DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Møteplan for Norges Skytterstyre

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN. Møteplan for Norges Skytterstyre"

Transkript

1 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 26. OKTOBER SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte MØTELEDER Hans O. Kveli, President FRA NORGES SKYTTERSTYRE Hans O. Kveli, Jarle Tvinnereim, Sindre Undseth, Jon G. Hofstad, Henning Ivarrud, Janne Kornbrekke, Morten Bjerknæs og Kristin Lund (stabssjef for GIHV, Ketil Olsen, var til stede i deler av møte) FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund og Terje Vestvik Sak 58/2009 Møteplan for Norges Skytterstyre Norges Skytterstyre vedtar følgende møteplan for 2010: 1. Mandag 22.feb Oslo (vara. innkalles) 2. Mandag 22.mars Oslo 3. Søndag-mandag april Oslo 4. Onsdag 28.juli Sentral Hotell, Elverum 5. Mandag 20.sept Oslo 6. Mandag 25.okt Oslo 7. Fredag-søndag des Oslo Møtene i Oslo holdes normalt mandag på Skytterkontoret, men administrasjonen vurderer saksmengde og innkaller om nødvendig til møtestart søndag.

2 Sak 59/2009 Hedersbevisninger Hedersbevisning ble besluttet tildelt. Ført i B-protokoll. Henning Ivarrud får sammen med representant for administrasjonen i oppdrag å gjennomgå dagens retningslinjer for hedersbevisninger. Eventuelle forslag til endringer fremlegges på et senere styremøte. Sak 60/2009 NM i feltskyting 2010 Elverum skytterlag har i brev til Skytterkontoret fremmet forslag om å innføre kveldsfinaler, eventuelt finaleskyting fortløpende, for å unngå å benytte lørdag som siste dag på Landsskytterstevne De ser for seg at alle skyter 12-skudd finale samme dag som innledende skyting. Noen utvalgte skyter superfinale i forbindelse med Stang og felthurtigfinalen på fredag som i Drøfting: De drøftinger og evalueringer som har funnet sted etter LS 2009, gjør at administrasjonen tar utgangspunkt i at ordningen med kongelag på torsdag videreføres i I den konkrete saken fra Elverum skytterlag ser administrasjonen betenkeligheter med et system hvor finaleskytingen foregår samme dag som innledende skyting. Dette til tross for at Elverum har en egen bane på 300 meter som vil bli ledig å benytte som finaleskytingsarena (Dette har eksempelvis ikke Bodø i 2011 noen arena for). Administrasjonen mener i hovedsak fire argumenter teller i mot et slikt system: 1. Sportslig sett er det betenkelig at finaleskyting foregår på forskjellig tidspunkt gjennom hele den tiden innledende skyting foregår. Finaleskytingen er vesentlig vanskeligere enn innledende skyting, og forholdene kan endres mye i perioden fra fredag til onsdag i stevneuka. 2. Det å skyte seg til en finaleplass gir forventninger til å skyte finale senere i uka. Det at finaleresultatet blir utløst med en gang er ikke optimalt. Administrasjonen tror at det å bli igjen for å skyte finale noen dager senere etter innledende skyting gir skytterne en god oppladning til finaleskytingen. 3. Ordningen med en superfinale ble ikke godt mottatt da den ble prøvd i Steinkjer i Det var mange som ikke skjønte hvorfor det var nødvendig med ytterligere en 12-skuddfinale etter 42-skudden. For publikum er det ikke bra om lengden på Stangog felthurtigfinalen blir lengre enn i dag. 4. Å skyte fortløpende finaler eller kveldsfinaler gjør at det kreves ytterligere mannskapsressurser til å bemanne finalestandplassen. En betydelig merkostnad i forhold til dagens finaleavvikling. Administrasjonen mener at gjennomføringen med feltfinaler på lørdag i Evje ble ok, og at det var arrangementsmessige forhold utenfor finalegjennomføringen som gjorde at avslutningsdagen ikke ble optimal. Dette ble også drøftet da LS-utvalget hadde evalueringsmøte, og de var også enige om at lørdagen ikke ble den sportslige nedturen som

3 noen hadde fryktet på forhånd. LS-utvalget ønsker imidlertid at det skal flyttes finfeltfinaler over til lørdag for å gi mer rom i tidsplanen, og for at flere skal skyte finaleskyting lørdag for å skape mer stemning på arenaen avslutningsdagen. Speakerteamet og de som har nøkkelposisjoner under arrangementet har i tillegg gitt sterkt uttrykk for at dagene blir så lange og tøffe, at det er bedre å fordele på flere dager. NM felt 2010 gjennomføres på den avsluttende lørdagen under Landsskytterstevnet i Elverum. Endelig vedtak til hvordan gjennomføringen av finalene på LS 2010 skal foregå fattes etter at LS-utvalget har lagt fram sin rapport på desembermøte. Sak 61/2009 Søknad om godkjenning av Adlerauge Forslag om å tillate Adlerauge i DFS er opprinnelig fremmet gjennom Vestfold skyttersamlag høsten Norges Skytterstyre drøftet forslaget i styresak 75/2008, og fattet her flg. vedtak: Adlerauge med linse i fast forstørrelse 0,3 eller 0,5 tillates benyttet i klassene V55, V65 og V73 som en prøveordning i Til Norges Skytterstyres møte i oktober 2009 skal Geværutvalget gi en ny innstilling til om Adlerauge skal tillates brukt på permanent basis, og om dette skal utvides til å gjelde for flere brukergrupper. Militærlandslaget er det siste året oppfordret til å prøve ut Adlerauge for å gi en uttalelse om hjelpemidlet gir resultatforbedringer for skyttere med normalt syn. Det er kun Arild Røyseth som har testet linsen, og han har meldt tilbake at Adlerauge for hans del ikke ga fordeler. Mange veteranskyttere har gitt positive tilbakemeldinger på bruk av Adlerauge. Det er ikke mottatt negative kommentarer fra denne gruppen skyttere. Det synes derfor naturlig at prøveordningen for veteranskyttere gjøres om til en permanent tillatelse. Landslagsskytterne i 2009 er invitert til å kommentere forslaget om å åpne opp for fritt bruk av Adlerauge. Svarene viser at en del er betenkt over dette, men det er samtidig overraskende mange som ser positivt på å tillate Adlerauge for alle. Geværutvalgets drøfting: Geværutvalget er først og fremst oppatt av at skyttere med svekket eller dårlig syn skal kunne bruke tilgjengelige hjelpemidler for å utjevne forskjellene (ulempene) de har sammenliknet med skyttere med alminnelig godt syn. Dette må samtidig foregå innenfor sportslig forsvarlige rammer, der man er sikker på at hjelpemidlene ikke kan misbrukes til å skaffe seg ytterligere fordeler. Dette er utgangspunktet for utvalgets drøfting og innstilling. Geværutvalgets medlemmer er enige om at prøveordningen for veteranklassene gjøres om til en permanent regel fom 2010.

4 Når det gjelder de øvrige klasser ønsker uvalget å innhente informasjon fra sakkyndige for å kunne vurdere om bruk av Adlerauge kan misbrukes, eller ha en for god effekt for visse skyttere med behov for mye synskorreksjoner i briller/linser. Kan eksempelvis overlangsynthet eller ekstrem nærsynthet føre til en form for kikkerteffekt for en gruppe skyttere er et spørsmål som det er viktig å få avklart. Videre kan en også tenke seg at optikere vil begynne å spesialtilvirke briller som sammen med Adlerauge gir en synseffekt som er bedre enn det skyttere med alminnelig godt syn har uten bruk av briller. En tenkt situasjon der skyttere med alminnelig godt syn ser nytten av å bruke Adlerauge i kombinasjon med skytebriller er ikke ønskelig. Geværutvalget ønsker også å vurdere/prøve ut om Adlerauge gir særlige fordeler i fbm avstandsbedømmelse i feltskyting. I så fall er det en ikke ønskelig effekt. Det kan tenkes at et forstørret siktebilde gjør det enklere å benytte sammenlikningsmetoden og målemetoden til avstandsbedømming. Pr. i dag kan skyttere i klasse V55 benytte Adlerauge, og av den grunn kunne ha denne fordelen om det viser seg å være slik. Geværutvalget anbefaler Norges Skytterstyre å gjøre flg. vedtak: Adlerauge tillates brukt i alle veteranklasser fom Det innhentes ekspertuttalelser fra flere hold slik at fakta rundt mulig misbruk og uønskede effekter ved bruk av linse i forsiktet blir belyst fra faghold. Videre gjøres det en vurdering rundt eventuelle fordeler i avstandsbedømming ved bruk av Adlerauge. Dette skal foreligge slik at Norges Skytterstyre kan behandle saken endelig høsten Administrasjonens drøfting: Administrasjonen støtter Geværutvalgets drøfting og innstilling. Det innhentes ekspertuttalelser fra flere hold slik at fakta rundt mulig misbruk og uønskede effekter ved bruk av Adlerauge blir belyst fra faghold. Videre gjøres det en vurdering rundt eventuelle fordeler i avstandsbedømming i feltskyting. Dette skal foreligge slik at Norges Skytterstyre kan behandle forslaget om å åpne opp for fri bruk av Adlerauge endelig høsten Veteranskyttere gis fom. neste år permanent tillatelse til å bruke Adlerauge. Skytterboka gis i den sammenheng flg. tillegg: Adlerauge Adlerauge i fast forstørrelse tillates brukt i klassene V55, V65 og V73.

5 Sak 62/2009 Notat vedrørende søknad og tildeling av LS Skyttertinget vedtok i sak 4/2009 at tildelingsvedtaket på Skyttertinget for LS-arrangører skulle gjøres enklere i formen. Viktige forutsetninger skulle i stedet beskrives i eget notat fra Norges Skytterstyre. Administrasjonen la fram forslag til innhold i et slikt notat. Norges Skytterstyre vedtar notat om forutsetninger og betingelser for arrangement av Landsskytterstevnet. Notatet kan presenteres potensielle søkere, og skal presenteres søkere etter mottatt søknad. Det skal vises til notatet i Skyttertingets vedtak ved tildeling av LS. Forutsetninger/betingelser for arrangement av Landsskytterstevnet LS tildeles av Skyttertinget fire år forut for arrangementet. I tillegg til den nødvendige kapasitet på arena med publikumsplass, installasjoner og øvrige forhold som framkommer i beskrivelsene i Håndbok for LS må arrangøren særlig iaktta følgende: 1. Støtte til arrangementet fra Forsvaret framkommer av avtalen mellom Forsvaret og DFS vedrørende Forsvarets støtte til Landsskytterstevnet for den aktuelle perioden. 2. Skytterkontoret, i samarbeid med arrangøren, er ansvarlig for resultatservicen under LS. Skytterkontoret registrerer også påmeldingen til LS. 3. DFS skaffer speakerteam og arenaproduksjon. Deler av kostnadene ( i vil være gjenstand for prisregulering) dekkes av arrangøren. 4. Arrangøren plikter å skaffe innkvartering og øvrige fasiliteter for følgende grupper slik: a. NRK b. Norges Skytterstyre m/gjester c. Skytterkontorets ansatte og andre grupper som støtter arrangementet d. Forsvarets tekniske støttepersonell (FLO) e. Evt også støttende mil.avd etter nærmere avtale DFS vil beskrive behovet for de ovennevnte grupper i det enkelte LS. Videre: f. Arrangøren skal ordne med sted for Skyttertinget i samarbeid med Skytterkontoret g. Det forventes at arrangøren motiverer egen kommune til å invitere til tradisjonell Tingmiddag etter at Skyttertinget er avsluttet h. Arrangøren plikter videre å tilby tingrepresentanter bestilling av innkvartering for perioden Skyttertinget til dagen etter skyttertingsmiddag i. Representanter for media skal tilbys bestilling av innkvartering for perioden

6 På arena må flg organiseres: Arrangøren må, kostnadsfritt for DFS, ordne med lokaliteter for Skytterkontorets salg og informasjon samt lokaliteter for Norges Skytterstyre for møter og ivaretakelse av gjester. 5. Innkvartering av deltakere. a. Arrangøren må arbeide for at det kan organiseres leie av privatboliger og andre innkvarteringsfasiliteter i området b. Informere om permanente campingplasser c. Avtale med kommune/fylke om bruk av skoleplasser for camping d. Organisere midlertidig skyttercamp om nødvendig. Herunder iaktta følgende: - Arrangør av LS skal sørge for tilstrekkelig kapasitet og kvalitet vedrørende camping og sanitære forhold, som tilfredsstiller nåtidens krav fra LS-deltakere med familier. - Etablering av midlertidig skyttercamp må foregå i samarbeid med kommunale instanser som brannvesen og helsemyndigheter. - Som standard regnes antall personer i camping som antall boenheter (vogner) x 3. - Minimumskapasiteter: på toalettforhold: pers pr toalett, dusjkapasitet: 75 pers pr dusj. Disse tall forutsetter daglig renhold, nødvendig tømming og etterfylling. Avstand til toalett og vann bør ikke overstige 200m. Det forutsettes at campingplass er bemannet/er under tilsyn , med mulighet for tilkalling av ansvarlige utenfor dette tidsrom. - Sentralt bekjentgjort og merket sted for informasjon og div oppslag så som: Ordensregler, politi, ambulanse, brannvakt, legevakt/lege m.m. Telefon og tlf.nr dersom det ikke er døgnbemanning, for tilkalling av assistanse. - Grunnforholdene på campingplassen må være av en slik beskaffenhet at grunnen har en god naturlig drenering. - Det er ønskelig med strøm til alle/flest mulig enheter minimum lademuligheter for batterier. - Det er ønskelig at arrangøren legger til rette for internettilgang på campingen - Det må være etablert et godt system for søppelhåndtering. - Bestillingsopplegget for camping må være slik at det er enkelt for lag/samlag å sikre at de kan bo samlet. Godkjenning av campingavgift foretas av Norges Skytterstyre etter søknad fra arr. Pris på skytebok fastsettes også av Norges Skyttestyre etter søknad fra arr. Det kan ikke påregnes økning av disse kostnader, i forhold til foregående år, utover normal prisstigning. Rapport og regnskap forelegges Skytterstyret innen et halvt år etter at stevnet er avviklet.

7 Sak 63/2009 DFS eventuelle deltakelse i NIF sitt 150 års jubileum I 2011 skal Norges Idrettsforbund feire 150-års jubileum. Det er i mars år siden Centralforeningen for udbredelse av vaabenbrug og legemsøvelser ble stiftet. Dette var forløperen både til DFS og det vi kjenner som Norges Idrettsforbund i dag. (Da DFS ble opprettet i 1893, ble navnet endret til Centralforeningen for utbredelse av Idrett, først i 1946 ble dette Norges Idrettsforbund.). Fram til DFS sin stiftelse i 1893, besto skytterlagene utelukkende av skytterlag tilhørende Centralforeningen, med unntak av de som brøt ut som egne Folkevæbningssamlag fra 1881 og som senere dannet grunnlaget for opprettelsen av DFS. Fra 1861 var Centralforeningen i første rekke bestående av skytterlag, og ordet legemsøvelser var således perifert i forhold til vaabenbrug i foreningen. Norges Idrettsforbund begynte allerede sommeren 2007 planleggingen av jubileet. De har nå egne personer som arbeider med jubleumsforberedelsene og ledes av 2. Visepresident Børre Rognlien. Administrasjonen vet at det arbeides med en jubileumsbok og en større markering av jubileet i mars DFS vil ikke selv ta initiativ til deltakelse på NIF sitt 150 års jubileum, men avventer eventuell henvendelse fra NIF i forbindelse med jubileet. Sak 64/2009 Retningslinjer for frifondmidler Administrasjonen la fram foreløpige drøftinger angående konsekvenser ved at DFS søker overgang fra Frifond barn og unge til Frifond organisasjon fra og med Motivasjonen for en slik overgang er at DFS samlet sett sannsynligvis kan motta et betraktelig større beløp ved en overgang til Frifond organisasjon, enn hva ordningen med Frifond barn og unge bidrar med i dag. Norges Skytterstyre ga administrasjonen føringer for videre arbeid med tildelingskriterier av Frifond midler, og arbeider videre med et forslag i samarbeid med Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner. Sak 65/2009 Budsjettforslag offentlige midler 2010 Norges Skytterstyre drøftet budsjett for offentlige midler 2010 basert på foreslått bevilgning fra Regjeringen.

8 Norges Skytterstyre tar fremlagte forslag til budsjett for offentlige midler for 2010 til etterretning. Resultatet av drøftingene i Norges Skytterstyre innarbeides i endelig budsjettforslag for offentlige midler for 2010 som blir lagt fram til Norges Skytterstyres møte i desember Sak 66/2009 Landsskytterstevnet 2012 I møte 7. September 2009 ba styret om at saken vedrørende LS 2012 ble satt på sakslisten. Bakgrunn var bekymring for framdrift i arbeidet da Reguleringsplan for utbygging ikke ble vedtatt i september som planlagt. Reguleringsplan for skytebanen på Skjerve ble utsatt og først vedtatt 15. Oktober. Anleggsarbeidet er nå startet opp og det ble orientert om utfordringer og videre planer i framdriften. Norges Skytterstyre tar til etterretning orientering om framdrift for planlegging av LS Vestlandets representant i Norges Skytterstyre vil sammen med administrasjonen følge opp framdriften i anleggsarbeidet på Skjerve. Ett av styremøtene i 2010 legges til Voss. Sak 67/2009 Justering av elektroniske skiver i forhold til faktisk banelengde Det finnes i dag en del baner som avviker avstandsmessig fra de eksakte skyteavstander som DFS opererer med på hhv 100, 200 og 300m. Normalt er dette mindre avvik som ligger innenfor 1 2 %, men det er også baner med langt større avvik enn som så. Fra skytterlag som eier baner med noe avvikende skyteavstander mottar administrasjonen fra tid til annen forespørsler om det er tillatt å kalibrere om skiven slik at skivestørrelsen justeres opp eller ned for å være tilpasset den eksakte skyteavstand. Regelverket vårt mangler pr i dag en konkret avklaring rundt dette. Administrasjonen har så lenge denne uklarhet har foreligget ikke tillatt slik kalibrering. Det er samtidig kjent at noen skytterlag har foretatt nettopp slike tilpassinger. Administrasjonens drøfting: Med de muligheter som nå ligger i de elektroniske skivesystemene er det klare muligheter for å gjøre skytebanene rundt om tilnærmet like vanskelige uavhengig av om de reelt sett er for lange, eller for korte. Gjennom dette blir også resultatene mer sammenliknbare fra bane til bane, og man slipper i så stor grad spekulasjoner fra skyttere som prioriterer de lette banene framfor de noe tyngre. Helt bort fra dette kommer man imidlertid ikke, for det vil være forskjeller i vanskelighetsgrad om man sammenlikner en 200m bane med en 300m. I tillegg vil variable lokale forhold knyttet til vind, sol, kulebanehøyde, mirage osv bidra til forskjeller baner i mellom.

9 Administrasjonen kan ikke finne noen klar motivering for å endre konfigurasjonen/ skaleringen på elektronikk i forhold til faktisk avstand. Banenes vanskelighetsgrad varierer mange steder, selv med lik avstand. Uansett vil den enkelte bane gi riktige sportslige forhold i en konkurranse. Regulering av Nationens landsskyting foretas separat og skaper ikke nevneverdige problemer. Hvor lenge denne skytingen vil leve videre er også etter hva vi registrerer noe usikker. Geværutvalget drøftet noen forhold rundt kalibrering av skiver uformelt i sitt siste møte. Utvalget utrykte bekymring for at lagene ikke klarer å kalibrere anlegget tilbake slik at alle skyter på samme skivestørrelsen, eksempelvis etter et utlån av monitorer til et naboskytterlag. De to største aktørene i det norske markedet opplyser at det er rimelig utenkelig at slike feil kan skje utilsiktet. Megalink AS er helt klare på at i deres systemer så er det i så fall snakk om bevisst juks/forglemmelse. Når det gjelder KME AS så er de litt vagere. Her defineres skyteavstanden av leverandøren i den soft ware som levers til anlegget. Ved å kjøre en oppdatering (slik man iht. brukermanualen skal gjøre etter et utlån), nullstilles alle skiver. KME gir samtidig ingen 100 % garanti for at feil ikke kan forekomme om man unnlater å oppgradere. Gjennom et reglement som ikke tillater kalibrering av skiven opp mot en reell skyteavstand unngår man at skytterlag spekulerer i avstanden, og trekker skivene eksempelvis helt inn til 150m. Nå er dette nødvendigvis ikke en ulempe verken økonomisk eller anleggsmessig om det viser seg at man finner et godt egnet skytebaneområde, men at det her viser seg å være begrensninger i avstanden. Samtidig så vil dette gi et langt mindre enhetlig skytebanekonsept i organisasjonen. Aksepterer man avvik må det her defineres hva som makimalt tillates, eksempelvis inntil 10 %. Sett opp mot Forsvarets behov og hva de benytter som stridssikteavstand, så er det definert til 200m. Dvs. at Forsvarets personell som skyter seg inn på våre 200m baner reiser derfra med et våpen innskutt iht. Forsvarets standard og krav. Administrasjonen anser det riktig å holde fast ved en mest mulig eksakt skyteavstand på 200/300m på organisasjonens baner. Dette ikke minst for å forebygge at lag bygger baner som er vesentlig kortere enn dagens. Kalibrering av skiver slik at de tilpasses den reelle skyteavstand bør derfor ikke tillates. Skytterboka gis flg. tilleggspunkt: Tilpassing av skivestørrelsen i forhold til skyteavstand Godkjente elektroniske skiver for baneskyting på 100, 200 og 300m i DFS skal ha standard dimensjoner som følger regelverket for manuelle skiver. Skivene skal nyttes uavhengig av om banen har eksakt skyteavstand eller ikke. Hans O. Kveli fremmet følgende forslag: Saken utsettes, og det innhentes ytterligere opplysninger om de ulike skivesystemenes muligheter for kalibrering. Saken utsettes, og det innhentes ytterligere opplysninger om de ulike skivesystemenes muligheter for kalibrering.

10 Sak 68/2009 Instruks for IT-kontakt Instruks for IT-kontakt(er) i samlagene Hovedoppgaver: - Innenfor arbeidsoppgavene til it-kontakten er målet å heve skytterlagenes kompetanse slik at de på kort sikt er selvhjulpne for å gjennomføre ett skytterstevne tilfredsstillende, samt drive skytterlaget etter dagens it-krav fra DFS. - På lengre sikt gå ned i dybden innenfor bestemte fagfelt, slik at alle stevner i DFS holder en meget høy standard som gir den ønskede markedsføringseffekt. - Være bindeledd mellom Skytterkontoret og skytterlagene. - Kontinuerlig oppfølging av skytterlagene i den daglige drift. Retningslinjer for IT-kontakt(er): 1. IT-kontakten velges av samlagets ombudsmøte og settes inn i en valgordning i likhet med de øvrige tillitsvalgte. Alternativt kan samlagsstyret be om ombudsmøtets fullmakt til selv å utnevne denne. Hvorvidt vedkommende velges blant en av samlagsstyrets medlemmer eller ikke avgjøres av det enkelte samlag. 2. Samarbeidsformen overfor styret herunder evt. møterett/møteplikt i styremøter må reguleres av det enkelte samlag. 3. IT-kontakten er på vegne av samlaget ansvarlig for kontakt til Skytterkontorets ITavdeling med hensyn til IT kursvirksomhet, og evt. personellstøtte til gjennomføring av samlinger/kurs herunder støtte til planlegging. Kurs koordineres med utdanningskontakten. 4. IT-kontakten må være oppdatert på DFS sine it-løsninger i organisasjonen: Med oppdatert menes å kjenne til grunnleggende funksjonalitet i løsningene som beskrevet under: - DFS administrasjonsprogram - Resultatprogram som benyttes i DFS - Gjennomføring av stevner med live visning på web/arena - Elektroniske skiver - Hjemmesideløsninger som selges av DFS - Epost-løsninger solgt av Skytterkontoret - DFS Tillitsnett IT-kontakt skal kunne yte 1. Linje support på løsningene som nevnt over, eller kunne vite hvor man får slik support og henvise henvendelser til riktig sted. Enkle kurs bør også kunne avholdes. 5. IT-kontakt skal ha en oversikt over ressurs personer på de ulike fagfeltene i eget samlag som kan kontaktes ved behov. 6. IT-kontakt skal ha en oversikt over hva som brukes av IT-verktøy i lagene, samt i hvor stor grad disse verktøyene blir benyttet. 7. Samlaget vurderer om IT-kontakten skal ha tilgang til brukernavn/passord for de til enhver tid gjeldende IT løsninger fra DFS (som for eksempel hjemmesider/epost/tillitsnett) i forbindelse med support av dette.

11 8. IT-kontakt skal være rådgiver for skytterlagene i forbindelse med samlagsstevnet/landsdelskretsstevnet med tanke på vedlikeholdsprotokoll og versjonskontroll av software for stevnestyring og resultatprogram. Meldingssaker 1. Tertialregnskap pr 31/ Henvendelse til skytterlagene vedr. Forsvarets bruk av lagenes baner 3. Momskompensasjon for Ny våpenforskrift/retningslinjer fra POD 5. Kostnadsfordeling på post 13 i budsjett for off. midler 6. Brev fra Rælingen skytterlag vedrørende Nordisk mesterskap

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO 14. juni 2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Telefonmøte Generalsekretær Jarle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 6. SEPTEMBER 2009 OLAVSGÅRD HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte MØTELEDER Hans O. Kveli, President

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI 2011 LANDSSKYTTERSTEVNET i BODØ, 30. JULI 6. AUGUST - RADISSON BLU OG BESTEMORENGA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 29. JULI 2009 OG UNDER LANDSSKYTTERSTEVNET I EVJE 1.-8. AUGUST 2009 REVSNES HOTELL I BYGLAND OG LS-ARENAEN EVJE MØTE INNKALT AV MØTETYPE

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 20. SEPTEMBER SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 28. JULI OG UNDER LS CENTRAL HOTELL OG ARENA LS 2010 - ELVERUM MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 21.-22. OKTOBER RICA AIRPORT HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Jarle Tvinnereim, Generalsekretær Styremøte Olav K.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Rundskriv til Skyttersamlagene Vår ref: Rs 05/2010 Tidl ref: Dato: 16.06.2010 Kopi til landsdelskretsene NORGESCUPEN 2011 Norgescupen i baneskyting skal være et PR- og propagandaarrangement

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 16. MARS 2015 QUALITY GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 18.-19. SEPTEMBER 2011 FLEISCHER HOTELL, VOSS MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I MÅLSELV FRA 28. JULI 5. AUGUST RUNDHAUG HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ RÅVATN I ØVERBYGD MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

NORDMØR SKYTTERSAMLAG

NORDMØR SKYTTERSAMLAG NORDMØR SKYTTERSAMLAG Går som innkalling til Medlemmer av samlagsstyret Kopi: Samlagets hjemmeside 22.06.13 INNKALLING til møte i samlagsstyret Mandag 01.07.2013 kl. 1730 Møtested: Min. banen Asp/Straumsnes

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 25. OKTOBER SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 16. JANUAR 2012 SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim, Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 20. OG 21. SEPTEMBER 2008 HEIMEVERNETS UTDANNINGSSENTER VÆRNES MØTE INNKALT AV MØTETYPE Kurt Arne Berglund, Generalsekretær Styremøte

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL DATO STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Styremøter under Landsskytterstevnet i Førde 27.

Detaljer

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE

MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BMANDAG 28. FEBRUAR 8BSKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG INSTRUKS FOR AVVIKLING AV SAMLAGSMESTERSKAP I TROMS SKYTTERSAMLAG Vinterfelt, bane (inkl. stang og felthurtig) og miniatyr Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre samlagsstevnene i vinterfelt,

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført:10.10.2011 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD 1. INNLEDNING...

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 9. AUGUST 2012 LANDSSKYTTERSTEVNET PÅ VOSS, 9. 17. AUGUST. FLEISCHER S HOTEL OG SKJERVE SKYTEBANE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA

Detaljer

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning.

Godkjenning referat ombudsmøte 2014 oppfølging vedtak. Vedtak: Referat ombudsmøte enstemmig godkjenning. NORDMØR SKYTTERSAMLAG REFERAT STYREMØTE nr.1/15 Tid: 12.01.15 Sted: Idretts- og skytterhuset i kjelleretasjen, Leite, Straumsnes. Tilstede: Ola Krogstad, Aud Gravem, Kirsti Rakstang, Kurt Otnes, Kåre Grønning,

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2014 Innledning I Norges Skytterstyres møte den 21. og 22. september 2014 ble det gjort følgende vedtak: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 6. SEPTEMBER RYGGE MILITÆRE FLYSTASJON MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 27. OG 28. OKTOBER 2013 QUALITY HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 6. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren

ANSVAR OG ARBEIDSOMRÅDE. Kassereren Kassereren Ansvarlig for samlagets regnskapsføring og rapportere til styret Arkivere årsregnskap med bilag Kreve inn bidrag fra lagene, evt. andre Påse at regnskapet blir revidert årlig Ansvarlig for alle

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 28. JANUAR 2013 QUALITY HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANNMERKNINGER

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

SKYTTERKONTORET Engebret Mjøseng og Nils Erik Lundon

SKYTTERKONTORET Engebret Mjøseng og Nils Erik Lundon 0BDET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN 1BMøte i DFS Ungdomsutvalget 6BMØTEREFERAT 7BLØRDAG 17. NOVEMBER 8BOSLO MØTE INNKALT AV 2BNils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Utvalgsmøte Olav

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET PÅ LESJA FRA 30. JULI 7. AUGUST DOMBÅS HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VIDFLOTTEN LESJA MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT LØRDAG 30. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad

Detaljer

REFERAT OMBUDSMØTE 2012

REFERAT OMBUDSMØTE 2012 NORDMØR SKYTTERSAMLAG TIL: ALLE SKYTTERLAG REFERAT OMBUDSMØTE 2012 Sted: Idretts-og skytterhuset Leite, Straumsnes Tid: Lørdag 1. desember 2012 SAK 1: Åpning/Konstituering Lederen ønsket ombudene velkommen.

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT LANDSSKYTTERSTEVNET I SANDNES FRA 31. JULI 8. AUGUST 2014 QUALITY RESIDENCE HOTELL OG SKYTEBANEN PÅ VATNE MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Innledning I styremøte 18. september 2011 vedtok Norges Skytterstyre å gi LS- utvalget et nytt mandat. Mandatet fikk følgende tekst: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn

Detaljer

Innkalling til møte i DFS/SFU

Innkalling til møte i DFS/SFU Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Innkalling til møte i DFS/SFU Møtedag: Fredag 26. november Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder

Detaljer

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag

Møtereferat 2014. Ofoten skyttersamlag Styremøter 2014 Side 2 Innholdsfortegnelse: Styremøte 1 14.01.2014...3 Sak 1: Konstituering av styret...3 Sak 2: Avslutning av regnskapet for 2013...3 Sak 3: SM felt HM felt...3 Sak 4: Ungdomsarbeid...4

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Innledning NRK sin ekspertkommentator under Landsskytterstevnet (LS), Ola Lunde, hadde et møte med Norges Skytterstyre i forbindelse med LS i Førde. Han skisserte

Detaljer

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje

Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i Skyting 2009 - Evje For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008 FRA FSS/NIH/F

Detaljer

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen

Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Regelverk Landsdelskretsstevner - Mørekretsen Baneskyting: Vedtatt av Mørekretsen 01.11.2014 Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen

Detaljer

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG

LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG LOVER FOR NORDMØR SKYTTERSAMLAG Vedtatt på ombudsmøtet 07.12.1991, Revidert på ombudsmøtet 06.12.1997, Revidert på ombudsmøtet 04.12.1999, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2001, Revidert på ombudsmøtet 01.12.2007,

Detaljer

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012

Informasjon til alle arrangører og skytterlag i Hedmark, Østerdal og Solør skyttersamlag vedrørende gjennomføring av HV Cupen i feltskyting 2012 HV CUPEN Feltskyting 2012 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2011-10-24 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen

KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN. for. Det frivillige Skyttervesen KRISE- OG BEREDSKAPSPLAN for Det frivillige Skyttervesen Vedtatt av Norges Skytterstyre Ajourføring ved generalsekretær - sist ajourført: 1. september 2015 Plassering av kriseplan: Skytterkontoret INNHOLD

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFS UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 3. MARS OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad, Leder i DFSU FRA

Detaljer

Side 1. Mvh. Engebret Mjøseng Kursleder. DFS utdanningsavdelingen. Dato: 8. Desember 2008

Side 1. Mvh. Engebret Mjøseng Kursleder. DFS utdanningsavdelingen. Dato: 8. Desember 2008 Side 1 Til: Fra: Samlagene DFS utdanningsavdelingen Dato: 8. Desember 2008 Tema samlagsgrenser ved de Regionale seminarene i perioden 2009 2010 Norges Skytterstyre har gitt Skytterkontoret i oppdrag å

Detaljer

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG

INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG 1 INSTRUKS FOR AVVIKLING AV ÅPENT HÅLOGLANDSMESTERSKAP I TROMS OG OFOTEN SKYTTERSAMLAG Hensikten med denne instruks er å kvalitetssikre Hålogalandsmesterskap (HM) i vinterfelt og baneskyting for Troms

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 09. MARS OLAVGAARD MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE ADMINISTRASJON Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte

Detaljer

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre.

Gjenopptakelse eller sammenslåing av skytterlag, samt navneendring, må behandles av vedkommende skyttersamlag og godkjennes av Norges Skytterstyre. 1.120 Lover for skytterlag Denne standardlov gjelder for alle tilsluttede skytterlag og er sammen med øvrige regler vedtatt av Skyttertinget bindende for skytterlagene straks de er vedtatt (dog slik at

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 16. februar Tidspunkt: Fra kl. 11.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder Johannes Linnerud,

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET I BANESKYTING - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1 Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL 1.-2. NOVEMBER QUALITY GARDERMOEN HOTEL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE Generalsekretær Jarle Tvinnereim Styremøte

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. MARS 2013 SKYTTERKONTORET, OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANNMERKNINGER Jarle

Detaljer

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag

Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag Reglement for arrangører av samlagsmesterskap i Hedmark skyttersamlag 19.02.2013 1 Innhold 1 Generelt... 3 1.1 DELTAGERE I SAMLAGSMESTERSKAP.... 3 1.2 TURNUS FOR OMBUDSMØTE... 3 1.3 TURNUS FOR ARRANGØRER,

Detaljer

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse

Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad. Beskyttelsesgrad. Ugradert Spesiell behandlingsangivelse DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Innbydelse Militært NM i skyting 2011 Bodø Bestemorenga For sambandets bruk Prioritet-Hovedadr Prioritet-Gjenpadr Datotidsgruppe mnd/år Meldingsmerknad Rutine R 251200 02/2008

Detaljer

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet.

Samlaget hedret avdød skytter Håkon Elvemo med ett minutts stillhet. Sak 1: Opprop og godkjenning av møtefullmakter. Formann ønsker velkommen til årets ombudsmøte, spesielt de lag fra Senja som blir en del av Troms fra og med neste år. Steinar Haralstad fra landsdelskretsen

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFSU PROTOKOLL

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFSU PROTOKOLL DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I DFSU PROTOKOLL DATO 19.09.2017 STED MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER Skytterkontoret, Oslo Ungdomskonsulent Ola Fjuk-Herje Utvalgsmøte (DFSU) Utvalgsleder Kari Sofie

Detaljer

Utvalget for skifelt (DFS/SFU)

Utvalget for skifelt (DFS/SFU) Møte i DFS/SFU Januar 2007 Side 1 Utvalget for skifelt (DFS/SFU) Møtereferat Møtedag: Fredag 19. januar 2007 Tidspunkt: Fra kl. 1030 Sted: Deltakere: Kopi av referat til: Skytterkontoret Reidar Helland,

Detaljer

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010.

Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Høringssak til samlagenes ombudsmøte 2010. Viser til notat fra Norges Skytterstyre vedrørende godkjenning av 5,56 i DFS. Saken ble behandlet på Skyttertinget 2009 hvor det ble fremmet utsettelsesforslag

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2012 Innledning I styremøte 16. september 2012 vedtok Norges Skytterstyre å gi LS-utvalget et nytt mandat. Mandatet fikk følgende tekst: Norges Skytterstyre gir med

Detaljer

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre

Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Handlingsplan feltskyting 2013 2016 Innstilling fra Norges Skytterstyre Mål: Styrke oppslutningen om feltskyting i DFS Holdninger Tiltak Gjennomføring av tiltak Ansvarlig Frist Status Mål: Skape mer positive

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT SØNDAG 19. NOVEMBER OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Olav Johan Lystad

Detaljer

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018

Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 Målsettinger for Elverum skytterlag 2014 2018 1. Overordnet mål Elverum skytterlag skal fremstå som et administrativt veldrevet skytterlag hvor både bredd og toppresultater vektlegges. 1.1 Administrasjon

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN KAP. 0 KAP. l KAP. 2 KAP. 3 KAP. 4 KAP. 5 KAP. 6 KAP. 7 KAP. 8 KAP. 9 KAP. 10 OVERSIKT INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER 2.0.

Detaljer

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014

Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Vestfold Skyttersamlag Ledermøte II/2014 Tid (dato, klokkeslett): 24.09.13, kl 18.00-20.45 Sted: Holmestrand & omegn Ordstyrer: Tore Hansen Referent: Linda Herland Deltakere: Tore Hansen (leder + Holmestrand

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 1. 9. AUGUST 2013 LANDSSKYTTERSTEVNET PÅ OPPDAL, 1. 9. AUGUST. RICA SKIFER HOTEL OG SKYTTERHUSET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA

Detaljer

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag

Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag Referat fra styremøte i Hammerfest skytterlag 08.03.16 Postboks 210 9615 Hammerfest Hammerfest@skytterlag.no www.dfs.no/hammerfest Til stede: Meldt forfall: Stina, Siv Bente, Idar, Are, Børge, Linda May

Detaljer

Vedlegg til Skytterboka 2013

Vedlegg til Skytterboka 2013 Vedlegg til Skytterboka 2013 Utgitt av Det frivillige Skyttervesen www.dfs.no Vedtak i Norges Skytterstyre / Skyttertinget 2012 Godkjenning av Sauer 200 STR Rekruttmodell i kaliber.22: 6.144 Løp For Sauer

Detaljer

Norgescup i Stang- og Felthurtigskyting 2014, og forslag til videreutvikling av denne.

Norgescup i Stang- og Felthurtigskyting 2014, og forslag til videreutvikling av denne. Kurt Eirik Bekkevold Eventyrv.20A 2016 Frogner & Roy Håkstad Erikjordv.3 9020 Tromsdalen 7.oktober 2013 Det Frivillige Skyttervesen v/ Norges Skytterstyre Postboks 298 Økern 0511 Oslo Kopi DFS administrasjon:

Detaljer

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting.

Regelverk for Landsdelskretsstemne. i baneskyting. Regelverk for Landsdelskretsstemne i baneskyting. Vedtatt av Mørekretsen 06.10.07. Skyttertinget 1986 vedtok at de skal arrangeres Landsdelskretsmesterskap i baneskyting hvert år. I Mørekretsen går Landsdelskretsmesterskapene

Detaljer

LS-utvalget skal avlegge sin rapport til Norges Skytterstyre innen 25. oktober 2016.

LS-utvalget skal avlegge sin rapport til Norges Skytterstyre innen 25. oktober 2016. Innledning I Norges Skytterstyres møte den 19.september 2016 la administrasjonen fram følgende forslag til vedtak: «Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av Landsskytterstevnet 2016, LS-utvalget

Detaljer

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt.

SAMLAGSSKYTING SENIOR Hvert samlag kan stille med inntil 15 deltakere. De 12 beste på hvert lag teller sammenlagt. Statutter Rana-Salten stevnet Rana og Salten møtes til en årlig konkurranse. Stevnet arrangeres vekselvis i Rana og Salten. Det er samlagsstyrene ved deres oppmenn som året i forveien fastsetter tidspunkt

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 23.-24. OKTOBER QUALITY HOTELL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I UNGDOMSUTVALGET MØTEREFERAT 14. NOVEMBER 2015 OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA UNGDOMSUTVALGET FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Ungdomskonsulent, Ola Herje

Detaljer

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget

Trivsel. Miljøtiltak i skytterlaget Trivsel Miljøtiltak i skytterlaget Miljø Sliter ditt lag med å rekruttere nye skyttere? Sliter dere med å få skyttere, foreldre og andre til å bli værende i skytterlaget over tid? Da er dere ikke alene!

Detaljer

HV CUPEN Feltskyting 2013

HV CUPEN Feltskyting 2013 HV CUPEN Feltskyting 2013 Vår saksbehandler Vår dato Vår referanse Jo Ivar Løvseth Mob:48992791 Email: jisof@online.no 2012-11-21 Tidligere dato Tidligere referanse 1 av 5 Til Arrangører av HV Cup stevner

Detaljer

Referat fra møte i DFS/SFU

Referat fra møte i DFS/SFU Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Referat fra møte i DFS/SFU Møtedag: Fredag 28. februar 2014 Tidspunkt: Fra kl. 14.00 Sted: Skistua på Sandrip, Øvrebø Deltakere: Asmund O. Amundsen, utvalgsleder

Detaljer

Feltåret 2017 Hva er det?

Feltåret 2017 Hva er det? Feltåret 2017 FELTÅRET 2017 Feltåret 2017 Hva er det? I 2017 skal vi sette økt fokus på våre feltmessige øvelser. Dette gjelder alle ledd i organisasjonen, og vi håper derfor dere i skytterlagene vil bli

Detaljer

Akershus Skyttersamlag. Formannskonferanse 17 oktober 2017

Akershus Skyttersamlag. Formannskonferanse 17 oktober 2017 Akershus Skyttersamlag Formannskonferanse 17 oktober 2017 Agenda Informasjon og hva det kan søkes om av stønader fra DFS sentralt, og hvilke typer stønader Informasjon om Organisasjonsutvikling i DFS Interne

Detaljer

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK.

FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. FYLKESMESTERSKAPET 15 METER - HEDMARK. KAP. 0. KAP. 1. KAP. 2. KAP. 3. KAP. 4. KAP. 5. KAP. 6. KAP. 7. KAP. 8. OVERSIKT - INNHOLDSFORTEGNELSE GENERELT 1.1. Tid og sted 1.2. Skytetider ADMINISTRATIVE BESTEMMELSER

Detaljer

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt

Møtereferat. Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Det frivillige Skyttervesen Utvalget for skifelt Møtereferat Møtedag: Fredag 1. februar Tidspunkt: Fra kl. 10.30 Sted: Skytterkontoret, Oslo Deltakere: Reidar Helland, utvalgsleder Ole Per Strædet, utvalgsmedlem

Detaljer

Administrasjonen drøfting:

Administrasjonen drøfting: Elverum skytterlag søker om midler til å gjennomføre skyting som valgfag på to ungdomsskoler i Elverum, henholdsvis Elverum ungdomsskole og Hanstad skole. Elverum ungdomsskole er blant Norges største ungdomsskoler

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL 14. OG 15. FEBRUAR 2016 QUALITY GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE Generalsekretær Jarle Tvinnereim

Detaljer

FOR Vestfold Skyttersamlag

FOR Vestfold Skyttersamlag FOR Vestfold Skyttersamlag 2014 2 INNHOLDSFORTEGNELSE: Pkt Emne Side 1 Generelt 3 2 Vintersamling 3 3 Feltsamling ungdom 4 4 Feltsamling voksne * 5 5 Pinseleir 5-6 6 Instruktør hjelp / trening 6 7 Infokveld

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering )

VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN. (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) VEDTEKTER FOR LANDSDELSKRETSSTEVNER FOR OPPLANDSKRETSEN (redigert, innehold kun for felt for enklere navigering ) KAP. 3 SKYTEPROGRAMMET. 3.2. Feltstevnet KAP. 4 MESTERSKAPSSKYTING MESTERSKAPSTROFEER s.

Detaljer

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar

Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar Referat fra forbundsstyremøte Torsdag 26.04.12 kl. 15.00 18.00 Rica hotell, Hamar Tilstede fra styret: Stig Nilssen Veslemøy Viervoll Kristin P. Gilbert Dag Grindal Reidun Skretting Ole Ivar Folstad Lone

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i DFS Ungdomsutvalget MØTEREFERAT MANDAG 01. FEBRUAR SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER DELTAKERE Nils Erik Lundon, Ungdomskonsulent DFS Utvalgsmøte Morten

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2013 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter

Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Endelig referat VT/bkl/29.01.2015 Referat fra Styremøte i Norsk Hestesenter Møte 6/2014: Onsdag 5.november 2014, kl. 10.30 Sted: Deltagere: Norsk Hestesenter, Starum Anne Kathrine Fossum, leder, Atle Larsen,

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 17. JUNI 2013 QUALITY HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Jarle Tvinnereim,

Detaljer

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl.

Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane, Nes, søndag kl. Skytterlagene i Hallingdal skyttersamlag inviteres herved til Ombudsmøte 2013 på Trytetjern skytebane,, søndag 01.12.2013 kl. 19:00 Sakliste 1. Godkjenning av fullmakter 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD

STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD STATUTTER FOR HV-CUPEN I FELTSKYTING 2014 INNHOLD 1 HV-CUPEN (TIDLIGERE TV-CUPEN ETABLERT 1999... 3 2 HV-CUPENS STYRE... 3 3 KVALIFISERING TIL FINALEN... 3 4 ANTALL FINALISTER... 4 5 FINALEPROGRAM... 4

Detaljer

Håndbok for ML2000 Huskelister

Håndbok for ML2000 Huskelister Håndbok for ML2000 Huskelister Innholdsfortegnelse 8 Huskelister...2 8.1 Oppgradering av ML2000 programvare...2 8.1.1 Skjermenhet...2 8.1.2 Skiveelektronikk...2 8.2 Installasjon av programvare...3 8.2.1

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, TIRSDAG 20.01.2015, KL. 18.00 Til stede: Svein Ivar Ingebrigtsen, Jonn Arne Iversen, Asbjørn Tveit (vara for Børge Kristoffersen), Per Ivar Emanuelsen, Jostein

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 7. NOVEMBER THON HOTEL GARDERMOEN MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget

Rapport fra Landsskytterstevneutvalget Rapport fra Landsskytterstevneutvalget 2013 Innledning I Norges Skytterstyres møte den 23. september 2013 ble det gjort følgende vedtak: Norges Skytterstyre gir med bakgrunn i gjennomføringen av Landsskytterstevnet

Detaljer

Roller og styring 2017

Roller og styring 2017 Roller og styring 2017 Innhold: 1. Arbeid i styret 2. Tillitsvalgte 2017 3. Arbeidsprogram 2017-2018 4. Veiledning tillitsvalgte 5. Statutter i Samlaget 6. Forfallister og oppgavefordeling / tiltak 2017

Detaljer

Skyttertinget 2008 Førde Protokoll. www.dfs.no

Skyttertinget 2008 Førde Protokoll. www.dfs.no Skyttertinget 2008 Førde Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2008 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Førde på Sunnfjord Hotell torsdag 24. juli 2008. Følgende var til stede: Norges Skytterstyre:

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE PROTOKOLL 24. OG 25. APRIL 2016 SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 21. FEBRUAR SKYTTERKONTORET MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund, Generalsekretær

Detaljer