NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0"

Transkript

1

2 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN

3 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over reiselivsstatistikk utarbeidd av Statistisk Sentralbyrå og andre institusjoner. Den inneholder nasjonalregnskaps- og sysselsettingstall for hotell- og restaurantdrift og overnattingsstatistikk for hoteller, leirplasser og annen herbergevirksomhet. Ellers er det tatt med opplysninger om innreise og reisevaluta, noen hovedresultater fra Byråets ferieundersøkelser og statistikk fra passasjertrafikk med båtruter og fly. Hotellstatistikken for 1980 er tidligere offentliggjort i Statistisk ukehefte nr. 35, 1980 og i nr. 6 og nr. 18, Leirplasstatistikken for 1980 er publisert i Statistisk ukehefte nr. 12, Statistikken over herbergevirksomheten ellers er gitt i Statistisk ukehefte nr. 18, Innreisestatistikken gis månedlig i Statistisk ukehefte. Resultatene av ferieundersøkelsene foreligger i egne publikasjoner, i NOS Ferieundersøkelsen 1978/1979 heftene I og II. Noen hovedtall for passasjertrafikk med båtruter og fly er ogsg tatt inn i NOS Samferdselsstatistikk. Førstekonsulent Nils Bakke har stått for redigeringen av publikajsonen. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 6. november 1981 Arne Oien Leif Skaug

4 PREFACE This publication gives a survey for 1980 of available statistics on travel activities prepared by the Central Bureau of Statistics and by other institutions. Thus, it contains statistics on national accounts and employment covering operation of hotels and restaurants. Further, data are given on guest-nights spent in hotels, at camping sites and in other lodging places, arrivals direct from the non-nordic area, travel currency receipts and expenditure, some main results from the holiday surveys conducted by the Central Bureau of Statistics and statistics on passenger traffic by air and by ship in regular service. Some data from the hotel statistics 1980 have previously been published in the Weekly Bulletin of Statistics (in Norwegian only) no. 35, 1980 and nos. 6 and 18, The statistics on operation of camping sites have been given in the Weekly Bulletin of Statistics no. 12, Statistics covering boarding houses and other lodging places were published in the Weekly Bulletin of Statistics no. 18, The statistics on arrivals are monthly given in the Weekly Bulletin of Statistics. More detailed description of the results from the holiday surveys can be found in separate publications, NOS Holiday Survey 1978/79 volumes I and II. Some main figures about statistics on passenger traffic by ship in regular service and by air are also included in NOS Transport and Communication Statistics. The present publication has been prepared under the supervision of Mr. Nils Bakke. Central Bureau of Statistics, Oslo, 6 November 1981 Arne Oien Leif Skaug

5 INNHOLD Side Tabellregister 7 Tekstdel 1. Generelt Nasjonalregnskapstall for hotell- og restaurantdrift Sysselsetting i hotell- og restaurantdrift Forbruksundersøkelser FullfOrt byggeareal for hotell- og restaurantbygg Hotellvirksomhet Omfang Datainnsamling, bearbeiding Begrep og kjennemerker Utvidelse av det ordinære hotellstatistikkskjemaet til 8 gjelde også formålet med hotelloppholdet Gjesteundersøkelsen til Oppland distriktshogskole Drift av leirplasser Herbergevirksomhet ellers Hotell- og pensjonatvirksomhet i alt Innreise og reisevaluta Feieundersøkelser Formal Opplegg og gjennomføring av ferieundersøkelsene Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Begreper og kjennemerker ved ferieundersøkelsene Passasjertrafikk med båtruter Passasjertrafikk med fly Reisebyråer 20 Tekst på engelsk 21 Tabelldel 25 Vedlegg 1. Hotellstatistikk. Spørreskjema Campingstatistikk. Spørreskjema Overnattingsstatistikk (Herbergevirksomhet ellers). Spørreskjema 133 Utkomne publikasjoner Tidligere utkommet innen emneområdet 135 Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden 1. juli Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 142 Standardtegn i tabeller. Tall kan ikke forekomme.. Oppgave mangler : Tall kan ikke offentliggjøres - Null 0 Mindre enn 0,5 av den brukte enhet * Foreløpig tall Brudd i den loddrette serie

6 CONTENTS Page Index of tables 10 Text 1. General remarks National account data for operation of hotels and restaurants Employment in operation of hotels and restaurants Surveys of consumer expenditure Floor area completed for buildings for hotels and restaurants Operation of hotels Operation of camping sites Operation of boarding houses etc Operation of hotels and boarding houses, total Arrivals and travel currency Holiday surveys Passengers carried by ship in regular service Passengers carried by air Travel agencies 24 Tables 25 Annexes Publications 1. Hotel statistics. Questionnaire Camping statistics. Questionnaire Guest-night statistics (Operation of boarding houses etc.). Questionnaire 133 Previously issued on the subject 135 Publications issued by the Central Bureau of Statistics since 1 July Selected publications in the series Manuals from the Central Bureau of Statistics (MAN) 142 Explanation of Symbols in Tables. Category not applicable.. Data not available : Not for publication - Nil 0 Less than 0.5 of unit employed * Provisional or preliminary figure Break in the homogeneity of a vertical series

7 7 TABELLREGISTER Side 1. Generelt 1. Nasjonalregnskap. Produksjonskonto for hotell- og restaurantnæringen Mill.kr Sysselsatte og utførte timeverk i hotell- og restaurantdrift. Arsgjennomsnitt og kvartalstall Utgifter pr. husholdning pr. ar til selskapsreiser og til innenlandsk hotell- og pensjonatopphold Hotell- og restaurantbygg. FullfOrte bygg etter byggets art. Golvflate i m Hotellstatistikk 5. Hoteller og senger, etter hotellstørrelse Hoteller og sengetall i vinter- og sommersesongen i forskjellige hotellgrupper. Svarprosent Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Turist- og høyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Kapasitetsutnytting Alle hoteller. Gjestedøgn etter hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet Hoteller og senger, etter hotellgruppe. Fylke Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet, hotellgruppe og måned. Kapasitetsutnytting Alle hoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og region. Kapasitetsutnytting Turist- og høyfjellshoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og region. Kapasitetsutnytting Byhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og kommune Kapasitetsutnytting Landhoteller. Ankomne gjester og gjestedøgn, etter nasjonalitet og sesong. Fylke og region. Kapasitetsutnytting Alle hoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet, hotellgruppe og måned Alle hoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke Turist- og høyfjellshoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og region Byhoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og kommune Landhoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke og region Turist- og høyfjellshoteller. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. Fylke, region og måned Byhoteller i Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen og Trondheim. Gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet, sesong og måned Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for senger i de enkelte måneder. Prosent. Fylke og region Alle hoteller. Kapasitetsutnytting for rom i de enkelte måneder. Prosent. Fylke og region Godkjente hoteller. Fylke og handelsdistrikt Godkjente hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet. Prosent. Fylke

8 8 2. Hotellstatistikk (forts.) Side 29. Godkjente hoteller. Gjestedøgn etter formålet med hotelloppholdet, hotellgruppe og måned. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn i ulike sesonger, etter formålet med oppholdet. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn, ferie-/fritidsreise i ulike sesonger, etter reiseopplegg. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn i ulike sesonger, etter gjestenes bruk av transportmiddel. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn i ulike sesonger, etter gjestenes aystand til bosted. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn i ulike sesonger, etter gjestenes samlede utdanningstid. Prosent Godkjente hoteller. Gjesteundersøkelse. Gjestedøgn for nordiske gjester, etter gjestenes personlige bruttoinntekt i Prosent Leirplasstatistikk 36. Godkjente leirplasser. Tallet på leirplasser og overnattinger, etter måned Godkjente leirplasser. Overnattinger etter måned. Fylke. Juni - august Godkjente leirplasser. Overnattinger etter overnattingsrate. Prosent. Fylke. Juni - august Godkjente leirplasser. Overnattinger i campingvogn, etter nasjonalitet. Prosent. Fylke Juni - august Godkjente leirplasser. Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet. Prosent. Fylke. Juni - august Godkjente leirplasser. Tallet pa leirplasser og overnattinger. Fylke, handelsdistrikt og og kommune. Juni - august Herbergevirksomhet ellers 42. Herbergevirksomhet ellers. Tallet på bedrifter, senger og rom. By- og herredskommuner. Sommersesongen Herbergevirksomhet ellers. Tallet på gjestedøgn etter gjestenes nasjonalitet. By- og herredskommuner. Sommersesongen Herbergevirksomhet ellers. Bedrifter som var apne og gjestedøgn, etter måned. Kapasitetsutnytting for senger. By- og herredskommuner. Sommersesongen Herbergevirksomhet ellers. Gjestedøgn i de enkelte måneder, etter gjestenes nasjonalitet Prosent. By- og herredskommuner Ungdomsherberger, turisthytter o.l og Hotell- og pensjonatvirksomhet i alt 47. Hotell- og pensjonatvirksomhet. Tallet på bedrifter som var apne og gjestedøgn for godkjente hoteller, godkjente leirplasser og herbergevirksomhet ellers, etter måned Innreise og reisevaluta 48. Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly eller skip, etter nasjonalitet Personer innreist til Norge direkte fra ikke-nordiske land med fly og skip, etter måned og og nasjonalitet Reisevalutainntekter og -utgifter Mill.kr 102

9 9 Side 7. Ferieundersøkelser mv. 51. Personer etter am de var på ferietur forskjellige årstider. Prosent , og Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter tallet på ferieturdager 53. Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter feriested. Prosent 54. Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter type natur på feriestedet. Prosent 55. Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter viktigste overnattingsmåte. Prosent 56. Personer som var på ferietur forskjellige årstider i , og , etter viktigste transportmiddel. Prosent 57. Personer i grupper for kjønn/alder/yrke/husholdningsinntekt/kommunetype for bosted, etter tallet på ferieturdager i alt siste år 58. Personer som var på ferietur , i grupper for kjønn/alder/yrke/husholdningsinntekt/kommunetype for hosted, etter tallet på ferieturdager i utlandet siste år 59. Andel av personer i grupper for kjønn/alder/yrke/husholdningsinntekt/kommunetype for bosted, som var på ferietur til forskjellige årstider Prosent 60. Andel av yrkesaktive personer i grupper for kjønn/yrke, som har vært på ulike typer yrkesreise siste år. Prosent 61. Personer på yrkesreiser siste år i grupper for type reiser, etter viktigste overnattingsmåte. Prosent 62. Personer på yrkesreise siste år i grupper for type yrkesreise, etter viktigste transportmiddel. Prosent Passasjertrafikk med båtruter 63. Passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet Innenlandsk rutefart etter ruteslag. lallet på passasjerer Lokalruter etter ruteområder. Tallet på passasjerer etter ruteslag Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjertrafikk Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjertrafikk etter måned Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjerer nordover. Månedstall Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjerer sorover. Månedstall Hurtigruten Bergen - Kirkenes. Passasjerer mellom anløpssteder Passasjertrafikk med fly 71. Passasjertrafikken på flyplasser med ruteanløp Selskapsreiser med charterfly. Passasjerer reist fra Norge, etter bestemmelsesland Reisebyråer 73. Reisebyråer. Salg i Norge Mill. kr Salg fra private og NSB's reisebyråer. Fylke Mill. kr Reisebyråenes salg etter salgsart Mill. kr 128

10 10 INDEX OF TABLES Page 1. General statistics 1. National accounts. Production accounts for the operation of hotels and restaurants Million kroner Employed persons and number of man-hours worked in operation of hotels and restaurants. Annual average and quarterly figures Expenses per household per year for package tours and for domestic hotel and boarding house accommodation Buildings for hotels and restaurants. Buildings completed by type of building. Floor space in m Hotel statistics 5. Hotels and beds, by size of hotel Hotels and beds in the winter and summer season within hotel categories. Response rate All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity Tourist and mountain hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity Town hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity Rural hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. Utilization of capacity All hotels. Guest-nights by hotel category and nationality of the guests Hotels and beds, by hotel category. County All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality, hotel category and month. Utilization of capacity All hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region. Utilization of capacity Tourist and mountain hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region. Utilization of capacity Town hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and municipality. Utilization of capacity Rural hotels. Arrivals and guest-nights, by nationality and season. County and region. Utilization of capacity All hotels. Guest-nights by nationality of the guests, hotel category and month All hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and region Town hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and municipality Rural hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County and region Tourist and mountain hotels. Guest-nights by nationality of the guests. County, region and month Town hotels in Oslo, Kristiansand, Stavanger, Bergen and Trondheim. Guest-nights by nationality of the guests, season and month All hotels. Utilization of bed capacity, by month. Per cent. County and region All hotels. Utilization of room capacity, by month. Per cent. County and region Approved hotels. County and trade district Approved hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation. Per cent. County

11 11 Page 2. Hotel statistics (cont.) 29. Approved hotels. Guest-nights by purpose of the hotel accommodation, hotel category and month. Per cent Approved hotels. Guest inquiry. Guest-nights in different seasons, by the purpose of the hotel accommodation. Per cent Approved hotels. Guest inquiry. arrangements. Per cent Approved hotels. Guest inquiry Per cent Approved hotels. Guest inquiry. distance to place of residence. Guest-nights in different seasons, by travel Guest-nights in different seasons, by conveyance. Guest-nights in different seasons, by the guests' Per cent Approved hotels. Guest inquiry. Guest-nights in different seasons, by the education period of the guests. Per cent Approved hotels. Guest inquiry. Guest-nights for Nordic guests, by the gross receipts of the guests in Per cent Statistics on camping sites 36. Approved camping sites. Number of camping sites and guest-nights, by month Approved camping sites. Guest-nights by month. County. June - August Approved camping sites. Distribution of guest-nights by way of accommodation. Per cent. County. June - August Approved camping sites. Guest-nights in camping caravan, by nationality. Per cent. County. June - August Approved camping sites. Guest-nights by the nationality of the guests. Per cent. County. June - August Approved camping sites. Number of camping sites and guest-nights. County, trade district and municipality. June - August Operation of other lodging places 42. Operation of other lodging places. Number of establishments, beds and rooms. Urban and rural municipalities. Summer season Operation of other lodging places. Number of guest-nights by nationality of the guests. Urban and rural municipalities. Summer season Operation of other lodging places. Establishments which were open and guest-nights, by month. Utilization of bed capacity. Urban and rural municipalities. Summer season Operation of other lodging places. Guest-nights in separate months, by nationality of the guests. Per cent. Urban and rural municipalities Youth hostels, tourist huts etc and Operation of hotels and boarding houses, etc., total 47. Operation of hotels, boarding houses, etc. Number of establishments which were open and guest-nights by approved hotels, approved camping sites and operation of other lodging places, by month

12 12 Page 6. Arrivals and travel currency 48. Persons arrived in Norway direct from non-nordic countries by air or sea, by nationality Persons arrived in Norway direct from non-nordic countries by air and sea, by month and nationality Travel currency receipts and expenditure Million kroner Holiday surveys 51. Persons by being on holiday at different times of the year. Per cent , and Persons on holiday at different times of the year , and , by number of days on holiday 53. Persons on holiday at different times of the year , and , by holiday area. Per cent 54. Persons on holiday at different times of the year , and , by type of nature in holiday area. Per cent 55. Persons on holiday at different times of the year , and , by main type of accommodation. Per cent 56. Persons on holiday at different times of the year , and , by main type of transportation. Per cent 57. Persons in groups for sex/age/occupation/household income/type of municipality of residence, by number of days on holiday in total last year 58. Persons on holiday in groups for sex/age/occupation/household income/type of municipality of residence, by number of days on holiday abroad last year 59. Percentage of persons in groups for sex/age/occupation/household income/type of municipali ty of residence, on holiday at different time of the year Percentage of employed persons in groups for sex/occupation who have been on different kinds of occupational travel last year 61. Persons on occupational travel last year in groups for type of travel, by main type of accommodation. Per cent 62. Persons on occupational travel last year in groups for type of travel, by main type of transportation. Per cent Passengers carried by ship in regular service 63. Passengers carried in regular service between Norway and foreign countries Regular coastal trade by type of service. Number of passengers Local service by service regions. Number of passengers carried by type of service Express service Bergen - Kirkenes. Passenger traffic Express service Bergen - Kirkenes. Passenger traffic by month of the year Express service Bergen - Kirkenes. Passengers northward. Monthly figures Express service Bergen - Kirkenes. Passengers southward. Monthly figures Express service Bergen - Kirkenes. Passengers between places of call Passengers carried by air 71. Passenger traffic at airports with scheduled service Inclusive tours. Passengers departed from Norway, by country of destination Travel agencies 73. Travel agencies. Sales in Norway Million kroner Sales by private and Norwegian State Railways' travel agencies. County Million kroner Sales by travel agencies by type of sale Million kroner 128

13 13 1. GENERELT (TAB. 1-4) 1.1. Nasjonalregnskapstall for hotell- og restaurantdrift (tab. 1) Nasjonalregnskapet gir en systematisk statistisk beskrivelse av hele den norske samfunnshusholdning og dens transaksjoner med utlandet i en tilbakelagt periode. Dette skjer innenfor rammen av en detaljert kontoplan. pa alle vesentlige punkter følger kontoplanen tilrådinger fra FN (A System of National Accounts. United Nations, New Yourk, 1968). Påliteligheten av nasjonalregnskapet avhenger sterkt av kvaliteten og omfanget av den primærstatistikk en har 3 bygge på. For hotell- og restaurantnæringen finnes lite økonomisk statistikk. Dette fører til at nasjonalregnskapsberegningene på dette området bygger på et til dels svakt grunnlag. I Statistisk Sentralbyrås nasjonalregnskap er hele hotell- og restaurantnæringen behandlet som en sektor. Det er derfor ikke mulig A gi fullstendige nasjonalregnskapsoppstillinger for deler av denne næringen (f.eks. hotell- og pensjonatvirksomhet for seg). En har tatt med den delen av nasjonalregnskapet som er produksjonskonti i faste og løpende priser. Det ville også vært av interesse a ha en tabell over investeringer ifølge nasjonalregnskapets beregninger, men den viktigste type av investeringer for hotell- og restaurantnæringen er bygninger. I nasjonalregnskapet regnes disse bygninger som leid fra sektoren Utleie av andre bygg. Det vil si at kapitalslitet for hotell- og restaurantnæringen i tabell 1 ikke omfatter kapitalslit på bygninger. Posten avgifter - subsidier for hotell- og restaurantnæringen omfatter vesentlig påløpt merverdiavgift. Det er dessuten med noen andre avgifter som investeringsavgift, avgift på salgs - og skjenkerettigheter mv. Subsidier omfatter vesentlig investeringstilskott Sysselsetting i hotell- og restaurantdrift (tab. 2) 1 Fra og med 1972 har Statitisk Sentralbyrå gjennomført kvartalsvise arbeidskraftundersøkelser bygd på intervjuoppgaver fra et representativt utvalg av befolkningen i aldersgruppene år. Arbeidskraftundersøkelsene omfatter en uke i hvert kvartal. Sysselsatte omfatter selvstendige, lønnstakere og dessuten familiemedlemmer uten fast avtalt lønn i familiebedrift. Næringsgrupperingen er i samsvar med Standard for næringsgruppering (revidert utgave 1978). Ved denne utvalgsundersøkelsen er det imidlertid ikke mulig 8 gi opplysninger etter fylke og heller ikke etter en detaljert næringsoppdeling Forbruksundersøkelser (tab. 3) 2 Av utgifter i forbindelse med reiseliv er utgiftene til selskapsreiser og til opphold ved hoteller og pensjonater innenlands spesifisert i Statistisk Sentealbyrås forbruksundersøkelser. Statistikken bygger på et utvalg av landets husholdninger. En husholdning omfatter personer som har felles bolig og felles kost (minst ett måltid pr. dag) FullfOrt byggeareal for hotell- og restaurantbygg (tab. 4) 3 Statistikken over byggeareal bygger på meldinger fra de kommunale forsyningsnemder. Alle nybygg, tilbygg og påbygg med minst 60 m 2 nybygd golvflate er tatt med. 1 For nærmere beskrivelse og forklaring av arbeidskraftundersøkelsene viser en til NOS Arbeidsmarkedstatistikk. 2 For nærmere beskrivelse og forklaring av forbruksundersøkelsene vises til NOS Forbruksundersøkelse. 3 For nærmere beskrivelse og forklaring av byggearealstatistikken viser en til NOS Byggeareal statistikk.

14 14 2. HOTELLVIRKSOMHET (TAB. 5-35) 2.1. Omfang Statistikken omfatter bare godkjente hoteller, dvs. hoteller som er godkjent av Reiselivsdirektoratet med grunnlag i lov om hotell, andre herbyrge og serveringsstader m.m. av 5. april 1957 og i forskrifter gitt av Samferdselsdepartementet 6. juni Et godkjent hotell må oppfylle visse krav til utstyr, innredning mv. Blant annet må det som regel være minst 20 gjestesenger i hotellet. 2.2 Datainnsamling, bearbeiding Statistikken bygger pa månedsvise oppgaver over tallet på ankomne gjester, gjestedøgn etter nasjonalitet og belagte rom. Oppgavene innhentes gjennom Reiselivsdirektoratet. Bearbeidingen av oppgavene foregår i Statistisk Sentralbyrå. For å unngå å gi tall i statistikken for hotellgrupper innen fylker med færre enn tre hoteller, er enkelte hoteller slått sammen med hoteller i andre grupper i vedkommende fylke. Denne sammenslåingen er også nyttet ved beregning av totaltall, herunder sesongtall for hele landet innen de tre hotellgrupper. I 1980 gjelder dette: Østfold 2 turisthoteller med 196 senger er gruppert sammen med landhotellene Akersh4s 1 turisthotell med 136 senger er gruppert sammen med landhotellene Oslo 1 turisthotell med 67 senger er gruppert sammen med byhotellene Vestfold 1 turisthotell med 51 senger er gruppert sammen med byhotellene 2 landhoteller med 102 senger er gruppert sammen med byhotellene Sogn og Fjordane I byhotell med 145 senger er gruppert sammen med landhotellene i Nordfjord og Sunnfjord Nord-Trøndelag 2 landhoteller med 130 senger er gruppert sammen med byhotellene. Det har ikke lykkes 1 få inn oppgaver for alle måneder fra enkelte hoteller. Tallet på ankomne gjester, gjestedøgn og tallet på belagte rom er beregnet for de grupper som disse hoteller tilhører. For alle hoteller har en oppgave over åpningstiden og over tallet på senger og tallet på rom. Det er forutsatt at hoteller en mangler oppgaver for, har samme kapasitetsutnytting for senger og rom som de hoteller som har sendt inn oppgaver innen samme gruppe. Beregningene er foretatt for hver måned, hver hotellgruppe og hver av de regioner (fylker, til dels også kommuner/distrikter innen fylket) som statistikken er delt opp etter. Svarprosenten er jamt over så høy (jfr. tabell 6) at disse beregningene har gitt forholdsvis pålitelige resultater Begrep og kjennemerker Hotellygke Hotellene er delt i tre grupper - turist- og høyfjellshoteller, byhoteller og landhoteller. Oppdelingen er dels en følge av forskjellige krav som stilles til utstyr mv. for de tre typer av hoteller. Gruppene landhoteller og byhoteller omfatter vanlige hoteller i henholdsvis landdistrikter og byer. De er som regel åpne hele året og har jevnt besøk av forretningsreisende og turister. Ved turist- og høyfjellshoteller er virksomheten noe mer sesongbetont, og de har større best* av turister. For alle typer hoteler har dessuten overnattinger i forbindelse med kurser og kongresser fått stor betydning i de seinere år.

15 15 Gjestesenger, gjesterom Ved hvert hotell er det et visst antall gjestesenger og gjesterom som Reiselivsdirektoratet har godkjent etter de krav som er stilt for godkjente hoteller. Det er bare disse sengene og rommene som er tatt med i tallet på senger og rom i tabellene (jfr. tabellene 5 og 12). En del hoteller driver ogss motell, sportell, hytter mv. i tilknytning til hotelldriften. Senger og rom ps dissse stedene er inkludert ved beregning av kapasitetsutnyttingen for senger og rom. Ved stor pågang av gjester hender det at hotellene tar i bruk senger og rom ogss utenom disse. De gjester som får tildelt slike rom og senger, er med i statistikken over ankomne gjester og gjestedøgn. Tallet på senger og rom er derimot ikke med. Dette ferer til at kapasitetsutnyttingen for senger og rom for enkelte hoteller og for kortere perioder kan overstige 100 prosent. Svarprosent Svarprosenten for en gruppe hoteller er lik tallet på sengedøgn i de hoteller det foreligger oppgaver for i prosent av det totale antall sengedøgn i alle åpne hoteller i vedkommende gruppe og periode. Sengedøgn og romdøgn Sengedøgn er lik tallet på senger i hotellet multiplisert med tallet på degn som hotellet var åpent i perioden. Romdøgn er lik tallet ps rom i hotellet multiplisert med tallet ps døgn som hotellet var spent. Kapasi tetsutnytti ng Kapasitetsutnyttingen for senger er definert som tallet på gjestedegn i prosent av mulige sengedøgn og kapasitetsutnyttingen for rom som tallet på belagte romdøgn i prosent av mulige romdøgn Utvidelse av det ordinære hotellstatistikkskjemaet til å gjelde også formålet med hotello I i holdet Statistikken for godkjente hoteller har hittil bare gitt tallet på gjestedøgn fordelt etter gjestenes nasjonalitet. For 1979 ble oppgaveskjemaet utvidet til gjelde ogsa spørsmal om det formal hotellgjestene hadde med hotelloppholdet. Resultatene av bearbeidingen av denne utvidelsen er gitt i tabellene 28 og 29. Hoteller som svarer for om lag 50 prosent av gjestedøgnene har svart ps disse spørsmålene. En antar likevel at resultatene er noenlunde pålitelige. Statistisk SentralbyrS tar sikte pa a foreta en bearbeiding av en slik utvidelse av hotellskjemaet hvert tredje eller hvert femte Ar Gjesteundersekelsen til Oppland distriktshogskole Oppland distriktshegskole har for 1979 gjennomfert en undersøkelse av formålet med hotelloppholdet, bruk av transportmidler mv. for et utvalg av hotellgjester. Resultatene fra undersøkelsen vil en finne i publikasjonen Gjesteundersøkelsen 1979, Reiselivsstudiet, Oppland distriktshogskole. I NOS Reiselivsstatistikk er noen av hovedresultatene fra undersøkelsen gitt i tabellene Undersøkelsen ble gjennomført ved at et utvalg av hotellgjester fikk utlevert av hotellet et sperreskjema til utfylling ved ankomsten til hotellet. Utvalget av hotellgjester ble fastlagt på følgende måte: 1. Det ble bestemt at utvalget i alt skulle were på ca gjester. Det kan her nevnes at intervjuundersøkelsene til Statistisk Sentralbyrå som regel har utvalg på Hotellene ble gruppert etter landsdel, og det ble så tatt et utvalg på 50 hoteller. Sannsynligheten for at et hotell skulle bli med var proporsjonalt med tallet på rom i hotellet. 3. For hvert hotell som kom med i utvalget ble det fastsatt 9 undersøkelsesdager, 3 pr. 4-månedersperiode. Andelen av gjestene som kom med i utvalget for hotellet var mindre for de store hotellene enn for de små hotellene. Utvalget gjaldt ankomne gjester. Resultatene av undersøkelsen er regnet am til gjestedøgn (ved hjelp av forventet oppholdstid for hver ankommet gjest). Svarprosenten ved undersøkelsen var på ca. 80.

16 16 Ved en utvalgsundersøkelse er resultatene noe usikre (jfr. ogsg aysnitt 7.3). Som et grunnlag for å vurdere sikkerheten er det i alle tabeller gitt det totaltallet for gjestedøgn som de forskjellige prosenttabellene er regnet ut pg grunnlag ay. Ved en utvalgsundersøkelse er det ofte ikke mulig å gi særlig detaljerte spesifikasjoner i tabellene. Dette er grunnen til at det ikke er gitt oppgaver etter fylke. 3. DRIFT AV LEIRPLASSER (TAB ) Statistikken omfatter leirplasser som er godkjent av de lokale helsemyndigheter og klassifisert av Reiselivsdirektoratet. Forskrifter for godkjenning av leirplasser er gitt av Samferdselsdepartementet 28. desember 1966 med hjemmel i lov om hotell, andre herbyrge og serveringsstader av 5. april Oppgaver over overnattingssteder mv. hentes inn av Reiselivsdirektoratet. Statistisk Sentralbyrg får oppgavene tilsendt fra Direktoratet for statistisk bearbeiding. Bare de leirplasser som har sendt inn opplysninger om driften, er med i statistikken. Det foretas ingen beregninger av overnattinger mv. for leirplasser det ikke foreligger oppgaver for. Det bor nevnes at virksomheten ved en leirplass kan være ubetydelig selv om den er godkjent. Apningstiden for leirplasser har etter hvert blitt utvidet til g omfatte ogs8 andre måneder enn sommermånedene. Dette henger særlig sammen med den ekte bruk av campingvogn. Fra og med 1976 har en derfor utvidet statistikken til 8 gjelde alle årets måneder. For tidligere Sr omfattet statistikken bare månedene juni, juli og august. tabell 38 er det gitt en prosentvis fordeling av overnattinger på telt, campingvogn og hytte/hus. Statistikken omfatter bare de leirplasser som har gitt noenlunde gode oppgaver over denne fordelingen. Disse leirplassene har 90 prosent av overnattingene, og en regner derfor med at statistikken gir et brukbart bilde. Oppgaveskjemaet for 1980 ble utvidet til også å omfatte spørsmål om tallet på overnattinger i campingvogn fordelt pg nordmenn og utlendinger. Resultatet av bearbeidingen er gitt i tabell 39. Tallene omfatter bare de campingplasser som har gitt oppgaver over denne fordelingen. Disse campingplassene dekker om lag 52 prosent av alle overnattinger i campingvogn. I tabell 40 er det gitt en prosentvis fordeling av overnattinger etter nasjonalitet. Statistikken omfatter også her bare de leirplasser som har gitt oppgaver over denne fordelingen. Disse leirplassene omfatter 71 prosent av utlendingenes overnattinger, men likevel regner en med at den relative nasjonalitetsfordelingen kan were ganske nar den faktiske. 4. HERBERGEVIRKSOMHET ELLERS (TAB ) Fra og med 1974 har Statistisk Sentralbyrg hentet inn månedlig overnattingsstatistikk fra bedrifter i næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers. Spørreskjemaer er sendt til bedrifter som er registrert under næringsgruppen i Statistisk Sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister. Bedrifts- og foretaksregisteret omfatter bare bedrifter som er pliktige til 3 betale merverdiavgift eller arbeidsgiveravgift..0vernattinger er ikke merverdiavgiftspliktige, derimot er servering det. En bedrift mg ogs8 være av en viss størrelse' for den skilles ut som egen bedrift (et lite pensjonat drevet sammen med en restaurant kan f.eks. gå sammen med restauranten). Disse to forhold gjør at statistikken ikke omfatter en del mindre overnattingssteder. 1 Minimumskravet for å skille ut en enhet som særskilt bedrift er at den sysselsetter minst in person i normal driftstid. Virksomhetskombinasjoner skal i alminnelighet ikke deles i flere bedrifter, dersom hver av virksomhetene sysselsetter færre enn 3 personer i gjennomsnitt for året.

17 17 Avgrensningen av næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers, mot enkelte andre næringsgrupper er ikke alltid helt klar. De store studenterhjemmene som Kringsjå Studentby, Studentbyen på Sogn mv. er regnet som hybelutleie og er derfor ikke tatt med i statistikken. Kursteder, rekonvalesenthjem mv. er ikke med i næringsgruppen 6329 Herbergevirksomhet ellers, men er tatt med under Helseog veterinærtjenester. Internat i forbindelse med en skole blir gruppert sammen med skolen dersom elevene bor der gratis eller pensjonen er inkludert i skolepengene. Leirskoler, feriehjem for firmaer og overnattinger ps pensjonater mv. i samband med kurs, kongresser mv. kommer under næringsgruppen Herbergevirksomhet ellers, og er således med i statistikken. Oppgaveinngangen har til nå vært lite tilfredsstillende, med en svarprosent pg bare om lag 50. Oppgavene over omsetningen for Herbergevirksomhet ellers, etter Statistisk Sentralbyrås bedrifts- og foretaksregister, er nyttet til.1 beregne totaltall for tallet på overnattinger, tallet p8 senger osv. Det er forutsatt at de bedrifter som har gitt overnattingsoppgaver har den samme andel av overnattingene som de har av omsetningen. Den lave svarprosenten og de beregnede totaltallene gjør imidlertid at overnattingsstatistikken for Herbergevirksomhet ellers er usikker. Det utilstrekkelige datagrunnlaget gjør at pålitelig statistikk for fylker eller distrikter ikke kan gis. For 1974 og 1975 ble skjemaene sendt til alle bedrifter i næringsgruppen. Fra og med sommersesongen (mai-september) 1976 har en gått over til fullstendig telling av alle bedrifter med 20 eller flere senger og et 20 prosents utvalg av de øvrige. Fra og med 1979 har en gått over til bare å samle inn oppgaver for sommersesongen (mai-september). Overnattinger ved ungdomsherberger og turisthytter er i prinsippet med i statistikken over herbergevirksomhet utenom hoteller og leirplasser, men er også i tabell 46 gitt særskilt ps grunnlag av oppgaver mottatt direkte fra organisasjonene for disse overnattingsstedene. 5. HOTELL- OG PENSJONATVIRKSOMHET I ALT (TAB. 47) For hotell- og pensjonatvirksomhet i alt er det gitt oppgaver fra overnattingsstatistikken (tab. 47). Ifølge Standard for næringsgruppering er næringshovedgruppe oppdelt slik: 632 Hotell- og pensjonatvirksomhet 6321 Hotellvirksomhet Drift av godkjente hoteller 6322 Drift av campingplasser (leirplasser) 6329 Herbergevirksomhet ellers Drift av pensjonater, gjestgiverier, turisthytter, moteller, ungdomsherberger og andre herberger. Det går av dette fram at hytteutleie og romutleie faller utenfor statistikken for hotell- og pensjonatvirksomhet. I mange tilfelle driver en eier virksomhet på samme sted innen flere av disse næringsgruppene (f.eks. drift av campingplass kombinert med pensjonatdrift). Skillet mellom de tre næringsgruppene kan derfor iblant bli noe uklart. For overnattingsstatistikken har en i tvilstilfelle provd a få med overnattingene ps i hvert fall en av næringsgruppene, f.eks. slik at overnattingene på et mindre pensjonat er slått sammen med overnattingene på en tilknyttet leirplass. Fra og med 1979 har en oppgaver bare for sommersesongen for herbergevirksomhet ellers. For 1978 har en oppgaver for hele året. Tallet på gjestedøgn i vintersesongen og oktober-desember for 1980 er beregnet ved å anta at de utgjør samme andel av tallet på gjestedøgn for sommersesongen 1980 som for 1978.

18 18 6. INNREISE OG REISEVALUTA (TAB. 48, 49 OG 50) Etter at passkontrollen ved grensene innen Norden ble opphevet i 1958, og kontrollen med personbiltrafikken i 1962 ble opphevet, falt grunnlaget bort for en fullstendig statistikk over innreise til Norge. På grunnlag av meldinger fra politiet utarbeider Statistisk Sentralbyrå hver måned statistikk over reisende til Norge fra ikke-nordiske land fordelt etter nasjonalitet. Fra og med 1977 har Danmark og Sverige sluttet å utarbeide tilsvarende statistikk. Det samme gjelder Finland fra og med Oppgaver over reisetrafikkinntekter og -utgifter er hentet fra utenriksregnskapet og bygger hovedsakelig pa oppgaver fra Norges Bank over omsetningen av valuta til reiseformål. Som valuta til reiseformål regnes ogsg Norges Statsbaners samtrafikkoppgjør med utlandet. Utlendingers reiseutgifter med norske skip og fly til og fra Norge er ikke regnet med i oppstillingen over reisevalutainntekter. 7. FERIEUNDERSOKELSER 1 (TAB ) 7.1. Formål Statistisk Sentralbyrå har hatt ferieundersøkelser i 1970, 1974, 1976, 1978 og Formålet med undersøkelsene har vært 8 kartlegge nordmenns ferievaner og -atferd. Undersøkelsene registrerer ferieturene som personer i forskjellige grupper av befolkningen har foretatt, hvordan turene fordelte seg etter årstid, reisemål, bruk av transportmiddel og overnattingsmåte, aystand til feriested, natur på feriestedet, utøving av ferieaktiviteter mv. Ett av formålene med undersøkelsene var A undersøke endringer over tiden i disse forhold. I undersøkelsen for 1979 er det ogsg stilt noen sporsms1 om yrkesreiser for yrkesaktive personer Opplegg og gjennomføring av ferieundersøkelsene Undersøkelsene bygger på et utvalg av personer i den del av befolkningen som var i alderen år og ikke hørte til felleshusholdninger. Ferieundersøkelsene i 1970 og 1974 ble gjennomført høsten 1970 og 1974 og gjaldt perioden fra 1. september august 1970 og tilsvarende periode i 1973/1974. Undersøkelsen i 1978 foregikk i september 1978 og dekket perioden 1. september august I mai 1979 ble det også foretatt en undersøkelse som dekket perioden 1. mai april Resultatene av undersøkelsene bygger på svar fra følgende antall personer: Undersøkelsen i personer, undersøkelsen i personer, undersøkelsen i personer og undersøkelsen i personer Feilkilder og usikkerhet ved resultatene Resultatene av en statistisk undersøkelse vil som regel inneholde visse målings- og bearbeidingsfeil. To andre feiltyper er utvalgsvarians og utvalgsskjevhet som skyldes at resultatene bygger på utvalg av befolkningen. Utvalgsvarians er et uttrykk for den usikkerhet en får i resultatene fordi disse bygger psi opplysninger om bare en del av befolkningen. Ved beregne en størrelse som kalles standardavviket kan en få et mål på hvor stor utvalgsvariansen er. Utvalgsskjevhet oppstår ved at personer med bestemte kjennemerker og bestemt atferd ikke blir representert i utvalget i samme grad som de forekommer i befolkningen. Dette kan f.eks. skje ved at personer i bestemte grupper har særlig høyt frafall. Mer om pålitelighet ved utvalgsundersøkelser kan finnes i spesialpublikasjonene for ferieundersøkelser (se note 1, side 18). For nærmere forklaring og beskrivelse av ferieundersøkelsene viser en til NOS Ferieundersøkelsen 1970, NOS Ferieundersøkelsen 1974 og NOS Ferieundersøkelsen 1978/1979, hefte I og II.

19 Begreper og kjennemerker ved ferieundersøkelsene Ferietur _ Som ferietur er regnet opphold utenfor helårsboligen med helse- eller rekreasjonsformål, som inkluderer minst 4 overnattinger. Vari2het av ferieturen Varigheten av ferieturen er regnet fra og med avreisedagen til og med hjemkomstdagen. Frilerdager, sen- og helligdager er regnet med. Landsdeler (tab. 53) Landsdelene er definert på følgende måte: Landsdel Fylker Østlandet Østfold, Akershus, Oslo, Hedmark, Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark SOrlandet Aust-Agder, Vest-Agder Vestlandet Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Mere og Romsdal Trøndelag Ser-Trendel ag, Nord-Trøndelag Nord-Norge Nordland, Troms, Finnmark 8. PASSASJERTRAFIKK MED BATRUTER (TAB ) Statistikken over passasjerer på båtruter mellom Norge og utlandet (tab. 63) bygger på oppgaver hentet inn av Landslaget for Reiselivet i Norge fra de enkelte rederiene. Statistikken over innenlandsk rutefart (tab. 64 og 65) er utarbeidd hvert år siden 1953 og omfatter i prinsippet alle konsesjonspliktige ruter. Statistikken bygger ps oppgaver fra de enkelte ruteselskaper. Båtruter i havneområder som ikke er konsesjonspliktige, er fra 1975 tatt med i statistikken. Den innenlandske rutefarten er delt inn i følgende ruteslag: Kystruter (herunder Hurtigruten Bergen - Kirkenes), lokalruter, bygderuter, bilferjeruter, innsjøruter og båtruter i havneområder. Bilferjeruter på innsjoer er regnet som ferjeruter. For ferjeruter er de fleste oppgaver hentet fra Vegdirektoratets ferjestatistikk. Trafikkstatistikk for Hurtigruten Bergen - Kirkenes (tab ) har vært utarbeidd av Statistisk SentralbyrS fra 1947, og bygger ps de turrapporter som Samferdselsdepartementet innhenter fra de enkelte skip for hver tur. Fra turrapportene får en oppgaver over tallet på passasjerer på de forskjellige strekninger. For 1979 har en beregnet tallet på passasjerer til og fra alle Hurtigrutens anlopssteder (tab. 70). Statistikken bygger ps en fullstendig oversikt over tallet ps passasjerer mellom alle anlepssteder for fire av rutens tretten skip. 9. PASSASJERTRAFIKK MED FLY (TAB ) Luftfartsverket utarbeider luftfartsstatistikken og utgir den i egne publikasjoner.

20 REISEBYRAER (TAB. 73, 74 OG 75) Omsetningsstatistikk for reisebyråer er blitt utarbeidd av Reiselivsdirektoratet siden I Reisebyråloven av 4. november 1948 (med tillegg av 20. desember 1956 og 30. juni 1959) er det definert hva som er reisebyråvirksomhet. Slik virksomhet går i korthet ut på produksjon, formidling og salg av reisetjenester til enkeltpersoner og grupper i inn- og utland. Statistikken omfatter bare reisebyråer med full bevilling. De bedrifter som driver reiseformidling i kraft av begrenset tillatelse, blant andre mange og store trafikkselskaper, er holdt utenfor. Det er videre bare oppgaver fra salgskontorene i Norge som er tatt med. Statistikken for 1979 omfatter 235 salgskontorer. Av disse har en fått svar fra 220. En har beregnet seg fram til omsetningen for de byråene som en ikke har mottatt oppgave fra. Statistikken for 1980 er ennå ikke ferdig bearbeidd.

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK 1983 STATISTICS ON TRAVEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2131-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv ANDRE EMNEORD Ferieturer

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980 NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 979 STATISTICS ON TRAVEL 979 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-23-8 FORORD Denne publikasjonen gir

Detaljer

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 812 HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK 1974-1975 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1974-1975 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK 1982 STATISTICS ON TRAVEL 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv STI KKOR D FerieundersOkelser

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA.

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 978 STATISTICS ON TRAVEL 978 STATISTISK SENTRALBYRA. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 870 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2579-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1993

Reiselivsstatistikk 1993 C 238 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1993 Statistics on Travel 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 807 REISELIVSSTATISTIKK 1987 STATISTICS ON TRAVEL 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1995

Reiselivsstatistikk 1995 C 346 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1995 Statistics on Travel 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS

REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 99 REISELVSSTATISTIKK 977 STATISTICS ON TRAVEL 977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 IS 8709048 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK 1990 STATISTICS ON TRAVEL 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK 1969 HOTEL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd hotellstatistikk

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk 1998. Statistics on Travel 1998. C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 558 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1998 Statistics on Travel 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle I denne serien

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1988

REISELIVSSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 866 REISELIVSSTATISTIKK 1988 STATISTICS ON TRAVEL 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2836-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 953 REISELIVSSTATISTIKK 1989 STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3007-1 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1996 Statistics on Travel 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 486 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1997 Statistics on Travel 1997 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2010 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 gr.lag 100 200 Tabellen

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013

0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 0100 Månedstabell/Month table Trekktabell 2013 Klasse / Class 1 For skatt av sjømannsinntekt med 10% standardfradrag, 30% sjømannsfradrag Trekk- 0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 610 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1999 Statistics on Travel 1999 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

SPREDNINGEN AV FERIETURER

SPREDNINGEN AV FERIETURER STATISTISKE ANALYSER NR. 40 SPREDNINGEN AV FERIETURER STAGGERING OF HOLIDAYS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1979 ISBN 82-537-0966-8 FORORD Denne publikasjonen er en

Detaljer

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016

PETROLEUMSPRISRÅDET. NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER 2016 1 PETROLEUMSPRISRÅDET Deres ref Vår ref Dato OED 16/716 22.06.2016 To the Licensees (Unofficial translation) NORM PRICE FOR ALVHEIM AND NORNE CRUDE OIL PRODUCED ON THE NORWEGIAN CONTINENTAL SHELF 1st QUARTER

Detaljer

Maritime Statistics 1993

Maritime Statistics 1993 C 190 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1993 Maritime Statistics 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo- Kongsvinger 1994 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848

NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART MARITIME STATISTICS 1990 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 NORGES OFFISIELLE STATISTIKKB 986 SJØFART 1990 MARITIME STATISTICS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3578-2 ISSN 0800-9848 EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv ANDRE EMNEORD

Detaljer

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY

SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 71 SÆRTRYKK FRA ECONOMETRICA, VOL. 42, NO. 1 (JANUAR 1974) SOME EMPIRICAL EVIDENCE ON THE DECREASING SCALE ELASTICITY By Vidar Ringstad NOEN RESULTATER FOR PRODUKTFUNKSJONEP.

Detaljer

Emneevaluering GEOV272 V17

Emneevaluering GEOV272 V17 Emneevaluering GEOV272 V17 Studentenes evaluering av kurset Svarprosent: 36 % (5 av 14 studenter) Hvilket semester er du på? Hva er ditt kjønn? Er du...? Er du...? - Annet PhD Candidate Samsvaret mellom

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104

SJØFART MARITIME STATISTICS 1992 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK C 104 SJØFART 1992 MARITIME STATISTICS 1992 RETTELSER Side 28. Note 3 skal være note 2 og note 4 skal være note 3. Note 3 også landtransport 1992 (utf. timeverk) Side 54. (tab

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090

Skiskole side 2. Pr. pers. 3 dager/3 days 885 4 dager/4 days NY/NEW 995 5 dager/5 days NY/NEW 1090 Skiskole Side 1 Priser Snowsports Skeikampen vinter 2013/2014. Individuelle gjester. Prices Snowsports Skeikampen winter 2013/2014. Individual guests. Gruppeundervisning, voksne, ungdom og Fjellbandidos

Detaljer

Issues and challenges in compilation of activity accounts

Issues and challenges in compilation of activity accounts 1 Issues and challenges in compilation of activity accounts London Group on environmental accounting 21st meeting 2-4 November 2015 Statistics Netherlands The Hague Kristine E. Kolshus kre@ssb.no Statistics

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no

Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Norwegian s erfaringer med dagens rutetilbud på Vigra, og nye muligheter i fremtiden. Lars Sande Sales direktør lars@norwegian.no Inntektsøkning på 2,3 mrd i 2012 + 22 % 12 000 10 000 8 000 Domestic Revenue

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

Vebjørn Aalandslid (red)

Vebjørn Aalandslid (red) 27/24 Rapporter Reports Vebjørn Aalandslid (red) Innvandreres demografi og levek i 12 kommuner i Norge Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Rapporter Reports I denne serien publiseres

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION

THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR.101 REPRINT FROM EUROPEAN ECONOMIC REVIEW 9 (1977) THE EFFECT ON CONSUMPTION OF HOUSEHOLD SIZE AND COMPOSITION Av Hilde Bojer KONSUM OG HUSHOLDNINGENS STØRRELSE OG

Detaljer

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter:

Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: Hvordan føre reiseregninger i Unit4 Business World Forfatter: dag.syversen@unit4.com Denne e-guiden beskriver hvordan du registrerer en reiseregning med ulike typer utlegg. 1. Introduksjon 2. Åpne vinduet

Detaljer

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no

Markedsrapport Norge 2014. www.innovasjonnorge.no Markedsrapport Norge 2014 www.innovasjonnorge.no Innhold Andel av befolkningen som ferierer utenlands Planlagte feriemål 2014-2016 Ferie- og fritidsturer i inn- og utland Turistundersøkelsen, resultater

Detaljer

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet?

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? - eller m.a.o., kan høyere innvandring (åpnere grenser) gi en mer effektiv fordeling av arbeidskraftsresursene mellom regioner i mottakerlandet?

Detaljer

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler

Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler UNIVERSITETET I OSLO INF1300 Introduksjon til databaser Dagens tema: Eksempel Klisjéer (mønstre) Tommelfingerregler Institutt for informatikk Dumitru Roman 1 Eksempel (1) 1. The system shall give an overview

Detaljer

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise

Flest nordmenn ferierte i eget land i 2013, mens 84 prosent av befolkningen også var på utenlandsreise Norge 2013 Informasjon hentet fra: Reisevaneundersøkelsen, SSB Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Scandinavian Travel Trend Survey, Kairos Future Innhold Andel av befolkningen

Detaljer

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort.

Du kan bruke det vedlagte skjemaet Egenerklæring skattemessig bosted 2012 når du søker om frikort. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 28.10.2011 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2012 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Travel and Holiday Survey, January 2007

Travel and Holiday Survey, January 2007 Norway Statistics Norway, SSB Travel and Holiday Survey, January 2007 Study Documentation May 28, 2016 Metadata Production Metadata Producer(s) Norwegian Social Science Data Services (NSD) Production Date

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY 11111111111L NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 23 LØNNSSTATISTIKK FOR ANSATTE I HOTELL- OG RESTAURANTDRIFT APRIL

Detaljer

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008

Reiselivsnæringen i Trøndelag. Status 2008 Reiselivsnæringen i Trøndelag Status 2008 Perspektiver Det samlede kommersielle overnattingsmarkedet gikk opp 0,5 prosent i 2008 Trøndelag vant markedsandeler i forhold til resten av landet Vekst på innenlandsmarkedet

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi

Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Passasjerer med psykiske lidelser Hvem kan fly? Grunnprinsipper ved behandling av flyfobi Øivind Ekeberg 5.september 2008 Akuttmedisinsk avdeling, Ullevål universitetssykehus Avdeling for atferdsfag, Universitetet

Detaljer

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994

C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Sjøfart 1994. Maritime Statistics 1994 C 257 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 1994 Maritime Statistics 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller Tall kan ikke

Detaljer

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward

C13 Kokstad. Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen. Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward C13 Kokstad Svar på spørsmål til kvalifikasjonsfasen Answers to question in the pre-qualification phase For English: See page 4 and forward Norsk Innhold 1. Innledning... 2 2. Spørsmål mottatt per 28.11.12...

Detaljer

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Sjøfart Maritime Statistics C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 582 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Sjøfart 998 Maritime Statistics 998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION

IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION ARTIKLER ERA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 114 SÆRTRYKK FRA JOURNAL OF PUBLIC ECONOMICS 10 (1978), PP 217-245 IMPLICIT SOCIAL PREFERENCES IN THE NORVEGIAN SYSTEM OF INDIRECT TAXATION By Vidar Christiansen

Detaljer

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 145 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS 85 (1983), pp 113-126 TECHNICAL PROGRESS AND STRUCTURAL CHANGE IN THE NORWEGIAN PRIMARY ALUMINUM INDUSTRY

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER KINDERGARTENS 1990 ISBN ISSN NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 975 BARNEHAGER 1990 KINDERGARTENS 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3580-4 ISSN 0803-4664 EMNEGRUPPE 25 Sosiale forhold og sosialvesen ANDRE EMNEORD

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016.

Søker du ikke om nytt frikort/skattekort, vil du bli trukket 15 prosent av utbetalingen av pensjon eller uføreytelse fra og med januar 2016. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 26.10.2016 Telefon Deres Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2016 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen for

Detaljer

Accounts. International Democrat Union

Accounts. International Democrat Union Accounts International Democrat Union 2011 Income statement NOTE OPERATING INCOME AND OPERATING EXPENSES 2011 2010 Membership subscriptions 2 424 179 2 450 015 Total operating income 2 424 179 2 450 015

Detaljer

Ferieundersøkelsen 2005

Ferieundersøkelsen 2005 Norges offisielle statisikk D 365 Ferieundersøkelsen 2005 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statisikk I denne serien publiseres hovedsakelig primærstatistikk,

Detaljer

SeaWalk No 1 i Skjolden

SeaWalk No 1 i Skjolden SeaWalk No 1 i Skjolden August 2011 Luster Kommune Marked I løpet av de neste 10 år er verdens cruisemarked ventet å doble seg. Veksten forventes større i Europa enn i Kariben og USA. Markedet vil lete

Detaljer

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00

Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo. 14. oktober 2005 kl 12:00 Til aksjeeiere i Norgani Hotels ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Norgani Hotels ASA holdes på: Filipstad Brygge 1, 8. etg, Oslo 14. oktober 2005 kl 12:00

Detaljer

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014.

Søker du ikke om nytt frikort, vil du bli trukket 15 prosent av din pensjonsutbetaling fra og med januar 2014. Skatteetaten Saksbehandler Deres dato Vår dato 31.10.2013 Telefon Deres referanse Vår referanse For information in English see page 3 Skattekort for 2014 Du fikk helt eller delvis skattefritak ved likningen

Detaljer

Monitoring water sources.

Monitoring water sources. Monitoring water sources. Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/38336681.aspx Ekstern anbuds ID 223314-2013 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling Prosedyre

Detaljer

Vedlegg 1 / appendix 1 FORTEGNELSE OVER MØTENDE AKSJEEIERE, ORDINÆR GENERALFORSAMLING GLOBAL RIG COMPANY, 26 MAI 2009 Navn Aksjer/stemmer Representert ved SECTOR UMBRELLA TRUST-SECTOR SPECULARE PR EQ IV

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 742 FERIEUNDERSØKELSEN HOLIDAY SURVEY 1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1988 ISBN 82-537-2588-4 ISSN 0800-9929 EMNEGRUPPE 24 Kulturelle forhold, generell

Detaljer

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE:

TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: TEKSTER PH.D.-VEILEDERE FREMDRIFTSRAPPORTERING DISTRIBUSJONS-E-POST TIL ALLE AKTUELLE VEILEDERE: Kjære , hovedveileder for Den årlige fremdriftsrapporteringen er et viktig tiltak som gjør

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hardanger. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hardanger Sommersesongen 2006 Perspektiver Samlet kommersielt overnattingsmarked opp 4,9 prosent Vekst både på innenlandsmarkedet og på utenlandsmarkedet Hardanger tapte likevel markedsandeler

Detaljer

Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer i Norge, Sverige og Tyskland

Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer i Norge, Sverige og Tyskland Demografisk og økonomisk bærekraft av pensionsreformer Demographic and economic sustainability of pension reforms in Norway, Sweden and Germany Bernd Raffelhüschen Universitetet i Bergen, Norge University

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold

Fullmakt. firmanavn. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold Fullmakt Herved gis org. nr.. firmanavn.. fullmakt til å innhente opplysninger fra skatteetaten om skatte- og avgiftsmesige forhold vedrørende: org.nr firmanavn Fullmakten gjelder opplysninger som er taushetsbelagte

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Exam: ECON1910 Poverty and distribution in developing countries Eksamensdag: 1. juni 2011 Sensur

Detaljer

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007

Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Forfattere: Eivind Farstad og Arne Rideng Oslo 2008, 53 sider Sammendrag: Utenlandske turisters forbruk i Norge 2007 Denne studien dokumenterer forbruksutgiftene til utenlandske gjester i Norge i vinter-

Detaljer

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION:

TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 77 SØTRYKK FRA "THE SWEDISH JOURNAL OF ECONOMICS", VOL. 77 (1975), HO. 1, PP.1-12 TIDE DISTRIBUTIVE EFFECTS OF INDIRECT TAXATION: AN ECONOMETRIC MODEL AND EMPIRICAL

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering

EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering EFPIA Disclosure Code - Kort introduksjon og spørsmål til implementering Kari Heimholt EFPIA Implementation Lead, Sverige, Finland & Norge Pfizer AS 3 mai 2016 Building trust and earning greater respect

Detaljer

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa

(see table on right) 1,500,001 to 3,000, ,001pa to 250,000pa UNDERWRITING LIMITS The following tables show our financial and medical underwriting limits effective from 11 April 2016. FINANCIAL LIMITS Protection Financial evidence requirements Additional financial

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990

INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B885 1987 INNTEKTS- OG FORMUESSTATISTIKK INCOME AND PROPERTY STATISTICS 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2871-9 ISSN 0802-5738 EMNEGRUPPE 34 Personlig

Detaljer

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles?

What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? What is the Norwegian Health System like? What are the plans for the 116 117 in Norway? What are the biggest obstacles? I preciate to get the invitation to participate at this convention and give the Norwegian

Detaljer

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS

THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS ARTIKLER FRA STATISTISK SENTRALBYRÅ NR. 126 REPRINT FROM THE SCANDINAVIAN JOURNAL OF ECONOMICS, VOL. 82 (1980), PP 464-480 THE CONSUMPTION FUNCTION AND THE LIFE CYCLE HYPOTHESIS AN ANALYSIS OF NORWEGIAN

Detaljer

FERIEUNDERSØKELSEN 1982

FERIEUNDERSØKELSEN 1982 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 408 FERIEUNDERSØKELSEN 1982 HOLIDAY SURVEY 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1955-8 EMNEGRUPPE Ferie og friluftsliv STIKKORD Ferieturer Ferievaner

Detaljer

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden

04.11.2014. Ph.d-utdanningen. Harmonisering av krav i Norden Ph.d-utdanningen Harmonisering av krav i Norden 2 1 Nasjonalt forskningsdekanmøte i Tromsø, oktober 2014 Nordic Medical Research Councils (NOS-M), november 2014 Prodekanmøte våren 2015 Dekanmøte våren

Detaljer