TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY"

Transkript

1 TISK SENTRALBYRA AL BUREAU OF STATISTICS OSLO - NORWAY

2 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A78 HOTELLSTATISTI KK 974 HOTEL STATISTICS 974 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 975 ISBN

3 FORORD Den årlige hotellstatistikk gir opplysninger om ankomne gjester, gjestedogn og kapasitetsutnytting for senger og rom i turist- og hoyfjellshotellene, landhotellene og byhotellene. Fra 972 er den geografiske spesifikasjon som er nyttet i tabellene endret fra hotelldistrikt til fylke, og i noen tilfelle til kommuner. Hotellstatistikken for 974 er ellers utarbeidd etter de samme retningslinjer som statistikken for foregående år. Den er tidligere offentliggjort i Statistisk ukehefte nr. 49, 974 og i Statistisk ukehefte nr. 2 og 9, 975. Statistisk Sentralbyrå, Oslo, 7. juni 975 Petter Jakob Bjerve Leif Skaug

4 PREFACE The annual hotel statistics contain data on number of guests arrived, guest nights an4 utilization of capacity for beds and rooms in tourist and mountain hotels, rural hotels and town hotels, As from 972 counties, and in some cases municipalities, are used in stead of hotel district as geographical unit in the statistics. Apart from this alteration the hotel statistics for 974 appear in the same form as the statistics for the previous years. The hotel statistics are previously published in the Weekly Bulletin no. 49, 974 ap.d in the Weekly Bulletin no. 2 and 9, 975. Central Bureau of Statistics, Oslo, 7 June 975 Fetter Jakob Bjerve Leif Skaug

5 INNHOLD Prinsipper og definisjoner 7 Prinsipper og definisjoner på engelsk 8 Side Tabellregister 0 Vedlegg. Tidligere utkommet Publikasjoner sendt ut fra Statistisk Sentralbyrå siden. januar Utvalgte publikasjoner i serien Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 6 Standardtegn Oppgave mangler Tall kan ikke offent,- liggjores Null

6 CONTENTS Principles and definitions,... 8 Index of tables, Page Appendices. Previously issued Publications issued by the Central Bureau of Statistics since January Selected publications in the series Statistisk Sentralbyrås Håndbøker (SSH) 6 Explanation of Symbols.. Data not available : Not for publication - Nil

7 7 PRINSIPPER OG DEFINISJONER Hotellstatistikken omfatter bare godkjente hoteller. Andre herberger - dvs. gjestgiverier, pensjonater, fjellstuer og liknende - er holdt utenfor. Statistikken bygger på oppgaver fra hotellene over tallet på ankomne gjester, gjestedøgn etter nasjonalitet og belagte rom. Oppgavene innhentes hver maned av Hotell- og turistdirektoratet. Hotellene er delt i tre grupper - turist- og høyfjellshoteller, landhoteller og byhoteller. Gruppen landhoteller omfatter vanlige hoteller i land-distriktene. De fleste av dem holder åpent hele året og har som byhotellene jamt besøk av forretningsreisende og tilfeldige gjester. Gruppen turist- og høyfjellshoteller besøkes hovedsakelig av turister. For å unngå å gi tall for grupper med færre enn tre hoteller i statistikken er enkelte hoteller slått sammen med hoteller i andre grupper i vedkommende fylke. I noen få tilfelle er hotellene også slått sammen med hotelier i andre fylker. I 974 gjelder dette i: Østfold- turisthotell med 73 senger slått sammen med landhotellene Akershus Oslo Oppland Buskerud Vestfold Vest-Agder Sogn og Fjordane Sør-Trøndelag Nord-Trøndelag Nordland Finnmark Da en del hoteller ikke har sendt inn oppgaver, har en beregnet tallet på ankomne gjester og gjestedøgn i de forskjellige grupper. En bygger på den forutsetning at de hoteller som ikke har sendt inn oppgaver har hatt samme kapasitetsutnytting for senger som de andre. Beregningene foretas fylkesvis (til dels også for kommuner/regioner innen fylket) og for hver måned på grunnlag av de innkomne oppgaver og svarprosentene. Svarprosenten for en gruppe hoteller er lik tallet på sengedøgn i de hoteller det foreligger oppgaver for i prosent av det totale antall sengedøgn i alle åpne hoteller i vedkommende gruppe og periode. Sengedøgn er lik tallet på senger i hotellet multiplisert med tallet på døgn som hotellet var åpent i perioden. Kapasitetsutnyttingen for senger blir definert som tallet på gjestedøgn i prosent av mulige sengedøgn, og kapasitetsutnytting for rom blir definert som tallet på belagte romdøgn i prosent av mulige romdøgn. Romdøgn er lik tallet på rom i hotellet multiplisert med tallet på døgn som hotellet var åpent i perioden. - turisthotell - turisthotell - turisthotell - turisthotell - byhotell - landhotell - 2 landhoteller - turisthotell - turisthotell - byhotell - landhotell Statistikken over overnattinger på de klassifiserte leirplasser, tabell 23, bygger på månedsoppgaver som Hotell- og turistdirektoratet innhenter fra plassene. Oppgavene til tabell 24 bygger på materiale fra Landslaget for Norske Ungdomsherberger, Den Norske Turistforening og Foreningen til Ski-Idrettens Fremme, ti et II It II te ii te ti II ei 0 " 54 " landhotell " 48 - turisthotell " 75-2 turisthoteller " 62 It It II It II landhotellene ft II byhotellene turisthotellene i Hedmark ei et It landhotellene II II II landhotellene II It II byhotellene ee et et byhotellene II II II byhotellene ee el ee landhotellene ee el landhotellene i Sogn et It II byhotellene i Nord- Trøndelag.,,. byhotellene tt it it le II TV landhotellene byhotellene

8 8 PRINCIPLES AND DEFINITIONS The publication Hotel Statistics covers the approved hotels. Other lodgings, i.e. inns, boarding-houses, mountain and tourist lodges etc. are excluded. The statistics are based on returns from the hotels, indicating number of guests arrived, guest nights classified according to nationality and number of rooms occupied. The returns are compiled monthly by the Hotel and Tourist Directorate. The hotels are classified into three categories - tourist and mountain hotels, rural hotels and town hotels. The main part of the rural hotels are open all the year and are in the same way as the town hotels visited regularly by business men and by occasional guests. The category of tourist and mountain hotels is visited mainly by tourists. To avoid giving figures for groups covering less than three hotels in the statistics some hotels have been put together with hotels in other categories in the county in question. As some of the hotels have failed to send in the returns, the Bureau has for non-respondents calculated the number of guests and guest nights. The data are estimated in accordance with the assumption that non-respondent hotels have had the same utilization of capacity for beds as the others. The calculations are made monthly by county and are based on the data received and the rate of response. The rate of response from a category of hotels corresponds to the number of overnight bed accommodations in the hotels for which data are available, calculated as a percentage of the total number of overnight bed accommodations in all open hotels in the category and period in question. Overnight bed accommodations correspond to number of beds in the hotel multiplied by number of nights during which the hotel kept open in the period in question. The utilization of bed capacity is calculated as estimated guest nights as a percentage of the potential bed nights, and the utilization of room capacity as estimated occupied room nights as a percentage of potential room nights. Room nights correspond to number of rooms in the hotel multiplied by number of nights during which the hotel kept open in the period in question. The statistics referring to nights on classified camping sites, in table 23, are based on monthly data compiled by the Hotel and Tourist Directorate. The data to table 24 are based on reports from the Norwegian Youth Hostels Association, The Norwegian Yountain Touring Club and The Society for Promotion of Skiing.

9 TAI3ELLER TABL.IS

10 0 TABELLREGISTER Side Tilbakegående tabeller. Hoteller og senger etter hotellstørrelse 2 2. Hoteller, sengetall og svarprosent etter sesong og hotellgruppe 3 3. Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong. Alle hoteller 4 4, Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong. Turist- og høyfjellshoteller 5 5. Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong. Landhoteller 6 6. Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong. Byhoteller 7 7. Gjestedøgn etter hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet 8 Tabeller for Hoteller og senger etter hotellgruppe og fylke 9 9. Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter hotellgruppe og maned Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong, fylke og region. Alle hoteller 2. Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong, fylke og region. Turist- og høyfjellshoteller Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong, fylke og region. Landhoteller Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong, fylke og kommune. Byhoteller Gjestedøgn etter nasjonalitet, hotellgruppe og måned Gjestedøgn etter nasjonalitet og fylke. Alle hoteller Gjestedøgn etter nasjonalitet, fylke og region. Turist- og høyfjellshoteller Gjestedøgn etter nasjonalitet, fylke og region. Landhoteller Gjestedøgn etter nasjonalitet, fylke og kommune. Byhoteller Gjestedøgn for turist- og høyfjellshoteller etter nasjonalitet, fylke, region og maned Gjestedøgn for byhoteller etter gjestenes nasjonalitet for Oslo, Bergen og Trondheim etter måned og sesong Kapasitetsutnytting for senger etter maned, hotellgruppe, fylke og region/kommune. Prosent Kapasitetsutnytting for rom etter måned, hotellgruppe, fylke og region/kommune. Prosent Klassifiserte leirplasser. Overnattinger etter gjestenes nasjonalitet, måned og fylke Ungdomsherberger, turisthytter o.l. 54

11 INDEX OF TABLES Page Retrogressive tables. Hotels and beds by size of hotel 2 2. Hotels, beds and rate of response by season and hotel category 3 3. Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season. All hotels 4 4. Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season. Tourist and mountain hotels 5 5. Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season. Rural hotels 6 6. Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season. Town hotels 7 7. Guest nights by hotel category and nationality of the guests 8 Tables of Hotels and beds by hotel category and county 9 9. Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by hotel category and month Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season, county and region. All hotels 2. Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season, county and region. Tourist and mountain hotels Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season, county and region. Rural hotels Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season, county and municipality. Town hotels Guest nights by nationality, hotel category and month Guest nights by nationality and county. All hotels Guest nights by nationality, county and region. Tourist and mountain hotels Guest nights by nationality, county and region. Rural hotels Guest nights by nationality, county and municipality. Town hotels Guest nights of tourist and mountain hotels by nationality, county, region and month Guest nights at town hotels by nationality of the guests for Oslo, Bergen and Trondheim by month and season Utilization of bed capacity by month, hotel category, county and region/municipality. Percentage Utilization of room capacity by month, hotel category, county and region/municipality. Percentage Classified camping sites. Guest nights by nationality of the guests, month and county Youth hostels, tourist huts, etc. 54

12 Tabell. Hote er ) og senger etter hotellstorrelse Hotels ) and beds by size of hotez 2 HotellstOrrelse Size of hotel 970 Hotelier Hotels Senger Beds _ Senger Beds Absolutte tall Absolute figures Under 20 Less than og over and )ver 3 I alt TJta _ Senger Beds Under 20 Less than 20 3, , , , , , , , , , , 200 og over and over 3,0 2,8 2,3 3,4 3,4 9,7 9,0 2,3,7 8,3 7,8 7,2 6,9 0,2 0, 5,8 6,0 5,8. 6,5 4,6 5,9 6,7 6,7 3,2 3,7 Prosent Percentages 2,3 2,3 0,8 0,6 0,5 0,5 0,5 2,2 0,7 5,0 4, 3,9 3,5 3,0 9, 8, 4,4 4,2 3,7 3;7 3,2 0,8,2 6,3 7,0 6,4 5,7 5,7 8,,4 8,9 7,5 5,8 5,2 5,5 5,5 6,8 6,8 7,2 5,9 5,4 5,2 4,9 0,0 8,9 7,4 9,7 9,2 8,9 7,6 6,5 5,6 5,2 6,2 6,2 6,5 5,4 6,3 I5,8 8,7 6,9 7,4 7, 6,3 6,6 9, 23,3 22,2 23,4 23,7 26,2 7,0 7,7,6 4,5 4,2 4,5 4,9 4,0 4,9 2,6 2,9 4,5 5,2 6,8 I alt Total 00,0 00,0 00,0 ) Hoteller med bevilling ved begynnelsen av året. ) Approved hotels at the beginning of the year. 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0 00,0

13 Tabell 2. Hoteller, sengetall og svarprosent etter sesong og hotellgruppe Hotels, beds and rate of response by season and hotel category Hotellgruppe og år Hotel category and year Hotelier ) Hotels ) Hele året The whole year Sengetall') Beds" Svarprosent Rate of res onse 3 Vintersesongen januar-april Winter season January-April 2) Senge- Hotelier tall Hotels2) Beds Svarprosent Rate of res sonse Sommersesongen mai-september Summer season May-September Svarprosent 2) Sengetall Hotel Hotels 6 i Rate of Beds res onse TURIST- OG HOY- FJELLSHOTELLER TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS , , , , , , , , , , , , , , ,0 LANDHOTELLER RURAL HOTELS , , , , , , , , , , , , , , ,5 BYHOTELLER TOWN HOTELS , , , , , , , , , , , , , , ,7 ALLE HOTELLER HOTELS, TOTAL , , , , , , , , , , , , , , , ) Hoteller med bevilling ved begynnelsen av året. 2) Hoteller med bevilling åpne i sesongen. ) Approved hotels at the beginning of theyear. 2) Approved hotels open during the season.

14 4 Tabell 3. Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong. Alle hoteller Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season. All hotels Sesong og år Season and year Vintersesongen (januar-april) Winter season (January-April) Ankomne gjester Gjestedøgn Number of Number of guests arrived guest nights Utlen- Utlen- I alt Nordmenn I alt Nordmenn er Total Norwegians ding Total Forei ners Norwegians dinger Forel, ners Kapasitetsutnytting Utilization of capacity Senger Rom Beds Rooms Prosent Percentage , ,5 55, ,6 53, ,3 52, , 53,5 Sommersesongen (mai-september) Summer season (May-September) , ,8 69, ,7 67, ,7 65, ,0 63,4 Oktober-desember October-Do cember , ,3 5, ,4 5, ,6 5, , 53,7 Hele året The whole year , , 6, ,3 59, ,4 58, ,7 58,

15 5 Tabell 4. Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong. Turist- og høyfjellshoteller Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season. Tourist and mountain hotels Ankomne gjester GjestedTfi Kapasitetutnytt. Number of Number Utilization l g Sesong og år guests arrived gst ni hts ecr apac irttoym Season and year Utlen- Utlen- Nordmenn I alt I alt Nordmenn dinger dinger Norwegians TJtal Total Norwegians S73;;s P Rooms Forellners Foreigners Prosent Percentage Vintersesongen (januar-april) Winter season (January-April) , ,0 50, ,8 50, ,0 5, ,8 52, Sommersesongen (mai-september) Summer season (May-September) , ,5 60, ,6 60, ,2 59, ,5 55,5 Oktober-desember October-December , ,0 36, ,7 40, , ,7 42, ,0 42, Hele året The whole year , ,6 53, ,3 53, ,9 53, ,0 5,8

16 6 Tabell 5. Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong. Landhoteller Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity by season. Rural hotels Sesong og år Season and year Vintersesongen (januar-april) Winter season (January-Aprii) Ankomne gjester Number of guests arrived Utlen- I alt Nordmenn dinger Total Norwegians Forei ners GjestedOgn Number of guest nights Utlen- I alt Nordmenn dinger Total Norwegians Forei ners Kapasitetsutnytting Utilization of capacity Senger Rom Beds Rooms Prosent Percentage , ,9 45, , 46, ,9 46, ,5 46,2 Sommerset,ongen (mai-september) Summer season (May-Sepli?mber) , ,8 60, ,9 56, ,2 57, ,6 54,8 Oktober-cesember October-!?cember , , 4, ,3 43, , 43, ,9 48, Hel( året The wl )ie year , ,6 52, ,3 50, ,8 5, ,5 50,7

17 7 Tabell 6. Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong. Byhoteller Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season. Town hotels Ankomne gjester Gjestedøgn Kapasitetsutnytting Number of Number of Utilization Sesong og år guests arrived guest nights of capacity Season and year Utlen- Utlen- I alt Nordmenn I alt Nordmenn Senger Rom dinger dnger i Total Norwegians Total Norwegians Beds Rooms Foreigners Foreigners Prosent Percentage Vintersesongen (januar-april) Winter season (January-April) , ,0 60, ,7 56, ,8 55, , 56,6 Sommersesongen (mai-september) Summer season (May-September) , ,9 77, ,2 74, ,7 72, ,2 72, Oktober-desember October-December , ,8 60, ,2 57, ,4 57, ,2 6,3 Hele året The whole year , ,6 68, ,0 64, ,5 63, , 64,6

18 8 Tabell 7. Gjestedøgn etter hotellgruppe og gjestenes nasjonalitet Guest nights by hotel category and naionality of the guests Statsborgere i Country of citizenship TURIST- OG HOYFJELLSHOTELLER TOURIST AND MOUNTAIN HOTELS Norge Norway Danmark Denmark Finland Finland Sverige ::weden Belgia BeLgium Frankrike France Nederland Netherlands Storbritannia United Kingdom Tyskland Germany Europa ellers Rest of Europe Sambandsstatene United States Andre (;her I alt Totzl Gjestedøgn Guest nights Prosent Percentage ,3 53,6 54,6 60, ,7 4,9 4,7 5, ,2 0,2 0,2 0, ,6 9,9 8,9 9, ,5 0,4 0,5 0, ,8 0,8 0,8 0, ,0 3,3 3,7 4, ,8 0,4 0,9 4, ,0 6,4 7,0 7, ,5 0,5 0,5 0, ,4 8,6 6,9 4, ,2,0,3, ,0 00,0 00,0 00,0 LANDHOTELLER RURAL HOTELS Norge Norway Danmark Lmmark Finland l'nland Sverige 'Jeden Belgia &::gium Frankrike France Nederland Netherlands StorbritaLnia United Kingdom Tyskland ;ermany Europa ellers Rest of Europe Sambandsstatene United States Andre Cher I alt ToizZ ,0 65,6 63,8 67, ,2 4,7 5,2 4, ,5 0,4 0,5 0, ,6 6,3 6,8 6, ,6 0,6 0,5 0, ,9 0,9, 0, ,4 3,0 3,5 3, ,3 6,5 6, ,0 6, 6,0 3,8 6, ,8 0,8,4, ,0 4,2 3,7 3, , 0,7 0,9,3 0, ,0 00,0 00,0 00,0 BYHOTELLER TOWN HOTELS Norge Norway Danmark hmmark Finland l'.nland 25 8 Sverige s! )eden Belgia & :gium 82 Frankrike France Nederland Netherlands Storbritataia United Kingdom Tyskland ;ermany Europa ellers Rest of Europe Sambandsstatene United States Andre Cther I alt Tol ALLE HOTELLER H( PELS, TOTAL Norge Norway Danmark Inmark 20 4 Finland -nland Sverige,.,,eden Belgia BC,gium Frankrike France Nederland Netherlands Storbritarnia United Kingdom Tyskland ;ermany Europa ellers Rest of Europe Sambandsstatene United States Andre Ct;her ,9 59,6 59,8 6, ,4 2,5 2,4 2, ,8 0,8 0,9, ,3 6,0 6, 6, ,4 0,3 0,4 0, ,,2,3, ,4,5,6, ,5 5,0 4,8 4, ,2 4,8 5, 5, ,3 2,4 2,8 2, ,7 2,8, 9, ,0 3, 3,7 3, , 0 00,0 00,0 00, ,9 58,5 58,7 62, ,6 3,5 3,6 3, ,6 0,6 0,6 0, ,3 7,3 7, 7, ,4 0,4 0,4 0, ,0,0,, ,5 2,3 2,5 2, ,3 6,9 7,0 4, ,0 5,5 5,8 6, ,6,6,9, ,6 0,3 8,7 6, ,2 2, 2,6 2,5 I alttot.il ,0 00,0 00,0 00,0

19 9 Tabell 8. Hoteer ) og senger etter hotellgruppe og fylke Hotels ) and beds by hotel category and county Fylke County Turist- og hy- Alle hoteller fjellshoteller Landhoteller Byhoteller Hotels, total Tourist and Rural hotels Town hotels - Hoteller Senger Hotels Beds mountain hotels Hoteller Hotels Senger Hoteller Beds Hotels Senger Hoteller Beds Hotels* Senger Beds Ostfold i alt Total 8 46 Fredrikstad 3 25 Sarpsborg Akershus i alt 9 54 Oslo i alt Hedmark i alt Oppland i alt Lillehammer - Gudbrandsdalen Valdres - Hadeland Buskerud i alt Drammen 3 70 Kongsberg Gol Geilo 8 73 Vestfold i alt Horten 3 07 TOnsberg Sandefjord Telemark i alt Aust-Agder i alt Vest-Agder i alt Kristiansand Rogaland i alt Stavanger 6 85 Hordaland i alt Bergen Vossevangen Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord - Sunnfjord 2 27 MOre og Romsdal i alt SOr-TrOndelag i alt Trondheim Nord-TrOndelag i alt 5 35 Nordland i alt BodO Troms i alt 2 87 Harstad 3 20 Troms Finnmark i alt I alt Total ) Hoteller med bevilling ved begynnelsen av året. ) Approved hotels at the beginning of the year _ _,

20 20 Tabell 9. Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter hotellgruppe og maned Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by hotel category and month Hotellgruppe og maned Hotel cat;egory and month TURIST- OG HØYFJELLS- HOTELLERTOL/FUST AND MOUNTAIN HOTELS Ankomne gjester Number of guests arrived I alt Total Gjestedøgn Number of guest nights Nordmenn Norwegians Utlen- I alt Nordmenn dinger Total Norwegians Forei ners Utlendinger Foreis ers Kapas itetsutnytting Utilization of capacity Senger Rom Beds Rooms. 34,5 Januar January ,9 Februar gebruary ,6 56,0 Mars MarA April : Mai May... Juni Ju7.? Juliehic August i4gust Septembel September. Oktober )ctober November November Desember December ,3 6,8 48,6 50,5 29,4 36,8 48,0 53,3 70,7 70,3 59,6 6,8 43,4 50, 34,6 43,0 3,8 40,4 38,5 42,8 I alt Tc Prosent Percentage ,0 5,8.. LA/, ;)HOTELLER RU] L HOTELS Januar c outary Februar ;lebruary Mars Ma: April Alil Mai Mal, Juni Jul Juli Ju y Augustigust Septembe September.. Oktober )ctober November November Desember December alt T ' );` IOTELLER T( V HOTELS Januar c xnuary Februar -,7ebruary Mars April Ai ii Mai May.... Juni Juv? Juli August tgust Septembel September Oktober )ctober November November Desember December I alt ALLE HOTELLER HO":?LS, TOTAL Januar c zrmtry Februar.February Mars Mcz.--37 April Al Mai May Juni Ju/? Juli Ju y August 4.gust Septembe: September.. Oktober )ctober November November Desember December I alt 7( tal ,9 44,8 45,8 38,5 36,7 48,5 66, 52,5 4,2 39,5 37,3 30,4 37,4 50,8 53,8 42,9 45,4 54,2 63,7 58,4 50,4 53,8 50,4 39, ,5 50,7 96 LO ,4 46, 49,5 38,6 52,6 64,3 72,0 68,6 62,3 54,4 48,8 34,3 5,6 60,8 64,6 49,6 64,2 72,3 7,8 75,9 76,3 7,3 65,8 45, , , 64, ,7 50, 52,6 42,0 4,8 55,6 70,5 62,5 5,7 45,8 4,9 35,0 45,5 57,7 62,0 48,8 52, 62,7 69,9 67,9 62,7 60,3 56,3 43, ,7 58,

21 2 Tabell 0. Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong, fylke og region. Alle hoteller Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season, county and region. All hotels Sesong, fylke og region Season, county and region Vintersesongen (januar - april) Winter season (January - April) Østfold i alt Total Ankomne gjester Gjeitedøgn Number of guests arrived Number of guest nights Kapasitetsutnytting Utilization of capacity Utlen- Utlen- I alt Nordmenn I alt Nordmenn Senger Rom er er Total Norwegians ding Total Norwegians ding Beds Rooms Foreis ers Forei lers Prosent Percentage ,6 48,5 Akershus i alt Oslo i alt Hedmark i alt... Oppland i alt Lillehammer - Gudbrandsdalen Valdres - Hadeland... Buskerud i alt Gol Vestfold i alt Telemark i alt Aust-Agder i alt Vest-Agder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord - Sunnfjord Møre og Romsdal i alt Sør-Trøndelag i alt.. Nord-Trøndelag i alt Nordland i alt Troms i alt Finnmark i alt ,4 65, ,2 67, ,5 49, ,4 57, ,3 56, ,9 58, , 60, ,8 57, ,6 43, ,9 39, ,6 48, ,5 56, ,0 45, ,3 3, ,9 3, , 33, ,9 49, ,4 54, ,2 48, ,4 44, ,0 57, ,2 52,6 I alt Total ) Omfatter ikke 4 byhoteller i Lillehammer. ) Excluding 4 town hotels in Lillehammer , 53,5

22 22 Tabell 0 (forts.). Ankomne gjester og gjestedøgn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong, fylke og region. Alle hoteller Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season, county and region. All hotels Sesong, fylke og region Ankomne gjester I alt Nordmenn Gjestedøgn Kapasitets= utnytting Senger Rom Prosent Sommersesongen (mai-september) Summer se,zson Nay - September). Østfold i alt Total ,6 54,9 Akershus i alt ,2 79,5 Oslo i alt ,8 82,3 Hedmark i alt ,5 52,8 Oppland i alt 96 Utlendinger I alt Nordmenn Utlendinger Lillehammer- Gudbrandsdalen ) 08 Valdres-Hadeland ,6 56, ,9 58, ,2 5,0 Buskerud i alt 3 Gol ,5 6, ,9 78,3 Vestfold i alt ,8 65,7 Telemark i alt ,6 53,3 Aust-Agder i alt ,6 55,5 Vest-Agder i alt ,9 67,0 Rogaland i alt ,2 64,4 Hordaland i alt ,3 66,5 Sogn og Fjordane i alt ,5 50,4 Sogn ,5 49,9 Nordfjord - Sunnfjord ,6 5,3 More og R,msdal i alt ,9 56,7 Sør-Trøndolag i alt ,6 69, Nord-Trøndelag i alt ,4 59,3 Nordland L alt ,2 60,7 Troms i at ,7 63,0 Finnmark alt ,7 69,0 I alt To 2Z ,0 63,4 ) Se not, side 2. ) See no-,e, page 2.

23 Tabell 0 (forts.). Ankomne gjester og gjestedogn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong, fylke og region. Alle hoteller Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season, county and region. All hotels Sesong, fylke og region I alt Oktober-desember October - December Ankomne *gjester Nordmenn 23 GjestedOgn Utlendin er I alt Nordmenn Utlendin er Kapasitets= utnytting Senger Rom Prosent Østfold i alt Total ,7 48,7 Akershus i alt , 72,4 Oslo i alt ,6 72,3 Hedmark i alt ,0 44,9 Oppland i alt Lillehammer- Gudbrandsdalen Valdres - Hadeland ,2 45, ,5 45, ,7 40,0 Buskerud i alt ,4 55,2 Gol Vestfold i alt ,5 64,2 Telemark i alt ,5 44,6 Aust-Agder i alt ,2 44,0 Vest-Agder i alt ,0 54,2 Rogaland i alt , 62,9 Hordaland i alt ,4 47,4 Sogn og Fjordane i alt ,5 36,8 Sogn Nordfjord - Sunnfjord ,3 34, ,6 39,4 Mere og Romsdal i alt ,6 55,6 Sr-TrOndelag i alt ,8 57,7 Nord-TrOndelag i alt ,9 64,2 Nordland i alt ,9 44, Troms i alt ,9 55,2 Finnmark i alt ,4 4,2 I alt Total ) Se note, side 2. ) See note, page , 53,7

24 24 Tabeil 0 (forts.). Ankomne gjester og gjestedogn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong, fylke og region. Alle hoteller Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season, county and region. All hotels Sesong, fylke og region Hele året The whole year I alt Ankomne gjester Nordmenn Gjestedøgn Senger Rom Prosent 4, Østfold i alt Total ,6 64,0 Akershus i alt ,2 Oslo i alt Hedmark alt Oppland alt Kapasitetsutnytting Utlendinger I alt Nordmenn Utlendiner alleh,mmer- Gudbrapdsdalen i) Vadre-Hadeland Buskerud i alt Gol Vestfold i alt Telemark i alt Aust-Agth::. i alt Vest-Agdtr i alt ' ,8 75,5 44,2 49,7 52,8 54,6 53,5 55,6 5,4 5,9 5, 59,7 62,4 7,7 49,4 62,7 44,9 48,0 39,0 47,7 50,2 57,9 48,2 Rogaland i alt ,6 50,0 Hordalanc i alt ,4 Sogn og fjordane i alt Sogn Nordfjcrd - Sunnfjord More og Romsdal i alt Sør-Trøndelag i alt...:4).rd-trøndeag i alt. Nordland i alt Troms i alt Finnmark i ali I alt Tot- al ) Se note, side 2. ) See note, page ,8 44, 37, 43,3 39,2 45,6 45,6 54,3 50,8 6,6 4,0 57,0 38,6 5,4 4,5 59,4 43,0 56,6 49,7 58,

25 Vintersesongen (januar-apri ) Winter season (January -April) 25 Tabell. Ankomne gjester og gjestedogn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong, fylke og region. Turist- og hoyfjellshoteller Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season, county and region. Tourist and mountain hotels Kapasitets- Ankomne gjester GjestedOgn utnytting Sesong, fylke Number of Number of Utilization og region guests arrived guest nights Season, county of capacity Utlen- Utlenand region I alt Nordmenn I alt Nordmenn Senger Rom er er Total Norwegians ding Total Norwegians ding Beds Rooms Foreigners Foreigners Prosent Percentage Hedmark i alttotal ,9 55,7 Oppland i alt Lillehammer - Gudbrandsdalen Valdres - Hadeland ,2 6, , 59, , 64,7 Buskerud i alt Gol Geilo ,5 67, ,3 75, ,6 75,9 Telemark i alt ,4 49,7 Aust-Agder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt Vossevangen ,0 3, ,6 33,9 Sogn og Fjordane i alt... Sogn Nordfjord - Sunnfjord ,9 30, ,0 27, , 40,0 More og Romsdal i alt , 42,5 SOr-TrOndelag i alt ,6 56,7 I alttotal ,8 52, Sommersesongen (mai-septembe r) Summer season (May-September) Hedmark i alt Total ,0 44,8 Oppland i alt Lillehammer - Gudbrandsdalen Valdres - Hadeland ,3 56, ,2 58, ,9 53,2 Buskerud i alt Gol Geilo ,5 63, , 83, ,4 63,2 Telemark i alt ,8 54,3 Aust-Agder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt Vossevangen ,0 52, ,0 50,3 Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord - Sunnfjord ,4 52, , 50, ,8 55,6 Mere og Romsdal i alt ,0 57,8 Sr-TrOndelag i alt I alt Total ,6 63, ,5 5505

26 26 Tabell (forts.). Ankomne gjester og gjestedogn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong, fylke og region. Turist- og hoyfjellshoteller Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season, county and region. Tourist and mountain hotels Sesong, fylke og region Oktober-desember October - December Ankomne gjester alt Nordmenn Utlendin er I alt GjestedOgn Nordmenn Kapasiteesutnyttirl Utlendin er Senger Rom Prosent Hedmark i alt Total ,8 35,0 Oppland i alt Lillehammer - Gudbrandsdalen Valdres - Hadeland Buskerud i alt Gol Geilo ,8 46,9 38,7 48,6 4,8 43,6 45,5 57,9 50,3 58,5 47,9 65,6 Telemark i alt ,2 40,5 Aust-Agder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt Vossevangen ,2 24,7 26, 30,3 Sogn og Fjordane i alt.. Sogn Nordfjord - Sunnfjord ,0 25,4 3,0 9,2 24,6 33,5 More og Romsdal i alt , 49,3 SOr-TrOndelag i alt I alt Tota , 50, 35,0 42, Hele året The whole y -ar Hedmark i alt Total ,9 45,4 Oppland i alt Lillehammer - Gudbrandsdalen Valdres - Hadeland Buskerud i at Gol Geilo ,8 56,5 54,6 56,9 55, 55,8 55,2 63,5 67,3 75,9 57,8 67,9 Telemark i alt , 49,4 Aust-Agder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt Vossevangen Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjord - Sunnfjord ,5 4,8 38,4 39,9 39,7 44,2 38,3 4,4 4,8 49, More og Romdal i alt , 52, Sr-TrOndelz,g i alt alt Tota _ ,3 57,9 48,0 5,8

27 27 Tabell 2. Ankomne gjester og gjestedogn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong, fylke og region. Landhoteller Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed_and room capacity, by season, county and region. Rural hotels Kapasitets- Ankomne gjester Sesong, fylke GjestedOgn utnytting" Number of guests arrived Number og region of guest nights Utilization Season, county of capacity Utlenand region Utlen- I alt Nordmenn I alt Nordmenn Senger Rom Vintersesongen (januar-apri ) Winter season (January-April) dinger dnger i Total Norwegians Total Norwegians Beds Rooms Foreigners Foreigners Prosent Percentage Ostfold i alt Total ,0 4,0 Akershus i alt ,4 65,8 Hedmark i alt ,9 50,5 Oppland i alt ,5 28,2 Lillehammer - Gudbrandsdalen ,2 2,4 Valdres - Hadeland , 32,4 Buskerud i alt ,8 5,4 Gol Telemark i alt ,4 0,6 Aust-Agder i alt Vest-Agder i alt ,5 26,2 Rogaland i alt Hordaland i alt ,8 55,6 Sogn og Fjordane i alt ,3 33,5 Sogn ,8 37,0 Nordfjord - Sunnfjord * ,7 28, Mere og Romsdal i alt ,3 3,7 Nordland i alt ,9 54,6 Troms i alt , 44,4 Finnmark i alt ,9 64,9 I alt Total ,5 46,2 Sommersesongen (mai-septembe r) Summer season (May - September) Østfold i alt Total 3 Akershus i alt 28 Hedmark i alt 8 Oppland i alt 20 Lillehammer - Gudbrandsdalen 9 Valdres - Hadeland Buskerud i alt 24 Gol 3 Telemark i alt 9 Aust-Agder i alt Vest-Agder i alt Rogaland i alt Hordaland i alt 22 Sogn og Fjordane i alt Sogn 9 Nordfjord - Sunnfjord.. 7 MOre og Romsdal i alt 0 Nordland i alt 27 Troms i alt 9 Finnmark i alt ,0 48, ,2 79, ,8 56, ,7 50, ,9 64, ,5 40, ,0 54, ,8 54, ,6 52, ,5 29, ,2 56, ,0 43, ,8 47, ,4 36, ,8 44, ,8 58, ,7 48, , 67,5 I alttotal ,6 54,8

28 28 Tabell 2 (focts.). Ankomne gjester og gjestedogn etter nasjonalitet og kapasitetsutnytting for senger og rom, etter sesong, fylke og region. Landhoteller Arrivals and guest nights by nationality and utilization of bed and room capacity, by season, county and region. Rural hotels Sesong, fylke og region Oktober-desember October - December I alt Ankomne gjester Nordmenn I alt Gjestedogn Nordmenn Utlendin er Utlendinger Kapasitetsutnytting Senger Rom Prosent Østfold i alt Total 02 Akershus i alt Hedmark i alt, 22 Oppl and i alt Lillehammer - Gudbrandsdalen Valdres - Hadeland Buskerud i alt ,3 43,2 59, 72,4 37,6 45,5 22,4 25,8 5,4 9,5 27,4 29,5 32,5 42, Gol Telemark i_ alt ,8 52,6 Aust-Agd(r. i alt... Vest-Agdur i alt R 0 OOOOOO ,9 3,9 Rogaland i alt Hordalanc i alt ,5 50,9 Sogn og Fjordane i alt Sogn Nordfjcrd Sunnfjord ,2 58,4 42,2 62,3 39,4 52, Mere og Romsdal i alt ,2 53,3 Nordland i alt ,3 5,4 Troms i alt Finnmark alt ,9 43,8 24,0 36,9 I alt Tc7, - al ,9 48, Hele året The whole year Østfold alt Total ,2 46,2 Akershus, alt ,0 73,2 Hedmark i alt ,7 5,9 Oppland i alt Lilleha uer - Gudbrandsdalen Valdres - Hadeland ,2 37,7 4,2 4,5 32,3 35,2 Buskerud alt Gol , 50,5 33,0 49,6 Telemark. alt ,6 38,9 Aust-Agde i alt Vest-Agde, i alt ,6 25,4 Rogaland alt GOO Hordaland i alt ,0 55,2 Sogn og F.,ordane i alt... Sogn Nordfjord - Sunnfjord ,5 44,0 34,3 47,5 3,7 37,5 More og Romsdal i alt ,2 42,4 Nordland i alt ,4 55,6 Troms i alt ,2 46,0 Finnmark i alt 35_ ,6 57,6 I alt To Z ,5 50,7

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972

H OTE LLSTATISTI KK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 HOTEL STATISTICS 1971 ISBN 82 537 0137 3 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO 1972 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A475 H OTE LLSTATISTI KK 1971 HOTEL STATISTICS 1971 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1972 ISBN 82 537 0137 3 FORORD Hotellstatistikk 1971

Detaljer

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 891 HOTELL- OG PENSJONATSTATISTIKK 1975-1976 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1975-1976 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1977 ISBN

Detaljer

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK

HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 812 HOTELL-- OG PENSJONATSTATISTIKK 1974-1975 STATISTICS ON HOTELS AND BOARDING HOUSES 1974-1975 STATISTISK SE NTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1976

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK,A 33 1 HOTELLSTATISTIKK 1969 HOTEL STATISTICS 1969 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1970 FORORD Statistisk Sentralbyrå har utarbeidd hotellstatistikk

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic countries Finn Gjertsen 1, 2 26 1 Seksjon for selvmordsforskning og forebygging,

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK HOTEL STATISTICS 1967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 1968 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 224 H OTE LLSTATISTIKK 967 HOTEL STATISTICS 967 STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 968 Tidligere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 95,

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK STATISTISK SENTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 807 REISELIVSSTATISTIKK 1987 STATISTICS ON TRAVEL 1987 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 1980 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 2 3 8 REISELIVSSTATISTIKK 1980 STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1981 ISBN 82-537-1623-0 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt over

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964

NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK HOTEL STATISTICS STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 NORGES OFFISIELLE STATIST1KK A 104 HOTELLSTATISTI KK 1963 HOTEL STATISTICS 1963 STATISTISK SENTRALBVRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OSLO 1964 Tidli ere utkommet Statistiske meldinger nr. 5, 1951, 3,1952,

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987

REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 732 REISELIVSSTATISTIKK 1984-1986 STATISTICS ON TRAVEL 1984-1986 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1987 ISBN 82-537-2579-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 506 REISELIVSSTATISTIKK 1983 STATISTICS ON TRAVEL 1983 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO KONGSVINGER 1984 ISBN 82-537-2131-5 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv ANDRE EMNEORD Ferieturer

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980

REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL ISBN 82-537-1213-8. NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 171 STATISTISK SE NTRALBYRÅ OSLO 1980 NORGES OFFiSIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 979 STATISTICS ON TRAVEL 979 STATISTISK SE NTRALBYRÅ CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 980 ISBN 82-537-23-8 FORORD Denne publikasjonen gir

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA.

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 76 STATISTICS ON TRAVEL 1 978 ISBN 82-537-1054-2 STATISTISK SENTRALBYRA. NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 7 REISELIVSSTATISTIKK 978 STATISTICS ON TRAVEL 978 STATISTISK SENTRALBYRA. CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 979 ISBN 870 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1993

Reiselivsstatistikk 1993 C 238 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1993 Statistics on Travel 1993 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1995 Standardtegn i tabeller

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1982 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 412 REISELIVSSTATISTIKK 1982 STATISTICS ON TRAVEL 1982 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO - KONGSVINGER 1983 ISBN 82-537-1959-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE Reiseliv STI KKOR D FerieundersOkelser

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK STATISTICS ON TRAVEL 1990 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 992 REISELIVSSTATISTIKK 1990 STATISTICS ON TRAVEL 1990 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3589-8 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries

Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land. Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Statistiske oppgaver over selvmord i Norge, Norden og de baltiske land Suicide statistics in Norway, the Nordic and the Baltic Countries Finn Gjertsen 1, 2 27 1 Divisjon for psykisk helse Nasjonalt folkehelseinstitutt

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff.

Norway. Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Norway Museum Statistics for 2011. Statistical data from 134 museums that were open to the public and had at least one man year regular staff. Arts Council Norway Tel: +47 21 04 58 00 post@kulturrad.no

Detaljer

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager 2000. Kindergartens 2000. C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 684 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 2000 Kindergartens 2000 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999

Døde Aktuelle befolkningstall. 13. august 1999 3. august 999 Aktuelle befolkningstall Døde 998 Statistisk sentralbyrå ber om å bli oppgitt som kilde når oppgaver fra dette heftet blir gjengitt. 0 99 Aktuelle befolkningstall I "Aktuelle befolkningstall"

Detaljer

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994

C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway. Reiselivsstatistikk 1994. Statistics on Travel 1994 C 309 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1994 Statistics on Travel 1994 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Reiselivsstatistikk 1995

Reiselivsstatistikk 1995 C 346 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1995 Statistics on Travel 1995 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger 1996 Standardtegn i tabeller

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009

Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Rapport 25. november 2009 Statens legemiddelverk Apotekdekning i Norge fra 1980 til 2009 Innhold Oppsummering... 3 Innledning... 3 Apotekdekning for hele landet...

Detaljer

REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS

REISEL1VSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 993 STATISTICS ON TRAVEL 1977 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO 1978 IS NORGES OFFISIELLE STATISTIKK A 99 REISELVSSTATISTIKK 977 STATISTICS ON TRAVEL 977 STATISTISK SENTRALBYRA CENTRAL BUREAU OF STATISTICS OF NORWAY OSLO 978 IS 8709048 FORORD Denne publikasjonen gir en oversikt

Detaljer

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE

RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE M E N O N - R A P P O R T N R. 5 3 / 2 0 1 6 Av Sveinung Fjose, Siri Voll Dombu og Endre Kildal Iversen RINGVIRKNINGER AV UTENLANDSKE NORWEGIAN-REISENDES KONSUM I NORGE VIRKNING PÅ OMSETNING Oppsummering

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne

INNHOLD. STr. 1/90 3. januar 1990. Side. Emne STr. 1/90 3. januar 1990 INNHOLD Emne Side 46 Hoteller og andre overnattingsbedrifter. Overnattingsstatistikk, november 1989,,.. 1 52 Emisjoner av ihendehaverobligasjoner, oktober 1989 7 52Skadeforsikringsselskaper.

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK 1988

REISELIVSSTATISTIKK 1988 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 866 REISELIVSSTATISTIKK 1988 STATISTICS ON TRAVEL 1988 STATISTISK SENTRALBYRA OSLO-KONGSVINGER 1990 ISBN 82-537-2836-0 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED

MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED MARKEDSRAPPORT FRA NHR. FØRSTE HALVÅR 2017 OG JUNI MÅNED SEKSJON 2 SOM VISER TABELLER MED KOMMENTARER TIL ALLE FYLKENE INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det første parameter viser oss at juni

Detaljer

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen

Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene. Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen Vi blir stadig flere særlig rundt storbyene Marianne Tønnessen Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder

Detaljer

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013.

I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i 2013. Analyse av nasjonale prøver i lesing I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultat på nasjonale prøver i lesing i. Sammendrag Jenter presterer fremdeles bedre enn gutter i lesing.

Detaljer

Vi ferierer oftest i Norden

Vi ferierer oftest i Norden Nordmenns ferier om sommeren Vi ferierer oftest i Norden Om lag halvparten av oss er på ferie i løpet av sommermånedene juli og august, og turen går nesten like ofte til Sverige og Danmark som til mål

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere:

Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Her finner dere fag-og ressurspersoner som kan brukes som foredragsholdere: Oversikt over alle landets krisentere: Østfold Stiftelsen Eva Senteret, Halden Krise- og incestsenteret i Fredrikstad et i Moss

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer

Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer. Aksjestatistikk Andre kvartal 2015. Tredje kvartal 2015 statistikk private aksjonærer Tredje kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN

INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN INTERESSANTE HØYDEPUNKTER I DENNE RAPPORTEN Det er en marginal nedgang i antall solgte rom i juli i forhold til juli 2016. Likevel er det mange rekorder å lese om i rapporten. Så langt i år er det en liten

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013

Analyse av nasjonale prøver i engelsk 2013 Analyse av nasjonale prøver i engelsk I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i engelsk for. Sammendrag Det er svært små kjønnsforskjeller i resultatene

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for

NNU 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft. utarbeidet for U 2006 Q4 En bedriftsundersøkelse om rekruttering av arbeidskraft utarbeidet for PERDUCO ORGES ÆRIGSLIVSUDERSØKELSER - U Forord Perduco har på oppdrag fra EURES gjennomført en bedriftsundersøkelse om rekruttering

Detaljer

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen

Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Økonomiske rammer for det nye fylkesvegnettet Ved økonomidirektør Johnny Stiansen Netto driftsresultat Hordaland fylkeskommune 1999-2008 Netto resultatgrad fylkeskommunar Det nye fylkesvegnettet frå 1.1.2010

Detaljer

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017

Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Tjenesteeksporten i 3. kvartal 2017 Eksporten av tjenester var 50 mrd. kroner i 3. kvartal i år, 3,3 prosent lavere enn samme kvartal i fjor. Tjenesteeksporten har utviklet seg svakt det siste året. Tjenester

Detaljer

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR

NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 274 LANDBRUKSTELJING 20. JUNI 1979 HEFTE II PERSONLEGE OPPGAVEGIVARAR Yrkestilhøve Alder Fagutdanning CENSUS OF AGRICULTURE AND FORESTRY 20 JUNE 1979 Volume II PERSONAL RESPONDENTS

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer

Aksjestatistikk Andre kvartal Året 2015 Statistikk private aksjonærer. Året 2015 Statistikk private aksjonærer Aksjestatistikk Andre kvartal 2015 Året 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS).

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS

IdeaBank52 COUNTIES IN NORWAY. Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS Sons of Norway 1455 W. Lake St. Minneapolis MN 55408 Tel: 612-827-3611/800-945-8851 Fax: 612-827-0658 Internet: http://www.sofn.com IdeaBank52 Sons of Norway HERITAGE PROGRAMS COUNTIES IN NORWAY Submitted

Detaljer

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991

REISELIVSSTATISTIKK NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 NORGES OFFISIELLE STATISTIKK B 953 REISELIVSSTATISTIKK 1989 STATISTICS ON TRAVEL 1989 STATISTISK SENTRALBYRÅ OSLO-KONGSVINGER 1991 ISBN 82-537-3007-1 ISSN 0333-208X EMNEGRUPPE 46 Samferdsel og reiseliv

Detaljer

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen

Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Eksempel på hvordan utjevningsmandatene fordeles på partier og fylker med den nye valgordningen Ved stortingsvalget i 2009 ble fordelingen av distriktsmandater og utjevningsmandater som vist i tabell 1

Detaljer

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet?

Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? Bidrar innvandring til å smøre hjulene i det norske arbeidsmarkedet? - eller m.a.o., kan høyere innvandring (åpnere grenser) gi en mer effektiv fordeling av arbeidskraftsresursene mellom regioner i mottakerlandet?

Detaljer

Det flerkulturelle Norge

Det flerkulturelle Norge 1 Det flerkulturelle Norge - utvikling og utfordringer Silje Vatne Pettersen svp@ssb.no Seniorrådgiver v/koordinatorgruppen for innvandrerrelatert statistikk Statistisk sentralbyrå www.ssb.no/innvandring-og-innvandrere

Detaljer

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen

Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen Hvor mange blir vi egentlig? Astri Syse Forskningsavdelingen millioner innbyggere 14 13 12 11 1 9 8 Høye barnetall Høy levealder Høy innvandring Middels barnetall Middels levealder Middels innvandring

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Resultater NNUQ2 2009. Altinn

Resultater NNUQ2 2009. Altinn Resultater NNUQ2 2009 Altinn Innledning Tekniske kommentarer Antall gjennomførte intervjuer 2000 bedrifter Metode for datainnsamling Telefonintervjuer (CATI) Tidspunkt for datainnsamling 5. til 30. juni

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg

Avsluttede saker i 3-årsperioden 2012-2014. Fylkesmannen i Østfold. Sakstype: Rettighetsklager - helse og omsorg Avsluttede saker i 3-årsperioden - Fylkesmannen i Østfold - helsetjenester i hjemmet 1 14 4 3 - plass i sykehjem 5 5 8 5 - plass i annen institusjon 4 6 3 0 - praktisk bistand og opplæring 10 18 15 10

Detaljer

Pressemelding 1. november 2012

Pressemelding 1. november 2012 Pressemelding 1. november 2012 Konkurstallene for oktober 2012 ligger på omtrent samme nivå som i oktober 2011. Hittil i år har konkurstallene i hele landet sunket med 12,5 prosent. Det er bare små endringer

Detaljer

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Barnehager Kindergartens C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 583 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Barnehager 1998 Kindergartens 1998 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo Kongsvinger Norges offisielle statistikk I denne serien

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer

Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer Andre kvartal 2015 Statistikk private aksjonærer AksjeNorge utarbeider statistikk over private aksjonærer årlig og kvartalsvis på bakgrunn av tall fra Verdipapirsentralen (VPS). I andre kvartal 2015 er

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 Sammendrag: asjonal ferie- og forbruksundersøkelse vinteren 2009 TOURIMPACT rapport nr 2 TØI rapport 1119/2010 Forfatter(e): Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 32 sider En gjennomsnittlig norsk

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer.

3. Behov for årsverk og ansettelser fram mot Alle sektorer. 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KSregionene fram mot 2026. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAIregister,

Detaljer

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway

Reiselivsstatistikk Statistics on Travel C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway C 410 Norges offisielle statistikk Official Statistics of Norway Reiselivsstatistikk 1996 Statistics on Travel 1996 Statistisk sentralbyrå Statistics Norway Oslo-Kongsvinger Norges offisielle statistikk

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019

Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Landsstyret Deres ref.: Vår ref.: 16/6226 Dato: 03.05.2017 Sak 11 Valg av lokal arrangør og sted for landsstyremøte 2019 Sentralstyret behandlet i møte den 10.11.2016 forslag fra sekretariatet om iverksettelse

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Knut Vareide. Telemarksforsking

Knut Vareide. Telemarksforsking Knut Vareide Er det attraktivt å bo i Østfold? Er det attraktivt å flytte til Østfold? Netto innenlands flytting 5 4 3 2 Det er en positiv sammenheng mellom nettoflytting og arbeidsplassvekst. 1 0-1 -2

Detaljer

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.

OMNIBUS UKE 52 2004 - Greenpeace. Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi. OMNIBUS UKE 52 24 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start 15.1.25 Avsluttet 18.1.25 Antall respondenter

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010)

Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Se vedlagte adresseliste Deres ref Vår ref Dato 200602349-/IMN 30.03.2006 Invitasjon til regional høringskonferanse nasjonal helseplan (2007-2010) Det vises til vårt brev datert 14.03.2006 hvor departementet

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011

Analyse av nasjonale prøver i regning 2011 Analyse av nasjonale prøver i regning Denne analysen omhandler nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater for nasjonale prøver i regning på., 8. og 9. trinn for. Sammendrag Guttene presterer noe bedre

Detaljer

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening

HUBRO. Statusen i Sør-Trøndelag. Paul Shimmings. Norsk Ornitologisk Forening HUBRO Statusen i Sør-Trøndelag Paul Shimmings Norsk Ornitologisk Forening Osen Antall kjente lokaliteter = 6 Antall sjekket i prosjektperioden = 5 Antall sjekket lokalitet med aktivitet i minst én

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Status januar-september 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Status januar-september 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet er om lag uendret i forhold til 2005 Men Hedmark har tapt markedsandeler i forhold til resten av landet Svak

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft

Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Innovasjonsfremmende samferdsel Helhet og bærekraft Forskningsdagene Næringslivsseminar om: Bærekraft og innovasjon Høgskolen i Telemark 23. september 2009 Førsteamanuensis Dr. oecon Knut Boge Høgskolen

Detaljer

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008

Nasjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 Sammendrag: Forfattere: Eivind Farstad og Petter Dybedal Oslo 2010, 43 sider asjonal ferie- og forbruksundersøkelse sommeren 2008 En gjennomsnittlig norsk innenlands sommerferietur varte en uke (7,1 overnattinger)

Detaljer

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006

Reiselivsnæringen i Hedmark. Sommersesongen 2006 Reiselivsnæringen i Hedmark Sommersesongen 2006 Det kommersielle overnattingsmarkedet gikk ned 2,4 prosent Hedmark tapte markedsandeler i forhold til resten av landet Nedgang både på innenlandsmarkedet

Detaljer