn Berlevag HOybuktmoen Vads0 Longyearbyen K i d e: Luftfartsverket. Source: The Civil Aviation Administration.

111 Tabell 6. Selskapsreiser med charterfly. Passasjerer reist fra Norge etter bestemmelsesland Inclusive tours. Passengers departed from Norway by country of destination Bestemmelsesland Country of destination I ALT TOTAL Albania Albania Bulgaria Bulgaria Frankrike France Hellas Greece Italia Italy Jugoslavia Yugoslavia Malta Malta Portugal Portugal Romania Rumania Spania Spain Storbritannia United Kingdom VestTyskland West Germany Osterrikc Austria Gambia Gambia Marokko Morocco Tunisia Tunisia Sri Lanka Sri Lanka Israel Israel Andre Others K i d e: Luftfartsverket. Source: The Civil Aviation Administration.

112 Tabell 66. Reisebyraer. Salg i Norge. Mill. kr Travel agencies. Sales in Norway. Million kroner Reisebyraer Travel agencies g I ALT TOTAL ,0 7,8 879,9 07,,8,69,8 89, 08,0 NSB's reisebyraer Norwegian tate Railways' travel agencies 98,7 06,6,4 0, 46,4 9,4 76,9, 69,7, 6,8 Private reisebyraerl) Private travel agencies ).. 4, 89,4 70, 89,4 0,7 00, 76, 944, Prosentvis arlig vekst Annual increase. Percentage 0,6 6,4,9, 8,6 0,,0 ) Statistikken omfatter kun byraer med full bevilling. ) The statistic only relates to approved agencies. K i d e: Reiselivsdirektoratet. Source: Directorate of Travel and Tourism. Tabell 67. Salg fra private og NSB's reisebyraer, etter fylke. Mill.kr Sales by private and Norwegian State Railways' travel agencies, by county. Million kroner Fylke County I alt Total Prosentvis Okning Percentage increas( Private, reisebyraer Private travel agencies ) NSB's reisebyraer Norwegian State Railways' travel agencies / I ALT TOTAL 89, 08,0,0 76, 944,, 6,8 Ostfold 49, 9,4,0, 40,,6 8,9 Akershus 44,7 8,9 Oslo 84,4 007,4 7,9 74, 884, 09,, Hedmark/Oppland Buskerud 79,0 40,6: 6, 9, 4,,9 44,0 7,8 6,7 7, Vestfold 6,0 68,6, 6, 4,0 9,7,6 Telemark/AustAgder 4, 0,7 9,9, 9, 0,0,6 VestAgder Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane,9 8,9,8 0,7 7,0,9, 8,8 4, 46, 8, 8,,8 4,4 79,8 9,,9 7,6 4,4 0,9,7 MOre og Romsdal SOrTrOndelag NordTrOndelag Nordland Troms Finnmark 4, 70,6 7,7 4,9,7 6, 90,6 7,4 44,, 8, 7, 7, : 4, 88,7 49,7 7,7 4,9,7 00, 6,8 6,6 7,4 44, 0,9 8,0 ) Se note, tabell 66. ) See note, table 66. K i d e: Reiselivsdirektoratet. Source: Directorate of Travel and Tourism.

113 Tabell 68. Reisebyraenes salg etter salgsart. Mill. kr Sales by travel agencies by type of sale. Million kroner. 9?6 9?7 Salgsart Type of sale NSB's Private \reisebyraer I alt reisebyraer ' Norwegian Total Private State Rail ) travel agencies ways' travel agencies I ALT TOTAL 89, 08,0 76, 944,, 6,8 Flybilletter Airlinetickets 80,0 970,8 Selskapsreiser Inclusive tours 7,0 6,0 Egne arrangementer Own arrangements 98, 46,8 Bat, bussbilletter og hotellopphold Ship, bus tickets and hotez accommodation 0,6 66, Jernbanebilletter Railway tickets,8 47, Annet salg (andre arr. my.) Other vales (other arrangements etc.) 79,6 8,4 NSB's kjopte tjenester fra private selskaper ogbillettermottatt fra annet NSBtjenestested samt tilfedige provisjoner Services buyed by Norwegian State Railways from private companies and tickets received from other Norwegian State Railways' services and also incidental comissi:ons 6,7 7,8 NSB: Fradrag (billettersolgt til annet NSBreisebyra) Norwegian State Railways' deduction (tickets sold to another Norwegian State Railways' travel agency),8,9 69,0 8,9 8,0 46,9 40,0 478,0,0 48,0 84,4 0,,7 6,6 9, 07,7, 8,4 49,8, 86,0 9,0 79,6 8,4 6,7 7,8,8,9 Ufullstendig spesifisert salg i private byraer Incompletely specified sales by private agencies 7, 6,9 7, 6,9 ) Se note, tabell 66. ) See note, table 66. K i d e: Reiselivsdirektoratet. Source: Directorate of Travel and Tourism.

114 4 Tabell 69. Den Norske Hytteformidling A/S. Overnattinger etter nasjonalitet, sesong og distrikt. 976/977 Norwegian Log Cabin and ChaletHolidays Inc. Guestnights by nationazity, season and district. 976/977 Distrikt I alt Norge Danmark Sverige Nederland Tyskland Andre District Total Norway Denmark Sweden Netherlands Germany Others VINTEREN 976/977 WINTER 976/977 I ALT TOTAL Hallingdal Valdres Gudbrandsdalen Osterdalen Telemark/Numedal Oslo omland In the neighbourhood of Oslo Vestlandet Western Norway.. Trondelag Lofoten SONMEREN 977 SUMMER 977 I ALT TOTAL Hallingdal Valdres Gudbrandsdalen Osterdalen Telemark/Numedal Oslo omland In the neighbourhood of Oslo Vestlandet Western Norway.. TrOndelag Lofoten ' K i d e: Den Norske Hytteformidling A/S. Source: Norwegian Log Cabin and ChaletHolidays Inc.

115 Tabell 70. Folkeferie A/S. Overnattinger etternasjonalitet, sesong og distrikt. 976/977 Folkeferie A/S. Guestnights by nationality, season and district. 976/977 Distrikt I alt Norge Danmark Sverige Nederland Tyskland Andre District Total Norway Denmark Sweden Netherlands Germany Others VINTEREN 976/977 WINTER 976/977 I ALT TOTAL Hallingdal Valdres Gudbrandsdalen HOland, SolOr/Odal, Trysil Osterdalen. Sentrale Ostland Central Eastern Norway Telemark/Numedal Agder Sorlandet Southern Norway Hardanger/Sogn Sunnfjord/Nordfjord SOMMEREN 977 SUMMER 977 I ALT TOTAL Hallingdal Valdres Gudbrandsdalen HOland, SolOr/Odal, Trysil Osterdalen Sentrale Ostland Central Eastern Norway Telemark/Numedal Agder SOrlandet Southern Norway Hardanger/Sogn Sunnfjord/Nordfjord K i d e: Folkeferie A/S. Source: Folkeferie A/S.

116

117 7 Hotellstatistikk Vedlegg Annex SAMFERDSELSDEPARTEMENTET Hotel, og turistdirektoratet Skjema nr. / HTD mned 9 (Skjemaet Wes hver dag og sendes Hotell og turistdirektoratet, OsloDep. i eksemplarer innen uke etter utlopet av hver mined). Antall senger: Bedriftens navn: Herred/By: Fylke Antall rom: Enkle: Doble: Postadresse: V Ankomne gjester co 0 C C cu E o Z s... a) C7) c 'CI c a) 7, D c c a) E 7 o z.. a) _lc.)c cu > cn,... a)..ne v, c cu 0,... a) c CC. Bedriften har Spent i tiden Overnattede gjester. (Natten til den dato som er fort i forste rubrikk) L.. a).., r.. o CU o ca) :: cu 0 0) z cu... cu cn Tu. co C c cu E.he (Accti,... u_ a, CD...Ne. > i In,. a.) 7a) 0. m ui a) t) cr) 8.c CA o cco a) 6 c <, a) "" c. za) c E ti, m > cn o, E 0 4, 76 cm ti <.8 4 6, Sum Andre opplysninger den 9

118

119 ,,, Samferdselsdepartementet NoteII og turistdirektoratet OsloDep., Oslo tlf. (0) Oppgaven gjelder Mewled Ar Campingplassens navn 9 CAMPINGSTATISTIKK (Memedsskjema) Godkient (sett kryss) Vedlegg Annex Skjemaet hares hver dag og sendes inn i ett eksemplar Innen uke etter utlopet av hver maned Organisasjon Beliggenhet. Kommune Fylke Godkjent kapasitet pa de sanitwre tanlegg Antall personer Eier. Navn Postadresse Antall hytter Antall soveplasser hytter Antall overnattede personer hver enkelt dag Merk: I kolonnene for telt, camp.vogn og hytte/hus skal det feres opp antall personer, altsó ikke antall felt, camp.vogner, hytter/hus Dato I telt I campingvogn I hytte/hus I Nordmenn Utlendinger, Overnattede personer i alt ' Hvilke memeder holder plassen helt eller delvis Opent? (sett kryss) , Januar Februar Mars April Mai Juni Juli August September Oktober November Desember 9 Spesifikasion av memedssummen 0 for overnattede utlendinger: Svensker (S) Dansker (DK) Finner (SF) Briter (GB) Nederl. (NL) Franskmenn (F) Tyskere (D) Europa ellers Andre land Sum Andre opplysninger Dato Sum underskrift

120

121 Statistisk SentralbyrA Postboks 8 Dep. Oslo Tlf. (0)*4 8 0 OVERNATTINGSSTATISTIKK Vedlegg Annex Samferdselsdepartementet har med hjemmel i i by av. april 97 og kgl. resolusjon av 6. november 970 bemyndigelse til A palegge alle virksomheter med herbergebevilling A gi oppgaver over gjestebelegg med videre, for den tid virksomheten er i drift. Samferdselsdepartementet har gitt Statistisk SentralbyrA fullmakt til A foresta slik oppgaveinnhenting pa departementets vegne. Opplysningene vii av ByrAet bli brukt bare til statistiske formal. Enkeltopplysninger vil ikke bli gitt til andre enn Samferdselsdepartementet, som har lovhjemmelen. Skjemaet fares hver formiddag og sendes Statistisk Sentralbyra i ett eksemplar innen en ukeetterutlopetav hvermaned. Vennligst rett eventuelle feil i navn og adresse. Les neve rettledningen pa baksiden av skjemaet. Maned 978 Januar Kommune bedriften ligger i TalletpAsenger Tallet pa roe Enkle Doble Flersengsrom I alt Hvilke maneder holder bedriften helt eller delvis &pent? (sett kryss), 0 Jan Febr. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. Dato Tallet pa overnattede gjester (Gi oppgaver for hver dag) Gjester ellers fra, Faste. Andre Land. gjester Norge Europa nordiske utenfor ellers (Se rettl.) land Europa Gjester i alt.. Sum RA Trykt bare ps bokmal pato og underskrift VEND

122 Tidligere utkommet innen emneomradet Previously issued on the subject Statistiske meldinger Monthly Bulletin of Statistics nr., 9,, 9,, 9, 4, 94,, 9,, 96 og and, 97 Hotellstatistikken for 9796 er trykt i forskjellige utgaver av Samferdselsstatistikk: Hotel Statistics 9796 are published in different issues of Transport and Communication Statistics: 99 Hefte I Volume I, NOS XI 9, 99 Hefte II Volume II XI, 960 XII 4, 96 Hefte I Volume I XII 77, 96 Hefte II Volume II XII 00 og and 96 XII 4 Hotellstatistikk Hotel Statistics 96 NOS A 04, 964 A, 96 A 4, 966 A 86, 967 A 4, 968 A 67, 969 A, 970 A 98, 97 A 47, 97 A, 97 A 67, 974 A 78 Hotell og pensjonatstatistikk Statistics on Hotels and Boarding Houses A 8, A 89

123 Publikasjoner. I serien Norges offisielle statistikk (NOS): sendt ut fra Statistisk Sentralbyra siden. juli 977 PubZications issued by the Central Bureau of Statistics since July 977 Rekke XII Boktrykk 977 Nr. 86 Okonomisk utsyn over aret 976 Economic Survey Sidetall 46 Pris kr 0,00 ISBN Statistisk arbok 977 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 00 Pris kr 0,00 ISBN Fiskeristatistikk Fishery Statistics Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN Rekke A Offsettrykk 977 Nr. 88 LOnnsstatistikk 976 Wage Statistics Sidetall 9 Pris kr,00 ISBN Helars og heltidssysselsattes inntekter 970 Income of Wholeyear and Fulltime Employed Persons Sidetall 7 Pris kr,00 ISBN Skogavvirkning til salg og industriell produksjon 9776 Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall Pris kr,00 ISBN Bedriftstelling 974 Varehandel Census of Establishments 974 Wholesale and Retail Trade Sidetall Pris kr,00 ISBN Jaktstatistikk 976 Hunting Statistics Sidetall 6 Pris kr,00 ISBN Sivilrettsstatistikk 976 Civil Judicial Statistics Sidetall 4 Pris kr 9,00 ISBN Hotell og pensjonatstatistikk Statistics on Hotels and Boarding Houses Sidetall 87 Pris kr,00 ISBN Inntektsstatistikk 97 Income 'Statistics Sidetall 7 Pris kr,00 ISBN Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 976 Criminal Statistics Crimes Investigated by the Police Sidetall 77 Pris kr,00 ISBN HelseundersOkelse 97 Health Survey Sidetall 8 Pris kr,00 ISBN Bedriftstelling 974 Tjenesteyting m.v. Census of Establishments 974 Service Industries etc. Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN Samferdselsstatistikk 976 Transport and Communication Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN Utenrikshandel 976 II External Trade II Sidetall 6 Pris kr,00 ISBN Flyttestatistikk 976 Migration Statistics Sidetall 9 Pris kr,00 ISBN Folkemengden etter alder og ekteskapelig status. desember 976 Population by Age and Marital Status Sidetall 9 Pris kr,00 ISBN BOndenes inntekt og formue 97 The Holders' Income and Property Sidetall Pris kr,00 ISBN Sosialhjelpstatistikk 97 Social Care Statistics Sidetall 47 Pris kr,00 ISBN Alkohol og andre rusmidler 976 Alcohol and Drugs Sidetall 47 Pris kr 9,00 ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i varehandel. mars 977 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade Sidetall 77 Pris kr,00 ISBN Folkemengdens bevegelse 976 Vital Statistics and Migration Statistics Sidetall 77 Pris kr,00 ISBN Utdanningsstatistikk Vaksenopplwring 9776 Educational Statistics Adult Education Sidetall 99 Pris kr,00 ISBN Skattestatistikk Inntektsaret 97 Tax Statistics Income Year 97 Sidetall 4 Pris kr,00 ISBN Forretnings og sparebanker Balanser og resultatregnskaper for de enkelte banker 97 og 976 CommercialandSavings Banks Balance Sheets and Working Accounts Sidetall 7 Pris kr,00 ISBN Sosial hjemmehjelp 976 Social HomeHelp Services Sidetall Pris kr 9,00 ISBN LOnnsstatistikk for sjofolk pa skip i utenriksfart mars 977 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport March 977 Sidetall Pris kr 9,00 ISBN Laks og sjoaurefiske 976 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 7 Pris kr,00 ISBN Skogstatistikk 976 Forestry Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN Utdanningsstatistikk Oversikt. oktober 97 Educational Statistics Survey Sidetall Pris kr,00 ISBN Jordbruksstatistikk 976 Agricultural Statistics Sidetall 9 Pris kr,00 ISBN LOnns og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket. oktober 976 Wage and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools Sidetall 9 Pris kr,00 ISBN Kriminalstatistikk Reaksjoner 976 Criminal Statistics Sanctions Sidetall 49 Pris kr 9,00 ISBN LOnnsstatistikk for kommunale arbeidstakere pr.. oktober 976 Wage Statistics for Local Governmnet Employees Sidetall 77 Pris kr,00 ISBN

124 Rekke A 4 Offsettrykk 977 (forts.) Nr. 97 Byggearealstatistikk 976 Building Statistics Sidetall 8 Pris kr,00 ISBN Strukturtall for kommunenes Okonomi 97 Structural Data from the Municipal Accounts Sidetall 4 Pris kr,00 ISBN Veterinmrstatistikk 976 Veterinary Statistics Sidetall 79 Pris kr,00 ISBN Stortingsvalget 977 Storting Elections 977 Sidetall Pris kr,00 ISBN Elektrisitetsstatistikk 976 Electricity Statistics Sidetall 9 Pris kr,00 ISBN Formuesstatistikk 97 Property Statistics Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN Rutebilstatistikk 97 Scheduled Road Transport Sidetall 6 Pris kr,00 ISBN Kriminalstatistikk Fanger 976 Criminal Statistics Prisoners Sidetall Pris kr,00 ISBN Fylkesfordelt nasjonalregnskap 97 National Accounts by County Sidetall 4 Pris kr,00 ISBN Rekke XII Boktrykk 978 Nr. 89 Okonomisk utsyn overaret 977 Economic Survey Sidetall 48 Pris kr 0,00 ISBN Statistisk arbok 978 Statistical Yearbook of Norway Sidetall 494 Pris kr 0,00 ISBN Rekke A Offsettrykk 978 Nr. 96 DOdsarsaker 976 Hovedtabeller Causes of Death Main Tables Sidetall 99 Pris kr,00 ISBN Framskriving av folkemengden Regionale tall Population Projections Regional Figures Sidetall 07 Pris kr,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities Sidetall 87 Pris kr,00 ISBN Psykiatriske sykehus 976 Mental Hospitals Sidetall Pris kr,00 ISBN Bedriftstelling 974 Oversikt Census of Establishments Summary Sidetall Pris kr,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Finansielle sektorbalanser Credit Market Statistics Financial Sector Balance Sheets Sidetall 6 Pris kr,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Private og offentlige banker Credit Market Statistics Private and Public Banks Sidetall 87 Pris kr,00 ISBN Bygge og anleggsstatistikk 976 Construction Statistics Sidetall 67 Pris kr,00 ISBN Utdanningsstatistikk Universiteter og hogskoler. oktober 976 Educational Statistics Universities and Colleges Sidetall 4 Pris kr,00 ISBN Utdanningsstatistikk Utdanningen til personer 6 ar og over. oktober 97 Educational Statistics Education of Persons 6 Years and over Sidetall 8 Pris kr,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Private kredittforetak og finansieringsselskaper Credit Market Statistics Private Credit Enterprises and Private Financial Companies Sidetall 6 Pris kr,00 ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i forsikringsvirksomhet. september 977 Wage Statistics for Employees in Insurance Activity Sidetall Pris kr 9,00 ISBN LOnnsstatisakk for ansatte i bankvirksomhet. september 977 Wage Statistics for Bank Employees Sidetall 9 Pris kr 9,00 ISBN Godstransport pa kysten Leie og egentransport med skip 000 bruttotonn 97 Coastwise Transport of Goods Transport for Hire or Reward and on Own Account by Vessel 000 Gross Tons Sidetall 7 Pris kr,00 ISBN Regnskapsstatistikk 976 Engroshandel Statistics of Accounts Wholesale Trade Sidetall 67 Pris kr,00 ISBN Regnskapsstatistikk 976 Bergverksdrift og industri Statistics of Accounts Mining and Manufacturing Sidetall 99 Pris kr,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Livs og skadeforsikringsselskaper m.v Credit Market Statistics Life and NonLife Insurance Companies etc. Sidetall 69 Pris kr 9,00 ISBN Sykehusstatistikk 976 Hospital Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i jordbruk, gartnerier og hagebruk September 976 Wage Statistics for Workers and Salaried Employees in Agriculture and Horticulture Sidetall Pris kr 9,00 ISBN Varehandelsstatistikk 976 Wholesale and Retail Trade Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN Folketallet i kommunene Population in Municipalities Sidetall 4 Pris kr 9,00 ISBN LOnns og sysselsettingsstatistikk for statens embets og tjenestemenn. oktober 977 Wage and Employment Statistics for Central Government Employees Sidetall 99 Pris kr,00 ISBN DOdeligheten i fylkene 9797 Mortality in Counties Sidetall 6 Pris kr,00 ISBN Industristatistikk 976 Industrial Statistics Sidetall 9 Pris kr,00 ISBN SjOulykkesstatistikk 977 Marine Casualties Sidetall 7 Pris kr,00 ISBN Familiestatistikk 977 Family Statistics Sidetall 9 Pris kr,00 ISBN LOnnsstatistikk for sjofolk pa skip i innenriks rutefart november 977 Wage Statistics for Seamen on Ships in Scheduled Coasting Trade Sidetall Pris kr 9,00 ISBN Helsestatistikk 976 Health Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN

125 Rekke A Offsettrykk 978 (forts.) Nr. 94 LOnnsstatistikk for ansatte i hotell og restaurantdrift April og oktober 977 Wage Statistics for Employees in Hotels and Restaurants Sidetall 4 Pris kr 9,00 ISBN Jaktstatistikk Hunting Statistics Sidetall 9 Pris kr,00 ISBN Utdanningsstatistikk Videregaende skoler. oktober 976 Educational Statistics Upper Secondary Schools Sidetall 07 Pris kr,00 ISBN , 97 Fortegnelse over Norges offisielle statistikk og andre publikasjoner utgitt av Statistisk Sentralbyra Catalogue of Norwegian Official Statistics and other Publications Published by the Central Bureau of Statistics Sidetall 96 Pris kr,00 ISBN Arbeidsmarkedstatistikk 977 Labour Market Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN LOnnstelling for arbeidere i bergverksdrift og industri. kvartal 977 Wage Census for Workers in Mining and Manufacturing rd Quarter 977 Sidetall 99 Pris kr,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Finansielle sektorbalanser Credit Market Statistics Financial Sector Balance Sheets Sidetall 4 Pris kr,00 ISBN LOnns og sysselsettingsstatistikk for ansatte i skoleverket. oktober 977 Wage and Employment Statistics for Employees in Publicly Maintained Schools Sidetall 6 Pris kr,00 ISBN Samferdselsstatistikk 977 Transport and Communication Statistics Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN Statistikk over lavinntektsgrupper 97 Statistics on Low Income Groups Sidetall 7 Pris kr,00 ISBN LOnnsstatistikk 977 Wage Statistics Sidetall 87 Pris kr,00 ISBN Utenrikshandel 977 I External Trade I Sidetall 9 Pris kr,00 ISBN Folkemengden etter alder og ekteskapelig status. desember 977 Population by Age and Marital Status December 977 Sidetall 6 Pris kr,00 ISBN Skogavvirkning til salg og industriell produksjon Roundwood Cut for Sale and Industrial Production Sidetall Pris kr,00 ISBN Sivilrettsstatistikk 977 Civil Judicial Statistics Sidetall 40 Pris kr 9,00 ISBN Nasjonalregnskap National Accounts Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN Forretnings og sparebanker Regnskapstall for de enkelte banker 977 Commercial and Savings Banks Statement of Account for the Individual Banks Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN Strukturtall for kommunenes Okonomi 976 Structural Data from the Municipal Accounts Sidetall Pris kr,00 ISBN Kriminalstatistikk Forbrytelser etterforsket av politiet 977 Criminal Statistics Cz)imes Investigated by the Police Sidetall 9 Pris kr,00 ISBN Utdanningsstatistikk Vaksenopplwring Educational Statistics Adult Education Sidetall 00 Pris kr,00 ISBN Jaktstatistikk 977 Hunting Statistics Sidetall 70 Pris kr,00 ISBN Flyttestatistikk 977 Migration Statistics Sidetall 90 Pris kr,00 ISBN Utenrikshandel 977 II External Trade II Sidetall 7 Pris kr,00 ISBN Energistatigtikk Energy Statistics Sidetall 00 Pris kr,00 ISBN Barneomsorg 976 Child Welfare Statistics Sidetall 7 Pris kr,00 ISBN Sosial hjemmehjelp 977 Social HomeHelp Services Sidetall 8 Pris kr 9,00 ISBN LOnnsstatistikk for sjofolk pa skip i utenriksfart Mars 978 Wage Statistics for Seamen on Ships in Ocean Transport March 978 Sidetall 0 Pris kr 9,00 ISBN Jordbruksstatistikk 977 Agricultural Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN Folkemengdens bevegelse 977 Vital Statistics and Migration Statistics Sidet.all 74 Pris kr,00 ISBN LOnnsstatistikk for ansatte i varehandel. mars 978 Wage Statistics for Employees in Wholesale and Retail Trade Sidetall Pris kr 7,00 ISBN Skattestatistikk inntektsaret 976 Tax Statistics Income Year 976 Sidetall 8 Pris kr,00 ISBN Alkohol og andre rusmidler 977 Alcohol and Drugs Sidetall Pris kr 9,00 ISBN Historiske tabeller over folkemengde, giftermal og dodsfall 9976 Historical Tables on Population, Marriages and Deaths Sidetall Pris kr,00 ISBN Kulturstatistikk 977 Cultural Statistics Sidetall 84 Pris kr,00 ISBN Kredittmarkedstatistikk Fordringer og gjeld overfor utlandet 976 og 977 Credit Market Statistics Foreign Assets and Liabilities Sidetall 8 Pris kr,00 ISBN Skogstatistikk 977 Forestry Statistics Sidetall Pris kr,00 ISBN Lakse og sjoaurefiske 977 Salmon and Sea Trout Fisheries Sidetall 7 Pris kr,00 ISBN Byggearealstatistikk 977 Building Statistics Sidetall 87 Pris kr,00 ISBN Reiselivsstatistikk 977 Statistics on Travel Sidetall 7 Pris kr,00 ISBN Utdanningsstatistikk Universiteter og hogskoler. oktober 977 Educational Statistics Universities and Colleges Sidetall 44 Pris kr,00 ISBN ISSN Bygge og anleggsstatistikk 977 Construction Statistics Sidetall 64 Pris kr,00 ISBN

126 I serien Statistiske analyser (SA): 6 Nr. 0 DOgnets 4 timer The Day's 4 Hours Sidetall 99 Pris kr,00 ISBN Sosialt utsyn 977 Social Survey Sidetall 9 Pris kr,00 ISBN Norsk hagebruk Norwegian Horticulture Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN Inn og utvandring for Norge 9897 Immigration to and Emigration from Norway Sidetall 97 Pris kr,00 ISBN InnkjOp og omsetning i engroshandelen Purchases and Sales in the Wholesale Trade Sidetall 87 Pris kr 9,00 ISBN Utviklingen i giftermal og dodsfall 9976 The Development in Marriages and Deaths Sidetall 7 Pris kr,00 ISBN Folkemengdens bevegelse Oversikt 9797 Vital Statistics and Migration Statistics Survey Sidetall 9 Pris kr,00 ISBN Miljostatistikk 978 Naturressurser og forurensning Environmental Statistics Natural Resources and Pollution Sidetall 96 Pris kr,00 ISBN Oljevirksomheten pa norsk kontinentalsokkel fram til 977 The Oil Activities in the Norwegian Continental Shelf up to 977 Sidetall 69 Pris kr,00 ISBN serien SamfunnsOkonomiske studier (SOS): Nr. Det norske skattesystemet II Indirekte skatter og offentlige trygdeordninger 976 The Norwegian System of Taxation II Indirect Taxes an.c Social Security Schemes Sidetall 4 Pris kr,00 ISBN Inntekt og forbruk for funksjonshemma Income and Consumer Expenditure of Disabled Persons Sidetall 66 Pris kr,00 ISBN Prinsipper og metoder for Statistisk Sentralbyras utvalgsundersokelser Sampling Methods Applied by the Central Bureau of Statistics of Norway Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN FlyttemotivundersOkelsen 97 Survey of Migration Motives Sidetall Pris kr,00 ISBN I serien Artikler fra Statistisk Sentralbyra (ART): Nr. 9 Energibruk i Norge Energy Use in Norway Sidetall 49 Pris kr 9,00 ISBN Inflation in the Open Economy: A Norwegian Model Inflasion i en &pen Okonomi: En norsk moden Sidetall 67 Pris kr,00 ISBN Allmennlmrerutdanning og yrke En analyse av tall fra Folketelling 970 General Teacher Training and Occupation An Analysis of Data from Population Census 970 Sidetall 66 Pris kr,00 ISBN Pendling i Norge 970 Commuting in Norway Sidetall 84 Pris kr,00 ISBN Aktuelle skattetall 977 Current Tax Data Sidetall 9 Pris kr 9,00 ISBN Mediabruk som fritidsaktivitet The Use of Mass Media as a Leisure Activity Sidetall Pris kr 9,00 ISBN The Effect on Consumption of Household Size and Composition Konsum og hushozdningens storrezse og sammensetning Sidetall 7 Pris kr 9,00 ISBN Levestandard for private husholdninger Standard of Living for Private Households Sidetall 64 Pris kr,00 ISBN Prisnivajusterte regnskaper Bergverksdrift og industri PriceLevel Accounting Mining and Manufacturing Sidetall 8 Pris kr,00 ISBN LOnnsforholdene for ansatte i bank, forsikring og statstjeneste Wage Conditions of Employees in Banks, Insurance and Central Government Sidetall 4 Pris kr 9,00 ISBN Husholdningenes ettersporsel etter elektrisitet The Demand for Electricity by Households Sidetall 67 Pris kr,00 ISBN Utviklingstendensar i 976 i Norges befolkning Trends in the Norwegian Population in 976 Sidetall Pris kr 9,00 ISBN Den samiske befolkning i NordNorge Sarni al f bmut DavviNorgas The Lappish Population in Northern Norway Sidetall 9 Pris kr,00 ISBN Comparing Consumer Expenditure Functions Estimated from Household Budget Data from the Years 967 and 97 SammenZikning av konsumutgiftsfunksjoner estimert pd grunnlag av husholdningsdata fra drene P67 og 97 Sidetall Pris kr 9,00 ISBN Direkte skatter og stonader Historisk oversikt over satser m.v. arene fram til 978 Direct Taxes and Government Transfers Rates etc. Sidetall 4 Pris kr 9,00 ISBN EtterspOrselen etter energi i tjenesteytende nmringer The Demand for Energy by Trade and Service Industries Sidetall 0 Pris kr,00 ISBN EtterspOrsel etter energi En litteraturstudie The Demand for Energy A Survey Sidetall 76 Pris kr,00 ISBN Aktuelle skattetall 978 Current Tax Data Sidetall Pris kr 9,00 ISBN

127 7 Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyras HandbOker (SSH) Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) Nr. 4 InnfOring i maskinregning. Hefte. Addisjonsmaskiner Innforing i maskinregning. Hefte. Kalkulasjonsmaskiner 8 Framlegg til nordisk statistisk terminologi 9 Standard for tiringsgruppering ISBN Standard for handelsomrader ISBN Varenomenklatur for industristatistikken ISBN Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk ISBN Standard for gruppering av sykdommer skader dodsarsaker i offentlig norsk statistikk ISBN Statistisk varefortegnelse for utenrikshandelen ISBN Utsnitt om prinsipper og definisjoner i offisiell statistikk. Fra ForbruksundersOkelgen 98 TI 8 Standard for utdanningsgruppering i offentlig norsk statistikk ISBN NorskEngelsk ordliste TI 0 Lov, forskrifter og overenskomst om folkeregistrering ISBN Konsumprisindeksen ISBN Standard for kommuneklassifisering ISBN Produksjonsindeks for bergverksdrift, industri og kraftforsyning ISBN konjunkturindikatorer En kort oversikt ISBN Internasjonal standard for varegruppering i statistikken over utenrikshandeen (SITCREV. ) ISBN Den statistiske behandlingen av oljevirksomheten ISBN Regler for redigering og utstyr i publikasjoner fra Statistisk Sentralbyra ISBN Norsk i Byraet ISBN Engrosprisstatistikk ISBN

128 Pris kr,00 Publikasj nen utgis korn isjon hos H, Aschehoug & Co. og UnrversitetsforBaget, sic), og er th sags hos alle bokhandlere. A "CV ISBN

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980 NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 979 STATISTICS ON TRAVEL 979 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-23-8 FORORD Denne publikasjonen gir

Detaljer

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 812 HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK 1974-1975 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1974-1975 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA.

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 978 STATISTICS ON TRAVEL 978 STATISTISK SENTRALBYRA. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 870 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK 1983 STATISTICS ON TRAVEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2131-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv ANDRE EMNEORD Ferieturer

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK 1982 STATISTICS ON TRAVEL 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv STI KKOR D FerieundersOkelser

Detaljer

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1993

Reiselivsstatistikk 1993 C 238 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1993 Statistics on Travel 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2579-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK 1990 STATISTICS ON TRAVEL 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK 1969 HOTEL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd hotellstatistikk

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 807 REISELIVSSTATISTIKK 1987 STATISTICS ON TRAVEL 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1988

REISELIVSSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 866 REISELIVSSTATISTIKK 1988 STATISTICS ON TRAVEL 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2836-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1995

Reiselivsstatistikk 1995 C 346 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1995 Statistics on Travel 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 953 REISELIVSSTATISTIKK 1989 STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3007-1 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1998 Statistics on Travel 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle I denne serien

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1996 Statistics on Travel 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1997 Statistics on Travel 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1999 Statistics on Travel 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

SPREDNINGEN AV FERIETURER

SPREDNINGEN AV FERIETURER STATISTISKE ANALYSER NR. 40 SPREDNINGEN AV FERIETURER STAGGERING OF HOLIDAYS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0966-8 FORORD Denne publikasjonen er en

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 1988 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO--KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer i Norge, Sverige og Tyskland

Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer i Norge, Sverige og Tyskland Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer Demographic and economic sustainability of pension reforms in Norway, Sweden and Germany Bernd Raffelhüschen Universitetet i Bergen, Norge University

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Travel and Holiday Survey, January 2007

Travel and Holiday Survey, January 2007 Norway Statistics Norway, SSB Travel and Holiday Survey, January 2007 Study Documentation May 28, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production Date

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 998 Maritime Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet?

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? - eller m.a.o., kan høyere innvandring (åpnere grenser) gi en mer effektiv fordeling av arbeidskraftsresursene mellom regioner i mottakerlandet?

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TMo/IATJo, 11/12-75 RETTELSE TIL FERIEUNDERSØKELSEN 1974 Tillegg til merknader om lengste ferietur sommeren 1974 (Prinsipper og definisjoner,

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Generalization of age-structured models in theory and practice

Generalization of age-structured models in theory and practice Generalization of age-structured models in theory and practice Stein Ivar Steinshamn, stein.steinshamn@snf.no 25.10.11 www.snf.no Outline How age-structured models can be generalized. What this generalization

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 776 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE i HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1987 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1987 STATISTISK

Detaljer

Næringsutvikling og attraksjonskraft

Næringsutvikling og attraksjonskraft Næringsutvikling og attraksjonskraft Knut Vareide Telemarksforsking 22. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 1,5 1,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 455 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1996 Maritime Statistics 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 D 325 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Structural Transport and Tourism Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989

LØNNSSTATIST1KK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1989 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B841 LØNNSSTATIST1KK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1988 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1988 STATISTISK

Detaljer

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner

En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner En studie av produktiviteten og effektiviteten til norske stamnetthavner Kenneth Løvold Rødseth (TØI) EXPORT avslutningsseminar Oslo, 12.9.2017 Hva gjøres i litteraturen? Rødseth og Wangsness (2015) fant

Detaljer

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven

Gol Statlige Mottak. Modul 7. Ekteskapsloven Gol Statlige Mottak Modul 7 Ekteskapsloven Paragraphs in Norwegian marriage law 1.Kjønn To personer av motsatt eller samme kjønn kan inngå ekteskap. Two persons of opposite or same sex can marry 1 a. Ekteskapsalder.

Detaljer

Maritime Statistics 1995

Maritime Statistics 1995 C 334 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1995 Maritime Statistics 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols in

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer