NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0"

Transkript

1

2 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN

3 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over reiselivsstatistikk utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå og andre institusjoner. Den inneholder nasjonalregnskaps- og sysselsettingstall for hotell- og restaurantdrift og overnattingsstatistikk for hoteller, leirplasser og annen herbergevirksomhet. Ellers er det tatt med opplysninger om innreise og reisevaluta, noen hovedresultater fra Byråets ferieundersøkelser og statistikk fra passasjertrafikk med båtruter og fly. Hotellstatistikken for 1980 er tidligere offentliggjort i Statistisk ukehefte nr. 35, 1980 og i nr. 6 og nr. 18, Leirplasstatistikken for 1980 er publisert i Statistisk ukehefte nr. 12, Statistikken over herbergevirksomheten ellers er gitt i Statistisk ukehefte nr. 18, Innreisestatistikken gis månedlig i Statistisk ukehefte. Resultatene av ferieundersøkelsene foreligger i egne publikasjoner, i NOS Ferieundersøkelsen 1978/1979 heftene I og II. Noen hovedtall for passasjertrafikk med båtruter og fly er ogsg tatt inn i NOS Samferdselsstatistikk. Førstekonsulent Nils Bakke har stått for redigeringen av publikajsonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 6. november 1981 Arne Oien Leif Skaug

4 PREFACE This publication gives a survey for 1980 of available statistics on travel activities prepared by the Central Bureau of Statistics and by other institutions. Thus, it contains statistics on national accounts and employment covering operation of hotels and restaurants. Further, data are given on guest-nights spent in hotels, at camping sites and in other lodging places, arrivals direct from the non-nordic area, travel currency receipts and expenditure, some main results from the holiday surveys conducted by the Central Bureau of Statistics and statistics on passenger traffic by air and by ship in regular service. Some data from the hotel statistics 1980 have previously been published in the Weekly Bulletin of Statistics (in Norwegian only) no. 35, 1980 and nos. 6 and 18, The statistics on operation of camping sites have been given in the Weekly Bulletin of Statistics no. 12, Statistics covering boarding houses and other lodging places were published in the Weekly Bulletin of Statistics no. 18, The statistics on arrivals are monthly given in the Weekly Bulletin of Statistics. More detailed description of the results from the holiday surveys can be found in separate publications, NOS Holiday Survey 1978/79 volumes I and II. Some main figures about statistics on passenger traffic by ship in regular service and by air are also included in NOS Transport and Communication Statistics. The present publication has been prepared under the supervision of Mr. Nils Bakke. Central Bureau of Statistics, Oslo, 6 November 1981 Arne Oien Leif Skaug

5 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel 1. Generelt Nasjonalregnskapstall for hotell- og restaurantdrift Sysselsetting i hotell- og restaurantdrift Forbruksundersøkelser FullfOrt byggeareal for hotell- og restaurantbygg Hotellvirksomhet Omfang Datainnsamling, bearbeiding Begrep og kjennemerker Utvidelse av det ordinære hotellstatistikkskjemaet til 8 gjelde også formålet med hotelloppholdet Gjesteundersøkelsen til Oppland distriktshogskole Drift av leirplasser Herbergevirksomhet ellers Hotell- og pensjonatvirksomhet i alt Innreise og reisevaluta Feieundersøkelser Formal Opplegg og gjennomføring av ferieundersøkelsene Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Begreper og kjennemerker ved ferieundersøkelsene Passasjertrafikk med båtruter Passasjertrafikk med fly Reisebyråer 20 Tekst på engelsk 21 Tabelldel 25 Vedlegg 1. Hotellstatistikk. Spørreskjema Campingstatistikk. Spørreskjema Overnattingsstatistikk (Herbergevirksomhet ellers). Spørreskjema 133 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 135 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 142 Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet * Foreløpig tall Brudd i den loddrette serie

6 CONTENTS Page Index of tables 10 Text 1. General remarks National account data for operation of hotels and restaurants Employment in operation of hotels and restaurants Surveys of consumer expenditure Floor area completed for buildings for hotels and restaurants Operation of hotels Operation of camping sites Operation of boarding houses etc Operation of hotels and boarding houses, total Arrivals and travel currency Holiday surveys Passengers carried by ship in regular service Passengers carried by air Travel agencies 24 Tables 25 Annexes Publications 1. Hotel statistics. Questionnaire Camping statistics. Questionnaire Guest-night statistics (Operation of boarding houses etc.). Questionnaire 133 Previously issued on the subject 135 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) 142 Explanation of Symbols in Tables. Category not applicable.. Data not available : Not for publication - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed * Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series

7 7 TABELLREGISTER Side 1. Generelt 1. Nasjonalregnskap. Produksjonskonto for hotell- og restaurantnæringen Mill.kr Sysselsatte og utførte timeverk i hotell- og restaurantdrift. Arsgjennomsnitt og kvartalstall Utgifter pr. husholdning pr. ar til selskapsreiser og til innenlandsk hotell- og pensjonatopphold Hotell- og restaurantbygg. FullfOrte bygg etter byggets art. Golvflate i m Hotellstatistikk 5. Hoteller og senger, etter hotellstørrelse Hoteller og sengetall i vinter- og sommersesongen i forskjellige hotellgrupper. Svarprosent Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Turist- og høyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Alle hoteller. Gjestedøgn etter hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet Hoteller og senger, etter hotellgruppe. Fylke Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet, hotellgruppe og måned. Kapasitetsutnytting Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og region. Kapasitetsutnytting Turist- og høyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og region. Kapasitetsutnytting Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og kommune Kapasitetsutnytting Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og region. Kapasitetsutnytting Alle hoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet, hotellgruppe og måned Alle hoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Turist- og høyfjellshoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og region Byhoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og kommune Landhoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og region Turist- og høyfjellshoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke, region og måned Byhoteller i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet, sesong og måned Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for senger i de enkelte måneder. Prosent. Fylke og region Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for rom i de enkelte måneder. Prosent. Fylke og region Godkjente hoteller. Fylke og handelsdistrikt Godkjente hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet. Prosent. Fylke

8 8 2. Hotellstatistikk (forts.) Side 29. Godkjente hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet, hotellgruppe og måned. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn i ulike sesonger, etter formålet med oppholdet. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn, ferie-/fritidsreise i ulike sesonger, etter reiseopplegg. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn i ulike sesonger, etter gjestenes bruk av transportmiddel. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn i ulike sesonger, etter gjestenes aystand til bosted. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn i ulike sesonger, etter gjestenes samlede utdanningstid. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn for nordiske gjester, etter gjestenes personlige bruttoinntekt i Prosent Leirplasstatistikk 36. Godkjente leirplasser. Tallet på leirplasser og overnattinger, etter måned Godkjente leirplasser. Overnattinger etter måned. Fylke. Juni - august Godkjente leirplasser. Overnattinger etter overnattingsrate. Prosent. Fylke. Juni - august Godkjente leirplasser. Overnattinger i campingvogn, etter nasjonalitet. Prosent. Fylke Juni - august Godkjente leirplasser. Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet. Prosent. Fylke. Juni - august Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger. Fylke, handelsdistrikt og og kommune. Juni - august Herbergevirksomhet ellers 42. Herbergevirksomhet ellers. Tallet på bedrifter, senger og rom. By- og herredskommuner. Sommersesongen Herbergevirksomhet ellers. Tallet på gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. By- og herredskommuner. Sommersesongen Herbergevirksomhet ellers. Bedrifter som var apne og gjestedøgn, etter måned. Kapasitetsutnytting for senger. By- og herredskommuner. Sommersesongen Herbergevirksomhet ellers. Gjestedøgn i de enkelte måneder, etter gjestenes nasjonalitet Prosent. By- og herredskommuner Ungdomsherberger, turisthytter o.l og Hotell- og pensjonatvirksomhet i alt 47. Hotell- og pensjonatvirksomhet. Tallet på bedrifter som var apne og gjestedøgn for godkjente hoteller, godkjente leirplasser og herbergevirksomhet ellers, etter måned Innreise og reisevaluta 48. Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly eller skip, etter nasjonalitet Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly og skip, etter måned og og nasjonalitet Reisevalutainntekter og -utgifter Mill.kr 102

9 9 Side 7. Ferieundersøkelser mv. 51. Personer etter am de var på ferietur forskjellige årstider. Prosent , og Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter tallet på ferieturdager 53. Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter feriested. Prosent 54. Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter type natur på feriestedet. Prosent 55. Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter viktigste overnattingsmåte. Prosent 56. Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter viktigste transportmiddel. Prosent 57. Personer i grupper for kjønn/alder/yrke/husholdningsinntekt/kommunetype for bosted, etter tallet på ferieturdager i alt siste år 58. Personer som var på ferietur , i grupper for kjønn/alder/yrke/husholdningsinntekt/kommunetype for hosted, etter tallet på ferieturdager i utlandet siste år 59. Andel av personer i grupper for kjønn/alder/yrke/husholdningsinntekt/kommunetype for bosted, som var på ferietur til forskjellige årstider Prosent 60. Andel av yrkesaktive personer i grupper for kjønn/yrke, som har vært på ulike typer yrkesreise siste år. Prosent 61. Personer på yrkesreiser siste år i grupper for type reiser, etter viktigste overnattingsmåte. Prosent 62. Personer på yrkesreise siste år i grupper for type yrkesreise, etter viktigste transportmiddel. Prosent Passasjertrafikk med båtruter 63. Passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet Innenlandsk rutefart etter ruteslag. lallet på passasjerer Lokalruter etter ruteområder. Tallet på passasjerer etter ruteslag Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjertrafikk Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjertrafikk etter måned Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjerer nordover. Månedstall Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjerer sorover. Månedstall Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjerer mellom anløpssteder Passasjertrafikk med fly 71. Passasjertrafikken på flyplasser med ruteanløp Selskapsreiser med charterfly. Passasjerer reist fra Norge, etter bestemmelsesland Reisebyråer 73. Reisebyråer. Salg i Norge Mill. kr Salg fra private og NSB's reisebyråer. Fylke Mill. kr Reisebyråenes salg etter salgsart Mill. kr 128

10 10 INDEX OF TABLES Page 1. General statistics 1. National accounts. Production accounts for the operation of hotels and restaurants Million kroner Employed persons and number of man-hours worked in operation of hotels and restaurants. Annual average and quarterly figures Expenses per household per year for package tours and for domestic hotel and boarding house accommodation Buildings for hotels and restaurants. Buildings completed by type of building. Floor space in m Hotel statistics 5. Hotels and beds, by size of hotel Hotels and beds in the winter and summer season within hotel categories. Response rate All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity Tourist and mountain hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity Town hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity Rural hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity All hotels. Guest-nights by hotel category and nationality of the guests Hotels and beds, by hotel category. County All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality, hotel category and month. Utilization of capacity All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region. Utilization of capacity Tourist and mountain hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region. Utilization of capacity Town hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and municipality. Utilization of capacity Rural hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region. Utilization of capacity All hotels. Guest-nights by nationality of the guests, hotel category and month All hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and region Town hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and municipality Rural hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and region Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County, region and month Town hotels in Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen and Trondheim. Guest-nights by nationality of the guests, season and month All hotels. Utilization of bed capacity, by month. Per cent. County and region All hotels. Utilization of room capacity, by month. Per cent. County and region Approved hotels. County and trade district Approved hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation. Per cent. County

11 11 Page 2. Hotel statistics (cont.) 29. Approved hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation, hotel category and month. Per cent Approved hotels. Guest inquiry. Guest-nights in different seasons, by the purpose of the hotel accommodation. Per cent Approved hotels. Guest inquiry. arrangements. Per cent Approved hotels. Guest inquiry Per cent Approved hotels. Guest inquiry. distance to place of residence. Guest-nights in different seasons, by travel Guest-nights in different seasons, by conveyance. Guest-nights in different seasons, by the guests' Per cent Approved hotels. Guest inquiry. Guest-nights in different seasons, by the education period of the guests. Per cent Approved hotels. Guest inquiry. Guest-nights for Nordic guests, by the gross receipts of the guests in Per cent Statistics on camping sites 36. Approved camping sites. Number of camping sites and guest-nights, by month Approved camping sites. Guest-nights by month. County. June - August Approved camping sites. Distribution of guest-nights by way of accommodation. Per cent. County. June - August Approved camping sites. Guest-nights in camping caravan, by nationality. Per cent. County. June - August Approved camping sites. Guest-nights by the nationality of the guests. Per cent. County. June - August Approved camping sites. Number of camping sites and guest-nights. County, trade district and municipality. June - August Operation of other lodging places 42. Operation of other lodging places. Number of establishments, beds and rooms. Urban and rural municipalities. Summer season Operation of other lodging places. Number of guest-nights by nationality of the guests. Urban and rural municipalities. Summer season Operation of other lodging places. Establishments which were open and guest-nights, by month. Utilization of bed capacity. Urban and rural municipalities. Summer season Operation of other lodging places. Guest-nights in separate months, by nationality of the guests. Per cent. Urban and rural municipalities Youth hostels, tourist huts etc and Operation of hotels and boarding houses, etc., total 47. Operation of hotels, boarding houses, etc. Number of establishments which were open and guest-nights by approved hotels, approved camping sites and operation of other lodging places, by month

12 12 Page 6. Arrivals and travel currency 48. Persons arrived in Norway direct from non-nordic countries by air or sea, by nationality Persons arrived in Norway direct from non-nordic countries by air and sea, by month and nationality Travel currency receipts and expenditure Million kroner Holiday surveys 51. Persons by being on holiday at different times of the year. Per cent , and Persons on holiday at different times of the year , and , by number of days on holiday 53. Persons on holiday at different times of the year , and , by holiday area. Per cent 54. Persons on holiday at different times of the year , and , by type of nature in holiday area. Per cent 55. Persons on holiday at different times of the year , and , by main type of accommodation. Per cent 56. Persons on holiday at different times of the year , and , by main type of transportation. Per cent 57. Persons in groups for sex/age/occupation/household income/type of municipality of residence, by number of days on holiday in total last year 58. Persons on holiday in groups for sex/age/occupation/household income/type of municipality of residence, by number of days on holiday abroad last year 59. Percentage of persons in groups for sex/age/occupation/household income/type of municipali ty of residence, on holiday at different time of the year Percentage of employed persons in groups for sex/occupation who have been on different kinds of occupational travel last year 61. Persons on occupational travel last year in groups for type of travel, by main type of accommodation. Per cent 62. Persons on occupational travel last year in groups for type of travel, by main type of transportation. Per cent Passengers carried by ship in regular service 63. Passengers carried in regular service between Norway and foreign countries Regular coastal trade by type of service. Number of passengers Local service by service regions. Number of passengers carried by type of service Express service Bergen - Kirkenes. Passenger traffic Express service Bergen - Kirkenes. Passenger traffic by month of the year Express service Bergen - Kirkenes. Passengers northward. Monthly figures Express service Bergen - Kirkenes. Passengers southward. Monthly figures Express service Bergen - Kirkenes. Passengers between places of call Passengers carried by air 71. Passenger traffic at airports with scheduled service Inclusive tours. Passengers departed from Norway, by country of destination Travel agencies 73. Travel agencies. Sales in Norway Million kroner Sales by private and Norwegian State Railways' travel agencies. County Million kroner Sales by travel agencies by type of sale Million kroner 128

13 13 1. GENERELT (TAB. 1-4) 1.1. Nasjonalregnskapstall for hotell- og restaurantdrift (tab. 1) Nasjonalregnskapet gir en systematisk statistisk beskrivelse av hele den norske samfunnshusholdning og dens transaksjoner med utlandet i en tilbakelagt periode. Dette skjer innenfor rammen av en detaljert kontoplan. pa alle vesentlige punkter følger kontoplanen tilrådinger fra FN (A System of National Accounts. United Nations, New Yourk, 1968). Påliteligheten av nasjonalregnskapet avhenger sterkt av kvaliteten og omfanget av den primærstatistikk en har 3 bygge på. For hotell- og restaurantnæringen finnes lite økonomisk statistikk. Dette fører til at nasjonalregnskapsberegningene på dette området bygger på et til dels svakt grunnlag. I Statistisk Sentralbyrås nasjonalregnskap er hele hotell- og restaurantnæringen behandlet som en sektor. Det er derfor ikke mulig A gi fullstendige nasjonalregnskapsoppstillinger for deler av denne næringen (f.eks. hotell- og pensjonatvirksomhet for seg). En har tatt med den delen av nasjonalregnskapet som er produksjonskonti i faste og løpende priser. Det ville også vært av interesse a ha en tabell over investeringer ifølge nasjonalregnskapets beregninger, men den viktigste type av investeringer for hotell- og restaurantnæringen er bygninger. I nasjonalregnskapet regnes disse bygninger som leid fra sektoren Utleie av andre bygg. Det vil si at kapitalslitet for hotell- og restaurantnæringen i tabell 1 ikke omfatter kapitalslit på bygninger. Posten avgifter - subsidier for hotell- og restaurantnæringen omfatter vesentlig påløpt merverdiavgift. Det er dessuten med noen andre avgifter som investeringsavgift, avgift på salgs - og skjenkerettigheter mv. Subsidier omfatter vesentlig investeringstilskott Sysselsetting i hotell- og restaurantdrift (tab. 2) 1 Fra og med 1972 har Statitisk Sentralbyrå gjennomført kvartalsvise arbeidskraftundersøkelser bygd på intervjuoppgaver fra et representativt utvalg av befolkningen i aldersgruppene år. Arbeidskraftundersøkelsene omfatter en uke i hvert kvartal. Sysselsatte omfatter selvstendige, lønnstakere og dessuten familiemedlemmer uten fast avtalt lønn i familiebedrift. Næringsgrupperingen er i samsvar med Standard for næringsgruppering (revidert utgave 1978). Ved denne utvalgsundersøkelsen er det imidlertid ikke mulig 8 gi opplysninger etter fylke og heller ikke etter en detaljert næringsoppdeling Forbruksundersøkelser (tab. 3) 2 Av utgifter i forbindelse med reiseliv er utgiftene til selskapsreiser og til opphold ved hoteller og pensjonater innenlands spesifisert i Statistisk Sentealbyrås forbruksundersøkelser. Statistikken bygger på et utvalg av landets husholdninger. En husholdning omfatter personer som har felles bolig og felles kost (minst ett måltid pr. dag) FullfOrt byggeareal for hotell- og restaurantbygg (tab. 4) 3 Statistikken over byggeareal bygger på meldinger fra de kommunale forsyningsnemder. Alle nybygg, tilbygg og påbygg med minst 60 m 2 nybygd golvflate er tatt med. 1 For nærmere beskrivelse og forklaring av arbeidskraftundersøkelsene viser en til NOS Arbeidsmarkedstatistikk. 2 For nærmere beskrivelse og forklaring av forbruksundersøkelsene vises til NOS Forbruksundersøkelse. 3 For nærmere beskrivelse og forklaring av byggearealstatistikken viser en til NOS Byggeareal statistikk.

14 14 2. HOTELLVIRKSOMHET (TAB. 5-35) 2.1. Omfang Statistikken omfatter bare godkjente hoteller, dvs. hoteller som er godkjent av Reiselivsdirektoratet med grunnlag i lov om hotell, andre herbyrge og serveringsstader m.m. av 5. april 1957 og i forskrifter gitt av Samferdselsdepartementet 6. juni Et godkjent hotell må oppfylle visse krav til utstyr, innredning mv. Blant annet må det som regel være minst 20 gjestesenger i hotellet. 2.2 Datainnsamling, bearbeiding Statistikken bygger pa månedsvise oppgaver over tallet på ankomne gjester, gjestedøgn etter nasjonalitet og belagte rom. Oppgavene innhentes gjennom Reiselivsdirektoratet. Bearbeidingen av oppgavene foregår i Statistisk Sentralbyrå. For å unngå å gi tall i statistikken for hotellgrupper innen fylker med færre enn tre hoteller, er enkelte hoteller slått sammen med hoteller i andre grupper i vedkommende fylke. Denne sammenslåingen er også nyttet ved beregning av totaltall, herunder sesongtall for hele landet innen de tre hotellgrupper. I 1980 gjelder dette: Østfold 2 turisthoteller med 196 senger er gruppert sammen med landhotellene Akersh4s 1 turisthotell med 136 senger er gruppert sammen med landhotellene Oslo 1 turisthotell med 67 senger er gruppert sammen med byhotellene Vestfold 1 turisthotell med 51 senger er gruppert sammen med byhotellene 2 landhoteller med 102 senger er gruppert sammen med byhotellene Sogn og Fjordane I byhotell med 145 senger er gruppert sammen med landhotellene i Nordfjord og Sunnfjord Nord-Trøndelag 2 landhoteller med 130 senger er gruppert sammen med byhotellene. Det har ikke lykkes 1 få inn oppgaver for alle måneder fra enkelte hoteller. Tallet på ankomne gjester, gjestedøgn og tallet på belagte rom er beregnet for de grupper som disse hoteller tilhører. For alle hoteller har en oppgave over åpningstiden og over tallet på senger og tallet på rom. Det er forutsatt at hoteller en mangler oppgaver for, har samme kapasitetsutnytting for senger og rom som de hoteller som har sendt inn oppgaver innen samme gruppe. Beregningene er foretatt for hver måned, hver hotellgruppe og hver av de regioner (fylker, til dels også kommuner/distrikter innen fylket) som statistikken er delt opp etter. Svarprosenten er jamt over så høy (jfr. tabell 6) at disse beregningene har gitt forholdsvis pålitelige resultater Begrep og kjennemerker Hotellygke Hotellene er delt i tre grupper - turist- og høyfjellshoteller, byhoteller og landhoteller. Oppdelingen er dels en følge av forskjellige krav som stilles til utstyr mv. for de tre typer av hoteller. Gruppene landhoteller og byhoteller omfatter vanlige hoteller i henholdsvis landdistrikter og byer. De er som regel åpne hele året og har jevnt besøk av forretningsreisende og turister. Ved turist- og høyfjellshoteller er virksomheten noe mer sesongbetont, og de har større best* av turister. For alle typer hoteler har dessuten overnattinger i forbindelse med kurser og kongresser fått stor betydning i de seinere år.

15 15 Gjestesenger, gjesterom Ved hvert hotell er det et visst antall gjestesenger og gjesterom som Reiselivsdirektoratet har godkjent etter de krav som er stilt for godkjente hoteller. Det er bare disse sengene og rommene som er tatt med i tallet på senger og rom i tabellene (jfr. tabellene 5 og 12). En del hoteller driver ogss motell, sportell, hytter mv. i tilknytning til hotelldriften. Senger og rom ps dissse stedene er inkludert ved beregning av kapasitetsutnyttingen for senger og rom. Ved stor pågang av gjester hender det at hotellene tar i bruk senger og rom ogss utenom disse. De gjester som får tildelt slike rom og senger, er med i statistikken over ankomne gjester og gjestedøgn. Tallet på senger og rom er derimot ikke med. Dette ferer til at kapasitetsutnyttingen for senger og rom for enkelte hoteller og for kortere perioder kan overstige 100 prosent. Svarprosent Svarprosenten for en gruppe hoteller er lik tallet på sengedøgn i de hoteller det foreligger oppgaver for i prosent av det totale antall sengedøgn i alle åpne hoteller i vedkommende gruppe og periode. Sengedøgn og romdøgn Sengedøgn er lik tallet på senger i hotellet multiplisert med tallet på degn som hotellet var åpent i perioden. Romdøgn er lik tallet ps rom i hotellet multiplisert med tallet ps døgn som hotellet var spent. Kapasi tetsutnytti ng Kapasitetsutnyttingen for senger er definert som tallet på gjestedegn i prosent av mulige sengedøgn og kapasitetsutnyttingen for rom som tallet på belagte romdøgn i prosent av mulige romdøgn Utvidelse av det ordinære hotellstatistikkskjemaet til å gjelde også formålet med hotello I i holdet Statistikken for godkjente hoteller har hittil bare gitt tallet på gjestedøgn fordelt etter gjestenes nasjonalitet. For 1979 ble oppgaveskjemaet utvidet til gjelde ogsa spørsmal om det formal hotellgjestene hadde med hotelloppholdet. Resultatene av bearbeidingen av denne utvidelsen er gitt i tabellene 28 og 29. Hoteller som svarer for om lag 50 prosent av gjestedøgnene har svart ps disse spørsmålene. En antar likevel at resultatene er noenlunde pålitelige. Statistisk SentralbyrS tar sikte pa a foreta en bearbeiding av en slik utvidelse av hotellskjemaet hvert tredje eller hvert femte Ar Gjesteundersekelsen til Oppland distriktshogskole Oppland distriktshegskole har for 1979 gjennomfert en undersøkelse av formålet med hotelloppholdet, bruk av transportmidler mv. for et utvalg av hotellgjester. Resultatene fra undersøkelsen vil en finne i publikasjonen Gjesteundersøkelsen 1979, Reiselivsstudiet, Oppland distriktshogskole. I NOS Reiselivsstatistikk er noen av hovedresultatene fra undersøkelsen gitt i tabellene Undersøkelsen ble gjennomført ved at et utvalg av hotellgjester fikk utlevert av hotellet et sperreskjema til utfylling ved ankomsten til hotellet. Utvalget av hotellgjester ble fastlagt på følgende måte: 1. Det ble bestemt at utvalget i alt skulle were på ca gjester. Det kan her nevnes at intervjuundersøkelsene til Statistisk Sentralbyrå som regel har utvalg på Hotellene ble gruppert etter landsdel, og det ble så tatt et utvalg på 50 hoteller. Sannsynligheten for at et hotell skulle bli med var proporsjonalt med tallet på rom i hotellet. 3. For hvert hotell som kom med i utvalget ble det fastsatt 9 undersøkelsesdager, 3 pr. 4-månedersperiode. Andelen av gjestene som kom med i utvalget for hotellet var mindre for de store hotellene enn for de små hotellene. Utvalget gjaldt ankomne gjester. Resultatene av undersøkelsen er regnet am til gjestedøgn (ved hjelp av forventet oppholdstid for hver ankommet gjest). Svarprosenten ved undersøkelsen var på ca. 80.

16 16 Ved en utvalgsundersøkelse er resultatene noe usikre (jfr. ogsg aysnitt 7.3). Som et grunnlag for å vurdere sikkerheten er det i alle tabeller gitt det totaltallet for gjestedøgn som de forskjellige prosenttabellene er regnet ut pg grunnlag ay. Ved en utvalgsundersøkelse er det ofte ikke mulig å gi særlig detaljerte spesifikasjoner i tabellene. Dette er grunnen til at det ikke er gitt oppgaver etter fylke. 3. DRIFT AV LEIRPLASSER (TAB ) Statistikken omfatter leirplasser som er godkjent av de lokale helsemyndigheter og klassifisert av Reiselivsdirektoratet. Forskrifter for godkjenning av leirplasser er gitt av Samferdselsdepartementet 28. desember 1966 med hjemmel i lov om hotell, andre herbyrge og serveringsstader av 5. april Oppgaver over overnattingssteder mv. hentes inn av Reiselivsdirektoratet. Statistisk Sentralbyrg får oppgavene tilsendt fra Direktoratet for statistisk bearbeiding. Bare de leirplasser som har sendt inn opplysninger om driften, er med i statistikken. Det foretas ingen beregninger av overnattinger mv. for leirplasser det ikke foreligger oppgaver for. Det bor nevnes at virksomheten ved en leirplass kan være ubetydelig selv om den er godkjent. Apningstiden for leirplasser har etter hvert blitt utvidet til g omfatte ogs8 andre måneder enn sommermånedene. Dette henger særlig sammen med den ekte bruk av campingvogn. Fra og med 1976 har en derfor utvidet statistikken til 8 gjelde alle årets måneder. For tidligere Sr omfattet statistikken bare månedene juni, juli og august. tabell 38 er det gitt en prosentvis fordeling av overnattinger på telt, campingvogn og hytte/hus. Statistikken omfatter bare de leirplasser som har gitt noenlunde gode oppgaver over denne fordelingen. Disse leirplassene har 90 prosent av overnattingene, og en regner derfor med at statistikken gir et brukbart bilde. Oppgaveskjemaet for 1980 ble utvidet til også å omfatte spørsmål om tallet på overnattinger i campingvogn fordelt pg nordmenn og utlendinger. Resultatet av bearbeidingen er gitt i tabell 39. Tallene omfatter bare de campingplasser som har gitt oppgaver over denne fordelingen. Disse campingplassene dekker om lag 52 prosent av alle overnattinger i campingvogn. I tabell 40 er det gitt en prosentvis fordeling av overnattinger etter nasjonalitet. Statistikken omfatter også her bare de leirplasser som har gitt oppgaver over denne fordelingen. Disse leirplassene omfatter 71 prosent av utlendingenes overnattinger, men likevel regner en med at den relative nasjonalitetsfordelingen kan were ganske nar den faktiske. 4. HERBERGEVIRKSOMHET ELLERS (TAB ) Fra og med 1974 har Statistisk Sentralbyrg hentet inn månedlig overnattingsstatistikk fra bedrifter i næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers. Spørreskjemaer er sendt til bedrifter som er registrert under næringsgruppen i Statistisk Sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister. Bedrifts- og foretaksregisteret omfatter bare bedrifter som er pliktige til 3 betale merverdiavgift eller arbeidsgiveravgift..0vernattinger er ikke merverdiavgiftspliktige, derimot er servering det. En bedrift mg ogs8 være av en viss størrelse' for den skilles ut som egen bedrift (et lite pensjonat drevet sammen med en restaurant kan f.eks. gå sammen med restauranten). Disse to forhold gjør at statistikken ikke omfatter en del mindre overnattingssteder. 1 Minimumskravet for å skille ut en enhet som særskilt bedrift er at den sysselsetter minst in person i normal driftstid. Virksomhetskombinasjoner skal i alminnelighet ikke deles i flere bedrifter, dersom hver av virksomhetene sysselsetter færre enn 3 personer i gjennomsnitt for året.

17 17 Avgrensningen av næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers, mot enkelte andre næringsgrupper er ikke alltid helt klar. De store studenterhjemmene som Kringsjå Studentby, Studentbyen på Sogn mv. er regnet som hybelutleie og er derfor ikke tatt med i statistikken. Kursteder, rekonvalesenthjem mv. er ikke med i næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers, men er tatt med under Helseog veterinærtjenester. Internat i forbindelse med en skole blir gruppert sammen med skolen dersom elevene bor der gratis eller pensjonen er inkludert i skolepengene. Leirskoler, feriehjem for firmaer og overnattinger ps pensjonater mv. i samband med kurs, kongresser mv. kommer under næringsgruppen Herbergevirksomhet ellers, og er således med i statistikken. Oppgaveinngangen har til nå vært lite tilfredsstillende, med en svarprosent pg bare om lag 50. Oppgavene over omsetningen for Herbergevirksomhet ellers, etter Statistisk Sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister, er nyttet til.1 beregne totaltall for tallet på overnattinger, tallet p8 senger osv. Det er forutsatt at de bedrifter som har gitt overnattingsoppgaver har den samme andel av overnattingene som de har av omsetningen. Den lave svarprosenten og de beregnede totaltallene gjør imidlertid at overnattingsstatistikken for Herbergevirksomhet ellers er usikker. Det utilstrekkelige datagrunnlaget gjør at pålitelig statistikk for fylker eller distrikter ikke kan gis. For 1974 og 1975 ble skjemaene sendt til alle bedrifter i næringsgruppen. Fra og med sommersesongen (mai-september) 1976 har en gått over til fullstendig telling av alle bedrifter med 20 eller flere senger og et 20 prosents utvalg av de øvrige. Fra og med 1979 har en gått over til bare å samle inn oppgaver for sommersesongen (mai-september). Overnattinger ved ungdomsherberger og turisthytter er i prinsippet med i statistikken over herbergevirksomhet utenom hoteller og leirplasser, men er også i tabell 46 gitt særskilt ps grunnlag av oppgaver mottatt direkte fra organisasjonene for disse overnattingsstedene. 5. HOTELL- OG PENSJONATVIRKSOMHET I ALT (TAB. 47) For hotell- og pensjonatvirksomhet i alt er det gitt oppgaver fra overnattingsstatistikken (tab. 47). Ifølge Standard for næringsgruppering er næringshovedgruppe oppdelt slik: 632 Hotell- og pensjonatvirksomhet 6321 Hotellvirksomhet Drift av godkjente hoteller 6322 Drift av campingplasser (leirplasser) 6329 Herbergevirksomhet ellers Drift av pensjonater, gjestgiverier, turisthytter, moteller, ungdomsherberger og andre herberger. Det går av dette fram at hytteutleie og romutleie faller utenfor statistikken for hotell- og pensjonatvirksomhet. I mange tilfelle driver en eier virksomhet på samme sted innen flere av disse næringsgruppene (f.eks. drift av campingplass kombinert med pensjonatdrift). Skillet mellom de tre næringsgruppene kan derfor iblant bli noe uklart. For overnattingsstatistikken har en i tvilstilfelle provd a få med overnattingene ps i hvert fall en av næringsgruppene, f.eks. slik at overnattingene på et mindre pensjonat er slått sammen med overnattingene på en tilknyttet leirplass. Fra og med 1979 har en oppgaver bare for sommersesongen for herbergevirksomhet ellers. For 1978 har en oppgaver for hele året. Tallet på gjestedøgn i vintersesongen og oktober-desember for 1980 er beregnet ved å anta at de utgjør samme andel av tallet på gjestedøgn for sommersesongen 1980 som for 1978.

18 18 6. INNREISE OG REISEVALUTA (TAB. 48, 49 OG 50) Etter at passkontrollen ved grensene innen Norden ble opphevet i 1958, og kontrollen med personbiltrafikken i 1962 ble opphevet, falt grunnlaget bort for en fullstendig statistikk over innreise til Norge. På grunnlag av meldinger fra politiet utarbeider Statistisk Sentralbyrå hver måned statistikk over reisende til Norge fra ikke-nordiske land fordelt etter nasjonalitet. Fra og med 1977 har Danmark og Sverige sluttet å utarbeide tilsvarende statistikk. Det samme gjelder Finland fra og med Oppgaver over reisetrafikkinntekter og -utgifter er hentet fra utenriksregnskapet og bygger hovedsakelig pa oppgaver fra Norges Bank over omsetningen av valuta til reiseformål. Som valuta til reiseformål regnes ogsg Norges Statsbaners samtrafikkoppgjør med utlandet. Utlendingers reiseutgifter med norske skip og fly til og fra Norge er ikke regnet med i oppstillingen over reisevalutainntekter. 7. FERIEUNDERSOKELSER 1 (TAB ) 7.1. Formål Statistisk Sentralbyrå har hatt ferieundersøkelser i 1970, 1974, 1976, 1978 og Formålet med undersøkelsene har vært 8 kartlegge nordmenns ferievaner og -atferd. Undersøkelsene registrerer ferieturene som personer i forskjellige grupper av befolkningen har foretatt, hvordan turene fordelte seg etter årstid, reisemål, bruk av transportmiddel og overnattingsmåte, aystand til feriested, natur på feriestedet, utøving av ferieaktiviteter mv. Ett av formålene med undersøkelsene var A undersøke endringer over tiden i disse forhold. I undersøkelsen for 1979 er det ogsg stilt noen sporsms1 om yrkesreiser for yrkesaktive personer Opplegg og gjennomføring av ferieundersøkelsene Undersøkelsene bygger på et utvalg av personer i den del av befolkningen som var i alderen år og ikke hørte til felleshusholdninger. Ferieundersøkelsene i 1970 og 1974 ble gjennomført høsten 1970 og 1974 og gjaldt perioden fra 1. september august 1970 og tilsvarende periode i 1973/1974. Undersøkelsen i 1978 foregikk i september 1978 og dekket perioden 1. september august I mai 1979 ble det også foretatt en undersøkelse som dekket perioden 1. mai april Resultatene av undersøkelsene bygger på svar fra følgende antall personer: Undersøkelsen i personer, undersøkelsen i personer, undersøkelsen i personer og undersøkelsen i personer Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Resultatene av en statistisk undersøkelse vil som regel inneholde visse målings- og bearbeidingsfeil. To andre feiltyper er utvalgsvarians og utvalgsskjevhet som skyldes at resultatene bygger på utvalg av befolkningen. Utvalgsvarians er et uttrykk for den usikkerhet en får i resultatene fordi disse bygger psi opplysninger om bare en del av befolkningen. Ved beregne en størrelse som kalles standardavviket kan en få et mål på hvor stor utvalgsvariansen er. Utvalgsskjevhet oppstår ved at personer med bestemte kjennemerker og bestemt atferd ikke blir representert i utvalget i samme grad som de forekommer i befolkningen. Dette kan f.eks. skje ved at personer i bestemte grupper har særlig høyt frafall. Mer om pålitelighet ved utvalgsundersøkelser kan finnes i spesialpublikasjonene for ferieundersøkelser (se note 1, side 18). For nærmere forklaring og beskrivelse av ferieundersøkelsene viser en til NOS Ferieundersøkelsen 1970, NOS Ferieundersøkelsen 1974 og NOS Ferieundersøkelsen 1978/1979, hefte I og II.

19 Begreper og kjennemerker ved ferieundersøkelsene Ferietur _ Som ferietur er regnet opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som inkluderer minst 4 overnattinger. Vari2het av ferieturen Varigheten av ferieturen er regnet fra og med avreisedagen til og med hjemkomstdagen. Frilerdager, sen- og helligdager er regnet med. Landsdeler (tab. 53) Landsdelene er definert på følgende måte: Landsdel Fylker Østlandet Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark SOrlandet Aust-Agder, Vest-Agder Vestlandet Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Mere og Romsdal Trøndelag Ser-Trendel ag, Nord-Trøndelag Nord-Norge Nordland, Troms, Finnmark 8. PASSASJERTRAFIKK MED BATRUTER (TAB ) Statistikken over passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet (tab. 63) bygger på oppgaver hentet inn av Landslaget for Reiselivet i Norge fra de enkelte rederiene. Statistikken over innenlandsk rutefart (tab. 64 og 65) er utarbeidd hvert år siden 1953 og omfatter i prinsippet alle konsesjonspliktige ruter. Statistikken bygger ps oppgaver fra de enkelte ruteselskaper. Båtruter i havneområder som ikke er konsesjonspliktige, er fra 1975 tatt med i statistikken. Den innenlandske rutefarten er delt inn i følgende ruteslag: Kystruter (herunder Hurtigruten Bergen - Kirkenes), lokalruter, bygderuter, bilferjeruter, innsjøruter og båtruter i havneområder. Bilferjeruter på innsjoer er regnet som ferjeruter. For ferjeruter er de fleste oppgaver hentet fra Vegdirektoratets ferjestatistikk. Trafikkstatistikk for Hurtigruten Bergen - Kirkenes (tab ) har vært utarbeidd av Statistisk SentralbyrS fra 1947, og bygger ps de turrapporter som Samferdselsdepartementet innhenter fra de enkelte skip for hver tur. Fra turrapportene får en oppgaver over tallet på passasjerer på de forskjellige strekninger. For 1979 har en beregnet tallet på passasjerer til og fra alle Hurtigrutens anlopssteder (tab. 70). Statistikken bygger ps en fullstendig oversikt over tallet ps passasjerer mellom alle anlepssteder for fire av rutens tretten skip. 9. PASSASJERTRAFIKK MED FLY (TAB ) Luftfartsverket utarbeider luftfartsstatistikken og utgir den i egne publikasjoner.

20 REISEBYRAER (TAB. 73, 74 OG 75) Omsetningsstatistikk for reisebyråer er blitt utarbeidd av Reiselivsdirektoratet siden I Reisebyråloven av 4. november 1948 (med tillegg av 20. desember 1956 og 30. juni 1959) er det definert hva som er reisebyråvirksomhet. Slik virksomhet går i korthet ut på produksjon, formidling og salg av reisetjenester til enkeltpersoner og grupper i inn- og utland. Statistikken omfatter bare reisebyråer med full bevilling. De bedrifter som driver reiseformidling i kraft av begrenset tillatelse, blant andre mange og store trafikkselskaper, er holdt utenfor. Det er videre bare oppgaver fra salgskontorene i Norge som er tatt med. Statistikken for 1979 omfatter 235 salgskontorer. Av disse har en fått svar fra 220. En har beregnet seg fram til omsetningen for de byråene som en ikke har mottatt oppgave fra. Statistikken for 1980 er ennå ikke ferdig bearbeidd.

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN

FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 88 FRITIDSHUSUNDERSØKELSEN 978 HOLIDAY HOUSE SURVEY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 8-537-07-0 FORORD I denne publikasjonen

Detaljer

Tannhelsetjenesten 2001-2004

Tannhelsetjenesten 2001-2004 D 340 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Tannhelsetjenesten 2001-2004 Dental health service 2001-2004 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle

Detaljer

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988

INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 922 INDIREKTE PERSONALKOSTNADER I ENKELTE TJENESTEYTENDE NÆRINGER 1988 INDIRECT LABOUR COST IN SOME SERVICE INDUSTRIES 1988 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN

Detaljer

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA

OLJEVIRKSOMHETEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 THE OIL ACTIVITIES 1 980 ISBN 82-537-1542-0 STATISTISK SENTRALBYRA NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 207 OLJEVIRKSOMHETEN 1980 THE OIL ACTIVITIES 1 980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISBN 82-537-1542-0 FORORD Denne publikasjonen

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2011

Gjesteundersøkelsen 2011 Eivind Farstad Arne Rideng Iratxe Landa Mata TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 1166/2011 Gjesteundersøkelsen 2011 Utenlandske ferie-

Detaljer

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Befolkningsstatistikk 1996 Hefte III Oversikt. Population Statistics 1996 Volume III Survey. Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger C 434 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Befolkningsstatistikk 996 Hefte III Oversikt Population Statistics 996 Volume III Survey Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger

Detaljer

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Internett-målingen 2002. The Internet Survey 2002. C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 737 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Internett-målingen 2002 The Internet Survey 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7

NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981. Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ ISBN 82-537-1785-7 NOR GES OFFISIELLE STATISTIKK B 297 STORTINGSVALG ET 1981 HEFTE II STORTING ELECTIONS 1 981 Volume II STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1982 ISBN 82-537-1785-7 FORORD I denne publikasjonen legger

Detaljer

KREDITTMARKEDSTATISTIKK

KREDITTMARKEDSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 500 KREDITTMARKEDSTATISTIKK LAN, OBLIGASJONER, AKSJER MV. 19821983 CREDIT MARKET STATISTICS LOANS, BONDS, SHARES ETC. 1982 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

Detaljer

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993

C 170. Norges offisielle statistikk. Stortingsvalget 1993 C 70 Norges offisielle statistikk Stortingsvalget 993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 994 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category not applicable

Detaljer

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994

C 302. Official Statistics of Norway. Norges offisielle statistikk. Sosialstatistikk 19Ø. Social Statistics 1994 C 302 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sosialstatistikk 19Ø Social Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller Symbols

Detaljer

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ

NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 163 NASJONALREGNSKAP 1865-1960 NATIONAL ACCOUNTS 1865--1960 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1965 Tidligere utkommet Nasjonalinntekten

Detaljer

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Skogstatistikk 1997. Forestry Statistics 1997. C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 584 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Skogstatistikk 997 Forestry Statistics 997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne

Detaljer

Reisevaner på fly 2011

Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Jon Martin Denstadli Arne Rideng Reisevaner på fly 2011 TØI rapport 1209/2012 Reisevaner på fly 2011 Jon Martin Denstadli og Arne Rideng ISSN 0808-1190 ISBN 978-82-480-1349-5 Papirversjon

Detaljer

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport

Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011. Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport Liva Vågane Inge Brechan Randi Hjorthol TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 - nøkkelrapport TØI rapport 1130/2011 Den nasjonale reisevaneundersøkelsen 2009 nøkkelrapport Liva

Detaljer

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972

SYKETRYGDEN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 NATIONAL HEALTH INSURANCE. 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 272 SYKETRYGDEN 1970 60. ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 1970 60th Issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 1972 ISBN 82 537 0163 2 Forord Lov av 18.

Detaljer

Svalbardstatistikk 2005

Svalbardstatistikk 2005 D 330 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Svalbardstatistikk 2005 Svalbard Statistics 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Internasjonale oversikter Oslo

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK SYKETRYGDEN 1968 NATIONAL HEALTH INSURANCE 1968 RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO-NORWAY Rettinger i Statistisk årbok 1961 Forord. I 3. avsnitt skal CEEO

Detaljer

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER

ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER ISBN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 233 ALKOHOL OG ANDRE RUSMIDLER 1980 ALCOHOL AND DRUGS 1980 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1981 ISSN 0332-7965 82-537-1613-3 FORORD

Detaljer

Reisevaner på fly 2013

Reisevaner på fly 2013 TØI rapport 1335/2014 Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Petter Dybedal Reisevaner på fly 2013 TØI rapport 1335/2014 Reisevaner på fly 2013 Jon Martin Denstadli Harald Thune-Larsen Petter Dybedal

Detaljer

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue

SYKETRYGDEN 1964 54. ÅRGANG NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 191 NATIONAL HEALTH INSURANCE RIKSTRYGDEVERKET OSLO 1966. 54th issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK XII 9 SYKETRYGDEN 964 54 ÅRGANG NATIONAL HEALTH INSURANCE 964 54th issue RIKSTRYGDEVERKET NATIONAL INSURANCE INSTITUTION OSLO 966 2* Syketrygdstatistikk Riksforsikringsanstaltens

Detaljer

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg?

Rapporter. Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter Reports 2015/2 Jan Lyngstad, Ragni Hege Kitterød, Hilde Lidén og Kenneth Aarskaug Wiik Hvilke fedre har lite eller ingen kontakt med barna når foreldrene bor hver for seg? Rapporter 2015/2 Jan

Detaljer

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012

Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Hild Marte Bjørnsen Steinar Johansen Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Samfunns- og næringsanalyse for Svalbard 2012 Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport 2008:08 NIBR-rapport 2008:22

Detaljer

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111.

WANK I FORS KRING. semososaul Nooll inommuni11111111111. WANK I FORS KRING semososaul Nooll inommuni. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A84 AKSJONÆRFORHOLD OG STYRE- SAMMENSETNING I AKSJESELSKAPER 963 SHARE OWNERSHIP AND COMPOSITION OF THE BOARDS OF DIRECTORS IN

Detaljer

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950

FOLKETELLINGEN 1. DESEMBER 1950 N O R G E S O F F I S I E L L E S T A T I S T I K K XI FOLKETELLINGEN. DESEMBER 0 Tiende hefte Boligstatistikk Housing Statistics STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO Disse

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 99th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 142 STATISTISK ÅRBOK 1980 99. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1980 99th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1980 ISBN 82-537-1168-9

Detaljer

Luftfartens samfunnsnytte

Luftfartens samfunnsnytte TØI rapport 807/2005 Luftfartens samfunnsnytte Dokumentasjon av nytte og skisse til et løpende rapporteringssystem Jon Inge Lian, Svein Bråthen, Steinar Johansen og Sverre Strand ISSN 0808-0808-1190 ISBN

Detaljer

AlppPP"' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is.

AlppPP' UM' WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 0011, Wee I NUM st $ e. ilmusimme iisessansleilinilli... *Reif n Mom WAIN 00111.1111am am a. 'is. UM' useasimis 11111111 111111111111111111 11111111 11111111111111 NMI MI NM AIM NM *Reif n Mom WAIN 1111111am am a 'is inhon WV' N' WIN essimessill OM NM WNW 11, Wee I NUM st $ e ilmusimme iisessansleilinilli

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY. 109th Issue NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 921 STATISTISK ÅRBOK 1990 109. ÅRGANG STATISTICAL YEARBOOK OF NORWAY 1990 109th Issue STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2946-4 ISSN 0377-8908 Standardtegn

Detaljer