NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970"

Transkript

1

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK 1969 HOTEL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

3 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd hotellstatistikk siden Fra 1950 til 1956 ble statistikken offentliggjort i Statistiske meldinger og fra 1957 til 1962 i publikasjonen Samferdselsstatistikk. Fra 1963 har Byrået utgitt hotellstatistikken i en særskilt publikasjon. Hotellstatistikk 1969 er utarbeidd på samme måte som for foregående år. Tabellene gir dels tilbakegående tall og dels detaljert statistikk for Det er tatt med en ny tabell som viser overnattinger på campingplassene. Fullmektig Sofie Anthi Hansen har stått for arbeidet med publikasjonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 5. mars 1970 Petter Jakob Bjerve Gunnar Furuholmen-Jenssen

4 PREFACE The Central Bureau of Statistics has compiled data for the Hotel Statistics since From 1950 to 1956 the statistics were published in the Monthly Bulletin of Statistics and from 1957 to 1962 in the publication Transport and Communication Statistics. Beginning 1963 the Bureau has published the Hotel Statistics in a separate publication. The publication Hotel Statistics 1969 appears in the same form as for previous years. The tables contain partly data for the last years and partly detailed statistics for A new table showing nights on camping sites has been added. The publication has been prepared under the supervision of Mrs. Sofie Anthi Hansen. Central Bureau of Statistics, Oslo, 5 March 1970 Petter Jakob Bjerve Gunnar Furuholmen-Jenssen

5 INNHOLD Side Prinsipperos definisjoner,... 7 Prinsipper og definisjoner på engelsk... O... 8 T abellregister 10 Vedlegg 1. Tidligere utkommet f lb OOOOOO OO Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. januar 1969 OOO. O Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås HåndbOker (SSI) 33 Standardtegn.. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjores - Null

6 CONTENTS Page Principles and definitions , 8 Index of tables 10 Appendices 1. Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 33 Explanation of Symbols.. Data not available : Not for publication - Nil

7 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER Hotellstatistikken =fatter bare de godkjente hoteller. Andre herberger - dvs. gjestgiverier, pensjonater, fjellstuer og liknende - er holdt utenfor. Statistikken bygger på oppgaver fra hotellene over tallet på ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet. Oppgavene innhentes hver måned av Hotell- og turistdirektoratet. Hotellene er delt i tre grupper - turist- og hoyfjellshoteller, godkjente landhoteller og godkjente byhoteller. Gruppen godkjente landhoteller omfatter hotelier på større steder i landdistriktene. De fleste av dem holder åpent hele året og har som byhotellene jamt besøk av forretningsreisende og tilfeldige gjester. Gruppen turist- og høyfjellshoteller besøkes hovedsakelig av turister. Ved oppdelingen i distrikter har en stort sett søkt å følge den naturlige inndeling av landet i turiststrok. Da en del hoteller ikke har sendt inn oppgaver, har en som i tidligere år beregnet tallet på gjester og gjestedogn i de forskjellige grupper. En bygger på den forutsetning at de hoteller som ikke har sendt inn oppgaver har hatt samme kapasitetsutnytting som de andre. Beregningene foretas distriktsvis og for hver måned på grunnlag av de innkomne oppgaver og svarprosentene. Svarprosenten for en gruppe hoteller er lik tallet på sengedogn i de hoteller det foreligger oppgaver for i prosent av det totale antall sengedøgn i alle åpne hoteller i vedkommende gruppe og periode. SengedOgn er lik tallet på senger i hotellet multiplisert med tallet på døgn som hotellet var åpent i perioden. Statistikken over overnattinger på de klassifiserte campingplasser, tabell 16, bygger på månedsoppgaver som Hotell- og turistdirektoratet innhenter fra plassene. Oppgavene til tabell 17, bygger på materiale fra Landslaget for Norske Ungdomsherberger, Den Norske Turistforening og Foreningen til Ski-Idrettens Fremme.

8 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS The publication Hotel statistics covers only the licensed hotels. Other lodgings i.e. inns, boarding-houses, mountain and tourist lodges etc. are excluded. The statistics are based on returns from the hotels, indicating number of guests arrived and guest-nights, classified according to nationality. The returns are compiled monthly by the Hotel and Tourist Directorate. The hotels are classified into three categories - tourist and mountain hotels, licensed rural hotels and licensed urban hotels. The category of licensed rural hotels covers hotels in greater agglomerations in the rural districts. The main part of these are open all the year round and are like the urban hotels visited regularly by business men and by occasional guests. The category of tourist and mountain hotels are visited mainly by tourists. The dividing into districts follows mainly the natural classification of the country into tourist districts. As some of the hotels have omitted to send in the returns, the Bureau has, in the same way as previously calculated the number of guests and guest-nights in the various categories. The data are estimated in accordance with the assumption that non-respondent hotels have had the same utilization of capacity as the others. The calculations are made monthly by districts and are based on the data received and the rate of response. The rate of response from a category of hotels corresponds to the number of overnight bed accommodations in the hotels for which data are available, calculated as a percentage of the total number of overnight bed accommodations in all open hotels in the category and period in question. Overnight bed accommodations correspond to number of beds in the hotel multiplied by number of nights during which the hotel kept open in the period in question. The statistics referring to nights on classified camping sites, in table 16, are based on monthly data compiled by the Hotel and Tourist Directorate. The data to table 17 are based on reports from the Norwegian Youth Hostels Association, The Norwegian Mountain Touring Club and The Association for Promotion of Ski-ing.

9 T A B E L L E R

10 10 TABELLREGISTER 1. Godkjente hoteller etter storrelse Åpne hoteller, sengetall og svarprosent Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Hele året Ankomne gjester, gjestedogn m.v. Vintersesongen (januar-april) Ankomne gjester, gjestedogn m.v. Sommersesongen (mai-september) Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. etter måned Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. etter distrikt Ankomne gjester, gjestedogn m.v. etter distrikt. Vintersesongen Ankomne gjester, gjestedogn m.v. etter distrikt. Sommersesongen GjestedOgn etter nasjonalitet Gjestedøgn etter nasjonalitet og maned GjestedOgn etter nasjonalitet og distrikt Gjestedøgn for turist- og hoyfjellshoteller etter distrikt, gjestenes nasjonalitet og sesong Gjestedøgn for byhoteller i Oslo, Bergen og Trondheim etter gjestenes nasjonalitet og sesong Kapasitetsutnytting etter maned og distrikt Overnattinger på klassifiserte campingplasser Ungdomsherberger, turisthytter o.1 26 Side INDEX OF TABLES 1. Licensed hotels by size Hotels open, beds and rate of response Arrivals, guest nights, etc. The whole year Arrivals, guest nights, etc. Winter season (January-April) Arrivals, guest nights, etc. Summer season (May-September) Arrivals, guest nights, etc. by month Arrivals, guest nights, etc. by district Arrivals, guest nights, etc. by district. Winter season Arrivals, guest nights, etc. by district. Summer season Guest nights by nationality Guest nights by nationality and month Guest nights by nationality and district Guest nights of tourist and mountain hotels by district, nationality of the guests and season Guest nights at town hotels in Oslo, Bergen and Trondheim by the nationality of the guests and season Utilization of capacity by month and district Nights on classified camping sites Youth hostels, tourist huts, etc.. 26 Page

11 Tabell 1. Godkjente hoteller etter storrelse 1) Licensed hotels by size l) Under 20 senger Under 20 beda senger senger og over 200 beds and over 1 1 Hoteller Hotels Antall Prosent Number Per cent Senger Beds Antall Prasent Number Per cent ,2 3, ,9 17, ,8 10, ,2 10, ,6 10, ,4 7, ,5 8, ,4 4, ,2 5, ,6 15, ,0 4, , ,2 3, ,3 I alt Total ,0 100, ,0 100,0 N o t e: 1) Hoteller med bevilling ved begynnelsen av året. Note: 1) Hotels licensed at the beginning of the year. 0,8 5,7-5,6 5,8 8,8 6,8 8,8 5,2 8,3 24,7 7,3 0,7 5,7 4,7 6,6 8,0 6,5 8,5 5,0v 25,1 10,2 Tabell 2. Åpne hoteller, sengetall og svarprosent 1) Hotels open, beds and rate of response 1) Ar Year Åpne 2) hoteller Hotels o en2 ) Hele året The whole year Sengetall 2 ) Beds 2 ) Svarprosent Rate of res onse Senge- tall Beds Åpne hoteller Hotels G. ø en Vintersesongen januar-april Winter season January-April Turist- 85, , , ,8 86, ,5 87, ,9 Sommersesongen mai-september Summer s eason May-September Svar- Åpne Svar Sengeprosent prosent hotelier tall Rate of Hotels P pen Beds Rate of res onse og hoyfjellshotel ler Tourist and mountain hotels ,9 89,8 86,2 85, Godkjente landhoteller Licensed rural hotels 72,6 83,1 79,8 81, ,1 83,8 82,3 80, ,9 84,3 78,9 82,3 Godkjente byhoteller Licensed town hotels , , , , , , , , , , , ,2 Alle hoteller Hotels, total 88, , , , ,2 93,0 91,4 92, ,4 92,5 90,3 91,3 N oter: 1) Foråunngå grupper med færre enn 3 hotelleristatistikken er noen turisthoteller slått sammen med landhotellene eller byhotellene i vedkommende distrikt. I 1969 gjelder det 1 hotell med 75 senger i Nordland (landhotell) og 2 hoteller med 144 senger i Finnmark (landhotell). 2) Hoteller med bevilling ved begynnelsen av året. Notes: 1) To avoid groups covering less than 3 hotels in the statistics some tourist hotels have been combined with the rural hotels or town hotels in the district in question. For the year 1969 this refers to 1 hotel with 75 beds in Nordland (rural hotel) and 2 hotels with 144 beds in Finnmark (rural hotels). 2) Hotels licensed at the beginning of the year.

12 Tabell 3. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Hele gret Arrivals, guest nights etc. The whole year Ar Year Llestni v =ion Utlen- I alt Nordmenn dinger of capacity. Total Norwegians Foreis ers Per cent Beregnet ankomne gjester Estimated number of guests arrived Utlen- I alt Nordmenn dinger Total Norwegians Forei ners Beregnede gjestedøgn Kapasitets- Estimated number of utnytting. guest nights Prosent Utlen- Utilization I alt Nordmenn dinger of capacity. Total Norwegians Foreigners Per cent Turist- og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels ,6 51,3 51,3 52, Godkjente landhoteller Licensed rural hotels , , , ,1 Godkjente byhoteller Licensed town hotels , , , ,0 Alle hoteller Hotels, total , , , ,1 Tabell 4. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Vintersesongen (januar-april) Arrivals, guest nights, etc. Winter season (January-April) Ar Year Beregnet ankomne gjester Estimated number of guests arrived Utlen- I alt Nordmenn dinger Total Norwegians Forei ners Beregnede gjestedøgn Kapasitets- Estimated number of utnytting , Turist- og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels ,7 55,9 54,8 53, Godkjente landhoteller Licensed rural hotels , , , ,0 Godkjente byhoteller Licensed town hotels ,5 52,7 50,9 49,5 Alle hoteller Hotels, total , , , ,7

13 Tabell 5. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. Sommersesongen (sai-september) Arrivale, guest nights, etc. Summer season (May-September) År Year Beregnet ankomne gjester Estimated number of 13 Beregnede gjestedøgn Eetimated number of quest nights I alt Nordmenn Total Norwegians Utlendinger Forei -re I alt Nordmenn Utlen- Total dinger NOrwegiana Forei ere Kapasitetsutnytting, Prosent Utilization of capacity. Per cent Tur ist- og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels , , , ,8 Godkjente landhoteller Licensed rural hotels ,0 51,3 51,2 52,7 Godkjente byhoteller Licensed town hotels , , , ,9 Alle hoteller Hotels, total , , , ,9

14 Tabell 6. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. etter måned Arrivals, guest nights, etc. by month Måned Month Januar January Februar February Mars March April April... Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November Desember December I alt Total Januar January... Februar February. Mars March April April Mai May Juni June Juli July.. August August... September September Oktober October.. November November. Desember December. I alt Total Beregnet ankomne gjester Estimated number of guests arrived I alt Total Nordmenn Norwegians 14 Utlendinger Foreigners Beregnede gjestedøgn Estimated number of guest nights I alt Nordmenn Total Norwegians Utlendinger Foreigners Turist- og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels 79 Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November Desember December I alt Total... 1 Januar January... Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August September September Oktober October November November Desember December Godkjente landhoteller Licensed rural hotels Godkjente byhoteller Licensed town hotels I alt Total Alle hoteller Hotels, total Kapasitetsutnytting. Prosent Utilization of capacity. Per cent 35,9 63,0 60,9 53,4 31,3 54,9 81,5 66,4 41,2 29,3 24,8 35,9 52,2 26,3 45,4 43,6 40,5 31,6 53,8 76,3 58,8 37,1 36,7 32,3 25,9 44,1 45,2 52,6 52,0 48,5 57,3 77,7 88,1 81,4 67,7 61,0 54,4 37,6 61,0 39,1 54,3 53,1 48,3 45,2 65,5 83,5 72,0 53,0 49, ,1 55,1

15 Tabell 7. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. etter distrikt Arrivals, guest nights, etc. by district Distrikt District I alt Total Beregnede gjestedøgn Estimated number of guest ni,ohte Nordmenn Norwegians Utlendinger Foreis ere Beregnet ankomne gjester Estimated number of luestb Nordmenn Utlen- I alt Norwegians dinger Forei ners Total Kapasitetsutnytting. Prosent Utilization of capacity. Per cent Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Filefj ell Bergensbanenl) Østlandet ellers. Telemark... Sørlandet og Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane. Møre og Romsdal Sør-Trøndelag I alt Total Turist- og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels , , , , , , , , , ' , God kjente landhoteller Licensed rural hotels Lillehammer, Gudbrandsdalen ,3 Hadeland, Valdres, Filefj ell Bergensbanenl) Hedmark Os lof jorden2) Telemark... Sorlandet Rogaland og Hordaland ,4 46,7 43,1 47,3 50,4 29,9 Sogn og Fjordane Møre og Romsdal Trøndelag Nordland... Troms, Finnmark I alt Total ,9 41,5 48,7 36,1 45,4 43, Go dkjente byhoteller Licensed town hotels 298 Oslo ,4 Bergen..... Trondheim.. Stavanger..... Drammen Kristiansand ,9 67,9 49,6 58,3 52,6 Østfold Hedmark Oppland Buskerud 3)... Vestfold Telemark Aust-Agder... Vest-Agder4) Rogaland 5)..... Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal. Nord-Trøndelag Nordland Trams, Finnmark.. alt Total , , , , , , , , , , , , , Noter: 1) Strekningen Gulsvik-Mjølfjell. 2) Omfatter Østfold, Akershus, Nedre Buskerud og Vestfold. 3) Ikke medregnet Drammen. 4) Ikke medregnet Kristiansand. 5) Ikke medregnet Stavanger. Notes: 1) Distance Gulsvik-Mjølfjell. 2) Including Oatfad; Akershus, Nedre Buskerud and VeatfOld. 3) Excluding Drammen. 4) Excluding Kristiansand. 5) Excluding Stavanger.

16 Tabell 8. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. etter distrikt. Vintersesongen 1969 Arrivals, guest nights etc. by district. Winter season Distrikt District Beregnet ankomne gjester Estimated number of guests arrived I alt Total Nordmenn Norwegians I alt Total Beregnede gjestedøgn Estimated number of guest nights Nordmenn Norwegians Utlendinger Foreis ners Kapasitetsutnytting. Prosent Utlen- Utilization dinger of capacity. Foreigners Per cent Turist - og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels Lillehammer, Gudbrandsdalen ,5 108 Hadeland, Valdres, Filefjell ,3 Bergensbanen 1-) ,5 Østlandet ellers ,5 Telemark ,7 Sørlandet og Rogaland ,2 Hordaland ,9 Sogn og Fjordane ,5 Mere og Romsdal ,8 SOr-TrOndelag ,8 I alt Total ,6 Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Filefjell Bergensbanenl) Hedmark Oslofjorden2 ) Telemark Sørlandet Rogaland og Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Trøndelag Nordland Troms, Finnmark I alt Total Godkjente landhoteller Licensed rural hotels , , , , , , , , , , , , , ,0 Godkjente byhoteller Licensed town hotels Oslo ,7 Bergen ,9 Trondheim ,7 Stavanger ,0 Drammen ,3 Kristiansand ,5 Østfold ,3 Hedmark ,5 Oppland ,4 Buskerud3) ,8 Vestfold ,1 Telemark ,9 Aust-Agder ,7 Vest-Agder 4 ) ,6 Rogaland 5 ) ,0 Sogn og Fjordane, Møre og Ramsdal ,3 Nord-Trøndelag ,2 Nordland ,0 Trams, Finnmark I alt Total ,5 Noter: Se tabell 7. Notes: See table 7.

17 Tabell 9. Ankomne gjester, gjestedøgn m.v. etter distrikt. Sommersesongen 1969 Arrivals, guest nights etc. by district. Summer season Distrikt District Beregnet ankomne gjester Estimated number of Beregnede gjestedøgn Estimated number of guest nights I alt Nordmenn Total Norwegians Utlendinger FOrei rs arrived-_ I alt Nordmenn Utlen- Total Norwegians dinger Forsirorel. ere Kapasitetsutnytting. Prosent Utilization of capacity. Per cent Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Filefjell Bergensbanenl) Østlandet ellers Telemark Sørlandet og Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane More og Romsdal Sør-Trøndelag I alt Total Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland, Valdres, Filefjell Bergensbanenl ) Hedmark Oslofjorden2 ) Telemark Sørlandet... Rogaland og Hordaland Sogn og Fjordane. More og Romsdal.. Trøndelag..... Nordland Trams, Finnmark.. I alt Total Turist- og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels , , , , , , , , , God kjente landhoteller Licensed rural hotels , ,8 49,4 50,2 53,8 61,3 40,0 60,8 51,6 55,4 31,7 51, Godkjente byhoteller Licensed town hotels 298 Oslo Bergen Trondheim Stavanger Drammen Kristiansand Østfold Hedmark Oppland Vestfold Telemark Aust-Agder..... Vest-Agder 4) Rogaland5) Sogn og Fjordane, More og Romsdal Nord-Trøndelag Nordland Troms, Finnmark I alt Total ,2 93,9 81,0 60,4 68,2 63,3 54,8 50,9 58,2 45,9 62,8 52,3 57,4 37,8 50,5 62,0 55,8 61, Noter: Se tabell 7. Notes: See table 7.

18 Tabell 10. GjestedOgn etter nasjonalitet Guest nights by nationality 18 Nasjonalitet Nationality Gjestedol.n Guest nights Prosent Per cent Nordmenn Norwegians Svensker Swedes Dansker Danes Finner Finns Briter Britons Nederlendere Netherlands Belgiere Belgians Franskmenn French Tyskere Germans U.S.-borgere US-citizens Andre Other I alt Total Turist- og hoyfjellshoteller Tourist and mountain hotels ,1 46,7 49,4 47,0 13,8 13,3 13,6 13,9 8,0 8,9 8,7 8,5 0,3 0,3 0,3 0,3 14,4 11,6 9,4 9,3 1,5 2,3 2,7 3,2 0,3 0,3 0,3 0,4 1,1 1,0 0,7 0,6 5,6 5,3 5,5 5,6 8,5 8,7 7,7 9,5 1,4 1,6 1,7 1,7 100,0 100,0 100,0 100,0 Nordmenn Norwegians.. Svensker Swedes Dansker Danes Finner Finns Briter Britons Nederlendere Netherlands Belgiere Belgians Franskmenn French Tyskere Germans U.S.-borgere US-citizens Andre Other I alt Total Godkjente landhoteller Licensed rural hotels ,2 68,2 71,0 68,9 7,8 8,0 7,3 7,2 4,2 5,1 4,7 5,2 0,5 0,4 0,3 0,5 8,7 7,8 5,2 5,7 1,5 2,3 2,7 3,2 0,3 0,3 0,5 0,4 1,1 0,9 0,8 0,6 4,5 4,1 4,4 5,1 2,1 1,8 2,0 2,0 1,1 1,1 1,1 1,2 100,0 100,0 100,0 100,0 870 Nordmenn Norwegians Svensker Swedes Dansker Danes Finner Finns Briter Britons Nederlendere Netherlands Belgiere Belgians Franskmenn French Tyskere Germans U.S.-borgere US-citizens Andre Other I alt Total Godkjente byhoteller Licensed town hotels ,9 64,0 64,4 63, ,4 6,6 6,8 6, ,8 2,8 2,8 3, ,8 0,7 0,7 0, ,0 5,2 4,9 4, ,1 1,4 1,4 1, ,2 0,3 0,3 0, ,2 1,1 1,0 0, ,5 3,3 3,6 3, ,2 9,6 9,0 10, ,9 5,0 5,1 5, ,0 100,0 100,0 100,0 Nordmenn Norwegians Svensker Swedes Dansker Danes Finner Finns Briter Britons Nederlendere Netherlands Belgiere Belgians Franskmenn French Tyskere Germans U.S.-borgere US-citizena Andre Other I alt Total Alle hoteller Hotels, total ,9 60,4 61,6 59,6 8,5 8,4 8,6 8,8 4,3 4,7 4,6 4,8 0,6 0,6 0,6 0,6 8,5 7,2 6,1 5,9 1,3 1,8 1,9 2,3 0,3 0,3 0,3 0,4 1,1 1,1 0,9 0,7 4,2 3,9 4,2 4,4 7,9 8,1 7,6 8,9 3,4 3,5 3,6 3, ,0 100,0 100,0 100,0

19 Tabell 11. GjestedOgn etter nasjonalitet og mined Guest nights by nationality and month Måned Month Svensker Norwe ians Swedes Nord- I alt menn Total Dansker Danes Neder- Bel- Finner Briter lendere giere Finns Britons Nether- Bel-- lands Tysk- U.S.- Fransk- ere borgere menn Ger- French USmane citizens Andre Other Turist- og hoyfjellshoteller Tourist and mountain hotels Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August Sept. September Oktober October November November Desember Deaember I alt Total Godkjente landhoteller Licensed rural hotels Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August Sept. September Oktober October November November Desember December I alt Total Godkjente byhoteller Licensed town hotels Januar January Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August Sept. September Oktober October November November Desember December I alt Total Alle hoteller Hotels, total Januar January $ Februar February Mars March April April Mai May Juni June Juli July August August Sept. September Oktober October November November Desember December I alt Total

20 20 Tabell 12. Gjestedøgn etter nasjonalitet og distrikt Guest nights by nationality and district Nord- Neder- Bel- Tysk- U.S.- Distrikt Sven- Dan- Fransk- I alt menn Finner Briter lendere giere ere borgere Andre District sker sker menn Total Nor- Finns Britons Nether- Bel- Ger- US- Other we 1,ans Swedes Danes French lands ians mans citizens Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland,Valdres, Filefjell Bergensbanen 1 ) Østlandet ellers Telemark Sørlandet og Rogaland Hordaland Sogn og Fjordane MOre og Romsdal Sør-Trøndelag I alt Total Turist - og høyfjellshoteller Tourist and mountain hotels Lillehammer, Gudbrandsdalen Hadeland Valdres, Filefjell Bergensbanen].) Hedmark Oslofjorden 2 ) Telemark Sørlandet Rogaland og Hordaland Sogn og Fjordane Mere og Romsdal Trøndelag Nordland Trams, Finnmark I alt Total Godkjente landhoteller Licensed rural hotels Godkjente byhoteller Licensed town hotels Oslo Bergen Trondheim Stavanger Drammen Kristiansand Østfold Hedmark Oppland Buskerud 3 ) Vestfold Telemark Aust-Agder Vest-Agder 4 ) Rogaland 5 ) Sogn og Fjordane, Mere og Romsdal Nord-TrOndelag Nordland Troms, Finnmark ' I alt Total Noter: Se tabell 7. Notes: See table 7.

21 Neder- Nord- Bel- Tysk- U.S.- Sven- Dan- Fransk- - I alt menn Finner Briter lendere giere ere borgere Andre Måned Month Total Norsker sker Swedes we Danes Finns Br-z- French tons Nether- Bal- menn Ger- US- Other ians lands gians mans citizens 21 Tabell 13. Gjestedøgn for turist- og hoyfjellshoteller etter distrikt, gjestenes nasjonalitet og sesong Guest nights of tourist and mountain hotels by district, nationality of the guests and 8eason.1969 Lillehammer, Gudbrandsdalen I ALT TOTAL Januar January Februar February Mars March April April Vintersesongen Winter season Mai May Juni June Juli July August August September Sept Sommersesongen Summer season Hadeland, Valdres, Filefjell I ALT TOTAL Januar January Februar February Mars March April April Vintersesongen Winter season Mai May Juni June Juli July August August September Sept Sommersesongen Summer season Bergensbane 1) n I ALT TOTAL Januar January Februar February _ 5 Mars March April April Vintersesongen Winter season Mai May Juni June Juli July August August September Sept Sommersesongen Summer season Østlandet ellers I ALT TOTAL Januar January Februar February Mars March April April Vintersesongen Winter season Mai May Juni June Juli July August August September Sept Sommersesongen Summer season Note1) e : Strekningen 1) Gulsvik-MjOlfjell. Note: Distance Gulsvik-Mjølfjell

22 Tabell 13 (forts.). Gjestedøgn for turist- og høyfjellshoteller etter distrikt, gjestenes nasjonalitet og sesong Guest nights of tourist and mountain hotels by district, nationality of the guests and season Måned Month Nord- Svensker I alt menn Total Norwe ians Swedes Neder- Bel- Dan-.Fransk- Finner Briter lendere eiere sker. menn Fsnns Danes Britons Nether- Bel-. French lands sans Tysk- U.S.- ere borgere Andre Ger- US- Other mans citizens Telemark I ALT TOTAL... Januar January Februar February Mars March April April Vintersesongen Winter season Mai May Juni June Juli July August August September Sept. Sommersesongen Summer season Sørlandet og Rogaland I ALT TOTAL... Januar January Februar February Mars March April April Vintersesongen Winter season Mai May Juni June Juli July August August September Sept. Sommersesongen Summer season Hordaland I ALT TOTAL... Januar January Februar February Mars March April April Vintersesongen Winter.. Mai May.... OS Juni June Juli July August August September Sept. Sommersesongen Summer season Sogn og Fjordane I ALT TOTAL :... Januar January Februar February Mars March April April Vintersesongen Winter season Mai May Juni June Juli July August August September Sept. Sommersesongen Summer season _

23 Tabell 13 (forts.). GjestedOgn for turist- og hoyfjellshoteller etter distrikt, gjestenes nasjonalitet og sesong Guest nights of tourist and mountain hotels by district, nationality of the guests and season Måned Month Nord- I alt menn Total Norwegians Svensker Swedes Dan- Firmer sker. Finne Neder- Bel- Briter lendere giere Britons Nether- Bellands gi ane _ Franskmenn French Tyskere borgere Andre Ger- US- Other mana citizens Mere og Romsdal 2 I ALT TOTAL Januar January Februar February Mars March April April Vintersesongen Winter season Mai May Juni June Juli July August August September Sept Sommersesongen Summer season SOr - TrOndelag I ALT TOTAL Januar January Februar February Mars March April April Vintersesongen Winter season Mai May Juni June Juli July August August September Sept Sommersesongen Summer season _

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 812 HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK 1974-1975 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1974-1975 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK 1963 HOTEL STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 Tidli ere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 1951, 3,1952,

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK 1983 STATISTICS ON TRAVEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2131-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv ANDRE EMNEORD Ferieturer

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2579-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK 1990 STATISTICS ON TRAVEL 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 807 REISELIVSSTATISTIKK 1987 STATISTICS ON TRAVEL 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1993

Reiselivsstatistikk 1993 C 238 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1993 Statistics on Travel 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980 NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 979 STATISTICS ON TRAVEL 979 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-23-8 FORORD Denne publikasjonen gir

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA.

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 978 STATISTICS ON TRAVEL 978 STATISTISK SENTRALBYRA. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 870 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK 1982 STATISTICS ON TRAVEL 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv STI KKOR D FerieundersOkelser

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1988

REISELIVSSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 866 REISELIVSSTATISTIKK 1988 STATISTICS ON TRAVEL 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2836-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS

REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 99 REISELVSSTATISTIKK 977 STATISTICS ON TRAVEL 977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 IS 8709048 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1995

Reiselivsstatistikk 1995 C 346 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1995 Statistics on Travel 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

STATISTISKE MELDINGER

STATISTISKE MELDINGER 7. årgang NR., 97 STATISTISKE MELDINGER Monthly Bulletin of Statistics INNHOLD Økonomiske utviklingstendenservåren 97 Bokproduksjonen i 9 Hotellstatistikk 9 Barnevernsstatistikk 9 og 9 Konkurser og akkordforhandlinger

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag

AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag AKERSHUS OG OSLO 117 personer torsdag - lørdag 115 personer lørdag - tirsdag Stølstunet S4 2 4 110 Stølstunet S4 2 4 203 Stølstunet S4 2 4 204 Stølstunet S4 2 4 206 Stølstunet S4 2 4 207 Stølstunet S4

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen mars 2017

Vegtrafikkindeksen mars 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Det var 7,2 % meir trafikk i mars 2017 enn i mars 2016. Utviklinga

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 953 REISELIVSSTATISTIKK 1989 STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3007-1 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014

OSEAN Framdriftsrapport. Per 31. oktober 2014 OSEAN Framdriftsrapport Per 31. oktober 214 Antall legekontor med OSEAN Planlagt totalt Resultat Måloppnåelse 1644 1) 141 2) 77% 3) 1) Tall per 31.1 er basert på kundelister fra leverandørene. Dette gir

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten?

Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Hvordan vil opplæringen skje? Hvordan blir brukerstøtten? Tom Refsum Aatlo og Kristin Skorpen Nasjonal valgkonferanse 12. april 2012 Innhold Utfordringer valget 2013 Prinsipper for opplæringen Innholdet

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken

Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Kommunal- og moderniseringsdepartementet Nye overordnede mål for regional- og distriktspolitikken Ekspedisjonssjef Hallgeir Aalbu. mai 01 Målene for regional- og distriktspolitikken Nye mål i Meld. St.

Detaljer

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen

Analyser karakterstatistikk for grunnskolen Analyser karakterstatistikk for grunnskolen 009-00 Innledning Denne analysen gir et innblikk i karakterstatistikken for avgangskullet fra grunnskolen våren 00. Datagrunnlaget for analysene tilsvarer datagrunnlaget

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

Vegtrafikkindeksen september 2017

Vegtrafikkindeksen september 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen september 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen september 2017 Det var 0,3 % mindre trafikk i september 2017 enn i september

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

Mineralgjødselstatistikk

Mineralgjødselstatistikk Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 27.02.2017 1 Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 Statistikken gjelder for mineralgjødsel omsatt til jordbruket i sesongen 2015 2016, dvs perioden 01.07.2015 30.06.2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. februar

Vegtrafikkindeksen. februar Vegtrafikkindeksen 2011 februar Vegtrafikkindeksen februar 2011 Det var 2,7 meir trafikk i februar 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,4. Det var 2,6 trafikkauke

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Vegtrafikkindeksen november 2017

Vegtrafikkindeksen november 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen Seksjon for Transportteknologi Vegtrafikkindeksen november 2017 Foto: Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen november 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i november

Detaljer

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999

Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand. 1. januar 1999 3. mai 999 Aktuelle befolkningstall Folkemengd etter kjønn, alder og sivilstand.. januar 999 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 7 99 Aktuelle

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer