DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE"

Transkript

1 DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 11. FEBRUAR RICA GARDERMOEN HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN ANMERKNINGER Generalsekretær Jarle Tvinnereim Styremøte President Olav K. Vaaje Olav K. Vaaje, Henning Ivarrud, Jan Åge Gjerstad, Heidi Skaug, Oddbjørn Meland, Jens Sverre Knutsen, Olav Johan Lystad og Jo Inge Aambakk (fra HV-staben uten stemmerett) Jarle Tvinnereim og Terje Vestvik Sakslisten og innkallingen ble godkjent. Morten Holst var til stede i sak 5 og redegjorde for FriiVii. Sak 01/2014 Godkjenning av protokoll fra styremøte i desember 2013 Protokollen for styremøte i desember ble enstemmig godkjent. Sak 02/2014 Retningslinjer for DFS Frifond Organisasjon Norges Skytterstyre vedtok i desember 2013 retningslinjer for tildelingen av Frifondmidler i DFS Etter vedtaket har styret for Frifond ordningen vedtatt noen endringer i de sentrale retningslinjene som må innarbeides i våre retningslinjer. Under følger en oppsummering av de viktigste endringene: - 4.1: "Begrenset rekrutteringsgrunnlag" er noe nærmere definert. Det er også lagt til en klarere definisjon av hva som menes med "jevnlig lokal aktivitet" er bearbeidet for å gjøre teksten mer lettlest. I tillegg er det to endringer av praksis:

2 1) Fristen for når Frifond-midlene skal være brukt opp av lokallagene er endret fra 31. mai til 30. juni i året etter søknadsår. Fristen for å bruke opp støtten som deles ut i 2014 er dermed 30. juni ) Det er lagt til et krav om at sentralleddet i mottakerorganisasjonene skal motta bekreftelse fra sine lokallag på at de har brukt opp fjorårets støtte før sentralleddet utbetaler årets støtte til lokallagene. Sentralleddet i mottakerorganisasjonene skal kreve tilbake ubrukte midler fra lokallagene : Et nytt kulepunkt er lagt til om at Frifond-midler ikke kan brukes til innkjøp av rusmidler, herunder alkohol : Et nytt punkt er lagt til som informerer om at brukerseminaret er obligatorisk. Ettersom endringene under 10.4 og 10.7 påvirker forhold som er beskrevet i DFS interne retningslinjer skal disse endres i tråd med oppdateringene fra LNU. Endringene er merket med rød tekst i administrasjonens forslag til vedtak. Følgende tiltak godkjennes for tildeling av Frifond-midler 2014: Aktivitet knyttet opp imot langtidsplanen. Innkjøp av utstyr til skyteaktivitet. Herunder våpen, skyteutstyr, etc. Midlene kan ikke brukes til elektronikk, ventilasjon, støvsugere etc. Utgifter til barn og unge med særskilte behov Miljøtiltak i regi av skytterlaget. Ammunisjon, støtte til kjøp av kaliber 22. og rekruttpatroner kal. 6,5, der samla søknadssum avgrenses til kr pr. skytterlag. Midlene skal nyttes til tiltak på lagsplan som eksempelvis instruksjon og opplæring, og kan ikke fordeles ut til enkeltskytteres egne aktiviteter. Retningslinjer for DFS Frifond Organisasjon 2014 Retningslinjer for bruk og fordeling av Frifond-midlene til skytterlagene. De overordnede retningslinjene fra LNU vil i tilfelle motstrid være bestemmende. Vedtatt i Norges Skytterstyre sak 2/2014 den 11/ Formål Støtteordning for å øke aktiviteten i skytterlagene gjennom økonomisk bidrag. Frifondmidlene skal kun brukes til aktivitet eller tiltak som sikrer aktivitet for barn og unge under 26 år. Utstyr som erverves til skytterlagene kan ikke videreselges eller avhendes på andre måter. Inntil 5 % av midlene kan brukes av sentralleddet til administrasjon av Frifond. Frifond-midler kan ikke brukes til: - innkjøp av rusmidler, herunder alkohol - investeringer på bygningsmasse, grunnerverv, driftskostnader eller lignende

3 2. Målgruppe Frifond Organisasjon er en støtteordning til frivillige lag og foreninger som driver barne- og ungdomsvirksomhet, herunder DFS. Støtteordningen er forbeholdt barn og unge under 26 år. 3. Kunngjøring DFS er ansvarlig for å kunngjøre Frifond-midlene overfor sine skytterlag. Frist for dette er normalt 1. februar i tilskuddsåret. Norges Skytterstyre vil før kunngjøring bestemmes hvilke områder som skal prioriteres under tildeling av midler for hvert år. 4. Kriterier for tilskudd til det enkelte skytterlag etter grunngitt søknad Det kan maksimalt søkes om kr. Søknadsfrist for skytterlagene til DFS er normalt 1. juni. Det enkelte skytterlag skal sende søknad på digitalt søknadsskjema på innenfor søknadsfrist. Skytterlagets antall medlemmer oppgis ut fra lagets årsmelding fra året før søknaden fremmes. Det er en forutsetning at skytterlaget, i henhold til DFS sine grunnregler 2-10, har et valgt ungdomsutvalg. Skytterlaget må ha minst 5 betalende medlemmer under 26 år, og en medlems-kontingent på minimum 50 kr. Skytterlaget må ha levert årsrapport for grunnlagsåret for å kunne søke. DFS skal ha mottatt en bekreftelse fra skytterlagene på at de har brukt opp fjorårets støtte (innlevert rapport) før årets støtte utbetales til skytterlagene. DFS søker Frifond om tildeling med grunnlag i årsrapport, og får normalt svar på søknaden i løpet av juni. Tildeling gjøres så snart DFS har fått tilsagn fra Frifond. DFS vil kreve tilbake ubrukte midler fra skytterlagene. 5. Krav til søknaden Når et skytterlag søker om tilskudd skal søknaden inneholde følgende opplysninger: Antall tellende medlemmer under 26 år i grunnlagsåret. Antall tellende medlemmer 26 år og eldre i grunnlagsåret. Det er ungdomsleder i laget som søker. Søknadssum. Konkret omtale av prosjektet (ene) det søkes støtte til. Fullstendig budsjett, der alle utgifter og inntekter, herunder inntekter fra andre enn Frifond, er spesifisert. Det blir ikke gitt støtte på grunnlag av budsjettposter som diverse eller uforutsette utgifter. 6. Sentral vurdering av søknader Et sentralt utvalg bestående av; Generalsekretær (DFS) Utdanningssjef (DFS) Ungdomskonsulent (DFS) Leder DFSU

4 De prioriteringene Norges Skytterstyre gir for tildeling i søknadsåret vil være retningsgivende for tildelingene. Søknader vil bli vurdert ut fra at det er begrensede midler i ordningen. DFS kan kreve ytterligere dokumentasjon fra søker eller stille særskilte vilkår for tilsagnet for å sikre at tildelte midler blir brukt i tråd med disse retningslinjene. 7. Utbetaling av innvilget tilskudd Ved tilsagn om tilskudd vil skytterlaget få tilsendt et skriftlig tilsagnsbrev. Sammen med dette foreligger det også et akseptskjema, som skal returneres innen oppgitt tidsfrist. DFS utbetaler 100 % av tilsagnsbeløpet til skytterlaget under forutsetning av at DFS har mottatt akseptskjema fra søker. Dette vil skje fortløpende. Skytterlagene skal sende rapportskjema og dokumentasjon for utført tiltak innen gitt tidsfrist (normalt 15. mai året etter). Dersom rapportskjema ikke er returnert innen oppgitt tidsfrist, skal de tildelte midlene tilbakebetales. Som dokumentasjon menes kopi av alle nødvendige bilag (kvitteringer) innen fristen som sto i tilsagnsbrevet. Bilag skal inneholde navn, adresse og fødsels eller organisasjonsnummer til den som selger eller leverer en vare eller tjeneste, spesifikasjon av hva som ble solgt eller levert, dato for salg eller leveranse. Som bilag godkjennes ikke ordrebekreftelser, pakksedler eller nettbankutskrifter. 8. Klageadgang om tildeling eller avslag kan påklages til Norges Skytterstyre. Det gis likevel ikke klageadgang på vedtak om en reduksjon av søknadssummen der det ligger til grunn en lik prosentvis fordeling blant alle søkere. Skriftlig klage skal sendes Skytterkontoret senest 3 uker etter at melding om vedtak er mottatt. Olav Johan Lystad fremmet forslag om endring av kulepunkt 2, tredje setning: Midlene kan ikke brukes til elektroniske skiver utendørs, ventilasjon, støvsugere etc. Administrasjonens forslag med Lystads endringsforslag enstemmig vedtatt.

5 Sak 03/2014 Fastsetting av avgift for skyttercamp på LS 2014 Arrangørene av LS 2014 har søkt om pris på campingavgift. Drøfting LS 2014 søker om en pris på 1150 for hver campingenhet og kroner 1650 for strøm. De har vedlagt pristilbud fra Ramirent A/S for å legge strøm til fem ulike campingfelt med til sammen 700 enheter. De senere årene har vi sett at prisen for å anlegge midlertidige campingplasser med strøm har økt mye. Dette pga myndighetenes nye krav fra 2010 angående bygging av midlertidige campingplasser. Administrasjonen ser det som bekymringsfullt at prisnivået for strøm nå kan bidra til at enkelte skyttere velger ikke å delta på Landsskytterstevnet. Denne bekymringen deles av arrangørene, og deres prissøknad er således satt til selvkost. Administrasjonen ser det slik at vi ikke kan stille arrangører i en situasjon der de går i økonomisk tap på tilrettelegging for strøm til campingplassene. Oppdal 2013 begrunnet nettopp at etablering av strøm til camping var med å bidra til deres underskudd på LS. Administrasjonen konkluderer med å tilrå de priser arrangøren har søkt om. Administrasjonen vil imidlertid i samråd med framtidige LS-arrangører, undersøke om det finnes muligheter for tiltak som kan medføre lavere kostnader for strøm. Administrasjonen anbefaler Norges Skytterstyre å gjøre følgende vedtak: Campingavgiften på Landsskytterstevnet i 2014 settes til 1150 kroner for campingvogn og 700 kroner for telt. Pris på strøm settes til 1650 kroner. Det forutsettes at alle som ønsker strøm skal tilbys dette, og at alle fra samme skytterlag/skyttersamlag skal få bo på samme campingplass uavhengig av ønske om strøm. Habilitet Jens Sverre Knutsen ba om at styret vurderte hans habilitet i denne saken, da han er medlem i et av arrangørlagene til LS Norges Skytterstyre gjorde et enstemmig vedtak om at Knutsen var habil.

6 Sak 04/2014 Tidspunkt for Skyttertinget 2014 Tidspunkt for Skyttertinget framgår ikke av vedtatt møteplan i sak 91/2013, men er i saksutredningen antyda lagt til lørdag 2. august etter samme opplegg som på LS Etter foreløpig tidsplan starter årets Landsskytterstevne med militært NM torsdag 31. juli og den sivile delen fredag 1. august. Finale AG-3 og HK-416 fredag 1. august planlegges gjennomført før åpningen. Åpningsseremoni er tenkt gjennomført fredag 1. august ca. kl Skyttertinget 2014 avholdes lørdag 2. august med start kl. 08:30. Sak 05/2014 Verktøy for kommunikasjon og publisering for mobile løsninger DFS har fått forespørsel om å ta eierposisjon i et selskap (FriiVii A/S under etablering) som arbeider med å tilby et verktøy for å løse frivillige organisasjoners behov for medlemskommunikasjon og publisering via mobile enheter (smarttelefoner og nettbrett). Dette innebærer også et markedsverktøy som kan gi muligheter for inntekter for skytterlag og sentralleddet, ved at leverandører inngår avtaler med FriiVii/DFS/skytterlag om markedsføring og salg av sine produkter. Samtidig kan løsningen gi medlemmer tilgang på rabatter fra leverandører. Administrasjonens drøfting Langtidsplanen legger opp til at DFS skal være framtidsrettet (kjerneverdi), opprette sosiale nettverk for ungdomsledere (pkt d) og utvikle løsninger for effektiv kommunikasjon (pkt. 10.3). Administrasjonen har hatt tanker om å utvikle en App tilpasset mobile enheter (smarttelefoner og nettbrett). Vi har ikke konkretisert disse planene tidligere, og heller ikke innhentet tilbud på utvikling av et slikt verktøy. Basert på anslag fra IT-avdelingen, blant annet ut fra kostnader knyttet til utvikling av Mitt DFS mv, vurderer administrasjonen likevel denne forespørselen til å være en økonomisk god løsning. Å utvikle et eget verktøy for DFS med kommunikasjons- og kommersielle innstillinger integrert, vil være svært krevende og til dels også utenfor kompetansen på Skytterkontoret. Samtidig vil det nærmest med 100 % sikkerhet bli en økonomisk dyrere løsning, enn å samarbeide med et miljø som allerede innehar denne kompetansen. Verktøyet vil integreres mot MittDFS og SkytterID, slik at man kan trekke informasjon fra vår database til appen Administrasjonen mener at den løsningen vi er stilt ovenfor gir høy grad av tilpasning, og at organisasjonen med det får et godt verktøy. Det skal være gratis å bruke, samtidig som det skal være et markedsverktøy med muligheter for kommersielle inntekter for både skytterlag og DFS

7 sentralt. Svært mange bruker i dag smarttelefoner og nettbrett, og verktøyet vil således være tilgjengelig for store deler av organisasjonen. 1. Norges Skytterstyre vedtar å utvikle et verktøy for smarttelefoner og nettbrett i samarbeid med FriiVii A/S (under etablering). Verktøyet skal gi god funksjonalitet for DFS medlemmer, samt gi mulighet for kommersiell utnytting i framtid. Det bevilges inntil kroner til en slik løsning. 2. Norges Skytterstyre gir generalsekretæren og styremedlemmet Jan Åge Gjerstad fullmakt til å forhandle videre med FriiVii, for å sikre en best mulig løsning for DFS. Det forutsettes at DFS minst skal eie 20 % av FriiVii, og skal ha ett styremedlem. Sak 06/2014 Rapport om miljøpakkemidler 2013 og årsplan 2014 Administrasjonen la fram rapport med status for økonomi og byggeframdrift for prosjekt tilknyttet miljøpakken i Administrasjonen framla videre årsplan for 2014 og en foreløpig plan fram til Administrasjonens rapport om miljøpakkemidlene tas til etterretning. Sak 07/2014 Utforming av Skyttermerket Norges Skytterstyre vedtok i sak 118/2013 å erstatte skytternåla med skyttermerker. Administrasjonen skulle komme tilbake med et forslag på utforming. Administrasjonen anbefaler at vi tar utgangspunkt i merket fra Landskonkurransen, og ved å lage merker over samme malen vil vi holde prisen nede, og samtidig få fine merker. Skyttermerket vil da se slik ut:

8 Administrasjonens forslag til utforming av Skyttermerket vedtas. Sak 08/2014 Bidragssatser for avholdt skyteskole Bidragssatsene for skyteskole har stått uendret i mange år. I langtidsplanen er skyteskole ett av de viktigste satsningsområdene på ungdoms - og rekrutteringssektoren. Bidragene og kravene for bidrag er pr i dag: Gjennomført skyteskole med minimum 5 deltakere 2500 kr kr per deltaker Temadag feltskyting og foreldrekveld med minimum 5 deltakere: 1000 kr Øvrige temadager gir 500 kr i bidrag. Maksimalt 4500 kr til hvert skytterlag hvert år. Administrasjonens drøfting Skyteskolekonseptet har igjennom årene blitt utvidet med flere temadager, og har fått en sentral rolle i ungdoms - og rekrutteringsarbeidet. I langtidsplanen er et av de fem delmålene under kapittel 7 nettopp skyteskole. Målet for planperioden er å øke antall skyttere under 18 år med 4 %, og 18 år og eldre med 3 %. Dette forutsetter en jevn tilstrømming av nye medlemmer til DFS. Skyteskole har her en viktig funksjon for å nå disse målene. Administrasjonen mener at det er rom for å kunne utvide bidragene noe innenfor budsjettrammene for ungdom og rekruttering som foreligger for DFSU behandlet saken på sitt møte i desember, og ønsker følgende bidragsordning: Det innføres to nye temadager; - En temadag for grovfelt - En temadag for jegere. Satsene for bidrag settes til; kr for temadag grovfelt, kr for temadag jegere og

9 - den totale rammen pr skytterlag pr år økes til 5500,- Bidraget for skyteskole holdes på 2500 kr, mens de 20 kr pr skytter fjernes. Det gis støtte til samlagene som arrangerer skyteskole i skytterlag på 1000 kr + reisestøtte. Bidragssatser for skyteskole: Maks 5500 kr pr lag pr år Bidrag for avholdt skyteskole med minst 5 deltakere: 2500 kr Bidrag for avholdt skyteskole med 3 eller 4 deltakere: 500 kr Bidrag for temadag feltskyting og foreldre minimum 5 deltakere: 1000 kr Bidrag for øvrige temadager med minimum 5 deltakere: 500 kr Bidrag til samlag der samlagsinstruktørene arrangerer skyteskole i lag som ikke kan gjennomføre alene: 1000 kr til samlaget og 2500 kr til skytterlaget. Sak 09/2014 Landslotteriet 2014 Norges Skytterstyre vedtok i møte den under sak 59/13 at det skal avholdes landslotteri i 2014 med følgende formål: Utvikling av kurspakke og annet materiell for å gi støtte til gjennomføring av forenklet instruktørkurs for ungdom opp til 26 år. DFS har fått tilbakemelding fra Lotteritilsynet om at formålet ikke helt treffer kriteriene for ungdom. På forespørsel har tilsynet bekreftet at det er greit å endre lotteriets formål, og avventer endelig behandling av søknaden. DFSU har med bakgrunn i forslag om å utvikle et digitalt verktøy for kommunikasjon og publisering vurdert løsninger tilpasset ungdom under 18 år. De ønsker på bakgrunn av dette å endre formålet slik at lotteriets inntekter slik at de kan benyttes til utvikling av verktøy for å styrke ungdomsarbeidet og dermed rekrutteringen. Formålet støtter sentrale målsettinger i Langtidsplan DFSU har i møte fremmet følgende forslag til formål: Styrke ungdomsarbeidet i DFS gjennom utvikling av digitale verktøy for kommunikasjon og publisering på mobile enheter.

10 Administrasjonen er positiv til forslaget fra DFSU til nytt formål for Landslotteriet 2014, og anbefaler styret å vedta forslaget. Formålet til Landslotteriet 2014 endres til: «Styrke ungdomsarbeidet i DFS gjennom utvikling av digitale verktøy for kommunikasjon og publisering på mobile enheter.» Meldingssaker 1. DFS framtidige forsvars- og samfunnsrolle Solli-utvalget 2. Status LS 2014 Sandnes 3. Foreløpig tidsplan LS Status LS 2015 Lesja 5. Foreløpig saksliste Skyttertinget 6. Kurs for Forsvarets personell 7. Våpenforskriften 22 endring 8. Avtale med NRK for perioden Tildelingsbrev fra Forsvarsdepartementet 10. Oversikt saker til styret Aftenpostens fat går ut på LS ny premie til beste skytter 20 år og yngre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN MØTE I NORGES SKYTTERSTYRE MØTEREFERAT 5. MAI 2014 SKYTTERKONTORET - OSLO MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Generalsekretær Jarle

Detaljer

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG

STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG STYREMØTE TROMS SKYTTERSAMLAG HATTENG GRILL, ONSDAG 25.03.2015, KL. 18.30 Til stede: Birger Nyheim, Pål Fredriksen, Per Ivar Emanuelsen, Jostein Rubbås-Risvik, Eva Rubbås-Risvik, Harald Johansen (vara

Detaljer

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre

DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre DET FRIVILLIGE SKYTTERVESEN Møte i Norges Skytterstyre MØTEREFERAT 11.-12. DESEMBER HOLMENKOLLEN PARK HOTELL MØTE INNKALT AV MØTETYPE MØTELEDER FRA NORGES SKYTTERSTYRE FRA ADMINISTRASJONEN Kurt Arne Berglund,

Detaljer

God jul og Godt nytt år!

God jul og Godt nytt år! DFS informerer Jula 2013 God jul og Godt nytt år! Hovedbegivenheter 2014 Tidspunkt Arrangement 1. - 2. mars NM i skifeltskyting, Øvrebø skytterlag 18. mai Skytingens Dag 29 mai. - 1. juni Norgescup (NC)

Detaljer

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no

Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no Skyttertinget 2010 Elverum Protokoll www.dfs.no 1 2 Tingprotokoll 2010 Norges Skytterstyre holdt ordinært Skytterting i Elverum på Central Hotell, torsdag den 29. juli Norges Skytterstyre: Hans O. Kveli,

Detaljer

: : : DFS informerer : : :

: : : DFS informerer : : : : : : DFS informerer : : : Frifond 2013, med søknadsfrist 1. juni HVEM kan søke? Laget må i 2011 hatt minst 5 medlemmer under 26 år, minimum kr. 50 i medlemskontingent, samt levert årsrapport med godkjent

Detaljer

: : DFS informerer : :

: : DFS informerer : : : : DFS informerer : : Skytterkontoret vil med dette heftet informere skytter-norge om aktuelle ting i tiden i vår organisasjon. På de kommende sidene vil du blant annet finne informasjon om kursvirksomheten

Detaljer

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen

Tilskuddsordninger - idrett-, friluft- og nærmiljøseksjonen Avdeling for oppvekst og kultur Saksframlegg Dato Løpenr Arkivsaksnr Arkiv 17.02.2012 11010/2012 2012/1437 Saksnummer Utvalg Møtedato 12/34 Formannskapet 07.03.2012 12/26 Bystyret 29.03.2012 Tilskuddsordninger

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK

MØTEINNKALLING SAKSLISTE 30/10 10/485 VEDTEKTER FOR BÅTSFJORD KOMMUNES BUTIKK FOND 33/10 10/503 SØKNAD OM TILSKUDD KOMPETANSE HEVINGSTILTAK Utvalg: FORMANNSKAPET Møtested: Møterom : 23.08.2010 Tid: 0900 Eventuelt forfall meldes til tlf. 78985304/316. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. MØTEINNKALLING SAKSLISTE Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER

OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER OFTE STILTE SPØRSMÅL OM TILSKUDD TIL FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER Nedenfor finner man en liste med svar på ofte stilte spørsmål om den nye tilskuddsordningen. Bufdir tar sikte på å oppdatere denne

Detaljer

Reglement for tildeling av velferdsmidler

Reglement for tildeling av velferdsmidler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Reglement for tildeling av velferdsmidler Forslag til Studentting 6-2011 Forklaring til

Detaljer

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger.

Saksframlegg. Forslag til nye retningslinjer for støtte til kulturtiltak i Randaberg kommune sendes ut på høring til lag og foreninger. Saksframlegg Arkivsak: 12/2195-1 Sakstittel: REVISJON RETNINGSLINJER FOR TILSKUDD TIL ALMENNE KULTURFORMÅL K-kode: 223 C00 Saken skal behandles av: Hovedutvalg for nærmiljø og kultur Rådmannens tilråding

Detaljer

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret.

Jeg håper at håndboken vil være til nytte og bidra til at NROF blir et enda mer relevant forbund for medlemmene og for Forsvaret. HÅNDBOK Forord Håndbok for Norske Reserveoffiserers Forbund skal være et sentralt oppslagsverk for medlemmer, tillitsvalgte, medarbeidere og andre. Hensikten er at leseren skal få større innsikt i og forståelse

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12

Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted: Hyperionkontoret, Akersbakken 12 Til: Hyperion Oslos medlemsforeninger Fra: Styret i Hyperion Oslo Oslo, 19. november 2010 2. innkalling til årsmøte for Hyperion Oslo 2010 Tid: Mandag 22/11-2010 kl. 17.00 til 19.30 (sosialt etterpå) Sted:

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00

MØTEINNKALLING. Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal. 14.11.2007 kl. 19.00 ÅS KOMMUNE MØTEINNKALLING Hovedutvalg for oppvekst og kultur har møte i Ås rådhus, Lille sal 14.11.2007 kl. 19.00 Møtet er åpent for publikum i alle saker med mindre saken i flg lov er unntatt fra offentlighet.

Detaljer

MØTEINNKALLING SAKSLISTE

MØTEINNKALLING SAKSLISTE Gáivuona suohkan Kåfjord kommune Utvalg: KOMMUNESTYRET Møtested: Kantina, rådhuset Møtedato: 02.05.05 Tid: 11.00 MØTEINNKALLING Eventuelt forfall meldes til servicekontoret tlf.: 77 71 90 00 Varamedlemmer

Detaljer

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune

Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Møteinnkalling - Kontrollutvalget i Klæbu kommune Arkivsak: 15/13 Møtedato/tid: 05.03.2015, kl. 16:00 Møtested: Rådhuset, møterom 241 Møtedeltakere: Jomar Aftret, leder Johan L. Borgen, nestleder Bjørn

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer

Nyhetsskriv 01.04.2010

Nyhetsskriv 01.04.2010 Nyhetsskriv 01.04.2010 HEI til dere alle! Dette Nyhetsskriv fra Kragerø speidergruppe sendes på mail til over 100 mottakere. Dette er personer som vi har knyttet kontakt med gjennom de siste årene, og

Detaljer

MØTEINNKALLING Kommunestyret

MØTEINNKALLING Kommunestyret Møte nr. 3/15 MØTEINNKALLING Kommunestyret Kommunestyret holder møte den 30.04.2015 klokka 11:00 på Rådhuset. Innkalte til møtet: Funksjon Navn Leder Ragnar Olsen Nestleder Rita Dreyer Medlem Terje Wikstrøm

Detaljer

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL

MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Klæbu kommune MØTEINNKALLING UTVALG FOR NÆRING, MILJØ OG SAMFERDSEL Møtested: Klæbu rådhus - formannskapssalen Møtedato: 23.06.2010 Tid: 17.00 Eventuelt forfall eller endret kontaktinformasjon (adresse,

Detaljer

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag

RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag 4. UTKAST RAPPORT fra utvalget for utredning av en eventuell sammenslåing av Kråkstad skytterlag og Ski skytterlag Bakgrunn Etter forslag fra Ski skytterlag vedtok begge lags årsmøter i oktober/november

Detaljer

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015.

Veileder. Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Veileder Veileder til rundskriv 02/2015 - Støtte til Barne- og ungdomstiltak i større bysamfunn - søknad om støtte for 2015. Barne- ungdoms- og familiedirektoratet Postboks 2233 3103 Tønsberg Innhold 1

Detaljer

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS

Setesdal Revisjonsdistrikt IKS Selskapskontroll Rapport Evje Utvikling AS En kontroll av forvaltningen og utøvelsen av eierinteressene September 2010 Evje og Hornnes kommune Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag...4 2. Innledning...5 2.1

Detaljer

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor

: Ordføreren Rådmannen Kontrollutvalgets varamedlemmer Revisjon Midt-Norge IKS v/oppdragsansvarlig revisor MELDAL KOMMUNE Møteinnkalling Utvalg/styre/råd : Møte i kontrollutvalget i Meldal kommune Møtedato/tid : Onsdag 15. februar 2006, kl 08.30. Møtested/lokaler : Rådhuset i Meldal, Møterom 1. Deltagere :

Detaljer

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE

RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE RETNINGSLINJER FOR KOMMUNAL STØTTE TIL KULTURARBEID I LØRENSKOG KOMMUNE Vedtatt av Kultur- og idrettsutvalget i møte 19.12.2011, sak 64/11, og erstatter retningslinjer vedtatt av kultur- og oppvekstutvalget

Detaljer

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre

Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Vår referanse: Saksbehandler: Dato: 2012/485-9-210 Elin Dolmseth 12.04.2013 Regnskap 2012 - Longyearbyen lokalstyre Utvalg Utv.saksnr. Møtedato Administrasjonsutvalget 17/13 07.05.2013 Lokalstyret 24/13

Detaljer

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO

FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO FORSKRIFT OM TILSKUDD TIL BARNE- OG UNGDOMSORGANISASJONER I OSLO Vedtatt i Oslo bystyre 03.05.2006, Sak 170/06 Oslo kommune vedtar følgende forskrift om tilskudd til barne- og ungdomsorganisasjoner i Oslo:

Detaljer