NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0"

Transkript

1

2 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN

3 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over reiselivsstatistikk utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå og andre institusjoner. Den inneholder nasjonalregnskaps- og sysselsettingstall for hotell- og restaurantdrift og overnattingsstatistikk for hoteller, leirplasser og annen herbergevirksomhet. Ellers er det tatt med opplysninger om innreise og reisevaluta, noen hovedresultater fra Byråets ferieundersøkelser og statistikk fra passasjertrafikk med båtruter og fly. Hotellstatistikken for 1980 er tidligere offentliggjort i Statistisk ukehefte nr. 35, 1980 og i nr. 6 og nr. 18, Leirplasstatistikken for 1980 er publisert i Statistisk ukehefte nr. 12, Statistikken over herbergevirksomheten ellers er gitt i Statistisk ukehefte nr. 18, Innreisestatistikken gis månedlig i Statistisk ukehefte. Resultatene av ferieundersøkelsene foreligger i egne publikasjoner, i NOS Ferieundersøkelsen 1978/1979 heftene I og II. Noen hovedtall for passasjertrafikk med båtruter og fly er ogsg tatt inn i NOS Samferdselsstatistikk. Førstekonsulent Nils Bakke har stått for redigeringen av publikajsonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 6. november 1981 Arne Oien Leif Skaug

4 PREFACE This publication gives a survey for 1980 of available statistics on travel activities prepared by the Central Bureau of Statistics and by other institutions. Thus, it contains statistics on national accounts and employment covering operation of hotels and restaurants. Further, data are given on guest-nights spent in hotels, at camping sites and in other lodging places, arrivals direct from the non-nordic area, travel currency receipts and expenditure, some main results from the holiday surveys conducted by the Central Bureau of Statistics and statistics on passenger traffic by air and by ship in regular service. Some data from the hotel statistics 1980 have previously been published in the Weekly Bulletin of Statistics (in Norwegian only) no. 35, 1980 and nos. 6 and 18, The statistics on operation of camping sites have been given in the Weekly Bulletin of Statistics no. 12, Statistics covering boarding houses and other lodging places were published in the Weekly Bulletin of Statistics no. 18, The statistics on arrivals are monthly given in the Weekly Bulletin of Statistics. More detailed description of the results from the holiday surveys can be found in separate publications, NOS Holiday Survey 1978/79 volumes I and II. Some main figures about statistics on passenger traffic by ship in regular service and by air are also included in NOS Transport and Communication Statistics. The present publication has been prepared under the supervision of Mr. Nils Bakke. Central Bureau of Statistics, Oslo, 6 November 1981 Arne Oien Leif Skaug

5 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel 1. Generelt Nasjonalregnskapstall for hotell- og restaurantdrift Sysselsetting i hotell- og restaurantdrift Forbruksundersøkelser FullfOrt byggeareal for hotell- og restaurantbygg Hotellvirksomhet Omfang Datainnsamling, bearbeiding Begrep og kjennemerker Utvidelse av det ordinære hotellstatistikkskjemaet til 8 gjelde også formålet med hotelloppholdet Gjesteundersøkelsen til Oppland distriktshogskole Drift av leirplasser Herbergevirksomhet ellers Hotell- og pensjonatvirksomhet i alt Innreise og reisevaluta Feieundersøkelser Formal Opplegg og gjennomføring av ferieundersøkelsene Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Begreper og kjennemerker ved ferieundersøkelsene Passasjertrafikk med båtruter Passasjertrafikk med fly Reisebyråer 20 Tekst på engelsk 21 Tabelldel 25 Vedlegg 1. Hotellstatistikk. Spørreskjema Campingstatistikk. Spørreskjema Overnattingsstatistikk (Herbergevirksomhet ellers). Spørreskjema 133 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 135 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 142 Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet * Foreløpig tall Brudd i den loddrette serie

6 CONTENTS Page Index of tables 10 Text 1. General remarks National account data for operation of hotels and restaurants Employment in operation of hotels and restaurants Surveys of consumer expenditure Floor area completed for buildings for hotels and restaurants Operation of hotels Operation of camping sites Operation of boarding houses etc Operation of hotels and boarding houses, total Arrivals and travel currency Holiday surveys Passengers carried by ship in regular service Passengers carried by air Travel agencies 24 Tables 25 Annexes Publications 1. Hotel statistics. Questionnaire Camping statistics. Questionnaire Guest-night statistics (Operation of boarding houses etc.). Questionnaire 133 Previously issued on the subject 135 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) 142 Explanation of Symbols in Tables. Category not applicable.. Data not available : Not for publication - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed * Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series

7 7 TABELLREGISTER Side 1. Generelt 1. Nasjonalregnskap. Produksjonskonto for hotell- og restaurantnæringen Mill.kr Sysselsatte og utførte timeverk i hotell- og restaurantdrift. Arsgjennomsnitt og kvartalstall Utgifter pr. husholdning pr. ar til selskapsreiser og til innenlandsk hotell- og pensjonatopphold Hotell- og restaurantbygg. FullfOrte bygg etter byggets art. Golvflate i m Hotellstatistikk 5. Hoteller og senger, etter hotellstørrelse Hoteller og sengetall i vinter- og sommersesongen i forskjellige hotellgrupper. Svarprosent Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Turist- og høyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Alle hoteller. Gjestedøgn etter hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet Hoteller og senger, etter hotellgruppe. Fylke Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet, hotellgruppe og måned. Kapasitetsutnytting Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og region. Kapasitetsutnytting Turist- og høyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og region. Kapasitetsutnytting Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og kommune Kapasitetsutnytting Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og region. Kapasitetsutnytting Alle hoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet, hotellgruppe og måned Alle hoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Turist- og høyfjellshoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og region Byhoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og kommune Landhoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og region Turist- og høyfjellshoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke, region og måned Byhoteller i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet, sesong og måned Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for senger i de enkelte måneder. Prosent. Fylke og region Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for rom i de enkelte måneder. Prosent. Fylke og region Godkjente hoteller. Fylke og handelsdistrikt Godkjente hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet. Prosent. Fylke

8 8 2. Hotellstatistikk (forts.) Side 29. Godkjente hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet, hotellgruppe og måned. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn i ulike sesonger, etter formålet med oppholdet. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn, ferie-/fritidsreise i ulike sesonger, etter reiseopplegg. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn i ulike sesonger, etter gjestenes bruk av transportmiddel. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn i ulike sesonger, etter gjestenes aystand til bosted. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn i ulike sesonger, etter gjestenes samlede utdanningstid. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn for nordiske gjester, etter gjestenes personlige bruttoinntekt i Prosent Leirplasstatistikk 36. Godkjente leirplasser. Tallet på leirplasser og overnattinger, etter måned Godkjente leirplasser. Overnattinger etter måned. Fylke. Juni - august Godkjente leirplasser. Overnattinger etter overnattingsrate. Prosent. Fylke. Juni - august Godkjente leirplasser. Overnattinger i campingvogn, etter nasjonalitet. Prosent. Fylke Juni - august Godkjente leirplasser. Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet. Prosent. Fylke. Juni - august Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger. Fylke, handelsdistrikt og og kommune. Juni - august Herbergevirksomhet ellers 42. Herbergevirksomhet ellers. Tallet på bedrifter, senger og rom. By- og herredskommuner. Sommersesongen Herbergevirksomhet ellers. Tallet på gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. By- og herredskommuner. Sommersesongen Herbergevirksomhet ellers. Bedrifter som var apne og gjestedøgn, etter måned. Kapasitetsutnytting for senger. By- og herredskommuner. Sommersesongen Herbergevirksomhet ellers. Gjestedøgn i de enkelte måneder, etter gjestenes nasjonalitet Prosent. By- og herredskommuner Ungdomsherberger, turisthytter o.l og Hotell- og pensjonatvirksomhet i alt 47. Hotell- og pensjonatvirksomhet. Tallet på bedrifter som var apne og gjestedøgn for godkjente hoteller, godkjente leirplasser og herbergevirksomhet ellers, etter måned Innreise og reisevaluta 48. Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly eller skip, etter nasjonalitet Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly og skip, etter måned og og nasjonalitet Reisevalutainntekter og -utgifter Mill.kr 102

9 9 Side 7. Ferieundersøkelser mv. 51. Personer etter am de var på ferietur forskjellige årstider. Prosent , og Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter tallet på ferieturdager 53. Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter feriested. Prosent 54. Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter type natur på feriestedet. Prosent 55. Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter viktigste overnattingsmåte. Prosent 56. Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter viktigste transportmiddel. Prosent 57. Personer i grupper for kjønn/alder/yrke/husholdningsinntekt/kommunetype for bosted, etter tallet på ferieturdager i alt siste år 58. Personer som var på ferietur , i grupper for kjønn/alder/yrke/husholdningsinntekt/kommunetype for hosted, etter tallet på ferieturdager i utlandet siste år 59. Andel av personer i grupper for kjønn/alder/yrke/husholdningsinntekt/kommunetype for bosted, som var på ferietur til forskjellige årstider Prosent 60. Andel av yrkesaktive personer i grupper for kjønn/yrke, som har vært på ulike typer yrkesreise siste år. Prosent 61. Personer på yrkesreiser siste år i grupper for type reiser, etter viktigste overnattingsmåte. Prosent 62. Personer på yrkesreise siste år i grupper for type yrkesreise, etter viktigste transportmiddel. Prosent Passasjertrafikk med båtruter 63. Passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet Innenlandsk rutefart etter ruteslag. lallet på passasjerer Lokalruter etter ruteområder. Tallet på passasjerer etter ruteslag Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjertrafikk Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjertrafikk etter måned Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjerer nordover. Månedstall Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjerer sorover. Månedstall Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjerer mellom anløpssteder Passasjertrafikk med fly 71. Passasjertrafikken på flyplasser med ruteanløp Selskapsreiser med charterfly. Passasjerer reist fra Norge, etter bestemmelsesland Reisebyråer 73. Reisebyråer. Salg i Norge Mill. kr Salg fra private og NSB's reisebyråer. Fylke Mill. kr Reisebyråenes salg etter salgsart Mill. kr 128

10 10 INDEX OF TABLES Page 1. General statistics 1. National accounts. Production accounts for the operation of hotels and restaurants Million kroner Employed persons and number of man-hours worked in operation of hotels and restaurants. Annual average and quarterly figures Expenses per household per year for package tours and for domestic hotel and boarding house accommodation Buildings for hotels and restaurants. Buildings completed by type of building. Floor space in m Hotel statistics 5. Hotels and beds, by size of hotel Hotels and beds in the winter and summer season within hotel categories. Response rate All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity Tourist and mountain hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity Town hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity Rural hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity All hotels. Guest-nights by hotel category and nationality of the guests Hotels and beds, by hotel category. County All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality, hotel category and month. Utilization of capacity All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region. Utilization of capacity Tourist and mountain hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region. Utilization of capacity Town hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and municipality. Utilization of capacity Rural hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region. Utilization of capacity All hotels. Guest-nights by nationality of the guests, hotel category and month All hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and region Town hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and municipality Rural hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and region Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County, region and month Town hotels in Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen and Trondheim. Guest-nights by nationality of the guests, season and month All hotels. Utilization of bed capacity, by month. Per cent. County and region All hotels. Utilization of room capacity, by month. Per cent. County and region Approved hotels. County and trade district Approved hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation. Per cent. County

11 11 Page 2. Hotel statistics (cont.) 29. Approved hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation, hotel category and month. Per cent Approved hotels. Guest inquiry. Guest-nights in different seasons, by the purpose of the hotel accommodation. Per cent Approved hotels. Guest inquiry. arrangements. Per cent Approved hotels. Guest inquiry Per cent Approved hotels. Guest inquiry. distance to place of residence. Guest-nights in different seasons, by travel Guest-nights in different seasons, by conveyance. Guest-nights in different seasons, by the guests' Per cent Approved hotels. Guest inquiry. Guest-nights in different seasons, by the education period of the guests. Per cent Approved hotels. Guest inquiry. Guest-nights for Nordic guests, by the gross receipts of the guests in Per cent Statistics on camping sites 36. Approved camping sites. Number of camping sites and guest-nights, by month Approved camping sites. Guest-nights by month. County. June - August Approved camping sites. Distribution of guest-nights by way of accommodation. Per cent. County. June - August Approved camping sites. Guest-nights in camping caravan, by nationality. Per cent. County. June - August Approved camping sites. Guest-nights by the nationality of the guests. Per cent. County. June - August Approved camping sites. Number of camping sites and guest-nights. County, trade district and municipality. June - August Operation of other lodging places 42. Operation of other lodging places. Number of establishments, beds and rooms. Urban and rural municipalities. Summer season Operation of other lodging places. Number of guest-nights by nationality of the guests. Urban and rural municipalities. Summer season Operation of other lodging places. Establishments which were open and guest-nights, by month. Utilization of bed capacity. Urban and rural municipalities. Summer season Operation of other lodging places. Guest-nights in separate months, by nationality of the guests. Per cent. Urban and rural municipalities Youth hostels, tourist huts etc and Operation of hotels and boarding houses, etc., total 47. Operation of hotels, boarding houses, etc. Number of establishments which were open and guest-nights by approved hotels, approved camping sites and operation of other lodging places, by month

12 12 Page 6. Arrivals and travel currency 48. Persons arrived in Norway direct from non-nordic countries by air or sea, by nationality Persons arrived in Norway direct from non-nordic countries by air and sea, by month and nationality Travel currency receipts and expenditure Million kroner Holiday surveys 51. Persons by being on holiday at different times of the year. Per cent , and Persons on holiday at different times of the year , and , by number of days on holiday 53. Persons on holiday at different times of the year , and , by holiday area. Per cent 54. Persons on holiday at different times of the year , and , by type of nature in holiday area. Per cent 55. Persons on holiday at different times of the year , and , by main type of accommodation. Per cent 56. Persons on holiday at different times of the year , and , by main type of transportation. Per cent 57. Persons in groups for sex/age/occupation/household income/type of municipality of residence, by number of days on holiday in total last year 58. Persons on holiday in groups for sex/age/occupation/household income/type of municipality of residence, by number of days on holiday abroad last year 59. Percentage of persons in groups for sex/age/occupation/household income/type of municipali ty of residence, on holiday at different time of the year Percentage of employed persons in groups for sex/occupation who have been on different kinds of occupational travel last year 61. Persons on occupational travel last year in groups for type of travel, by main type of accommodation. Per cent 62. Persons on occupational travel last year in groups for type of travel, by main type of transportation. Per cent Passengers carried by ship in regular service 63. Passengers carried in regular service between Norway and foreign countries Regular coastal trade by type of service. Number of passengers Local service by service regions. Number of passengers carried by type of service Express service Bergen - Kirkenes. Passenger traffic Express service Bergen - Kirkenes. Passenger traffic by month of the year Express service Bergen - Kirkenes. Passengers northward. Monthly figures Express service Bergen - Kirkenes. Passengers southward. Monthly figures Express service Bergen - Kirkenes. Passengers between places of call Passengers carried by air 71. Passenger traffic at airports with scheduled service Inclusive tours. Passengers departed from Norway, by country of destination Travel agencies 73. Travel agencies. Sales in Norway Million kroner Sales by private and Norwegian State Railways' travel agencies. County Million kroner Sales by travel agencies by type of sale Million kroner 128

13 13 1. GENERELT (TAB. 1-4) 1.1. Nasjonalregnskapstall for hotell- og restaurantdrift (tab. 1) Nasjonalregnskapet gir en systematisk statistisk beskrivelse av hele den norske samfunnshusholdning og dens transaksjoner med utlandet i en tilbakelagt periode. Dette skjer innenfor rammen av en detaljert kontoplan. pa alle vesentlige punkter følger kontoplanen tilrådinger fra FN (A System of National Accounts. United Nations, New Yourk, 1968). Påliteligheten av nasjonalregnskapet avhenger sterkt av kvaliteten og omfanget av den primærstatistikk en har 3 bygge på. For hotell- og restaurantnæringen finnes lite økonomisk statistikk. Dette fører til at nasjonalregnskapsberegningene på dette området bygger på et til dels svakt grunnlag. I Statistisk Sentralbyrås nasjonalregnskap er hele hotell- og restaurantnæringen behandlet som en sektor. Det er derfor ikke mulig A gi fullstendige nasjonalregnskapsoppstillinger for deler av denne næringen (f.eks. hotell- og pensjonatvirksomhet for seg). En har tatt med den delen av nasjonalregnskapet som er produksjonskonti i faste og løpende priser. Det ville også vært av interesse a ha en tabell over investeringer ifølge nasjonalregnskapets beregninger, men den viktigste type av investeringer for hotell- og restaurantnæringen er bygninger. I nasjonalregnskapet regnes disse bygninger som leid fra sektoren Utleie av andre bygg. Det vil si at kapitalslitet for hotell- og restaurantnæringen i tabell 1 ikke omfatter kapitalslit på bygninger. Posten avgifter - subsidier for hotell- og restaurantnæringen omfatter vesentlig påløpt merverdiavgift. Det er dessuten med noen andre avgifter som investeringsavgift, avgift på salgs - og skjenkerettigheter mv. Subsidier omfatter vesentlig investeringstilskott Sysselsetting i hotell- og restaurantdrift (tab. 2) 1 Fra og med 1972 har Statitisk Sentralbyrå gjennomført kvartalsvise arbeidskraftundersøkelser bygd på intervjuoppgaver fra et representativt utvalg av befolkningen i aldersgruppene år. Arbeidskraftundersøkelsene omfatter en uke i hvert kvartal. Sysselsatte omfatter selvstendige, lønnstakere og dessuten familiemedlemmer uten fast avtalt lønn i familiebedrift. Næringsgrupperingen er i samsvar med Standard for næringsgruppering (revidert utgave 1978). Ved denne utvalgsundersøkelsen er det imidlertid ikke mulig 8 gi opplysninger etter fylke og heller ikke etter en detaljert næringsoppdeling Forbruksundersøkelser (tab. 3) 2 Av utgifter i forbindelse med reiseliv er utgiftene til selskapsreiser og til opphold ved hoteller og pensjonater innenlands spesifisert i Statistisk Sentealbyrås forbruksundersøkelser. Statistikken bygger på et utvalg av landets husholdninger. En husholdning omfatter personer som har felles bolig og felles kost (minst ett måltid pr. dag) FullfOrt byggeareal for hotell- og restaurantbygg (tab. 4) 3 Statistikken over byggeareal bygger på meldinger fra de kommunale forsyningsnemder. Alle nybygg, tilbygg og påbygg med minst 60 m 2 nybygd golvflate er tatt med. 1 For nærmere beskrivelse og forklaring av arbeidskraftundersøkelsene viser en til NOS Arbeidsmarkedstatistikk. 2 For nærmere beskrivelse og forklaring av forbruksundersøkelsene vises til NOS Forbruksundersøkelse. 3 For nærmere beskrivelse og forklaring av byggearealstatistikken viser en til NOS Byggeareal statistikk.

14 14 2. HOTELLVIRKSOMHET (TAB. 5-35) 2.1. Omfang Statistikken omfatter bare godkjente hoteller, dvs. hoteller som er godkjent av Reiselivsdirektoratet med grunnlag i lov om hotell, andre herbyrge og serveringsstader m.m. av 5. april 1957 og i forskrifter gitt av Samferdselsdepartementet 6. juni Et godkjent hotell må oppfylle visse krav til utstyr, innredning mv. Blant annet må det som regel være minst 20 gjestesenger i hotellet. 2.2 Datainnsamling, bearbeiding Statistikken bygger pa månedsvise oppgaver over tallet på ankomne gjester, gjestedøgn etter nasjonalitet og belagte rom. Oppgavene innhentes gjennom Reiselivsdirektoratet. Bearbeidingen av oppgavene foregår i Statistisk Sentralbyrå. For å unngå å gi tall i statistikken for hotellgrupper innen fylker med færre enn tre hoteller, er enkelte hoteller slått sammen med hoteller i andre grupper i vedkommende fylke. Denne sammenslåingen er også nyttet ved beregning av totaltall, herunder sesongtall for hele landet innen de tre hotellgrupper. I 1980 gjelder dette: Østfold 2 turisthoteller med 196 senger er gruppert sammen med landhotellene Akersh4s 1 turisthotell med 136 senger er gruppert sammen med landhotellene Oslo 1 turisthotell med 67 senger er gruppert sammen med byhotellene Vestfold 1 turisthotell med 51 senger er gruppert sammen med byhotellene 2 landhoteller med 102 senger er gruppert sammen med byhotellene Sogn og Fjordane I byhotell med 145 senger er gruppert sammen med landhotellene i Nordfjord og Sunnfjord Nord-Trøndelag 2 landhoteller med 130 senger er gruppert sammen med byhotellene. Det har ikke lykkes 1 få inn oppgaver for alle måneder fra enkelte hoteller. Tallet på ankomne gjester, gjestedøgn og tallet på belagte rom er beregnet for de grupper som disse hoteller tilhører. For alle hoteller har en oppgave over åpningstiden og over tallet på senger og tallet på rom. Det er forutsatt at hoteller en mangler oppgaver for, har samme kapasitetsutnytting for senger og rom som de hoteller som har sendt inn oppgaver innen samme gruppe. Beregningene er foretatt for hver måned, hver hotellgruppe og hver av de regioner (fylker, til dels også kommuner/distrikter innen fylket) som statistikken er delt opp etter. Svarprosenten er jamt over så høy (jfr. tabell 6) at disse beregningene har gitt forholdsvis pålitelige resultater Begrep og kjennemerker Hotellygke Hotellene er delt i tre grupper - turist- og høyfjellshoteller, byhoteller og landhoteller. Oppdelingen er dels en følge av forskjellige krav som stilles til utstyr mv. for de tre typer av hoteller. Gruppene landhoteller og byhoteller omfatter vanlige hoteller i henholdsvis landdistrikter og byer. De er som regel åpne hele året og har jevnt besøk av forretningsreisende og turister. Ved turist- og høyfjellshoteller er virksomheten noe mer sesongbetont, og de har større best* av turister. For alle typer hoteler har dessuten overnattinger i forbindelse med kurser og kongresser fått stor betydning i de seinere år.

15 15 Gjestesenger, gjesterom Ved hvert hotell er det et visst antall gjestesenger og gjesterom som Reiselivsdirektoratet har godkjent etter de krav som er stilt for godkjente hoteller. Det er bare disse sengene og rommene som er tatt med i tallet på senger og rom i tabellene (jfr. tabellene 5 og 12). En del hoteller driver ogss motell, sportell, hytter mv. i tilknytning til hotelldriften. Senger og rom ps dissse stedene er inkludert ved beregning av kapasitetsutnyttingen for senger og rom. Ved stor pågang av gjester hender det at hotellene tar i bruk senger og rom ogss utenom disse. De gjester som får tildelt slike rom og senger, er med i statistikken over ankomne gjester og gjestedøgn. Tallet på senger og rom er derimot ikke med. Dette ferer til at kapasitetsutnyttingen for senger og rom for enkelte hoteller og for kortere perioder kan overstige 100 prosent. Svarprosent Svarprosenten for en gruppe hoteller er lik tallet på sengedøgn i de hoteller det foreligger oppgaver for i prosent av det totale antall sengedøgn i alle åpne hoteller i vedkommende gruppe og periode. Sengedøgn og romdøgn Sengedøgn er lik tallet på senger i hotellet multiplisert med tallet på degn som hotellet var åpent i perioden. Romdøgn er lik tallet ps rom i hotellet multiplisert med tallet ps døgn som hotellet var spent. Kapasi tetsutnytti ng Kapasitetsutnyttingen for senger er definert som tallet på gjestedegn i prosent av mulige sengedøgn og kapasitetsutnyttingen for rom som tallet på belagte romdøgn i prosent av mulige romdøgn Utvidelse av det ordinære hotellstatistikkskjemaet til å gjelde også formålet med hotello I i holdet Statistikken for godkjente hoteller har hittil bare gitt tallet på gjestedøgn fordelt etter gjestenes nasjonalitet. For 1979 ble oppgaveskjemaet utvidet til gjelde ogsa spørsmal om det formal hotellgjestene hadde med hotelloppholdet. Resultatene av bearbeidingen av denne utvidelsen er gitt i tabellene 28 og 29. Hoteller som svarer for om lag 50 prosent av gjestedøgnene har svart ps disse spørsmålene. En antar likevel at resultatene er noenlunde pålitelige. Statistisk SentralbyrS tar sikte pa a foreta en bearbeiding av en slik utvidelse av hotellskjemaet hvert tredje eller hvert femte Ar Gjesteundersekelsen til Oppland distriktshogskole Oppland distriktshegskole har for 1979 gjennomfert en undersøkelse av formålet med hotelloppholdet, bruk av transportmidler mv. for et utvalg av hotellgjester. Resultatene fra undersøkelsen vil en finne i publikasjonen Gjesteundersøkelsen 1979, Reiselivsstudiet, Oppland distriktshogskole. I NOS Reiselivsstatistikk er noen av hovedresultatene fra undersøkelsen gitt i tabellene Undersøkelsen ble gjennomført ved at et utvalg av hotellgjester fikk utlevert av hotellet et sperreskjema til utfylling ved ankomsten til hotellet. Utvalget av hotellgjester ble fastlagt på følgende måte: 1. Det ble bestemt at utvalget i alt skulle were på ca gjester. Det kan her nevnes at intervjuundersøkelsene til Statistisk Sentralbyrå som regel har utvalg på Hotellene ble gruppert etter landsdel, og det ble så tatt et utvalg på 50 hoteller. Sannsynligheten for at et hotell skulle bli med var proporsjonalt med tallet på rom i hotellet. 3. For hvert hotell som kom med i utvalget ble det fastsatt 9 undersøkelsesdager, 3 pr. 4-månedersperiode. Andelen av gjestene som kom med i utvalget for hotellet var mindre for de store hotellene enn for de små hotellene. Utvalget gjaldt ankomne gjester. Resultatene av undersøkelsen er regnet am til gjestedøgn (ved hjelp av forventet oppholdstid for hver ankommet gjest). Svarprosenten ved undersøkelsen var på ca. 80.

16 16 Ved en utvalgsundersøkelse er resultatene noe usikre (jfr. ogsg aysnitt 7.3). Som et grunnlag for å vurdere sikkerheten er det i alle tabeller gitt det totaltallet for gjestedøgn som de forskjellige prosenttabellene er regnet ut pg grunnlag ay. Ved en utvalgsundersøkelse er det ofte ikke mulig å gi særlig detaljerte spesifikasjoner i tabellene. Dette er grunnen til at det ikke er gitt oppgaver etter fylke. 3. DRIFT AV LEIRPLASSER (TAB ) Statistikken omfatter leirplasser som er godkjent av de lokale helsemyndigheter og klassifisert av Reiselivsdirektoratet. Forskrifter for godkjenning av leirplasser er gitt av Samferdselsdepartementet 28. desember 1966 med hjemmel i lov om hotell, andre herbyrge og serveringsstader av 5. april Oppgaver over overnattingssteder mv. hentes inn av Reiselivsdirektoratet. Statistisk Sentralbyrg får oppgavene tilsendt fra Direktoratet for statistisk bearbeiding. Bare de leirplasser som har sendt inn opplysninger om driften, er med i statistikken. Det foretas ingen beregninger av overnattinger mv. for leirplasser det ikke foreligger oppgaver for. Det bor nevnes at virksomheten ved en leirplass kan være ubetydelig selv om den er godkjent. Apningstiden for leirplasser har etter hvert blitt utvidet til g omfatte ogs8 andre måneder enn sommermånedene. Dette henger særlig sammen med den ekte bruk av campingvogn. Fra og med 1976 har en derfor utvidet statistikken til 8 gjelde alle årets måneder. For tidligere Sr omfattet statistikken bare månedene juni, juli og august. tabell 38 er det gitt en prosentvis fordeling av overnattinger på telt, campingvogn og hytte/hus. Statistikken omfatter bare de leirplasser som har gitt noenlunde gode oppgaver over denne fordelingen. Disse leirplassene har 90 prosent av overnattingene, og en regner derfor med at statistikken gir et brukbart bilde. Oppgaveskjemaet for 1980 ble utvidet til også å omfatte spørsmål om tallet på overnattinger i campingvogn fordelt pg nordmenn og utlendinger. Resultatet av bearbeidingen er gitt i tabell 39. Tallene omfatter bare de campingplasser som har gitt oppgaver over denne fordelingen. Disse campingplassene dekker om lag 52 prosent av alle overnattinger i campingvogn. I tabell 40 er det gitt en prosentvis fordeling av overnattinger etter nasjonalitet. Statistikken omfatter også her bare de leirplasser som har gitt oppgaver over denne fordelingen. Disse leirplassene omfatter 71 prosent av utlendingenes overnattinger, men likevel regner en med at den relative nasjonalitetsfordelingen kan were ganske nar den faktiske. 4. HERBERGEVIRKSOMHET ELLERS (TAB ) Fra og med 1974 har Statistisk Sentralbyrg hentet inn månedlig overnattingsstatistikk fra bedrifter i næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers. Spørreskjemaer er sendt til bedrifter som er registrert under næringsgruppen i Statistisk Sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister. Bedrifts- og foretaksregisteret omfatter bare bedrifter som er pliktige til 3 betale merverdiavgift eller arbeidsgiveravgift..0vernattinger er ikke merverdiavgiftspliktige, derimot er servering det. En bedrift mg ogs8 være av en viss størrelse' for den skilles ut som egen bedrift (et lite pensjonat drevet sammen med en restaurant kan f.eks. gå sammen med restauranten). Disse to forhold gjør at statistikken ikke omfatter en del mindre overnattingssteder. 1 Minimumskravet for å skille ut en enhet som særskilt bedrift er at den sysselsetter minst in person i normal driftstid. Virksomhetskombinasjoner skal i alminnelighet ikke deles i flere bedrifter, dersom hver av virksomhetene sysselsetter færre enn 3 personer i gjennomsnitt for året.

17 17 Avgrensningen av næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers, mot enkelte andre næringsgrupper er ikke alltid helt klar. De store studenterhjemmene som Kringsjå Studentby, Studentbyen på Sogn mv. er regnet som hybelutleie og er derfor ikke tatt med i statistikken. Kursteder, rekonvalesenthjem mv. er ikke med i næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers, men er tatt med under Helseog veterinærtjenester. Internat i forbindelse med en skole blir gruppert sammen med skolen dersom elevene bor der gratis eller pensjonen er inkludert i skolepengene. Leirskoler, feriehjem for firmaer og overnattinger ps pensjonater mv. i samband med kurs, kongresser mv. kommer under næringsgruppen Herbergevirksomhet ellers, og er således med i statistikken. Oppgaveinngangen har til nå vært lite tilfredsstillende, med en svarprosent pg bare om lag 50. Oppgavene over omsetningen for Herbergevirksomhet ellers, etter Statistisk Sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister, er nyttet til.1 beregne totaltall for tallet på overnattinger, tallet p8 senger osv. Det er forutsatt at de bedrifter som har gitt overnattingsoppgaver har den samme andel av overnattingene som de har av omsetningen. Den lave svarprosenten og de beregnede totaltallene gjør imidlertid at overnattingsstatistikken for Herbergevirksomhet ellers er usikker. Det utilstrekkelige datagrunnlaget gjør at pålitelig statistikk for fylker eller distrikter ikke kan gis. For 1974 og 1975 ble skjemaene sendt til alle bedrifter i næringsgruppen. Fra og med sommersesongen (mai-september) 1976 har en gått over til fullstendig telling av alle bedrifter med 20 eller flere senger og et 20 prosents utvalg av de øvrige. Fra og med 1979 har en gått over til bare å samle inn oppgaver for sommersesongen (mai-september). Overnattinger ved ungdomsherberger og turisthytter er i prinsippet med i statistikken over herbergevirksomhet utenom hoteller og leirplasser, men er også i tabell 46 gitt særskilt ps grunnlag av oppgaver mottatt direkte fra organisasjonene for disse overnattingsstedene. 5. HOTELL- OG PENSJONATVIRKSOMHET I ALT (TAB. 47) For hotell- og pensjonatvirksomhet i alt er det gitt oppgaver fra overnattingsstatistikken (tab. 47). Ifølge Standard for næringsgruppering er næringshovedgruppe oppdelt slik: 632 Hotell- og pensjonatvirksomhet 6321 Hotellvirksomhet Drift av godkjente hoteller 6322 Drift av campingplasser (leirplasser) 6329 Herbergevirksomhet ellers Drift av pensjonater, gjestgiverier, turisthytter, moteller, ungdomsherberger og andre herberger. Det går av dette fram at hytteutleie og romutleie faller utenfor statistikken for hotell- og pensjonatvirksomhet. I mange tilfelle driver en eier virksomhet på samme sted innen flere av disse næringsgruppene (f.eks. drift av campingplass kombinert med pensjonatdrift). Skillet mellom de tre næringsgruppene kan derfor iblant bli noe uklart. For overnattingsstatistikken har en i tvilstilfelle provd a få med overnattingene ps i hvert fall en av næringsgruppene, f.eks. slik at overnattingene på et mindre pensjonat er slått sammen med overnattingene på en tilknyttet leirplass. Fra og med 1979 har en oppgaver bare for sommersesongen for herbergevirksomhet ellers. For 1978 har en oppgaver for hele året. Tallet på gjestedøgn i vintersesongen og oktober-desember for 1980 er beregnet ved å anta at de utgjør samme andel av tallet på gjestedøgn for sommersesongen 1980 som for 1978.

18 18 6. INNREISE OG REISEVALUTA (TAB. 48, 49 OG 50) Etter at passkontrollen ved grensene innen Norden ble opphevet i 1958, og kontrollen med personbiltrafikken i 1962 ble opphevet, falt grunnlaget bort for en fullstendig statistikk over innreise til Norge. På grunnlag av meldinger fra politiet utarbeider Statistisk Sentralbyrå hver måned statistikk over reisende til Norge fra ikke-nordiske land fordelt etter nasjonalitet. Fra og med 1977 har Danmark og Sverige sluttet å utarbeide tilsvarende statistikk. Det samme gjelder Finland fra og med Oppgaver over reisetrafikkinntekter og -utgifter er hentet fra utenriksregnskapet og bygger hovedsakelig pa oppgaver fra Norges Bank over omsetningen av valuta til reiseformål. Som valuta til reiseformål regnes ogsg Norges Statsbaners samtrafikkoppgjør med utlandet. Utlendingers reiseutgifter med norske skip og fly til og fra Norge er ikke regnet med i oppstillingen over reisevalutainntekter. 7. FERIEUNDERSOKELSER 1 (TAB ) 7.1. Formål Statistisk Sentralbyrå har hatt ferieundersøkelser i 1970, 1974, 1976, 1978 og Formålet med undersøkelsene har vært 8 kartlegge nordmenns ferievaner og -atferd. Undersøkelsene registrerer ferieturene som personer i forskjellige grupper av befolkningen har foretatt, hvordan turene fordelte seg etter årstid, reisemål, bruk av transportmiddel og overnattingsmåte, aystand til feriested, natur på feriestedet, utøving av ferieaktiviteter mv. Ett av formålene med undersøkelsene var A undersøke endringer over tiden i disse forhold. I undersøkelsen for 1979 er det ogsg stilt noen sporsms1 om yrkesreiser for yrkesaktive personer Opplegg og gjennomføring av ferieundersøkelsene Undersøkelsene bygger på et utvalg av personer i den del av befolkningen som var i alderen år og ikke hørte til felleshusholdninger. Ferieundersøkelsene i 1970 og 1974 ble gjennomført høsten 1970 og 1974 og gjaldt perioden fra 1. september august 1970 og tilsvarende periode i 1973/1974. Undersøkelsen i 1978 foregikk i september 1978 og dekket perioden 1. september august I mai 1979 ble det også foretatt en undersøkelse som dekket perioden 1. mai april Resultatene av undersøkelsene bygger på svar fra følgende antall personer: Undersøkelsen i personer, undersøkelsen i personer, undersøkelsen i personer og undersøkelsen i personer Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Resultatene av en statistisk undersøkelse vil som regel inneholde visse målings- og bearbeidingsfeil. To andre feiltyper er utvalgsvarians og utvalgsskjevhet som skyldes at resultatene bygger på utvalg av befolkningen. Utvalgsvarians er et uttrykk for den usikkerhet en får i resultatene fordi disse bygger psi opplysninger om bare en del av befolkningen. Ved beregne en størrelse som kalles standardavviket kan en få et mål på hvor stor utvalgsvariansen er. Utvalgsskjevhet oppstår ved at personer med bestemte kjennemerker og bestemt atferd ikke blir representert i utvalget i samme grad som de forekommer i befolkningen. Dette kan f.eks. skje ved at personer i bestemte grupper har særlig høyt frafall. Mer om pålitelighet ved utvalgsundersøkelser kan finnes i spesialpublikasjonene for ferieundersøkelser (se note 1, side 18). For nærmere forklaring og beskrivelse av ferieundersøkelsene viser en til NOS Ferieundersøkelsen 1970, NOS Ferieundersøkelsen 1974 og NOS Ferieundersøkelsen 1978/1979, hefte I og II.

19 Begreper og kjennemerker ved ferieundersøkelsene Ferietur _ Som ferietur er regnet opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som inkluderer minst 4 overnattinger. Vari2het av ferieturen Varigheten av ferieturen er regnet fra og med avreisedagen til og med hjemkomstdagen. Frilerdager, sen- og helligdager er regnet med. Landsdeler (tab. 53) Landsdelene er definert på følgende måte: Landsdel Fylker Østlandet Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark SOrlandet Aust-Agder, Vest-Agder Vestlandet Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Mere og Romsdal Trøndelag Ser-Trendel ag, Nord-Trøndelag Nord-Norge Nordland, Troms, Finnmark 8. PASSASJERTRAFIKK MED BATRUTER (TAB ) Statistikken over passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet (tab. 63) bygger på oppgaver hentet inn av Landslaget for Reiselivet i Norge fra de enkelte rederiene. Statistikken over innenlandsk rutefart (tab. 64 og 65) er utarbeidd hvert år siden 1953 og omfatter i prinsippet alle konsesjonspliktige ruter. Statistikken bygger ps oppgaver fra de enkelte ruteselskaper. Båtruter i havneområder som ikke er konsesjonspliktige, er fra 1975 tatt med i statistikken. Den innenlandske rutefarten er delt inn i følgende ruteslag: Kystruter (herunder Hurtigruten Bergen - Kirkenes), lokalruter, bygderuter, bilferjeruter, innsjøruter og båtruter i havneområder. Bilferjeruter på innsjoer er regnet som ferjeruter. For ferjeruter er de fleste oppgaver hentet fra Vegdirektoratets ferjestatistikk. Trafikkstatistikk for Hurtigruten Bergen - Kirkenes (tab ) har vært utarbeidd av Statistisk SentralbyrS fra 1947, og bygger ps de turrapporter som Samferdselsdepartementet innhenter fra de enkelte skip for hver tur. Fra turrapportene får en oppgaver over tallet på passasjerer på de forskjellige strekninger. For 1979 har en beregnet tallet på passasjerer til og fra alle Hurtigrutens anlopssteder (tab. 70). Statistikken bygger ps en fullstendig oversikt over tallet ps passasjerer mellom alle anlepssteder for fire av rutens tretten skip. 9. PASSASJERTRAFIKK MED FLY (TAB ) Luftfartsverket utarbeider luftfartsstatistikken og utgir den i egne publikasjoner.

20 REISEBYRAER (TAB. 73, 74 OG 75) Omsetningsstatistikk for reisebyråer er blitt utarbeidd av Reiselivsdirektoratet siden I Reisebyråloven av 4. november 1948 (med tillegg av 20. desember 1956 og 30. juni 1959) er det definert hva som er reisebyråvirksomhet. Slik virksomhet går i korthet ut på produksjon, formidling og salg av reisetjenester til enkeltpersoner og grupper i inn- og utland. Statistikken omfatter bare reisebyråer med full bevilling. De bedrifter som driver reiseformidling i kraft av begrenset tillatelse, blant andre mange og store trafikkselskaper, er holdt utenfor. Det er videre bare oppgaver fra salgskontorene i Norge som er tatt med. Statistikken for 1979 omfatter 235 salgskontorer. Av disse har en fått svar fra 220. En har beregnet seg fram til omsetningen for de byråene som en ikke har mottatt oppgave fra. Statistikken for 1980 er ennå ikke ferdig bearbeidd.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK 1983 STATISTICS ON TRAVEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2131-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv ANDRE EMNEORD Ferieturer

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980 NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 979 STATISTICS ON TRAVEL 979 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-23-8 FORORD Denne publikasjonen gir

Detaljer

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 812 HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK 1974-1975 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1974-1975 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA.

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 978 STATISTICS ON TRAVEL 978 STATISTISK SENTRALBYRA. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 870 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK 1982 STATISTICS ON TRAVEL 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv STI KKOR D FerieundersOkelser

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2579-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1993

Reiselivsstatistikk 1993 C 238 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1993 Statistics on Travel 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 807 REISELIVSSTATISTIKK 1987 STATISTICS ON TRAVEL 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1995

Reiselivsstatistikk 1995 C 346 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1995 Statistics on Travel 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK 1990 STATISTICS ON TRAVEL 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1998 Statistics on Travel 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle I denne serien

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

SPREDNINGEN AV FERIETURER

SPREDNINGEN AV FERIETURER STATISTISKE ANALYSER NR. 40 SPREDNINGEN AV FERIETURER STAGGERING OF HOLIDAYS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0966-8 FORORD Denne publikasjonen er en

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

Travel and Holiday Survey, January 2007

Travel and Holiday Survey, January 2007 Norway Statistics Norway, SSB Travel and Holiday Survey, January 2007 Study Documentation May 28, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production Date

Detaljer

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet?

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? - eller m.a.o., kan høyere innvandring (åpnere grenser) gi en mer effektiv fordeling av arbeidskraftsresursene mellom regioner i mottakerlandet?

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Rapporterer norske selskaper integrert?

Rapporterer norske selskaper integrert? Advisory DnR Rapporterer norske selskaper integrert? Hvordan ligger norske selskaper an? Integrert rapportering er å synliggjøre bedre hvordan virksomheten skaper verdi 3 Norske selskaper har en lang vei

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1982

FERIEUNDERSØKELSEN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 408 FERIEUNDERSØKELSEN 1982 HOLIDAY SURVEY 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1955-8 EMNEGRUPPE Ferie og friluftsliv STIKKORD Ferieturer Ferievaner

Detaljer

Gjesteundersøkelsen 2008

Gjesteundersøkelsen 2008 Arne Rideng Berit Grue Gjesteundersøkelsen 2008 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge TØI rapport 995/2008 Gjesteundersøkelsen 2008 Utenlandske ferie- og forretningsreiser i Norge Arne Rideng

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon

Innhold. Fakta. Turistundersøkelsen, resultater fra sommersesongen 2013 Posisjoneringsanalyse, Danmarks posisjon Kontaktinformasjon Danmark 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON

ECONOMETRIC METHODS IN SHORT-TERM PLANNING: THE NORWEGIAN LESSON ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 117 Reprinted from Richard Stone and William Peterson (editors): Econometric Contributions to Public Policy. Macmillan Press Ltd. London and Basingstoke 1978. ECONOMETRIC

Detaljer

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction

Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Interaction between GPs and hospitals: The effect of cooperation initiatives on GPs satisfaction Ass Professor Lars Erik Kjekshus and Post doc Trond Tjerbo Department of Health Management and Health Economics

Detaljer

Camping i Norge 1984-1994

Camping i Norge 1984-1994 95/7 Rapporter Reports Jan-Erik Lystad Camping i Norge 984-994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 995 Standardtegn i tabeller Symbols in Tables Tall kan ikke forekomme Category

Detaljer

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Frankrike 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Frankrike 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Fakta Valutakursutvikling Kommersielle gjestedøgn Franske turister i Norge 2014 Posisjoneringsanalyse, Norges posisjon blant franskmenn Kontaktinformasjon;

Detaljer

6. Satellittregnskapet for turisme

6. Satellittregnskapet for turisme Anne Mari Auno 6. Turisme kan være en viktig kilde for inntekter og sysselsetting for privatpersoner, næringsliv og land. De siste årene har turistenes konsum i Norge utgjort mer enn 100 milliarder kroner,

Detaljer

MICE TURISTENE I NORGE

MICE TURISTENE I NORGE MICE TURISTENE I NORGE CH - Visitnorway.com INNOVASJON NORGE 2014 CH - Visitnorway.com Terje Rakke/Nordic life - Visitnorway.com Terje Rakke - Visitnorway.com CH - Visitnorway.com INNHOLD 1. OVERBLIKK

Detaljer

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge

NORGES TURISTBAROMETER. Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge NORGES TURISTBAROMETER Sommersesongen 2014 Prognose for utenlandsk ferie- og fritidstrafikk til Norge Større optimisme enn på flere år. Kan nedgangen fra utlandet snu i sommer? Ved inngangen til sommersesongen

Detaljer

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB

Nederland 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge. Overnattingsstatistikken til SSB Nederland 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen til Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken til SSB Posisjoneringsanalysen til Innovasjon Norge Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn

Detaljer

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014

Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Independent audit av kvalitetssystemet, teknisk seminar 25-26 november 2014 Valter Kristiansen Flyteknisk Inspektør, Teknisk vedlikehold Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no

Detaljer

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA

INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA INNKALLING TIL ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TELIO HOLDING ASA NOTICE OF ANNUAL SHAREHOLDERS MEETING IN TELIO HOLDING ASA Aksjonærene i Telio Holding ASA ( Selskapet ) innkalles med dette til ordinær generalforsamling

Detaljer

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No.

FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN. ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Business Registration No. FORSLAG OM KAPITALNEDSETTELSE I ALADDIN OIL & GAS COMPANY ASA (Organisasjonsnummer 989 307 606) Vedtatt av Selskapets styre den 15. mai 2012. PROPOSED REDUCTION OF SHARE CAPITAL IN ALADDIN OIL & GAS COMPANY

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ

LØNNSSTATISTIKK WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK SENTRALBYRÅ NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 541 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL OG RESTAURANTDRIFT APRIL OG OKTOBER 1 9 8 4 WAGE STATISTICS FOR EMPLOYEES IN HOTELS AND RESTAURANTS APRIL AND OCTOBER 1984 STATISTISK

Detaljer

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER

BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER STATISTISKE ANALYSER NR. 28 BEHOLDNING OG ANSKAFFELSE AV VARIGE FORBRUKSVARER PRIVATE HUSHOLDNINGER ACCOUNTS OF STOCKS AND PURCHASES OF DURABLE CONSUMER GOODS IN PRIVATE HOUSEHOLDS STATISTISK SENTRALBYRÅ

Detaljer

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Frankrike 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Frankrike 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Skatteetaten. Skattekort for 2016

Skatteetaten. Skattekort for 2016 Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 2 Skattekort for 2016 Du fikk skattefritak eller lavere skatt enn 15 prosent ved

Detaljer

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025

Teknologibyen Trondheim. Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Teknologibyen Trondheim Virkninger for Trondheimsregionen av flere arbeidsplasser innen teknologinæringen frem mot 2025 Bakgrunn og metode Funn og beregninger i denne presentasjonen er skrevet og utført

Detaljer

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere.

Summer Cup. 27-29 June 2014. Uken før vi reiser, vil vi trene her hjemme. Nærmere informasjon om dette kommer senere. Summer Cup 27-29 June 2014 Vestkantsvømmerne inviterer alle i B- gruppen og C+ (hospitanter i B gruppen) til Stevne i Stockholm. Vi skal bo på Zinkensdamm vandrehjem, og stevne foregår i Erisdalsbadet

Detaljer

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER

BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Vitenskapsmuseet Rapport Zoologisk Serie 1997-4 BOASNEGLEN (LIMAX MANMUS) OG IBERIASNEGLEN (ARION LUCITANZCUS) I NORGE; UTBREDELSE, SPREDNING OG SKADEVIRKNINGER Dag Dolmen og Kirsten Winge Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P

TREKKTABELLER 2013. Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P TREKKTABELLER 2013 Del 1: Tabellnummer 7100-7233 Del 2: Tabellnummer 7100 P - 7233 P RF - 2008 TIL ARBEIDSGIVERNE TIL ARBEIDSGIVARANE Spørsmål om bruk av trekktabellene og gjennomføring av trekk rettes

Detaljer

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK

International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK International Match U 18 CZE - HUN - SLO - SVK June 6 th 2015 Mestský atletický štadión A. Hajmássyho Trnava Slovakia Live stream from competition: http://tveso.sk/trnava2015/ Team manual International

Detaljer

Eivind Farstad Arne Rideng TØI rapport 941/2008

Eivind Farstad Arne Rideng TØI rapport 941/2008 Eivind Farstad Arne Rideng Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 TØI rapport 941/2008 Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Eivind Farstad og Arne Rideng Transportøkonomisk institutt (TØI) har

Detaljer

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker

OVERSIKT. Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker OVERSIKT Ordrestatistikk, bygge- og anleggsvirksomhet, 2. kv. 1993: Boligbyggingen øker Ordretilgangen på boligbygg økte med 27 prosent fra 2. kvartal i fjor til samme tidsrom i år. Økningen omfattet både

Detaljer

PETROLEUM PRICE BOARD

PETROLEUM PRICE BOARD 1 PETROLEUM PRICE BOARD Our reference Date OED 15/712 21/09/2015 To the Licensees on the Norwegian Continental Shelf (Unofficial translation) NORM PRICE FOR CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TMo/IATJo, 11/12-75 RETTELSE TIL FERIEUNDERSØKELSEN 1974 Tillegg til merknader om lengste ferietur sommeren 1974 (Prinsipper og definisjoner,

Detaljer

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002

Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 D 325 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Strukturstatistikk for samferdsel og reiseliv 2002 Structural Transport and Tourism Statistics 2002 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway

Detaljer

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848

NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 NORGES OFF1SIELLE STATISTIKK B 856 1988 SJØFART MARITIME STATISTICS 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO--KONGSVINGER 1989 ISBN 82-537-2822-0 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Note 39 - Investments in owner interests

Note 39 - Investments in owner interests Note 39 - Investments in owner interests Subsidiaries, affiliates, joint ventures and companies held for sale. Company Company number Registered office Stake in per cent Investment in significant subsidiaries

Detaljer

By Petter Jakob Bjerve. Contents

By Petter Jakob Bjerve. Contents ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 21 SÆRTRYKK FRA ECONOMICS OF PLANNING, VOL. 8, NO. 1-2, 1968 TRENDS IN QUANTITATIVE ECONOMIC PLANNING IN NORWAY By Petter Jakob Bjerve UTVIKLINGSTENDENSAR I DEN

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer